close

Enter

Log in using OpenID

2015-2016ErasmusMülakatLis

embedDownload
DENEY M AKTARIM SINIFI 13
BEYAZIT
Kö e Diki i ile Greftsiz Tip Plasti
Teoman DO AN
Genital Aesthetic Surgery: My
Way
Giovanni BOTTI
UZMAN ARA TIRMA
YARI MASI
Moderatörler
Koray CO KUNFIRAT
Selahattin ÖZMEN
AS STAN B LD R YARI MASI
"Deneysel"
Moderatörler
Gökhan TUNÇB LEK
Adnan MENDERES
AS STAN B LD R
YARI MASI
"Klinik"
Moderatörler
Tahir GÜRLER
Ahmet DEM R
Moderatörler
Gökhan TUNÇB LEK
Adnan MENDERES
Internet Marketing and Social
Networking – The Good, The Bad
and The Ugly
Brian KINNEY
PANEL- 11
Yeni Yasal Düzenlemelerin I ı ında Plastik Cerrahide
Hukuki Sorumluluklar
Moderatörler
Atilla ARINCI
Ahmet DEM R
Yener ÜNVER
Özye in Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, Ceza ve Ceza
Usul Hukuku Anabilim Dalı Ba kanı
SERBEST B LD R OTURUMU - 15
Moderatörler
Atilla ARINCI
Ahmet DEM R
Bildiri Kategorisi: El ve Üst Ekstremite
LE BULU MA - 4
"SOLTA"
Moderatörler
smail KURAN
Nazım ÇERKE
S86
El Dorsumu Radyal Defektlerinin Perforatör Propellar Flepler le Rekonstrüksiyonu
Burak Özkan
S87
Enerji Bazlı ncelme ve Gençle me
Kadir Tasasız
S88
Benimle ncelebilirsiniz
Cemal ENYUVA
Clasped Thumb Olgusunda Tendon Transferi
Gökçe Yıldıran
Parmak Replantasyonlarında Sekiz Yıllık Deneyim: Demografik Özellikler Ve
Benimle Güzelle ebilirsiniz
Ömür TEKEL
Sonuçlar
Özlem Çolak Aslan
S90
Moderatörler
Nazım ÇERKE
Aret ÇERÇ ÖZKAN
DENEY M AKTARIM SINIFI 18
Rinoplastide Kompleksiteyi Arttıran
Faktörler
Aret ÇERÇ ÖZKAN
Barı ÇAKIR
Selahattin ÖZMEN
Nuri ÇEL K
Erhan ERYILMAZ
151 Olguluk Periferik Sinir Onarım Deneyimimiz
Ensar Zafer Barın
PANEL- 12
Damak Yarıklarında Tedavi Algoritması
KONFERANS - 15
KONFERANS - 12
DENEY M AKTARIM SINIFI 14
EM RGAN 1
Moderatörler
Zekeriya TOSUN
Gökhan TUNÇB LEK
Moderatörler
Mehmet BAYRAM ÇL
Barı ÇAKIR
Vertikal Skar Mastopeksi-Otoogmentasyon
için Modifiye Dermoglandular Hammock Flap
Nazım GÜMÜ
Functional and Aesthetic Correction
of Residual Cleft Nasal Deformities
Mimis COHEN
Aging Nose
Enrico ROBOTTI
Moderatörler
Figen ÖZGÜR
Zekeriya TOSUN
DDY Tedavisinde Ortodontinin Yeri
Servet DO AN
Damak Yarı ında Temel Cerrahi Teknikler
Da han I IK
V-Y Pushback Two Flap Palatoplasty
Hakan ASLAN
Furlow Palatoplastisi
Mert ÇALI
SERBEST B LD R OTURUMU - 18
Moderatörler
Ali Teoman TELL O LU
Aydın GÖZÜ
Bildiri Kategorisi: Estetik Cerrahi ve nvaziv Olmayan
SERBEST B LD R OTURUMU - 16
Moderatörler
Figen ÖZGÜR
Zekeriya TOSUN
Bildiri Kategorisi: Dudak - Damak
Vaserlipo Sistem le Erkek Vücut ekillendirilmesinde Kombine Yakla ım
Naci Çelik
S102
Kadınlarda Popo Bölgesine Ya Enjeksiyonunu Sonuçları
ENDÜSTR
S91
LE BULU MA - 5
Yarık Dudak Damaklı Hastalarda Uygun Endikasyonlarda Latham Cihazının
"ESTET K TREND"
Kullanımı
Selman Hakkı Altunta
Naci Çelik
S103
Kepçe Kulak Onarımında Farklı htiyaçlar çin Adapte Edilebilir Bir Teknik: Konkal Kıkırdak Eksizyonu le Birlikte Distal Pediküllü Perikondrio-Adipo-Dermal (Pad) Flep Tekni i
DENEY M AKTARIM SINIFI 19
Ercan Cihandide
S104
Türk Irkının Yan Profilden Estetik deal Verilerinin Belirlenmesi
S92
Moderatörler
Adnan MENDERES
Alparslan TOPÇU
Tennison – Randall Tekni i le Tek Taraflı Yarık Dudak Onarımları Mustafa Sütçü
S93
Dudak Damak Yarıklı Hastalarda Ortognatik Cerrahi
Fatma Nihal Durmu Kocaaslan
Postbariatrik Hastalarda Vücut
ekillendirme 1: Vücut Alt Yarısına
yönelik Tek Seanslı Giri imler
Murat TOPALAN
smail Küçüker
S105
Burun Ucunu Destekleyen Farklı Tekniklerle Cerrahi Sonuçları Etkilemek Mümkün Müdür?
smail Küçüker
S106
S94
Lazerlipoliz
Yarık Dudak Burnu Deformitesine E lik Eden Üst Dudak Yetmezli i Onarımında
A amalı Rinoplasti+Dermofat Greft Ve Tam Uzunlukta Abbe Fleple Onarım
Rinoplastide Yeni Bir Flep: Kolumellar Strut Flep
Fırat Özer
S107
Fikret Eren
Jinekomastide 10 Yıllık Tecrübemiz
S95
Alp Ercan
Trigonosefali Olgularında Kraniofasyal Yeniden ekillendirme Giri imleri: 21
S108
Olgunun De erlendirilmesi
Konu ma Terapisi
Mavi Emel KULAKKAYIKÇI
lemleri
S101
Kepçe Kulak Onarımında Kombine Tekniklerin Etkinli i
Gaye Filinte
Fatih Kılıç
S109
Kapalı Rinoplasti le Deviye Buruna Yakla ım: Kamuflaj Teknikleri
Candan Mezili
S110
Dorsal Septal E riliklerin Spreader Flepler le Düzeltilmesi: Tek Taraflı Sefalokaudal Horizontal Matres Diki
Akılcı laç Kullanımı
Oturumu
KONFERANS - 13
DENEY M AKTARIM SINIFI 15
EM RGAN 2
Ameliyatla Yüz Gençle tirmede Konseptim:
Neden, Nasıl ve Kimler çin ?
Serdar EREN
Moderatörler
Nuri ÇEL K
Mehtap KARAME E
Nanotechnology and Plastic
Surgery – A Look at the Future
Brian KINNEY
Ö LE YEME
KONFERANS -16
Moderatörler
Alper SARI
Serhan TUNCER
Reducing Unplanned Reoperations
for Mastectomy Skin Flap Necrosis
in Breast Reconstruction – A
Multidisciplinary Approach
Valerie LEMAINE
PANEL- 13
Yanık ve Yara yile mesi
Moderatörler
Sarper YILMAZ
Mehmet BOZKURT
Mehmet BOZKURT
Celalettin SEVER
Nazım GÜMÜ
SERBEST B LD R OTURUMU - 17
Moderatörler
Sarper YILMAZ
Mehmet BOZKURT
Bildiri Kategorisi: Yanık ve Yara Bakım
SERBEST B LD R OTURUMU - 19
Moderatörler
Kemal FINDIKÇIO LU
afak UYGUR
Bildiri Kategorisi: Karı ık
S111
Hayvan Kaynaklı Yaralanmalarda Güncel Yakla ım Ve Tedavi Prensipleri
Billur Sezgin
S112
Diyabetik Ayak Ülserlerinde ntralezyonel Epidermal Büyüme Faktörü le Birlikte Cilt Grefti Tedavisinin Etkinli inin Ara tırılması
Heval Selman Özkan
S96
S113
Yüksek Voltajlı Elektrik Yanı ına Ba lı Skalp Defektlerinde Rekonstrüksiyon
Deltopectoral, nternal Mammarian Arter Perforator Flep Uygulamalarının Ba Boyun Defektlerinde Ve Postfarengolarenjektomi Hıpofarengeal Fıstül Onarımında Kullanımı: Deneyimlerimiz
Algoritması
Eyüphan Gencel
Cengiz Eser
S114
S97
Temporomandibüler Eklem Dislokasyonlarının Eksternal Redüksiyonunda Yeni Bir Yakla ım: Kaldıraç Yöntemi
Yanık Sonrası Malpoze Meme Ba ı Kompleksinin Pektoral Kas Tabanlı
Hakan irino lu
Transpozisyon Flep le Düzeltilmesi
S115
Fırat Özer
Periorbital Doku Defektlerinin Frontal Ada Flepleri le Rekonstruksiyonu
S98
Yavuz Demir
1155 Pediatrik Yanık Hastasının Retrospektif Analizi
S116
Gökçen Oran
Çocukluk Ça ı Malign Melanomu
S99
Mahmut Özgül
Ba -Boyun Kontraktürlerinde Rekonstrüksiyon Deneyimlerimiz
S117
Zeliha Gül
Parasakral Ve Gluteal Bölge Defektlerinde Perforatör Fleplerin Kullanımı
S100
U ur ahin
Fıtzpatrıck Tip 3-4 Deri Rengindeki Kadınlarda Dermis Kalınlı ının Skar Üstüne
S118
Etkisi
Komplike Parmak Defektlerinin Rekonstrüksiyonunda Acil artlarda Kullanılabilecek Flepler Ve Klinik Deneyimlerimiz
Bilsev nce
Ahmet Dilber
KAHVE MOLASI
KAYIT
KAHVE MOLASI
KAHVE MOLASI
SALONLAR
Ça layan Ya mur
GALA
DENEY M AKTARIM SINIFI 20
Yüz Kontur Bozukluklarında Serbest Flep
Seçenekleri
Aydın GÖZÜ
S119
Makromastili Kadınlarda Küçültme Mammaplastinin Solunum Fonksiyon Testleri Ve Arteryel Kan Gazı Ölçümleri Üzerindeki Etkileri
Mehmet Çeber
S120
Prepatellar Bölge Yumu ak Doku Rekonstruksiyonunda Anterior Tibial Arter Perforator Ada Flebinin Kullanımı
Ça da Orman
SERBEST B LD R OTURUMU - 20
Moderatörler
Derya ÖZÇEL K
Ercan C HAND DE
Bildiri Kategorisi: Karı ık
S121
Ülkemizde Çok Yaygın Bir Öfke Patlaması Olan Cama Yumruk Atmanın Topluma Olan Maliyetinin Literatür Derlemesi
Ahmet Demir
S122
Günlük Ya amda Çok Yaygın Kullanılan Siyanoakrilat Yapı tırıcının Neden Oldu u Yanıklı Bir Hastada Deneyimimiz
KONFERANS - 17
DENEY M AKTARIM SINIFI 16
BEYLERBEY 1
Implant ile Meme Onarımında Genel
Prensipler
ükrü YAZAR
Moderatörler
Selahattin ÖZMEN
Mehmet BOZKURT
Lat Dorsi Breast Reconstruction and
Variations: A Single Institution
Overview
Enrico ROBOTTI
Ahmet Demir
ENDÜSTR
LE BULU MA - 3
"PANAMED"
Moderatörler
Derya ÖZÇEL K
Ercan C HAND DE
KONFERANS - 18
Moderatörler
Derya ÖZÇEL K
Ercan C HAND DE
Mikro Cerrahi Yöntemlerle Meme
Rekonstrüksiyonu
Ertan EREL
S123
Sistemik Ve Lokal Minosiklinin Ya Grefti Sa kalimi Ve Apoptotik Yolak nhibisyonu Üzerine Etkisi
Kırdar Güney
S124
DENEY M AKTARIM SINIFI 21
Kas-Deri Fleplerinde skemi-Reperfüzyon Hasarinin Önlenmesinde skemik Önko ullandirma Yöntemi Ve Sistemik Pirasetam Uygulamasinin Kar ila tirilmasi
Anıl Demiröz
S125
Ratlarda Flep Ya ayabilirli i Üzerine Bosentan Aracılı Endotelin Reseptör Blokajının Etkisinin De erlendirilmesi : Deneysel Çalı ma
Ramazan Güler
S126
E Zamanlı Implant ile Meme
Rekonstrüksiyonları
Çi dem ÜNAL
Vakum Yardimli Kapama Sistemi Kullaniliminda Maksimal Granülasyon Doku Geli imine zin Veren Optimal Trepanasyon Delik Çapinin Saptanmasi
Tale Gasimov
S127
Siçanlarda Olu turulan Deneysel Yanik Modelinde L-Arjinin, L-Glutamin Ve Hidroksimetilbütirikasit Nutrisyonel Deste inin Yara yile mesi Üzerine Etkileri
Niyazi indivar
S128
Ratlarda Kısmi Kalınlıkta Deri Grefti Cerrahisinde N-Bütil 2-Oktil Siyanoakrilat Kullanımı: Deneysel Çalı ma
Aldülkerim Ol un
S129
Ratlarda Flep Ya ayabilirli ine Ozon Gazinin Etkisi: Deneysel Çali ma
Ramazan Güler
S130
Plateletten Zengin Plazmanın(TZP-PRP) Temporomandibular Eklem Kıkırdak Defektine Etkilerinin Ara tırılması
Vasfi Çelik
DENEY M AKTARIM SINIFI 17
BEYLERBEY 2
Yüz ekillendirme ve Gençle tirmede
Botulinum Toksin
Reha YAVUZER
DENEY M AKTARIM SINIFI 22
Genital Estetik
Aylin KURT
Eksal KARGI
0:00
23:00
22:00
21:45
21:30
21:15
21:00
20:45
20:30
20:15
20:00
19:45
19:30
19:15
19:00
18:45
PANEL- 14
Lateral Krural Deformiteler ve Çözüm Yöntemleri
Fleksör Tendon Kesilerinde Uyguladı ımız Onarım Ve Rehabilitasyon Yönteminin,
Fonksiyonel Sonuçlarının Retrospektif Analizi
18:30
18:15
18:00
17:45
17:30
17:15
17:00
16:45
16:30
16:15
ENDÜSTR
S89
Battal YILMAZ
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi
16:00
15:45
15:30
15:15
15:00
14:45
14:30
14:15
14:00
13:45
13:30
13:15
13:00
12:45
12:30
12:15
12:00
11:45
KONFERANS - 14
KONFERANS - 11
Moderatörler
Nazım ÇERKE
Selahattin ÖZMEN
11:30
11:15
11:00
10:45
10:30
10:15
10:00
9:45
9:30
9:15
9:00
8:45
8:30
8:15
8:00
7:45
7:30
7:15
7:00
31 EK M 2014, CUMA
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
1 011 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content