close

Enter

Log in using OpenID

İçindekiler - Journal of International Social Research

embedDownload
Uluslararası Sosyal Ara tırmalar Dergisi
The Journal of International Social Research
Cilt: 7 Sayı: 31
Volume: 7 Issue: 31
www.sosyalarastirmalar.com
Issn: 1307-9581
Ç NDEK LER
D L - EDEB YAT
Amarcord Filmi Özelinde Göstergebilimsel Film Çözümlemesi ve Anlamlandırma
Pelin AGOCUK
Jenerik Marka simlerinin Olu umu ve TDK Sözlü üne Giri ekilleri
Lemi AKIN
Tasavvvufî r ad Metodu Olarak Sohbetin Fonksiyonu
Bülent AKOT
Utopia And Dystopıa Intertwined: the Problem of Ecology in Margaret Atwood’s Oryx
and Crake, the Year of the Flood and Maddadddam
Mahinur AK EHIR UYGUR
Türk Edebiyatında “Esm -yı Nebi” ve Cel lz de Mustafa’nın Tercüme-i Me’ ricü’nNübüvve’si
Harun ARSLAN
Canistan’da ktidarın Hem Ödülü Hem Bedeli Olarak “Erkeklik”
Pelin ASLAN
Çocuk Edebiyatı Dairesinde Gülten Dayıo lu’nun Fantastik-Bilim Kurgusu
Elif Emine BALTA
Milli Edebiyat Döneminde Tenkid
Yasin BEYAZ
Namık Kemal’in Hürriyet Kasîdesi ve Tahlili
Adem ÇALI KAN
Gèrard De Nerval’in Gözüyle stanbul’da Sosyal Hayat
Funda ÇAPAN ÖZDEM R
Tarık Bu ra’nın “Çocuklar ve Elmalar” Adlı Hikâyesindeki Hüznü
Hatice ÇEL K
S. Gerard Clauson’un Etimolojik Sözlü ünde Geçen Sa lık ve Tıpla lgili Kelimeler
Ekrem DEM R
Fasîh’in Tenbâkû-Nâmesi
Ahmet ÇL
Dîvân âirlerinin Gözüyle Belâgat I
Turgut KOÇO LU
Bursalı Subhî Mehmed ve Manzum Esmâü’l-Hüsnâ erhi
Fatih KOYUNCU
lk Dönem (1700-1917) Rus Türkolojisinin Temel Özellikleri
Mehmet KUTALMI
Evliya Çelebinin Seyahatnâme’sinde Veysel Karani
Ejder OKUMU
Bir Toplumsal Göstergebilim Alanı Olarak Dil
Pelin ÖNDER EROL
Ahmet Midhat Efendi ve Felâtun Bey ile Rakım Efendi Romanında De erler E itimi
Mehmet ÖZDEM R - Gökçen GÖÇEN
Postkolonyal Dünyada Sömürülenin ronik Olarak Tanrıla tırılması: Karanlı ın
Yüre i ve Kuzeye Göç Mevsimi
Arzu ÖZYÖN
Feyzullâh Râ’if-i Âmidî ve iirleri
Ramazan SARIÇ ÇEK
A Linguistic Evaluation Of Approaches To Education Of Immigrant Students:
Contribution Of Translated Children’s Literature To The Linguistic And Cultural
Integration
Bekir SAVA
Tanzimat Dönemi’nde Bir Aydın Olarak Ahmet Mithat Efendi ve Dü ünce
zzet EREF
Bir Ütopya Romanı: Rüyada Terakki ve Edeniyet-i slâmiyeyi Rüyet
Sevgül TÜRKMENO LU
TAR H – ULUSLARARAS L SK LER – S YASET B L M
kinci Dünya Harbi Öncesi Türk- ngiliz-Fransız Ortak Deklarasyonu
Figen ATABEY
Anthony H. Bırch’in Siyasal Teorisinde Milliyetçilik Kavramı ve deolojisi
Hüseyin BAL
deolojik Örgütlerin Çeki mesi Altında Mısır, Suriye, Irak ve ran’da Son Durum
Ta kın DEN Z
The Ethics of the Conquest, War and Peace: A Study of the Early Islamic History
Celal EMANET
Kıbrıs Türk Tarihi çerisinde Kıbrıs Türk Matbaacılı ının Do u u, Geçirdi i
Modernle me A amaları ve Bu A amaların Kıbrıs Türk Toplumuna Etkileri
Üzerine Bir Deneme
Pınar GÜRÇINAR
Cumhuriyet Dönemi: ktidar, deoloji ve Sinema
Celal HAYIR
Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın Mu la’da Te kilatlanması ve 1930 Belediye
Seçimleri Dolayısıyla Olu an Tartı malar
Ömer KARAKA
II. Dünya Sava ı Sırasında zmir’in Sıtma ile Mücadelesi
Tu ba KORHAN
Kıbrıs Müzakerelerinde Yeni Dönem: Enerji Jeopoliti i ve Akdeniz Birli i Olgusu
Ozan ÖRMEC
Osmanlı Devleti'
nden Türkiye Cumhuriyeti'
ne Anadolu'
ya Zorunlu Göçler ve Hilal-i
Ahmer Cemiyeti’nin Yardım Faaliyetleri
Tunca ÖZG
Selçuklular ve Osmanlı Döneminde Medreselerin Mali Kaynakları
Veli SIRIM
kinci Balkan Sava ı'
nda Romanya
Abidin TEM ZER
Official History Transformation of the Early Turkish Republic: Changes and
Continuities Reflected in the Textbooks
Erinç Erdal YILDIRIM
CO RAFYA
Avrupa Birli i’nin Turizm Politikası ve Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Üzerine Bir
De erlendirme
Ferhat ARSLAN
Mut Havzasında Erozyona Duyarlı Alanların Belirlenmesi
Yakup KIZILELMA - Murat KARABULUT
A a ı Asi Nehri Havzası’nda (Hatay) Arazi Kullanımı ve Arazi Örtüsü (Akaö)
De i iminin (1990-2011) Erozyon Üzerindeki Etkisi
Emre ÖZ AH N - Ahmet ATASOY
Kıyı Çizgisi De i iminin Yarataca ı Riskler Açısından zmit Körfezi Kıyılarının
De erlendirilmesi
S. Murat UZUN - Nuriye GAR PA AO LU
SANAT TAR H – ARKEOLOJ
Rhetoric Reading in Archıtecture: A Methodology Attempt
Serap DURMU - engül ÖYMEN GÜR
Giresun Ya lıdere Tekke Köyü Cami Kalem i Bezemeleri
erife TAL
Sürmene-Gültepe Köyü Yukarı Kefeli Mahallesi Camii ve adırvanı
Mehmet YAVUZ
PS KOLOJ – SOSYOLOJ - FELSEFE
Questioning the Relationship Between Religion and Marriage: Does Religion Affect
Long-lasting Marriage? Turkish Couples’ Practice of, Perception of, and Attitudes
towards Religion and Marriage
Mehmet Ali BALKANLIO LU
Çocu a Yönelik iddetin Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Boyutları: Erzurum li Örne i
Yusuf NC - Ali DUMAN
Future Expectations of Amateur Footballers: Nev ehir Case
A. Burak KAHRAMAN
Damgalamanın “Kö eye Sıkı tırdı ı” Kadınlar: Zihinsel Engelli Çocukların Anneleri
lknur ME E
E TM
Ço ulculuk Ba lamında mam Hatip Lisesi Kelam Dersinde Alevilik-Bekta ilik
Ö retimi
Mustafa BAYAR
Örgüt Dna’sı Ölçe inin Geli tirilmesi ve Meb Üzerine Bir Tarama Çalı ması
Remzi Burçin ÇET N - zzet DÖ
Lisansüstü Tez Danı manlı ının ncelenmesi
Eray E M R- . Serkan ÖDEM - Gökhan KAYIR
Developing Lexical Competence through Online Exercises: Evaluations Through the
Eyes of Students
Emrah EKMEKÇ - smail YAMAN
Samet Behrengi’nin Kitaplarıyla Kurgulanan Yaratıcı Drama Etkinliklerinin
Ö rencilerin Yazma Becerisi ve Tutumlarına Etkisi
Güne ERKAN - Murtaza AYKAÇ
English Teachers’ Interest in Proverbs in Language Teaching
Halis GÖZPINAR
lkö retim Dergisi’nde Yayımlanan E itimle lgili Çeviri Makaleler (1939-1966)
Mustafa GÜÇLÜ
Toprakla Bulu an Çocuklar: Küçük Çocuklar çin Toprak E itimi Projesinin Etkilili i
Hülya GÜLAY OGELMAN – Nazmi DURKAN
Vaka Ara tırması: Özel E itim Alanında Çalı an Ö retmenlerin Sorunları ve
htiyaçları
Ye im GÜLEÇ-ASLAN - Fidan ÖZBEY - Canan SOLA-ÖZGÜÇ - Hande C HAN
Ö retmen Adaylarının Biti ik E ik Yazıya li kin Tutumları ve Ö renme Biçemleri
Arasındaki li ki
Ruhan KARADA
Sınıf Ö retmeni Adaylarının Lisans E itimlerinin Özel Alan Yeterliklerini
Kazandırmasına Yönelik Görü leri
. KÖSTEREL O LU – F. DEM R – S. ÖZGÜRLER – M. AYRA - H. KARAMAN Y. CANSIZ
Okul Öncesi E itim Kurumlarının Fiziki Durumunun ncelenmesi
Yasemin KUBANÇ
Community Initiative And Development of Rural Child Education in Less City of
Ibadan, Nigeria
Yemisi Lydia OLALEYE
Functional Guidance And Counselling Centre In Tertiary Institution
Fareo Dorcas OLUREMI
Ö rencilerin Sınıfta Ö retmenleri Zor Durumda Bırakmak çin Kullandıkları
Yöntemler
Bayram ÖZER
Gri li ki Analizi ile Ö rencilerin Teknoloji ve Tasarım Dersi Tutumları
Necla TEKTA - Mihriban AYDIN
LETME – KT SAT - LET M
De erlendirme Farklılıklarının ve Atfın Nedenselli inin Açıklayıcısı Olarak Kültür
Adem BALTACI
Hem eri Derneklerinde Halkla li kiler Uygulamalari ve Bu Uygulamaların Yöresel
Kültüre Katkıları: Balıkesirliler Birli i Derne i
Hüseyin D KME - Berna GÖNEN
Borçlanma Politikaları I ı ında Türkiye’deki Borçlanma Stratejisi’nin Hukuksal
De erlendirmesi
Erdem Erdinç ERBEY N - Özay ÖZPENÇE
Müzmin Toplumsal Çatı ma ve Lübnan Medyası
Yenal GÖKSUN
Hizmet Kalitesinin Önem-Performans Analizi ile Ölçülmesi: Üniversite Sosyal
Tesislerinin Konaklama Üniteleri Üzerinde Bir Uygulama
Ömer Akgün TEK N - Gürkan KALKAN - Hüseyin DUMAN
Örgütsel Adaletin görenlerin Örgütsel Ba lılık Düzeylerine Etkisi: Konya’da Bir
Ara tırma
Hande ULUKAPI - Aykut BEDÜK
D ER SOSYAL B L MLER ALANLARI
Avrupa Birli i Uyum Sürecinde Tek Numara Acil Ça rı Sistemi Uygulamasına
Ambulans Personelinin Bakı ı
Ali EK - Gül Özlem YILDIRIM
Yaratıcı (Kreatif) Turizm
Nuran AK T A IK
Albüm Kapakları; Ben Buyum Demenin En Kısa Yolu mudur?
Tu ba AYDIN ÖZTÜRK
Gençlerin Sosyal Medya Kullanımı ve Sosyal Medya Kullanımının Tatil Tercihlerine
Etkisi
Günay EROL - Azize HASSAN
Enerji Co rafyası Açısından Bir nceleme: Rüzgâr Enerjisinin Dünyadaki ve
Türkiye’deki Kullanım Durumu
Erol KAPLUHAN
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
132 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content