close

Enter

Log in using OpenID

Elektrik Akımı, Potansiyel Fark ve Direnç

embedDownload
2
1
Elektrik Akımı, Potansiyel Fark ve Direnç Testlerinin Çözümleri
4.
Test 1’in Çözümü
2R
6R
ksa devre
1. Soruda verilen akım-potansiyel farkı grafiğinin eğiminin tersi direnci verir.
8V
RX =
5i
8
R = V
Y
3i
8V
RZ =
2i
K
L
i
3R
4R
RKL = 2R
Cevap E dir.
Ohm kanunu V = i·R bağıntısıyla verilir. Bu bağıntıya göre V ler sabit olduğundan R ile i ters orantıt·,
lıdır. Buradan, RZ > RY > RX diyebiliriz. R =
S
bağıntısına göre / ile R doğru orantılıdır. Buna
5. K noktasından giren
göre; /Z > /Y > /X diyebiliriz.
Cevap A dır.
K
i
R
bir akım dirençlere
uğramadan doğrudan
X
2.
L noktasına çıkar. O
R
R
R
L
Nihat Bilgin Yayıncılık©
i
R
R
Y
R
R
hâlde RKL=0 dır.
Cevap E dir.
X noktasından giren akım hiçbir dirence uğramadan Y noktasından çıkmaktadır. O hâlde RXY = 0
6. Noktalar dikkate alındığında Şekil I deki devre Şekil
dır.
II deki gibi çizilebilir.
M
Cevap A dır.
L
3Ω
M
12Ω
6Ω
8Ω
8Ω
3.
3R
12R
K
Şekil I
K
K
X
4Ω
K
ksa devre
K
6R
4R
12Ω
L
Y
Şekil I
Şekil II
K
3·6
R1 =
= 2R
3+6
R2 =
M
3Ω
L
Şekil II
8Ω
R1
Cevap C dir.
6Ω
4Ω
12 · 4
= 3R
12 + 4
2
=
R2
3
8Ω
R KL =
2Ω
12 · 6
= 4Ω
12 + 6
Cevap A dır.
2
Ünite 2
Elektrik ve Manyetizma
7.
10.
4Ω
12Ω
3R
3R
K
2R
2Ω
6Ω
6Ω
K
Şekil I
3R
8Ω
L
2R
3Ω
2R
8Ω
Şekil I
1R
4R
L
6Ω
1R
4Ω
3R
3R
2R
K
K
Şekil II
3R
8Ω
2Ω
12Ω
L
8Ω
R
4R
Şekil II
8Ω
L
6Ω
4R
3R
RKL = 3Ω
R
Cevap D dir.
L
K
Şekil III
4R
8.
L
L
K
3Ω
ksa devre
2Ω
RKL = 2Ω
Nihat Bilgin Yayıncılık©
L
4Ω
Cevap E dir.
3Ω
3Ω
4Ω luk direncin dışında kalanların hepsi kısa devre
olur. Bu nedenle RKL = 4Ω dur.
Cevap E dir.
11. 2Ω 6Ω
1Ω
3Ω
3Ω
K
L
9.
– +
2Ω
– +
1Ω
1Ω
2Ω
2Ω
1Ω
1Ω
2Ω
6Ω
2Ω
2Ω
2Ω
3Ω
K
1Ω
3Ω
L
2Ω
Şekil I
Şekil I
2Ω
Şekil II
Şekil II
1Ω
2Ω
Reş = 2Ω
Cevap A dır.
RKL = 1Ω
Cevap C dir.
3
ELEKTRİK AKIMI, POTANSİYEL FARK VE DİRENÇ
15.
12. K
6Ω
3Ω
3Ω
3Ω
B
3Ω
6Ω
6Ω
Şekil I
6Ω
3Ω
6Ω
6Ω
L
A
K
3Ω
3Ω
Şekildeki 6 Ω luk üç direnç birbirine paralel bağlıdır.
RAB = 2 Ω bulunur.
6Ω
Şekil II
Cevap B dir.
3Ω
L
2Ω
6·2
3
=
6+2
2
R KL =
16.
3Ω
6Ω
Cevap D dir.
6Ω
Şekil I
1Ω
1Ω
+
13. Bir telin direnci uzunluğuyla doğru, kesit alanıyla
Direnci 16 Ω olan O uzunluğundaki tel ortadan
kendi üzerine katlanırsa kesit alanı 2 katına çıkar-
ken uzunluğu yarı yarıya azalır.
,
1. basamakta O uzunluğu
olunca direnç 8 Ω
2
olur. Aynı anda S kesiti, 2S olduğu için direnç 4
Ω olur. 2. basamakta aynı işlem tekrarlandığında
direnç 1 Ω olur.
Cevap A dır.
14.
A anahtarı açık iken devre Şekil I deki gibidir. Bu
durumda RKL = 3 + 1 + 1 = 5 Ω bulunur.
4Ω M 4Ω
4Ω M 4Ω
M
M
2Ω
6Ω
6Ω
Şekil II
6Ω
1Ω
1Ω
+
–
A anahtarı kapalı iken devre Şekil II deki gibidir. Bu
durumda RKL + 2 + 1 + 1 = 4 Ω bulunur.
Cevap C dir.
17.
L L
L
Nihat Bilgin Yayıncılık©
ters orantılıdır.
–
R
L
L
L
R
R
K
4Ω
K
L
R
4Ω
K
1Ω
R
L
R
L
K
K
4Ω
K
4Ω
M
4Ω
L
4Ω
RKL = 5Ω
Cevap D dir.
Harflendirme (noktalama) yapıldığında 6 direncin
tamamı KL arasında kalmakta ve hepsi birbirine
1
paralel olmaktadır. Bu nedenle eşdeğer direnç R
6
olur.
Cevap E dir.
4
Ünite 2
Elektrik ve Manyetizma
Test 2’nin Çözümü
1. 1 ey
3 · 1020 ey
1,6 · 10–19 C ederse
q eder
q = 48 C
q
48
=
= 4 amper
i=
t
12
V = i · R = 4 · 6 = 24 volt bulunur.
V1
V2
=
2i.3
3
=
i.4
2
Cevap D dir.
Cevap B dir.
Cevap B dir.
3.
Nihat Bilgin Yayıncılık©
2. R direncinden i akımı geçtiğinde, direncin iki ucu
arasındaki potansiyel farkı V olur. R daima sabit
olup V ile i doğru orantılıdır. Bu nedenle I ve II
grafikleri doğru, III. grafik yanlıştır.
5. Devredeki dirençlerin
eşdeğeri 4Ω olup;
12
i top =
=3A
4
dır. Ana koldan geçen
3 amperlik akımın 2
amperi 3Ω dan, 1
amperi de 6Ω dan
geçer.
Cevap A dır.
6.
V
80
= 8 A bulunur. Bu 8 A lık akım 4Ω ve
10
12Ω luk dirençlerden ters orantılı olarak geçer. Bu
itop=
nedenle 12Ω luk dirençten geçen i akımı 2 A olur.
Cevap A dır.
4. Devreyi şekildeki gibi çizebiliriz. Üst kolun direnci
alt kolun direncinin iki katı olduğundan üst koldan i
akımı geçerse alt koldan 2i akımı geçer.
Anahtar açıkken devre Şekil I deki gibi, kapalı iken
Şekil II deki gibidir.
V
Şekil I için i 1 =
18
2V
3
V
Şekil II için i 2 =
=
18
12
i1
= 1 bulunur.
i2
Cevap C dir.
5
ELEKTRİK AKIMI, POTANSİYEL FARK VE DİRENÇ
7.
10. K-L arasında kesikli
çizgi ile belirtilen 6Ω
luk dirençler vardır.
V1 = 30 volt
i
i=3 A
V2 = ?
R KL =
6Ω
6Ω
K
2Ω
L
6Ω
6
= 2Ω
3
6Ω
6Ω
K
L
6Ω
6Ω
Şekildeki 6Ω, 4Ω ve 1Ω luk dirençlerden aynı akım
geçmektedir. Dirençlerden;
6Ω
K
30
= 3 A
6+4
lik akım geçmektedir. V1 voltmetresi 6Ω ve 4Ω luk
iki direncin potansiyel farkını göstermektedir. V2
voltmetresi ise 4+1 = 5 ohmluk dirençlerin potansiyel farkını göstermektedir.
L
K
i =
L
Cevap C dir.
V2 = 3 . 5 = 15 volt olur.
Cevap D dir.
11. Soruda verilen şeklin basit hâli aşağıdaki gibidir.
6Ω
3A
K
6A
12Ω
i 1 =2A
3Ω
8.
15Ω
3Ω
6Ω
12Ω
K
L
6Ω
Nihat Bilgin Yayıncılık©
1A
6Ω
6Ω
6Ω
Şeklin alt ve üst kolundaki dirençler eşit olduğundan, K noktasına gelen 6 A lik akımın yarısı alt koldan geçer. Buradan i1 = 2 A bulunur.
Cevap A dır.
10Ω
R KL =
15 · 10
= 6Ω
15 + 10
Cevap A dır.
12. Soruda verilen şekli aşağıdaki gibi basit bir biçimde
çizebiliriz.
R
9.
akım
K
R
1A
2A
R
L
K
L
i1=1A
M
i
0
R
potansiyel
fark
V
Ohm kanununa göre, R =
dir. Akımı sabit alıri
sak, gerilimi büyük olanın direnci olacaktır. Buna
göre, iletkenlerin dirençleri arasında RM > RL > RK
ilişkisi vardır.
Cevap B dir.
i2=?
2A
3
R
2
K
L
R
i2=3A
Cevap C dir.
6
Ünite 2
Elektrik ve Manyetizma
13.
12Ω
4Ω
B
16. 10 Ω luk dirençler kendi arasında, 4 Ω luk
dirençlerde kendi arasında birbirlerine paralel
bağlıdır. Soruda verilen
devrenin basit şekli yandaki gibidir.
6Ω
A
B
A
Harflendirme yapıldığında her üç direncin birbirine
paralel olduğu görülür.
1
1
1
1
=
+ +
R AB
12
4
6
RAB = 2 Ω bulunur.
Cevap A dır.
14 volt
–
+
10Ω
4Ω
1A
4Ω
10Ω
Ortadaki
dirençlerin
eşdeğeri 7Ω olur. Orta
8Ω
14
koldan
= 2 A lik
7
akım geçer. 4 Ω luk dirençlerden 1 er amperlik akım
geçer.
Cevap C dir.
14.
2R
L
R
M
K
17.
K
2R
2R
R
R
M
L
R
Nihat Bilgin Yayıncılık©
Şekil I
2R
R
R
M
K
M
R
R
i1
i2
V2=15 volt
Soruda verilen devrenin basit hâli Şekil I deki gibidir. V2 voltmetresi 15 voltluk bir değer gösterdiğinde
VKM = 30 volt olur.
V1=20 volt
10 volt
2R
R
2A
4A
6A
R
+
L
R
M
R
L
K
i2 akımı 2i olsun. Bu durumda LM arasından toplam
5
5i akımı geçer. Bu durumda i1 akımı ise i olur.
2
5
i
i1
5
2
bulunur.
=
=
i2
2i
4
Cevap B dir.
15. 2R direncinden 2 A lık
akım geçtiğinde ortadaki R direncinden 4
A lık akım geçer. Ana
koldan ise 6 A lık akım
geçer.
R
Şekil I
30 volt
Şekil II
M
6R
M
L
L
R
K
K
–
V
2R
Cevap B dir.
6R
Şekil II
30 volt
Cevap D dir.
17. Potansiyel farkı-akım şiddeti grafiklerinde eğim
iletkenin direncini verir.
Buna göre, K, L, M iletkenlerinin dirençleri şekildeki gibidir. K iletkeninden i akımı geçerse, L
iletkeninden 2i, M iletkeninden 3i akımı geçer.
iM
iL
=
3
2
RL=3Ω
RM=2Ω
RK=6Ω
+
–
V
Cevap B dir.
7
ELEKTRİK AKIMI, POTANSİYEL FARK VE DİRENÇ
4.
Test 3’ün Çözümü
itop
i1=1A
K
A
4 volt
2Ω
2Ω
–
+
i1+ i2=2A
3Ω
L
4Ω
2Ω
K
2Ω
–
V
+
=
12 volt
3Ω
–
V
+
2Ω
İç dirençleri önemsenmeyecek kadar küçük olan
ampermetreler, akım ölçülecek iki nokta arasına
seri bağlanır. İç dirençleri çok büyük olan voltmetreler, potansiyel farkı ölçülecek iki nokta arasına paralel bağlanır. Voltmetrelerin bağlandığı koldan akım
geçmez. Devrenin daha basit hâli aşağıdaki gibidir.
K
1A
1A
2Ω
12 volt
2 volt
Üretecin gerilimi 12 + 12 = 24 volt olur.
2Ω
2Ω
Cevap D dir.
9A
V
– +
4A
5A
Cevap E dir.
5. Şekil I deki harflen
10 volt
2A
1A
1A
R
dirme dikkate alındığında K-K noktaları arasındaki iki
direncin kısa devre
olduğu
görülür.
Geriye kalan dört
direnç Şekil II deki
gibi K-L noktaları
arasında olup birbirine
Şekil II deki verii1
lere göre
=4
i
bulunur. 2
K
i1
L
R
R
L
K
K
R
R
K
K
L
K
L
K
R
i2
Şekil I
paralel bağlıdır.
R
i1=4i
R
i
R
i
K
K
5A
20Ω
3A
Rx = 5Ω
20Ω
VKL = 2 + 6 = 8 volt bulunur.
Cevap A dır.
3. 20 Ω luk iki direnç birbirine paralel bağlıdır. Bu durumu aşağıdaki gibi gösterebiliriz.
20 volt
6 volt
L
5Ω
4Ω
20Ω
3Ω
Nihat Bilgin Yayıncılık©
2. Devremizi şekildeki gibi
basitleştirdiğimizde ampermetreden 9 amperlik bir
akımın geçtiğini görürüz.
L
3Ω
2Ω
V
2Ω
V=?
8 volt
6Ω
1
i 1=
i2=1A
1. K-L noktaları arasındaki
4 Ω luk dirence 8 voltluk bir gerilim düştüğüne göre, bu dirence seri
bağlı 2 Ω luk dirence
ise 4 voltluk bir gerilim
düşer.
R
L
R
i
K
L
ksa
devre
10Ω
Buna göre, RX direnci 5 Ω olmalıdır.
Cevap B dir.
Cevap D dir.
K
R
Şekil II
i2=i
8
Ünite 2
6.
Elektrik ve Manyetizma
i1
9.
i1
6Ω
2Ω
RX
RX
3Ω
4Ω
R
2R
i2
i2
=
4Ω
2Ω
2Ω
6Ω
3Ω
R
i
R
3Ω
4Ω
–
R
i1 = i2 olması için RX direnci 2R olmalıdır.
i
+
2R
4Ω
3Ω
ε
–
Şekil I
Cevap B dir.
+
Şekil II
Tüm devrenin eşdeğer direnci, Reş = 2 + 3 = 5 Ω
bulunur. Üretecin emksı;
f = itop · Reş = 6 · 5 = 30 volt olur.
Cevap D dir.
i=4A K
3Ω
K 3Ω L
i=4A K
K 1Ω L
3Ω
2Ω
L
2Ω
2Ω
2Ω
Şekil I
2Ω
2Ω
Şekil II
K-L noktaları arasında kalan 3 Ω luk dirençler birbirine paralel bağlı olup eşdeğeri 1 Ω dur. K-L arasındaki tüm dirençlerin eşdeğeri;
3
R KL = Ω bulunur.
4
3
VKL = i · RKL= 4 · = 3 volt bulunur.
4
Cevap C dir.
Nihat Bilgin Yayıncılık©
7.
10. Birbirine paralel bağlı 2R,
4R
3i
3R ve 4R dirençlerinden
i2
direnç değerleriyle ters
4i
orantılı olacak biçimde
3R
akım geçer. Bu durumda;
2R
i1 = 3i + 4i = 7i
6i
olur. i2 akımı ise 2R den ve
3R den geçen akımların toplamı olur.
i1
i 2 = 4 i + 6 i = 10 i
i1
7i
7
=
=
bulunur .
i2
10 i
10
Cevap B dir.
11.
4Ω
K
i=2A
L
12Ω
K
L
i
Şekil I
2Ω
3Ω
M
6Ω
2Ω
M
3Ω
3Ω
K
i=2A
M
V1
V2
=
i· 4
=1
2i · 2
Cevap A dır.
L
2Ω
8. Üst kolun toplam direnci alt kolun toplam direncinin
2 katıdır. Bu nedenle üst koldan i akımı geçerse,
alt koldan 2i akımı geçer. Buna göre;
2Ω
6Ω
4Ω
Şekil II
12Ω
VKL = i · RKL
3
VKL = 2 ·
= 3 volt
2
Cevap B dir.
9
ELEKTRİK AKIMI, POTANSİYEL FARK VE DİRENÇ
12.
18 volt
14.
18 volt
L
K
+ –
r= 0
+ –
r= 0
2A
– V +
K
L
i1
R
4Ω
4Ω
3Ω
2Ω
K
Şekil II
R
R
3Ω
i2
Şekil I
L
L
K
2Ω
i2
K
L
i1
K
L
6
Ω
5
K
ksa
devre
R
K
L
K
Anahtarlar açık iken devre Şekil I deki gibidir. Bu
devrede eşdeğer direnç 9 Ω olduğundan üretecin
gerilimi 18 volt olarak bulunur. Anahtarlar kapatıldığında 3 direnç birbirine paralel hale gelir.
18
i2 =
= 15 A bulunur.
6
Cevap A dır.
5
Kısa devre olan direncin dışında kalan özdeş üç
direnç, K-L noktaları arasında olup birbirlerine
paralel bağlıdır. Bu nedenle i1 = i2 olur.
Cevap C dir.
15.
X
2Ω
3Ω
2Ω
Z
2Ω
Y
X
Y
2Ω
=
2Ω
Z
3Ω
3Ω
Z
3Ω
2Ω
Y
X
Y
Tüm devrenin eşdeğer direnci RXY = 1 Ω bulunur.
Cevap C dir.
+
V
+
V
Z
Nihat Bilgin Yayıncılık©
13. Anahtar açık iken devre Şekil I deki gibidir. Bu
durumda ana koldan gelen toplam i akımı, R dirençlerinden i1 ve i2 olarak geçer.
X
–
–
i
i1
=
R
R
i2
16.
R
2
R
3
R
A
R
Şekil I
V1
2R
R
V2
Şekil II
Anahtar kapatıldığında devre Şekil II deki gibidir. R
dirençlerine paralel olarak 2R direnci de devreye
katıldığı için eşdeğer direnç küçülür ve buna bağlı
olarak ana kol akımı artar.
i1 akımının geçtiği koldaki R direnci üretece paralel
bağlı olup gerilimi değişmediğinden i1 değişmez. i2
akımının geçtiği R direnci de üretece paralel bağlı
olduğundan i2 de değimez.
Cevap A dır.
–
R
+
5 volt
R
2
R
3
V2=3 volt
2 volt
R
B
5 volt
Şekil II
Şekil I
2
Şekil II de R nin gerilimi 2 volt olur. Şekil I de A-B
3
noktaları arasındaki iki seri direncin her birinin gerilimi 1 volt olur. Yani V1 = 1 volttur.
V1
V2
=
1
bulunur.
3
Cevap A dır.
10
Ünite 2
Test 4
Elektrik ve Manyetizma
4.
(Çıkmış Sınav Soruları)
R= 2Ω
R= 2Ω
4Ω
1.
Şekil I
40 volt
V=6·4=24 volt
+ –
i1 = 6 A
i=2 A
R= 2Ω
5Ω 5Ω 5Ω 5Ω
3Ω
K
R= 2Ω
R= 2Ω
4
4
4
4
1Ω
Şekil II
10V
i2 =
i2 = ?
24
=8A
3
Cevap B dir.
Önce ohm kanunu bütün devreye uygulayarak ana
kol akımını bulalım.
V = i·R
40 = i·20
i=2A
24 V
Bir iletkenin direnci iletkenin uzunluğuyla doğru
,
orantılıdır. Buna göre
kadarlık kısmının direnci
4
5 Ω olur.
Voltmetrenin gösterdiği değer, 2 · 5 = 10 V bulunur.
Cevap C dir.
R
2
2. MN noktaları arasındaki eş
değer direnç;
R
R MN = R + R +
2
R
R MN = 2 R +
bulunur .
2
N
R
Nihat Bilgin Yayıncılık©
5.
10Ω
10Ω
L
2Ω
6Ω
K
4Ω
R
K
10Ω
10Ω
RKL=5Ω
R
R
M
L
8Ω
Ceap C dir.
Cevap D dir.
3.
4Ω
6.
6Ω
5
2Ω
K
2Ω
2Ω
2Ω
4Ω
2Ω
4Ω
1Ω
L
2Ω
2Ω
RKL=2Ω
2Ω
3Ω
1Ω
6 volt
+ –
i=
6
V
=
=5A
R eş
6
5
4Ω
i
6 volt
+ –
Üst koldaki 4Ω luk direnç ile alt koldaki 4Ω luk
direnç paralel bağlı olduğundan eş değer direnç 2Ω
olur.
Cevap A dır.
Cevap E dir.
ELEKTRİK AKIMI, POTANSİYEL FARK VE DİRENÇ
7. Paralel bağlı dirençlerde akım dirençlerle ters orantılı olarak paylaşılır. KM çubuğunun direnci çok
küçük olduğu için i akımının hemen hemen tamamı
bu çubuğun üzerinden geçer.
11.
11
40Ω
40Ω
Cevap A dır.
L
20Ω
K
10Ω
20Ω
20Ω
20Ω
10Ω
8.
R1=4Ω
R2=2Ω
RKL = 10Ω
bulunur.
Cevap A dır.
RX
R3,4=4Ω
+ –
Paralel kolların gerilimleri eşittir.
V1 = V2
RX ·4
i1 ·R1 = i2 ( R2 +
)
RX + 4
4 = 2+
RX = 4Ω
12. Lambanın sönmesi için 1 numaralı anahtarı açmak
gerekir. Bu anahtar açıldığında üreteç devreden
çıkacağı için lamba ışık vermez.
RX ·4
RX + 4
bulunur .
Cevap C dir.
Nihat Bilgin Yayıncılık©
Cevap A dır.
13.
L
10Ω
9. Ortadaki üç direnç birbirine paralel ve dıştaki iki
direnç bunlara seridir. Buna uygun çizim A seçeneğinde olduğu gibidir.
5Ω
10Ω
5Ω
M
i
i
K
10Ω
Cevap A dır.
L
VLM=30 V
5Ω
30 V
10. K anahtarı kapalı L anahtarı açık iken;
5
R
Reş = R +
+R = R
2
2
bulunur. K açık L kapalı iken eş değer direnç yine
aynıdır. Buna göre ana koldan geçen i akımı değişmez.
Cevap C dir.
5Ω
K
M
i
i
10Ω
60 V
Cevap C dir.
12
Ünite 2
Elektrik ve Manyetizma
14. Anahtarların konumuna göre devrenin direnci sıraR
sıyla; R, 2R,
dir. Akım şiddeti dirençle ters oran2
tılı olduğundan devreden geçen akımlar sırasıyla;
2i, i ve 4i olur. Buradan i3 > i1 > i2 bulunur.
17.
2
3R
2A
i=3A
R
2R
1A
R
L
K
Cevap E dir.
VKL=6 volt
M
VLM=3i·R=9V
Cevap E dir.
15. Paralel kollarda akım dirençle ters orantılı olarak
paylaşılır. Alt koldan i1 kadar akım geçerse üst koldan 3i1 kadar akım geçer.
V1 = 3i1·R
V3 = i1·R
V2 = (i1+3i1)·R
olur. Buna göre potansiyel farkları arasındaki ilişki,
V2 > V1 > V3 olur.
18. Reosta değiştirilebilir dirençtir. bir devredeki direnç
değiştirilerek bu devreden geçen akım şiddeti ayarlanabilir.
Cevap C dir,
19.
i
L
10i
RX
–
K
4Ω
4Ω
4Ω
K
M
RY
16.
2Ω
9i
RY
9
Nihat Bilgin Yayıncılık©
Cevap B dir.
+
RX direncinden geçen akım, RY den geçenin on katı
1
olabilmesi için LM arasına paralel olarak
R lik
9 Y
bir direnç eklenmelidir.
L
Cevap E dir.
4Ω
4Ω
4Ω
2Ω
6Ω
2Ω
K
L
2Ω
RKL=3Ω
i1=2A
20.
4Ω
3R
R
R
2
i2=4A
4Ω
+ –
6Ω
Cevap B dir.
i1
i2
=
1
2
Cevap B dir.
ELEKTRİK AKIMI, POTANSİYEL FARK VE DİRENÇ
21. 3R ve 5R dirençleri birbirine seri bağlıdır. Devreyi
buna göre tekrar çizelim.
8R
4R
I
K
i
2i
i
2R
25. Seri bağlı dirençlerde direnç ile gerilim doğru orantılıdır.
I
K
6i
VKL = 2V
2R
VLM = V + 2V = 3V
8R
2R
2R
I
I
I = 2i + 6i = 8i
4R + 2R = 6R lik dirençten 2i akımı geçerse sağ koldaki 2R lik dirençten 6i akımı geçer. O hâlde;
I = 2i + 6i = 8i
Cevap B dir.
L devresinde birbirine paralel üç direnç vardır. Eş
R
tür.
3
M devresinde iki direnç birbirine paralel onlar da R
3
direncine seri bağlıdır. RB = R dir.
2
Buna göre; RK > RM > RL dir.
Cevap C dir.
değerleri RL =
23. K ve M dirençleri birbirine paralel bağlıdır. Bu
nedenle K ve M dirençlerinden eşit şiddette akım
geçer. L direnci ana kol üzerinde olduğundan bu
dirençten geçen akım en büyüktür.
Cevap A dır.
24.
3R
K
R
L
3R
1
1
1
1
=
+
+
R KL
3R
R
3R
R KL =
3
R
5
Cevap A dır.
Nihat Bilgin Yayıncılık©
22. K devresinde üç tane birbirine seri direnç olduğundan eş değerleri RK = 3R dir.
13
R direncinin ucundaki gerilim V ise 2R nin ucundaki gerilim 2V olur.
VKL
VLM
=
2
3
bulunur .
Cevap D dir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
27
File Size
674 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content