close

Enter

Log in using OpenID

embedDownload
İşş Sağlığ
ğı ve Gü
üvenliği
Eğitim ve
e Kü
ltü
ür!
Petro
ol Arama
ala
arı İçin
Yerrli Sonda
aj Ku
ulesii
Şahd
deniz
z Proje
esi
Kredi Anlaşması
Boğaziçi Enerji Kulübü
Bakanlar Oturumu
Force Mühendisliik
Seviye Cetvelleri ve
Baraj Izgara Temizleme
Makineleri
Burak Baysal
Bakım Onarım Yöntemleri
Fuat Kutsal
Yenilenebilir Enerji Ailesinden
Güneş Enerjisi
Hidrolik Sistemlerde Kirlilik
27-30 KASIM 2014 TÜYAP
22-24 OCAK 2015
Yangına güvenli bir mesafeden müdahale
Kapalı kapının ardından kıvılcım riski olmadan müdahale
Su jeti için küçük bir giriş deliği yeterli
Hava sirkülasyonunu önler
Uzun menzilli ve küçük su damlacıkları
Ters çevirme ile yüksek soğutma etkisi
Minimum su gereksinimi
Sudan kaynaklanan hasarları önler
Yıldızevler Mah. Turan Güneş Blv. 709. Sk. No. 3/14, 06550 Çankaya / Ankara
Tel: 0312 441 3727 | Faks: 0312 441 9482 | [email protected]
www.coldcutsystems.com.tr www.arimtek.com
İÇİNDEKİLER
İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitim ve Kültür!
17
24 ƵƵ×
‹‹
30 _‹Ƶ
36 ƫ׋‹ġ‹ƫ‹ǫƵƵ
ƵƵ‹Ƶ‹‹ĥǫ1.'ǫ5/(
42 ‹ǫ‹‹
‹Ƶ‹‹ġ×Ç
‹‹
*&1.5Œ()6
Petrol Aramaları İçin
Yerli Sondaj Kulesi
76
50
56
58
62
70
74
76
82
90
98
104
‹‹Ƶ_Ƶ‹‹Ě­Ç‹
Ƶĥǫ.ŒÈǫƹ(#ƹ*
‹‹‹­Ç‹
ǫƵƵ­‹ĥ1010/(
‹
‹
ƵƵƵƵ‹_‹‹Ƶ
‹
ÇƵ‹
‹‹ƵƵÇƵ
ǫ{Ƶ‹_‹
‹×ǫ×ǫƵƵƵ
‹‹‹‹‹‹ĥ'05|()
ĂĀāą
‹ƵƵ
!"!#$ !"!
! "
#
$$
%
&'%()
%*+
, #
%
&'%()
,+ #&%-.%/
%0 #
%
&'%()
1-2 #
%+&)
&'%()
4
%3($1566788//-#
-91%5:;6<=;;8>:6
-)/+/%?/-/@-* %$?$($0$
-5:;6<;=66:<=A)5:;6<;=6;:8:
5<6=B#<<66
+/%158>6B
*5;:::(
+/%&&5 &-+/%
C=(@/-%/D
%3($1566788//-#
)5:8;8E;EE<:8
-91%5:;6<=;;8>:6
FFF$)'%$?1
@-2G)'%$?1
)'-G'1-$?1
%* (% 2)H%( /-%% /
I-% '/ '9($ % -/%(%J
%2K)-(1-)@)(-$+#
/-%%&/-/%)1--.-/%J
-%-/%)1--.-%)'L-%$
Editörden...
-/
Cold Cut Cobra
yangın söndürme
sistemi
+&?-
REKLAM İNDEKSİ
19-79
21-57
23
26
28
29
31
32
35
38
49
52
53
54
55
60
61
66
67
68
69
72
73
75
77
78
84
86
89
92
93
94
97
101
103
110
111
112
ƵƵ
ƵƵ‹Ƶ
×Ƶ
ƵġƵ‹Ƶ
ƵƵǫƵ_ƵƵ‹‹
ƵƵ­Ƶ‹
_‹Ƶ
ƵƵ
ƵÇƵƵ‹Ƶ
ƫ׋‹
ƵƵ
ƵƵ
ƫƵ
ƫƵƵ‹Ƶ
ƵƵĂĀĀĀ­
ƵǫƵ
‹‹
‹ǫƵ
׋‹
ƵƵ‹‹
‹‹‹
Ƶ
ǫƵÇƵƵ
‹
ǫƵǫƵƫƵ
ƵƵ_
ǫƵƵ‹Ƶ
ǫƵ‹Ƶ
Ƶ
Ƶǫ
Ƶ
Ƶ‹‹
ġ‹‹
Ƶ‹Ƶ‹Ƶ
Ƶġ
ƵƵƵƵƵ
×ÇƵ‹
‹‹×Ƶ
80
I%)&I&-?/(1-2&%-(/[email protected]@#
-%- @-%( / (-J '- (-J
1)(&%(K%-%/@1--(%-/%%)1%I-#
2K)(@-I//-/L2-%/@(9-(.-J
1)(%1)%-.I)%((@-1-1N
1L-)[email protected]'/%/%(--/JI-/))#
O I-//% -/%? (@ K%--J -)/ 2%
-- 1- %/%( @-%I- -( 1- &('- (#
@[email protected]%JL%/%1)%[email protected]&&-/%
K&@-%I1--)1%)%%(%1-1$
%-% && ./ )1---/ 9-J @%% %/ )/
I-(@&&)1---(&&1$+L/./%%--%
)/J2&%-.%%2--.%%2)J'
%(%'(I)%2-?/%)%9#
(-/1-?/$P//-%@[email protected]/)--I).-/./2&%#
-.I/)/%(%C)[email protected]%-$%-(%
I-%@.K%---)/[email protected]%(%)1%1
I/?-/%(''99-/-)/%9(-/1-?/$
Q-%*//-/-%/%(@&&L1*-2I-#
1$1%--2-'*1L1-'(*1)*-'#
2I1$-%(.?1.9L/@)L
./%(-%1L/1$%*@%-/.//@-%(@I1
L1*/[email protected](2-?.%&R)I%%./
1-1$+-&()-)@-%(L/-%I-/-
&-/./)'(I/)/%(I1K%-$I-/#
-/% ( (?.% 1$ &- /%- 2K?.
(&&%?)-S
2/-/-$
ÖZEL SAYFALAR
1
2-3
6
7
8
9
10
11
12
13
14-15
16
‹
Ƶ‹‹
‹‹Ƶ_
Ƶ‹
‹
Ƶ×
‹
Ƶ_‹Ƶ
‹Ƶ‹‹
ƵƫƵ‹Ƶ
Ƶ
8
> Kauçuk Baraj Kapak Contaları
> Kauçuk Vana Contaları
> Gezer Vinç Tamponları
> Tribün Klavuz Su Giriş Yatağı
> Gemi Limanlarında Kullanılan Kauçuk Usturmaça
> Kalıp İmalatı
> Özel İmalatlar
Florlanmış Etilen Polimeri
Kauçuk Ortadan Virgüllü
Contalar
Kauçuk Virgül L Conta
Kauçuk Virgül L Conta
Kauçuk Düz Contalar
Kauçuk Köşe Conta
Kauçuk Konik Vana Contası
Kauçuk Gezer Vinç Tamponları
Tribün Klavuz Su Giriş Yatağı
www.eminipekkaucuk.com
İVOGSAN Aydın Plastikçiler Sanayi Sitesi
1539 Sokak (Eski 592 Sk.) No. 33-35 Ostim - ANKARA
Tel: +90 312 394 45 80 Faks: +90 312 394 45 98
[email protected]
$%##
#
##
!" #
&&##
##
#
#'
#&$
#
%'(##
!"#$%%!&!'()
* +'+,+* -,#% ( ./0 1234 2 5 5 6( ./0 1234 2 5 777
AYGÜN GRUP
MAKİNA MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK
METAL İNŞAAT İTH. İHR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Baraj daimi hidromekanik techizatlar
> Radyal kapak ve kaldırma tertibatları
> Cebri boru
> Kelebek vana
> Sürgülü vana
> Konik vana
Ağır kaynaklı makina imalatları
Saray Keresteciler Sit. 1. Cad. No.30 Kazan-Ankara
Tel: 0.312 815 13 63 Faks: 0.312 815 13 62
[email protected]
www.aygunmakina.com
Mühendislik
Proje
Sistem Tasarımı
Ürün Satışı
İmalat
Taahhüt
Teknik Servis
Danışmanlık
Eğitim
Temsilcilik
w w w . h i d r o k o n t r o l . c o m . t r
İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitim ve Kültür!
!! 1-
&(&&
/%/9/&%-.%/
-.TT1-/%?&-&()1%1-(/$!)T2&%-T.T%T%-T
&-&(&$&-&J1L-(')T%/-/1-%--/T)[email protected]%#
)T2-)/1-%/-%/$
R1&1-)1)%#
(-/// )%(-/% ( I%
)K($I-J<::;/-/%(%1-#
/%2%@))/I/(/$I%=>8B
)/-/%%%1-/%/%@I-/
'/(&%-I-/1($%?)-
(@($))%%&%I/%)#
/(K%--P-/ 1)-&%-
%-/./ )/ ()-(J % 1-(/$ <:6<
/-/%(@J).-/./2&%-.K%-#
[email protected]/%U;;6)/-/ .-/./&%-.
%%I//$
Q-( @I1 -%( &&&-% L
-.%I-/-/L)/%(J3
1(2-)/(--%/[email protected]%/#
/$ & 1%1 --% -)-)/
%( % /%/V)/C 3D--)%#
(%(1-/3J1%19---%
))-(&%(&%(/-/#
I/)/%(%I1K%[email protected]/$
3 1(-/ %)/- )L%@-#
($
U;;6 )/-/ %%J P1 '-- '--
)/%/V(-%--I%2-/6
U;;6 )/-/ %%% '% 2- 2#
)1-%)/(/$-'/(.-(J%# 1?<:6=(@-/%'--)/%/9
-'/(.-($%(%-2I?((- -%--J
@/--/2I)&)%/%//$<:6;/-/#
> )%-J
/%(2-2?1-#
(/$<:6=!?/%-%(@/-%% > ?-X-%/
&&-&. 2($ %%J --(% 9- I-/%/ > P-/%-/% .-% ( 7#
@-%%-/%-%(&%-.%/
1-- 2&%-. ).-/ '#
[email protected]%()/%/(%
-1%--.%<:6U/-/@/%
&I& --% ! .-/ &%-
(.%-$CU88<)/-/)[email protected]
-%(%C! D')/%--/#
1%-- 1%(% I-/%/ @-%% %1-%).-/1($
'---%(-(//-(/$D
&-%(2K
[email protected]?J
'--'--
-%([email protected]?-J
%?'--#
-%([email protected]?-($
P-/ 1)- &%- %-/./R%/%
<::8R%@%@-/./M
&%-.%-/./.-)1%?#
-%&%-.%/')#
/)/J'?//-%/$%(%-
%%%2I?(K(&%?&(()-1-%
%-/%J @ &) )/%/9 -% -#
%( 2K [email protected]% 1-% %/%(/$
%? %/ -2- (( L-$ <:6;
/-/%(@%-/K-.-/%(
&%-. M-. . 1-%./
% 2)%% /-%
I-//$ /?J (&%-%% )/%--J 3
)/%/9/%-/%/%J)-/(-(
-/%)/%/9/%2I-1-%./-($%
/%(%%?-1-L)%/%%'#
?//-%(/./(&&%&-&1-?-.%(
(/-/.///)% !
1-/
@LR(%?-//L&I&%?&(&%#
&--)/%/$
&%-.%-/./(U;;6)/-/%%%
%" &!'()
>$(()-&I)/%/9/-(/O
*+"" &!',
3 1(J /)?J $ ( 1%1 -#
()-.+
-% )) /%/V)/ 1- %/#
-%/$ LW( 1%1 9--- -2-
C%J(%@$-%L/-(/./-D
))-%&-)/-)/?/%
K%- @ @ %./(/$ 3 1(-#
C-J)@$-%L/-(/./-D
)/%( 9- 1%-/% 2K -%7
-- -/ '%- @ 1( -($ C&1'-J2/(J-/@$-%L/-(/./-D
6B
2--3444454
!"#!
6$ +)I/?J'
L//1-?J
<$ P-/'/%/
(%-?$
$"!%!&
6$ +)-(1.-)%(
K%---?J
<$ P-/%-/%.%
).-?/$
#'$&
6$ 1%-%--?J
<$ .-?/$
)%@-R( 6: I-/%/% K-&&% %(% 1-% !/0!
Y)%)K)/Z%@1/$
+) I//1J )/ ()-?J 2-#
()1%N%J.J%%# ( ((&- 1(% -(/? K%#
-- I//1$ ( )&- (.--
(%'-L/1N
1-)/)1%$+)[email protected])---#
%K%?'@1%@/2$
I/L/-)/@-?%-/@12%%/%
'/%/ /%(% -2-%(% U;;6 )/# 2-1-(.-%(&&%
-/ ) &I &% % (-$ M @ L/-%-2-/?/-I%)1%1-1$
@-%%-KJ+ 1-- %(%)/)/(.---2-(
)%- 1--)/ J)- 1-% 2&%
-$
))/1$3((1(%-/1$#
( '% @--J U;;6 )/-/ )#
%-J)'(I-/%%-J(%I-
( Y0PZ / % YP0Z %//
I-/%-/%Y%)/-)@((.Z%/./-
--%/-(/$ %%% ;$ (()%% @
'(-)2(%1-)K#
9/)/%(JYP-/%O%(K-%%-/%(#
%-'(//%I/-J))%1-%
)&-% @/-)//% K-
I//L%(%I-%%1-//1$
-%( )'((-% 2I Z (
%/-%/% %/ ((%% 9/)/%( %%)/%/%K%?'@-L#
Y!%@ /%/ @ %? 1%) /%/ )/J)1%?-1--?(//?/-/2K#
(1-(/ I-/%Z %I P-/% 1- %%2)2$%[email protected](
%/-%(/$ %/-(% ( %-# )1% $ -% (% %)/%/
/-?./ & @ -(%- &(& ( 1-%P-/ 1)-&%-%#
C.%-(.-)DJL/(2&%- -/./%/% )'( - -%/ 1$ ---
2K-)(-'%()J%)%J &I& ! @1 --% C!R-% D
&'%() ' ) I/ K.%? ;;:> (%'?/$
)/-/ )- . %% 2. 1-
)--)-%(%'9%/%&I2&%&% 1/!!"
Y?.ZI%2-%K.%?-(U;;6 P-/ '/%/% Y!-) !-Z-/%(%
)/-/%%%L)/%(YP0Z1- @%($-)-'%-%J
(.-%(-$CU88<)/-/)((.$D
1-%=>8B)/-/%%U;;6)/-/
.-/./&%-.%%J'%'(#
' @K- (1 2-( )1#
()%( % )1-- &-($
%-$
%-%&&-&-&.&./(/$%(%
'/%/% ./-/-/ @K-&&%& !R- 1-#
(/$!R-(%-)L%
)/% - (.% @I1 &&(#
-$P1.%%.(&(&&&$
)-
K2&-%%'().-(#
.-($ /%( MJ (. '
(--/%(%9-/-/(%#
-/ 2($ !R-( %-
%?'@)1%(/-/%(J'#
I 'I ( % 'I
@-2&I-&I(-$
&& -. 2&%&&( - )%?
(&%[email protected]%J1
()%-/-(.-($%#
(%-2&%&%&((%(1-%#
% .-/./&%-.1%)%[email protected]
2K&%($P-/%-/%)I%([#
)- 1-# . --/ J '%%
L1().-/%-J%9/%#
(%-%%/-%)/2%'---J
K-I&-2)1-2K&-($
%%)/(I-//%?%
2&%-.%/-//2-J
&I&--(! R-(/%2K#
L%2&%-.%-/@/(
@/ )- 2K J )- 2K#
(%( -(/-$ &%-.
%-/%/% 2%-( % I1 -J &?#
-% ! R-(%J (1-/)/- %(%
-/1 1--/(/$ M 8:R(% 9- I-/%/
@-%%--&%-.%/%/
2&%I-//J&?%K([email protected]?
%% -%/ 1-% %/ )(. [email protected]
K%-%(($ 1.-/ 1 1L
%(%[email protected]%/%2&%?)1--/#
(/1$
P %-/./ - (K%-(J %-/
%( @&%)% -/L J %(% '#
-I%@[email protected]&?-%-/%
&?% /-)/ (' (1. @ (%/
1-$!%)%//I1('?((I-/#
P-/%-/%-/%
/1L-#1
1?K%---/J
.%(%@
)1-)&&%
1-(/$%-
1-%(1L-1
K%--%%-/%)/(/$
1L-1%/%)
-(/./(-()-
1%%--
(2$
6>
-L/-/JK%---/%/J&9-%('(&
-/%(2-&--(&%2-$
6 071 "
'%%&I&%?&./I-/%-(/$P-/%-JI-/
'/%( 1 I/% 1-)--(% ( % I1 #
-%%&($ 1%1%/-(I-/%-/%/%(('
[email protected]%(1-(/$<::;/-/%#
(%@%I//-%K%-)C=>8B)/-/%%
U;;6)/-/).-/./&%-.%%DK%#
-- 'L L -.(&%K% -(/$ 6>::6
)/-/!M )%(/ &&- ).-/./ 2&%-. -
-2-($&@%-/%-/%((&%1%
(1. 2(1) @%% %(%-%(% @ ( [&&-
@-#I-/%-/%.).($%[email protected]/
I-/%/%@-%(.%[email protected]@/)K-(.)
%)%-I-/(/$!585)9+Y2-)--'%2-Z(&&%?)@I1#
(I/(/$
-.1-/%?&-&()1%1-(/$!)
2&%-.%%-&-&(&$&-&J1L-(')%
/-/1-%--/)[email protected]%)2-)/
1- %/-%/$ P-/%-J I1.%--J ).-/./ 2&#
%-.1%)%%-/-(/$%(JI1.%--
@-(-%I-.))%
K 2J K%?-- I-/%- 9/%(% ?((
-/%(/$
P-/%-/%-/%/1L-#11?K%-#
--/J.%(%@)1-)&#
&%1-(/$%-1-%(1L-1K%--%%
-/%)/(/$ 1L- 1%/% ) -(/./ (-(
)-1%%--(2$)-1?
1%%/--%1%--.1I/$
%-(I-/%-JK%[email protected](%J2K-&
&)J )-( I-/( - % --%1%((/-$
.)J/)-)(%2-(?%)%--#
-%% I/%(/-$ --% I% @#
I1 @'%1 1%J% %%I-/
K2&-&-% /)/-(/-/%/ )K-(-$ %(%
--%/)LI-/-%/%(@-(/-/J
@-%)'-/1-(-/'-(%(%
' I-/% )-?)%(% ) I%2% (%#
(/-$%/-1)'%(2#
($/%-%@&)-)/[email protected])/(
I-/%-/%1)%'-/I/(/$
+)-/% I-/%- (- '-/ %- 2J
'@1%(%%(K%?&-&L)/JK%1-#
)/-/1-$
&I&--%@@K-&&I1'--)/%/92)(
-%(%-%@-%1$
&'%())'(
(-1$&I&%-2%-(I-%2--9-J
%)1--/9/%(%K%-1$.2K--
)/%(1I//1$-)/%('%#
'&'%()@-%(--/(/$P-/%-/%
( 2.-%%?((--) 2$ U;;6
)/-/)I-/%/%@-%.-(/%#
%J'@I-/%I%6:::?-)%K%2K#
($%-1%-/)-.%(/-$
2-(J1%-/)[email protected]&%'@)#
SNAS
&&-.
2&%&&(-
)%?(&%-
@1-%J
1()
%-/-
(.-($%(%-
2&%&%&
((%(1-%%
.-/./&%-.
1%)%[email protected]
2K&%($
)/.(//-(/$ (-)J ' )1%)/ I-/%-/%J . -(/-/J %#
(-% /) @ @-2 -(% )1% 1%-/
)- . -//J ( )9 -(.
1%)%( )K-- 2I. %)/#
(/[email protected]/-(/./%(%.-?/%
2%1--($ )-
.- 1%-/ )- 1%-- -/-#
(/$ +K%-- . )&)%(% K
1%- ( @--%$ . 1-/ -I-
@/%( (.-%([email protected]$ +) 2.J <:6=
/[email protected]/%(%@%I-/%[email protected](%
K%? J @%-/ ( -P-/ &(&-&-#
%[email protected]%?(%-%?K-.
-/%(%.--/)9-%(/#
/--/(/$
P-/%-/?((@I(.-/)#
2(&%(@-$
P-/%- I% @ (. )1% ( )- ')#
" 0;0!
-%(JI1.%--&%-.%-#
/9/%(%)%--L/-/1$%)&#
-L)-/1-)/2%I-/-/)
@ )& )/.(//-/1$ P&%& J-- I%
)%-?-X-%-/I1K%-J
(%(J 1-)J?)/ $ %? 1-/%
@@@1(/)%(L/-%)
%--%% L 2II 1-?./ I//$
@ ) %- I-/)/%/% %-/%
'@-.%( -(% 2% @ /-/-
&&% 1-?./ @-%-($ ( %
[email protected]/I-/%-/%@)&-%#
P-/%J % @&& K(&-&% %( ).-/./ 1-# )-/%1-I/./I%%-9/%(%
(.% %[email protected] /-?./ '-- 2%@-%(/$%-I%K%?#
( )- 1%)%( [email protected] -/%-/ -2&%-&-%))/(/$-1-%?
%(/@-) 1%)%( (' @ ( @/% )1--. -% % @-2
(&I//$
(%- -J %( )1--
)1%?/1$!I/%%-(1))/(
/[email protected](%-I%)-%/1$
%-/ @$ ) %- --%% &
I-/%-/%[email protected]?.-(1-)/J L%1-/%()/-I-/%-(-)/J
)%---2-.I-/-/[email protected]#
-%(--('-/1-?/$
-/-/(/$-'%)1%1I/#
(/-/ '-( )- ')-/-/%/%)/--
)1% 1 I/@-1$ %(%- ( 2I
)LL/-/1$K(/(-1$P-/%-J
I-/ 1/%(%J )--(%J ' 1#
--/%(%JI(%-%(%L
K%)1-$ /L .%( )-
')-/-/%/% - -(/./ 1%)%(
/L %-/%/% ?(( -- $ %#
(%-)-')-/./1%)%((&%(%
2&%-&--(%@1-2K&%&1$
!1%%-/%2I1-(.%#
)%%/1$(%%/1$
1</!"0=?; "0 7
P1//-%@1%($2&%-.%#
-/%/%--.//[email protected]$%/%#
-J .IJ %J J - )%-%%
'L)%( @(%-1-)/ (&&%&-$
%-/- % (( - -%-
/--/(/$0(@%-L2#
II2K&%($+-)/(%
1$%-/%J! -%1--/-
(.-(--2$!%(%[email protected]#
[email protected](K%I%(%-/%(.
-%-([email protected]%'I
. -/%-/ ---% )9
[email protected]%(-2%1-$%.%[email protected]
%?%/%J-J%[email protected]
-%-/%J )(-%( -- [email protected]
<:
---(/-/-%-('@--1-%./).-%#
-/(/$2-(@/-I%([email protected]$
%(%&--%((&%-.%-/./=/-#
-/-)%).8/-(.%(.%(%)1%?%(
2I-($&J&%)-%((K/--/-)%).#
(%-%-)1%)+2&%(#
%2-($0%/--/
+!R-/%(%-)(
-()1%1-?/$
2&%J2-(J %-J %% I-/%/ 1- (
! -(I-/%1-2KL/1%(1.(%(
(1--/1-%(%&?-/1$%%%21-#
1$+)%/%K&%(J%@-2-%(?JK%-%(?'
2&%-. 1%)%( K%? 1-% % 2-( @//%
K%-%( K% % &I& /( @- L 2K&1J
)-%1J)%1$%'-(/./! '(-#
%/%%)1%(@-1$P1.%()[email protected]#
-1)-J2I(//L1-(&%--
1%-1-(.&%-.-9%9%Y
(44%([email protected](1%(-/1$%%1()/%
@-)1)(.J%2-%21-%/-(.
2K(&.&&%-.%/%/I-/%-(K%)1-$
%(%%-J&I&--J)-1-JCP [ #
X&%(%D()[email protected]&I)[email protected]%('
($ ! K%-J I-/%-/ %-/%[email protected]%-/./%
)L(/./)-2K2K-%(&%-($(&I(
(K )I1'-- )/%/9('- @ [email protected] %2(%
% % (%- 2II @- (%-/-/ [email protected]
&&%2$
' ?/)/J (- ?(( -/1J - (%-%1$ M#
/-((/J )/% @%J 1 1-/%(% /) @ )& K%? Y 1%)%()L%%)--%(%[email protected]/--%?#
-?Z((.I%@%-?-! R-(%'-//%/
((($%/)/%@%)%@-R([email protected]%%+&
)%)K&9?)/%(%)1%@&@%%&%(%% '#
-(/-/%/-($3?-)%(-)/%-N
%@K-(&&%&1 '-%(1--/-1-
2K&1$
A 2BBC "?"D
66-&-<:66(<E66U)/-/)(/%-%&&-&.
2%Y%%-/%%%%M&&%(%#
-(.-+L/-)/-/-?-/%+%(%+L/-%(//-#
)/%%%Z(/%(%%-/-?./&=>8B)/-/%#
%-U;;6)/-/ .-/./&%-.%%%(@/(.--
L//$
U;;-)/-/ .-/./&%-.%%R%%<$(()%%%?
9/)/%C%%L)/(//%(-%-D
YD %1- /?/-/./ L% I-/% -)-)/ )&)9
'\--$Z-%L)(%I//-//$C
(568D
U;;6 )/-/ %%% U$ (()%% @%? 9/)/%/% CD @%(%(
2I% Y ' Z @)%(% )1% 2- & Y1% (' 9- I-/%/ 1-% I1 '-- )/%/9 -% -%(Z
@)[email protected]%(%)1%%Y--%%%[email protected])#
'L1-%%?6:R(%I-/%/@-%%'--)/%/9
-%%-%-9/%(%%-/I
-% (-% .- - /- 2 L1(
%- - 'I ).-/./ 2&%-. '-%
&&@--$Z
+%%/((%%@%?9/)/%/%[email protected]%(%2KL/-?2K#
İVOKSAN Arı San. Sit. 225. (Eski 29) Cad.
1479. (Eski 704) Sk. No. 13 Yenimahalle-Ankara
Tel: 0.312 395 55 23 • Gsm: 0.535 792 43 30
[email protected] www.uyarmakinatorna.com
-%( )&)%% @--%)%( ;;:>
)/-/
)-.%%-<8=B)/-/
+&)K.%%L)/%(K.%?
)&)&%(1-%I/)*-JI-/%)#
/)/%/% 1L-/% (\'- (-$Z(%- I/#
-/%)*[--(@?.
-%K.%?-%I-/%)/)/%('-(-#
)).-%//$C
((56UD
1%--%K&1L-%@%)# 22$%.%J(--/-
[email protected]/%-/7&-&(&%2 L? %- . )9)/ /
1%@-$
1%(/%%1-(/O
Y%%L)/%(-/%)/2%).#
-/L1-/'%(%-/%/$6:R(%
I-/%/@-%%'---I%)
')%?-/-'-%#
(%(-/%@-$ZC((56BD
%/')))&%-.%-/#
M-I%(2I-1--/(/$%#
(2K(&.&)--I%2-/(@#
-%%[email protected]%%%(11-
(?-%(//--/(/$
+ EF - I-/%-/ (J I-//%/
(--1-(%(/$
?%-%()I-J/-/-/)I-#
-- 1L- 1- % M
--/%/ )%(% I-// 1%(#
U;;6)/-/%%%68%?(()%%%? /$%--%%()I-1-?
9/)/%( 2I% Y-%(Z @) Y-# ?)/%/ I?$ -/%% K%- %J
(Z-%(O&I&%?&9/)/%/%@%??&-) )- 1? 1%%/ --%% I-/#
%()I-1-??)/%/I?$
./(-((.-$
Q%)-% % &'%()-J #
%[email protected]&--%( .-/./&%#
-.()[email protected]$
P-/%- 2-%?J - ).-/-/ ?((
. --/ ).-%-/(/$ - &#
(&-&- 2K%( K- 7) .
-/%( C)- % -)-J )-
.-D.--JL1(
1-.--%-/(/$
-?.(&&%)-%-)-(
)-.-%( .-/./&#
%-.1%-()1-1--/(/$
(. & ( ' I)($ +2/(
2/IJ)?/1-2KL%-/%
U;;6 )/-/ %%% ;: %? (()%% @# -%(%(&%(%2K%# [email protected]&&@@K-&&%&%'%@%?/
%?9/)/%/%[email protected]@%(%./([email protected]% L%//L-/J2)?/)/ 1-(.J'%'1-(%)1%@I
1--/(/$
-%$
)I- -% (L I )1% IK(&-#
% )%(/-/ %-/-(/$-)- )/
1%
%)%
+/%(
(&.&-%($
YUD 6:R(% I-/%/ @-%% '--
-)-'1%-/%(2/%)L-/
%)%/9(%/2I-$
)/%/9-%%().-/./2&%#
(%-/.--/(//%/%
-.'-%%&)-%-)%-%. +!5O%?1-($-.-?N
1.% 1-(. -( 2K-%(--
L12-/J.%)&).?-%%#
-- - 2K-%( -% '))-$Z 1L- 1%)%( .--J (( ).-%-/(/$
1%- 1- C L1D /% L# +)-)-I1.%--9IK&#
C
((56>D
-/(/$ % --%% @ 1L- -($!-1-J)[email protected]?/)%
(%(%-/-?./&Y6:R(%I# /)&&?&)&%&?J-'--L%/
'[email protected]?11-(%(1-/(%2#
-/%/ @-%% '-- )/%/9 -% 2- - '@ (?J-1%( @1%
-%/L-/22J'-(?%@/
-Z(//%(J *K.%?J--( --%% 9 L)1%-%J ')%(
)$
? . L% K.%?- I/-/% -(%--%(%%-%'JL#
I-/% )/)/% ('- 1-)/ (//%( Y# (J )/?/- /( @-%? X19 PK&- @- 1%(/$ Q%-&
@)%'1?K&)&(&$M1?JI(%
%1-/?/-/./L%I-/%-)-# @1L-1%(/$
) - I% 2K%(?. I1?. 1-$
)/1-?--/%/%%%L)/(//%I//-#
% )1% Y)%)K )/Z 1- (-% (%J (%- (J Y) /)/%
)/%(%@@(.-1$
& )%)K 9-/%/ K' -/%( (Z%/$)//-//^
Q%(((.$
@/% 1-( ( I%J @- (/ M1?%/%%//()%-.%(($Y)//-#
% ( (( I//-% %)%-/% (/%)1%1/)%%NZX1#
A"?6
@- 1% @-(-% 2K(&$ Y-Z 9-/J)/(%K%--/$
1L--(J @-%( @ 1-J K%.% ( (-%(//-% )%)K K%-.% ( %?.--.%)-
(LJ 1-(. %- -2 # 2%J)JL1(1%1-&[email protected]//(# 1L-( 1-? (1. -/%-/-- 1-#
L$M%')1%--2-%'- .)%)K-(%&&-9-/1-%& J&-&-1-$
) 9 &$ % )1% IK(&.&%& /I-/-(/L-/J'%I1#
)%/%('/'-2$%? .%-9/%(%)%)K(%/-%(/ M(9J 1L-( .-/./ &%-.
&-&&%&1-1--/(/$%@#
)1--.-%K%%@&1--/ )%)K)/[email protected]%--%($
(.-%()1L-%')))%( -/%/%[email protected]%J%--%/# @-))1%IK&-&$
--%@/-/?/K%---)/2$ -%-%-/%%-.%@-2
[email protected] )( -%J @-%-% 1-//$ & 1L- K.% 1%( J
!-.%1--(-/%)/11-?L %?J % %-/%/% 1L- @-2-%(#
(1.? K%-- 1-.%&)& (K%-( )%).-J%1-%-/%('\
1-- /-%/J K%.% 6EEE (L%(% ))% 9/) )%$ K-? 'I
)1% I//-% L ]2) J 2I? @ ) 2/-(% K%2/- P -%
)& I% (&&%&-(&.& '-( -/?/ 1-$ )%$
+K% 1R/J Y)%)K )/Z %/ '
%- 1%)%(JK---)-(#
91%#%-1-%(9)/%/(9/)
J)9K&J).-/@1%-(?((@
1- (.-%(@-($ Y+ !(-/Z%/
.(% 2I 2$ %J %(
1%- /[email protected] %- )/ -/- %
I-/%/2K&[email protected]/./2&%-.%/%#
)%([email protected])&&?&-%I-/)#
(%@-2-J%%-/-.-)#
-% (&% )1(/ 1-(/$ )J
($%.%@%-/-
1%(K%-O
&(&-&-J%)-1(-/[email protected]
).-/./ &%-. 9--% )- @ .'?L'(1%-'-
<<
Ülke Konforu
Alt Yapı ve Tünel
Teknolojileriyle
Artacak
&R()1%/--(@&&//-L/-%
1-1&%--%%L-%-)/J%)/
--%//%(2-1-%'&-&%JI'
L%/%)2-%(.Y%%-_L1Z
&R(-(&%-%($
Q-( '- 1%/%/% )/-
@-J ' 1%91% / I-/-/
(K%%/1$I-&R()1%
/--()9-/)-I-/'/-/%
'-)/(@-1-L//%/%%/)/
I)J%-)1%J([email protected]/
)K&%(1-(I-2I?I-/-(
2I--1$&R(--L/&#
%-%1-1*-%%%(%-K%-1-(.1#
%)%( 9/%(-/J )K %I
).- ?/-O &%- +L/ %1-1*-
L%-//Y%%-_L1Z-
-L//)/%1-1*-'))/!
+/%-/1-(&%-%#
($ !-(I 1.% @ /-/ - 2I-%
9-/ 1L-( > @% /% I L
$K---J2-&--%--%(/./
-/%( -L/ I-/-/%/ I% /)/
%1-1*--&-(?((//-/%#
L/-(/./ &%-?- %1-1*-% ( 2I-#
-%.)%L12-/-(
I$
1) ?/-/R/% 12%)1% - 2I#
-% 9J &%-?- %. CD
%/X19$$'-2%J-L//#
)/ %1-1*- %. CD %/
+)% 1% !% - %-/./
+K%%-
&(&&3-/%?/R%/%
/-/-/-I/-(/$&R(-2I#
--% 9-( )2-%%J LR(%
)1%&R((--%//%@-%%#
/)/-L/%1-1*-JK%&&(/--(
&%-?- )K&%&% )/-/ &--%(% @
1-?.///% )%--% ($ - )
2--(--%/-%@1%&&%#
--K&@J)/(/-/./%/@J
(LJ-/'-%/2&I-%(#
-)2%@1'-/%/J/L(%
<=
1%%%3XX))J9(L19)1%-
I-(%%1-(/$
48
)4 .;.
G
&R()1%/--(@&&//-L/#
-%1-1&%--%%L-%-)/J
%)/ --%//%( 2- 1-% ' &-&
%J I' L%/% )2-%(.
Y%%-_L1Z&R(-(&%#
-%($Q?9-/%%/)/&'%()-[
&''--%%(/-(/./&%-?-
/J(@)K1-%%L/)%
)-?-9/%(%(@&&-22K(&$
%-J
C&%-I
%-DJL/
)--/J(-L-))-JL1*#
-%([email protected]@I1-%(9-2K)%
[email protected]%?/@I1J&R(- /)/ %1-1*-J / &R( ( ?'
2I--%12%)1%(%-(/$
(-$1)?/-/-L/I-/-#
&%-?- %.J &-( 2I-# /%/%K%%(I?/-J!%
-% &%-?- -%/%( I-/-/ )K -%-/./J&-(-#
( ?/- 9 L)/%( . -. -(- -.().-
L12-/(&%-($ K-(-9/%# &R(-!+-L/
(%1-(I-22K%.-(&%-?-.% /)/%1-1*-/(&%-($ 1%(*
R(% ,R +L/-// % 1%)%( # %-2K&%&-9-/@1-&#
1 ( @-2-%(($ % %/ X19$ [email protected]&[email protected]%1%)%9#
$'-2%K%(-.%((&%-%.# -/J K2 L./ &?-J -)1%K-I&
-(J&%-)//%/%---J/-/# ))---%%9-1&%-#
-%)1%-J%%1-1*[email protected]%1%- 2--/2I-%@I19J9(
)K&%K%(2-%)-?-()# &&%'-%)2-9/)/-(/$
%-9/%(%//-(/$
(K---%-/'-)%/
2I--%J Y /L I-/ &
E''HI JE.
1Z @&& -2 2K(&$ %-/J ) (#
'4.8!'G
[email protected](-9/%(%()#
M -%( 2-% %1-1*J %(% -L/ -%% 91J @ )K -- 1-
%1-1*-%( ( 2K) @-(/$ # &J&-?/-/).-%(/$
[email protected]&2-&--%-#
-%(/./-/%(-L/I-/-/%/I%
<8
1212. Sokak No.3/A 06370 Ostim / ANKARA
Tel: 0312 385 94 10-11 Faks: 0312 385 94 12
e-mail: [email protected]
PALETLİ KAYA DELİCİ İMALATI
İKİNCİ EL KOMPRESÖR
ALIM VE SATIMI
57. Sokak No: 136 Ostim - ANKARA - Tel: 0312 385 55 02 - Faks: 0312 385 55 06
Koray KOÇAK - Gsm: 0533 470 65 13 - [email protected]
www.atlasbasinclihava.com
01-J&%-.2--/%/%)[email protected]
&&-&-&1-)/%(%KJ%)%@1%--
1-(.%%%/[email protected]/I-/-///%
/[email protected])/[email protected]%)1$
P9 % ''& ? $0$ 1-J
&I-/-///O .-/./&%-.%%J
@&&%I-/%-/-2-%(%JI-//#
%/% % - %)-/%(% @) 1-(.%%
@-%?%(1-2I-$
)/W-R))-(.-%#
(-J-/%%(%1-%'--(#
'-- (%/- )L%J %(%[email protected]%(1.
[email protected]((-/-2I#
[email protected]@%-(%1%
).-%@-($
01-J&%-.2--/%/%#
)[email protected]&&-&-&1-)/%(%KJ%)%@
1%--1-(.%%%/[email protected]# '-- (-/ 2(J '-- (#
/I-/-///%/[email protected])/1- %/-/(&[email protected]?-/K%#
-?/-L/-%%%-.%-#
@%)1$
-%/-% L#L%/% -% 2% 1-
- L%)L- )/%(J 2&%&& @#
1? I- )L% % % 1-%/
-)- %1-1* 2--%% /./
)I-($
1-%-/ &%-.%% ).-%)/% K#
%- %-- 2--( --% /? I-/%-/% @ L-% (\'-%( 2
K%- @1- -% -/%/% 1# )- .-%J 2 %% L)#
.%-.% -J 2&%- I-/ 1-# /%( .-%J 2) ( -(/J
-/)[email protected]?I-/%-/%-% '-)@K-.-%)1%(?K%
).-/-/ @ -( (K%-% ).- -($MI-/%@-(%K%?
-(/$K-?2&?&%(1L# @ .% @ -J % - %( /-- &- -/%)/% I-/ 1--/% ).-)/ ).-%#
(/$ % '9( @(&%-%% (/?/1-?.///%@-%?%($
%1L-%/-/[email protected]_-)D(&%-
2&%-. I-/-//O (%- &#
1- L/-% ?- @-/ - (
%-.%
&'%()-9/%(%J
I-/%-/%'%&%-.&-&&%&%
-/%/%1-)/%%(%1-%'--
I%(-)/).-%(/$
(-/%)L%)/J)L%%'--%
IK&-%)J)L%%IK&-)# (&%J%(J%1#
L/-%'--/&%-.K%--%% ?-/J )- 1% I-/J %-
2--)2--%@K%--%% - -%( (/%-J '-%(/J
/)/J L%-/% -J % 2&&-&
@-(2-%)/))/%(%/$
(&L/-%%%-.%J).-/2&%#
;:
-.).-2%'-2-($
2&%-. K%--%% -/%)/%(% )1%
( %- % )&I - @- % '-#
- (- [email protected]($ %(%-
I-/-///% ' )/%( 1%1- (% )(% )&($ 1%1- (% I-/-/ I% %( @ ))
[email protected]))%I%(-1
(K%?-((\'-1-&9#
-/)-2L-/%(%)I-%-%(
-)/).-%//$
0%-(/?J')-I-/%#
-/%9)-J')-)1)--'--%%
&)(&[email protected](&)&(&#
J ).-/-/% [email protected]? -/ K%-#
JI-/%/91-1*L)1-1*%#
-%2%[email protected]?
%)% %)%/ - '- 2
I-% M- $
P-/%-///% 2 L1( #
%-)/-(%L//-)-
(1)-/%(/-/%-/%(/$
Yerüstü ve madencilik faaliyetlerimiz ile Türkiye Demir Cevheri
üretiminin %52’sinin ve Türkiye Demir Cevheri %20’sinin
.
Çiftay provides %52 of iron ore production and %20 iron ore
requirement of Turkey by his open pit and underground mining
operations.
Türkiye’nin en büyük 2. madeninin tüm madencilik faaliyetlerini
.
Çiftay performs all open pit mining operations at Turkey’s 2nd biggest
reserved open pit gold mine: Cöpler Gold Mine.
en modern kömür ve tesisi ile
Türkiye’nin yerli kömür en iyi kalite ve yüksek verimle
.
Çiftay performs coal preparation and enrichment operations for with Europe’s most modern and Turkey’s unique facility yielding 5
different products.
Türkiye’nin 5 çimento hammadesini temin
etmekteyiz.
Çiftay provides raw materials to Turkey’s 5 different cement factories.
Türkiye’nin en büyük ve en modern agrega tesisi ile hizmet
vermekteyiz.
Çiftay serves with Turkey’s biggest and most modern aggregate
facility in .
AY !""#$&'((/ANKARA/TURKEY
Tel: +90 312 219 10 40
Fax: +90 312 219 10 44
www.ciftay.com.tr
35.
Yıl
Maden
Türkiye
2014
6. ULUSLARARASI
MADENCİLİK, MADEN
MAKİNE VE EKİPMANLARI,
İŞ MAKİNELERİ FUARI
İstanbul
www.madenturkiyefuari.com
Büyükçekmece - İSTANBUL
Destekleyen
Kurulufl
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
EKONOMİ BAK ANLIĞI
Üye Kuruluş
Küresel Fuar
Endüstrisi Birliği
Üye Kurulufl
Uluslararas› Kongreler Birli€i
‹ S TA N B U L
Üye Kurulufl
Uluslararas› Ticaret Fuarlar›na Ulusal
Kat›l›mlardan Sorumlu Organizatörler Birli€i
Üye Kurulufl
TÜRK‹YE FUAR YAPIMCILARI DERNE⁄‹
TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ‹
Büyükçekmece, ‹stanbul / Türkiye
BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GERE⁄‹NCE TÜRK‹YE ODALAR VE BORSALAR B‹RL‹⁄‹ (TOBB) ‹ZN‹ ‹LE DÜZENLENMEKTED‹R.
Fuarın 27 Kasım 2014 Perşembe günü saat 12:00’de yap›lacak
Maden Mining
Türkiye Turkey
2 0 1 4
www.tuyap.com.tr
International ‹stanbul Fairs
Uluslararas› ‹stanbul Fuarlar›
6. ULUSLARARASI MADENCİLİK, MADEN MAKİNE
VE EKİPMANLARI, İŞ MAKİNELERİ FUARI
6th INTERNATIONAL MINING, MINING MACHINERY,
EQUIPMENT AND HEAVY DUTY VEHICLES FAIR
İstanbul
Büyükçekmece - İSTANBUL
27 - 30 Kasım / November 2014
Destekleyen Kurulufl
Supported By
Üye Kuruluş
Member
Küresel Fuar
Endüstrisi Birliği
The Global
Association of the
Exhibition Industry
fl
Uluslararas› Kongreler Birli€i
International Congress and
Convention Association
We kindly request your presence at the fair opening which
will be held on November 27, 2014 Thursday at 12:00
Ziyaret saatleri / Visiting hours :
27-28-29 Kasım /November 2014 / 10:00-19:00
30 Kasım /November 2014/ 10:00-18:00
Ücretsiz servis saatleri / Free shuttle services
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZ‹ (Taksim)
ATATÜRK CULTURE CENTER (Taksim)
Gelifl / Departure : 09:00 - 10:00 - 11:00 - 13:00
Dönüfl / Return : 16:00 - 17:30 - 19:00
ATATÜRK HAVA L‹MANI ‹Ç HATLAR GEL‹fi TERM‹NAL‹ ÖNÜ
ATATÜRK AIRPORT DOMESTIC TERMINAL
Gelifl / Departure : 09:30 - 11:30
Dönüfl / Return : 16:00 - 18:00
www.madenturkiyefuari.com
www.miningturkeyfair.com
REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY OF ECONOMY
aç›l›fl›n› onurland›rman›z› dileriz.
Üye Kurulufl / Member
Uluslararas› Ticaret Fuarlar›na Ulusal
Kat›l›mlardan Sorumlu Organizatörler Birli€i
The Association of Organisers of Exhibitions
Abroad and of National Participations in
International Trade Fairs and Exhibitions
Üye Kurulufl / Member
TÜRK‹YE FUAR YAPIMCILARI DERNE⁄‹
TURKISH FAIR ORGANIZERS ASSOCIATION
ESENLER OTOGARI/METRO C-4 ÇIKIfi KAPISI
HAVAfi DURA⁄I
ESENLER BUS TERMINAL
UNDERGROUND C-4 EXIT / HAVAfi STATION
Gelifl / Departure : 09:30 - 11:30
Dönüfl / Return : 16:00 - 18:00
METROBÜS ULAŞIMI / METROBUS TRANSPORTATION
BAKIRKÖY DEN‹Z OTOBÜSLER‹ ‹SKELES‹ OTOPARKI
BAKIRKÖY SEABUS PORT - CARPARK
Gelifl / Departure : 09:30 - 11:30 - 12:20 - 13:30
Dönüfl / Return : 15:00 - 16:30 - 18:00
Şehiriçi metro ve raylı sistem ile entegre
metrobüs toplu ulaşımında son durak Tüyap’tır.
Tüyap is the last station of Bus Rapid Transit (Metrobus), integrated
with intercity rail and underground public transportation systems.
Tüyap önceden bildirmeksizin seferleri ve saatlerini de€ifltirme hakk›na sahiptir.
Tüyap reserves the right to change shuttle services and to alter the timetable without prior notice.
(DAVETİYE 1 kifliliktir ve fuar süresince geçerlidir, para ile sat›lamaz / INVITATION for one person only and valid during the fair, free of charge)
‹STANBUL
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi / Tüyap Fair Convention and Congress Centerr Büyükçekmece, ‹stanbul-Türkiye / Turkey
4CL3M2+?8%J!E%NJL/-/%/&L
1%2
&&I?7)%@-R(COP-L
CL3MR+
(%?-.%-]9/@-.-I/1$
(% & /J (%?- )K&%( 9#
-2K)%&?9-J(I-J%
&?-J').-/?/-J'-I/-J(/?#
9-/J.(%/%-/9-/J)#
K- )- 1L- --/%/% /-// - '/#
-%(/$
- %/ 1( 1- L /)/J )K
%[email protected])(L/%(.%-L
@-%-% /%(% L (@-J %
&&%'-))%(('[email protected]%/#
)/@-9/)/)%1$
K&%&'I-/%//-/'(V%J
-%/%( % L)-/ 9 1- %-. /%
Q+<:6=9/%/J)#
K()1%%1-1*-2K%[email protected]
I%)-9//@-1$
- )% &--%% 'L)%( (%?-J
' )%%% % K%- '(( %./(/
'(@-%([email protected]%%-/%)/%(1-(#
I K%-($ (% & <:6= 9/J )
@K-2)%((&%-%%%L)-/?%-. Q?)T1%-%(%-/-/?/9#
)'L-.L&-1%1)%# -(%2K&-LI%[email protected])9//
/).-(/$
(@-)%$
(%&<:6=9/)K&%&L(-/ KKK++8'
www.sahayayin.com
Force
Mühendislik
&TR(T-/1-%MT(1-T11R-,T%?T-T1(-
1-&<(9-/1(-MT(1-T2T-
T%)/%/L)TK-I&&TIT%
%T T
3-R-T%T%([email protected]&%)T%()-/T-TT$
)-
%
&'%()
1?
&'%()-M(1-#X%K-1%!1)1%1%-/%(O
&'%()-J#
C/-DJ /JQJ% )%.'-?/
-:6$:8$<:66'%(+L,
+ 9/%(%-$//%
%(1)O6:/-/%(%-I(//%(I-)K-(9-2K)#
J&)%)%%2-)%/(@-%$
?//--&&%--(%[email protected]& %?)%%2I-IK#
& 1./ 1-/$ 1? &'%()- &-%% )- (1.-)%( ?&@-%%
//./%(JL/-)/L-%-%%&&%&%'')L--/%(%L1*-%(-)%J--%/-?
--%)I%(%)I-%--%%%J2&I&%-%%-/%(%J1%*/%J
(-/%)/%(%)/)1%)/))%(1-%&)&I-(%-/)1--
&)-%2-&&%-2%1--(&-%%($
!/!&!/!00!
//% -(. 2&%(% @ 2&% ;:R
/% * M$$ L1*-%( (%-
(1)-I-LJ]%&@%1%#
1-&I%'(1-))-/%/`6::%(
@&%)%(@/-2I-$
- . L 1%1- ))-%(
&-% -( / 1-(.
[email protected] ( @@ 2K-- 9/)//
1-$+L/.//@2K--%?)%#
( K%?-- 1- L '-%% '
(&2&% -%@-)J ' ( @ ))
%2 . L - --%%
(&2&% I-/@-) I%O (' K%?)%(%
)%(1-)&2&-&L-(--%/-%
./-/-/ -/ L ) ?--%
&-%)-(1.-)%(%#
(%)-(/%(-$
)//%/-/%/@L/.//)
?--%%./([email protected]%#
(/$
• [email protected]/9/%)%2&?&-
/%@-$
;U
•
% L-( I)%( a L-%2
))%(%(1-/?-('/)[email protected]#
($
%.%5 > - @ L I%J 2K)2
I-2) /)/ < 1-? -(
) <J8 - @ ) ?-
@11-?/$
•
3- I)%( '-/% 22%
1-)/%/).-%/./-/./%#
) ' I%J ?- I)%( @/
2% ) )-%( % -#
%--%/-//$%-%-/%#
/J./)/-(%'#
)I%) 1L-/
--
-)/L/-//$--%/-%I-
L%-L)-%/1L-/J
-))L)-%-#
%-/(/$
• 3-% &)&%( 2K)2 L)-%#
)/ I% -&% -(% #
L/-/ ?-% (/ 1 -/%(
C+.J &%J SS)$D )-%)
I%/-/J )- - /%(//-#
/-//$
7; !;0!! " 0 7
2&%(M(1-L1%1-))#
-% L/.// M$$ $R-( &-%
(/./ [email protected] %( [email protected] 1-#
-2/-(/$
+L/.// %?-- %?)%( &#
-%%*2/2-/%/%-.I%
) 91 '?(/./%/J ) 1(- %
%-%)%2&?&-I1--(
-)9--(-L(/-#
/%/2K--($
&@%2/2)/-..1-
L/-)J--&@%-%)1-(#
.'-(-L)-I-//#
(/[email protected]/--(L)-1(9-
2---)1-(.'-((
L1)1%%2I1%(-(/-$
/ &@% K%?) /2 -.%%
(' (&2&% L/[email protected]) I%O &R(
-/ 1-% M(1- 11R- ,%?-
1(-1-&<(9-/1(-M(1#
-2-%)/%/%(@&%#
)%()-/[email protected]%(/$
[email protected]&&%%-&-#
% --%( /2 @1-/% 2K
K-1-)-%/-(-$
Q'''.E
7(
Q';8E
7(
> M([email protected]/2-#
%//%<:(-J;1%-(/
L))(/$
> M(1-%?-/2-#
%//%>(-J6J81%-(/
L))(/$
> %//%6=7($-'//
(/$
> %//%-'//B$7($
-'//(/$
> %&&1-&%('
(@-(.I%@(%9-)-2
/2)/%/[email protected]$
> 6%6)-.//%/-#
($
> %//2&%-%@-
[email protected])/[email protected](.I%J/2
&%((91)1%)@@#
$
> 1L-%%/-1%[email protected]%(//
-)%-%%1/%@-($
> %/%%((//-
2&%--(--%/-(/$
> %?/2%/%%
/[email protected])&[email protected]
[email protected]($
> 1L-%%/-'(1-9/I-%#
(%///-(/$
> %%&-%)%-%
I-/%-/%(--%/[email protected]#
($
;B
İSKELE
KALIP
FUARI
22 - 24 OCAK 2015
CONGRESIUM ANKARA ( Ato Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı)
Söğütözü / Ankara / TÜRKİYE
Ø
DETAYLI BİLGİ VE KATILIM İÇİN
Ø
Demos Fuarcılık ve Organizasyon A.Ş.
Tel: +90 212 288 02 06 * Fax: +90 212 288 02 10
[email protected] * www.demosfuar.com.tr
.
+ Güneş Enerjisi
%*/-
/LI1%2&%%*)%(%-%-%2K2--/%(-2%
1- (.-%(($ % 2--O %* &% ).-% 1- K-%%J
(-2%2--('I12)%(-%%*/%/-).-(/#
-$X]L%---))--(1.(%-&J(1.(%L1L-9%-/%
I-///-)/J)1-(/%[email protected]%[email protected]%-/%/)/----%/%J/)/
/L-/% /-//-)/J 2% /)/- (.- 2K )I- --% --%//J /)/%%7
)1.%'%/%@%([email protected]%/))-%%2--)((-2%-
K%1-2K)[email protected]$
8%5J
'!"0!"!0!"!#8
('%8)
',
&%/(C%(D)&2-%(1.-)&#
I-(%*%%--%@-?.&(
%*- (K%&&& - -( (-% %*-
+1-%/-%@-#
-$%K%-1K---(1.-J&%#
%J %-%@- %. )'L 1--/ )&(&&[email protected] 1--/(/$ %-O &2J 2&#
%J(-2J*[email protected]&-J'(17
@%-/%@-%(%[email protected]%))-($
<<"!1!"!#
,
P1?%[email protected]@&&I-2&%
//-/%/ 1(-J ./ ( .I L#
I-/%/ ($ &% //-/%/%
%*)% --%%/% % @) 1-( @$
%/ %. @1-/% &% 2-(/#
.//(J @1-/% I%( )% /)/%(/./%/
[email protected]$ ( 2&% (-/ )
/)//?/-/% C ! !
D I-/ -)($
P/-( [email protected]@%-J
(-1-%I%%%[email protected]
%[email protected] [email protected]@
=<
2&% / %(1-R( K--- (%
@K-2(-%I/-/%2&%
%1---%%J)/)//?/-/-L-/(/$
+1--//( --%/-% @-1)J &)& //#
-$$$2/%2&%%*2-)/('$$$
+1-%1)/%(%/%(-/LJ'[email protected]
@-1I%-/-(2--$$$
((J @I1 %% 2&% %*) -
%/)/'-%@K-1-($
<"!1!"!#
.5J9
%(48
''H%(J
,
&% %*)%% %./J 2&%% I(#
.%(-%9&1%)&?-C'(1*%2#
/%/% '- (K%&)D I/. I/% //
%*)($&%1)9%%(//%(2&%
%*)%%((J-/1-#
(6;B:b(.%((J%?&&%-#
%/1)9(%(1-/:#66::b7<
(.- )/%( (. 2K)$ %.%
%2/%--%/-%K%-(%@)1-%
9111-CX]D'&?-1-(-%(//#
-% / -% --J 2&% %*)%
+1--()[email protected]%-
%5FFF$9-2'?1$
(1.(% - %*)% I-$ &%&#
&%1-1*)-J//./1.%-/%J?
( L-)% &-% ?- --%/-
X]'&?-&-%2-%2&%//-/%#
(%`;:R(---((@-#
(-$
]- X] '&?- - '% '% %/
& %1-1*- (' 1- ('
? 1-% 2&% '&?- &%( )1% /-#
-(1.%I-/-L/-(/$%
%1-1*2&%'&?-%K%1-JI1
)--%1)'&?-JL1-#
L/-/X-)'&?-%2&%'&?#
-%)@-$
444<"!1!"!#
.
%((
()'(),
/LI1%2&%%*)%(%#
-%-%2K2--/%
(-2% 1- (.-%(($ %
2--O%*&%).-%1-
K-%%J (-2% 2-- (' I1
2)% (-% %* /%/ -#
).-(/-$ X] L%-- - ))-- (1.(% - &J
(1.(% L1L- 9%-/% I-///-)/J
)1- (/%- [email protected] 2-- %-O
@%-/%/)/----%/%J/)//L-#
/%/-//-)/J2%/)/-(.-2K
)I---%--%//J/)/%%7)1.#
%'%/%@%([email protected]#
-%/))-%%2--)((-2%-
K%1-2K)[email protected]$
&%% K%- K-I&( -%% @ K
L1*)%K%()5
L1%R(%$$$ b )%@-1F%
'%)%-1-2/%2--/K-
9((@-5
> [email protected]@.-/(@#
./)/D
• X]+1.%-//-/X]))-
• X][email protected]%?L'-%(-
&
c +1.%-//-/ &% - ))#
-
c [email protected] 1--J P% )-J
&%[email protected]$
c . %* &- - @- I-/%
&-% -.% 2&%-C9D
)/%/9(.-%(-)%1-%#
% - C'@(D ))- C-d#
1-JM(1d 1-J$$$D
(%-1%)/73L'-X]2-)/
> +-/)-/%/%&L1L-%)/
> /)/-/1--(JI)(%9)#
1%
> ))/)//?/-C [email protected] 1-019#
@%7$$$D
> (/%-
> )/L1L-/%(%(-%%/)/
)1.))-
> -1))-
> -/%/)//-)/
> /)-&&%-%-)/
> 9 -J [email protected]/ 1%1- ))#
-
> %-%-
e +%%)- [email protected]
e 1-1-*(-%[email protected]
e 1- L)/%(J K%.% M(1#
*%&
e (-(%*2)%%%($
&*/CM(1-D
%5FFF$()$21$
1- %-
%5FFF$$21$
1%*))
%5FFF$12$21$
)L%R(@-%%)1-&%%*) %-/
C6EJE
b2&?&%(D$%5FFF$%($12
&2%*)
%5%[email protected]$?1$
X]X%-2-)/
%[email protected])1-$?1
! 7M%&) K&1.%R(%
K(&--&%5]!
!Q [email protected]
('R/
%(
'J''
)4',
%-1-X]))-./(&%-#
(%1-(/-5
> 1-
1(&--
>
>
>
>
>
>
%K-
K-1%1- )-
//?/2&%L))-
L1-
91-
.-%/))(1%%//
=;
7h5.ø<(¶'((/(.75ø.(1(5-ø6ø.858/8*h&h
.D\QDN7(ø$ù
7h5.ø<(¶'((/(.75ø.(1(5-ø6ø.858/8*h&h
.858/8*hd0:
.D\QDN7(ø$ù
-&-)%@.-/[email protected]
&%-% @-%% 1%1 K&- 1-
1(&--I%<8J%K-I%68#<:J//?/
))-I%<8#;:/-(I/@-($
%?K&2K-(%L/-%&&%-I%
( 1- 1(&-- I% 6:#68J %K- I%
B#6:/-(K&/)[email protected]($+//
L-%-%/%[email protected]%&%(@-%#
(--/(/$
4!HE',",
@$%?%(%*%%%#
44
()&-(L1-%?./@())1%$
&I&2--/'I)[email protected])J
?L -91%J ) [email protected]$ &&%- I% %*%%
(L1-%)/DJ @&& 2--( &-%
2)%9-)/-%*)K%#
--(L1-%@-(5
> [email protected]( (L1-5 P9 K%-& )I-
--%/-J &-% - @
@)-%$ +%(% 2 (-(.%(
@(%--/%/$K-?-
%*)%&%(@(@1L)#
1%(%).-/1-$
> % I1 @% @ 2- (J )1-
%*-I-/%--I-/%J2#
)% 9-)/ --% @ )#
)/2.%(%(%@(%
-)/-%(($
> X1L* (L1-5 Q-% - %1#
-)-(2%[email protected]#
-$/%(&&1-(.)&-()J-
1 @-%% '(1- (% &)
1 ) L1L-%/$ %(%)/2%1-(.%(J/#
((%)./((&&&-J
&@%-I-///-/&-%-)/#
-/$
> )1%-L1-(JI71L
(1- 21%-J &) @ 1 I//-/J
(')1%-&%(%./%(#
-%&[email protected]@)-%$
> 0* ([email protected] &-- (L1- 5 (-% - %*)%J 2% )&
@1%? ).-? ( & --#
%/-(/./%(J @ K% &&% 1-#
>
>
>
>
(/$ K?- 1- L'-/ 1-)/%(%
(1-/J)/%/-/--%/)'L$
)/- (L1- 5 -.% ? 1-(.
)-(J K%.% )(% @ &-$
Q-% @J -//-/ K- @K--(
)-%/$ &% I%( 2 (-(.%#
(J )%-% ( @ --%/-J
1 )1.)/ L/-/$ % -(J
' /)//-/7)1.- % )/%(
@1((-//-/[email protected](
)-%J 2.%( 1/ /)/7
)1.I%--%/-/$
%-(/)//-%).--
I-/%-/%K--//-/(L1-(
-J 2)% / ( --%/-)/(@I/)/-(L1-
-2K($
-(L1-5-'%-(
@-%% J 2&% )/?-/./ --%/-
/)//-/-//-/[email protected]()-%/$
- 2)% (1.(.%(J )%#
-% ( --%/- ) /2/%
( /)//-/ @' &@%-%(
-&-$
%-/%%/)/J
• '(1*% &J (L1-%)/ (#
.91)-/-(K%&&&-)-O
• -%J @1J )-1%J I%1 [email protected]
-%---%/-J
• -1%K%-J
• ////-/'-/-J
• LL?K--J
• ]1-%-)/)/-(-%*)
(L1-)/L/[email protected]$
'%
4.J4.4!H
4,
-(I%&%R(-2&%%#
*)))-%%)1%<:/-(-/6::/
/1-)/(/$<:6</-/)1%@/-J(&%#
(-2&%%*)))-6::bR/
@-C9266D$&%-6:&-C926<D
(2K)-$-/?&?-(C926;D
( [email protected])%$ +1.%-//-/ 2&% ))#
-%((.(C926=D([email protected])#
%$<::U/-/%(%<:6<R(@))-
>//$
& I% -- 1%.(J
R%@-1)9-)[email protected]//1$
,% +
C+%-%@- %* %- &#
(&-&.&D 9/%(% '/-%% ))-(
('%&2&%1$
!C-
&'%()#
-!()/D9/%(% '/-%% ))-
@/-(/./%( 2&% '%& &(- '%
I//1$
&%-/%)/2%'-1-$$$M/-/
2&I-&1---//$
<!.!<"!1!"!#
" 00!S!
T? /!10!!
U8%4.(4H
,
/I/-/%2KJI1(.%-2K)@#
-%@1%(@I-/L-
)$0%(&&-&1-%+%-%@-
%*%%%2KJ R-9/%(%&#
-)/-%-I%K(%[email protected]([email protected]#
b'%*I%%6;J8?%[email protected](
<J68 7 L) - -/ <E 7b'
1-(/$+-&-?&%[email protected]
/ I/?/$ @ 9- (' ')L
L/-? 1-)J /-( 6$8::$::: b' %*
&%@ /-(<:<$8:: C=;8$;B8
Dd])/')/-/-((@-?$+#
///% %()%% ( @.-%/ 'I
6$:::$::: f @)%( 1-(.% @-
()[email protected](<$>8:$:::C<J>87fL
-D1-(/$&R(%*//-/%(
6:/-(2(K%&@-2K&%JR(@
)& 68 /- ( @-($ %%)#
%(.2(-(-/%(/./%(('J
1%1K&<8)%1-K%2K&-%@
///%/%L/-)/-/-////%
(K%& )&- I/)/%(% %?-% (.
2K&%($ /?J - )//%/% '#
)- I/)/%(% %*-/%/ ( %
2$%[email protected](2I-$+//?/-
'-2&%%?-22K)1)[email protected]%# )%--J
(@&1)%%'//%/%//-)/%/%%/)/J
;# %-( - 2&?& 6: b - 8: b
2-%%-%(//-)/(.-%#
)/%(1-%&))-J&)-'
(--(((&&%&1$
9(-
R-(@.-/)%--J
Q(444%
S'T
5EE%5J
(+54,
-%(. & ? (.// @) K%-&2&I//)/[email protected]%/-%#
)/J % -%% &)--)J (
)&--.%%//-)/J-))[email protected]&#
&%-& ).-)/J [email protected] - 2K (%
(-1($.//@-&)%-#
-/%/%@.-%/)/I%(.-&?-I%L-%#
-%/1($Cg95--0D
=#&2I9-.J2&%--/[email protected]@&&K-#
I-)%--%68=7!
&%(%-
@.-/)%--J
- &%% ! #
"[email protected]
-%(@.-%/1-%./%1-#
J)%-%%K%-K---2%2&%
1--/(/$&%%?2&I-&
1-?J(/)1-?$
6#R(%@.-%/
8# - 2&?& 8: bR%/% &%( 1-%
&))-J + ))%(%(1-
@.-%%-$
-('%2L)(-&?#
)J 1% 2% @.-%/ &&%& @--LJ
2- )- %- -J @.-%// %
(% )1%J -. @
@-$
<#- (&&& 2&I @/ ')L-/%
2K '/% L))% @.-/ 1-! (# -? @K-2( 2&%R% L1%)-
.// @)% 2K&-& 1- @.-%% %*)%R%%-)/%(%[email protected]
=8
=U
-'(9J))%-?./(
.// 9)/ -L/-? .-%/ %-#
)/R%/%-%)/1-?/$')1%(
I%2-(.--$$$
0
"
07J0
"
7;!
.0!V
-%- % -2-%%- I% @(
/) @ I/- - )1$ &-& [email protected]($ + )%) -J ()%))/1-$--?%)%-/%
-2&?&(&$M-%6
bL)(
1-% ))- -)%) -(% L/[email protected]
- 2&?&% 6 bR/% &)&%( 1-% ))-
I% ) )%) - 1%- 1-(/$ #
)%))/ R- )- 1- @- ([email protected]%
'&-&1%(@-)%$%)%)-/
@ LI%K%?.-%/%-%/
2([email protected](@'-7/1#
%)[email protected]%(/$1%(@#
(%I1 ))J%1-
)(? @-- )/( @ @.-%/ %
[email protected]?.%(%J )(? @.-%/ '-)%
%%- @-?-($
0
"
07!
S0!
TRA#!0!"!/!
?010!0!
I% '- 2-( %/-(/ (-$
P./ -/%(/% [email protected] (-(%D )1%J E:
2&% I%( L1* L/--/J @% E: 2&%
I%( 0 L1* 1% - L
(%;:2&%I%(.//)/-.#
-%/ %-)/ L/-?/$ - %
[email protected]?.//)/./(
'(%2K&[email protected]
X1*(1))/%(@-%?-5
!0!0!V
> .-%/ %-)/% P./ @ .-%/K&&
> - - ()7! 7-( 9/%(%
-% 2%-/)/
> - - ()7! 7-( 9/%(%
-%)2%-1%/)/C%
L1D
> +
9/%(%-%%.-%#
(L1
> &'%()--2-C&1)?--2)J
09/%(%@-&L/-%))K%-
-2)D
> &-J]\-%[email protected]#
> 1L-+/-(//1
-
> IL1
R N 0 V
> 9K
> %-]X-%/
Q!
R0 V
> )-0)/
> X%- I
> M0)/
> ? I
> 1L-X-%/
> @-1-/%)I
> @-1&2'/X-%/
> 33-&&&
> -I&[email protected]%/
> /12/-/
> /)M)L-/
> X%1X-%-/
!0!V
> 1(&--2-
> ?-2-
> [email protected]@-2-
> 11-1*-
> 0%-
> LL1*-
@[email protected]@@@%(#
.-%(-($
, R-I%('-/'I))#
'%'%%/(/$
=B
!
R'H98E
,
e - ))- @- +K%-.%
2KL/-/$
e ))%%-1-(.2%(--J
e ?/%L1*)%2%))(-(.
2K&--J
e 2%))(-(.2K&--J
e ' )- L/--/ C1-)1%J @-1
)&[email protected]%/-/%(1.-%#
)/JL1*2%-J1L-(%?#
%%K-I&-)@DJ
e %%JK%-)%(#
-2%---%/-(/./)L-%#
-/(/$
(.)K-%@-$
-%( 2 9%%)- I/(% 2)
% I/(% I1 2&I-& 9- $ R-
I% (&%%/% % @&& % -%(%
1-%JR%%&)-?)#
) 1-R(% &)L/ &&%- % (
1L- )) -V )%/$ +%
(
&'%()[email protected]%%1%1-1*-
L-%/ &) --- L%-- %
(@-1$ M @%-/% /)--/ @
1(&-&%& %R( @-%% [email protected]//%
@'I)%( ($ L--/ L%--#
(JL-%/L%--2K1--(
`=#`8('9--&1$
%?J %*@ 1- ('
I1//?/))-%&)'(L#
4.!
.J, %--%1%*('-1L-''&&-%#
$09/%(%@-&L/-/@I (@'-%/%1(-%/((/$
'%/%*1-1*1-%?-%)%@%J
K%../([email protected])%$
%2%)/1%*-%%@--%#
)J&1%/%/%-/%)/%(%)1%(
4.(4H
&%L/-9-%1%*/%2I-#
,
)4,
-)1-)[email protected]#
&% %*) 2-?. % L- )K-%
-$
K%(2-%$M--%/?/-J'(%I#
-(&-%(&?%L%- 1% I1 2% ' @ )1 @-/@/%
I%$
--2&%2II('((&&1 @ ($$$ -/ %-/-%J ( #
%%1-1*-&'@'/-'//# )7(1.9((-%%1-
2 ( (1$ P)- -% )J '12K&%&& ? (1$ (%
(--(/.//(J2&%%2&%&&(% K%?J Y 3Z (/- (&%( @-%%
2&I-&%-%@-%*%./1-# I1K%[email protected]*@(/[email protected]%#
=>
&%%K%%@('(.%
)1$
-% C% 1)L? 3% CDJ
<::8D9/%(%).-%%-2K&I&
/// -( -? R- @2&%&%
(&%)/%( -% d L -. C<8
&Dd.&%&--%%@&&%-
2)%%/-?(((/$&&
'IK-&%(&R(('I111&#
I&///-&--$
FFF$$21$7+%-%@-%*%-
&#
(&-&.&
FFF$%-$21 1%- %[email protected] %2 @#
1
FFF$2%)($12&%%*) %?-%#
(&))%.
--0J-+&)
&'%()J(JY#
)%))/&%%*)2--/
#
/-)%))/ %--%X1*!%/
@---Z1%-667=7<:6='-)%#
@-)%$
X19$0%!J&%%*) %?-
%(&)) %. %/J 0?J /#
%1-1*-%/J I%Y111- K&.,%?&#
Z1%-<=7=7<:6='-)%$
FFF$FL($122&%)-1L(
P-I/%-$
+/--/%/)-.T%(/J?&@)T-(%TT-
)K&%()K)'[email protected]/./&T-&-
1%1T)T%/(@-%
XPR%
T%XT-2K&&$
%L
*L
?1%-/%()%(
@T1(-1-(/./
TIT%L/-%L1*-
2%1-J
(.TT%@1
K-I&([email protected]*
L?1%-/T-
(T$
!8J
,
6E8B /-/%( %R( (1.($ 6EU> /-/%#
( % )%-%( I/-/- @-(/J
/--/% @ )K( 1-% @1-.
(.-%( 6E>< /-/%( %( 9//
(J<::>/-/%(%@%1-
XPX $ $3$$
0$1-((1$
1%%?1%-/J
[email protected]%?1%-/J
%IL1%-/J
11-%()K-)J#
I @* L ?1%-/%/% )%) !#
0 X!
- L- L#
/$
# )%--%O
IL-))-/J
E54,
)/-'([email protected]&%1%1%?% 3# (%)K&%&%O
(/1-%%*)K&%'# (% 1?-/%( --%/-% (@ -1
-)[email protected]
$%-/)?O
IL-))-/%/%-/J
# CM D'(1-)%[email protected]*-/%J
&%--/L-/%/%I1-/%/%#
M&-&[email protected]*L?1%-/J
-/J
&&@%)2-/J
---/$
8:
# -%-/%( --%/-% I )#
I
# /)))-%%IJL-))#
-/%/%&%K-('
&-&-/L-/L/-(/$
)')8J5J
,
%?--'(9(%(@')[email protected]
'(1-)%[email protected]*L%-/#
(/$
)4544)89
HE8'%
444E')E%
9,
* L ?1%-/%( )%( @ 1(-
1-(/./ I% L/-% L1*- 2% 1-J
(.%@1K-I&([email protected]*L
?1%-/-$
8'9J,
[email protected]'?//19(1--/
1-L/.//&&%-(//%(L1*-
2I-% 9- ?/-/./- @I1 &-#
( --%/-(/$ %.%O 3J &#
?)%JQ(&%JX)%[email protected]?%J-%
[email protected]&--(1--/'?2I-($
+L/.//I&&%-%%-L1-/%/
! +, Q] R%#
(%-/$
JJJ
',I
0%(-%(/J%(K)#
-I-/-///&&$
85)4J9
E,
0 % @ --/ 6::: #
L-/-%(&2I-$
'(V)/%(;:::L-/J
<:::I/1-&%@&#
))L1*$
9J
)445
,
M2I%2&%%-L-/-I%
% L/// 2%-1J/( (
@')[email protected]&-%/%/(2%-
L1*-$(@2-?.2&%#
[email protected]/)@L1-1$
([email protected](%(1-/%RI1
& (J &- 1%1)% (. #
/-(%J -- & I-.%(% (1-/
&($
86
Pompa Sistemleri
San. ve Tic. Ltd. Şti.
ALİ SAKLANMAZ
Su Sondajı
Kuyu Temizliği
Dalgıç Pompa Sistemleri
Hidrofor Sistemleri
Sirkülasyon Pompaları
Atık Su ve Drenaj Pompaları
Atık Su Artıma Sistemleri
Temiz Su Artıma Sistemleri
Eyüp Sultan Mah. Menderes Sokak No. 7/2 Sancaktepe 34885 İstanbul
Tel: 0216 311 10 57 • Faks: 0216 311 10 58 • Gsm: 0532 367 52 07 • e-mail: [email protected]
www.asondaj.com
CM-500
İmalatlarımız
Maden Sondaj Makinası
Tünel Sondaj Makinası
Zemin Etüt Makinası
Paletli Maden Sondaj Makinası
(Triblex 135’lik Çamur Pompalı)
CM-200
Araç Üzeri Zemin Etüd Makinası
İvedik Organize Sanayi Bölgesi 2285. Sokak (Eski 771.Sk.)
Yenimahalle - Ankara
Tel-Faks: 0.312 394 23 46
CM-300
Etüd ve Maden Sondaj Makinası
Detaylı bilgi için
www.canmakinasondaj.com
[email protected] canmakinasondaj.com
+T-T%/%/%'/[email protected](/./@
2&%-([email protected]%&&%&&1--LT-
-/1$Y+T-T%Z&T)%[email protected]
&&%&&T-%*%/1-$
84
Q'+
M/@1%J)[email protected]%(&)-'#
'&J 1?./J J -L/J /J )21
2 %/ )K-%( ' %
)% 0- @J Y)% 1LZ
)/-LR(''&-%L#
@-(/$0%I%X/-/%/%
(.%)K-%%&I&%?&
)-?) )% 0- @ +K%
-Q)/-2%6E88R%@2&%2#
- /(/-/ @./ / @ &--(
((-2-%(/)(-%)K-($-J
1%J
(1%)R(91-
X/)/L%9%/%(
-(.'1-%)'R((%#
//--2&?&%&/((1$
/-2%
(//%(''&--(&-/
)%?./$Z(($
<9484'85J8+
+% 1?-/%/ <:6= /-/ )1%%( (#
-?-/%/ (- 2% -2%J Y-? -
1&& -I)%( -1*) I/(% )1% (?
%*-/@1%(1-%%1?.///
K%&&(/-9--?./[email protected]
@)&)1%@@1%)%-(@-$
%-( L /-// ( (#
1$Z(([email protected])K&%(LL/%/
(2&%(%2&%/(/-/%/@-%-2%J
K--- K% 2- KL& &%(
2-(-%1%/%%(-%%.%J
@)@[email protected]/@&&I%%
-(/-/%/(@-$
P%R(- @-% )K#
&%(%-%I%[email protected]&%(@-1
&?)1-)&(&(&-9-#
-%J-))%((-#
/-/%/ @-% -2%J W
@- @-R
)/%/% [email protected] @-%-.% #
/&I-//-/%/)K-([email protected]
J )R( L- 9--%
0-'/%(@-2%/-2%JY8
./-/(-%%-%-2%J%
'/ @1% )%-J 6 )9- L-%J < 1?#
)')///-/%/%((.%)K-(
./J [email protected] & ))-
2&I-& % 1% L// - @ K(@-1-K--./%@-/?
///% L1*)%(% '9/%J L/ (# '(() %)- (K%&& /-/ 1-%
% --%(% ')/%J %/%(% YI? @1%Z &&%-%% L)( 1--
-L/)/%J )9-/%(%I%%J @1# L- -(/./%(% @')(% -2%J Y+-
(&&%J-/%(')/%/%( % /%/% '/- @-(/./ @
-// &&%- - L/$ K-? 2&%-([email protected]%&&%&&1--L#
//?/I1?L 2-% 9- - L1*# - -/1$ Y+- %Z & )% #
- -9 @-1 (' K%-) % -J @ &&%&& - %* %/1-$
12%)1% L// - W%R -% YP? 1%ZI1/%( C%*
% %(@-1 (@-$ %2 P1))/((-$R(P#
&JIJ2&%-.K%L/// 1) %- 1%) 9/%(% 2-#
@&)@)./I%1-I//.// -%@(--))D
CP
@ )&I 1 @ !R%% ( 2&# (1) @% )9)/ ))D )9)1%
%-(I-))%('-1-($0%( )&I-%% /- @ LI)/ 1-?$ #
!R%% &R( 2&%(. <:?/ 9# /? @ &&% - %)- (K%&& )%)/%(
$9-(%@1-2?$ 1I/%/-/%1%1%(%#
''&[email protected]%/%%((// %(//-)/%/ ).-%J @1-)% W- -
L1*- ( (- 1- 2(@-?. @ @1%R )/%( &?(-( @1%% -%
%1-$%--'/)%I%(# ( 2&I-%(1$ 0 % L// ( #
)'R% 2 -I)%( )% @/%(
(-(/./@1%)%[email protected]%
)%-)/)/%/8RI/(/$&&%-L/#
-/ % K%- - I// ' 2I%
2&%('&)./(/-/%/@-%-2%J
<:6= /-/ )1%-/%( &I&%?& 1?-/%/ (
(-?-/%/I/-(/$
8U
1-%)'R%1-(39?)'@#
///1-?Y L1-/
%/[email protected]%L//%((
%-//).-(/$0%(2K-)K2)
)K& //-/%( - @%- 1-(I L1L&-$ )'R(
@[email protected]%))'[email protected]%/%1-)/@@L1*#
-(@(/K%2I1$0%()R(L1-(.#
I'%2/)-J1(&R%%%@&&I./I%
2&[email protected]'%21-?$---'?/-/)K&%&%)1%(?
'/-/@&&(&.&@2&%-('%2?&@)(@/@2&I
?$Z(($
%&&(/-1%L//%(./-/?-%2-%
/ -2%J YM)% 2K%-&%? %I/-/ [email protected](. @ &-(
/1$L/%/%(.)-/$-/%/%@1%#
(('1-/?/1-)/J)K&%L(%/%.%(%)/#
/%/%L/-)/L/(%))%%//%1-)/
2.%(&&%&1$66)%((%@L-12-
1-$).-/./2&%-.(I1&)&%K&L/-/1-)9$
1%)%)K9?)/[/1-#@%(%)1%?#
.//-/%[email protected]%[email protected]$%)%'/%/%L-/./1-
L/(%% 2&%-. '-%% L-/ %)
L/-(/./-( -)9 - ' -( ))- I/ '-
2-1$I)1%)%(%%(&%--I/)/%(%-
1-)(1--2--$((/)K&%()L-%
(-2(-(.%(@-%1-$&(%<:6=
/-/I%(1%L//%(./-/?.Z-%(1%$
%)- (K%&&&% )'R( 1% )K&% %#
(/?./% (.%% -2%J Y%? )' K-I.%( @/./%/#
( %)- (K%&& 2-%? -%- '% % J %
(.-)/[email protected]?'---$1-/)/[email protected](/-?
%1%--/2&?&1#&))(%)%-'L(?$
0'('?'(--L/)1.).%1-(.%
(&&%&1$)@L%1%L1*[email protected](1-#
2(1$
P-//-/)K-(2-&-))K%@-2#
-%)'L1-(-/%/(-2%-2%JY-)%(-/%#
%9-/%L)(-/-//?(([email protected]#
@-(/$L&?-JL/-/%().-/)/1-)/%%(%
1-1$/J)//(&%[email protected]%-/%K%&%2I
21$-K%(.K%))%(#
)&-%?J)-&-%[email protected]&&K-I--%%/-%
L% 1-($ [email protected]'IJ X/% &J 1 ]
J _J !J
(%J1--/J !R%%L1*-%(-/
@%[email protected]/((&&%&1$Z(1%$
İVOKSAN Arı San. Sit. 225. (Eski 29) Cad.
1479. (Eski 704) Sk. No. 13 Yenimahalle-Ankara
Tel: 0.312 395 55 23 • Gsm: 0.535 792 43 30
[email protected] www.uyarmakinatorna.com
/%
-'(-! R%
)K-9--'/%(
/)@)K-L/$$$
J
%I2?'-
@[email protected]%
! -.-
)K%(/%
, -R%%
@/-/%/%
(/%/(-$$$
!"A
.8
,
!&()!*(+
)++
<:6: /-/%( 9-% @-/ 1-LJ %*
(%?- )K-%(O -J &'%#
()-'-JL1*#)))/11#
)1%1%-/%(I(//C#
@?%J )J @)% )$D 1- &
@I1&-('-%(($
%1) %*O % @%)/%( 68
-%(1)=::<L-/-%
)'L - & )% %(&))%
' ($ / )* L-%/
(1.-)%(%)%%J%*
(%#
?- )K-% -$ @.-(
&L)1%-J))JI)9)1%(1#
%%/-/// @ )K- K%- '
&2-%//$1-#
-?//J'(9)K-(--J
%/%()[email protected]%-/-'
IK&-)%/$
Q()J
8>
(',
)'(
J',
/O%*J
(%?-J %
% )K-%( 9- 2K)($
%1) %* I (// 9- #
/-//J)K-(2J/%12%-/(.
- - '(9 )K-- )&#
-II1-/@)K-K%-%
-(''(V($
,-.+/01+
P%[email protected]/J
-/%
(%-J
1J-))-J
/-))-J
-I/@-/J
K&
(%-
!*+/01+
M(1- %--CM DJ
&%%* )-C DJ
%*-1%1- )-J
%--
2+/01+
3
X1L))1%-/J
I /J
/ /J
9
,
!!*'(9)K-(1.-)%(O
e X%1 -/ C
33#X3 -I 2-
(.//L%1-/DJ
e X1*#)))/J
e &'%()-'-J
e 3#X3/-/'-J
e ' 1%* ) ( - I-/#
-/J
e ')&LK-&'-($
6J44
'E
,
! !* <:6< /-/ @ - ?'%(
- @@-.%( )) IK& 1./
1-9-2K)($%*J
(%#
-J
?-J )K-%( -J &'%()-
-().1%-/%(1IK&- e (%7L)%$0$
11-%*
)%(/$
%-%*-+&-[
1%1-&J
!!*/?&'%()-'-%#
( %)X3 3))--&#
)4F
-%-%9IK&-)%(/$
e 1-% %$ 7 @?% 9 ))1%
)JJ5
!1)1% )J
E'H,
/-/-/@[email protected]*R QJ
/1-L)[email protected](-%/ e !%
&'$7M]# %-/-/
1-%@/L1*-K-(O
&-K&&I1%[email protected]%J
e &'$ 7 1 1%1- %
8
)4
!1)1%J
e )--/%
(%-!1#
)1%-J
e Q# %K()1-# J*,
))/-Q%)-!1)# %1)%*($0$=/--/@9(/$#
1%-J
-(%@2&%(J()L-%-
e @?% -/% (% - !1#
L19)1%- @ ()L-% - &-% K%(
)1%-J
e -/) %#P%1 ))-# 2-%@[email protected]&&-'(9)K-#
!1)1%-J
(1.-)%(1-/.//L1*-#
e %)%$8:7 P%1.# 1-$ML1*%(////
% ! -#!1)1% 1% [email protected](.-%(J1?((-L1*-#
-J
)/-(/$ % L)1%-- I
e )1-/%
(%/-))J
(//2-&.--J'
-%%L1*)1%%(2-(.-%#
!H
)4
e )7-M 6>
b;Q%M(1-# (-I)%(L/[email protected])1%
%-!1)1% )
L1*I%-I-/-/L/-(/$
e M(1% $0$ %?% 7 1-L% M 6:
b<Q%M(1- %--!1# %1)%*1-'(9'2I%2&%
@ (/ (' - 2J '(9 )K#
)1%-J
e M(1%$0$7M%2&2%M 8
b -( L19)1%-J -- %/%(
M(1- %--!1)1% ')%/$
8E
Bakım Onarım
Yöntemleri
)-
-TLI%/%T%-/[email protected]%K%?([email protected])/)/J)/%/-/-%
T-1%/J1%-/T'T?//-/[email protected]&%)(J/%/%-(
T%(-/%(/./%(1%//%2IIK&1-T)TJ%T
L)1%-&T%(&)))/$
-- I% %- @ (@/$
&%&&(J(@-/%L/#
@(//%(@--/%/[email protected]%(
))---%/-//$'--('
?&L('I1\'(V%
9-J11)1%))--&-%
@-- @ (&% //- @ 1%(L/#
[email protected]?'L/-(/$M(9
I%@@--))1-/J-
%-/%(%@1-%1%/2--/
2--J%?).-/-/%----
&&% &[email protected]?. @-%?% /-//$ @@-%IJ%%%K&%&('%)/-#
@-J 1-)/ /-/ K%?(% @--
% ( - -- & ( (#
@- //% 2I-)% %(% 1-$
-/ - (. @/ K%-%
1(-%/-/J % ).-/./ -%) )#
)% 2-%$ I- )? #
/ %1-1*) '/-/ @ 2- 2K)$
2-- )1%)/J )(? /%/% @-#
-%)%%-1-(/./J1/%/%1%/
9--%% )1%?%% @- -%)J
)/ -% /-/% %-(L/-#
?(.---K%-%))/%-#
/-//$
-1-)/J%K&%&%
/-)/I-/-/L/[email protected]%//$
%-/% .-/./%/% +K%J / !%#
/+K%-%(2&%&&(-%%&)
)($
/%(%-(
(2
/')
XI%
!%/
I%,%
0-6$/P//I/%//
)
h7)%i
6:
-
6
<
;
0-<$-/L1-(@/
U<
=
8
U
B
>
E
6:
66
6<
-
3+ 7A" 7U"!0!
3+3+ 69
S'K8T
(1(@/%/./%(2-%%
@/K%($/I//%?1%/L/-/$
/?/)&-/-/%L%(1%
((.-%()%9/)@-$#
-LI%/%%-/[email protected]%K%?(
[email protected])/)/J)/%/-/-%-1%/J1%#
-/'?//-/[email protected]&%)(J/%/%
-(%(-/%#
(/./%(1%//%2IIK&1-)J
%L)1%-&%(&)))/$
-%(%(/%/%I/)/L-%#
-L9/)$%/
((/%@K-2-(/I/)
&)$
-%&)2-(/$#
(% / ( )&?%( %% &
@/(/$
3+C+'8
SRRJJ8T
X1( @/ 2-)/(/$ / I/
L1(1-)/-/./ &% -($ L#
1- @.-/ / K%-? @/ -
X1( 1- I/-/$ / P//I /
2-)/%/% )1%-/%/ 2( ?/ -
2--$ )J /%/% K%&% [email protected]#
I%1%/L1-/%/%/)-)/J
@ %(%- - -%%&)-.#
($)@/2-/L/[email protected]?.
[email protected] K%2K&-% 1%/ L1(%(% 1%?
/I/1-)/-/./?$
0-<R(2K&%%%((@L1#
(@/L/-/$%(%-/-(6<(
-1?/2-%/$%/)&IJ
K-I&-(@-2I%-/%/$-I&#
-J ' @/ L1(%( % 9-/
1-(.%J @/ )1%)/ )-%
)%-% ) (&&&-(.% 2K)#
($
- -L- -- 1%I-/ -%$ "F
JX1(d)?dX19/ > /- )? / 2-)/
%1-1*-%%(%2)($
- @&& 1%( (&&&-&&$ %?
% ( )) ( 1-) ( /-
-I&- - -%@-? /- )?
I/ ( ($ 11 )1#
/ @&%)%(J K-I&- -%?#
%)%J )&(&.& %( )1%-
- 1? / @&%)%( L (-$
11( / %(% [email protected]($
2-%% @//% -) X19 @/-
+(JL1L%/%@.-/1-(.'-(
1%1-(-$
%-(1.I-/(/./%(%JL1L(
/I/@-($
%%/%@/)/J
C+ " =07=7U"!
K% 11 )? / - -%#
&%(J 6E>8R- /--( 2-% @#
J (. )- -%($
-%% )? /J % I%( %
P&%& )? // - @/
2)%- 1 I///$ -%2/IJ
[email protected]%J
%/[email protected]
--%()1-(/$
L-%% .--%% -%#
)?/2-)/--<R( )/1-%%1-/% L e )?/-/--%#
-%%([email protected]/L/-/$+/- -29129--(-/%--
J %? 1%/ @ % (-(.
@1%?YBZ(2I-$
I%J I/- 2- )1-#
% /-/% @--%) 1- 2#
%(-1-(/$
)/-/%( -J LI I- -%% )? /J @ %1(% )1%
--%(% @&& 1%( )9 %# )[email protected]//$
e L%/% )(? @ /)/%/% L1))
(%1-(/$%(%-J%/)/%/%
K-I&--%@-(.'1()?
\%/
(2
//% 2-%)/J -- (&&
%/($
-I&--
%?(%
3+-+8
SRR8J8T
%- I-//% &-%(% '@)/
-( X1( -/%? ]@)1% -#
%% %(-%% -%)J / @--%%#
-( ]@)1% %-- - ')% K%?#
(%L/-)//I/(%K%?JL-%-/
1%/ 9- - / @&&(% I)-
/-- @- L-%-/ @/ 9- -2#
(-)1(($-/-J1#
?/L)/%(L/-%2)@/
9--%21-J%/%(
@-%( /- I/(% K%?(% @#
--%@-($-LI--%J
/I/(%K%?%([email protected]($
/')
!%/
XI%
3+M+R'
SR'8J8T
2-%% 1%//% -)%% @-2-%(-#
)($ / K%?) )1%)/ ((-%
-L/-%%---1%/)1%? 0-;$)?/%//
-%$ M L/-% 1%/J [email protected] (1. )1#
%?-)%).-//(/(1.-)/
)
L/-/$ PK& 1-% 1%/-J /% #
h7)%i
%((%K%&%2I-)?/
-%(%L/-/$
6
<
;
%?) 1%)/ - - L1-%% +#
%( -%) - L-% /J X19
/I-/(/$
0- < 0- =R(-% K%- (
6: (-)[email protected]/2-)/%(%)1%-/%%
K-I&-Y:Z))%2K)J
(-/())%%1-)/2#
%(%&)I/(/[email protected]/
6
<
;
=
8
U
1%/( 1- '(9 -$
)? / 1-J X19 @/
2-)/%([email protected]/)1%)/(2# 0-=$-I&-)/%//%2-%[email protected]/L/-/
(%K%? @ 1%1-(-$ . @/
)%-%-((.-)(&--$%%
)1%[email protected]/2L1-/)/I/#
X1(
-/J/[email protected]%?('@/'?/(1.$
1?
I%,%
=
B
/
3+B4J!
S8T
(% 9- % ).-/./ '/%( @-2
? K-I& %- %1-1*) - /
%./2-(1.-%/$1?J)#
?J X19 @/ 1(-/%/% @ @&#
&%&(&$I/-/%([email protected](%&
2---%$?--%/@&%(
I/-/$ / +K% X12-/ - '@# 0-8$&%--))-//%2)
>
8
U
B
E
6:
66
6<
-
X19
/
)?
/
U;
e
e
e
e
e
( -/%(% )? / -
-%)%(% @ )- 1 I/#
(/$
/[email protected]%J%?2-
1%-(1%-)()1%?
-%($ [email protected] ') (1.
(N +1) 1%/ )/)/%( ('
@ )1%- / @--%N /
+K% )---)/J#
L/-(/ )1%/ )1%)/2(K%& @-2#
)% -) @)-. %(%
1-(/$
--%% / I/@-J @1
1%/L/-(/./2K&%&)&[email protected]#
($M-/%[email protected]($
/ /-- I1 )/ /-/-(/$
%J (% -% < /- 2(?% ;
( @ / 2L (.-(N
%? %(% @ ( )/ I//./ I1.%#
-- )12-%J --
2(-($ (?/--
-/%(/$-(.-($ 1%%
K&%(%2(-)/)//%/%#
-%)/%/%K%&%2I--($
%-/--K-I&-/%[email protected]%#
(%-/-/%K%&%2I-#
@ -( )12-%(/$
%-K-I&-/-/[email protected]?/)
)&-(-%-/(/$
)2-)%[email protected]%
@@%(% 1L 9-/ 9-/ ))-
('I1-%2K-%(IK
I-/(/$
//-)/2I-$
e - &--( --( @ ))#
&&?+[&%--
K-&- -J ' % '
-'(%)%)1%
&'%#
()%)%-%(%1-%(.-%#
( 2L-/ -$ % #
/[-/[%)%/
/ / @K-&% / !%/
@ @ @&&% 1- 9--% &#
&($
e )? /J 3
-2) )#
-/+K%))[email protected]%/
1% 2-$ --%% /-/%
?- -J )/%/V%(//-% )I%-
-)?/X12/I%(I/-#
@-()1%I-/-%@-($
%-?L/-%-2K%-%
1%2KK%-%(($
e K-I& %-%/%(J @@ -
[email protected]%J%).-/./[email protected]
@-%9-/%-%1-1*-%-#
-%(@@----%/-#
@-%//$%[email protected]/)/
--%/-%@%1-1*-5
)94J e %/-')(-
e -%%(-K%-%&%#
-//-/
e X19 ( !%-% &- - ))#
--2-%/$
5
9)4F
e Y
M
?'% M-' %2%Z e /- %(% - 1-% )&&%-
.L&--%/)/%%(%1-$
% .-/./ +K% / %-/%@--%)//)/1-?#
@ 1- &J 2- &--(
'/---%/[email protected]%/%@#
-/(/$ -( --%/-% %-J
')@/-/%(-%)@
0 1-% I//J ).-/./ #
-%)K%[email protected]]'-%-//$
C))
%2%D
e % K&J L91%)/J I/(/./ /#
-%(%[email protected]@&&%I%(-%
1% 2-$ /?J L1)) I%(
-%J1%%/%@.-/1-(.L1))
L%-/(@-('-1-#
$
e L%[email protected]@&&%]1-J1#
1 K%&%( I-//(/./ % (
%%/%@.-/1-(.L1))L%#
-/@-(.-%([email protected]%/#
/$
e % .-/./@J?--L-
%/ L 9/%(% -% @-%#
/J)1%I---J%
1%/-/ )/ )& /-//$ %
K&- //-/J 2K&% & #
//-/J-L91%)/%/%\/%/%
U=
/$
e +. (.J %-- 2K 2I
L/-/$+.&-/$
e +./%)/%((.-%$
e ])1)K-I&X&- //L/-/
e +.I%()9L&-)@--%
?
'
e 1-( L-( @)/%I-/ ' #
I-/%/%@--%)
e ]%-/%I-/)
e 'L%-/I-/)
e K%%L%-(1%1--L/-/$
e -%.-(
e -)- ))-( #11%J (%-#
%@-$
)'(
e % ).-/./%/'@)/K-I&-2K#
%).-
e %)&&%%-/@--%
e -)-(%I%1-/@--%
e )/I-//)1%-/@--%
M
J % .-/./ +K% -J @--%
%1-1*- @- @-2) L12/
- /-/-/ -- - 2-%@-
1% 2-$ )/- %)%( @ @%
@ 9-/ ((% 2-% 'L @-
(.-%((J 1 '-( % ).-/./
@--K%-9-/%1-1*[email protected](
(%(1.--L/-(.#
-%(--($
/ )-J & @ L- I/-/%([email protected]@--)1%I&#
)1%? - %1-1*) )/%
2-$ - &-- 2/% -( @
%1-1*--%%-/%/%
-( (.-%( ' / %(% -
1-% (-/ -J ' LI -)9/%/%K%&%2I(-$
e %-- )1%? @--%%J -%))/-/
L-% / )1%-/ %/ L #
9/%(% IK&- @-%/J 1%%)
9%)/J'/J%1-)/[email protected]
-2-1%-$
e @-( &'%()- M- @#
- -J @ @ %-%
.-/./%/%-%)%1%/9-#
-% -/J ' ( (%)1%-/%IK&&%K%-#
I-/-/L(/-$
Y
% .-/./+K%[email protected]%('I#
-/&&-/[email protected]($
-+U<"!;<!
K&%Q5-(/!%/
[email protected]%%J 1L- & L/./ /(/$
.-/-/%-J/%(%-1-%(#
)&-%% /)-)/ -J %/ % (-#
%(('9-&&%&[email protected]#
/%-(&?J('?('--
&--\-/-/./?/$
/ %(% - (% %%/% -
-O
)&)%? &-% &&% d %
1-% ' (( d (.% LI d 1%/
[email protected](-d-/%/%(
/L-/d1%/I%'?%%%*R%%@
@&&%&(&$
WA+++
!4''
[email protected]
!' 24+
e QL))%(`<-`=:)/%#
(1-`<6/$
/(-/%(`8:-`E>)/%(1#
-`B=-$
2+
A"?6
% .-/./+K%2-J%
/-/%/@--K%-LILI#
L/-%K-I&%-I-/-/[email protected](%
11(%(---IL--%(#
M+ " U<"!?; [email protected]%%)1%-))--%
M
% .-/./ +K%J %-/% ?--L-%(K%&&&--)1%I-/
K&%&% )/%/ ).-J // # 2 (K%&- - -/%/L L91%) -
--%( ( (&& ).-(/$ .-/-/ &--($
%('%K&-&1-?/$
))L/-?//J 2
B+ 777"!U"<1<
(K%-\/%/%//-)/%(K%-
e % .-/./ +K% ////% = - @%1-?/$
;:/%/%J1-L12-%%
66/(K%&).-$
e /!%/
--%(`B-`U:
)/%(1-`<B(&&$$
YATIRIM
Ortalama
+///%K%&&
=#;:j
66j
Q//
<#=:`
<6`
X-%)/(-(-
;;#=8`
=:`
/-(-
8:#E>`
B=`
55
C+3+
55)N
/!%/
)V/%(-
B#U:`
<B`
e % .-/./%+K%-&K-I&%# -T&%-T.T%(/
- %1-1*) @-2) L12/%(
-%$F1&%(%--%/K%2K# &-&$
e +(LI%%T%()9
e +L/-%')-K%-/)?-/#
e %*T-TT%()9
-/
M
I%(L/-/$ %()1%-
-L- ?' - )/%/V%(/-/
L/-/)1%I-/-%$
Q
'9
e !%/K%-30
J
M
I%(I/-/J)1%I-/-%
]+
0
e %-%-/%(%J -L%-/%
&?%(-
&?%(-
(2I-2(K%&[email protected]$
e %--(-L-%(%/QQ
--%/-/$
e X91%)-&--%$
1-&
e -( @-%% (. @- (
)1%I---$
e 3
L12-/%(% 9/J / @
L122(%J%-%/%(%
-L-%%L/[email protected])J%2I#
U4
%% 2K--%@-)($ ! - @
@-2- ( ? 3
L12/%
/-/$--(11)1%).-$ 0-B$
%&%(-.)
U8
İşletme ve bakım hizmetlerini gerçekleştirirken
en son teknolojileri kullanıp, optimum üretim
programını gerçekleştirmek hedeflerimizin en
önemli argümanıdır. En uygun maliyetle ve
gerekli optimizasyon programları ile çağdaş bir
hizmet sunmak hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak
için sizlerle çalışmayı düşünüyoruz. Böyle bir
hizmet ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız
sizlere bir telefon kadar yakınız.
Ziyabey Cad. No. No. 16/10 Balgat-Çankaya/ANKARA
t 0312 286 46 59 f 0312 286 46 69
www.hidrobakim.com
Ons
PROJE MAKİNA MÜHENDİSLİK
Tek ve çift motorlu jet fan imalatı
Sabit beton pompası imalatı
Fan tüpü imalatı
2.EL
Tünel Ekipmanları, Kompresör, Robot,
Tünelkalıp, İksa Bükme, Bekoloder, Loder,
Dağıtıcı Örümcek, Transmikser, Şantiye Çadırı
ALIM, SATIM ve KİRALAMA
ONS PROJE MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İvedik OSB. Hasemeksan Sit. 22. Cad. 1452 (eski 667.) Sk. No. 76 Ostim-Ankara
Tel: 0.312 394 12 95 • Faks: 0.312 394 12 96 • Gsm : 0.532 566 05 95 - 0.541 854 83 61
www.onsmuhendislik.com • www.onsmakina.com • [email protected]
Şirketimiz ATLAS Hidrolik, mobil hidrolik ve endüstriyel hidrolik alanlarında faaliyet göstermektedir. Sektördeki çalışmalarımızı uzman
teknik personellerle birlikte uluslararası ve yerel piyasada deneyimi ile
iş yapabilecek potansiyele sahip güçlü ve bilinen bir firmayız. Biz PARKER, EATON VICKERS, DENISON, DAVID BROWN HYDRAULICS, HEMA,
COMMERCIAL KAWASAKI, REXROTH gibi markaların hidrolik pompa
ve motor satışı ile yedek parça temini açısından oldukça uygun fiyatlar verebilmekteyiz. Malzeme teminlerinde yardımcı olabileceğimiz bazı
markalar: JCB 3CX / 4CX, KOMATSU LOADER, GRADER ve BULLDOZER, CATERPILLAR FORKLIFT ve LOADER, KAWASAKI LOADER AND
DUMP TRUCK, FAI KOMATSU TRACTOR, MASSEY FERGUSON, FERMEC,
CASE, TAMROCK, HYUNDAI LOADER, VOLVO DUMP TRUCK ve LOADER GROVE COLES VİNÇ, DYNAPAC, FINISHER, TEREX, WAGNER, FIAT
ALLIS, TADANO, CHAMPION, FORKLIFT, JOHN DEERE, BENATI, CLARK,
SANDERSON, BOSS ve daha birçok marka...
www.atlashidrolik.com
[email protected]
Gsm: 0532 383 09 08
Faks: 0312 386 20 69
Başkent Bulvarı Özçelik İş Merkezi 1170 Sokak No.4 Ostim - ANKARA
Pistonlu
Pompalar
Pompalar
C
www.hidromes.com
11
!"!#!$%!&!#'!'!!"'()
V
C
0!0!
0!
0!
!
%*+*#*&'/#''!0#!1
$1#&#'2#2120*!0!#!"'
31!00!
!00!
!00!
!0
12
1
2
$1!0!"!*!0!#0#!1
12
22
Pompa - Motor
21
2
21
22
Mobil Hidrolik
Projelendirme,
Uygulama ve
Servis
A
B
19 lt/dk
21
2
1 llttt//dk
/
19
1
9 ltt/dk
A
B
35 lt/dk
B
42 lt/dk
A
21
2
1 lt/dk
45lt/dk
B
40 lt/dk
21
A
Endüstriyel Hidrolik
Projelendirme,
Uygulama ve
Servis
Hidrolik Silindir
Özel Uygulamalar
LS B
LS A
LS B
L
LS A
LS B
LS A
LS
LS B
LS
LS A
LS
KLGURPHV
ùYHGLN26%6RNDN1R<HQLPDKDOOH$QNDUD
7HO)DNV0DLOLQIR#KLGURPHVFRP
#KLGURPHV
LS B
DHMİ Makine Parkına
Hidromek İş Makinelerini Ekledi
Devlet Hava Meydanları İşletmesi
(DHMİ) Genel Müdürlüğü kazıcı
yükleyici alım çalışmasını
tamamladı
DHMİ, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü aracılığıyla 12 adet HMK 102S SUPRA Maestro
Series model kazıcı yükleyiciyi makine parkına ekledi. Makine alımlarıyla ilgili olarak DHMİ, uzun ve
titiz bir çalışmanın sonucunda, rakip markaları eleyerek Hidromek’i tercih etti. Bununla beraber DHMİ
makine parkına giren ilk kazıcı yükleyici markası
Hidromek oldu.
Makinelerimiz başta Elazığ Havalimanı olmak üzere, Kars Havalimanı, Erzincan Havalimanı, Sivas
Nuri Demirağ Havalimanı, Ağrı Havalimanı, Muş
Havalimanı, Van Ferit Melen Havalimanı, Erzurum
Havalimanı gibi zorlu hava koşullarının yaşandığı
doğudaki Havalimanı İşletmelerinde kullanılacak.
Ayrıca Trabzon Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı ve İstanbul Atatürk Havalimanı gibi yoğun
işletmeler için de birer adet kazıcı yükleyici tahsis
edilecek.
Orman Genel
Müdürlüğü
Hidromek’i
Tercih Etti
Orman Genel Müdürlüğü,
son alımı yapılan HMK 220 LC ile
makine parkındaki HMK 220 LC
ekskavatör sayısını 5’e çıkardı
Orman Genel Müdürlüğü 2014 Mayıs ayında aldığı
HMK 220 LC paletli ekskavatör modelimizi Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi Müdürlüğü’ne tahsis
etmişti. Dün düzenlenen törenle makinemiz K.K.T.
C.’deki yetkililere teslim edildi.
Daha önce de tercihlerini Hidromek’ten yana kullanan Orman Genel Müdürlüğü, son alımı yapılan
HMK 220 LC ile makine parkındaki HMK 220 LC ekskavatör sayısını 5’e çıkardı. Alımı yapılan ekskavatörler daha çok muhtelif teraslama projelerinde ve
orman yolu açılması amacıyla kullanılmaktadır.
-)//%/%&(
6::R&%&%%(T-T%T
1-(.%@-T%@T-2T%[email protected]
@T-%T%=:#8:T-1%
(1-T'-([email protected]?.T%TJ
-T&T(-TT%/
/-(/./%/@T-(T(T$
@T-2T%J-%T%TIT%(
--%/-(/./%/J(//%(%(
-L-1-(.%(T$
Petrol Aramaları İçin
Yerli Sondaj Kulesi
% +/-(/J L/./ I/-(J L1-J (1#
.-2*1----/)1%(*I-/#
-/%/%-L/[email protected])---/K%[email protected]
(K%& %1)/%( 1-(-/%/ )K-($ +/-(/J
Y)/--?///L---/@)#
[email protected] -% (-(J %* )K&%&% -
?/@(L/-//Z(1%$
[email protected])1%(*%)/L/-)/'-%(-
)L&X1--%1%!-/./%/%
CX!D ?.% )K-(-% %/)%
+/-(/J&R()1%66/-()K
K-)K&%BJ=---/%/(/./#
%[email protected]%%8-(1--//)/%/%L%
'-/ I% --%/-(/./% ( I$ +/-(/J
9--%% /./ @ 1(#
- L% &%%J )K ? I/./%
-/-)/% I1 ?(( @ / 1-(.%
2-(/$
+- )%%% 2--) ?/-
X!R%%@/)/#L1*-%8:-#
1%(1-?/%(@&I/(/./%/6BL1#
*%% ()-%(.% %-% +/-(/J -%/?
%%@&I-/(1-(.%
9($
+/-(/J6E;=R%@%[email protected]%=>=I/-#
(/./%/@-$I%/-;:[email protected]%)1%(*
L/-(/./ @-2)% % +/-(/J &( E:R-
?/%(-L%(%1-%J & &#
'%() I- 9/%(% L/-% )1%(*
%)/%/% )1% (? K%- @ I-/
1-(.%($
&R(-/8:%9-#
-%(@-%(.%(.%%+/-(/J2I%/-
K%?/-2KU/-6B;I/-(/./#
%/[email protected]@1(@&I-/-('
9-'I(-(.%)K-($%+/-#
(/JYX1-)@@%%--'@-?./$
!-%L1-&@@-/L#
1-&@-I%-/JI%(
BU
-L%--I-/@-11-/-/Z -)%-%@-2($
(($
-%%[email protected]%()1%(*[email protected](#
+/-(/J % (-% (% L1- )1%(* -)# .%9((%@-2%JL-91%%K%-
%%J-&---/&'%()-%2-(# K--.%%111-)/1-(.%)K-($
. )%% 2K&-) I/)/%(% ( 1-(I @-2%J @ ))-( )1%(* L/-(/I
@1-/%I-%(//-%(-L1L-%(/#
K%-1-(.%9($
./%/[email protected](@--%111-
&R()1%66/-(<J;-1%)1%(* L/-(/./%/%-/$
L/-(/./%/[email protected]%-/%@I1.%%'-%#
--2I--(.%@-%+/-(/J%-/ - )//%/% &( 6::R&%&% %(-%
1-(.%@-%@-2%[email protected]@-#
(5
%%=:#8:-1%(1-'-([email protected]?.%J
Y+- )1%(*-( @%-/ --%?./$ %/ -&(-%//-(/./%/
%( R/% ) )/-J # @-(([email protected]%J-%%I%(--%/-(/#
R%%))@-'-%(K%)-J% ./%/J(//%(%(-L-1-(.%#
@&&%1&[email protected])1%(*%# ($
-/%[email protected]%'2I%2&%/./%/2K&
1-?./$ &&% @ I-/-(% -( # @-2%J-%%&(E:R%/%-L%-#
. 2-(%J )1% 66 /-( (- ')))- -L/-(/./[email protected]/'(1-))-%-R(%
'%(1.(%<JU---/L# ((-(.%@-$
(/$+-/6:@%%%)'(/).-%#
(/$ +- )1%(* L-91%(L?.///
)K-$ )%?-- ( @% 1#
%[email protected])%?-(($
%%-6-(1-?/%(1-?$
+ (%-( 9--%(%
@)1%I--/$Z
%+/-(/[email protected]/K%)(-%@-#
JL1-J(1.-2*1-(
9--%% K%&%& I/% )1% ( K-
)K&%@9/)-/)1%%((.-%#
(?.%)K-($
%+/-(/[email protected])1&%JYX!R%%-#
/<;)1%(*-)$+-&K%?-#
-X!--%?/$-)K)-?-%
()(@-%1Z(($
Q 0?0!"" 7N 7"
%? %0+K%#
-%/][email protected]%((%L1-)1%(*
!H&'5(
R'H
]%%@-2%%K%%%'2I%2&%/./%/(-2%+/-(/J
&R%%)1%6</-()9+IM)/-R(%#R/(/./L/
</%I//./%/@1%/%&(6R-/./%/9($#R
;J=--'?%/%[email protected]/%6;--I//./%/2-%
+/-(/J2I%/-K-)K&%@I---%(/./%./%(8JE-#
--/./%/[email protected](//%(8/@-(.%@-$%
+/-(/J#L)1%-%%-/6:[email protected]%J/?/)/)/%/%(><
@%I//./%/($
31.9-2 )R%(68-1%--%?-/%/@%-/%'
2&%2&%?--%?.%@-(%+/-(/[email protected]/%<:68R(('(
?./%/)K-($%+/-(/[email protected]%-/--(-1-?#
-(-%1L-)/%/'(V(-%9($
- 1%)%( 1-%% @ )K&% K%-?.%
2-%+/-(/J))-J%*[email protected]&&%-/%1-(.J))#
%&&%'&([email protected]%@L//2-(/-/%/%-/$
1)9I/@[email protected](.%1-(.%(%
+/-(/J2&%;(?9-/)//./%(--(1-/)/-&%(#
..%[email protected]%%&%)/(/./%/@-$
+-/6:::R/%)%-(&L/-/%/J6-1%6::@%#
-1/%-(.//'/@-%(.%(-2%+/-(/J
@%-/%'@%%%)/--(.%%J9<E-1%@1%%%%)/-K%#
-(.%%2K&-)2.%($
&R%%%&9)%%BB-1%?/%(1-(.%%*--%
%&9)%-/E:#E<-1%?/%(1-(.%(I%+/-(/J
%&9)6:#6</%I/%-%-/@-%(.%)K-($
P-/-/% <:68 )1%% ( ( (?.% @-% +/-(/J @#
%-/@&%)%(-2-(--<>2%-&(&-&.&%%(I%(
1%@-(.J([email protected]%-/--//-%-/%/%I//LI/(/./#
%/%1%1-(-(.J'%2//-/%K%?--1-(.%%2K&-(&.&@
))%1I/?./%/@-(($
444)J
+/-(/J Y%- &(&-&- ) (-//% @ '#
([email protected]&&%-%(I)%(@&&%@-/k9
'-2L'?-$J'%@-9/%(%(.-%/
%(@)/%%)L-/K-)K%)L-/9/%(%(#
-%@-)%%1-%I?$%-/./%)&(&&[email protected]
'[email protected])I%./1$Q?&?-J(%@I1
-%( R%/% ))-J 9 '-/%/%? ( ' @%
'-/[email protected]%/%)'L1-?Z(($
31.9-2 )X1*)L)/%(-&(.///J#
(%?-J([email protected]&[email protected]@%-/./%9-2K)(.
-%--%/%/-/'-1--)/%/I1$M#
(%/-%%---%2&%?--JJL)&
)) &%(% L ([email protected]$ ) &%(% (&% 2%- @/&--(%*-%/%(2---%*9-/(-%#
@-1$M(&[email protected]%-/./%@.-/J-2----/
9/%(%)&-2&%?--%?(($
Cold Cut Cobra
yangın söndürme
sistemi
+&?-
MJ(%/?/-/./%(J-&('-((K%[email protected]
L%(/$%-9%-JL1--/J)%--/JK&(%#
-J'-%-/J-%-J)J)-)%$)[email protected]@I1--%/-%/%/(
)&&%(&$
56 /. 789 :/8 - )2292
8 8.2;2 22 789+ :+. 7 :< <- + :/+-+ 6-/.09=78 <
7 78 .
;2 +. -
665 - /. !.+2?90 2
+
. 0 : -+<0+/0;0 09- +
++ 7-
@
<2 000 78
00 += ++ $2 ; <00 .: + + (# (% -- 0 <8 :
/-0
+
0A +<0+/0 +
00+
+
-%(. [email protected] %2/%- 1% I-/#
-/J %)%-/% % I1 -2-%(. 1%-
)/%( -//$ %?J 9J - #
%@%-%)L-/1--
&('--(%1-1*)-.%(%-
%%I)-(/-$%'#
-L-)-&&%(%2-)%#
(1-I-%[email protected](-JI/
-J)%@K-2-&@-%2/I%#
2/%-/% @%(% @K- &) @)/%I-/ 31-(
[email protected]%2/%)K%(&))-('
')2)-%2/%-/)K%(&#
\%/(1.(/$
?/% %( 11 2&?&%(%J 2&?&%& -#
@-($ && 9 1K- (//%(J
9 I-( [email protected] - )//%/
%( L/$ (% 1?-/ I%
[email protected])%)'L-11-J
&)&))-/$%&)&/-
I%(/1([email protected]%$
31-(3C 1.#)D )J%2/%)K%#
(&%1-1*)%(@(&%-(($
[email protected]))I%&IK%-)-12%//(/O
(4J48
(!48
(6J848
31-( 3 [email protected] )) ;:: @-/ @ @)/%I
[email protected]%9-/II-I%(.#
&&%1(--%)'[email protected]))-
( 4J 48F 9?-
2&I %-/%/ @%% (- 11-/%#
%2/%- &?(- (% %2/% -%/%
(%[email protected]([email protected]%/%%
2 )K%(& ))/%( '-/%/ '
2-- Y/#)%Z K%- (
9)- ' ( ')- 1- ?(( )-
/1-$ -%)- K%-- %2/%-#
/% )K%(&@-) I%J L/ L%?-
//- &('- (%( -/%#
(/./%(%J @ ( I( 1.%-/ %2/%
2-/%/%(/(1)*%[email protected])/%/
@%( W* '[email protected] ( ( (-%(//-%
2 L- %2/%/% @&&)% 1-
I$ /[email protected]&2L-(%@I19#
'/%/@($31-([email protected]
))-%2/%-%/%(-/L(%J(/#
(%'&-&L/-)UIL/%(
(-%J %2/% )K%(& )/)/%( 9
-%2&%[email protected]).-%/$
(!48F+&)@)/%I-/)
[email protected]/%(//?/(([email protected]@1%J
([email protected]'&-&L/-)31-(
[email protected](-J')%-I%(
(-%J&)@)/%I-/)@'/-I(
1.%-/ %2/% 2-/ (- I%(
)1.-L % @I ( I%( )K%#
)).-%/$
>:
W8( @ C
%'1- L./D % ' ( ; ( 9 @ 1- --%/-(/$
&-&L/-)%([email protected]%J(%1?-/J )&(%/@%-(/
)-1J2JI2K(-%(%)% %I%))-1-([email protected]&&
-L- 2-$ -L- )(? 9#
'-I-/@&&(--I/-/$
-(% 2-1$ 9%-J @&& )%
W8'[email protected]/%-/J)-1-/%(%
--/J ' (%-/J -%-J '-
@%)-1-2&%[email protected](2
&%- 1%% ( )) @&& -2
/ '- L%/(/$ ) )%-%
($ --- 1 9?)/%(% )1%
%)-1((-IJ%2&%-
&2%-%( & (%1?-/#
@1(@/2-/@@%
9/%(%((-J&&%&%%//)#
1(&[email protected]))1-)-%/1-%?1-# '-($
%-/%/L/$-2-L2&%2II
(?l [email protected] )) 9-/ @-( ) LR%/% 2%-%( --%/-% 31-( 3 ((/$
% 9 I-/% 1--/- 1(9 (#
[email protected] ))- % % 9)%(
[email protected][email protected](%)J
?() L%
@%('9I-(-('
'/-/()1%2/%-/%@-1-?-#
/[email protected][email protected]@1--$
(6J848F-%)-%#
2/%)K%(&))-((1%-?)
@)[email protected]%[email protected]&&((
')-([email protected]/)-/%/%(-#
-)%%(%[email protected]:[
6:: - [email protected] @ )-%2/%-/% )K%)%
)[email protected](.%I%[email protected]%%2/%)1%)/)
(-?/-/%/ 2K% @- &&% 1-#
(/$
8'[email protected](//%('J(%
/?/-/./%(J-&('-#
( ( K%- @ L%(/$ %-
9%-J L1- -/J )% --/J
K&(%-J'-%-/J-%-J)#
J)-)%$)[email protected]@I1--%/-%/#
%/()&&%(&$
31-( 3 )-%%%2/% )K%(& ))#
%% (//%( 9-/ L%-/ ( @-%#
(/$
WRE &@ C1 )D L%/ -
L1- (1.-2 @1 '-/%(J (-
--%/-(%J )1. ) )) ((.#
K%-)(?)/%(//?/-'
&-&-/%-/@-(@1-/2&%[email protected]
1(I1/))&()@-)%$
>6
0'(%TX1*)TR%(=U>
[email protected]%/
')/%/J'T))-T1%/%(8:
/--/./%-(/-/%/T9((%
+/-(/JX!R%%XR(%)1%
L1*%T%TT%[email protected]&&'T))(/
1-(.%@-TT$+/-(/J
X!R%%[email protected]&TT
1--)-)/%(
%@&&//?/1-(.%
(TTIT$
Şahdeniz Projesi
Kredi Anlaşması İmzalandı
'))- - (% < 2&%
)1% @ 68: -1% (1- -9 -$
W6JU -(1- ) /)/%/R((-$ M/
(($ < '9 )1% < - (1- ( @
@ $ B /-( K(?. @ /)/
%-/%/-/./%/@6'9I%((
$
)L1-&%%()%)'L1-#
%+/-(/JK%(L/./1%(J&-# /$ X @ I1 )K( )'L 1-%@-
%% 2-?. I% )1% (? '/-/ @ L1-&% %()% )'L 1- ('
/-(/./%/)K-($
9-/@$Z
&R%%'L1-(1.-2(%# +/-(/J&R%%J0'(%X1*)R%('))
(%'?/%/[email protected](.%?-%# //-2&%-&I//-?6<:@%--L#
-(%/-?/[email protected]&I-/- 1-&%&(6ER%)'L1-?./%/@-$
L/-/%/(-2%+/-(/JY?.//
@-%---//-?(/$ I1 &-%% 1%)1)%( 2I-#
%%I%((//%(1-)/@2# -% L1* I% =/-( =8 -(1- L
'?%?./% ( I% +/-(/J L/-/
I.(.1Z(1%$
I-/%/% &R%% %* %-/ )#
0'(%X1*)R%(=U>[email protected] 'L-.I/)/%(%)1%(?K%-1-(.%
-%/ ')/%/J '))- 1%/%( 8:/--/./% 2-(/$
-(/-/%/9((%+/-(/JX!R%%XR(%
)1%L1*%%%[email protected]&&'))(/1-(.# &R(-/@%6::(%I//-%
% @-$ +/-(/J X!R%%J @ & L1-&% '% '% /% /%/%/J
1--)-)/%(%@&&//?/ (//%(% -/%%1L)1%--(%2-#
(-%(-2%+/-(/JY+I%(%I/#
1-(.%(I$
/-%L1-/-(//%(%I//-%
'% '% $ 0( @% /?./$
C2B0A"A0 !
R/%)@-'-2-)[email protected]
&R%%XR')))%&(<:R(%
/% =J8 /% ( I/?./%/ K%2K&#
&(;:RJ0'(%R(')))%(&( 1Z(($
ER(% &( 6ER I//./%/ @-% +/-(/J
%-/(5
;!"R !A
?"!=0
%* @ %- %/ % +/-(/J
&R%%I%(%I//./L1-#
/-(//%(I//.//%'%'#
%1-(.%J(//%(I//-%L1-
/%/ /?-/%/ @-$ +/-(/J Y
)
L1-&%%()%)'L1-Z(($
Y(O'-'/(2I%/-<U8-#
1% (1- @ L1*-(%$ /-
K%&&( /- @%% < /%/ L/
(&&%&1$ ; /- K()J B /- I)%(
6 (1- K(?. /-/- @@$
%'[email protected]$-(L1*-#
- '% 2%)% 'I ')))%J
L1*%%%()%%2%1-([email protected]/-
--1$
><
%%)%/% -/ 8:: -1% (1--/
L-- & %)/J ]/[email protected]%
X!R%% K %./- ).-%(/./%/ (-
2% +/-(/J Y /% @?%R- @%-/ 1#
%%[email protected](%L)1)%(.-R
(($W0(()([email protected]%(%)1%#
( )(% L1*- 2I-
(($ -(%-(. -- 2
K(-L?./Z(1%$
"707;
A?0 7 "70 7
%* @ %- %/% +/-(/J
RL1--/1%)%(JY%%#
---/K%---(/J%(9-#
-1()/-/%/(($%
?% 2&%-.- --/ )//%/%?#
./%%2J-(/.//(%(
(?.Z(($
)RL//II)%(-2)%R/%
&%/X1*)R%2I?1-((#
)/1%)%((.-%()%%)1-)/
&% +/-(/J &% /R/%J &R%%J
(%R( &%')/ 1%1 )'(%
2I%%([email protected]*1-(.%@-$
+/-(/JY-2)%%))#
)%N(@'L)1-([email protected]%
(@[email protected]&?L/-(/$+L/-/)
@%(.-%($&J)R(.
%%)/%((/$&)[email protected]%
-/% -//J @ 2I-(Z (
1%$
7 . "&
A" #77;7 R717
R/% L1- (1.-2 )'L-. I/)/%(%
?(( L1%)- )'L 1-(.% 9( (%
+/-(/J))))/-/./%&-)%-%(%
I1-2K&(&.&%&)K-($+/-(/JK#
-1%5
Y1-I1L-(/@R
@%? )1%(*/// L// @- 1(
I-/%-///% ?% 2&%-.J L1- L#
(%('K%-$%%---/K%--#
-(/$ 0 %( 9-- 1( )/
-/%/(($%?%2&%-.-
--/)//%/%?./%%2#
J-(/.//(%((?.$!(
U @-1 -)-)/ ( @ 9- 1
1-L/1$,%'IJ)@/-/
1-/-/$Z
3LL.0 07RYLPYB0 7A?;
X1- (1.-2 9-/ - L%% #
)/%/% %* --% 1-) #
-(.% 9( (% +/-(/J -/%% K%---
(1.-2/%)/<::>R(1-(.%(%('
(&&9-)/-(/./%/@-$
---
%-- @-%) I-//-/%/J 6::
- -(/-/ &&%& E:#E8 - )/-/%/
(-2%+/-(/J1-%-/%.%@
()&(&(&-%($
'
1R( # L1*-%( --%/-% <_<<
2-/ )%-% K---?.%
@-% +/-(/J @%% %/%( K--
L1- )*-%(% 2I-(.%
)K-($
- K---%(% BJ8 - (1-
2- -( (-(.% (% +/-(/J YEE:
2-/ 1 )%- K--
L19K&%(($)!'%-%[email protected]
K--L19K&%((1$/#
-/%)1%%(@&&K-I&(@%-/@?#
.J('[email protected]@[email protected]'
-?.%%%/1Z(($
R!A0/!A= 0 ;"!!!
!;
!A A0 07N!0
!N!
0! ?0%
"707 !
N6 071 6"!;
K%( 1%% X! %- &(& ]-
0%J &R%% <:<; 1% (1.-#
)%( I-/-/%/ )&(&(&.&%& )K-($
X!R%% ( %(% L/-% 2-?
6:/-L1*)1%%1-(/%1.%
@ I-/ I%( 1-(.% @-% 0%J
@ L)( /-% (/-(% @%% (
@?%R(((%L-%-%%L1#
*-1-(.%%-/$
0%J 6 - (1--/ (%% /%/%
& @%-/ 9/%(% /-%)/%(%
((.--.(-2JYX!1-#
I%((//%(L1-(1.-#
2%()@(1(1--/9-)9)-
-J%/-/2)[email protected]/I%(#
$%--'@%L1*--<:<;1%%
2&I-%(?(/-'L%)L
1-Z(($
YX)1-$M)-'- -%/%]/9%J&@%?/-/)K&
)1)%/J @ & 12%)1%-( -# &-1%1) I% @&& @K&%I %./
-/)/%/$!%%I%I1-Z(($
1-(.%2-%(1.%JK%?--%%
%)/R%/% B - (1-/ % %* 9# &-%%2&?&%2&I1-(.%(#
%%)%/1-(.%((%-J<:66#<:6; $
(K%%(%-%@-%*1%)%(( (1.%J @ L1* @ 1- & &#
91-1%(/-/%/)K-($-J9%%)# R(&L1*-(-(-.%(%-6<$
-68:L1*%%8:R)%%%-%@-%*
3'@%/ @% ?L L
%-/%K%-1-(.%%-/$
(1.%R %* L1*-%( % 1-&
-J<:<;'(VI%%*L1*-%%I1 )@@-%*@%-%/#
K%- 1-(.% (J @%-/%/% %+/-(/R&$
@''&-)K&%)/%((#
((?-%($-J%*( R A1 Q!";."!"<<
(/@./-/@&-1-%/%J?I/./%)# C+Q
! 7A0?
%% 1%1 L1%)- -/-%/%
IK&& I% 9%%) (&% 2K-% @-%# )%@-R(;6
/)<:6=R-%%%-#
?%(1-(-/%/[email protected]%(I-/( -%)/%*!R%0'(%
(1.-2)')/ 3X1M/%(&(
(?-%)K-($
6:')))%-/6-=8:-1%(1-
)/%-%X!JL1*(1L-L/%/&#
U"&!0=;<0!""<&<"!<6
(6ERI/)'%/%%@&&<$'))(/
]/9% %- &(&& M-- (1.% ) 1-($
&R%%'-%(1-([email protected]%*-# X!R%% % (K%- )* '(V
%/%( ( @&& ( .% @-$
II)%(]/[email protected]%%)/-;/-
Q-( @&&%% K%?&-&.&%& X!R%%
%L2K()1L-B/-(-#
L/./% (% (1.%J Y0'(%
(1.-2)')/&%9)(1.-2 ()K-)-%(/$1L-/%2
@1'/%(L/%//%X!R-# -% -/ =8: -1% (1--/ /)/ (
X!R%%K%-/%(%/-%?$
1Z(($
X!R%% &-%% % (.- @/-/ # %)/]/[email protected]%9/%(%L-#
-/%(%@1-(.%%-/%/I%(1# -).-%%6-(1--/(J%*)#
.%JL1*(-(/-/I%-1-(-/%/ K&%( )9( --%(//-% % &)
9( $ Q- (. % L1*-( -/(1-($
? 0 A0 !0"!
& %)/ %- &(&& (%% -
( X!R%% (//%( // L/%/
/ %-/%( K%- %-)/%(
]/9% - -% - 1-(-/%/
)K-($ Y- 1-2-%(Z(% -J
&R(2IM%2%)1-(%
L1*9%%)%/1-(/./%/9($
-J X!R%% (&%%/% ( %* -#
[email protected](<$%@&&'))(1%%
2-)%(%2((.%(-2J
>;
Reklam seçeneklerimizi
öğrenmek ve reklam vermek
için bizimle iletişime geçin.
www.sahayayin.com
Y T)-J-)-)/
T-TT-(%/%(//-?
(@&&1-%%*T
L1*-T%T/@&&%
&--(/[email protected]@
(.-%(T1%(-$
--T-&TJ?1.9)/%(%
%-%%%*-/JT%
&)T&--T%%*T(T
2&%-T.T---/@-/-/%
1.%-/(/$Z
Boğaziçi Enerji Kulübü
Bakanlar Oturumu
&% 2%-%( %% )) ))/-/ /(/Z(($
22%-.%*L1--/%/-)
2.% %-% +/-(/J *1L1- %* W<!R!A0!0""7 .7"
//-/%/%II2I.%)K-($
70 R 0 170 70 0 07
Q !" !!!&[email protected]
+/-(/JY&[email protected](&%(@/)/
&--('K%?'[email protected]%1-(/./( %+/-(/[email protected]&&%&R%%%*)#
*1L1- (-/%/%J *1)* (-# K&%&%J ))% -)-)/ --%
/%/%J%*- I I1-(. @ (K%($ K%&%&I%@L/(2-I%[email protected])#
@@%%%*-/J(%*-/$ (-% (- 2J (&%( 1
%* )K& @//% @ 2I) 1- - .% @//% 9/%( -
(&%(@-/1--(%($ ((?-%($
@ )/%J 22%-.% 2I)1- &R%% L1-&%&% )// 1%)%(
@-%11-)/@('9-/@2I L19-//%/%@I1(%--(/./#
'?/%/J (' 9-/ @ K% '?/%/ %/%/)%+/-(/JR--2-L/?/-#
1%-/-/1Z(.-%()%(@-%($ /%(@(.%(/./%/)K-($
%* )K&%&% (&%( %% ))
%-/%(//%(-(/./%/))#
%K%&%&I%@L/@&&%)2#
.%(-2%+/-(/JY )-J-)-)/
--(% /%(//-? ( @&&
1-% %* L1*-% / @&&% &-- (/
-- @@ (.-%( 1%(-$
---&J?1.9)/%(%%-%%
%*-/J%&)&--%%*(
2&%-.---/@-/-/%1.%-#
E:
%+/-(/J%-/(5
Y&1 @ )) 2 )($ R -% @ ))($ R/% L#
1-&%& '%2 1%- L-?./% '-/
%(%))/-($!%-/%'))#
)-%-/%((@@
)) (. %%/1$ /% < /-
K%[email protected]))-L/-%/-(%1#
-%(I%(@-%(.2I-
)/%( I1 @&& /-/ L/
21$.(R/%'/%/%-)-#
/2-(.%)K-$
P&%& @ R/% L1-&J %( -/$ (
%(-%%(.1%-/%%%(-%%
(. ( (&%-%) )K 1%)($
@))-//$ )@1-
@-1^.)@)))#
%/)(.%(-I-//-/1$
&J )/./ @&&% ' L1-&%J &
&%(% 2I% @&&% ' L1-&% R/%
%)%(%2-11-)1-)%R/%#
/- L-/-)/- --/ ')))%
@?$-)-)/'#
(%@%)1%(?K%)%'#
(-&I%)1%(?-($Z
W7 .7"AR <<"0<=<%<<"
<0!0! U"!0A0?=?" "
Q N ;0 <!6"U"[email protected]
&R%%R%1--)&?%/
)%I-//./%/%-%+/-(/[email protected]@-#
/%%%)1%2--//./%(('@-#
2%@-(2K&-(&.&%&)K-($
% +/-(/J Y-(. %1( 2K&1
@-L/-(/./%((.-J)
@ - L/-(/./%( @K-&% ) #
/% @ &- '-% 2-$ @%#
-/ ;/- ( K%? )K-($ R/% 1L
@&&%-&.&JR/%)))/%/-/%/%@&&%-&.&
@&&%&--(K%-1-(.%(%@-
('9-&I%K%-($&@%
-%/? % 2K) %/ %#
( @&& @ '))) 2K)($ !
&(% R '%2 2I-1-)1-)%
) %J ) 'L)- )) % )#
)%*)K&---//-/%1)/%/
[email protected]%'%22I1-)1-)%@%
- 2K(. @ (' 2-#
)Z9(-%--%(/$
[email protected]%R % L I% ( %/ )K
1%)$$$kV/.'%%(%('
( 9- ?./$ K--% &#
R%% %1--) I% ?(( K%-
/- ).-?./%/ K%&&( /--(
('(%-?./$)-R212N
%+/-(/J1L-%/II)%(%* (N)-/%(L1-&%)'@(N!
% +(/?/)/ %- X1%%J +% [email protected]@2NX1-R/%
@% +(/?/)/ - %/ @# L1-&J @% '-(%J )% $ LJ
(--'
1')%-F1)13'# (% 1))/R% 2K%(L 1(% %? -
1%1-/%%/(/-)*-- L)-/%/(&[email protected]%I%(
-2K&-L/$
'?%/[email protected]%[email protected](1.(%[email protected]
(.-$Z
1L-%/J /@/) & 3'
C3D @%/ % +12%?/1.-J [email protected]([email protected]%R//-%#
%* % +(/?/)/ %- X1%% K%- )1 -% ( +/-(/J YM-#
I1)/(%*L(//-(/$
@%R%E;#E=-1%(1-?#
/%(@;#;J8-1%(1-('121
/-% @-2- 2KJ 1L-%/%/% @)/%
')2-?$-/%)@L-(%(1-/
L-/ /)/%( )#% J 99/[email protected]%(%)1%21#
R 2--J @ 2--%%*
-/%(%/-(((?.%1#
L1--/I%2(.)J'(9/)-
Z9(-%--%(/$
//-(/$
&R( (1.-2 L)-/%/% [email protected]#
-)1%J K--) 1%)%( 2K&-
A?0 ' 1)L'1) %2 [email protected]( )1-/ %/# )1-%+/-(/JK-(5
-%+/-(/J3'%R((L1-%%L1-# Y 1%( I-/-/// @-1)%$
/% -%J )/- @-(/./ I% )&- %- -R%(% 2I% 2&%(
(.% @ )1- / 1-- @- 1.%-.%(%-
?-)R%2&%(%#
<J;-1%--?/%(1-(.%($ (/.//@%%)//($
6::#<:: - -% % 1%-( < )-/%(1%--(--/@($1%#
-1% -- @ )1- I-//-(/./%/ @-% /<:<6J<:<=J<:<U/-/%(@%1L-8:
+/-(/J Y&%-& 6<: @% -- ?/%( # - &L-& @ (1.-2(% @')#
(1$1%-/[email protected](K-)K
(%2-%'L1-Z(($
(/.//'L'($1%/
K--% )&(&&[email protected] 1-(.% (' @.(L)(%I-?Z
K%? )K-(.%J J 2&%J @/J (1. %#
M&& 1- @-/./%/ (' 9-/ -
(% 2-) 2-)% @ L1- R/% L1-&
-(/-/%/ 2-% +/-(/J YR/% %1-#
1- @/-/%/ (- 2% +/-(/J /-%
-)- @@J . R% ' L1-
21%% &&%&% .(R (1%-/ 2K%#
)//%/%%/%(J([email protected])#
(-%L1--/1-(.%)K-($
/ 1-)J @%% & L))/%( 9#
%+/-(/J%-/(5
-/./I)2%J--#
"707;.7"0U<1!0!
1.I%*-&@&R%&%Y!%(.?-5
%*J +// 1L1-Z 1L-%/)/ %
+/-(/R/% 1%)/ )1-/ %/-)/%/%
(/%(%@)/%L-/1-($
(9-/)2%@9K1-
2K&1Z(($
Y&R%%%('-'/([email protected]%1%-J
;U: %- 2&%-& @ )/ 1-2&%-&[email protected]%1%?/%([email protected](#
-/ 6U: % ?/%( @ LJ
@ ( (' L)%% //-)/ )
1- @(% -L (-($ % & #
/[email protected] [email protected](% 'L) %/ %(
2I N!%/% -1*).% - /#
/JL)2--/[email protected]%
/9/%(@%-I%@('I-/#
'I((&&%&1$!&(%1
)/%/ L/)/%/% &)( . (J @%-/
/ (&&%&1$ %%- --/
- (.-- 21) 1%-
L/-?J'L/[email protected]%(/$&&%@
'-%[email protected]&&@')))-L
.J&R(I/---/
&?(-''%[email protected]).$
P&%&@&R('%-2-1-)/%/
)1$Z
%+/-(/J&L1-&%-%)1-%
)1)K-%/-(/5
Y& K%- @ %1)/$ . R
&-)[email protected]%-$R/%)&)#
@-)@@K-2)%(@'L1-
&-?)[email protected]%R/%/%L-#
/-(/-&R%%&+#
-/MX1-1M/---/L/./
%- II)%( --?$ [email protected]#
11-)/'-%(J/-)1%%(@-(
6-1%---%@L)[email protected]#
-$.(R-L/.//%-(J6J8
-1%[email protected]&%&+#
-/MX1-M/R%(%2I%/
(/$ L) 1- --%/[email protected]
&@%'/(/$Z(($
E6
ƹ .+!(!'0.ƹ'*0.((!.ƹ2!ǫ.&(.È0+()'Ø6!.!*!.&ƹ2!
!*!'0®.Ø* !ȋÈ'ƹ*(.ŒČ1.1('!/ƹ/(!.ƹ(!1*(.
|(Œ! !'.`Č'ƹ,)*2!(6!)!(!.ƹ*5!.( Œ|Œ
‹2!Ƶ!.#ƹ/ƹ* !/ƹ6(!. !5!.(ƹ(ƹ./ƹ*ƹ6ċ
ƵƵ!'()ǫ/Œ*5Œ**Œ0Œ)2!.#*ƹ6/5+*đ!(ĥ'/čĀăāĂąăăĆĉĀāđƹ(#ƹĮ/$55ƹ*ċ+)
BBB.
İstenilen çapta kromlu
indiksüyonlu mil imalatı.
Standart dışı değişik ölçülerde
St 52 - St 44 boru imalatı.
Her türlü silindir imalatı
t Teleskopik silindirler
t İş ve inşaat makinaları silindirleri
t Özel tasarımlı endüstriyel silindirler
t Revizyon
100. Yıl Bulvarı 4. Sok. No:17 06370 Ostim - ANKARA
T: 0312 354 98 04 - 05t'0312 354 98 06 [email protected]
Hidrolik
Sistemlerde
Kirlilik
(?9--(.-'(1-./%)I%(
K%-($P&%&'(1-.-%*%)9J
'-LI-/%.-%)/J/)/%)9J'-
LI-)/%()/(/-/).-%)/[email protected]
%-I($+%.)I--%//
%%/%))I-/)/%(1--/
).-?/$
! .-
$$$
%
&'%()
&%1-)/[email protected] ((1-#
(/$%%@%(.%/L&---.
L&- ---%( (L1 L./
[email protected]/-')-)@L1-(/
% ' 9-- @ - --%/[email protected]
)%--1L)1%@K-2)%(%-//-#
'(1- )) LI-/ 1%*/ )1%)/ #
-/(/$
-CV)'%2DL/-)/2%(J'(1-
)-%(%)/(/-/-%-/%/%%/%# / )@L- )/%(O - &-(
((.-)J'[email protected]/%)# 111%)J/L/%)J-%
) @1-/% 1%* K%?) )1%)/ K&%&% -)/J.( / ((-#
(?9--(.-'(1-./%)I%(
-)/ 1%)/ ).-%-/(/J )) %%K&%&%-)/J)1(.-%
K%-($P&%&'(1-.-%*%)9#
%(% 1-- @- - -%-.%
J'-LI-/%.-%)/J/)/%)9J 1%-?%./%K%@9-(%2I) /(/$
'- LI- )/%( )/(/-/ ).# ).-%-/(/$
%-1-./(L1-(#
-%)/ [email protected] %- I($ +% .
)I--%//%%/%)) 5
-/%( ) @' @@ I-/)/%(1--/).-?/$
M(1- ))-( )(? L&-- # -)/ )&- L-/ @ '?( '#
K-(. '(1- %-(% @ @- -//-)/ ))% -%(. %-/% 9 (-) ).-%-/J '(1- &%-(
)/( -J )) I-/)/ ( (-# 2-$ .I)%(IK&%&IK# % -/?/ --%/--/J 2&% //./% M(1-))-(@I1/)@L-#
(/$/-/%`B8R))--.($/#
)1%I-/@/J1L1%%(.J.
(.J 2%- @/ --%% )/
[email protected])V&)@[email protected]//1
//$ (% 1(% -(//-)/#
%/%%-IK&-(%@)(--
%K&-&9--%)I-)($
(.%( 1O 19)-% /%)/J LI#
-/% /%)/ L)-%)/J./% )-
K--.% @1-)/J . /-/% K--.%
@))1%%)%-%(&(
1-)/%.--.1-(-%(//-/$
R,
R98SE4T5
+.I%(@-%%L&--2L-/%(
1L-%(/$81%(%&I&1-%8
1%(% @&& 1-% LI?/-(/$ 8 #
1%(% @&& 1-% LI?/- % ') #
%))J81%(%&I&LI?/-
%)&)1%')@//$
-//)[email protected]@LI?/-
%(%2-1N
LI?/-'(1-))-/1%#
*/)/)/%(J%@/%[email protected]/#
)/)/%((//(%C_%DI(%
E>
C%%[email protected]($
@//--/(/$
QJ5
//))-%('J)@)IK&%&
'-( @-%@-$PK&%& 'J )) I#
)%( [email protected] - (% '-%(
[email protected]$./%I)%(')@)
'-(@-%1)))1L1%%-I#
)%(%2I%[email protected]@-$ )#
(@)/%?/%)-)///1-%'[email protected])/%I
(.-% &I& ' @?/-/ (
)/?-/./%&)-)%%(%1--$+.(
)/?-/./% &)-) - . I)%( /
((-%(./%-L/)/%(@1-#
-(%2-$
)[email protected]/).-(/$%-1-MJ
M --.%% -/ )O2&I -%( )) ? I '-/%(%J L1L
/L-J L1L I// (.-%( -J %( )//%/-(% % (K%&&%(
.- /L-/%/% )/J I-/ )/?# ./% )'L 1-(. '/ (1-/)/ - &.
-/./%(/J%/%/%KL&) &@&-%) %(% - 2($ '-
)-)1%-/%1-)/(/$
' %1-/ 1(% -(//-#
)( ' )(? /( @--% -/J L1L -%( )//%/-/ K%-%L
-/(.-1)()1%L&@&-%# &&% ) L19 )) L1L-/
ISO 4406 Tablosu
<=
<;
<<
<6
<:
6E
6>
6B
6U
68
6=
6;
6<
66
6:
E
>
B
U
4+0C
D-
>:$:::
=:$:::
<:$:::
6:$:::
8$:::
<$8::
6$;::
U=:
;<:
6U:
>:
=:
<:
6:
8
<J8
6J;
JU=
J;<
8-7D-
6U:$:::
>:$:::
=:$:::
<:$:::
6:$:::
8$:::
<$8::
6$;::
U=:
;<:
6U:
>:
=:
<:
6:
8
<J8
6J;
JU=
--%-/2%@%(%/LJ
(K%&'-/%((9&K--%/--/(/$
5J
/%(--.K.%I%J/%(
K-I&L/-)/2($%%I%(
--9%)?-%'I(-$
! ==:U @-1) -- ))%% '/-/ 1-%-/-)/%/).-?/-(&%#
-%$
Q'N
!N
9--J L1L%/% - /%(% 1#
%)/% (/?/ 1--$ X1L%/% 2
@.-%/)/K%?)%(--%/-/-$/2-#
-()&2I1-/%/%I)%(-#
(//-/[email protected]%('?1-L1L
2%@.-%/-$
@1--%-%-1-LJL1L#
%/%)1%--%1-(/-$
)@L%(1-/--./%1-#
%/1---%/[email protected]/L1L
-I/-/ 9-) --%//%/ )%--
)-$
9N
)/%I 9--J L1L I///%(% )1% -#
-%/-/-$ --%/-(/-/ @K-2(J @)/%I '/
&%(@--%(@@)/%I1%-/#
%2K))1%1-?/-(%
EE
(--($
)/%I9--2%---')))L%-/%
C)[email protected]%)/?/---%/#
-/-$ )L1L)/%(%)1%--(#
-%(-%/?L1L9/%(%[email protected]?
--. / ))% @&&%&%& 1
(/?/1-$
)4N
M(1-))(L1L')))@L%
1-(.%J(K%&9-)--%%
IK&1-($
(K%% . / 1L-/ 1-(I @&& (. ( 1-/ - (--$ & 9-
1-(/$K%&'/%((@%%)/ -%-/J-K2&J./[email protected])1L1#
@L))-9%%I/-)/%/%/%9-# -)%--I-$
-%(%2I%&)(($
ɴ'
EJN'SAZ0JT
1%/C9-)1%1%/((@-D9-
L-/ ( 1- ./% )&-)1%%% -%/%/%L&--%%K-I&#
L/-)/ (/?/ 9-)1% ( (# )&(&$&(%L91%)1%/1-
-%(//-/$ L 9-)1%( % %%/% %/-%@-$%@1%/%/%@-%)/
'(1- ))%(% % @./)/ @ %/-/ 1- /-- @#
I-/)K1%)($L-/(9-- -L&--(')L-%#
))%( L1LJ 9-J - 11 )/2($
))2%@.-%/-%-/?$
&@L%-))(%/1-#
---()1.?-)L/-
--%/-(/-$
/% )&- 1- L1L 9/%(%
- 9-(% 2I- (' )1%#
% (K%($ L I-/
))-)2K)/%/%--
))%)@'-2($
Q')J
ɴ'
- -%/%/% L/-(/./ -O 9-%%
--. % )/- /)/(/$ - -%/ 2#
%[email protected]%(-([email protected]#
-/%/%I)%(%2I?.2%&-
@&&-& @ L/ '-% 2-$ J --
L))%//%[email protected])/%I9/%/(&#
&&$/2--(J9--%/)%
L91%)-%)[email protected]%I1
%-/L/-/.K2&-()-%$
&&% ))-( (K%& 9-) /%/%
% (K%(% K%? I)%(% 2I.
% )1%L%(/$ &(%(K%& 9-)J
I-/% )) -%-/%(% /%/ L#
&--% /L%/ )-%( )/(/-/
-%-/%(%2-%LI-/%%))#
(K%(%-%)/%/).-$ -%/% //-/ L/-(/% )1% 2%
@1-()-J'?%(%K-%#
--/%%(K%(%K%?-# ?- --%/- @.-%/J L///-/ --(-$ / 2--(J )-%((%
6::
Reklam seçeneklerimizi
öğrenmek ve reklam vermek
için bizimle iletişime geçin.
www.sahayayin.com
100. Yıl Bulvarı 4. Sok. No:17 06370 Ostim - ANKARA
T: 0312 354 98 04 - 05t'0312 354 98 06 [email protected]
CL3M707!"!# 770 7
+
"A
0
"
Q
0
"
7
7
1! 7
6
B76U7<::E
Q7<6B8#E768;<
Q
!M
$0$
;7>7<:6<
Q7;B<6#U7<<B:
<
;
6:=
=7<=7<::; !76;;#<:76UB
4
67U7<:66
!7;::;#<:76BB8
" 0 7
0
!
7&"
M
<"!
<&<
[
<"!
7
7
0 /!
??0?<6
[
6:J8::
<
<6J:::
!6&
?0
Q
:=7:67<:6=
"!"Q
$0$
"!"P
=J;::
;
6<JE::
:>7:67<:6=
"
P
Q$0$
! +!
,!
7!
EJ>::
6
EJ>::
:E7:67<:6=
, ]3$$0$
, $]3$$0$
! +! ,X
6J=8:
6
6J=8:
6:7:67<:6=
8
6<7U7<::=
Q7;E6#678::
M Q
$0$
QQ]M
M
<=JU::
<
=EJ<::
6:7:67<:6=
U
U7<7<:66
!7;<=B#876EU8
+!0 $,
]3$$0$
+!3
,
! +! :JU::
6
:JU::
6:7:67<:6=
B
<76B7<::=
!7<EE#67=6U
3 ,Q$0$
3 ,Q
! +! <J:<:
6
<J:<:
6:7:67<:6=
>
6:7E7<::> Q76B>8#676<U8
Q
$]
3$$0$
,QQ]M
M
6=J8;B
6
6=J8;B
687:67<:6=
+3
E
876>7<::>
Q76U:8#6766UB
#+Q
$0$
6:
E7<B7<::B
Q76;<8#87EU=
M! ]M
+
$0$
0M
<J:::
>
6UJ:::
6B7:67<:6=
M
6=J<8:
6
6=J<8:
6B7:67<:6=
66
<7667<::E
Q76EB<#676=::
+$0$
+M! M
66JE::
6
66JE::
<;7:67<:6=
6<
667667<:66
Q7;=E:#U7<6;6
Q
$
3$$0$
+M++M
+ M
:J688
<
:J;6:
67<=7<:6=
6;
6<7<7<:6:
Q7<>EE#8:76B=B
"Q
$0$
+
<J8::
6:
<8J:::
<=7:67<:6=
6=
667667<:66
Q7;=E:#>7<6;<
M +$0$
M +Q,
! +
<J8::
4
6:J:::
<=7:67<:6=
68
;7E7<::U
Q7UB>#<7U<6
Q
$0$
]M
$
0
M
=JB<:
6
=JB<:
<=7:67<:6=
6U
6<7U7<::B
Q76;E>#B76:<6
Q
$0$
]0M!
M
U6JE8:
6
U6JE8:
<=7:67<:6=
3
6B
U7=7<::=
Q7;<8#<7=8B
! Q
$0$
+"
,
<J8::
6
<J8::
<E7:67<:6=
6>
>7<U7<:6:
Q7<B<E#<76U>>
+Q
$]3$$0$
P!M!
M
6J;::
<
<JU::
;:7:67<:6=
6E
=767<::E
Q7<:=6#B76=8<
"Q
$0$
0M!
+
M
6;JU6B
6
6;JU6B
;67:67<:6=
<:
<76=7<::>
Q76=E8#676:>8
0Q
]3$
$0$
+!M
]
M
8J<U:
<
6:J8<:
;67:67<:6=
<6
U7687<::U
Q7B>U#67U=B
! !3"Q,
Q
$0$
! !3"Q,
,
<J8::
6
<J8::
;67:67<:6=
<<
667<=7<::; Q7<=E#;7;>8
!
Q
$0$
X
P
<J;::
<
:J:::
:B7:<7<:6=
<;
667667<:6:
#,Q3Q
3$$0$
,Q3M
,
M
6>J6E:
6
6>J6E:
:B7:<7<:6=
Q7<>B=#>76B;B
<=
=7<7<::>
Q7688B#6766;:
Q
$0$
QQ]M
!
M
;J6<B
<
UJ<8= :>7:<7<:6=
<8
<7667<::E
Q76EB<#676=::
+$0$
+M! M
66JE::
6
66JE::
6;7:<7<:6=
<U
<76<7<:6;
!7=<B:#=7:<88;
+] $ ! +! $M$]3$$0$
<J6=8
6
<J6=8
6=7:<7<:6=
<B
876=7<::>
Q76U:8#6766UB
+Q
$0$
+3
0M
C8_;Dd
C=_<D
E
<;J:::
6=7:<7<:6=
<>
=7;:7<::; !76=6#876BU
M $]
3$$0$
! +! =J;::
6
=J;::
6=7:<7<:6=
<E
;76;7<::>
Q
$0$
M+
<J:::
U
6<J:::
687:<7<:6=
;: 6<7<87<::> Q76E:=#8676;8E
Q768;6#6:7666>
!"Q
$0$
M
,!
M
C<_6J8;ED
d:JB=;
;
;J><6
6B7:<7<:6=
;6
6<7U7<::B
Q76;E>#B76:<6
Q
$0$
]0M!
M
U6JE8:
6
U6JE8:
<:7:<7<:6=
;<
;7<:7<:6;
!7=;68#=;7:<8>:
Q]] $$0$
Q]] $$0$
! +! <J6=8
6
<J6=8
<67:<7<:6=
;;
8767<::>
Q768E:#67668U
!
QQ]M
$]3$$0$
!#!
M
>J68:
;
<=J=8:
<67:<7<:6=
;= 6<7<=7<::E Q7<;8<#<768B<
,+ Q
$]3$$0$
,+
M+
<J8::
;
BJ8::
<<7:<7<:6=
;8
;76;7<:6;
Q7=;:E#<7:<8UB
+
Q
$0$
+!, +!Q
6J:UB
<
<J6;=
<U7:<7<:6=
;U
;7<B7<:6;
Q7=;=:7:<8>;
3#Q
$]
3$$0$
3#+!Q,0
+!Q
CPX,D
8J=<8
6
8J=<8
<B7:<7<:6=
;B
>7E7<:6<
Q7;EU6#E7<=:=
Q
QQ]M $0$
C#D
>J>U8d
;J8=8
<
6<J=6:
<B7:<7<:6=
M
+
"A
0
"
Q
0
"
7
7
7&"
<"!
<&<
[
<"!
7
7
0 /!
??0?<6
[
!6&
?0
Q
1! 7
" 0 7
0
P
QQ]M
,!
M
6J<::
<
<J=::
<B7:<7<:6=
;>
667<:7<::> Q76>=8#<876;6E
Q
$]3$$0$
;E
6<7U7<::B
Q76;E>#6<76:<U
!"Q
!,+
$0$
,
<J;::
6=
=J<::
<>7:<7<:6=
=:
667667<:66
Q7;=E:#>7<6;<
M +$0$
! +
<J8::
;
BJ8::
<>7:<7<:6=
=6
;7667<::E
Q7<:6<#676=<<
M
BJ=E:
6
BJ=E:
<>7:<7<:6=
=<
;76U7<:66
Q7;66>#<76>U>
M
<J>;:
<
8JUU: :U7:;7<:6=
Q
$]3$$0$
]X!
QQ $3$$0$
M +Q,
M
,Q6#<M
]
=;
;7<:7<::> Q768;E#;766<6
3Q
$0$ 3]M
M
=UJ8::
6
44
U787<::>
Q76U;<#8766E;
Q
]
3$$0$
P
<J<8:
E
<J<8: :>7:;7<:6=
=8
=7=7<::B
Q766=E#6:7>;:
Q
]
3$$0$
+
M
;J=<:
<
UJ>=:
6;7:;7<:6=
=U
B7U7<:66
!7;;:>#;76EEU
P
P
! $]3$$0$ ! +! EJ8U:
6
EJ8U:
6=7:;7<:6=
M
6=J8;B
6
6=J8;B
6=7:;7<:6=
"
QQM
M! =UJ8::
:B7:;7<:6=
=B
6:7E7<::> Q76B>8#676<U8
Q
$]
3$$0$
,QQ]M
=>
E7;:7<:6:
Q7<BE:#;76B6:
QP QP"
Q
$]3$$0$
!",+M
M
8J:::
<
6:J:::
6E7:;7<:6=
=E
87;7<::B
Q766BE#<<7>86
Q!X+Q
$
]3$$0$
Q,!]
,
<J8::
4
6:J:::
<67:;7<:6=
8:
87=7<:66
Q7;<:6#6<76EE=
MQ
X,$$ $]3$$0$
QQ]
M! +
M
8JBB:
6
8JBB:
<67:;7<:6=
86
67<U7<:66
!7;:8;#876BEE
0]+X
$]3$$0$
! +! <J:::
6
<J:::
<U7:;7<:6=
8<
6<7>7<:6:
Q7<E:8#676B=>
!!"
Q
$0$
M
M
8JB::
;
6BJ6::
<>7:;7<:6=
6=J:::
<>7:;7<:6=
8;
876=7<::>
Q76U:8#6766UB
+Q
$0$
+3
0M
8=
U7=7<::E
Q7<66U#>76=E:
,
Q
$0$
,
Q
,
M
Q
88
<7<=7<:66
Q7;:E=#6676>=8
Q
Q0+!
Q
$0$
Q
Q0+
+
8U
;7;67<:6=
Q7;6==#=76E::
Q,
Q
$0$
"
<J:::
B
;8:J:::
6
;8:J::: :=7:=7<:6=
!
UJU::
6
UJU:: :=7:=7<:6=
<J;::
8
66J8:: :=7:=7<:6=
8B
B76:7<::;
Q76U<#:E7<BU
"Q
$0$
! +
M
;J>;B
6
;J>;B :=7:=7<:6=
8>
6<7=7<::>
Q76>UU#6676;=<
X!Q
0 X!QM+
MM3$0$
QM+
+
86J:::
6
86J::: :87:=7<:6=
8E
6<767<:66
Q7;86E#;87<6U<
]!Q
$0$
0
M
C<_6J8U:D
d:JU;
;
U:
876<7<:66
Q7;<6:#=76E=6
XQ
$0$
"0M
M
;J=B>
U6
87B7<::E
Q7<:>U#676=B6
Q
$0$
,P
M+
<E<J:E:
U<
<7<B7<:6;
!7=<E6#87:<8=>
!
!+ $
]3$$0$
!
! + $
0
=J;::
+
U;
6<7<7<:6:
Q7<>EE#8:76B=B
"Q
$0$
U=
=7=7<:6<
Q7;BU:#;7<;:;
+0+
Q
$0$
M
QQ]M
3
+0+ P
;
;JB8:
667:=7<:6=
6:J=;;
667:=7<:6=
<E<J:E:
6<7:=7<:6=
6
=J;::
6<7:=7<:6=
<J8::
6
<J8::
6B7:=7<:6=
6>J;<6
6
6>J;<6
6>7:=7<:6=
6
U8
876=7<::>
Q76U:8#6766UB
#+Q
$0$
+3
0M
<J:::
B
6=J:::
6>7:=7<:6=
UU
E7U7<:6:
Q7<B8U#E76B:<
Q
$0$
<M
X
M
BJ<8<
<
6=J8:=
6>7:=7<:6=
UB
E76E7<:66
!7;=<=#667<:B8
X $]3$$0$
X
! +! ,X
EJB;:
6
EJB;:
6>7:=7<:6=
U>
B7<=7<::U Q7>=:#<7UUU
+Q
$
]3$$0$
,QQ]M
,
M
BJ:<:
6
BJ:<:
6>7:=7<:6=
UE
6<7;67<::B Q76==B#676:=<
+Q
$0$
M]]M
,
M
<J;E:
6
<J;E:
<<7:=7<:6=
B:
E7<67<::U
Q,3 Q
$0$
Q,3# M
Q,3
M
<;J6::
<
=UJ<::
<87:=7<:6=
B6
U7<U7<::> Q76U88#676<:;
] Q$
X,$ $]3$$0$
,3
M
=J>>6
<
EJBU<
<87:=7<:6=
B<
B76:7<:6;
Q76U<#:E7<BU
"Q
$0$
M
! +
M
EJEBB
6
EJEBB <U7:=7<:6=
B;
;7;7<:66
!7;6:;#6676>U<
!+
+ $]3$$0$
!+
+
! +! ,X
<J:::
6
<J::: <U7:=7<:6=
Q7E<6#;7B<=
XQmQ]M
6:8
CL3M707!"!# 770 7
+
"A
0
"
Q
0
"
7
7
1! 7
B=
B767<:6:
!7<U<;#=76U=8
3 $]3$$0$ 3 ! +! ,X
0
7&"
<"!
<&<
[
<"!
7
7
0 /!
??0?<6
[
!6&
?0
Q
<J:::
6
<J:::
<B7:=7<:6=
6
<E<J:E:
<>7:=7<:6=
B8
87B7<::E
Q7<:>U#676=B6
Q
$0$
,P
M+
<E<J:E:
BU
>7;67<::U
Q7E:<#B7B6;
P
Q
$0$
+] QQ]M
,
M
6J=UU
6
6J=UU ;:7:=7<:6=
BB
<7E7<:66
Q7;:B6#<76>6U
Q
$
3$$0$
P
3M
+ M
8J>U:
;
6BJ8>: :<7:87<:6=
B>
67<E7<::E
Q76E8<#676;>8
$0$
+XQM
M
6=J<::
6
6=J<:: :>7:87<:6=
BE
<7E7<:6<
Q7;U>;#U7<<;>
Q
$0$
<J8::
66
<BJ8:: :>7:87<:6=
>:
<7<U7<:6<
!7;E=U#;7<;>>
!"+
$3$$0$
!"+
! +! "
6J6U8
6
6J6U8 :>7:87<:6=
>6
;7B7<::B
Q766<:#87>:B
M0M3 M!"
]3$$0$
!+#M
,!
M
6J<8:
<
<J8:: :E7:87<:6=
><
3Q
$0$ 3M
M
8EJ;::
6
6<J>:: :E7:87<:6=
>;
;7<:7<::> Q768;E#;766<6
667667<:66
Q7;=E:#>7<6;<
M +$0$
M +
! +
<J8::
4
6:J::: :E7:87<:6=
>=
B7<67<:66
!7;;;:#667<:6>
Q] $]3$$0$
Q]
! +! ,X
<J::U
6
<J::U
6:7:87<:6=
>8
;767<:6<
Q7;B6<#87<<U=
X!!
3!!$0$
$Q$$M$$M$ $
]3$$0
X!!
X!+"],
Q
,3
X!
+"
6JBU:
=
BJ:=:
667:87<:6=
>U
B7<U7<:6<
Q7;E=U#87<;E:
0Q
$0$
M
,
M
;JUE8
6
;JUE8
6;7:87<:6=
>B
6:7U7<:66
Q7;==U#87<:E6
Q
$0$
,
<J:::
U
6<J:::
6=7:87<:6=
>>
6<7<7<:6:
Q7<>EE#=E76B=U
M
M
Q
$0$
,QQ]M
!
M
C<_<J<6:D
d6J::<
;
8J=<<
6U7:87<:6=
>E
6:7E7<::> Q76B>8#676<U8
Q
$]
3$$0$
,QQ]M
M
<J8::
6
<J8::
6U7:87<:6=
E:
;7;67<:6=
Q7;6==#=76E::
Q,
Q
$0$
"
<J;::
6:
<;J:::
6B7:87<:6=
E6
B787<:66
Q7;;:6#6:76EE:
, Q
$0$
0
0
6J8::
6B
<8J8::
6B7:87<:6=
E<
E76:7<::> Q76B=B#=76<8B
Q
$0$
0Q
M+
;J;::
B
6;JE=:
<87:87<:6=
E;
U76E7<::;
!768;#<7<=:
Q 0$
$ ]3$$0$
Q ! +! "
=J;::
6
=J;::
<B7:87<:6=
E=
667667<:66
Q7;=E:#>7<6;<
M +$0$
M +
! +
<J8::
;
BJ8::
<E7:87<:6=
E8
876:7<::B
Q766>>#87>8B
Q
$0$
]M
,
#
]
M
B>J::8
<
68UJ:6:
;:7:87<:6=
6:7U7<:66
Q7;==U#87<:E6
EU
Q
$0$
,
<J:::
;
UJ:::
;:7:87<:6=
,+
M+
<J8::
4
6:J:::
;67:87<:6=
M ! +! M $]3$$0$
! +! 6J6>E
6
6J6>E
;67:87<:6=
Q7;;><#667<:86
!+Q
]
3$$0$
P
<J8::
U
68J:::
;67:87<:6=
Q7<B:E#6<76U>:
!M
Q
$0$
!;
+
!
6BJ:::
6
6BJ::: :;7:U7<:6=
87B7<::E
Q7<:>U#676=B6
Q
$0$
,P
M+
;6EJ><:
6
;6EJ><: :87:U7<:6=
6:7U7<:66
Q7;==U#87<:E6
Q
$0$
,
<J:::
6
<J::: :U7:U7<:6=
M
<;J;::
<
=UJU:: :U7:U7<:6=
EB
6<7<=7<::E Q7<;8<#<768B<
,+ Q
$]3$$0$
E>
6<7<<7<:66
!7;8B:#687<=:
EE
>76>7<:66
6::
>76E7<:6:
6:6
6:<
6:;
6:U
" 0 7
Q
$0$
PM
+
6:=
6<76;7<:6<
Q7=6U8#6B7<=E<
!Q
$0$
$]3$$0$
3
+!,
6:8
876:7<::B
Q766>>#87>8B
Q
$0$
]M
]7
,
M
6:U
E7<E7<:66
Q7;=;;#U7<:>6
Q
$]
3$$0$
!
M
Q!M
3
6:B
E7B7<:66
Q7;=:E#>87<:U;
Q!Q
$0$
6:>
6<7<B7<:66
!7;8>=#<7<6E:
Q X $]$$0$
6:E
E7U7<:6:
Q7<B8U#E76B:<
Q
$0$
#M
X#
66:
U7=7<:6=
Q78:=<#67:;::E
3#Q
$]
3$$0$
3 +Q
+
666
6<7U7<::B
Q76;E>#B76:<6
Q
$0$
]0M
#<! +! ,X
<
<J6<U
6<7:U7<:6=
B>J::8d
C<_8J=:BD
;
>>J>6E
6<7:U7<:6=
M
6JB68
<
;J=;:
6<7:U7<:6=
M
=J<::
;
6<J8EB
6;7:U7<:6=
;J;=E
6
;J;=E
6;7:U7<:6=
M
=J<><
6
=J<><
6;7:U7<:6=
6J=68
6
6J=68
6B7:U7<:6=
8J=;:
6
8J=;:
6B7:U7<:6=
+!Q
CPX,D
M
6J:U;
<"!
<&<
[
!6&
?0
Q
0
"
Q
0
"
7
7
1! 7
" 0 7
0
66<
<7E7<:6<
Q7;U>;#;7<<;8
Q
]
3$$0$
<
<JB8:
4
66J::: <:7:U7<:6=
66; 6<7<87<::> Q76E:=#;76;86
Q
$
0$
!"M
! +
M
;J:<:
;
EJ:U: <:7:U7<:6=
66=
=7<7<::>
Q7688B#6766;:
Q
$0$
QQ]M
!
M
;J6<B
6
668
667667<:66
Q7;=E:#6;7<6;B
+ $]3$$0$
6JU::
B
66J<::
66U
667667<:66
Q7;=E:#>7<6;<
M +$0$
M +
! +
<J8::
;
BJ8:: <U7:U7<:6=
66B
6<7>7<:66
!7;8<B#<7<6U>
$] ! +!
3$$0$
6J6>E
6
7&"
<"!
7
7
0 /!
??0?<6
[
+
"A
;J6<B <:7:U7<:6=
6J6>E
<67:U7<:6=
<B7:U7<:6=
66>
667667<:66
Q7;=E:#6B7<6=6
Q
$0$
Q+
#
#
<J8::
<B7:U7<:6=
66E
>76>7<:66
Q7;;><#667<:86
!+Q
]
3$$0$
P
<J8::
>
<:J:::
<>7:U7<:6=
6<:
B7<=7<::>
Q76UE:#<76<<=
#
#
68J:::
<>7:U7<:6=
6<6
667667<:66
Q7;=E:#6;7<6;B
+ $]3$$0$
6JU::
;
=J>::
:=7:B7<:6=
6<<
B787<:66
Q7;;:6#6:76EE:
, Q
$0$
0
0
6J8::
6E
<>J8::
:=7:B7<:6=
6<;
B7<67<:66
!7;;;:#6<7<:6E
0P
! +$$0$
0P
!
! +! ,
BJ8::
6
8J8::
6:7:B7<:6=
6<=
U7>7<::B
Q76<6B#;7>U>
+!Q
$]
3$$0$
!PM
M
6>J6;:
<
;UJ<U:
6:7:B7<:6=
6<8
=76<7<::B
Q766U:#;7>;;
P0 Q
]+
$0$
P
U::J:::
6:7:B7<:6=
6<U
667667<:66
Q7;=E:#>7<6;<
M +$0$
M +
! +
<J8::
;
BJ8::
667:B7<:6=
6<B
;7;67<:66
Q7;6==#=76E::
Q,
Q
$0$
"
<J;::
B
6UJ6::
667:B7<:6=
6<>
667667<:66
Q7;=E:#=7<6<E
$$Q
3$
$$0$
M
C<_<JEB8D
d6J8;:
;
BJ=>:
6<7:B7<:6=
6<E
E7B7<:66
Q7;=:E#>:7<:UE
Q
X,
$0$
,!
M
UJB8:
<
6;J8::
6U7:B7<:6=
6;:
;76B7<:6:
Q7<=UU#876U:;
X3Q
$0$
X! +! ,
<J>::
6
<J>::
6U7:B7<:6=
6;6
;7U7<::>
Q7686B#B766:U
Q
$0$
QP<QQ]M
!
M
8J68E
<
6:J;6E
6B7:B7<:6=
6;<
>76>7<:66
Q7;;><#667<:86
!+Q
]
3$$0$
P
<J8::
8
6<J8::
<=7:B7<:6=
$0$
M
+QQ]M
M
Q
U::J:::
6
0 /!??0?<6
AR0 7S[T
7<<
??0?<&<
[
?0
!
68J:U:
<
E>;JE:E
<;
7
!!
EJ>::
6
+!,
<J6<U
6
+!,7
:J:::
:
+!,CPX,D
:J:::
:
+!QCPX,D
UJ>=:
<
+!Q
<J6;=
6
M 6:<=J><U
8B
M
Q
E8:J:::
<
!
<;JU::
<
+
86J:::
6
X!+"
BJ:=:
=8;J=E:
;E
!X
5
;8<EJ><8
6;<
7<<
??0?<&<[
6EE=JB:E
M
6:<=J><U
=8;J=E:
PXJ+!QJ J
!
JX$+"
8UJ>::
!X
CL3M707!"!# 770 7
EG5
6
-BCY%\CB
PXJ+!QJ J
!
JX$+"
EF
E5F5
M EH6
;8<EJ><8
6:B
+HU=DPDQ(Qñ\LVLñÁLQ¡DOÜíÜ\RUX]
POLİÜRETAN PLAKALAR
XXXQPMLJNQPMDPN
PQ
HQ
NQ
q$íÜQPD\D.DUíÜ<ÖNVHN0XNDYHPHW
q<ÜUWÜOPD\D.DUíÜ<ÖNVHN0XNDYHPHW
q<ÖNVHN9HULPOLOLN
q(VQHNOLN°]HOOLðL
q'ÖíÖN'HIRUPDV\RQ
q%HWRQ3RPSDVÜ<HGHN3DUÁDODUÜ
TAŞIYICI TEKERLER
VALVE
İ
BETON POMPASI PİSTONU
SEAT
POLİÜRETAN YILDIZ KAPLİN
POLİÜRETAN NOZUL
PİG
HİDROSİKLON APEX
PİG
HİDROSİKLON SALYANGOZ
5” DESANDER CONE
POLİÜRETAN VE KAUÇUK ÜRÜNLERİNİN İMALATINDAKİ ENGİN BİRİKİMİMİZLE
HER TÜRLÜ SERİ VE ÖZEL ÜRETİM YAPABİLMEKTE, MÜŞTERİLERİMİZİN BU KONUDAKİ
TALEPLERİNİ MÜMKÜN OLAN EN KISA SÜREDE KARŞILAMAKTAYIZ...
Adres : İvedik OSB Öz Anadolu Koop. 1460 ( Eski 682.) Sokak No: 5 Ostim / ANKARA
5FMt'BYFNBJMCJMHJ!QPMLJNQPMDPNtQPMLJN!IPUNBJMDPN
Hidrolik Zincirli Tip
Izgara Temizleme Makinesi
Hidrolik Boom’lu Tip
Izgara Temizleme Makinesi
“HES GES ve RES Hidrolik Sistemlerinde Çözüm Ortağınız”
1213 Sokak No.19 Ostim-Ankara Tel: +90 312 385 84 50 (Pbx) • Faks: + 90 312 385 84 60
[email protected] • www.forcemuhendislik.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
14 355 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content