T.C. Resmî Gazete

T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
28 Mart 2014
CUMA
Sayı : 28955
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARI
Milli Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/223
1 – Savunma Sanayii Müsteşarı Murad BAYAR’ın, başka bir göreve atanmak üzere bu
görevden alınması; 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.
27/3/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
İsmet YILMAZ
Başbakan
Milli Savunma Bakanı
—— • ——
YÖNETMELİKLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARININ ÇALIŞMA USUL VE
ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İş ve Meslek Danışmanlarının çalışma usul
ve esasları ile diğer hususları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Türkiye İş Kurumunun taşra teşkilatında
görev yapan İş ve Meslek Danışmanları hakkında uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu
Kanununun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İçindekiler 80. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bireysel çalışma programı: Çalışma planı dikkate alınarak İş ve Meslek Danışmanlarınca periyodik olarak hazırlanan programı,
b) Çalışma planı: İş ve Meslek Danışmanları tarafından yürütülecek faaliyetleri gösteren
ve periyodik olarak grup/servis sorumlusunca hazırlanan planı,
c) Danışan: Meslek seçme, iş arama, iş ve meslek değiştirme sürecinde destek almak
üzere İş ve Meslek Danışmanına başvuran kişiyi,
ç) Danışmanlık: Kurum hizmetleri kapsamında iş arayanlara, işverenlere, eğitim ve öğretim kurumlarına yönelik yürütülen istihdamı arttırıcı ve koruyucu faaliyetleri,
d) Grup sorumlusu: Sorumlu olduğu grubun danışmanlık faaliyetleriyle ilgili iş ve işlemlerini ilgili servis sorumlusuna bağlı olarak yürüten şef veya İş ve Meslek Danışmanını,
e) Hizmet merkezi: İl müdürlüğüne bağlı hizmet merkezlerini,
f) İl müdürlüğü: Çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerini,
g) İl müdürü: Çalışma ve iş kurumu il müdürlerini,
ğ) İş arayan: Kuruma kayıtlı işsizler ile daha iyi şartlarda iş arayanları,
h) İş ve Meslek Danışmanı: İş ve Meslek Danışmanı kadro veya pozisyonunda çalışan
Kurum personelini,
ı) İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesi: 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı
Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu uyarınca düzenlenen Ulusal Meslek Standardı kapsamında
onaylanan belgeyi,
i) İşveren: İş ve sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca işçi veya sigortalı sayılan kişileri
çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları,
j) Kurum: Türkiye İş Kurumunu,
k) Portal: Kurumsal verilerin tutulduğu elektronik bilgi sistemini,
l) Portföy: Kuruma kayıtlı iş arayan, işveren ve eğitim-öğretim kurumlarından her bir
İş ve Meslek Danışmanına dağıtılan grubu,
m) Servis sorumlusu: İl/Hizmet merkezi müdürü tarafından belirlenen şef veya üzerindeki unvanlara sahip personeli,
n) Ulusal Meslek Standardı: Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanan İş ve
Meslek Danışmanı Ulusal Meslek Standardını,
ifade eder.
Danışmanlık hizmet ilkeleri
MADDE 5 – (1) Danışmanlık hizmetleri yürütülürken göz önünde bulundurulması gereken ilke ve kurallar şunlardır:
a) Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım yapılamaz.
b) Kişiler ve kurumlar hakkında edinilen bilgi ve belgeler hizmet amacı dışında başka
kişi ve kurumlara verilemez ve kullanılamaz.
c) Kişi, kurum ve kuruluşlarla ilişkilerde, işbirliği esaslarına uygun davranılır.
ç) Kurum hizmetlerinin gerekleri ile Ulusal Meslek Standardında belirlenen tutum ve
davranışlar çerçevesinde danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi esastır.
d) İş ve Meslek Danışmanı, görevi ile ilgili olarak kişi, kurum ve kuruluşlardan doğrudan veya dolaylı olarak her ne ad altında olursa olsun bir menfaat sağlayamaz.
İş ve Meslek Danışmanlarının çalışma usul ve esasları
MADDE 6 – (1) Danışmanlık hizmeti sunumu için il müdürlüğü/hizmet merkezi faaliyet alanındaki iş arayanlar, işverenler ile eğitim ve öğretim kurumları; İş ve Meslek Danışmanlarına portföy oluşturacak şekilde dağıtılır.
(2) İş ve Meslek Danışmanları, etkin ve verimli çalışmanın sağlanması amacıyla gruplar
halinde çalıştırılabilir. Her grup için koordinasyondan sorumlu bir şef veya İş ve Meslek Danışmanı, il/hizmet merkezi müdürü tarafından grup sorumlusu olarak görevlendirilir.
İş ve Meslek Danışmanlarının görev ve sorumlulukları
MADDE 7 – (1) İş ve Meslek Danışmanlarının görevleri şunlardır:
a) İş arayanlara, işverenlere, eğitim ve öğretim kurumlarına yönelik danışmanlık hizmetlerini yerine getirmek.
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
b) Danışmanlık hizmetleri ile ilgili tanıtım ve işbirliği faaliyetlerini yürütmek.
c) İş ve meslek danışmanlığı faaliyetlerini raporlamak.
ç) İşgücü piyasası araştırmaları yapmak.
d) İşverenler, eğitim ve öğretim kurumları, ilgili kurum ve kuruluşlar ile sürekli işbirliği
içinde olmak.
e) Danışanı, kişisel durum ve ihtiyacına uygun Kurumca veya ilgili kurum ve kuruluşlarca verilen hizmetlere yönlendirmek ve sonuçlarını takip etmek.
f) Danışana kısa sürede hizmet verilebilmesi için gerektiğinde diğer İş ve Meslek Danışmanları ve Kurum içi diğer birimlerle işbirliği yapmak ve sonuçlarını takip etmek.
g) Çalışma planına uygun olarak aylık bireysel çalışma programı hazırlamak.
ğ) Yaptığı çalışmalara ilişkin verileri zamanında ve doğru bir şekilde portala aktarmak.
h) Danışanın kişisel özelliklerini göz önüne alarak gerektiğinde bireysel eylem planı
oluşturmak.
ı) İl müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
(2) İş ve Meslek Danışmanlarının sorumlulukları şunlardır:
a) Mesleki gelişimine ilişkin çalışmalar yapmak.
b) Birinci fıkrada sayılan görevlerine ve Ulusal Meslek Standardına uygun olarak çalışmak.
c) Verilen görevleri mevzuata, plan ve programlara uygun olarak yürütmek.
(3) İş ve Meslek Danışmanı, görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden, varsa
grup sorumlusunun koordinasyonunda, bağlı bulunduğu servis sorumlusuna karşı sorumludur.
(4) Faaliyetlerin il genelinde sevk ve idaresi ile İş ve Meslek Danışmanlarının performanslarını arttırmaya yönelik çalışmaların yürütülmesinden il müdürü yetkili ve sorumludur.
Grup sorumlusu ve görevleri
MADDE 8 – (1) Şefler veya İş ve Meslek Danışmanları arasından bağlı bulunduğu
servis sorumlusunun talimatları doğrultusunda grup üyeleri arasında işbölümü ve işbirliği sağlayarak işlerin yürütülmesinden ve verilen görevlerin süresi içinde yerine getirilmesinden sorumlu olmak üzere bir grup sorumlusu görevlendirilebilir.
(2) Grup sorumlusunun görevleri şunlardır:
a) Çalışma planını hazırlayarak İş ve Meslek Danışmanları arasında koordinasyonu
sağlamak ve faaliyetlerin ilgili çalışma planına uygun olarak yürütülmesini takip etmek.
b) İş ve Meslek Danışmanlarının çalışmalarının zamanında ve doğru olarak portala aktarılmasını takip etmek.
c) Bağlı bulunduğu servis sorumlusunun talimatlarını İş ve Meslek Danışmanlarına iletmek.
ç) Grup sorumlusunun İş ve Meslek Danışmanı olması halinde, 7 nci maddede sayılan
görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
Servis sorumlusunun görevleri
MADDE 9 – (1) Servis sorumlusunun görevleri şunlardır:
a) Danışmanlık faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
b) İş ve Meslek Danışmanlarının sevk ve idaresini sağlamak.
c) Grup sorumluları tarafından hazırlanan çalışma planları ile İş ve Meslek Danışmanları tarafından hazırlanan bireysel çalışma programlarını takip etmek, gruplar halinde çalışılmayan durumlarda ise çalışma planının hazırlanmasını sağlamak ve takibini yapmak.
İş ve Meslek Danışmanlığı görevinin sona ermesi
MADDE 10 – (1) Kurumun taşra teşkilatında İş ve Meslek Danışmanı olarak çalışırken
İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olma şartını kaybedenlerden
14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;
a) 4/A bendi kapsamında memur kadrolarında çalışanlar Kurumun taşra teşkilatında
veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanırlar.
b) 4/B bendi kapsamında sözleşmeli pozisyonda çalışanların sözleşmesi feshedilir.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
yürütür.
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
Piri Reis Üniversitesinden:
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 19/7/2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Piri Reis
Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Öğrencilerin İngilizce dil yeterlikleri, Rektörlükçe her akademik yılbaşında yapılan
İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) ile belirlenir. Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerden; İngilizce
dil bilgilerinin yeterli olduğunu, Akademik Kurulca kabul edilen sınavların birinin sonuç belgesi ile kanıtlayamayan öğrenciler ile eğitim ve öğretim yılı başında yapılan İngilizce yeterlik
sınavında başarılı olamayanlar İngilizce hazırlık öğretimine devam ederler. İngilizce yeterlik
sınavından başarılı olma taban notu; öğretim dili zorunlu İngilizce olan bölüm/program öğrencileri için 60, öğretim dili %30 İngilizce olan bölüm/program öğrencileri için 50’dir. Ancak,
Bölüm Başkanlığının önerisiyle Senato, 60 ve 50 olarak belirlenen taban notunun üzerinde bir
notu taban puanı olarak belirleyebilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.
“(1) İngilizce Hazırlık Sınıfında öğrenci başarısı iki aşamalı olarak değerlendirilir. Birinci
aşama, yıl içi çalışmalarında en az 50 puan sağlamakla tamamlanmış olur. İkinci aşama olarak,
50 ve üstü ortalaması olan öğrenciler yıl sonunda verilen İYS’ye girerler. 50’nin altında yıl içi
notu olan öğrenci yeterlik sınavına giremez. Buna göre; bir öğrencinin yıl sonunda yapılacak
İYS’ye katılabilmesi için İngilizce hazırlık programının devam şartını sağlaması ve yıl içi notunun
en az 50 olması gerekir. Bu şartı sağlayamayan öğrenciler yıl sonu İYS’ye alınmazlar. Ancak, bu
öğrenciler takip eden akademik yılın başında yapılan İYS’ye yıl içi notuna bakılmadan girebilir.
Bu sınav Hazırlık Sınıfını tekrar eden öğrenciler için bütünleme sınavı niteliğindedir.”
“(3) İYS’den başarılı olmak için; öğretim dili zorunlu İngilizce olan bölüm/program
öğrencilerinin 60, öğretim dili %30 İngilizce olan bölüm/program öğrencilerinin 50 taban başarı
notu almaları gerekir. Belirtilen taban başarı notunu alarak başarılı olan öğrenciler, girmeye
hak kazandıkları bölüm/programa kayıt olma hakkını kazanmış olurlar.”
“(4) Öğretim dili %30 İngilizce olan ön lisans öğrencilerinden DGS ile lisans öğrenimine geçmeyi planlayanlar lisans öğrenimine geçiş için gerekli olan 60 taban başarı puanını
almak için ön lisans öğrenimleri süresince Üniversitede açılan İngilizce Yeterlik Sınavına (İYS)
katılabilirler.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Piri Reis Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
19/7/2009
Siirt Üniversitesinden:
27293
—— • ——
SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 10/3/2014 tarihli ve 28937 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Siirt Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Merkez: Siirt Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
10/3/2014
28937
T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
28 Mart 2014
CUMA
Sayı : 28955
İLÂN BÖLÜMÜ
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
HURDA MALZEME SATILACAKTIR
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:
Teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası olan aşağıda müfredatı kayıtlı
muhtelif hurda malzemeler kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihlerde
satışa arz edilmiştir.
Muhtelif iş makinesi ve muhtelif araç ve iş makinesi parçaları, karkas vasfında dış lastik,
elektrik elektronik malzeme, muhtelif alüminyum, diesel motor ile tekne motoru, tezgah, pvc ve
plastik malzeme, konveyör bant sistemleri, izabelik d.çelik, 710 PB hidrolik presli 3 katlı tesis ve
müştemilatı, gemi (duba, çıkarma gemisi, su tankeri), demir çelik sac, demir çelik miğfer, mermi
çekirdeği, tüp ve sıvı hidrojen tankı, kompresör, jeneratör, sondaj borusu, ayıklanması ekonomik
olmayan karışık vaziyette muhtelif topraklı malzeme vb. hurdaları.
İHALE TARİHİ
08 NİSAN 2014
15 NİSAN 2014
22 NİSAN 2014
29 NİSAN 2014
İHALE SAATİ
14.00
14.00
14.00
14.00
İHALE YERİ
MERKEZ/ANKARA
MERKEZ/ANKARA
MERKEZ/ANKARA
MERKEZ/ANKARA

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, İstanbul
Pazarlama Şubesi Müdürlüğü ile KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda
Müdürlüklerinden temin edilebilir.
TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E
KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE
VERİLMİŞ OLACAKTIR.
Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle
uygun olacaktır.
İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine
yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.
Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.
PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : 03123841065 - 0312 384 03 07-178-216
ALİAĞA HUR. MD.
: 02326251120/128-129-130
KIRIKKALE HUR. MD.
: 03182242898
SEYMEN HUR. MD.
: 02623413797/124-126
2442/1-1
28/3/2014
ORTA SAYFA-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 6
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR
TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:
1. İdarenin
a) Adresi
: ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd.
No.111 45500 Soma/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)
c) Elektronik posta adresi
Fax: 612 20 13 - 613 20 13
: [email protected]
2. İhale konusu malın a)
Teslim
İhalenin - Niteliği - Türü
İ.K No
Dosya No
İhale Tarih - Saati
Süresi
1-
57 Kalem Mutelif Filitre Alımı
35345
2014-0572
14.04.2014 -14.00
90 Gün
2-
16 Kalem Lastik Alımı
35347
2014-0573
15.04.2014-14.00
30 Gün
35353
2014-0575
15.04.2014-15.00
30 Gün
35359
2014-0576
16.04.2014-15.00
180 Gün
35362
2014-0577
18.04.2014-15.00
120 Gün
345-
1 Adet Hidrolik Tork Anahtarı
Alımı
35 Kalem Komatsu Yedeği
Alımı
9 Kalem Dısc+Pleyt Alımı
b) Teslim yeri
: ELİ Cenkyeri merkez ambarı.
c) Teslim tarihleri
: Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren
3. İhalenin Yapılacağı yer
: ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı
yukarıda yazılı takvim günüdür.
salonu Soma/MANİSA
4. İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma / Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığı (1102 no’lu odadan),Ankara ve TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78
Sk. No. 3 D. 4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye
katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.
5. Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi
Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
6. İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.
7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.
8. Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup,
(ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden
kanunlara tabi değildir.
9. Web Sitemiz: www.eli.gov.tr
2409/1-1
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 7
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Sürmene Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
Sürmene/TRABZON
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 11.500.000 kg. yaş çay nakliye işi %20 artar-azalır
opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale
usulü ile yaptırılacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında
temin edilebilir.
a - Sürmene Çay Fabrikası Müdürlüğü/Sürmene/TRABZON
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 11 Nisan 2014 Cuma günü saat 14.00’e kadar Sürmene
Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosuna elden vermeleri veya iadeli taahhütlü posta ile göndermeleri
gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün
olmalıdır.
7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplan bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici
teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6
oranında alınır.
8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir.
9 - İhale Sürmene Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen
veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
2396/1-1
—— • ——
400 M2 KAUÇUK ZEMİN KAPLAMASI SATIN ALINACAKTIR
Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme
Müdürlüğünden:
Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası
İşletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere 400 m2 kauçuk zemin kaplaması yerine montajı
yapılarak kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır.
Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden,
50,-TL karşılığında temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001
IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 hesaba yatırılıp dekontunun (0 272 612 56 67) nolu
numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda
0272 612 6662 / 9353 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.
İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamelerde
belirtilmiştir. İhale tarihi 03 Nisan 2014 Perşembe günü saat 14.30 olup, isteklilerin belirtilen
saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri
gerekmektedir.
Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.
2410/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 8
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
6 KALEM ARSA SATILACAKTIR
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
Madde 1 - Mülkiyeti Üniversitemize ait Ankara İli Çankaya İlçesi Lodumu Mahallesi
(Beytepe) Bulamaçlı Mevkii sınırları içerisinde birbirine bitişik konumda bulunan aşağıda listesi
yapılan 6 Kalem arsa 08/04/2014 Salı günü, aşağıda belirtilen saatlerde yapılacak ihale ile peşin
ve taksitli olarak satılacaktır.
S.
No
1
2
3
4
5
6
Hisse
Durumu
Tam
Tam
Hisseli
Tam
Tam
Tam
Parsel No
242/4394
243/244
245/246
248
5435
4393
Yüzölçümü
(m2)
16.570,00
40.520,00
50.560,00
28.800,00
118.500,00
102.100,00
Muhammen Bedeli
(TL.)
91.135.000,00 TL
222.860.000,00 TL
126.000.000,00 TL
85.500.000,00 TL
24.000.000,00 TL
252.000.000,00 TL
Geçici Teminat
%3
2.734.050,00 TL
6.685.800,00 TL
3.780.000,00 TL
2.565.000,00 TL
720.000,00 TL
7.560.000,00 TL
İhale
Saati
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
İstekliler ihaleye çıkarılan arsaları mahallinde görebilir, İstekliler İhale Şartnamesini
Genel Sekreterlikte inceleyebilirler.
Madde 2 - İhale, Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi’nde bulunan Kongre Merkezi
R Salonu’nda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, Kapalı Teklif Usulü ile
yapılacaktır. İhaleye iştirak edecek istekliler son teklif verme günü olan 08/04/2014 Salı günü
ihale saatlerine kadar teklif dosyalarını Hacettepe Üniversitesi Genel Sekreterliğe teslim
edeceklerdir.
Madde 3 - Satılacak arsalar ile ilgili ihale dosyası bedeli olan 2.000,00 (ikibin) TL.’nin
Strateji Dairesi Başkanlığı veznesine yatırılması karşılığı Hacettepe Üniversitesi Genel
Sekreterlik’ten temin edilebilir.
Madde 4 - İhaleye katılacak olanlar her bir Ada/Parsel için ayrı ayrı muhammen bedelin
%3 oranındaki geçici teminatı; Banka Teminat Mektubu olarak verebilecekleri gibi, nakit olarak,
Strateji Dairesi Başkanlığı veznesine, Ada/Parsel No belirterek de yatırabileceklerdir. Geçici
teminat tutarları arsalar için ayrı ayrı yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.
Madde 5 - İhaleye katılabilmek için;
a) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut),
b) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden
tarafından imzalanmak zorundadır.)
c) Geçici Teminat,
d) Nüfus Cüzdanı Sureti (Gerçek kişiler için)
e) Kanuni İkametgah Belgesi (Gerçek kişiler için)
f) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi.
g) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili
olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,
h) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir meslek kuruluşundan yapılmış
olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve
kayıtlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası,
i) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen
noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 9
j) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza
beyannamesi veya imza sirküleri
k) Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi
bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye
iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici, v.s. gibi) yerli bankalar veya özel
finans kurumlarının kontrgarantisi istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları
her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe’ye çevirmek zorundadır.
l) Şartname alındı makbuzu.
Madde 6 - Satış ihalesine teklif verecekler; şartnamede belirtilen diğer belgeler ile birlikte
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 ve 38 inci maddesine uygun olarak hazırladıkları teklif
zarflarını, 08/04/2014 Salı günü ihale saatlerine kadar Hacettepe Üniversitesi’nin Sıhhiye
Yerleşkesi’nde bulunan Kongre Merkezi R Salonu’ndaki İhale Komisyon Başkanlığı’na sıra
numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir.
Madde 7 - İhale ilanı ve şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu hükümleri uygulanır.
Madde 8 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
İlan olunur.
2453/1-1
—— • ——
ROTOR ÇARPMA ZIRHI VE DEĞİRMEN ÇEVRE ZIRHI SATIN ALINACAKTIR
YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:
Santralımız kömür değirmenlerinde kullanılmak üzere rotor çarpma, çevre ve köşe
zırhlarının temini açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası
: 2014/34447
1 - İdarenin
a) Adresi
: Milas-Ören Karayolu 22. Km PK: 25 48201
Milas/MUĞLA
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 252 558 02 90 (Dahili 1479) - 558 02 91
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
2 - İhale Konusu Malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı
: 52.320 Kg Rotor Çarpma Zırhı (İç), 24.720 Kg Rotor
Çarpma Zırhı (Orta) 26.400 Kg Rotor Çarpma Zırhı
(Dış) 26.000 Kg Çevre Zırhı(30*120*900), 4.250 Kg
Değirmen Köşe Zırhı.
b) Teslim Yeri
: YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü.
c) İşin Süresi
: Zırhların teslim süresi, Sözleşmenin imzalandığı gün
dahil 90 (Doksan) takvim günüdür. Test, analiz ve
muayenelerde geçen süreler teslim süresine dahil
değildir.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü.
b) Tarihi ve Saat
: 22.04.2014 Saat 14:00
4 - İhale dokümanı, YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü adresinde
görülebilir ve 30-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunludur.
5 - Teklifler, 22.04.2014 Saat 14:00’e kadar YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme
Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6 - Bu ihale, 4734 sayılı Kanunun 3. maddesinin (g) bendi ve geçici 4.maddesi
hükümlerine istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve
İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.
2323/1-1
Sayfa : 10
RESMÎ GAZETE
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, teknik şartnamesi ile ihale ek şartlarına uygun
olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi esasları dahilinde iç piyasadan açık teklif isteme usulü ile
satın alınacaktır.
MALZEME GRUBU
Beyaz Sabun (180 Gr.)
Beyaz Sabun (200 Gr.)
Beyaz Sabun (250 Gr.)
Tuvalet Sabunu (20 G.)
Plastik Çöp Bidonu (Kapaklı)
Köpüğü Ayarlı Katkılı Komple
Sentetik Toz Deterjan
Köpüğü Ayarlı Ağartıcısız Sentetik
Toz Deterjan
Renkli Çamaşırlar İçin Köpüğü
Ayarlı Sentetik Toz Deterjan
Yardımcı Yıkama Maddesi (Ağır,
Kir, Kan ve Yağ Çözücü (Toz)
Yardımcı Yıkama Maddesi(Grilik ve
Sertlik Giderici, Kireç Çözücü, Sıvı)
Sanayi Tipi Bulaşık Makinesi
Deterjanı (Sıvı 20 L’lik)
Sanayi Tipi Bulaşık Makinesi
Parlatıcısı (Sıvı 20 L’lik)
Sanayi Tipi Bulaşık Makinesi Kireç
Çözücüsü (Sıvı 5 L’lik)
MİKTARI
100.000 Kg.
100.000 Kg.
50.000 Kg.
30.000 Kg.
20.000 Adet
NEYE GÖRE
ALINACAĞI
Teknik Şartname
Teknik Şartname
Teknik Şartname
Teknik Şartname
Teknik Şartname
500.000 Kg.
Teknik Şartname
100.000 Kg.
Teknik Şartname
200.000 Kg.
Teknik Şartname
30.000 Kg.
Teknik Şartname
10.000 Litre
Teknik Şartname
500.000 Litre
Teknik Şartname
200.000 Litre
Teknik Şartname
80.000 Litre
Teknik Şartname
SON TEKLİF
VERME TARİHİ
14.04.2014
15.04.2014
16.04.2014
17.04.2014
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE
BELİRTİLMİŞTİR.
a) İstekliler, ihale evrakını Ankara’da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ile
İstanbul ve İzmir Bölge Müdürlüklerimizde görebilirler. (Ayrıca, teknik şartnameler ile sair ihale
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları sayfasında yayınlanmış olup döküm
alınabilmektedir.)
b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine
veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.
c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış
zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir.
İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya
iade edilecektir.
d) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari
şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 11
3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz
II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki
gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacak
olup, bunu müteakip yazılı teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarakta
sürdürmeleri sağlanacaktır. İsteklilerin ihalenin devamında sözlü olarak indirim teklifinde
bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.
5 - Numune istenerek ihalesine çıkılan malzeme için verilen firma numunelerinin istenilen
şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu
inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun
bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, numuneleri
uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine teminatları ile birlikte
iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak değerlendirilecektir. Gerekli
görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.
6 - Firmalar sunacakları yazılı tekliflerinde ve bilahare sözlü olarak tekliflerini
sürdürmeleri halinde en ucuz teklifin belirlenmesinde yer alan kuruş hanesinde iki rakamdan fazla
küsüratlara yer verilmeyecektir.
7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.
8 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, teklif
edilen miktarın teslim mahalli itibariyle tespit edilen miktarın yarısından az olmaması şartıyla,
kısmi teklifte de bulunabilirler.
9 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda EN AZ 6 AY VADELİ OLARAK VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT metninde; ihalenin,
ilgili mevzuat ve şartname hükümlerine göre yerine getirileceği ibaresine yer verilecektir.
10 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.
2456/1-1
—— • ——
5607 SAYILI KANUN VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA
TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az 517,50-TL. ile en çok 90.995,38- TL. arasında değişen;
14/04/2014 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 52,00.- TL. en
çok 9.100,00- TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen araç satışlarında, B.Oto, Minübüs,
Kamyonet, Dorse, Motorsiklet, Tır Çekicisi cinsi 26 adet araç; açık artırma suretiyle, Gebze
Öğretmenevi Konferans Salonu, Muallimköy Girişi Gebze- KOCAELİ adresindeki Konferans
salonunda 15/04/2014 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz
konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet
adreslerimiz ile (0) (262) (646 24 95) numaralı telefondan ulaşılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00.- TL. bedel karşılığı
Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden
alınabilir.
İlan olunur.
2334/1-1
Sayfa : 12
RESMÎ GAZETE
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
YATIRIMCILARA DAVET
Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketinden:
Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi (TDİ)’ne Ait M/T Ömerli Su Tankeri, 4046
Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun Hükümleri Çerçevesinde “Satış” Yöntemiyle
Özelleştirilecektir.
Geminin
Adı
ÖMERLİ
Geçici Teminat
Bedeli
5.000,00 $
(Beşbin ABD Doları)
Tanıtım Dokümanı ve İhale
Şartları Belgesi Bedeli
100,00 (Yüz Türk Lirası)
Son Teklif Verme
Tarih ve Saati
09/04/2014 14.00
1. İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü
ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık
görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.
2. İhaleye katılabilmek için İhale Şartname ve Tanıtım Dokümanı alınması zorunludur.
İhale Şartname ve Tanıtım Dokümanı bedeli olarak, TDİ’nin T.Vakıflar Bankası A.Ş. Salıpazarı
Şubesi/İstanbul nezdindeki TR080001500158007261917602 (IBAN NO.LU) hesabına yatırılarak,
“ilgili geminin adı ile İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini içerir şekilde,
üstünde ihaleye katılacak olan gerçek/tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubunun adının veya
üyelerinden birinin isminin açıkça belirtildiği dekont karşılığında, aşağıda belirtilen adresten
28/03/2014 gününden itibaren alındı belgesi karşılığında temin edilebilecektir.
Ne surette olursa olsun İhale Şartname ve Tanıtım Dokümanı karşılığı olarak alınan bedel
iade edilmez.
3. İhaleye Türk ve yabancı uyruklu gerçek/tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları
katılabilirler. Teklif Sahipleri ihaleye katılabilmek için 5.000,00 $ (Beşbin ABD Doları) tutarında
geçici teminat vereceklerdir. Teminatın nakit olarak verilmesi halinde; TDİ’nin Türkiye Vakıflar
Bankası A.Ş., Salıpazarı Şubesi/İstanbul nezdindeki TR800001500158048000714670 no.lu
hesabına yatırılarak banka dekontunun son teklif verme tarihine kadar “İhaleye Katılabilmek İçin
Verilmesi Gereken Belgeler” maddesinde açıklandığı şekilde Teklif Zarfı’nın içerisine konularak
TDİ’ye teslim edilmesi zorunludur.
4. Teklifler ABD Doları olarak alınacak ve ihale ABD Doları üzerinden
sonuçlandırılacaktır. Teklifler, gemi için peşin olarak verilecektir. İhale bedeli sözleşmenin imza
tarihinde peşin ödenebilecektir.
5. Teklifler, Şartname ve Tanıtım Dokümanında belirtilen hususlar dikkate alınarak
hazırlanıp son teklif verme tarihi olan 09/04/2014 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar Türkiye
Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü, İdari Mali ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı,
(Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Kemankeş Caddesi Merkez Han No: 47 Giriş Kat 34425
Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL) adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve
saatinden sonra TDİ’ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp
TDİ/ÖİB ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini uzatmakta
serbesttir.
7. Özelleştirme işlemleri; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 12’nci
maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı Kanun’un 27’nci maddesi gereğince
her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü
Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Kemankeş Caddesi, Merkez Han No: 47 Kat: 2
Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL
Tel : (0212) 243 73 03 - (0212) 252 44 17 - (0212) 293 90 32
Faks : (0212) 243 73 02 -252 52 67
www.tdi.gov.tr
2263/1-1
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 13
YATIRIMCILARA DAVET
Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketinden:
Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi (TDİ)’ne Ait Paşalimanı Romörkörü, 4046
Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun Hükümleri Çerçevesinde “Satış” Yöntemiyle
Özelleştirilecektir.
Geminin Adı
PAŞALIMANI
Geçici Teminat
Bedeli
2.000,00 $ (İkibin
ABD Doları)
Tanıtım Dokümanı ve İhale
Şartları Belgesi Bedeli
50,00 (Elli Türk Lirası)
Son Teklif Verme
Tarih ve Saati
10/04/2014
Saat 14.00
1. İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü
ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık
görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.
2. İhaleye katılabilmek için İhale Şartname ve Tanıtım Dokümanı alınması zorunludur.
İhale Şartname ve Tanıtım Dokümanı bedeli olarak, TDİ’nin T.Vakıflar Bankası A.Ş. Salıpazarı
Şubesi /İstanbul nezdindeki TR080001500158007261917602 (IBAN NO.LU) hesabına
yatırılarak, “ilgili geminin adı ile İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini içerir
şekilde, üstünde ihaleye katılacak olan gerçek/tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubunun adının
veya üyelerinden birinin isminin açıkça belirtildiği dekont karşılığında, aşağıda belirtilen adresten
28/03/2014 gününden itibaren alındı belgesi karşılığında temin edilebilecektir.
Ne surette olursa olsun İhale Şartname ve Tanıtım Dokümanı karşılığı olarak alınan bedel
iade edilmez.
3. İhaleye Türk ve yabancı uyruklu gerçek/tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları
katılabilirler. Teklif Sahipleri ihaleye katılabilmek için 2.000,00 $ (İkibin ABD Doları) tutarında
geçici teminat vereceklerdir. Teminatın nakit olarak verilmesi halinde; TDİ’nin Türkiye Vakıflar
Bankası A.Ş., Salıpazarı Şubesi/İstanbul nezdindeki TR800001500158048000714670 no.lu
hesabına yatırılarak banka dekontunun son teklif verme tarihine kadar “İhaleye Katılabilmek İçin
Verilmesi Gereken Belgeler” maddesinde açıklandığı şekilde Teklif Zarfı’nın içerisine konularak
TDİ’ye teslim edilmesi zorunludur.
4. Teklifler ABD Doları olarak alınacak ve ihale ABD Doları üzerinden
sonuçlandırılacaktır. Teklifler, gemi için peşin olarak verilecektir. İhale bedeli sözleşmenin imza
tarihinde peşin ödenebilecektir.
5. Teklifler, Şartname ve Tanıtım Dokümanında belirtilen hususlar dikkate alınarak
hazırlanıp son teklif verme tarihi olan 10/04/2014 Perşembe günü saat 14:00’e kadar Türkiye
Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü, İdari Mali ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı,
(Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Kemankeş Caddesi Merkez Han No: 47 Giriş Kat 34425
Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL) adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve
saatinden sonra TDİ’ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp
TDİ/ÖİB ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini uzatmakta
serbesttir.
7. Özelleştirme işlemleri; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 12’nci
maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı Kanun’un 27’nci maddesi gereğince
her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü
Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Kemankeş Caddesi, Merkez Han No:47 Kat:2
Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL
Tel : (0212) 243 73 03 - (0212) 252 44 17 - (0212) 293 90 32
Faks : (0212) 243 73 02 -252 52 67
www.tdi.gov.tr
2265/1-1
Sayfa : 14
RESMÎ GAZETE
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
YÜKLEYİCİ YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından:
İşin adı: E.H. Yükleyici yedekleri alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında
hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2014/33864
Dosya No
: 1427022
1 - İdarenin:
a) Adresi
: BÜLENT ECEVİT CADDESİ NO:125 ZONGULDAK
b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)
Faks : 0.372 251 19 00
c) Elektronik posta adresi:
2 - İhale konusu malın:
a) Niteliği, türü ve miktarı
: E.H.Yükleyici yedekleri: 20 kalem
b) Teslim yeri
: TTK. Genel Müdürlüğü Makine İkmal ve Daire
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Müdürlüğü
Tesellüm Ambarıdır/ZONGULDAK
c) Teslim tarihi
: İşe başlanmasına müteakip 75 takvim günü
3 - İhalenin:
a) Yapılacağı yer
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi
No:125 ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 22. 04. 2014 - 15.00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4-1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) İdari Şartnamenin 9’uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan,
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 15
e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak
girişim beyannamesi,
ı) Şartnamenin 16’ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça
ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde
görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler en geç 22.04.2014 SALI günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu
değildir.
9. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
10. İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda
geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13. Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır;
13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
2337/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 16
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Muhtelif Malzeme alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde
açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
: 2014/34196
1 - İdarenin
a) Adı
: T.Ş.F.A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası
a) Adresi
: Pınarbaşı Mah. Nurhak Yolu Üzeri 5 Km. Elbistan/
KAHRAMANMARAŞ
b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 344 419 16 09
Fax: 0 344 419 16 17
2 - İhale konusu malların
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı aşağıda belirtilmiştir.
Malzemenin Adı
Boru
Boru
Boru
Boru
Boru
Dirsek
Dirsek
Dirsek
Dirsek
Dirsek
Flanş
Flanş
Flanş
Flanş
Flanş
Sac
Sac
Sac
Köşebent
Köşebent
Profil demir
Profil demir
Muhtelif Malzeme Alımı
Malzemenin Özelliği
Malzeme ölçüsü
TS EN 10217-1 Dikişli
114,3X3,6X6000mm
TS EN 10217-1 Dikişli
139,7X4,0X6000mm
TS EN 10217-1 Dikişli
168,3X4,5X6000mm
TS EN 10217-1 Dikişli
406,4X8,8X6000mm
TS EN 10217-1 Dikişli
273,0X6,3X6000mm
DIN 2605 , Dikişli
90º, 114,3X3,6mm
DIN 2605 , Dikişli
90º, 139,7X4,0mm
DIN 2605 , Dikişli
90º, 168,3X4,5mm
DIN 2605 , Dikişli
90º, 406,4X8,8mm
DIN 2605 , Dikişli
90º, 273,0X6,3mm
St 37-1
ø 100 mm
St 37-1
ø 125 mm
St 37-1
ø 150 mm
St 37-1
ø 400 mm
St 37-1
ø 250 mm
Siyah, St 37-1
1000X2000X4,0mm
Baklava dilimli, St 37-1
1000X2000X4,0mm
Siyah, St 37-1
1000X2000X3,0
St 37
50X50X5mm
St 37
40X40X4mm
St 37
50X50X3mm
St 37
40X40X3mm
Birimi
Metre
Metre
Metre
Metre
Metre
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Miktarı
150
90
60
102
150
20
10
10
10
15
40
20
20
20
30
1280
660
480
226
145
117
221
: Elbistan Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı
: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe başlama
tarihinden itibaren en geç 20 (Yirmi) takvim günü içerisinde
teslim edilecektir.
3 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
b) Teslim Yeri
c) Teslim Tarihi
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 17
4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
5 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde
görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 50,00 (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler, 08.04.2014 Salı günü saat 14.00’e kadar Elbistan Şeker Fabrikası
adresindeki Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.
8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim
günü olmalıdır.
10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
11 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri
hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve
Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta
veya kısmen yapmakta serbesttir.
2333/1-1
—— • ——
ESKİŞEHİR - KONYA HATTINDA YOL YENİLEMELERİ SONUCU HATTAN ÇIKAN,
HATTIN SAĞINDA VE SOLUNDA PLATFORM ÜZERİNDE BULUNAN, MUHTELİF
BOYLARDA KAYNAKLI DURUMDA BULUNAN RAYLARIN "DİSKLİ RAY KESME
MAKİNESİ" İLE KESİLDİKTEN SONRA AÇIK VAGONLARA YÜKLENMESİ,
VAGONLARDAN BOŞALTILARAK İSTASYONLARDA MUHAFAZA
EDİLECEK ALANA İSTİF EDİLMESİ (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE)
HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2014/33158
İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah.
GAR/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43
c) Elektronik Posta Adresi
: www.tcdd.gov.tr
([email protected])
1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:
Toplam 184.932 metre ray için 3.681 adet ray kesimi yapılarak vagonlara yüklenip
Alayunt, Çöğürler, Değirmenözü, Akşehir ve Argıthan istasyonlarına indirilmesi ve istiflenmesi
hizmeti (Teknik Şartnameye göre) satın alınacaktır.
2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
Başkanlığına ihale gün ve saati olan 22/04/2014 günü saat 14.30'a kadar verilmiş veya gelmiş
olması şarttır.
4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale
Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü
Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.
5 - Teklif edilen bedelin en az % 3'ü oranında geçici teminat verilecektir.
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
2402/1-1
Sayfa : 18
RESMÎ GAZETE
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
ÜÇ EKSENLİ BASINÇ DENEY SETİ SATIN ALINACAKTIR
Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri
Koordinatörlüğünden:
1 adet Üç Eksenli Basınç Deney Seti alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü
maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli
2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası
: 2014/33641
1 - İdarenin
a) Adresi
: Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İncivez/
ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası
: 0 372 257 40 10/1478 Faks: 0 372 257 4579
c) Elektronik posta adresi
: ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
: http://w3.beun.edu.tr/
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 1 adet Üç Eksenli Basınç Deney Seti alımı.
b) Teslim [yeri/yerleri]
: B.E.Ü. Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
Anabilim Dalı Başkanlığı İncivez/ZONGULDAK
c) Teslim [tarihi/tarihleri]
: İşe başlama tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi)
takvim günüdür.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampüs
Memur Yemekhanesinde İncivez/ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 15.04.2014 Salı günü Saat:14:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi
odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel
kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici
teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da
Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.5. İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 19
4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde,
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından İdari şartnamenin 7.1. maddesinin (a) ve (b)
bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı
tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.4.1. Ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı doküman katalog, fotoğraf veya benzeri
materyaller ile teknik şartnameye cevaplarını ve açıklamalarını içeren doküman;
4.4.1.1. Teklif edilen ürünün idarece hazırlanan teknik şartnameye uygunluğunu teyit
edebilmek için istekliler teklif ettikleri ürüne ait broşür, katalog, resim vb. materyalleri ihale
dosyasında sunacaktır. (broşür, katalog, resim vb. materyaller Türkçe veya İngilizce olmalıdır.)
4.4.1.2. Teknik Şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı
altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir.
4.4.2. Teklif veren firmalar cihazın en az 2 (iki) yıl garantili olduğuna dair belgeyi ve
garanti süresi boyunca 6 (Altı) ayda bir yazılım ve cihazın bakımını yapacağına dair belgeyi ihale
dosyasında sunacaktır.
Yukarıda sayılan belgeler ihale dosyasında sunulacaktır.
4.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.-TL (ElliTürk Lirası)
karşılığı Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri
Koordinatörlüğü İncivez/ZONGULDAK adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, 15.04.2014 Salı günü Saat:14:00’a kadar Bülent Ecevit Üniversitesi
Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İncivez/ZONGULDAK
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim
günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003
tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
2380/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 20
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
ICP-MS CİHAZI SATIN ALINACAKTIR
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 1 adet ICP-MS Cihazı alımı 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak
hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi
uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası*
: 2014 / 36194
1 - İdarenin
a) Adresi
: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No: 1
06800
Çankaya/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası
: 312-210 35 86 - Fax: 210 35 91
c) Elektronik posta adresi (varsa) :
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 1 adet ICP-MS Cihazı
b) Teslim yeri
: Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
c) Teslim tarihi
: Sözleşme tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Merkez Mühendislik Binası 1. Kat Satın Alma
Komisyon Odası
b) Tarihi ve saati
: 21/04/2014 Pazartesi 11:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu.
4.1.4. İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya
ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 21
4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler
4.2.1. İstekli; alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını göstermek
üzere, a, b, c bentlerinde yer alan belgeler arasından, kendi durumuna uygun olanı idareye
sunmalıdır;
a - İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler,
b - İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci
olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c - İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden
biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek
amacıyla,
4.2.2. İstekli üretici firmaya ait ISO kalite belgesi veya ürüne ait AT sertifikasını (CE
Certificate, TÜV. vb.) idareye sunacaktır.
4.2.3. İstekli, kendi/Türkiye temsilcisi firma/ üretici adına Sanayi Bakanlığından alınan
sözkonusu ihale ile ilgili ürünlere ait Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet
Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır.
4.2.4. İstekli teklif ettiği ürünlere ait katalog/broşür/dokümanları idareye sunacaktır.
4.2.5. İstekli, teknik şartnamenin bütün maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik
düzeyde; madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir. Okunmuştur, anlaşılmıştır, vb. türdeki
yanıtlar kabul edilmeyecektir. (Teklif dosyasında sunacaktır.)
4.2.6. Teklif edilen malın marka ve modeli beyan edilecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir.
7 - İhale dokümanı ODTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kampüs
Endüstri Müh. Binası Yanı Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ şubesindeki TR490001001537089738895002 nolu
hesabına 120,00 TL (YüzyirmiTürkLirası) yatırılarak dekont karşılığında aynı adresten temin
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler 21/04/2014 Pazartesi günü, saat 11:00’a kadar ihale dokümanının alındığı
yere (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü) verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Götürü Bedel sözleşme düzenlenecektir.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’sinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim
günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kamu hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli
2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
2489/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 22
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
MÖSSBAUER SPEKTROSKOPİSİ SATIN ALINACAKTIR
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 1 adet Mössbauer Spektroskopisi alımı 4734
sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine
dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi
(f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası*
: 2014/36186
1 - İdarenin
a) Adresi
: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No: 1
06800
Çankaya/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası
: 312-210 35 86 - Fax: 210 35 91
c) Elektronik posta adresi (varsa) :
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 1 adet Mössbauer Spektroskopisi
b) Teslim yeri
: Fizik Bölümü
c) Teslim tarihi
: Sözleşme tarihinden itibaren 112 takvim günüdür.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Merkez Mühendislik Binası 1.Kat Satın Alma
Komisyon Odası
b) Tarihi ve saati
: 16/04/2014 Çarşamba 11:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu.
4.1.4. İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya
ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 23
4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler
4.2.1. İstekli; alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını göstermek
üzere, a, b, c bentlerinde yer alan belgeler arasından, kendi durumuna uygun olanı idareye
sunmalıdır;
a - İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler,
b - İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci
olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c - İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden
biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek
amacıyla,
4.2.2. İstekli üretici firmaya ait ISO kalite belgesi veya ürüne ait AT sertifikasını (CE
Certificate, TÜV. vb.) idareye sunacaktır.
4.2.3. İstekli, kendi/Türkiye temsilcisi firma/üretici adına Sanayi Bakanlığından alınan
sözkonusu ihale ile ilgili ürünlere ait Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet
Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır.
4.2.4. İstekli teklif ettiği ürünlere ait katalog/broşür/dokümanları idareye sunacaktır.
4.2.5. İstekli, teknik şartnamenin bütün maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik
düzeyde; madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir. Okunmuştur, anlaşılmıştır, vb. türdeki
yanıtlar kabul edilmeyecektir. (Teklif dosyasında sunacaktır.)
4.2.6. Teklif edilen malın marka ve modeli beyan edilecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir.
7 - İhale dokümanı ODTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kampüs
Endüstri Müh. Binası Yanı Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ şubesindeki TR490001001537089738895002 nolu
hesabına 75,00 TL(YetmişbeşTürkLirası) yatırılarak dekont karşılığında aynı adresten temin
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler 16/04/2014 Çarşamba günü, saat 11:00´a kadar ihale dokümanının alındığı
yere (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü) verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Götürü Bedel sözleşme düzenlenecektir.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’sinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim
günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kamu hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli
2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
2488/1-1
Sayfa : 24
RESMÎ GAZETE
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
1 ADET GAMMA KNIFE SATINALINACAKTIR
Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:
GAMMA KNIFE alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile
geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı
kararname eki esaslarının 20. maddesi (e) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası
:2014/36631
1 - İdarenin
a) Adresi
: Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri
Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58
c) Elektronik posta adresi
: [email protected]
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet GAMMA KNIFE Alımı
b) Teslim yeri
: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
c) Teslim tarihi
: Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 (altmış) takvim
günüdür.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
b) Tarihi ve saati
: 15.04.2014 Salı günü, saat: 14:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek
Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da
Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,
odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici
teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da
Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 25
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge,
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler,
1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci
ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler,
3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı
sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir.
4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,
Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için
teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.
4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı verilecektir.
4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak)
verilecektir.
4.2.5. İsteklilerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı
olduklarını ve alımı yapılacak olan GAMMA KNIFE”ın T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi
Bankasında (TİTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren belgeler verilecektir
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması:
7.1 - İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500
Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 20.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın
alınabilir.
7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler 15/04/2014 Salı günü, saat 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü
Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim
edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim
günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve
2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
2530/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 26
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
1 ADET ENJEKSİYON KALIBI SATINALINACAKTIR
Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:
Enjeksiyon Kalıbı alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile
geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı
kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası
: 2014/36614
1 - İdarenin
a) Adresi
: Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri
Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58
c) Elektronik posta adresi
: [email protected]
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 1 Adet Enjeksiyon Kalıbı Alımı
b) Teslim yeri
: Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
c) Teslim tarihi
: Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 3 (üç) takvim
günüdür.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
b) Tarihi ve saati
: 07.04.2014 Pazartesi günü, saat: 14:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek
Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da
Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,
odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 27
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici
teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da
Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge,
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak)
verilecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması:
7.1 - İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500
Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 20.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın
alınabilir.
7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler 07.04.2014 Pazartesi günü, saat: 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü
Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim
edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim
günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve
2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
2531/1-1
Sayfa : 28
RESMÎ GAZETE
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
YG- AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Batman Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet
Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Batman Merkez Tevsii (2. Bölüm) Organize
Sanayi Bölgesine ait, YG- AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her
biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü
ile ihale edilecektir.
1 - İdarenin adresi
: Organize Sanayi Bölgesi 10. Cad. No : 1 BATMAN
a) Niteliği, türü ve miktarı
: OSB alanına ait YG-AG elektrik şebekesi yapım işi
b) Yapılacağı yer
: Batman-Merkez
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren
en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe
başlanacaktır.
d) İşin süresi
: 31/10/2014 tarihine kadar tamamlanacaktır.
e) Keşif bedeli (2014 Tedaş B.F. ile) : 1.574.893.-TL
f) Geçici teminatı
: 110.242,51-TL
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa
Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu.
2151 Cad. No: 154
8. Kat Toplantı Salonu
Söğütözü - ANKARA
b) Tarihi ve saati
: 15/04/2014 - Saat 10.00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile
varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.
B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar
Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli
Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.
4) İş Deneyim Belgesi.
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif
edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim
Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye
yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de
sunulması gerekmektedir
İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo
indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi
veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir.
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında
değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer
işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39.
maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.
5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 29
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit
kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir.
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)
2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum
bildirimi.
D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51
hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda;
ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli
mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge.
F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
G) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki
form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
J) İç Zarf.
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun
olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye
katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa
Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154
8. Kat 826 nolu oda
Söğütözü- ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle
ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.
İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.
5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya
konsorsiyum) kabul edilmez.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasında veya Batman
Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının, Organize Sanayi Bölgesi 10. Cad. No :
1 BATMAN adreslerinde görülebilir veya 350.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat
826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunludur.
8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
2496/2/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 30
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
6.730 ADET ELEKTRİKLİ ISITICI (YAĞLI RADYATÖR) SATIN ALINACAKTIR
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:
1 - Türk Kızılayı tarafından 6.730 Adet Elektrikli Isıtıcı (Yağlı Radyatör) idari ve teknik
şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel
Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No:18 Fatih/İstanbul” adresindeki
İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.
İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.
4 - Firmalar ihale zarfını en geç 16 NİSAN 2014 günü saat 10:00’a kadar Genel
Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.
5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 17 NİSAN 2014 günü saat 16:30’da Genel
Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8- Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.
—————
2498/1-1
77 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
1 - Türk Kızılayı’nın ihtiyacı olan “77 kalem temizlik malzemesi” idari şartname
hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.
2 - Firmalar, 6.500,00 TL’lik geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel
Müdürlüğümüz, “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No: 18 Fatih/İSTANBUL”
adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 50,00 TL karşılığında temin edilebilir.
İdari Şartnameye www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir.
4 - Firmaların tekliflerini en geç 15 NİSAN 2014 günü saat 11:00’a kadar Genel
Müdürlüğümüz İdari İşler Birimi’ne vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.
5 - 2 nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 16.04.2014 saat 15:30’da Genel
Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8 - Kurumumuz Kamu ihale kanunlarına tabi değildir.
—————
2499/1-1
14 ADET PLAZMA ŞOKLAMA CİHAZI SATIN ALINACAKTIR
1 - Kurumumuz Bölge Kan Merkezi ve Kan Bağış Merkezlerinin ihtiyacı olan aşağıda
cinsi ve miktarı belirtilen malzeme kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.
1
MALZEME ADI
MİKTAR (ADET)
Plazma Şoklama Cihazı
14
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 31
2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel
Müdürlüğümüzden
ve
“Balabanağa
Mahallesi
Büyük
Reşit
Paşa
Caddesi
No:
18
Fatih/İSTANBUL” adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 100,00 TL karşılığında
temin edilebilir.
İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.
4 - Firmalar ihale zarflarını en geç 15 NİSAN 2014 günü saat 10:30’a kadar Genel
Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.
5 - 1 Nolu “İhale İdari ve Teknik Belgeleri” zarfı aynı gün saat 14:30’da Genel
Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.
2500/1-1
—————
3 KALEM PREFORM ALINACAKTIR
1 - Türk Kızılayı Afyonkarahisar Mineralli Su İşletmeler Müdürlüğü’nde kullanılmak
üzere aşağıdaki tabloda cins ve miktarı belirtilen 3 Kalem Preform idari ve teknik şartname
hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.
SIRA NO
MALZEMENİN CİNSİ
MİKTARI
1
Preform 19 Gr.
2
Preform 23,5 Gr.
11.280.000 Adet
1.440.000 Adet
3
Preform 36,5 Gr.
4.320.000 Adet
2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel
Müdürlüğümüz, “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No : 18 Fatih/İSTANBUL”
adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden ve “Afyon İhsaniye/Gazlıgöl” mevkiindeki Türk Kızılayı
Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğümüzden 150,00 TL karşılığında temin edilebilir.
İdari
ve
Teknik
Şartnamelere
www.kizilay.org.tr/ihale
ilanları
adresinden
ulaşılabilecektir.
4 - Firmaların tekliflerini en geç 21 NİSAN 2014 günü saat 10:00’a kadar Genel
Müdürlüğümüz İdari İşler Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir
4 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 22 NİSAN 2014 günü saat 14:30’da Genel
Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.
5 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7 - Telgraf, faks ve maille yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.
2501/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 32
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, FİRUZAĞA MAH., KADİRİLER YOKUŞU SOK.
NO: 21 ADRESİNDEKİ 30 PAFTA, 497 ADA, 41 PARSELDE KAYITLI 280,72 M 2
TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BİNANIN YIKILARAK KONUT İNŞAATI
ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL İLE YAPTIRILACAKTIR
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:
1 - İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Firuzağa Mah., Kadiriler Yokuşu Sok. No: 21 adresindeki
30 pafta, 497 ada, 41 parselde kayıtlı 280,72 m2 taşınmaz üzerindeki binanın yıkılarak konut
inşaatı anahtar teslim götürü bedel ile yaptırılacaktır.
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel
Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İstanbul” adresindeki
İstanbul Müdürlüğümüzden 350,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.
İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/İhale İlanları adresinden ulaşılabilecektir.
4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 29 NİSAN 2014 günü saat 10:00’a kadar Genel
Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.
5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 30 NİSAN 2014 günü saat 14:30’da Genel
Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.
2502/1-1
—————
38.470 ADET TEK KİŞİLİK SÜNGER YATAK SATIN ALINACAKTIR
1 - Türk Kızılayı tarafından 38.470 Adet Tek Kişilik Sünger Yatak idari ve teknik
şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel
Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İstanbul” adresindeki
İstanbul Müdürlüğümüzden 150,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.
İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.
4 - Firmalar ihale zarfını en geç 16.04.2014 günü saat 10:30’a kadar Genel
Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.
5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 17.04.2014 günü saat 14:30’da Genel
Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.
2503/1-1
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 33
YAŞ ÇAY NAKLİYE VE YÜKLEME İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Zihniderin Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
RİZE
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 9.200.000 kg. yaş çay yükleme ve Nakliye işi %20
artar-azalır opsiyonlu olarak satınalma Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale
usulü ile yaptırılacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler aşağıdaki adresten 50,00TL. Bedelle tahsil fişi karşılığında
temin edebilirler.
a) Zihniderin Çay Fabrikası Müdürlüğü Boğaz Mah./RİZE
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin İdari ve Teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 10.04.2014 Perşembe günü saat 14.00’e kadar
Zihniderin Çay Fabrikası Evrak kayıt - RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya
posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün
olmalıdır.
7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici
teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6
oranında alınır.
8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı Nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir.
9 - İhale Zihniderin Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen
veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
2336/1-1
—— • ——
YAŞ ÇAY NAKLİYE VE YÜKLEME İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tersane Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
Derepazarı - RİZE
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 11.000.000 Kg. yaş çay nakliye ve yükleme işi %20
artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında,
Açık İhale usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, 50,00 TL bedelle (K.D.V. dahil) aşağıda belirtilen banka hesap
numarasına yatırılıp alınacak makbuz karşılığında belirtilen adresten temin edilebilir.
- T.C. Ziraat Bankası-Derepazarı - Hesap No: TR34 0001 0007 8129 3289 8759 85
- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tersane Çay Fabrikası Müdürlüğü/Tersane Mah.
Cumhuriyet Cad No: 36 53900 Derepazarı/RİZE
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 09 Nisan 2014 günü saat 14:00’e kadar Tersane Çay
Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile
göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün
olmalıdır.
7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici
teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6
oranında alınır.
8 - İhale Tersane Çay Fabrikası Müdürlüğü Derepazarı/RİZE adresinde yapılacaktır.
9 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı, nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir.
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın
Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta
serbesttir.
2294/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 34
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:
Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz biriminde açık bulunan
kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi
alınacaktır. Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür.
Adayların belirtilen kadrolar için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ekinde
diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan fotokopisi, üç (3) adet fotoğraf ile
özgeçmişi ve yayın listelerini kapsayan bir dosyayı dört nüsha halinde hazırlayıp müracaat
etmeleri ilan olunur.
NOT: - Belirtilen kadrolara daimi statüye göre atama yapılacaktır.
- Başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.
- Başvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil
başarı belgelerini eklemelidirler.
- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin
eksik olması halinde de müracaatlar geçersiz sayılacaktır.
- Başvuracak adayların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.
ANABİLİM/ANASANAT DALI
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
DOÇENT
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ
1
MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİ
1
TERMODİNAMİK
1
AÇIKLAMA
Katıhal lazer malzemeleri konusunda
çalışma yapmış olmak.
Robot kontrolü konusunda çalışma
yapmış olmak.
Malzeme termodinamiği konusunda
çalışma yapmış olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TÜRK VE İSLAM SANATLARI
1
Safranbolu konusunda çalışma yapmış
olmak.
2472/1-1
—— • ——
Ufuk Üniversitesinden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve
Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı
ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu
hükümlerine tabi olmak üzere)
Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların Fakülte/Bölüm/
Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf,
özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan
(Profesörler için 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçentler için 4 takım) dosyalarını vermeleri
gerekmektedir.
1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.
2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr
adresinden ulaşılabilir.
FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI
Tıp Fakültesi
Nükleer Tıp
KADRO ÜNVANI
ADEDİ
Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent
1
(En az 3 yıl uzmanlığı olan)
2504/1-1
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 35
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: İlme Vefa Vakfı
VAKFEDENLER: Mehmet BOSTAN, Ahmet BOSTAN, Süleyman ALTUNTAŞ, Hatice
ALTUNTAŞ
VAKFIN İKAMETGAHI: KOCAELİ
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Kocaeli 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25/12/2013 tarih ve E. 2013/328, K. 2013/1151
sayılı kararı.
VAKFIN AMACI:
1) Milli, ahlaki, dini, tarihi, kültürel esaslara bağlı kalarak, ilmin, milli kültürün
yaygınlaştırılmasını fertlerin bu esaslara göre yetişip şahsiyet kazanmalarını ve sosyal
dayanışmalarını sağlayacak her türlü faaliyette bulunmak.
2) İlkokul öncesi, anaokulu, ilk, orta, meslek eğitimi, yüksek eğitim kademelerinde eğitim
görenlere; lisans, lisansüstü, mastır, doktora vb. bilimsel çalışmaları yapanlara gerekli her türlü
maddi ve manevi desteği sağlamak.
3) Fertlere; dini, tarihi, kültürel, doğal çevreyi koruma bilincini aşılamak. Bütün yönleriyle
çevrenin korunması, düzenlenmesi yenilenmesi için gereken her türlü faaliyette bulunmak.
VAKFIN MAL VARLIĞI: Kocaeli İli, Derince İlçesi, Çınarlı Mahallesi, 19K1A pafta,
3000 ada, 11 parsel sayılı, 902,40 m2 sahalı arsa ve aynı yer 10 parsel sayılı 447,60 m2 sahalı arsa
ile 10 Parsel sayılı arsa üzerindeki yığma kagir binanın 1 ve 2 nolu daireleri.
YÖNETİM KURULU:
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:
Kurucular kurulunca karar verilir. Karar alınamayacağı takdirde bu mal varlığı ve diğer
hakları aynı maksada hizmet eden Ensar vakfına devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
2494/1-1
—————
Zübeyde Hanım Doğumevi Sağlık Vakfı Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin
28/02/2014 tarihinde kesinleşen, 29/01/2014 tarih ve E: 2013/34, K: 2014/21 sayılı kararı gereği
dağılmıştır.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
2493/1-1
—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
KURUL KARARI
Karar No : 4926-5
Karar Tarihi : 20/03/2014
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/03/2014 tarihli toplantısında; TEİAŞ tarafından
önerilen Primer Frekans Kontrol Birim Hizmet Bedelinin 2014 yılı 2. çeyreği için 9,42 TL/MWh
olarak onaylanmasına,
Karar verilmiştir.
2535/1-1
—— • ——
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:
Belediye Encümenimizin 17.02.2014 tarih ve 489/666 sayılı, Ankara Büyükşehir Belediye
Encümeninin 13.03.2014 tarih ve 806/1597 sayılı kararları ile onaylanan 84314/1 nolu
parselasyon planı Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.
İlgililere ilan olunur.
ÇAYYOLU MAHALLESİ
63575, 63576, 63577, 63578, 63579, 63580, 63581, 63582, 63583, 63584, 63585, 63586,
63587, 63588, 63589, 63590, 63591, 63592, 63593, 63594, 63595, 63596, 63597, 63598, 63599,
63600, 63601, 63602, 63603, 63604, 63605, 63606, 63607, 63608, 63609, 63610, 63611, 63612,
63613, 63614, 63615, 63616 adaların tüm parselleri,
ALACAATLI MAHALLESİ
63804 ada 2 nolu parsel.
2487/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 36
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
Adalet Bakanlığından:
MÜNHAL NOTERLİKLER
Aşağıda 2013 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF noterlikler
münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE
İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay
içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları
gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde
Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.
İlan olunur.
SIRA NO
12345678910 -
NOTERLİĞİN ADI
ARDAHAN NOTERLİĞİ
BOLU İKİNCİ NOTERLİĞİ
ÇARŞAMBA BİRİNCİ NOTERLİĞİ
ÇUBUK NOTERLİĞİ
GEREDE NOTERLİĞİ
İNEGÖL ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
KARAMAN DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
KUMLUCA İKİNCİ NOTERLİĞİ
MARDİN İKİNCİ NOTERLİĞİ
SERİK ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
—————
2013 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ
410.466,97.-TL.
178.420,11.-TL.
429.868,24.-TL.
670.427,89.-TL.
298.940,57.-TL.
579.313,47.-TL.
433.155,90.-TL.
375.840,23.-TL.
789.951,40.-TL.
248.804,16.-TL.
2465/1-1
MÜNHAL NOTERLİKLER
Aşağıda 2013 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF
NOTERLİKLER münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF
NOTERLERDEN BU NOTERLİKLERE atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay
içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları
gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde
Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.
İlan olunur.
SIRA NO
12345678910 11 12 13 14 15 -
NOTERLİĞİN ADI
ADANA BEŞİNCİ NOTERLİĞİ
ANKARA YİRMİSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ
BAKIRKÖY ONBEŞİNCİ NOTERLİĞİ
BEYOĞLU KIRKDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
BEYOĞLU ELLİBEŞİNCİ NOTERLİĞİ
DENİZLİ İKİNCİ NOTERLİĞİ
DİYARBAKIR BEŞİNCİ NOTERLİĞİ
HATAY DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
İSTANBUL ONDOKUZUNCU NOTERLİĞİ
İZMİR YİRMİNCİ NOTERLİĞİ
KADIKÖY ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
KARTAL ONUNCU NOTERLİĞİ
KAYSERİ BEŞİNCİ NOTERLİĞİ
KONYA SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ
ÜSKÜDAR ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
2013 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ
786.045,86.-TL.
818.967,77.-TL.
1.577.854,00.-TL.
719.849,92.-TL.
609.309,25.-TL.
1.151.473,66.-TL.
1.312.030,37.-TL.
886.949,66.-TL.
582.471,61.-TL.
933.692,17.-TL.
972.984,51.-TL.
1.417.248,45.-TL.
934.669,33.-TL.
1.013.000,00.-TL.
1.209.286,40.-TL.
2464/1-1
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 37
İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:
Son Başvuru Tarihi : 11.03.2014
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri
uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.
Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve
Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 3,
(3. fıkrada) de belirtilen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda
ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.
YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2 - Özgeçmiş
3 - Yayın listesi
4 - 2 adet vesikalık fotoğraf
5 - Nüfus cüzdanı örneği
6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) (yurtdışında
alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)
7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa)
atama yazısı)
8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 4 adet CD
PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2 - Özgeçmiş
3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)
4 - 2 adet vesikalık fotoğraf
5 - Nüfus cüzdanı örneği
6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik
belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış
olması)
7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa)
atama yazısı)
8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 6 adet CD
NOTLAR
1 - Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen
şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden
ulaşılabilir.
BAŞVURU YERİ VEİLETİŞİM
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Cad. No: 156 Balçova/İZMİR
Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi: 232 4888122
Fax: 232 2792626
FAKÜLTE
Mühendislik ve Bilgisayar
Bilimleri Fakültesi
Mühendislik ve Bilgisayar
Bilimleri Fakültesi
BÖLÜM
Makina ve
Malzeme
Mühendisliği
İnşaat
Mühendisliği
UNVAN
ADET
Profesör
1
Yardımcı
Doçent
1
ANABİLİM DALI/
AÇIKLAMA
Makina, tasarım ve
imalat; CAD/CAM
Hidrolik anabilim dalında
çalışmaları olmak
2517/1-1
Sayfa : 38
RESMÎ GAZETE
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul’un 30/10/2013 tarihli ve 4673-152 sayılı Karar’ı ile Zeytinburnu Abay Caddesi
No.178 Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde, 02.03.2012 tarih ve TAŞ/939-82/30663 sayılı
Taşıma Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Erdoğdu Denizcilik ve Ticaret Limited Şirketi’nin,
İstanbul Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 01.06.2012 tarihinde yaptığı denetimde usulsüz
akaryakıt transferi yaptığı tespit edilmesi nedeniyle 12/06/2013 tarih ve 4455/7 sayılı Kurul
Kararı gereği istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü
Kurulca değerlendirilmiş olup, Şirketin, İstanbul Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 01.06.2012
tarihinde yaptığı denetimde tespit edildiği üzere usulsüz akaryakıt transferi yaparak lisansının
verdiği haklar dışında faaliyette bulunma eylemiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4
üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci
maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile aynı yönetmeliğin 35 ve 36 ıncı maddelerine aykırı hareket
ettiği anlaşıldığından mezkûr tüzel kişi hakkında, usulsüz akaryakıt transferi yaparak lisansının
verdiği haklar dışında faaliyette bulunma eylemi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile Petrol Piyasası Kanununun 19
uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince
belirlenen 339.814,-TL.tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği,
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
(VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca
5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma
hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2418/1/1-1
—————
Kurulun 09/01/2014 tarih ve 4826-69 sayılı Kararı ile; "Doğubeyazıt Yolu Üzeri
Hanibaba Caddesi AĞRI" adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 20.04.2006 tarih ve
LPGBAY/734-68/02199 sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi Hanifi Aslan-Ömür Petrol'ün,
18.04.2013 tarihinde, kendisine ait tesiste mutfak tüplerine dolum yapması ve mutfak tüplerine
dolum yapmakta kullanılan dolum aparatı bulundurmasının 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol
Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunun 7 nci maddesinin 2 nci fıkrasının 4 üncü bendi ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 26 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendine aykırı olması
sebebiyle, Hanifi Aslan-Ömür Petrol hakkında, mezkur Kanunun 16 nci maddesinin ikinci
fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ve "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası
Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 nci Maddesi
Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümler gereğince 2013 yılı için
belirlenen 366.319,-TL tutarındaki idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 366.319,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği,
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası
T.A.O.(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu'na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca
5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 39
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
2418/2/1-1
—————
Kurul’un 09/05/2013 tarihli toplantısında 4401-329 sayılı Kurul Kararı ile firmanıza
mevzuata aykırılığın giderilmesi için 30 günlük süre verilmiş ve verilen süre içerisinde mevzuata
aykırılığın düzeltilmesi yönünde ihtarda bulunulmuş, mevzuata aykırılığın tarafınızdan
düzeltilmesi hususu Kurulun 05/12/2013 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, 4749-5 sayılı
Kurul Kararı ile; “Büyükesat mah. Kaptanpaşa sok. No:11/5 Çankaya ANKARA” adresinde
faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 04/08/2011 tarih ve ETS/3344-2/2026 numaralı Toptan
Satış Lisansı alan Enersa Elektrik Enerjisi Toptan Satış Limited Şirketi’nin, 2012 hesap dönemine
ait bağımsız denetim sözleşmesini süresi içinde imzalayıp Kuruma göndermemesinin, 4628 sayılı
eski Elektrik Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine, 6446 sayılı
yeni Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (d)
sayılı alt bendine ve Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız
Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası
ile 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aykırılık teşkil etmesi sebebiyle lisans sahibi hakkında
yürütülen soruşturma neticesi alınan 09/05/2013 tarihli ve 4401-329 sayılı Kurul Kararında
belirtilen aykırılıkları lisans sahibinin verilen süre içerisinde gidermediği anlaşıldığından Enersa
Elektrik Enerjisi Toptan Satış Limited Şirketi hakkında 6446 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 500.000-TL, idari para cezası uygulanmasına ve lisans
sahibine 6446 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca mevzuata aykırılığın
giderilmesi için 30 (otuz) gün süre verilmesinin ihtar edilmesine karar verilmiştir.
Konu ile ilgili olarak alınan Kurul Kararı uyarınca, mevzuata aykırı durumunuzun 30
günlük süre içerisinde giderilmesi, bu süre içerisinde belirtilen aykırılığın tam olarak
giderilmemesi halinde, 6446 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında para cezasına
konu fiilin verilen ihtar süresi içerisinde giderilmemesi veya tekrar edilmesi hallerinde para
cezaları her defasında bir önceki cezanın iki katı oranında artırılarak uygulanacağının bilinmesi ve
yapılan işlemler hakkında süre sonuna kadar Kuruma ulaşacak şekilde yazılı bilgi verilmesi,
Ayrıca söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 500.000,-TL tutarındaki idari para cezasının
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği,
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR80 0001 5001 5800 7292 2300 67
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 4628 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca Kararın
yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde
dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği
tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip
eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı
ile tahsil edileceğinin bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2418/3/1-1
Sayfa : 40
RESMÎ GAZETE
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul’un 09/05/2013 tarihli toplantısında 4401-332 sayılı Kurul Kararı ile firmanıza
mevzuata aykırılığın giderilmesi için 30 günlük süre verilmiş ve verilen süre içerisinde mevzuata
aykırılığın düzeltilmesi yönünde ihtarda bulunulmuş, mevzuata aykırılığın tarafınızdan
düzeltilmesi hususu Kurulun 05/12/2013 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, 4749-7 sayılı
Kurul Kararı ile; “Yenişehir mah. Dedepaşa cad. No:19 Pendik/İSTANBUL” adresinde faaliyet
göstermek üzere Kurumumuzdan 20/12/2011 tarih ve ETS/3553-3/2172 numaralı Toptan Satış
Lisansı alan Mac Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi’nin, 2012 hesap dönemine ait
bağımsız denetim sözleşmesini süresi içinde imzalayıp Kuruma göndermemesinin, 4628 sayılı
eski Elektrik Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine, 6446 sayılı
yeni Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (d)
sayılı alt bendine ve Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız
Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası
ile 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aykırılık teşkil etmesi sebebiyle lisans sahibi hakkında
yürütülen soruşturma neticesi alınan 09/05/2013 tarihli ve 4401-332 sayılı Kurul Kararında
belirtilen aykırılıkları lisans sahibinin verilen süre içerisinde gidermediği anlaşıldığından Mac
Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi hakkında 6446 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 500.000-TL, idari para cezası uygulanmasına ve lisans
sahibine 6446 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca mevzuata aykırılığın
giderilmesi için 30 (otuz) gün süre verilmesinin ihtar edilmesine karar verilmiştir.
Konu ile ilgili olarak alınan Kurul Kararı uyarınca, mevzuata aykırı durumunuzun 30
günlük süre içerisinde giderilmesi, bu süre içerisinde belirtilen aykırılığın tam olarak
giderilmemesi halinde, 6446 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında para cezasına
konu fiilin verilen ihtar süresi içerisinde giderilmemesi veya tekrar edilmesi hallerinde para
cezaları her defasında bir önceki cezanın iki katı oranında artırılarak uygulanacağının bilinmesi ve
yapılan işlemler hakkında süre sonuna kadar Kuruma ulaşacak şekilde yazılı bilgi verilmesi,
Ayrıca söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 500.000,-TL tutarındaki idari para cezasının
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği,
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR80 0001 5001 5800 7292 2300 67
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 4628 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca Kararın
yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde
dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği
tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip
eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı
ile tahsil edileceğinin bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2418/4/1-1
—————
Kurul’un 09/05/2013 tarihli toplantısında 4401-333 sayılı Kurul Kararı ile firmanıza
mevzuata aykırılığın giderilmesi için 30 günlük süre verilmiş ve verilen süre içerisinde mevzuata
aykırılığın düzeltilmesi yönünde ihtarda bulunulmuş, mevzuata aykırılığın tarafınızdan
düzeltilmesi hususu Kurulun 05/12/2013 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, 4749-8 sayılı
Kurul Kararı ile; “Karaköprü beldesi Karşıyaka mah. Gap cad. Kılıç Apt. B Blok No:1/URFA”
adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 24/08/2011 tarih ve ETS/3393-23/2056
numaralı Toptan Satış Lisansı alan Mak Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi’nin, 2012
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 41
hesap dönemine ait bağımsız denetim sözleşmesini süresi içinde imzalayıp Kuruma
göndermemesinin, 4628 sayılı eski Elektrik Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendine, 6446 sayılı yeni Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin birinci
fıkrasının (2) numaralı bendinin (d) sayılı alt bendine ve Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren
Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında
Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aykırılık
teşkil etmesi sebebiyle lisans sahibi hakkında yürütülen soruşturma neticesi alınan 09/05/2013
tarihli ve 4401-333 sayılı Kurul Kararında belirtilen aykırılıkları lisans sahibinin verilen süre
içerisinde gidermediği anlaşıldığından Mak Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi
hakkında 6446 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 500.000TL, idari para cezası uygulanmasına ve lisans sahibine 6446 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin
ikinci fıkrası uyarınca mevzuata aykırılığın giderilmesi için 30 (otuz) gün süre verilmesinin ihtar
edilmesine karar verilmiştir.
Konu ile ilgili olarak alınan Kurul Kararı uyarınca, mevzuata aykırı durumunuzun 30
günlük süre içerisinde giderilmesi, bu süre içerisinde belirtilen aykırılığın tam olarak
giderilmemesi halinde, 6446 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında para cezasına
konu fiilin verilen ihtar süresi içerisinde giderilmemesi veya tekrar edilmesi hallerinde para
cezaları her defasında bir önceki cezanın iki katı oranında artırılarak uygulanacağının bilinmesi ve
yapılan işlemler hakkında süre sonuna kadar Kuruma ulaşacak şekilde yazılı bilgi verilmesi,
Ayrıca söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 500.000,-TL tutarındaki idari para cezasının
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği,
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR80 0001 5001 5800 7292 2300 67
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 4628 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca Kararın
yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde
dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği
tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip
eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı
ile tahsil edileceğinin bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2418/5/1-1
—————
Kurul’un 09/05/2013 tarihli toplantısında 4401-334 sayılı Kurul Kararı ile firmanıza
mevzuata aykırılığın giderilmesi için 30 günlük süre verilmiş ve verilen süre içerisinde mevzuata
aykırılığın düzeltilmesi yönünde ihtarda bulunulmuş, mevzuata aykırılığın tarafınızdan
düzeltilmesi hususu Kurulun 05/12/2013 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, 4749-9 sayılı
Kurul Kararı ile; “Zeytinlik mah. Ebuziya cad. No:54/4 Bakırköy/İSTANBUL” adresinde faaliyet
göstermek üzere Kurumumuzdan 21/12/2010 tarih ve ETS/2938-4/1759 numaralı Toptan Satış
Lisansı alan Saon Toptan Elektrik Enerji Satış Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, 2012 hesap
dönemine ait bağımsız denetim sözleşmesini süresi içinde imzalayıp Kuruma göndermemesinin,
4628 sayılı eski Elektrik Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine,
6446 sayılı yeni Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı
bendinin (d) sayılı alt bendine ve Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin
Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin
üçüncü fıkrası ile 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aykırılık teşkil etmesi sebebiyle lisans
sahibi hakkında yürütülen soruşturma neticesi alınan 09/05/2013 tarihli ve 4401-334 sayılı Kurul
Sayfa : 42
RESMÎ GAZETE
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
Kararında belirtilen aykırılıkları lisans sahibinin verilen süre içerisinde gidermediği
anlaşıldığından Saon Toptan Elektrik Enerji Satış Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında
6446 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 500.000-TL, idari
para cezası uygulanmasına ve lisans sahibine 6446 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci
fıkrası uyarınca mevzuata aykırılığın giderilmesi için 30 (otuz) gün süre verilmesinin ihtar
edilmesine karar verilmiştir.
Konu ile ilgili olarak alınan Kurul Kararı uyarınca, mevzuata aykırı durumunuzun 30
günlük süre içerisinde giderilmesi, bu süre içerisinde belirtilen aykırılığın tam olarak
giderilmemesi halinde, 6446 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında para cezasına
konu fiilin verilen ihtar süresi içerisinde giderilmemesi veya tekrar edilmesi hallerinde para
cezaları her defasında bir önceki cezanın iki katı oranında artırılarak uygulanacağının bilinmesi ve
yapılan işlemler hakkında süre sonuna kadar Kuruma ulaşacak şekilde yazılı bilgi verilmesi,
Ayrıca söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 500.000,-TL tutarındaki idari para cezasının
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği,
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR80 0001 5001 5800 7292 2300 67
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 4628 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca Kararın
yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde
dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği
tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip
eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı
ile tahsil edileceğinin bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2418/6/1-1
—————
Kurulun 09/01/2014 tarihli ve 4826/23 sayılı Kararı ile; 13.10.2011 tarih ve BAY/93982/30117 sayılı bayilik lisansı sahibi İliksoy Petrol Ürünleri İnşaat Taahhüt Hafriyat Nakliyat
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin bayilik lisansı kapsamında aldığı akaryakıtı, 2012 yılında
Çorum ilinde BAY/939-82/30162 sayılı lisans kapsamında faaliyet gösteren Ercan YENİER’e
satmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yanında Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülüklerinin sayıldığı 38 inci
maddesinin (g) bendinde aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, söz konusu tüzel kişinin
yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi
uyarınca, konuya ilişkin olarak yazılı savunmanın 15 (onbeş) gün içinde aşağıda belirtilen Kurum
adresine gönderilmesi gerektiği ve süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı
hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
2418/7/1-1
—————
Kurulun 16/01/2014 tarih ve 4834/75 sayılı Kararı uyarınca; “Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun
Atıf Kansu Cad. No:129/2 Çankaya / ANKARA” adresinde bulunan İştahlı Madeni Yağlar İnş.
Oto. Reklam Tem. İth. İhr. Tic. San. Ltd. Şti.’nin, 18/03/2013 tarihli tespite göre, lisansı
olmaksızın 2013 yılı içinde “Gebizli Mahallesi Hamza Taş Bulvarı (Termesos Bulvarı) No:75
ANTALYA” adresinde 22/01/2009 tarih ve BAY/939-82/25503 numaralı bayilik lisansı ile
faaliyet gösteren Ecay Petrol Otomotiv Turizm İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’ye akaryakıt satışı
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 43
yapmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırılık teşkil
ettiği değerlendirildiğinden, “Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 25 inci maddesi
uyarınca, ön araştırma veya soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, anılan tüzel kişinin yazılı
savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15
gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen
tebliğ olunur.
2418/8/1-1
—————
Kurul’un 30/01/2014 tarih ve 4861-33 sayılı Kararı ile, MYG/3096-2/29060 sayılı madeni
yağ lisansı sahibi Konartek Petrol Ürünleri Boya Kimya Otomotiv Nakliye Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi’nin, lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az %50 olan Kapasite
Raporunu 01/08/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş olmasının
5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 20 nci
maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve
ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil etmesi
sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile
“Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962,-TL. tutarında idari para cezası uygulanması
kararlaştırmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube
Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin
üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı
aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para
cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum
hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu,
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2418/9/1-1
—————
Kurul’un 30/01/2014 tarih ve 4461-34 sayılı Kararı ile, MYĞ/2566-5/27735 sayılı madeni
yağ lisansı sahibi Metyağ Kimya Madeni Yağlar Akaryakıt Ürünleri Turizm İnşaat Taahhüt
Tekstil Gıda Taşımacılık Hayvancılık Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin
lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az %50 olan Kapasite Raporunu 01/08/2012
tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş olmasının 5015 sayılı Kanunun 4
üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına,
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı
Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle ilgili tüzel kişi
hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun
19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca
belirlenen 67.962,-TL. tutarında idari para cezası uygulanması; yanı sıra, anılan lisans sahibinin
03/04/2013 tarih ve 4351-93 sayılı Kurul Kararı ile kendisine tanınan 15 günlük süre içerisinde
Sayfa : 44
RESMÎ GAZETE
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
Kuruma lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az %50 olan Kapasite Raporunu
sunmayarak ilgili mevzuat hükmüne aykırılığı gidermemesi sebebiyle de 5015 sayılı Kanunun 20
nci maddesinin birinci fıkrası, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin yedinci
fıkrasının (b) bendi ile madeni yağ lisansının “Genel Hükümler” başlıklı bölümünün 8 inci
maddesi uyarınca sahibi olduğu 20/05/2010 tarih ve MYĞ/2566-5/27735 sayılı madeni yağ
lisansının iptal edilmesi kararlaştırmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgilinin lisansı iptal edildiğinden piyasa faaliyetinde
bulunamayacağının ve 67.962, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler
Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği
tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) nezdinde
açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı
hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine yetkili idare
mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması
halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ
tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para
cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili
vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu,
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2418/10/1-1
—————
Kurul’un 12/12/2013 tarihli ve 4759-8 sayılı Karar’ı ile Kırcaali Mh. 2. Namık Kemal Sk.
No:l5 Osmangazi / Bursa adresinde faaliyet gösteren Noya Mühendislik/Emin SARIBULUT’un
07.02.2013 tarihinde Kiremitçi Mh. 783. Sk. No:28 D:33 Osmangazi / Bursa adresinde Dağıtıcı
Lisansı sahibi Bursa Şehiriçi Doğal Gaz Dağıtım Tic. Ve Taah. A.Ş.’nin bilgisi dışında gazlı hatta
müdahale ettiği tespit edilmesinden dolayı 26.06.2013 tarihli ve 4474-26 sayılı Kurul Kararı
gereği istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca
değerlendirilmiş olup, Şirketin, 07.02.2013 tarihinde Kiremitçi Mh. 783. Sk. No:28 D:33
Osmangazi / Bursa adresinde Dağıtıcı Lisansı sahibi Bursa Şehiriçi Doğal Gaz Dağıtım Tic. Ve
Taah. A.Ş.’nin bilgisi dışında gazlı hatta müdahale etmesi işleminin 4646 sayılı Doğal Gaz
Piyasası Kanunu’nun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve
Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin “İç Tesisat Onayı ve İşletmeye Alınması” başlıklı 37 nci
maddesine aykırı olduğu anlaşıldığından mezkûr tüzel kişi hakkında, bundan böyle ilgili mevzuat
hükümlerine uygun hareket etmede gereken özeni göstermesi için, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası
Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ve Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile
Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23
üncü maddesi uyarınca ihtar edilmesine karar verilmiştir.
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu,
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2418/11/1-1
—————
16/01/2014 tarih ve 4834-6 sayılı Kurul kararı ile 07.05.2007 tarihli ve BAY/93982/21993 sayılı bayilik lisansı sahibi Orhanlar Petrol Ürünleri Turizm Nakliye İnşaat Sanayi Ve
Ticaret Limited Şirketi hakkında; 27/08/2012 tarihli tespite göre, söz konusu lisans sahibinin,
teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine aykırı hareket etmesi nedeniyle,
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3)
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 45
numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu
Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri
gereğince belirlenen 67.962,-TL tutarındaki idari para cezasının, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu
maddesinin 6 ncı fıkrasında düzenlenen “ceza uygulanan fiilin iki takvim yılı geçmeden aynı kişi
tarafından tekrarı halinde, cezalar iki kat uygulanır” hükmü uyarınca iki kat olarak 135.924,-TL
tutarında ve otomasyon sistemi çalışmadığı halde akaryakıt satışı yapmak ve/veya otomasyon
sistemine izinsiz müdahale etmek suretiyle, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve
ikinci fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümlerine aykırı hareket etmesi
nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası
Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ
hükümleri gereğince belirlenen 67.962,-TL tutarında, olmak üzere toplamda 203.886,-TL
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6
ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba
yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın
yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
2418/12/1-1
—————
05/12/2013 tarih ve 4749-88 sayılı Kurul kararı ile 07.05.2007 tarihli ve BAY/93982/21993 sayılı bayilik lisansı sahibi Orhanlar Petrol Ürünleri Turizm Nakliye İnşaat Sanayi Ve
Ticaret Limited Şirketi hakkında; 05/12/2012 tarihli tespite göre, söz konusu lisans sahibinin,
Özcan Onur-Şelale Petrol’e yeniden satış maksadıyla akaryakıt satışı gerçekleştirmek suretiyle,
5015 sayılı Kanun’un 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde
belirtilen “…4 üncü maddesinin ihlali” fiilini işlemesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası
Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ
hükümleri gereğince belirlenen 67.962,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar
verilmiştir.
Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6
ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba
yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın
yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
2418/13/1-1
—————
BAY/939-82/29230 sayılı Bayilik Lisansı sahibi Güneri Petrol Nakliye Otomotiv Gıda
Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 23/10/2012 tarihinde yapılan
tespite göre, 01.03.2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 sayılı Dağıtıcı Lisansı sahibi Z Petrol
Sayfa : 46
RESMÎ GAZETE
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, süresi içerisinde kurumsal kimlik
çalışmalarını tamamlamamak suretiyle, Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve
ikinci fıkrası ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine
aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 24/12/2013 tarih ve 4788-61 sayılı Kurul kararı ile mezkûr
lisans sahibi hakkında; 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin
yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar
verilmiştir.
Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6
ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba
yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın
yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
2418/14/1-1
—————
BAY/939-82/29938 sayılı Bayilik Lisansı sahibi Menderes Tarım Gıda Akaryakıt Ticaret
Ve Sanayi Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 08/02/2013 tarihinde yapılan tespite
göre, 01.03.2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 sayılı Dağıtıcı Lisansı sahibi Z Petrol Enerji
Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, süresi içerisinde kurumsal kimlik çalışmalarını
tamamlamamak suretiyle, Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası
ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine aykırı hareket
ettiği anlaşıldığından, 24/12/2013 tarih ve 4788-66 sayılı Kurul kararı ile mezkûr lisans sahibi
hakkında; 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası
gereğince belirlenen 70.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6
ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba
yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın
yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
2418/15/1-1
—————
BAY/939-82/29938 sayılı Bayilik Lisansı sahibi Menderes Tarım Gıda Akaryakıt Ticaret
Ve Sanayi Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 22/10/2012 tarihinde yapılan tespite
göre, 01.03.2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 sayılı Dağıtıcı Lisansı sahibi Z Petrol Enerji
Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, süresi içerisinde kurumsal kimlik çalışmalarını
tamamlamamak suretiyle, Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası
ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine aykırı hareket
ettiği anlaşıldığından, 24/12/2013 tarih ve 4788-65 sayılı Kurul kararı ile mezkûr lisans sahibi
hakkında; 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası
gereğince belirlenen 70.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 47
Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6
ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba
yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın
yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
2418/16/1-1
—————
BAY/939-82/29838 sayılı Bayilik Lisansı sahibi Güneri Petrol Nakliye Otomotiv Gıda
Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 22/10/2012 tarihinde yapılan
tespite göre, 01.03.2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 sayılı Dağıtıcı Lisansı sahibi Z Petrol
Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, süresi içerisinde kurumsal kimlik
çalışmalarını tamamlamamak suretiyle, Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve
ikinci fıkrası ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine
aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 24/12/2013 tarih ve 4788-67 sayılı Kurul kararı ile mezkûr
lisans sahibi hakkında; 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin
yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar
verilmiştir.
Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6
ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba
yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın
yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
2418/17/1-1
—————
Kurulun 16/01/2014 tarih ve 4834/74 sayılı Kararı uyarınca; “Aydınlıkevler Mahallesi
2001 Sok. No:56/1 Yenişehir / MERSİN” adresinde bulunan Sarıkayalılar Turz. İnş. Hay. Pet.
Ürün. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 18/03/2013 tarihli tespite göre, lisansı olmaksızın 2013 yılı
içinde “Gebizli Mahallesi Hamza Taş Bulvarı (Termesos Bulvarı) No:75 ANTALYA” adresinde
22/01/2009 tarih ve BAY/939-82/25503 numaralı bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Ecay Petrol
Otomotiv Turizm İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’ye akaryakıt satışı yapmasının 5015 sayılı Kanunun 3
üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci
maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, “Petrol
Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma veya soruşturma
prosedürüne gerek olmaksızın, anılan tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması
kararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15
gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen
tebliğ olunur.
2418/18/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 48
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2013/114719
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
51’İNCİ MOTORLU PİYADE
İl/İlçe
TUNCELİ/HOZAT
Tel-Faks
4285612793 - 4285612793
E-Mail
-
TUGAY KOMUTANLIĞI
HAMİDİYE MAH.
Adresi
CUMHURİYET CAD.
Posta Kodu 62400
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
ADNAN KIRILMAZ
YENİ HAL KOMPLEKSİ L BLOK
Adresi
NU.:1 MERSİN
T.C. Kimlik No.
42328110214
Vergi Kimlik/
5570050900
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
MERSİN TİC. VE SAN. OD.
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
10045
Yıl
7. Yasaklamanın
(1)
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KİK
b-4735
( )
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( ) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( ) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( ) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( ) Kurum İhalelerinden
( )
2507/1/1-1
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 49
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2013/114558
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
İZMİR TEDARİK BÖLGE
BAŞKANLIĞI
GAZİLER CAD. /1420 SOK. 1/3
Posta Kodu 35128
İl/İlçe
İZMİR/KONAK
Tel-Faks
2324330076-2324332709
E-Mail
-
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
BATU DENİZ MAHSÜLLERİ
Adı/Unvanı
SANAYİ VE TİCARET
EVREN AYDEMİR
ANONİM ŞİRKETİ
BAHÇELİEVLER MAH. D-100
BAHÇELİEVLER MAH. D-100
YANYOL SOKAĞI NU.:14/B
YANYOL SOKAĞI NU.:14/B
METROPORT BUSIDENCE
METROBORT BUSIDENCE
KAT:11 NU.:1109 İSTANBUL
KAT:11 NU.:1109 İSTANBUL
-
35276316722
Adresi
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
3830417869
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
İSTANBUL TİC. OD.
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
870089
Yıl
7. Yasaklamanın
(1)
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
b-4735
( )
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( ) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( ) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( ) Kurum İhalelerinden
( )
2507/2/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 50
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2013/14932
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
İSTANBUL TEDARİK BÖLGE
BAŞKANLIĞI
İl/İlçe
İSTANBUL/FATİH
Tel-Faks
0 212 514 00 10-0 212 514 00 20
E-Mail
[email protected]
HOCAPAŞA MAH. DEMİRKAPI
Adresi
GÜLHANE PARKI YANI
Posta Kodu 34112
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
ZUHAL DIŞ TİCARET ANONİM
Adı/Unvanı
ADNAN SUNGURLU
ŞİRKETİ
Adresi
T.C. Kimlik No.
GALİPDEDE CAD. NU.:33
GALİPDEDE CAD. NU.:33
TÜNEL/BEYOĞLU/İSTANBUL
TÜNEL/BEYOĞLU/İSTANBUL
-
33934610212
Vergi Kimlik/
9990274654
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
İSTANBUL TİC. OD.
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
474425
b-4735
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
7. Yasaklamanın
(1)
KİSK
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
( )
2 AYRI
(X)
SÖZLEŞMEDEN
c-2886 DİK
( ) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( ) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( ) Kurum İhalelerinden
( )
2507/3/1-1
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 51
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2013/97539
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
172’NCİ ZIRHLI TUGAY
KOMUTANLIĞI
İPEK YOLU ÜZERİ
Posta Kodu 73400
İl/İlçe
ŞIRNAK/SİLOPİ
Tel-Faks
4865184068-4865183587
E-Mail
-
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
MERT İÇ VE DIŞ TİCARET
Adı/Unvanı
LİMİTED ŞİRKETİ
HALİT ÇETE
DİCLE MAHALLESİ ORHAN
DİCLE MAHALLESİ ORHAN
DOĞAN CADDESİ AKSOY
DOĞAN CADDESİ AKSOY
PLAZA KAT :2 NO:2
PLAZA KAT :2 NO:2
CİZRE/ŞIRNAK
CİZRE/ŞIRNAK
-
17447916368
Adresi
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
6180398431
Mükellefiyet No.
-
Kayıtlı Olduğu
CİZRE TİCARET VE SANAYİ
Ticaret/Esnaf Odası
ODASI
Ticaret/Esnaf Sicil No.
926/CİZRE
-
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
7. Yasaklamanın
(1)
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
b-4735
( )
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( ) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( ) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( ) Kurum İhalelerinden
( )
2507/4/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 52
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2013/135056
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
BURSA TEDARİK BÖLGE
BAŞKANLIĞI
DİKKALDIRIM MAH. 1'İNCİ
DEĞİRMEN CAD. NU.:3
Posta Kodu 16090
İl/İlçe
Tel-Faks
E-Mail
BURSA/OSMANGAZİ
0 224 232 21 50 - 0 224 233 06
43
-
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
IŞIKER ELEKTRİK İNŞAAT
TURİZM TEKSTİL ÜRÜNLERİ
Adı/Unvanı
TAAHHÜT SANAYİ TİCARET
HAKAN ALPTEKİN
LİMİTED ŞİRKETİ
FEVZİ PAŞA MAH. RÜZGARLI
FEVZİ PAŞA MAH. RÜZGARLI
CAD. EGE SOK. UÇAR TİCARET CAD. EGE SOK. UÇAR
Adresi
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
MERKEZİ NU.:5/209
TİCARET MERKEZİ NU.:5/209
ULUS/ANKARA
ULUS/ANKARA
-
13063004748
4680164464
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
ANKARA TİCARET ODASI
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
167555
b-4735
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
(1)
KİSK
a-
7. Yasaklamanın
4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
( )
2 AYRI
(X)
SÖZLEŞMEDEN
c-2886 DİK
( ) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( ) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( ) Kurum İhalelerinden
( )
2507/5/1-1
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 53
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2013/31370
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
İSTANBUL TEDARİK BÖLGE
BAŞKANLIĞI
İl/İlçe
İSTANBUL/FATİH
Tel-Faks
2125140010-2125140020
E-Mail
-
HOCA PAŞA MAHALLESİ/
Adresi
DEMİRKAPI GÜLHANE
PARKI YANI
Posta Kodu 34112
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
ÖZYAZICILAR GIDA İNŞAAT
TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET
Adı/Unvanı
LİMİTED ŞİRKETİ
SEYRANTEPE MAHALLESİ
İ.KARAOĞLANOĞLU CADDESİ
Adresi
CESUR SOKAK NO:25
KAĞITHANE/İSTANBUL
T.C. Kimlik No.
-
-
7170043069
-
İSTANBUL TİCARET ODASI
-
364891
-
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
7. Yasaklamanın
(1)
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
b-4735
( )
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( ) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( ) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( ) Kurum İhalelerinden
( )
2507/6/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 54
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2013/112376
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
5'İNCİ KOLORDU
İl/İlçe
TEKİRDAĞ/ÇORLU
Adresi
Tel-Faks
2826511974 - 2826545002
Posta Kodu 59850
E-Mail
-
KOMUTANLIĞI
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
ÇORLU ORGANİK ÜRÜNLER
GIDA NAKLİYE İNŞAAT
Adı/Unvanı
SANAYİ VE TİCARET
FIRAT BÖLÜKBAŞI
LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi
T.C. Kimlik No.
REŞADİYE MAH. ŞİNASİ
REŞADİYE MAH. ŞİNASİ
KURŞUN CAD. NU.:12
KURŞUN CAD. NU.:12
ÇORLU/TEKİRDAĞ
ÇORLU/TEKİRDAĞ
-
10013780820
Vergi Kimlik/
2610391075
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
ÇORLU TİC. VE SAN. OD.
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
12778
Yıl
7. Yasaklamanın
(1)
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
b-4735
( )
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( ) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( ) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( ) Kurum İhalelerinden
( )
2507/7/1-1
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 55
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2013/118057
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
65'İNCİ MEKANİZE PİYADE
İl/İlçe
KIRKLARELİ/LÜLEBURGAZ
Adresi
Tel-Faks
2884173311-2884177515
Posta Kodu 39750
E-Mail
-
TUGAY KOMUTANLIĞI
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
AHMET MACİT
G.O.P. MAH. BARBAROS CAD.
BAŞARIR SOK. NU.:19
Adresi
ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ
T.C. Kimlik No.
27701443592
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
ÇERKEZKÖY TİC. VE SAN. OD.
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
4804
Yıl
7. Yasaklamanın
(1)
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
b-4735
( )
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( ) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( ) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( ) Kurum İhalelerinden
( )
2507/8/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 56
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2013/74616
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
65'İNCİ MEKANİZE PİYADE
İl/İlçe
KIRKLARELİ/LÜLEBURGAZ
Adresi
Tel-Faks
2884173311-2884177515
Posta Kodu 39750
E-Mail
-
TUGAY KOMUTANLIĞI
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
UZUN EMLAK İNŞAAT GIDA
Adı/Unvanı
TURİZM SANAYİ TİCARET
HASAN UZUN
LİMİTED ŞİRKETİ
KOCA SİNAN MAH. KUBBELER KOCA SİNAN MAH.
Adresi
T.C. Kimlik No.
ALTI SOK. NU.:18
KUBBELER ALTI SOK. NU.:18
LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ
LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ
-
56725493382
Vergi Kimlik/
9030510020
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
LÜLEBURGAZ TİC. VE SAN.
Ticaret/Esnaf Odası
OD.
Ticaret/Esnaf Sicil No.
4194
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
7. Yasaklamanın
(1)
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
b-4735
( )
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( ) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( ) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( ) Kurum İhalelerinden
( )
2507/9/1-1
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 57
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2013/16871
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
İZMİR TEDARİK BÖLGE
İl/İlçe
İZMİR/KONAK
Tel-Faks
2324330076-2324332709
E-Mail
-
BAŞKANLIĞI
Adresi
GAZİLER CAD. /1420 SOK. 1/3
Posta Kodu 35128
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
ABC TEKSTİL GİYİM SANAYİ
Adı/Unvanı
VE TİCARET LİMİTED
CEMAL GÜRSEL ÖZDEMİR
ŞİRKETİ
ŞAHİNLER MAHALLESİ NU.:136 ŞAHİNLER MAHALLESİ
Adresi
T.C. Kimlik No.
PINARKENT DENİZLİ
NU.:136 PINARKENT DENİZLİ
-
19987758194
Vergi Kimlik/
0010080464
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
DENİZLİ TİC.OD.
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
15458
Yıl
7. Yasaklamanın
(1)
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
b-4735
( )
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( ) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( ) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( ) Kurum İhalelerinden
( )
2507/10/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 58
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2012/78193
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
İZMİR TEDARİK BÖLGE
BAŞKANLIĞI
İl/İlçe
İZMİR/KONAK
Tel-Faks
2324330076-2324332709
E-Mail
-
GAZİLER CADDESİ / 1420
Adresi
SOKAK 1/3
Posta Kodu 35128
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
P.T.S GİYİM SANAYİ VE
Adı/Unvanı
-
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
124 ADA 2-3 PARSEL
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Adresi
-
MERKEZ/YOZGAT
T.C. Kimlik No.
-
-
7300054711
-
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
YOZGAT TİCARET VE
Ticaret/Esnaf Odası
SANAYİ ODASI
Ticaret/Esnaf Sicil No.
3494
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
-
7. Yasaklamanın
(1)
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
b-4735
( )
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( ) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( ) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( ) Kurum İhalelerinden
( )
2507/11/1-1
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 59
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2013/79622
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
ANKARA TEDARİK BÖLGE
BAŞKANLIĞI
İl/İlçe
ANKARA/KEÇİÖREN
Tel-Faks
3123843250-3123843261
E-Mail
-
ETLİK CADDESİ (ESKİ
Adresi
GARAJLAR YANI)
Posta Kodu 06010
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
BAZERO AYDINLATMA
ELEKTRONİK SES IŞIK
Adı/Unvanı
SİSTEMLERİ SANAYİ VE
AHMET EROĞLU
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
HUZUR MAHALLESİ FAZIL
HUZUR MAHALLESİ FAZIL
KAFTANOĞLU CADDESİ NO:11
KAFTANOĞLU CADDESİ
KAT:5 4.LEVENT
NO:11 KAT:5 4.LEVENT
ŞİŞLİ/İSTANBUL
ŞİŞLİ/İSTANBUL
-
33199140202
Adresi
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
1600660042
-
İSTANBUL TİCARET ODASI
-
811458
-
Yıl
7. Yasaklamanın
(1)
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
b-4735
( )
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( ) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( ) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( ) Kurum İhalelerinden
( )
2507/12/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 60
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2013/117929
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
65'İNCİ MEKANİZE PİYADE
İl/İlçe
KIRKLARELİ/LÜLEBURGAZ
Adresi
Tel-Faks
2884173311-2884177515
Posta Kodu 39750
E-Mail
-
TUGAY KOMUTANLIĞI
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
AHMET MACİT
G.O.P. MAH. BARBAROS CAD.
BAŞARIR SOK. NU.:19
Adresi
ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ
T.C. Kimlik No.
27701443592
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
ÇERKEZKÖY TİC. VE SAN.
Ticaret/Esnaf Odası
OD.
Ticaret/Esnaf Sicil No.
4804
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
7. Yasaklamanın
(1)
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
b-4735
( )
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( ) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( ) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( ) Kurum İhalelerinden
( )
2507/13/1-1
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 61
Milli Eğitim Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2013/96966
2. Yasaklama Kararı Veren
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
MUĞLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM
Adı
MÜDÜRLÜĞÜ
AKYOL MAH. YUSUF KOÇ CAD.
Adresi
NO: 1/A YATAĞAN/MUĞLA
Posta Kodu
48500
İl/İlçe
MUĞLA/YATAĞAN
Tel-Faks
0 (252) 572 50 21 - 0 (252) 572 33 53
E-Mail
yatağ[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
FATİH BAYRAM
MESKEN KÖYÜ YATAĞAN/
Adresi
MUĞLA
T.C. Kimlik No.
48574620040
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
YATAĞAN ŞOFÖRLER VE
Ticaret/Esnaf Odası
OTOMOBİLCİLER ODASI
Ticaret/Esnaf Sicil No.
2459
6. Yasaklama
Süresi
7. Yasaklamanın
Ay
( )
Yıl
(1)
Dayanağı ve
Kapsamı
a-4734
KİK
( )
b-4735
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
(X) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya
Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
2492/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 62
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
Milli Eğitim Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Milli Eğitim Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Şahinbey İlçe Milli Eğitim
Adı
Müdürlüğü
İl/İlçe
Gaziantep/Şahinbey
Tel-Faks
0 (342) 230 31 92 0 (342) 230 88 02
E-Mail
http://sahinbey.meb.gov.tr
Kolejtepe Mah. Yeşil Camii Sok.
Şahinbey Kaymakamlık Binası
Adresi
Kat:2 Şahinbey/Gaziantep
Posta Kodu
27010
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
Serinevler Mah. 85 Nolu Cadde No: 8
Adresi
Şahinbey/Gaziantep
T.C. Kimlik No.
40876268258
Vergi Kimlik/
Yok
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Mehmet Kıratlı
Ay
Yok
Yok
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
( )
b-4735
KİSK
( )
c-2886 DİK
(X)
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(X)
Bakanlık İhalelerinden ( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
2508/1-1
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 63
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2013/66240
2. Yasaklama Kararı Veren
İçişleri Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Eşme Belediye Başkanlığı
İl/İlçe
Şehit Alibey Mah. Kemer Cad.
Adresi
No:5
Posta Kodu
64600
Tel-Faks
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
(0276) 414 10 13
(0276) 414 11 91
www.esme.bel.tr
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
İnşaat Müteahhidi - Maşuk Korkutata
Yenişehir Mah. İnönü Cad. Eski
Adresi
Belediye İşhanı No: 1 Merkez/Bingöl
T.C. Kimlik No.
35992012304
Vergi Kimlik/
5790060399
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Uşak/Eşme
Ay
Bingöl Ticaret Sicil Memurluğu
3852
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KİK
(X)
b-4735
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( ) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
(X) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( ) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( ) Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
2509/1/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 64
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2013/31036 – 2013/66240 – 2012/163272 – 2012/112475
İçişleri Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Eşme Belediye Başkanlığı
İl/İlçe
Şehit Alibey Mah. Kemer Cad.
Adresi
No:5
Posta Kodu
64600
Tel-Faks
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Uşak/Eşme
(0276) 414 10 13
(0276) 414 11 91
www.esme.bel.tr
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Akkent Turz. Ahş. İnş. Kim. Mad. İth.
Adı/Unvanı
İhr. San. Tic. Ltd. Şirketi
Sakarya Cad. No: 77 Merve Apt. K: 5
Adresi
D:17 Manavkuyu/İzmir
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
6710394252
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
İzmir Ticaret Odası
5748
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KİK
(X)
b-4735
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( ) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
(X) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( ) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( ) Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
2509/2/1-1
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 65
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2014/17139
İçişleri Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Lüleburgaz Belediye Başkanlığı
İl/İlçe
Adresi
Özerler Mah. Hal Sokak No:1
Tel-Faks
Posta Kodu
39750
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Kırklareli/Lüleburgaz
(0288) 417 10 73
(0288) 417 47 79
[email protected]
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Kristal Reklam ve Matbaacılık Hiz.
Adı/Unvanı
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gayrettepe Mah. Hamidiye Sokak No:7
Adresi
D:1 Beşiktaş/İstanbul
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
5890448809
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
İstanbul Ticaret Odası
739280
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
(X)
b-4735
KİSK
( )
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
(X)
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden ( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
2543/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 66
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
İçişleri Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Bornova Belediye Başkanlığı
Fevzi Çakmak Caddesi No:38
Adresi
Bornova/İzmir
Posta Kodu
35040
İl/İlçe
Tel-Faks
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
Bornova/İzmir
(0 232) 373 39 13
(0 232) 388 78 55
[email protected]
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Aytun Pınarcı
Fatih Mahallesi Menderes Bulvarı
Adresi
No:67/2 Bayındır-İzmir
T.C. Kimlik No.
28207803774
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
(6)
Yıl
( )
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
( )
b-4735
KİSK
( )
c-2886 DİK
(X)
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden ( )
Kurum İhalelerinden
(X)
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
2510/1-1
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 67
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Adana
Hizmet Merkezi Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2013/174500
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Başkanlığı/Küçük ve Orta
Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adana Hizmet Merkezi Müdürlüğü
Adresi
Yeşiloba Mahallesi Yeni Metal
Sanayi Sitesi 46035 Sokak 34. Blok Tel-Faks
No: 25A/B 01100
İl/İlçe
Posta Kodu
01100
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adana/Seyhan
0322 428 91 29
0322 428 69 78
[email protected]
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Adı/Unvanı
Esilay Turizm İnşaat Nakliye Gıda
Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Adil Uğur / T.C. No: 32620759464
Şirketi
Adresi
Aydınlıkevler Mahallesi Gazi Mustafa
Kemal Bulvarı No: 458 Kat: 1
Yenişehir/Mersin
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
3790321031
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
27722
6. Yasaklama
Süresi
Ay
6
Yıl
( )
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KİK
(X)
b-4735
KİSK
( )
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
(X)
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden ( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
2497/1-1
Sayfa : 68
RESMÎ GAZETE
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 69
Sayfa : 70
RESMÎ GAZETE
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 71
Sayfa : 72
RESMÎ GAZETE
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 73
Sayfa : 74
RESMÎ GAZETE
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 75
Sayfa : 76
RESMÎ GAZETE
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 77
Sayfa : 78
RESMÎ GAZETE
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 79
Sayfa : 80
RESMÎ GAZETE
28 Mart 2014 – Sayı : 28955
İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
ATAMA KARARI
— Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı
1
YÖNETMELİKLER
— İş ve Meslek Danışmanlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
1
— Piri Reis Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
4
— Siirt Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
4
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
5
b - Çeşitli İlânlar
34
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
71
DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:
http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere
e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise
e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : [email protected]
Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr