close

Enter

Log in using OpenID

RUMELİ EYALETİ - Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

embedDownload
T.C.
BAŞBAKANLIK
DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı
Yayın Nu:
Osmanlı Yer Adları: I
RUMELİ EYALETİ
(1514-1550)
ANKARA – 2013
Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Uğur ÜNAL
Devlet Arşivleri Genel Müdürü
Proje Sorumluları
Doç. Dr. Mustafa BUDAK
Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcısı
Sabahattin BAYRAM
Daire Başkanı
Mümin YILDIZTAŞ
Yayın İşleri Koordinatörü
Yayına Hazırlayanlar
Ahmet ÖZKILINÇ
Ali COŞKUN
Abdullah SİVRİDAĞ
RUMELİ EYALETİ
(1514-1550)
İ Ç İ N D E K İ L E R
İÇİNDEKİLER ..................................................................................................................................... V
KISALTMALAR................................................................................................................................ VII
GİRİŞ ......................................................................................................................................................1
I-Rumeli Adı ve Coğrafyası .................................................................................................................2
II-Rumeli'nin Fethi ...............................................................................................................................4
III-İdarî Yapı ......................................................................................................................................10
IV-Kaleler ..........................................................................................................................................38
V-Şehir ve Kasabalar .........................................................................................................................43
VI-İskeleler ........................................................................................................................................48
VII-Madenler......................................................................................................................................49
VIII-Yayın Sırasında Takip Edilen Usul ............................................................................................51
DİZİN ....................................................................................................................................................55
HARİTALAR .....................................................................................................................................875
1. 1530-1538 Tarihleri Arasında Osmanlı Devleti Vilayetleri/Eyaletleri ........................................877
2. Rumeli Eyaleti ..............................................................................................................................878
3. Rumeli Eyaletinde Bulunan Kazalar ............................................................................................879
4. Rumeli Eyaleti İdarî Birimleri......................................................................................................880
5. Rumeli Eyaleti Kaleleri ................................................................................................................887
6. Rumeli Eyaletinde Bulunan Görevli Cemaatler ve Bulundukları İdarî Birimler .........................891
7. 1530 Yılında Paşa/Sofya Livası ...................................................................................................901
8. Paşa Livası Sağkol Kazaları .........................................................................................................903
9. Paşa Livası Solkol Kazaları..........................................................................................................912
10. Agrıboz Livası ............................................................................................................................924
11. Alacahisar Livası ........................................................................................................................926
12. Avlonya Livası ...........................................................................................................................930
V
13. Bosna Livası .............................................................................................................................. 933
14. Çirmen Livası ............................................................................................................................ 942
15. Dukakin Vilayeti ....................................................................................................................... 943
16. Gelibolu Livası .......................................................................................................................... 944
17. Hersek Livası ve Eflaklar .......................................................................................................... 946
18. İlbasan Livası............................................................................................................................. 955
19. İskenderiye Livası ..................................................................................................................... 956
20. İzvornik Livası........................................................................................................................... 959
21. Karlıili Livası............................................................................................................................. 962
22. Kefe Livası ................................................................................................................................ 963
23. Köstendil Livası......................................................................................................................... 964
24. Mora Livası ............................................................................................................................... 970
25. Niğbolu Livası ........................................................................................................................... 975
26. Ohri Livası ................................................................................................................................. 981
27. Prizrin Livası ............................................................................................................................. 984
28. Rodos Livası .............................................................................................................................. 987
29. Semendire Livası ....................................................................................................................... 991
30. Silistre Livası ............................................................................................................................. 997
31. Tırhala Livası........................................................................................................................... 1005
32. Vidin Livası ............................................................................................................................. 1008
33. Vize Livası............................................................................................................................... 1011
34. Vulçıtrın Livası........................................................................................................................ 1014
35. Yanya Livası............................................................................................................................ 1019
VI
K I S A L T M A L A R
a.g.e.
: adı geçen eser
a.g.md.
: adı geçen madde
A.DFE
: Bâb-ı Asafi, Defterhane-i Âmire
A.RSK
: Ruus Kalemi
b.
: Bâzâr
bk.
: Bakınız
BOA
: Başbakanlık Osmanlı Arşivi
bşt.
: Baştine
c.
: Câmi‘
C.
: Cilt
cz.
: Cezîre
çf.
: Çiftlik
çr.
: Çayır
DİA
: Diyanet İslâm Ansiklopedisi
İA, MEB
: İslâm Ansiklopedisi, Milli Eğitim Bakanlığı
İB, AK
: İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı
imr.
: İmâret
isk.
: İskele
k.
: Karye
KK
: Kâmil Kepeci
kl.
: Kale
kls.
: Kilise
kz.
: Kazâ
l.
: Livâ
m.
: Mahalle
MAD
: Maliyeden Müdevver Defterler
md.
: Mescid
mdn.
: Maden
mn.
: Manastır
ms.
: Medrese
mz.
: Mezra‘a
n.
: Nâhiye
nf.
: Nefs
ML. VRD. TMT
: Maliye Varidat Muhasebesi Temettuat Defterleri
MD
: Mühimme Defteri
nu.
: Numara
s.
: Sayfa
VII
VIII
TD
: Tahrir (Defter-i Hâkânî) Defterleri
TK, KKA
: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Kuyûd-ı Kadîme Arşivi
TS, MA
: Topkapı Sarayı Müsezi Arişivi
TTK
: Türk Tarih Kurumu
v.
: Varak
vb.
: ve benzeri
vt.
: Vilâyet
y.
: Yaylak
zm.
: Zemîn
zv.
: Zâviye
G İ R İ Ş
Asya, Avrupa ve Afrika'ya yayılmış bulunan Osmanlı Devleti topraklarının en önemli
bölgelerinde timar sistemi uygulanmaktaydı. Bu sistem Balkanlar, Kefe sancağı, Macaristan,
Anadolu, Irak, İran, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan, Kıbrıs, Rodos, Suriye ve Filistin
bölgelerinde uygulanmıştır. Girit, Sakız ve bazı Ege adalarında cizye tahriri yapılmıştır.
Güneydoğu Anadolu'da Şırnak ve Hakkari çevresi, Yemen, Habeş, Mısır, Kuzey Afrika,
Eflak, Bogdan, Erdel ve Kırım Hanlığı da timar sistemine dahil olmayan bölgelerdir. Girit ve
Basra'da kısa süreli timar uygulaması bulunmaktadır.
Klasik dönemde timar sisteminin dışında olan yerlerden Garp Ocakları (Cezayir-i Garp,
Tunus ve Trablusgarp) devlete irsaliye göndermeyip iki üç yılda bir hediye takdim ederlerdi.
Mısır, Habeş, Lahsa, Sakız, Nakşa yurtluk ve ocaklık olan müstakil beylikler ile önce timar
sistemine dahil olup sonradan sistemden çıkartılan Basra, Bağdat, Kıbrıs'ın bir bölümü, Şam
ve Halep'in bazı sancakları salyaneli olan yerlerdir. Bağlı devletlerden Kırım Hanlığı salyane,
Eflak ve Bogdan voyvodalıkları, Erdel Krallığı ve Dubrovnik Cumhuriyeti bedel-i cizye
vermekte; Kafkasya'da bulunan yarı bağımsız Dadyan, Güril ve Açıkbaş meliklikleri devlete
vergi ödemekte idiler 1.
Timar sisteminin temelini sancaklarda uygulanan ve gelir kaynaklarının tespitine
yönelik olarak hazırlanan Tahrir Defterleri oluşturmaktadır. Bu defterler Osmanlı Devleti'nin
ekonomik, sosyal ve kültürel kaynaklarının kaydedildiği en temel kayıtların başında gelmektedir. Devletin kuruluş yıllarından itibaren tutulmaya başlanan bu kayıtlardan 15. yüzyılın
ikinci yarısından itibaren tutulanlar günümüze ulaşabilmiştir. Binlerle ifade edilen bu defterler
daha çok 16. yüzyılın ikinci yarısında yoğunlaşmaktadır. Düzenli aralıklarla ve padişah
değişikliklerinde ülke genelinde tekrarlanan tahrir çalışmaları 17. yüzyıldan sonra artık yeni
fethedilen yerler için ve olağanüstü durumlarda yapılır olmuştur.
Bu yüzyılın ikinci yarısından itibaren artık Tahrir Defterlerinin yerini Avarız Defterleri
almıştır. 19. yüzyıla kadar kullanılan Avarız ve Tahrir Defterlerinin yerine yeni gelişmelere
daha uygun olan Nüfus (1830'lar) ve Temettuat (1256/1840) defterleri kullanılmıştır. Nüfus
Defterleri daha çok askerlik ve vergi, Temettuat Defterleri ise sadece kişilerin mal varlığının
tespiti ve vergi için tutulmuştur. Genel olarak bölge/sancak, taşra teşkilâtı ve idarî birimlere
ait kaynaklara, yukarıda zikredilen defterlere ilâve olarak Cizye, Âdet-i Ağnam, Ruus, Tahvil
ve Mühimme defterleri de eklenebilir.
Devletin kuruluşundan itibaren nüfus ve araziler Tahrir Defterleriyle tespiti yapılırdı.
Yukarıda gösterilmeye çalışıldığı gibi çok geniş bir arazide uygulanan sisteme ait defterler
binlerle ifade edilmektedir. Defterler sancakbeyi veya kadı nezaretinde ve bir kâtip tarafından
bölgeye gidilerek sancak esasına göre hazırlanmaktadır. Sistemin ortaya çıkardığı defterlere
1
Ahmet Tabakoğlu, Gerileme Dönemine Girerken Osmanlı Maliyesi, Dergâh Yayınları, İstanbul 1985, s. 59-68.
1
genel olarak “Tahrir Defterleri” veya “Defter-i Hakanî” 2 denilmektedir. Vergi mükelleflerini
ve ekonomik kaynakları tek tek gösteren defterler “mufassal defter”; bu defterlerin özeti
mahiyetinde olan ve yerleşim birimleri ile vergi kaynaklarından elde edilen gelirlerin hazine
ve askerî birimlere dağılımının yazıldığı defterler de “icmal defter” olarak adlandırılırdı.
Vakıf, mülk ve kalelere ait kayıtlar bazen mufassal defterlerin içerisinde bazen müstakil bazen
de icmal ve mufassal defterlerin bir bölümünü meydana getirmektedir. Bu kayıtlardan başka
timar sisteminin işleyişiyle ilgili yazışmaların kaydedildiği tevcih, cebe, derdest ve yoklama
gibi defter çeşitleri bulunmaktadır.
Osmanlı Devleti'ni birçok açıdan araştırmaya ve öğrenmeye imkân sağlayan Tahrir
Defterleri olmaksızın taşra teşkilâtını tam olarak tespit etmek çok zordur. Devletin genişliği
ve Tahrir Defterlerinin fazlalığı dikkate alındığında bu işi bir ekip olmadan başarmanın
zorluğu ortadadır 3.
1992 yılında Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde Halil İnalcık gözetiminde kurulan 4
kişilik bir ekip, Tahrir Defterlerinin yayınını 2010 yılına kadar sürdürmüştür. 19 yıl boyunca
öncelikle Mufassal Tahrir Defterlerinin özeti mahiyetinde olan ve 1530 tarihli timar sisteminin
uygulandığı bölgelere ait “Muhâsebe-i İcmâl” defterleri yayınlanmıştır. Bunlar Anadolu,
Karaman, Rum, Diyarbekir, Arap, Zulkadiriye ve Rumeli eyaletlerine ait 7 defterdir. Bu
defterlerde eksik olan veya çok kısa bilgi verilen sancakların icmal ve mufassal 17 adet defteri
de ayrıca yayınlanmıştır. Bunlar Kerkük, Şam, Halep, Hınıs, Antep, Gelibolu, Semendire,
Mora, Tırhala, Avlonya, Hersek, Bosna ve İzvornik sancaklarına ait defterlerdir.
Daha önce yayınlanmış olan Tahrir Defterlerinde bulunan bilgileri daha pratik ve
kullanışlı hale getirmek için Osmanlı Avrupası diyebileceğimiz Rumeli eyaletine Gelibolu ve
Semendire sancaklarının ilâvesiyle buralarda bulunan yer ve kurumların sistematik listesi/dizini
hazırlanmıştır. Bu çalışma bu konuda şimdiye kadar yapılmış ilk ve tek eser olacaktır. Bu
yayın çalışması Tuna ve Sava nehirlerinin güneyi yani tüm Balkanlar ve Ege Denizi'nde
bulunan Rodos, İstanköy, Midilli, İmroz, Limnos, Semadirek ve Taşöz adalarını içine
almaktadır. Bundan sonraki çalışmalar Anadolu, Adalar, Girit, Kıbrıs, Suriye, Filistin ve
Irak'la ilgili daha önce yapılmış olan çalışmaların daha da geliştirilerek Osmanlı coğrafyasının
tam bir yer adları indeksinin meydana getirilmesi şeklinde olacaktır.
I-RUMELİ ADI VE COĞRAFYASI
Rumeli eyaleti 1530 yılında Türkiye'nin Trakya bölgesi, Makedonya, Bosna-Hersek,
Arnavutluk, Kosova Cumhuriyeti, Karadağ ve Bulgaristan'ın tamamı, Romanya, Moldova ve
Ukrayna'nın Karadeniz sahili, Yunanistan ana karası, Rodos, İstanköy ve Midilli adaları,
Hırvatistan'ın Dalmaçya kıyıları ve Sırbistan'ın Tuna ve Sava nehirlerinin güneyinde kalan
bölümünü içine almaktadır.
2
3
2
Yanlış olarak Tapu Tahrir Defterleri diye isimlendirilmişlerdir.
Osman Gümüşçü, Tarihi Coğrafya ve “An Historical Geography of the Ottoman Empire” (D.E. Pitcher) Üzerine. Türkiye
Günlüğü 61/2000, s. 87.
Osmanlılar 1540'lara kadar Balkan coğrafyasında fethettikleri yerlerde oluşturdukları
idarî birime Rumeli Eyaleti, bölgeye ise Rumeli adını vermişlerdir. “İslâm dünyası
Bizanslıları Rum, ülkeleri olan Doğu Roma İmparatorluğu ülkesini de Bilâdü'r-Rum veya
Memleketü'r-Rum diye tanıyordu. Anadolu Türk-İslâm hâkimiyetine geçtikten sonra, Rum
ismi vaktiyle Bizans idaresindeki Anadolu'yu gösteren bir coğrafî isim olarak yaşamıştır.
Batılı seyyahlar 13. asırda Türklerin idaresindeki Anadolu'ya Turquemenie veya Turquie ve
Bizans imparatorluğuna tâbi yerlere Romanie veya Romania diyorlardı. Bu tabir zamanla
daha ziyade Ortodoks Yunan mezhebinin hâkim bulunduğu Balkan yarımadasını göstermeğe
başladı. Osmanlı Türkleri Balkanlar için Rumili adını Yunanlıların Romania'sından aldılar ve
onu Anadolu'ya karşı denizin ötesinde Bizanslılardan fethettikleri bölgeler için kullanmağa
başladılar. Rum adı ise eski manasını muhafaza ederek, Küçük Asya'da Selçukluların hâkim
oldukları yerleri gösteren coğrafî bir isim olarak kaldı 4”. Osmanlıların Tokat-Sivas havalisini
fethettikten sonra bu bölgeyi Rum eyaleti adıyla teşkilâtlandırmaları da bu sebeptendir.
Rumeli Coğrafyası
Osmanlı Devleti tarafından Rumeli olarak adlandırılan eyalet/bölge Karadeniz'in kuzey
kıyılarında bulunan Kefe, Azak kalesi civarı, Moldova ve Romanya'nın Karadeniz sahil şeridi,
Tuna ve Sava nehirlerinin güneyi, Uno nehrinin batısı, Kırka nehri çevresi, Adriyatik
Denizi'nin doğusu, Akdeniz'in kuzeyi, Ege, Marmara ve Karadeniz'in batısında bulunan çok
geniş bir alanı içine almaktadır.
Bu bölge idarî anlamda değil sadece coğrafî anlamda Türkler tarafından “Balkanlar”
olarak da ifade edilmiştir. Adını batıdan doğuya uzanan ve Bulgaristan'ı ikiye bölen dağ
silsilesinden almıştır. Önceleri bu sıradağların adı olarak kullanılan Balkan, daha sonraları
tüm Rumeli için kullanılmaya başlanmıştır. Üç tarafı denizlerle çevrili olan Balkanlar dağlık
bir bölgedir. Yarımadaya ismini veren Balkan Dağları Yugoslavya'nın doğu sınırından başlayıp
Bulgaristan'ın güney batısına uzanır. Bulgaristan'ı doğudan batıya ikiye bölen Balkan Dağları
kuzeyden gelen ordulara karşı iyi bir askerî engel oluşturur. Sırbistan ve Makedonya dağlık
bölgesinin devamı olan Rodop Dağları Bulgaristan'ın güneyinde yer almaktadır. Trakya'nın
kuzeyinden geçip Türkiye'de Karadeniz kıyılarında Yıldız Dağları ismiyle son bulur 5.
Genel olarak bölgenin akarsuları küçüktür. Bundan dolayı Tuna Nehri dışında taşımacılıkta pek kullanılmazlar. Avrupa ve Balkanlar için çok önemli olan Tuna nehri, Almanya'nın
güneyinde Karaorman (Schwarzwald) bölgesindeki Brege ve Brigach ırmaklarının
birleşmesiyle meydana gelir. Doğu Alpleri'nin sularını alarak Avusturya, Slovakya ve Macaristan'ı geçerek Belgrad'a ulaşır. Burada Sava nehri ile birleşir. Belgrad'dan doğuya dönerek
Drava, Drina, Morava, Iskır, Timok, Prut, Olt, Tisa, Siret, Yalomiça nehirleri ile birleşerek
Karadeniz'e dökülür. Bölgenin önemli akarsularından olan Meriç nehri Balkan ve Rodop
Dağları arasından çıkarak Tunca ve Arda ile birleşerek Ege Denizi'ne dökülür. Karasu
4
5
Halil İnalcık, “Rumeli”, İA, MEB. C. 9, İstanbul 1988, s. 766.
Halil Akman, Türkiye, Yunanistan ve Arnavutluk'un Balkan Ülkeleri ve Etnik Yapısı Üzerine Stratejik Hedefleri, Gebze İleri
Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Gebze 2006, s. 6-7.
3
(Struma), Mesta Karasu, İnce Karasu (Vistrica) ve Küstüm (Salambiriya) Ege Denizi'ne
dökülen diğer nehirlerdir. Aspirapotamos ise Yanya'dan çıkarak İnebahtı Körfezi'ne dökülür.
Adriyatik Denizi'ne ise Voyusa, Devol, Drin, Neretva ve Kırka nehirleri dökülmektedir.
Bölgenin en doğusunda yer alan Una nehri Sava ile birleşerek Tuna nehrine katılmaktadır.
Tuna nehir taşımacılığına uygun olduğu için eskiden beri hem askerî hem de ticarî
taşımacılıkta kullanılmıştır. Osmanlı Devleti için de stratejik öneme sahip olmasından dolayı
sancakbeyliği seviyesinde Kapudanlık-ı Mohaç 6, Kapudanlık-ı Nehr-i Tuna 7 veya Tuna
Kapudanlığı/Tuna Kapudanı 8 isimleriyle idarî bir teşkilât kurulmuştur. Osmanlılar nehirlere
uygun, ince ve uzun olarak yaptıkları gemilerden meydana gelen ince donanmayı Fırat, Nil,
sığ olan deniz kıyılarında 9 ve bazı göllerde 10 kullanmışlardır. Özellikle Tuna'daki 11 ince
donanma meşhur olup, Karlofça'ya kadar iki kaptanın, Karlofça'dan sonra ise tek kaptanın
yönetiminde nehir güvenliğini sağlamıştır.
Balkanlarda Akdeniz iklimi ve karasal iklim olmak üzere iki ana iklim tipi görülür.
İstanbul'dan Yunanistan, Arnavutluk ve Hırvatistan'da Trieste'ye uzanan kıyı kesiminde
Akdeniz iklimi kendini gösterir. Bu bölümde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise yağışlı ve
serindir. Bu iklim bölümünde zeytin, üzüm, incir ve turunçgiller yetişir. İklimin etkisi
hayvancılık üzerinde de görülür. Geniş otlaklar ve ormanların bulunduğu iç kesimlerde inek,
domuz gibi hayvanlar; Akdeniz ikliminin etkili olduğu bölümlerde ise koyun ve keçi
besiciliği yapılmaktadır. Güneyden kuzeye gidildikçe Rus ovalarından gelen soğuk
rüzgarların etkisiyle karasal iklim etkisini gösterir. Karasal iklim bölgelerinde yağış miktarı
fazladır. Geniş ormanlık alanlar oluşmuştur. Buğday, mısır, çavdar ve yulaf gibi ürünler
yetiştirilmektedir 12. Bu kesimlerde bulunan gümüş, demir, kurşun, bakır ve altın madenleri
Osmanlı Devleti tarafından da işletilmiştir.
Yunan, Türk, Bulgar, Sırp, Boşnak, Arnavut, Hırvat, Makedon, Eflak (Ulah), Hırvat,
Karadağlı, Pomak, Çingene/Kıptî ve az sayıda Yahudi'nin bulunduğu Rumeli eyaletinde her
etnik grup kendi dilini kullanmaktadır. Hırvatlar hariç Rumeli'de yaşayan Hıristiyanların
tamamına yakını Ortodoks mezhebindendir. Türkler ve Boşnakların tamamı ile Arnavutların
büyük çoğunluğu müslümandır.
II-RUMELİ'NİN FETHİ
Osmanlılar Rumeli'ye Bizans'ın içinde bulunduğu karışıklıktan istifade ederek yerleştiler.
“Aydınoğulları Devleti'nin kuvvetli hükümdarı Gazi Umur Bey'in ölümünden sonra dahilî ve
6
BOA, KK. 262, s. 2-11.
Aynı defter, s. 9/1.
8
BOA, A. RSK 1512, s. 44'te Özi Eyaleti içerisinde geçmektedir. BOA, MD 7, Hüküm no: 2554.
9
BOA, HAT, Dosya no: 13, Gömlek no: 462, Tarih: 27 Ca.1198.
10
BOA, MAD 19604.
11
BOA, HAT, Dosya no: 211, Gömlek no: 11354, Tarih: 29 Z.1205.
12
Akman, aynı tez, s. 9.
7
4
haricî türlü türlü gailelerle meşgul olan Bizans, Orhan'ın yardımını daha ehemmiyetle temine
çalıştı. Orhan, artık Bizans'ın iç işlerine de kuvvetle müdahale ediyordu” 13.
Orhan Gazi'nin Bizans İmparatoru Kantakuzenos'un kızı Theodora ile evlenmesi,
Bizans ile Osmanlıları müttefik yapmıştı. Bu ittifak sayesinde Kantakuzenos'a yardım etmek
maksadıyla Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetleri iki defa
Rumeli'ye geçmişlerdi. 1349 ve 1352 yıllarında gerçekleşen bu geçişlerden ikincisinde
imparator tarafından Çimbi Kalesi üs olarak Süleyman Paşa'ya verilmişti.
1345'lerden beri Avrupa kıtasına geçmekte olan Osmanlılar, çok şiddetli bir deprem
neticesinde kale duvarlarının yıkılmasından da istifade ederek Gelibolu'ya yerleştiler.
Anadolu'dan ve bilhassa Karesi'den birçok Türk buraya gelip yerleştikleri gibi Orhan, bazı
göçebe aşiretleri de buraya sevk etti. Trakya halkının kaçabilen kısmı, Osmanlı istilâsı önünde
muhaceret ediyor, boş kalan yerler Anadolu'dan gelen Türkler'le dolduruluyordu. 1359'da
başlayan bu hareket, şimdiye kadar yalnız Osmanlılar'ın değil, onlardan evvel diğer sahil
beyliklerinin de yapmış olduları üzere geçici bir istilâ değil, hakiki bir yerleşme idi. 14.
Gelibolu'nun Osmanlılar Tarafından Fethi
Gelibolu aynı adı taşıyan yarımadanın kuzeydoğu kesiminde Çanakkale Boğazı'nın
kuzey giriş kısmında, denize doğru uzanan bir yüksekliğin üzerinde kurulmuştur. Şehrin ve
yarımadanın adının “gemi şehri, güzel şehir” yahut “Galyalılar'ın şehri” anlamındaki
Kallipolus veya Gallipolis'ten geldiği belirtilir. Ancak bu adın menşei hakkında kesin bilgi
yoktur. Şehir, 14. yüzyılın başlarından itibaren bu bölgeye yönelik akınlarda bulunan
Türkmen beylikleri tarafından Gelibolu adıyla anılmıştır.
Bizans İmparatorluğu'ndaki taht kavgaları Osmanlılara Rumeli kapılarını açmıştır.
Orhan Bey'in oğlu Süleyman Paşa idaresindeki Osmanlı kuvvetleri İmparator Kantakuzenos'un müttefiki sıfatıyla 1352 yılında Gelibolu yarımadasına gelmişlerdir. Bizans
kuvvetleriyle birlikte Sırp ve Bulgarlara karşı mücadele eden Süleyman Paşa'ya Çimbihisarı üs
olarak verilmiştir. Bu bölge Osmanlılar için Rumeli'de bir dayanak noktası oluşturmuştur.
Daha sonra müstakil hareket etmeye başlayan Süleyman Paşa bir taraftan Trakya'ya, diğer
taraftan Gelibolu yönüne akınlarda bulunmuştur. Gelibolu abluka altına alınmıştır. Bizanslılar
haraç vermek şartıyla Osmanlıları bölgeden uzaklaştırmaya çalışırken 2 Mart 1354'te
meydana gelen şiddetli deprem Gelibolu kalesi surlarının yıkılmasına ve şehrin harap
olmasına yol açmıştır. Halkın bir kısmı hayatını kaybederken, bir kısmı da soğuk ve kıtlık
yüzünden buradan kaçmıştır. Osmanlılar savunmasız ve boş şehri kolayca ele geçirmişlerdir. Bu
haberi duyan Süleyman Paşa Biga'dan buraya gelerek kaleyi yeniden onartıp tahkim etmiştir.
Anadolu'dan Türk nüfus getirip şehre yerleştirmiştir.
13
14
M. Fuat Köprülü, Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu, Ötüken Neşriyat, 2. Basım 1986, İstanbul, s. 173.
İbrahim Sezgin, XV. ve XVI. Asırlarda Gelibolu Kazasının Sosyal ve Ekonomik Tarihi, Marmara Üniversitesi Türkiyat
Araştırmaları Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul 1998, s. 5.
5
Osmanlı hâkimiyetindeki Gelibolu, Trakya ve Balkanlar'a yönelik akınlarda önemli bir
harekât üssü olmuştur. Süleyman Paşa, cami ve imaret yaptırıp vakıflar tahsis ettiği Bolayır'a
1357'de defnedilmiştir. 13 Ağustos 1366'da Savoy Dükü Amedeo bir haçlı filosu ile
Gelibolu'yu alarak 14 Haziran 1367'de Bizans'a terketmiştir. Bu durum Osmanlılar'ın
Balkanlarla olan bağını kesintiye uğrattıysa da Bizans İmparatoru IV. Andronikos, I. Murat'ın
ısrarlı talebi sonucu kaleyi Osmanlılar'a bırakmıştır. 1376'daki bu ikinci fetihle Gelibolu kesin
olarak Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. Burası Osmanlı orduları için bir geçit yeri ve deniz
üssü olarak önem kazanmıştır.
Gelibolu fetihten sonra bir sancak ve sancak merkezi olduğu gibi Rumeli'nin ilk Paşa
sancağı olmuştur. Daha sonra bir denizcilik idare merkezi olarak şöhret kazanmıştır. Osmanlı
donanmasının başındaki kaptan-ı derya burayı merkez edinmiştir. Dolayısıyla burası Kaptan-ı
Derya sancağı olarak da biliniyordu. Gelibolu sancağı kaptan-ı deryalara verildiği için
müstakil bir yapı gösteriyordu. Fakat şeklen Rumeli beylerbeyiliğine tâbi idi. Gelibolu 1533'te
Hayreddin Paşa'nın kaptan-ı derya oluşu ve Cezayir-i Bahr-ı Sefid eyaletinin kuruluşundan
sonra buranın merkez sancağı olmuştur 15.
I. Murat tahta çıktığı zaman, Gelibolu, ileri bir hareket üssü olmak üzere, Türkler
Avrupa kıyısında kati surette yerleşmişler, hatta Trakya fütuhatı epeyi ilerlemişti. Orhan'ın
tecrübeli kumandanları 1360 seferiyle Trakya'nın stratejik bakımından en mühim yerlerini ele
geçirmişlerdi. Murat'ın 1389'a kadar süren saltanatı, Balkanlar'da Osmanlı hâkimiyetinin
sarsılmaz bir şekilde yerleşmesi gayesini istihsal etmişti.16
I. Murat 1366'da Balkanları feth etmeğe başladığı sırada bu fütuhatta muntazam bir
hareket planı yapmış, istikametleri tayin etmiş ve birer uç beyliği durumunda olan cephe
kumandanlarını görevlendirmiştir.
Osmanlılar Gelibolu'da yerleştikten sonra, üç istikamette uç teşkil ederek fetihlere
devam ettiler. Birinci uç sahilden Tekfurdağı, Çorlu ve İstanbul istikametinde; ikinci uç
ortadan, Konru Dağı 17 üzerinde, Malkara, Hayrabolu ve Vize istikametinde; üçüncü uç Meriç
vadisinde İpsala, Dimetoka ve Edirne istikametinde yapılan fetihlere üs oldu. Osmanlıların
Rumeli fütuhatında bu uç sistemi muhafaza olunacak ve fetihler ilerledikçe, uçlar üç koldan
daha ileri bölgelere kaydırılacaktır. Orhan zamanında Gelibolu merkez olarak, Trakya'daki
bütün fetihler bir uç bölgesi sayılıyordu. Süleyman'ın ölümü ve Orhan'ın son senelerinde
ihtiyarlığı ve hastalığı yüzünden, burada mühim bir sarsıntı ve gerileme olmuş görünmektedir.
Zira Süleyman Paşa zamanında Solkol ucunda Hacı İlbeyi ve Evrenos Bey faaliyette idiler.
Sonradan bu uç sırası ile İpsala, Gümülcine, Serez, Karaferye ve oradan iki kola ayrılıp
Tırhala ve Üsküb'e, Sağkol'daki uç ise Yanbolu, Karinovası, Pravadi'ye, oradan ikiye ayrılarak
biri Tırnova ve Niğbolu'ya, diğeri Zağra, Filibe'ye, oradan ikiye ayrılarak Sofya, Niş'e veya
Köstendil ve Üsküb'e geçecektir. Bu üç istikamette yapılan fetihler Rumeli'nin Sağkol, Solkol
15
Feridun Emecen, “Gelibolu”, DİA, C. 14, İstanbul 1996, s. 1-6.
Köprülü, a.g.e., s. 173.
17
Aşık Paşazade, s. 125 “Konurhisar”. Burası bugün Kurudağ denilen bölgedir.
16
6
ve Ortakol sancaklarını teşkil etmiştir. Burada kurulan Rumeli Beylerbeyiliği'nin merkezi
önce Edirne daha sonra Sofya olmuştur 18.
Payitahtlarını Edirne'ye nakleden Osmanlılar, Trakya, Makedonya ve Bulgaristan'ı zabt
ve buraları oldukça fazla miktarda Türk muhacirleriyle iskan etmişler ve nihayet I. Murat
1389 tarihinde I. Kosova Meydan Muharebesi'ni kazanarak Sırbistan'ı da hâkimiyeti altına
almıştır. Balkanlar'daki muzafferiyetlerle kuvveti artmış olan Osmanlı Devleti, I. Murat
zamanında Anadolu'da da hudutlarını genişletmiş, Ankara ve havalisini, Germiyan ve
Hamidoğulları arazisinin mühim bir kısmını almış, Karamanlıları mağlup etmişti. Katiyetle
denilebilir ki I. Bayezid tahta çıktığı zaman, Osmanlı Devleti Anadolu'da ve Balkanlar'da
sağlam ve kuvvetli bir imparatorluk şeklinde kurulmuş bulunuyordu” 19.
Osmanlıların, Arnavutluk'un fethi için yapmış oldukları teşebbüsler 1383 tarihinde I.
Murat zamanında başlamış ve 1479 tarihinde Venediklilerle yapılan sulh muahedesiyle
neticelenmiştir. Bu muahede ile başta İşkodra (Arnavutluk İskenderiyesi) ve Akçahisar
civarında bulunan kale ve yerleşim birimleri olmak üzere Arnavutluk'un büyük bir kısmı
Osmanlı Devleti'nin hâkimiyeti altına girmiştir. Arnavutluk'taki bu hâkimiyet 1912 Balkan
Savaşı'na kadar tam 433 sene sürmüştür 20.
Osmanlı Devleti tarafından Karlıili 1460, Agrıboz 1470 ve Rodos 1522 tarihlerinde
fethedilmiştir. Mora'nın fethi ise I. Murat devrinde 1388'de, I. Bayezid döneminde 1391 ve
1396'da, II. Murat devrinde 1423 ve 1446'da, Fatih Sultan Mehmet devrinde 1458'de ve II.
Bayezid zamanında 1500 yılında olmak üzere 7 sefer sonunda tamamlanmıştır. Tırhala
bölgesinin fethi ise I. Murat zamanında başlayıp I. Bayezid döneminde bitmiştir.
II. Murat'a kızını vermiş ve Osmanlı tâbiiyetine girip seferlerde ordusuyla beraber
hizmet etmeye başlamış olan Sırp Kralı Brankoviç payitahtı olan Semendire'yi ihtiyaten
tahkim etmiş olduğu gibi, Eflak Voyvodası Wlad-Drakul da Macaristan'la münasebete
girişmiş ve bu suretle Osmanlı Devleti'ne karşı yeni bir Macar-Sırp-Eflak ittifakı
hazırlanmaya başlanmıştır. İşte bu vaziyetten dolayı ümeradan Firuz Bey oğlu İshak Bey'in
şikâyeti üzerine II. Murat'ın Brankoviç'ten Semendire'nin anahtarlarını istetmiştir. Sırp
kralının bu talebi kabul etmemesi üzerine ordu harekete geçmiştir. Brankoviç payitahtının
müdafaasını büyük oğluna bırakarak Macar Krallığı'na iltica etmiştir. Semendire'nin
muhasarası üç ay kadar sürmüş ve 27 Ağustos 1439'da ele geçirilmiştir.
Osmanlılarla Macarlar arasında 1444 yılında yapılan Segedin Anlaşması'yla Osmanlı
idaresinde bulunan Semendire ve diğer şehirler Sırbistan'a iade edilip Brankoviç'in krallığı
tasdik edilmiş ve rehin tutulan iki oğlu kendisine gönderilmiştir. Semendire'nin 1459'da
Veziriazam Mahmud Paşa'nın kumandasında tekrar alınmasıyla Sırbistan'ın Osmanlılar
tarafından fethi tamamlanmıştır 21.
18
İnalcık, a.g.md., s. 768-769.
Köprülü, a.g.e., s. 173.
20
İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, Türkiye Yayınevi, C. I, İstanbul, 1971, s. 342-343.
21
Danişmend, a.g.e., s. 204-205, 213, 287.
19
7
Orhan Bey'den Kanuni Sultan Süleyman'ın ilk yıllarına kadar Rumeli'de meydana gelen
olayların kısa kronolojisinin burada verilmesi Osmanlı'nın fetih ve iskân politikasını anlamaya
yardım edeceği kanaatindeyiz. 22
1326/726 Orhan Gazi'nin padişah oluşu
1354/755 Şehzade Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye geçişi
1358/759 Bolayır, Eceova, Konurhisar, Tekirdağ, İpsala, Malkara, Hayrabolu, Keşan ve
hatta bazı kaynaklarda Dimetoka, Çorlu ve Edirne şehirleriyle kasabalarını fethedildiği rivayet
edilir. Dimetoka, Keşan, Çorlu ve Edirne'nin Süleyman Paşa öldükten sonra Bizanslılar
tarafından istirdad edildiği, buraların 1361/763 tarihinde I. Murat devrinde tekrar fethedildikleri anlaşılmaktadır.
1360/761 Birinci Murat'ın tahta çıkışı
1361/763 Çorlu, Keşan, Dimetoka, Pınarhisar, Lüleburgaz, Edirne, Gümülcine,
Babaeski, Eski Zağra ve Yenice'nin fethi
1363/765 Filibe'nin fethi
1364/766 Sırpsındığı savaşı
1366/767 Gelibolu'nun elden çıkması
1366/768 Kızılağaç Yenicesi, Yanbolu ve İslimye'nin fethi
1367/769 Karinova, Aydos ve Burgaz kalelerinin fethi
1368/770 Vize, Kırkkilise'nin fethi ve payitahtın Edirne'ye nakli
1371/773 Samakov ve İhtiman'ın fethi, Köstendil Bulgar Prensliği'nin teslim olması ve
Çirmen zaferi
1372/774 Sırbistan'ın tâbiiyet ve haraç altına girmesi, Çatalca, İncüğez ve Ferecik'in fethi
1373/775 İlk Makedonya fütuhatı: İskeçe, Drama, Kavala, Zihne, Serez, Avrathisarı,
Vardar Yenicesi ve Karaferye'nin fethi
1375/777 Niş'in fethi
1376/778 Bulgar Krallığı'nın Osmanlı hâkimiyetine girmesi
1377/779 Bizanslıların Gelibolu'yu Osmanlılara iade etmeleri
1382/784 İştip, Manastır ve Pirlepe'nin fethi
1385/787 Ohri'nin fethi ve Arnavutluk'ta Savra zaferi
1386/788 Sofya'nın fethi
1388/790 Bulgaristan'ın fethi, Mora'nın kısmen fethi
1389/791 Birinci Kosova muharebesi
22
8
Bu kronoloji İsmail Hami Danişmend'in İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi C. 1-2'den kısaltılarak alınmıştır.
1389/791 Birinci Bayezid'in Kosova meydanında cülusu, Sırbistan'ın tâbiiyet altına
alınması, Vidin, Üsküp ve Karatova şehirlerinin fethi, Bosna krallığının haraca bağlanması
1392/794 İşkodra'nın ilk fethi
1394/796 Selanik'in ikinci defa alınışı ve Yenişehir havalisinin fethi
1396/798 Niğbolu zaferi, Arnavutluk'ta İşkodra, Akçahisar, Kesriye, Ülgün, Draç ve
Berat şehirlerinin fethi
1402/804 Ankara savaşı
1412/815 Mehmet Çelebi'nin Çamurluova'da Musa Çelebi'yi yenerek Osmanlı ülkesine
hâkimiyeti
1415/818 Arnavutluk fütuhatı ve Akçahisar'ın fethi
1416/819 Eflak Voyvodası Mirçe'nin haraca bağlanması
1418/821 Anadolu'daki Tatar aşiretlerinin Rumeli'ye nakli
1421/824 II. Murat'ın Bursa'da cülusu
1430/832 Selanik şehrinin üçüncü defa ve kesin surette fethi
1431/835 Yanya'nın fethi
1439/843 Semendire'nin fethi
1444/848 Varna zaferi
1448/852 İkinci Kosova muharebesi
1451/855 II. Mehmet'in ikinci cülusu
1453/857 İstanbul ve havalisinin fethi, Silivri kalesinin teslim olması, İmroz, Limni ve
Taşoz adalarının itaati, Enez ve Midilli Ceneviz beylerinin tâbiiyete kabulü
1459/864 Semendire'nin kesin olarak fethi
1460/864 Güney Mora despotluklarının ilhakı, Eflak prensliğinin himaye altına alınması
1461/865 Kırım'da Kefe, Mangub ve çevresinin Cenevizlilerden alınması
1462/866 Eflak Prensliği'nin tâbiiyet altına alınması ve Midilli adasının fethi
1470/875 Agrıboz adasının fethi
1475/880 Kırım Hanlığı'nın Osmanlı Devleti himayesine girmesi
1476/881 Moldova/Boğdan zaferi ve Besarabya ve Akkirman'ın zabtı
1479/884 Ayamavra, Kefalonya ve Zanta dükalığının fethi
1480/885 Hersek dükalığının ilhakı
1481/886 II. Bayezid'in cülusu
1483/888 Hersek sancağının kesin surette fethi
9
1484/889 Akkirman ve Kilya kalesinin fethi
1497/902 Karadağ'ın himaye altına alınması
1499/905 İnebahtı'nın fethi
1500/906 Modon, Navarin ve Koron'un fethi
1501/907 Draç'ın fethi, Avarız vergisinin ihdası
1502/908 Bosna'da Macar işgalindeki Lofça ve Bruşça kalelerinin fethi
1512/918 I. Selim'in cülusu
1520/926 Kanuni'nin cülusu
1521/927 Belgrad'ın fethi
1522/928 Herke, İleki ve İncirli adalarının fethi
1523/929 Rodos'un fethi
1526/932 Mohaç ve Beçne zaferi, Segedin, Baç ve Petervaradin'in fethi
1527/934 Dalmaçya ve Bosna'da bulunan Yayçe, Banaluka, Sokol, Parga, Kırbova vb.
kalelerin fethedilmesi
1529/936 Viyana muhasarası
1532/938 Alaman seferi
III-İDARÎ YAPI
I. Selim'in fetihlerinden sonra Suriye, Filistin, Mısır ve Hicaz'ı içine alan Arap vilâyeti,
Alaüddevle/Zulkadiriye vilayeti ve Diyarbekir vilayeti kuruldu. 1520 tarihli bir vesikaya göre
Rumeli vilayetinde otuz, Anadolu vilayetinde yirmi, Karaman'da sekiz, Rum vilayetinde beş,
Arap vilayetinde on beş, Diyarbekir vilayetinde ise dokuz sancak bulunuyordu. Ayrıca
burada, Güneydoğu Anadolu'daki yirmi sekiz aşiret, müstakil liva veya sancak şeklinde
zikredilmiştir23.
Kanuni'nin ilk dönemlerinde bu idarî yapı fazla değişiklik göstermemiş, sadece Arap
vilayetinden Mısır ayrılarak müstakil eyalet yapılmıştır. 1530 yılında Osmanlı ülkesinde sekiz
eyalet bulunmaktadır. Mısır salyaneli, yani vergi gelirleri timar olarak dağıtılmayıp doğrudan
hazine adına toplanan bir eyaletti. Rumeli, Anadolu, Karaman, Rum, Diyarbekir, Zulkadiriye
ve Arap eyaletleri ise timar sistemi ile idare edilmekteydi 24.
Osmanlı taşra teşkilâtı büyükten küçüğe eyalet, sancak, kaza ve nahiye şeklinde idarî
birimlere ayrılmıştır. Eyalet veya vilayet, sancaklardan meydana gelen ve beylerbeyi tarafından
23
24
Halil İnalcık, “Eyalet”, DİA, C. 11, İstanbul 1995, s. 549.
BOA, TD 166, 167, 367, 370, 387, 438 ve 998 numaralı defterlerde bu eyaletlere ait bilgiler mufassal Tahrir Defterlerine
göre özet halinde verilmiştir. Kurumumuz şu ana kadar Anadolu (TD 166, 438), Karaman ve Rum (TD 387), Diyarbekir,
Arap ve Zulkadiriye (TD 998) ile Rumeli eyaletlerine (TD 167, 367, 370) ait 7 defter yayınlanmıştır. Bu defterlerde eksik
olan ve tamamlanmasına ihtiyaç hissedilerek yayınlanan 17 adet Tahrir Defteriyle birlikte toplam 24 adet defter neşredilmiştir.
10
idare edilen birimin adı idi. Beylerbeyi kendi eyaletinin merkezi olan ve “paşa sancağı veya
makarr-ı mîr-i mirân” 25 tabir olunan sancakta otururdu. 1530 yılında Anadolu eyaletinin paşa
sancağı Kütahya, Karaman eyaletinin Kayseriye, Rum eyaletinin Tokat ve Sivas, Diyarbekir
eyaletinin Diyarbekir, Arap eyaletinin Şam, Zulkadir eyaletinin Maraş ve Rumeli eyaletinin
de Sofya idi. Sancakbeyinin idaresi altında bulunan ve kazalardan meydana gelen idarî birime
sancak veya liva denirdi. Sancak Osmanlı'da temel idarî birimdi. Tahrir Defterleri sancak esas
alınarak düzenlenirdi. Sancaklarda ana birim kazadır. Kaza kadılık bölgesi demektir. Nahiye
ise kazanın alt birimidir. Bu terimlerden vilayet ve nahiye, hem idarî hem de coğrafî bölge
olarak farklı anlamlarda kullanılmıştır.
1530 yılında Osmanlı Devleti taşra teşkilâtında;
Anadolu Eyaleti: 1-Kütahya, 2-Karahisar-ı Sahib, 3-Sultanönü, 4-Hamid, 5-Ankara, 6Bolu, 7-Kastamonu, 8-Kengırı, 9-Kocaili, 10-Hudavendigâr, 11-Biga, 12-Karesi, 13-Saruhan,
14-Aydın, 15-Menteşe, 16-Teke, 17-Alaiye;
Ayrıca bu livalara ilâve olarak on iki piyade ve dört tane müsellem sancağı bulunmaktadır26.
Karaman Eyaleti: 1-Kayseriye, 2-Konya, 3-Beyşehri, 4-Akşehir 27, 5-Larende 28, 6Aksaray, 7-Niğde, 8-İçil;
Rum Eyaleti: 1-Sivas-Tokad, 2-Amasya, 3-Çorumlu 29, 4-Sonisa-Niksar 30, 5-Karahisar-ı
Hasandıraz (Karahisar-ı Şarkî), 6-Canik, 7-Trabzon, 8-Kemah, 9-Bayburd, 10-Malatya ve
Gerger maa Kahta, 11-Divriği-Darende;
Diyar-ı Bekr Eyaleti: 1-Âmid, 2-Mardin, 3-Sincar, 4-Musul, 5-Arabkir, 6-Ergani, 7Çirmük, 8-Siverek, 9-Kiğı, 10-Çemişkezek, 11-Harpurt, 12-Ruha, 13-Ana-Hit, 14-Deyr-Rahbe;
Arap Eyaleti: 1-Şam, 2-Gazze, 3-Safed, 4-Salt-Aclun, 5-Halep, 6-Hama-Humus, 7Trablus, 8-Ayntab, 9-Birecik, 10-Adana, 11-Üzeyr, 12-Tarsus, 13-Sis;
Zulkadiriye Eyaleti: 1-Maraş, 2-Bozok sancakları bulunmaktadır.
Rumeli Eyaleti: 26 (Sancaklığı çıkarılan Florina, kaza olarak değerlendirilmiştir.
Dukakin vilayeti de sancak olarak alınmamıştır.) sancak ve Dukakin vilayeti bulunmaktadır 31.
Rumeli vilayetinde Müselleman-ı Kızılca, Müselleman-ı Çingane ve Voynugan-ı Istabl-ı
Amire isimleriyle üç tane de görevli cemaat livası bulunmaktadır. Toplam olarak bu eyalette
25
BOA, TD 387, s. 2.
BOA, TD 438, s. 1; Kanunname-i Sultan Süleyman Han, Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Veliyyüddin Efendi Kitaplığı, no:
1969, v. 120a.
27
BOA, TD 387, s. 2 “Sancaklıkdan bozulup Ferruhşâd Bey tasarrufundadır.”
28
BOA, TD 387, s. 2 “Sancaklıkdan bozulmuştur. Sipâhîleri Konya sancağı sipâhîleri ile eşerler.”
29
Bu liva BOA, TD 387, s. 2-3'te yer alan vilayet-i Rum fihristinde yer almamasına rağmen aynı defterin 390-427. sayfaları
arasında liva olarak gösterilmiştir.
30
BOA, TD 387, s. 2 “tâbi-i mîr-i mîrân.”
31
Bu vilayette sadece padişah hassı ve Mustafa Paşa'nın mülkleri vardır. Bunların dışında timar sistemiyle ve Sakcakbeyi ile
ilgili bir kayıt bulunmadığı için sancak olarak değerlendirilmemiştir. Bölgede idarî birim olarak kaza bulunmamaktadır.
Sadece nahiye bulunmamaktadır. Bk. TD 367, s. 358-363.
26
11
yirmi dokuz mirliva bulunmaktadır. Müstakil bir yapı arzeden Gelibolu sancağı Rumeli
eyaletinin içerisinde değerlendirilmiştir. Yukarıda zikredilen 7 eyalet toplam 90 sancaktan
müteşekkil bir idarî yapılanma arzetmektedir. Bu sayıya Dukakin vilayeti ile Anadolu ve
Rumeli eyaletlerinde bulunan müsellem, piyade, voynuk ve çingane livaları dahil değildir.
Görevli cemaatlere ait Anadolu'da 4 müsellem ve 12 piyade olmak üzere toplam 16,
Rumeli'de ise 3 mirlivalık bulunmaktadır. Yörükler ve Eflaklarla ilgili defterlerde herhangi bir
sancak statüsünden bahsedilmemektedir. XVII. yüzyılın ortalarında yazılmış olan Sofyalı Ali
Çavuş Kanunnamesi'nde Yörükler 7 zeamet olarak Yörük beyleri tarafından yönetildikleri
anlatılmaktadır 32.
Rumeli eyaleti idarî birimleri arasında gösterilen Semendire ve Gelibolu livaları bu
eyalete ait “Muhâsebe-i Vilâyet” yani 167, 367 ve 370 numaralı defterlerde ve fihristlerinde
bulunmamaktadır. Bu livalara ait Tahrir Defterlerinde mirimiran hasları yoktur. 1522 tarihli
bir kanunname ve bu tarihin hemen akabinde tutulduğu anlaşılan tarihsiz bir belgede her iki
liva Rumeli vilayeti içerisinde değerlendirilmiştir 33. Gelibolu livası “Kapudânî” sancağı adıyla
farklı bir statüsü olmasına rağmen Rumeli eyaleti içerisinde gösterilmiştir.
Fethedildiği andan itibaren Osmanlı Devleti için, kazandığı büyük ehemmiyet göz
önüne alınırsa Rumeli idaresine ve askerî kuvvetlerinin başına en muktedir ve güvenilir devlet
adamları ve kumandanlar getirilirdi. Nitekim, XV. asır birinci yarısında, Timurtaş Paşa,
Bayezid Paşa, Sinan Paşa, Şehabeddin Paşa gibi devlet kadrosu içinde birinci derecede rol
almış şahsiyetlerin bu bölgenin idaresinin başına getirildiği görülmektedir 34.
1530'da 26 sancak ve bir vilayetten meydana gelen Rumeli Eyaleti, Osmanlı Devleti'nin
askerî, idarî ve ekonomik yönden en önemli eyaletidir. Buraya tayin edilen beylerbeyiler hep
önde gelen ve güvenilir devlet adamları olmuşlardır. Merkez üzerindeki etkisinden dolayı bazı
sadrazamlar Rumeli beylerbeyiliğini de uhdelerine almışlardır. Bu geleneği Pargalı İbrahim
Paşa da sürdürmüştür 35.
Rumeli eyaletinin 1530 yılındaki idarî yapısı için 167, 367 ve 370 numaralı defterler esas
alınmıştır. 370 numaralı defterde bulunan idarî birimler sancak, kaza ve nahiye, diğer iki
defterdeki idarî birimler ise sadece liva olarak gösterilmiştir. Paşa sancağının bütün idarî
birimlerini belirtmek amacıyla 370 ve 167 numaralı defterlerde yer alan Paşa sancağı sağ ve
Solkol'una ait bütün kazalar, Paşa livası başlığı altında verilmiştir.
Rumeli'deki idarî teşkilâtlanmada bölgenin askerî ve ticarî konumuna göre yüzyıllar
önceden yapılmış olan yollar etkili olmuştur. Paşa sancağı içerisinde Sofya merkez olmak
üzere kazalar; “Cânib-i Yemîn” (Sağkol) ve “Cânib-i Yesâr” (Solkol) şeklinde iki gruba
32
Sofyalı Ali Çavuş Kanunnamesi, Hazırlayan: Midhat Sertoğlu, İstanbul 1992, s. 17.
Kanunname-i Sultan Süleyman Han, v. 111b-112b; TS, MA, d.10057, v. 1b. Topkapı Sarayı'nda bulunan bu defter
Rodos'un fethinin hemen akabinde hazırlanmıştır. Bu tarihte Rodos livası Anadolu eyaletine bağlıdır. Bk. v. 4a. Ayrıca v.
1b'de İbrahim Paşa'nın sadrazam olduğu belirtilmiştir. 1530 tarihli defterde BOA, TD 367, s. 194-220'de Rumeli eyaletine
bağlıdır. Bu durumda bu belgenin tarihi 1523-1530 tarihleri aralığında olması gerekir.
34
M. Tayyib Gökbilgin, Kanuni Sultan Süleyman Devri Başlarında Rumeli Eyaleti, Livaları, Şehir ve Kasabaları, Belleten C.
XX, TTK Basımevi, Ankara 1956, s. 247.
35
BOA, TD 370, s. 413.
33
12
ayrılmıştır. Cânib-i Yemîn yani Sağkol daha önce yayınlanan 370 Numaralı Muhâsebe-i
Vilâyet-i Rûmili Defteri I içerisinde yer almıştır. Edirne, Dimetoka, Ferecik, Keşan, Kızılağaç,
Zağra-i Eskihisar, İpsala, Filibe, Tatarbazarı, Samakov, Üsküb, Kalkandelen, Kırçova,
Manastır, Pirlepe ve Köprülü kazaları bu kolu meydana getiren idarî birimlerdir. Daha sonra
yayınlanan 167 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Rûmili Defteri I'de ise Cânib-i Yesâr yani
Paşa sancağının Solkol kazaları olan Gümülcine, Yenice-i Karasu, Drama, Zihne, Nevrekop,
Timurhisarı, Siroz, Selanik, Sidrekapsi, Avrathisarı, Yenice-i Vardar, Karaverye, Serfiçe,
İştin, Kestorya, Bihlişte nam-ı diğer Vılkaşin, Görice ve Florina 36 kazaları yer almaktadır.
1352'de Rumili'ne geçen Süleyman Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetleri batı, kuzeybatı ve kuzey-doğuya doğru ilerlerken Romalıların yaptırdığı ve daha sonra Bizans'ın da
kullandığı yollardan yararlanmışlardır. Bu yollar Solkol (Via Egnatia-Cânib-i Yesâr), Ortakol
(Via Militaris-Tarîk-i Evsât) ve Sağkol (Kırım-Karadeniz ticaret yolu)'dur 37.
Romalıların siyasî amaçlarla yaptırmış olduğu Via Egnatia yani Osmanlıların deyimiyle
Solkol yolu İtalya ile doğu eyaletleri arasındaki ilişkileri kolaylaştırmayı, askerî ve idarî
ihtiyaçları karşılamayı, giderek daha uzak sınırlara yönelen birliklerin hareketinin ve
yönetimin düzenli işleyişini sağlıyordu. Yolun inşasına MÖ 146 tarihlerinde Makedonya
Prokonsülü İgnatius zamanında başlandığı için bu yola Via Egnatius adı verilmiştir. Via
Egnatia Apollonia'dan doğuya doğru uzanır. Millerle ölçülerek İpsala ve Arda Irmağı'na kadar
sınır taşları ile donatılmıştır. Toplam uzunluğu 535 mildir 38.
Solkol Osmanlı Devleti'nin Balkanlara ve Avrupa'ya doğru genişlemesinde İstanbul'dan
Trakya, Makedonya ve Arnavutluk'a giden anayol olarak kullanılmaktaydı. Solkol yolu yalnızca
askerî amaçlı kullanımın dışında Balkan yarımadasının güneyinden Avrupa ülkelerine tahıl,
deri ve kumaş gibi malların sevkinde de ticarî bir yol olarak önem taşıyordu. Yine XV ve
XVI. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nin en önemli devlet adamları tarafından kurulmuş çok
sayıda vakıf da Solkol yolunun ticarî yol olarak taşıdığı öneme işaret etmektedir 39.
Solkol güzergâhı olan Draç-Ohri, Manastır, Vodena-Selanik hattı atlı kervanlarla 75-80
saat, Selanik-Orfani-Gümülcine, Malkara-Tekirdağ-Silivri-İstanbul arası ise atlı kervanlarla
103 saatlik bir mesafe idi 40.
Ortakol ise Çirmen, Zağra, Filibe ve buradan ikiye ayrılarak Sofya üzerinde Niş ve
Belgrad'a ulaşırken ikinci kol da Köstendil üzerinden Üsküb'e varıyordu.
36
Yayınlanan TD 167 numaralı defterin 1. sayfasındaki fihristte “Livâ-i Florina bir kâdılık yerdir” şeklindeki yazının üst
tarafına “sancaklıkdan re‘ olunup Paşa sancağına mülhak olmuştur” notu düşülmüştür. Biz de buna itibar edip Florina'yı Paşa
sancağı Solkol kazaları içerisinde değerlendirdik.
37
Halime Doğru, XIII-XIX. Yüzyıllar Arasında Rumeli'de Sağ Kolun Siyasî, Sosyal, Ekonomik Görüntüsü ve Kozluca Kazası,
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayın-ları, Eskişehir 2000, s. 32.
38
Anna Avramea, “MÖ 2. Yüzyıl ile MS 6. Yüzyıl Arasında Via Egnatia'nın Güzergahı ve İşlevi”, Sol Kol, Osmanlı
Egemenliğinde Via Egnatia (1380-1699), Editör: Elizabeth A. Zacharıadou, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1999, s. 4-7.
39
Vassilis Dimitriadis “Via Egnatia Üzerindeki Vakıflar”, Sol Kol, Osmanlı Egemenliğinde Via Egnatia (1380-1699), Editör:
Elizabeth A. Zacharıadou, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1999, s. 103-104.
40
Traian Stoianovich “Osmanlı Hâkimiyetinde Via Egnatia”, Sol Kol, Osmanlı Egemenliğinde Via Egnatia (1380-1699),
Editör: Elizabeth A. Zacharıadou, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1999, s. 235.
13
Sağkol ise Trakya'dan başlayarak Kırklareli üzerinden kuzeye doğru devam ediyor,
Edirne'den gelen yolla birleşip Tunca vadisini takip ederek Istrancalar ve Balkan dağlarının
doğal geçitlerinden geçmek suretiyle Karadeniz'e paralel olarak Tuna nehrine kadar
ulaşıyordu. Yol, büyük merkezlere ulaşacak şekilde bazı yerlerde ikiye ayrılarak devam
ediyordu. Prevadi'den batıya giden yol Tırnova ve Niğbolu'ya ulaşıyor, asıl yol kuzeye doğru
devam edip Dobruca'dan geçip Babadağ'a geldikten sonra Tuna nehrini geçiyordu. Buradan
tekrar ikiye ayrılan yolun doğuya doğru devam eden kolu Kırım'a gidiyor, diğeri Yaş
üzerinden Kuzey Denizi'ne kadar ulaşıyordu.
Sağkol askerî anlamda Ortakol kadar faal olmamasına rağmen önemini daima
korumuştur. İstanbul'a et ve tuz sağlayan merkezlerin yoğunluğu bu güzergâhta idi. Buğday ve
kesimlik hayvanların karayolu veya denizyolu ile İstanbul'a ulaştırılması bu yolun önemini
artırıyordu. Köstence, Varna, Burgaz ve Mesembria gibi sağkolun önemli limanlarından her
türlü üretim başkente ulaştırılıyordu 41.
Paşa livası, 167 ve 370 numaralı defterlerde, sancaklıktan çıkarıldığı belirtilen Florina 42
kazası ile beraber toplam 37 kazadan meydana gelmektedir. Defterlerdeki bilgilere
baktığımızda şöyle bir durumla karşılaşmaktayız. Rumeli eyaletinin merkez sancağı yani
beylerbeyinin oturduğu sancak olan Paşa sancağı ve çevresinde bulunan dört kaza ayrı
tutulmuş, diğer kazalar yemin ve yesar olarak ikiye ayrılarak toplu istatistiki bilgileri de
ayrıca değerlendirilmiştir.
Paşa sancağındaki Sağkol'a ait 16 kaza, defterde şu şekilde sıralanmaktadır: “el-Mecmu
muhasebe-i kaza-i Edirne ve Dimetoka ve Ferecik ve İpsala ve Keşan ve Zağra-i Eskihisar ve
Kızılağaç ve Filibe ve Tatarbazarı ve Üsküb ve Kırçova ve Kalkandelen ve Pirlepe ve
Manastır ve Köprülü ve bazı kaza-i Samakov tabi-i liva-i Paşa” 43.
Samakov ve Samakov-ı İvlayçov olarak geçen kazalar, iki ayrı yerde değerlendirilmiş
olmasına rağmen tek bir kaza olmalıdır. “Kazâ-i Samakov” olarak geçen kazanın merkezi
“Nefs-i Samakov-ı İvlayçov”dur 44. Bağlı olduğu idarî birim de Sofya livasıdır. Sofya yani Paşa
livasında Samakov-ı İvlayçov kazası bulunmaktadır 45. Yukarıda geçen “ba‘zı kazâ-i
Samakov” ifadesinin de bu iki kaza arasındaki irtibata işaret ettiği rahatça söylenebilir. Paşa
livasında yer alan Samakov kazasına bağlı köylerle sağkolda bulunan Samakov'daki
Dragoşin, Şirokidol, Haline, İzlakugani ve Prodan Samakovı köylerinin her iki kazada da
bulunması bu iki kazanın aynı yer olduğu hususunda tereddüde mahal bırakmamaktadır.
Ayrıca 1530 tarihinde “Nefs-i Samakov-ı İvlayçov” başlığı altında kaydedilen mahelleler ile
aynı defterin farklı bölümünde bulunan “Nefs-i Samakov”da verilen mahalleler aynı isimleri
taşımaktadırlar 46. Bu kazanın yerleşim birimleri Paşa livasının haritası içerisinde verilmiştir.
41
Doğru, a.g.e., s. 32-33.
BOA, TD 167, s. 1.
43
BOA, TD 370, s. 186.
44
Aynı defter, s. 115.
45
Aynı defter, s. 215.
46
Aynı defter, s. 1 115 ve 215.
42
14
167 numaralı defterde yeralan “‘an-Livâ-i Paşa on altı kâdîlık yerdir” 47 ifadesi Paşa
sancağının solkoluna ait onaltı kazanın olduğuna işaret etmektedir. Buradaki 16 sayısı sehven
yazılmıştır. Defterde yer alan kadılık sayısı 16 değil, 17 tanedir. Çünkü:
1-“Muhâsebe-i cânib-i yemîn ve yesâr bi'l-cümle livâ-i Paşa ki otuz üç kâdîlıktır” 48.
Katibin söylediği otuz üç kadılık içinde Paşa sancağının merkezi olan Sofya ile Şehirköy ve
Berkofça kazaları ve Florina kazası yoktur. Sağkolda 16 kadılık bulunduğuna göre solkolda
da 17 kadılık bulunması gerekir.
2-“el-Mecmû‘ kazâ-i Gümülcine ve Yenice-i Karasu ve Dırama ve Zihne ve Siroz ve
Nevrekop ve Timurhisârı ve Selanik ve Sidrekapsi ve Avrethisârı ki on kâdîlık yerdir” 49 ifadesi
ve Yenice-i Vardar, Karaferye, Serfiçe, İştin, Kestorya, Bihlişte ve Görice kazalarından sonra
topluca bu kazalara ait Yekun Cedvellerinde 50 hem bu kazalar sıralanmakta hem de burada 7
kadı bulunduğu bildirilmektedir.
Ayrıca kaza başlıkları tek tek sayılırsa görülecektir ki 1530 yılında Rumeli eyaletinin
Paşa sancağında sağkolda 16, solkolda 17, Paşa livası merkeze bağlı Samakov hariç 3 ve
Florina ile toplam 37 kazası vardır. 167 numaralı defterin Fihristinde liva olarak verilen fakat
yanına “Sancaklıkdan ref‘ olunup Paşa sancağına mülhâk olmuşdur” 51 derkenarı düşülen
Florina livası da bu ibare doğrultusunda idarî birimler yazılırken kaza olarak Paşa sancağı
içerisinde değerlendirilmiştir.
Trakya bölgesinde Gelibolu ve civarı bu defterlerde yer almamaktadır. “Gelibolu
fetihten sonra bir sancak ve sancak merkezi olduğu gibi Rumeli'nin ilk paşa sancağı da
olmuştu. Daha sonra bir denizcilik idare merkezi olarak şöhret kazandı. Osmanlı
donanmasının başındaki Kaptan-ı Derya burayı merkez edinmişti. Dolayısıyla Kaptan-ı Derya
sancağı olarak da biliniyordu. Gelibolu sancağı kaptan-ı deryalara verildiği için müstakil bir
yapı gösteriyordu. Fakat şeklen Rumeli beylerbeyiliğine tâbi idi. 1518'de sancak Gelibolu,
Keşan, Malkara, Limni, Taşöz, Eceovası, İmroz ve Semandirek'ten ibaretti. Gelibolu 1533'te
Hayreddin Paşa'nın kaptan-ı derya oluşuyla kurulan Cezayir-i Bahri Sefid eyaletinin merkez
sancağı oldu. XVI. yüzyılın ikinci yarısında sancağa İpsala ve Gümülcine bağlanmıştı. XVII.
yüzyıl başlarında sancağın idarî birimleri değişmemişti” 52.
Görevli Topluluklar ve İdarî Yapıları -Müsellem, Yörük, Tatar, Canbaz Voynuk,
Kıbti ve EflaklarOsmanlı Devleti'nin merkezi olan İstanbul ile bazı merkez ve kalelerde yeralan
kapıkullarının dışında en önemli muharip sınıfı timarlı sipahiler meydana getirirdi. Sefere
gidecekleri zaman her bir sipahi, zaim ve bey tasarruf ettikleri timar, zeamet ve hassın yani
mirî arazinin gelir olarak büyüklüğüne göre techizat ve asker tedarik ediyorlardı. Osmanlı
47
BOA, TD 167, s. 1.
Aynı defter, s. 3.
49
Aynı defter, s. 124.
50
Aynı defter, 179.
51
Aynı defter, s. 1.
52
Emecen, a.g.md., s. 5.
48
15
Devleti'nin askerî gücünün temelini meydana getiren bu iki sınıfın dışında genellikle ordunun
geri hizmetlerinde kullanılan destek birimleri olarak adlandırılabilecek Yörük, müsellem,
voynuk, Çingane ve Eflak gruplar bulunmaktadır.
Osmanlılar Rumeli'de fethettikleri bölgelerin halkına karşı istimalet politikası
uygulamışlardır. “İşte Osmanlılar Rumeli fütuhatında bu siyasete daima sadık kalmışlardır.
Uçlarda gaza akınları devam ederken, devlet kendi himayesine girmiş zımmileri, bilhassa
köylü ahaliyi himayeye ve kendi tarafına kazanmağa çalışıyordu. Derebeyler bertaraf ediliyor,
karşı koymadıkları takdirde, bunlar da Osmanlı askerî kadrolarına alınıyordu. Murat II. ve
Fatih Mehmet devirlerinde dahi Rumeli'de eski Bizans timar (proniya) topraklarında Osmanlı
timar sipahisi olarak bırakılmış hıristiyan asker ailelerine rastlıyoruz. Keza Duşan
idaresindeki eyaletlerde voynik adı altında gördüğümüz küçük arazi sahibi askerler, Osmanlı
devrinde de (voynuk) yeni devletin askerî kadrolarında muhafaza olundular. XV. asırda bunlar
Makedonya, Tesalya ve Arnavutluk'ta idiler. Keza Tuna üzerinde kalelerdeki martoloslar ve
eflak adı altında askerî nizama tâbi Hıristiyan göçebeler kendi beyleri idaresinde Osmanlı
askerî kadrosuna alındılar” 53.
Yörük, müsellem ve voynuklar ocak olarak isimlendirilen küçük birimler şeklinde
yapılandırılmışlardır. Voynuklarda bu ocağın ismi Rumca “gönder” veya Farsça “nize” olarak
adlandırılmaktadır. XVI. Asırda Rumeli'de bulunan askerî toplulukların idaresi biraz farklılık
arzetmektedir. Voynuklar, Kızılca Müsellemler ve Cinganeler kendi sancak beyleri tarafından
yönetilirdi. Voynuk ve müsellemler yukarıdan aşağıya mirliva, serasker, voynuk/müsellem ve
yamak olarak yapılandırılmışdır. Ocaklar halinde teşkilâtlandırılan Ofçabolu, Vize, Tanrıdağı,
Selanik, Naldöken, Aktav, Kocacık yörükleri ve Tatarlar XVI. Asrın ortalarına doğru 6 zaim
tarafından idare edilmiştir.
Bunlara Yörük beyi veya mir-i yörükan denilmektedir. Sefer zamanı eşkincileri bu
zaimler toplayıp Rumeli beylerbeyinin sancağı altına götürürlerdi 54. Bunlar Ofçabolu
Yörükleri, Vize Yörükleri-Bozapa Tatarları ve Canbazlar, Tanrıdağı Yörükleri, Selanik
Yörükleri ve Tırhala Tatarları, Naldöken ve Aktav Yörükleri, Kocacık Yörükleri zaimleridir.
Yörükler ve Tatarlar 5 eşküncü ve 20 yamaktan meydene gelen 25 kişilik ocaklar halinde
teşkilâtlanmışlardır. Canbazlarda her ocak 10 eşküncüden meydana gelmektedir. Amirleri
konumunda olan zaimden sonra hiyerarşide seraskerler gelmektedir 55.
Bazdaran/Çakırcıyana ait Hicrî 967 tarihli müstakil tek bir defteri bulunmaktadır 56.
Timar tasarruf ettikleri için Tahrir Defterlerinde köy ve mezraları yazılmıştır. Ocak sistemi
bunlarda yoktur. Akıncı gibi askerî toplulukların yanı sıra yağcı, küreci, madenci, tuzcu, çeltükçü,
ortakçı, derbentçi, bazdar gibi yaptıkları işler karşılığında avarızdan muaf olan topluluklar ve
bulundukları yerler Tahrir Defterlerine kaydedilmiştir. Bunlar için müsellem ve yörükler gibi
ayrıca defter düzenlenmemiştir. Sefere giden ve hizmetleri karşılığında timar sahibi olan
topluluklar için ayrıca tahrir yapılmış ve sadece bunlara özgü defterler düzenlenmiştir.
53
İnalcık, “Rumeli”, MEB. İA, C. 9, İstanbul 1988, s. 769.
Sofyalı Ali Çavuş Kanunnamesi, Hazırlayan: Midhat Sertoğlu, İstanbul 1992, s. 17.
55
BOA, TD 222, s. 4; BOA, TD 223, s. 4; BOA, TD 224, s. 4; BOA, TD 225, s. 4; BOA, TD 226, s. 4; BOA, TD 230, s. 8.
56
BOA, TD 325, s. 4.
54
16
B-RUMİLİ VİLAYETİ İDARÎ BİRİMLERİ
A-1538 TARİHİNDE OSMANLI DEVLETİ EYALETLERİ 57
1-PAŞA/SOFYA LİVASI
1-Rumili vilayeti
a-Sofya kazası
2-Budun vilayeti
1-İhtiman nahiyesi 59
3-Cezayir [-i Bahr-i Sefid]/Kapudani vilayeti
2-Planina-i Büzürk nahiyesi 60
4-Anadolu vilayeti
3-Planina-i Küçük nahiyesi 61
5-Karaman vilayeti
b-Berkofça kazası
Berkofça nahiyesi 62
6-Rum vilayeti
Çiprofça/Jilejine madeni bölgesi
7-Diyarbekir vilayeti
c-Samakov/Samakov-ı İvlayçov kazası 63
8-Şam/Arap vilayeti
Çepine nahiyesi 64
9-Zulkadiriye vilayeti
ç-Şehirköy kazası
10-Erzurum vilayeti
1-Şehirköy nahiyesi 65
11-Van vilayeti
2-Aşağıbucak nahiyesi 66
12-Gürcistan vilayeti
3-Graheva nahiyesi 67
4-İznepol nahiyesi
13-Luristan vilayeti
5-Niokaz/Nigokaz nahiyesi 68
14-Bağdad vilayeti
6-Visoka nahiyesi 69
15-Basra vilayeti
Paşa Livası Sağkol Kazaları:
16-Zebid ve Aden vilayeti
d-Dimetoka kazası
Ergene nahiyesi 70
17-Mısır vilayeti
18-Cezayir vilayeti
e-Edirne kazası
19-Mağrib vilayeti
1-Fiğle maa Üsküdar nahiyesi 71
20-Erdel vilayeti
21-Eflak vilayeti
22-Bogdan vilayeti
23-Jana vilayeti 58
24-Kırım Hanlığı
57
BOA, A.RSK 1452 numaralı ve 945/1538 tarihli ruus
defterinden alınmıştır. Bu defterde Rumeli vilayeti ve
Kırım Hanlığı yer almamaktadır.
58
“Bu devirde (1550'ler) Hazar Denizi ile Karadeniz
arasındaki steplerde, Don ve Kuban ırmaklarına kadar
yayılmış bulunan Çerkez'lerin bir kısmı Osmanlı'lara tabi
idi. Kuvvetli Jana beyi Kansavuk -on beş bin askeri
vardı- Padişah'tan tuğ ve sancak alarak Osmanlı hakimiyetini tanımıştı.” Halil İnalcık, Osmanlı-Rus Rekabetinin
Menşei ve Don-Volga Kanalı Teşebbüsü (1569), s. 360.
46 sayılı Belleten'den ayrı basım. TTK Basımevi,
Ankara 1948.
59
BOA, TD 223, s. 1.
BOA, TD 151, s. 63.
61
Aynı defter, s. 49.
62
Aynı defter, s. 117.
63
Bu kazanın bir bölümü de Sağkol kazaları içerisinde geçmektedir.
64
BOA, TD 77, s. 609; BOA, TD 317, s. 2; BOA, TD 325,
s. 21. Bu nahiye 1260 tarihli temettuat kayıtlarında
Filibe kaymakamlığında Tatarpazarı kazasına tabi olarak
geçmektedir. Bk. BOA, ML. VRD. TMT 6317, s. 4. Bu
gün Tatarpazarı'nın güneydoğusunda “Chepino” ismiyle
haritalarda yer almaktadır.
65
BOA, TD 151, s. 82.
66
BOA, TD 82, s. 57, 105.
67
Aynı defter, s. 41, 106.
68
Aynı defter, s. 40.
69
Aynı defter, s. 74; BOA, TD 151, s. 75.
70
BOA, TD 370, s. 357'de “Müselleman-ı Çirmen” içerisinde geçiyor.
71
Aynı defter, 363'te “Müselleman-ı Kızılca” içerisinde geçiyor.
60
17
2-Prevadi/Pravadi/Prevadicik nahiyesi
tabi-i Edirne 72
t-Görice kazası
1-Kolonya nahiyesi 79
f-Ferecik kazası
2-Opar nahiyesi 80
g-Filibe kazası
3-Petremjak nahiyesi 81
4-Prespa 82 nahiyesi
1-Çimenli nahiyesi 73
2-Karacadağ nahiyesi 74
Koreşta bölgesi
3-Koyundepesi/Koyundepe/ Koyundepecüğü nahiyesi 75
u-Gümülcine kazası
Gümülcine nahiyesi
4-Kösteniç nahiyesi 76
ü-İştin/Hurpeşte kazası 83
5-Saruhanbeyli nahiyesi 77
1-Devol nahiyesi 84
ğ-İpsala kazası
2-Nasliç nahiyesi
h-Kalkandelen kazası
v-Karaferye/Karaverye kazası
Çitroz nahiyesi 85
ı-Keşan kazası 78
i-Kırçova kazası
y-Kestorya/Kesriye kazası
j-Kızılağaç kazası
Koreşta bölgesi
k-Köprülü kazası
z-Nevrekop kazası
İspanopolu vilayeti 86
l-Manastır kazası
m-Pirlepe kazası
z1-Selanik kazası
n-Tatarbazarı kazası
1-Bogdanos nahiyesi
o-Üsküb kazası
2-Hortaç nahiyesi
3-Kelemerye nahiyesi 87
ö-Zağra-i Eskihisar kazası
4-Lankaza nahiyesi 88
Paşa Livası Solkol Kazaları:
5-Vardar nahiyesi
p-Avrathisarı kazası
z2-Serfiçe kazası
r-Bihlişte/Vılkaşin kazası
z3-Sidrekapsi kazası
s-Drama kazası
Aynaroz bölgesi
Çeç bölgesi
ş-Florina kazası
1-Gogova bölgesi
2-Moloska bölgesi
72
BOA, MAD 81, v. 179b.
BOA, TD 77, s. 575; BOA, TD 151, s. 379.
74
BOA, MAD 7979, v. 10.
75
BOA, TD 370, s. 368'de “Yörükan” içerisinde geçiyor.
Bu nahiye Filibe'nin hemen kuzeyindedir.
76
BOA, TD 77, s. 599. Haritalarda İhtaman'ın güneyi
Samakov'un doğusunda bulunmaktadır.
77
Aynı defter, s. 632.
78
Keşan kazasının bazı köyleri Hicrî 925 Miladî 1519
tarihli BOA, TD 75 numaralı defterde Gelibolu sancağı
içerinde geçmektedir.
73
18
79
BOA, MAD 250, s. 2.
BOA, TD 70, s. 267.
81
Aynı defter, 267.
82
Bu nahiye aynı zamanda Ohri kazasında da geçmektedir.
Bu bölgenin bir bölümü Görice'ye bir bölümü de Ohri'ye
bağlanmıştır.
83
Defterlerde kaza başlığı olarak İştin yazılırken BOA, TD
167, s. 179'da İştin yerine Hurpeşte kullanılmıştır.
84
BOA, TD 424, s. 598.
85
BOA, TD 70, s. 11.
86
Bu vilayet Mesta Karasu nehrinin doğu tarafında Çeç
bölgesine yakın Golom, Kusten ve Rasova köylerini
içine almaktadır. Ayrıca BOA, TD 403'te nahiye olarak
yazılmıştır. Bk. BOA, TD 70, s. 67, 68; BOA, TD 403, s.
197, 199.
87
BOA, TD 225, s. 165; BOA, A.DFE.d. 627, s. 4.
88
BOA, A.DFE.d. 627, s. 8; BOA, MAD 4184, s. 66.
80
z4-Siroz kazası
1-Keşişlik nahiyesi 89
2-Kladendra nahiyesi
1-Alacahisar nahiyesi
2-Koznik nahiyesi
90
b-İplana kazası
3-Ostrova nahiyesi 91
Zaplana 95 bölgesi
z5-Timurhisarı kazası
c-Petros kazası
Menlik nahiyesi 92
1-Petros nahiyesi 96
z6-Yenice-i Karasu kazası
2-Bolvan nahiyesi
z7-Yenice-i Vardar kazası
ç-Ürgüb kazası
Vodena nahiyesi 93
1-Ürgüb nahiyesi
Olivir bölgesi 94
2-Kurşunlukilise nahiyesi
z8-Zihne kazası
d-Zagırlata kazası 97
2-AGRIBOZ LİVASI
1-Lefçe nahiyesi
a-Agrıboz kazası
1-Agrıboz nahiyesi
2-Zagırlata nahiyesi 98
Bolyaniçe/Polyaniçe nahiyesi 99, Niş kz.
2-Avlonar nahiyesi
Delboçiçe nahiyesi, Niş kz.
3-Kızılhisar nahiyesi
4-Mandud nahiyesi
İzmirnik nahiyesi 100
5-Oroz nahiyesi
Leskovce nahiyesi 101, Niş kz.
b-Atina kazası
Atina nahiyesi
c-İstifa kazası
İstifa nahiyesi
ç-İzdin kazası
1-İzdin nahiyesi
2-Modoniçe nahiyesi
d-Livadiye kazası
1-Livadiye nahiyesi
2-Salina nahiyesi
3-ALACAHİSAR LİVASI
a-Alacahisar kazası
89
BOA, TD 70, s. 59.
BOA, TD 7, s. 329. Ayrıca aynı defterin 334 ve 336.
sayfalarında geçen Negolyani ve Yanikos köyleri bu
nahiyeye bağlıdır. Serez'in batısındadır. Haritalarda
“Kalendra” şeklinde geçmektedir.
91
Aynı defter, 320.
92
BOA, TD 167, s. 209'da Ustrumca kazası bölümende yer
almasına rağmen Timurhisar kazasına bağlıdır.
93
BOA, TD 424, s. 38.
94
Aynı defter, s. 75.
90
Medveç nahiyesi 102, Niş kz.
95
Defterlerde “Nefs-i Zaplana, bazarı dudur gümüş madenidir” şeklinde geçmekte olup nahiye başlığı verilmeksizin birkaç köy “…tabi-i Zaplana” şeklinde bu birime
bağlanmıştır. Bundan dolayı Zaplana nahiye olarak değil
de bölge olarak değerlendirilmiştir. Bk. BOA, TD 55, s.
2-3; BOA, TD 567, v. 3b-5a. Ayrıca Hicrî 947 tarihli
BOA, TD 220 numaralı Kıptiyan defterinin 181. sayfasında kaza olarak gösterilmiştir.
96
Eflak nahiyesi. Semendire defterinde geçiyor. Bk. BOA,
TD 1011, s. 367.
97
Bu kaza ve nahiyeleri Semendire livası defterlerinde
geçmektedir. Bk. BOA, MAD 506, s. 25; BOA, TD
1011, s. 1001.
98
Eflak nahiyesi.
99
Niş kazasına bağlı olan bu 4 nahiye bütün Tahrir Defterleri'nde Alacahisar livası içerisinde kaydedildikleri için
Semendire livasına dahil edilmemişlerdir. 922 tarihli
BOA, TD 55, s. 150 ve 943 tarihli BOA, TD 404, s.
206'da nahiye olarak geçmektedir.
100
Alacahisar livasına ait Tahrir Defterleri'nde Niş kazasına bağlı olarak geçen Delboçiçe, Polyaniçe ve
Keslene nahiyelerinden sonra gelmektedir. BOA, TD
167 numaralı defterde ise Alacahisar livası Petros kazasının Bolvan nahiyesinden sonra kaydedilmiştir. Hangi
kazaya bağlı olduğu belirtilmemiştir.
101
BOA, TD 167, s. 430'da Delboçiçe nahiyesi içerisinde
kasaba/nefs olarak zikredilen Leskovce 922 tarihli
BOA, TD 55, s. 13'te nahiye olarak geçmektedir.
102
922 tarihli BOA, TD 55, s. 13; 943 tarihli BOA, TD
404, s. 6'da nahiye olarak geçmektedir.
19
4-AVLONYA LİVASI 103
5-BOSNA LİVASI
a-Avlonya kazası
a-Saray kazası
1-Avlonya nahiyesi
1-Saray nahiyesi
2-Kanine nahiyesi
2-Dubrovnik nahiyesi
3-Riç nahiyesi
b-Argirikasrı/Argirokasrı kazası
1-Aşağı Zagorye nahiyesi
2-Boganiye nahiyesi
3-Derrepoli nahiyesi
4-Eflaklar nahiyesi
5-Lahanakasrı nahiyesi
6-Likurs nahiyesi
7-Luniçe nahiyesi
8-Yukarı Zagorye nahiyesi
c-Belgrad kazası
1-Belgrad nahiyesi
2-Iskırapar nahiyesi
3-Malakas/Malakaz nahiyesi
ç-Delvine kazası
1-Delvine nahiyesi
2-Parakalama nahiyesi
d-Depedelen kazası
4-Visoka nahiyesi
b-Brod kazası
1-Brod nahiyesi
2-Bobofça nahiyesi
3-Kamenska nahiyesi
4-Laşva nahiyesi
Komotin bölgesi
5-Maglay nahiyesi
6-Ozrin nahiyesi
7-Teşene nahiyesi
8-Trebetin nahiyesi
9-Usora nahiyesi
10-Virhovine nahiyesi
11-Virbanya nahiyesi
12-Yayçe nahiyesi
c-Iskıradin kazası (Hırvat vilayeti)
1-Benkovik nahiyesi
2-Bukoviçe nahiyesi
2-Luptine nahiyesi
3-Çetine nahiyesi
Mujake nahiyesi
f-Peremedi 104 kazası
1-Majani nahiyesi
2-Malakas nahiyesi
3-Mıralı nahiyesi
4-Vılkili nahiyesi
g-Timurinçe kazası
Bu sancağa ait idarî birimler Hicrî 926 Miladî 1520
tarihli BOA, TD 94 ve BOA, TD 99 numaralı defterlerden çıkartılmıştır. Ayrıca BOA, TD 1078 numaralı
defterden de kontrol edilmiştir.
104
Tahrir Defterleri'nde Yanya sancağı içinde kaydedilerek
Peremedi kazasına bağlı olduğu işaret edilen Koniçe
nahiyesi ilgili sancak içerisinde gösterilmiştir.
20
3-Kladana nahiyesi
1-Depedelen nahiyesi
e-Mujake kazası
103
Pavliili bölgesi
4-Dirniş nahiyesi
5-Grahova nahiyesi
6-İhlivne/Hlivne nahiyesi
7-İstirmiçka nahiyesi
8-İzminepolye/İzminepole nahiyesi
9-Karin nahiyesi
10-Kliçovaç nahiyesi
11-Kosova maa Popinevast nahiyesi
12-Lika nahiyesi
13-Neçven nahiyesi
14-Obrovaç/Obrofça nahiyesi
15-Ostroviçe nahiyesi
16-Podgorya nahiyesi
17-Petrovagora/Petregora nahiyesi
18-Petrovapolye/Petrovapole nahiyesi
7-Popol nahiyesi 107
19-Plavna nahiyesi
8-Prostenye nahiyesi 108
20-Popine nahiyesi
9-Radohine nahiyesi
21-Sarumişe nahiyesi
22-Sin nahiyesi
10-Ras nahiyesi
11-Seniçe nahiyesi
23-Virhrika nahiyesi
12-Trebine nahiyesi
24-Zeçeva nahiyesi
13-Yarçe nahiyesi
25-Zirmanya nahiyesi
İzvenigrad bölgesi
14-Yeleç nahiyesi
e-Vişegrad kazası
Kırbava bölgesi
1-Vişegrad nahiyesi
Klis bölgesi
2-Bana nahiyesi
Knin bölgesi
3-Birçe nahiyesi
ç-Neretva
105
4-Brodar nahiyesi
kazası
1-Neretva nahiyesi
5-Boraç nahiyesi
2-Belgrad/Dalamuç nahiyesi
6-Dobrun nahiyesi
7-Hırtar nahiyesi
3-Belgrad/Bolamaç nahiyesi
4-Boçaç nahiyesi
8-Olofça nahiyesi
5-Kuprez nahiyesi
9-Priboy nahiyesi
6-Onçe nahiyesi
1-Ustudana nahiyesi
11-Vratar/İvratar nahiyesi
Sırb bölgesi
7-Rama nahiyesi
Osad 109 nahiyesi, Srebreniçe kz.
8-Sana nahiyesi
6-ÇİRMEN LİVASI
9-Sokol nahiyesi
a-Çirmen kazası
10-Uskupye nahiyesi
b-Akçakızanlık kazası
11-Yan nahiyesi
c-Hasköy kazası
d-Yenipazar kazası
1-İrjana nahiyesi 106
ç-Tekürdağı kazası
2-İvraca nahiyesi
d-Yenice-i Çırpan kazası
3-İzveçan nahiyesi
e-Yenice-i Zağra kazası
Dimitroviçe kasabası
DUKAKİN VİLAYETİ
4-Moraviçe nahiyesi
1-Debir nahiyesi
2-Fanta-i Büzürk nahiyesi
5-Nikşik nahiyesi
6-Ostatye nahiyesi
107
105
Tek kaza olmasına rağmen hem Hersek hem de Bosna
livaları içerisinde kaydedilmiştir. Neretva nehrinin
genellikle güney tarafı Hersek livasına, kuzey tarafında
kalan bölge ise Bosna livasına bağlıdır.
106
BOA, TD 164, s. 14'te bu nahiyenin köyleri Vulçıtrın
livasının Belasniçe kazasına bağlıdır. Bu defterin
mufassalı olan BOA, TD 157, s. 128-134'te ise İrjana
nahiyesi içerisinde kaydedilmiştir.
Bu nahiye BOA, TD 164, s. 1'de Bosna livasının Yenipazar kazasına, aynı defterin 47. sayfasında İzvornik
livasının Bırvenik kazasına bağlanmıştır.
108
Bu nahiye BOA, TD 164, s. 1 ve 47'de Bosna livasının
Yenipazar kazasına, aynı defterin 113. sayfasında ise
Vulçıtrın livasının Belasniçe kazasına bağlanmıştır.
109
Bu nahiye Srebreniçe kazasına bağlı olmasına rağmen
Bosna livasına ait defterinde geçmektedir. Bk. BOA,
TD 164, s. 1, 185.
21
3-Fanta-i Küçük nahiyesi
4-Dabri nahiyesi
4-Gladra nahiyesi
5-Dubrava nahiyesi 115
5-Malizi/Puka nahiyesi
Vişova bölgesi
6-Politlika/İspas nahiyesi
6-Duştiçe nahiyesi
7-Politlika/İtbala nahiyesi
7-Gorajde nahiyesi
8-Rogam nahiyesi
8-Konaçpole/Konaçpolye nahiyesi
9-Zadrime nahiyesi
9-Lubine nahiyesi
10-Luka nahiyesi 116
7-GELİBOLU LİVASI 110
11-Nevesine nahiyesi
a-Gelibolu Kazası
12-Osaniçe nahiyesi
1-Gelibolu nahiyesi
11-Pripod nahiyesi
b-Cinbi nahiyesi
14-Sokol-ı Küçük nahiyesi 117
3-Eceovası nahiyesi
15-Sokol-ı Büzürk nahiyesi
4-Evreşil nahiyesi
5-Karıyaya 111 nahiyesi
16-Vidoska nahiyesi
17-Zagorye nahiyesi
b-Mıgalkara Kazası
18-Zavirişye/Zavireş/Zaviroş nahiyesi 118
1-Mıgalkara nahiyesi
2-Abrı 112 nahiyesi
b-Mostar 119 kazası
1-Mostar/Köprühisar/Prokine
nahiyesi 120
3-Harala nahiyesi
c-Limnos Ceziresi Kazası
Virgoraç bölgesi
Adalar:
2-Boşkaplana nahiyesi
1-İmroz ceziresi
2-Limnos ceziresi
3-Drazniçe/Drajniçe nahiyesi
4-Dumne nahiyesi
3-Semadirek ceziresi
5-Fragostin nahiyesi
4-Taşyoz ceziresi
6-İmote nahiyesi
8-HERSEK LİVASI 113
7-Kal'a-i Rog nahiyesi
a-Foça kazası
1-Bistriçe nahiyesi
9-Lubuşka nahiyesi
8-Korskajupe nahiyesi
10-Premorye nahiyesi
2-Blagay nahiyesi
11-Poliçe nahiyesi
12-Posuşe nahiyesi
3-Burmaz/Burnaz nahiyesi 114
110
İdarî birimler Hicrî 925 Miladî 1519 tarihli BOA, TD 75
numaralı defterden çıkartılmıştır. Bu liva “Kapudânî”
olarak adlandırılarak Rumeli eyaletinin içerisinde yer
almamaktadır. Fakat bazı kaynaklarda sadece şeklen
Rumeli eyaletine bağlı olması dolayısıyla bu eyalet
içerisinde değerlendirilmiştir. Bk. Kanunname-i Sultan
Süleyman Han, v. 111b; TS, MA, d.10057, v. 1b.
111
BOA, TD 12, s. 91'de “Niyâbet-i ‘Aliyü'd-dîn ki Karıyaya dimekle ma‘rûfdur.” şeklindedir.
112
Aynı defter, s. 29.
113
Hersek livasına ait idarî birimler Hicrî 926 Miladî 1520
tarihli BOA, TD 91 ve Hicrî 939 Miladî 1533 tarihli
BOA, TD 174 numaralı defterlerden hazırlanmıştır.
22
114
Eflak nahiyesi.
Eflak nahiyesi.
116
Eflak nahiyesi.
117
“Sokol-ı Küçük” ve “Sokol-ı Büzürk” nahiyeleri BOA,
TD 91 numaralı Tahrir Defteri'nde “Sokol nahiyesi”
olarak geçmekte olup “Büzürk/Küçük” ayrımı bölgedeki eflakların tahririnin yapıldığı BOA, TD 174 numaralı defterlerde yer almaktadır.
118
Eflak nahiyesi.
119
Bu kazaya bağlı nahiyelerin tamamı Eflak nahiyesidir.
120
BOA, TD 5, s. 553; BOA, TD 174, 93.
115
Rakitine/Rakitne bölgesi
13-Radepolye/Radopolye nahiyesi 121
b-Draç kazası
c-İşpat kazası
c-Nova kazası
1-Nova nahiyesi
2-Banya Rudine/Bana Rudine nahiyesi
3-Dolna Rudine nahiyesi
4-Draçeviçe nahiyesi
5-Gaçka nahiyesi
6-Gorna Rudine nahiyesi
7-Libomir nahiyesi
8-Nikşik/Gradçaniçe nahiyesi
9-Onogoşta nahiyesi
10-Pivebana nahiyesi
11-Popova nahiyesi
12-Riyekan/Grahova nahiyesi
13-Trebine nahiyesi
14-Zubce nahiyesi
Çirmenika/Çirmeniçe nahiyesi 125
122
10-İSKENDERİYE LİVASI 126
a-İskenderiye kazası
1-Drim bölgesi
2-Zaboyana bölgesi
b-İpek kazası
1-Altunili nahiyesi
2-İzlarika nahiyesi
Dolçe/Dolçi bölgesi
c-Karadağ kazası
1-Aşağı Gırbelan nahiyesi
2-Çerniçe/Cnici nahiyesi
3-Çetine nahiyesi
4-Gırbelan/Gırblan nahiyesi
5-Jupe/Jepa/Zupa nahiyesi
6-Malonşik nahiyesi
7-Ploşeviçe nahiyesi
8-Rika/Reka/Rijeka nahiyesi
ç-Prepolye 123 kazası
1-Dolna Moraça nahiyesi
2-Gorna Moraça nahiyesi
3-Komarniçe/Durobnak nahiyesi
4-Kriçka nahiyesi
5-Kukan nahiyesi
6-Lipovik/Libovik nahiyesi
7-Mataruga nahiyesi
8-Mileşeva nahiyesi
9-Poplatiye/Popladiye nahiyesi
10-Rofça/Rovçe nahiyesi
11-Tara nahiyesi
ç-Podgoriçe kazası
1-Kuçe bölgesi
2-Plav bölgesi
3-Büber/Biber/Piper bölgesi
Budimle 127 nahiyesi, Bihor kz.
Komaran nahiyesi, Bihor kz.
11-İZVORNİK LİVASI 128
a-Srebreniçe 129 kazası
d-Neretva kazası 124, Bosna livası
9-İLBASAN LİVASI
a-İlbasan kazası
121
BOA, TD 174, s. 23'te Bosna livasının Iskıradin kazasına bağlıdır.
122
Gaçka, Trebine ve Popova hariç diğer nahiyeler Eflak
nahiyesidir.
123
Bu kazaya bağlı nahiyelerden Kukan, Mileşeva ve
Poplatiye hariç diğerleri Eflak nahiyesidir.
124
Tek kaza olmasına rağmen hem Hersek hem de Bosna
livaları içerisinde kaydedilmiştir. Neretva nehrinin
genellikle güney tarafı Hersek livasına, kuzey tarafında
kalan bölge ise Bosna livasına bağlıdır.
125
Bu nahiyenin bir bölümü de Ohri livası Debri kazasına
bağlıdır.
126
BOA, TD 367, s. 353'te “Ceman livâ-i İskenderiye mîrlivâ: 1 kazâ: 4” ifadesinden İskenderiye livasında bu
tarihte İskenderiye, Podgoriçe, İpek ve Karadağ olmak
üzere 4 kaza olduğu anlaşılmaktadır.
127
Budimle ve Komaran nahiyeleri Prizrin livasına tabi Bihor
kazasına bağlı olmasına rağmen İskenderiye livasına ait
defterinde geçmektedir.
128
İzvornik livasına ait idarî birimler Hicrî 939 Miladî
1533 tarihli BOA, TD 173 numaralı defterden hazırlanmıştır. BOA, TD 167, s. 1'deki fihristte İzvornik
livasının 1 kadılık yer olduğu şeklinde bir kayıt varsa da
BOA, TD 173, s. 32-33'te Srebreniçe ve Birvenik
kadılarından bahsedilmektedir.
129
Bu kazaya bağlı olarak Bosna livası defterlerinde geçen
Osad nahiyesi Bosna bölümünde verilmiştir.
23
1-Srebreniçe nahiyesi
b-Ayamavra kazası
2-Beline nahiyesi
1-Ayamavra nahiyesi
3-Bihorine nahiyesi
2-Lefkada nahiyesi
4-Böğürdelen nahiyesi
3-Voniçe nahiyesi
5-Drametin nahiyesi
13-KEFE LİVASI
6-Gostil nahiyesi
a-Kefe kazası
7-Graçaç/Gradçaç nahiyesi
8-İptiçar nahiyesi
9-İsmoluk nahiyesi
b-Azak kazası
10-İspireçe nahiyesi
ç-Mangub kazası
11-İzvornik nahiyesi
d-Soğudak kazası
12-Krupine nahiyesi
e-Taman kazası
c-Kerş kazası
13-Kuşlat nahiyesi
14-KÖSTENDİL LİVASI
14-Kuzay nahiyesi
a-Ilıca kazası
1-Ilıca nahiyesi
15-Maçova-i Bâlâ nahiyesi
16-Maçova-i Zîr nahiyesi
17-Memlaha-i Bâlâ nahiyesi
2-Dubniçe nahiyesi
19-Podmir nahiyesi
3-Gorna Krayişte nahiyesi
4-İslavişte nahiyesi
20-Ragevine nahiyesi
21-Sapna nahiyesi
6-Pürtlü nahiyesi 130
18-Memlaha-i Zîr nahiyesi
5-Piyaniçe nahiyesi
7-Radomir nahiyesi
8-Sirişnik nahiyesi
22-Sokol nahiyesi
23-Srebrenik nahiyesi
b-İştib kazası
1-İştib nahiyesi
24-Şubin nahiyesi
25-Telçak nahiyesi
26-Visora nahiyesi
2-Koçana nahiyesi
27-Yadara nahiyesi
3-Nogoriçe nahiyesi
28-Yaseniçe nahiyesi
29-Zavirşa nahiyesi
c-İvranya kazası
1-İnegoşta nahiyesi
2-İpşine nahiyesi
b-Bırvenik kazası
3-Praşova nahiyesi 131
1-Bırvenik nahiyesi
2-Goşmaniçe nahiyesi
ç-Kratova kazası
d-Ustrumca kazası
12-KARLIİLİ LİVASI
1-Ustrumca nahiyesi
a-Angelikasrı kazası
2-Bedriç nahiyesi
1-Aydos bölgesi
3-Boyimiye nahiyesi
2-Dragomeşte bölgesi
3-İvloho bölgesi
4-Valtoz bölgesi
5-Varnaka bölgesi
24
130
BOA, TD 74, s. 5'te “an-Nâhiye-i Pürtlü, tâbi-i kazâ-i
Ilıca”şeklindedir.
131
BOA, MAD 170, v. 125a, 438a.
4-Doyrangölü nahiyesi
5-Koniçe nahiyesi
h-Mizistre kazası
1-Mizistre nahiyesi
132
6-Malişova nahiyesi
7-Morihova nahiyesi
8-Tikveş nahiyesi
a-İlos bölgesi
b-Asopoz bölgesi
133
c-Vatika bölgesi
ç-Menavasye bölgesi
15-MORA LİVASI
2-Megali Mani nahiyesi
a-Balyabadra kazası
ı-Moton 134 kazası
1-Moton nahiyesi
1-Grebene bölgesi
2-Selmenik bölgesi
2-Anavarin nahiyesi
b-Arhos kazası
Arhos nahiyesi
16-NİĞBOLU LİVASI
Nikli bölgesi
a-Niğbolu kazası
1-Niğbolu nahiyesi 135
c-Arkadya kazası
Arkadya nahiyesi
2-Plevne nahiyesi 136
3-Plevne nahiyesi 137
ç-Hulumiç kazası
b-Çernovi kazası
Hulumiç nahiyesi
1-Ayo İlya bölgesi
2-Gardiçko bölgesi
c-İvraca kazası
3-Sandomir bölgesi
d-Şumnu kazası
ç-Lofça kazası 138
4-Vumeri bölgesi
Kirilova nahiyesi 139
d-Kalamata kazası
Kalamata nahiyesi
e-Tırnova kazası
1-Tırnova nahiyesi 140
2-Kosova nahiyesi 141
Zigo bölgesi
e-Kalavrita kazası
17-OHRİ LİVASI
Kalavrita nahiyesi
a-Ohri kazası
1-Debriçe nahiyesi
f-Karitena kazası
1-Karitena nahiyesi
2-Gora nahiyesi
Londar bölgesi
3-Mokri nahiyesi
2-Krevukor nahiyesi
g-Koritos kazası
Koritos nahiyesi
1-Koniya bölgesi
2-Megara bölgesi
ğ-Koron kazası
Koron nahiyesi
132
133
BOA, TD 269, s. 326.
BOA, TD 74, s. 10.
134
Günümüz haritalarında ve Yunanistan ile ilgili yer adları
indekslerinde “Methoni” şeklinde yer alan bu idarî
birim Osmanlı kaynaklarında sadece Divan-ı Hümayun
Haritaları, Harita Kataloğu, No: 55'te “mim, vav, dal, vav
ve nun” harfleriyle yani Modon şeklinde yazılmıştır.
135
BOA, TD 151, s. 127.
136
BOA, TD 370, s. 377'de “Kıptiyân” içerisinde geçiyor.
137
BOA, TD 151, s. 299.
138
BOA, TD 370, s. 377'de “der-kazâ-i Lofça maa İzladi”
şeklinde geçmektedir.
139
BOA, MAD 81, v. 146b.
140
BOA, TD 151, s. 267.
141
Aynı defter, s. 295.
25
4-Ohri nahiyesi
5-Prespa nahiyesi
2-Dumoştiçe nahiyesi
3-Gora nahiyesi
142
Gölbaşı bölgesi
4-Opolye nahiyesi
b-Akçahisar kazası
5-Piştirik nahiyesi
1-Akçahisar nahiyesi
6-Radovine nahiyesi
2-Bende nahiyesi
7-Rudine nahiyesi
3-İskurya nahiyesi
4-Karlı nahiyesi
19-RODOS LİVASI
a-Rodos kazası
5-Kurbin nahiyesi
b-İstanköy kazası
6-Petrigonime nahiyesi
c-Midilli kazası
1-Midilli nahiyesi
2-Fesleke nahiyesi
3-Herese nahiyesi
4-Kaloniye nahiyesi
5-Kelemiye nahiyesi
6-Küreke nahiyesi
7-Molova nahiyesi
8-Yera nahiyesi
7-Moş nahiyesi
c-Debri kazası
1-Yukarı Debri/Debri-yi Bâlâ nahiyesi
2-Aşağı Debri/Debri-yi Zîr nahiyesi
3-Çirmeniçe/Çirmenika nahiyesi 143
4-Dılgobırda nahiyesi
5-Jupe nahiyesi
6-Rika nahiyesi
ç-Mat kazası
20-SEMENDİRE LİVASI 145
1-Mat nahiyesi
2-Urake nahiyesi
a-Semendire kazası
1-Semendire nahiyesi
2-Jelejnik nahiyesi
3-Kuçeva nahiyesi
4-Lomniçe nahiyesi 146
5-Nikodim nahiyesi
6-Pirlep nahiyesi 147
18-PRİZRİN LİVASI
a-Prizrin kazası
1-Prizrin nahiyesi
Hoça bölgesi
2-Tırgovişte nahiyesi
Maden-i Jejene bölgesi
b-Belgrad kazası
b-Bihor 144 kazası
1-Bihor nahiyesi
Belgrad nahiyesi 148
c-Braniçeva 149 kazası
1-İpek nahiyesi
2-İstaviç nahiyesi
c-Hasha-i Arnavud kazası
1-Debri nahiyesi
142
Bu nahiye aynı zamanda Paşa livası Solkol kazalarından
Görice kazasının içinde de geçiyor. Bölgenin bir
bölümü Görice'ye bir bölümü de Ohri'ye bağlanmıştır.
143
Bu nahiyenin bir bölümü de İlbasan livası İşpat kazasına
bağlıdır.
144
Bu kazaya bağlı olarak İskenderiye livası defterlerinde
geçen Budimle ve Komaran nahiyeleri İskenderiye
bölümünde verilmiştir.
26
145
TS, MA, d.10057, v. 1b'de ve 1522 tarihli Kanunname-i
Sultan Süleyman Han, v. 112b'de Semendire livası
Rumeli vilayeti içerisinde gösterilmiştir. Bu livaya ait
idarî birimler Hicrî 937 Miladî 1530 tarihli BOA, MAD
506 ve Hicrî 934 Miladî 1528 tarihli BOA, TD 1011
numaralı defterlerden hazırlanmıştır.
146
Eflak nahiyesi.
147
Eflak nahiyesi.
148
Eflak defterinde de nahiye olarak kaydedilmiştir.
149
Bu kazadaki Koçana, Reseva ve Topolniçe nahiyeleri
haricindekiler Eflak nahiyesidir.
2-İjdiril nahiyesi
7-Valyeva/Zagor nahiyesi
3-İzvizd nahiyesi
e-Rudnik kazası
4-Jabar nahiyesi
5-Kenar-ı Âb-ı Tuna nahiyesi
1-Golubara nahiyesi 155
2-Lepaniçe nahiyesi 156
6-Koçana nahiyesi, tabi-i Omol
3-Morova-i Rudnik nahiyesi 157
7-Luçiçe nahiyesi
4-Sivricehisâr nahiyesi
8-Milava nahiyesi
21-SİLİSTRE LİVASI
9-Resava nahiyesi
a-Silistre kazası
Ravaniçe bölgesi
b-Akkirman kazası
10-Topolovnik nahiyesi
c-Ahyolu kazası
Süzebolu nahiyesi
Hram bölgesi
11-Omol nahiyesi
ç-Aydos kazası
ç-Niş kazası 150
Niş nahiyesi 151
Ilıca/Ilıca-i Aydos nahiyesi 158
Zaplana bölgesi
d-Hırsova kazası
d-Pojega kazası
1-Pojega nahiyesi
e-Karinovası kazası
152
f-Kili kazası
2-Magliç/Kala-i Magliç nahiyesi
g-Prevadi/Pravadi kazası
3-Morava nahiyesi 153
4-Osad nahiyesi
ğ-Rusikasrı kazası
Misivri nahiyesi 159
5-Sokol nahiyesi
h-Varna kazası
Tekfurgölü nahiyesi 160
6-Uziçe nahiyesi 154
ı-Yanbolu kazası
150
Güney Morova nehrinin batısında yer alan Delboçiçe,
Leskovce, Bolyaniçe/Polaniçe ve Medvec/Medvege
nahiyeleri Tahrir Defterleri'nde Alacahisar livasında
geçmektedir. Fakat bu nahiyeler Semendire livasında
olan Niş kazasına bağlanmıştır. Güney Morova nehrinin
doğusunda bulunan Niş kazasına bağlanmalarının sebebi nehrin karşı kıyısında yer almalarındandır. Bu
nahiyeler indekste Niş kazasına bağlanmakla birlikte
Alacahisar livasında gösterilmiştir.
151
BOA, MAD 506, s. 35.
152
Bu kaza başlığı altında verilen Morova, Osad, Sokol,
Uziçe ve Valyeva Eflak nahiyeleridir. Hicrî 937 tarihli
BOA, MAD 506 numaralı defterin 8. sayfasında geçen
ve hangi kazaya bağlı olduğu belirtilmeyen bu nahiyeler
Hicrî 934 tarihli BOA, TD 144 numaralı Eflak defterinde Uziçe kazasına bağlıdır.
153
BOA, MAD 506 numaralı defterin 8. sayfasında geçen
ve hangi kazaya bağlı olduğu belli olmayan bu nahiye
Hicrî 934 tarihli BOA, TD 1011 numaralı Eflak defterinin 825-990. sayfaları arasında yer almaktadır.
Morava nehrinin güneyinde bulunan yerleşim yerleri
Pojega, kuzeyinde bulunanlar ise Rudnik kazasına bağlanmıştır.
154
Uziçe Hicrî 934 tarihli BOA, TD 144 numaralı Eflak
defterinde kaza olarak kaydedilmiştir. Bu defterde Uziçe,
Valyeva, Osad ve Sokol nahiyeleri bu kazaya bağlanmıştır. Bk. BOA, TD 144, s. 267, 294.
22-TIRHALA LİVASI
a-Tırhala kazası
Tırhala nahiyesi
1-Aspiropotam bölgesi
2-Haslar bölgesi
155
Eflak nahiyesi.
Eflak nahiyesi.
157
Eflak nahiyesi. Morava nahiyesine ait yerleşim birimleri
BOA, TD 1011 numaralı defterin 825-990. sayfaları
arasında bir kısmı Rudnik kazasına, bir kısmı da Pojega
kazasına bağlanmıştır. Fakat BOA, TD 187 numaralı
defterde Rudnik kazasına tabi olan bölgeye Morova-i
Rudnik nahiyesi denmiştir. Bk. BOA, TD 187, s. 349.
158
BOA, TD 191, s. 74'te “Müsellemân-ı Çignâne” içerisinde geçiyor.
159
BOA, TD 370, s. 363'te “Müsellemân-ı Kızılca” içerisinde
geçiyor.
160
BOA, TD 223, s. 1'de “Yörükân-ı Naldöken” içerisinde
geçiyor.
156
27
3-Kalabakkaya bölgesi
23-VİDİN LİVASI
4-Kraçova bölgesi
a-Vidin kazası
1-Çernereka nahiyesi
2-Krivina nahiyesi
3-Polomiye nahiyesi
4-Timok nahiyesi
5-Zagorye nahiyesi
5-Meçova bölgesi
b-Alasonya kazası
Alasonya nahiyesi
Çayhisar bölgesi
c-Badra/Badracık kazası
b-Bana kazası
Badra/Badracık nahiyesi
c-Feth-i İslam kazası
Feth-i İslam/Kura-i Cedid nahiyesi
ç-Çatalca kazası
1-Çatalca nahiyesi
ç-İsferlik kazası
a-Alahonya bölgesi
b-Golos bölgesi
24-VİZE LİVASI
2-Dömeke nahiyesi
a-Armiye bölgesi
a-Vize kazası
1-Vize nahiyesi
b-Katafiye bölgesi
2-Düğüncüili nahiyesi 162
c-Velestin bölgesi
b-Baba Eskisi kazası
d-Fenar kazası
c-Bergoz kazası
1-Fenar nahiyesi
ç-Çorlu kazası
2-Agrafa nahiyesi
d-Hasha-i İstanbul kazası
3-Radoviz nahiyesi
1-İncüğez nahiyesi 163
e-İnebahtı kazası
2-Sarayha nahiyesi 164
f-Kerpiniş kazası
e-Hayrabolu kazası
1-Kerpiniş nahiyesi
Mıkra bölgesi
f-Kırkkilise kazası
g-Pınarhisar kazası
Hatunili nahiyesi
2-Apokrı nahiyesi
3-Karavari nahiyesi
ğ-Silivri kazası
4-Sovalak nahiyesi
24-VULÇITRIN LİVASI
g-Yenişehir kazası
a-Vulçıtrın kazası
1-Vulçıtrın nahiyesi
2-Çirniçe nahiyesi
3-Klopotnik nahiyesi
Trebçe bölgesi 165
1-Yenişehir nahiyesi
Platimana bölgesi
2-Kesriçe nahiyesi
Ülündürük nahiyesi 161
161
28
BOA, TD 101, s. 23-26'da müstakil zeamet olarak geçen
bu nahiye aynı defterin 41-42 ve 319. sayfalarında
Kerpiniş, 295. sayfasında ise Badracık kazasının içinde
yer almaktadır. BOA, TD 367, s. 22-23'te İnebahtı
kazası ile birlikte verilmesine rağmen bu kazaya bağlı
olduğunu gösterir herhangi bir ibare bulunmamaktadır.
Sadece BOA, TD 105, s. 615'te Livadiye kazasına
bağlanmıştır.
162
BOA, TD 370, s. 359, 362 “Müsellemân-ı Çingâne” ile
“Müsellemân-ı Kızılca” bölümlerinde geçiyor.
163
Çatalca'nın batısında bulunan bu nahiye. “Müsellemân-ı
Çingâne” ile “Vize Yörükleri” bölümlerinde geçmektedir.
164
TK, KKA, 310, v. 7'de müsellem-voynuk nahiyesi.
165
BOA, TD 133, s. 125.
b-Belasniçe kazası
Koniçe nahiyesi 168 tabi-i Peremedi
Cayim bölgesi, Koniçe nahiyesi
1-Belasniçe nahiyesi 166
2-Belabırda nahiyesi
27-MÜSELLEMAN-I KIZILCA LİVASI169
a-Ağrıcan/Ağrılcan 170 nahiyesi
b-Akçakızanlık nahiyesi
c-Aydos nahiyesi
ç-Bergos nahiyesi
d-Danişmedeskisi nahiyesi
e-Dimetoka nahiyesi
f-Düğüncüili nahiyesi
g-Eskihisar-ı Zağra nahiyesi
ğ-Ferecik nahiyesi
h-Fiğle maa Üsküdar nahiyesi
ı-Filibe nahiyesi
i-Gümülcine nahiyesi
j-Hayrabolu nahiyesi
k-İpsala nahiyesi
l-İstanimaka nahiyesi
m-Karinovası nahiyesi
n-Keşan nahiyesi
o-Kırkkilise nahiyesi
ö-Kocaili 171 nahiyesi
p-Misivri nahiyesi
r-Pınarhisar nahiyesi
s-Prevada/Pravadi ve Kızılağaç Yenicesi nahiyesi
ş-Rusikasrı nahiyesi
t-Saruhanbeyli nahiyesi
u-Yanbolu nahiyesi
ü-Yenice-i Karasu nahiyesi
v-Yenice-i Zağra nahiyesi
3-Koporik nahiyesi
c-Novabırda kazası
1-Bana nahiyesi
2-Bogarine nahiyesi
3-Dobriçan nahiyesi
4-Glama nahiyesi
5-İstarosile nahiyesi
6-Karadonlu nahiyesi
7-Kremenat nahiyesi
8-Krileva maa Krivarika nahiyesi
9-Leskofça nahiyesi
10-Morava nahiyesi
11-Muçibaba nahiyesi
12-Obyest nahiyesi
13-Ostroviçe nahiyesi
14-Sirçe nahiyesi
15-Suteska nahiyesi
16-Topolniçe nahiyesi
17-Troboştiçe nahiyesi
18-Yasenovik nahiyesi
ç-Priştine kazası
1-Priştine nahiyesi
2-Morava nahiyesi
3-Lab nahiyesi
26-YANYA/YANİNA LİVASI 167
a-Yanya kazası
b-Grebene kazası
c-Narda kazası
Topolyani nahiyesi
ç-Rinasa kazası
166
167
BOA, TD 377, s. 13.
BOA, TD 367, s. 302'de “Ceman livâ-i Yanina mîr-livâ:
1 kazâ: 4” ifadesinden livanın Yanya, Narda, Grebene ve
Rinasa olmak üzere 4 kazası bulunduğu anlaşılmaktadır.
168
Bu nahiye Avlonya sancağına tabi Peremedi kazasına
bağlıdır. Fakat tahrirlerde Yanya livası içerisinde geçmekte ve Peremediye bağlı olduğuna işaret edilmektedir. Bu sebepden dolayı Koniçe nahiyesini Peremedi
kazasında bağlayarak Yanya livası içerisde gösterdik.
Bk. BOA, TD 367, s. 293'te “Nâhiye-i Koniçe der-kazâ-i
Peremedi” şeklinde yazılarak Grebene kazasının akabinde kaydedilmiştir.
169
Hicrî 933 Miladî 1526 tarihli BOA, MAD 251 numaralı
defterle karşılaştırılarak idarî birimler yazılmıştır.
170
BOA, MAD 251, s. 5'te “Nâhiye-i Ağrılcan, Ferecik
çeribaşılığına eşerler” şeklindedir.
171
BOA, MAD 251, s. 5'te “Nâhiye-i Kocaili, Karinovası
çeribaşılığına eşerler” şeklindedir.
29
28-MÜSELLEMAN-I ÇİNGÂNE LİVASI172
Rumili Eyaletinde Kıbtilerin Bulundukları Kazalar 177
1-Agrıboz kazası
a-Aydos nahiyesi
b-Çorlu nahiyesi
2-Akçakızanlık kazası
c-Dimetoka nahiyesi
3-Alacahisar kazası
ç-Düğüncüili nahiyesi
4-Alasonya kazası
d-Eskihisar-ı Zağra nahiyesi
5-Angelikasrı kazası
e-Ferecik nahiyesi
6-Arkadya kalesi
f-Gümülcine nahiyesi
7 -Atina kazası
g-Hayrabolu nahiyesi
8-Avlonya kazası
ğ-Ilıca/Ilıca-i Aydos nahiyesi 173
9-Aydos kazası
10-Belgrad kazası
h-İncüğez nahiyesi 174
11-Berkofça kazası
ı-İpsala nahiyesi
12-Bihlişte kazası
i-Keşan nahiyesi
13-Birvenik kazası
j-Kırkkilise nahiyesi
14-Braniçeva kazası
k-Kızılağaç/Kızılağaç Yenicesi/Yenice-i
Kızılağaç nahiyesi
15-Çatalca kazası
16-Çernovi kazası
l-Malkara nahiyesi
17-Çirmen kazası
m-Pınarhisar nahiyesi
18-Darulfeth-i Kostantiniye kazası
n-Prevadi/Pravadi/Prevadicik
nahiyesi 175
19-Debri kazası
20-Delvine kazası
o-Vize nahiyesi
21-Dimetoka kazası
ö-Yanbolu nahiyesi
22-Draç kazası
23-Drama kazası
Vize Livası Müsellemleri 176
24-Edirne kazası
1-Vize nahiyesi
25-Eskihasar-ı Zağra kazası
2-Çorlu nahiyesi
26-Fenar kazası
27-Filibe kazası
28-Flordin kalesi
172
İdarî birimleri BOA, TD 370 ve BOA, TD 170, s. 1220'den tespit edilmiştir.
173
BOA, TD 206, s. 112'de “Ilıca-i Aydos” olarak geçmektedir.
174
Hasha-i İstanbul kazasına bağlı olan bu nahiye Çatalca'nın batısında bulmaktadır.
175
Edirne'nin kuzeydoğusu, Kırkkilise'nin batısında bulunan
bu nahiye haritalarda “Pravodija” olarak geçmektedir.
176
BOA, TD 170, s. 222-254. Burada yer alan müsellemler
ayrı bir liva sıtatüsünde olmayıp daha önce Çingane
sancağına bağlanmışlardır. Fakat Çingane sancağıyla
değil Vize sancağıyla sefere gittikleri için ayrı yazılmışlardır. Bk. BOA, TD 170, s. 222 ve BOA, TD 191, s.
131'de geçen “…kendi sancaklarıyla eşmeyüp…”;
“…kendü sancaklarıyla eşüp Çingâne sancağıyla
eşmezler…” ifadelerinden Vize müsellemlerinin ayrı
livası olmayıp bazen Çingane bazen de Vize livasına
dahil edildikleri anlaşılmaktadır.
30
29-Florina kazası
30-Görice kazası
31-Gümülcine kazası
32-Hasköy kazası
33-Hurpeşte kazası
34-Ilıca-i Köstendil kazası
35-İlbasan kazası
177
Kıptiler ve Çingane müsellemleri Çingane mirlivası tarafından idare edilmektedir. Bk. BOA, TD 370, s. 358, 378.
36-İnebahtı kazası
76-Silistre kazası
37-İpek kazası
77-Silivri kazası
38-İskenderiye kazası
78-Siroz kazası
39-İstifa kazası
79-Sofya kazası
40-İştib kazası
80-Srebreniçe kazası
41-İvraca kazası
81-Şehirköy kazası
42-İvranya kazası
82-Şumnu kazası
43-İzdin kazası
44-Kalkandelen kazası
83-Tatarbazarı kazası
45-Karaferye kazası
85-Tırnova kazası
46-Kestorya kazası
86-Timurhisarı kazası
47-Keşan kazası
48-Kırçova kazası
87-Ustrumca kazası
88-Üsküb kazası
49-Kırkkilise kazası
89-Vidin kalesi
50-Koznik kalesi
90-Vize kazası
51-Köprülü kazası
52-Kratova kazası
91-Vulçıtrın kazası
92-Yanbolu kazası
53-Livadiye kazası
93-Yenibazar kazası
54-Lofça maa İzladi kazası
94-Yenice-i Karasu kazası
55-Manastır kazası
56-Menlik nahiyesi
95-Yenice-i Vardar kazası
96-Yenişehir kazası
57-Mora livası
97-Zaplana 178 kazası
84-Tırhala kazası
58-Narda kazası
29-VOYNUGÂN-I ISTABL-I ÂMİRE
LİVASI 179
59-Niğbolu kalesi
60-Niğbolu kazası
a-Berkofça nahiyesi
b-Çamakofça/Yaniçe nahiyesi
61-Niş kazası
62-Novabırda kazası
c-Edirne nahiyesi
63-Ohri kazası
64-Pınırhisar kazası
65-Pirlepe kazası
66-Plevne nahiyesi
67-Prevadi/Pravadi kazası
68-Priştine kazası
69-Prizrin kazası
70-Raseva kalesi
71-Rudnik kazası
72-Selanik kazası
73-Semendire kalesi
74-Semendire kazası
75-Serfiçe kazası
178
Zaplana Alacahisar sancağının İplana kazasına bağlı ve
gümüş madeni işletilen bir merkez olmasına rağmen
Rumeli vilayetindeki Kıptiler'in kaydedildiği BOA, TD
370, s. 370-376 sayfaları arasında kaza olarak
zikredilmiştir. Bk. BOA, TD 167, s. 414 ve BOA, TD
370, s. 376.
179
BOA, TD 151, s. 383 ve BOA, MAD 81, v. 181b'de
“yamakân-ı mirlivâ-i Voynugân”; BOA, TD 370, s.
369'daki “der-uhde-i mîr-livâ-i voynugân ‘an-kazâ-i...”
ibarelerinden bu idarî birimin sancak statüsünde olduğu
anlaşılmaktadır. Ayrıca M. Tayyib Gökbilgin, Belleten
XX, s. 253'te Topkapı Sarayı Arşivi'nde bulunan
D.10057 numaralı belgede “Livâ-i Voynuk, benâm-ı
Nebî Bey kethüdâ-i ahur, hâsıl seksen bin” kaydının
olduğunu belirtmektedir. Bk. TS, MA, d.10057, v. 2b.
Bu bölümdeki idarî birimler Hicrî 935 Miladî 15281529 tarihli BOA, TD 151 ve Hicrî 929 Miladî 1523
tarihli BOA, MAD 81 numaralı ve voynuk defterinden
ilave edilmiştir.
31
ç-Eskihisar/Zağra-i Eskihisar nahiyesi
d-Filibe kazası
e-İvraca kazası
f-İvrahova nahiyesi
g-İznepol nahiyesi
ğ-Kirilova nahiyesi tabi-i Şumnu
h-Korşuna nahiyesi der-kaza-i Tırnova
ı-Kosuk! nahiyesi der-kaza-i Tırnova
i-Lofça nahiyesi
j-Niğbolu nahiyesi
k-Planine-i Büzürk nahiyesi
l-Planine-i Küçük nahiyesi
m-Prevadi/Prevadicik nahiyesi tabi-i
Edirne 180
n-Samakov kazası
o-Silistre nahiyesi
ö-Sofya kazası
p-Şehirköy nahiyesi
r-Tatarcık kazası
s-Tırnova nahiyesi
ş-Yanbolu nahiyesi
t-Ziştovi nahiyesi
Yukarıdaki idarî birimlerde bulunan
voynuklar voynuk mirlivası tarafından idare
edilmektedir. Bunların dışında Hersek, Alacahisar, Bosna, İzvornik ve Semendire livalarında
da voynuklar bulunmaktadır. Bu livalar arasında
en fazla voynuk Hersek livasında voynuk
mevcuttur. Hersek'te Eflaklarla beraber zikredilen voynukların bulundukları idarî birimler
aşağıda verilmiştir 181.
Hersek Livası Voynukları
1-Foça kazası
a-Bistriçe nahiyesi
b-Duştiçe nahiyesi
c-Gorajde nahiyesi
d-Osaniçe nahiyesi
e-Pripod nahiyesi
f-Sokol-ı Büzürk nahiyesi
g-Sokol-ı Küçük nahiyesi
ğ-Zagorye nahiyesi
2-Mostar kazası
a-Mostar nahiyesi
b-Poliçe nahiyesi
3-Neretva kazası
Neretva nahiyesi
4-Nova kazası
a-Gaçka nahiyesi
b-Popova nahiyesi
5-Prepolye kazası
a-Kukan nahiyesi
b-Mileşeva nahiyesi
c-Poplatiye/Popladiye nahiyesi
Çirmen Livası Müsellemleri 182
1-Çirmen nahiyesi
2-Akçakızanlık nahiyesi
3-Ergene nahiyesi tabi-i kaza-i Dimetoka
4-Hasköy nahiyesi
5-Tekfurdağı nahiyesi
6-Yenice-i Zağra nahiyesi
C-KONAR GÖÇERLER
Genellikle ocaklar halinde teşkilâtlandırılan
Ofçabolu, Vize, Tanrıdağı, Selanik, Naldöken,
Aktav, Kocacık yörükleri ve Tatarlar XVI. Asrın
ortalarına doğru zeamet olarak 6 zaim tarafından
idare edilmiştir. Bu zeametler Ofçabolu Yörükleri, Vize Yörükleri-Bozapa Tatarları ve Canbazlar, Tanrıdağı Yörükleri, Selanik Yörükleri ve
Tırhala Tatarları, Naldöken ve Aktav Yörükleri,
Kocacık Yörükleri zeametleridir. 1530 tarihinde
yörük ve Tatarlar aşağıda gösterilmiştir:
ç-Nevesine nahiyesi
182
180
181
32
BOA, MAD 81, v. 179b.
Bu idarî birimler BOA, TD 174 numaralı ve Hicrî 939
Miladî 1533 tarihli defterden alınmıştır.
İdarî birimleri BOA, TD 370 ve BOA, TD 172, s. 1369'dan tespit edilmiştir. BOA, TD 172, s. 4'te “Hâzâ
defteru'l-müsellemîn fî-livâ-i Çirmen…” ifadesinden
Çirmen müsellemlerinin müstakil bir sancak statüsünde
olmadıkları anlaşılmaktadır.
ı-Kırkkilise nahiyesi
1-Yörükler ve Tatarlar 183
a-Akçakızanlık nahiyesi
i-Malkara nahiyesi
b-Çorlu nahiyesi
j-Pınarhisar nahiyesi
c-Çöke nahiyesi
k-Silivri nahiyesi
184
ç-Edirne, Kırkkilise ve Eskibaba nahiyeleri
3-Ofçabolu Yörükleri 187
a-Üsküb maa Tükriç nahiyesi
d-Eskihisar-ı Zağra nahiyesi
e-Filibe ve Koyundepecüğü/Koyundepe/
Koyundepesi nahiyeleri
b-Ostrova nahiyesi
c-İştib nahiyesi
f-Gümülcine nahiyesi
ç-Pürtlü nahiyesi
g-Hayrabolu nahiyesi
d-Çamurlu nahiyesi
ğ-İncüğez nahiyesi
e-Tatarpazarı nahiyesi
f-Filibe nahiyesi
h-Mıgalkara nahiyesi
ı-Sarayha nahiyesi
g-Yanbolu nahiyesi
i-Selanik nahiyesi
ğ-Silistre nahiyesi
j-Tanrıdağı/Karagöz 185 nahiyesi
h-Tırnova nahiyesi
ı-İhtiman nahiyesi
k-Yanbolu nahiyesi
l-Yenice-i Karasu nahiyesi
4-Tırhala/Selanik Yörükleri 188
a-Akçakızanlık nahiyesi
2-Vize Yörükleri 186
a-Vize nahiyesi
b-Avrathisarı nahiyesi
b-Bergoz nahiyesi
c-Badracık nahiyesi
c-Çorlu nahiyesi
ç-Çatalca nahiyesi
d-Çernovi nahiyesi
ç-Dimetoka nahiyesi
d-Edirne nahiyesi
e-Eskihisar-ı Zağra nahiyesi
e-Eskibaba nahiyesi
f-Fenar nahiyesi
f-Hasköy nahiyesi
g-Filibe maa Çirmen nahiyesi
ğ-Florina nahiyesi
g-Hayrabolu nahiyesi
ğ-İncüğez nahiyesi
h-Hasköy nahiyesi
h-Keşan nahiyesi
ı-Hırsova nahiyesi
i-Kelemerye nahiyesi
j-Kızılağaç nahiyesi
183
BOA, TD 370, s. 365-368'de “Yörükân-ı Develüzâde,
Yörükân-ı Yanbolu ve Tatarân-ı Yanbolu ve Tatarân-ı
Bozapa ve Aktav” başlığıyla geçen yörük ve Tatar
cemaatleri Hicrî 950 Miladî 1544 tarihli BOA, TD 222;
BOA, TD 223; BOA, TD 226 numaralı defterlerden
alınmıştır.
184
BOA, TD 470, s. 63'te “Nahiye-i Çöke el-mezbûr tâbi-i
Edirne”; Yine aynı defterin 602. sayfasında “Nâhiye-i
Çöke der-livâ-i Paşa” şeklindedir. Temettuat kayıtlarında
Edirne kazasına bağlı bir nahiye olarak geçmektedir. Bu
nahiyeye bağlı köylerin bir kısmı bugünkü Lalapaşa
ilçesi dahilindedir. Yurt Ansiklopedisi IV, Anadolu
Yayınları, İstanbul 1982, s. 23-56'da Edirne ili Lalapaşa
ilçesine bağlı Hacıdanişment köyünün bu nahiyenin
merkezi olduğu yazılmıştır.
185
BOA, TD 631, s. 10; BOA, TD 774, s. 3.
186
BOA, TD 226, s. 1-66.
k-Lofça nahiyesi
l-Manastır nahiyesi
187
BOA, TD 370 numaralı defterde nerelerde bulundukları
ve idarî birimleri yazılmamıştır. Burada yer alan idarî
birimler Hicrî 950 Miladî 1544 tarihli BOA, TD 224
numaralı defterden çıkarılmıştır. Bk. BOA, TD 224, s.
1-62.
188
BOA, TD 370 numaralı defterde nerelerde bulundukları
ve idarî birimleri yazılmamıştır. Burada yer alan idarî
birimler Hicrî 950 Miladî 1544 tarihli BOA, TD 225
numaralı defterden çıkarılmıştır. Bk. BOA, TD 225, s.
1-276.
33
m-Pirlepe nahiyesi
n-Niğbolu nahiyesi
o-Prevadi nahiyesi
ö-Rusikasrı nahiyesi
p-Silistre nahiyesi
r-Şumnu nahiyesi
s-Tatarpazarı nahiyesi
ş-Tekfurgölü nahiyesi
t-Tırnova nahiyesi
u-Varna nahiyesi
ü-Yanbolu nahiyesi
v-Yenice-i Zağra nahiyesi
n-Prevadi nahiyesi
o-Purnardağı nahiyesi 189
ö-Serfiçe nahiyesi
p-Silistre nahiyesi
r-Şumnu nahiyesi
s-Tatarpazarı nahiyesi
ş-Tekfurgölü nahiyesi
t-Tırnova nahiyesi
u-Timurhisar nahiyesi
ü-Ustrumca nahiyesi
v-Varna nahiyesi
6-Tanrıdağı Yörükleri 191
a-Ahyolu nahiyesi
b-Akçakızanlık nahiyesi
c-Çernovi nahiyesi
ç-Dimetoka nahiyesi
d-Drama nahiyesi
e-Ferecik nahiyesi
f-Gümülcine nahiyesi
g-Hasköy nahiyesi
ğ-Hırsova nahiyesi
h-İpsala nahiyesi
ı-Karacadağ nahiyesi 192
i-Karinabad nahiyesi
j-Kelemerye nahiyesi
k-Keşan nahiyesi
l-Kızılağaç nahiyesi
m-Niğbolu nahiyesi
n-Prevadi nahiyesi
o-Rusikasrı nahiyesi
ö-Silistre nahiyesi
p-Şumnu nahiyesi
r-Tekfurgölü nahiyesi
s-Tırnova nahiyesi
y-Yanbolu nahiyesi
z-Yenice-i Vardar nahiyesi
z1-Yenice-i Zağra nahiyesi
z2-Yenişehir nahiyesi
5-Naldöken Yörükleri 190
a-Ahyolu nahiyesi
b-Akçakızanlık nahiyesi
c-Aydos nahiyesi
ç-Babaeskisi nahiyesi
d-Çernovi nahiyesi
e-Çirmen nahiyesi
f-Çöke nahiyesi
g-Edirne nahiyesi
ğ-Eskihisar-ı Zağra nahiyesi
h-Filibe nahiyesi
ı-Hasköy nahiyesi
i-Hırsova nahiyesi
j-İhtiman nahiyesi
k-Karinabad nahiyesi
l-Kırkkilise nahiyesi
m-Kızılağaç/Yenice-i Kızılağaç nahiyesi
189
Kavala ile Orfanı arasındaki dağlık bölgenin adıdır.
Haritalarda “Prnar” şeklinde geçmektedir.
190
BOA, TD 370 numaralı defterde nerelerde bulundukları
ve idarî birimleri yazılmamıştır. Burada yer alan idarî
birimler Hicrî 950 Miladî 1544 tarihli BOA, TD 223
numaralı defterden çıkarılmıştır. Bk. BOA, TD 223, s.
1-114. Bu defterde “Yörükân-ı Naldöken maa Tatarân-ı
Aktav” başlığıyla verilmiştir.
34
191
BOA, TD 370 numaralı defterde sadece nahiye olarak
geçmektedir. “Yörük” başlığıyla verilmemiştir. Burada
yer alan idarî birimler Hicrî 950 Miladî 1544 tarihli
BOA, TD 230 numaralı defterden çıkarılmıştır. Bk.
BOA, TD 230, s. 1-190. Bu defterde “Yörükân-ı Tanrıdağı” başlığıyla verilmiştir.
192
BOA, MAD 7979, v. 10a'da Filibe kazasına bağlıdır.
Zağra-i Eskihisar'ın batısındaki dağlık bölgedir.
ş-Timurhisar nahiyesi
t-Varna nahiyesi
u-Yenice-i Karasu nahiyesi
ü-Yenice-i Zağra nahiyesi
7-Kocacık Yörükleri 193
a-Ahyolu nahiyesi
b-Aydos nahiyesi
c-Edirne nahiyesi
ç-Eskibaba nahiyesi
d-Filibe nahiyesi
e-Hırsova nahiyesi
f-Karinabad nahiyesi
g-Kırkkilise nahiyesi
ğ-Kızılağaç nahiyesi
h-Nevahiye-i Dobruca
ı-Prevadi nahiyesi
i-Rusikasrı nahiyesi
j-Silistre nahiyesi
k-Şumnu nahiyesi
l-Tekfurgölü nahiyesi
m-Varna nahiyesi
n-Yanbolu nahiyesi
8-Yanbolu Tatarları 194
a-Filibe nahiyesi
b-Prevadi nahiyesi
c-Rusikasrı nahiyesi
ç-Tekfurgölü nahiyesi
d-Varna nahiyesi
e-Yanbolu nahiyesi
9-Bozapa Tatarları 195
a-Bergoz nahiyesi
b-Çorlu nahiyesi
c-Edirne nahiyesi
193
BOA, TD 370 numaralı defterde yer almamıştır.
Kocacık Yörüklerine ait idarî birimler Hicrî 950 Miladî
1544 tarihli BOA, TD 222 numaralı defterden
çıkarılmıştır. Bk. BOA, TD 222, s. 1-82. Bu defterde
“Yörükan-ı Kocacık” başlığıyla verilmiştir.
194
BOA, TD 370 numaralı defterde yer almamıştır. Burada
yer alan idarî birimler Hicrî 950 Miladî 1544 tarihli
BOA, TD 222 numaralı defterden çıkarılmıştır. Bk.
BOA, TD 222, s. 82-104.
195
BOA, TD 226, s. 67-79.
ç-Hayrabolu nahiyesi
d-Kırkkilise nahiyesi
e-Vize nahiyesi
10-Tırhala Tatarları 196
a-Çatalca nahiyesi
b-Yenişehir nahiyesi
11-Aktav/Akdağ Tatarları 197
a-Çirmen nahiyesi
b-Filibe nahiyesi
c-Hasköy nahiyesi
ç-Hasköy-i Mahmudpaşa nahiyesi
d-Yanbolu nahiyesi
e-Zağra-i Eskihisar nahiyesi
12-Canbazan 198
a-Eskihisar-ı Zağra nahiyesi
b-Hayrabolu nahiyesi
c-Kırkkilise nahiyesi
ç-Mıgalkara nahiyesi
d-Varna nahiyesi
Ç-EFLAKLAR
Eflakların teşkilâtlı olarak yoğun olarak
bulundukları idarî birimler aşağıda gösterilmiştir.
Bunların dışında Şehirköy199, Timurinçe200, Bihor 201,
Priştine 202, Mizistre 203, Moton 204 ve Kalavrita 205
196
BOA, TD 370 numaralı defterde nerelerde bulundukları
ve idarî birimleri yazılmamıştır. Burada yer alan idarî
birimler Hicrî 950 Miladî 1544 tarihli BOA, TD 225
numaralı defterden çıkarılmıştır. Bk. BOA, TD 225, s.
278-285.
197
BOA, TD 370 numaralı defterde nerelerde bulundukları
yazılmamıştır. Burada yer alan idarî birimler Hicrî 950
Miladî 1544 tarihli BOA, TD 223 numaralı defterden
çıkarılmıştır. Bk. BOA, TD 223, s. 115-123. Bu
defterde “Yörükan-ı Naldöken maa Tatarân-ı Aktav”
başlığıyla verilmiştir. Defterin son bölümü eksiktir.
Hasköy, Hasköy-i Mahmudpaşa ve Yanbolu nahiyeleleri
Hicrî 973 Miladî 1566 tarihli BOA, MAD 4995 numaralı defterin 64-66 sayfalarından yazılmıştır.
198
BOA, TD 226, s. 81-94.
199
BOA, TD 370, s. 223, 226, 228, 232.
200
BOA, TD 94, s. 237.
201
BOA, TD 167, s. 385.
202
Aynı defter, s. 387.
203
BOA, TD 367, s. 169-170.
204
Aynı defter, s. 161.
205
Aynı defter, s. 144, 146.
35
bölgelerinde filorici veya timar sistemi içerisinde kaydedilmiş az miktarda Eflak toplulukları
bulunmaktadır.
1-Alacahisar Livası 206
a-Petros kazası
Petros nahiyesi
b-Zagırlata kazası
1-Zagırlata nahiyesi
2-Lefçe nahiyesi
2-Bosna Livası
207
a-Saray kazası
Visoka nahiyesi
b-Brod kazası
Maglay nahiyesi
c-Iskıradin kazası
1-Benkovik/Penkovik nahiyesi, (İstre
vilayeti, tabi-i Hırvat vilayeti)
2-Bukoviçe nahiyesi, (İstre vilayeti,
tabi-i Hırvat vilayeti)
3-Karin nahiyesi, (İstre vilayeti, tabi-i
Hırvat vilayeti)
4-Kliçovaç nahiyesi, (İstre vilayeti,
tabi-i Hırvat vilayeti)
5-Obrovaç/Obrofça nahiyesi, (İstre
vilayeti, tabi-i Hırvat vilayeti)
6-Ostroviçe nahiyesi, (İstre vilayeti,
tabi-i Hırvat vilayeti)
7-Podgorya nahiyesi, (İstre vilayeti,
tabi-i Hırvat vilayeti)
8-Zeçeva nahiyesi, (İstre vilayeti,
tabi-i Hırvat vilayeti)
9-Zirmanya nahiyesi, (İstre vilayeti,
tabi-i Hırvat vilayeti)
ç-Vişegrad kazası
1-Bana nahiyesi
2-Birçe nahiyesi
206
BOA, TD 1011.
207
BOA, MAD 768, s. 2-111. Iskıradin bölgesi bu defterde
bulunmadığı için bu bölüm BOA, TD 164, s. 28-48'den
tamamlanmıştır.
36
d-Yenipazar kazası
1-İvraca nahiyesi
2-İzveçan nahiyesi
3-Moraviçe nahiyesi
4-Ostatye nahiyesi
5-Popol nahiyesi
6-Ras nahiyesi
7-Seniçe nahiyesi
8-Trebine nahiyesi
9-Yarçe nahiyesi
10-Yeleç nahiyesi
3-Hersek Livası
a-Foça kazası
1-Bistriçe nahiyesi
2-Burmaz/Burnaz nahiyesi
3-Dubrava nahiyesi
Vişova bölgesi
4-Duştiçe nahiyesi
5-Gorajde nahiyesi
6-Luka nahiyesi
7-Nevesine nahiyesi
8-Osaniçe nahiyesi
9-Pripod nahiyesi
10-Sokol-ı Küçük nahiyesi
11-Sokol-ı Büzürk nahiyesi
12-Zagorye nahiyesi
13-Zavirişye/Zavireş/Zaviroş nahiyesi
b-Mostar kazası
1-Mostar/Köprühisar/Prokine nahiyesi
Virgoraç bölgesi
2-Boşkaplana nahiyesi
3-Drazniçe/Drajniçe nahiyesi
4-Dumne nahiyesi
5-Fragostin nahiyesi
6-İmote nahiyesi
7-Kale-i Rog nahiyesi
8-Korskajupe nahiyesi
9-Lubuşka nahiyesi
10-Poliçe nahiyesi
11-Posuşe nahiyesi
Rakitine/Rakitne bölgesi
d-Drametin nahiyesi
e-İptiçar nahiyesi
12-Premorye nahiyesi
f-İspireçe nahiyesi
13-Radepolye/Radopolye nahiyesi
g-Kuzay nahiyesi
c-Neretva kazası
Neretva nahiyesi
ç-Nova kazası
1-Banya Rudine/Bana Rudine nahiyesi
ğ-Maçova-i Bâlâ nahiyesi
h-Maçova-i Zîr nahiyesi
ı-Memleha-i Bâlâ nahiyesi
i-Memleha-i Zîr nahiyesi
2-Dolna Rudine nahiyesi
j-Nenavişte nahiyesi
3-Draçeviçe nahiyesi
k-Ragevine nahiyesi
4-Gaçka nahiyesi
l-Sapna nahiyesi
5-Gorna Rudine nahiyesi
m-Sokol nahiyesi
6-Libomir nahiyesi
7-Nikşik/Gradçaniçe nahiyesi
n-Şubin nahiyesi
8-Onogoşta nahiyesi
ö-Visora nahiyesi
9-Pivebana nahiyesi
p-Yaseniçe nahiyesi
10-Popova nahiyesi
11-Riyekan/Grahova nahiyesi
r-Zavireş nahiyesi
12-Trebine nahiyesi
13-Zubce nahiyesi
d-Prepolye kazası
1-Dolna Moraça nahiyesi
2-Gorna Moraça nahiyesi
3-Komarniçe/Durobnak nahiyesi
4-Kriçka nahiyesi
5-Kukan nahiyesi
6-Lipovik/Libovik nahiyesi
7-Mataruga nahiyesi
8-Mileşeva nahiyesi
9-Poplatiye/Popladiye nahiyesi
10-Rofça/Rovçe nahiyesi
11-Tara nahiyesi
o-Telçak nahiyesi
5-Semendire Livası
a-Semendire kazası
1-Semendire şehri
2-Jelejnik kasabası
3-Lomniçe nahiyesi
4-Pirlep nahiyesi
b-Belgrad kazası
Belgrad nahiyesi
c-Braniçeva kazası
1-İjdiril nahiyesi
2-İpek nahiyesi
3-İzvizd nahiyesi
4-Jabar nahiyesi
5-Kenar-ı Âb-ı Tuna nahiyesi
6-Luçiçe nahiyesi
4-İzvornik Livası 208
a-Beline nahiyesi
b-Bihorine nahiyesi
7-Milava nahiyesi
c-Birvenik nahiyesi
9-Resava nahiyesi
ç-Böğürdelen nahiyesi
8-Omol nahiyesi
Ravaniçe bölgesi
10-Topolovnik nahiyesi
208
BOA, TD 259, s. 69-82.
Hram bölgesi
37
ç-Niş kazası
Niş nahiyesi, der-liva-i Semendire 209
13-Samakov kazası
d-Pojega 210 kazası
14-Silistre kazası
Çepine nahiyesi
15-Sofya kazası
1-Morava nahiyesi
16-Şumnu kazası
2-Osad nahiyesi
17-Tatarbazarı kazası
3-Sokol nahiyesi
18-Tekfurgölü kazası
4-Uziçe nahiyesi
19-Tırnova kazası
5-Valyeva/Zagor nahiyesi
20-Varna kazası
e-Rudnik kazası
1-Rudnik şehri
2-Golubara nahiyesi
3-Lepaniçe nahiyesi
D-BAZDARAN 211
1-Aydos kazası
2-Çernovi kazası
Rumeli eyaletinde bulunan şehir, kasaba,
maden, iskele ve kale gibi birimlere ait listeler
aşağıda verilmiştir. Bunların yanında pazar,
çarşı, han, hamam, medrese, mescid, cami, kervansaray, tuzla vb. sosyal ve ekonomik durumu
yansıtan kurum ve kuruluşların için genel indeks
içerisinde tarama yapılabilir.
3-Filibe kazası
IV-KALELER 212
a-Koyundepesi/Koyundepe/Koyundepecüğü nahiyesi
A-PAŞA LİVASI SAĞKOL KAZALARI
1-Dimetoka kalesi, Dimetoka kz.
b-Karacadağ nahiyesi
4-Hezargrad kazası
2-Kırçova kalesi, Kırçova kz.
5-Hırsova kazası
3-Pirlepe kalesi, Pirlepe kz.
4-Üsküb kalesi, Üsküb kz.
6-İvraca kazası
7-İzladi kazası
B-PAŞA LİVASI SOLKOL KAZALARI
1-Görice kalesi, Görice kz.
8-Lofça kazası
9-Niğbolu kazası
2-Kavala kalesi, Drama kz.
10-Prevadi kazası
3-Kestorya kalesi, Kestorya kz.
11-Rahova kazası
4-Selanik kalesi, Selanik kz.
5-Serfiçe kalesi, Serfiçe kz.
12-Rusikasrı kazası
C-AGRIBOZ LİVASI
209
BOA, MAD 506, s. 35.
210
Hicrî 934 tarihli olan BOA, TD 144 numaralı defterde
Morava, Osad, Sokol, Uziçe ve Valyeva nahiyeleri bu
tarihte kaza olan Uziçe'ye bağlıdır. Fakat bu nahiyeler
MAD 506 numaralı defterde Pojega kazası içerisinde yer
aldıkları için bu bölümde yine bu kazaya bağlanmıştır.
211
Görevli cemaatlerin kaydedildiği BOA, TD 370 numaralı defterlerde Bazdar cemaatlerinin bulundukları idarî
birimler verilmemiştir. Bu cemaatlerin yoğun olarak
bulundukları idarî birimler Hicrî 967 Miladî 1559 tarihli
BOA, TD 317 ve BOA, TD 325 numaralı defterlerden
alınmıştır. Bazdarlar kayacıyan, çakırcıyan, yuvacıyan,
şahinciyan, götürücüyan ve görençciyan gibi ifadelerlere defterlere kaydedilmişlerdir. Bu idarî birimlerin
dışında da çeşitli livalarda az da olsa bazdar bulunmaktadır.
38
1-Agrıboz kalesi, Agrıboz kz.
2-Atina kalesi, Atina kz.
3-İzdin kalesi, İzdin kz.
4-Kızılhisar kalesi, Agrıboz kz.
212
Kaleler hazırlanırken görevlileri timar tasarruf eden ve
Tahrir Defterleri'nde kayıtlı kaleler alınmıştır. Yayınlanan defterlerde yer alan Kefe, Bosna ve Semendire
livalarındaki ulufeli kaleler bunlara ilave edilmiştir.
Metin içerisinde geçen ve isminde kale kelimesi bulunan
yer isimleri buraya alınmamıştır.
5-Livadiye kalesi, Livadiye kz.
6-Modoniçe kalesi, Modoniçe n., İzdin kz.
7-Salina kalesi, Salina n., Livadiye kz.
Ç-ALACAHİSAR LİVASI
Koznik kalesi, Alacahisar kz.
D-AVLONYA LİVASI
1-Avlonya kalesi, Avlonya kz.
2-Argirikasrı kalesi, Argirikasrı kz.
3-Belgrad kalesi, Belgrad kz.
4-Delvine kalesi, Delvine kz.
5-Depedelen kalesi, Depedelen kz.
6-Hımara kalesi, Kurveleş, Delvine kz.
7-Iskırapar kalesi, Iskırapar n., Belgrad
kz.
8-Kanine kalesi, Avlonya kz.
9-Klisura kalesi, Depedelen kz.
10-Peremedi kalesi, Peremedi kz.
11-Sopot kalesi, Delvine kz.
E-BOSNA LİVASI 213
1-Akhisar kalesi, Uskupye n., Neretva kz.
2-Banaluka kalesi (ulufeli), Neretva kz.
3-Belgrad/Dalamuç kalesi, Belgrad n.,
Neretva kz.
4-Blay kalesi (ulufeli), Iskıradin kz.
5-Bobovçe/Bobofça kalesi, Brod kz.
6-Boçaç kalesi (ulufeli), Boçaç n.,
Neretva kz.
7-Dirniş kalesi, Dirniş n., Iskıradin kz.
13-Hlivne/İhlivne kalesi, İhlivne n.,
Iskıradin kz.
14-Hodidede kalesi, Saray n.
15-Iskıradin kalesi (ulufeli), Iskıradin kz.
16-İvranduk kalesi, Brod n.
17-İzveçan kalesi, İzveçan n., Yenipazar kz.
18-İzveçay kalesi (ulufeli), Boçaç n.,
Neretva kz.
19-Kamengrad kalesi (ulufeli), Uskupye
n., Neretva kz.
20-Karin kalesi (ulufeli), Karin n., Iskıradin kz.
21-Kliçovçe/Kliçovaç kalesi (ulufeli),
Kliçovaç n., Iskıradin kz.
22-Kliçovaç kalesi, Vişegrad kz.
23-Kluç kalesi (ulufeli), Uskupye n.,
Neretva kz.
24-Knin kalesi (ulufeli), Iskıradin kz.
25-Kobaş kalesi (ulufeli), Brod kz.
26-Komotin kalesi, Laşva n., Brod kz.
27-Kotor kalesi (ulufeli), Virbanya n.,
Brod kz.
28-Maglay kalesi, Mağlay n., Brod kz.
29-Neçven kalesi, Iskıradin kz.
30-Novigrad kalesi (ulufeli), Iskıradin kz.
31-Obrofça/Obrovaç kalesi (ulufeli),
Obrovaç n., Iskıradin kz.
32-Ostroviçe kalesi (ulufeli), Ostroviçe
n., Iskıradin kz.
33-Prozor kalesi, Rama n., Brod kz.
8-Doboy kalesi (ulufeli), Maglay n.,
Brod kz.
34-Sin kalesi, Sin n., Iskıradin kz.
9-Dobrun kalesi, Dobrun n., Vişegrad kz.
35-Sokol kalesi, Sokol n., Neretva kz.
10-Dubrovnik kalesi, Dubrovnik n.,
Saray kz.
36-Sused kalesi, Neretva kz.
11-Fenarlık/Kaştel kalesi, Laşva n.,
Brod kz.
213
12-Gölhisar kalesi, Uskupye n., Neretva
kz.
Bosna livasına ait kaleler BOA, MAD 540 numaralı
defterden hazırlanmıştır. Defterin 218. sayfasında 31
ulufeli kale olduğu belirtilmesine rağmen 18 kalenin
kaydı vardır.
37-Teşene kalesi (ulufeli), Maglay n.,
Brod kz.
38-Toriçani/Toriçan kalesi, Brod n.
39-Travnik kalesi, Laşva n., Brod kz.
40-Udobine kalesi (ulufeli), Iskıradin
kz., Hırvat vt.
41-Vinçaç kalesi, Laşva n., Brod kz.
39
42-Virhbiliçe kalesi, Brod kz.
43-Virhrika kalesi, Iskıradin kz.
13-Rog kalesi, Mostar kz.
44-Vişegrad kalesi, Vişegrad kz.
15-Virgoraç kalesi, Mostar kz.
14-Samapor kalesi, Foça kz.
45-Yayçe kalesi, Yayçe n., Brod kz.
Ğ-İLBASAN LİVASI
1-İlbasan kalesi, İlbasan kz.
46-Yeleç kalesi, Yeleç n., Yenipazar kz.
47-Çerniklis kalesi, Iskıradin kz.
2-Baştova kalesi, Draç kz.
48-Gradçaç/Gradçaniçe kalesi, Lika n.,
Iskıradin kz.
48-Hoton kalesi, Popine n., Iskıradin kz.
3-Dervenik kalesi, Draç kz.
4-Draç kalesi, Draç kz.
50-Klis kalesi, Iskıradin kz.
H-İSKENDERİYE LİVASI
51-Kobildol kalesi, Saray n.
52-Obroçnik kalesi, Ostroviçe n., Iskıradin kz.
53-Şibenik kalesi, Iskıradin kz.
1-İskenderiye kalesi, İskenderiye kz.
2-Dergos kalesi, İskenderiye kz.
3-İstaragrad/İstarigrad kalesi, Karadağ kz.
4-Jabyak kalesi, Podgoriçe kz.
5-Kotor kalesi, Karadağ kz.
54-Solin kalesi, Iskıradin kz.
55-Vranik kalesi, Ostroviçe n., Iskıradin
kz. (harabe kale)
6-Liş kalesi, İskenderiye kz.
7-Mavrik kalesi, İskenderiye kz.
F-GELİBOLU LİVASI
8-Medun kalesi, Podgoriçe kz.
9-Podgoriçe kalesi, Podgoriçe kz.
1-Gelibolu kalesi, Gelibolu kz.
2-Kilidülbahr kalesi, Gelibolu kz.
I-İZVORNİK 215 LİVASI
3-Palokasrı kalesi, Limnos ceziresi
1-İzvornik kalesi, İzvornik n., Srebreniçe
kz.
2-Bırçka kalesi
3-Böğürdelen kalesi, Böğürdelen n., Srebreniçe kz.
4-Graçaç/Gradçaç kalesi, Graçaç n., Srebreniçe kz.
5-Kuşlat kalesi, Kuşlat n., Srebreniçe kz.
6-Perin kalesi, Kuşlat n., Srebreniçe kz.
7-Sokol kalesi, Sokol n., Srebreniçe kz.
8-Srebreniçe kalesi, Srebreniçe kz.
9-Srebrenik kalesi, Srebrenik n., Srebreniçe kz.
10-Telçak kalesi, Telçak n., Srebreniçe
kz.
G-HERSEK LİVASI 214
1-Blagay kalesi, Blagay n., Foça kz.
2-Çaçvine kalesi, Mostar kz.
3-İmoçka kalesi, Mostar kz.
4-Kluç kalesi, Gaçka nahiyesi, Nova kz.
5-Lubuşka kalesi, Lubuşka n., Mostar
kz.
6-Mileşeva kalesi, Mileşeva n., Prepolye
kz.
7-Mostar kalesi, Mostar kz.
8-Nodyak/Notyak kalesi, Mostar kz.
9-Nova kalesi, Nova kz.
10-Poçitel kalesi, Mostar kz.
11-Prolosiçe kalesi, Mostar kz.
İ-KARLIİLİ LİVASI
12-Risan kalesi, Draçeviçe nahiyesi,
Nova kz.
214
40
Hersek livasında BOA, TD 91; BOA, TD 167 ve BOA,
TD 174 numaralı defterlere göre 15 kale bulunmaktadır.
Defterlerde görevlileri ulufeli olan kaleler verilmemiştir.
1-Angelikasrı kalesi, Angelikasrı kz.
215
İzvornik livasında bulunan Bırçka, Böğürdelen ve
Graçaç keleleri defterde başlık olarak geçmeyip fakat
değişik sebeplerden metin içerinde zikredilen kalelerdir.
2-Ayamavra kalesi, Ayamavra kz.
2-Çernovi kalesi, Çernovi kz.
3-Halonik kalesi, Niğbolu kz.
4-Tutrakan kalesi, Çernovi kz.
5-Yergöği-i Öteyaka kalesi, Çernovi kz.
6-Ziştova kalesi, Niğbolu kz.
3-Voniçe kalesi, Voniçe bölgesi, Ayamavra kz.
J-KEFE LİVASI
1-Kefe kalesi, Kefe kz.
2-Azak kalesi, Azak kz.
N-OHRİ LİVASI
1-Ohri kalesi, Ohri kz.
2-Akçahisar kalesi, Akçahisar kz.
3-Babyani kalesi, Mokri n., Ohri kz.
4-İstiloş kalesi, Mat kz.
5-Kocacık kalesi, Debri kz.
6-Petril kalesi, Akçahisar kz.
3-Adıhun kalesi, Taman kz.
4-Balıklağu 216 kalesi, Mangub kz.
5-İnkirman kalesi, Mangub kz.
6-Kerş kalesi, Kerş kz.
7-Mangub kalesi, Mangub kz.
8-Soğudak kalesi, Soğudak kz.
9-Taman kalesi, Taman kz.
O-PRİZRİN LİVASI
1-Prizrin kalesi, Prizrin kz.
2-Bihor kalesi 217, Bihor kz.
10-Temruk kalesi, Taman kz.
K-KÖSTENDİL LİVASI
1-İştib kalesi, İştib kz.
Ö-RODOS LİVASI
1-Rodos kalesi, Rodos kz.
2-Andomahya kalesi, İstanköy kz.
3-Argo kalesi, İncirli ceziresi, Rodos kz.
4-Borye kalesi, İncirli ceziresi, Rodos kz.
5-Kalimyos kalesi, İstanköy kz.
6-Kefalos kalesi, İstanköy kz.
7-Lindos kalesi, Rodos kz.
8-Liros kalesi, İstanköy kz.
9-Midilli kalesi, Midilli kz.
10-Molova kalesi, Molova n., Midilli kz.
11-Mandıraki kalesi, İncirli ceziresi,
Rodos kz.
12-Narince/İstanköy kalesi, İstanköy kz.
13-Nikiye kalesi, İncirli ceziresi, Rodos
kz.
14-Piyal kalesi, İstanköy kz.
15-Tahtalu kalesi, Rodos kz.
2-İvranya kalesi, İvranya kz.
3-Ustrumca kalesi, Ustrumca kz.
L-MORA LİVASI
1-Balyabadra kalesi, Balyabadra kz.
2-Anavarin kalesi, Anavarin n., Moton kz.
3-Arkadya kalesi, Arkadya kz.
4-Asopoz kalesi, Mizistre kz.
5-Bardovine kalesi, Mizistre kz.
6-Burgaz-ı Cedid kalesi, Balyabadra kz.
7-Hulumiç kalesi, Hulumiç kz.
8-Kalavrita kalesi, Kalavrita kz.
9-Karitena kalesi, Karitena kz.
10-Koritos kalesi, Koritos kz.
11-Koron kalesi, Koron kz.
12-Mizistre kalesi, Mizistre kz.
13-Moton kalesi, Moton kz.
P-SEMENDİRE LİVASI
1-Semendire kalesi (ulufeli), Semendire
kz.
14-Vatika kalesi, Mizistre kz.
M-NİĞBOLU LİVASI
1-Niğbolu kalesi, Niğbolu kz.
217
216
Bu günkü haritarlar “Balaklava” şiklinde geçmektedir..
Ansiklopedia Jugoslavia'da bulunan Yugoslavya kalelerine ait haritada Budimle nahiyesinin güneyinde, Lim
nehrinin batısında işaretlenmiştir.
41
2-Belgrad/Belgrad-ı Üngürüs
(ulufeli), Belgrad kz.
kalesi
6-Prevadi kalesi, Prevadi kz.
7-Varna kalesi, Varna kz.
3-Çerevik kalesi (ulufeli), Sirem
S-TIRHALA LİVASI 220
4-Dimitroviçe kalesi (ulufeli), Sirem
1-Tırhala kalesi, Tırhala kz.
5-Duk kalesi (ulufeli), Sirem
2-Badracık kalesi, Badracık kz.
6-Erdevit kalesi (ulufeli), Sirem
7-Güğercinlik kalesi (ulufeli), Braniçeva kz.
3-Dömeke kalesi, Dömeke n., Çatalca
kz.
8-Havale/Güzelcehisar kalesi (ulufeli),
Belgrad kz.
5-Platimana kalesi, Yenişehir kz.
4-Fenar kalesi, Fener kz.
9-Hram kalesi (ulufeli), Braniçeva kz.
Ş-VİDİN LİVASI
10-İlok kalesi (ulufeli), Sirem
1-Vidin kalesi, Vidin kz.
Burgaz-ı Cedid 218 kalesi der-nezd-i İlok,
Sirem
2-Bana kalesi, Bana kz.
3-Belgrad kalesi 221, Polomiye n., Vidin
kz.
11-Koyluç kalesi (ulufeli), Braniçeva kz.
12-Magliç kalesi (timarlı), Magliç n.,
Pojega kz.
13-Osiyek kalesi
bölgesi 219
(ulufeli),
4-Feth-i İslam kalesi, Feth-i İslam kz.
5-Flordin kalesi, Vidin kz.
Pojega
6-İsferlik kalesi, İsferlik kz.
14-Resava kalesi (timarlı), Resava n.,
Braniçeva kz.
15-Sivricehisar kalesi (ulufeli), Sivricehisar n., Rudnik kz.
T-VİZE LİVASI
Boğazkesen/Yenihisar kalesi, Hasha-i
İstanbul kz.
16-Sokol kalesi (ulufeli), Sokol n., Pojega
kz.
U-VULÇITRIN LİVASI
Novabırda kalesi, Novabırda kz.
17-Titel kalesi (ulufeli), Segedin
18-Uziçe kalesi (ulufeli), Uziçe n., Pojega
kz.
Ü-YANYA LİVASI
1-Yanya kalesi, Yanya kz.
19-Varadin kalesi (ulufeli), Sirem
2-Aydonat kalesi, Yanya kz.
20-Virdnik kalesi (ulufeli), Sirem
3-Grebene kalesi, Grebene kz.
4-Koniçe kalesi, Peremedi kz.
R-SİLİSTRE LİVASI
1-Silistre kalesi, Sililstre kz.
5-Narda kalesi, Narda kz.
2-Akkirman kalesi, Akkirman kz.
6-Preveze kalesi, Rinasa kz.
3-Hırsova kalesi, Hırsova kz.
7-Rinasa kalesi, Rinasa kz.
4-Keligra kalesi, Varna kz.
8-Rogoz kalesi, Narda kz.
5-Kili kalesi, Kili kz.
220
218
BOA, MAD 506, s. 42'de “Kal‘a-i Burgaz-ı Cedîd, dernezd-i İlok. İlok mustahfızları hıfz ider.”
219
Burada zikredilen Pojega Semendire livasında bulunan
kaza değildir. Daha sonra liva olacak olan Sava ve Tuna
nehirleri arasında bulunan yerdir.
42
Tırhala livasındaki kaleler Hicrî 927 Miladî 15214
tarihli BOA, TD 101 numaralı defterden çıkarılmıştır.
Bu defterde görevlileri ulufeli olan kaleler kaydedilmediğinden İnebahtı kalesi yoktur.
221
K.U.K Militargeographisches Institut, Wıen-1911,
1/200 000 ölçekli haritanın “ZAJECAR” paftasında
“Belogradçik” şeklindedir.
V-ŞEHİR VE KASABALAR
Tahrir Defterlerinde büyük yerleşim birimlerini göstermek için “nefs” veya “şehir” ifadeleri kullanılmıştır. Bu iki terimde herhangi bir
ayrım yapılmamıştır 222.
2-Bihlişte nf., Bihlişte kz.
3-Çitroz nf., Karaverye kz.
4-Drama nf., Drama kz.
5-Florina nf., Florina kz.
6-Gümülcine nf., Gümülcine kz.
7-Hurpeşte nf., İştin/Hurpeşte kz.
A-PAŞA LİVASI
1-Sofya nf./şehri, Sofya kz.
2-Berkofça nf., Berkofça kz.
3-Breznik nf., Şehirköy kz.
8-İnöz nf., Gümülcine kz.
9-Karaverye nf/şehri, Karaverye kz.
10-Kavala/Kavalakalesi/Kale-i Kavala
nf., Drama kz.
4-Çiprofça/Jilejine nf./madeni, Berkofça
kz.
5-İhtiman nf., Sofya kz.
11-Kestorya/Kestoryakalesi/Kale-i
Kestorya nf., Kestorya kz.
6-Samakov/Samakov-ı
Samakov kz.
13-Nevrekop nf., Nevrekop kz.
İvlayçov nf.,
7-Şehirköy nf., Şehirköy kz.
Paşa Livası Sağkol Kazaları
1-Dimetoka nf./şehri, Dimetoka kz.
2-Edirne nf./şehri, Edirne kz.
3-Ergene nf./kasabası, Dimetoka kz.
4-Ferecik nf./şehri/kasabası, Ferecik kz.
5-Filibe nf./şehri, Filibe kz.
6-İpsala nf./şehri, İpasal kz.
7-İstanimaka nf., Filibe kz.
8-Kalkandelen nf., Kalkandelen kz.
9-Kırçova nf./şehri, Kırçova kz.
10-Kızılağaç nf./kasabası, Kızılağaç kz.
11-Köprülü nf./kasabası, Köprülü kz.
12-Manastır nf., Manastır kz.
13-Pirlepe nf., Pirlepe kz.
14-Tatarbazarı nf./şehri, Tatarbazarı kz.
15-Üsküb nf./şehri, Üsküb kz.
16-Üsküdar nf./kasabası, Edirne kz.
17-Zağra-i Eskihisar nf./kasabası, Zağra-i
Eskihisar kz.
Paşa Livası Solkol Kazaları
1-Avrathisarı nf., Avrathisarı kz.
12-Menlik nf., Menlik n., Timurhisar kz.
14-Selanik nf./şehri, Selanik kz.
15-Serfiçe nf., Serfiçe kz.
16-Sidrekapsi nf., Sidrekapsi kz.
17-Siroz nf., Siroz kz.
18-Timurhisarı nf., Timurhisarı kz.
19-Vodena nf./kasabası, Yenice-i Vardar
kz.
20-Yenice-i Karasu nf., Yenice-i Karasu
kz.
21-Yenice-i Vardar/Vardaryenicesi nf.,
Yenice-i Vardar kz.
22-Zihne nf., Zihne kz.
B-AGRIBOZ LİVASI
1-Agrıboz/Varoş-ı Agrıboz/Agrıbozvaroşu nf., Agrıboz kz.
2-Atina nf., Atina kz.
3-İstifa nf., İstifa kz.
4-İzdin nf., İzdin n., İzdin kz.
5-Kızılhisar nf., Agrıboz kz.
6-Livadiye nf., Livadiye kz.
7-Mandud nf., Mandud n., Agrıboz kz.
8-Modoniçe nf., Modoniçe n., İzdin kz.
9-Rastomit nf., İstifa n., İstifa kz.
10-Salina nf., Salina n., Livadiye kz.
222
Ohri şehrini BOA, TD 367, s. 368'de “nefs-i Ohri” şeklinde kaydederken aynı defterin 369. sayfasındaki Ohri
şehrinin cemanında “Nefs-i şehr: 1” şeklinde verilmiştir.
11-Talanda nf., Livadiye n., Livadiye kz.
12-Tavla nf., Livadiye n., Livadiye kz.
43
C-ALACAHİSAR LİVASI
1-Alacahisar nf./kasabası, Alacahisar kz.
2-Bolvan nf., Bolvan n., Petros kz.
3-İplana nf., İplana kz.
4-Kurşunlukilise nf., Kurşunlukilise n.,
Ürgüb kz.
5-Leskovce nf., Leskovce n., Niş kz.
6-Medvec/Medvege nf., Niş kz.
7-Ürgüb nf., Ürgüb kz.
8-Zaplana nf., İplana kz.
Ç-AVLONYA LİVASI
1-Avlonya nf., Avlonya kz.
2-Argirikasrı nf., Argirikasrı kz.
3-Belgrad nf./şehri, Belgrad kz.
4-Delvine nf., Delvine kz.
14-Gölhisarkalesi nf., Uskupye n., Neretva kz.
15-Grebinevaroşu/Virh Krupine
Boçaç n., Neretva kz.
nf.,
16-Hırtar nf., Hırtar n., Vişegrad kz.
17-Hlivne nf., Hlivne n., Iskıradin kz.
18-İrjanabazarı/Bazar-ı İrjana nf., İrjana
n., Yenibazar kz.
19-İstirmiçka/İstiromiçka nf., İstirmiçka
n., Iskıradin kz.
20-İvrandukvaroşu/Varoş-ı İvranduk/Podgradya nf., Brod n., Brod kz.
21-İzeniçebazarı/Bazar-ı İzeniçe nf.,
Brod n., Brod kz.
5-Depedelen nf., Depedelen kz.
22-İzveçaykalesivaroşubazarı nf., Boçaç
n., Neretva kz.
6-Iskırapar nf., Iskırapar n., Belgrad kz.
7-Kanine nf., Kanine n., Avlonya kz.
23-Kakanebazarı/Bazar-ı Kakane nf.,
Brod kz.
8-Klisura nf., Depedelen kz.
24-Kluçkalesivaroşubazarı nf., Uskupye n., Neretva kz.
9-Peremedi/Permeti nf., Peremedi kz.
D-BOSNA LİVASI
1-Saray nf., Saray kz.
2-Belgradkalesivaroşubazarı nf., Dalamuç n., Neretva kz.
3-Blajuybazar nf., Saray n., Saray kz.
25-Kninkalesivaroşubazarı nf., Iskıradin kz.
26-Koniçebazarı/Bazar-ı Koniçe nf.,
Neretva n., Neretva kz.
27-Kotorkalesivaroşubazarı nf., Virbanya
n., Brod kz.
4-Boçaçkalesivaroşubazarı nf., Boçaç
n., Neretva kz.
28-Kratovavaroşu/Varoş-ı Kratova nf.,
Yarçe n., Yenibazar kz.
5-Brodar nf., Brodar n., Vişegrad kz.
29-Kreşevabazarı/Bazar-ı Kreşeva nf.,
Visoka n., Saray kz.
6-Çetvirdkoşta nf., Kladana n., Saray kz.
7-Demürcibazarı/Glohaviçe nf., Yeleç
n., Yenibazar kz.
8-Dimitrofça/Dimitroviçe/Dimitrofçabazarı/Bazar-ı Dimitrofça nf./kasabası,
İzveçan n., Yenibazar kz.
9-Dirnişkalesivaroşubazarı nf., Petrovapolye n., Iskıradin kz.
10-Doboyvaroşu nf., Maglay n., Brod kz.
11-Dobrunkalesivaroşubazarı nf., Dobrun n., Vişegrad kz.
12-Dubrovnikkalesivaroşubazarı
nf.,
Dubrovnik n., Saray kz.
44
13-Foyniçebazarı/Bazar-ı Foyniçe nf.,
Visoka n., Saray kz.
30-Maglaykalesivaroşubazarı nf., Maglay n., Brod kz.
31-Neçvenkalesivaroşubazarı nf., Neçven n., Iskıradin kz.
32-Obrucavaroşu/Varoş-ı Obruca nf.,
Podgorya n., Iskıradin kz.
33-Olofçabazarı/Bazar-ı Olofça
Olofça n., Vişegrad kz.
nf.,
34-Petriçebazarı/Bazar-ı Petriçe
Osad n., Srebreniçe kz.
nf.,
35-Praçabazarı/Bazar-ı Praça/Çatalca nf.,
Boraç n., Vişegrad kz.
36-Priboybazarı/Bazar-ı Pripoy
Priboy n., Vişegrad kz.
nf.,
5-Kısalukalesi/Kale-i Kısalu nf., Semadirek ceziresi
37-Prozorbazarı/Bazar-ı Prozor
Neretva n., Neretva kz.
nf.,
6-Limanhisar nf., Taşyoz ceziresi
7-Mıgalkara nf./şehri, Mıgalkara kz.
38-Rogatiçebazarı/Bazar-ı
Rogatiçe/Çelebibazarı nf., Boraç n.,
Vişegrad kz.
39-Sinkalesivaroşubazarı/Varoş-ı
Kale-i Sin nf., Sin n., Iskıradin kz.
40-Suteskabazarı/Bazar-ı Suteska nf.,
Brod n., Brod kz.
41-Teşenekalesivaroşubazarı/Varoş-ı
Kale-i Teşene nf., Brod kz.
42-Tırnovabazarı nf., Saray n., Saray kz.
43-Travnik/Travnikkalesivaroşubazarı
nf., Laşva n., Brod kz.
44-Visokavaroşubazarı/Bazar-ı Varoş-ı
Visoka nf., Visoka n., Saray kz.
45-Vişegradbazarı/Bazar-ı
Vişegrad
nf., Vişegrad n., Vişegrad kz.
46-Vratar nf., Vratar n., Vişegrad kz.
47-Yenivaroş/Seliçe/İskenderpaşavaroşubazarı/Varoş-ı İskenderpaşa nf.,
Yarçe n., Yenibazar kz.
48-Yayçekalesivaroşubazarı/Varoş-ı
Kale-i Yayçe nf., Yayçe n., Brod kz.
49-Yenibazar nf., Yenibazar kz.
E-ÇİRMEN LİVASI
1-Çirmen nf., Çirmen kz.
2-Akçakızanlık nf., Akçakızanlık kz.
3-Hasköy nf., Hasköy kz.
4-İnebazarı/İnecik nf., Tekürdağı kz.
5-Rodoscuk nf., Tekürdağı kz.
6-Yenice-i Çırpan/Çırpan/Çırpanyenicesi nf., Yenice-i Çırpan kz.
7-Yenice-i Zağra nf., Yenice-i Zağra kz.
F-GELİBOLU LİVASI
1-Gelibolu nf./şehri, Gelibolu kz.
2-Bolayır nf./kasabası, Gelibolu kz.
3-İskinidkalesi/Kale-i İskinid nf., İmroz
ceziresi
4-Kakirahkalesi/Kale-i Kakirah nf., Taşyoz ceziresi
8-Palokasrıkalesi/Kale-i Palokasrı nf.,
Limnos ceziresi
9-Yenihisar nf., Taşyoz ceziresi
10-Palyanbolukalesi/Kale-i Palyanbolu
nf./kasabası, Limnos ceziresi
G-HERSEK LİVASI
1-Foça nf./şehri, Foça kz.
2-Çerniçebazarı/Bazar-ı Çerniçe nf.,
Gaçka n., Nova kz.
3-Çayniçemadeni/Maden-i Çayniçe nf.,
Pripod n., Foça kz.
4-Gorajde/Gorajdebazarı/Bazar-ı
Gorajde nf., Gorajde n., Foça kz.
5-Mostarbazarı/Bazar-ı Mostar nf., Mostar kz.
6-Nova nf., Nova kz.
7-Prepolye/Prepolyebazarı/Bazar-ı
Prepolye nf., Prepolye kz.
8-Sopotbazarı/Bazar-ı Sopot nf., Nevesine n., Foça kz.
9-Taşlucabazarı/Bazar-ı Taşluca/Pleve/
Plevle nf., Kukan n., Prepolye kz.
10-Yeleçbazarı/Bazar-ı Yeleç nf., Sokol
n., Foça kz.
Ğ-İLBASAN LİVASI
1-İlbasan nf., İlbasan kz.
2-Dervenikkalesi nf., Draç kz.
3-Draçkalesi nf., Draç kz.
H-İSKENDERİYE LİVASI
1-İpek nf., İpek kz.
2-Budimle nf., Bihor kz.
3-Dergos nf., Düşmanili n.
4-İskenderiye/İskenderiyevaroşu
İskenderiye kz.
nf.,
5-Podgoriçe/Podgoriçekalesi nf., Podgoriçe kz.
6-Suhogırla nf., İpek kz.
45
I-İZVORNİK LİVASI
1-İzvornik nf., İzvornik n., Srebreniçe kz.
4-Arkadya nf., Arkadya kz.
2-Bırvenik nf., Bırvenik kz.
5-Bardovine nf., Mizistre kz.
3-Srebreniçe nf., Srebreniçe kz.
6-Hulumiç nf., Hulumiç kz.
İ-KARLIİLİ LİVASI
1-Angelikasrı nf., Angelikasrı kz.
2-Ayamavra nf., Ayamavra kz.
3-Voniçe nf., Voniçe bölgesi, Ayamavra
kz.
J-KEFE LİVASI
1-Kefe nf., Kefe kz.
2-Azak nf., Azak kz.
3-Balıklağu nf., Mangub kz.
4-İnkirman nf., Mangub kz.
5-Kerş nf., Kerş kz.
6-Mangub nf., Mangub kz.
7-Soğudak nf., Soğudak kz.
8-Taman nf., Taman kz.
K-KÖSTENDİL LİVASI
1-Ilıca nf./şehri, Ilıca kz.
2-Bedriç nf., Bedriç n., Ustrumca kz.
7-Kalamata nf., Kalamata kz.
8-Kalavrita nf., Kalavrita kz.
9-Karitena nf., Karitena kz.
10-Koritos nf., Koritos kz.
11-Koron nf., Koron kz.
12-Mizistre nf., Mizistre kz.
13-Moton nf., Moton kz.
14-Vatika/Vatikakalesi nf., Mizistre n.,
Mizistre kz.
M-NİĞBOLU LİVASI
1-Niğbolu nf./şehri, Niğbolu kz.
2-Cibri nf., İvraca kz.
3-Çernovi nf., Çernovi kz.
4-İvraca/Medene nf., İvraca kz.
5-Lofça nf., Lofça kz.
6-Plevne nf., Niğbolu kz.
7-Rahova nf., Niğbolu kz.
8-Reslec nefs k., Niğbolu kz.
3-Cumabazarı nefs k., Dubniçe n., Ilıca
kz.
9-Rus/Urus nf., Çernovi kz.
4-Doyrangölü nefs/Piskovine/Poyanine
k., Doyrangölü n., Ustrumca kz.
5-Dubniçe nf., Dubniçe n., Ilıca kz
11-Tırnova nf., Tırnova kz.
12-Tutrakan nf., Çernovi kz.
6-İştib nf./şehri, İştib kz.
7-İvranya nf., İvranya kz.
8-Kratova nf., Kratova kz.
9-Nogoriçe nf., Nogoriçe n., İştib kz.
10-Radomir nf., Ilıca kz.
10-Şumnu nf., Şumnu kz.
13-Yergöği-i Öteyakakalesivaroşubazarı
nf., Çernovi kz.
14-Ziştova nf., Niğbolu kz.
N-OHRİ LİVASI
1-Ohri nf., Ohri kz.
11-Sirişnik nefs k., Sirişnik n., Ilıca kz.
2-Akçahisar nf., Akçahisar kz.
12-Tikveş nefs k., Tikveş n., Ustrumca
kz.
13-Ustrumca nf./şehri, Ustrumca kz.
4-Lizbazarı/Bazar-ı Liz nf., Mat n., Mat
kz.
L-MORA LİVASI
1-Balyabadra nf., Balyabadra kz.
2-Anavarin/Anavarinkalesi nf., Anavarin n., Moton kz.
46
3-Arhos nf., Arhos kz.
3-İstiloşkalesi nf., Mat kz.
5-Kurbin nefs k., Kurbin n., Akçahisar kz.
6-Rahonik nefs k., Mat n., Mat kz.
O-PRİZRİN LİVASI
1-Prizrin nf., Prizrin kz.
2-Hoça/Hoçabazarı/Bazar-ı Hoça nf.,
Prizrin kz.
11-Matara nf., Prevadi kz.
3-Tırgovişte nf., Tırgovişte n., Prizrin kz.
13-Prevadi/Prevadikalesi nf., Prevadi kz.
Ö-RODOS LİVASI
1-Rodoskalesi nf., Rodos kz.
2-Herese nf., Herese n., Midilli kz.
3-Kaloniye nf., Kaloniye n., Midilli kz.
4-Kelemiye nefs k., Kelemiye n., Midilli
kz.
5-Küreke nefs k., Küreke n., Midilli kz.
6-Midilli nf., Midilli kz.
7-Molovakalesi nf., Molova n., Midill kz.
8-Narince nf., İstanköy kz.
9-Vasilika nefs k., Fesleke n., Midilli kz.
P-SEMENDİRE LİVASI
1-Semendire nf., Semendire kz.
2-Belgrad/Belgradkalesi nf., Belgrad kz.
12-Misivri nf., Rusikasrı kz.
14-Rusikasrı nf., Rusikasrı kz.
15-Süzebolu nf., Ahyolu kz.
16-Varna nf., Varna kz.
17-Yanbolu nf., Yanbolu kz.
S-TIRHALA LİVASI
1-Tırhala nf., Tırhala kz.
2-Agrafa nf., Agrafa n., Fenar kz.
3-Alahonya nf., Çatalca n., Çatalca kz.
4-Alasonya nf., Alasonya kz.
5-Badracık nf., Badracık kz.
6-Cumabazarı/Çaputlu nf., Fenar n.,
Fenar kz.
7-Çatalca nf., Çatalca kz.
8-Dömeke nf., Dömeke n., Çatalca kz.
3-Güğercinlikkalesi nf., Braniçeva kz.
9-Fenar nf., Fenar kz.
4-Jelejnik nf., Jelejnik n., Semendire kz.
5-Niş nf., Niş kz.
10-Gardiçe nf., Fenar n., Fenar kz.
11-Golos nf., Çatalca kz.
6-Rudnik nf., Rudnik kz.
12-İnebahtı nf., İnebahtı kz.
7-Sivricehisar nf., Rudnik kz.
8-Sokolkalesi nf., Pojega kz.
13-Kerpiniş nf., Kerpiniş kz.
9-Topolovnik nf., Topolovnik n., Braniçeva kz.
10-Uziçe/Ujiçe nf./kasabası, Uziçe n.,
Pojega kz.
R-SİLİSTRE LİVASI
1-Silistre nf., Silistre kz.
2-Ağatabolu nf., Ahyolu kz.
3-Ahyolu nf., Ahyolu kz.
14-Kesriçe nf., Kesriçe n., Yenişehir kz.
15-Platimana nf., Platimana bölgesi,
Yenişehir kz.
16-Sovalak nf., Sovalak n., Kerpiniş kz.
17-Ülündürük nf., Ülündürük n., Livadiye kz.
18-Yenişehir nf., Yenişehir kz.
Ş-VİDİN LİVASI
1-Vidin nf./şehri, Vidin kz.
4-Akkirman nf., Akkirman kz.
2-Bana nf./şehri, Bana kz.
5-Aydos nf., Aydos kz.
3-Feth-i İslam nf., Feth-i İslam kz.
6-Baba nf./kasabası, Hırsova kz.
4-İsferlik nf., İsferlik kz.
7-Hacıoğlu bazarcığı/Bazarcık-ı Hacıoğlu/Sofular nf./kasabası, Varna kz.
8-Hırsova nf., Hırsova kz.
9-Karinovası/Karinabad nf., Karinovası
kz.
10-Kili nf., Kili kz.
T-VİZE LİVASI
1-Vize nf., Vize kz.
2-Babaeskisi/Eskibaba
Babaeskisi kz.
nf./kasabası,
3-Bergoz nf./kasabası, Bergoz kz.
47
4-Büyükçekme nf./kasabası, Hasha-i
İstanbul kz.
5-Armiye iskelesi, Dömeke n., Çatalca
kz., Tırhala l.
5-Çorlu nf., Çorlu kz.
6-Ereğli nf., Çorlu kz.
6-Asopoz/Asopos iskelesi, Mizistre kz.,
Mora l.
7-Hasköy/Eskihisarlık nf., Kırkkilise kz.
8-Hayrabolu nf., Hayrabolu kz.
9-İncüğez nf./kasabası, Hasha-i İstanbul
kz.
10-Kırkkilise nf., Kırkkilise kz.
11-Küçükçekme nf./kasabası, Hasha-i
İstanbul kz.
12-Pınarhisar nf., Pınarhisar kz.
13-Silivri nf., Silivri kz.
14-Terkoz nf./kasabası, Hasha-i İstanbul kz.
U-VULÇITRIN LİVASI
1-Vulçıtrın nf., Vulçıtrın kz.
2-Belabırda nf./kasabası, Belasniçe kz.
3-Belasniçe nf./kasabası, Belasniçe kz.
4-Koporik nf., Koporik n., Belasniçe kz.
5-Novabırda nf., Novabırda kz.
6-Priştine nf., Priştine n.
7-Trebçemadeni/Maden-i
Trebçe/Trebçe nf., Vulçıtrın kz.
8-Trebçe-i Zîr nf., Vulçıtrın kz.
9-Yanova nf., Novabırda kz.
Ü-YANYA LİVASI
1-Yanya/Yanina nf., Yanya kz.
2-Aydonat nf., Yanya kz.
3-Koniçe nf., Koniçe n., Premedi kz.
4-Narda nf., Narda kz.
5-Preveze nf., Rinasa kz.
6-Rinasa nf., Rinasa kz.
7-Rogoz nf., Narda kz.
VI-İSKELELER
1-Agrıboz iskelesi, Agrıboz kz., Agrıboz l.
2-Ahinoz iskelesi, İzdin kz., Agrıboz l.
3-Amraki iskelesi, Ayamavra kz., Karlıili l.
4-Anderoz iskelesi, İzdin kz., Agrıboz l.
48
7-Aspirospiti iskelesi, Livadiye kz., Agrıboz l.
8-Atina iskelesi, Atina kz., Agrıboz l.
9-Avlonya iskelesi, Avlonya kz., Avlonya l.
10-Aya Dimitri iskelesi, Kalamata kz.,
Mora l.
11-Ayamavra iskelesi, Ayamavra kz.,
Karlıili l.
12-Ayo Lenidi iskelesi, Mizistre kz., Mora l.
13-Ayo Sarande iskelesi, Delvine kz.,
Avlonya l.
14-Balçık iskelesi, Varna kz., Silistre l.
15-Balyabadra iskelesi, Balyabadra kz.,
Mora l.
16-Belgrad iskelesi, Belgrad kz., Semendire l.
17-Belo Riknarso (?) iskelesi, Megali
Mani n., Mizistre kz., Mora l.
18-Boğaz iskelesi, Varna kz., Silistre l.
19-Çetine iskelesi, Iskıradin kz., Bosna l.
20-Çirh (?) iskelesi, Vidin l.
21-Dragomeşte iskelesi, Angelikasrı kz.,
Karlıili l.
22-Erzen iskelesi, Draç kz., İlbasan l.
23-Felege iskelesi, Koritos kz., Mora l.
24-Feth-i İslam iskelesi, Vidin l.
25-Ganos iskelesi, Cinbi n., Gelibolu kz.,
Gelibolu l.
26-Geliboluşehri iskelesi, Gelibolu l.
27-Golos iskelesi, Çatalca kz., Tırhala l.
28-Güğercinlik iskelesi, Braniçeva kz.,
Semendire l.
29-Halonikkalesi iskelesi, Niğbolu kz.,
Niğbolu l.
30-Hora iskelesi, Cinbi n., Gelibolu kz.,
Gelibolu l.
31-Iskıradin iskelesi, Iskıradin kz., Bosna l.
32-İlos iskelesi, Mizistre n., Mizistre kz.,
Mora l.
65-Mandelik (?) iskelesi, Draç kz., İlbasan l.
33-İmrozceziresi iskelesi, Gelibolu l.
34-İnebahtı iskelesi, İnebahtı kz., Tırhala l.
35-İstaribrod iskelesi, Koşutiçe k.,
Ustudana n., Vişegrad kz., Bosna l.
66-Mandina iskelesi, Kalamata kz., Mora l.
67-Megara iskelesi, Koritos kz., Mora l.
36-İstriçe iskelesi, Arhos kz., Mora l.
37-İşim iskelesi, Akçahisar kz., Ohri l.
38-İzdin iskelesi, İzdin kz., Agrıboz l.
39-Kaçanik (?) iskelesi, Draç kz., İlbasan l.
40-Kakosi iskelesi, Livadiye kz., Agrıboz l.
41-Kalamata iskelesi, Kalamata kz., Mora l.
42-Kalavrita iskelesi, Kalavrita kz., Mora l.
43-Kamançişte-i Küçük iskelesi, Mujake
kz., Avlonya l.
44-Kandila iskelesi, Angelikasrı kz.,
Karlıili l.
45-Kapudan burgazı iskelesi, Mora l.
46-Karyapoli iskelesi, Mizistre kz., Mora l.
47-Katohi iskelesi, Angelikasrı kz.,
Karlıili l.
48-Kavalakalesi iskelesi, Drama kz., Solkol, Paşa l.
49-Kefe iskelesi, Kefe l.
50-Keligra iskelesi, Varna kz., Silistre l.
51-Kerdik iskelesi, İzdin kz., Agrıboz l.
52-Kızılhisar iskelesi, Agrıboz kz.,
Agrıboz l.
53-Kiremuti iskelesi, Yenice-i Karasu kz.,
Solkol, Paşa l.
54-Kirte/Kuzu iskelesi, Behram-ı Küçük
k., Eceovası n., Gelibolu kz., Gelibolu l.
55-Koritos iskelesi, Koritos kz., Mora l.
56-Koron iskelesi, Koron kz., Mora l.
57-Koyluç iskelesi, Braniçeva kz., Semendire l.
58-Köstence iskelesi, Varna kz., Silistre l.
59-Kukali iskelesi, Delvine kz., Avlonya l.
60-Lasbi iskelesi, Delvine kz., Avlonya l.
61-Limanhisar iskelesi, Taşyoz ceziresi,
Gelibolu l.
62-Limnosceziresi iskelesi, Gelibolu l.
63-Lipori iskelesi, Mora l.
64-Livadostroza iskelesi, İstifa kz., Agrıboz l.
68-Midilli iskelesi, Midilli kz., Rodos l.
69-Moton iskelesi, Moton kz., Mora l.
70-Murosi iskelesi, İstifa kz., Agrıboz l.
71-Narda iskeleleri, Narda kz., Yanya l.
72-Niğbolu iskelesi, Niğbolu kz., Niğbolu l.
73-Paniça iskelesi, İstifa kz., Agrıboz l.
74-Pastiye iskelesi, Delvine kz., Avlonya l.
75-Pigada iskelesi, Koritos kz., Mora l.
76-Rahova iskelesi, Niğbolu kz., Niğbolu l.
77-Rimale iskelesi, Koritos kz., Mora l.
78-Rus iskelesi, Çernovi kz., Niğbolu l.
79-Salina iskelesi, Livadiye kz., Agrıboz l.
80-Semadirekceziresi iskelesi, Gelibolu l.
81-Semendire iskelesi, Semendire kz.,
Semendire l
82-Talanda iskelesi, Livadiye kz., Agrıboz l.
83-Varna iskelesi, Varna kz., Silistre l.
84-Vatika iskelesi, Mizistre kz., Mora l.
85-Vidin iskelesi, Vidin kz., Vidin l.
86-Ziştova iskelesi, Niğbolu kz., Niğbolu l.
VII-MADENLER
Samakov
kazasının
merkezi
olan
Samakov-ı İvlayçov'da mahsul-i samakovha,
vankha-i mismar, dükkan-ı samakov ve mukata-i
samakov gibi terimler geçmesine rağmen demir
madeni ile ilgili herhangi bir ibareye rastlanılmadığı için aşağıdaki listeye maden olarak dahil
edilmemiştir 223.
Yayınlanan Tahrir Defterleri'nde Silistre,
Kefe, Karlıili, Agrıboz, Mora, Rodos, Tırhala,
Gelibolu, Yanya, İskenderiye, Ohri, İlbasan ve
Avlonya livaları ile Dukakin vilayetinde herhangi bir maden kaydedilmemiştir.
223
BOA, TD 370, s. 115, 116, 215, 216.
49
1-Bazar-ı Olofça kurşun madeni, Olofça
n., Vişegrad kz., Bosna l.
25-Kırjeva/Krupine demir madeni, Krupine
n., Srebreniçe kz., İzvornik l.
2-Belasniçe madeni, Belasniçe kz., Vulçıtrın l.
26-Kolariç gümüş madeni, Rudnik kz.,
Semendire l.
3-Beliş madeni, Bistriçe n., Foça kz.,
Hersek l.
27-Korişe madeni, Prizrin kz., Prizrin l.
4-Beliş-i Cedid madeni, Foça kz., Hersek l.
29-Kremikofça madeni, Sofya kz., Paşa l.
5-Bileart gümüş madeni, Kozye Glava,
Bırvenik kz., İzvornik l.
6-Bosna altın, gümüş, kurşun ve bakır
madenleri, Bosna l.
7-Breznik gümüş madeni, Şehirköy kz.,
Paşa l.
8-Çağlayık madeni, Yenice-i Karasu kz.,
Solkol, Paşa l.
9-Çayniçe madeni, Pripod n., Foça kz.,
Hersek l.
10-Çerniçe madeni, Semendire l.
11-Çiprofça/Jilejine/Zelezinik
Berkofça kz., Paşa l.
madeni,
30-Kreşeva madeni, Visoka n., Saray kz.,
Bosna l.
31-Kürecik madeni, Nevrekop kz., Solkol,
Paşa l.
32-Leştiye madeni, Kozye Glava, Bırvenik n., Bırvenik kz., İzvornik l.
33-Nikişani madeni, Drama kz., Solkol,
Paşa l.
34-Novabırda madeni, Novabırda kz.,
Vulçıtrın l.
35-Opaşeva gümüş madeni, Rudnik kz.,
Semendire l.
12-Damyan madeni, Köstendil l.
36-Ozirova-i Male gümüş madeni, Berkofça kz., Paşa l.
13-Demir madeni, Karavize k., Vize kz.,
Vize l.
37-Pravişte madeni, Drama kz., Solkol,
Paşa l.
14-Dobreva madeni, Visoka n., Saray kz.,
Bosna l
38-Prebük (?) madeni, Vidin l.
15-Foyniçe madeni, Visoka n., Saray kz.,
Bosna l.
16-Gorna Graşoviçe gümüş madeni, Rudnik kz., Semendire l.
17-Goşmaniçe demir madeni, Goşmaniçe
n., Bırvenik kz., İzvornik l.
18-Grebene madeni, Kratova kz., Köstendil l.
19-İplana gümüş madeni, Alacahisar l.
20-İrjana gümüş madeni, Yenibazar kz.,
Bosna l.
50
28-Kratova madenleri, Köstendil l.
39-Ravna gümüş madeni, Rudnik kz.,
Semendire l.
40-Rojdani zirnih madeni, Pirlepe kz.,
Sağkol, Paşa l.
41-Rudnik gümüş madeni, Rudnik kz.,
Semendire l.
42-Sas madeni, Srebreniçe n., Srebreniçe
kz., İzvornik l.
43-Sas madeni, Vulçıtrın l.
44-Sengel madeni, Timurhisarı kz., Solkol, Paşa l.
45-Sidrekapsi madeni, Solkol, Paşa l.
21-İvraca gümüş madeni, İvraca kz.,
Niğbolu l.
46-Srebreniçe gümüş madeni, Srebreniçe
kz., İzvornik l.
22-Jejene madeni, Prizrin kz., Prizrin l.
47-Trebçe madeni, Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.
23-Jelejnik/Zeleznik gümüş madeni, Semendire kz., Semendire l.
48-Trebçe-i Bâlâ madeni, Vulçıtrın kz.,
Vulçıtrın l.
24-Kavala madeni, Drama kz., Solkol,
Paşa l.
49-Trebçe-i Zîr madeni, Vulçıtrın kz.,
Vulçıtrın l.
50-Yanova madeni, Novabırda kz., Vulçıtrın l.
53-Zaplana gümüş madeni, İplana kz.,
Alacahisar l.
51-Yarmarofça gümüş madeni, Rudnik
kz., Semendire l.
54-Zayaçe gümüş madeni, Bihorine n.,
Srebreniçe kz., İzvornik l.
52-Zagradya madeni, Priştine kz., Vulçıtrın l.
55-Zirnih madeni, Morihova n., Ustrumca
kz., Köstendil l.
VIII-YAYIN SIRASINDA TAKİP EDİLEN USUL
A-TAHRİR DEFTERLERİ VE DİZİNİN HAZIRLANMASI
Dizinin hazırlanmasında 1530 tarihli “Muhâsebe-i Vilâyet” ismi verilen Tahrir Defterleri esas alınmıştır. Osmanlı Arşivi Tapu Tahrir Defterleri Kataloğu'nda bulunan 167, 367
ve 370 numaralı defterler Rumeli Eyaletine aittir. Bu defterlerde Rumeli eyaletinin bazı
yerleri çeşitli sebeplerden dolayı eksik kalmıştır. Bunlar diğer Tahrir Defterleri'nden yararlanılarak eksiklikler tamamlanmaya çalışılmıştır.
Rumeli eyaleti için toplam 15 Tahrir Defteri yayınlanmıştır. Bunlar BOA, TD 75, 91,
94, 101, 114, 164, 167, 173, 174, 367, 370, 390, 1078 numaralı defterler ile Maliyeden
Müdevver Defterler arasında bulunan 506 ve 540 numaralı defterlerdir. Bunların
yayınlanması sonucu elimizde Tuna ve Sava ırmaklarının güneyine yani Osmanlı Avrupa'sına
ait yer ve terminoloji olarak bir birikim meydana gelmiştir. Bu dizinlerden öncelikli ihtiyaç
olduğunu düşündüğümüz yer adlarına ait bölümlerini tek bir kaynakta toplamak için bir
çalışma başlatılmıştır.
Yukarıda zikredilen yayınlarda yörük, Tatar, müsellem ve voynuk yerleşim
birimlerinden tamamı bu gruplardan oluşanlar, avarız vermedikleri için yer almamışlardır.
Reaya ile birlikte bulundukları yerleşim birimleri ise bu defterlerde gösterilmiş ve bunların
miktarları belirtilmiştir. Bu eksiklikler ilgili teşkilâtın BOA, TD 151, 172, 191, 222, 223, 224,
225, 226 ve BOA, MAD 4995 numaralı defterlerinden tamamlanmıştır. Ocaklar yazılırken
görevlilerin bulundukları yerleşim birimlerinin bir kısmında köy olduğu belirtilmiştir.
Bazılarında ise böyle bir açıklama bulunmamaktadır. Sadece “der” veya “an” ekinden sonra
bir isim getirilmiştir. Bu şekilde olan yerler indekse köy olarak yazılmıştır. Görevli cemaat
defterlerinde idarî birimler Kıptiyan cemaatleri dışında sadece nahiye başlığı ile verilmiştir.
Bu başlık altında zikredilen yerleşim birimlerinin tamamı aynı idarî birime bağlı olmadıkları
görüldüğü için bu yerleşim birimleri herhangi bir idarî birime bağlanmamıştır. Sadece ilgili
cemaat yazılarak defter ve sayfa numarası verilmiştir. Birden fazla cemaatin bulunduğu
yerleşim birimleri tek maddede birleştirilmemiş ayrı ayrı gösterilmiştir. Bu yerleşim
birimlerinden “-lar”, “-ler”, “-lu” ve “-lü” ekleriyle yazılanları kâtipler tek düze değil değişik
şekellerde yazmışlardır.
Dizinde bütün livalar Rumeli'de bulunduğu için Rumeli eyaleti yer isimlerinde belirtilmemiştir.
Yerleşim birimleri bağlı bulundukları bölge, nahiye, kaza ve sancakla birlikte alındıkları
defterlerin sayfa numaraları ile birlikte verilmiştir. Görevli cemaatler dışındaki sayfa numaraları o birimle ilgili en fazla bilginin bulunduğu yerdir. Sayfa numaralarının verilmesinin
51
amacı hem o birimin yazılışı ve okunuşu ile ilgili kaynaklardaki yerini göstermek, hem de
burası ile ilgili dönemin kaynaklarındaki bilgilere ulaşmaya yardımcı olması amaçlanmıştır.
Dizinde yerleşim birimlerinin yanısıra mezraa, çiftlik, iskele, maden han, hamam, medrese,
cami, mescid, zaviye vb gibi meskun olmayan yerler ve sosyal müesseselerde bulunmaktadır.
Daha önce yayınlanan defterlerde birkaç yerde geçen bir yerleşim biriminin
defterlerdeki yeri daha çok bilgi bulunan defter ve sayfa numarası verilmiştir. Diğer sayfa
numaraları burada kullanılmamıştır. Yayınlarımızda kâtip tarafından yanlış yazıldığı için
köşeli parentezle “[]” verilmiş olan birimler alındıkları defterdeki yerleri gösterilmek suretiyle
dizine alınmışlardır.
Birden fazla ismi olan yerleşim birimleri kesme işareti “/” ile ayırmak suretiyle yan
yana yazılmıştır. Dizinde b, p; ç, ş; f, v; h, k; j, z; g, k; s, ş; s, z; harfleri defterleri yazan
kâtipler tarafından birbirilerinin yerlerine kullanılmıştır. Bundan dolayı dizinden
faydalanılırken bu husus göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca bu yeni dizin hazırlanırken
bizde mümkün mertebe kelimelerin asıllarını bozmadan bazı tasarruflarda bulunduk.
B- HARİTALAR VE YER ADLARI
Yer adları dizini hazırlanırken Son Teşkilât-ı Mülkiyede Köylerimizin Adları, 2 cilt,
Türkiye Cumhuriyeti Dahiliye Vekaleti, Hilal Matbaası, 1928 İstanbul; Türkiye'de Meskun
Yerler Klavuzu, 2 cilt, T.C. İçişleri Bakanlığı, Başbakanlık Devlet Matbaası, Ankara 1946;
Petır Koledarov, Nikolay Miçev, 1878-1972 Yılları Arasında Bulgaristan'da Yerleşim
Yerlerinin İsimleri ve Statülerindeki Değişiklikler, Sofia-1973; Stanovi Koriscenje i
Nastanjena Lica, Knjiga I, (1971 Yugoslavya nüfus Sayımı), Beograd, 1972 ve internette
bulunan “http://www.calle.com” daha sonra “http://www.fallingrain.com/world/index.html”
ve “http://travelingluck.com/index.html”da World Index kısmında yer alan ilgili ülke
indekslerinden faydalanılmıştır. “http://www.haritatr.com/” isimli siteden de Türkiye ile ilgili
yer isimlerinin okunuş ve lokalizasyonunda istifade edilmiştir.
Haritaların ölçekleri verilmiş, çok fazla zaman alacağı için yükselti ve izohips
kullanılmamıştır. Yer adlarının harita üzerinde lokalizasyonu yapılırken yerleşim birimleri,
kaleler ve mezraalar siyah, nahiyeler yeşil, kazalar kırmızı, sancak ve eyalet merkezleri mavi
renkle işaretlenmeştir. İdarî yapı yani taşra teşkilâtı verildikten sonra Rumeli eyaletinde
bulunan etnik ve görevli grupların bulundukları idarî birimler verilmiştir. Livalara ait idarî
birimler ve bu idarî birimlerin yerleşim yerleri hangi birime bağlı ise o birimin rengi ile
haritalara yazılmıştır. Bundan dolayı idarî bölümler için ayrıca sınır çizilmemiştir.
Haritaların yapılmasında tahrir, ruus vb. birinci el kaynaklardan tespit edilen isimleri
kullanılmıştır. Yer adlarının haritadaki yerlerinin bulunması ve haritaların yapımı için Harita
Genel Müdürlüğü Türkiye Cumhuriyeti Hartası 1:200 000; Generalkarte von Mittelurope im
Mabe 1:200 000 Wien 1911; Konigreich Bulgarien und Türkisch Thrakien 1:864 000 Wien
1909; Memâlik-i Mahrûse-i Şâhâneden Rumeli Kıtasının Mufassal Haritası 1:500 000, Erkân-ı
Harbiye Dairesi 1289; Rumeli-i Şâhâne Haritası 1317, 1:210 000 ve Greece (Hellas) RoadTourist Map 1:550 000 Emvelia Edıtıons, Akademia e Shkencava Qendra e Studimeve
Gjeografike tarafından hazırlanan 1:200 000 ölçekli Arnavutluk ve Greece (Hellas) Road52
Tourist Map 1:550 000 Emvelia Edıtıons haritalarından öncelikle yararlanılmıştır. Ayrıca
yukarıda zikredilen haritaların dışında yer isimlerinin okunuşunda ve yerlerinin tespitinde internette
bulunan httb:\\www.fallingrain.com'da World Index kısmının ilgili ülke indekslerinden
faydalanılmıştır.
Haritalarda Tahrir Defterleri'nde geçmeyen deniz ve göl isimlerinde XVI. yüzyıl ve bu
yüzyıla yakın zamanlarda belge ve kaynaklarda en çok tercih edilen isimler kullanılmıştır.
Bunlar arasında da Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı tarafından yayınlanmış olan 3 Numaralı
(966-968/1558-1560), 5 Numaralı (973/1565-1566), 6 Numaralı (972/1564-1565), 7 Numaralı
(975-976/1567-1569) ve 12 Numaralı (978-979/1570-1572) Mühimme Defterlerinde en çok
kullanılan isimler tercih edilmiştir. Pirî Reis'in Kitab-ı Bahriye'sinde geçen isimler de bunlara
dahil edilmiştir.
Görevli cemaatlere ait idarî birim haritaları yapılmıştır. Eflakların dışında bunların
bulundukları yerleşim birimleri ve mezraaların haritaları hazırlanmamıştır.
Tahrir Defterlerinde bulunamayan bazı okyanus, deniz, körfez, göl, boğaz, ırmak,
devlet, şehir ve bölgeler belge ve kaynaklarda aşağıdaki şekilde isimlendirilmiştir. Atlas
Okyanusu Bahr-i Muhit, Derya-yı Muhit 224 ve Bahr-i Muhit-i Garbî 225 olarak geçmektedir.
Muhit-i Şarkî ve Bahr-i Muhit-i Şarkî hem Atlas Okyanusu hem de Büyük Okyanus için
kullanılmıştır226. Hind Okyanusu ise Bahr-i Muhit-i Hind 227 ve Bahr-i Hind olarak
kaydedilmiştir. Akdeniz 228 en fazla kullanılan isim olmuştur. Bunun yanında Bahr-i Sefid,
Bahr-i Rumiye, Bahr-i Rum, Bahr-i Ebyaz, Bahr-i Beyza ve Derya-yı Sefid olarak da
isimlendirilmiştir. Mühimme defterlerinde en fazla Akdeniz ismi tercih edilmiştir.
Kaynaklarda Azak Denizi'nin 229 başka adına rastlanmamıştır. Karadeniz 230 ismi Bahr-i Siyah,
Bahr-i Esved ve Derya-yı Siyah 231 olarak da geçmektedir. Umman kıyıları Bahr-i Umman
olarak kaydedilmiştir 232. Kızıldeniz Bahr-i Kulzüm 233, Bahr-i Süveyş 234, Süveyş Deryası ve
son dönemlerde Bahr-i Ahmer olarak zikredilmektedir. Kaynaklarda Adriyatik Denizi
Venedik Körfezi 235, Körföz, Bahr-i Körföz, Venedik Denizi olarak kaydedilmiştir. Osmanlı
Devleti'nin son dönemine kadar Venedik Körfezi ismi kullanılmıştır. Basra Körfezi Bahr-i
Faris 236, Bahr-i Basra ve Basra Körfezi olarak adlandırılmaktadır. Cebel-i Tarık Boğazı
224
Pirî Reis, Kitab-ı Bahriye, Ali Emirî nüshası, v. 121a.
Pirî Reis, Kitab-ı Bahriye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet O. 30, v. 23b.
226
Pirî Reis, Kitab-ı Bahriye, Aşir Efendi 227, v. 2b'de “Reften-i Portugal be-cânib-i Muhit-i Şarkî” şeklinde bir ifade
bulunmaktadır.
227
Pirî Reis, Kitab-ı Bahriye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet O. 30, v. 23b.
228
Aynı kitap, v. 4b.
229
Aynı kitap, Ek Harita 3a.
230
Pirî Reis, Kitab-ı Aşir Efendi 227, v. 11a.
231
TS, MA, d 5643, v. 1b; BOA, TD 370, s. 424.
232
Pirî Reis, Kitab-ı Bahriye, Aşir Efendi 227, v. 19b.
233
Aynı kitap, v. 4b.
234
Pirî Reis, Kitab-ı Bahriye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet O. 30, v. Ek Harita 2.
235
Aynı kitap, v. 119a, 121b.
236
Pirî Reis, Kitab-ı Bahriye, Aşir Efendi 227, v. 4b, 19b.
225
53
kaynaklarda Sebte Boğazı 237, Çanakkale Boğazı da Akdeniz Boğazı 238 ve İstanbul Boğazı
Bahr-i Siyah Boğazı olarak isimlendirilmiştir. Lut Gölü Lut Buhayrası ve Bahr-i Lut, Van
Gölü ise Bahr-i Van olarak geçmektedir.
Osmanlılar Romanya'nın orta ve batısında yer alan Transilvanya Bölgesine Erdel, Tuna
Nehri'nin kuzeyi ile Güney Karpatlar'ın güneyindeki bölgesine Eflak, Moldovya civarı
Bogdan, Ukrayna'ya Kazak Vilayeti, Avusturya'ya Nemçe veya Peç/Beç ülkesi Viyana'ya ise
Peç/Beç ismini vermişlerdir.
Rumeli yani Balkanlarda bulunan akarsuların isimleri ya olduğu gibi bırakılmış veya
Türkçe karşılıklar verilmiştir. Genellikle dereden büyük akarsular için nehir, su ve âb sıfatları
kullanılmıştır. Küçük akarsular için bazen çay ve dere terimleri tercih edilmiştir. Göl, derya
ve deniz terimleri de kullanılmıştır.
1992 tarihinden bu yana Tahrir Defterleri Yayın Projesini uygulayan genel
müdürlerimiz İsmet BİNARK, İsa ÖZKUL, Yusuf SARINAY ve Uğur ÜNAL; genel müdür
yardımcıları Necati AKTAŞ, Necati GÜLTEPE ve Mustafa BUDAK; daire başkanları İsmet
DEMİR, Mustafa KAPLAN, ÖNDER BAYIR ve Dr. Ahmet Zeki İZGÖER'e bu tür eserlerin
ortaya çıkmasına yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca bu eserin hazırlanması
sırasında aramızda bulunmayan fakat alt yapısına büyük katkıları olan Sayın Murat
YÜZBAŞIOĞLU'na da teşekkür ederiz.
237
238
54
Pirî Reis, Kitab-ı Bahriye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet O. 30, v. 230b.
Aynı kitap, 30, v. 4b.
DİZİN
A
Ab-ı Duna, bk. Tuna Nehri
Ab-ı Sava, bk. Sava Abı
Ab-ı Siyah, bk. Karasu, Köstendil l.
Ab-ı Tuna, bk. Tuna Nehri
Abacılı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/255
Abacıyan Çarşısı, Sofya nf., Sofya kz., Paşa l.: TD
370/205
Abalar k., Ergene n., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.,
Müselleman-ı Çirmen: TD 172/76
Abalar k., Ergene n., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/352
Abalar/Dede Bali k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/77
Abalıca k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/94
Abdal Ahmed k., Karinovası kz., Silistre l.: TD 215/196
Abdal Cüneyd m., bk. Debbağin m., Dimetoka nf.,
Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.
Abdal Cüneyd zv., Dimetoka nf., Dimetoka kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/30
Abdal Kasım k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/74
Abdaloğlu çf., Tursun k., Eceovası n., Gelibolu kz.,
Gelibolu l.: TD 75/243
Abdaloğlu k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/36
Abdaloğlu k., Zağra-i Eskihisar kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/69
Abdi k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.: TD 370/313
Abdi çf., Gırniçe k., Uskupye n., Neretva kz., Bosna l.:
MAD 540/89
Abdi bin Misafir çf., Otgöklük k., Abrı n., Mıgalkara kz.,
Gelibolu l.: TD 75/290
Abdi bin Osman çf., Kurtbeyi k., Harala n., Mıgalkara kz.,
Gelibolu l.: TD 75/294
Abdi veled-i Balaban çf., Brod n., Brod kz., Bosna l.:
MAD 540/205
Abdi veled-i Kulaguz çf., Reçiçe k., Laşva n., Brod kz.,
Bosna l.: TD 164/236
Abdibey çf., Maglay n., Brod kz., Bosna l.: MAD
540/150
Abdibey k., Tataran-ı Yanbolu: TD 222/103
Abdiçelebi Asiyabı, Duna Abı, Silistre l.: TD 370/444
Abdiçelebi c., Silistre nf., Silistre kz., Silistre l.: TD
370/397
Abdiçelebi zv., Balyabadra nf., Balyabadra kz., Mora l.:
TD 367/127
Abdihoca c., Sofya nf., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/208
Abdihoca m., Hayrabolu nf., Hayrabolu kz., Vize l.:
TD 370/278
Abdihoca md., Sofya nf., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/208
Abdihoca mz., Siroz kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/65
Abdiköyü/Deli Ali k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.:
TD 370/310
Abdikuyusu k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/260
Abdioğlu k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/44
Abdioğulları k., Dubniçe n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD
167/231
Abdiyurdu k., bk. Uzun Yusuf k., Hırsova kz., Silistre l.
Abdulca/Sendel k., Keşan kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/52
Abdulkerim çf., Yeğanreis k., Mıgalkara n., Mıgalkara
kz., Gelibolu l.: TD 75/523
Abdullah çf., Bülfiruz k., Abrı n., Mıgalkara kz.,
Gelibolu l.: TD 75/636
Abdullah k., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/24
Abdullah k., Tataran-ı Yanbolu: TD 222/89
Abdullah k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/27
Abdullah k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/263
Abdullah k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/147
Abdullah odaları, Sevindikfakih m., Edirne nf., Edirne
kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/2
Abdullah Tatar k., Tataran-ı Yanbolu: TD 222/102
Abdullahağa k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.: TD 370/311
Abdullahbey Hamamı, Edirne nf., Edirne kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/7
Abdullahbey k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/257
Abdullahkadı m., Selanik nf., Selanik kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/82
Abdullahköy k., Aydos kz., Silistre l.: TD 370/450
Abdullahköy/Bıyıklı k., Yanbolu kz., Silistre l.: TD
475/202
Abdullahkuyusu k., Varna kz., Silistre l.: TD 370/422
Abdullahpınarı k., Silistre kz., Silistre l.: TD 370/387
Abdullahpınarı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/256
Abdullahpınarı mz., Varna kz., Silistre l.: TD 370/422
Abdullar k., Yenişehir n., Yenişehir kz., Tırhala l.: TD
101/43
Abdullar k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/11
Abdullar mz., Yenişehir n., Yenişehir kz., Tırhala l.: TD
101/43
Abdullatif bin Mehmed md., Pigadya m., Bab-ı Germe-i
İnebahtı, İnebahtı kz., Tırhala l.: TD 445/597
Abdullatif çf., İşliviçe k., Osad n., Srebreniçe kz.,
Bosna l.: MAD 540/27
Abdullu/Abdullar k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/183
Abdurrahmanlı k., Yenişehir n., Yenişehir kz., Tırhala l.:
TD 101/153
Abdurrezzak k., Hırsova kz., Silistre l.: TD 370/416
57
Abdusselambey çf., Çirpaniska, Laşva n., Brod kz.,
Bosna l.: MAD 540/128
Abdusselambey mahzeni, Rodoscuk nf., Tekürdağı kz.,
Çirmen l.: TD 370/350
Abdüsselambey ms., Küçükçekme nf., Hasha-i İstanbul
kz., Vize l.: TD 370/308
Abidye k., Siroz kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/68
Ablak Hamzabey md., Florina nf., Florina kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/187
Ablak Hamzabey Muallimhanesi, Florina nf., Florina
kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/187
Ablak Musa çf., İmaret m., Bolayır nf., Gelibolu kz.,
Gelibolu l.: TD 75/369
Ablaniçe k., Nevrekop kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/49
Ablaniçe k., Plevne n., Niğbolu kz., Niğbolu l.: TD
370/518
Ablaniniçe k., Timurhisarı kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/59
Ablaniçe k., bk. Arablı k., Lofça kz., Niğbolu l.
Ablaniçe/Gıradişte k., Lofça kz., Niğbolu l.: MAD
11/205b
Ablanova k., Çernovi kz., Niğbolu l.: TD 370/559
Ablanova(-i diğer) k., Çernovi kz., Niğbolu l.: TD
370/556
Ablolar k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/94
Abraham Mayu m., Balyabadra nf., Balyabadra kz.,
Mora l.: TD 367/118
Abranişte y., Rilye Dağı, Ilıca kz., Köstendil l.: MAD
170/486b
Abraşlı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/128
Abrı çf., Müselleman-ı Vize: TD 191/131
Abrı/Abrılar k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/9
Abrı/Baribeyli k., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/199
Abrı/Germiyan k., Abrı n., Mıgalkara kz., Gelibolu l.:
TD 75/528
Abrı/Saruhan k., Ferecik kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/45
Abrı/Saruhan k., Kızılağaç kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/61
Abrı/Hüsamhoca m., Yenişehir n., Yenişehir kz.,
Tırhala l.: TD 36/168
Abrı mz., Rusikasrı kz., Silistre l.: TD 370/467
Abrı n., Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD 75/291
Abrıbey m., Üsküb nf., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/123
Abrıbey m., bk. Alibey m., Üsküb nf., Üsküb kz.,
Sağkol, Paşa l.
Abrıca k., Canbazan: TD 226/91
Abrıca k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/55
Abrıca/Abrıcalar k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/9
Abrıcalar k., Çatalca n., Çatalca kz., Tırhala l.: TD
101/257
58
Abrıcalar k., Yenişehir n., Yenişehir kz., Tırhala l.: TD
101/166
Abrıcı k., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/13
Abrıcı k., bk. Yakubcu k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.
Abrıfakih k., bk. Mahmudlu k., Dimetoka n., Sağkol
Abrıhoca çf., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/99
Abrıkuyusu mz., Silistre kz., Silistre l.: TD 370/390
Abrılar k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/90
Abrılı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/180
Abrılı/Abrılar k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/60
Abrıobası/İncirobası k., bk. Ortabereketli k., Drama
kz., Solkol, Paşa l.
Abrıoğlu k., bk. Krayişte k., Tırnova kz., Niğbolu l.
Abrısofu k., Silistre kz., Silistre l.: TD 370/396
Absar k., Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/285
Absarı k., bk. Vinkara k., Görice kz., Solkol, Paşa l.
Abucak m., Vize nf., Vize kz., Vize l.: TD 370/245
Acaralar k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/17
Acaralar k., bk. Okçular k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.
Acaralar-ı Küçük k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/10
Acem Asiyabı, Edirne n., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/7
Acemhoca k., bk. Donuzpınarı k., Silistre kz., Silistre l.
Acemkadı m., Yenice-i Vardar nf., Yenice-i Vardar
kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/127
Acıca k., Varna n., Varna kz., Silistre l.: TD 370/414
Acıdere k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/79
Acıgöl k., bk. Emir Ali k., Hırsova kz., Silistre l.
Acılar k., bk. Çakırlar k., Yenice-i Karasu kz., Solkol,
Paşa l.
Açiholos k., Karitena n., Karitena kz., Mora l.: TD
367/161
Açiki k., Limnos cz., Gelibolu l.: TD 75/145
Açmenik k., Bihlişte kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/170
Açotin veled-i İvladovine çf., Nacbil k., Bobofça n.,
Brod kz., Bosna l.: MAD 540/46
Açotole mz., Sokol n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD
376/23
Açoyan y., Gora k., Mileşeva n., Prepolye kz.,
Hersek l.: TD 174/16
Açutko m., İlbasan nf., İlbasan kz., İlbasan l.: TD
367/432
Ada çr., Goysaliçe k., Şubin n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/120
Ada k., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/30
Ada k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/93
Ada/İnegazi k., Ağrıcan n., Ferecik kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 494/296
Ada zm., Rumbeyi k., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/13
Ada zm., Yenice-i Karasu kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/22
Adacalı k., Çirmen kz., Çirmen l.: TD 370/323
Adacalı k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/38
Adacalı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/114
Adacık k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/75
Adadepe k., Kesriçe n., Yenişehir kz., Tırhala l.: TD
101/44
Adadepe k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/160
Adadepe/Sadıklar mz., Kesriçe n., Yenişehir kz.,
Tırhala l.: TD 105/416
Adaklı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/122
Adalar zm., Çihelüler k., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/14
Adalı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/27
Adalı k., Yörükan-ı Vize: TD 226/9
Adalı/Adalar k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/123
Adem k., Sidrekapsi n., Sidrekapsi kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/88
Ademfakih k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/137
Ademhalife k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/157
Ademkilise k., Silistre kz., Silistre l.: TD 370/389
Ademkilise(-i diğer)/Sofular k., Silistre kz., Silistre l.:
TD 370/389
Ademkilise k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/66
Aderi k., Karaverye kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/143
Adıhun kl., Kefe l.: TD 214/210
Adıhun memlahası, Kefe l.: TD 370/496
Adımçokrak k., Mangub kz., Kefe l.: TD 214/132
Adil k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/106
Adil k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD 370/544
Adil k., Yenice-i Zağra kz., Çirmen l.: TD 370/327
Adilciler k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/5
Adilhan k., Evreşil n., Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD
75/596
Adilhanlı k., Kırkkilise kz., Vize l.: TD 370/272
Adilhanlı k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/17
Adilkuyusu k., Varna kz., Silistre l.: TD 370/419
Adilkuyusu/Yahyadede/Küçük Kaçamak mz., Silistre
kz., Silistre l.: TD 215/23
Adilli k., Aydos kz., Silistre l.: TD 215/217
Adilli k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/52
Adilli k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/46
Adilobası k., Pirlepe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/171
Adilobası k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/37
Adilobası k., bk. Selçukobası k., Filibe kz., Sağkol,
Paşa l.
Adiloğlu md., bk. Davud bin Adil md., Gelibolu nf.,
Gelibolu kz., Gelibolu l.
Ado Petre kls., Galit m., Ohri nf., Ohri kz., Ohri l.:
TD 367/388
Adobriştiçe k., Popova n., Nova kz., Hersek l.: TD 91/180
Adramir k., Hortaç n., Selanik kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/90
Adyolisyon/Ayo Yani mn., Drama kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/30
Afandoz k., Rodos kz., Rodos l.: TD 635/54
Afata Matiyos m., Siroz nf., Siroz kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/65
Afrad k., Agrıboz kz., Agrıboz l.: TD 367/63
Afrati k., bk. Dimonada k., Apokrı n., Kerpiniş kz.,
Tırhala l.
Afrato k., İvloho bölgesi, Angelikasrı kz., Karlıili l.:
TD 367/8
Afrişko k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.: TD 370/309
Afsoti (?) m., İnebahtı nf., İnebahtı kz., Tırhala l.: TD
105/13
Afşancı zv., Edirne nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/6
Afşar, bk. Avşar
Afşar k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/255
Afşar mz., Vize n., Vize l.: TD 370/250
Agali k., Arhos n., Arhos kz., Mora l.: TD 390/183
Agali Harahteno k., Kalavrita n., Kalavrita kz., Mora l.:
TD 80/882
Agasya/Uzun Ali k., Kelemerye n., Selanik kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/98
Agatova k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD 370/543
Agdarmeni rahı k., Badracık n., Badracık kz., Tırhala l.:
TD 101/78
Aglikova k., Alasonya n., Alasonya kz., Tırhala l.:
TD 101/20
Aglişo mz., İstifa n., İstifa kz., Agrıboz l.: TD 431/288
Agnada k., Narda kz., Yanya l.: TD 367/282
Agnandı k., İzdin n., İzdin kz., Agrıboz l.: TD 367/99
Agnandı k., Modoniçe n., İzdin kz., Agrıboz l.: TD
367/100
Agoli mz., bk. Kovaçkalta mz., Balyabadra kz., Mora l.
Agoni/Sofu Bazarlı k., Harala n., Mıgalkara kz.,
Gelibolu l.: TD 75/235
Agoriçani k., Boganiye n., Argirikasrı kz., Avlonya l.:
TD 94/97
Agoriçani k., Likurs n., Argirikasrı kz., Avlonya l.: TD
94/95
Agorliçe k., Arkadya n., Arkadya kz., Mora l.: TD
367/177
Agoryani k., Modoniçe n., İzdin kz., Agrıboz l.: TD
196/23
Agosto/Mujaki k., Arhos n., Arhos kz., Mora l.: TD
560/207
Agra k., Herese n., Midilli kz., Rodos l.: TD 264/59
Agradya k., Herese n., Midilli kz., Rodos l.: TD 367/194
59
Agrafa n., Fenar kz., Tırhala l.: TD 101/1
Agrafa nf., Agrafa n., Fenar kz., Tırhala l.: TD 101/29
Agrambela k., Dragomeşte bölgesi, Angelikasrı kz.,
Karlıili l.: TD 367/6
Agrapa k., bk. Flo k., Fesleke n., Midilli kz., Rodos l.
Agrapidya/Gaydara mz., Mizistre n., Mizistre kz.,
Mora l.: TD 560/407
Agrapolya k., Rodos kz., Rodos l.: TD 367/208
Agrıboz b., Agrıboz nf., Agrıboz kz., Agrıboz l.: TD
367/73
Agrıboz cz., Agrıboz l.: TD 367/50
Agrıboz Hisarı, Agrıboz kz., Agrıboz l.: TD 367/69
Agrıboz isk., Agrıboz l.: TD 367/63
Agrıboz kl., Agrıboz kz., Agrıboz l.: TD 367/67
Agrıboz kz., Agrıboz l., Kıbtiyan: TD 120/286
Agrıboz kz., Agrıboz l.: TD 367/62
Agrıboz l.: TD 367/50
Agrıboz memlahası, Agrıboz l.: TD 367/63
Agrıboz n., Agrıboz kz., Agrıboz l.: TD 367/63
Agrıboz nf., Agrıboz n., Agrıboz kz., Agrıboz l.: TD
367/62
Agrıboz vt., Agrıboz l.: TD 367/50
Agrıbozvaroşu/Varoş-ı Agrıboz nf., Agrıboz n.,
Agrıboz kz., Agrıboz l.: TD 367/62
Agrıçanişte (?) Abı, Ohri kz., Ohri l.: TD 367/387
Agrıd k., Zihne kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/40
Agrıda mz., Narda kz., Yanya l.: TD 367/286
Agrıdı k., Kalavrita n., Kalavrita kz., Mora l.: TD 367/142
Agrıdı k., Karitena n., Karitena kz., Mora l.: TD 390/35
Agrıdı k., Valtoz bölgesi, Angelikasrı kz., Karlıili l.: TD
367/7
Agrilya mz., Koron n., Koron kz., Mora l.: TD 367/138
Agripide Kambo mz., İvloho bölgesi, Angelikasrı
kz., Karlıili l.: TD 367/9
Agriya k., Limnos cz., Gelibolu l.: TD 75/178
Agropino Kambo k., İnebahtı kz., Tırhala l.: TD 101/6
Aguliniça k., Krevukor n., Karitena kz., Mora l.: TD
367/155
Aguste mz., Arhos n., Arhos kz., Mora l.: TD 390/17
Ağa k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/80
Ağa k., Müselleman-ı Vize: TD 191/156
Ağaç k., Yörükan-ı Vize: TD 226/12
Ağaçeri/Kabilobası k., Çatalca n., Çatalca kz., Tırhala l.: TD 445/18
Ağaçevli k., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/196
Ağaçevli k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/10
Ağaçköyü k., bk. Kalakoç k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.
Ağaçlı k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.: TD 370/311
Ağaçlıca k., bk. Kara Muin k., Müselleman-ı Çingane
Ağaköy k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/55
60
Ağaköy k., bk. Tokuşlar k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.
Ağalı derbendi, Samakov kz., Paşa l: TD 370/116
Ağarcı k., Yörükan-ı Vize: TD 226/12
Ağatabolu nf., Ahyolu kz., Silistre l.: TD 370/403
Ağca, bk. Akça
Ağca, Hatunili n., Pınarhisar kz., Vize l.: TD 370/266
Ağca/Tabçısa k., Hırsova kz., Silistre l.: TD 370/416
Ağca Halil k., Tekürdağı kz., Çirmen l.: TD 50/190
Ağca Halil k., Yörükan-ı Vize: TD 226/57
Ağca Halil k., bk. Kutluca k., Tekfurdağı n., Tekfurdağı
kz., Çirmen l., Müselleman-ı Çirmen
Ağca kovanlığı, Ahyolu kz., Silistre l.: TD 370/405
Ağcaalan, Evreşil n., Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD 75/517
Ağcaayaklı k., Vardar n., Selanik kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/103
Ağcabazergan k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/76
Ağcabazergan mz., Hırsova kz., Silistre l.: TD 370/410
Ağcaboğaz rahı, Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD 75/51
Ağcaburgaz k., Karıyaya n., Gelibolu kz., Gelibolu l.:
TD 75/218
Ağcahisar k., Eceovası n., Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD
75/246
Ağcanlı k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/56
Ağcapınar k., bk. Kozluca k., Silistre kz., Silistre l.
Ağılkaya k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/109
Ağkum m., Gelibolu nf., Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD
75/474
Ağnados k., Hortaç n., Selanik kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/94
Ağrıcalı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/59
Ağrıcan Hisarı, Ferecik kz., Sağkol, Paşa l.: TD 77/434
Ağrıcan korusu, Ferecik kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/45
Ağrıcan/Ağrılcan k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/71
Ağrıcan n., Ferecik kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/43
Ağrıcanbazarcuğu k., bk. Kadı k., Ferecik kz., Sağkol,
Paşa l.
Ağrıcanhisarı argı, Ferecik kz., Sağkol, Paşa l.: TD
494/289
Ağrıkoz k., Vize n., Vize l.: TD 816/86
Ağsak Göçeri k., Hırsova kz., Silistre l.: TD 370/409
Ağsak Halil k., bk. Yusuflu k., Karinovası kz., Silistre l.
Ağsak Hamza/Kayaganlı k., Evreşil n., Gelibolu kz.,
Gelibolu l.: TD 75/273
Ağustos çeltüknehri, Karaverye kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/142
Ağustos k., Karaverye kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/143
Ağvalı k., Rusikasrı kz., Silistre l.: TD 370/466
Ağzıkara k., Ferecik kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/45
Ahad çf., Yayla k., Abrı n., Mıgalkara kz., Gelibolu l.:
TD 75/117
Ahad mz., Varna kz., Silistre l.: TD 370/433
Ahad mz., Vize n., Vize l.: TD 370/252
Ahad bin İlbeyi çf., Kara Ali k., Harala n., Mıgalkara
kz., Gelibolu l.: TD 75/285
Ahad Göyünç/Köse Ahad k., Çirmen kz., Çirmen l.:
TD 370/322
Ahadbaba k., Dimetoka n., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/21
Ahadca k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/97
Ahadcı k., Yenice-i Vardar kz., Solkol, Paşa l.: TD 70/150
Ahadkuyusu mz., Varna kz., Silistre l.: TD 370/431
Ahadlı/Ahadlar k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/58
Ahadlı/Karaman k., Yenice-i Karasu kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/25
Ahadviranı k., Zağra-i Eskihisar kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/71
Aharon Destiro m., İstifa nf., İstifa kz., Agrıboz l.:
TD 367/82
Ahi k., Edirne n., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/11
Ahi k., Keşan kz., Sağkol, Paşa l./Gelibolu l.: TD 75/288
Ahi k., Yörükan-ı Vize: TD 226/5
Ahi k., Zağra-i Eskihisar kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/70
Ahi m., Bolayır nf., Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD 75/367
Ahi/Ahili k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/107
Ahi Abrı zv.: TD 370/284
Ahi Ali Asiyabı, Akpınar k., Gümülcine kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/13
Ahi Ali kebeasiyabı, Akpınar k., Gümülcine kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/13
Ahi Ata m., Mıgalkara nf., Mıgalkara kz., Gelibolu l.:
TD 75/108
Ahi Devle zv., Gelibolu nf., Gelibolu kz., Gelibolu l.:
TD 75/426
Ahi Dinek zv., Kassaban m., Dimetoka nf., Dimetoka
kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/30
Ahi Evren k., Abrı n., Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD
75/291
Ahi Evren zv., Gümülcine nf., Gümülcine kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/14
Ahi Hasan m., Edirne nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/4
Ahi Hisarbeyi/Hocabeyoğlu k., Hayrabolu kz., Vize l.:
TD 370/280
Ahi İlyas zv., Hacı İlyas m., Mıgalkara nf., Mıgalkara
kz., Gelibolu l.: TD 75/558
Ahi İsa m., Üsküb nf., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/122
Ahi Mihal çf., Tekürdağı kz., Çirmen l.: TD 370/350
Ahi Musa çf., Mıgalkara n., Mıgalkara kz., Gelibolu l.:
TD 75/538
Ahi Musa zv., Mıgalkara nf., Mıgalkara kz., Gelibolu l.:
TD 75/538
Ahi Turasan zv., Ferecik şehri, Sağkol, Paşa l.: TD
370/48
Ahibaba k., Prevadi kz., Silistre l.: TD 370/443
Ahibaba k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/262
Ahibaba m., Niğbolu nf., Niğbolu kz., Niğbolu l.: TD
370/505
Ahiçelebi Hamamı, Edirne nf., Edirne kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/7
Ahiçiftliği mz., Yenice-i Zağra kz., Çirmen l.: TD 370/328
Ahiderani (?) mz., Karinovası kz., Silistre l.: TD 370/461
Ahiköy k., Canbazan: TD 226/89
Ahiköy k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/91
Ahiköyü k., Hayrabolu kz., Vize l.: TD 370/281
Ahiköyü k., Vize n., Vize l.: TD 286/51
Ahiler k., Yenice-i Vardar kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/128
Ahiler k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/7
Ahiler k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/126
Ahili k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/91
Ahili k., Tataran-ı Aktav: TD 223/123
Ahili k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/50
Ahili/Ahiler k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/253
Ahilidis k., bk. Hırge k., Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.
Ahinoz isk., İzdin kz., Agrıboz l.: TD 367/96
Ahinoz k., İzdin n., İzdin kz., Agrıboz l.: TD 367/98
Ahiobası k., Dubniçe n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD
167/235
Ahiobası k., bk. Uzunca Halil k., Yenice-i Karasu kz.,
Solkol, Paşa l.
Ahiobası-i Küçük k., Dubniçe n., Ilıca kz., Köstendil l.:
TD 267/281
Ahioğlu k., Prevadi kz., Silistre l.: TD 370/435
Ahioğlu k., Rusikasrı kz., Silistre l.: TD 370/467
Ahioğulları k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD 370/550
Ahirone k., Kaloniye n., Midilli kz., Rodos l.: TD
367/194
Ahiropid m., Selanik nf., Selanik kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/83
Ahiryan k., bk. Pandelimona k., Badracık n., Badracık
kz., Tırhala l.
Ahiryan Hamza çf., Bergoz kz., Vize l.: TD 370/291
Ahiryan Hamza k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/334
Ahiryanlı k., Çatalca n., Çatalca kz., Tırhala l.: TD
101/254
Ahiryanlı k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/91
Ahiryanlı k., Hatunili n., Pınarhisar kz., Vize l.: TD
370/264
Ahiryanlı k., İpsala kz., Sağkol, Paşa l.: TD 73/49
61
Ahiryanlı k., Tekfurdağı n., Tekfurdağı kz., Çirmen l.,
Müselleman-ı Çirmen: TD 172/334
Ahiryanlı k., Yenice-i Vardar kz., Solkol, Paşa l.: TD
70/149
Ahiryanlı k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/38
Ahiryanlı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/72
Ahiryanlı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/56
Ahiryanlı/Kirli k., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/9
Ahiryanlı/Köseli k., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/8
Ahiryanoğlu m., bk. Hacı Hasan m., Üsküb nf.,
Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.
Ahisranik k., Debriçe n., Ohri kz., Ohri l.: TD 367/376
Ahitoz/Ahladi k., Avlonar n., Agrıboz kz., Agrıboz l.:
TD 35/189
Ahladar/Ayo İvlaş k., Agrıboz n., Agrıboz kz., Agrıboz l.: TD 989/33
Ahladari k., Avlonar n., Agrıboz kz., Agrıboz l.: TD
989/5
Ahladi k., Mandud n., Agrıboz kz., Agrıboz l.: TD
420/166
Ahladi k., bk. Ahitoz k., Avlonar n., Agrıboz kz., Agrıboz l.
Ahladi/Kovanatos k., İzdin n., İzdin kz., Agrıboz l.:
TD 431/649
Ahladlı k., Kırkkilise n., Vize l.: TD 370/271
Ahladlı k., Yenice-i Karasu kz., Solkol, Paşa l.: TD 70/35
Ahlatlı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/262
Ahlatlı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/34
Ahlin k., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/266
Ahmed c., Silistre l.: TD 370/442
Ahmed çf., Buçik k., Laşva n., Brod kz., Bosna l.: MAD
540/106
Ahmed çf., Esendik k., Mıgalkara kz., Gelibolu l.:
TD 75/413
Ahmed çf., İvragolov k., Sokol n., Foça kz., Hersek l.:
TD 167/462
Ahmed çf., Obri k., Brod n., Brod kz., Bosna l.: TD
164/251
Ahmed çf., Popladiye n., Prepolye kz., Hersek l.: TD
91/222
Ahmed çf., Teşene, Maglay n., Brod kz., Bosna l.: TD
164/246
Ahmed dükkanı, Ustrumca nf., Ustrumca n., Köstendil l.:
TD 167/206
Ahmed bin Abdullah cisri, Yenibazar nf., Yenibazar
kz., Bosna l.: TD 164/390
Ahmed bin Abdullahmahallesi md., Yenibazar nf.,
Yenibazar kz., Bosna l.: TD 164/390
Ahmed bin Ali çf., Dündar k., Harala n., Mıgalkara kz.,
Gelibolu l.: TD 75/562
62
Ahmed bin Ali md., Selanik nf., Selanik kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/105
Ahmed bin Davud çf., bk. Hacı Mama çf., Doğan
Arslan k., Bolayır, Gelibolu kz., Gelibolu l.
Ahmed bin Hacı İlyas Asiyabı, Gelibolu kz.,
Gelibolu l.: TD 75/51
Ahmed bin Hasan çf., Sirhine k., Visoka n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 164/316
Ahmed bin İbrahim çf., Gömenler k., Harala n.,
Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD 75/331
Ahmed bin İskenderbey çf., Gorna Badine k., Brodar n.,
Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/198
Ahmed bin Kösehacı çf., Bolayır nf., Gelibolu kz.,
Gelibolu l.: TD 75/367
Ahmed bin Matranik Asiyabı, Kuçova k., Malakas n.,
Belgrad kz., Avlonya l.: TD 94/6
Ahmed bin Mehmed çf., İstirgaçne k., Bistriçe n.,
Foça kz., Hersek l.: TD 167/468
Ahmed bin Mesud çf., Kalaycı k., Mıgalkara kz.,
Gelibolu l.: TD 75/408
Ahmed bin Prangı md., Şehirköy nf., Şehirköy kz.,
Paşa l.: TD 370/234
Ahmed birader-i Dursun çf., Oğulbeyi k., Abrı n.,
Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD 75/563
Ahmed damad-ı İsaçelebi samakovu, Samakov nf.,
Samakov kz., Paşa l: TD 370/115
Ahmed Nikifor çf., Arhos n., Arhos kz., Mora l.: TD
390/10
Ahmed Şalsi çf., Arhos n., Arhos kz., Mora l.: TD
390/11
Ahmed ve Ayas çf., Banya k., Brod n., Brod kz.,
Bosna l.: TD 164/61
Ahmed ve Cafer ve Kurd veledan-ı Mahmudbey çf.,
Ponerka k., Olofça n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/184
Ahmed ve Ferhad çf., Gorna Vratiçe k., Brod n.,
Brod kz., Bosna l.: MAD 540/68
Ahmed ve Ferhad ve Hüseyin çf., Zakom k., Boraç n.,
Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/117
Ahmed ve Hasan veled-i Arnavud Sinan çf., Radakova
k., Brod n., Brod kz., Bosna l.: MAD 540/156
Ahmed ve Hürrem ve Hacı çf., Zavelye mahalli,
Visoka n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/309
Ahmed ve Hüseyin ve İnehan evlad-ı Balaban çf., Jipe k.,
Vratar n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/158
Ahmed ve Hüseyinçelebi çf., Gorani k., Neretva n.,
Neretva kz., Bosna l.: TD 164/216
Ahmed ve İskenderbey veledan-ı Hürrempaşa çf.,
Laşva n., Brod kz., Bosna l.: TD 164/373
Ahmed ve Kasım ve Nasuh çf., Boraç n., Vişegrad kz.,
Bosna l.: TD 164/138
Ahmed ve Mehmed çf., Presdeniçe k., Saray n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 164/22
Ahmed ve Mehmed evlad-ı Mihoyil çf., Kiyeva k.,
Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/288
Ahmed ve Mehmed ve Ali çf., Çirbovine k., Saray n.,
Saray kz., Bosna l.: TD 164/319
Ahmed ve Mehmed veledeyn-i Alagöz çf., Dolna Vişniçe k., Brod n., Brod kz., Bosna l.: TD 164/243
Ahmed ve Mustafa çf., Gırkovçe k., Visoka n., Saray
kz., Bosna l.: TD 164/20
Ahmed ve Mustafa çf., Obre k., Boraç n., Vişegrad kz.,
Bosna l.: TD 164/146
Ahmed ve Mustafa ve Hüseyin evlad-ı İskenderbey çf.,
Toçyonik k., Vratar n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/145
Ahmed ve Selim ve Hürrem evlad-ı Rüstem çf., Klaçnik
k., Hırtar n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/195
Ahmed ve Şahbey çf., İslatina k., Saray n., Saray kz.,
Bosna l.: MAD 540/38
Ahmed ve Yusuf ve Nasuh evlad-ı Vukçil çf., Jagrı k.,
Dobrun n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/191
Ahmed ve Yusuf veledeyn-i Radmil çf., Dobroyovik
k., Olofça n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/181
Ahmed veled-i Abdullah çf., Biker k., Brod n., Brod kz.,
Bosna l.: TD 164/250
Ahmed veled-i Abdullah çf., Lokve k., Saray n.,
Saray kz., Bosna l.: TD 164/262
Ahmed veled-i Abdullah çf., Podistenye k., Boraç n.,
Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/130
Ahmed veled-i Ali evlad-ı Alagöz çf., Cebel-i Simik,
Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/166
Ahmed veled-i Arab çf., Vukoyvik k., Olofça n.,
Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/194
Ahmed veled-i Doğan k., Harala n., Mıgalkara kz.,
Gelibolu l.: TD 67/187
Ahmed veled-i Emrebey çf., Tomaşevine mz., Vratar n.,
Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/301
Ahmed veled-i Gazi çf., Presdeniçe k., Saray n., Saray
kz., Bosna l.: TD 164/22
Ahmed veled-i Hasan çf., İslivjiçe k., Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/121
Ahmed veled-i İlyas ve Kasım çf., Podbukovik k.,
Vratar n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/164
Ahmed veled-i İskendersofu çf., Hraleva k., Saray n.,
Saray kz., Bosna l.: TD 164/268
Ahmed veled-i İstanoy/Tatarovine çf., Dolna Hromçi k.,
Kukan n., Prepolye kz., Hersek l.: TD 76/286
Ahmed veled-i Kara Hamza çf., Pridvoriçe k., Olofça n.,
Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/11
Ahmed veled-i Mahmud çf., Metil k., Olofça n.,
Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/179
Ahmed veled-i Milorad çf., Drozgometva k., Saray n.,
Saray kz., Bosna l.: TD 164/260
Ahmed veled-i Milotin çf., Klopçe k., Brod n., Brod kz.,
Bosna l.: MAD 540/111
Ahmed veled-i Mustafa çf., İslatina k., Saray n.,
Saray kz., Bosna l.: MAD 540/38
Ahmed veled-i Mustafa çf., Şimşik k., Boraç n.,
Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/117
Ahmed veled-i Mustafaçelebi çf., Mokra mahalli,
Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/151
Ahmed veled-i Radobrad çf., İzgoşte k., Brod n.,
Brod kz., Bosna l.: TD 164/59
Ahmed veled-i Rüstem çf., Peki k., Osad n.,
Srebreniçe kz., Bosna l.: TD 164/144
Ahmed veled-i Şirmerd çf., Belosalik k., Boraç n.,
Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/127
Ahmed veled-i Vuk çf., Zirnoniçe k., Saray n., Saray
kz., Bosna l.: TD 164/271
Ahmed veled-i Yusuf çf., Umolani k., Neretva n.,
Neretva kz., Bosna l.: TD 164/222
Ahmed veled-i Yusuf çf., Zaselye mahalli, İvraca n.,
Yenibazar kz., Bosna l.: TD 164/73
Ahmed-i Kosovik çf., bk. Balaban çf., Doglod k.,
Brod n., Brod kz., Bosna l.
Ahmed-i Küçük k., bk. Küçük Ahmed k., Yörükan-ı
Kocacık
Ahmed-i Küçük k., bk. Küçük Ahmed k., Yörükan-ı
Tanrıdağı
Ahmed-i Küçük k., bk. Küçük Ahmed/Küçükahmedli
k., Yörükan-ı Selanik
Ahmed-i Progor Asiyabı, Grabova k., Mıralı n.,
Peremedi kz., Avlonya l.: TD 94/155
Ahmed-i Saraylı çf., Neretva n., Neretva kz., Hersek l.:
TD 91/19
Ahmed-i Vilik çf., Uskupye n., Neretva kz., Bosna l.:
MAD 540/145
Ahmedağa çf., Ostro Bukova k., Zagorye n., Foça
kz., Hersek l.: TD 167/484
Ahmedağa md., Çeltükçü k., İvranya kz., Köstendil l.:
TD 167/197
Ahmedağa Muallimhanesi, Çeltükçü k., İvranya kz.,
Köstendil l.: TD 167/197
Ahmedbey bşt., Duştiçe n., Foça kz., Hersek l.: TD
174/315
Ahmedbey çf., Kuke k. ve Dugapolana k. ve Rajdegine
k., Seniçe n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD 164/90
Ahmedbey çf., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/130
Ahmedbey çf., Yenice-i Zağra n., Yenice-i Zağra kz.,
Çirmen l.: TD 370/359
Ahmedbey çf., Yenice-i Zağra n., Yenice-i Zağra kz.,
Çirmen l., Müselleman-ı Çingane: TD 191/36
Ahmedbey k., Müselleman-ı Vize: TD 191/150
Ahmedbey k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/74
Ahmedbey k., Yörükan-ı Vize: TD 226/15
Ahmedbey k., bk. Rusikasrı k., Vize n., Vize l.
63
Ahmedbey m., Kalkandelen nf., Kalkandelen kz.,
Sağkol, Paşa l.: TD 370/137
Ahmedbey m., Yenice-i Vardar nf., Yenice-i Vardar
kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/127
Ahmedbey-i Has Hamamı, bk. Has Ahmedbey
Hamamı, Gelibolu nf., Gelibolu kz., Gelibolu l.
Ahmedbeyli k., bk. Muradağa k., Filibe kz., Sağkol,
Paşa l.
Ahmedbeyli k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/30
Ahmedce k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/80
Ahmedce k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/224
Ahmedce k., Tataran-ı Yanbolu: TD 222/103
Ahmedce k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/24
Ahmedce k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/103
Ahmedce k., Yörükan-ı Vize: TD 226/44
Ahmedce k., bk. Bektaşlı k., Kırkkilise kz., Vize l.
Ahmedceler y., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/88
Ahmedci çf., Ahi Evren k., Abrı n., Mıgalkara kz.,
Gelibolu l.: TD 75/611
Ahmedciler k., bk. Muradeynobası k., Fenar n., Fenar
kz., Tırhala l.
Ahmedçelebi Asiyabı, Dranova-i Büzürk k., Malakas
n., Belgrad kz., Avlonya l.: TD 94/5
Ahmedçelebi Asiyabı, Jalejani k., Mujake kz., Avlonya
l.: TD 94/216
Ahmedçelebi m., Kilin k., Tikveş n., Ustrumca kz.,
Köstendil l.: TD 167/281
Ahmedçelebi m., Istarçeva k., Menlik n., Timurhisar
kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/285
Ahmedçelebi md., Semendirekalesi varoşu, Semendire
kz., Semendire l.: MAD 506/14
Ahmedçelebi zv., Semendirekalesi varoşu, Semendire
kz., Semendire l.: MAD 506/14
Ahmedçelebi bin Davudbey çf., Visoka n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 164/281
Ahmedçelebi bin Hızırbey md., Gelibolu nf., Gelibolu
kz., Gelibolu l.: TD 75/452
Ahmedçelebi bin Matranik Asiyabı, Suzez k.,
Malakas n., Belgrad kz., Avlonya l.: TD 94/56
Ahmedçelebi veled-i Kurdbeyi m., Saray nf., Saray n.,
Saray kz., Bosna l.: TD 157/249
Ahmedçiftliği k., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/10
Ahmeddede Asiyabı, Hasköy n., Hasköy kz., Çirmen l.:
TD 370/341
Ahmeddede k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/112
Ahmedderesi k., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/9
Ahmedderesi k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/105
Ahmedderesi k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/110
Ahmedekli k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/289
64
Ahmedekli k., Tekürdağı kz., Çirmen l.: TD 370/346
Ahmedfakih m., Ilıca nf., Ilıca n., Köstendil l.: TD
167/217
Ahmedfakih md., Ilıca nf., Ilıca n., Köstendil l.: MAD
170/490a
Ahmedfakih odaları, Kasab Aziz m., Edirne nf., Edirne
kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/1
Ahmedfakih/Eceköyü k., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/38
Ahmedkuyusu k., Silistre kz., Silistre l.: TD 370/394
Ahmedkuyusu k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/67
Ahmedkuyusu k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/266
Ahmedkuyusu mz., Varna kz., Silistre l.: TD 370/433
Ahmedkuyusu/Cemaat-i Sarugöllü k., Hırsova kz.,
Silistre l.: TD 215/56
Ahmedkuyusu(-i diğer)/Ayaklı Mustafa k., Hırsova
kz., Silistre l.: TD 215/56
Ahmedler/Cüllahlar k., Platimana bölgesi, Yenişehir
kz., Tırhala l.: TD 101/17
Ahmedli k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/20
Ahmedli k., Tataran-ı Yanbolu: TD 222/85
Ahmedli k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/5
Ahmedli k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/111
Ahmedli k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/107
Ahmedli k., bk. Milvan k., Vardar n., Selanik kz., Solkol,
Paşa l.
Ahmedli(-i diğer) k., Çatalca n., Çatalca kz., Tırhala l.:
TD 101/256
Ahmedneal/Küçükköy çf., Gümülcine kz., Solkol, Paşa
l.: TD 167/12
Ahmedpaşa çf., Pınarhisar n., Vize l.: TD 370/260
Ahmedpaşa md., Seydikavağı k., Bolayır, Gelibolu
kz., Gelibolu l.: TD 75/375
Ahmedpaşa y., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/96
Ahmedpaşa-i Dukakin çf., Zağra-i Eskihisar kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/69
Ahmedserrac çf., Selani k., Neretva n., Neretva kz.,
Hersek l.: TD 76/166
Ahmedvoyvoda çf., Dolani k., Saray n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 164/258
Ahmedvoyvoda çf., Maglay n., Brod kz., Bosna l.:
MAD 540/149
Ahmedvoyvoda çf., Puleş k., Saray n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 164/122
Ahmedvoyvoda çf., Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD
164/275
Ahmedvoyvoda md., Yenibazar nf., Yenibazar kz.,
Bosna l.: TD 164/389
Ahoma mz., Balyabadra kz., Mora l.: TD 390/66
Ahoyko/Olivir m., Belasniçe nf., Belasniçe n.,
Vulçıtrın l.: TD 167/336
Ahraya k., Mizistre n., Mizistre kz., Mora l.: TD 114/49
Ahtana k., Kızılhisar n., Agrıboz kz., Agrıboz l.: TD
367/71
Ahtanda k., Kelemiye n., Midilli kz., Rodos l.: TD
367/198
Ahtanos k., Agrafa n., Fenar kz., Tırhala l.: TD 101/232
Ahtomut k., bk. Leftokra k., Karaverye kz., Solkol,
Paşa l.
Ahur k., Dimetoka n., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/22
Ahyoliçepınarı k., Varna kz., Silistre l.: TD 215/85
Ahyolu kz., Silistre l.: TD 370/402
Ahyolu n., Ahyolu kz., Silistre l., Yörükan-ı Kocacık:
TD 222/1
Ahyolu n., Ahyolu kz., Silistre l., Yörükan-ı Naldöken:
TD 223/1
Ahyolu n., Ahyolu kz., Silistre l., Yörükan-ı Tanrıdağı:
TD 230/131
Ahyolu nf., Ahyolu kz., Silistre l.: TD 370/402
Ak md., bk. Koca Mustafa md., Badracık nf., Badracık kz., Tırhala l.
Ak Bali k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/187
Ak Danişmend k., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/195
Ak Hamza k., Varna kz., Silistre l.: TD 370/425
Ak İlyas md., Yenibazar nf., Yenibazar kz., Bosna l.:
TD 164/390
Ak İlyasmescidi m., Yenibazar nf., Yenibazar kz.,
Bosna l.: TD 157/114
Ak Mehmedi k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD 370/554
Ak Mehmedyurdu k., Hırsova kz., Silistre l.: TD 370/414
Ak Resul k., bk. Çatalorman k., Hırsova kz., Silistre l.
Ak Tatar k., Tataran-ı Yanbolu: TD 222/89
Akalan k., Dimetoka n., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/20
Akalan k., bk. Umurcalı k., Aydos kz., Silistre l.
Akalan mz., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/29
Akalan mz., Hatunili n., Pınarhisar kz., Vize l.: TD
370/265
Akapiti zm., Selanik nf., Selanik kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/106
Akarca k., Silistre kz., Silistre l.: TD 370/390
Akarca k., Varna kz., Silistre l.: TD 370/428
Akarca m., İpsala nf., İpsala kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/78
Akarca mz., İpsala kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/79
Akarca(-i diğer) mz., İpsala kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/80
Akarca Hoşkademkuyusu k., bk. Sarı Musa k., Varna kz.,
Silistre l.
Akarcakuyu k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/66
Akarcavalalos k., Varna kz., Silistre l.: TD 370/433
Akasoderma m., Megali Lambonos k., Ülündürük
bölgesi, Livadiye kz., Tırhala l.: TD 105/438
Akatovlata/Koçomazi k., Koron n., Koron kz., Mora l.:
TD 560/657
Akbaş k., Akçakızanlık kz., Çirmen l.: TD 370/331
Akbaş k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/96
Akbaş k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/119
Akbaş k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/129
Akbaş k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/124
Akbaş k., Zağra-i Eskihisar kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/71
Akbaş Pınarı, Yenice-i Zağra kz., Çirmen l.: TD 370/329
Akbaş/Akbaşlı k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/42
Akbaşlı k., Canbazan: TD 226/92
Akbaşlı k., Çirmen kz., Çirmen l.: TD 370/324
Akbaşlı k., Hasköy n., Hasköy kz., Çirmen l.: TD 370/339
Akbaşlı k., Tataran-ı Aktav: MAD 4995/68
Akbaşlı k., Tataran-ı Yanbolu: TD 222/85
Akberdi k., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TK, KKA
562/43a
Akbörklü mz., Rusikasrı kz., Silistre l.: TD 65/105
Akça, bk. Ağca
Akça Halil k., Tekfurdağı n., Tekfurdağı kz., Çirmen l.,
Müselleman-ı Çirmen: TD 172/224
Akça İbrahim k., Tataran-ı Aktav: TD 223/117
Akça İbrahim k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/114
Akça İbrahim k., Zağra-i Eskihisar kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/70
Akça/Sofular md., Selanik nf., Selanik kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/106
Akçaalan/Kara Ahad mz., Hasköy n., Hasköy kz.,
Çirmen l.: TD 370/342
Akçaatlı mz., Pınarhisar n., Vize l.: TD 370/260
Akçabergoz k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.: TD 370/312
Akçahayran k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/81
Akçahisar k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/34
Akçahisar kl., Akçahisar kz., Ohri l.: TD 367/412
Akçahisar kz., Ohri l.: TD 367/404
Akçahisar n., Akçahisar kz., Ohri l.: TD 367/406
Akçahisar nf., Akçahisar n., Akçahisar kz., Ohri l.:
TD 367/404
Akçaibrahimli k., Tataran-ı Aktav: MAD 4995/53
Akçakaya k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/122
Akçakayrak k., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.: TD 70/24
Akçakayrak k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/62
Akçakızan k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/110
Akçakızanlık kz., Çirmen l., Kıbtiyan: TD 120/75
Akçakızanlık kz., Çirmen l.: TD 370/331
Akçakızanlık n., Akçakızanlık kz., Çirmen l., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/202
65
Akçakızanlık n., Akçakızanlık kz., Çirmen l., Yörükan-ı
Naldöken: TD 223/1
Akçakızanlık n., Akçakızanlık kz., Çirmen l., Yörükan-ı
Selanik: TD 225/244
Akçakızanlık n., Akçakızanlık kz., Çirmen l., Yörükan-ı
Tanrıdağı: TD 230/129
Akçakızanlık n., Akçakızanlık kz., Çirmen l.: TD 370/319
Akçakızanlık nf., Akçakızanlık n., Akçakızanlık kz.,
Çirmen l.: TD 370/331
Akçakızanlık vadisi, Çirmen l.: TD 370/333
Akçakilise/Belaçirkova k., Lofça kz., Niğbolu l.: MAD
11/212a
Akçakilise/Hacı Karaman k., Sofya kz., Paşa l.: TD
130/225
Akçakilise/Zogorani k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/90
Akçaköy k., Müselleman-ı Vize: TD 191/141
Akçaköy k., Vize n., Vize l.: TD 370/248
Akçaköy k., Yörükan-ı Vize: TD 226/11
Akçalılar k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/132
Akçamescid m., Selanik nf., Selanik kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/82
Akçamescid m., Tırhala nf., Tırhala n., Tırhala kz.,
Tırhala l.: TD 367/230
Akçaviran/Surnazen k., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/24
Akçayar k., Niğbolu kz., Niğbolu l.: TD 370/513
Akçayar k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/71
Akçayar k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/175
Akçaylı m., Yanbolu nf., Yanbolu kz., Silistre l.: TD
370/451
Akdanişmendli k., Çatalca n., Çatalca kz., Tırhala l.:
TD 101/249
Akdanişmedli k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/10
Akdanişmendli k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/83
Akdepe k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/129
Akdere, Akçakızanlık n., Akçakızanlık kz., Çirmen l.:
TD 370/333
Akdereyakası k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD 370/554
Akdoğanlı/Kılıçköy k., Yanbolu kz., Silistre l.: TD
370/457
Akevli k., Tataran-ı Aktav: MAD 4995/53
Akfakihler k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/176
Akhisar kl., Uskupye n., Neretva kz., Bosna l.: MAD
540/77
Akhisar/Akçahisar, Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/25
Akhisarkalesivaroşu nf., Uskupye n., Neretva kz.,
Bosna l.: MAD 540/77
Akhoca k., Keşan kz., Sağkol, Paşa l./Gelibolu l.: TD
75/298
66
Akıncı çf., bk. Mustafasofu çf., Zagorye n., Foça kz.,
Hersek l.
Akıncı k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/209
Akıncı k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/15
Akıncı mz., Prevadi kz., Silistre l.: TD 370/438
Akıncı/Akıncılı k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/61
Akıncı/Göceci k., Prevadi kz., Silistre l.: TD 215/180
Akıncıköy k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/61
Akıncıkuyusu k., Varna kz., Silistre l.: TD 215/92
Akıncıkuyusu mz., Varna kz., Silistre l.: TD 370/426
Akıncılar k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD 370/544
Akıncılar k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/27
Akıncılar k., Yörükan-ı Vize: TD 226/47
Akıncılar k., bk. Hoca Ömer k., Yenice-i Karasu kz.,
Solkol, Paşa l.
Akıncılı k., Babaeskisi kz., Vize l.: TD 370/286
Akıncılı k., Hayrabolu kz., Vize l.: TD 370/281
Akıncılı mz., Rusikasrı kz., Silistre l.: TD 370/467
Akıncıyan m., Ustrumca nf., Ustrumca kz., Köstendil l.:
TD 167/267
Akındıburnu/Ayo Sodena k., Hasha-i İstanbul kz.,
Vize l.: TK, KKA, 549/285b
Akkadın k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/81
Akkaya derbendi, Draç kz., İlbasan l.: TD 367/442
Akkaya k., Mat n., Mat kz., Ohri l.: TD 367/419
Akkeçili k., Armiye, Dömeke n., Çatalca kz., Tırhala l.:
TD 101/35
Akkeçili k., Manastır kz., Sağkol, Paşa l.: TD 149/486
Akkeçili k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/8
Akkeçili k., bk. Sülüklü k., Yenice-i Vardar kz., Solkol,
Paşa l.
Akkeçili m., Akkeçili k., Armiye, Dömeke n., Çatalca
kz., Tırhala l.: TD 105/521
Akkilise/Çenge k., Aydos kz., Silistre l.: TD 370/447
Akkirman anbarı, Silistre l.: TD 370/401
Akkirman k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/141
Akkirman kl., Silistre l.: TD 370/399
Akkirman kz., Silistre l.: TD 370/398
Akkirman kz., Silistre l., Kıbtiyan: TD 120/323
Akkirman n., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/4
Akkirman nf., Akkirman kz., Silistre l.: TD 370/398
Akkirman vadisi, Silistre l.: TD 370/430
Akkoyunlu/Küçükpınar k., Prevadi kz., Silistre l.: TD
370/438
Akköyü k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/133
Akkuyusu k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/140
Akkürklü (?) k., İştib n., İştib kz., Köstendil l.: TD 74/211
Aklado Kambo/Ahlado Kambo k., Arhos n., Arhos kz.,
Mora l.: TD 390/17
Aklar k., Yörükan-ı Vize: TD 226/47
Akmihrab m., Rodos nf., Rodos kz., Rodos l.: TD
367/204
Akoğlan k., Tataran-ı Aktav: TD 223/117
Akomya k., Krevukor n., Karitena kz., Mora l.: TD
367/162
Akova k., Karitena n., Karitena kz., Mora l.: TD 367/157
Akova k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/43
Akova mz., Hasköy n., Hasköy kz., Çirmen l.: TD
370/338
Akovalı k., Çirmen kz., Çirmen l.: TD 370/323
Akören/Akviran k., Yörükan-ı Vize: TD 226/62
Akpınar k., Çatalca n., Çatalca kz., Tırhala l.: TD 101/245
Akpınar k., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/27
Akpınar k., Edirne n., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/7
Akpınar k., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l., Kıbtiyan:
TD 120/130
Akpınar k., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/9
Akpınar k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.: TD 370/315
Akpınar k., Hırsova kz., Silistre l.: TD 370/410
Akpınar k., Silistre kz., Silistre l.: TD 370/389
Akpınar k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/136
Akpınar k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/121
Akpınar k., bk. Samedfakih k., Keşan kz., Sağkol,
Paşa l.
Akpınar/Hacılartatarı k., Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.:
TD 101/199
Akpınar/Karagöz k., Düğüncüili n., Vize kz., Vize l.,
Müselleman-ı Vize: TD 191/156
Akpınar/Yeniceköy k., Karinovası kz., Silistre l.: TD
215/210
Akpınar mevzii, Çomaklı k., Yenice-i Karasu kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/26
Akpınar mz., Keşan kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/53
Akpınar mz., Yenişehir n., Yenişehir kz., Tırhala l.: TD
101/199
Akpınar/Yolarası mz., Hasköy n., Hasköy kz., Çirmen l.:
TD 370/341
Akpınar y., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/96
Akpınarbaşı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/50
Akpınarderesi k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/57
Akpınarlı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/57
Akrata k., Kalavrita n., Kalavrita kz., Mora l.: TD
390/173
Akrata k., bk. Kavalari Kokla k., Kalavrita n., Kalavrita
kz., Mora l.
Akrata memlahası, Kalavrita n., Kalavrita kz., Mora l.:
TD 367/142
Akrata mz., Kalavrita n., Kalavrita kz., Mora l.: TD
367/145
Akrati m., Narda nf., Narda kz., Yanya l.: TD 367/278
Akraz k., Agrıboz n., Agrıboz kz., Agrıboz l.: TD 367/69
Aksak Dimitri çf., Milan k., Evreşil n., Gelibolu kz.,
Gelibolu l.: TD 75/334
Aksak Kulfal k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/91
Aksak Musa k., Yenice-i Karasu kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/22
Aksak Umur k., bk. Nezirci k., Yenice-i Vardar kz.,
Solkol, Paşa l.
Aksakal k., Edirne n., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/11
Aksakal k., Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD 75/395
Aksakal mz., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/94
Aksaklı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/50
Aksamil k., bk. Kristali k., Koritos n., Koritos kz.,
Mora l.
Aksidyani (?) k., Moton n., Moton kz., Mora l.: TD
367/128
Akspolyo k., Kalavrita n., Kalavrita kz., Mora l.: TD
367/146
Akşehir k., bk. Nazırhacı k., Silivri kz., Vize l.
Aktarma k., bk. Tataran-ı Bozapa k., Vize n., Vize l.
Aktav k., Tataran-ı Aktav: TD 223/116
Aktav k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/31
Aktavlı k., Tataran-ı Aktav: MAD 4995/54
Akviran k., Dimetoka n., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/20
Akviran k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/67
Akviran k., Silivri kz., Vize l.: TD 370/305
Akviran k., Tataran-ı Bozapa: TD 226/66
Akviran k., bk. Çalışlı k., Pınarhisar n., Vize l.
Akviran k., bk. Çavdarlı k., Çirmen kz., Çirmen l.
Akviran mz., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/33
Akviran/Akören k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/57
Akviran/Pedriç k., Prevadi kz., Silistre l.: TD 370/444
Akyar, Hasköy n., Hasköy kz., Çirmen l.: TD 370/341
Akyar k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/91
Akyar k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/25
Akyar k., bk. Şeyhli k., Rusikasrı kz., Silistre l.
Akyar/Akyarlı k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/53
Akyazılı k., Hatunili n., Pınarhisar kz., Vize l.: TD
370/265
Akyazılubaba mezarı, Varna kz., Silistre l.: TD 370/433
Akyazılubaba Tekkesi, Varna kz., Silistre l.: TD 370/433
Akyazır, Hatunili n., Pınarhisar kz., Vize l.: TD 370/266
Ala k., Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.: TD 101/219
Ala k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/74
Ala/Alaköy k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/51
Alabaş/Dölekli/Pencikçi Ali k., Yenişehir n.,
Yenişehir kz., Tırhala l.: TD 101/158
Alabayır k., bk. Esenli k., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.
67
Alaca hamam, Edirne nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/7
Alaca k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/43
Alaca md., Sofya nf., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/208
Alaca Hacı çf., Neretva n., Neretva kz., Hersek l.: TD
91/28
Alaca Hacı m., Mıgalkara nf., Mıgalkara kz., Gelibolu l.:
TD 75/103
Alacahisar kz., Alacahisar l.: TD 167/403
Alacahisar kz., Alacahisar l., Kıbtiyan: TD 120/180
Alacahisar l.: TD 167/403
Alacahisar n., Alacahisar kz., Alacahisar l.: TD 167/405
Alacahisar nf./kasabası, Alacahisar n., Alacahisar kz.,
Alacahisar l.: TD 167/403
Alacahisar vt., Alacahisar l.: TD 167/403
Alacakilise k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/92
Alacakilise k., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/197
Alacalar k., Tatarbazarı kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/111
Alacalı k., Canbazan: TD 226/92
Alacalı k., Tataran-ı Aktav: TD 223/122
Alacalı k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/89
Alacalı k., Zağra-i Eskihisar kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/70
Alacamescid m., Sofya nf., Sofya kz., Paşa l.: TD
370/191
Alacamescid m., bk. Çerçi Murad m., Zağra-i Eskihisar nf., Zağra-i Eskihisar kz., Sağkol, Paşa l.
Alacaoğlu k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/38
Alacaoğlu/İbrahimfakih k., Livadiye n., Livadiye kz.,
Agrıboz l.: TD 431/461
Alaçatı k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/22
Aladağ k., Çirmen kz., Çirmen l.: TD 370/324
Aladağ/Aladağlı k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/91
Aladağlı k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/24
Aladağlı k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/5
Aladağlı k., Tataran-ı Yanbolu: TD 222/91
Aladağlı k., Yanbolu kz., Silistre l.: TD 370/454
Aladağlı k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/5
Aladağlı k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/57
Aladağlı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/132
Aladağlı k., bk. Gölbaşı k., Karinovası kz., Silistre l.
Aladağlı k., bk. Keçili k., Karinovası kz., Silistre l.
Aladepe k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/28
Aladeresi mz., Çirmen kz., Çirmen l.: TD 370/326
Aladinovik m., Çuçe k., Çetine n., Karadağ kz., İskenderiye l.: TD 367/344
Alagabori k., Karaverye kz., Solkol, Paşa l.: TD
433/817
Alagiye k., Resava n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD
1011/69
68
Alagoşa m., Kestorya nf., Kestorya kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/160
Alagöz Asiyabı, Evreşil n., Gelibolu kz., Gelibolu l.:
TD 75/518
Alagöz çf., Draganik k., Ras n., Yenibazar kz., Bosna l.:
TD 164/78
Alagöz çf., Duzi k., Rama n., Neretva kz., Bosna l.: TD
164/54
Alagöz çf., Gomyoniçe k., Visoka n., Saray kz., Bosna l.:
TD 164/133
Alagöz k., Çorlu kz., Vize l.: TD 370/295
Alagöz k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/20
Alagöz k., Müselleman-ı Vize: TD 191/136
Alagöz k., Vodena n., Yenice-i Vardar kz., Solkol,
Paşa l.: TD 430/38
Alagöz akıncıbaşı çf., Rakitniçe k., Boraç n., Vişegrad
kz., Bosna l.: TD 164/197
Alagöz bin Abdullah çf., Duzi k., Rama n., Neretva kz.,
Bosna l.: TD 164/54
Alagöz bin Çukacı Murad odaları, Mescid-i Veled-i
Donuzlu m., Edirne nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/3
Alagöz bin Hızır ve Mehmed çf., Tobliçe k., Visoka n.,
Saray kz., Bosna l.: TD 164/321
Alagöz ve Hızır çf., Orla k., Kukan n., Prepolye kz.,
Hersek l.: TD 150/25
Alagöz ve İskender çf., Veselikovik k., Saray n.,
Saray kz., Bosna l.: TD 164/312
Alagöz ve Mehmed veledeyn-i Ahmed çf., Boryanik k.,
Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/116
Alagöz ve Nasuh çf., Onçe k., Saray n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 164/261
Alagöz ve Süleyman ve Tur Ali çf., Glasiniçe, Razbovine Dolna mahalli, Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.:
TD 164/142
Alagöz veled-i Abdullah çf., Çermoşnik k., Visoka n.,
Saray kz., Bosna l.: TD 164/308
Alagöz veled-i Radovine çf., Papratniçe k., Brod n.,
Brod kz., Bosna l.: TD 164/245
Alagöz veled-i Vukman çf., Reçiçe k., Vratar n.,
Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/160
Alagüneyli k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/72
Alahonya m., Golos nf., Çatalca kz., Tırhala l.: TD
105/491
Alahonya nf., Çatalca n., Çatalca kz., Tırhala l.: TD
101/12
Alakilise k., Selanik kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/101
Alakilise k., Varna kz., Silistre l.: TD 370/418
Alakinçe k., İnegoşta n., İvranya kz., Köstendil l.: TD
167/296
Alakinçe k., Nogoriçe n., İştib kz., Köstendil l.: TD
141/163
Alaköy k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/83
Alaköy k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/50
Alaköy/Alaköylü k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/79
Alakuyu k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/58
Alakuyu k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/67
Alakuyu k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/172
Alalar k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/102
Alalı k., Yörükan-ı Vize: TD 226/36
Alalı/Alalar k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/199
Alaman k., bk. Mavros k., Koritos n., Koritos kz., Mora l.
Alaman Yahudi cemaati m., Edirne nf., Edirne kz.,
Sağkol, Paşa l.: TD 370/4
Alaoğlu k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/31
Alaoğlu/Taylı k., Zağra-i Eskihisar n., Zağra-i Eskihisar
kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/358
Alaoğlu/Taylı k., Zağra-i Eskihisar kz., Sağkol, Paşa l.,
Müselleman-ı Çingane: TD 191/12
Alarine/Petrine mz., Bihlişte kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/170
Alasonya kz., Tırhala l.: TD 101/144
Alasonya kz., Tırhala l., Kıbtiyan: TD 120/234
Alasonya n., Alasonya kz., Tırhala l.: TD 101/1
Alasonya nf., Alasonya n., Alasonya kz., Tırhala l.:
TD 101/18
Alasonya nf., Alasonya n., Alasonya kz., Tırhala l.,
Yörükan-ı Selanik: TD 225/133
Alaştin k., Niğbolu kz., Niğbolu l.: TD 416/139
Alato k., Serfiçe kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/149
Alatro k., Lefkada bölgesi, Aya Mavra kz., Karlıili l.:
TD 367/15
Alaüddin m., Nevrekop nf., Nevrekop kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/47
Alaüddin md., Gelibolu nf., Gelibolu kz., Gelibolu l.:
TD 75/422
Alaüddin Muallimhanesi, Gelibolu nf., Gelibolu kz.,
Gelibolu l.: TD 75/422
Alaüddin mz., Varna kz., Silistre l.: TD 370/430
Alaüddin Obası/Aliyüddin Ovası, Samakov kz., Paşa l:
TD 370/116
Alaüddin/Bahşizade zv., Gelibolu nf., Gelibolu kz.,
Gelibolu l.: TD 75/422
Alaüddin/Resul çf., Kara Hasan k., Müselleman-ı
Çingane: TD 191/112
Alaüddinbazergan/Oruçpınarı k., Silistre kz., Silistre l.:
TD 370/385
Alaüddinler/Leşniçe k., Lofça kz., Niğbolu l.: MAD
11/245b
Alavandava k., Boyimiye n., Ustrumca kz., Köstendil l.:
TD 141/11
Alay k., Dömeke n., Çatalca kz., Tırhala l.: TD 101/265
Alay veled-i Buruncu k., Hırsova kz., Silistre l.: TD
370/413
Alaya k., Ahyolu kz., Silistre l.: TD 370/403
Alayarma k., Rodos kz., Rodos l.: TD 367/208
Alaybeyi çf., İlos mevzii, Mizistre n., Mizistre kz.,
Mora l.: TD 367/166
Alaybeyi k., bk. İldutan k., Pınarhisar nf., Pınarhisar kz.,
Vize l.
Aldomirofça k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/217
Aldomirofça k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: MAD 81/42b
Alefli k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/123
Alefli k., Tataran-ı Bozapa: TD 226/67
Alefli k., Yörükan-ı Vize: TD 226/63
Aleksandra k., Lefkada bölgesi, Aya Mavra kz.,
Karlıili l.: TD 367/16
Aleksandra k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/231
Aleksi bşt., Gorna Rudine n., Nova kz., Hersek l.: TD
174/182
Aleksi cz., bk. Tiloz cz., Rodos kz., Rodos l.
Aleksi çf., Argud y., Burmaz n., Foça kz., Hersek l.:
TD 174/9
Aleksi/Manol k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/103
Aleksi m., Narda nf., Narda kz., Yanya l.: TD 367/279
Aleksi mz., bk. Kata Pigaki mz., Foniya, Koritos n.,
Koritos kz., Mora l.
Aleksi Andreya m., Ohri nf., Ohri kz., Ohri l.: TD
367/368
Aleksi Kalençi m., Grebene k., Balyabadra kz., Mora l.:
TD 367/120
Aleksi Mıkrişi mz., Arhos n., Arhos kz., Mora l.: TD
390/184
Aleksi Pap m., Misivri nf., Rusikasrı kz., Silistre l.:
TD 370/465
Aleksi veled-i Radiç çf., Potoge k., Ras n., Yenibazar
kz., Bosna l.: TD 164/69
Aleksi veled-i Radivi bşt., Lipovik n., Prepolye kz.,
Hersek l.: TD 174/224
Aleksibergoz k., Limnos cz., Gelibolu l.: TD 75/183
Aleksiç mz., İsferlik kz., Vidin l.: TD 370/605
Aleksieğri mevkii, Kefe l.: TD 370/476
Aleksinçe k., Bolvan n., Petros kz., Alacahisar l.: TD
167/446
Aleksinçe k., Polomiye n., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/584
Aleksinçe k., Topolniçe n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/332
Aleksino k., Ustrumca n., Ustrumca kz., Köstendil l.:
TD 167/275
Aleksopulo k., İstifa n., İstifa kz., Agrıboz l.: TD 367/85
Aleksova k., Timurhisarı kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/59
69
Alemdar-ı Büzürk k., Karıyaya n., Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD 75/236
Alemdar-ı Küçük k., Eceovası n., Gelibolu kz.,
Gelibolu l.: TD 75/227
Alemdaran m., Edirne nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/3
Alemdarbükü k., Çirmen kz., Çirmen l.: TD 370/322
Alemobası k., Yörükan-ı Vize: TD 226/50
Alemşalı k., Karıyaya n., Gelibolu kz., Gelibolu l.:
TD 75/347
Alesna k., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/271
Aleşte k., İşpat kz., İlbasan l.: TD 367/450
Algunye k., Nogoriçe n., İştib kz., Köstendil l.: TD
167/264
Alışık k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/85
Alışık k., Pınarhisar n., Vize l.: TD 370/261
Alıviro k., Avlonar n., Agrıboz kz., Agrıboz l.: TD 367/68
Ali çf., Banya k., Brod n., Brod kz., Bosna l.: TD 164/60
Ali çf., Birbiçik k., Neretva n., Neretva kz., Hersek l.:
TD 91/124
Ali çf., Komotin, Laşva n., Brod kz., Bosna l.: MAD
540/128
Ali çf., Laşva n., Brod kz., Bosna l.: MAD 540/62
Ali k., Hırsova kz., Silistre l.: TD 370/407
Ali k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/158
Ali k., Samakov kz., Paşa l: TD 370/117
Ali k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/152
Ali k., bk. İvaz k., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.
Ali m., Kurbanlı k., Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.:
TD 105/85
Ali zm., Durmuşlar k., Çirmen kz., Çirmen l.: TD 370/325
Ali bin Abrı çf., Göni k., Abrı n., Mıgalkara kz.,
Gelibolu l.: TD 75/333
Ali bin Atmaca çf., Gelyan k., Abrı n., Mıgalkara kz.,
Gelibolu l.: TD 75/301
Ali bin Bayram çf., Zirnoniçe k., Saray n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 164/271
Ali bin Cüllah çf., Demürcili k., Gelibolu kz., Gelibolu l.:
TD 75/380
Ali bin Hamza çf., İbrice k., Abrı n., Mıgalkara kz.,
Gelibolu l.: TD 75/303
Ali bin Hamza çf., Osik k., Neretva n., Neretva kz.,
Hersek l.: TD 91/129
Ali bin Hüseyin çf., Presdeniçe k., Saray n., Saray
kz., Bosna l.: TD 164/22
Ali bin İshak çf., Bunak k., Mıgalkara kz., Gelibolu l.:
TD 75/407
Ali bin İsmail çf., Gelyan k., Abrı n., Mıgalkara kz.,
Gelibolu l.: TD 75/301
Ali bin İsmail çf., Saruhanlı ve Kastamonu k., Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD 75/412
70
Ali bin Karagöz md., Semendirekalesi varoşu: MAD
506/14
Ali bin Kurd çf., İstradova k., Ras n., Yenibazar kz.,
Bosna l.: TD 164/71
Ali bin Mezid md., Tırhala, Tırhala l.: TD 367/249
Ali bin Mustafa Zapandı çf., Arhos n., Arhos kz.,
Mora l.: TD 390/10
Ali bin Ramazan çf., Dragalik k., Saray n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 164/206
Ali bin Salar çf., İmaret m., Bolayır nf., Gelibolu kz.,
Gelibolu l.: TD 75/369
Ali bin Saruca çf., Seniçe n., Yenibazar kz., Bosna l.:
TD 164/79
Ali bin Tayfur Asiyabı, Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD
75/51
Ali bin Vuk çf., Gorajde n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/95
Ali bin Yakub m., Konarani k., Bedriç n., Ustrumca
kz., Köstendil l.: TD 167/284
Ali bin Yunus Asiyabı, Aydınlı k., Karıyaya n.,
Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD 75/278
Ali bin Yunus çf., Trebuk k., Olofça n., Vişegrad kz.,
Bosna l.: TD 164/169
Ali bin Yusuf çf., Kluç, Uskupye n., Neretva kz.,
Bosna l.: MAD 540/119
Ali bin Yusuf çf., Yayla k., Abrı n., Mıgalkara kz.,
Gelibolu l.: TD 75/117
Ali bin Yusuf ve Ali çf., Iskıradin kl., Iskıradin kz.,
Bosna l.: TD 164/363
Ali birader-i Kasım çf., İsfine mz., Harala n., Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD 75/283
Ali Kalaminano çf., İlos mevzii, Mizistre n., Mizistre kz.,
Mora l.: TD 367/166
Ali Menteş m., bk. Tophane m., Üsküb nf., Üsküb kz.,
Sağkol, Paşa l.
Ali ve Ahmed ve Bali ve Yusuf çf., Boryanik k.,
Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/116
Ali ve Alagöz ve Kurd çf., Vragolov k., Boraç n.,
Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/141
Ali ve Ali(-yi diğer) çf., Jejelova k., Visoka n., Saray
kz., Bosna l.: TD 164/56
Ali ve Alişah veledeyn-i Ahmed çf., Preslob k.,
Neretva n., Neretva kz., Bosna l.: TD 164/220
Ali ve Ayas ve Murad çf., Dragılovine k., Olofça n.,
Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/120
Ali ve Bali çf., Rakoviçe k., Saray n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 164/21
Ali ve Bali ve Cafer evlad-ı Karagöz çf., İzeniçe k.,
Brod n., Brod kz., Bosna l.: TD 164/244
Ali ve Bali ve Kaytas çf., Tohobik mahalli, Neretva n.,
Neretva kz., Bosna l.: TD 164/228
Ali ve Bali ve Mustafa çf., Sin n., Iskıradin kz.,
Bosna l.: MAD 540/179
Ali ve Bali ve Veli evlad-ı Mehmed çf., Uzriçye k.,
Uskupye n., Neretva kz., Bosna l.: TD 164/233
Ali ve Bali veledeyn-i Arab çf., Drajevik ve Jujel k.,
Visoka n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/281
Ali ve Bali veledeyn-i Sofu Aydın çf., İzeniçe k.,
Brod n., Brod kz., Bosna l.: TD 164/244
Ali ve Bali veledeyn-i Süleyman çf., Bukoviçe k.,
Visoka n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/309
Ali ve Bayezid ve Üveys çf., Tuhnova k., Ras n.,
Yenibazar kz., Bosna l.: TD 164/84
Ali ve Beşir ve Nezir çf., Drajevik k., Visoka n.,
Saray kz., Bosna l.: TD 164/267
Ali ve Ferhad ve Yusuf çf., Ojikovik k., Saray n.,
Saray kz., Bosna l.: TD 164/284
Ali ve Halil çf., Çemerniçe k., Visoka n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 164/322
Ali ve Hamza çf., Brod n., Brod kz., Bosna l.: MAD
540/152
Ali ve Hasan veledan-ı İlyas çf., Unişte k., Dubrovnik n.,
Saray kz., Bosna l.: TD 164/210
Ali ve Hızır veledeyn-i Mehmed çf., Mikuriçye k.,
Vişegrad n., Vişegrad kz., Bosna l.: MAD 540/17
Ali ve Hürrem ve Hamza ve Süleyman evlad-ı Pavko
çf., Resnik k., Hırtar n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/196
Ali ve Hüseyin ve Mustafa çf., Obri k., Brod n., Brod
kz., Bosna l.: TD 164/251
Ali ve Hüseyin veledeyn-i Ahmed çf., Gorna Rakitniçe
k., Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/197
Ali ve Hüseyin veled-i İlyas çf., Hrasniçe k., Saray
n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/271
Ali ve İbrahim ve Hüseyin evlad-ı Mustafaağa çf.,
Laşva n., Brod kz., Bosna l.: MAD 540/145
Ali ve Karagöz çf., Islavyegora k., Bobofça n., Brod
kz., Bosna l.: TD 164/253
Ali ve Kurd veledan-ı İsa çf., Priştine nf., Priştine n.,
Vulçıtrın l.: TD 167/352
Ali ve Kurd veledeyn-i Abdullah-ı Küçük çf., Tırnova,
Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/368
Ali ve Lapur ve Kasım çf., Hraste mahalli, Visoka n.,
Saray kz., Bosna l.: MAD 540/64
Ali ve Mahmud veledeyn-i Begoşevik çf., Reçiçe k.,
Olofça n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/181
Ali ve Mehmed veledan-ı Sinanbey çf., Jirnoniçe k.,
Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/293
Ali ve Mehmed veledeyn-i Mustafa-i Zerger çf., Lubogoşta k., Saray n., Saray kz., Bosna l.: MAD 540/28
Ali ve Mehmed veledeyn-i Yusuf çf., Sin n., Iskıradin kz., Bosna l.: MAD 540/178
Ali ve Musa veledeyn-i Radiç çf., İzeniçe k., Brod n.,
Brod kz., Bosna l.: TD 164/244
Ali ve Oruç veledan-ı Turhan çf., Boraç n., Vişegrad
kz., Bosna l.: TD 164/142
Ali ve Rahman veled-i Hamza çf., Bukoçovye k.,
Brod n., Brod kz., Bosna l.: MAD 540/100
Ali ve Timur çf., Banaluka mz., Saray n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 164/160
Ali ve Timurhan çf., Brod n., Brod kz., Bosna l.: MAD
540/152
Ali ve Tur Ali veledeyn-i Akıncıbaşı çf., Dubrovnik n.,
Saray kz., Bosna l.: TD 164/297
Ali ve Veli ve Hamza çf., Goduşa-i Büzürk k.,
Visoka n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/317
Ali ve Veli ve Memi çf., Trebuk k., Olofça n.,
Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/169
Ali ve Veli veledan-ı Jivkov çf., İzeniçe k., Brod n.,
Brod kz., Bosna l.: TD 164/244
Ali ve Veli veledeyn-i Mimar Yusuf çf., Çirnerika k.,
Dubrovnik n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/296
Ali ve Veli veledeyn-i Sofu Yusuf çf., Peçuy k., Brod n.,
Brod kz., Bosna l.: MAD 540/104
Ali veled-i Abdullah çf., Laşva n., Brod kz., Bosna l.:
MAD 540/128
Ali veled-i Abdullah çf., Proslab k., Rama n., Neretva
kz., Bosna l.: MAD 540/199
Ali veled-i Ahmed çf., Islavin mahalli, Brod n., Brod
kz., Bosna l.: MAD 540/152
Ali veled-i Ahmed çf., İzgoşte k., Brod n., Brod kz.,
Bosna l.: TD 164/59
Ali veled-i Ahmed çf., Maglay n., Brod kz., Bosna l.:
MAD 540/154
Ali veled-i Ahmed Vuk çf., Kluç, Uskupye n.,
Neretva kz., Bosna l.: MAD 540/119
Ali veled-i Alagöz çf., Ostoborye mahalli, Olofça n.,
Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/175
Ali veled-i Arnavud Karagöz çf., Laşva n., Brod kz.,
Bosna l.: MAD 540/208
Ali veled-i Arnavud Mahmud çf., Topola k., Laşva n.,
Brod kz., Bosna l.: MAD 540/199
Ali veled-i Azeb ve İnebeyi ve Veli evlad-ı Hümayun
çf., Bolkovik mahalli, Visoka n., Saray kz., Bosna l.:
TD 157/748
Ali veled-i Bahşayiş/Doğancıköyü/Bahşayişoğlu Ali
k., Vize n., Vize l.: TD 370/256
Ali veled-i Bahşi çf., Brod n., Brod kz., Bosna l.:
MAD 540/152
Ali veled-i Börekçi çf., Laşva n., Brod kz., Bosna l.:
MAD 540/126
Ali veled-i Cafer ve Ferhad veled-i Davud çf.,
Boğazıyumru k., Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD
157/659
Ali veled-i Dağeri çf., Derzi Bayezidli k., Karıyaya n.,
Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD 75/202
71
Ali veled-i Davud çf., Tvirdomişle k., Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/145
Ali veled-i Dobrilo ve Vuk ve Vukadin veledan-ı
Vukas çf., Prepçik k., Boraç n., Vişegrad kz.,
Bosna l.: TD 164/136
Ali veled-i Gazi çf., Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD
164/132
Ali veled-i Hamza çf., Nadistenye mahalli, Dubrovnik
n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/315
Ali veled-i Hasan çf., Çrezik maa Luçik k., Saray n.,
Saray kz., Bosna l.: TD 164/263
Ali veled-i Hızır çf., Drozgometva k., Saray n., Saray
kz., Bosna l.: TD 164/260
Ali veled-i Hızır çf., Jejelova k., Visoka n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 164/56
Ali veled-i Hızır çf., Jirnovniçe k., İzveçan n.,
Yenibazar kz., Bosna l.: TD 164/90
Ali veled-i Hüseyin çf., Brod n., Brod kz., Bosna l.:
MAD 540/206
Ali veled-i İlyas çf., Hrasniçe k., Saray n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 164/271
Ali veled-i İsa çf., Laşva n., Brod kz., Bosna l.: MAD
540/128
Ali veled-i İskender çf., Dobropolye mahalli, Saray n.,
Saray kz., Bosna l.: TD 164/269
Ali veled-i İskender ve Hüseyin çf., İhmilne k., Saray n.,
Saray kz., Bosna l.: TD 164/281
Ali veled-i İskenderhoca çf., Palej k., Visoka n.,
Saray kz., Bosna l.: TD 164/7
Ali veled-i İstepan çf., Goruşa k., Uskupye n.,
Neretva kz., Bosna l.: MAD 540/97
Ali veled-i İstepan çf., Kameniçe k., Boraç n., Vişegrad
kz., Bosna l.: TD 164/348
Ali veled-i Kasım çf., Presdeniçe k., Saray n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 164/22
Ali veled-i Katib Sinan çf., Riçiçe k., Bobofça n.,
Brod kz., Bosna l.: MAD 540/48
Ali veled-i Mahmud çf., Gorna Gostil k., Hırtar n.,
Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/193
Ali veled-i Mahmud çf., Pişevik k., Vişegrad n.,
Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/206
Ali veled-i Mahmud ve İlyas veled-i Murad çf.,
Petrovapolye k., Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.:
TD 164/205
Ali veled-i Mehmed çf., Gırnovniçe k., Laşva n.,
Brod kz., Bosna l.: MAD 540/59
Ali veled-i Melik çf., Miletine k., Saray n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 164/283
Ali veled-i Miloprad çf., Gorna Kamen k., Pripod n.,
Foça kz., Hersek l.: TD 167/489
Ali veled-i Milovaç çf., Kırtuli k., Olofça n., Vişegrad kz.,
Bosna l.: TD 164/116
72
Ali veled-i Milovaç k., Labarik k., Olofça n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/179
Ali veled-i Musa çf., İslivjiçe k., Boraç n., Vişegrad kz.,
Bosna l.: TD 164/121
Ali veled-i Mustafa çf., Dragılovine k., Olofça n.,
Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/120
Ali veled-i Mustafa çf., Gorna Dugovyeçe k.,
Vişegrad n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/161
Ali veled-i Mustafa çf., Yasen k., Saray n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 164/257
Ali veled-i Mustafaağa çf., Hlivne n., Iskıradin kz.,
Bosna l.: MAD 540/162
Ali veled-i Nasuh çf., Otonik mahalli, Toriçani,
Laşva n., Brod kz., Bosna l.: MAD 540/108
Ali veled-i Pencikçi İskender çf., Dolipolye mahalli,
Visoka n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/317
Ali veled-i Preloniç çf., Yugova k., Kukan n., Prepolye
kz., Hersek l.: TD 76/288
Ali veled-i Radiç çf., Dragılovine k., Olofça n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/120
Ali veled-i Radiç çf., Ledik k., Saray n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 164/268
Ali veled-i Radin çf., Buçik k., Laşva n., Brod kz.,
Bosna l.: MAD 540/106
Ali veled-i Radin çf., Vogoşte k., Saray n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 164/274
Ali veled-i Radovan çf., Dobrilene k., Brod n., Brod kz.,
Bosna l.: MAD 540/113
Ali veled-i Radovan çf., Gırnovniçe k., Laşva n.,
Brod kz., Bosna l.: MAD 540/60
Ali veled-i Radovan çf., Kuprez n., Neretva kz.,
Bosna l.: MAD 540/120
Ali veled-i Saruca çf., Selani k., Rama n., Neretva kz.,
Bosna l.: MAD 540/87
Ali veled-i Süleyman çf., Dobrine k., Saray n., Saray
kz., Bosna l.: TD 164/262
Ali veled-i Süleyman çf., Tatarlar k., Harala n.,
Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD 75/309
Ali veled-i Şirmerd çf., Çaydıraz k., Brod n., Brod kz.,
Bosna l.: MAD 540/53
Ali veled-i Şolkov ve Uğurlu çf., Goriçe k., Neretva n.,
Neretva kz., Bosna l.: TD 164/343
Ali veled-i Tapduk/Musabey k., Silistre kz., Silistre l.:
TD 215/17
Ali veled-i Timur ve Davud veled-i Ferhad çf.,
Vratar n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/166
Ali veled-i Timurhan çf., Bisriçe k., İzveçan n.,
Yenibazar kz., Bosna l.: TD 164/91
Ali veled-i Timurhan ve Timur ve Koçi ve Osman
evlad-ı İbrahim çf., Popovdol k., Saray n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 157/715
Ali veled-i Turhan çf., Toriçani, Laşva n., Brod kz.,
Bosna l.: MAD 540/106
Ali veled-i Vukik ve Nasuh çf., Çaydıraz k., Brod n.,
Brod kz., Bosna l.: MAD 540/53
Ali veled-i Vukmil çf., İzgoşte k., Brod n., Brod kz.,
Bosna l.: TD 164/59
Ali veled-i Vukovi çf., Dolna Osova k., Boraç n.,
Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/143
Ali veled-i Vukşa ve Hasan veledeş çf., Murakova k.,
Neretva n., Neretva kz., Bosna l.: TD 164/211
Ali veled-i Yahya çf., Lubovçik k., Saray n., Saray
kz., Bosna l.: TD 164/277
Ali veled-i Yahya ve Alihan çf., Kotoraça k., Saray n.,
Saray kz., Bosna l.: TD 164/269
Ali veled-i Yunus çf., Sopodniçe k., Brod n., Brod kz.,
Bosna l.: TD 164/250
Ali veled-i Yusuf çf., İsvinareva k., Visoka n., Saray
kz., Bosna l.: TD 164/306
Ali veled-i Zağanos çf., Vrabçe k., Yeleç n., Yenibazar kz., Bosna l.: MAD 540/7
Ali veled-i Zağonos çf., Dolna Morani k., Yeleç n.,
Yenibazar kz., Bosna l.: TD 164/89
Ali-yi Dıraz çf., Hamza veled-i Saruca k., Abrı n.,
Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD 75/617
Ali-yi Dıraz k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/94
Ali-yi Dıraz k., Tataran-ı Aktav: TD 223/118
Ali-yi Dıraz k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/73
Ali-yi Dıraz k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/178
Ali-yi Divane k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/64
Ali-yi Hayyat çf., İzeniçe k., Brod n., Brod kz.,
Bosna l.: TD 164/244
Ali-yi İşkelik ve Ali veled-i Vuk çf., Uskupye n.,
Neretva kz., Bosna l.: TD 164/323
Ali-yi Karamani çf., Kızkapan k., Keşan kz., Sağkol,
Paşa l./Gelibolu l.: TD 75/300
Ali-yi Keyyal çf., Karahisari m., Bolayır nf., Gelibolu
kz., Gelibolu l.: TD 75/370
Ali-yi Lagar k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/143
Aliağa çf., Arhos n., Arhos kz., Mora l.: TD 390/13
Alibaba kabri, Gelibolu nf., Gelibolu kz., Gelibolu l.:
TD 75/507
Aliban çf., Ustokoline k., Bistriçe n., Foça kz.,
Hersek l.: TD 91/2
Alibeşli ve Veli çf., Laşva n., Brod kz., Bosna l.:
MAD 540/202
Alibey çeltüknehri, Samakov kz., Paşa l: TD 77/659
Alibey çeltüknehri, Tatarbazarı kz., Sağkol, Paşa l.:
TK, KKA 562/80b
Alibey dükkanı, Ustrumca nf., Ustrumca n., Köstendil
l.: TD 167/206
Alibey k., Abrı n., Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD 75/630
Alibey k., Hasköy n., Hasköy kz., Çirmen l.: TD 370/341
Alibey k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/110
Alibey k., Pınarhisar n., Vize l.: TD 370/262
Alibey k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/31
Alibey k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/251
Alibey k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/145
Alibey k., bk. İnöz k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.
Alibey m., Çirmen nf., Çirmen kz., Çirmen l.: TD 370/321
Alibey m., Yenice-i Vardar nf., Yenice-i Vardar kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/127
Alibey/Abrıbey m., Üsküb nf., Üsküb kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/121
Alibey ms., Edirne nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/13
Alibey zv., Siroz nf., Siroz kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/78
Alibey zv., Solkol, Paşa l.: TD 167/73
Alibey bin Mihal zv., Niş nf., Niş n., Niş kz., Semendire l.: MAD 506/34
Alibey Padalişte k., Ragevine n., Srebreniçe kz.,
İzvornik l.: TD 173/131
Alibey veled-i Mahmudbey bin Kasab imr., Mıgalkara nf., Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD 75/554
Alibey-i Darepsi md., Mizistre nf., Mizistre n.,
Mizistre kz., Mora l.: TD 367/172
Alibey-i Külahduz m., Edirne nf., Edirne kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/1
Alibeygeçidi/Küçük Ahmed k., Hırsova kz., Silistre l.:
TD 215/79
Alibeykonağı mz., Vılkili n., Peremedi kz., Avlonya l.:
TD 94/164
Alibeyköyü k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.: TD 370/311
Alibeyli k., Evreşil n., Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD
75/261
Alibeyli k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/59
Alice çf., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/158
Alice/Aliceobası k., Yörükan-ı Vize: TD 226/44
Aliceköy k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/61
Alicekuyusu k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/163
Aliceli k., Yörükan-ı Selanik: TD TD 225/245
Aliceobası k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/29
Aliceobası k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/103
Aliçi k., Harala n., Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD 75/533
Alicik k., Hasköy n., Hasköy kz., Çirmen l.: TD 370/339
Alicikoğlu/Aliovası k., Hasköy n., Hasköy kz., Çirmen l.:
TD 370/338
Aliciler k., Yenişehir n., Yenişehir kz., Tırhala l.: TD
101/164
Aliçelebi emlakı, Yanya kz., Yanya l.: TD 367/276
Aliçelebi Muallimhanesi, Agrıboz nf., Agrıboz n.,
Agrıboz kz., Agrıboz l.: TD 367/73
73
Aliçelebi ve Hüseyinçelebi evlad-ı Balibey çf., Bobofça
mahalli, Visoka n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/248
Aliçelebi veled-i Balibey çf., Komotin, Laşva n.,
Brod kz., Bosna l.: MAD 540/127
Aliçi k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/91
Aliçi k., Varna kz., Silistre l.: TD 370/428
Aliçi y., Varna kz., Silistre l.: TD 370/428
Aliçiçiftliği mz., Aydos kz., Silistre l.: TD 370/448
Aliçikuyusu/Kara Baki k., Varna kz., Silistre l.: TD
215/100
Alidebbağ k., Ferecik kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/45
Alidedeler k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/14
Alidova k., Milava n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/168
Alifakılar k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/233
Alifakılar/İskaçkofça k., Nogoriçe n., İştib kz., Köstendil l.: TD 167/265
Alifakih k., Çernovi kz., Niğbolu l.: TD 370/559
Alifakih k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/91
Alifakih k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/218
Alifakih k., Pınarhisar n., Vize l.: TD 370/259
Alifakih k., Tataran-ı Yanbolu: TD 222/85
Alifakih k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/21
Alifakih k., bk. Ejderli k., Kırkkilise kz., Vize l.
Alifakih k., bk. Veled-i Danişmend k., Filibe kz.,
Sağkol, Paşa l.
Alifakih/Alifakihler k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/170
Alifakih/Alifakihli k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/257
Alifakih/Alifakihli/Alifakihler k., Yörükan-ı Naldöken:
TD 223/31
Alifakih/Hurma k., İncüğez, Hasha-i İstanbul kz.,
Vize l.: TD 370/316
Alifakih m., Gelibolu nf., Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD
75/204
Alifakih mz., Silistre kz., Silistre l.: TD 370/387
Alifakih bin Mezidfakih md., Gelibolu nf., Gelibolu kz.,
Gelibolu l.: TD 75/448
Alifakihkuyusu/Şaniler k., Varna kz., Silistre l.: TD
215/87
Alifakihler k., Kesriçe n., Yenişehir kz., Tırhala l.: TD
101/43
Alifakihler k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/124
Alifakihler/Ohodin k., Tırnova kz., Niğbolu l.: MAD
11/299a
Alifakihler m., Alifakihler k., Kesriçe n., Yenişehir kz.,
Tırhala l.: TD 105/412
Alifakihli k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/7
Alifakihli/Alifakihler k., Yörükan-ı Naldöken: TD
223/13
Alifakihobası k., Köprülü kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/180
74
Alihalife k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/259
Alihalife/Kara Hamza mz., Hırsova kz., Silistre l.:
TD 701/630
Alihanfakih k., bk. Karaağaç k., Prevadi kz., Silistre l.
Alihanlı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/71
Alihanlı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/90
Alihanpınarı k., Silistre kz., Silistre l.: TD 370/395
Alihanpınarı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/178
Alihoca k., Samakov kz., Paşa l: TD 370/117
Alihoca k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/192
Alihoca ve Süleyman çf., Oraşiçe k., Rama n., Neretva
kz., Bosna l.: MAD 540/75
Alihocalar k., Avrathisarı kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/119
Aliışık k., Tataran-ı Bozapa: TD 226/67
Alika k., Megali Mani n., Mizistre kz., Mora l.: TD
367/167
Alikadı çf., Oğulbeyi k., Abrı n., Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD 75/267
Alikoçi zv., Niğbolu nf., Niğbolu kz., Niğbolu l.: TD
370/523
Alikulağı k., Hırsova kz., Silistre l.: TD 370/409
Alikulu ve Mehmedkulu çf., İvlakova k., Saray n.,
Saray kz., Bosna l.: TD 164/266
Alimata k., Agrafa n., Fenar kz., Tırhala l.: TD 101/48
Alimehterler k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/104
Aliobası k., Pirlepe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/173
Aliobası k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/158
Aliobası k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/9
Aliobası/Çalıobası k., Akçakızanlık kz., Çirmen l.:
TD 370/332
Aliodabaşı çf., Visora n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/79
Alioğlu k., Yenişehir n., Yenişehir kz., Tırhala l.: TD
101/167
Alioğlu k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/114
Aliovası k., bk. Alicikoğlu k., Hasköy n., Hasköy kz.,
Çirmen l.
Alipaşa c., Hazinedarbaşı Sinanbey m., Edirne nf.,
Edirne kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/6
Alipaşa çeltüknehri, Siroz kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/66
Alipaşa çf., Tataran-ı Yanbolu: TD 222/92
Alipaşa k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/31
Alipaşa k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/102
Alipaşa k., bk. Karındaşımoğlu k., Eskihisar-ı Zağra
n., Eskihisar-ı Zağra kz., Sağkol, Paşa l.
Alipaşa Muallimhanesi, Anavarin kl., Mora l.: TD
367/131
Alipaşa Muallimhanesi, Balyabadra nf., Balyabadra kz.,
Mora l.: TD 367/127
Alipaşa Muallimhanesi, Koron nf., Koron n., Koron kz.,
Mora l.: TD 367/139
Alipaşa Muallimhanesi, Londar k., Karitena n., Karitena
kz., Mora l.: TD 367/163
Alipaşa Muallimhanesi, Mizistre nf., Mizistre n.,
Mizistre kz., Mora l.: TD 367/172
Alipaşa Muallimhanesi, Moton kl., Mora l.: TD 367/131
Alipaşa Tekkesi, Semendire nf., Semendire kz.,
Semendire l.: TD 1011/438
Alipaşa zv., Hazinedarbaşı Sinanbey m., Edirne nf.,
Edirne kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/6
Alipaşa zv., Semendire varoşu, Semendire kz., Semendire l.: MAD 506/13
Alipaşa zv., Siroz nf., Siroz kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/75
Alipaşabey md., Selanik nf., Selanik kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/106
Alireis bin Oslovin (?) Asiyabı, Gelibolu nf.,
Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD 75/202
Aliserasker Asiyabı, Drenova k., Belgrad n., Belgrad
kz., Avlonya l.: TD 94/53
Alisilahdar çf., Mostar n., Mostar kz., Hersek l.: TD 91/3
Alisipahi çf., Kotoraça k., Saray n., Saray kz., Bosna l.:
TD 164/269
Alisipahi çf., Lukaviçe k., Saray n., Saray kz., Bosna l.:
TD 164/219
Alişah ve Mehmed çf., Bohorine k., Visoka n., Saray
kz., Bosna l.: TD 164/7
Alişah ve Memişah veledeyn-i Rüstem çf., Vratar n.,
Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/164
Alişeyh k., bk. Alışık k., Pınarhisar n., Vize l.
Aliyyüddin niyabeti, bk. Karıyaya n., Gelibolu kz.,
Gelibolu l.
Allahverdihafız k., Hırsova kz., Silistre l.: TD 370/413
Allamüddinli k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/70
Alob k., Sidrekapsi kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/108
Alomat/Yeniköy k., Yenice-i Vardar kz., Solkol,
Paşa l.: TD 70/147
Alomirto k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.: İB AK, MC O
77/64b
Aloniştena k., Karitena n., Karitena kz., Mora l.: TD
367/159
Alonse m., Yanya nf., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/260
Alpagud/Bulgur k., Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD
75/409
Alpı k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD 370/542
Alplı k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/58
Alpohor k., Kraçova, Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.:
TD 101/102
Alpohor k., Mizistre kz., Mora l.: TD 367/166
Alpohor k., Ülündürük bölgesi, Livadiye kz., Tırhala l.:
TD 101/24
Alpohor m., Badracık nf., Badracık n., Badracık kz.,
Tırhala l.: TD 367/24
Alpohor m., Kliço k., Agrafa n., Fenar kz., Tırhala l.:
TD 105/552
Alpohor/Halondi Epano (?) k., Koritos n., Koritos kz.,
Mora l.: TD 390/293
Alpu k., Mangub kz., Kefe l.: TD 370/487
Alpu k., bk. Manoloz k., Küreke n., Midilli kz.,
Rodos l.
Altıağaç k., Canbazan: TD 226/88
Altıağaç k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/34
Altıağaç-ı Büzürk k., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/39
Altıcılar k., Yenice-i Karasu kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/26
Altımir k., Niğbolu kz., Niğbolu l.: TD 370/511
Altomançi k., İzmirnik n., Alacahisar l.: TD 55/135
Altomira k., Kalamata n., Kalamata kz., Mora l.: TD
367/185
Altonişte k., Kalavrita n., Kalavrita kz., Mora l.: TD
367/148
Altuman k., Gorna Krayişte n., Ilıca kz., Köstendil l.:
TD 167/240
Altunboğa/Kılıçlı Sarı k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/94
Altuncu m., bk. Cami-i Cedid m., Edirne nf., Edirne
kz., Sağkol, Paşa l.
Altunili n., İpek kz., İskenderiye l.: TD 26M/50
Altunlar k., Karaverye kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/140
Altunlar k., Kesriçe n., Yenişehir kz., Tırhala l.: TD
101/175
Altunlar k., Tataran-ı Tırhala: TD 225/282
Altunlar k., bk. Karalar k., Yenişehir n., Yenişehir kz.,
Tırhala l.
Altuntaş k., Canbazan: TD 226/89
Altuntaş k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/50
Altuntaş k., bk. Lalacık k., Harala n., Mıgalkara kz.,
Gelibolu l.
Alubka k., Mangub kz., Kefe l.: TD 370/488
Aluşte k., Soğudak kz., Kefe l.: TD 370/485
Aluviçe k., Florina kz., Solkol, Paşa l.: TD 235/119
Alvaniçe mz., Karitena n., Karitena kz., Mora l.: TD
367/157
Amalot k., Badracık n., Badracık kz., Tırhala l.: TD
101/10
Amana mz., Balyabadra kz., Mora l.: TD 367/123
Amartolos/Kağnıcı Asılhan k., Çatalca n., Çatalca kz.,
Tırhala l.: TD 445/321
Amartos k., Rodos kz., Rodos l.: TD 367/208
Amaryano k., Valtoz bölgesi, Angelikasrı kz., Karlıili l.:
TD 367/7
75
Ambola k., Badracık n., Badracık kz., Tırhala l.: TD
101/287
Ambona k., Rodos kz., Rodos l.: TD 635/27
Amiragi k., Apokrı n., Kerpiniş kz., Tırhala l.: TD
101/325
Amiraş/Pisofisto k., Valtoz bölgesi, Angelikasrı kz.,
Karlıili l.: TK, KKA 77/86a
Amlani k., Karavari n., Kerpiniş kz., Tırhala l.: TD
101/306
Amorik dalyanı, Angelikasrı kz., Karlıili l.: TD 367/5
Amoryani/Asproyani k., Karavari n., Kerpiniş kz.,
Tırhala l.: TD 101/41
Amos/Kumköy k., Karaverye kz., Solkol, Paşa l.: TD
424/385
Amrake k., Valtoz bölgesi, Angelikasrı kz., Karlıili l.:
TD 367/10
Amraki isk., Aya Mavra kz., Karlıili l.: TD 367/14
Amronir k., Lefkada bölgesi, Aya Mavra kz., Karlıili l.:
TD 140/55
Amudi k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.: TD 370/308
Amuri k., Kalavrita n., Kalavrita kz., Mora l.: TD 367/148
Amuzri k., Arkadya n., Arkadya kz., Mora l.: TD 367/177
Ana k., bk. Habil k., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.
Ana Mudye k., Kaloniye n., Rodos l.: TD 264/134
Anabolu k., Herese n., Midilli kz., Rodos l.: TD 367/194
Anabolu, Mora l: TD 390/9
Anadolu k., bk. Ortapınar k., Silistre kz., Silistre l.
Anadolu/Anadolular k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/224
Anadolu/Anadolulu k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/22
Anadolu yakası, Gelibolu l.: TD 75/507
Anadolu Hüseyin k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD
370/550
Anadolu Mehmedpınarı mz., bk. Mustafa mz., Prevadi kz., Silistre l.
Anadolulu Hüseyin k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/59
Anafarta-i Büzürk k., Eceovası n., Gelibolu kz.,
Gelibolu l.: TD 75/96
Anafarta-i Küçük k., Eceovası n., Gelibolu kz.,
Gelibolu l.: TD 75/93
Anaköy k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/58
Anarşo k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.: TK, KKA,
549/285b
Anastas İmre dalyanı, bk. Manolopulo dalyanı, Angelikasrı kz., Karlıili l.
Anastaseva k., Kalavrita n., Kalavrita kz., Mora l.:
TD 367/146
Anastasya k., Agrıboz n., Agrıboz kz., Agrıboz l.: TD
196/138
Anastasya k., Zihne kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/43
Anastasya/Pleşe k., Yanya kz., Yanya l.: TD 350/360
76
Anatık m., Tırnova nf., Tırnova kz., Niğbolu l.: MAD
11/276b
Anatolika k., Herese n., Midilli kz., Rodos l.: TD
367/197
Anatoliko k., Angelikasrı kz., Karlıili l.: TD 367/3
Anavaniçe k., bk. Kato Gode k., Çitroz n., Karaverye
kz., Solkol, Paşa l.
Anavarin kl., Anavarin n., Moton kz., Mora l.: TD
114/151
Anavarinkalesi nf., Anavarin n., Moton kz., Mora l.:
TD 390/6
Anavarin n., Moton kz., Mora l.: TD 367/128
Anavarin nf., Anavarin n., Moton kz., Mora l.: TD
367/128
Anavarin varoşu, Anavarin n., Moton kz., Mora l.:
TD 367/132
Anavartarya k., Karaverye kz., Solkol, Paşa l.: TD
424/389
Anavriti k., İmroz cz., Gelibolu l.: TD 75/129
Anavriti k., Mizistre n., Mizistre kz., Mora l.: TD
390/166
Anbarbeyli k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/76
Anbarköy k., bk. Helvacı k., Gümülcine kz., Solkol,
Paşa l.
Anbarlı k., Kızılağaç kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/57
Anbarlı k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/18
Anbarlı k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/26
Anbarlı k., Yörükan-ı Vize: TD 226/36
Anbarlı k., bk. Dıragıllı k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.
Anbarlık k., Prevadi kz., Silistre l.: TD 370/440
Anbelaki k., Oroz n., Agrıboz kz., Agrıboz l.: TD
367/66
Anbelaki k., Yenişehir n., Yenişehir kz., Tırhala l.:
TD 101/153
Anbeliç k., Ahyolu kz., Silistre l.: MAD 37/736
Anbeliko k., Kelemiye n., Midilli kz., Rodos l.: TD
367/196
Anbole k., Herese n., Midilli kz., Rodos l.: TD 264/63
Anborani k., Ilıca n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD 167/223
Ancelo m., Avlonya nf., Avlonya n., Avlonya kz.,
Avlonya l.: TD 1078/2
Ancilat k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/333
Anciste k., Zihne kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/43
Andares mz., Selanik kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/101
Anderik k., Osad n., Uziçe kz., Semendire l.: TD
144/277
Anderişte mz., Osad n., Srebreniçe kz., Bosna l.: MAD
540/24
Andilalo mz., Arkadya n., Arkadya kz., Mora l.: TD
367/177
Andomahya kl., İstanköy kz., Rodos l.: TD 367/214
Andon Kavada k., İstifa n., İstifa kz., Agrıboz l.: TD
35/26
Andoni k., Gardiçko, Hulumiç n., Hulumiç kz., Mora l.:
TD 390/89
Andranova k., Sovalak n., Kerpiniş kz., Tırhala l.:
TD 101/334
Andratinçe k., Morova-i Rudnik n., Rudnik kz.,
Semendire l.: TD 1011/978
Andravida k., Hulumiç n., Hulumiç kz., Mora l.: TD
114/138
Andre k., Kelemiye n., Midilli kz., Rodos l.: TD 367/198
Andre Poçin m., Çereşnik k., Belgrad n., Belgrad kz.,
Avlonya l.: TD 1078/23
Andreya bşt., Prokine n., Mostar kz., Hersek l.: TD
174/261
Andreya m., Angelikasrı nf., Angelikasrı kz., Karlıili l.:
TD 367/2
Andreya(-i diğer) m., Angelikasrı nf., Angelikasrı kz.,
Karlıili l.: TD 367/2
Andreya m., Narda nf., Narda kz., Yanya l.: TD 367/278
Andreya bin Todor çf., Kavacık k., Harala n.,
Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD 75/311
Andreya Boboka k., Arhos n., Arhos kz., Mora l.: TD
390/196
Andreya Boboka mz., Arhos n., Arhos kz., Mora l.:
TD 390/192
Andreya Bogortuz k., İskenderiye n., İskenderiye kz.,
İskenderiye l.: TD 367/316
Andreya Dimitri m., Belgrad nf., Belgrad n., Belgrad kz.,
Avlonya l.: TD 1078/11
Andreya Hırsovergi m., Atina nf., Atina n., Atina kz.,
Agrıboz l.: TD 431/189
Andreya Hivite m., Balyabadra nf., Balyabadra kz.,
Mora l.: TD 367/118
Andreya İstimad m., Balyabadra nf., Balyabadra kz.,
Mora l.: TD 367/118
Andreya İvlaşi k., İstifa n., İstifa kz., Agrıboz l.: TD
367/83
Andreya Kataviçe m., Saraval k., Balyabadra kz.,
Mora l.: TD 367/119
Andreya Koçi çf., Arhos n., Arhos kz., Mora l.: TD
390/12
Andreya Koçi ve Dimo-i Çernota çf., Arhos n.,
Arhos kz., Mora l.: TD 390/11
Andreya Koroka m., Kalendriçe k., Balyabadra kz.,
Mora l.: TD 367/120
Andreya Latin m., Belasniçe nf., Belasniçe n., Vulçıtrın l.: TD 167/336
Andreya Likureşi k., Livadiye n., Livadiye kz., Agrıboz l.: TD 367/89
Andreya Lopeşi k., Atina n., Atina kz., Agrıboz l.:
TD 367/79
Andreya Lunçi k., İstifa n., İstifa kz., Agrıboz l.: TD
367/82
Andreya Manesi mz., Arhos n., Arhos kz., Mora l.:
TD 390/17
Andreya Mayra k., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/267
Andreya Mihal m., Labova-i Kebir k., Likurs n.,
Argirikasrı kz., Avlonya l.: TD 1078/26
Andreya Mira k., Balyabadra kz., Mora l.: TD 114/127
Andreya Niko m., Belgrad nf., Belgrad n., Belgrad kz.,
Avlonya l.: TD 1078/11
Andreya Nikola bşt., Karadağ kz., İskenderiye l.: TD
367/340
Andreya Politra k., Agrıboz n., Agrıboz kz., Agrıboz l.:
TD 196/34
Andreya Pranki m., Grebene k., Balyabadra kz.,
Mora l.: TD 367/120
Andreya Renesi k., Karitena n., Karitena kz., Mora l.:
TD 367/159
Andreya Siryano m., Balyabadra nf., Balyabadra kz.,
Mora l.: TD 367/118
Andreya ve Bartol çf., Dobrişe k., Rama n., Neretva kz.,
Bosna l.: MAD 540/74
Andreya veled-i Dimaş çf., Dobrişe k., Rama n.,
Neretva kz., Bosna l.: MAD 540/74
Andreya veled-i Gırgor bşt., Poliçe n., Mostar kz.,
Hersek l.: TD 174/287
Andreya veled-i Novak bşt., Poliçe n., Mostar kz.,
Hersek l.: TD 174/282
Andreya veled-i Radosav bşt., Premorye n., Mostar kz.,
Hersek l.: TD 174/280
Andreya Vitana k., bk. Klisura k., Koron n., Koron
kz., Mora l.
Andreyanos k., Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.: TD
101/208
Andreyas bşt., Pivebana n., Nova kz., Hersek l.: TD
174/203
Andreyas m., Baştova k., Draç kz., İlbasan l.: TD
367/440
Andreyas ve İstepan çf., Dalamuç n., Neretva kz.,
Bosna l.: MAD 540/167
Andreyoniste k., Karavari n., Kerpiniş kz., Tırhala l.:
TD 101/314
Andriç k., İstifa n., İstifa kz., Agrıboz l.: TD 367/82
Andriça/Koveli k., Arhos n., Arhos kz., Mora l.: TD
80/622
Andriçani m., Trebugla k., Avlonya kz., Avlonya l.:
TD 94/314
Andriçe k., Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.: TD 101/203
Andriçena k., Krevukor n., Karitena kz., Mora l.: TD
367/162
Andro Niko m., Kanine nf., Kanine n., Avlonya kz.,
Avlonya l.: TD 99/45
77
Androfça k., Topolniçe n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/332
Andron k., bk. Eksarho k., Livadiye n., Livadiye kz.,
Agrıboz l.
Androni k., Hulumiç n., Hulumiç kz., Mora l.: TD 390/95
Androni k., Hulumiç n., Hulumiç kz., Mora l., Kıbtiyan:
TD 120/287
Andronik/Andro m., Üsküb nf., Üsküb kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/123
Andronika k., Hulumiç n., Hulumiç kz., Mora l.: TD
390/82
Andronos k., Alasonya n., Alasonya kz., Tırhala l.:
TD 36/1282
Andropulo k., Karitena n., Karitena kz., Mora l.: TD
367/156
Andropulo mz., Arkadya n., Arkadya kz., Mora l.: TD
367/178
Androz isk., İzdin kz., Agrıboz l.: TD 196/2
Androz k., Modoniçe n., İzdin kz., Agrıboz l.: TD 367/97
Andruşa k., Arkadya n., Arkadya kz., Mora l.: TD
367/176
Angaryanos k., Limnos cz., Gelibolu l.: TD 75/165
Angati k., Kerpiniş n., Kerpiniş kz., Tırhala l.: TD
101/300
Angek Lalmi k., Karlı n., Akçahisar kz., Ohri l.: TD
367/410
Angel m., Polyaniçe k., Menlik n., Timurhisar kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/290
Angelano m., Narda nf., Narda kz., Yanya l.: TD 367/279
Angelci k., Ustrumca n., Ustrumca kz., Köstendil l.: TD
167/271
Angelikasrı kl., Angelikasrı kz., Karlıili l.: TD 367/11
Angelikasrı kz., Karlıili l.: TD 367/2
Angelikasrı kz., Karlıili l., Kıbtiyan: TD 120/265
Angelikasrı nf., Angelikasrı kz., Karlıili l.: TD 367/2
Angelikasrı nf., Angelikasrı kz., Karlıili l., Kıbtiyan:
TD 120/266
Angelo Karika m., Atina nf., Atina n., Atina kz.,
Agrıboz l.: TD 367/75
Angelo Suli k., Koritos n., Koritos kz., Mora l.: TD
390/281
Angelokasrı k., Koritos n., Koritos kz., Mora l.: TD
80/781
Angelova k., Topolniçe n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/334
Angelovik k., Klopotnik n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/343
Anikokasrı mz., Grebene kz., Yanya l.: TD 367/290
Anilyot k., Kaloniye n., Midilli kz., Rodos l.: TD 264/189
Animi mn., Koritos n., Koritos kz., Mora l.: TD 390/284
78
Anino k., Aydos bölgesi, Angelikasrı kz., Karlıili l.:
TD 367/7
Anino m., Pritor k., Karitena n., Karitena kz., Mora l.:
TD 367/161
Anito m., Narda nf., Narda kz., Yanya l.: TD 367/279
Ankalya k., Limnos cz., Gelibolu l.: TD 75/167
Ankorya k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.: TD 370/312
Anopigadi k., İstifa n., İstifa kz., Agrıboz l.: TD 367/85
Anoya k., Mizistre n., Mizistre kz., Mora l.: TD 367/169
Antablı k., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/27
Anton ve Berine çf., Virtçi k., Neretva n., Neretva kz.,
Bosna l.: TD 164/216
Anton veled-i Goray bşt., Poliçe n., Mostar kz.,
Hersek l.: TD 174/287
Anton veled-i Marko çf., Kristiyanis Kagora k., Brod n.,
Brod kz., Bosna l.: MAD 540/55
Anton veled-i Milan çf., Luçik k., Bobofça n., Brod kz.,
Bosna l.: MAD 540/210
Anyada k., Kerpiniş n., Kerpiniş kz., Tırhala l.: TD
101/305
Apardı çf., Kluç, Uskupye n., Neretva kz., Bosna l.:
MAD 540/119
Apardıçavuş zv., bk. Hüseyin bin Hasan zv., Dimitroviçe nf., İzveçan n., Yenibazar kz., Bosna l.
Apardos k., Vize n., Vize l.: TD 370/246
Apendo (?) k., Hulumiç n., Hulumiç kz., Mora l.: TD
390/98
Apidoruhori k., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/33
Apidya k., Mizistre n., Mizistre kz., Mora l.: TD 367/171
Aplano (?) mz., Aydos bölgesi, Angelikasrı kz.,
Karlıili l.: TD 367/7
Apogrimino k., Agrıboz n., Agrıboz kz., Agrıboz l.:
TD 367/68
Apokrı n., Kerpiniş kz., Tırhala l.: TD 367/39
Apolaki k., Rodos kz., Rodos l.: TD 367/208
Apolona k., Rodos kz., Rodos l.: TD 367/208
Apolone k., Malakas n., Belgrad kz., Avlonya l.: TD 94/2
Apolone Nehri, Avlonya l., Avlonya l.: TD 1078/3
Apoloneköyü dalyanı, Malakas n., Belgrad kz.,
Avlonya l.: TD 1078/22
Apolye k., Lefkada bölgesi, Aya Mavra kz., Karlıili l.:
TD 140/60
Aposigi k., Koron n., Koron kz., Mora l.: TD 367/137
Aposkepos k., Kestorya kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/164
Apostol m., Siroz nf., Siroz kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/65
Apostol mn., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/102
Apostol mz., Kastanyani k., Eflaklar n., Argirikasrı kz.,
Avlonya l.: TD 94/259
Apostol-ı Küçük m., Yanya nf., Yanya kz., Yanya l.:
TD 367/260
Apsarca (?) k., Sirişnik n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD
167/239
Apsoro Yani k., Apokrı n., Kerpiniş kz., Tırhala l.:
TD 101/325
Arab k., Yörükan-ı Vize: TD 226/53
Arab m., Manastır nf., Manastır n., Manastır kz.,
Sağkol, Paşa l., Yörükan-ı Selanik: TD 225/7
Arab mz., Pınarhisar n., Vize l.: TD 370/260
Arab Ali bin İpçi İlyas çf., Oğulbeyi k., Abrı n.,
Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD 75/563
Arab Hacı k., Yenişehir n., Yenişehir kz., Tırhala l.:
TD 101/163
Arab Hacı k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/268
Arab Hamza çf., Cami m., Seydikavağı k., Bolayır,
Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD 75/375
Arab Hızır k., İpsala kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/79
Arababazarı yeri, Mıgalkara nf., Mıgalkara kz.,
Gelibolu l.: TD 75/554
Arabacı çf., Müselleman-ı Vize: TD 191/146
Arabacı k., Tataran-ı Yanbolu: TD 222/85
Arabacı k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/29
Arabacı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/253
Arabacı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/112
Arabacı k., bk. Papas k., Zağra-i Eskihisar kz.,
Sağkol, Paşa l.
Arabacı/Arabacılar k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/6
Arabacı/Arabacılar k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/47
Arabacı Ahmed m., Edirne nf., Edirne kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/3
Arabacı Doğan k., Varna kz., Silistre l.: TD 65/81
Arabacı Hızır k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/47
Arabacı Hızır/Otacılar k., Yanbolu kz., Silistre l.: TD
370/458
Arabacı Mahmud çf., İmaret m., Bolayır nf., Gelibolu kz.,
Gelibolu l.: TD 75/369
Arabacı Mustafa k., bk. Tatar Ahmed k., Silistre kz.,
Silistre l.
Arabacı Mustafa/Tatar Ahmed k., Silistre kz., Silistre l.:
TD 701/347
Arabacı Osman k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD 370/551
Arabacı Osman k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/167
Arabacıoğlu k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD 370/553
Arabacıoğlukuyusu mz., Varna kz., Silistre l.: TD
370/422
Arabacılı/Arabacılar k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/158
Arabbey m., Manastır nf., Manastır n., Manastır kz.,
Sağkol, Paşa l., Yörükan-ı Selanik: TD 225/9
Arabfakih/Zeynüddinparesi argı, Filibe kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/101
Arabhan k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/46
Arabhatib m., Siroz nf., Siroz kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/64
Arabköy k., bk. Halilreis k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.
Arabköyü/Hatibetli k., Çatalca n., Çatalca kz., Tırhala l.:
TD 101/257
Arablar k., Çernovi kz., Niğbolu l.: TD 370/558
Arablar k., Çirmen kz., Çirmen l.: TD 370/325
Arablar k., Drama kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/32
Arablar k., Selanik kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/94
Arablar k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD 370/552
Arablar k., Varna kz., Silistre l.: TD 370/433
Arablar k., Silistre kz., Silistre l.: TD 370/396
Arablar(-i diğer) k., Silistre kz., Silistre l.: TD 370/385
Arablar k., bk. Kalovine k., Silistre kz., Silistre l.
Arablar mz., Avrathisarı kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/115
Arablar mz., Prevadi kz., Silistre l.: TD 370/439
Arablı k., Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD 75/383
Arablı k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/162
Arablı k., Tataran-ı Aktav: MAD 4995/52
Arablı k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/104
Arablı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/270
Arablı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/182
Arablı k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/21
Arablı k., bk. Dündar k., Harala n., Mıgalkara kz.,
Gelibolu l.
Arablı k., bk. Karaca Halil k., Çorlu kz., Vize l.
Arablı/Ablaniçe k., Lofça kz., Niğbolu l.: MAD 11/248a
Arablı/Arablar k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/80
Arablı/Hoca Ömer k., Kızılağaç kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 73/77
Aragon Yahudi cemaati m., Edirne nf., Edirne kz.,
Sağkol, Paşa l.: TD 370/4
Araklı k., Kaloniye n., Midilli kz., Rodos l.: TD 367/194
Araklı k., Kelemiye n., Midilli kz., Rodos l.: TD 367/196
Araklıca k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/265
Araklova/Elona k., Arkadya n., Arkadya kz., Mora l.:
TD 114/180
Arakova k., Livadiye n., Livadiye kz., Agrıboz l.: TD
367/88
Aramiraz k., Fanta-i Küçük n., Dukakin vt.: TD 367/358
Aramkuyusu k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/161
Aranayovaç k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.:
TD 144/198
Aratnas/Oştotor k., Malakas n., Belgrad kz., Avlonya
l.: TD 94/30
Aravadin k., Süzebolu n., Ahyolu kz., Silistre l.: TD
542/457
Aravoniçe k., Kalavrita n., Kalavrita kz., Mora l.: TD
367/148
Araza k., Aşağı Debri n., Debri kz., Ohri l.: TD 367/373
79
Arbanaş k., İskenderiye n., İskenderiye kz., İskenderiye l.: TD 367/310
Arbanaş k., Rika n., Karadağ kz., İskenderiye l.: TD
367/345
Arbanaş k., Troboştiçe n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/325
Arbanaş k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: MAD 181/14b
Arbanaş k., bk. Gorna Kruşoviçe k., Ürgüb n., Ürgüb
kz., Alacahisar l.
Arbanaş k., bk. Jedyançe k., İştib n., İştib kz., Köstendil l.
Arbanaş k., bk. Suşiçe k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.
Arbanaş/Dolna Leskofça k., Radomir n., Ilıca kz.,
Köstendil l.: TD 167/237
Arbanaş/Isgırçova k., Sofya kz., Paşa l.: TD 130/306
Arbanaş m., Yanova nf., Novabırda kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/322
Arbanaş mz., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/199
Arbanaşko k., Nogoriçe n., İştib kz., Köstendil l.: TD
167/262
Arbina k., Florina kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/186
Arbina/Kilisepınarı k., Florina kz., Solkol, Paşa l.:
TD 235/94
Arbud k., Mat n., Mat kz., Ohri l.: TD 367/421
Arbulik k., bk. Petuşe k., Popol n., Yenibazar kz., Bosna l.
Arçaitriye (?) m., Rodos nf., Rodos kz., Rodos l.: TD
367/204
Arçişte k., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/261
Arda Nehri, Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/11
Arda Nehri, Paşa l.: TD 167/27
Ardalı yeri, Silistre kz., Silistre l.: TD 370/390
Ardan k., Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.: TD
101/90
Ardasova k., Delvine kz., Avlonya l.: TD 94/127
Ardeliçe k., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/272
Ardeniçe k., Mujake kz., Avlonya l.: TD 94/19
Ardiça k., Karitena n., Karitena kz., Mora l.: TD
367/157
Ardomişte k., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/261
Ardovişte k., Zigo, Kalamata n., Kalamata kz., Mora l.:
TD 367/185
Ardukcuköyü mz., bk. Timurhanköyü mz., Keşan
kz., Gelibolu l.
Ardvul k., İskenderiye n., İskenderiye kz., İskenderiye l.:
TD 500/574
Areza k., Depedelen kz., Avlonya l.: TD 94/294
Arfara k., Kalavrita n., Kalavrita kz., Mora l.: TD 367/148
Argalesti k., Alahonya, Çatalca kz., Tırhala l.: TD 101/12
Argirbaza k., Dragomeşte bölgesi, Angelikasrı kz.,
Karlıili l.: TD 367/2
80
Argiri, bk. Argirikasrı, Argirikasrı kz., Avlonya l.
Argiri k., Moton n., Moton kz., Mora l.: TD 114/184
Argiri mz., Koron n., Koron kz., Mora l.: TD 367/138
Argirikasrı c., Argirikasrı nf., Argirikasrı n., Argirikasrı kz., Avlonya l.: TD 94/260
Argirikasrı k., Karitena n., Karitena kz., Mora l.: TD
367/158
Argirikasrı kl., Argirikasrı kz., Avlonya l.: TD 94/256
Argirikasrı/Argirokasrı kz., Avlonya l.: TD 94/1a
Argirikasrı n., Argirikasrı kz., Avlonya l.: TD 94/211
Argirikasrı nf., Argirikasrı n., Argirikasrı kz., Avlonya l.:
TD 94/65
Argiro k., Radoviz n., Fenar kz., Tırhala l.: TD 101/239
Argiro mn., Karitena kz., Mora l.: TD 367/156
Argirokasrı, bk. Argirikasrı, Argirikasrı kz., Avlonya l.
Argirolim dalyanı, Parakalama n., Delvine kz.,
Avlonya l.: TD 94/139
Argiropulo k., Arhos n., Arhos kz., Mora l.: TD 390/199
Argiropulo k., Aydos bölgesi, Angelikasrı kz., Karlıili l.:
TD 367/5
Argiropulo mz., Arhos n., Arhos kz., Mora l.: TD 390/190
Argiropulos k., Alasonya n., Alasonya kz., Tırhala l.:
TD 101/47
Argirya k., bk. Hohla k., Dömeke n., Çatalca kz., Tırhala l.
Argiste/Çipoti k., Sovalak n., Kerpiniş kz., Tırhala l.:
TD 101/333
Argo kl., İncirli cz., Rodos kz., Rodos l.: TD 367/210
Argodin k., Berkofça kz., Paşa l.: TD 370/239
Argud k., Zagorye n., Foça kz., Hersek l.: TD 167/482
Argud y., Burmaz n., Foça kz., Hersek l.: TD 174/9
Argun k., Osaniçe n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/76
Argurica k., İştib n., İştib kz., Köstendil l.: TD 167/265
Arhangel k., Arkadya n., Arkadya kz., Mora l.: TD
367/179
Arhangel k., Asopoz, Mizistre n., Mizistre kz., Mora l.:
TD 367/168
Arhangel k., Berkofça kz., Paşa l.: TD 370/239
Arhangel k., Florina kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/184
Arhangel k., İvranya kz., Köstendil l.: TD 167/302
Arhangel k., Kestorya kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/163
Arhangel k., Kırçova kz., Sağkol, Paşa l.: TD 4/405
Arhangel k., Priştine n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD
92/50
Arhangel mn., Alacahisar n., Alacahisar kz., Alacahisar l.: TD 167/405
Arhangel mn., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.:
TD 167/433
Arhangel mn., Kestorya kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/164
Arhangel mn., Kratova kz., Köstendil l.: TD 267/565
Arhangel mn., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/276
Arhangelos k., Rodos kz., Rodos l.: TD 367/209
Arhi k., Rinasa kz., Yanya l.: TD 367/301
Arhi İstiratik/Balohor k., Zihne kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/41
Arhi Piskupye kls., Ohri vt., Ohri l.: TD 367/383
Arho Mavro k., İvloho bölgesi, Angelikasrı kz.,
Karlıili l.: TD 367/7
Arhondiçe-i Bala k., İstifa n., İstifa kz., Agrıboz l.:
TD 367/82
Arhondiçe-i Zir k., İstifa n., İstifa kz., Agrıboz l.: TD
367/82
Arhos kl., Arhos kz., Mora l.: TD 114/68
Arhos kz., Mora l.: TD 390/10
Arhos n., Arhos kz., Mora l.: TD 390/23
Arhos nf., Mora l.: TD 390/10
Arıcak Şahin/Resulli k., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/9
Arık Ahmed/Düşbudak k., Varna kz., Silistre l.: TD
215/168
Arık Ali k., Varna kz., Silistre l.: TD 370/422
Arık İlyas çf., Pokliçe k., Şubin n., Srebreniçe kz.,
İzvornik l.: TD 173/127
Arık İlyas mz., Şubin n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/128
Arık Oğuzlu k., Varna kz., Silistre l.: TD 65/81
Arıkhacılı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/235
Arıklar k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/94
Arıklar k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/100
Arıklı k., Selanik kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/93
Arıklı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/236
Arıklı k., Yörükan-ı Vize: TD 226/52
Arıköy k., Yörükan-ı Vize: TD 226/23
Arıkturalı k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/19
Arıloni k., Avlonar n., Agrıboz kz., Agrıboz l.: TD
367/65
Arızlar k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/100
Arızlı k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/114
Arızlı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/188
Arızlı k., Yörükan-ı Vize: TD 226/8
Arızlı k., Zağra-i Eskihisar n., Zağra-i Eskihisar kz.,
Sağkol, Paşa l.: TD 370/358
Arızlı/Arızlar k., Müselleman-ı Vize: TD 191/138
Arızlı/Arızlar k., Zağra-i Eskihisar kz., Sağkol, Paşa l.,
Müselleman-ı Çingane: TD 191/11
Arızoğlu çf., Kırkkilise kz., Vize l.: TD 370/275
Aribone mz., Akçahisar kz., Ohri l.: TD 367/414
Ariça mz., Mizistre n., Mizistre kz., Mora l.: TD 367/168
Arifağa m., Edirne nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/1
Arifağamahallesimescidi hücreleri, Arifağa m.,
Edirne nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/1
Arifli k., Kızılağaç kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/57
Arikpulo k., Rodos kz., Rodos l.: TD 367/209
Arila k., Yanya kz., Yanya l.: TD 273/219
Arina, Arhos n., Arhos kz., Mora l.: TD 390/198
Arina k., Mizistre n., Mizistre kz., Mora l.: TD 367/170
Arispeniç (?) k., Sidrekapsi kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/109
Ariste k., Politlika/İtbala n., Dukakin vt.: TD 367/361
Arjaniçe k., Plav, Podgoriçe kz., İskenderiye l.: TD
500/630
Arkabo k., Angelikasrı kz., Karlıili l.: TD 140/47
Arkadya kl., Arkadya kz., Mora l.: TD 367/181
Arkadya kz., Mora l.: TD 367/176
Arkadya kz., Mora l., Kıbtiyan: TD 120/289
Arkadya n., Arkadya kz., Mora l.: TD 390/24
Arkadya nf., Mora l.: TD 367/177
Arkadya nf., Arkadya kz., Mora l., Kıbtiyan: TD 120/289
Arkasa k., Mizistre n., Mizistre kz., Mora l.: TD 367/167
Arkodohor k., Karaverye kz., Solkol, Paşa l.: TD 424/371
Arkodorime k., Karitena n., Karitena kz., Mora l.: TD
367/155
Arkom/Kolina mz., Arkadya n., Arkadya kz., Mora l.:
TD 367/180
Armağan k., Akçakızanlık n., Akçakızanlık kz.,
Çirmen l., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/204
Armağan k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/73
Armağan/Armağanlı k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/23
Armağan m., bk. Nalband Hızır m., Mıgalkara nf.,
Mıgalkara kz., Gelibolu l.
Armağanca k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/56
Armağanca/Armağancı k., Yörükan-ı Kocacık: TD
222/28
Armağançi k., bk. Mümin k., Yanbolu kz., Silistre l.
Armağankuyuları k., Varna kz., Silistre l.: TD 370/426
Armağankuyusu(-i diğer) k., Varna kz., Silistre l.:
TD 370/426
Armağankuyusu k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/136
Armağanlı k., Rusikasrı kz., Silistre l.: TD 370/466
Armağanlı(-yı diğer) k., Rusikasrı kz., Silistre l.: TD
370/466
Armağanlı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/166
Armağanşalı k., Çorlu kz., Vize l.: TD 370/292
Armağanşalı k., Müselleman-ı Vize: TD 191/155
Armağnı (?) k., Karaverye kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/140
Arman k., İskenderiye n., İskenderiye kz., İskenderiye l.: TD 367/305
81
Armanesi k., Koritos n., Koritos kz., Mora l.: TD
390/296
Armatova k., Koniçe n., Premedi kz., Yanya l.: TD
367/296
Armatuş k., Morihova n., Ustrumca kz., Köstendil l.:
TD 141/232
Armenihor k., Avlonya kz., Avlonya l.: TD 94/2
Armenohor k., Florina kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/188
Armenohor k., Kestorya kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/164
Armenihor-ı Büzürk k., Avlonya kz., Avlonya l.: TD
94/18
Armina k., Arkadya n., Arkadya kz., Mora l.: TD 367/177
Arminos k., Arkadya n., Arkadya kz., Mora l.: TD
367/177
Armiryot (?) k., Narda kz., Yanya l.: TD 367/281
Armiye, Dömeke n., Çatalca kz., Tırhala l.: TD 101/14
Armiye isk., Dömeke n., Çatalca kz., Tırhala l.: TD
101/10
Armudcular k., Yenice-i Vardar kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/130
Armudlu k., Bogdanos n., Selanik kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/92
Armudlu k., Yenice-i Karasu kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/20
Armudluca k., bk. İstefanya k., Yenice-i Vardar kz.,
Solkol, Paşa l.
Armudluca/Şirmerd/Susuzköyü k., Varna kz., Silistre l.:
TD 475/105
Armudlucakuyu k., Silistre kz., Silistre l.: TD 370/389
Armudlucakuyu k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/255
Arn/Vangrov k., Debri n., Hasha-i Arnavud kz.,
Prizrin l.: TD 499/47
Arnavud canibi: TD 367/411
Arnavud k., Ahyolu kz., Silistre l.: TD 370/403
Arnavud k., Keşan kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/54
Arnavud k., bk. Erikli k., Rusikasrı kz., Silistre l
Arnavud m., Hoçuşta k., Bihlişte kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/168
Arnavud m., Kırçova nf., Kırçova kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/146
Arnavud m., Rabiye k., Luptine n., Depedelen kz.,
Avlonya l.: TD 94/5
Arnavud Ali k., bk. Kendanova k., Tırnova kz., Niğbolu l.
Arnavud Biladiçe k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.:
TD 370/308
Arnavud Davud ve Davud Bali ve Yusuf çf., Uskupye n., Neretva kz., Bosna l.: TD 164/345
Arnavud Filibos k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.: TD
370/308
82
Arnavud Hasan çf., Klaçnik k., Vişegrad n., Vişegrad
kz., Bosna l.: TD 164/166
Arnavud Hasan çf., Sile k., Neretva n., Neretva kz.,
Bosna l.: TD 164/215
Arnavud Mustafa çf., Tırnova, Saray n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 164/282
Arnavud Mustafa çf., Viranpotok k., Pripod n., Foça
kz., Hersek l.: TD 91/225
Arnavud Şahin çf., Kozludere k., Karıyaya n.,
Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD 75/217
Arnavud-ı Büzürk k., Edirne n., Edirne kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/7
Arnavud-ı Küçük/Benefşelik k., Edirne n., Edirne kz.,
Sağkol, Paşa l.: TD 370/7
Arnavudan k., Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.: TD
101/132
Arnavudan m., Yenişehir nf., Yenişehir n., Yenişehir
kz., Tırhala l.: TD 105/360
Arnavudköy k., bk. Bahadırlı k., Yanbolu kz., Silistre l.
Arnavudköy k., bk. Baylova k., Tırnova kz., Niğbolu l.
Arnavudkuyuları k., Prevadi kz., Silistre l.: TD 370/438
Arnavudkuyusu(-i diğer) k., Prevadi kz., Silistre l.:
TD 370/438
Arnavudkuyusu k., Varna kz., Silistre l.: TD 370/430
Arnavudkuyusu(-i diğer) k., Varna kz., Silistre l.: TD
370/430
Arnavudkuyusu k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/61
Arnavudkuyusu k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/134
Arnavudlar k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/116
Arnavudlar k., bk. Sovucakpınarı k., Filibe kz.,
Sağkol, Paşa l.
Arnavudlu k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/177
Arnavudlu k., bk. Çevişge k., Çatalca n., Çatalca kz.,
Tırhala l.
Arnavudpınarı k., Hırsova kz., Silistre l.: TD 370/415
Arnavudpınarı/Evhadcı k., Silistre kz., Silistre l.: TD
215/34
Arnayeva k., Belgrad n., Belgrad kz., Semendire l.:
TD 144/14
Arnite k., Rodos kz., Rodos l.: TD 635/35
Arnos k., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/264
Aro İsrabetli (?) Laskar m., Siroz nf., Siroz kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/65
Arola k., Grebene bölgesi, Balyabadra kz., Mora l.:
TD 367/121
Aroni k., Alasonya n., Alasonya kz., Tırhala l.: TD
101/146
Aronyada k., Kerpiniş n., Kerpiniş kz., Tırhala l.: TD
101/301
Aroviçe k., Karitena n., Karitena kz., Mora l.: TD 367/159
Arpacı Hanı, Edirne nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 494/21
Arpacı Hamza m., Edirne nf., Edirne kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/1
Arpacılar k., Kırkkilise kz., Vize l.: TD 370/274
Arpaç k., bk. Donuzviranı k., Rusikasrı kz., Silistre l.
Arpaç k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/81
Arpaç k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/24
Arpaçlı k., Kırkkilise kz., Vize l.: TD 370/275
Arpadi k., Soğudak kz., Kefe l.: TD 370/486
Arpalı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/219
Arpalı k., Yörükan-ı Vize: TD 226/46
Arpayazıcı Hanı, Edirne nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/7
Arpeden-i Büzürk k., Eceovası n., Gelibolu kz.,
Gelibolu l.: TD 75/264
Arpeden-i Küçük k., Eceovası n., Gelibolu kz.,
Gelibolu l.: TD 75/254
Arporne mz., Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.:
TD 1011/781
Arpuz Ata k., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/36
Arra k., İskenderiye n., İskenderiye kz., İskenderiye l.:
TD 367/311
Arsen k., Vodena n., Yenice-i Vardar kz., Solkol,
Paşa l.: TD 70/159
Arslan bin Mehmedbey bin Yahyapaşa çf., Morava n.,
Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD 167/354
Arslan veled-i İbrahim çf., Biştrani k., Bobofça n.,
Brod kz., Bosna l.: MAD 540/50
Arslanhane zv., Edirne nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/6
Arslanlı k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/71
Arslanlı k., Müselleman-ı Vize: TD 191/151
Arslanlı k., Tataran-ı Bozapa: TD 226/67
Arslanlı k., Yörükan-ı Vize: TD 226/34
Arslansofu k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/79
Arşit k., Malizi n., Dukakin vt.: TD 367/360
Arşite k., Fanta-i Büzürk n., Dukakin vt.: TD 367/359
Artabas k., Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/144
Artazino k., Karitena n., Karitena kz., Mora l.: TD
367/159
Artik k., Arkadya n., Arkadya kz., Mora l.: TD 367/178
Artik k., Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.: TD 101/224
Artinyani k., Karaverye kz., Solkol, Paşa l.: TD 424/345
Artotine k., Ülündürük bölgesi, Livadiye kz., Tırhala l.:
TD 101/25
Artotova k., Karavari n., Kerpiniş kz., Tırhala l.: TD
101/306
Artuklar k., Yanbolu kz., Silistre l.: TD 65/116
Artuklu k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/27
Aru İsraniko Selünger (?) m., Siroz nf., Siroz kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/65
Aruk Nasuh k., Vize n., Vize l.: TD 370/254
Aruk Nasuh k., Müselleman-ı Vize: TD 191/149
Aruk Nasuh k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/271
Aruk Nasuh k., Yörükan-ı Vize: TD 226/15
Arvaniçe k., Moton n., Moton kz., Mora l.: TD 367/128
Arvanid k., Badracık n., Badracık kz., Tırhala l.: TD
101/285
Arvanokasrı k., Hulumiç n., Hulumiç kz., Mora l.:
TD 390/97
Arya k., bk. Pandayimat k., Kerpiniş n., Kerpiniş kz.,
Tırhala l.
Aryana k., Kaloniye n., Midilli kz., Rodos l.: TD 367/194
Aryanda k., Mangub kz., Kefe l.: TD 370/488
Aryos k., Çatalca n., Çatalca kz., Tırhala l.: TD 101/71
Aryurikasrı/Zenebiş vt., Avlonya l.: TD 1M/1
Arzani k., Prespa n., Görice kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/172
Arzaniçe k., Bihor kz., İskenderiye l.: TD 367/320
Arze k., Malakas n., Belgrad kz., Avlonya l.: TD 94/60
Arzo k., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/275
Asa k., Rodos kz., Rodos l.: TD 635/43
Asamşa mz., Mizistre n., Mizistre kz., Mora l.: TD
367/168
Asani k., Koritos n., Koritos kz., Mora l.: TD 367/152
Asani k., Lefkada bölgesi, Aya Mavra kz., Karlıili l.:
TD 367/16
Asani k., Varnaka bölgesi, Angelikasrı kz., Karlıili l.:
TD 367/9
Asani k., bk. Goyniçe k., Kalavrita n., Kalavrita kz.,
Mora l.
Asanofça k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.: TD
167/437
Asarlı k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/8
Asboğa çeltüknehri, Karaverye kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/142
Asboğa/Makrigoz k., Karaverye kz., Solkol, Paşa l.:
TD 424/143
Asıl İlyas k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/147
Asılbey cisri, Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/234
Asılbey m., Şehirköy nf., Şehirköy kz., Paşa l.: TD
370/221
Asılbeyi çf., Müselleman-ı Vize: TD 191/143
Asılbeyi k., Ferecik kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/47
Asılbeyi k., Tekürdağı kz., Çirmen l.: TD 370/345
Asılbeyi k., bk. Hacı Musa k., Hasköy n., Hasköy kz.,
Çirmen l.
Asılbeyi/Asılbeyli k., Kırkkilise kz., Vize l.: TD 370/275
Asılbeyli k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/57
83
Asılbeyli k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/299
Asılbeyli k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/18
Asılbeyli k., bk. Kayacık k., Pınarhisar n., Vize l.
Asılbeyli k., bk. Kosta k., Prevadi kz., Silistre l.
Asılcalar k., Nogoriçe n., İştib kz., Köstendil l.: TD
167/263
Asılcalı k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/11
Asılhan çf., Bigalı-yı Küçük k., Karıyaya n., Gelibolu kz.,
Gelibolu l.: TD 75/273
Asılhan çf., Kluç, Uskupye n., Neretva kz., Bosna l.:
MAD 540/117
Asılhan çf., Tatarlar k., Abrı n., Mıgalkara kz.,
Gelibolu l.: TD 75/622
Asılhan k., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/39
Asılhan k., Edirne n., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/10
Asılhan k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/144
Asılhan k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/13
Asılhan k., bk. Has k., Edirne n., Edirne kz., Sağkol,
Paşa l.
Asılhan/Hacı Ahmedyurdu k., Silistre kz., Silistre l.: TD
701/270
Asılhan bin Mehmed çf., Bayezidli k., Keşan kz.,
Sağkol, Paşa l./Gelibolu l.: TD 75/336
Asılhanar k., bk. Hacı Halil k., Dubniçe n., Ilıca kz.,
Köstendil l.
Asılhanbey m., Filibe nf., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/85
Asılhanfakih bin Hamza çf., Kadı k., Harala n.,
Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD 75/198
Asılhanlı k., Kırkkilise kz., Vize l.: TD 370/271
Asılhanlı k., Tataran-ı Bozapa: TD 226/69
Asılhanlı k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/14
Asılhanlı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/175
Asılkırı k., Tataran-ı Aktav: TD 223/116
Asılkırı k., Zağra-i Eskihisar kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/70
Asılpaşahatun binti Sarucabey md., Gelibolu nf.,
Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD 75/470
Asiyab-ı Apostol k., Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.: TD
101/340
Asiyab-ı Cedid, Hodbine k., Blagay n., Foça kz.,
Hersek l.: TD 91/165
Asiyab-ı Ömerbey k., bk. Kalivya k., Yenişehir n.,
Yenişehir kz., Tırhala l.
Asiyab-ı Umurkethuda k., Badracık n., Badracık kz.,
Tırhala l.: TD 101/11
Asiyablı k., Zağra-i Eskihisar kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/71
Askakos k., Aya Mavra kz., Karlıili l.: TD 367/14
Asmalı Yörükan-ı Selanik: TD 225/184
84
Asomat k., Karaverye kz., Solkol, Paşa l.: TD 70/185
Asomat k., Prespa n., Görice kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/175
Asomat/Asomati k., Kalamata n., Kalamata kz.,
Mora l.: TD 367/185
Asomat m., Selanik nf., Selanik kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/84
Asomat mz., Brasiryani k., Avlonya kz., Avlonya l.:
TD 94/204
Asomata k., Golos, Çatalca kz., Tırhala l.: TD 101/36
Asonova k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/130
Asopos/Asopoz isk., Mizistre n., Mizistre kz., Mora l.:
TD 367/184
Asopoz k., Mizistre n., Mizistre kz., Mora l.: TD 367/172
Asopoz kl., Mizistre kz., Mora l.: TD 367/174
Asopoz/Asopozkalesi nf., Mizistre n., Mizistre kz.,
Mora l.: TD 367/172
Asotena k., Arkadya n., Mora l.: TD 367/178
Asotena k., Vidriniçe zeameti, Salina n., Livadiye kz.,
Agrıboz l.: TD 367/94
Aspiro Forada k., Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.:
TD 101/105
Aspiro Kambo k., Grebene kz., Yanya l.: TD 367/290
Aspiro Litari/Lefterehor k., Alasonya n., Alasonya kz.,
Tırhala l.: TD 101/142
Aspiro Mazaraki k., Krevukor n., Karitena kz., Mora l.:
TD 367/159
Aspiro Petro k., Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.: TD
101/83
Aspiro Yani k., Mizistre n., Mizistre kz., Mora l.: TD
114/46
Aspirokilise k., Avlonya kz., Avlonya l.: TD 94/210
Aspirokilise k., Grebene kz., Yanya l.: TD 367/293
Aspirokilise k., Haslar, Tırhala n., Tırhala kz.,
Tırhala l.: TD 101/88
Aspirokilise-i Çabak (?) k., Kraçova, Tırhala n.,
Tırhala kz., Tırhala l.: TD 101/110
Aspirokilise-i Küçük k., Tırhala n., Tırhala kz.,
Tırhala l.: TD 101/115
Aspiropotam k., Agrafa n., Fenar kz., Tırhala l.: TD
101/202
Aspiropotam k., Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.: TD
101/232
Aspiropotamo Nehri, Angelikasrı kz., Karlıili l.: TD
367/4
Aspirospiti isk., Livadiye n., Livadiye kz., Agrıboz l.:
TD 367/88
Asproyani k., bk. Amoryani k., Karavari n., Kerpiniş kz.,
Tırhala l.
Asproyaş k., Karavari n., Kerpiniş kz., Tırhala l.: TD
101/41
Aste k., Politlika/İtbala n., Dukakin vt.: TD 367/361
Asteri k., bk. Belye k., Balyabadra kz., Mora l.
Astro k., Arkadya n., Arkadya kz., Mora l.: TD 367/179
Astro mz., Arhos n., Arhos kz., Mora l.: TD 390/16
Aşağı m., bk. Silahdar Ali m., Pınarhisar nf., Pınarhisar kz., Vize l.
Aşağı Apripe k., Politlika/İtbala n., Dukakin vt.: TD
367/361
Aşağı Bektaşlı k., Nogoriçe n., İştib kz., Köstendil l.:
TD 167/264
Aşağı Belabicka k., Berkofça kz., Paşa l.: TD 370/236
Aşağı Berziçko k., Siroz kz., Solkol, Paşa l.: TD 143/105
Aşağı Bucak, Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/231
Aşağı Çeltükçü k., bk. Kurbağareis k., Vize n., Vize l.
Aşağı Çıracı k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/157
Aşağı Debri n., Debri kz., Ohri l.: TD 367/402
Aşağı Derbend/Hisarlık k., Samakov kz., Paşa l: TD
370/117
Aşağı Elişiçe k., Jupe n., Debri kz., Ohri l.: TD 367/398
Aşağı Filip k., Nevrekop kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/51
Aşağı Fraştani k., Derrepoli n., Argirikasrı kz., Avlonya l.: TD 94/96
Aşağı Gırbelan n., Karadağ kz., İskenderiye l.: TD
367/347
Aşağı Gökçeli k., Kızılağaç kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/58
Aşağı Işıklar k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD 370/554
Aşağı İvrondi k., Nevrekop kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/48
Aşağı Keret k., Malizi n., Dukakin vt.: TD 367/360
Aşağı Kırçişte k., Yukarı Debri n., Debri kz., Ohri l.:
TD 367/393
Aşağı Kizine k., Aşağı Debri n., Debri kz., Ohri l.:
MAD 508/66
Aşağı Kosovrast k., Rika n., Debri kz., Ohri l.: TD 81/3
Aşağı Kurtulmuş k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.: TD
370/313
Aşağı Küreler k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/16
Aşağı Luta k., Berkofça kz., Paşa l.: TD 370/236
Aşağı Melniçani k., Rika n., Debri kz., Ohri l.: TD
367/392
Aşağı Negolyani/Dobromirine k., Siroz kz., Solkol,
Paşa l.: TD 403/487
Aşağı Nuska k., Zihne kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/41
Aşağı Papranik k., Jupe n., Debri kz., Ohri l.: TD 367/400
Aşağı Parteni/İvrişi k., Avlonar n., Agrıboz l.: TD
420/129
Aşağı Pepelova k., Nevrekop kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/50
Aşağı Poroy k., Timurhisarı kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/59
Aşağı Prest k., Aşağı Debri n., Debri kz., Ohri l.: TD
367/396
Aşağı Rape k., Fanta-i Büzürk n., Dukakin vt.: TD
367/359
Aşağı Ribarçe k., Manastır kz., Sağkol, Paşa l.: TD
232/442
Aşağı Rodulova k., Vodena n., Yenice-i Vardar kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/132
Aşağı Sengirti k., Nevrekop kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/50
Aşağı Sina k., Aşağı Debri n., Debri kz., Ohri l.: TD
367/396
Aşağı Tac k., Kolonya n., Görice kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/173
Aşağı Taşova/Lika k., Nevrekop kz., Solkol, Paşa l.:
TD 70/73
Aşağı Türkohor çeltüknehri, Drama kz., Solkol, Paşa l.:
TD 374/24
Aşağı Yusufkuyusu mz., Silistre kz., Silistre l.: TD
65/49
Aşağı Zagorye n., Argirikasrı kz., Avlonya l.: TD 94/66
Aşağıhisar m., Midilli nf., Midilli n., Midilli kz.,
Rodos l.: TD 367/195
Aşağıkarye k., bk. Dragoviçe k., Aydos bölgesi,
Angelikasrı kz., Karlıili l.
Aşağıova mz., Uskupye n., Neretva kz., Bosna l.: TD
212/409
Aşçı Hızır/Kadı Halil k., Harala n., Mıgalkara kz.,
Gelibolu l.: TD 75/296
Aşçı Hüseyin çf., Polaniçe k., Saray n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 164/134
Aşçı İlyas çf., Zadobre k., Osaniçe n., Foça kz.,
Hersek l.: TD 167/472
Aşçı Karaca bağı, Gelibolu n., Gelibolu kz., Gelibolu l.:
TD 75/506
Aşçı Şadi çf., Duymovik k., Saray n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 164/256
Aşçı Şirmerd çf., Tırbuştiçe k., Sokol n., Foça kz.,
Hersek l.: TD 167/457
Aşçılar mz., bk. Magula mz., Fenar n., Fenar kz.,
Tırhala l.
Aşçımescidi m., Gümülcine nf., Gümülcine n., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/7
Aşık Hamza k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/4
Aşık Seğid/Germiyanlı/Sofular k., Yenişehir n., Yenişehir kz., Tırhala l.: TD 101/161
Aşıklar m., bk. Hacı Abrı m., İpsala nf., İpsala kz.,
Sağkol, Paşa l.
Aşıklar/Aşıklı m., İpsala nf., İpsala kz., Sağkol, Paşa l.,
Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/92
Aşıklı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/231
Aşpata k., Arhos n., Arhos kz., Mora l.: TD 390/189
85
Aşpata k., Moton n., Moton kz., Mora l.: TD 114/185
At Değirmeni, Kutalat k., Delvine n., Delvine kz.,
Avlonya l.: TD 94/127
At Meydanı, Kutalat k., Delvine n., Delvine kz.,
Avlonya l.: TD 94/127
At (?) mz., Bende n., Akçahisar kz., Ohri l.: TD 367/406
Atanas k., Ahyolu kz., Silistre l.: TD 370/403
Atanasi m., Fenar nf., Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.:
TD 105/223
Atatası k., bk. Nuruddin k., Kızılağaç kz., Sağkol, Paşa l.
Ataya k., Karitena n., Karitena kz., Mora l.: TD 367/161
Ataya k., Ülündürük bölgesi, Livadiye kz., Tırhala l.:
TD 101/24
Atbazarı yeri, Mıgalkara nf., Mıgalkara kz., Gelibolu l.:
TD 75/554
Ateri k., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/25
Ateri k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/380
Atina isk., Atina kz., Agrıboz l.: TD 367/74
Atina kl., Atina kz., Agrıboz l.: TD 367/78
Atina kz., Agrıboz l.: TD 367/74
Atina kz., Agrıboz l., Kıbtiyan: TD 120/286
Atina n., Atina kz., Agrıboz l.: TD 367/77
Atina nf., Atina n., Atina kz., Agrıboz l.: TD 367/74
Atiniçe mz., Morava n., Pojega kz., Semendire l.: TD
1011/950
Atiyamezraası mn., Arkadya n., Arkadya kz., Mora l.:
TD 367/177
Atlı veled-i Ayas çf., Pridvoriçe k., Olofça n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/120
Atlılar k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/115
Atlıoğlu k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/171
Atlıoğlu k., bk. Karagöz k., Yenice-i Zağra kz., Çirmen l.
Atmaca bşt., Komarniçe n., Prepolye kz., Hersek l.:
TD 174/250
Atmaca çf., Kadı k., Abrı n., Mıgalkara kz., Gelibolu l.:
TD 75/286
Atmaca çf., Göni k., Abrı n., Mıgalkara kz., Gelibolu l.:
TD 75/333
Atmaca çf., Istarine mahalli, Brod kz., Bosna l.:
MAD 540/153
Atmaca çf., Ömerci k., Abrı n., Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD 75/279
Atmaca çf., Siliçe k., Pripod n., Foça kz., Hersek l.:
TD 167/491
Atmaca k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/25
Atmaca k., bk. Avunduk k., Silistre kz., Silistre l.
Atmaca Kasab dükkanı, Kalaönü, Gelibolu nf.,
Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD 75/424
Atmaca peder-i Nasuh ve Murad veled-i Alagöz çf.,
Gorna Selani k., Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.:
TD 164/136
86
Atmaca veled-i Hızır ve Mehmed çf., Umolani k.,
Neretva n., Neretva kz., Bosna l.: TD 164/222
Atmaca veled-i İlyas ve Mahmud çf., Çaydıraz k.,
Brod n., Brod kz., Bosna l.: MAD 540/53
Atmaca-i Dellal ve Ali çf., Letovik k., Visoka n.,
Saray kz., Bosna l.: TD 164/338
Atmaca-i Gosnik çf., Kuprez n., Neretva kz., Bosna l.:
MAD 540/121
Atmacaderesi k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/85
Atmacaköy k., bk. Islava k., Hırsova kz., Silistre l.
Atmacaköy k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/77
Atmacaköy k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/65
Atmacalar/Atmacalı k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/21
Atmacalı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/118
Atmacalı/Atmacalar k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/164
Atmacapınarı k., bk. Kozluca k., Silistre kz., Silistre l.
Atmacareis çf., Kozludere k., Karıyaya n., Gelibolu kz.,
Gelibolu l.: TD 75/202
Atmacayurdu k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/64
Atmacayurdu k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/156
Atorniko/İvanko İstepan m., Belasniçe nf., Belasniçe n.,
Vulçıtrın l.: TD 234/138
Avanis Andreya keşişan mn., İmanoz k., Misivri,
Silistre l.: TD 65/100
Avanlı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/232
Avarniçe k., Dömeke n., Çatalca kz., Tırhala l.: TD 101/34
Avarniçe k., Platimana bölgesi, Yenişehir kz., Tırhala l.:
TD 101/15
Avas k., Rinasa kz., Yanya l.: TD 350/577
Avdal mz., Silivri kz., Vize l.: TD 370/301
Avdala k., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/270
Avdalı k., Yörükan-ı Vize: TD 226/55
Avgarya k., Oroz n., Agrıboz kz., Agrıboz l.: TD 367/66
Avlak k., İzdin n., İzdin kz., Agrıboz l.: TD 367/99
Avlar k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/17
Avlarlar k., Pirlepe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/173
Avlayanlı k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/180
Avlayanlı k., Tataran-ı Yanbolu: TD 222/89
Avlayanlı k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/6
Avlayanlı k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/85
Avlı k., Yörükan-ı Vize: TD 226/30
Avlınökeri k., Drama kz., Solkol, Paşa l.: TD 7/78
Avliva (?) k., Sovalak n., Kerpiniş kz., Tırhala l.: TD
101/330
Avlolar k., bk. Doğancılar k., Alasonya n., Alasonya kz.,
Tırhala l.
Avlonar k., Avlonar n., Agrıboz kz., Agrıboz l.: TD
367/69
Avlonya isk., Avlonya n., Avlonya kz., Avlonya l.:
TD 94/4
Avlonya kl., Avlonya kz., Avlonya l.: TD 94/305
Avlonya Kulesi, Avlonya kz., Avlonya l.: TD 94/305
Avlonya kz., Avlonya l.: TD 1078/2
Avlonya kz., Avlonya l., Kıbtiyan: TD 120/260
Avlonya l.: TD 94/1c
Avlonya m., İlbasan nf., İlbasan kz., İlbasan l.: TD
367/432
Avlonya memlahası, Avlonya kz., Avlonya l.: TD 1078/2
Avlonya n., Avlonya kz., Avlonya l.: TD 94/211
Avlonya nf., Avlonya n., Avlonya kz., Avlonya l.:
TD TD 1078/2
Avlonya vt., Avlonya l.: TD 94/3
Avluca k., Harala n., Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD
75/344
Avluobası k., Tataran-ı Bozapa: TD 226/77
Avluobası k., Yörükan-ı Vize: TD 226/50
Avradalanı y., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/96
Avrami k., Balyabadra kz., Mora l.: TD 367/123
Avramiyo k., Koron n., Koron kz., Mora l.: TD 114/13
Avrathisarı kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/115
Avrathisar kz., Solkol, Paşa l., Kıbtiyan: TD 120/223
Avrathisarı n., Avrathisarı kz., Solkol, Paşa l., Yörükan-ı
Selanik: TD 225/189
Avrathisarı nf., Avrathisarı kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/115
Avrathisarı nf., Avrathisarı n., Avrathisarı kz., Solkol,
Paşa l., Yörükan-ı Selanik: TD 225/192
Avrathisarı şemhanesi, Solkol, Paşa l.: TD 167/85
Avrathisarı vt., Solkol, Paşa l.: TD 167/116
Avşar, bk. Afşar
Avşar k., Düğünciili n., Vize kz., Vize l.: TD 370/250
Avşar k., Yenice-i Karasu kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/22
Avşar/Avşarlı k., Düğüncüili n., Vize kz., Vize l.,
Müselleman-ı Çingane: TD 191/56
Avşar/Avşarlı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/24
Avşar mz., Düğünciili n., Vize kz., Vize l.: TD 370/250
Avşarlar k., Yenice-i Karasu kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/25
Avşarlı k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/86
Avşarlı/Afşarlı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/22
Avşarlı k., Zağra-i Eskihisar kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/70
Avşarlı/Afşarlı k., Tekfurdağı n., Tekfurdağı kz.,
Çirmen l., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/357
Avunduk/Atmaca k., Silistre kz., Silistre l.: TD 483/345
Avunduk/Avunduklu k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/270
Avunduk-ı Büzürk k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/107
Avunduk-ı Küçük k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/107
Aya/Yeniceköy k., Kesriçe n., Yenişehir kz., Tırhala l.:
TD 101/74
Aya Ambel m., Yanya nf., Yanya kz., Yanya l.: TD
367/260
Aya Andreya Mestik m., Kestorya nf., Kestorya kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/160
Aya Bırda mz., Hulumiç n., Hulumiç kz., Mora l.:
TD 390/15
Aya Brasgova k., bk. İsveti Petka k., Timurhisarı kz.,
Solkol, Paşa l.
Aya Dendri k., Kesriçe n., Yenişehir kz., Tırhala l.: TD
101/176
Aya Dendro k., Sovalak n., Kerpiniş kz., Tırhala l.: TD
445/562
Aya Dimitri isk., Kalamata n., Kalamata kz., Mora l.:
TD 367/184
Aya Dimitri k., Platimana bölgesi, Yenişehir kz., Tırhala l.: TD 101/17
Aya Dimitri m., Narince nf., İstanköy kz., Rodos l.: TD
367/212
Aya Dora m., Koritos nf., Koritos n., Koritos kz.,
Mora l.: TD 80/768
Aya Doşa k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.: TD 370/308
Aya Duka k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.: TD 370/310
Aya Fotine m., Menlik nf., Menlik n., Timurhisar kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/287
Aya Guzme mz., Finik k., Delvine n., Delvine kz.,
Avlonya l.: TD 94/122
Aya Honide (?) m., Siroz nf., Siroz kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/65
Aya İrini m., Gardik k., Mizistre n., Mizistre kz.,
Mora l.: TD 367/166
Aya İrini Tirana mz., Atina n., Atina kz., Agrıboz l.:
TD 420/70
Aya İspas m., Yanya nf., Yanya kz., Yanya l.: TD
367/260
Aya İspas-ı Küçük m., Yanya nf., Yanya kz., Yanya l.:
TD 367/261
Aya İstiratko m., Narince nf., İstanköy kz., Rodos l.:
TD 635/73
Aya İstiratko m., Piyal kl., İstanköy kz., Rodos l.: TD
635/78
Aya Katarin k., Alasonya n., Alasonya kz., Tırhala l.:
TD 101/347
Aya Kiryaki k., Agrıboz kz., Agrıboz l.: TD 420/23
Aya Kiryaki k., Narda kz., Yanya l.: TD 367/284
Aya Kiryaki k., Platimana bölgesi, Yenişehir kz.,
Tırhala l.: TD 101/17
Aya Kiryaki k., Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.: TD
101/105
Aya Kiryaki k., bk. Pronoz k., Avlonar n., Agrıboz kz.,
Agrıboz l.
Aya Kiryaki m., Menlik nf., Menlik n., Timurhisar kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/287
87
Aya Kiryaki m., Serfiçe nf., Serfiçe kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/147
Aya Kiryaki m., Siroz nf., Siroz kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/66
Aya Kiryaki mz., Siroz kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/66
Aya Komı k., Avlonar n., Agrıboz kz., Agrıboz l.:
TD 367/65
Aya Konide k., Sidrekapsi n., Sidrekapsi kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/97
Aya Konine m., Rodos nf., Rodos kz., Rodos l.: TD
367/205
Aya Kosta k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.: TD 370/308
Aya Kostandin m., İnebahtı nf., İnebahtı kz., Tırhala l.:
TD 105/10
Aya Kozma k., Mizistre kz., Mora l.: TD 367/168
Aya Kozma k., Kaloniye n., Midilli kz., Rodos l.: TD
367/194
Aya Lahvasa/Ayo Yani k., Agrıboz n., Agrıboz kz.,
Agrıboz l.: TD 367/69
Aya Limonitre m., Narince nf., İstanköy kz., Rodos l.:
TD 635/66
Aya Lukas m., Yanya nf., Yanya kz., Yanya l.: TD
367/260
Aya Lundi k., Kaloniye n., Midilli kz., Rodos l.: TD
367/196
Aya Mama k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.: TD 370/309
Aya Marine çeltüknehri, Karaverye kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/142
Aya Marine k., Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.: TD 101/188
Aya Marine k., Karaverye kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/143
Aya Marine k., Livadiye n., Livadiye kz., Agrıboz l.:
TD 196/86
Aya Marine m., Rodos nf., Rodos kz., Rodos l.: TD
367/204
Aya Marine m., Siroz nf., Siroz kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/65
Aya Marine m., Tırhala nf., Tırhala n., Tırhala kz.,
Tırhala l.: TD 367/230
Aya Maryana k., bk. Panaya k., Kelemerye n., Selanik kz., Solkol, Paşa l.
Aya Mavra dalyanı, Aya Mavra kz., Karlıili l.: TD 367/14
Aya Mavra isk., Aya Mavra kz., Karlıili l.: TD 367/14
Aya Mavra kl., Karlıili l.: TD 367/15
Aya Mavra kz., Karlıili l.: TD 367/14
Aya Mavra nf., Aya Mavra kz., Karlıili l.: TD 367/14
Aya Mavrakalesi cisri, Aya Mavra kz., Karlıili l.: TD
367/14
Aya Mertande m., Siroz nf., Siroz kz., Solkol, Paşa l.:
TD 430/355
Aya Mina k., Agrıboz kz., Agrıboz l.: TD 367/63
Aya Mina k., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/261
88
Aya Momi mn., Selanik nf., Selanik kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/107
Aya Moni mz., Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.: TD
367/246
Aya Nana k., Mandud n., Agrıboz kz., Agrıboz l.: TD
196/188
Aya Nargir m., İnebahtı nf., İnebahtı kz., Tırhala l.:
TD 105/10
Aya Nargir m., Tırhala nf., Tırhala n., Tırhala kz.,
Tırhala l.: TD 367/230
Aya Nargir/Karelköy (?) k., Siroz kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/69
Aya Nargiri k., Alahonya, Çatalca kz., Tırhala l.: TD
105/693
Aya Nargiri m., Narince nf., İstanköy kz., Rodos l.:
TD 635/66
Aya Nargiri m., Rodos nf., Rodos kz., Rodos l.: TD
367/204
Aya Nargiri m., Serfiçe nf., Serfiçe kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/147
Aya Nargiri Vrebsi mz., Pasak, Mizistre n., Mizistre kz.,
Mora l.: TD 390/162
Aya Nargiro m., Yanya nf., Yanya kz., Yanya l.: TD
367/260
Aya Nedriye k., Delvine kz., Avlonya l.: TD 94/272
Aya Nikola k., Agrafa n., Fenar kz., Tırhala l.: TD
101/230
Aya Nikola k., Aspiropotam, Tırhala n., Tırhala kz.,
Tırhala l.: TD 101/83
Aya Nikola k., Karitena n., Karitena kz., Mora l.: TD
367/161
Aya Nikola k., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/271
Aya Nikola k., bk. Mıkrı Osovişte k., İştin kz., Solkol,
Paşa l.
Aya Nikola k., bk. Sola k., İstifa n., İstifa kz., Agrıboz l.
Aya Nikola m., Edirne nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/5
Aya Nikola m., İnebahtı nf., İnebahtı kz., Tırhala l.:
TD 105/9
Aya Nikola m., Rodos nf., Rodos kz., Rodos l.: TD
367/204
Aya Nikola Kosiniçe/Ayo Nikola Kosiniçe m., Kestorya nf., Kestorya kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/160
Aya Nikola Mina m., İstifa nf., İstifa n., İstifa kz.,
Agrıboz l.: TD 367/81
Aya Nikola/Papa Katono m., Serfiçe nf., Serfiçe kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 424/447
Aya Nikoladislo m., Rodos nf., Rodos kz., Rodos l.:
TD 367/204
Aya Oditra m., Narince nf., İstanköy kz., Rodos l.:
TD 635/67
Aya Oditra m., Piyal kl., İstanköy kz., Rodos l.: TD
635/74
Aya Paraskeva k., Serfiçe kz., Solkol, Paşa l.: TD 433/646
Aya Paraskeva/Aya Paraskevi k., Kalavrita n.,
Kalavrita kz., Mora l.: TD 367/144
Aya Paraskeva/Çeronya k., Sidrekapsi, Solkol, Paşa l.:
TD 167/97
Aya Paraskeva/Plesat k., Argirikasrı kz., Avlonya l.:
TD 94/261
Aya Paraskeva m., Rodos nf., Rodos kz., Rodos l.:
TD 367/204
Aya Paraskeva mz., Gumeniçe k., Avlonya kz., Avlonya l.: TD 94/211
Aya Paraskeva/Aya Paraskevi mz., Balyabadra kz.,
Mora l.: TD 367/122
Aya Paraskevi, Karitena n., Karitena kz., Mora l.: TD
390/105
Aya Paraskevi k., Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.: TD
101/221
Aya Paraskevi k., Haslar, Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.: TD 101/130
Aya Paraskevi k., Hortaç n., Selanik kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/88
Aya Paraskevi k., Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.: TD
101/88
Aya Paraskevi k., Ülündürük bölgesi, Livadiye kz.,
Tırhala l.: TD 101/26
Aya Paraskevi k., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/269
Aya Paraskevi k., bk. Kaloş Mazi k., Arhos n., Arhos kz.,
Mora l.
Aya Paraskevi/Ayo Yorgi k., Kelemerye n., Selanik kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/98
Aya Paraskevi/Ayo Yorgi/Nihor k., Kelemerye n.,
Selanik kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/87
Aya Paraskevi/Boykos k., Aydos bölgesi, Angelikasrı kz., Karlıili l.: TK, KKA 77/42b
Aya Paraskevi/Varilko k., Hulumiç n., Hulumiç kz.,
Mora l.: TD 607/235
Aya Paraskevi kls., Narda nf., Narda kz., Yanya l.:
TD 367/287
Aya Paraskevi m., Andomahya kl., İstanköy kz., Rodos l.: TD 635/84
Aya Paraskevi m., Narince nf., İstanköy kz., Rodos l.:
TD 367/212
Aya Paraskevi m., Tırhala nf., Tırhala n., Tırhala kz.,
Tırhala l.: TD 367/230
Aya Paraskevi m., Yanya nf., Yanya kz., Yanya l.:
TD 367/260
Aya Paraskevi-yi Küçük m., Yanya nf., Yanya kz.,
Yanya l.: TD 367/260
Aya Paraskevi mz., Kalavrita n., Kalavrita kz., Mora l.:
TD 390/24
Aya Paraskevi mz., Krevukor n., Karitena kz., Mora l.:
TD 80/309
Aya Patay/Lukata Çimen k., Siroz kz., Solkol, Paşa l.:
TD 403/497
Aya Pavli k., Vize n., Vize l.: TD 370/254
Aya Pigi k., Kızılhisar n., Agrıboz kz., Agrıboz l.:
TD 196/211
Aya Piskopi m., Narince nf., İstanköy kz., Rodos l.:
TD 635/71
Aya Pispoki m., Piyal kl., İstanköy kz., Rodos l.: TD
635/74
Aya Playa/Ayo Playa m., Selanik nf., Selanik kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/83
Aya Postol m., Narince nf., İstanköy kz., Rodos l.:
TD 367/212
Aya Postol Griviş m., Kestorya nf., Kestorya kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/161
Aya Rini k., Herese n., Midilli kz., Rodos l.: TD 264/44
Aya Rita/Kıladita k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.:
TD 286/279
Aya Rosani k., Karitena n., Karitena kz., Mora l.: TD
390/31
Aya Sava m., Rodos nf., Rodos kz., Rodos l.: TD 367/204
Aya Serande k., Aydos bölgesi, Angelikasrı kz., Karlıili l.: TD 367/11
Aya Sideros k., Rodos kz., Rodos l.: TD 367/208
Aya Sigel/Aya Sigeli k., Mizistre n., Mizistre kz.,
Mora l.: TD 367/165
Aya Sofya c., Selanik nf., Selanik kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/101
Aya Sofya k., Limnos cz., Gelibolu l.: TD 75/172
Aya Sofya m., Agrıboz n., Agrıboz kz., Agrıboz l.:
TD 367/69
Aya Sofya m., Narda nf., Narda kz., Yanya l.: TD 367/279
Aya Sofya m., Palyanbolukalesi nf., Gelibolu l.: TD
75/122
Aya Tanasi m., İnebahtı nf., İnebahtı kz., Tırhala l.:
TD 105/12
Aya Tiryada m., Badracık nf., Badracık n., Badracık kz.,
Tırhala l.: TD 367/24
Aya Todor k., Herese n., Midilli kz., Rodos l.: TD
367/195
Aya Todor k., Oroz n., Agrıboz kz., Agrıboz l.: TD
367/64
Aya Todor/Çavuş k., Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.:
TD 101/193
Aya Todora k., Çatalca n., Çatalca kz., Tırhala l.: TD
101/34
Aya Todori k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.: TD 370/310
Aya Tologa k., Agrıboz n., Agrıboz kz., Agrıboz l.:
TD 367/63
89
Aya Tologo m., Narince nf., İstanköy kz., Rodos l.:
TD 635/73
Aya Toma k., Midilli kz., Rodos l.: TD 367/197
Aya Totoro m., Narince nf., İstanköy kz., Rodos l.:
TD 367/212
Aya Triyande k., Siroz kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/73
Aya Triyande mn., Solkol, Paşa l.: TD 70/7
Aya Varniko k., Apokrı n., Kerpiniş kz., Tırhala l.:
TD 101/325
Aya Varvara k., Angelikasrı kz., Karlıili l.: TD 367/6
Aya Varvara k., Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.: TD
101/206
Aya Varvara k., Voniçe bölgesi, Aya Mavra kz.,
Karlıili l.: TD 367/15
Aya Varvara/Rayka k., Angelikasrı kz., Karlıili l.: TD
140/29
Aya Varvara m., Rodos nf., Rodos kz., Rodos l.: TD
367/204
Aya Varvara m., Siroz nf., Siroz kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/65
Aya Varvara m., Yanya nf., Yanya kz., Yanya l.: TD
367/260
Aya Varvara Plano mz., Aydos bölgesi, Angelikasrı kz.,
Karlıili l.: TD 367/10
Aya Varvara-i Küçük m., Yanya nf., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/260
Aya Varvari k., İvloho bölgesi, Angelikasrı kz., Karlıili l.: TD 367/7
Aya Varvaro k., Zigo, Kalamata n., Mora l.: TD 367/185
Aya Vasil m., İnebahtı nf., İnebahtı kz., Tırhala l.:
TD 105/11
Aya Vasil m., Yanya nf., Yanya kz., Yanya l.: TD
367/260
Aya Viso mz., Atina n., Atina kz., Agrıboz l.: TD 196/221
Aya Yani-yi Küçük m., Yanya nf., Yanya kz., Yanya l.:
TD 367/261
Aya Yorgi k., Kalavrita n., Kalavrita kz., Mora l.: TD
390/208
Aya Yorgi m., Narince nf., İstanköy kz., Rodos l.:
TD 367/212
Aya Yorgi Papa Titoki m., İstifa nf., İstifa n., İstifa kz.,
Agrıboz l.: TD 367/81
Aya Yorgi-yi Eflah k., Alasonya n., Alasonya kz.,
Tırhala l.: TD 101/144
Aya Zıtra m., Serfiçe nf., Serfiçe kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/147
Ayabato (?) k., Karaverye kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/141
Ayaklarekinliği k., Varna kz., Silistre l.: TD 65/84
Ayaklı Mustafa k., bk. Ahmedkuyusu(-i diğer) k.,
Hırsova kz., Silistre l.
Ayana k., Aydos kz., Silistre l.: TD 370/449
90
Ayana k., Karaverye kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/143
Ayandede k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/150
Ayanohor k., Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.: TD 101/62
Ayanya Abı, Siroz kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/77
Ayanya mevzii, Siroz kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/75
Ayas çf., Bilino k., Pripod n., Foça kz., Hersek l.: TD
91/78
Ayas çf., Gorna Şuşinik k., Gorajde n., Foça kz., Hersek l.: TD 167/480
Ayas bin Ahmed çf., Viranpotok k., Pripod n., Foça kz.,
Hersek l.: TD 91/82
Ayas bin Derviş çf., Çirnotne k., Saray n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 164/20
Ayas ve Mahmud veledeyn-i İvaniş çf., Tırnofça k.,
Visoka n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/307
Ayas ve Yunus ve İlyas çf., Pridvoriçe k., Olofça n.,
Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/169
Ayas veled-i Atmaca çf., Jirnoniçe k., Saray kz.,
Bosna l.: TD 164/178
Ayas veled-i İstoyan çf., İslivne k., Olofça n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/177
Ayas veled-i Miline çf., Rakovanoga k., Saray n.,
Saray kz., Bosna l.: TD 164/272
Ayasağa k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.: TD 370/311
Ayasbey m., Prizrin nf., Prizrin n., Prizrin l.: TD 167/372
Ayasçaşnigir Köprüsü, Liküstüm Suyu, Tırhala nf.,
Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.: TD 36/1314
Ayasçaşnigir md., Hacı Umur m., Tırhala nf., Tırhala n.,
Tırhala kz., Tırhala l.: TD 36/1314
Ayasdede zv., Livadiye nf., Livadiye n., Livadiye kz.,
Agrıboz l.: TD 420/240
Ayaskuyusu k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/139
Ayaslar k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/182
Ayaslar k., bk. Karaca Ali k., Çernovi kz., Niğbolu l.
Ayaspaşa Cisri, Mahruse-i Saray, Saray n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 164/379
Ayaspaşa imr., Silivri, Vize l.: TD 370/62
Ayaspaşa md., Mahruse-i Saray, Saray n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 164/379
Ayaspaşa Muallimhanesi, Mahruse-i Saray, Saray n.,
Saray kz., Bosna l.: TD 164/379
Ayazma, Gelibolu n., Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD 75/204
Ayazma burnu, Gelibolu l.: TD 75/511
Ayazma k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.: TD 370/315
Ayazma k., İncüğez, Hasha-i İstanbul kz., Vize l.:
TD 370/310
Ayazma k., Prevadi kz., Silistre l.: TD 370/438
Ayazma mevzii, Evreşil n., Gelibolu kz., Gelibolu l.:
TD 75/514
Aybarbeyli k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/212
Aybeyler k., bk. İnebeyi k., Çorlu kz., Vize l.
Aycacık k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/5
Aydın çf., Dolna Biyoçe k., Saray n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 164/257
Aydın çf., İsfinariçe k., Malakas n., Belgrad kz., Avlonya l.: TD 94/31
Aydın çf., Provçegora k., Laşva n., Brod kz., Bosna l.:
MAD 540/202
Aydın k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/65
Aydın/Süleymanlı k., Çorlu kz., Vize l.: TD 370/296
Aydın bin Yakub çf., Alibeyli k., Evreşil n., Gelibolu kz.,
Gelibolu l.: TD 75/229
Aydın ve Şihabüddin çf., Hrastişte k., Saray n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 164/275
Aydın veled-i Abdullah çf., Tihomişle k., Uskupye n.,
Neretva kz., Bosna l.: MAD 540/87
Aydın veled-i Karagöz çf., Radovla k., Visoka n.,
Saray kz., Bosna l.: TD 164/288
Aydın-ı Prevadi k., bk. Küplüce k., Edirne kz., Sağkol,
Paşa l.
Aydınbey k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/102
Aydınbey k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/33
Aydınbey k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/69
Aydınca/Sarugöl k., Hırsova kz., Silistre l.: TD 475/131
Aydıncı k., Müselleman-ı Vize: TD 191/145
Aydıncık k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD 149/106
Aydıncüllah mz., Varna kz., Silistre l.: TD 370/430
Aydınçi k., Hırsova kz., Silistre l.: TD 370/411
Aydınçiyaylası/İsa Aliköyü k., Hırsova kz., Silistre l.:
TD 475/132
Aydındede zv., Dolna Troşna k., Sokol n., Foça kz.,
Hersek l.: TD 167/462
Aydınfakihler k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/125
Aydınlı k., Karıyaya n., Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD
75/351
Aydınlı k., Kırkkilise kz., Vize l.: TD 370/271
Aydınlı k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/49
Aydınlı k., Tataran-ı Aktav: MAD 4995/62
Aydınlı k., Tataran-ı Bozapa: TD 226/74
Aydınlı k., Tatarbazarı kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/111
Aydınlı k., Vize n., Vize l.: TD 370/249
Aydınlı k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/6
Aydınlı k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/11
Aydınlı k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/8
Aydınlı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/71
Aydınlı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/23
Aydınlı k., Zağra-i Eskihisar kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/68
Aydınlı k., bk. Emirhanlı k., Kesriçe n., Yenişehir kz.,
Tırhala l.
Aydınlı/Gökbela k., Yenice-i Çırpan kz., Çirmen l.:
TD 370/335
Aydınlı/Halilobası-i Kebir k., Badracık n., Badracık
kz., Tırhala l.: TD 101/294
Aydınlı m., Akkeçili k., Armiye, Dömeke n., Çatalca kz.,
Tırhala l.: TD 105/522
Aydınlı Hacı k., Çatalca n., Çatalca kz., Tırhala l.:
TD 101/242
Aydınmezarı mz., bk. Kalabakkaya mz., Yenice-i
Vardar kz., Solkol, Paşa l.
Aydınobası/Ömeroğulları k., Dubniçe n., Ilıca kz.,
Köstendil l.: TD 167/235
Aydınşeyh/Vakf-ı Şeyh Aydın k., Zağra-i Eskihisar kz.,
Sağkol, Paşa l.: TD 370/75
Aydoğdular k., Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.: TD 101/201
Aydoğdular k., Tataran-ı Tırhala: TD 225/278
Aydoğdular/Aydoğdulu k., Yörükan-ı Selanik: TD
225/199
Aydoğmuş k., Hasköy n., Hasköy kz., Çirmen l.: TD
370/340
Aydoğmuş k., Tekfurdağı n., Tekfurdağı kz., Çirmen l.,
Müselleman-ı Çirmen: TD 172/286
Aydoğmuş k., bk. Delipoladlı k., Tekfurdağı n.,
Tekfurdağı kz., Çirmen l., Müselleman-ı Çirmen
Aydoğmuşlu k., Dömeke n., Çatalca kz., Tırhala l.:
TD 101/273
Aydoğmuşlu k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/75
Aydomir k., Hatunili n., Pınarhisar kz., Vize l.: TD
370/265
Aydomir k., Silistre kz., Silistre l.: TD 370/383
Aydonat kl., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/277
Aydonat nf., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/262
Aydos k., Arkadya n., Arkadya kz., Mora l.: TD 367/179
Aydos k., Arkadya n., Arkadya kz., Mora l., Kıbtiyan:
TD 120/289
Aydos k., Aydos bölgesi, Angelikasrı kz., Karlıili l.:
TD 367/5
Aydos k., Florina kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/185
Aydos kz., Silistre l.: TD 370/446
Aydos kz., Silistre l., Kıbtiyan: TD 120/14
Aydos n., Aydos kz., Silistre l., Müselleman-ı Çingane:
TD 191/74
Aydos n., Aydos kz., Silistre l., Yörükan-ı Kocacık:
TD 222/1
Aydos nf., Aydos n., Aydos kz., Silistre l.: TD 370/446
Aydos nf., Aydos n., Aydos kz., Silistre l., Yörükan-ı
Kocacık: TD 222/20
Aydoslu m., Yanbolu nf., Yanbolu kz., Silistre l.: TD
370/451
Aydova Mogile k., bk. Gilan k., Çernovi kz., Niğbolu l.
Aygır Ahmed k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/157
91
Aygır Ahmed mz., Hırsova kz., Silistre l.: TD 370/412
Aygırlı Mustafa çf., Pripod n., Foça kz., Hersek l.:
TD 91/217
Ayho (?) k., Mangub kz., Kefe l.: TD 370/487
Ayidli k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/24
Ayinos/Ayinoz k., Karitena n., Karitena kz., Mora l.:
TD 367/157
Ayko veled-i Marko ve Mihoyil çf., Vratar n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/166
Aykodine k., bk. Sovuklu k., Tırnova kz., Niğbolu l.
Aykud bin Ali çf., Tatarlar k., Keşan kz., Sağkol,
Paşa l./Gelibolu l.: TD 75/288
Aynada k., Vize n., Vize l.: TK, KKA 310/5b
Aynaroz cz./Adası, Sidrekapsi kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/113
Aynişah Sultan/Dilküköy k., Hasha-i İstanbul kz.,
Vize l.: TK, KKA 549/317a
Ayo k., bk. Kiroza k., Avlonar n., Agrıboz kz., Agrıboz l.
Ayo Aleksandıra mz., Selanik kz., Solkol, Paşa l.:
TD 403/980
Ayo Andon m., Andomahya kl., İstanköy kz., Rodos l.:
TD 367/214
Ayo Andon m., Koron nf., Koron n., Koron kz.,
Mora l.: TD 367/136
Ayo Andon m., Piyal kl., İstanköy kz., Rodos l.: TD
367/213
Ayo Andoni Felogina m., İstifa nf., İstifa n., İstifa kz.,
Agrıboz l.: TD 367/81
Ayo Andreya m., Koron nf., Koron n., Koron kz.,
Mora l.: TD 367/136
Ayo Andreya mz., Arhos n., Arhos kz., Mora l.: TD
390/193
Ayo Andreya mz., Balyabadra kz., Mora l.: TD 367/124
Ayo Andreya k., bk. Dorize k., Livadiye n., Livadiye kz.,
Agrıboz l.
Ayo Andreya Doriya m., İstifa nf., İstifa n., İstifa kz.,
Agrıboz l.: TD 367/81
Ayo Andreya-i Büzürk m., Yanya nf., Yanya kz.,
Yanya l.: TD 367/260
Ayo Andreya-i Küçük m., Yanya nf., Yanya kz.,
Yanya l.: TD 367/260
Ayo Apostol m., Alahonya nf., Çatalca n., Çatalca kz.,
Tırhala l.: TD 105/687
Ayo Apostol m., Edirne nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/9
Ayo Apostol m., Edirne nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 494/91
Ayo Apostol m., İnebahtı nf., İnebahtı kz., Tırhala l.:
TD 105/15
Ayo Apostol m., Menlik nf., Menlik n., Timurhisar kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/287
92
Ayo Apostol/Lorgor (?) k., Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.: TD 101/195
Ayo Apostol Surito m., Kestorya nf., Kestorya kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 433/477
Ayo Argiri k., Badracık n., Badracık kz., Tırhala l.: TD
101/287
Ayo Atanas Kravide m., Kestorya nf., Kestorya kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/161
Ayo Atanaş m., Edirne nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/5
Ayo Bardı mz., Dömeke n., Çatalca kz., Tırhala l.: TD
101/270
Ayo Bini mz., Atina n., Atina kz., Agrıboz l.: TD 431/223
Ayo Bogoş m., Menlik nf., Menlik n., Timurhisar kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/287
Ayo Brakofça k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/130
Ayo Dafni k., bk. Kiroza k., Agrıboz n., Agrıboz kz.,
Agrıboz l.
Ayo Dimitre m., Edirne nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/5
Ayo Dimitri k., Alasonya n., Alasonya kz., Tırhala l.:
TD 101/68
Ayo Dimitri k., Badracık n., Badracık kz., Tırhala l.:
TD 101/288
Ayo Dimitri k., Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.: TD 101/208
Ayo Dimitri k., Grebene kz., Yanya l.: TD 367/293
Ayo Dimitri k., Kestorya kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/163
Ayo Dimitri k., Koron n., Koron kz., Mora l.: TD 367/136
Ayo Dimitri k., Livadiye n., Livadiye kz., Agrıboz l.:
TD 367/88
Ayo Dimitri k., Modoniçe n., İzdin kz., Agrıboz l.:
TD 367/100
Ayo Dimitri k., Sidrekapsi n.: TD 167/86
Ayo Dimitri k., Süzebolu n., Ahyolu kz., Silistre l.: TD
542/458
Ayo Dimitri k., Ülündürük bölgesi, Livadiye kz., Tırhala l.: TD 101/25
Ayo Dimitri k., bk. Bogoniçe k., İştin kz., Solkol, Paşa l.
Ayo Dimitri k., bk. Voştiniçe k., Ülündürük bölgesi,
Livadiye kz., Tırhala l.
Ayo Dimitri/Dardesi k., Balyabadra kz., Mora l.: TD
367/125
Ayo Dimitri/Kastanya k., Sovalak n., Kerpiniş kz.,
Tırhala l.: TD 445/566
Ayo Dimitri/Koçi k., Kalavrita n., Kalavrita kz., Mora l.:
TD 367/147
Ayo Dimitri/Novasil k., Avrathisarı kz., Solkol, Paşa l.:
TD 723/434
Ayo Dimitri/Plaşta k., Karavari n., Kerpiniş kz.,
Tırhala l.: TD 101/318
Ayo Dimitri/Suzanda k., Sidrekapsi n., Sidrekapsi kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/89
Ayo Dimitri m., Badracık nf., Badracık n., Badracık kz.,
Tırhala l.: TD 367/24
Ayo Dimitri m., İnebahtı nf., İnebahtı kz., Tırhala l.:
TD 105/18
Ayo Dimitri m., Selanik nf., Selanik kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/83
Ayo Dimitri m., Talanda nf., Livadiye n., Livadiye kz.,
Agrıboz l.: TD 367/87
Ayo Dimitri m., Yanya nf., Yanya kz., Yanya l.: TD
367/260
Ayo Dimitri mz., Angelikasrı kz., Karlıili l.: TD 367/5
Ayo Dimitri mz., Arhos n., Arhos kz., Mora l.: TD 390/16
Ayo Dimitri mz., Hulumiç n., Hulumiç kz., Mora l.:
TD 114/140
Ayo Dimitri Igligi (?) k., Anavarin n., Moton kz.,
Mora l.: TD 114/184
Ayo Dimitri Larda, İlos mevzii, Mizistre n., Mizistre kz.,
Mora l.: TD 367/168
Ayo Dimitri Lavriye k., Koritos n., Mora l.: TD 80/49
Ayo Dimitri Marayoti m., İstifa nf., İstifa n., İstifa kz.,
Agrıboz l.: TD 367/81
Ayo Dimitri Omali m., Koron nf., Koron n., Koron kz.,
Mora l.: TD 367/136
Ayo Dimitri Papa Hirto Filaka m., Siroz nf., Siroz kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/65
Ayo Duhteni m., Edirne nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/5
Ayo Duhti Kenad (?) m., Siroz nf., Siroz kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/65
Ayo Duhteni Cevhare (?) m., Siroz nf., Siroz kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/65
Ayo Eleni k., Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.: TD 101/53
Ayo Eleni mz., Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.: TD
101/54
Ayo Frad (?) k., Agrıboz n., Agrıboz kz., Agrıboz l.:
TD 367/65
Ayo Igligor/Ayo Igligori k., Kalavrita n., Kalavrita kz.,
Mora l.: TD 367/148
Ayo İlya k., Angelikasrı kz., Karlıili l.: TD 367/10
Ayo İlya k., Aya Mavra kz., Karlıili l.: TD 367/17
Ayo İlya k., Dömeke n., Çatalca kz., Tırhala l.: TD
101/270
Ayo İlya k., Hulumiç n., Hulumiç kz., Mora l.: TD
390/27
Ayo İlya k., Lefkada bölgesi, Aya Mavra kz., Karlıili l.:
TD 367/15
Ayo İlya k., Mandud n., Agrıboz kz., Agrıboz l.: TD
367/69
Ayo İlya k., Voniçe bölgesi, Aya Mavra kz., Karlıili l.:
TD 367/15
Ayo İlya k., bk. Gorgoviçe k., Oroz n., Agrıboz kz.,
Agrıboz l.
Ayo İlya k., bk. Mahola-i Küçük k., Agrıboz n.,
Agrıboz kz., Agrıboz l.
Ayo İlya/Meçekli k., Vodena n., Yenice-i Vardar kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 70/158
Ayo İlya m., İnebahtı nf., İnebahtı kz., Tırhala l.: TD
105/11
Ayo İlya m., Selanik nf., Selanik kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/106
Ayo İlya/Orine İsgoloz mz., Delvine n., Delvine kz.,
Avlonya l.: TD 94/141
Ayo İspas-ı Küçük m., Yanya nf., Yanya kz., Yanya l.:
TD 367/261
Ayo İstande/Zaraka k., Kızılhisar n., Agrıboz kz.,
Agrıboz l.: TD 367/65
Ayo İstefano kls., Kladazani k., Likurs n., Argirikasrı kz.,
Avlonya l.: TD 1078/31
Ayo İstefano m., Edirne nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/5
Ayo İstefanos k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.: TD
370/309
Ayo İstefanos k., bk. Ayo Nikola k., Katafiye, Dömeke n.,
Çatalca kz., Tırhala l.
Ayo İstepano k., Aydos bölgesi, Angelikasrı kz.,
Karlıili l.: TD 367/9
Ayo İstirad m., Narince nf., İstanköy kz., Rodos l.:
TD 367/212
Ayo İvlaş k., Agrafa n., Fenar kz., Tırhala l.: TD 101/48
Ayo İvlaş k., Kalavrita n., Kalavrita kz., Mora l.: TD
367/144
Ayo İvlaş k., Livadiye n., Livadiye kz., Agrıboz l.:
TD 367/88
Ayo İvlaş k., Sovalak n., Kerpiniş kz., Tırhala l.: TD
101/331
Ayo İvlaş k., bk. Ahladar k., Agrıboz n., Agrıboz kz.,
Agrıboz l.
Ayo İvlaş m., Siroz nf., Siroz kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/65
Ayo İvlaş mz., Parakalama n., Delvine kz., Avlonya l.:
TD 94/139
Ayo Kiryaki k., bk. Ayo Yorgi k., Karaverye kz., Solkol,
Paşa l.
Ayo Kiryaki k., bk. Ayo Yorgi k., Karaverye kz.,
Solkol, Paşa l.
Ayo Kiryaki/Hrano k., Çitroz n., Karaverye kz., Solkol,
Paşa l.: TD 70/11
Ayo Kiryaki m., Siroz nf., Siroz kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/65
Ayo Kostandin m., Palokasrıkalesi nf., Gelibolu l.:
TD 75/137
Ayo Kostandin m., Piyal kl., İstanköy kz., Rodos l.:
TD 367/213
93
Ayo Kostandin m., Siroz nf., Siroz kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/65
Ayo Kostandin m., Yanya nf., Yanya kz., Yanya l.:
TD 367/260
Ayo Kostandin mn., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/102
Ayo Kostandino mz., Hulumiç n., Hulumiç kz., Mora l.:
TD 80/709
Ayo Lahadis k., bk. Doksamine k., Mandud n., Agrıboz kz., Agrıboz l.
Ayo Lavrandi k., Alahonya, Çatalca kz., Tırhala l.:
TD 101/12
Ayo Lenidi k., Mizistre n., Mizistre kz., Mora l.: TD
367/168
Ayo Lenidi isk., Mizistre n., Mizistre kz., Mora l.:
TD 367/184
Ayo Limona k., Mizistre n., Mizistre kz., Mora l.: TD
390/167
Ayo Lişyo k., Balyabadra kz., Mora l.: TD 367/123
Ayo Lişyo k., Vatika bölgesi, Mizistre n., Mizistre kz.,
Mora l.: TD 80/358
Ayo Luka k., Avlonar n., Agrıboz kz., Agrıboz l.: TD
367/63
Ayo Luka m., Kestorya nf., Kestorya kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/160
Ayo Mama k., Kelemerye n., Selanik kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/86
Ayo Melini k., Koritos n., Koritos kz., Mora l.: TD
390/271
Ayo Meliyani mz., Atina n., Atina kz., Agrıboz l.:
TD 367/78
Ayo Mina m., Narince nf., İstanköy kz., Rodos l.: TD
367/212
Ayo Moni k., Kalavrita n., Kalavrita kz., Mora l.: TD
367/147
Ayo Moni k., Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.: TD 101/49
Ayo Moni mz., Karitena n., Karitena kz., Mora l.: TD
390/135
Ayo Nargir m., Menlik nf., Menlik n., Timurhisar kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/287
Ayo Nargir Andon m., Kestorya nf., Kestorya kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/160
Ayo Nargir Klarid m., Kestorya nf., Kestorya kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/160
Ayo Nata k., Bogdanos n., Selanik kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/87
Ayo Nikite m., Kalimyos kl., İstanköy kz., Rodos l.:
TD 367/216
Ayo Nikola k., Alasonya n., Alasonya kz., Tırhala l.:
TD 101/20
Ayo Nikola k., Armiye, Dömeke n., Çatalca kz.,
Tırhala l.: TD 101/45
94
Ayo Nikola k., Aydos bölgesi, Angelikasrı kz.,
Karlıili l.: TD 367/9
Ayo Nikola k., Balyabadra kz., Mora l.: TD 367/122
Ayo Nikola k., Çakovine, Mizistre n., Mizistre kz.,
Mora l.: TD 390/165
Ayo Nikola k., İştin kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/157
Ayo Nikola k., İvloho bölgesi, Angelikasrı kz., Karlıili l.: TD 367/10
Ayo Nikola k., İzdin n., İzdin kz., Agrıboz l.: TD 367/99
Ayo Nikola k., Karitena n., Karitena kz., Mora l.: TD
367/157
Ayo Nikola k., Kelemerye n., Sidrekapsi, Solkol, Paşa l.:
TD 167/94
Ayo Nikola k., Koritos n., Koritos kz., Mora l.: TD 390/9
Ayo Nikola k., Narda kz., Yanya l.: TD 367/281
Ayo Nikola k., Platimana bölgesi, Yenişehir kz., Tırhala l.: TD 101/15
Ayo Nikola k., Vodena n., Yenice-i Vardar kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/131
Ayo Nikola k., Zihne kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/42
Ayo Nikola k., bk. İstefanya k., Mizistre n., Mizistre kz.,
Mora l.
Ayo Nikola k., bk. Kambiya k., Livadiye n., Livadiye
kz., Agrıboz l.
Ayo Nikola k., bk. Kireturlu k., Serfiçe kz., Solkol, Paşa l.
Ayo Nikola k., bk. Mavri k., Dömeke n., Çatalca kz.,
Tırhala l.
Ayo Nikola/Ayo İstefanos k., Katafiye, Dömeke n.,
Çatalca kz., Tırhala l.: TD 101/14
Ayo Nikola/Doğancılar k., Kesriçe n., Yenişehir kz.,
Tırhala l.: TD 101/73
Ayo Nikola/Eski Mizistre k., Mizistre n., Mizistre kz.,
Mora l.: TD 80/121
Ayo Nikola/Farati k., Koritos n., Koritos kz., Mora l.:
TD 367/151
Ayo Nikola/İvlaho k., Kalavrita n., Kalavrita kz., Mora l.:
TD 367/146
Ayo Nikola m., Agrıboz nf., Agrıboz n., Agrıboz kz.,
Agrıboz l.: TD 367/62
Ayo Nikola m., Alahonya nf., Çatalca n., Çatalca kz.,
Tırhala l.: TD 105/686
Ayo Nikola m., Istariçani k., İştin kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/154
Ayo Nikola m., Menlik nf., Menlik n., Timurhisar kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/287
Ayo Nikola m., Modoniçe nf., Modoniçe n., İzdin kz.,
Agrıboz l.: TD 367/100
Ayo Nikola m., Tırhala nf., Tırhala n., Tırhala kz.,
Tırhala l.: TD 367/230
Ayo Nikola m., Ülündürük nf., Ülündürük bölgesi,
Livadiye kz., Tırhala l.: TD 105/616
Ayo Nikola m., Yanya nf., Yanya kz., Yanya l.: TD
367/260
Ayo Nikola m., bk. Manol Rayno m., Menlik nf.,
Menlik n., Timurhisar kz., Solkol, Paşa l.
Ayo Nikola mn., Bihlişte kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/169
Ayo Nikola mn., Gastun k., Hulumiç n., Hulumiç kz.,
Mora l.: TD 390/22
Ayo Nikola mn., Karitena kz., Mora l.: TD 367/156
Ayo Nikola mz., Avlonya kz., Avlonya l.: TD 94/17
Ayo Nikola mz., Ayo İlya, Hulumiç n., Hulumiç kz.,
Mora l.: TD 390/115
Ayo Nikola mz., Kelemerye n., Selanik kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/95
Ayo Nikola Bostancılar m., Siroz nf., Siroz kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/65
Ayo Nikola Domiko m., Kestorya nf., Kestorya kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/160
Ayo Nikola Dragona m., Kestorya nf., Kestorya kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/160
Ayo Nikola Efreş m., Kestorya nf., Kestorya kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/160
Ayo Nikola Ignino m., Koron nf., Koron n., Koron kz.,
Mora l.: TD 80/27
Ayo Nikola İspilo mn., Kestorya cz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/165
Ayo Nikola İstrel m., Kestorya nf., Kestorya kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/161
Ayo Nikola İvraki m., Siroz nf., Siroz kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/65
Ayo Nikola Kaznaç m., Kestorya nf., Kestorya kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/161
Ayo Nikola Kendoromana k., Aydos bölgesi, Angelikasrı kz., Karlıili l.: TD 367/9
Ayo Nikola Kosiniçe m., bk. Aya Nikola Kosiniçe m.,
Kestorya nf., Kestorya kz., Solkol, Paşa l.
Ayo Nikola Livadi m., Koron nf., Koron n., Koron kz.,
Mora l.: TD 367/136
Ayo Nikola Manastır k., İvloho bölgesi, Angelikasrı kz.,
Karlıili l.: TD 367/8
Ayo Nikola Megakonom m., Kestorya nf., Kestorya kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/161
Ayo Nikola Papa Kardi m., Kestorya nf., Kestorya kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/160
Ayo Nikola Papa Karniçe m., Kestorya nf., Kestorya kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/161
Ayo Nikola Papa Lamiyo (?) m., Siroz nf., Siroz kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/65
Ayo Nikola Papa Nikifor m., Kestorya nf., Kestorya kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/160
Ayo Nikola Papa Novak m., Kestorya nf., Kestorya kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/160
Ayo Nikola Papa Pahono m., Kestorya nf., Kestorya kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 424/760
Ayo Nikola Podal m., Kestorya nf., Kestorya kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/160
Ayo Nikola Selika m., Kestorya nf., Kestorya kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/161
Ayo Nikola Varlam m., Kestorya nf., Kestorya kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/160
Ayo Nikola-i Büzürk k., Yukarı Zagorye n., Argirikasrı kz., Avlonya l.: TD 94/83
Ayo Nikola-i Küçük k., Yukarı Zagorye n., Argirikasrı kz., Avlonya l.: TD 94/83
Ayo Nikola-i Küçük/Palat m., Menlik nf., Menlik n.,
Timurhisar kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/287
Ayo Noros cz., bk. Aynaroz cz., Solkol, Paşa l.
Ayo Pandelimo m., Siroz nf., Siroz kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/65
Ayo Paraskeva/Küçük Rezni k., İştin kz., Solkol,
Paşa l.: TD 424/686
Ayo Paraskeva/Manastır k., İştin kz., Solkol, Paşa l.:
TD 424/631
Ayo Paraskeva m., Kalimyos kl., İstanköy kz., Rodos l.:
TD 367/216
Ayo Paraskeva m., Piyal kl., İstanköy kz., Rodos l.:
TD 367/213
Ayo Paraskeva mz., Avlonya kz., Avlonya l.: TD 94/205
Ayo Paraskevi k., Gardiçko, Hulumiç n., Hulumiç kz.,
Mora l.: TD 390/78
Ayo Paraskevi k., bk. Vardat k., İzdin n., İzdin kz.,
Agrıboz l.
Ayo Paraskevi m., Agrıboz nf., Agrıboz n., Agrıboz
kz., Agrıboz l.: TD 367/62
Ayo Paraskevi m., İnebahtı nf., İnebahtı kz., Tırhala l.:
TD 105/15
Ayo Paraskevi m., Koron nf., Koron n., Koron kz.,
Mora l.: TD 367/136
Ayo Paraskevi m., Siroz nf., Siroz kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/65
Ayo Paraskevi m., Talanda nf., Livadiye n., Livadiye
kz., Agrıboz l.: TD 367/87
Ayo Paraskevi Lanco m., Kestorya nf., Kestorya kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/160
Ayo Paraskevi Papa Yorgi m., Kestorya nf., Kestorya kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/161
Ayo Pavlo mn., Aynaroz, Solkol, Paşa l.: TD 167/70
Ayo Pavlo mn., Fala k., Limnos cz., Gelibolu l.: TD
75/155
Ayo Petri k., Narda kz., Yanya l.: TD 367/283
Ayo Petro k., Arhos n., Arhos kz., Mora l.: TD 390/16
Ayo Petro k., Lefkada bölgesi, Aya Mavra kz., Karlıili l.: TD 367/17
95
Ayo Playa m., bk. Aya Playa m., Selanik nf., Selanik kz.,
Solkol, Paşa l.
Ayo Posdol-ı Küçük m., Yanya nf., Yanya kz.,
Yanya l.: TD 367/260
Ayo Raki k., Limnos cz., Gelibolu l.: TD 75/191
Ayo Ramadis k., Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.: TD
101/216
Ayo Rane m., Menlik nf., Menlik n., Timurhisar kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/287
Ayo Riki Lagator m., Narda nf., Narda kz., Yanya l.:
TD 367/279
Ayo Rinani k., İzdin n., İzdin kz., Agrıboz l.: TD 196/107
Ayo Rise mn., Angelikasrı nf., Angelikasrı kz., Karlıili l.: TD 367/2
Ayo Rostiyani k., Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.: TD
101/202
Ayo Sarande isk., Delvine kz., Avlonya l.: TD 94/2
Ayo Sarande k., Aydos bölgesi, Angelikasrı kz.,
Karlıili l.: TD 367/11
Ayo Sarande m., Menlik nf., Menlik n., Timurhisar kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/287
Ayo Seranova k., bk. Vardovada k., Voniçe,
Angelikasrı kz., Karlıili l.
Ayo Siva kls., Visovişte k., Koniçe n., Premedi kz.,
Yanya l.: TD 367/296
Ayo Skala k., Lefkada bölgesi, Aya Mavra kz., Karlıili l.: TD 367/15
Ayo Sodena k., bk. Akındıburnu k., Hasha-i İstanbul kz.,
Vize l.
Ayo Sosi m., Pritor k., Karitena n., Karitena kz.,
Mora l.: TD 80/803
Ayo Sotire m., İnebahtı nf., İnebahtı kz., Tırhala l.:
TD 105/16
Ayo Tiryada k., Agrıboz n., Agrıboz kz., Agrıboz l.:
TD 367/66
Ayo Tiryada k., Koron n., Koron kz., Mora l.: TD 367/137
Ayo Tiryada/Petro Lukişe k., İstifa n., İstifa kz.,
Agrıboz l.: TD 367/84
Ayo Tiryada m., Kefalos kl., İstanköy kz., Rodos l.:
TD 367/215
Ayo Tiryada mz., Koritos n., Koritos kz., Mora l.:
TD 114/113
Ayo Todor k., Angelikasrı kz., Karlıili l.: TD 367/8
Ayo Todor k., Görice kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/175
Ayo Todor k., İmroz cz., Gelibolu l.: TD 75/128
Ayo Todor k., İzdin n., İzdin kz., Agrıboz l.: TD 367/98
Ayo Todor k., Mangub kz., Kefe l.: TD 370/487
Ayo Todor k., Valtoz bölgesi, Angelikasrı kz., Karlıili l.: TD 367/7
Ayo Todor/Loneç k., Nasliç n., İştin kz., Solkol, Paşa l.:
TD 424/742
96
Ayo Todor m., Dimetoka nf., Dimetoka kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/19
Ayo Todor m., İspiliça k., Karitena n., Karitena kz.,
Mora l.: TD 80/402
Ayo Todor m., Menlik nf., Menlik n., Timurhisar kz.,
Solkol, Paşa l.: MAD 170/28b
Ayo Todor m., Palyanbolukalesi nf., Gelibolu l.: TD
75/121
Ayo Todor(-i diğer) m., Palyanbolukalesi nf., Gelibolu l.: TD 75/124
Ayo Todor m., Talanda nf., Livadiye n., Livadiye kz.,
Agrıboz l.: TD 367/87
Ayo Todor m., Yanya nf., Yanya kz., Yanya l.: TD
367/260
Ayo Todor mn., Ayo Playa m., Selanik nf., Selanik kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/107
Ayo Todor İvladiyon m., Siroz nf., Siroz kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/65
Ayo Todor Kasbana m., Siroz nf., Siroz kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/65
Ayo Todora k., Mandud n., Agrıboz kz., Agrıboz l.:
TD 367/69
Ayo Todora m., Fenar nf., Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.: TD 105/222
Ayo Todori mz., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/276
Ayo Tologo m., Piyal kl., İstanköy kz., Rodos l.: TD
367/213
Ayo Toskesi k., Grebene bölgesi, Balyabadra kz.,
Mora l.: TD 367/122
Ayo Turi k., Koritos n., Koritos kz., Mora l.: TD 446/150
Ayo Vahil k., Prespa n., Görice kz.: TD 720/68
Ayo Variska, Ohri kz., Ohri l.: TD 367/388
Ayo Varvara m., Menlik nf., Menlik n., Timurhisar
kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/287
Ayo Vasil k., Delvine n., Delvine kz., Avlonya l.: TD
94/130
Ayo Vasil k., Mizistre n., Mizistre kz., Mora l.: TD
367/168
Ayo Vasil k., Voniçe bölgesi, Aya Mavra kz., Karlıili l.:
TD 367/14
Ayo Vasil/Çağılhisar k., Koritos n., Koritos kz.,
Mora l.: TD 390/39
Ayo Vasil m., İstifa nf., İstifa n., İstifa kz., Agrıboz l.:
TD 367/81
Ayo Vasil m., Menlik nf., Menlik n., Timurhisar kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/287
Ayo Vasil(-i diğer) m., Menlik nf., Menlik n.,
Timurhisar kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/287
Ayo Vasil mz., Moton n., Moton kz., Mora l.: TD
390/5
Ayo Yani geçidi, Kutalat k., Delvine n., Delvine kz.,
Avlonya l.: TD 94/127
Ayo Yani k., Avlonar n., Agrıboz kz., Agrıboz l.: TD
367/67
Ayo Yani k., Çitroz n., Karaverye kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/135
Ayo Yani k., Drama kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/34
Ayo Yani k., Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.: TD 101/192
Ayo Yani k., İzdin n., Agrıboz l.: TD 420/110
Ayo Yani k., Kalavrita n., Kalavrita kz., Mora l.: TD
367/147
Ayo Yani k., Karaverye kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/138
Ayo Yani k., Karitena n., Karitena kz., Mora l.: TD
367/158
Ayo Yani k., Koritos n., Koritos kz., Mora l.: TD 114/100
Ayo Yani k., Modoniçe n., İzdin kz., Agrıboz l.: TD
367/98
Ayo Yani k., Oroz n., Agrıboz kz., Agrıboz l.: TD 367/63
Ayo Yani k., Vize n., Vize l.: TD 370/247
Ayo Yani k., bk. Aya Lahvasa k., Agrıboz n.,
Agrıboz kz., Agrıboz l.
Ayo Yani k., bk. Bedeni k., Hulumiç n., Hulumiç kz.,
Mora l.
Ayo Yani k., bk. İsveti Yani k., Prespa n., Görice kz.,
Solkol, Paşa l.
Ayo Yani k., bk. Toriça k., Balyabadra kz., Mora l.
Ayo Yani m., Andomahya kl., İstanköy kz., Rodos l.:
TD 367/214
Ayo Yani m., Kalimyos kl., İstanköy kz., Rodos l.:
TD 367/216
Ayo Yani m., Kefalos kl., İstanköy kz., Rodos l.: TD
367/215
Ayo Yani m., Narince nf., İstanköy kz., Rodos l.: TD
367/212
Ayo Yani m., Palyanbolukalesi nf., Gelibolu l.: TD 75/123
Ayo Yani mn., Balyabadra kz., Mora l.: TD 367/122
Ayo Yani mn., bk. Adyolisyon mn., Drama kz.,
Solkol, Paşa l.
Ayo Yani mz., Hulumiç n., Hulumiç kz., Mora l.: TD
390/74
Ayo Yani mz., Serfiçe kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/148
Ayo Yani mz., Vize n., Vize l.: TD 370/256
Ayo Yani Borgor m., Koron nf., Koron n., Koron kz.,
Mora l.: TD 80/22
Ayo Yani Pramatikos m., Edirne nf., Edirne kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 498/65
Ayo Yani Prodormos/Prodormos m., Edirne nf.,
Edirne kz., Sağkol, Paşa l.: TD 77/47
Ayo Yorgi k., Alahonya, Çatalca kz., Tırhala l.: TD
101/13
Ayo Yorgi(-i diğer) k., Alahonya, Çatalca kz.,
Tırhala l.: TD 101/13
Ayo Yorgi k., Alasonya n., Alasonya kz., Tırhala l.:
TD 101/141
Ayo Yorgi k., Angelikasrı kz., Karlıili l.: TD 367/7
Ayo Yorgi k., Avlonar n., Agrıboz kz., Agrıboz l.:
TD 367/68
Ayo Yorgi k., Çakovine, Mizistre kz., Mora l.: TD
367/168
Ayo Yorgi k., Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.: TD 101/183
Ayo Yorgi k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.: TD 370/309
Ayo Yorgi k., Hortaç n., Selanik kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/94
Ayo Yorgi k., Karitena kz., Mora l.: TD 367/156
Ayo Yorgi k., Kelemerye n., Selanik kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/97
Ayo Yorgi k., Koritos n., Koritos kz., Mora l.: TD
367/144
Ayo Yorgi k., Limnos cz., Gelibolu l.: TD 75/186
Ayo Yorgi k., Livadiye n., Livadiye kz., Agrıboz l.:
TD 367/87
Ayo Yorgi k., Mizistre n., Mizistre kz., Mora l.: TD
367/169
Ayo Yorgi k., Narda kz., Yanya l.: TD 367/283
Ayo Yorgi k., Siroz kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/69
Ayo Yorgi k., Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.: TD
101/113
Ayo Yorgi k., Yenişehir n., Yenişehir kz., Tırhala l.:
TD 101/156
Ayo Yorgi k., bk. Aya Paraskevi k., Kelemerye n.,
Selanik kz., Solkol, Paşa l.
Ayo Yorgi k., bk. Berziçko k., Siroz kz., Solkol, Paşa l.
Ayo Yorgi k., bk. Boçopulo k., Aydos bölgesi,
Angelikasrı kz., Karlıili l.
Ayo Yorgi k., bk. İpsomat k., Avlonya kz., Avlonya l.
Ayo Yorgi k., bk. Kalonat k., Modoniçe n., İzdin kz.,
Agrıboz l.
Ayo Yorgi k., bk. Likovoni k., Mizistre n., Mizistre kz.,
Mora l.
Ayo Yorgi k., bk. Linka k., İştin kz., Solkol, Paşa l.
Ayo Yorgi k., bk. Manastır k., Nevrekop kz., Solkol,
Paşa l.
Ayo Yorgi/Nihor k., bk. Aya Paraskevi k., Kelemerye n., Selanik kz., Solkol, Paşa l.
Ayo Yorgi/Ayo Kiryaki k., Karaverye kz., Solkol,
Paşa l.: TD 424/391
Ayo Yorgi/Gariçte k., Valtoz bölgesi, Angelikasrı
kz., Karlıili l.: MAD 1665/32
Ayo Yorgi/Kalyokanda k., İvloho bölgesi, Angelikasrı kz., Karlıili l.: TD 140/17
Ayo Yorgi/Nehor k., Angelikasrı kz., Karlıili l.: TD 140/1
Ayo Yorgi/Semer k., Vodena n., Yenice-i Vardar kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 424/106
97
Ayo Yorgi/Şin Gerk k., Mujake kz., Avlonya l.: TD
94/220
Ayo Yorgi/Viçişte k., İştin kz., Solkol, Paşa l.: TD
424/685
Ayo Yorgi m., Agrıboz nf., Agrıboz n., Agrıboz kz.,
Agrıboz l.: TD 367/62
Ayo Yorgi m., Andomahya kl., İstanköy kz., Rodos l.:
TD 367/214
Ayo Yorgi m., Edirne nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/5
Ayo Yorgi m., İnebahtı nf., İnebahtı kz., Tırhala l.: TD
105/14
Ayo Yorgi m., Kalimyos kl., İstanköy kz., Rodos l.: TD
367/216
Ayo Yorgi m., Kefalos kl., İstanköy kz., Rodos l.: TD
367/215
Ayo Yorgi(-i diğer) m., Kefalos kl., İstanköy kz.,
Rodos l.: TD 367/215
Ayo Yorgi m., Soğudak nf., Soğudak kz., Kefe l.: TD
370/484
Ayo Yorgi m., Yanya nf., Yanya kz., Yanya l.: TD
367/260
Ayo Yorgi m., bk. Kilise-i Panaya m., Manyas,
Gelibolu nf., Gelibolu kz., Gelibolu l.
Ayo Yorgi m., bk. Zapeç m., Menlik nf., Menlik n.,
Timurhisar kz., Solkol, Paşa l.
Ayo Yorgi mn., Angelikasrı kz., Karlıili l.: TD 367/13
Ayo Yorgi mn., Koniçe n., Premedi kz., Yanya l.: TD
367/296
Ayo Yorgi mn., Koritos n., Koritos kz., Mora l.: TD
390/284
Ayo Yorgi mz., Agrıboz kz., Agrıboz l.: TD 367/63
Ayo Yorgi mz., Avlonar n., Agrıboz kz., Agrıboz l.:
TD 367/65
Ayo Yorgi mz., Grebene bölgesi, Balyabadra kz.,
Mora l.: TD 367/125
Ayo Yorgi mz., İştin kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/154
Ayo Yorgi mz., Megara, Koritos n., Koritos kz.,
Mora l.: TD 390/272
Ayo Yorgi mz., Moton n., Moton kz., Mora l.: TD 390/7
Ayo Yorgi Alfandi m., İstifa nf., İstifa n., İstifa kz.,
Agrıboz l.: TD 367/81
Ayo Yorgi Borşa k., İstifa n., İstifa kz., Agrıboz l.:
TD 196/78
Ayo Yorgi İskadadis m., Siroz nf., Siroz kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/65
Ayo Yorgi İvranya m., Edirne nf., Edirne kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 498/66
Ayo Yorgi Kalimani m., Kestorya nf., Kestorya kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 424/755
Ayo Yorgi kls., Narda nf., Narda kz., Yanya l.: TD
367/287
98
Ayo Yorgi Kürekciler m., Siroz nf., Siroz kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/65
Ayo Yorgi Poligaryo k., Karitena n., Karitena kz.,
Mora l.: TD 390/22
Ayo Yorgi Popiro m., İstifa nf., İstifa n., İstifa kz.,
Agrıboz l.: TD 367/81
Ayo Yorgi-yi Arnavudan k., Haslar, Tırhala n.,
Tırhala kz., Tırhala l.: TD 101/119
Ayo Yorgi-yi Kokle k., İstifa n., İstifa kz., Agrıboz l.:
TD 420/15
Ayo Yorin k., Soğudak kz., Kefe l.: TD 370/486
Ayopa k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.: TK, KKA
549/264b
Ayopat k., Limnos cz., Gelibolu l.: TD 75/153
Ayorgi m., Yanya nf., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/260
Ayoros mn., Aynaroz, Solkol, Paşa l.: TD 7/164
Ayos k., bk. İvirtos k., Kelemiye n., Midilli kz., Rodos l.
Ayova (?) k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.:
TD 144/199
Ayşe Sultan Türbesi, Gelibolu nf., Gelibolu kz.,
Gelibolu l.: TD 75/484
Ayşehatun c., Edirne nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/6
Ayşehatun m., Siroz nf., Siroz kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/64
Ayşehatun/Bevvab Sinanbey m., Edirne nf., Edirne kz.,
Sağkol, Paşa l.: TD 494/19
Ayşehatun md., Arabhatib m., Siroz nf., Siroz kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/74
Ayşehatun md., Edirne nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 166/31
Ayşekırı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/240
Aytemür k., Tekürdağı kz., Çirmen l.: TD 370/349
Aytemür k., Canbazan: TD 226/89
Aytemür-i Küçük k., Hasköy n., Hasköy kz., Çirmen l.:
TD 50/115
Aytemürlü k., Hasköy n., Hasköy kz., Çirmen l.: TD
370/337
Ayucalı k., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/10
Ayucalı k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/106
Ayucalı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/209
Ayugediği y., Rilye Dağı, Ilıca kz., Köstendil l.: TD
167/192
Ayuormanı k., Silistre kz., Silistre l.: TD 370/389
Ayuormanı k., Varna kz., Silistre l.: TD 370/419
Ayuormanı k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/76
Ayuormanı k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/62
Ayuormanı/Güngörmez mz., Hırsova kz., Silistre l.:
TD 483/642
Ayvacık k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/91
Ayvacık k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/21
Ayvacıkpınarı/Ayvapınarı/Yeniköy k., Kızılağaç kz.,
Sağkol, Paşa l.: TD 370/13
Ayvadfakih k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/280
Ayvadhoca m., Çorlu nf., Müselleman-ı Vize: TD
191/145
Ayvadlar/Korucu İvaz k., Langaza n., Selanik kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/87
Ayvadlı k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD 217/6
Ayvagürü/Evcioğluköyü k., Zağra-i Eskihisar kz.,
Sağkol, Paşa l.: TD 370/68
Ayvalı k., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/25
Ayvalı k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/91
Ayvalı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/97
Ayvalı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/55
Ayvalı mz., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/29
Ayvalı/Göncer (?) mz., Karinovası kz., Silistre l.: TD
542/333
Ayvalı/Hayvalı mz., bk. Dernek bükü mz., Dimetoka
kz., Sağkol, Paşa l.
Ayvalıca k., Çatalca n., Çatalca kz., Tırhala l.: TD 101/249
Ayvalıca/Virbiçe k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD 382/442
Ayvan k., Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.: TD 101/130
Ayvasil k., Hortaç n., Selanik kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/92
Ayvasilli k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/142
Ayvaşah çf., Ferecik kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/45
Ayvat Karagözi çf., Piskopye k., Avlonya kz.,
Avlonya l.: TD 94/201
Ayvata m., Çatalca nf., Çatalca n., Çatalca kz.,
Tırhala l.: TD 105/547
Ayvatdede bağatı, Sofya kz., Paşa l.: TD 370/211
Ayvatlı k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/217
Ayvatlı k., Tataran-ı Bozapa: TD 226/69
Ayvatşah k., bk. Tatar Mesud k., Vize n., Vize l.
Azadlı k., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/24
Azadlı k., Dimetoka n., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/21
Azadlı k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.: TD 370/309
Azadlı k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/85
Azadlı k., Tataran-ı Bozapa: TD 226/73
Azadlı k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/67
Azadlı k., bk. Balahor k., Dimetoka n., Dimetoka kz.,
Sağkol, Paşa l.
Azak kl., Azak kz., Kefe l.: TD 370/494
Azak kz., Kefe l.: TD 370/490
Azak nf., Azak kz., Kefe l.: TD 370/490
Azakkalesi varoşu, Azak kz., Kefe l.: TD 370/490
Azaro/Gölova k., Yenişehir n., Yenişehir kz., Tırhala l.:
TD 101/47
Azeb/Koştuk k., Yanbolu kz., Silistre l.: TD 370/453
Azeban m., Gelibolu nf., Gelibolu kz., Gelibolu l.:
TD 75/497
Azeban m., Midilli nf., Midilli n., Midilli kz., Rodos l.:
TD 367/195
Azebler k., Silistre kz., Silistre l.: TD 65/23
Azeblermahallesi md., Gelibolu nf., Gelibolu kz.,
Gelibolu l.: TD 75/435
Azebli k., Aydos kz., Silistre l.: TD 370/447
Azebli k., Yenice-i Zağra kz., Çirmen l.: TD 370/327
Azineobası k., Yörükan-ı Vize: TD 226/46
Aziz çf., Müselleman-ı Vize: TD 191/138
Aziz k., Hırsova kz., Silistre l.: TD 370/413
Aziz k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/182
Aziz mz., Hırsova kz., Silistre l.: TD 370/410
Aziz Hayyat k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/37
Azizbey/Azizbeyli k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/60
Azizbey/Azizbeyli k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/61
Azizbey/Azizbeyli k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/270
Azizbeyli k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/95
Azizbeyli k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/102
Azizbeyli k., Yörükan-ı Vize: TD 226/23
Azizbeyli k., Varna n., Tataran-ı Aktav: MAD 4995/50
Azizbeyli k., Zağra-i Eskihisar n., Tataran-ı Aktav:
MAD 4995/51
Azizfakih k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/160
Azizhalife k., Kızılağaç kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/59
Azizhalife k., bk. Hasanhalife k., Kızılağaç kz., Sağkol,
Paşa l.
Azizhatun Asiyabı, Siroz kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/77
Azizler k., İpsala kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/81
Azizli k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/23
Azizli k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/201
Azizli/Baraklı k., Dimetoka n., Dimetoka kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/29
Azizli/Deli Nasuh k., Çernovi kz., Niğbolu l.: TD 382/299
Azizli/Timurtaş k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/69
Azizli mevzii, İpsala kz., Sağkol, Paşa l./Gelibolu l.:
TD 75/510
Azizli mz., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/29
Azizmehmedce k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/173
Azizsofu k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD 370/541
Azro mz., Hulumiç n., Hulumiç kz., Mora l.: TD 390/94
Azros k., Kalavrita kz., Mora l.: TD 367/144
Azvesti k., Badracık n., Badracık kz., Tırhala l.: TD
101/289
99
B
Bab k., Politlika/İtbala n., Dukakin vt.: TD 499/76
Bab-ı Kale-i Semendire m., Semendire nf., Semendire kz., Semendire l.: MAD 506/4
Bab-ı Kulle, Kefe nf., Kefe kz., Kefe l.: TD 370/475
Bab-ı Tataran, Kefe nf., Kefe kz., Kefe l.: TD 370/474
Baba dalyanı, Kotaz k., Popova n., Nova kz., Hersek l.:
TD 91/212
Baba k., Dabri n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/13
Baba k., Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.: TD 101/196
Baba k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/327
Baba k., İznepol n., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/220
Baba k., Kızılhisar n., Agrıboz kz., Agrıboz l.: TD 367/71
Baba k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD 167/358
Baba k., Morava n., Pojega kz., Semendire l.: TD
1011/860
Baba k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/43
Baba k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/223
Baba k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/104
Baba/Kaliniçe k., Yenice-i Vardar kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/130
Baba mz., Koznik n., Alacahisar kz., Alacahisar l.:
TD 55/40
Baba/Babadağı nf., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/148
Baba/Babadağı nf., Hırsova kz., Silistre l., Yörükan-ı
Kocacık: TD 222/68
Baba/Babadağı kasabası/nf., Hırsova kz., Silistre l.:
TD 370/417
Baba Tekkesi, Gelibolu nf., Gelibolu kz., Gelibolu l.:
TD 75/425
Baba Tekkesi, Karaverye kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/145
Baba Ali zv., Ohri nf., Ohri kz., Ohri l.: TD 717/748
Baba Bişmiş k., bk. Paflı k., Dimetoka kz., Sağkol,
Paşa l.
Baba Halil/Semed k., Keşan kz., Sağkol, Paşa l./Gelibolu l.: TD 75/336
Baba Hamza mz., Akçakızanlık kz., Çirmen l.: TD
370/332
Baba Küçük (?) zv., Edirne nf., Edirne kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/6
Baba Muhyiddin m., Tırhala nf., Tırhala n., Tırhala kz.,
Tırhala l.: TD 367/230
Baba Muhyiddin md., Tırhala nf., Tırhala n., Tırhala kz.,
Tırhala l.: TD 367/248
Baba Nakkaş k., Yörükan-ı Vize: TD 226/65
Baba Nakkaş k., bk. Kutlubey k., Hasha-i İstanbul kz.,
Vize l.
Baba Nakkaş Muhyiddin c., Kutlubey/Baba Nakkaş k.,
Hasha-i İstanbul kz., Vize l.: TD 370/316
100
Baba Şems zv., Paşa l.(?): TD 370/206
Baba Timurtaşbey m., der-kurb-i Cami-i Cedid,
Edirne nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/1
Baba Timurtaşbey m., der-kurb-i Han-ı Arpacı,
Edirne nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/2
Baba Uruz k., bk. Denizli k., Gümülcine kz., Solkol,
Paşa l.
Baba-yı Atik, bk. Babaeskisi
Babadağı, Hırsova kz., Silistre l.: TD 370/411
Babadağı k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/66
Babaeskisi kasabası, Vize l.: TD 370/286
Babaeskisi/Danişmendeskisi/Eskibaba/Baba-yı Atik kz.,
Vize l.: TD 370/286
Babaeskisi n., Babaeskisi kz., Vize l., Yörükan-ı Vize:
TD 226/50
Babaeskisi/Eskibaba n., Babaeskisi kz., Vize l.,
Yörükan-ı Kocacık: TD 222/1
Babaeskisi nf., Babaeskisi kz., Vize l., Müselleman-ı
Çingane: TD 191/58
Babaeskisi nf., Babaeskisi kz., Vize l., Yörükan-ı
Naldöken: TD 223/79
Babaeskisi nf., Babaeskisi kz., Vize l., Yörükan-ı Vize:
TD 226/46
Babaeskisi/Eskibaba nf., Babaeskisi kz., Vize l.: TD
370/286
Babahamidli k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/86
Babahanyurdu k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/4
Babaköy/Nurkohor k., Vardar n., Selanik kz., Solkol,
Paşa l.: TD 70/132
Babaylar k., Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD 75/414
Baben k., Gora n., Ohri kz., Ohri l.: TD 81/50
Babiçe k., İvraca n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD 164/68
Babik bşt., Fragostin n., Hersek l.: TD 174/265
Babik k., Brod n., Brod kz., Bosna l.: TD 164/248
Babik k., Kukan n., Prepolye kz., Hersek l.: TD 91/142
Babik mz., Kaludra k., Şubin n., Srebreniçe kz.,
İzvornik l.: TD 173/129
Babin k., bk. Nehor k., Aydos bölgesi, Angelikasrı kz.,
Karlıili l.
Babinçe k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.: TD
977/34
Babinçiçe k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/228
Babindol k., İvraca n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD
164/50
Babindol k., İznepol n., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 409/77
Babindol k., Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.:
MAD 506/23
Babindol k., Neçven n., Iskıradin kz., Bosna l.: MAD
540/171
Babindol k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/217
Babindol k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/46
Babindol k., Yan n., Neretva kz., Bosna l.: MAD 540/140
Babine k., Dubniçe n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD
167/233
Babine(-i diğer) k., Dubniçe n., Ilıca kz., Köstendil l.:
TD 167/233
Babine k., Manastır kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/160
Babine Luka k., Memlaha-i Bala n., Srebreniçe kz.,
İzvornik l.: TD 173/9
Babine Luka k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.:
TD 144/207
Babine-i Küçük k., Dubniçe n., Ilıca kz., Köstendil l.:
TD 167/230
Babinerika k., Goşmaniçe n., Bırvenik kz., İzvornik l.:
TD 173/17
Babiniç k., Bihlişte kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/170
Babinkal mz., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/229
Babinobırda k., Kukan n., Prepolye kz., Hersek l.:
TD 167/505
Babinoş k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/342
Babinpotok k., Bırvenik n., Bırvenik kz., İzvornik l.:
TD 173/36
Babinpotok k., Vişegrad n., Vişegrad kz., Bosna l.:
TD 164/202
Bablani k., Köprülü kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/179
Baboraç k., Radomir n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD
167/238
Babov k., Lofça kz., Niğbolu l.: TD 370/536
Babov-i Bala k., Çernovi kz., Niğbolu l.: TD 382/125
Babov-i Zir/Orhanköy k., Çernovi kz., Niğbolu l.:
TD 382/170
Babraçko k., Devol n., İştin kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/153
Babraçko/Leftad k., Nasliç n., İştin kz., Solkol, Paşa l.:
TD 424/551
Babsul k., İskenderiye n., İskenderiye kz., İskenderiye l.: TD 367/311
Babşor k., Koreşta, Kestorya kz., Solkol, Paşa l.: TD
424/857
Babudaviçe k., Tırgovişte n., Prizrin kz., Prizrin l.:
TD 167/380
Babuk k., Silistre kz., Silistre l.: TD 370/386
Babuna k., Mujake kz., Avlonya l.: TD 94/3
Babuniçe k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.: TD
167/425
Babunovaç k., Srebrenik n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/167
Babur k., Parakalama n., Delvine kz., Avlonya l.: TD
94/128
Babük mz., bk. Bük mz., Drama kz., Solkol, Paşa l.
Babyak k., Morava n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD
167/353
Babyak k., Samakov kz., Paşa l: TD 370/118
Babyak k., Vratar n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/162
Babyani k., Mokri n., Ohri kz., Ohri l.: TD 367/382
Babyani k., Yenice-i Vardar kz., Solkol, Paşa l., Paşa l.:
TD 167/131
Babyani kl., Mokri n., Ohri kz., Ohri l.: TD 367/382
Bacberat k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/343
Bacdar m., Hayrabolu nf., Hayrabolu kz., Vize l.: TD
370/278
Bacdar Hayrüddin m., Siroz nf., Siroz kz., Solkol,
Paşa l., Paşa l.: TD 167/64
Bacdar Hayrüddin md., Siroz nf., Siroz kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/76
Bacdar İlyas k., Hayrabolu kz., Vize l.: TD 370/281
Bacdartatarı k., bk. Tatarbacdar k., Tataran-ı Bozapa
Bacdartatarı k., bk. Tatarbacdar k., Yörükan-ı Vize
Bacılar k., İpsala kz., Sağkol, Paşa l.: TK, KKA 54/173a
Bacviran k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/42
Baçe k., Morova-i Rudnik n., Rudnik kz., Semendire l.:
TD 1011/879
Baçeş k., Megali Mani n., Mizistre kz., Mora l.: TD
367/167
Baçeva k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.: TD
1011/594
Baçeva k., Samakov kz., Paşa l: TD 73/104
Baçi k., Saray n., Saray kz., Bosna l.: MAD 540/29
Baçi k., bk. Petrovik k., Saray n., Saray kz., Bosna l.
Baçik k., Belasniçe n., Belasniçe kz., Vulçıtrın l.: TD
133/143
Baçik k., Zaplana, İplana kz., Alacahisar l.: TD 55/3
Baçilofça k., Timok n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/576
Baçine k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD 167/343
Baçinli k., bk. Bahşayiş k., Dubniçe n., Ilıca kz.,
Köstendil l.
Baçinovaç mz., Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.:
TD 1011/721
Baçişte k., Kırçova kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/148
Baçişte k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD 370/543
Baçize mz., Arkadya n., Arkadya kz., Mora l.: TD
367/178
Baçka k., Bihlişte kz., Solkol, Paşa l.: TD 70/255
Baçkova k., Ustrumca n., Ustrumca kz., Köstendil l.:
TD 167/275
Baçnik bşt., Ostroviçe n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD
164/372
101
Baço k., İştin kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/154
Baçova k., Milava n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/184
Baçova k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/226
Baçova k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: MAD 81/53a
Baçoviçe k., Belgrad n., Belgrad kz., Semendire l.:
TD 144/32
Baçvar k., Bırvenik n., Bırvenik kz., İzvornik l.: TD
173/51
Bad Glava k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD 167/357
Badan k., Petrovapolye n., Iskıradin kz., Bosna l.:
MAD 540/193
Badat k., Parakalama n., Delvine kz., Avlonya l.: TD
94/113
Badelon k., Mıralı n., Peremedi kz., Avlonya l.: TD
94/164
Baderor k., Draç kz., İlbasan l.: TD 367/441
Badik k., Lomniçe n., Semendire kz., Semendire l.:
TD 1011/436
Badinçe k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.: TD 55/121
Badine k., Maglay n., Brod kz., Bosna l.: TD 164/29
Badinofça k., Braniçeva kz., Semendire l.: MAD 506/32
Badinovaç k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.:
TD 1011/510
Badinovaç k., Pirlep n., Semendire kz., Semendire l.:
TD 1011/481
Badinovaç k., Resava n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/77
Badinovaç k., Zaplana, Niş n., Niş kz., Semendire l.:
MAD 506/37
Badka k., Yeleç n., Yenibazar kz., Bosna l.: MAD
540/10
Badloviçe k., Belgrad n., Belgrad kz., Semendire l.:
TD 187/338
Badnoga k., Vidoska n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/195
Badnovçe k., Petros kz., Alacahisar l.: TD 167/440
Badnovçe k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.: TD
167/422
Badovine k., Kukan n., Prepolye kz., Hersek l.: TD 91/138
Badra k., Depedelen kz., Avlonya l.: TD 94/191
Badra k., Mat n., Mat kz., Ohri l.: TD 367/419
Badra kz., bk. Badracık kz.
Badra kz., bk. Balyabadra kz.
Bardacık, İzdin kz., Agrıboz l., Kıbtiyan: TD 120/281
Badracık kl., Badracık kz., Tırhala l.: TD 101/272
Badracık/Badra kz., Tırhala l.: TD 445/599
Badracık n., Badracık kz., Tırhala l.: TD 101/1
Badracık n., Badracık n., Badracık kz., Tırhala l.,
Yörükan-ı Selanik: TD 225/67
Badracık nf., Badracık n., Badracık kz., Tırhala l.: TD
101/10
102
Badrik k., Kuçeva n., Semendire kz., Semendire l.:
MAD 506/11
Badrinçe mz., Hlivne n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD
164/348
Badro Renesi (?) mz., Hulumiç n., Hulumiç kz.,
Mora l.: TD 390/99
Baduşniçe k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.: TD
167/426
Bafi k., Karitena n., Karitena kz., Mora l.: TD 367/160
Baga k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l., Kıbtiyan: TD 120/100
Bagaçiçi/Radikinçi k., Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.: TD 1011/767
Bagaçik k., bk. Loznik-i Bala k., Seniçe n., Yenibazar kz., Bosna l.
Bagaçik k., bk. Sredne Loznik k., Seniçe n., Yenibazar kz., Bosna l.
Bagaçin k., Vidin n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/581
Bagaş k., Bırvenik n., Bırvenik kz., İzvornik l.: TD 173/51
Bagaş k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.: TD 167/419
Bagdofça k., bk. İştib k., Sofya kz., Paşa l.
Bageva k., Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD 379/320
Bagil k., bk. Gorna Viniçe k., Posuşe n., Mostar kz.,
Hersek l.
Bagnova k., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/199
Bagoni k., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/271
Bagozkir (?) k., Urake n., Mat kz., Ohri l.: TD 367/420
Bagrençe k., Ilıca n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD 167/194
Bağ-ı Atik, Ustrumca nf., Ustrumca n., Köstendil l.:
TD 167/206
Bağakırgın k., Yenişehir n., Yenişehir kz., Tırhala l.:
TD 101/159
Bağakırgın k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/110
Bağat-ı Köhne k., İpsala kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/80
Bağbaş k., Çatalca n., Çatalca kz., Tırhala l.: TD 101/259
Bağcılı k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/145
Bağçeli İlyas md., Gümülcine nf., Gümülcine n.,
Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/15
Bağdala mz., Hasköy n., Hasköy kz., Çirmen l.: TD
370/342
Bağdepesi k., Harala n., Mıgalkara kz., Gelibolu l.:
TD 75/606
Bağırganlı k., Tataran-ı Yanbolu: TD 222/93
Bağırganlı k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/29
Bağırkanlı/Bağırganlı k., Yanbolu kz., Silistre l.: TD
370/457
Bağluca/Venik (?) k., Selanik kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/100
Bahadır çf., Mıgalkara n., Mıgalkara kz., Gelibolu l.:
TD 75/294
Bahadır çf., Mıgalkara n., Mıgalkara kz., Gelibolu l.:
TD 75/536
Bahadır k., Mangub kz., Kefe l.: TD 370/489
Bahadır/İsmailbazdarçiftliği k., Edirne n., Edirne kz.,
Sağkol, Paşa l.: TD 73/16
Bahadır veled-i İbrahim ve Timur çf., İsvetline k.,
Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/288
Bahadır veled-i İbranim çf., İsotline k., Boraç n.,
Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/58
Bahadır-ı Lala k., Zağra-i Eskihisar kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/74
Bahadırbey m., Yanbolu nf., Yanbolu kz., Silistre l.:
TD 370/451
Bahadırdoğancı mz., Aydos kz., Silistre l.: TD 65/101
Bahadırköy k., bk. Romana Luka k., Üsküb kz., Sağkol,
Paşa l.
Bahadırkuyusu k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/266
Bahadırlı k., Tataran-ı Aktav: MAD 4995/60
Bahadırlı k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/72
Bahadırlı k., Zağra-i Eskihisar kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/70
Bahadırlı/Arnavudköy k., Yanbolu kz., Silistre l.: TD
215/221
Bahadırofça k., Bolvan n., Petros kz., Alacahisar l.: TD
167/446
Bahalik k., Dolna Rudine n., Nova kz., Hersek l.:
MAD 560/138
Bahalin k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/231
Bahalin k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/67
Baharlı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/168
Baharlı k., Yörükan-ı Vize: TD 226/21
Bahaüddinpaşa zv., Siroz nf., Siroz kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/74
Bahçeli m., Gümülcine nf., Gümülcine n., Gümülcine
kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/7
Bahitoris k., Aspiropotam, Tırhala n., Tırhala kz.,
Tırhala l.: TD 101/106
Bahor k., Gaçka n., Nova kz., Hersek l.: TD 174/21
Bahor k., Gorna Rudine n., Nova kz., Hersek l.: TD
174/43
Bahor k., Zagorye n., Foça kz., Hersek l.: TD 174/115
Bahori k., Zagorye n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/100
Bahoriçe k., Depedelen kz., Avlonya l.: TD 94/324
Bahorik k., Podmir n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD
173/5
Bahorya k., Jupe n., Debri kz., Ohri l.: TD 717/325
Bahoryani k., Berkofça kz., Paşa l.: TD 370/239
Bahova k., Vodena n., Yenice-i Vardar kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/130
Bahoviçe k., Lofça kz., Niğbolu l.: TD 452/346
Bahovik mz., Ravaniçe, Resava n., Braniçeva kz.,
Semendire l.: MAD 506/32
Bahoya k., Osaniçe n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/64
Bahşayiş k., Badracık n., Badracık kz., Tırhala l.: TD
101/78
Bahşayiş k., Yörükan-ı Vize: TD 226/7
Bahşayiş/Baçinli k., Dubniçe n., Ilıca kz., Köstendil l.:
TD 167/235
Bahşayiş odaları, Hacı Safa m., Edirne nf., Edirne kz.,
Sağkol, Paşa l.: TD 370/3
Bahşayiş bin Ali çf., Gelyan k., Abrı n., Mıgalkara kz.,
Gelibolu l.: TD 75/301
Bahşayiş ve Bali çf., Tuliçe k., Visoka n., Saray kz.,
Bosna l.: MAD 540/43
Bahşayişoğlu Ali k., bk. Ali veled-i Bahşayiş k., Vize n.,
Vize l.
Bahşayişağa m., Filibe nf., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/85
Bahşayişhalifepınarı k., Varna kz., Silistre l.: TD 370/423
Bahşayişler k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/60
Bahşayişler k., bk. Mesudlar k., Çernovi kz., Niğbolu l.
Bahşayişli k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/46
Bahşayişli k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/195
Bahşi k., Eceovası n., Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD
75/239
Bahşi k., Serfiçe kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/149
Bahşi/Bahşili k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/21
Bahşi/Yenice k., Abrı n., Mıgalkara kz., Gelibolu l.:
TD 75/288
Bahşi Bali k., Selanik kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/100
Bahşi bin Timurtaş çf., Göni k., Abrı n., Mıgalkara kz.,
Gelibolu l.: TD 75/333
Bahşi veled-i Akbaş çf., Ferecik kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 77/425
Bahşi veled-i İsa Bali çf., Lubimle k., Olofça n.,
Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/285
Bahşibey k., bk. Hasanbeyli k., Kızılağaç kz., Sağkol,
Paşa l.
Bahşibey m., Pınarhisar nf., Pınarhisar kz., Vize l.: TD
370/262
Bahşibeyli k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/54
Bahşibeyli k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/46
Bahşibeyli k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/24
Bahşibeyli/İsabey k., Kızılağaç kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 77/330
Bahşibeyli/Kiremuti k., Yenice-i Karasu kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/20
Bahşibeyli-i Büzürk k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/37
Bahşidede mezarı, Burunviran k., Evreşil n., Gelibolu kz.,
Gelibolu l.: TD 75/514
Bahşidede zv., Burunviran k., Evreşil n., Gelibolu kz.,
Gelibolu l.: TD 75/255
Bahşifakih k., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/32
103
Bahşifakih k., Edirne n., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/14
Bahşifakih m., Edirne nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/1
Bahşihalife k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/148
Bahşiköyü k., bk. Sülemiş k., Ferecik kz., Sağkol, Paşa l.
Bahşikuyusu k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/149
Bahşiler k., Kırkkilise kz., Vize l.: TD 370/274
Bahşiler k., Platimana bölgesi, Yenişehir kz., Tırhala l.:
TD 101/17
Bahşiler k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/5
Bahşiler k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/121
Bahşili k., Zağra-i Eskihisar kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/71
Bahşili k., Tataran-ı Bozapa: TD 226/73
Bahşili k., bk. Hoca Yunus k., Hatunili n., Vize l.
Bahşili/Bahşiler k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/252
Bahşioğulları k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD 370/551
Bahşisofu k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/168
Bahşiye k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.: TD
133/487
Bahşiyurdu k., Tataran-ı Aktav: MAD 4995/65
Bahşizade md., bk. Alaüddin md., Gelibolu nf.,
Gelibolu kz., Gelibolu l.
Bahtiyar veled-i Alacahisarlı Mehmedçelebi çf., Vrutka
k., Olofça n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/176
Bahyanos k., Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.: TD 101/77
Bakırlar mz., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/94
Bakırlı m., Yenice-i Çırpan nf., Yenice-i Çırpan kz.,
Çirmen l.: TD 370/335
Bakırova k., Kırçova kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/149
Bakırviranı k., Hatunili n., Pınarhisar kz., Vize l.: TD
370/265
Baki/Palas Doğancı k., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.:
TD 70/28
Baki-yi Siyah k., bk. Kara Baki k., Yörükan-ı Selanik
Bakice k., Müselleman-ı Vize: TD 191/139
Bakice k., Yörükan-ı Vize: TD 226/8
Bakik k., Olofça n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/11
Bakik k., Podmir n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD 173/3
Bakikuyusu k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/253
Bakikuyusu k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/162
Bakili k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/18
Bakiobası k., Yenice-i Karasu kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/24
Bakiviranı k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/17
Bakiye k., Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/164
Bakiye mahalli, Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD
164/166
Bakiye mz., Saray n., Saray kz., Bosna l.: MAD 540/31
104
Bakkal Hızır m., Prevadi nf., Prevadi kz., Silistre l.:
TD 370/434
Bakkalin Çarşısı, Sofya nf., Sofya kz., Paşa l.: TD
370/204
Baklalı k., Armiye, Dömeke n., Çatalca kz., Tırhala l.:
TD 101/35
Baklalı k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.: TD 370/315
Baklalı k., Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.: TD 101/53
Baklalı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/79
Baklalı k., bk. Çömlekçi k., Tırhala n., Tırhala kz.,
Tırhala l.
Baklalı k., bk. Yorganat k., Tırhala n., Tırhala kz.,
Tırhala l.
Baklalı/Klokot k., Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.:
TD 367/247
Bakomir k., Feth-i İslam n., Feth-i İslam kz., Vidin l.:
TD 370/601
Bakovik k., Prokine n., Mostar kz., Hersek l.: TD 987/12
Bakraç k., Tataran-ı Tırhala: TD 225/284
Bakraçtatarı k., Yenişehir n., Yenişehir kz., Tırhala l.:
TD 101/154
Baksal k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/26
Bakubraç mz., Gunçat k., Jelejnik n., Semendire kz.,
Semendire l.: TD 187/30
Bala k., Balyabadra kz., Mora l.: TD 114/124
Bala k., İskurya n., Akçahisar kz., Ohri l.: TD 367/408
Bala k., Karitena n., Karitena kz., Mora l.: TD 367/156
Bala k., bk. Mikariçe k., Yanya kz., Yanya l.
Bala Sedlarca k., Kalkandelen kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/139
Bala-i İstanimaka, Sağkol, Paşa l.: TD 370/87
Balaban çf., Veçeriçka k., Laşva n., Brod kz., Bosna l.:
MAD 540/67
Balaban/Ahmed-i Kosovik çf., Doglod k., Brod n.,
Brod kz., Bosna l.: TD 164/248
Balaban k., Harala n., Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD
75/343
Balaban k., Hırsova kz., Silistre l.: TD 370/415
Balaban k., İpsala kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/80
Balaban k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD 167/357
Balaban k., bk. Brodilovo k., Çeç, Drama kz., Solkol,
Paşa l.
Balaban k., bk. Sığırcılı k., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.
Balaban k., bk. Tıkılova k., Drama kz., Solkol, Paşa l.
Balaban/Balabanlı/Balabanlar k., Tataran-ı Yanbolu:
TD 222/84
Balaban m., İstudine k., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/197
Balaban Pınarı, Ustrumca n., Ustrumca kz., Köstendil l.:
TD 167/207
Balaban veled-i Hamza ve Mustafa veled-i Balaban çf.,
Knajine k., Olofça n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/175
Balaban veled-i Karagöz çf., Maglay n., Brod kz.,
Bosna l.: MAD 540/149
Balaban veled-i Mustafa çf., Olofça n., Vişegrad kz.,
Bosna l.: TD 164/165
Balaban Zaim c., Talanda nf., Livadiye kz., Agrıboz l.:
TD 367/94
Balaban-ı Büzürk k., Tataran-ı Yanbolu: TD 222/91
Balabanağa odaları, Mescid-i Balabanağa m., Edirne
nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/3
Balabanbey zv., Sofya nf., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/211
Balabanca k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/65
Balabanca k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/156
Balabanca k., bk. Uzun Seydi k., Hırsova kz., Silistre l.
Balabancı k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD 370/549
Balabancı k., bk. Mümince k., Silistre kz., Silistre l.
Balabancı/Balabanca k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/44
Balabancık k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/54
Balabancık k., bk. Otgöklük k., Abrı n., Mıgalkara kz.,
Gelibolu l.
Balabandeğirmeni mz., bk. Kutluca mz., Nevrekop kz.,
Solkol, Paşa l.
Balabaniye zv., Edirne nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/6
Balabankuyusu mz., Varna kz., Silistre l.: TD 370/424
Balabankuyusu mz., Varna kz., Silistre l.: TD 370/427
Balabanlı çeltüknehri, Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/8
Balabanlı k., Canbazan: TD 226/89
Balabanlı k., Çernovi kz., Niğbolu l.: TD 370/558
Balabanlı k., Çorlu kz., Vize l.: TD 370/293
Balabanlı k., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/37
Balabanlı k., Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.: TD 101/38
Balabanlı k., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/8
Balabanlı k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/72
Balabanlı k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/156
Balabanlı k., Müselleman-ı Vize: TD 191/134
Balabanlı k., Yanbolu kz., Silistre l.: TD 370/457
Balabanlı k., Yenice-i Karasu kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/23
Balabanlı k., Yenice-i Zağra kz., Çirmen l.: TD 370/328
Balabanlı k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/21
Balabanlı k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/34
Balabanlı k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/31
Balabanlı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/56
Balabanlı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/65
Balabanlı k., Yörükan-ı Vize: TD 226/16
Balabanlı k., bk. Çiftlik-i Kurdşeyh k., Filibe kz., Sağkol,
Paşa l.
Balabanlı k., bk. Kara Güvendik k., Çorlu kz., Vize l.
Balabanlı k., bk. Korucu Köşan k., Filibe kz., Sağkol,
Paşa l.
Balabanlı k., bk. Kozoğlu k., Rusikasrı kz., Silistre l.
Balabanlı k., bk. Özbeyli k., Gümülcine kz., Solkol,
Paşa l.
Balabanlı k., bk. Sarı Mahmud k., Karinovası kz.,
Silistre l.
Balabanlı k., bk. Sekban k., Ferecik kz., Sağkol, Paşa l.
Balabanlı k., bk. Tomarkoşanlu k., Zağra-i Eskihisar kz.,
Sağkol, Paşa l.
Balabanlı mz., Yanbolu kz., Silistre l.: TD 370/457
Balabanofça k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.:
TD 1011/593
Balabanofça k., Pirlep n., Semendire kz., Semendire l.:
TD 1011/485
Balabanoğlukuyusu/Rasovan k., Silistre kz., Silistre l.:
TD 215/21
Balabanpaşa imr., Edirne nf., Edirne kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/12
Balabanpaşa ms., Gelibolu nf., Gelibolu kz., Gelibolu l.:
TD 75/450
Balabanpaşa odaları, Edirne nf., Edirne kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/4
Balabanpınarı k., bk. Safahalife k., Varna kz., Silistre l.
Balaça k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: MAD 81/35a
Balaçbogaç k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.: TD
144/232
Balad m., Selanik nf., Selanik kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/83
Balahor/Müsellem/Azadlı k., Dimetoka n., Dimetoka kz.,
Sağkol, Paşa l.: TD 370/20
Balajidol k., Feth-i İslam n., Feth-i İslam kz., Vidin l.:
TD 370/603
Balakofça/Gırbovaç k., Krivina n., Vidin kz., Vidin l.:
TD 370/571
Balamunlu k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/122
Balan k., Depedelen kz., Avlonya l.: TD 94/302
Balani m., Haykal k., Malakas n., Belgrad kz., Avlonya l.: TD 94/31
Balaniçe k., Florina kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/183
Balaniçe k., Morava n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.: TD
28/188
Balaniçe k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.: TD
144/230
Balanofça k., Timok n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/575
Balanova k., Dubniçe n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD
167/231
Balanovaç k., Krivina n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/573
105
Balaşı k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/109
Balaşniç/Dodene k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/94
Balatica k., Karaverye kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/137
Balav m., Mizistre nf., Mizistre n., Mizistre kz., Mora l.:
TD 367/165
Balbanik/Baylalik k., Kızılağaç kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/64
Balbazarı, Sofya nf., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/213
Balca-i Karagöz k., Yenice-i Karasu kz., Solkol, Paşa l.:
TD 70/38
Balcı k., Dimetoka n., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/22
Balcı/Balcılı/Balcılar k., Tataran-ı Aktav: MAD 4995/54
Balcı Umur k., bk. Glogoveçi k., Çernovi kz., Niğbolu l.
Balcık k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/63
Balcılar k., Kırkkilise kz., Vize l.: TD 370/273
Balcılar k., Tatarbazarı kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/110
Balcılar k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD 370/539
Balcılar k., Yenişehir n., Yenişehir kz., Tırhala l.: TD
101/155
Balcılar k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/42
Balcılar k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/116
Balcılar k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/186
Balcılı k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/16
Balcılı/Balcılar k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/112
Balcılı/Balcılar k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/106
Balçe k., İstifa n., İstifa kz., Agrıboz l.: TD 196/82
Balçık Abı/Ilıca Pınarı, kurb-i Derya-yı Siyah, Silistre l.:
TD 370/424
Balçık isk., Varna kz., Silistre l.: TD 370/418
Balçık k., Patva, Varna kz., Silistre l.: TD 370/422
Balçık k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/73
Balçık k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/130
Balçık/Balçıklı k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/61
Balçık mz., Varna kz., Silistre l.: TD 370/422
Balçıkhisarı/Papa Petriye k., Vize n., Vize l.: TD 194/14
Balçinçe k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.: TD
1011/587
Balçiste k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD 73/153
Balçova k., Çernovi kz., Niğbolu l.: TD 370/559
Baldeşiçe-i Küçük k., Ustrumca n., Ustrumca kz.,
Köstendil l.: TD 141/197
Baldeva k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 77/808
Baldır k., Prevadi kz., Silistre l.: TD 370/439
Baldırıgarib/Küçük Baldırlı k., Sofya kz., Paşa l.: TD
236/133
Baldırıyoğun mz., Çokköy k., Dimetoka kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/24
Baldırlı Yusuf k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/133
106
Baldırlı-i Küçük k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/10
Baldız k., İlbasan kz., İlbasan l.: TD 367/435
Baldova k., Nevrekop kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/51
Baldova k., Tatarbazarı kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/110
Baldova k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/348
Baldövence k., Manastır kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/161
Baldren k., İskenderiye n., İskenderiye kz., İskenderiye l.:
TD 367/307
Balevaç/Balyevaç k., Belgrad n., Belgrad kz., Semendire l.: TD 187/296
Balık/Balıklı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/28
Balık/Mahi b./çarşısı Gelibolu nf., Gelibolu kz.,
Gelibolu l.: TD 75/436
Balıkada mz., Yenice-i Karasu kz., Solkol, Paşa l.: TD
143/38
Balıkbazarı, Sofya nf., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/212
Balıkesri/Karacaköy k., Hasköy n., Hasköy kz.,
Çirmen l.: TD 370/338
Balıklağu kl., Mangub kz., Kefe l.: TD 370/495
Balıklağu nf., Mangub kz., Kefe l.: TD 370/487
Balıklı k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/142
Balıklı k., Tataran-ı Bozapa: TD 226/73
Balıklıpınar k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/108
Bali çf., Mesudlu k., Abrı n., Mıgalkara kz., Gelibolu l.:
TD 75/495
Bali çf., Müselleman-ı Vize: TD 191/146
Bali çf., Visoka n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/374
Bali k., Ferecik kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/46
Bali Kebeasiyabı, Dolani k., Iskırapar n., Belgrad kz.,
Avlonya l.: TD 94/7
Bali bin Beşli Mahmud çf., Saray n., Saray kz., Bosna l.:
TD 164/102
Bali bin Mahmud çf., Hrasniçe mahalli, Saray n.,
Saray kz., Bosna l.: TD 164/166
Bali bin Mehmed çf., İzenik k., Saray n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 164/281
Bali bin Radovine çf., Podgradye k., Saray n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 164/21
Bali bin Yusuf çf., Vogoşte k., Saray n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 164/264
Bali ve Ali ve Murad çf., Kralup k., Visoka n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 164/106
Bali ve Ali ve Veli ve Oruç çf., Graçaniçe k., Visoka n.,
Saray kz., Bosna l.: MAD 540/197
Bali ve Gazi ve Ali ve Nasuh çf., Lubovçik k., Saray n.,
Saray kz., Bosna l.: TD 164/277
Bali ve Mehmed veledeyn-i Mustafa çf., Akhisar,
Uskupye n., Neretva kz., Bosna l.: MAD 540/91
Bali ve Murad ve Ali çf., Kralup k., Visoka n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 164/320
Bali ve Murad ve Ali evlad-ı Aydın çf., Neprivay k.,
Dubrovnik n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/318
Bali ve Mustafa veledeyn-i Alagöz çf., Dragalik k.,
Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/206
Bali ve Mustafa veledeyn-i Süleyman çf., Buhotine k.,
Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/261
Bali ve Nebi ve Kasım çf., İsvinariye mahalli, Saray n.,
Saray kz., Bosna l.: TD 164/183
Bali ve Ramazan çf., Gorna Jul ve Osenik mahalli,
Saray: TD 164/287
Bali veled-i Ahmed çf., Osyek k., Saray n., Saray kz.,
Bosna l.: MAD 540/36
Bali veled-i Ayas çf., Gırnovniçe k., Laşva n., Brod kz.,
Bosna l.: MAD 540/59
Bali veled-i Ayas çf., Gradçaniçe k., Visoka n., Saray
kz., Bosna l.: TD 164/97
Bali veled-i İlyas çf., Petriçe k., Saray n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 164/221
Bali veled-i İskender ve Mahmud çf., İgnuse k., Brod n.,
Brod kz., Bosna l.: MAD 540/65
Bali veled-i İvladko çf., Laşva n., Brod kz., Bosna l.:
MAD 540/62
Bali veled-i Knez Mihovil ve Derviş Hasan çf., Koprivne mahalli, Uskupye n., Neretva kz., Bosna l.:
MAD 540/79
Balibey çf., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/87
Balibey md., Livadiye nf., Livadiye n., Livadiye kz.,
Agrıboz l.: TD 420/240
Balibey Muallimhanesi, Mescid-i İskenderzade m.,
Gelibolu nf., Gelibolu l.: TD 75/492
Balibey veled-i Yahyapaşa Tekkesi, Sirenova k.,
Çernovi kz., Niğbolu l.: TD 382/865
Baliçe k., Uskupye n., Neretva kz., Bosna l.: TD 164/374
Baliçe k., bk. Barin k., İskenderiye n., İskenderiye kz.,
İskenderiye l.
Baliçevçi k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.: TD
167/426
Baliçinçe k., Çernereka n., Vidin kz., Vidin kz., Vidin l.:
TD 370/578
Baliçka k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.: TD
167/388
Balifakih Asiyabı, Duna Abı, Silistre l.: TD 370/445
Balifakihkargalığı k., Varna kz., Silistre l.: TD 370/427
Balihaffaf çf., Radilevik k., Saray n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 164/290
Balihoca k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/85
Balihoca k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/231
Balihoca k., Tataran-ı Bozapa: TD 226/76
Balihoca k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/72
Balihoca/Balihocalı k., Yörükan-ı Vize: TD 226/8
Balihocalı/Küçük Halil k., Vize n., Vize l.: TD 541/2
Balikarçe mz., Belgrad kz., Avlonya l.: TD 94/3
Balikuyusu mz., Varna kz., Silistre l.: TD 370/424
Balinbrod k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.: TD
167/426
Balinçe k., Boyimiye n., Ustrumca kz., Köstendil l.:
TD 141/204
Balinçe k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/325
Balinçe k., Praşova n., İvranya kz., Köstendil l.: TD
141/259
Balinçe k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.: TD 167/426
Balindol k., Kalkandelen kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/139
Balinofça k., İvranya kz., Köstendil l.: TD 167/303
Balinofça k., Krivina n., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/571
Balinofça k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.: TD
167/425
Balinova k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD 370/544
Balinovik k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.: TD
144/249
Balinpotok k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD
167/343
Balinpotok k., Pripod n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/14
Balioğlu k., Yörükan-ı Vize: TD 226/9
Baliş k., bk. Piskopi k., Malakas n., Belgrad kz.,
Avlonya l.
Baliş k., Mat n., Mat kz., Ohri l.: TD 367/419
Balişa k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/8
Balişik mz., Semendire kz., Semendire l.: MAD 506/14
Baliyavaç k., bk. Korite-i Küçük k., Bihor n., Bihor kz.,
Prizrin l.
Balkal (?) k., Timurhisarı kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/58
Balkalar k., Bihlişte kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/169
Balkan Dağı/Balkan Kuhu, Silistre l.: TD 370/381
Balkanlı k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/104
Balkanlı k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/27
Balkanlı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/89
Balko çf., İtemür k., Abrı n., Mıgalkara kz., Gelibolu l.:
TD 75/525
Balkofça k., Vidin n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/583
Ballı k., Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD 75/365
Ballı İlyas k., Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD 75/393
Ballı Süle k., Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD 75/405
Ballıca k., Abrı n., Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD 75/625
Ballıca k., Harala n., Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD
75/613
Ballıca mz., Varna kz., Silistre l.: TD 370/431
Ballıca Balaban/Rahmanoğulları k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD 439/305
Ballıca Mesud k., Harala n., Mıgalkara kz., Gelibolu l.:
TD 75/197
Ballıcalı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/168
107
Ballık k., Yörükan-ı Vize: TD 226/15
Ballık/Akberdi k., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.
Ballıköyü mz., Keşan kz., Sağkol, Paşa l./Gelibolu l.:
TD 75/342
Balmuşinçi k., Sirişnik n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD
167/239
Balneva k., Tırgovişte n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD
167/380
Balnofça k., Sofya kz., Paşa l.: TD 236/194
Balnohor k., bk. Evrenli k., Ağrıcan, Ferecik kz.,
Sağkol, Paşa l.
Balofça k., Hortaç n., Selanik kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/92
Balohor k., bk. İrhi İstiratik k., Zihne kz., Solkol,
Paşa l.
Baloşovaç k., Milava n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/117
Baloviçe k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.: TD
144/266
Balpınar/Yücepınarı k., Çernovi kz., Niğbolu l.: TD
439/53
Balpınarı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/179
Balşa k., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/192
Balta Balaban k., Abrı n., Mıgalkara kz., Gelibolu l.:
TD 75/243
Balta Balaban k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/54
Balta Şirmerd çf., Radovla k., Visoka n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 164/310
Balta yörüğü k., Yörükan-ı Vize: TD 226/56
Baltacı k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/90
Baltalar k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/63
Baltalı Hüseyin k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD 370/553
Baltaoğlu k., Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.: TD 101/204
Baltinos k., Kraçova, Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.:
TD 101/64
Baltize k., İskenderiye n., İskenderiye kz., İskenderiye l.: TD 367/309
Baltova k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/5
Balvan k., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/198
Balvan k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/223
Balvan k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD 370/540
Balvan k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: MAD 81/21a
Balvan-ı Küçük k., İştib n., İştib kz., Köstendil l.: TD
167/254
Balvanepol k., Niğbolu kz., Niğbolu l.: MAD 11/146b
Balyabadra c., Balyabadra nf., Balyabadra kz., Mora l.:
TD 114/125
Balyabadrakazası isk., Mora l.: TD 367/119
Balyabadra kl., Balyabadra kz., Mora l.: TD 367/125
Balyabadra/Badra kz., Mora l.: TD 367/118
Balyabadra nf., Balyabadra kz., Mora l.: TD 367/118
108
Balyabadranefs yalısı, Mora l.: TD 367/118
Balyak k., Köprülü kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/181
Balyak/Polaniçe k., Dobrun n., Vişegrad kz., Bosna l.:
MAD 540/18
Balyanofça k., Nikodim n., Semendire kz.,
Semendire l.: TD 978/185
Balyo Lotros k., bk. Yenice Batos k., Siroz kz., Solkol,
Paşa l.
Balyorofça mz., Bolvan n., Petros kz., Alacahisar l.:
TD 167/446
Bamir k., bk. Doyran k., Lofça kz., Niğbolu l.
Ban İzgon mz., Posuşe n., Mostar kz., Hersek l.: TD
174/104
Bana k., Bana n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/57
Bana k., Belgrad n., Belgrad kz., Semendire l.: TD 144/23
Bana k., Berkofça kz., Paşa l.: TD 370/239
Bana k., Depedelen kz., Avlonya l.: TD 94/286
Bana k., Dubniçe n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD 167/229
Bana k., İnegoşta n., İvranya kz., Köstendil l.: TD 167/299
Bana k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/325
Bana k., Klopotnik n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.: TD
133/514
Bana k., Mıralı n., Peremedi kz., Avlonya l.: TD 94/162
Bana k., Niş n., Niş kz., Semendire l.: MAD 506/36
Bana k., Prizrin n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD 167/375
Bana k., Samakov kz., Paşa l: TD 370/118
Bana(-i diğer) k., Samakov kz., Paşa l: TD 370/117
Bana k., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/203
Bana k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/225
Bana k., Tatarbazarı kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/110
Bana k., Vidoska n., Foça kz., Hersek l.: TD 987/68
Bana k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/362
Bana/Doğanköy k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 73/109
Bana/Dolna Bana k., Belgrad n., Belgrad kz.,
Semendire l.: TD 187/323
Bana/Gorna Bana k., Belgrad n., Belgrad kz., Semendire l.: TD 187/323
Bana kl., Bana kz., Vidin l.: TD 370/597
Bana kz., Vidin l.: TD 370/598
Bana m., Sofya nf., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/205
Bana n., Novabırda kz., Novabırda kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/328
Bana n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 157/164
Bana nf./şehri, Bana kz., Vidin l.: TD 370/598
Bana Suyu, Niş n., Niş kz., Semendire l.: MAD 506/35
Bana Suyu, Saray kz., Bosna l.: TD 164/373
Bana Kutine k., Zaplana, Niş n., Niş kz., Semendire l.:
MAD 506/36
Bana Kutine Suyu, Niş n., Niş kz., Semendire l.:
MAD 506/35
Bana Luka k., Laşva n., Brod kz., Bosna l.: MAD 540/208
Bana Luka kl., Neretva kz., Bosna l.: MAD 540/219
Bana Luka mz., Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/160
Bana Rudine n., Nova kz., Hersek l.: TD 995/30
Bana-i Kebir, Sofya nf., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/209
Bana-i Sagir, Sofya nf., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/209
Banabaşı, Sofya nf., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/213
Banados bazargahı, Tekürdağı kz., Çirmen l.: TD 370/354
Banados k., Tekürdağı kz., Çirmen l.: TD 370/349
Banana k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD 149/125
Banana k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/132
Banapolye mz., Ostroviçe n., Iskıradin kz., Bosna l.:
TD 164/361
Banaralı/Banarlı k., Tekfurdağı n., Tekfurdağı kz.,
Çirmen l., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/238
Banaralı-yı Büzürk k., bk. Büyük Banaralı k., Tekfurdağı
n., Tekfurdağı kz., Çirmen l., Müselleman-ı Çirmen
Banaralı-yı Küçük k., bk. Küçük Banaralı k., Müselleman-ı Çirmen
Banavinişte mz., bk. Saltuk çf., Boçaç, Neretva kz.,
Bosna l.
Bancançi k., Klopotnik n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.: TD
167/344
Bancuvacalı k., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/27
Bançareva k., Zaplana, Niş n., Niş kz., Semendire l.:
MAD 506/35
Bançayırı k., Kosova n., Iskıradin kz., Bosna l.: MAD
540/170
Bançikdol k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/225
Bançikova k., Samakov kz., Paşa l: TD 77/680
Bandinçe k., Vidin n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/581
Bandol mz., Lika n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD 164/368
Baniçe k., Boyimiye n., Ustrumca kz., Köstendil l.: TD
141/185
Baniçe k., Braniçeva kz., Semendire l.: MAD 506/32
Baniçe k., Çernereka n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/576
Baniçe k., Çitroz n., Karaverye kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/135
Baniçe k., Feth-i İslam n., Feth-i İslam kz., Vidin l.:
TD 370/603
Baniçe k., Florina kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/182
Baniçe k., Istarosile n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.:
TD 133/80
Baniçe k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/327
Baniçe k., İvraca kz., Niğbolu l.: TD 370/529
Baniçe k., Koznik n., Alacahisar kz., Alacahisar l.:
TD 167/414
Baniçe k., Kurşunlukilise n., Ürgüb kz., Alacahisar l.:
TD 55/92
Baniçe k., Morava n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD
167/362
Baniçe k., Nevrekop kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/49
Baniçe k., Siroz kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/68
Baniçe k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/223
Baniçe k., Telçak n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD
173/150
Baniçe k., Timok n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/586
Baniçe/Şehrazad k., Ustrumca n., Ustrumca kz.,
Köstendil l.: TD 141/180
Baniçe mz., Belgrad n., Belgrad kz., Semendire l.: TD
144/63
Baniçe mz., Belgrad, Polomiye n., Vidin kz., Vidin l.:
TD 370/585
Baniçe mz., Megali k., Görice kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/176
Baniçe mz., Timok n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/586
Baniçeli Ahmed zv., bk. Hoca Şemsüddin zv., Ustrumca nf., Ustrumca n., Köstendil l.
Baniçka-i Bala k., Çernovi kz., Niğbolu l.: TD 382/269
Baniçka-i Büzürk k., Çernovi kz., Niğbolu l.: TD 370/557
Banik k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.: TD
1011/615
Banine Iglava k., Kurşunlukilise n., Ürgüb kz.,
Alacahisar l.: TD 55/92
Baniska k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD 133/250
Baniska k., Maden-i Jejene, Prizrin n., Prizrin kz.,
Prizrin l.: TD 5m/13
Baniska k., Ras n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD 164/56
Baniska k., bk. Ilıca k., Ustrumca n., Ustrumca kz.,
Köstendil l.
Banişor k., Sirişnik n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD 267/375
Banişte k., Kestorya kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/162
Banka k., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/199
Banka k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: MAD 81/6a
Bankik k., Podgoriçe kz., İskenderiye l.: TD 500/342
Bankoviçe/Prepyan k., Bana n., Vişegrad kz., Bosna l.:
TD 164/339
Banlaz k., Brod n., Brod kz., Bosna l.: MAD 540/103
Banobrod k., Maçova-i Bala n., Srebreniçe kz.,
İzvornik l.: TD 173/27
Banobrod-ı Zir k., Maçova-i Bala n., Srebreniçe kz.,
İzvornik l.: TD 173/28
Banofça/Dragaçinçe mz., Rudnik kz., Semendire l.:
TD 978/233
Banovik k., Drametin n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/137
Banuşa k., Sokol n., Uziçe kz., Semendire l.: TD 144/295
Banvirh mahalli, Visoka n., Saray kz., Bosna l.: TD
164/322
Banya k., Brod n., Brod kz., Bosna l.: TD 164/60
Banya k., Olofça n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/184
Banya k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/227
109
Banya/Ilıca k., Koçana n., İştib kz., Köstendil l.: TD
167/259
Banya mz., Ilıca n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD 167/224
Banya Niva k., Dolna Rudine n., Nova kz., Hersek l.:
TD 174/39
Banya Polana k., İvranya kz., Köstendil l.: TD 167/298
Banyapolye k., İzveçan n., Yenibazar kz., Bosna l.:
TD 164/61
Bara k., Grahova n., Nova kz., Hersek l.: TD 174/60
Bara k., Trebçe, Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.: TD 133/135
Bara k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.: TD
234/127
Barafça mz., Bolvan n., Petros kz., Alacahisar l.: TD
179/295
Barağı k., İpsala kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/79
Barağı k., Keşan kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/51
Barakcılar k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/5
Barakkovanlığı k., Silistre kz., Silistre l.: TD 370/386
Baraklar k., İhtiman, Paşa l.: TD 370/202
Baraklar k., Tatarbazarı kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/112
Baraklar k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/109
Baraklar k., bk. Elvanoğlu k., Silistre kz., Silistre l.
Baraklı k., Alasonya n., Alasonya kz., Tırhala l.: TD
101/18
Baraklı k., Çatalca n., Çatalca kz., Tırhala l.: TD 101/241
Baraklı k., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/29
Baraklı k., Florina kz., Solkol, Paşa l.: TD 235/231
Baraklı k., Rusikasrı kz., Silistre l.: TD 370/466
Baraklı k., Timurhisarı kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/57
Baraklı k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/50
Baraklı k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/12
Baraklı k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/46
Baraklı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/6
Baraklı k., bk. Azizli k., Dimetoka n., Dimetoka kz.,
Sağkol, Paşa l.
Baraklı k., bk. Bezci k., Çatalca n., Çatalca kz., Tırhala l.
Baraklı k., bk. Çerkoviçe k., Dömeke n., Çatalca kz.,
Tırhala l.
Baraklı/Brovoyofça k., Nogoriçe n., İştib kz., Köstendil l.: TD 167/261
Baraklı/Havlı k., Dubniçe n., Ilıca kz., Köstendil l.:
TD 267/204
Baraklı m., Akkeçili k., Armiye, Dömeke n., Çatalca kz.,
Tırhala l.: TD 105/524
Baraklı mz., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/29
Baraklıılıca k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/57
Baraklıılıcası k., Çirmen kz., Çirmen l.: TD 370/329
Baralofça k., İvranya kz., Köstendil l.: TD 141/264
Baratik/Baray k., Belgrad n., Belgrad kz., Semendire l.:
TD 187/31
110
Baray k., bk. Baratik k., Belgrad n., Belgrad kz.,
Semendire l.
Baray k., bk. Barayeva k., Jelejnik n., Semendire kz.,
Semendire l.
Barayeva k., Jelejnik n., Semendire kz., Semendire l.:
TD 187/31
Barazniçe k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/134
Barbaraş k., Kırçova kz., Sağkol, Paşa l.: MAD 303/5
Barbareva k., İştib n., İştib kz., Köstendil l.: TD 167/254
Barbareva k., Ustrumca n., Ustrumca kz., Köstendil l.:
TD 167/274
Barbaruşiçe k., İpşine n., İvranya kz., Köstendil l.:
TD 141/279
Barbaş k., Akçahisar kz., Ohri l.: TD 367/405
Barbaş k., Krivina n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/570
Barbaşova k., Kalkandelen kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/139
Barbatofça k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.: TD
167/422
Barbeş mz., Serfiçe kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/149
Barbeş/Katovişte k., Karaverye kz., Solkol, Paşa l.:
TD 424/359
Barboç k., Hulumiç n., Hulumiç kz., Mora l.: TD 390/80
Barbot k., Topolyani n., Narda kz., Yanya l.: TD
367/280
Barbuca k., Draç kz., İlbasan l.: TD 367/444
Barbuçi/Floka k., Karitena n., Karitena kz., Mora l.:
TD 367/156
Barbuçi/Mundra k., Lakoz, Arkadya n., Arkadya kz.,
Mora l.: TD 80/1218
Barbuçor k., Debir n., Dukakin vt.: TD 499/26
Barbulin k., Mujake kz., Avlonya l.: TD 94/212
Barbuluş k., İskenderiye n., İskenderiye kz., İskenderiye l.: TD 17/426
Barça k., Timurinçe kz., Avlonya l.: TD 94/229
Barçani k., Lomniçe n., Semendire kz., Semendire l.:
TD 1011/453
Barçınlı k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/33
Barçi k., İstifa n., İstifa kz., Agrıboz l.: TD 367/84
Barçi k., Kalavrita n., Kalavrita kz., Mora l.: TD 367/147
Barçi k., Karitena kz., Mora l.: TD 367/161
Barçi k., Krevukor n., Karitena kz., Mora l.: TD 367/159
Barçi m., İstepaniçe k., Luniçe n., Argirikasrı kz.,
Avlonya l.: TD 1078/32
Barçi mz., Krevukor n., Karitena kz., Mora l.: TD 80/342
Barçi Marin/Palata k., İstifa n., İstifa kz., Agrıboz l.:
TD 420/77
Barçohovine mz., Sin n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD
164/365
Barda k., İskenderiye n., İskenderiye kz., İskenderiye l.:
TD 367/310
Bardani k., bk. Bırlat k., İskenderiye n., İskenderiye kz.,
İskenderiye l.
Bardayna k., Rudine n., Hasha-i Arnavud kz., Prizrin l.:
TD 167/399
Bardı Boga mz., Nikli, Arhos n., Arhos kz., Mora l.:
TD 390/195
Bardı Kosta k., Balyabadra kz., Mora l.: TD 114/131
Bardı Lopeşi k., İstifa n., İstifa kz., Agrıboz l.: TD
367/82
Bardımazi k., Angelikasrı kz., Karlıili l.: TD 367/11
Bardımazi mz., Aydos bölgesi, Angelikasrı kz., Karlıili l.: TD 367/5
Bardızogra k., Balyabadra kz., Mora l.: TD 607/78
Bardiça k., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/264
Bardik k., Podgoriçe kz., İskenderiye l.: TD 367/317
Bardikseno m., Narda nf., Narda kz., Yanya l.: TD
367/279
Bardimaj k., Majani n., Peremedi kz., Avlonya l.: TD
94/154
Bardişom k., bk. Eflah k., Yenice-i Vardar kz., Solkol,
Paşa l.
Bardofça k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/128
Bardofça k., bk. Polindol k., Radovine n., Hasha-i
Arnavud kz., Prizrin l.
Bardonik/Revine k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 500/523
Bardovine k., Grebene kz., Yanya l.: TD 367/288
Bardovine k., İskenderiye n., İskenderiye kz., İskenderiye l.: TD 367/308
Bardovine kl., Mizistre kz., Mora l.: TD 367/171
Bardovine nf., Mizistre kz., Mora l.: TD 367/171
Bardovine-i Küçük k., İskenderiye n., İskenderiye kz.,
İskenderiye l.: TD 367/312
Bardun k., İskenderiye n., İskenderiye kz., İskenderiye l.: TD 367/312
Bare k., Bana Rudine n., Nova kz., Hersek l.: TD 174/11
Bare k., Bırvenik n., Bırvenik kz., İzvornik l.: TD 173/34
Bare k., Bihor kz., İskenderiye l.: TD 367/321
Bare k., Bihor n., Bihor kz., Prizrin l.: TD 167/384
Bare k., Gaçka n., Nova kz., Hersek l.: TD 174/21
Bare k., Goşmaniçe n., Bırvenik kz., İzvornik l.: TD
173/18
Bare k., İvraca n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD 164/50
Bare k., Libomir n., Nova kz., Hersek l.: TD 174/20
Bare k., Tırnova kz., Niğbolu l.: MAD 11/305a
Bare mz., bk. Cafer veled-i Milat çf., Saray n., Saray kz.,
Bosna l.
Bare zm., bk. Hasan bin Hamza çf., Zagradya k.,
Uskupye n., Neretva kz., Bosna l.
Bargah k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/62
Bargardik/Doksahineplana k., Kelemerye n., Sidrekapsi,
Solkol, Paşa l.: TD 167/94
Bargirli k., Tekfurdağı n., Tekfurdağı kz., Çirmen l.,
Müselleman-ı Çirmen: TD 172/332
Barhininçe k., Vidin n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/581
Baribeyli k., bk. Abrı k., Sofya kz., Paşa l.
Bariç k., Görice kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/175
Bariç k., Kenar-ı Ab-ı Sava, Belgrad n., Belgrad kz.,
Semendire l.: TD 187/40
Bariçe k., İpek n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD
1011/297
Bariçe k., bk. Hrastçodol k., Uskupye n., Neretva kz.,
Bosna l.
Barijevik, Visoka n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/374
Barik k., Hasköy n., Hasköy kz., Çirmen l.: TD 370/338
Barik k., Usora n., Brod kz., Bosna l.: TD 164/31
Barik m., Foça nf., Foça kz., Hersek l.: TD 167/455
Barile mz., Blagay n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/181
Barileva k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.: TD
167/341
Barin/Baliçe k., İskenderiye n., İskenderiye kz., İskenderiye l.: TD 26M/33
Barina mz., Hulumiç n., Hulumiç kz., Mora l.: TD 390/99
Barino k., Brodar n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/152
Barişani k., Manastır kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/158
Barkaneş k., Akçahisar n., Akçahisar kz., Ohri l.: TD
367/412
Barkesim k., Aydos bölgesi, Angelikasrı kz., Karlıili l.:
TD 367/8
Barkesmi Manarı k., Karitena n., Karitena kz., Mora l.:
TD 80/95
Barkırya k., Karitena n., Karitena kz., Mora l.: TD
367/161
Barkomad k., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/264
Barkovik/Krinşik k., Maglay n., Brod kz., Bosna l.:
TD 164/29
Barma k., Depedelen kz., Avlonya l.: TD 94/297
Barmaksız k., Hayrabolu kz., Vize l.: TD 370/281
Barmaksız k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/190
Barmaksız k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/11
Barmaksız k., Hayrabolu kz., Vize l., Yörükan-ı
Vize: TD 226/6
Barnaksızlar k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/91
Barnik k., Vratar n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/155
Barnipotok k., Bana n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/337
Barnosofça k., Vidin n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/582
Barosav bşt., Kriçka n., Prepolye kz., Hersek l.: TD
174/239
Baroşik k., Bihor n., Bihor kz., Prizrin l.: TD 495/338
Barotin k., Nevrekop kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/49
Barova k., Çernereka n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/588
111
Barova k., Tikveş n., Ustrumca kz., Köstendil l.: TD
167/281
Barova m., Pirlepe nf., Pirlepe kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/167
Baroviçe k., Lomniçe n., Semendire kz., Semendire l.:
TD 1011/412
Baroviçe k., Vardar n., Selanik kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/97
Baroyevaç k., Morava n., Pojega kz., Semendire l.:
TD 1011/953
Baroz (?) k., Mizistre n., Mizistre kz., Mora l.: TD
367/172
Bartenet k., Mangub kz., Kefe l.: TD 214/192
Bartiçe mz., Arhos n., Arhos kz., Mora l.: TD 390/188
Bartoşova-i Pavlikan k., Niğbolu kz., Niğbolu l.:
MAD 11/109b
Baruk Arzular (?) k., Florina kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/185
Barul mz., Ravaniçe, Resava n., Braniçeva kz., Semendire l.: MAD 5/117
Baryiçe k., Mizistre n., Mizistre kz., Mora l.: TD 367/167
Baryofça k., Nikodim n., Semendire kz., Semendire l.:
MAD 506/12
Barzilovaç k., Golubara n., Rudnik kz., Semendire l.:
TD 1011/998
Basanlı k., Tataran-ı Aktav: MAD 4995/52
Basanlı k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/31
Basanlı k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/111
Basaraba k., Çernovi kz., Niğbolu l.: TD 370/556
Basaraba/İsveti Dimitri mn., Niğbolu l.: TD 382/26
Basarka k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.: TD
167/420
Basikapotok zm., Burmaz n., Foça kz., Hersek l.: TD
174/8
Basikoviçe k., Birçe n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/329
Basmacılar Hanı, Edirne nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/7
Basniçe k., Popova n., Nova kz., Hersek l.: TD 91/210
Basniçe k., Premorye n., Mostar kz., Hersek l.: TD 91/6
Basoviçe mz., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD 416/579
Bast k., Premorye n., Mostar kz., Hersek l.: TD 174/154
Bastah k., Ragevine n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD
173/147
Bastah k., Sokol n., Foça kz., Hersek l.: TD 167/456
Bastak m., Orahova k., Çerniçe n., Karadağ kz.,
İskenderiye l.: TD 367/346
Bastar k., Bende n., Akçahisar kz., Ohri l.: TD 81/89
Bastrine k., Gora n., Ohri kz., Ohri l.: TD 717/142
Başaklı k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/56
Başarliçe k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/95
112
Başbereketli k., Drama kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/33
Başçeşme, bk. Nergishatun binti Abdullah çeşmesi,
Gelibolu nf., Gelibolu kz., Gelibolu l.
Başdere k., Silistre kz., Silistre l.: TD 483/329
Başeniçe k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/327
Başhisar/Başhisarlık k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD
230/140
Başhisarlık k., Varna kz., Silistre l.: TD 215/213
Başhisarlık k., Varna kz., Silistre l.: TD 370/421
Başıkaralar k., Samakov kz., Paşa l: TD 370/116
Başine k., Lomniçe n., Semendire kz., Semendire l.: TD
1011/455
Başine k., Nikodim n., Semendire kz., Semendire l.:
MAD 506/12
Başine k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD 370/554
Başine mz., Karitena n., Karitena kz., Mora l.: TD
367/162
Başisalı k., İhtiman n., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/202
Başkar k., Lomniçe n., Semendire kz., Semendire l.: TD
1011/445
Başkarası/Başıkaralı k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/18
Başkesen çf., Tatarlar k., Gelibolu n., Gelibolu kz.,
Gelibolu l.: TD 75/506
Başkesen k., bk. İsaca k., Prevadi kz., Silistre l.
Başkilise k., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/40
Başkovik k., Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/272
Başköprü mevkii, Silistre nf., Silistre kz., Silistre l.:
TD 370/383
Başköy k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/307
Başköy k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/79
Başköy k., bk. Mesudviranı k., Varna kz., Silistre l.
Başköy k., bk. Zeroyna k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire
Başlamış k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/77
Başlı Mahmud k., Yanbolu kz., Silistre l.: TD 215/185
Başmakçılı k., Keşan kz., Sağkol, Paşa l./Gelibolu l.:
TD 75/299
Başmakçılar k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/45
Başmaklı k., Yenice-i Karasu kz., Solkol, Paşa l.: TD
70/34
Başmedreköyü k., Varna kz., Silistre l.: TD 370/430
Başoviçe k., Polomiye n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/584
Başpınar k., Varna kz., Silistre l.: TD 370/426
Başpınar k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/61
Başpınar k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/59
Başpınar k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/255
Başpınar k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/134
Başpınar k., bk. Üçpınar k., Silistre kz., Silistre l.
Başpınar/Celal Seyyid k., Hırsova kz., Silistre l.: TD
65/32
Başpınarı, Hırvat vt., Bosna l.: TD 164/363
Baştine mz., Hulumiç n., Hulumiç kz., Mora l.: TD
390/85
Baştine-i Goşavukla çf., bk. İnehan çf., İsmoluk n.,
Srebreniçe kz., İzvornik l.
Baştine-i Radovin mz., Teşene n., Brod kz., Bosna l.:
MAD 540/151
Baştine-i Vihrin çf., bk. Knez Marko çf., Koranita k.,
Kuzay n., Srebreniçe kz., İzvornik l.
Baştova k., Draç kz., İlbasan l.: TD 367/440
Baştova k., Islavişte n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD
167/226
Baştova kl., Draç kz., İlbasan l.: TD 367/438
Baştovaç k., Bolvan n., Petros kz., Alacahisar l.: TD
167/445
Baştrani k., Belgrad kz., Avlonya l.: TD 94/27
Baştriçe k., Köprülü kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/181
Batabere k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/346
Batacık k., bk. Bazarlıbey k., Mıgalkara kz., Gelibolu l.
Batahir k., İzveçan n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD 164/90
Batak k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/71
Batak k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/184
Batak k., Yörükan-ı Vize: TD 226/43
Batak-ı Bala k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD 370/540
Batak-ı Zir/Karaisalar k., Tırnova kz., Niğbolu l.: MAD
11/303a
Bataklar k., bk. Safahalife k., Varna kz., Silistre l.
Batalaga k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.: TD
144/215
Batar k., Morova-i Rudnik n., Rudnik kz., Semendire l.:
TD 1011/890
Bataşa k., Milava n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD
1011/130
Bataşik/Plana k., Kuçeva n., Semendire kz., Semendire l.: TD 1007/113
Bataşine k., Belgrad n., Belgrad kz., Semendire l.: TD
144/17
Batın mz., Posuşe n., Mostar kz., Hersek l.: TD 174/146
Batiçe Golema mz., Nogoriçe n., İştib kz., Köstendil l.:
TD 167/264
Batiçine k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.:
TD 978/369
Batik k., Milava n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD
1011/110
Batinçe k., Bana n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.: TD 133/84
Batinçe k., Kırçova kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/134
Batinçe k., Krivarika n., Vulçıtrın l.: TD 133/34
Batinçe k., Krivina n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/569
Batişniçe k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD 370/538
Batişniçe k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/344
Batkun k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/364
Batlan k., bk. Tatarlı k., Niğbolu kz., Niğbolu l.
Batlayine k., İvraca kz., Niğbolu l.: TD 370/529
Batna k., Krivina n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/570
Batninçe k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.: TD
55/102
Batnog k., Dubrava n., Foça kz., Hersek l.: TD 174/296
Batnoga k., Milava n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD
1011/180
Batofça k., Krivina n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/571
Batol m., bk. İstanimir m., İvraca nf., İvrace kz.,
Niğbolu l.
Batolya k., Sofya kz., Paşa l.: TD 130/307
Batos k., Siroz kz., Solkol, Paşa l.: TD 3/209
Batoşova k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD 370/542
Batote k., Koznik n., Alacahisar kz., Alacahisar l.:
TD 167/410
Batote k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD 1048/276
Batova k., Lofça kz., Niğbolu l.: TD 370/536
Batoviçe k., Luçiçe n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/352
Batuliye k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: MAD 81/40b
Batulofça k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.: TD
167/437
Batuluca k., Lofça kz., Niğbolu l.: MAD 11/224a
Batuş k., Priştine n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD 167/353
Batuşa k., Kırçova kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/148
Batuşa k., Milava n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD
1011/142
Bauvan k., Sin n., Iskıradin kz., Bosna l.: MAD 540/181
Bavasi k., Hulumiç n., Hulumiç kz., Mora l.: TD 390/89
Baverkoy (?) mz., Samakov kz., Paşa l: TD 370/118
Bavoşik k., Draçeviçe n., Nova kz., Hersek l.: TD 174/29
Bavroşin (?) m., Doyrangölünefs k., Doyrangölü n.,
Ustrumca kz., Köstendil l.: TD 167/271
Bavrova k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/126
Baya k., bk. İvlaholor k., Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.
Bayak (?) k., Feth-i İslam n., Feth-i İslam kz., Vidin l.:
TD 370/601
Bayatlar k., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/10
Bayatlı k., Çorlu kz., Vize l.: TD 370/299
Bayatlı k., Yörükan-ı Vize: TD 226/33
Bayatlı mz., Çorlu kz., Vize l.: TD 370/295
Bayatlıviranı/Çavuşlu k., İpsala kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/79
Bayavçe k., Luka n., Foça kz., Hersek l.: TD 987/103
Baybik mz., Hlivne n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD 164/345
Bayboğa çr., Kefe l.: TD 370/484
Baycanlı k., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/199
Bayçinçe k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.: TD
161/132
113
Bayçinovaç k., Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.:
TD 1011/732
Baydar k., Mangub kz., Kefe l.: TD 370/487
Baydınlı k., Yenice-i Zağra kz., Çirmen l.: TD 370/328
Baydınlı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/240
Baydınlı k., Zağra-i Eskihisar kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/69
Baydiğin k., Abrı n., Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD
75/620
Baye mz., Posuşe n., Mostar kz., Hersek l.: TD 174/105
Bayevaç k., Valyeva n., Pojega kz., Semendire l.: TD
978/746
Bayezid çf., Karlı k., Harala n., Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD 75/618
Bayezid çf., Maglay n., Brod kz., Bosna l.: MAD 540/149
Bayezid çf., Virbanya, Laşva n., Brod kz., Bosna l.:
MAD 540/126
Bayezid k., Tataran-ı Bozapa: TD 226/79
Bayezid/Bayezidli k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/149
Bayezid/Bayezidli k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/72
Bayezid bin Asılhan çf., Kluç, Uskupye n., Neretva kz.,
Bosna l.: MAD 540/118
Bayezid bin Pir Mehmed çf., Graçaniçe k., Brod n.,
Brod kz., Bosna l.: MAD 540/210
Bayezid ve Durmuş çf., Dolna Loviçe k., Ras n.,
Yenibazar kz., Bosna l.: TD 164/100
Bayezid ve Paşayiğit çf., Gire k., Saray n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 164/278
Bayezid veled-i Abdullah çf., Brod n., Brod kz.,
Bosna l.: MAD 540/206
Bayezid veled-i Borazan Atmaca ve Kurd çf., Ostroviçe mahalli, Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
KK 282/79a
Bayezid veled-i Cafer çf., Absar k., Saray n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 164/285
Bayezid veled-i Derviş Hüsam çf., Çaydıraz k., Brod n.,
Brod kz., Bosna l.: MAD 540/53
Bayezid veled-i Hamza çf., Lubniçe k., Osad n.,
Srebreniçe kz., Bosna l.: TD 164/331
Bayezid veled-i İçvit çf., Graçaniçe k., Brod n., Brod kz.,
Bosna l.: MAD 540/210
Bayezidağa çf., Leskovaç k., Visora n., Srebreniçe kz.,
İzvornik l.: TD 173/79
Bayezidava k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.:
TD 1011/562
Bayezidava mz., Dolna Şinye k., Lepaniçe n., Rudnik
kz., Semendire l.: MAD 506/22
Bayezidbaba zv., Solkol, Paşa l.: TD 167/103
Bayezidce k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/105
Bayezidce/Divane Cafer k., Hırsova kz., Silistre l.:
TD 483/590
114
Bayezidçelebi bin İsfendiyar odaları, Sarucapaşa m.,
Edirne nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/3
Bayezidçelebi bin Tuzcu Hacı Sinan md., Karaverye,
Solkol, Paşa l.: TD 167/145
Bayezidçelebi bin Tuzcu Hacı Sinan Muallimhanesi.,
Karaverye, Solkol, Paşa l.: TD 167/145
Bayezidçi k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD 370/552
Bayeziddede k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/113
Bayezidfakih k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/132
Bayezidhoca k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/29
Bayezidli k., Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.: TD 101/193
Bayezidli k., Keşan kz., Sağkol, Paşa l./Gelibolu l.: TD
75/336
Bayezidli k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/85
Bayezidli k., Müselleman-ı Vize: TD 191/145
Bayezidli k., Vize n., Vize l.: TD 370/253
Bayezidli k., Yenişehir n., Yenişehir kz., Tırhala l.: TD
101/167
Bayezidli k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/6
Bayezidli k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/60
Bayezidli k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/97
Bayezidli k., Yörükan-ı Vize: TD 226/9
Bayezidli k., Zağra-i Eskihisar kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/71
Bayezidli mz., Kırkkilise kz., Vize l.: TD 370/271
Bayezidobası k., bk. Becerdler k., Kesriçe n., Yenişehir kz., Tırhala l.
Bayezidobası k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/174
Bayezidsofu m., Edirne nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/1
Bayhoca k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/20
Bayhoca k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/77
Bayhoca k., bk. Doğancı Melikşah k., Müselleman-ı
Çirmen
Bayındır/Bayındırlı k., Yörükan-ı Vize: TD 226/43
Bayındırlı k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/122
Bayındırlı k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/22
Bayır k., Kozludere k., Karıyaya n., Gelibolu kz.,
Gelibolu l.: TD 75/35
Bayır veled-i Kılıç çf., Müselleman-ı Vize: TD 191/134
Bayırlı k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/7
Bayırlı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/209
Bayırlı k., Yörükan-ı Vize: TD 226/36
Baykova k., Bedriç n., Ustrumca kz., Köstendil l.: TD
167/284
Baylar/Baylar Hamid k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/79
Baylofça k., Nogoriçe n., İştib kz., Köstendil l.: TD
167/264
Baylova k., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/192
Baylova mz., Yanbolu kz., Silistre l.: TD 370/456
Baylova/Arnavudköy k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD
382/772
Bayofça k., Avrathisarı kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/119
Bayova k., Prevadi kz., Silistre l.: TD 370/439
Bayrak/Bayraklı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/178
Bayram k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/34
Bayram veled-i İvladko çf., Radonik k., Boraç n.,
Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/133
Bayramadası mz., Yenice-i Karasu kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/24
Bayrambey m., İpsala nf., İpsala kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/78
Bayrambey m., İpsala nf., İpsala kz., Sağkol, Paşa l.,
Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/84
Bayrambeyi çf., Ağcaburgaz k., Karıyaya n., Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD 75/222
Bayrambeyi çf., Gelyan k., Abrı n., Mıgalkara kz.,
Gelibolu l.: TD 75/615
Bayrambeyi k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/84
Bayrambeyi k., bk. Hamzafakih k., Çatalca n.,
Çatalca kz., Tırhala l.
Bayrambeyi/Hacı Nasuh k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/100
Bayrambeyi/Yayabaşı k., Mıgalkara n., Mıgalkara kz.,
Gelibolu l.: TD 370/359
Bayrambeyi/Yayabaşı k., Mıgalkara n., Mıgalkara kz.,
Gelibolu l., Müselleman-ı Çingane: TD 191/15
Bayramcalı k., Dimetoka n., Dimetoka kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 20/187
Bayramdede k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/65
Bayramdereli k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/175
Bayramderesi k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/180
Bayramhoca k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/90
Bayramiç k., Evreşil n., Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD
75/255
Bayramkuyusu k., Silistre kz., Silistre l.: TD 370/390
Bayramlı çf., Oğulbeyi k., Abrı n., Mıgalkara kz.,
Gelibolu l.: TD 75/563
Bayramlı k., Yenice-i Karasu kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/26
Bayramlı k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/335
Bayramlı k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/45
Bayramlı k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/17
Bayramlı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/246
Bayramlı/Bayramlıköy k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD
230/173
Bayramlı m., bk. Mescid-i Hayrüddin m., Yenibazar nf.,
Yenibazar n., Yenibazar kz., Bosna l.
Bayramlı birader-i Said çf., Göni k., Abrı n., Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD 75/333
Bayramlı ve Hüseyin çf., Boyska k., Uskupye n.,
Neretva kz., Bosna l.: MAD 540/93
Bayramlı ve Yusuf çf., Orahova k., Visoka n., Saray kz.,
Bosna l.: MAD 540/38
Bayramlıdede k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/68
Bayramlıkuyusu k., Silistre kz., Silistre l.: TD 370/389
Bayramlıobası k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/124
Bayramlıpınarı/Kara Mustafa k., Silistre kz., Silistre l.:
TD 370/392
Bayramlışeyh k., bk. Kalaycı k., Kızılağaç kz., Sağkol,
Paşa l.
Bayramlıtoviçe k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/62
Bayrampınarı k., Silistre kz., Silistre l.: TD 370/395
Bayrampınarı k., Varna kz., Silistre l.: TD 370/420
Bayrampınarı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/262
Bayrampınarı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/152
Bayramşa/Bayramşah k., Müselleman-ı Çirmen: TD
172/309
Bayramşah k., Yörükan-ı Vize: TD 226/23
Bayramşah mz., bk. Kızılcık mz., Rusikasrı kz.,
Silistre l.
Bayramşalar k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 73/136
Bayramşalar k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/128
Bayramşalar k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/10
Bayramşalı k., Çorlu kz., Vize l.: TD 370/299
Bayramşalı k., Hayrabolu kz., Vize l.: TD 370/280
Bayramşalı k., Müselleman-ı Vize: TD 191/154
Bayramtoviçe k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/252
Bayramyenice k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/80
Bayramzade m., Ustrumca nf., Ustrumca n., Köstendil l.: TD 167/267
Bayramzade md., Ustrumca nf., Ustrumca n., Köstendil l.: TD 167/207
Bayramzade Sinan md., Ustrumca nf., Ustrumca n.,
Köstendil l.: MAD 170/489a
Bazar m., Alacahisar nf., Alacahisar n., Alacahisar l.:
TD 167/403
Bazar m., Bedriç nf., Bedriç n., Köstendil l.: TD 167/267
Bazar m., Fenar nf., Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.: TD
105/221
Bazar md., Sofya nf., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/209
Bazar-ı Belgrad k., Neretva n., Neretva kz., Hersek l.:
TD 91/9
Bazar-ı Çerniçe nf., Gaçka n., Nova kz., Hersek l.:
TD 91/3
Bazar-ı Dimitrofça nf., İzveçan n., Yenibazar kz.,
Bosna l.: TD 164/27
Bazar-ı Foyniçe nf., Visoka n., Saray kz., Bosna l.:
TD 164/4
Bazar-ı Gorajde nf., Gorajde n., Foça kz., Hersek l.:
MAD 22997/13
115
Bazar-ı Hınzır m., Novabırda nf., Novabırda kz.,
Vulçıtrın l.: TD 167/320
Bazar-ı Hoça nf., Prizrin n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD
495/124
Bazar-ı İrjana nf., İrjana n., Yenibazar kz., Bosna l.:
TD 157/128
Bazar-ı İzeniçe nf., Brod n., Brod kz., Bosna l.: TD
164/244
Bazar-ı Kakane nf., Brod kz., Bosna l.: TD 164/242
Bazar-ı Koniçe nf., Neretva n., Neretva kz., Bosna l.:
TD 164/211
Bazar-ı Kreşeva nf., Visoka n., Saray kz., Bosna l.:
TD 164/4
Bazar-ı Liz nf., Mat n., Mat kz., Ohri l.: TD 367/417
Bazar-ı Mostar nf., Mostar n., Mostar kz., Hersek l.:
TD 91/3
Bazar-ı Olofça kurşun mdn., Olofça n., Vişegrad kz.,
Bosna l.: TD 164/9
Bazar-ı Olofça nf., Olofça n., Vişegrad kz., Bosna l.:
TD 164/9
Bazar-ı Petriçe nf., Osad n., Srebreniçe kz., Bosna l.:
TD 164/186
Bazar-ı Praça/Çatalca nf., Boraç n., Vişegrad kz.,
Bosna l.: TD 164/23
Bazar-ı Prepolye nf., Prepolye kz., Hersek l.: TD 91/4
Bazar-ı Pripoy nf., Priboy n., Vişegrad kz., Bosna l.:
TD 164/341
Bazar-ı Prozor nf., Neretva n., Neretva kz., Bosna l.:
TD 164/227
Bazar-ı Rogatiçe/Çelebibazarı nf., Boraç n., Vişegrad kz.,
Bosna l.: TD 164/23
Bazar-ı Sopot k., Nevesine n., Foça kz., Hersek l.:
TD 91/177
Bazar-ı Sopot nf., Nevesine n., Foça kz., Hersek l.:
TD 167/474
Bazar-ı Suteska nf., Brod n., Brod kz., Bosna l.: TD
164/59
Bazar-ı Taşluca nf., bk. Taşlucabazarı nf., Kukan n.,
Prepolye kz., Hersek l.
Bazar-ı Ustokoline/Ustokoline k., Bistriçe n., Foça
kz., Hersek l.: TD 167/467
Bazar-ı Varoş-ı Visoka nf., Visoka n., Saray kz., Bosna l.:
TD 164/19
Bazar-ı Vişegrad nf., Vişegrad n., Vişegrad kz., Bosna l.:
TD 164/18
Bazar-ı Yeleç k., Sokol n., Foça kz., Hersek l.: TD 150/8
Bazar-ı Yeleç nf., Sokol n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/2
Bazarbaşı m., Üsküb nf., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/121
Bazarcık k., Ferecik kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/44
Bazarcık nf., Tatarbazarı kz., Sağkol, Paşa l., Yörükan-ı
Selanik: TD 225/265
116
Bazarcık nf., Tataran-ı Yanbolu: TD 222/100
Bazarcık nf., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/64
Bazarcık/Tatarbazarı nf., Tatarbazarı kz., Sağkol,
Paşa l., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/11
Bazarcık-ı Hacıoğlu kasabası/Sofular nf., Varna kz.,
Silistre l.: TD 215/15
Bazariçi m., Filibe nf., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/86
Bazarik k., bk. Jirnoniçe k., Biyoska n., Saray kz., Bosna l.
Bazarlı çf., Gelyan k., Abrı n., Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD 75/630
Bazarlı çf., Muhova k., Ras n., Yenibazar kz., Bosna l.:
TD 164/81
Bazarlı k., Vize n., Vize l.: TD 370/249
Bazarlı k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/7
Bazarlı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/115
Bazarlı/Bazarlılar k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/135
Bazarlı bin Ali çf., Oğulbeyi k., Abrı n., Mıgalkara kz.,
Gelibolu l.: TD 75/563
Bazarlı bin İlyas çf., Tekürcükderesi k., Harala n.,
Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD 75/310
Bazarlı Mehmed ve Mustafa çf., Gumançe k., Brod n.,
Brod kz., Bosna l.: MAD 540/71
Bazarlı Selişte k., Visora n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/69
Bazarlı veled-i Mehmed çf., Nahoreva k., Saray n.,
Saray kz., Bosna l.: TD 164/58
Bazarlıbey k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/17
Bazarlıbey k., Yörükan-ı Vize: TD 226/5
Bazarlıbey k., bk. Kutluca k., Dimetoka n., Dimetoka kz.,
Sağkol, Paşa l.
Bazarlıbey/Batacık k., Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD
75/266
Bazarlıbey/Sülemiş k., Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD
75/529
Bazarlıbey m., Dimetoka nf., Dimetoka kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/19
Bazarlıca çf., Tatarlar k., Abrı n., Mıgalkara kz.,
Gelibolu l.: TD 75/629
Bazarlıfakih k., Alasonya n., Alasonya kz., Tırhala l.:
TD 101/18
Bazarlıfakih/Yaycıağaç k., Badracık n., Badracık kz.,
Tırhala l.: TD 101/78
Bazarlıkuyusu k., Varna kz., Silistre l.: TD 370/421
Bazarlıobası/Hacıobası k., Platimana bölgesi,
Yenişehir kz., Tırhala l.: TD 101/17
Bazarlıoğulları k., bk. İlbizgölü k., Silistre kz.,
Silistre l.
Bazarludere k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/25
Bazaroğlu m., bk. Hacı Ömer m., Filibe nf., Filibe kz.,
Sağkol, Paşa l.
Bazarpınarı/Bazarlıpınarı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD
230/164
Bazdaran m., Bedriç nf., Bedriç n., Köstendil l.: TD
167/268
Bazdaran m., Çeşinofça k., Koçana n., İştib kz., Köstendil l.: TD 167/257
Bazdaran m., Dolna Gugançe k., Nogoriçe n., İştib
kz., Köstendil l.: TD 167/262
Bazdaran m., Gradişte k., Nogoriçe n., İştib kz.,
Köstendil l.: TD 167/261
Bazdaran m., İstepançe k., İştib n., İştib kz., Köstendil l.: TD 167/253
Bazdaran m., İştavkoviçe k., Koçana n., İştib kz.,
Köstendil l.: TD 167/250
Bazdaran m., Leskofça k., İştib n., İştib kz.,
Köstendil l.: TD 167/252
Bazdaran(-ı diğer) m., Leskofça k., İştib n., İştib kz.,
Köstendil l.: TD 167/252
Bazdaran m., Palmesofça k., Nogoriçe n., İştib kz.,
Köstendil l.: TD 167/263
Bazdaran m., Siveç k., Tikveş n., Ustrumca kz., Köstendil l.: TD 167/280
Bazdaran m., Trisine k., Koçana n., İştib kz.,
Köstendil l.: TD 167/258
Bazdaran m., Vidovişte k., Koçana n., İştib kz.,
Köstendil l.: TD 167/259
Bazdaran m., Yavorniçe k., Bedriç n., Ustrumca kz.,
Köstendil l.: TD 167/284
Bazdaran-ı Mensuh m., Nevrekop nf., Nevrekop kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/47
Bazergan k., Eskicebazar k., Kızılağaç kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/61
Bazergan k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/179
Bazergan Bali/Hoca Bali m., Edirne nf., Edirne kz.,
Sağkol, Paşa l.: TD 370/2
Bazergan Mahmud k., Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.:
TD 101/210
Bazergankuyusu k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/259
Bazerganlı k., Tekfurdağı n., Tekfurdağı kz., Çirmen l.,
Müselleman-ı Çirmen: TD 172/237
Bazerganlı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/162
Bazerganlı-yı Siyah/Kara Bazergan k., Tekfurdağı n.,
Tekfurdağı kz., Çirmen l., Müselleman-ı Çirmen:
TD 172/239
Bazerganoğlu k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/142
Bazerganpınarı k., Silistre kz., Silistre l.: TD 370/384
Bazernik k., Manastır kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/159
Bazoli m., Araklova k., Arkadya n., Arkadya kz., Mora l.:
TD 367/178
Bazuşa k., Samakov, Paşa l: TD 73/106
Bebaz (?) k., Karlı n., Akçahisar kz., Ohri l.: TD 367/412
Bebrava m., Alavandava k., Ustrumca n., Ustrumca kz.,
Köstendil l.: MAD 170/67b
Bebrişe k., Tırgovişte n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD
167/382
Bebrova k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/151
Becerdler/Urgancılar/Bayezidobası k., Kesriçe n.,
Yenişehir kz., Tırhala l.: TD 101/73
Beçako k., Kalavrita n., Kalavrita kz., Mora l.: TD
367/143
Beçikan k., Mangub kz., Kefe l.: TD 214/139
Beçin k., Morova-i Rudnik n., Rudnik kz., Semendire l.:
TD 1011/831
Beçka k., bk. Yanaşova k., Florina kz., Solkol, Paşa l.
Bedek k., Zağra-i Eskihisar kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/68
Bedeni k., Arhos n., Arhos kz., Mora l.: TD 114/68
Bedeni/Ayo Yani k., Hulumiç n., Hulumiç kz., Mora l.:
TD 390/97
Bedeni/Lazar Boga k., Hulumiç n., Hulumiç kz., Mora l.:
TD 390/15
Bedigoşta k., Drama kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/31
Bedikler k., Zağra-i Eskihisar kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/70
Bedin k., Bırvenik n., Bırvenik kz., İzvornik l.: TD 173/36
Bedin k., Bihor kz., İskenderiye l.: TD 500/591
Bedinye k., Nogoriçe n., İştib kz., Köstendil l.: TD
141/172
Bedir/Bedirli k., Yörükan-ı Vize: TD 226/16
Bedirci k., Pınarhisar n., Vize l.: TD 370/259
Bedirfakih k., Silistre kz., Silistre l.: TD 370/394
Bedirkuyusu k., Varna kz., Silistre l.: TD 370/427
Bedirler k., Yenişehir n., Yenişehir kz., Tırhala l.: TD
101/165
Bedirler(-i diğer) k., Yenişehir n., Yenişehir kz.,
Tırhala l.: TD 101/168
Bedirler k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/103
Bedirli k., Tataran-ı Bozapa: TD 226/75
Bedirli k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/65
Bedirli/Bedirler k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/215
Bedirovası/Korucu Köşan k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/93
Bedojila k., Osad n., Uziçe kz., Semendire l.: TD 144/165
Bedriç c., Bedriç n., Ustrumca kz., Köstendil l: TD
167/207
Bedriç n., Ustrumca kz., Köstendil l.: TD 269/7
Bedriç nf., Bedriç n., Köstendil l.: TD 167/267
Bedrüddin çf., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/95
Bedrüddin md., Siroz nf., Siroz kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/77
Bedrüddinbey çf., Bedrüddinbey m., Seydikavağı k.,
Bolayır, Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD 75/375
117
Bedrüddinbey m., Seydikavağı k., Bolayır, Gelibolu kz.,
Gelibolu l.: TD 75/375
Bedrüddinbey m., Siroz nf., Siroz kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/64
Bedrüddinhalife çf., Dolna İsvinçe mahalli, Brod n.,
Brod kz., Bosna l.: MAD 540/152
Bege k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/345
Beginçe k., Bihor n., Bihor kz., Prizrin l.: TD 167/384
Begisni Dolçi mz., Sin n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD
157/960
Begofça k., bk. Negofça k., Praşova n., İvranya kz.,
Köstendil l.
Begoviçe k., Topolniçe n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.:
TD 133/594
Begoyofça/Leskofça k., Praşova n., İvranya kz., Köstendil l.: TD 141/286
Begunofça k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 409/579
Begunofça k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: MAD 81/47a
Beğeler k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/100
Beğendik k., Keşan n., Keşan kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/359
Beğendik k., Keşan n., Keşan kz., Sağkol, Paşa l.,
Müselleman-ı Çingane: TD 191/14
Beğendikli k., Canbazan: TD 226/87
Beğenmiş k., Yenice-i Karasu kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/24
Beğrekli k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/67
Behaleva k., Resava n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/85
Behik k., Libomir n., Nova kz., Hersek l.: TD 174/20
Behik(-i diğer) k., Libomir n., Nova kz., Hersek l.:
TD 174/20
Behlüldede bağçesi, Hasköy n., Hasköy kz., Çirmen l.:
TD 370/341
Behram md., Şehirköy nf., Şehirköy kz., Paşa l.: TD
370/212
Behram bin Abdullah çf., Boçaç, Neretva kz., Bosna l.:
MAD 540/141
Behram ve Ali veledeyn-i Evrenos çf., Kralup k.,
Visoka n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/320
Behram ve Hubyar çf., Mıçıvode k., Ustudana n.,
Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/25
Behram ve Mehmed ve Ali çf., Mokrine k., Visoka n.,
Saray kz., Bosna l.: TD 164/312
Behram ve Saruhan ve Yusuf çf., Kaçanik k., Saray n.,
Saray kz., Bosna l.: TD 164/290
Behram veled-i Ferhad ve Hızır veled-i Hamza çf.,
Istariçe mz., Kladana n., Saray kz., Bosna l.: TD
164/180
Behram veled-i Kasım evlad-ı Koçak Şirmerd çf.,
Laşva n., Brod kz., Bosna l.: TD 164/238
118
Behram-ı Büzürk k., Eceovası n., Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD 75/206
Behram-ı Küçük k., Eceovası n., Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD 75/98
Behramlı k., Tekfurdağı n., Tekfurdağı kz., Çirmen l.,
Müselleman-ı Çirmen: TD 172/247
Behreli k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/200
Bejan k., Bihlişte kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/168
Bejan k., Osaniçe n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/84
Bejan veled-i İstoyan bşt., Kalkova k., Sofya kz.,
Paşa l.: TD 370/200
Bejanov k., Lofça kz., Niğbolu l.: TD 370/535
Bejeprasine k., Zagorye n., Foça kz., Hersek l.: TD
167/482
Bejijne k., Istarosile n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/327
Bejijne k., bk. Şikovik k., Maglay n., Brod kz., Bosna l.
Bekariçe/Gorna Bekariçe k., Belgrad n., Belgrad kz.,
Semendire l.: TD 144/63
Bekele k., Zadrime n., Dukakin vt.: TD 367/362
Bekine k., Rama n., Neretva kz., Bosna l.: MAD 540/73
Bekinova Trniçe k., İvranya kz., Köstendil l.: TD 167/295
Bekir bin Karaca çf., Kılıç k., Keşan kz., Sağkol,
Paşa l./Gelibolu l.: TD 75/298
Bekirli k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/67
Bekirli k., Silivri kz., Vize l.: TD 370/302
Bekirli k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD 370/550
Bekirli k., Tatarbazarı kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/111
Bekirli k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/4
Bekirli k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/40
Bekirli k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/8
Bekirli k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/56
Bekirli k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/70
Bekirli k., Yörükan-ı Vize: TD 226/62
Bekirobası k., Çatalca n., Çatalca kz., Tırhala l.: TD
101/255
Bekirobası m., Akkeçili k., Armiye, Dömeke n.,
Çatalca kz., Tırhala l.: TD 105/523
Bekiroğlu çf., Bolayır nf., Gelibolu kz., Gelibolu l.:
TD 75/367
Bekirtoviçe/Uzun Hamza k., Hırsova kz., Silistre l.:
TD 701/608
Bekiska k., Sin n., Iskıradin kz., Bosna l.: MAD 540/178
Beklani k., Koçana n., İştib kz., Köstendil l.: TD 167/259
Beklişte k., Köprülü kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/181
Bekmezli k., Keşan kz., Sağkol, Paşa l./Gelibolu l.:
TD 75/322
Bekmezli k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/5
Bekne k., Florina kz., Solkol, Paşa l.: TD 235/189
Bekse/Korincal k., Yenice-i Vardar kz., Solkol, Paşa l.:
TD 70/147
Bektaş k., Çirmen kz., Çirmen l.: TD 370/324
Bektaş/Söğütlü k., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/32
Bektaş m., Koliçko k., Nogoriçe n., İştib kz., Köstendil l.: TD 167/262
Bektaş bin Hasan çf., Oğulbeyi k., Abrı n., Mıgalkara kz.,
Gelibolu l.: TD 75/563
Bektaş ve Burhan çf., Vitola mahalli, Laşva n., Brod kz.,
Bosna l.: TD 164/281
Bektaş veled-i Durmuşbey çf., Bilevode k., Bobofça n.,
Brod kz., Bosna l.: TD 432/846
Bektaşkuyusu k., Silistre kz., Silistre l.: TD 370/390
Bektaşkuyusu k., Varna kz., Silistre l.: TD 370/422
Bektaşlar k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/157
Bektaşlı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/26
Bektaşlı/Ahmedce k., Kırkkilise kz., Vize l.: TD 370/273
Bel k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/323
Bela k., Koçana n., İştib kz., Köstendil l.: TD 167/250
Bela k., Neretva n., Neretva kz., Hersek l.: TD 91/128
Bela(-i diğer) k., Neretva n., Neretva kz., Hersek l.:
TD 91/125
Bela k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/231
Bela k., Trebine n., Nova kz., Hersek l.: TD 91/197
Bela mz., Alacahisar n., Alacahisar kz., Alacahisar l.:
TD 55/64
Bela Kastemo k., Hulumiç n., Hulumiç kz., Mora l.:
TD 80/711
Bela Tostime k., Lefkada bölgesi, Aya Mavra kz.,
Karlıili l.: TD 367/16
Bela Zari k., Karitena n., Karitena kz., Mora l.: TD
367/159
Belabırda k., Bana n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/28
Belabırda kasabası, Belasniçe kz., Vulçıtrın l.: TD
167/369
Belabırda nf., Belasniçe kz., Vulçıtrın l.: TD 167/337
Belaçirkova k., Prizrin n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD 5m/5
Belaçirkova k., Tırgovişte n., Prizrin kz., Prizrin l.:
TD 167/380
Belaçirkova k., bk. Akçakilise k., Lofça kz., Niğbolu l.
Belaçirkva k., Aşağı Debri n., Debri kz., Ohri l.: TD
367/396
Belaçirkva k., Lomniçe n., Semendire kz., Semendire l.:
TD 1011/445
Belagoşte mz., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.:
TD 167/421
Belagoştine mn., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.:
TD 167/433
Belagoveşte mn., Koznik n., Alacahisar kz., Alacahisar l.: TD 167/410
Belagoviştine mn., bk. Koniçe mn., Bolvan n., Petros kz.,
Alacahisar l.
Belaguyeva k., bk. Tarahinçe k., İştib n., İştib kz.,
Köstendil l.
Belajoviçe k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/388
Belakamen/Belazi Timitir k., Plevne n., Niğbolu kz.,
Niğbolu l.: TD 382/709
Belakaniçe m., Yanova nf., Novabırda kz., Vulçıtrın l.:
TD 133/23
Belakofça k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/347
Belakoviçe k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD 370/543
Belan k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/229
Belan k., bk. Boniçe k., Şehirköy kz., Paşa l.
Belan/Brestofça k., Çernovi kz., Niğbolu l.: TD 382/83
Belan/Krivarika k., Zagırlata n., Zagırlata kz., Alacahisar l.: TD 1011/1030
Belane k., bk. Nevagrad k., Dubniçe n., Ilıca kz.,
Köstendil l.
Belani k., Drama kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/33
Belani k., Ozirova, Berkofça kz., Paşa l.: TD 370/237
Belaniç k., Niğbolu kz., Niğbolu l.: TD 370/517
Belaniçi k., Prizrin n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD 167/376
Belanin k., bk. Belonin k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.
Belanofça k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.: TD
167/433
Belanofça k., İnegoşta n., İvranya kz., Köstendil l.:
TD 167/295
Belanofça k., Nogoriçe n., İştib kz., Köstendil l.: TD
167/264
Belanofça mz., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/231
Belanofçiçe k., Morova-i Rudnik n., Rudnik kz.,
Semendire l.: TD 1011/975
Belarava k., Dubniçe n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD
167/208
Belareka k., Çernereka n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/589
Belareka k., İjdiril n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD
1011/331
Belareka k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD 370/541
Belasiniç k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/89
Belasiniçe/Kameniçe k., Zagırlata n., Zagırlata kz.,
Alacahisar l.: TD 1011/1013
Belasniçe kasabası, Vulçıtrın l.: TD 167/369
Belasniçe kz., Vulçıtrın l.: TD 167/315
Belasniçe mdn., Belasniçe kz., Vulçıtrın l.: TD 167/337
Belasniçe mdn., Vulçıtrın l.: TD 167/337
Belasniçe nf., Belasniçe n., Vulçıtrın l.: TD 234/136
Belasova k., İşpat kz., İlbasan l.: TD 367/447
119
Belastiçe k., Koniçe n., Premedi kz., Yanya l.: TD
367/296
Belaşaniçe k., Koçana n., İştib kz., Köstendil l.: TD
167/260
Belaşinçe k., Koçana n., İştib kz., Köstendil l.: TD
167/259
Belatinçe k., Sirişnik n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD 167/244
Belatinçe k., Topolniçe n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/334
Belava mz., İvranovik k., Zavirşa n., Srebreniçe kz.,
İzvornik l.: TD 173/106
Belaveçovçe (?) k., İvranya kz., Köstendil l.: TD 167/302
Belaviçe mz., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/230
Belavode k., Radomir n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD 141/92
Belavodiçe k., Nogoriçe n., İştib kz., Köstendil l.: TD
167/264
Belayko k., Resava n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/51
Belazi Timitir k., bk. Belakamen k., Plevne n., Niğbolu kz., Niğbolu l.
Belborofça k., Timok n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/586
Belçaniçe k., Radomir n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD
167/236
Belçe k., İskenderiye n., İskenderiye kz., İskenderiye l.:
TD 500/572
Belçin k., Dubniçe n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD 167/219
Belçiste k., Agrafa n., Fenar kz., Tırhala l.: TD 101/235
Belçişte k., Debriçe n., Ohri kz., Ohri l.: TD 367/376
Belçişte k., Narda kz., Yanya l.: TD 367/284
Belçişte k., Pirlepe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 4/129
Belço m., Dimidova k., Bedriç n., Ustrumca kz.,
Köstendil l.: TD 167/283
Belçovaç (?) k., Niş n., Niş kz., Semendire l.: MAD
506/39
Bele k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD 370/538
Bele k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/300
Bele k., Zagırlata n., Zagırlata kz., Alacahisar l.: TD
1011/1020
Bele İslatina k., Çernovi kz., Niğbolu l.: TD 370/559
Bele İstene k., Bırvenik n., Bırvenik kz., İzvornik l.:
TD 173/44
Bele İstene k., Koznik n., Alacahisar kz., Alacahisar l.:
TD 167/410
Bele İstene k., Morava n., Priştine kz., Vulçıtrın l.:
TD 133/306
Belebradiçe k., Timok n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/576
Belebuçye mz., Toriçani, Laşva n., Brod kz., Bosna l.:
MAD 540/112
Beleçirkova k., Avrathisarı kz., Solkol, Paşa l.: TD 70/139
Beleçirkova k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/130
Beleçirkova k., bk. Komarofça k., Lofça kz., Niğbolu l.
120
Beleçirkova/İspiro Kilise k., İştin kz., Solkol, Paşa l.:
TD 70/221
Beleçirkova mz., Vodena n., Yenice-i Vardar kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/132
Beleçirkva k., Ragevine n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/125
Beleg k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/327
Belekomle k., Dolna Rudine n., Nova kz., Hersek l.:
TD 174/38
Belene k., Niğbolu kz., Niğbolu l.: TD 370/516
Belene-i Pavlikan k., Niğbolu kz., Niğbolu l.: TD 370/515
Belepolye k., Bırvenik n., Bırvenik kz., İzvornik l.:
TD 173/62
Belepolye mz., Suteska k., Osad n., Srebreniçe kz.,
Bosna l.: TD 164/189
Belereka k., Çernereka n., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/579
Belereka k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/283
Belereka k., bk. Ramazanbeyi k., Yenice-i Karasu kz.,
Solkol, Paşa l.
Beleşi k., Karitena n., Karitena kz., Mora l.: TD 367/159
Beleşi k., Livadiye n., Livadiye kz., Agrıboz l.: TD 367/87
Beleştene k., Brodar n., Vişegrad kz., Bosna l.: MAD
540/14
Beleşteviçe k., Köprülü kz., Sağkol, Paşa l.: TD 232/758
Belevaniçe k., Krivina n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/570
Belevirele/Jarko k., Belgrad n., Belgrad kz., Semendire l.:
TD 316/370
Belevode k., Görice kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/174
Belevode k., Vodena n., Yenice-i Vardar kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/130
Belgrad, Polomiye n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/585
Belgrad isk., Belgrad kz., Semendire l.: MAD 506/18
Belgrad k., Nevesine n., Foça kz., Hersek l.: TD 174/122
Belgrad kl., Belgrad kz., Avlonya l.: TD 94/241
Belgrad kl., Polomiye n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/596
Belgrad kl., bk. Dalamuç kl., Neretva kz., Bosna l.
Belgrad/Belgrad-ı Üngürüs kl., Belgrad kz., Semendire l.: MAD 506/18
Belgrad kz., Avlonya l., Kıbtiyan: TD 120/268
Belgrad kz., Avlonya l.: TD 1078/11
Belgrad kz., Semendire l.: TD 135/4
Belgrad n., Belgrad kz., Avlonya l.: TD 94/5
Belgrad n., Belgrad kz., Semendire l.: TD 144/3
Belgrad n., bk. Dalamuç n., Neretva kz., Bosna l.
Belgrad/Bolamaç n., Neretva kz., Bosna l.: TD 164/32
Belgrad nf., Belgrad kz., Avlonya l., Kıbtiyan: TD
120/268
Belgrad nf./şehri, Belgrad n., Belgrad kz., Avlonya l.:
TD 1078/11
Belgrad nf., Belgrad n., Belgrad kz., Semendire l.:
MAD 506/18
Belgrad vt., Belgrad kz., Avlonya l.: TD 1078/12
Belgrad y., bk. Dalamuç y., Neretva kz., Bosna l.
Belgrad-ı Avlonya, Sağkol, Paşa l.: TD 370/164
Belgrad-ı Üngürüs kl., bk. Belgrad kl., Belgrad kz.,
Semendire l.
Belgradbazarı/Bazar-ı Belgrad k., Neretva n., Neretva kz., Hersek l.: TD 91/9
Belgradkalesi nf., Belgrad n., Belgrad kz., Semendire l.:
TD 187/243
Belgradkalesivaroşu nf., Dalamuç n., Neretva kz.,
Bosna l.: MAD 540/166
Belibreg k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/122
Beliçe Dağı, Ohri n., Ohri kz., Ohri l.: TD 717/738
Beliçe k., Bırvenik n., Bırvenik kz., İzvornik l.: TD 173/48
Beliçe k., Bihor n., Bihor kz., Prizrin l.: TD 167/384
Beliçe k., Çetine n., Karadağ kz., İskenderiye l.: TD
122/74
Beliçe k., Debriçe n., Ohri kz., Ohri l.: TD 367/379
Beliçe k., İlbasan kz., İlbasan l.: TD 367/437
Beliçe k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 500/408
Beliçe k., Kırçova kz., Sağkol, Paşa l.: TD 4/303
Beliçe k., Manastır kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/162
Beliçe k., Samakov kz., Paşa l: TD 73/106
Beliçe k., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/195
Beliçe k., Tırgovişte n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD 167/381
Beliçe k., Varna kz., Silistre l.: TD 370/429
Beliçe k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/38
Beliçe k., Yagodine, Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.: MAD 506/24
Beliçe m., Megali Kerpini k., Karitena n., Karitena kz.,
Mora l.: TD 367/157
Beliçe mz., Kuçeva n., Semendire kz., Semendire l.:
MAD 506/11
Beliçe Pardolo m., Megali Kerpini k., Karitena n.,
Karitena kz., Mora l.: TD 80/420
Beliçe-i Büzürk k., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/196
Beliçe-i Güzel k., Menlik n., Timurhisar kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/289
Beliçe-i Küçük k., Samakov kz., Paşa l: TD 370/116
Beliçe-i Küçük k., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/195
Beliçeli k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/76
Beliçiçe k., Rika n., Debri kz., Ohri l.: TD 367/399
Beliçik k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.: TD
167/346
Belik k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.: TD 144/213
Belik m., Uplana k., Nikşik n., Yenibazar kz., Bosna l.:
TD 157/574
Belikova k., Çernereka n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/578
Belikören/Yeniyaya k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/72
Belikviran k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/59
Belimel k., Ozirova, Berkofça kz., Paşa l.: TD 370/237
Belin/Radohine k., Yarçe n., Yenibazar kz., Bosna l.:
TD 164/104
Belinçe k., Nogoriçe n., İştib kz., Köstendil l.: TD
267/763
Belinçi k., Morava n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD
133/414
Beline k., Belgrad n., Belgrad kz., Semendire l.: TD 144/8
Beline k., Morava n., Pojega kz., Semendire l.: TD
1011/899
Beline n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD 173/29
Beline Selişte k., Belgrad n., Belgrad kz., Semendire l.:
TD 144/27
Belino k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.: TD
144/246
Belipotok k., İsferlik kz., Vidin l.: TD 370/606
Belipotok mz., İsferlik kz., Vidin l.: TD 370/606
Belipotok k., bk. Belopotok k., Belgrad n., Belgrad kz.,
Semendire l.
Belirme (?) mz., Menlik n., Timurhisar kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/210
Beliska Selişte mz., Virhovine n., Brod kz., Bosna l.:
TD 164/35
Belisladin k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/179
Beliş k., İşpat kz., İlbasan l.: TD 367/446
Beliş mdn., Bistriçe n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/48
Beliş-i Cedid mdn., Foça kz., Hersek l.: TD 150/4
Belişani-yi Haykal k., Belgrad kz., Avlonya l.: TD 94/9
Belişniçe k., Tikveş n., Ustrumca kz., Köstendil l.:
TD 167/281
Belişova k., İnegoşta n., İvranya kz., Köstendil l.: TD
167/295
Belişova k., Malakas n., Belgrad kz., Avlonya l.: TD
94/38
Belişova k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: MAD 81/120a
Belit k., İskurya n., Akçahisar kz., Ohri l.: TD 367/408
Belizansko k., Kırçova kz., Sağkol, Paşa l.: TD 4/318
Bellutlu k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/37
Bellutlu k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/155
Bellut-ı Siyah/Karabellut k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD
230/156
Belmujik k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.: TD
144/254
Belo Riknarso (?) isk., Megali Mani n., Mizistre kz.,
Mora l.: TD 367/184
Belobaba k., Böğürdelen n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/74
Belobaba k., Mileşeva n., Prepolye kz., Hersek l.: TD
91/203
121
Belobanya k., Kriçka n., Prepolye kz., Hersek l.: MAD
560/202
Belobası k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/170
Belobeçla k., Neretva n., Neretva kz., Bosna l.: TD
164/217
Belobırda k., Dabri n., Foça kz., Hersek l.: TD 167/477
Belobrod k., İskenderiye n., İskenderiye kz., İskenderiye l.: TD 367/316
Belobtiçani k., Polomiye n., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/584
Beloçan m., Malonşik k., Malonşik n., Karadağ kz.,
İskenderiye l.: TD 122/41
Beloçiç k., Prizrin n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD 495/127
Beloçiçe k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/325
Beloçinçe k., Krivina n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/570
Beloçinçe k., bk. Sredne Ravna k., Kurşunlukilise n.,
Ürgüb kz., Alacahisar l.
Beloçirkova k., Pirlepe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 232/630
Beloçirkovo çeltüknehri, Vodena n., Yenice-i Vardar kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/133
Belodol k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/129
Belogoşta k., Zagırlata n., Zagırlata kz., Alacahisar l.:
TD 1011/1023
Belohine-i Bala k., İsferlik kz., Vidin l.: TD 370/606
Belohova k., Bihor kz., İskenderiye l.: TD 500/614
Belohovine k., Mileşeva n., Prepolye kz., Hersek l.:
TD 91/205
Beloniçegora mz., Laşva n., Brod kz., Bosna l.: TD
164/372
Belonin/Belanin k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.:
TD 55/87
Belopadinçe k., Bana n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/328
Belopavlik k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 500/524
Beloperiçe k., Topolniçe n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.:
TD 133/588
Beloperiçe k., Uziçe n., Pojega kz., Semendire l.: TD
187/715
Belopolye k., Belgrad n., Belgrad kz., Semendire l.:
TD 144/53
Belopolye k., Gorna Rudine n., Nova kz., Hersek l.: TD
174/48
Belopolye k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/327
Belopolye(-i diğer) k., İpek kz., İskenderiye l.: TD
367/331
Belopolye k., Kurşunlukilise n., Ürgüb kz.,
Alacahisar l.: TD 167/428
Belopolye k., Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.:
MAD 506/24
Belopolye k., Morava n., Pojega kz., Semendire l.: TD
1011/840
122
Belopolye k., Pirlepe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/170
Belopolye k., Uziçe n., Pojega kz., Semendire l.: TD
144/175
Belopolye mz., Alacahisar n., Alacahisar kz., Alacahisar l.: TD 167/406
Belopolye mz., Prizrin n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD
167/375
Belopolye mz., bk. Dolna Bare mz., Koznik n.,
Alacahisar kz., Alacahisar l.
Belopolye mz., bk. Gorna Bare mz., Koznik n., Alacahisar kz., Alacahisar l.
Belopotok k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.: TD
167/437
Belopotok/Belipotok k., Belgrad n., Belgrad kz.,
Semendire l.: TD 187/317
Belorad k., Bihlişte kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/169
Belorudine k., Gorna Rudine n., Nova kz., Hersek l.:
TD 174/49
Belosalik k., Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/127
Belosalik k., bk. Polaniçe k., Olofça n., Vişegrad kz.,
Bosna l.
Belosalik k., bk. Polaniçe k., Saray n., Saray kz., Bosna l.
Belosalik mz., Sin n., Iskıradin kz., Bosna l.: MAD
540/179
Beloşevaç k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.:
TD 1011/517
Beloşevinçe k., Bistriçe n., Foça kz., Hersek l.: TD
174/123
Beloşevine bşt., Gaçka n., Nova kz., Hersek l.: TD
174/204
Beloşevine k., Nikşik n., Nova kz., Hersek l.: TD 174/64
Beloşiçe/Belovişte k., Menlik n., Timurhisar kz., Solkol,
Paşa l.: TD 141/22
Beloşik k., Çernereka n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/577
Beloşik mz., Hlivne n., Iskıradin kz., Bosna l.: MAD
540/158
Beloşovik k., Telçak n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/112
Beloşovik Selişte k., Maglay n., Brod kz., Bosna l.:
TD 164/31
Beloşovine k., Kukan n., Prepolye kz., Hersek l.: TD
91/132
Beloşte dalyanı, Anatoliko k., Angelikasrı kz., Karlıili l.:
TD 367/3
Belotik k., Böğürdelen n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/63
Belotik k., Ragevine n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/129
Belotik k., Uziçe n., Pojega kz., Semendire l.: TD 144/113
Belotik mz., Mratovçe k., Böğürdelen n., Srebreniçe kz.,
İzvornik l.: TD 173/109
Belotin k., Pirlepe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/173
Belotinçe k., Berkofça kz., Paşa l.: TD 370/236
Belotinçe k., Nevrekop kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/50
Belotinçe k., Niş n., Niş kz., Semendire l.: MAD 506/37
Belotine k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/48
Belotine k., Ustrumca n., Ustrumca kz., Köstendil l.:
TD 167/275
Belotine İskrovniçe k., Çernereka n., Vidin kz., Vidin l.:
TD 370/578
Belova çeltüknehri, Tatarbazarı kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/113
Belova k., Aşağı Debri n., Debri kz., Ohri l.: TD 367/396
Belova k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/87
Belova k., Ohri n., Ohri kz., Ohri l.: TD 367/377
Belova k., Sirişnik n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD 167/239
Belova k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/365
Belova k., bk. Kokniçe k., Selanik kz., Solkol, Paşa l.
Belova mahalli, Sokol n., Neretva kz., Bosna l.: MAD
540/88
Belova-i Büzürk k., Samakov kz., Paşa l: TD 370/88
Belovabırda k., Trebçe, Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.: TD
133/136
Beloviçe k., Berkofça kz., Paşa l.: TD 370/239
Beloviçe k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/90
Beloviçe k., bk. Çir k., Berkofça kz., Paşa l.
Belovine k., Duştiçe n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/14
Belovişte k., bk. Beloşiçe k., Menlik n., Timurhisar kz.,
Solkol, Paşa l.
Belovodiçe k., Köprülü kz., Sağkol, Paşa l.: TD 149/695
Beloyani k., Berkofça kz., Paşa l.: TD 370/236
Beloyik k., Zagırlata n., Zagırlata kz., Alacahisar l.:
TD 1011/1037
Beloyik mz., Zagırlata n., Zagırlata kz., Alacahisar l.:
TD 1011/1037
Beloyvik k., Kreşeva, Visoka n., Saray kz., Bosna l.:
TD 164/6
Beltovine k., İskenderiye n., İskenderiye kz., İskenderiye l.: TD 26M/38
Beluş k., Avlonya kz., Avlonya l.: TD 94/202
Beluş k., Krevukor n., Karitena kz., Mora l.: TD 367/159
Beluşa k., İstifa n., İstifa kz., Agrıboz l.: TD 196/8
Beluşa k., Uziçe n., Pojega kz., Semendire l.: TD 144/106
Beluşa k., bk. Kokla k., Krevukor n., Karitena kz.,
Mora l.
Beluşi/Bodovokle mz., Karitena n., Karitena kz.,
Mora l.: TD 390/141
Beluşine k., Pirlepe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/171
Belut k., Gorna Krayişte n., Ilıca kz., Köstendil l.:
TD 167/239
Belyakofça k., Nogoriçe n., İştib kz., Köstendil l.: TD
74/61
Belye/Asteri k., Balyabadra kz., Mora l.: TD 80/572
Bençik k., Podmir n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD
259/5
Bendan k., Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.: TD 101/120
Bende n., Akçahisar kz., Ohri l.: TD 81/89
Bendegora k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/175
Bendegorya k., Niğbolu kz., Niğbolu l.: TD 370/514
Bendeloviçe k., Opolye n., Hasha-i Arnavud kz.,
Prizrin l.: TD 167/397
Bender kl., Yörükan-ı Selanik: TD 225/270
Bender n., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/4
Bender nf., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/5
Benderli k., Yörükan-ı Vize: TD 226/30
Benderofça k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/128
Beneçko k., Bihlişte kz., Solkol, Paşa l.: TD 70/246
Benefşe k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.: TD 370/309
Benefşelik k., bk. Arnavud-ı Küçük k., Edirne n.,
Edirne kz., Sağkol, Paşa l.
Benefşelikköyü korusu, Edirne kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/9
Beniçe k., Şubin n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD 173/65
Benilçe k., Kırçova kz., Sağkol, Paşa l.: TD 149/284
Beniş k., Bende n., Akçahisar kz., Ohri l.: MAD 508/172
Benkofça k., bk. Yaroslafça k., Voynugan-ı Istabl-ı
Amire
Benkovaç k., Kliçovaç n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD
164/44
Benkovik n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD 164/44
Benotuko kls., Sayada k., Parakalama n., Delvine kz.,
Avlonya l.: TD 94/118
Benova/Bonova k., Tikveş n., Ustrumca kz., Köstendil l.: TD 141/230
Ber k., Jupe n., Karadağ kz., İskenderiye l.: TD 367/341
Berabrovnik k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.:
TD 977/48
Berak k., Blagay n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/183
Berancani/Şuza k., Hulumiç n., Hulumiç kz., Mora l.:
TD 390/74
Berançi k., Manastır kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/157
Beraniye k., İpek n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD
1011/278
Beratobası k., bk. Yusuf bin Musa k., Dubniçe n.,
Köstendil l.
Berayile k., Karitena n., Karitena kz., Mora l.: TD 367/156
Berayile k., Koritos n., Koritos kz., Mora l.: TD 390/9
Berbad k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/325
Berbad/Berbati k., Koritos n., Koritos kz., Mora l.:
TD 367/151
Berbatri k., Mujake kz., Avlonya l.: TD 94/227
123
Berbilofça k., Gorna Krayişte n., Ilıca kz., Köstendil l.:
TD 167/242
Berbişovik/Gladko k., Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.:
TD 164/128
Berçi k., Jupe n., Karadağ kz., İskenderiye l.: TD 367/341
Berçineç k., Niş n., Niş kz., Semendire l.: MAD 506/35
Berçinler k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/36
Berçişte k., Drama kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/34
Berçolados k., Limnos cz., Gelibolu l.: TD 75/168
Berçova k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/329
Berçova k., Ohri n., Ohri kz., Ohri l.: TD 367/374
Berçovçe mz., İvranya kz., Köstendil l.: TD 167/295
Berdbal k., Petros kz., Alacahisar l.: TD 167/440
Berdi k., Topolyani n., Narda kz., Yanya l.: TD 367/280
Berdice/Çobanlar m., İskenderiye nf., İskenderiye kz.,
İskenderiye l.: TD 500/21
Berdik mz., Kuprez n., Neretva kz., Bosna l.: TD 211/268
Berdorum (?) m., Pirlepe nf., Pirlepe kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/168
Bereket k., Selanik kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/99
Bereketli k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/27
Bereketli k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/14
Bereketli/Davudçi k., Drama kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/36
Berendi k., Sirişnik n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD 167/240
Berendi k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: MAD 81/43a
Berendi-yi Büzürk k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/228
Berendi-yi Küçük k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/223
Bergamalı m., Gümülcine nf., Gümülcine n., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/7
Bergamalı md., Gümülcine nf., Gümülcine n., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/15
Bergoçevik k., Kuçeva n., Semendire kz., Semendire l.:
MAD 506/11
Bergofça/Kovaçik k., Kosova n., Iskıradin kz., Bosna l.:
MAD 540/172
Bergos k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/67
Bergos/Bergoz nf., Tataran-ı Bozapa: TD 226/68
Bergoz k., Drama kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/31
Bergoz kz., Vize l.: TD 370/289
Bergoz mz., Aydos kz., Silistre l.: TD 215/217
Bergoz n., Bergoz kz., Vize l., Tataran-ı Bozapa: TD
226/79
Bergoz n., Bergoz kz., Vize l., Yörükan-ı Vize,: TD 226/1
Bergoz n., Bergoz kz., Vize l.: TD 370/291
Bergoz nf./kasabası, Bergoz kz., Vize l.: TD 370/289
Bergoz vt., Vize l.: TD 370/289
Beribelin (?) k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD 370/541
Berik k., Koreşta, Görice kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/174
Berikova k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/331
124
Berikova k., Kırçova kz., Sağkol, Paşa l.: TD 16M/444
Berilofça k., Nogoriçe n., İştib kz., Köstendil l.: TD
167/261
Berilofça k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/225
Berinofça k., bk. Buykofça k., Nogoriçe n., İştib kz.,
Köstendil l.
Berisaliçe k., Morova-i Rudnik n., Rudnik kz., Semendire l.: TD 1011/977
Berisalik k., Olofça n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/179
Berisalik k., Podgoriçe kz., İskenderiye l.: TD 367/318
Berislafça k., Olivir, Yenice-i Vardar kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/130
Berişova k., Zihne kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/42
Beriyaka, Çernovi kz., Niğbolu l.: TD 370/556
Berjite k., Karlı n., Akçahisar kz., Ohri l.: TD 367/410
Berkofça k., Bogarine n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/324
Berkofça k., İvranya kz., Köstendil l.: TD 167/301
Berkofça k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD 167/354
Berkofça k., Morava n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD
167/363
Berkofça k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.: TD
144/227
Berkofça kz., Paşa l.: TD 370/235
Berkofça kz., Paşa l., Kıbtiyan: TD 120/180
Berkofça n., Berkofça kz., Paşa l.: TD 370/237
Berkofça n., Berkofça kz., Paşa l., Voynugan-ı Istabl-ı
Amire: TD 151/117
Berkofça nf., Berkofça n., Berkofça kz., Paşa l.: TD
370/235
Berkofça nf., Berkofça n., Berkofça kz., Paşa l.,
Kıbtiyan: TD 120/181
Berkofça nf., Berkofça n., Berkofça kz., Paşa l., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/117
Berkopaniçe k., Niğbolu kz., Niğbolu l.: TD 370/514
Berkoviçe k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD 167/356
Berkovik/Pojal k., Radepolye n., Mostar kz., Hersek l.:
TD 174/143
Berkoya mz., Raşkogora k., Prokine n., Mostar kz.,
Hersek l.: TD 987/28A
Berkukağa m., Edirne nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/3
Bermugana (?) k., Topolyani n., Narda kz., Yanya l.:
TD 367/280
Berniç k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD 370/542
Berniçe k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.:
TD 1011/672
Berniçe k., Petros kz., Alacahisar l.: TD 55/59
Berniçe k., Sokol-ı Küçük n., Foça kz., Hersek l.: TD
174/18
Berniçe k., Topolniçe n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/332
Berova k., Bogdanos n., Selanik kz., Solkol, Paşa l.:
TD 70/18
Berova k., Malişova n., Ustrumca kz., Köstendil l.:
TD 167/277
Berova k., Opar n., Görice kz., Solkol, Paşa l.: TD 70/267
Berova k., Pirlepe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/174
Beroviçe mz., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/227
Berre k., Fanta-i Küçük n., Dukakin vt.: TD 367/358
Bersin k., Ilıca n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD 267/83
Berst mz., Kestorya kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/163
Berşik k., Morova-i Rudnik n., Rudnik kz., Semendire l.: TD 1011/983
Berşin k., Mat n., Mat kz., Ohri l.: TD 717/423
Berto Notari çf., İlos mevzii, Mizistre n., Mizistre kz.,
Mora l.: TD 390/29
Berudi k., Niş n., Niş kz., Semendire l.: TD 1011/386
Beruşik, Kliçovaç n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD 157/419
Beryan k., bk. Lupetine k., Luçiçe n., Braniçeva kz.,
Semendire l.
Beryova k., Tırnova kz., Niğbolu l.: MAD 11/297b
Berzak k., Iskırapar n., Belgrad kz., Avlonya l.: TD
1078/20
Berzeşt k., Ohri n., Ohri kz., Ohri l.: TD 367/372
Berziçko k., Siroz kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/67
Berzikodol (?) k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/328
Berziye k., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/195
Berzoveç k., Opar n., Görice kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/176
Berzul k., Karlı n., Akçahisar kz., Ohri l.: TD 367/405
Besaga k., Niş n., Niş kz., Semendire l.: TD 1011/392
Besak mz., Parakalama n., Delvine kz., Avlonya l.:
TD 94/139
Besarilofça mz., bk. Paysak mz., Alacahisar n.,
Alacahisar kz., Alacahisar l.
Besarilovçe k., Zagırlata n., Zagırlata kz., Alacahisar l.:
TD 1011/1025
Besarliçe k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: MAD 81/158a
Besaski mz., Karitena n., Karitena kz., Mora l.: TD
367/162
Besbuda k., İskenderiye n., İskenderiye kz., İskenderiye l.: TD 367/312
Besiçe (?) m., Narda nf., Narda kz., Yanya l.: TD
367/278
Besik mz., Lika n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD 164/366
Besiniç k., bk. Ömer k., Lofça kz., Niğbolu l.
Beskepsi (?) m., Siroz nf., Siroz kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/65
Beslano (?) m., Narda nf., Narda kz., Yanya l.: TD
367/279
Besne k., Belgrad n., Belgrad kz., Semendire l.: TD
978/948
Besokogi k., Foniya, Koritos n., Koritos kz., Mora l.:
TD 80/857
Bestiçe k., Osaniçe n., Foça kz., Hersek l.: TD 174/118
Bestişbazar k., bk. Jirnoniçe k., Olofça n., Vişegrad kz.,
Bosna l.
Besvinya k., Kestorya kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/163
Beşdepe k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/64
Beşdepe k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/253
Beşdepe k., Zağra-i Eskihisar kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/74
Beşdepe k., bk. Hacı Hızır k., Hırsova kz., Silistre l.
Beşdere k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/252
Beşdere k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/153
Beşdere/Kara Mustafa k., Silistre kz., Silistre l.: TD
370/386
Beşevli k., Çernovi kz., Niğbolu l.: TD 370/559
Beşevli k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD 370/553
Beşevli k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/5
Beşevli k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/162
Beşik/Pisyak k., Sidrekapsi n., Sidrekapsi kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/86
Beşikılıcası k., Hortaç n., Selanik kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/88
Beşiktaş k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.: TD 370/310
Beşir çf., Sin n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD 164/363
Beşir ve Nezir ve Ali evlad-ı Hüseyin çf., Drajevik k.,
Visoka n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/267
Beşirfakih m., bk. Hacı Halil m., Mıgalkara nf.,
Mıgalkara kz., Gelibolu l.
Beşirli k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/5
Beşirli/Köçekler k., İştib n., İştib kz., Köstendil l.: TD
167/257
Beşkavak k., bk. Mogilani k., Zağra-i Eskihisar kz.,
Sağkol, Paşa l.
Beşkeşmi k., Koritos n., Koritos kz., Mora l.: TD 390/26
Beşli Hasan ve Beşli Timurhan çf., Hırvat vt., Bosna l.:
TD 164/368
Beşli İlyas çf., İmoçka, Mostar n., Mostar kz., Hersek l.:
TD 91/192
Beşlibaşı Şems çf., Gırnovniçe k., Laşva n., Brod kz.,
Bosna l.: MAD 540/60
Beşlibaşı Turud çf., Virbanya n., Brod kz., Bosna l.:
MAD 540/144
Beşoviçe k., Silistre kz., Silistre l.: TD 215/40
Beşoviçe k., Tikveş n., Ustrumca kz., Köstendil l.: TD
167/281
Beşpınar k., Çernovi kz., Niğbolu l.: TD 370/558
Beşpınar k., Niğbolu kz., Niğbolu l.: TD 370/519
Beşpınar k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/176
125
Beşpınar k., bk. Süle k., Çernovi kz., Niğbolu l.
Beşpınari/Yaylaköy k., Prevadi kz., Silistre l.: TD
370/435
Beşselhhane (?) zv., Edirne nf., Edirne kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/6
Betava mz., Nogoriçe n., İştib kz., Köstendil l.: TD
267/764
Betoje (?) k., Rinasa kz., Yanya l.: TD 367/300
Betokogi k., Koritos n., Koritos kz., Mora l.: TD 390/270
Betokogi Melyoni k., Koritos n., Koritos kz., Mora l.:
TD 390/269
Betolik k., Aşağı Zagorye n., Argirikasrı kz., Avlonya l.:
TD 94/102
Betolik k., Parakalama n., Delvine kz., Avlonya l.:
TD 94/146
Betolka k., Grebene bölgesi, Balyabadra kz., Mora l.:
TD 390/64
Betolka k., Grebene kz., Yanya l.: TD 367/290
Betolka k., bk. Kastanya Palihorya k., Londar, Karitena kz., Mora l.
Betolka/Petolka mz., Arkadya n., Arkadya kz., Mora l.:
TD 367/178
Betoluga mz., Delvine n., Delvine kz., Avlonya l.:
TD 1078/38
Betomisto k., Limnos cz., Gelibolu l.: TD 490/110
Betoşevik k., Osad n., Srebreniçe kz., Bosna l.: TD
164/185
Betovaç k., bk. İsliçik k., Osad n., Uziçe kz., Semendire l.
Bevvab Sinanbey m., bk. Ayşehatun m., Edirne nf.,
Edirne kz., Sağkol, Paşa l.
Bey çr., İzvornik n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD
173/124
Bey k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/87
Bey k., Keşan kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/51
Bey k., Samakov kz., Paşa l: TD 370/116
Bey/Beyköy k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/243
Bey/Oda k., Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD 75/404
Bey m., Kalkandelen nf., Kalkandelen kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/137
Bey m., bk. Naib Hamza m., Tatarbazarı nf., Tatarbazarı kz., Sağkol, Paşa l.
Bey Davud k., bk. Davudbey k., Yörükan-ı Kocacık
Bey Davud k., bk. Kölemenyurdu k., Hırsova kz.,
Silistre l.
Beyanapolana mz., Trebine k., Kukan n., Prepolye kz.,
Hersek l.: MAD 22997/39
Beyançe m., Rahoniknefs k., Mat n., Mat kz., Ohri l.:
TD 367/418
Beyceli k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/45
Beyciobası k., Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.: TD 101/211
Beyemir k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/117
126
Beyhane, Tırhala, Tırhala l.: TD 367/246
Beyi k., Çatalca n., Çatalca kz., Tırhala l.: TD 101/257
Beyi m., Yenice-i Zağra nf., Yenice-i Zağra kz.,
Çirmen l.: TD 370/327
Beyi veled-i Abdullah çf., Tatarlar k., Harala n.,
Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD 75/309
Beyiciler k., Müselleman-ı Vize: TD 191/146
Beyiçelebi m., Ustrumca nf., Ustrumca n., Köstendil l.:
TD 167/267
Beyiçelebi md., Ustrumca nf., Ustrumca n., Köstendil l.: TD 167/206
Beyiköyü k., Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD 75/402
Beyili k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/55
Beyili k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/117
Beyili/Beyiler k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/104
Beyiller k., Kırkkilise kz., Vize l.: TK, KKA 310/14a
Beyliler k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/56
Beyiobası k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/93
Beyiobası k., Yörükan-ı Vize: TD 226/43
Beykonağı k., bk. Sazludere k., Silistre kz., Silistre l.
Beykonağı m., Srebrenikkalesi varoşu, Srebreniçe
kz., İzvornik l.: TD 173/168
Beykonağı mz., bk. Sazludere mz., Silistre kz., Silistre l.
Beyköy k., Ferecik n., Ferecik kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/362
Beyköy k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/50
Beyköy k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/29
Beyköyü k., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/39
Beyköyü k., bk. Deniz k., Edirne n., Edirne kz., Sağkol,
Paşa l.
Beyköyü k., bk. Emreoğlu k., Karinovası kz., Silistre l.
Beyler Hüseyin çf., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/121
Beylerbeyi Hamamı, Edirne nf., Edirne kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/7
Beylerbeyi m., Sofya nf., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/191
Beylerbeyi md., Sofya nf., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/209
Beylerbeyi ms., Edirne nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/6
Beylerce k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/67
Beylerkonağı çr., Dubrovnik n., Saray kz., Bosna l.:
TD 164/372
Beylerli k., Avrathisarı kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/115
Beylerli k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/194
Beyli çf., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/172
Beyli k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/172
Beyli k., Rusikasrı kz., Silistre l.: TD 370/465
Beyli k., Yenice-i Zağra kz., Çirmen l.: TD 370/329
Beyli k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/30
Beyli k., Yörükan-ı Vize: TD 226/33
Beyli k., bk. Kara İbrahim k., Prevadi kz., Silistre l.
Beyli k., bk. Yavaş k., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.
Beyli/Beylili k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/66
Beyli/Hacı Karaman k., Sofya kz., Paşa l.: TD 409/581
Beyli/Kurtkaya k., Kırkkilise kz., Vize l.: TD 370/271
Beyli/Sofular k., Edirne n., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 20/94
Beyli Hacı k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD 370/554
Beyli Hacı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/253
Beyli-yi Küçük k., bk. Sinanfakih k., Filibe kz.,
Sağkol, Paşa l.
Beylibeliçe/Dolna Beliçe k., Sofya kz., Paşa l.: TD
236/116
Beylidere/Beylideresi k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/5
Beylihanlı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/94
Beylik zm., Yenice-i Zağra kz., Çirmen l.: TD 370/328
Beyliler k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/121
Beyliler k., Tataran-ı Yanbolu: TD 222/92
Beyliler k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/25
Beyliler k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/237
Beyliler mz., Yanbolu kz., Silistre l.: TD 370/457
Beylioğulları çf., Haydarlı k., Evreşil n., Gelibolu
kz., Gelibolu l.: TD 75/229
Beylişte k., Kırçova kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/148
Beymelik k., Kızılağaç kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/64
Beymiş çf., Kırkkilise kz., Vize l.: TD 370/275
Beymiş k., Yörükan-ı Vize: TD 226/51
Beymiş mz., Kırkkilise kz., Vize l.: TD 370/268
Beymişli k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/25
Beymişli/Beymişler k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/76
Beyni k., Fanta-i Küçük n., Dukakin vt.: TD 367/358
Beynüge/Voyvoda k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD
26/140
Beyobası k., Canbazan: TD 226/83
Beyobası k., Yenice-i Karasu kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/22
Beyobası k., bk. Polad k., Yenice-i Karasu kz., Solkol,
Paşa l.
Beyobası/Beyiobası k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/23
Beyoştiçe k., bk. Velakinçe k., İzmirnik n., Alacahisar l.
Beyovik k., Neretva n., Neretva kz., Hersek l.: TD 91/126
Beyören k., Hasköy n., Hasköy kz., Çirmen l.: TD
370/339
Beypınarı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/77
Beypınarı/Düşbudak k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD
439/256
Beypınarı/Jeleznik k., Berkofça kz., Paşa l.: TD 236/562
Beypınarı/Pınarbaşı k., Çatalca n., Çatalca kz., Tırhala l.: TD 101/246
Beyşehir, Midilli nf., Midilli n., Midilli kz., Rodos l.:
TD 367/194
Bezaniçe k., Koznik n., Alacahisar kz., Alacahisar l.:
TD 167/410
Bezano k., bk. Yanaki k., Ülündürük bölgesi, Livadiye kz., Tırhala l.
Bezci/Baraklı k., Çatalca n., Çatalca kz., Tırhala l.:
TD 101/241
Bezci Doğanobası k., Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.:
TD 36/922
Bezciler k., Yenişehir n., Yenişehir kz., Tırhala l.:
TD 101/42
Bezciler k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/98
Bezdaniçe k., Polomiye n., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/585
Bezdeke k., Burmaz n., Foça kz., Hersek l.: TD 174/8
Bezdenik Abı, Ustrumca n., Ustrumca kz., Köstendil l.:
TD 167/207
Bezdine k., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/192
Bezdolik k., Iskırapar n., Belgrad kz., Avlonya l.: TD
94/26
Bezenik k., Arhos n., Arhos kz., Mora l.: TD 390/17
Bezeyofça k., Kuçeva n., Semendire kz., Semendire l.:
TD 978/138
Bezgaşt k., Ustrumca n., Ustrumca kz., Köstendil l.:
TD 141/22
Bezikova k., Koçana n., İştib kz., Köstendil l.: TD
167/258
Bezirci mz., Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD 75/362
Bezişte k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: MAD 81/51b
Bezmilye k., Osaniçe n., Foça kz., Hersek l.: TD 5/486
Bezmişle k., Bihlişte kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/169
Bezola k., Agrafa n., Fenar kz., Tırhala l.: TD 101/77
Bezolye k., Zirmanya n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD
164/41
Bezova, Semendire l.: MAD 506/2
Bezova k., Dılgobırda n., Debri kz., Ohri l.: TD 367/398
Bezova k., Nogoriçe n., İştib kz., Köstendil l.: TD 167/264
Bezovik k., Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/295
Bezuy k., Pivebana n., Nova kz., Hersek l.: TD 174/58
Bezya k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: MAD 81/38a
Bıçakcıoğlu m., bk. Mescid-i Hacı Tanrıvermiş m.,
Gelibolu nf., Gelibolu kz., Gelibolu l.
Bıçakcıoğlu md., Gelibolu nf., Gelibolu kz., Gelibolu l.:
TD 75/473
Bıkliş/Bıgliş k., Plevne n., Niğbolu kz., Niğbolu l.: TD
370/522
Bıkliş/Bovan k., Bana kz., Vidin l.: TD 160/77
Bıklişte k., İvranya kz., Köstendil l.: TD 141/278
Bılaçi k., Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.: TD 101/189
Bıleşevine-i Küçük k., Kukan n., Prepolye kz.,
Hersek l.: TD 167/509
127
Bılgari Lukişe k., Arkadya n., Arkadya kz., Mora l.:
TD 114/200
Bırano k., Balyabadra kz., Mora l.: TD 390/31
Bırazaçna k., Osaniçe n., Foça kz., Hersek l.: TD 174/120
Bırçata k., Kerpiniş n., Kerpiniş kz., Tırhala l.: TD
101/304
Bırçeva k., Bihor n., Bihor kz., Prizrin l.: TD 167/386
Bırçigova k., Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/118
Bırçil k., Çerniçe n., Karadağ kz., İskenderiye l.: TD
367/346
Bırçka kl., İzvornik l.: TD 173/79
Bırda k., Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/120
Bırda k., Zagorye n., Foça kz., Hersek l.: TD 167/483
Bırdani k., Lofça kz., Niğbolu l.: TD 370/535
Bırdaniçe çf., Tulovik k., Drametin n., Srebreniçe kz.,
İzvornik l.: TD 173/86
Bırdarava k., Niğbolu kz., Niğbolu l.: TD 370/515
Bırdariçe k., Böğürdelen n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/105
Bırdet k., Malizi n., Dukakin vt.: TD 367/360
Bırdiçe k., İskenderiye n., İskenderiye kz.,
İskenderiye l.: TD 367/306
Bırdoyofça k., Bolvan n., Petros kz., Alacahisar l.: TD
428/76
Bırgola k., bk. Pavri k., Visoka n., Saray kz., Bosna l.
Bırjani mz., Molişte k., Belgrad n., Belgrad kz., Avlonya l.: TD 94/57
Bırkaç k., İvraca kz., Niğbolu l.: TD 370/528
Bırkaç k., Lofça kz., Niğbolu l.: TD 370/535
Bırkat k., Fragostin n., Mostar kz., Hersek l.: TD 174/158
Bırklardi/Virblan k., Sokol n., Neretva kz., Bosna l.:
TD 211/300
Bırklaşiki k., Bukoviçe n., Iskıradin kz., Bosna l.
Bırla k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: MAD 81/50b
Bırla k., bk. Selite k., İskenderiye n., İskenderiye kz.,
İskenderiye l.
Bırlat/Bardani k., İskenderiye n., İskenderiye kz., İskenderiye l.: TD 500/126
Bırlat m., Tırnova k., Çerniçe n., Karadağ kz., İskenderiye l.: TD 367/346
Bırleşka mz., Beline n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/104
Bırlog k., Piyaniçe n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD 167/228
Bırlog k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/223
Bırlojnik k., Vratar n., Vişegrad kz., Bosna l.: MAD
540/24
Bırna Dolna zm., Nevesine n., Foça kz., Hersek l.:
TD 150/44
Bırnaç k., Tırgovişte n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD 167/380
Bırnaç mz., Vişova, Dubrava n., Foça kz., Hersek l.:
TD 174/7
128
Bırnaçuç k./Gorna Ropot mz., Voynugan-ı Istabl-ı
Amire: TD 151/104
Bırnar k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.: TD
1011/513
Bırniç k., Bobofça n., Brod kz., Bosna l.: TD 56/242
Bırniçe bağçesi, Foça nf., Foça kz., Hersek l.: TD 167/497
Bırniçe k., Gostil n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD 259/52
Bırniçe k., bk. Dolna Goleş k., Bana n., Vişegrad kz.,
Bosna l.
Bırniçe k., bk. Mençik k., Priştine n., Priştine kz.,
Vulçıtrın l.
Bırniçe mz., Petrovagora n., Iskıradin kz., Bosna l.:
TD 211/634
Bırniçe mz., Sin n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD 164/363
Bırniçe-i Bogariçka k., Morava n., Priştine kz.,
Vulçıtrın l.: TD 133/270
Bırniçe-i Büzürk k., Priştine n., Priştine kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/355
Bırvaniçe mz., Yayçe n., Brod kz., Bosna l.: TD 164/376
Bırvenik k., Burmaz n., Foça kz., Hersek l.: TD 174/9
Bırvenik k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD 167/353
Bırvenik kz., İzvornik l.: TD 173/33
Bırvenik kz., İzvornik l., Kıbtiyan: TD 120/165
Bırvenik m., Narda nf., Narda kz., Yanya l.: TD
367/278
Bırvenik n., Bırvenik kz., İzvornik l.: TD 173/17
Bırvenik nf., Bırvenik n., Bırvenik kz., İzvornik l.:
TD 173/53
Bırvenik vt., Bırvenik kz., İzvornik l.: TD 173/18
Bırvenik/İzlabana k., İvranya kz., Köstendil l.: TD 74/217
Bıryanişta k., Yanya kz., Yanya l.: TD 350/342
Bıryanofça k., Petros kz., Alacahisar l.: TD 167/441
Bıryanovik k., Kladana n., Saray kz., Bosna l.: TD
164/26
Bırza k., Bolvan n., Petros kz., Alacahisar l.: TD 167/445
Bırzaçna k., Osaniçe n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/67
Bırzak k., Zaplana, İplana kz., Alacahisar l.: TD 167/417
Bırzançe k., Belasniçe n., Belasniçe kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/338
Bırzane k., Petri Gonime n., Akçahisar kz., Ohri l.:
TD 367/409
Bırzani k., Malakas n., Belgrad kz., Avlonya l.: TD 94/22
Bırzareç k., Vidin n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/582
Bırzava k., bk. Borovçe k., Bırvenik n., Bırvenik kz.,
İzvornik l.
Bırzohod k., Milava n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/209
Bıyık Ali k., Tekfurdağı n., Tekürdağı kz., Çirmen l.:
TD 370/345
Bıyık Ali k., Tekfurdağı n., Tekfurdağı kz., Çirmen l.,
Müselleman-ı Çirmen: TD 172/231
Bıyıklar k., Platimana bölgesi, Yenişehir kz., Tırhala l.:
TD 101/16
Bıyıklı k., İpsala kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/79
Bıyıklı k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD 232/60
Bıyıklı k., Yanbolu kz., Silistre l.: TD 65/117
Bıyıklı k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/129
Bıyıklı k., Tataran-ı Aktav: MAD 4995/64
Bıyıklı k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/5
Bıyıklı k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/42
Bıyıklı k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/14
Bıyıklı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/123
Bıyıklı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/34
Bıyıklı k., Yörükan-ı Vize: TD 226/6
Bıyıklı k., bk. Abdullahköy k., Yanbolu kz., Silistre l.
Bıyıklı mz., Prevadi kz., Silistre l.: TD 370/443
Bıyıklı Bahşi k., Evreşil n., Gelibolu kz., Gelibolu l.:
TD 75/204
Bıyıklı Hacı/Boyacı Ahmed k., bk. Şahin k., Yenice-i
Karasu kz., Solkol, Paşa l.
Bıyıklı İbrahim k., Rusikasrı kz., Silistre l.: TD 475/187
Bıyıklı İbrahim k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/71
Bıyıklı İbrahim/Büyük Çamurlu k., Hırsova kz., Silistre l.:
TD 475/129
Bıyıklı İsa/Halilobası k., Yenişehir n., Yenişehir kz.,
Tırhala l.: TD 101/42
Bıyıklı Kasım k., Varna kz., Silistre l.: TD 370/418
Bıyıklı Mustafa k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/164
Bıyıklı Osman k., Ferecik kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/44
Bıyıklı Şirmerd çf., Suhodlak k., Sokol n., Foça kz.,
Hersek l.: TD 91/37
Bıyıklı Veys k., Yörükan-ı Vize: TD 226/42
Bıyıklıkuyusu k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/77
Bıyıklıkuyusu k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/257
Biberine k., Aydos kz., Silistre l.: TD 370/450
Biberye k., Draçeviçe n., Nova kz., Hersek l.: TD 174/27
Bicanlı k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/129
Bicükli İnehan mz., Küçük Muzallı k., Keşan kz.,
Sağkol, Paşa l./Gelibolu l.: TD 75/295
Biç k., Florina kz., Solkol, Paşa l.: TD 235/95
Biçak k., bk. İstriçani k., Avlonya kz., Avlonya l.
Biçerli k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/20
Biçerli k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/210
Biçerli k., Tataran-ı Aktav: TD 223/123
Biçerli k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/262
Biçeva k., Podmir n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD 173/3
Biçola k., İlbasan kz., İlbasan l.: TD 477/42
Biçola k., İşpat kz., İlbasan l.: TD 367/447
Biçova k., Ohri n., Ohri kz., Ohri l.: TD 367/374
Bidine k., Nevesine n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/113
Bidnik k., İzminepolye n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD
157/374
Bidoz k., Agrıboz n., Agrıboz kz., Agrıboz l.: TD 196/148
Biga k., Küreke n., Midilli kz., Rodos l.: TD 367/196
Biga/Bige k., Tatarbazarı kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/111
Bigados k., Silivri kz., Vize l.: TD 370/304
Bigadotofça m., Yanya nf., Yanya kz., Yanya l.: TD
367/260
Bigaki k., Arhos n., Arhos kz., Mora l.: TD 390/199
Bigalı-yı Büzürk k., Eceovası n., Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD 75/230
Bigalı-yı Küçük/Küçük Bigalı k., Karıyaya n.,
Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD 75/576
Bige k., bk. Biga k., Tatarbazarı kz., Sağkol, Paşa l.
Bigor k., Ohri n., Ohri kz., Ohri l.: TD 367/374
Bigraniçe k., Omol n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/227
Bigraniçi k., Resava n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/80
Bihke Iglaviçe k., Graçaç n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/104
Bihlişte kz., Solkol, Paşa l., Kıbtiyan: TD 120/274
Bihlişte nf., Bihlişte kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/167
Bihlişte/Vılkaşin kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/167
Bihor k., Radomir n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD 167/238
Bihor kl., Prizrin l.: TD 167/390
Bihor kz., Prizrin l.: TD 167/383
Bihor n., Bihor kz., Prizrin l.: TD 167/383
Bihorik k., Bihor n., Bihor kz., Prizrin l.: TD 368/346
Bihorik k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/329
Bihorik k., Kuçeva n., Semendire kz., Semendire l.:
MAD 506/11
Bihorik mz., Hamorik k., Belgrad n., Belgrad kz.,
Semendire l.: TD 187/316
Bihorine n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD 173/15
Bihova k., Trebine n., Nova kz., Hersek l.: MAD
22997/416
Bihovik k., Maden-i Jejene, Tırgovişte n., Prizrin kz.,
Prizrin l.: TD 167/371
Bijade m., Pirlepe nf., Pirlepe kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/168
Bijanik k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.: TD
167/346
Bijuta k., İlbasan kz., İlbasan l.: TD 367/435
Bikarişka k., Bihor n., Bihor kz., Prizrin l.: TD 495/345
Bikele k., Bırvenik n., Bırvenik kz., İzvornik l.: TD 173/17
Biker k., Brod n., Brod kz., Bosna l.: TD 164/240
Bikine k., İpek n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD
1011/289
Bikine k., bk. Pehlinçe k., Yeleç n., Yenibazar kz.,
Bosna l.
129
Bikini mz., Brod n., Brod kz., Bosna l.: MAD 540/152
Biklanya mz., Arkadya n., Arkadya kz., Mora l.: TD
80/1005
Bikotniçe k., Topolovnik n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD 1011/232
Bikova k., Karaverye kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/139
Bikoviçne tarlası, Hodbine k., Blagay n., Foça kz.,
Hersek l.: TD 91/165
Biküçe (?) k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/128
Bilaç k., Praşova n., İvranya kz., Köstendil l.: TD
167/295
Bilaç k., Trebine n., Nova kz., Hersek l.: TD 91/21
Bilallı k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/14
Bilas k., Korskajupe n., Mostar kz., Hersek l.: TD 91/5
Bilaş k., Vidriniçe zeameti, Salina n., Livadiye kz.,
Agrıboz l.: TD 367/94
Bilava k., Popova n., Nova kz., Hersek l.: TD 987/77
Bilçe (?) mz., İvranya kz., Köstendil l.: TD 167/302
Bile k., Laşva n., Brod kz., Bosna l.: MAD 540/200
Bile k., Neretva n., Neretva kz., Hersek l.: TD 91/126
Bile k., Niş n., Niş kz., Semendire l.: TD 1011/383
Bile k., Trebine n., Nova kz., Hersek l.: MAD 584/39
Bile mz., Hlivne n., Iskıradin kz., Bosna l.: MAD
540/160
Bile mz., Moton n., Moton kz., Mora l.: TD 390/6
Bile İslatina k., Niğbolu kz., Niğbolu l.: TD 370/513
Bile ve Kare çf., Dragoçayne k., Neretva n., Neretva kz.,
Bosna l.: TD 164/219
Bile-i Müslim k., İvraca kz., Niğbolu l.: TD 370/525
Bileart mdn., Kozye Glava, Bırvenik n., Bırvenik kz.,
İzvornik l.: TD 173/17
Bileg k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.: TD 55/88
Bilegora k., Saray n., Saray kz., Bosna l.: MAD 540/135
Bilekci yeri, Mıgalkara nf., Mıgalkara kz., Gelibolu l.:
TD 75/554
Bilekviranı k., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD 136/21
Bilenli k., Nogoriçe n., İştib kz., Köstendil l.: TD 267/760
Bilepolye k., Ras n., Yenibazar kz., Bosna l.: MAD 540/7
Bilepolye/Zeleznik k., Birçe n., Vişegrad kz., Bosna l.:
TD 164/34
Bilepotok k., İvraca n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD
164/16
Bilerika k., Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/289
Bilerika k., İptiçar n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD
173/126
Bilerika k., Yarçe n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD 164/110
Bileşeva k., Brod n., Brod kz., Bosna l.: MAD 540/212
Bileşka k., Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.: TD 101/140
Bileşnahiyesi vt., Avlonya l.: TD 94/3
Bileva k., Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/270
130
Bilevode k., Bobofça n., Brod kz., Bosna l.: TD 164/241
Bilevode k., Bobofça n., Brod kz., Bosna l.: TD 432/846
Bilevode k., Olofça n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/180
Bilevode k., Visoka n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/308
Bilevode m., Banya k., Brod n., Brod kz., Bosna l.:
TD 164/60
Bilevode mahalli, Olofça n., Vişegrad kz., Bosna l.:
TD 164/184
Biliçik k., Dalamuç n., Neretva kz., Bosna l.: MAD
540/166
Bilinçe k., İzmirnik n., Alacahisar l.: TD 167/447
Bilinçe k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 236/287
Bilinçe k., Zeçeva n., Iskıradin kz., Bosna l.: KK 282/22a
Biline k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.: TD
133/219
Biline mz., Kotor, Laşva n., Brod kz., Bosna l.: MAD
540/127
Bilinişte k., Zadrime n., Dukakin vt.: TD 499/427
Bilino k., Pripod n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/70
Bilipotok k., Bırvenik n., Bırvenik kz., İzvornik l.:
TD 173/60
Bilipotok k., Kuzay n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD
173/69
Biliş k., Fanta-i Küçük n., Dukakin vt.: TD 367/358
Biliş m., Bitolgas k., Iskırapar n., Belgrad kz., Avlonya l.: TD 94/30
Bilişani k., Zirmanya n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD
164/41
Bilişt k., Malizi n., Dukakin vt.: TD 367/360
Bilişt k., bk. Vila k., Fanta-i Küçük n., Dukakin vt.
Bilişte k., İskenderiye n., İskenderiye kz., İskenderiye l.: TD 367/309
Bilizine k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: MAD 81/141b
Biliznaçpotok mz., Maglay n., Brod kz., Bosna l.: TD
164/351
Bilizne mz., Klis, Iskıradin kz., Bosna l.: TD 164/324
Biliznepolye k., Hırtar n., Vişegrad kz., Bosna l.: MAD
540/19
Bilizniçe k., İştib n., İştib kz., Köstendil l.: TD 267/504
Bilizniçegora k., Yayçe n., Brod kz., Bosna l.: TD 435/542
Bilkova k., Kolonya n., Görice kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/176
Bilmezler k., bk. Bulmuşlar k., Yenişehir n., Yenişehir kz., Tırhala l.
Bilmişler k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/76
Bilo k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.: TD 167/438
Bilo mz., Ostroviçe n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD 164/362
Bilobırda k., Blagay n., Foça kz., Hersek l.: TD 987/89
Bilojine k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/346
Bilokomit k., Agrafa n., Fenar kz., Tırhala l.: TD 445/406
Bilonçe mz., İznepol n., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/227
Biloniçe k., Podmir n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/5
Bilopole k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.: TD
133/442
Biloş k., Opolye n., Hasha-i Arnavud kz., Prizrin l.:
TD 167/397
Biloşovik mz., Hlivne n., Iskıradin kz., Bosna l.:
MAD 540/160
Bilova k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/223
Bilova k., Timurhisarı kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/60
Biloviçe k., İştin kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/156
Bilovik k., Bana Rudine n., Nova kz., Hersek l.: TD
174/53
Biluş k., Peremedi kz., Avlonya l.: TD 94/16
Bilyan k., Yeleç n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD 164/57
Bin Sofu k., Hırsova kz., Silistre l.: TD 370/413
Binik k., Bırvenik n., Bırvenik kz., İzvornik l.: TD 259/22
Binik k., Dalamuç n., Neretva kz., Bosna l.: MAD
540/168
Binik mahalli, Uskupye n., Neretva kz., Bosna l.: MAD
540/97
Binkoz mz., Yanbolu kz., Silistre l.: TD 215/187
Binoşe k., Rama n., Neretva kz., Bosna l.: MAD 540/197
Binovaç k., bk. Çrişniçe k., Kuçeva n., Semendire kz.,
Semendire l.
Bint-i Kemal Muallimhanesi/Kemalkızı Muallimhanesi,
Gümülcine nf., Gümülcine n., Gümülcine kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/16
Bint-i Sinanbey birader-i Sarucapaşa/Sinanbeykızı md.,
Gelibolu nf., Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD 75/438
Birbiçik k., Neretva n., Neretva kz., Hersek l.: TD 91/123
Birbisaliçe k., Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.: TD
1011/736
Birçe n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/33
Birçil k., Çetine n., Karadağ kz., İskenderiye l.: TD
122/109
Biredomirci/Erikli k., Avrathisarı kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/115
Birekenova k., Kırçova kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/148
Birekoboviçe k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.:
TD 1011/567
Biren k., Yenice-i Karasu kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/26
Bireşara k., İstifa n., İstifa kz., Agrıboz l.: TD 367/82
Birgud k., Ostroviçe n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD 164/45
Birhovik mz., Posuşe n., Mostar kz., Hersek l.: TD
174/105
Biriloyevik k., Olofça n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/302
Birimirçe k., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/196
Birimirçe k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/5
Birinci m., Hayrabolu nf., Hayrabolu kz., Vize l.: TD
370/278
Birine k., Pirlepe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/174
Biriniçe k., Sofya kz., Paşa l.: TD 236/643
Birismoras mz., Drama kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/34
Birki k., Kızılhisar n., Agrıboz kz., Agrıboz l.: TD 35/449
Birkovilova k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/301
Birle k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/225
Birle k., bk. Kostiyani k., Badracık n., Badracık kz.,
Tırhala l.
Birniçe k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: MAD 81/112b
Birniçegora k., Yayçe n., Brod kz., Bosna l.: TD 164/373
Birova k., Maden-i Jejene, Tırgovişte n., Prizrin kz.,
Prizrin l.: TD 167/371
Birova k., bk. Brestoviçe k., Niğbolu kz., Niğbolu l.
Birşi k., Urake n., Mat kz., Ohri l.: MAD 508/158
Birtiçine k., bk. Polyani k., Alasonya n., Alasonya kz.,
Tırhala l.
Birunkale/Kale-i Birun, Balıklağu nf., Mangub kz.,
Kefe l.: TD 370/487
Birunkale/Kale-i Birun, Kefe nf., Kefe kz., Kefe l.:
TD 370/481
Birunkale/Kale-i Birun, Soğudak nf., Soğudak kz.,
Kefe l.: TD 370/484
Birzel-i Büzürk k., İlbasan kz., İlbasan l.: TD 477/55
Birzel-i Küçük k., İlbasan kz., İlbasan l.: TD 477/49
Birzibrod k., Niş n., Niş kz., Semendire l.: MAD 506/36
Birzine k., Niğbolu kz., Niğbolu l.: TD 370/510
Birzoniçe k., Omol n., Braniçeva kz., Semendire l.:
MAD 506/34
Bisar k., Vidin n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/583
Bisiçani k., Morava n., Pojega kz., Semendire l.: TD
1011/841
Biskupik k., Visoka n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/315
Biskupik/Oşovine k., Yarçe n., Yenibazar kz., Bosna l.:
TD 56/16
Bislin k., Nogoriçe n., İştib kz., Köstendil l.: TD 167/264
Bisrak (?) k., Akçahisar n., Ohri l.: TD 367/412
Bisriçe k., Kurşunlukilise n., Ürgüb kz., Alacahisar l.:
TD 167/428
Bistaraç k., Memlaha-i Zir n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: MAD 1457/22
Bisteçova/Golema Pavlikan k., Lofça kz., Niğbolu l.:
MAD 11/220b
Bistiçe k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/253
Bistran k., Bihlişte kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/170
Bistrano k., Koritos n., Koritos kz., Mora l.: TD 114/107
Bistrençe/Koşani k., Tikveş n., Ustrumca kz.,
Köstendil l.: MAD 170/262a
131
Bistriçe Abı, Pürtlü, Köstendil l.: TD 167/220
Bistriçe k., Beline n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD
173/121
Bistriçe k., Bırvenik n., Bırvenik kz., İzvornik l.: TD
173/42
Bistriçe k., Brod n., Brod kz., Bosna l.: TD 164/251
Bistriçe k., Dubniçe n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD 167/232
Bistriçe k., Gorna Krayişte n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD
167/243
Bistriçe k., İvraca kz., Niğbolu l.: TD 370/530
Bistriçe k., İzveçan n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD 164/91
Bistriçe k., Köprülü kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/181
Bistriçe k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.: TD
1011/606
Bistriçe k., Lipovik n., Prepolye kz., Hersek l.: TD 174/16
Bistriçe k., Manastır kz., Sağkol, Paşa l., Kıbtiyan:
TD 120/255
Bistriçe k., Manastır kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/158
Bistriçe k., Milava n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD
1011/199
Bistriçe k., Mileşeva n., Prepolye kz., Hersek l.: TD
174/78
Bistriçe k., Neretva n., Neretva kz., Bosna l.: TD 164/215
Bistriçe k., Niş n., Niş kz., Semendire l.: TD 1011/398
Bistriçe k., Sivricehisar n., Rudnik kz., Semendire l.:
MAD 506/22
Bistriçe k., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/194
Bistriçe k., Srebrenik n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/120
Bistriçe k., Uskupye n., Neretva kz., Bosna l.: TD 164/228
Bistriçe k., Vidin n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/583
Bistriçe k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/40
Bistriçe k., bk. Hamzabeyli k., Dubniçe n., Ilıca kz.,
Köstendil l.
Bistriçe m., Maglay n., Brod kz., Bosna l.: TD 157/300
Bistriçe mz., Kuçeva n., Semendire kz., Semendire l.:
MAD 506/9
Bistriçe mz., Niş n., Niş kz., Semendire l.: TD 1011/398
Bistriçe mz., Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD 432/840
Bistriçe n., Foça kz., Hersek l.: TD 167/464
Bistriçe-i Küçük/Samohran k., Dubniçe n., Ilıca kz.,
Köstendil l.: TD 167/230
Bistriliçe k., Berkofça kz., Paşa l.: TD 370/238
Bistrinçe k., Tikveş n., Ustrumca kz., Köstendil l.:
TD 167/282
Bistrine/Jagzana k., Berkofça kz., Paşa l.: TD 236/552
Bistroviçe k., Malakas n., Belgrad kz., Avlonya l.:
TD 94/57
Bişkef k., Mujake kz., Avlonya l.: TD 94/219
Bişkef/Çeranişte k., Iskırapar n., Belgrad kz., Avlonya l.: TD 94/11
132
Bişketim k., İlbasan kz., İlbasan l.: TD 472/15
Bişketmi k., Koritos n., Koritos kz., Mora l.: TD 390/268
Bişova k., İştin kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/157
Biştava mz., Dirniş, Petrovapolye n., Iskıradin kz.,
Bosna l.: MAD 540/193
Biştazinçe k., Dumoştiçe n., Hasha-i Arnavud kz.,
Prizrin l.: TD 167/395
Biştere-i Gebr mz., Lofça kz., Niğbolu l.: TD 370/535
Biştere-i Müslim/Köçek k., Lofça kz., Niğbolu l.:
MAD 11/262b
Biştrani k., Bobofça n., Brod kz., Bosna l.: MAD 540/50
Biştrişani k., Koçana n., İştib kz., Köstendil l.: TD 167/259
Bit b., Gelibolu nf., Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD 75/445
Bitelik k., Sin n., Iskıradin kz., Bosna l.: MAD 540/176
Bitikli çf., Ferecik kz., Sağkol, Paşa l.: TD 77/426
Bitikli k., Ferecik kz., Sağkol, Paşa l.: TD 494/276
Bitili (?) k., bk. Yörük Hüseyin k., Müselleman-ı Çirmen
Bitinçka k., Bihlişte kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/169
Bitlin k., Bistriçe n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/51
Bitolgas k., Iskırapar n., Belgrad kz., Avlonya l.: TD 94/30
Bitova k., Kırçova kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/150
Bituşa k., Manastır kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/163
Bituşa k., Rika n., Debri kz., Ohri l.: TD 81/4
Bivol/Kayacık k., Lofça kz., Niğbolu l.: MAD 11/257b
Bivolebırda k., Dubrava n., Foça kz., Hersek l.: TD 987/90
Bivolebırda mz., Dubrava n., Foça kz., Hersek l.: TD
174/6
Bivoliçe k., Niğbolu kz., Niğbolu l.: TD 370/513
Bivoliçe k., Zagırlata n., Zagırlata kz., Alacahisar l.:
TD 1011/1018
Bivolye k., Alacahisar n., Alacahisar kz., Alacahisar l.:
TD 179/122
Biyaç k., Prokine n., Mostar kz., Hersek l.: TD 174/100
Biyal k., Priştine n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD 167/352
Biyaşova k., Malakas n., Belgrad kz., Avlonya l.: TD
94/62
Biyedik k., Bihor n., Bihor kz., Prizrin l.: TD 167/386
Biyelivaç (?) k., Dolna Rudine n., Nova kz., Hersek l.:
TD 174/37
Biyelovode k., Niğbolu kz., Niğbolu l.: TD 370/515
Biyoçe k., Bihor n., Bihor kz., Prizrin l.: TD 92/92
Biyoçe k., Gorajde n., Foça kz., Hersek l.: TD 174/121
Biyoçe k., Morava n., Pojega kz., Semendire l.: TD
1011/954
Biyoçe k., Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/6
Biyoçe mahalli, Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD
164/257
Biyoçik k., Petrovapolye n., Iskıradin kz., Bosna l.: MAD
540/173
Biyoçin k., İvraca n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD 164/79
Biyograd k., Trebine n., Nova kz., Hersek l.: TD 76/199
Biyokova k., Sokol n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/173
Biyoska k., Pripod n., Foça kz., Hersek l.: TD 174/125
Biyoska k., Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/65
Biyoska/İvlahovik k., Burmaz n., Foça kz., Hersek l.:
TD 1027/120
Biyoska mahalli, Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD
164/134
Biyoska mz., Yayçe n., Brod kz., Bosna l.: TD 164/376
Biyoska n., Saray kz., Bosna l: TD 164/375
Biyovle k., Resava n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/44
Bizbardı k., Koritos n., Koritos kz., Mora l.: TD 390/270
Bizdun k., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/262
Bizova k., Vodena n., Yenice-i Vardar kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/129
Blaça k., Kuçeva n., Semendire kz., Semendire l.:
MAD 506/12
Blaça k., Neretva n., Neretva kz., Hersek l.: TD 91/154
Blaça k., Trebine n., Nova kz., Hersek l.: TD 91/200
Blaça m., Prevadi nf., Prevadi kz., Silistre l.: TD 370/434
Blaça m., Salina nf., Salina n., Livadiye kz., Agrıboz l.:
TD 367/89
Blaçani k., Nevrekop kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/51
Blaçko k., Nevrekop kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/51
Blaçova k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/101
Blagay k., Uskupye n., Neretva kz., Bosna l.: MAD
540/143
Blagay/Naib Yusuf k., Kırkkilise kz., Vize l.: TD 370/276
Blagay kl., Blagay n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/177
Blagay n., Foça kz., Hersek l.: TD 167/495
Blagovine k., Şubin n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/30
Blaje k., Dubrovnik n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/8
Blaje k., Visoka n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/317
Blaje k., Vişegrad n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/148
Blajeva k., Bırvenik n., Bırvenik kz., İzvornik l.: TD
173/56
Blajuybazar nf., Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD
164/22
Blak k., Akçahisar n., Akçahisar kz., Ohri l.: TD 81/85
Blaka k., İskenderiye n., İskenderiye kz., İskenderiye l.:
TD 500/572
Blakovine k., Şubin n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/133
Blaniçe k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.: TD 55/101
Blaniçe k., Kosova n., Iskıradin kz., Bosna l.: MAD
540/171
Blanikoviçe k., Narda kz., Yanya l.: TD 367/281
Blaniştak (?) k., Kukan n., Prepolye kz., Hersek l.:
TD 91/69
Blasik k., Poliçe n., Mostar kz., Hersek l.: TD 174/12
Blaska mz., Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.:
MAD 506/23
Blasniç k., bk. Kaluberniçe k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.
Blasniçova/Panaga k., Lofça kz., Niğbolu l.: TD 416/409
Blaşaviçe k., Florina kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/184
Blaşe k., bk. Çirenin k., Nasliç n., İştin kz., Solkol, Paşa l.
Blaşevaç k., Dubrava n., Foça kz., Hersek l.: TD 174/6
Blaşevik mz., Prokine n., Mostar kz., Hersek l.: TD
174/148
Blaşiçe/Zastiye k., Kukan n., Prepolye kz., Hersek l.:
TD 5/531
Blaşoviçe k., Bistriçe n., Foça kz., Hersek l.: TD 167/465
Blata mz., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 82/153
Blatçe k., Hırtar n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/192
Blatçe k., Neretva n., Neretva kz., Bosna l.: TD 164/66
Blateşniçe k., Sirişnik n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD
141/111
Blatiçe k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: MAD 81/143b
Blatiçye k., Neretva n., Neretva kz., Hersek l.: TD 174/111
Blatino k., Milava n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/185
Blatniçe k., Blagay n., Foça kz., Hersek l.: TD 987/86
Blatniçe k., Mostar n., Mostar kz., Hersek l.: TD 91/194
Blatniçe k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: MAD 81/56b
Blato Gölü, Dubrava n., Foça kz., Hersek l.: TD 174/6
Blato k., Bihor n., Bihor kz., Prizrin l.: TD 495/342
Blato k., Radepolye n., Mostar kz., Hersek l.: TD 987/56
Blato k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/15
Blato k., Yukarı Debri n., Debri kz., Ohri l.: TD 367/394
Blay kl., Iskıradin kz., Bosna l.: MAD 540/219
Blaya/Çirmenika k., Agrafa n., Fenar kz., Tırhala l.:
TD 101/39
Blaya-i Küçük k., Agrafa n., Fenar kz., Tırhala l.: TD
101/39
Blayiçe k., Yukarı Debri n., Debri kz., Ohri l.: TD 367/395
Blayko bşt., Nikşik n., Nova kz., Hersek l.: TD 174/215
Blayko veled-i Vuk m., Rudnik nf., Rudnik kz.,
Semendire l.: TD 1007/41
Blaz-ı Tırgoçik mz., Kırbava, Hırvat vt., Bosna l: TD
164/368
Blazdo k., Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.: TD 101/190
Blazençka k., Iskırapar n., Belgrad kz., Avlonya l.:
TD 94/64
Blazine k., Dumne n., Mostar kz., Hersek l.: TD 174/155
Blazine mz., Dumne n., Mostar kz., Hersek l.: TD
174/131
133
Blaznava k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.:
TD 1011/606
Blaznava k., Sivricehisar n., Rudnik kz., Semendire l.:
MAD 506/21
Blejnani k., Zirmanya n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD
157/403
Bleşik k., Prokine n., Mostar kz., Hersek l.: TD 174/99
Blizançi k., Omol n., Braniçeva kz., Semendire l.:
MAD 506/34
Blizdyani k., Koniçe n., Premedi kz., Yanya l.: TD
350/474
Bliznani k., Ostroviçe n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD
164/365
Blizonye k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.: TD
144/226
Blogovine k., Duştiçe n., Foça kz., Hersek l.: TD 167/493
Bloka k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.: TD
1011/572
Blopaşani k., Kestorya kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/161
Bloştine k., Kırçova kz., Sağkol, Paşa l.: TD 4/263
Bobe k., Kalavrita n., Kalavrita kz., Mora l.: TD 367/145
Boberdiye k., Ras n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD
164/86
Bobiçko k., Koniçe n., Premedi kz., Yanya l.: TD
367/294
Bobik k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.: TD
1011/642
Bobik k., bk. Sugubine k., Yarçe n., Yenibazar kz.,
Bosna l.
Bobile Pirsoye mz., Lubuşka n., Mostar kz., Hersek l.:
TD 174/106
Bobişte k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.: TD
55/103
Bobişte k., Jelejnik n., Semendire kz., Semendire l.:
TD 187/38
Bobişte k., Kestorya kz., Solkol, Paşa l.: TD 424/882
Bobişte/Selçe k., Manastır kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/157
Boblani k., Drama kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/34
Boblani k., Zihne kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/41
Bobnik k., İvranya kz., Köstendil l.: TD 167/300
Bobo Petri m., Köprülü nf., Köprülü kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/178
Boboçko k., Narda kz., Yanya l.: TD 367/282
Bobofça k., Braniçeva kz., Semendire l.: MAD 506/32
Bobofça k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/331
Bobofça k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD 167/357
Bobofça/Grobiçani k., Nogoriçe n., İştib kz., Köstendil l.: TD 267/860
Bobofça/Bobovçe kl., Brod kz., Bosna l.: MAD 540/46
Bobofça mahalli, Visoka n., Saray kz., Bosna l.: TD
164/248
134
Bobofça n., Brod kz., Bosna l.: TD 164/252
Boboka k., Kalavrita n., Kalavrita kz., Mora l.: TD
367/148
Boboli mz., Koron n., Koron kz., Mora l.: TD 367/137
Bobor Hasan k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD 370/541
Boboşeva k., Dubniçe n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD
167/220
Boboşevik k., Dolna Rudine n., Nova kz., Hersek l.:
TD 174/40
Boboştiçe/Melik Emirahurbaşı k., Görice kz., Solkol,
Paşa l., Kıbtiyan: TD 120/278
Bobote k., Koznik n., Alacahisar kz., Alacahisar l.:
TD 55/38
Bobotin k., Milava n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/185
Bobotiş k., Akçahisar kz., Ohri l.: TD 367/407
Bobova k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.: TD
144/262
Bobovdol k., Dubniçe n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD
167/233
Bobovik k., Brod n., Brod kz., Bosna l.: MAD 540/212
Bobovik k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.: TD
1011/521
Bobovik/Popik k., Bihlişte kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/170
Bobovine k., İskenderiye n., İskenderiye kz., İskenderiye l.: TD 367/311
Bobovişte k., Bolvan n., Petros kz., Alacahisar l.: TD
167/445
Bobovişte k., Burmaz n., Foça kz., Hersek l.: TD 174/8
Bobovişte k., İskenderiye n., İskenderiye kz., İskenderiye l.: TD 367/312
Boboviştiye k., Trebine n., Nova kz., Hersek l.: TD
174/19
Bobovna k., Resava n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/63
Boboye mz., Posuşe n., Mostar kz., Hersek l.: TD
174/104
Boboyofça k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/330
Bobraca k., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/268
Bobreg k., Radovine n., Hasha-i Arnavud kz., Prizrin l.:
TD 92/126
Bobuşa k., Morava n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD
167/363
Boçaç kl., Neretva kz., Bosna l.: MAD 540/219
Boçaç n., Neretva kz., Bosna l.: MAD 540/142
Boçaçkalesi/Kale-i Boçaç n., bk. Boçaç n., Neretva kz.,
Bosna l.
Boçaçkalesivaroşu nf., Boçaç, Neretva kz., Bosna l.:
MAD 540/142
Boçik k., Laşva n., Brod kz., Bosna l.: MAD 540/72
Boçin k., Sofya kz., Paşa l.: TD 236/138
Boçinçe k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/128
Boçine k., Jabar n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD
1011/312
Boçine k., Morova-i Rudnik n., Rudnik kz., Semendire l.: TD 1011/834
Boçinofça k., Berkofça kz., Paşa l.: TD 370/236
Boçopulo/Ayo Yorgi k., Aydos bölgesi, Angelikasrı kz.,
Karlıili l.: TD 140/40
Boçov m., Petraliçe k., Islavişte n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD 167/222
Boçova k., Yukarı Debri n., Debri kz., Ohri l.: TD
367/394
Boçovişte k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/329
Bodaca k., Mekri k., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/12
Bodaçik mz., Sin kl., Iskıradin kz., Bosna l.: TD 164/323
Bodal mz., Ostroviçe n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD
157/1070
Bodar m., İstepaniçe k., Luniçe n., Argirikasrı kz.,
Avlonya l.: TD 1078/32
Bodari k., Malakas n., Peremedi kz., Avlonya l.: TD
94/281
Bodavik mz., Sin n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD 164/363
Bode Berbati mz., Koritos n., Koritos kz., Mora l.:
TD 390/269
Bodejnik k., Vişegrad n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/123
Bodeniçe k., Prokine n., Mostar kz., Hersek l.: TD 174/95
Bodgiçin mz., Blagay n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/181
Bodgoşine mz., Dabriçe k., Blagay n., Foça kz.,
Hersek l.: TD 91/181
Bodi k., Popladiye n., Prepolye kz., Hersek l.: TD 91/141
Bodi k., Rinasa kz., Yanya l.: TD 367/300
Bodi k., Sokol n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/101
Bodilan k., Bedriç n., Ustrumca kz., Köstendil l.: TD
167/283
Bodilofça k., Vidin n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/582
Bodimirofça k., Bana kz., Vidin l.: TD 370/598
Bodimirofça k., Timok n., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/587
Bodin k., Angelikasrı kz., Karlıili l.: TD 367/8
Bodin/Kostile (?) k., Agrıboz n., Agrıboz kz., Agrıboz l.: TD 367/64
Bodinat k., Akçahisar kz., Ohri l.: TD 367/408
Bodine k., Sokol n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/23
Bodino k., Modoniçe n., İzdin kz., Agrıboz l.: TD 196/11
Bodino/Kanlıdol k., Dubniçe n., Ilıca kz., Köstendil l.:
TD 167/234
Bodinofça k., Alacahisar n., Alacahisar kz., Alacahisar l.: TD 167/407
Bodirje k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.: TD 167/419
Bodiştekeşiş mn., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/355
Bodlazniçe k., Vratar n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/169
Bodliç m., Çerkofça k., İvraca kz., Niğbolu l.: TD
370/527
Bodniçe k., İvraca kz., Niğbolu l.: TD 370/529
Bodnik mz., Dusine k., Visoka n., Saray kz., Bosna l.:
TD 164/343
Bodorişte k., Derrepoli n., Argirikasrı kz., Avlonya l.:
TD 94/76
Bodorişte y., Kuzay n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/79
Bodova k., Kırçova kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/150
Bodova k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/71
Bodovik k., Kukan n., Prepolye kz., Hersek l.: TD 91/144
Bodovine k., Osaniçe n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/56
Bodovokle mz., bk. Beluşi mz., Karitena n., Karitena kz.,
Mora l.
Bodrov k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD 370/538
Bodruma k., Karaverye kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/138
Bodunaviçe k., Morava n., Pojega kz., Semendire l.:
TD 1011/970
Bodye k., Arhos n., Arhos kz., Mora l.: TD 80/623
Bodye k., Balyabadra kz., Mora l.: TD 367/123
Bodye k., Karitena n., Karitena kz., Mora l.: TD 367/160
Bodye/Petro Mujaki k., Krevukor n., Karitena kz.,
Mora l.: TD 446/547
Boga, bk. Buga
Boga k., Arhos n., Arhos kz., Mora l.: TD 390/18
Boga k., İskenderiye n., İskenderiye kz., İskenderiye l.:
TD 367/315
Boga Ribar m., bk. Kostandin Petkoçani m., Prizrin nf.,
Prizrin n., Prizrin l.
Bogaçiçe k., Nogoriçe n., İştib kz., Köstendil l.: TD
167/263
Bogaçko k., Kestorya kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/161
Boganiçe k., Koçana n., İştib kz., Köstendil l.: TD
167/259
Boganiçe mz., bk. Gorna Petine mz., Alacahisar n.,
Alacahisar kz., Alacahisar l.
Boganiye n., Argirikasrı kz., Avlonya l.: TD 94/3
Boganova k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/229
Boganovik k., Olofça n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/153
Bogarin k., bk. Dolna Kratova k., Islavişte n., Ilıca kz.,
Köstendil l.
Bogarine k., Pirlep n., Semendire kz., Semendire l.:
TD 978/214
Bogarine n., Novabırda kz., Novabırda kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/323
135
Bogat k., Karaverye kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/139
Bogatnik k., Zirmanya n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD
164/41
Bogatova k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD 370/540
Bogava k., Resava n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/17
Bogavinofça k., bk. Sredne Suşiçe k., Ürgüb n., Ürgüb
kz., Alacahisar l.
Bogdan bşt., Komarniçe n., Prepolye kz., Hersek l.:
TD 174/251
Bogdan bşt., Onogoşta n., Nova kz., Hersek l.: TD
174/212
Bogdan İstoykovik m., Maden-i Trebçe nf., Vulçıtrın kz.,
Vulçıtrın l.: TD 133/128
Bogdan k., Kalavrita n., Kalavrita kz., Mora l.: TD
367/145
Bogdan k., Livadiye n., Livadiye kz., Agrıboz l.: TD
367/87
Bogdan k., Malizi n., Dukakin vt.: TD 367/361
Bogdan/Kızuçduğuyer k., Samakov kz., Paşa l: TD
492/646
Bogdan m., Ürgüb nf., Ürgüb n., Alacahisar l.: TD
167/419
Bogdan m., Viratislafça k., Piyaniçe n., Ilıca kz.,
Köstendil l.: TD 167/227
Bogdan Kozdar m., Maden-i Trebçe nf., Vulçıtrın kz.,
Vulçıtrın l.: TD 167/339
Bogdan Meçkopod m., Varoş-ı Kale-i Belgrad,
Belgrad kz., Semendire l.: TD 187/245
Bogdan Yusuf k., Tataran-ı Yanbolu: TD 222/102
Bogdançi k., Bana kz., Vidin l.: TD 370/599
Bogdandağlı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/180
Bogdandol k., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/195
Bogdaniçe k., Avrathisarı kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/115
Bogdaniçe k., Radovine n., Hasha-i Arnavud kz.,
Prizrin l.: TD 167/398
Bogdaniçe k., Uziçe n., Pojega kz., Semendire l.: TD
144/161
Bogdaniçe k., Vidin n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/582
Bogdanlı Musabey k., Silistre kz., Silistre l.: TD 370/391
Bogdano Luka k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.:
TD 144/243
Bogdanofça k., İvranya kz., Köstendil l.: TD 167/301
Bogdanofça k., Kremenat n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.: TD 167/324
Bogdanos Dağı, Selanik kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/92
Bogdanos n., Selanik kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/94
Bogdanosela k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.:
TD 144/202
Bogdanovine k., Duştiçe n., Foça kz., Hersek l.: TD
167/492
136
Bogdanya k., Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.:
TD 1011/769
Bogdaşik k., Hlivne n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD
164/344
Bogdaşofça k., bk. Ulyar k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.
Bogdeva k., Rika n., Debri kz., Ohri l.: TD 81/4
Bogiçin k., Niş n., Niş kz., Semendire l.: TD 1011/385
Bogik mz., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/351
Bogikofça mz., bk. Pertoboliçe mz., Lab n., Priştine kz.,
Vulçıtrın l.
Bogil k., Podgoriçe kz., İskenderiye l.: TD 367/350
Bogil k., bk. Igar k., Korskajupe n., Mostar kz., Hersek l.
Bogil k., bk. İgar k., Korskajupe n., Mostar kz., Hersek l.
Bogile bşt., Fragostin n., Hersek l.: TD 174/265
Bogilişe k., Zagırlata n., Zagırlata kz., Alacahisar l.:
TD 1011/1035
Bogininçe k., Çernereka n., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/580
Bogma k., Limnos cz., Gelibolu l.: TD 75/161
Bogmil Ovine k., Gorna Rudine n., Nova kz., Hersek l.:
TD 174/45
Bogmilovik k., Ploşeviçe n., Karadağ kz., İskenderiye l.: TD 367/342
Bogmilovik k., Prokine n., Mostar kz., Hersek l.: TD
174/99
Bogo m., Kanine nf., Kanine n., Avlonya kz., Avlonya l.:
TD 99/46
Bogodin k., Manastır kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/159
Bogolani k., bk. Muklani k., Siroz kz., Solkol, Paşa l.
Bogolin k., Nevrekop kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/50
Bogomil k., Köprülü kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/178
Bogomili m., Kestorya nf., Kestorya kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/161
Bogomiş k., Akçahisar n., Akçahisar kz., Ohri l.: TD
367/408
Bogonçi k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.:
TD 1011/645
Bogoniçe/Ayo Dimitri k., İştin kz., Solkol, Paşa l.:
TD 424/658
Bogonofça k., Milava n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/160
Bogonovaç k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.:
TD 1011/637
Bogorayano/Palyokasrı k., Krevukor n., Karitena kz.,
Mora l.: TD 80/283
Bogorça k., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/264
Bogoriçe k., Krivina n., Vidin kz., Vidin l.: TD 160/5
Bogorodiçe k., Avrathisarı kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/117
Bogorodiçe k., Bogdanos n., Sidrekapsi, Solkol, Paşa l.:
TD 167/91
Bogorodiçe k., Piyaniçe n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD
167/229
Bogorodiçe mn., İzmirnik n., Alacahisar l.: TD 167/447
Bogorodiçe-i Küçük k., Menlik n., Timurhisar kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/291
Bogorolinçe k., Magliç n., Pojega kz., Semendire l.:
MAD 506/25
Bogorolinçe k., Morava n., Pojega kz., Semendire l.:
TD 1011/840
Bogorotiçe (?) k., bk. Palmiş k., Avrathisarı kz., Solkol,
Paşa l.
Bogorov Abı., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/203
Bogorov k., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/192
Bogorov-ı Büzürk k., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/196
Bogorov-ı Küçük k., Sofya kz., Paşa l.: TD 236/58
Bogortuza k., bk. Eflak k., İskenderiye n., İskenderiye kz., İskenderiye l.
Bogos Vetaç m., Hırsova nf., Hırsova kz., Silistre l.:
TD 370/406
Bogosalik m., Kornet k., Karadağ kz., İskenderiye l.:
TD 367/340
Bogosav k., Gırbelan n., Karadağ kz., İskenderiye l.:
TD 122/115
Bogoslafça k., İştib n., İştib kz., Köstendil l.: TD 167/253
Bogoslav k., Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.: TD 101/187
Bogoslav mn., Köstendil l.: TD 167/224
Bogoslavçe/Pınarbaşı k., Ilıca n., Ilıca kz., Köstendil l.:
TD 167/193
Bogoslov m., Badracık nf., Badracık n., Badracık kz.,
Tırhala l.: TD 445/600
Bogosyak mz., Yayçe n., Brod kz., Bosna l.: TD
164/376
Bogoşeviçe k., Pirlep n., Semendire kz., Semendire l.:
TD 1011/483
Bogoşik m., Malonşik k., Malonşik n., Karadağ kz.,
İskenderiye l.: TD 122/42
Bogoşinçe k., Koznik n., Alacahisar kz., Alacahisar l.:
TD 167/411
Bogoşinçe k., Milava n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/131
Bogoşovçe k., Petros kz., Alacahisar l.: TD 167/442
Bogoştiçe k., Krupine n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/15
Bogoştiçe k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.: TD
144/210
Bogotençe k., Koçana n., İştib kz., Köstendil l.: TD
74/42
Bogova/Lubotin k., Rika n., Karadağ kz., İskenderiye l.:
TD 499/358
Bogovik değirmenleri, Zirmanya Nehri: TD 164/372
Bogovik k., bk. Tvirdan k., Osaniçe n., Foça k.,
Hersek l.
Bogovine k., Aydos bölgesi, Angelikasrı kz., Karlıili l.:
TD 367/7
Bogovine k., Çernereka n., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/576
Bogovine k., Kalkandelen kz., Sağkol, Paşa l.: TD 4/456
Bogovine k., Vratar n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/157
Bogoy k., Draç kz., İlbasan l.: TD 367/441
Bogoye k., Burmaz n., Foça kz., Hersek l.: TD 174/9
Bogoye mz., Poliçe n., Mostar kz., Hersek l.: TD 174/12
Bogoyevçi k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.:
TD 55/126
Bogoyevik k., Lipovik n., Prepolye kz., Hersek l.:
MAD 560/212
Bogoyevik k., Zubçe n., Nova kz., Hersek l.: MAD
574/46
Bogoyevine k., Maglay n., Brod kz., Bosna l.: TD
164/29
Bogoyofça k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.:
TD 55/110
Bogoyova k., Bedriç n., Ustrumca kz., Köstendil l.:
TD 167/284
Bogoyovaç k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.:
TD 144/206
Bogrodiç/Epano Çerno Glav bk. Sütük k., Siroz kz.,
Solkol, Paşa l.
Bogrozinçani k., İştin kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/154
Bogte bşt., Gaçka n., Nova kz., Hersek l.: TD 174/207
Bogunovçe k., Ostroviçe n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.:
TD 133/93
Boguşe k., Dolna Rudine n., Nova kz., Hersek l.: TD
174/35
Bogut Golovaç k., Morava n., Pojega kz., Semendire l.:
TD 1011/857
Bogutovdol k., Rofça n., Prepolye kz., Hersek l.: TD
174/17
Boğacık k., Hasköy n., Hasköy kz., Çirmen l.: TD
370/337
Boğalar k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/131
Boğasılı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/104
Boğaz isk., Varna kz., Silistre l.: TD 370/418
Boğaz k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/65
Boğaz-ı İbrahimköy k., Varna kz., Silistre l.: TD
370/428
Boğazcık mz., Prevadi kz., Silistre l.: TD 65/60
Boğazıkamçısuyu k., Varna kz., Silistre l.: TD
370/433
Boğazıyumru k., bk. Podgradye k., Saray n., Saray kz.,
Bosna l.
Boğazkesen k., bk. Sekilüm k., Prevadi kz., Silistre l.
137
Boğazkesen kl., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.: TD
370/252
Boğazköy k., bk. Nikro k., Yenişehir n., Yenişehir kz.,
Tırhala l.
Boğazköy k., Çirmen kz., Çirmen l.: TD 370/325
Boğazköy/Emberit k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.:
TD 286/278
Boğazlı k., Karıyaya n., Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD
75/214
Boğluca/Bokluca k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.: TD
816/104
Boğucak k., Hayrabolu kz., Vize l.: TD 370/281
Bohijova k., Pirlep n., Semendire kz., Semendire l.:
TD 1011/490
Bohorin k., Pirlepe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/172
Bohorine k., İştin kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/155
Bohorine k., Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/256
Bohorine k., Visoka n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/7
Bohot/Sovukpınar k., Plevne n., Niğbolu kz., Niğbolu l.:
TD 370/518
Bohula k., Tikveş n., Ustrumca kz., Köstendil l.: TD
167/282
Bohuna k., Prespa n., Ohri kz., Ohri l.: TD 81/29
Bohuşta k., Kalavrita n., Kalavrita kz., Mora l.: TD
367/146
Bohuya k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/133
Bohya k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/161
Bohyalı k., Tataran-ı Aktav: MAD 4995/54
Bohyalı k., Yanbolu kz., Silistre l.: TD 370/455
Bohyalı k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/58
Bohyalı/Bohyalar k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/23
Bohyaoğlu çf., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/161
Bohyaoğlu k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/161
Boja/Pop İstepan m., Belasniçe nf., Belasniçe n.,
Vulçıtrın l.: TD 133/140
Bojaç k., İzvizd n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD
1011/342
Bojaliçe k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD 167/360
Bojan k., Podgoriçe kz., İskenderiye l.: TD 367/318
Bojanik k., Tırgovişte n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD
167/379
Bojanovaç k., Pirlep n., Semendire kz., Semendire l.:
TD 1011/477
Bojdalofça k., Kuçeva n., Semendire kz., Semendire l.:
MAD 506/10
Bojdar bşt., Zagorye n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/26
Bojdar bşt., Gorna Moraça n., Prepolye kz., Hersek l.:
TD 174/253
Bojdar bşt., Tara n., Prepolye kz., Hersek l.: TD 174/244
Bojdar m., Kalarova k., Bedriç n., Ustrumca kz.,
Köstendil l.: TD 167/283
138
Bojdar m., Kratova nf., Kratova kz., Köstendil l.: TD
167/245
Bojdar m., Visokavaroşubazarı nf., Visoka n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 164/19
Bojdar Galik m., Trebçe-i Zir nf., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.: TD 167/339
Bojdar Kasab m., Trebçe-i Zir nf., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.: TD 167/339
Bojdar Popovik bşt., bk. Evrenos çf. Sadobre k.,
Mileşeva n., Prepolye kz., Hersek l.
Bojdar veled-i Radeşin çf., Pripod n., Foça kz.,
Hersek l.: TD 91/47
Bojdar veled-i Radivi bşt., Gaçka n., Nova kz.,
Hersek l.: TD 174/317
Bojdar veled-i Radovine m., Gorajde nf., Gorajde n.,
Foça kz., Hersek l.: MAD 22997/13
Bojdar Vukosav mz., Lubuca k., Zagorye n., Foça kz.,
Hersek l.: TD 167/485
Bojdari mz., Aydos bölgesi, Angelikasrı kz., Karlıili l.:
TD 367/7
Bojebofça k., Topolniçe n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/332
Bojegovaç mz., Kuçeva n., Semendire kz., Semendire l.: MAD 506/9
Bojelpor k., Radovine n., Hasha-i Arnavud kz.,
Prizrin l.: TD 167/398
Bojetinçe k., bk. Bradinçe k., İnegoşta n., İvranya kz.,
Köstendil l.
Boji k., Livadiye n., Livadiye kz., Agrıboz l.: TD 367/88
Bojidar m., Çerkofça k., İvraca kz., Niğbolu l.: TD
370/527
Bojidar m., Hrleç k., İvraca kz., Niğbolu l.: MAD 11/41a
Bojigane k., Bihor n., Bihor kz., Prizrin l.: TD 495/360
Bojik k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/333
Bojik Lopeşi k., Koritos n., Koritos kz., Mora l.: TD
390/39
Bojik ve Nikola çf., Brod n., Brod kz., Bosna l.: MAD
540/212
Bojikişte/Kalamora/Bojikişte-i Kalamoraz k., Angelikasrı kz., Karlıili l.: TD 367/4
Bojikişte/Mujak/Bojikişte-i Muzak k., Angelikasrı kz.,
Karlıili l.: TD 367/4
Bojikişte-i Kataromando k., Angelikasrı kz., Karlıili l.:
TD 367/4
Bojikkovik/Ravna k., Dubrovnik n., Saray kz., Bosna l.:
TD 164/8
Bojiknofça k., İvranya kz., Köstendil l.: TD 167/300
Bojikovik m., Popor k., Çetine n., Karadağ kz.,
İskenderiye l.: TD 367/343
Bojinofça k., İsferlik kz., Vidin l.: TD 370/605
Bojkovik k., Maglay n., Brod kz., Bosna l.: TD 164/29
Bojniçe k., bk. Gurteniçe k., Topolniçe n., Novabırda kz.,
Vulçıtrın l.
Bojogovaç k., Pirlep n., Semendire kz., Semendire l.:
TD 1011/480
Bojoran-ı Büzürk k., Karadonlu n., Novabırda kz.,
Vulçıtrın l.: TD 167/331
Bojorik/Voyikovik k., Yeleç n., Yenibazar kz., Bosna l.:
TD 164/97
Bojovik k., Pirlepe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/169
Bojurine k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.: TD
167/421
Bojurna k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.:
TD 1011/670
Bokariçe k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/129
Bokavik k., Memlaha-i Zir n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD 171/6
Bokçik k., İpek n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD
1011/276
Bokis k., bk. Ras-ı Küçük k., İskenderiye n., İskenderiye kz., İskenderiye l.
Bokluca k., bk. Boğluca k., Hasha-i İstanbul kz.,
Vize l.
Bokluca k., bk. Gostomno k., Zihne kz., Solkol, Paşa l.
Bokmadı k., Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.: TD
101/338
Bokordiçe k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 236/412
Bokovicani k., Kırçova kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/147
Bokovik k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/131
Bokrayçeva k., Ustrumca n., Ustrumca kz., Köstendil l.:
TD 167/274
Bokroska mz., Parakalama n., Delvine kz., Avlonya l.:
TD 94/2
Bokurova k., Nevrekop kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/52
Bokuş k., Prizrin n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD 167/373
Bolabratik k., Konaçpolye n., Foça kz., Hersek l.: TD
167/476
Bolaç ve Hodbazye (?) ve Bahoviçe ve Kırçovine mz.,
bk. Hızır ve Selimşahhatun ve Sofu Mustafa çf.,
Laşva n., Brod kz., Bosna l.
Bolakine k., İskenderiye n., İskenderiye kz., İskenderiye l.: TD 367/307
Bolamaç n., bk. Belgrad n., Neretva kz., Bosna l.
Bolana k., Morova-i Rudnik n., Rudnik kz., Semendire l.: TD 1011/977
Bolana k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD 370/554
Bolana y., İştovik k., Sokol n., Foça kz., Hersek l.:
TD 91/37
Bolani k., Resava n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD
1011/52
Bolaniçe k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/229
Bolaradine k., Sokol n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/29
Bolarska k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.: TD
55/110
Bolatna k., İvranya kz., Köstendil l.: TD 167/303
Bolatna k., Milava n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/174
Bolayır c., Bolayır nf., Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD
75/417
Bolayır imr., Bolayır nf., Gelibolu kz., Gelibolu l.:
TD 75/375
Bolayır kasabası/nf., Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD
75/416
Bolayır m., Tırhala nf., Tırhala n., Tırhala kz.,
Tırhala l.: TD 367/230
Bolayır yolu, Gelibolu l.: TD 75/427
Bolayır zv., Bolayır nf., Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD
75/417
Bolayka k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.: TD
144/240
Bolçiçe mz., Belgrad n., Belgrad kz., Semendire l.:
TD 144/67
Bolço k., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/274
Boleç k., Belgrad n., Belgrad kz., Semendire l.: TD
187/261
Boleç k., Pirlep n., Semendire kz., Semendire l.: TD
1011/491
Boleçnovik k., Olofça n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/10
Boletin k., İzveçan n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD 164/85
Boletin k., bk. Trik k., Yarçe n., Yenibazar kz., Bosna l.
Bolhan k., Bihor n., Bihor kz., Prizrin l.: TD 167/383
Bolhavçe k., Grebene kz., Yanya l.: TD 367/289
Boliçar k., Grebene kz., Yanya l.: TD 367/289
Boliçe k., İskenderiye n., İskenderiye kz., İskenderiye l.: TD 500/572
Boliçiçe k., Belgrad n., Belgrad kz., Semendire l.: TD
187/332
Boliçindob (?) mz., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/355
Boliçka k., Topolniçe n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.:
TD 977/198
Bolik-i Jelipek mz., Sin n., Iskıradin kz., Bosna l.:
TD 164/363
Bolimat k., Narda kz., Yanya l.: TD 350/168
Bolimit k., Koritos n., Koritos kz., Mora l.: TD 390/286
Bolimiti k., Krevukor n., Karitena kz., Mora l.: TD
367/160
Bolino mz., Tobud k., Zavirşa n., Srebreniçe kz.,
İzvornik l.: TD 173/86
Bolinofça k., Timok n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/575
Bolinofça mz., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/592
139
Bolisavik k., bk. İvladsalik k., Virbanya n., Brod kz.,
Bosna l.
Bolisela Glava k., İnegoşta n., İvranya kz., Köstendil l.:
TD 167/294
Boliş k., Mat n., Mat kz., Ohri l.: TD 367/419
Bolişte k., Köprülü kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/181
Bolkovik k., bk. Yelovçe k., Saray n., Saray kz.,
Bosna l.
Bolkovik mahalli, Visoka n., Saray kz., Bosna l.: TD
164/281
Bolonkos k., Bogdanos n., Selanik kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/92
Bolonoşofça k., İvranya kz., Köstendil l.: TD 167/293
Bolovaç k., Zagırlata n., Zagırlata kz., Alacahisar l.: TD
1011/1024
Bolovaç m., Maglay n., Brod kz., Bosna l.: TD 164/29
Bolovik k., Çerniçe n., Karadağ kz., İskenderiye l.: TD
367/346
Boloyari mz., Dolani k., Iskırapar n., Belgrad kz.,
Avlonya l.: TD TD 1078/16
Boltan k., Rika n., Debri kz., Ohri l.: TD 367/393
Bolu k., Yörükan-ı Vize: TD 226/13
Bolvan n., Petros kz., Alacahisar l.: TD 167/444
Bolvan nf., Bolvan n., Alacahisar l.: TD 167/444
Bolyak mz., Olofça n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/201
Bolyaniçe/Polyaniçe/Polaniçe n., Niş kz., Alacahisar l.:
TD 167/431
Bolyanik mz., Leskovaç k., Visora n., Srebreniçe kz.,
İzvornik l.: TD 173/79
Bolyari k., Karitena n., Karitena kz., Mora l.: TD 367/155
Bomboki k., Kestorya kz., Solkol, Paşa l.: TD 424/775
Bonaçi k., Kuprez n., Neretva kz., Bosna l.: MAD
540/119
Bondikoz, Hulumiç n., Hulumiç kz., Mora l.: TD 80/235
Bondizmeni k., Oroz n., Agrıboz kz., Agrıboz l.: TD
367/69
Bonetik k., Milava n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/165
Boniçe k., Çerofça, İvranya kz., Köstendil l.: TD 167/300
Boniçe k., İsferlik kz., Vidin l.: TD 370/606
Boniçe k., Pirlepe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/169
Boniçe k., Zaplana, Niş n., Niş kz., Semendire l.: MAD
506/38
Boniçe/Belan k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 130/118
Boniçe mz., Blagay n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/195
Boniçe Luka/Brodaşik mz., Kale-i Sin n., Iskıradin kz.,
Bosna l.: TD 164/374
Boniçi k., Vidin n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/583
Bonikova k., Varnaka bölgesi, Angelikasrı kz., Karlıili l.: TD 367/6
140
Bonile k., Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.: TD 101/136
Bonkofça k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.:
TD 1011/573
Bonoşevçi k., Petros kz., Alacahisar l.: TD 55/58
Bonova k., Pripod n., Foça kz., Hersek l.: TD 167/488
Bonova k., bk. Benova k., Tikveş n., Ustrumca kz.,
Köstendil l.
Bora mz., Hulumiç n., Hulumiç kz., Mora l.: TD 390/71
Bora İskupya/Bora İskupyana k., Karitena n., Karitena kz., Mora l.: TD 390/15
Boraç k., İskurya n., Akçahisar kz., Ohri l.: TD 367/408
Boraç k., Vratar n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/153
Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/115
Boraça k., Zagorye n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/169
Boraçik k., İsmoluk n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/163
Borad k., bk. Kakarik k., İskenderiye n., İskenderiye kz.,
İskenderiye l.
Boradovine k., Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.:
TD 1011/739
Borajeva k., Sokol n., Foça kz., Hersek l.: TD 167/459
Borak k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.: TD
144/202
Borak/Borika k., Belgrad n., Belgrad kz., Semendire l.:
TD 187/289
Borakova k., Manastır kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/160
Borançe k., Koporik n., Belasniçe kz., Vulçıtrın l.:
TD 133/155
Borani m., Kurdar k., Mat n., Mat kz., Ohri l.: TD 367/418
Boranit m., Virçişte k., Vılkili n., Peremedi kz., Avlonya l.: TD 94/177
Boraril k., Karaverye kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/139
Borate k., Aşağı Gırbelan n., Karadağ kz., İskenderiye l.: TD 122/124
Boratova k., Osad n., Srebreniçe kz., Bosna l.: TD
164/190
Borava k., Kriçka n., Prepolye kz., Hersek l.: TD 174/80
Borava Glava zm., Dumne n., Mostar kz., Hersek l.:
TD 174/156
Boraviçe k., Jupe n., Debri kz., Ohri l.: TD 367/395
Boravik k., Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.: TD 101/134
Borayna k., Pripod n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/70
Borça mevzii, Koniçe n., Premedi kz., Yanya l.: TD
367/298
Borçana mz., Arhos n., Arhos kz., Mora l.: TD 390/16
Borçani k., Belasniçe n., Belasniçe kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/338
Borçani mz., Dumne n., Mostar kz., Hersek l.: TD
174/147
Borçiş k., Agrafa n., Fenar kz., Tırhala l.: TD 101/229
Borçko/Oraçko k., İştin kz., Solkol, Paşa l.: TD 70/229
Bordar Milovaç zm., Nevesine n., Foça kz., Hersek l.:
TD 167/474
Bordil k., Kladana n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/26
Borelişa k., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/268
Borençi k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.: TD
55/114
Boreş k., bk. Çesto Kladinçe k., Bihlişte kz., Solkol,
Paşa l.
Borgan Saravil k., Aydos bölgesi, Angelikasrı kz.,
Karlıili l.: TD 367/3
Borgila k., Siroz kz., Solkol, Paşa l.: TD 70/85
Bori k., Yenice-i Karasu kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/25
Bori nf., Yenice-i Karasu kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/25
Boriçana k., Karavari n., Kerpiniş kz., Tırhala l.: TD
101/306
Boriçe dalyanı, Angelikasrı kz., Karlıili l.: TD 367/4
Boriçe mz., Dumne n., Mostar kz., Hersek l.: TD 174/22
Boriçe mz., Vidin n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/582
Boriçye k., Virbanya n., Brod kz., Bosna l.: MAD
540/125
Borik k., Mizistre n., Mizistre kz., Mora l.: TD 367/171
Borik İveni k., Mizistre n., Mizistre kz., Mora l.: TD
114/61
Borika k., bk. Borak k., Belgrad n., Belgrad kz.,
Semendire l.
Borikko veled-i Mivko çf., Gorna Ustob k., Saray n.,
Saray kz., Bosna l.: TD 164/258
Boril k., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/591
Borilçeva/İslatina k., Koçana n., İştib kz., Köstendil l.:
TD 167/259
Borileva Glava k., İnegoşta n., İvranya kz., Köstendil l.:
TD 141/160
Boriliçe k., Niğbolu kz., Niğbolu l.: TD 370/515
Boriliva/Kemalviranı mz., Yanbolu kz., Silistre l.:
TD 370/456
Borilofça k., İştib n., İştib kz., Köstendil l.: TD 167/247
Borilofça k., Vidin n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/583
Borilofça k., bk. Bratilofça k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz.,
Vulçıtrın l.
Borilova/Hrandin k., Pirlepe kz., Sağkol, Paşa l.: TD
149/653
Borilşe Berbati k., Arhos n., Arhos kz., Mora l.: TD
390/185
Borilşe k., Krevukor n., Karitena kz., Mora l.: TD 367/162
Borima k., Lofça kz., Niğbolu l.: TD 416/424
Borindol k., Ilıca n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD 167/221
Borine k., bk. Marine k., Tikveş n., Ustrumca kz.,
Köstendil l
Borine Goriçe k., Visoka n., Saray kz., Bosna l.: TD
164/310
Borinovaç k., Banya Rudine n., Nova kz., Hersek l.:
TD 174/19
Borisalik k., Kladana n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/26
Borise veled-i İstepan bşt., Premorye n., Mostar kz.,
Hersek l.: TD 174/280
Borislatkovik mz., Lika n., Iskıradin kz., Bosna l.:
TD 164/368
Boriş k., Koritos n., Koritos kz., Mora l.: TD 367/151
Borişova k., Ustrumca n., Ustrumca kz., Köstendil l.:
TD 167/275
Boriye k., Zagorye n., Foça kz., Hersek l.: TD 167/482
Boriyeva k., Ustrumca n., Ustrumca kz., Köstendil l.:
TD 167/273
Borka k., Virbanya n., Brod kz., Bosna l.: MAD 540/124
Borka(-i diğer) k., Virbanya n., Brod kz., Bosna l.:
MAD 540/124
Borka k., Visoka n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/308
Borkar k., Vidin n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/583
Borkovik/Vardişte k., Dobrun n., Vişegrad kz.,
Bosna l.: MAD 540/16
Borkovine mz., Bidine k., Nevesine n., Foça kz.,
Hersek l.: TD 91/113
Borloş m., Yanya nf., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/261
Borlu k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/108
Borlu k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/275
Borlu k., Yörükan-ı Vize: TD 226/28
Bornik mz., Koritos n., Koritos kz., Mora l.: TD 114/99
Borniye k., Siroz kz., Solkol, Paşa l.: TD 70/91
Bornokuk k., Argirikasrı kz., Avlonya l.: TD 94/260
Boro dalyanı, Anatoliko k., Angelikasrı kz., Karlıili l.:
TD 367/3
Borobad k., Pripod n., Foça kz., Hersek l.: TD 167/488
Borodanil k., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/264
Borodim mz., Ustrumca n., Ustrumca kz., Köstendil l.:
TD 167/274
Borofça k., Berkofça kz., Paşa l.: TD 82/189
Borofça k., Topolniçe n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.:
TD 133/576
Borofça k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/118
Borofça mz., İvranya kz., Köstendil l.: TD 167/298
Boroganiçe mz., Posuşe n., Mostar kz., Hersek l.: TD
174/106
Borojova Kladaniç mz., Berkofça kz., Paşa l.: TD 370/240
Boroniçe k., Bistriçe n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/30
Borosnik k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: MAD 81/43b
Boroşevine mz., Nikşik n., Yenibazar kz., Bosna l.:
TD 157/584
Boroşiçe k., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.: TD 17/245
Boroşniçe k., Florina kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/181
Boroşniçe k., Jupe n., Debri kz., Ohri l.: TD 367/400
141
Boroştiçe k., Klopotnik n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/346
Borova k., Dılgobırda n., Debri kz., Ohri l.: TD 367/397
Borova k., Goşmaniçe n., Bırvenik kz., İzvornik l.:
TD 173/17
Borova k., İznepol n., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/220
Borova k., Kolonya n., Görice kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/173
Borova k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD 167/357
Borova k., Nevrekop kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/50
Borova k., Popladiye n., Prepolye kz., Hersek l.: TD
5/274
Borova k., Pripod n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/79
Borova k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 82/75
Borova k., Timurhisarı kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/61
Borova k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: MAD 81/55a
Borova İstene k., Brod n., Brod kz., Bosna l.: TD
164/247
Borova Ravnadoli k., Sokol-ı Küçük n., Foça kz.,
Hersek l.: TD 174/113
Borovaç k., Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/300
Borovaç k., İjdiril n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/323
Borovaç k., İsferlik kz., Vidin l.: TD 370/606
Borovaç k., Şubin n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD
173/129
Borovaç k., Timok n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/586
Borovaç k., Vratar n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/176
Borovaç mz., Beline n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/121
Borovaç mz., Posuşe n., Mostar kz., Hersek l.: TD
174/148
Borovan k., İvraca kz., Niğbolu l.: TD 370/530
Borovapolye k., Olofça n., Vişegrad kz., Bosna l.:
TD 164/10
Borovçe k., Bihor kz., İskenderiye l.: TD 367/321
Borovçe k., Praşova n., İvranya kz., Köstendil l.: TD
167/298
Borovçe/Bırzava k., Bırvenik n., Bırvenik kz., İzvornik l.: TD 173/43
Boroviçani k., Bedriç n., Ustrumca kz., Köstendil l.:
TD 167/284
Boroviçe k., Kalavrita n., Kalavrita kz., Mora l.: TD
367/143
Boroviçe k., Ohri n., Ohri kz., Ohri l.: TD 367/373
Boroviçe k., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/591
Boroviçevaroşu/Varoş-ı Boroviçe k., Bobofça n.,
Brod kz., Bosna l.: TD 164/5
Borovik k., Memlaha-i Zir n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD 173/11
Borovine m., Çetine k., Çetine n., Karadağ kz., İskenderiye l.: TD 367/343
142
Borovniçe k., Rama n., Neretva kz., Bosna l.: MAD
540/81
Borovniçe k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.:
TD 133/537
Borovsko k., Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/128
Boroyevik k., Kuzay n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 376/65
Boroyevik k., Tırgovişte n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD
495/285
Boroyevik mz., Bırvenik n., Bırvenik kz., İzvornik l.:
TD 173/61
Boroyofça k., Petros kz., Alacahisar l.: TD 179/212
Boroyevik k., bk. Kravyak k., Yarçe n., Yenibazar kz.,
Bosna l.
Borsaliçe k., Resava n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/75
Borşa Rumyo k., Arkadya n., Arkadya kz., Mora l.:
TD 114/201
Borşik k., Kukan n., Prepolye kz., Hersek l.: TD 91/143
Bort m., Mahine k., Çetine n., Karadağ kz., İskenderiye l.:
TD 367/343
Bortbar-ı Cedid (?) m., Novabırda nf., Novabırda kz.,
Vulçıtrın l.: TD 167/320
Bortoraşiçe k., bk. Lubniçe k., Avrathisarı kz.
Boru dalyanı, Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/11
Boru k., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/11
Boruğan mz., Çorlu kz., Vize l.: TD 370/296
Borujiniçe k., Bana kz., Vidin l.: TD 370/600
Boruklar k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/8
Boruş k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD 370/545
Borut mz., Luka n., Foça kz., Hersek l.: TD 174/8
Borya k., Gora n., Hasha-i Arnavud kz., Prizrin l.:
TD 167/396
Boryad k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD 4/695
Boryan mz., bk. Kalamozi mz., İstifa n., İstifa kz.,
Agrıboz l.
Boryani k., Drama kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/34
Boryaniçe k., Sokol n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/38
Boryanik/Kato Çerovçi k., Boraç n., Vişegrad kz.,
Bosna l.: TD 56/137
Boryanovik k., Lipovik n., Prepolye kz., Hersek l.:
TD 174/16
Boryari/Dimonada k., Karavari n., Kerpiniş kz., Tırhala l.: TD 101/316
Borye k., Burmaz n., Foça kz., Hersek l.: TD 174/8
Borye k., Osaniçe n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/62
Borye k., Zagorye n., Foça kz., Hersek l.: TD 174/116
Borye k., Zagorye n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/100
Borye kl., İncirli cz., Rodos kz., Rodos l.: TD 367/210
Boryenovik/Ograkanik k., Bana n., Vişegrad kz.,
Bosna l.: TD 164/335
Boryo k., Limnos cz., Gelibolu l.: TD 75/148
Boryos m., Palokasrıkalesi nf., Gelibolu l.: TD 75/138
Boselko k., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/264
Bosenleva k., İştib n., İştib kz., Köstendil l.: TD 74/28
Bosilgrad k., bk. Dolna Bela k., Sirişnik n., Ilıca kz.,
Köstendil l.
Bosilofça/Bunay k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 409/360
Bosilofça mz., İznepol n., Şehirköy kz., Paşa l.: TD
370/224
Bosilova k., Ustrumca n., Ustrumca kz., Köstendil l.:
TD 167/275
Bosna k., Dimetoka n., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 20/166
Bosna k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/102
Bosna k., Terkoz, Hasha-i İstanbul kz., Vize l.: TD
370/315
Bosna k., Yörükan-ı Vize: TD 226/64
Bosna/Hoca Davud k., Çatalca k., Silivri kz., Vize l.:
TD 370/306
Bosna/Şerefağa k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.: TK,
KKA 549/305b
Bosna l.: TD 164/1
Bosna madenleri, Bosna l: TD 164/15
Bosna vt., Bosna l.: TD 164/3
Bosna Bahşayiş k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.: TD
370/310
Bosna Despine/Taşağıl k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.:
TD 370/312
Bosna Filibos k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.: TK,
KKA 549/274b
Bosna Gardan k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.: TD
370/311
Bosnak k., Milava n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD
1011/177
Bosnaköy k., Silivri kz., Vize l.: TD 370/303
Bosnan k., bk. Şebiçe k., İpek n., Braniçeva kz.,
Semendire l.
Bosnayoros k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.: TD 370/311
Bosnik k., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/194
Bosnik k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/24
Bosoçani k., İzvizd n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 316/116
Bostan/Mehter Mustafaçiftliği mz., Sofya kz., Paşa l.:
TD 130/198
Bostancı İnebeyi md., Gelibolu nf., Gelibolu kz.,
Gelibolu l.: TD 75/472
Bostancıbaşı Abdullahbey çf., İsirovine k., Saray n.,
Saray kz., Bosna l.: TD 164/375
Bostancılar k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/233
Bostancıoğlu/Hayyat Hızır m., Manastır nf., Manastır kz.,
Sağkol, Paşa l.: TD 370/155
Bostancızade m., Manastır nf., Manastır n., Manastır kz.,
Sağkol, Paşa l., Yörükan-ı Selanik: TD 225/7
Bostandede k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/170
Bostanlar k., Yenice-i Çırpan kz., Çirmen l.: TD 370/335
Bostanlar k., bk. Emir Ali k., Hatunili n., Vize l.
Bostanlar mz., Zağra-i Eskihisar kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/70
Bostanlı k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/89
Bostanlı k., Yörükan-ı Vize: TD 226/45
Bostanlık mz., Hırsova kz., Silistre l.: TD 370/412
Bostanlık mz., Silistre kz., Silistre l.: TD 370/393
Bostanoğlu k., Kırkkilise kz., Vize l.: TD 370/276
Bostova k., Aşağı Debri n., Debri kz., Ohri l.: TD
367/393
Bostuşlar k., Piştirik n., Hasha-i Arnavud kz., Prizrin l.:
TD 499/156
Boşad k., Radovine n., Hasha-i Arnavud kz., Prizrin l.:
TD 167/398
Boşana mz., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/232
Boşaniçe k., Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.: TD
1011/816
Boşanofça k., Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.:
TD 1011/723
Boşat k., Podgoriçe kz., İskenderiye l.: TD 367/318
Boşat k., Podgoriçe kz., İskenderiye l.: TD 500/303
Boşava çeltüknehri, Kuşinçe k., Tikveş n., Ustrumca kz.,
Köstendil l.: TD 167/269
Boşiçe mahalli, Dubrovnik n., Saray kz., Bosna l.:
TD 164/295
Boşiçe mz., Dubrovnik n., Saray kz., Bosna l.: TD
164/295
Boşijde k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/230
Boşine k., Pripod n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/224
Boşino k., Osaniçe n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/65
Boşkaplana n., Mostar kz., Hersek l.: TD 987/47
Boşkofça k., Alacahisar n., Alacahisar kz.,
Alacahisar l.: TD 167/407
Boşkova mz., Petros kz., Alacahisar l.: TD 167/440
Boşkova Petrile k., Ostroviçe n., Novabırda kz.,
Vulçıtrın l.: TD 167/329
Boşkoviçe k., Niş n., Niş kz., Semendire l.: TD 1011/398
Boşnak k., Braniçeva kz., Semendire l.: MAD 506/32
Boşnak k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.: TD
167/434
Boşnak k., Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.: TD
1011/796
Boşnak k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.: TD
1011/515
Boşnak k., Petros n., Petros kz., Alacahisar l.: TD 179/42
Boşnak k., bk. Şuşmin k., Delboçiçe n., Niş kz.,
Alacahisar l.
143
Boşnak mz., Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.: TD
1011/717
Boşova k., Timok n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/576
Boşovik k., Morava n., Pojega kz., Semendire l.: TD
1011/959
Boştani k., Karaverye kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/138
Boştani k., Prespa n., Görice kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/172
Boştanoş k., Drama kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/35
Boştor k., İskenderiye n., İskenderiye kz., İskenderiye l.: TD 367/309
Boşuge Luka k., Alacahisar n., Alacahisar kz.,
Alacahisar l.: TD 179/151
Botaş k., Zadrime n., Dukakin vt.: TD 367/362
Botimne (?) k., Grebene kz., Yanya l.: TD 367/288
Botin k., Kurşunlukilise n., Ürgüb kz., Alacahisar l.:
TD 167/428
Botinbreg k., bk. Bukani k., İpek kz., İskenderiye l.
Botiş k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.: TD 179/542
Botnik k., Jelejnik n., Semendire kz., Semendire l.:
TD 144/76
Botolko k., Koniçe n., Premedi kz., Yanya l.: TD 367/296
Botorik İzgon mz., Sin n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD
212/537
Botorik k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.: TD
144/246
Botoroş k., Tikveş n., Ustrumca kz., Köstendil l.: TD
167/280
Botova k., Plevne n., Niğbolu kz., Niğbolu l.: TD 370/522
Botova k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD 370/542
Botova k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/373
Botova k., bk. Krasnavoyvoda k., Filibe kz., Sağkol,
Paşa l.
Botova mz., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/591
Botova-i Gebr k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD 370/543
Botroniçe mz., İvranya kz., Köstendil l.: TD 167/296
Botuçeva k., Bihor n., Bihor kz., Prizrin l.: TD 495/335
Botun k., Debriçe n., Ohri kz., Ohri l.: TD 367/376
Botuna mahalli, Visoka n., Saray kz., Bosna l.: TD
164/310
Botuna mz., Mostar n., Mostar kz., Hersek l.: TD 91/3
Botunye k., Koznik n., Alacahisar kz., Alacahisar l.:
TD 55/140
Boturaç k., Morava n., Pojega kz., Semendire l.: TD
1011/864
Boturovine k., İvraca n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD
157/459
Botuşa k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 500/487
Bovan k., bk. Bıkliş k., Bana kz., Vidin l.
Boviçe bşt., Mileşeva n., Prepolye kz., Hersek l.: TD
174/231
144
Boviçe k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.: TD
144/250
Boviçi k., Morova-i Rudnik n., Rudnik kz., Semendire l.: TD 1011/937
Bovindol k., İvranya kz., Köstendil l.: TD 167/295
Bovisilik k., Bihor n., Bihor kz., Prizrin l.: TD 167/384
Boviska k., Prizrin n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD 167/374
Bovoroşkov bşt., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/233
Bovulyak k., Magliç n., Pojega kz., Semendire l.: TD
1007/224
Boyabile Küçük Filip m., Novabırda nf., Novabırda kz.,
Vulçıtrın l.: TD 133/19
Boyacı Ahmed/Bıyıklı Hacı k., bk. Şahin k., Yenice-i
Karasu kz., Solkol, Paşa l.
Boyacı Hasan m., Vize nf., Vize kz., Vize l.: TD 370/245
Boyacı Muslihuddin md., Emre m., Sofya nf., Sofya kz.,
Paşa l.: TD 370/211
Boyacı Pınarı, kurb-i Ustrumca, Köstendil l.: TD 167/206
Boyacılar Çarşısı, Gelibolu nf., Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD 75/469
Boyacılar k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/20
Boyackovaç m., Rudnik nf., Rudnik kz., Semendire l.:
TD 1007/43
Boyadis k., Agrafa n., Fenar kz., Tırhala l.: TD 101/231
Boyadis k., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/272
Boyak bşt., Zubçe n., Nova kz., Hersek l.: TD 174/169
Boyalı k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/36
Boyalık çf., Vize n., Vize l.: TD 370/255
Boyalık k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.: TD 370/315
Boyalık k., Kırkkilise kz., Vize l.: TD 370/276
Boyalık k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/18
Boyalık mz., Drama kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/34
Boyana Abı, İskenderiye l.: TD 367/305
Boyana Gölü, İskenderiye l.: TD 367/314
Boyana k., Kuçeva n., Semendire kz., Semendire l.:
MAD 506/11
Boyana k., Sofya kz., Paşa l.: TD 236/135
Boyana k., Urake n., Mat kz., Ohri l.: TD 367/420
Boyana k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/126
Boyana k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/14
Boyana Suyu, Sofya kz., Paşa l.: TD 370/211
Boyançi k., Virhovine n., Brod kz., Bosna l.: TD 164/35
Boyançişte k., Tikveş n., Ustrumca kz., Köstendil l.:
TD 167/281
Boyanik k., Koporik n., Belasniçe kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/338
Boyanpotok k., Kuçeva n., Semendire kz., Semendire l.:
MAD 506/9
Boyanpotok k., Pirlep n., Semendire kz., Semendire l.:
TD 1011/490
Boyarda k., Paşa l., Kıbtiyan: TD 120/324
Boyçinofça k., Kremenat n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.:
TD 133/47
Boyçinofça k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.:
TD 167/421
Boye bşt., Bana Rudine n., Nova kz., Hersek l.: TD
174/200
Boye k., Kalavrita n., Kalavrita kz., Mora l.: TD 390/205
Boye m., Butan k., İvraca kz., Niğbolu l.: TD 370/527
Boye mz., Şalis k., Parakalama n., Delvine kz., Avlonya l.: TD 94/123
Boye veled-i Raytin m., Butan k., İvraca kz., Niğbolu l.:
MAD 11/47b
Boyemiçe k., Vardar n., Selanik kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/86
Boyevaç k., Kriçka n., Prepolye kz., Hersek l.: TD
174/80
Boyik k., Zagorye n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/170
Boyik-i Velovine k., Böğürdelen n., Srebreniçe kz.,
İzvornik l.: TD 376/122
Boyimiye k., Laşva n., Brod kz., Bosna l.: MAD 540/65
Boyimiye n., Ustrumca kz., Köstendil l.: TD 74/17
Boyişte k., Nevesine n., Foça kz., Hersek l.: TD 987/72
Boyko m., Trebçe-i Zir nf., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/340
Boykodol k., İznepol n., Şehirköy kz., Paşa l.: TD
370/219
Boykofça k., Leskofça n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/328
Boykofça k., Timok n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/587
Boykolofça k., Berkofça kz., Paşa l.: TD 130/458
Boykos k., bk. Aya Paraskevi k., Aydos bölgesi,
Angelikasrı kz., Karlıili l.
Boylofça mz., Koznik n., Alacahisar kz., Alacahisar l.:
TD 167/412
Boymi (?) mz., İlbasan kz., İlbasan l.: TD 367/434
Boymunte k., Gorna Rudine n., Nova kz., Hersek l.:
MAD 560/96
Boyniçe k., Alacahisar n., Alacahisar kz., Alacahisar l.:
TD 55/29
Boyniçe k., Çernereka n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/577
Boyniçe k., Vidin n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/581
Boynik/Koniçe k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.:
TD 179/522
Boynik mz., Zablatye k., Böğürdelen n., Srebreniçe kz.,
İzvornik l.: TD 173/91
Boynofça mz., bk. Vlayofça mz., Delboçiçe n., Niş kz.,
Alacahisar l.
Boynovik k., Klopotnik n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.:
TD 133/451
Boynueğri Hasan k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD 370/551
Boyo m., Gurgova k., Bedriç n., Ustrumca kz., Köstendil l.: TD 167/284
Boyo Mageva (?) m., Ohri nf., Ohri kz., Ohri l.: TD
367/368
Boyofça k., Sirçe n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.: TD
167/326
Boyova k., Kriçka n., Prepolye kz., Hersek l.: TD 174/82
Boyraşinçe k., İpşine n., İvranya kz., Köstendil l.: TD
167/296
Boysilofça k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD 133/257
Boysilovik m., Popor k., Çetine n., Karadağ kz., İskenderiye l.: TD 367/343
Boyska k., Uskupye n., Neretva kz., Bosna l.: TD
56/219
Boyşan/Lukofça k., Vodena n., Yenice-i Vardar kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 424/146
Boyşinçe k., Sivricehisar n., Rudnik kz., Semendire l.:
TD 978/242
Boyşoviçe k., Bolvan n., Petros kz., Alacahisar l.: TD
428/73
Boytole k., Akçahisar kz., Ohri l.: TD 367/407
Boz Evren k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/80
Bozabdallar k., bk. Çanakçılar k., Prevadi kz., Silistre l.
Bozacı k., Yanbolu n., Yanbolu kz., Silistre l.: TD
370/358
Bozacı k., Tataran-ı Yanbolu: TD 222/92
Bozacı k., Yanbolu n., Yanbolu kz., Silistre l., Müselleman-ı Çingane: TD 191/8
Bozacı k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/45
Bozacı k., Yörükan-ı Vize: TD 226/9
Bozaç k., Vardar n., Selanik kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/103
Bozaç/Tanrıvermiş k., Vardar n., Selanik kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/103
Bozağaçlı k., Yenice-i Zağra kz., Çirmen l.: TD 370/328
Bozağaçlı k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/166
Bozalan k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/23
Bozanlı k., Kırkkilise kz., Vize l.: TD 370/271
Bozanlı k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/93
Bozanofça k., bk. Rabiçe k., Vidin n., Vidin kz., Vidin l.
Bozapa k., Tataran-ı Bozapa: TD 226/76
Bozapa k., Yörükan-ı Vize: TD 226/17
Bozaranlı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/54
Bozapa k., bk. Ejderli k., Kırkkilise kz., Vize l.
Bozaryovçe/Pojarefçe k., Belgrad n., Belgrad kz.,
Semendire l.: TD 144/59
Bozavaç k., Milava n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/167
Bozavurd k., Silistre kz., Silistre l.: TD 370/395
Bozavurd(-i diğer) k., Silistre kz., Silistre l.: TD 370/395
Bozavurdu k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/162
145
Bozbaba cz., Gelibolu l.: TD 75/196
Bozbük k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/70
Bozdar k., bk. Kastalak k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.
Bozdarevaç/Bozdarofça k., Belgrad n., Belgrad kz.,
Semendire l.: TD 144/23
Bozdoğancı k., Zağra-i Eskihisar kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/75
Bozdolefçe k., Lomniçe n., Semendire kz., Semendire l.: TD 1011/454
Bozemrud k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/252
Bozerşik/Polis k., İlbasan kz., İlbasan l.: TD 367/434
Bozgol k., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/264
Bozhi k., Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.: TD
1011/757
Boziçene k., Çernovi kz., Niğbolu l.: TD 370/558
Bozidol k., Ustrumca n., Ustrumca kz., Köstendil l.:
TD 167/285
Bozik m., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/192
Bozlata k., Alacahisar n., Alacahisar kz., Alacahisar l.:
TD 167/408
Bozlu k., Tataran-ı Bozapa: TD 226/70
Bozlular k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/233
Bozniçe k., İştib n., İştib kz., Köstendil l.: TD 167/252
Bozniçe k., İvraca kz., Niğbolu l.: TD 370/529
Bozoba k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/71
Bozoba k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/157
Bozofça k., Çernovi kz., Niğbolu l.: TD 370/558
Bozofça mz., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.:
TD 133/436
Bozonin k., Bırvenik n., Bırvenik kz., İzvornik l.: TD
173/61
Bozova k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/76
Bozoval k., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/265
Bozovçe k., Pirlepe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/173
Bozoveç k., Görice kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/176
Bozovik k., İznepol n., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/220
Bozovik k., Nogoriçe n., İştib kz., Köstendil l.: TD 74/53
Bozovik k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 130/119
Bozovine k., Pripod n., Foça kz., Hersek l.: TD 174/125
Bozovişte k., Prespa n., Görice kz., Solkol, Paşa l.: TD
70/252
Bozyayla k., bk. Raklite k., Aydos kz., Silistre l.
Bozye k., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/199
Böğetderesi k., Prevadi kz., Silistre l.: TD 370/441
Böğrücedöllüğü mz., bk. Gök İlyaskuyusu mz., Hırsova kz., Silistre l.
Böğürdelen kl., Böğürdelen n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD 173/115
Böğürdelen n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD 173/25
146
Böğürdelenkalesi varoşu, Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/115
Böğürdenli k., Tekürdağı kz., Çirmen l.: TD 370/345
Böğürdenli k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/235
Bölmece k., bk. İvraşniç k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.
Bölücekağaç mz., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/11
Börekçi k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD 370/552
Börekçiler zv., Gümülcine, Solkol, Paşa l.: TD 167/13
Börklüce k., Prevadi kz., Silistre l.: TD 370/438
Börklüce k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD 370/553
Börklüce k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/272
Börklücü k., Varna kz., Silistre l.: TD 370/423
Bracı k., Narda kz., Yanya l.: TD 350/147
Braçaç k., Kuçeva n., Semendire kz., Semendire l.:
MAD 506/9
Braçi k., İstifa n., İstifa kz., Agrıboz l.: TD 367/82
Braçin k., Petros kz., Alacahisar l.: TD 167/442
Braçniç k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/128
Brad m., Komanplan k., Karadağ kz., İskenderiye l.:
TD 367/340
Bradaç k., Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.: TD
1011/777
Bradaça k., Milava n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD
1011/124
Bradaçka Voriçe mz., Lika n., Iskıradin kz., Bosna l.:
TD 164/368
Bradariçe k., Bolvan n., Petros kz., Alacahisar l.: TD
167/445
Bradaşeş k., İlbasan kz., İlbasan l.: TD 367/439
Bradeş k., bk. Mondoni k., Ülündürük bölgesi,
Livadiye kz., Tırhala l.
Bradgradiye k., Trebine n., Nova kz., Hersek l.: TD
91/182
Bradi Saliçe k., Koznik n., Alacahisar kz., Alacahisar l.:
TD 55/42
Bradiça k., Karitena n., Karitena kz., Mora l.: TD 367/160
Bradiçik k., Blagay n., Foça kz., Hersek l.: TD 167/495
Bradik k., Gostil n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD
173/31
Bradik k., Şubin n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD 173/7
Bradik k., bk. Zavirşa k., Şubin n., Srebreniçe kz.,
İzvornik l.
Bradile mz., Gostovişte k., Vılkili n., Peremedi kz.,
Avlonya l.: TD 94/159
Bradinçe/Bojetinçe k., İnegoşta n., İvranya kz., Köstendil l.: TD 141/271
Bradişeva k., Nikodim n., Semendire kz., Semendire l.:
MAD 506/12
Bradkovdol k., Bırvenik n., Bırvenik kz., İzvornik l.:
TD 173/57
Bradleva k., Yarçe n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD 164/52
Bradmilofça k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.:
TD 55/123
Bradnik m., bk. Mescid-i Hacı İnehan m., Saray nf.,
Saray n., Saray kz., Bosna l.
Bradolinçe k., Kestorya kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/163
Bradosan k., bk. Lipovaç k., İpek kz., İskenderiye l.
Bradotindol k., Prizrin n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD
495/148
Bradrajik k., Brod n., Brod kz., Bosna l.: MAD 540/102
Bradrajik k., Ustadana n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/25
Bragasi k., İşpat kz., İlbasan l.: TD 367/449
Bragaz k., Niğbolu kz., Niğbolu l.: TD 370/513
Bragliva k., Kırçova kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/149
Bragoşt k., Gora n., Ohri kz., Ohri l.: TD 367/379
Bragoviçe k., Krivina n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/570
Braha k., Pripod n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/71
Brahnik/Repnik k., Drametin n., Srebreniçe kz.,
İzvornik l.: TD 173/119
Brajançi ve Değirmenci k., bk. Brazani k., Bihlişte kz.,
Solkol, Paşa l.
Brakano k., Mizistre n., Mizistre kz., Mora l.: TD 367/168
Brakevine k., Şubin n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD
173/131
Brakofça k., Petros kz., Alacahisar l.: TD 167/442
Braligova k., Osad n., Srebreniçe kz., Bosna l.: MAD
540/24
Bralova Selişte k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.:
TD 144/247
Branatik k., Morova-i Rudnik n., Rudnik kz., Semendire l.: TD 1011/984
Braneş k., İlbasan kz., İlbasan l.: TD 477/43
Braniçe k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.: TD
1011/583
Braniçe Dobraç k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD
151/107
Braniçe mz., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/221
Braniçeva k., Kenar-ı Ab-ı Tuna, Hram, Topolovnik n.,
Braniçeva kz., Semendire l.: MAD 506/30
Braniçeva kz., Semendire l.: MAD 506/34
Braniçeva n., Braniçeva kz., Semendire l.: MAD 506/25
Braniçeva n., Semendire l., Kıbtiyan: TD 120/16
Braniçevaç k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.:
TD 1011/685
Braniçevaç k., Topolovnik n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD 1011/240
Braniçi k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD 167/361
Braniçniçe k., Krivina n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/572
Branilovik k., Gaçka n., Nova kz., Hersek l.: MAD
22997/446
Brankan mz., Radovine n., Hasha-i Arnavud kz., Prizrin l.: TD 167/398
Branko m., Varoş-ı Kale-i Belgrad, Belgrad kz., Semendire l.: TD 187/244
Branko mz., Atina n., Atina kz., Agrıboz l.: TD 367/76
Branko Ripaç çf., Gorna Vikayil k., Osad n.,
Srebreniçe kz., Bosna l.: TD 164/11
Branko veled-i Radoy bşt., Dolna Rudine n., Nova kz.,
Hersek l.: TD 174/177
Branko veled-i Vladsav çf., İzgunye k., Osad n.,
Srebreniçe kz., Bosna l.: TD 164/331
Brankofça k., Gorna Krayişte n., Ilıca kz., Köstendil l.:
TD 167/241
Brankofça k., Krivina n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/573
Brankofça k., Vidin n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/580
Brankofça/Gırdoman k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire:
MAD 81/66b
Brankofça m., Samakov-ı İvlayçov nf., Paşa l: TD
370/115
Brankovaç k., Pirlep n., Semendire kz., Semendire l.:
TD 1011/486
Brankovine k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.:
TD 144/220
Brano-i Grebene k., Balyabadra kz., Mora l.: TD 367/120
Branofça k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/331
Branovaç k., Morava n., Pojega kz., Semendire l.: TD
1011/954
Branoviştiye bağı, Sin n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD
157/1063
Branyat k., Karaverye kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/136
Brar k., Karlı n., Akçahisar kz., Ohri l.: TD 367/412
Braroniçe m., Belgrad nf., Belgrad n., Belgrad kz.,
Avlonya l.: TD 99/24
Brasdoniçe mn., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.:
TD 55/78
Brasine k., Bihorine n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/15
Brasiryani k., Avlonya kz., Avlonya l.: TD 94/204
Braskor k., Hortaç Dağı, Selanik kz., Solkol, Paşa l.:
TD 70/117
Brasniçe k., Kırçova kz., Sağkol, Paşa l.: TD 73/205
Brastaç k., Bihor n., Bihor kz., Prizrin l.: TD 92/62
Brastiye mz., Parakalama n., Delvine kz., Avlonya l.:
TD 94/120
Brastovçe k., Prizrin n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD 167/375
Braşçi k., Morova-i Rudnik n., Rudnik kz., Semendire l.: TD 1011/857
Braşiçne k., Morova-i Rudnik n., Rudnik kz., Semendire l.: TD 1011/828
Braşko k., Nogoriçe n., İştib kz., Köstendil l.: TD 167/265
Braşkovaç k., Resava n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/27
147
Braşniçe k., İpek n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD
1011/300
Braşova k., İvranya kz., Köstendil l.: TD 167/297
Braşova k., bk. Kızılmuradlı k., Çernovi kz., Niğbolu l.
Braşta k., İskenderiye n., İskenderiye kz., İskenderiye l.:
TD 367/315
Braştani k., Belgrad kz., Avlonya l.: TD 94/8
Braştani k., İştin kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/157
Braştani k., Majani n., Peremedi kz., Avlonya l.: TD
94/160
Brataç k., Gaçka n., Nova kz., Hersek l.: TD 174/21
Brataç k., Nevesine n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/180
Brataçik k., Ragevine n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/133
Bratani k., Avlonya kz., Avlonya l.: TD 94/208
Bratari m., Maglay n., Brod kz., Bosna l.: TD 164/29
Bratas k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.: TD
144/225
Bratavo mz., Vatika, Mizistre kz., Mora l.: TD 367/168
Brati Harage mz., Kalavrita n., Kalavrita kz., Mora l.:
TD 367/146
Bratiçe k., İskenderiye n., İskenderiye kz., İskenderiye l.: TD 367/309
Bratiçina k., Prespa n., Görice kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/174
Bratik k., Koznik n., Alacahisar kz., Alacahisar l.:
TD 167/410
Bratilofça/Borilofça k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz.,
Vulçıtrın l.: TD 133/473
Bratilofça/Buykova k., Nogoriçe n., İştib kz., Köstendil l.: TD 267/767
Bratilovik k., Komarniçe n., Prepolye kz., Hersek l.:
TD 174/91
Bratin m., Orahova k., Çerniçe n., Karadağ kz., İskenderiye l.: TD 367/346
Bratinadis k., Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.: TD 101/201
Bratinçe k., Çernereka n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/590
Bratinçi k., Milava n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/131
Bratindol k., Manastır kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/157
Bratine k., Osaniçe n., Foça kz., Hersek l.: TD 167/471
Bratine k., Podmir n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD
173/3
Bratine m., Kalogine k., Kalavrita n., Kalavrita kz.,
Mora l.: TD 367/143
Bratinişte k., Karaverye kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/138
Bratinkofça k., Milava n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/204
Bratinkovaç k., bk. Prosko k., Lefçe n., Zagırlata kz.,
Alacahisar l.
Bratino k., Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.: TD 101/183
148
Bratinolalesi k., Vumeri, Hulumiç n., Hulumiç kz.,
Mora l.: TD 390/85
Bratişik k., Gırbelan n., Karadağ kz., İskenderiye l.: TD
122/115
Bratişkova k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/227
Bratişkovaç mz., Ostroviçe n., Iskıradin kz., Bosna l.:
TD 164/333
Bratiyan k., Riyekan n., Nova kz., Hersek l.: TD 174/62
Bratkofça m., Samakov nf., Samakov kz., Paşa l.: TD
370/215
Bratniçe mz., Timok n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/586
Bratnik m., Saray nf., Saray n., Saray kz., Bosna l.:
TD 164/383
Bratnik/Mescid-i Dükkandar Yusuf m., Saray nf.,
Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD 157/248
Bratobile (?) k., Petrovagora n., Iskıradin kz., Bosna l.:
MAD 540/182
Bratobofça k., Çernereka n., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/589
Bratobovaç k., Kuçeva n., Semendire kz., Semendire l.:
MAD 506/10
Bratofça/Krınofça k., İştib n., İştib kz., Köstendil l.:
TD 167/256
Bratohan k., bk. İstoyan m., Lofça nf., Lofça kz.,
Niğbolu l.
Bratojanik k., Podgoriçe kz., İskenderiye l.: TD 367/317
Bratomir k., Gora n., Ohri kz., Ohri l.: TD 81/47
Bratonik/Kozniçe k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.:
TD 161/142
Bratonovçe k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.:
TD 167/419
Bratopapa m., Alasonya nf., Alasonya n., Alasonya kz.,
Tırhala l.: TD 367/251
Bratorad k., İskenderiye n., İskenderiye kz., İskenderiye l.: TD 367/310
Bratosaliçe k., Bana kz., Vidin l.: TD 370/599
Bratoselçe k., Petros kz., Alacahisar l.: TD 167/441
Bratoş k., Klopotnik n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.: TD
167/351
Bratoş veled-i Vuk m., Rudnik nf., Rudnik kz., Semendire l.: TD 1007/49
Bratoşofça k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/225
Bratova k., Srebreniçe n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/8
Bratoyançe k., Prizrin n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD
167/376
Bratoyeva k., Feth-i İslam n., Feth-i İslam kz., Vidin l.:
TD 370/602
Bratoyovaç k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.:
TD 1011/501
Bratuşkova k., İznepol n., Şehirköy kz., Paşa l.: TD
370/220
Bratyakovinik k., Tırgovişte n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD
167/379
Braya k., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/269
Brayak veled-i Radoye çf., Pali k., Vişegrad n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/148
Brayakovik/Trebuk k., Olofça n., Vişegrad kz., Bosna l.:
TD 164/169
Brayan m., Gradeç k., Koçana n., İştib kz., Köstendil l.:
TD 167/250
Brayan veled-i Bogomil bşt., Dubrava n., Foça kz.,
Hersek l.: TD 174/297
Brayan veled-i Martol bşt., Premorye n., Mostar kz.,
Hersek l.: TD 174/281
Brayan veled-i Polik bşt., Prokine n., Mostar kz.,
Hersek l.: TD 174/259
Brayanofça k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.: TD
167/430
Brayanofça k., Niş n., Niş kz., Semendire l.: MAD
506/38
Brayanofça k., Topolniçe n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.:
TD 133/590
Brayaşovçe mz., Alacahisar n., Alacahisar kz., Alacahisar l.: TD 167/408
Brayaştiçe mz., Prizrin n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD
1029/11
Brayçik k., İzgor k., Gaçka n., Nova kz., Hersek l.: TD
174/21
Brayik k., İzgor k., Gaçka n., Nova kz., Hersek l.: TD
174/21
Brayik k., bk. Poliçani k., Rika n., Karadağ kz.,
İskenderiye l.
Brayil bşt., Pivebana n., Nova kz., Hersek l.: TD 174/201
Brayile k., Ülündürük bölgesi, Livadiye kz., Tırhala l.:
TD 101/24
Brayiliçe kz., bk. Lofça kz., Niğbolu l., Voynugan-ı
Istabl-ı Amire
Brayilova k., Pirlepe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/171
Brayine k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD 167/361
Brayinovaç k., Resava n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/31
Brayinovine k., İzgor k., Gaçka n., Nova kz., Hersek l.:
TD 174/21
Brayişte k., İskenderiye n., İskenderiye kz., İskenderiye l.: TD 367/307
Brayko k., Alasonya n., Alasonya kz., Tırhala l.: TD
101/140
Brayko Koli k., bk. İstaniçe k., Karadonlu n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.
Braykofça k., İznepol n., Şehirköy kz., Paşa l.: TD
370/220
Braykofça k., Sofya kz., Paşa l.: TD 492/167
Braykofça k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/226
Braykofça k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/50
Braykofça mz., Mirçoviçe k., Resava n., Braniçeva kz.,
Semendire l.: TD 1007/375
Braykovik k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/324
Braykovine k., Draçeviçe n., Nova kz., Hersek l.: TD
174/11
Braylat k., bk. Novasile k., Delvine n., Delvine kz.,
Avlonya l.
Braylovik zm., Bukovaç k., Sokol n., Foça kz.,
Hersek l.: TD 167/463
Brayna k., Narda kz., Yanya l.: TD 367/282
Brayna Luka k., Bihor n., Bihor kz., Prizrin l.: TD
167/386
Braynik k., Çetine n., Karadağ kz., İskenderiye l.: TD
367/343
Braynofça k., Koznik n., Alacahisar kz., Alacahisar l.:
TD 167/411
Braynofça k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/222
Braynovik/Dresel k., Olofça n., Vişegrad kz., Bosna l.:
TD 164/175
Brayova m., Maden-i Trebçe nf., Vulçıtrın kz.,
Vulçıtrın l.: TD 133/127
Braysaliçe k., Morava n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD
133/326
Braysav bşt., Bana Rudine n., Nova kz., Hersek l.: TD
174/198
Braytanova k., Prizrin n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD
167/374
Brazani/Brajançi ve Değirmenci k., Bihlişte kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 70/247
Brazaviç k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/93
Brazaviçe/İstaniçe k., Morava n., Pojega kz.,
Semendire l.: TD 1011/835
Brazavo k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/95
Brazdişor k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.: TD
167/431
Brazo k., Karaverye kz., Solkol, Paşa l.: TD 424/382
Brazoviçe k., Koznik n., Alacahisar kz., Alacahisar l.:
TD 55/36
Brebatiş k., İzveçan n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD
164/92
Breberişte k., İvraca n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD
164/82
Brebsi mz., Ostroviçe n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD
164/363
Breçişte mn., Çernovi kz., Niğbolu l.: TD 370/556
Bredik mz., Çanye k., Nevesine n., Foça kz., Hersek l.:
TD 91/178
Brednik k., Kuzay n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD
173/69
Bregas m., Miraka k., İşpat kz., İlbasan l.: TD 367/448
Bregor k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD 370/544
149
Bregova k., Krivina n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/568
Brejan k., Bobofça n., Brod kz., Bosna l.: MAD 540/49
Brejani k., Debriçe n., Ohri kz., Ohri l.: TD 367/373
Brejani k., bk. Miho Çukala k., İştin kz., Solkol, Paşa l.
Brejani/Ezereç k., İştin kz., Solkol, Paşa l.: TD 424/649
Brejdani k., Aşağı Debri n., Debri kz., Ohri l.: TD
367/396
Brejdani k., Dılgobırda n., Debri kz., Ohri l.: TD 367/397
Brejdani k., Kırçova kz., Sağkol, Paşa l.: TD 4/271
Brejdani mz., Peremedi kz., Avlonya l.: TD 94/167
Brekinodol k., Ras n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD
164/57
Brendeva (?) m., Miraka k., İşpat kz., İlbasan l.: TD
367/448
Breniçe k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/230
Breniçe k., Niş n., Niş kz., Semendire l.: MAD 506/38
Brenik/Buşed k., Topolniçe n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.: TD 234/606
Breovik k., bk. Gorna Ustudançe k., Onogoşta n.,
Nova kz., Hersek l.
Breponiçe k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 82/155
Bresdene k., Kurşunlukilise n., Ürgüb kz., Alacahisar l.:
TD 55/93
Bresevaç k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD 167/350
Bresiçi k., bk. Gorna Bresniçe k., Ürgüb n., Ürgüb kz.,
Alacahisar l.
Breska k., Nevesine n., Foça kz., Hersek l.: TD 167/474
Breskoçik/Tırnovaç k., Memlaha-i Zir n., Srebreniçe kz.,
İzvornik l.: TD 173/11
Bresliçko mz., Kukaviçe k., Böğürdelen n.,
Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD 173/89
Bresnepolye k., Alacahisar n., Alacahisar kz., Alacahisar l.: TD 167/407
Bresniçe k., Dolna Rudine n., Nova kz., Hersek l.:
TD 174/42
Bresniçe k., Ilıca n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD 167/223
Bresniçe k., İvranya kz., Köstendil l.: TD 167/296
Bresniçe k., İzveçan n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD
164/55
Bresniçe k., Lofça kz., Niğbolu l.: TD 370/535
Bresniçe k., Morova-i Rudnik n., Rudnik kz., Semendire l.: TD 1011/829
Bresniçe k., Ozrin n., Brod kz., Bosna l.: TD 164/30
Bresniçe k., Petros kz., Alacahisar l.: TD 167/443
Bresniçe k., Popova n., Nova kz., Hersek l.: TD 91/189
Bresniçe k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.: TD
167/345
Bresniçe k., bk. Gorna Trebunye k., Ürgüb n., Ürgüb kz.,
Alacahisar l.
Bresniçe/Brezniçe k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/130
150
Bresniçe/Runkova k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.:
TD 55/62
Bresniçe/Tular k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.:
TD 55/81
Bresnik k., Bırvenik n., Bırvenik kz., İzvornik l.: TD
173/33
Bresnik k., İşpat kz., İlbasan l.: TD 367/449
Bresnik k., Ostroviçe n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD
164/365
Bresnik/Bulanofça k., Praşova n., İvranya kz., Köstendil l.: TD 167/296
Bresnik y., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/96
Brest dalyanı, Doyran Gölü, Ustrumca n., Ustrumca kz.,
Köstendil l.: TD 74/5
Brest k., Avrathisarı kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/118
Brest k., Bana kz., Vidin l.: TD 370/598
Brest k., Doyrangölü n., Ustrumca kz., Köstendil l.:
TD 167/271
Brest k., Gorna Rudine n., Nova kz., Hersek l.: TD 174/38
Brest k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/324
Brest k., İştib n., İştib kz., Köstendil l.: TD 167/248
Brest k., Kırçova kz., Sağkol, Paşa l.: TD 73/204
Brest k., Krivina n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/570
Brest k., Niğbolu kz., Niğbolu l.: TD 370/509
Brest k., Nikodim n., Semendire kz., Semendire l.: MAD
506/12
Brest k., Premorye n., Mostar kz., Hersek l.: TD 91/6
Brest k., Prokine n., Mostar kz., Hersek l.: TD 174/148
Brest k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/143
Brest m., Uşik k., Gorna Krayişte n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD 167/241
Brestanik k., Blagay n., Foça kz., Hersek l.: TD 987/90
Brestayko k., Kriçka n., Prepolye kz., Hersek l.: TD
174/81
Brestiçe k., Feth-i İslam n., Feth-i İslam kz., Vidin l.:
TD 370/602
Brestiçe k., İskenderiye n., İskenderiye kz., İskenderiye l.: TD 26M/5
Brestiçe k., Libomir n., Nova kz., Hersek l.: TD 174/20
Brestiçe k., Riyekan n., Nova kz., Hersek l.: TD 174/60
Brestiçe k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: MAD 81/127m/a
Brestiva mevzii, Tırnova kz., Niğbolu l.: TD 370/545
Brestiye k., Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.: TD
1011/748
Brestiye k., Saray n., Saray kz., Bosna l.: MAD 540/32
Brestiye k., bk. Pejle k., Usora n., Brod kz., Bosna l.
Brestofça k., Topolniçe n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/334
Brestofça k., bk. Belan k., Çernovi kz., Niğbolu l.
Brestonik mz., Hram, Braniçeva kz., Semendire l.:
MAD 506/28
Brestova k., Çernereka n., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/578
Brestova k., Çernovi kz., Niğbolu l.: TD 370/559
Brestova k., İnegoşta n., İvranya kz., Köstendil l.: TD
167/301
Brestova k., İzveçan n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD
164/89
Brestova k., Mat n., Mat kz., Ohri l.: TD 367/421
Brestova k., Morava n., Pojega kz., Semendire l.: TD
1011/961
Brestova k., Polomiye n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/584
Brestova k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD 370/543
Brestova k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: MAD 81/124a
Brestovaç k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.: TD
167/434
Brestovaç k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/330
Brestovaç k., İsferlik kz., Vidin l.: TD 370/607
Brestovaç k., Krivina n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/572
Brestovaç(-ı diğer) k., Krivina n., Vidin kz., Vidin l.:
TD 370/572
Brestovaç k., Kurşunlukilise n., Ürgüb kz., Alacahisar l.: TD 167/428
Brestovaç k., Prizrin n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD 92/59
Brestovaç mz., Yaseniçe n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/85
Brestovapolye mz., Modriçe k., Graçaç n., Srebreniçe
kz., İzvornik l.: TD 173/80
Brestovçe k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.:
TD 1011/551
Brestovdol k., Zaplana, Niş n., Niş kz., Semendire l.:
MAD 506/36
Brestoveç k., Poliçe n., Mostar kz., Hersek l.: TD
174/12
Brestoviçe k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.: TD
167/439
Brestoviçe k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.:
TD 1011/693
Brestoviçe k., Lofça kz., Niğbolu l.: TD 370/532
Brestoviçe k., Plevne n., Niğbolu kz., Niğbolu l.: TD
370/522
Brestoviçe k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/231
Brestoviçe k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/328
Brestoviçe/Birova k., Niğbolu kz., Niğbolu l.: TD
370/509
Brestoviçe/Dereyolu k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD
494/515
Brestovik k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/326
Brestovik k., Pirlep n., Semendire kz., Semendire l.:
TD 1011/473
Brestovska k., Visoka n., Saray kz., Bosna l.: MAD
540/42
Brestovska mahalli, Visoka n., Saray kz., Bosna l.:
TD 164/259
Breşlan k., Çernovi kz., Niğbolu l.: TD 370/559
Breşlan k., Niğbolu kz., Niğbolu l.: TD 370/509
Breşlan k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/141
Breşlan k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/181
Breşlar k., Omol n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD
1011/216
Breşliçe (?) mz., İvranya kz., Köstendil l.: TD 167/299
Breştani k., Jupe n., Debri kz., Ohri l.: TD 367/400
Breştani k., Kestorya kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/162
Breştani k., Nevrekop kz., Solkol, Paşa l.: TD 70/73
Breştani mz., Dumne n., Mostar kz., Hersek l.: TD
174/22
Breştaniçe k., Luka n., Foça kz., Hersek l.: TD 987/102
Breşteni k., Zihne kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/42
Breşteni/İkizpınarı k., Drama kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/34
Breşteni/Uzun Musapınarı k., Drama kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/33
Breştiçe k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/93
Breştiçe k., Sokol n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD
173/156
Breştiçe k., Timurhisarı kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/59
Bret k., Akçahisar kz., Ohri l.: MAD 508/168
Bretine k., Prokine n., Mostar kz., Hersek l.: TD 174/100
Breyanye k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.: TD
55/104
Brezava k., Bihor n., Bihor kz., Prizrin l.: TD 167/384
Brezcani mz., Lubuşka n., Mostar kz., Hersek l.: TD
174/106
Brezdan m., Gorna Lukoviçe k., Piyaniçe n., Ilıca
kz., Köstendil l.: TD 167/227
Breze k., Dubrovnik n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/302
Breze k., Zagorye n., Foça kz., Hersek l.: TD 174/115
Breze y., bk. Vukdrag veled-i İstepan çf., Seniçe n.,
Yenibazar kz., Bosna l.
Brezevdol k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: MAD 81/41a
Brezevkula mz., Sokol n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/104
Brezgarine k., İskenderiye n., İskenderiye kz., İskenderiye l.: TD 367/307
Brezgol k., İmote n., Mostar kz., Hersek l.: TD 174/131
Brezne k., Bana n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/57
Brezne k., Jupe n., Karadağ kz., İskenderiye l.: TD
367/341
Brezne k., Mataruga n., Prepolye kz., Hersek l.: TD
174/68
Brezne k., Morava n., Pojega kz., Semendire l.: TD
1011/962
151
Brezne k., Morova-i Rudnik n., Rudnik kz., Semendire l.: TD 1011/983
Brezne k., Opolye n., Hasha-i Arnavud kz., Prizrin l.:
TD 499/259
Brezne Zemaniçe k., Bırvenik n., Bırvenik kz., İzvornik l.: TD 173/46
Brezni k., Kalkandelen kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/139
Brezniçe k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.: TD
55/121
Brezniçe k., Islavişte n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD
167/226
Brezniçe k., Kırçova kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/148
Brezniçe k., Koreşta, Kestorya kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/163
Brezniçe k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.: TD
1011/535
Brezniçe k., Menlik n., Timurhisar kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/290
Brezniçe k., Nevrekop kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/50
Brezniçe k., Nikodim n., Semendire kz., Semendire l.:
MAD 506/12
Brezniçe k., bk. Bresniçe k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.
Breznik k., Ras n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD 164/87
Breznik m., Tırnova k., Praşova, İvranya kz., Köstendil l.: TD 167/197
Breznik nf., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/217
Breznik gümüş mdn., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/217
Brezofça k., Çernereka n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/579
Brezova k., Bırvenik n., Bırvenik kz., İzvornik l.: TD
173/43
Brezova k., Manastır kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/162
Brezovdol k., Sofya kz., Paşa l.: TD 492/140
Brezoviçe k., Dubrovnik n., Saray kz., Bosna l.: TD
164/297
Brezoviçe k., İzvizd n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/343
Brezoviçe k., Kremenat n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/324
Brezoviçe k., Kukan n., Prepolye kz., Hersek l.: TD
174/70
Brezoviçe k., Osad n., Srebreniçe kz., Bosna l.: TD
164/186
Brezoviçe k., Pripod n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/94
Brezoviçe k., Ras n., Yenibazar kz., Bosna l.: KK 282/50b
Brezoviçe k., Şubin n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD
173/7
Brezoviçe k., Valyeva n., Pojega kz., Semendire l.: TD
187/803
Brezoviçe k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.: TD
144/249
152
Brezoviçe k., Yeleç n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD
164/50
Brezovik k., Onogoşta n., Nova kz., Hersek l.: TD
174/21
Brezovik k., Zagorye n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/147
Brezvan k., İştin kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/156
Brezye k., Vişegrad n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 56/161
Brezye k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/50
Brezye mz., Akçahisar kz., Ohri l.: TD 367/405
Brezye mz., Seniçe n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD 164/94
Brıdrovik k., bk. Hagepolye k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz.,
Vulçıtrın l.
Bribir kls., Ostroviçe n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD
157/1028
Briçik k., Neretva n., Neretva kz., Hersek l.: TD 167/512
Briçoviçe mz., Hırvat vt., Bosna l.: TD 164/363
Briki k., Megali Mani n., Mizistre kz., Mora l.: TD
367/167
Briliç k., Florina kz., Solkol, Paşa l.: TD 235/74
Brilye k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.: TD 55/85
Brinelukova mz., Graçaç n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/80
Brinye k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.: TD
1011/649
Brisa k., İskenderiye n., İskenderiye kz., İskenderiye l.:
TD 500/572
Brisine mz., Hlivne n., Iskıradin kz., Bosna l.: MAD
540/161
Briskalob k., Karlı n., Akçahisar kz., Ohri l.: TD 367/414
Brisloniçe k., Morova-i Rudnik n., Rudnik kz.,
Semendire l.: TD 1011/940
Brisnik k., Dumne n., Mostar kz., Hersek l.: TD 174/131
Brisnik mz., Dumne n., Mostar kz., Hersek l.: TD 174/22
Brist k., Premorye n., Mostar kz., Hersek l.: TD 174/156
Bristaç mz., Ostroviçe n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD
164/362
Bristaç mz., Sin n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD 164/344
Bristiçe k., Krupine n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/15
Brişka k., İskenderiye n., İskenderiye kz., İskenderiye l.: TD 500/234
Brişne Luka k., Komarniçe n., Prepolye kz., Hersek l.:
TD 995/90
Brişt k., Fragostin n., Mostar kz., Hersek l.: TD 174/158
Briştani k., Ostroviçe n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD
164/45
Briştani k., Podgorya n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD
164/46
Briştani k., Zirmanya n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD
164/41
Briştani mz., Neçven n., Iskıradni kz., Bosna l.: TD
164/363
Briştani mz., Sin n., Iskıradin kz., Bosna l.: MAD 540/178
Briştanik k., Blagay n., Foça kz., Hersek l.: TD 987/86
Briştanik mz., Blagay n., Foça kz., Hersek l.: TD 987/87
Briviniçe k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: MAD 81/68a
Briya mz., Atina n., Atina kz., Agrıboz l.: TD 367/76
Brize mz., Sin n., Iskıradin kz., Bosna l.: MAD 540/187
Brizi mz., Sin n., Iskıradin kz., Bosna l.: MAD 540/179
Briznik k., Brod n., Brod kz., Bosna l.: MAD 540/205
Brkaç, bk. Bırkaç
Brlog, bk. Bırlog
Brobiştip k., Koçana n., İştib kz., Köstendil l.: TD
267/643
Brobliçi/Brotiçe k., Kalkandelen kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 232/203
Brobrod k., İvraca kz., Niğbolu l.: TD 370/529
Brod k., Bihor n., Bihor kz., Prizrin l.: TD 167/384
Brod k., Gora n., Hasha-i Arnavud kz., Prizrin l.: TD
167/396
Brod k., Kırçova kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/146
Brod k., Manastır kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/157
Brod k., Morava n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD 167/362
Brod/Merdelik k., Osaniçe n., Foça kz., Hersek l.: TD
91/18
Brod kz., Bosna l.: TD 164/1
Brod n., Brod kz., Bosna l.: TD 164/240
Brod vt., Bosna l.: TD 164/240
Brodan k., Kolonya n., Görice kz., Solkol, Paşa l.: TD
433/145
Brodankova k., Yeleç n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD
164/100
Brodar k., Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.: TD 135/66
Brodar k., Zirmanya n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD 164/40
Brodar n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/147
Brodar nf., Brodar n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/153
Brodarik mz., Sin n., Iskıradin kz., Bosna l.: MAD
540/178
Brodarova k., Bihor n., Bihor kz., Prizrin l.: TD 167/386
Brodaşik mz., bk. Boniçe Luka mz., Kale-i Sin n.,
Iskıradin kz., Bosna l.
Brodçe k., Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/320
Brodeç k., Rika n., Debri kz., Ohri l.: TD 367/392
Brodilova/Balaban k., Çeç, Drama kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/33
Brodmirçe k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/228
Brofça mz., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/229
Brogonkun k., Bihlişte kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/169
Brokaniçe k., Riyekan n., Nova kz., Hersek l.: TD 174/60
Brokine k., Podgoriçe kz., İskenderiye l.: TD 367/317
Brokofça k., Bolvan n., Petros kz., Alacahisar l.: TD
167/446
Brokovik k., Konaçpolye n., Foça kz., Hersek l.: MAD
22997/165
Brondiva k., Ahyolu kz., Silistre l.: TD 370/404
Broniçe k., Priştine n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD
167/355
Broniçe mn., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/590
Bronko k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/101
Broseva k., bk. Pali k., Kladana n., Saray kz., Bosna l.
Brosila m., Meçova k., Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.:
TD 105/315
Broska k., Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.: MAD
506/24
Broska mz., Maglay n., Brod kz., Bosna l.: TD 164/232
Broskoniçe k., Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/128
Broslavci/Mirzançi k., Avrathisarı kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/119
Brosnat m., Trebugla k., Avlonya kz., Avlonya l.: TD
TD 1078/9
Brosta mz., Gumeniçe k., Avlonya kz., Avlonya l.:
TD 94/211
Brosteniçiçe k., Morova-i Rudnik n., Rudnik kz.,
Semendire l.: TD 1011/942
Broş k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/24
Broşkova k., Bihor n., Bihor kz., Prizrin l.: TD 167/385
Broşna k., Nikşik n., Nova kz., Hersek l.: MAD 574/99
Broştani k., İşpat kz., İlbasan l.: TD 367/447
Broştani k., Mujake kz., Avlonya l.: TD 94/215
Brotenik k., Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/178
Brotenik k., bk. Lozniçe k., Boraç n., Vişegrad kz.,
Bosna l.
Brotenik/Lozniçe k., Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.:
TD 164/178
Brotiç k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/130
Brotiç(-i diğer) k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD
16M/26
Brotiçe k., bk. Brobliçi k., Kalkandelen kz., Sağkol, Paşa l.
Brotik k., Sokol n., Foça kz., Hersek l.: TD 167/460
Brotkovik k., Visoka n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/312
Brovçe k., Kalkandelen kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/140
Broviçe Yovan m., Dubniçe nf., Köstendil l.: TD 167/218
Brovnik k., İskenderiye n., İskenderiye kz., İskenderiye l.: TD 367/308
Brovoyofça k., bk. Baraklı k., Nogoriçe n., İştib kz.,
Köstendil l.
Broyanihalno pigado mz., Mizistre n., Mizistre kz.,
Mora l.: TD 114/66
Brozoviç çf., İvranya kz., Köstendil l.: TD 370/201
153
Brus k., Suteska n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.: TD
167/326
Brusa k., Bende n., Akçahisar kz., Ohri l.: TD 367/408
Brusen k., İvraca kz., Niğbolu l.: TD 370/530
Brusniçe k., Kosova n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD
164/370
Brusniçe k., Sokol-ı Küçük n., Foça kz., Hersek l.:
TD 174/18
Brusnik k., Krivina n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/573
Brusnik k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.: TD
1011/569
Brusnik k., Manastır kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/157
Brusnik k., Popol n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD 164/112
Brusnik k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.: TD
22/16
Brusye mz., Osaniçe n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/125
Bruşin k., Lofça kz., Niğbolu l.: TD 370/533
Bruşko k., Bukoviçe n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD
164/42
Bruzanofça k., Belgrad n., Belgrad kz., Semendire l.: TD
978/954
Brvenik bk. Bırvenik
Bubanya k., Pirlep n., Semendire kz., Semendire l.:
TD 978/214
Bubiçe k., Topolniçe n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.:
TD 133/621
Bubik k., Klopotnik n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.: TD
977/85
Bubik k., Moş n., Akçahisar kz., Ohri l.: TD 367/407
Bubik k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.: TD
144/236
Bubin k., Korskajupe n., Mostar kz., Hersek l.: MAD
22997/309
Bubite Gölü, Fragostin n., Mostar kz., Hersek l.: TD
174/101
Bublofça mz., Petros kz., Alacahisar l.: TD 167/442
Bubofça k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD 167/344
Buboşta k., İştin kz., Solkol, Paşa l.: TD 70/225
Bubov k., bk. Dobovçe k., Koznik n., Alacahisar kz.,
Alacahisar l.
Buboviçi k., Morava n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD
1048/255
Buboz k., Depedelen n., Depedelen kz., Avlonya l.:
TD 94/189
Buca k., Opolye n., Hasha-i Arnavud kz., Prizrin l.:
TD 167/397
Buca k., Piştirik n., Hasha-i Arnavud kz., Prizrin l.:
TD 167/399
Bucaklı k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/55
Bucalı/Muncunos k., Yenice-i Karasu kz., Solkol,
Paşa l.: TD 70/42
Buçe k., Bihor kz., İskenderiye l.: TD 367/321
154
Buçe k., Draç kz., İlbasan l.: TD 367/443
Buçe k., Visoka n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/315
Buçi k., Alacahisar n., Alacahisar kz., Alacahisar l.:
TD 167/405
Buçi k., Koritos n., Koritos kz., Mora l.: TD 390/280
Buçi k., Zagırlata n., Zagırlata kz., Alacahisar l.: TD
1011/1023
Buçi Braya k., Valyeva n., Pojega kz., Semendire l.:
TD 978/792
Buçik k., Laşva n., Brod kz., Bosna l.: MAD 540/106
Buçik k., Prokine n., Mostar kz., Hersek l.: TD 987/22
Buçik mz., Dumne n., Mostar kz., Hersek l.: TD 174/155
Buçim k., İştib n., İştib kz., Köstendil l.: TD 167/254
Buçin k., Florina kz., Solkol, Paşa l.: TD 235/62
Buçin k., Pirlepe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/172
Buçin k., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/196
Buçinaderbend k., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/194
Buçinçe k., Krivina n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/573
Buçinçe k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.: TD
167/420
Buçinçi k., Resava n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD
1011/60
Buçine k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/42
Buçipole/Korite zm., Prokine n., Mostar kz., Hersek l.:
TD 174/94
Buçipolye k., Karin n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD
157/413
Buçişte k., İştib n., İştib kz., Köstendil l.: TD 167/201
Buçişte k., bk. Lupiçine k., İvranya kz., Köstendil l.
Buçişte-i Dolna k., İştib n., İştib kz., Köstendil l.: TD
167/201
Buçova mz., Mostar n., Mostar kz., Hersek l.: TD
174/104
Buçukkilindir m., bk. Mescid-i Hoca m., Gelibolu nf.,
Gelibolu kz., Gelibolu l.
Buçukkilindir md., bk. Hüsamhoca md., Gelibolu nf.,
Gelibolu kz., Gelibolu l.
Buçum k., İsferlik kz., Vidin l.: TD 370/605
Buçumat k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.: TD
167/431
Buçye k., Belabırda n., Belasniçe kz., Vulçıtrın l.: TD
133/153
Buçye k., Çernereka n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/579
Buçye k., Koznik n., Alacahisar kz., Alacahisar l.:
TD 167/409
Buçye k., Popladiye n., Prepolye kz., Hersek l.: TD
167/503
Buçye k., Timok n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/586
Budak k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/89
Budak/Budakobası k., Yörükan-ı Vize: TD 226/53
Budakçı çf., Ahmed veled-i Doğan k., Harala n.,
Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD 75/608
Budaklar k., Pirlepe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/175
Budaklı k., Kırkkilise kz., Vize l.: TD 370/272
Budaklı k., Tataran-ı Bozapa: TD 226/72
Budaklı k., Tataran-ı Yanbolu: TD 222/89
Budaklı k., Yanbolu kz., Silistre l.: TD 370/458
Budaklı k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/5
Budaklı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/9
Budaklı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/61
Budakofça k., Çernereka n., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/588
Budakova k., Prizrin n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD 167/377
Budama argı, Sağkol, Paşa l.: TD 370/44
Budaniçe k., Sirçe n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.: TD
133/62
Budaniye k., Karaverye kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/139
Budanofça/Muykofça k., Delboçiçe n., Niş kz.,
Alacahisar l.: TD 55/109
Budavik k., Bukoviçe n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD
164/42
Buday k., Kelemerye n., Selanik kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/93
Budile k., Akçahisar n., Akçahisar kz., Ohri l.: TD
367/413
Budimirçi k., Pirlepe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/173
Budimle mahalli, Vişegrad n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/338
Budimle mz., Uskupye n., Neretva kz., Bosna l.: MAD
540/138
Budimle n., Bihor kz., İskenderiye l.: TD 367/304
Budimle nf., Bihor kz., İskenderiye l.: TD 367/320
Budinaşiçe k., Malişova n., Ustrumca kz., Köstendil l.:
TD 74/93
Budisalçe k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/330
Budişik k., Kuşlat n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD
173/135
Budkova k., Ostrova, Siroz kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/71
Budmir k., Saray n., Saray kz., Bosna l.: MAD 540/32
Budojela k., Visoka n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/314
Budovaç k., Topolniçe n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/366
Buf k., Manastır kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/162
Buga k., İşpat kz., İlbasan l.: TD 367/447
Buga k., bk. Hotacı Katuna k., Narda kz., Yanya l.
Buga/İskortil k., Fanta-i Küçük n., Dukakin vt.: TD
367/358
Buga/Nikola Renesi Malakasi k., İstifa n., İstifa kz.,
Agrıboz l.: TD 367/85
Bugani k., Fanta-i Büzürk n., Dukakin vt.: TD 367/359
Bugani k., İskurya n., Akçahisar kz., Ohri l.: TD 367/408
Buganiçe k., Kremenat n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.:
TD 133/48
Bugarin k., Praşova n., İvranya kz., Köstendil l.: TD
167/299
Bugavine k., Dolna Moraça n., Prepolye kz., Hersek l.:
MAD 560/255
Buges m., Kurdar k., Mat n., Mat kz., Ohri l.: TD
717/454
Bugeva k., Tırgovişte n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD
167/382
Bugovik k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.: TD
144/217
Bugovine k., Trebine n., Nova kz., Hersek l.: TD 174/19
Buğdaylı k., Tataran-ı Aktav: MAD 4995/58
Buğdaylı k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/7
Buğdaylı k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/8
Buğdaylı k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/30
Buğdaylı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/118
Buğdaylı k., Yörükan-ı Vize: TD 226/33
Buğucak Bahşi/Hasanağa k., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/8
Buğurava k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/90
Buğurdanlı k., Tekfurdağı n., Tekfurdağı kz., Çirmen l.,
Müselleman-ı Çirmen: TD 172/337
Buhancı/Hrastoviçe k., Petrovapolye n., Iskıradin kz.,
Bosna l.: TD 211/622
Buhine k., İştin kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/153
Buhiya mz., Yenice-i Zağra kz., Çirmen l.: TD 370/327
Buhlar-ı Küçük k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD 370/553
Buhonişte k., Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.: TD 101/90
Buhotine k., Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/261
Buhova k., İznepol n., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/218
Buhova k., Prokine n., Mostar kz., Hersek l.: TD 174/96
Buhova k., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/193
Buhova k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/228
Buhova k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/96
Buhoviçe k., Koznik n., Alacahisar kz., Alacahisar l.:
TD 167/413
Buhu k., Zağra-i Eskihisar kz., Sağkol, Paşa l.: TD
77/505
Buhular k., Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.: TD 101/204
Buhular k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/52
Buhular k., bk. Ilıca k., Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.
Buhular k., bk. Karacaoğluyurdu k., Fenar n., Fenar kz.,
Tırhala l.
Buhuya k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/173
Buka k., İvranya kz., Köstendil l.: TD 74/217
Buka k., Urake n., Mat kz., Ohri l.: TD 367/420
155
Bukaçko mz., Gurnişte k., Avlonya kz., Avlonya l.:
TD 94/311
Bukani/Botinbreg k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 500/529
Bukar k., bk. Küçük Hotur k., İştin kz., Solkol, Paşa l.
Bukaviçe k., Birçe n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/332
Bukaviçe k., Gorna Rudine n., Nova kz., Hersek l.:
MAD 560/90
Bukaviçe k., Petros kz., Alacahisar l.: TD 167/441
Bukaviçe k., Tırgovişte n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD
167/380
Bukmir k., İskenderiye n., İskenderiye kz.,
İskenderiye l.: TD 367/310
Bukmir k., Podgoriçe kz., İskenderiye l.: TD 367/318
Bukmir-i Küçük k., İskenderiye n., İskenderiye kz.,
İskenderiye l.: TD 367/309
Bukmova k., Yukarı Debri n., Debri kz., Ohri l.: TD
367/394
Bukoçovye k., Brod n., Brod kz., Bosna l.: MAD 540/100
Bukofça k., Berkofça kz., Paşa l.: TD 409/438
Bukofça k., Çernereka n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/576
Bukofça k., Çiprofça, Berkofça kz., Paşa l.: TD 370/237
Bukofça k., İstaviç n., Bihor kz., Prizrin l.: TD 92/73
Bukofça k., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/198
Bukofça k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.: TD
167/426
Bukofça k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.: TD
144/257
Bukofça k., Vidin n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/583
Bukofça/İstirbofça k., Berkofça kz., Paşa l.: TD
236/539
Bukolani mz., Lika n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD 164/366
Bukor k., Böğürdelen n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD
173/25
Bukorik mz., Sopot k., Nevesine n., Foça kz., Hersek l.:
TD 167/476
Bukova k., Drama kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/33
Bukova k., Manastır kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/164
Bukova k., Nevrekop kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/52
Bukova k., Pirlep n., Semendire kz., Semendire l.:
TD 1011/473
Bukova k., Prespa n., Ohri kz., Ohri l.: TD 367/374
Bukova k., Rika n., Karadağ kz., İskenderiye l.: TD
122/90
Bukova k., Sokol n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/45
Bukova k., Topolovnik n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/233
Bukova k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/63
Bukova k., Zubçe n., Nova kz., Hersek l.: MAD 560/62
Bukova k., bk. Bukoviçe k., Ozrin n., Brod kz., Bosna l.
Bukova Ravna k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.:
TD 167/423
156
Bukovaç k., Feth-i İslam n., Feth-i İslam kz., Vidin l.:
TD 370/604
Bukovaç k., Morova-i Rudnik n., Rudnik kz., Semendire l.: TD 1011/832
Bukovaç k., Pivebana n., Nova kz., Hersek l.: TD 174/58
Bukovaç k., Resava n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD
1011/58
Bukovaç k., Sokol n., Foça kz., Hersek l.: TD 167/462
Bukovaç mn., Timok n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/586
Bukovaç mz., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.:
TD 1011/609
Bukovaçe k., İvraca kz., Niğbolu l.: TD 370/528
Bukovçe k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.: TD
167/419
Bukoveç k., Bihlişte kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/170
Bukoviç k., Kırçova kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/148
Bukoviç/Midiniç k., Kırçova kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/149
Bukoviçe k., İskenderiye n., İskenderiye kz., İskenderiye l.: TD 367/307
Bukoviçe k., Brod n., Brod kz., Bosna l.: MAD 540/103
Bukoviçe k., Çernereka n., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/578
Bukoviçe k., Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.: TD 101/199
Bukoviçe k., İspireçe n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD
173/72
Bukoviçe k., Karin n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD 164/43
Bukoviçe k., Komarniçe n., Prepolye kz., Hersek l.:
TD 174/86
Bukoviçe k., Laşva n., Brod kz., Bosna l.: MAD 540/200
Bukoviçe k., Lomniçe n., Semendire kz., Semendire l.:
TD 1011/435
Bukoviçe k., Maglay n., Brod kz., Bosna l.: TD 164/29
Bukoviçe k., Morava n., Pojega kz., Semendire l.: TD
1011/852
Bukoviçe k., Nikodim n., Semendire kz., Semendire l.:
MAD 506/12
Bukoviçe k., Nikşik n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD
164/112
Bukoviçe k., Osad n., Uziçe kz., Semendire l.: TD
144/267
Bukoviçe k., Osaniçe n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/67
Bukoviçe k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.: TD
144/213
Bukoviçe k., Visoka n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/309
Bukoviçe k., Yagodine, Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.: MAD 506/24
Bukoviçe k., Zagırlata n., Zagırlata kz., Alacahisar l.: TD
1011/1021
Bukoviçe/Bukova k., Ozrin n., Brod kz., Bosna l.:
TD 164/30
Bukoviçe/Rayka k., Resava n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD 1011/12
Bukoviçe mahalli, Laşva n., Brod kz., Bosna l.: MAD
540/134
Bukoviçe mz., Dumne n., Mostar kz., Hersek l.: TD
174/131
Bukoviçe n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD 164/42
Bukoviçedosman mz., Kuzay n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD 173/67
Bukovidol k., Dolna Rudine n., Nova kz., Hersek l.:
TD 174/38
Bukovidol k., Olofça n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/135
Bukovik k., Bihor kz., İskenderiye l.: TD 367/321
Bukovik k., Dobriçan n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/330
Bukovik k., Dubrovnik n., Saray kz., Bosna l.: MAD
540/40
Bukovik k., Kırçova kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/151
Bukovik k., Olofça n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/160
Bukovik k., Prespa n., Görice kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/175
Bukovik k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/129
Bukovik k., Visoka n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/308
Bukovik k., bk. İstançik k., Olofça n., Vişegrad kz.,
Bosna l.
Bukovik m., Dupilo k., Çerniçe n., Karadağ kz.,
İskenderiye l.: TD 122/97
Bukovine k., Brod n., Brod kz., Bosna l.: MAD 540/102
Bukovine k., Karitena n., Karitena kz., Mora l.: TD
367/156
Bukovine k., Krevukor n., Karitena kz., Mora l.: TD
80/311
Bukovirad mahalli, Biyoska k., Saray n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 164/134
Bukovişte k., Neretva n., Neretva kz., Bosna l.: TD
164/274
Bukovlik k., Plevne n., Niğbolu kz., Niğbolu l.: TD
370/522
Bukra mz., Sin n., Iskıradin kz., Bosna l.: MAD 540/176
Bukri k., Manastır kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/157
Bukrofça k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/225
Bukrovnik k., Ostroviçe n., Iskıradin kz., Bosna l.:
MAD 540/169
Bukura k., bk. Palyopirgo k., Grebene bölgesi, Balyabadra kz., Mora l.
Bukuro k., Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.: TD 101/137
Bulaçani k., Nogoriçe n., İştib kz., Köstendil l.: TD
167/263
Bulağlı k., Çorlu kz., Vize l.: TD 370/295
Bulaklar k., Kırkkilise kz., Vize l.: TD 370/272
Bulamamahallesi md., İnebahtı nf., İnebahtı kz., Tırhala l.: TD 445/598
Bulanık k., Prevadi kz., Silistre l.: TD 370/436
Bulanık k., Prevadi kz., Silistre l.: TD 65/63
Bulani k., Vodena n., Yenice-i Vardar kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/131
Bulanofça k., bk. Bresnik k., Praşova n., İvranya kz.,
Köstendil l.
Bulanova mz., Berkofça kz., Paşa l.: TD 370/238
Bulaştiçe k., Sokol n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/30
Bulatofça k., bk. Krinşor k., Ürgüb n., Ürgüb kz.,
Alacahisar l.
Buldu k., Çirmen kz., Çirmen l.: TD 370/322
Bulduk çf., Kırkkilise kz., Vize l.: TD 370/276
Bulduklar k., Tataran-ı Bozapa: TD 226/72
Bulduklu k., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/37
Bulduklu k., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/9
Bulduklu k., Hatunili n., Pınarhisar kz., Vize l.: TD
370/265
Bulduklu k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/99
Bulduklu k., Yanbolu kz., Silistre l.: TD 370/453
Bulduklu k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/20
Bulduklu/Bulduklar k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/51
Buletiye k., Tara n., Prepolye kz., Hersek l.: TD 995/129
Bulgar k., Taşyoz cz., Gelibolu l.: TD 75/71
Bulgar k., Yenice-i Vardar kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/133
Bulgar Sarucası k., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/8
Bulgar Topolyani k., Depedelen kz., Avlonya l.: TD
94/190
Bulgareç k., Görice kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/174
Bulgareç k., Siroz kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/69
Bulgari k., İzveçan n., Yenibazar kz., Bosna l.: MAD
540/5
Bulgarile k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD 370/552
Bulgarine k., Lofça kz., Niğbolu l.: TD 370/536
Bulgarine k., Niğbolu kz., Niğbolu l.: TD 370/514
Bulgarine-i Küçük k., bk. Dervişan k., Niğbolu kz.,
Niğbolu l.
Bulgarlı mz., Vize n., Vize l.: TD 370/250
Bulgori k., Depedelen kz., Avlonya l.: TD 94/290
Bulgur Hasan k., Cinbi n., Gelibolu kz., Gelibolu l.:
TD 75/262
Bulgur k., bk. Alpagud k., Mıgalkara kz., Gelibolu l.
Buline k., Neretva n., Neretva kz., Bosna l.: TD 164/62
Bulkiye k., Aşağı Debri n., Debri kz., Ohri l.: TD 367/393
Bulmuşlar k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/118
157
Bulmuşlar/Bilmezler k., Yenişehir n., Yenişehir kz.,
Tırhala l.: TD 101/168
Bulseş k., Bende n., Akçahisar kz., Ohri l.: TD 367/413
Bulud Ayas çf., Osib k., Bistriçe n., Foça kz., Hersek l.:
TD 167/468
Bulustra k., Yenice-i Karasu kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/21
Bulustra memlahası, Yenice-i Karasu kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/25
Bulyani k., Petros kz., Alacahisar l.: TD 167/441
Bulyares k., İşpat kz., İlbasan l.: TD 477/151
Bumoşne b., Zaplana, İplana kz., Alacahisar l.: TD 55/3
Bumozilug (?) k., Dolna Rudine n., Nova kz., Hersek l.:
TD 174/35
Buna Abı, Hersek l.: TD 91/165
Bunanehri dalyanları, Mostar n., Mostar kz., Hersek l.:
TD 91/119
Bunak k., Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD 75/362
Bunaklı k., Çirmen kz., Çirmen l.: TD 370/323
Bunaklı k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/31
Bunaklı k., Tataran-ı Aktav: TD 223/118
Bunaklı k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/8
Bunari (?) k., Keşan kz., Sağkol, Paşa l./Gelibolu l.:
TD 75/300
Bunaş-ı Büzürk k., Koçana n., İştib kz., Köstendil l.:
TD 141/146
Bunaviye k., Avlonya kz., Avlonya l.: TD 1M/75
Bunay k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: MAD 81/36a
Bunay k., bk. Bosilofça k., Şehirköy kz., Paşa l.
Buniçe k., Blagay n., Foça kz., Hersek l.: TD 987/83
Bunoşefçe k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 476/61
Bunoşofça k., İvranya kz., Köstendil l.: TD 167/296
Bunoşofça k., Koznik n., Alacahisar kz., Alacahisar
l.: TD 167/410
Bunova k., Ilıca n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD 167/225
Bunova k., Lofça kz., Niğbolu l.: TD 370/534
Bunova k., Sokol n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/21
Bunuje k., Morava n., Pojega kz., Semendire l.: TD
1011/831
Bunuşa k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.: TD
167/436
Burak çf., Gomyoniçe k., Visoka n., Saray kz., Bosna l.:
TD 164/133
Burak çf., Göni k., Abrı n., Mıgalkara kz., Gelibolu l.:
TD 75/333
Burak çf., Hogevine k., Kukan n., Prepolye kz.,
Hersek l.: MAD 22997/60
Burak k., Çirmen n., Çirmen kz., Çirmen l., Müselleman-ı
Çirmen: TD 172/5
Burak bin Ahmed çf., Vişniçe k., Visoka n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 164/19
158
Burak bin Atmaca çf., Dimitrofçabazarı nf., İzveçan n.,
Yenibazar kz., Bosna l.: TD 164/27
Burak ve Ali çf., Dobrepolye mahalli, Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/115
Burak ve Hamza ve Yusuf veledan-ı Radiç çf., İslivne k.,
Olofça n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/158
Burak ve Mustafa veledeyn-i İvrajik çf., İdvorişte
mahalli, Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/135
Burak ve Pir Ali ve Turhan evlad-ı Hasan çf., İsvinar
mahalli, Visoka n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/248
Burak ve Timur veledan-ı İskender ve İsmail veledi
Abdullah çf., Mratinik k., Visoka n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 157/50
Burak veled-i Atmaca-i Vrajik çf., Boraç n., Vişegrad kz.,
Bosna l.: TD 164/144
Burak veled-i Cündi Ahmed çf., Dolna İjlib k., Hırtar n.,
Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/207
Burak veled-i Dellak Yusuf çf., İloviçe k., Saray n.,
Saray kz., Bosna l.: MAD 540/33
Burak veled-i Hüseyin çf., Mıçıvode k., Ustudana n.,
Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/25
Burak veled-i İlyas çf., Kiyeva k., Saray n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 164/63
Burak veled-i İnehan çf., Vratniçe k., Visoka n.,
Saray kz., Bosna l.: TD 164/309
Burak veled-i Kasım ve Osman veled-i Hasan ve
Saruca veled-i Vukik çf., Vratar n., Vişegrad kz.,
Bosna l.: TD 164/166
Burak veled-i Kethuda Karagöz çf., Sopodniçe k.,
Brod n., Brod kz., Bosna l.: TD 164/250
Burak veled-i Murad çf., Drozgometva k., Saray n.,
Saray kz., Bosna l.: TD 164/260
Burak veled-i Virajik çf., Krine k., Olofça n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/341
Burak veled-i Yusuf çf., Banya k., Brod n., Brod kz.,
Bosna l.: TD 164/61
Burakbey çf., Milan k., Evreşil n., Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD 75/334
Burakbey imr., Yenişehir nf., Yenişehir n., Yenişehir kz.,
Tırhala l.: TD 36/1297
Burakbey bin Evrenos imr., Yenişehir nf., Yenişehir n.,
Yenişehir kz., Tırhala l.: TD 36/1292
Burakbey bin Evrenosbey Kervansarayı, Demürkapu,
Tırhala l.: TD 36/1292
Burakbey bin Evrenosbey Kervansarayı, Fenar nf.,
Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.: TD 36/1292
Burakbey bin Evrenosbey Türbesi, Vardar Yenicesi,
Tırhala l.: TD 36/1292
Burakbey bin Evrenosbey zv., Fenar nf., Fenar n.,
Fenar kz., Tırhala l.: TD 36/1292
Burakçelebi bin Eslemankethuda mülkü, Yanya kz.,
Yanya l.: TD 367/276
Burakçelebi ve Mustafaçelebi çf., Bana Luka k.,
Laşva n., Brod kz., Bosna l.: MAD 540/208
Burakçi k., bk. Rumbeyi k., Topolovakürekçiği, Hırsova kz., Silistre l
Burakobası k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/174
Burakpınarı mz., Silistre kz., Silistre l.: TD 370/393
Burakserasker Asiyabı, Drenova k., Belgrad n.,
Belgrad kz., Avlonya l.: TD 94/53
Buran k., Nevrekop kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/52
Burane k., Akçahisar n., Ohri l.: TD 367/412
Burani k., Timurinçe kz., Avlonya l.: TD 94/231
Buranye k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD 167/357
Burça k., Virbanya n., Brod kz., Bosna l.: MAD 540/124
Burçak/Burçaklı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/127
Burgayet k., Mat n., Mat kz., Ohri l.: TD 81/105
Burgaz, Gelibolu l.: TD 75/204
Burgaz k., Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD 75/403
Burgaz k., Yenice-i Vardar kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/133
Burgaz k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/163
Burgaz k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/14
Burgaz k., bk. Mudrinçe k., Kalkandelen kz., Sağkol,
Paşa l.
Burgaz yöresi, Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/34
Burgaz-ı Cedid kl., Balyabadra kz., Mora l.: TD 367/186
Burgaz-ı Cedid kl., İlok kl., Sirem: MAD 506/42
Burgaz-ı Cedid, İnebahtı kz., Tırhala l.: TD 101/5
Burgazderesi k., Kırkkilise kz., Vize l.: TD 370/271
Burgazderesi k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/85
Burgazderesi mz., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/34
Burgazlı k., Canbazan: TD 226/84
Burgazlı mz., bk. Muradbey mz., Kızılağaç kz., Sağkol,
Paşa l.
Burgazpınarı, Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/9
Burgoz-ı Uzguraf k., Sidrekapsi kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/108
Burhan k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/252
Burhan k., bk. Yenişehirli k., Karıyaya n., Gelibolu kz.,
Gelibolu l.
Burhan Doviçe/Burhantoviçe k., Yörükan-ı Selanik:
TD 225/252
Burhanağa m., Silistre nf., Silistre kz., Silistre l.: TD
370/383
Burhanağa md., Silistre kz., Silistre l.: TD 370/397
Burhanköyü k., bk. Yenişehirli k., Karıyaya n., Gelibolu kz., Gelibolu l.
Burhanlı k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/5
Burhanoğulları k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD 382/479
Burhanoğulları mz., Prevadi kz., Silistre l.: TD 370/436
Burhanoğulları/Karadoğanlar k., Şumnu kz., Niğbolu l.:
TD 382/611
Burhanviranı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/110
Burhova k., bk. Oseniçe k., Nevrekop kz., Solkol, Paşa l.
Burhova k., Nevrekop kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/52
Buriçe (?) k., Feth-i İslam n., Feth-i İslam kz., Vidin l.:
TD 370/604
Burina Çirkova k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.: TD 167/346
Burinçe k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.: TD
167/348
Burinçe k., bk. Mençik k., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.
Burinçi k., İzmirnik n., Alacahisar l.: TD 55/133
Burisne k., Kurbin n., Akçahisar kz., Ohri l.: TD
367/409
Buriş k., Mujake kz., Avlonya l.: TD 94/218
Burişye k., Grebene kz., Yanya l.: TD 367/293
Burka k., bk. Onçe k., Saray n., Saray kz., Bosna l.
Burkakaryesi mahalli, Saray n., Saray kz., Bosna l.:
TD 164/268
Burkalar mz., Yayçe n., Brod kz., Bosna l.: TD 164/376
Burleşe k., Angelikasrı kz., Karlıili l.: TD 367/6
Burleşe k., Voştiçe, Kalavrita n., Kalavrita kz., Mora l.:
TD 80/684
Burma k., bk. Progono k., Vumeri, Hulumiç n., Hulumiç kz., Mora l.
Burmat mz., Podgoriçe kz., İskenderiye l.: TD 367/318
Burmatatar k., Tataran-ı Aktav: MAD 4995/65
Burmaz/Burnaz n., Foça kz., Hersek l.: TD 174/7
Burnik k., Morava n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD
167/352
Burnupanbuklu k., Edirne n., Edirne kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/12
Burnupanbuklu k., Edirne n., Sağkol, Paşa l., Edirne kz.,
Taycıyan-ı Hassa: TD 172/368
Burokaniçe k., Bana Rudine n., Nova kz., Hersek l.:
TD 174/91
Buronye k., Jupe n., Karadağ kz., İskenderiye l.: TD
499/317
Burovça k., Boyimiye n., Ustrumca kz., Köstendil l.:
TD 167/278
Bursavaç k., Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/141
Bursik k., Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/128
Burşa k., İştin kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/156
Burşa k., Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.: TD 101/121
Buruk Yakub çf., Kılıç k., Keşan kz., Sağkol, Paşa
l./Gelibolu l.: TD 75/297
Buruma k., Hulumiç n., Hulumiç kz., Mora l.: TD 390/78
Burunaç k., bk. Gunovaç k., Lepaniçe n., Rudnik kz.,
Semendire l.
Buruncuklu mz., Aydos kz., Silistre l.: TD 370/450
159
Burunlu Ahad k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD 370/542
Burunlu Evhad k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/184
Burunluca İlyas Seyyid k., Silistre kz., Silistre l.: TD
370/387
Burunsuz k., Tataran-ı Aktav: TD 223/121
Burunsuz k., Tataran-ı Bozapa: TD 226/72
Burunsuz Dobri k., Tatarbazarı kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/110
Burunsuz Dobri k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: MAD
81/157b
Burunviran k., Evreşil n., Gelibolu kz., Gelibolu l.:
TD 75/353
Burusna k., Maglay n., Brod kz., Bosna l.: TD 164/29
Burusnik k., Belgrad n., Belgrad kz., Semendire l.:
TD 144/4
Burusnik k., Doyka k., Trebine n., Yenibazar kz.,
Bosna l.: TD 164/110
Buryani k., Drama kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/33
Busaşakul k., Rogam n., Dukakin vt.: TD 499/431
Buselnova k., bk. Kırçova k., İştib n., İştib kz., Köstendil l.
Busilçe k., Köprülü kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/179
Busilka k., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/267
Busilofça/İstrofça k., Lefçe n., Zagırlata kz.,
Alacahisar l.: TD 1011/772
Busince k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: MAD 81/55a
Businciler k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/55
Businçe k., İznepol n., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/218
Businçe k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/231
Businçi k., Sivricehisar n., Rudnik kz., Semendire l.:
MAD 506/21
Businde (?) Suyu, Selanik kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/105
Busine k., Prizrin n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD 167/376
Busino k., Morava n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD
167/363
Busmaniçe k., Sofya kz., Paşa l.: TD 236/93
Busovaç k., Visoka n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/5
Busovata k., Topolniçe n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/333
Bustra k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/45
Buşed k., bk. Brenik k., Topolniçe n., Novabırda kz.,
Vulçıtrın l.
Buşeva k., İştib n., İştib kz., Köstendil l.: TD 167/256
Buşiçe k., Sirçe n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.: TD 133/62
Buşinçe k., Kremenat n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.:
TD 133/49
Buşinçi k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.: TD
167/438
Buşine k., Grahova n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD 211/556
160
Buşinepolye k., Uziçe n., Pojega kz., Semendire l.:
MAD 506/26
Buşna k., Kukan n., Prepolye kz., Hersek l.: TD 91/4
Buşneş k., Kurbin n., Akçahisar kz., Ohri l.: TD 717/499
Buşniçe k., İştib n., İştib kz., Köstendil l.: TD 167/254
Buşterbad k., İskenderiye n., İskenderiye kz.,
İskenderiye l.: TD 367/307
Buştran-ı Büzürk k., Praşova n., İvranya kz., Köstendil l.: TD 167/299
Buştran-ı Küçük k., İpşine n., İvranya kz., Köstendil l.:
TD 167/294
Buştriçe k., Debri n., Hasha-i Arnavud kz., Prizrin l.:
TD 499/270
Buşuniçe k., Glama n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.: TD
167/323
Butan k., İvraca kz., Niğbolu l.: TD 370/527
Butim k., Nevrekop kz., Solkol, Paşa l.: TD 70/77
Butor k., Malakas n., Belgrad kz., Avlonya l.: TD 94/33
Butroniçe k., İznepol n., Şehirköy kz., Paşa l.: TD
130/99
Butroniçe k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/231
Butroniçe k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: MAD 81/57a
Buyak k., Morava n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD
977/164
Buyanofça k., Praşova n., İvranya kz., Köstendil l.:
TD 167/296
Buyanova k., Belgrad n., Belgrad kz., Semendire l.:
TD 144/61
Buyimir k., Bolvan n., Petros kz., Alacahisar l.: TD
167/445
Buykofça k., İvranya kz., Köstendil l.: TD 167/298
Buykofça k., Koçana n., İştib kz., Köstendil l.: TD
167/258
Buykofça k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.:
TD 1011/527
Buykofça k., Morava n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD
167/352
Buykofça/Berinofça k., Nogoriçe n., İştib kz., Köstendil l.: TD 167/261
Buykova k., bk. Bratilofça k., Nogoriçe n., İştib kz.,
Köstendil l.
Buykovaç k., Belgrad n., Belgrad kz., Semendire l.:
TD 978/174
Buykovaç k., Jelejnik n., Semendire kz., Semendire l.:
TD 144/16
Buykovaç k., Riyekan n., Nova kz., Hersek l.: TD
174/61
Buynofça k., Topolniçe n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/335
Buynovik k., Bırvenik n., Bırvenik kz., İzvornik l.:
TD 173/39
Buyova k., Avlonya kz., Avlonya l.: TD 94/305
Buysilofça k., Petros kz., Alacahisar l.: TD 55/144
Buz k., Luptine n., Depedelen kz., Avlonya l.: TD 94/5
Buzanoz/Orniç k., Modoniçe n., İzdin kz., Agrıboz l.:
TD 367/100
Buzci mz., Yagodine, Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.: MAD 506/23
Buzcu Şirmerd çf., Kuçeva n., Semendire kz.,
Semendire l.: MAD 506/11
Buzcu Şirmerd md., Semendire nf., Semendire kz.,
Semendire l.: TD 1011/422
Buzemeza m., Çayla k., Debri n., Hasha-i Arnavud kz.,
Prizrin l.: TD 499/276
Buzgar k., Çirmeniçe n., Debri kz., Ohri l.: TD 367/398
Buzi k., Arkadya n., Arkadya kz., Mora l.: TD 367/177
Buzi k., bk. Galati k., Arhos n., Arhos kz., Mora l.
Buzluk k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/166
Buzovçe k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.: TD
167/419
Buzovik k., Morava n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD
234/528
Büber bölgesi, Podgoriçe kz., İskenderiye l.: TD 367/317
Büberli k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/184
Büğrice k., Abrı n., Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD 75/603
Büğrü (?) mz., Varna kz., Silistre l.: TD 370/430
Büğrüceli k., Karinovası kz., Silistre l.: TD 370/461
Bük/Babük mz., Drama kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/30
Bükce k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/125
Büke mz., Siroz kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/73
Bükerceli k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/40
Büklü k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/48
Büklüözü k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/81
Büksüz k., Kırkkilise kz., Vize l.: TD 370/271
Bülfiruz k., bk. Umurbey k., Abrı n., Gelibolu kz.,
Gelibolu l.
Bülbülhatun m., Edirne nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/3
Bülbülkırı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/257
Bülharir k., bk. Ebülharir k., Yörükan-ı Kocacık
Büngüldeyik k., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/11
Bürüce k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/246
Bürüncüklü mz., Karinovası kz., Silistre l.: TD 65/109
Büyük Pınar, Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD 75/462
Büyük Alplı k., Düğüncüili n., Vize kz., Vize l.,
Müselleman-ı Çingane: TD 191/66
Büyük Alplı k., Müselleman-ı Vize: TD 191/156
Büyük Banaralı/Banaralı-yı Büzürk k., Tekfurdağı n.,
Tekfurdağı kz., Çirmen l., Müselleman-ı Çirmen:
TD 172/317
Büyük Canbaz k., bk. Canbazan-ı Büzürk k., Canbazan
Büyük Çamurlu k., bk. Bıyıklı İbrahim k., Hırsova kz.,
Silistre l.
Büyük Çekme/Büyük Çekmece nf./kasabası, Hasha-i
İstanbul kz., Vize l.: TD 370/308
Büyük Çeltükçü k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/67
Büyük Derindi k., bk. Timurci Ahad k., Çatalca n.,
Çatalca kz., Tırhala l.
Büyük Doğan k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/50
Büyük Doğancı k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/35
Büyük Doğancı k., Zağra-i Eskihisar kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/72
Büyük Drenova k., Nevrekop kz., Solkol, Paşa l.: TD
70/74
Büyük Evren k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/27
Büyük Gerdelli/Geredeli/Gerede-i Büzürk k., Ferecik kz.,
Sağkol, Paşa l.: TD 370/45
Büyük Gerede k., Pınarhisar n., Vize l.: TD 370/262
Büyük Gora k., Mat n., Mat kz., Ohri l.: TD 367/419
Büyük Göçmenli k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/22
Büyük Hamidli k., Zağra-i Eskihisar kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/73
Büyük İçik k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD 382/573
Büyük İkizce k., Prevadi kz., Silistre l.: TD 370/440
Büyük İpsalim k., Menlik n., Timurhisar kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/288
Büyük İstroyeva k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/88
Büyük İvlah k., Gölbaşı, Gora n., Ohri kz., Ohri l.:
TD 367/379
Büyük Kabniçka mz., Peremedi kz., Avlonya l.: TD
94/186
Büyük Kadı k., Yanbolu kz., Silistre l.: TD 65/117
Büyük Kadı k., Zağra-i Eskihisar kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/71
Büyük Kamer/Komariobası k., Lofça kz., Niğbolu l.:
MAD 11/246b
Büyük Kapu m., Palokasrıkalesi nf., Gelibolu l.: TD
75/139
Büyük Karakarlı k., bk. Karakarlı-i Büzürk k.,
Hayrabolu kz., Vize l.
Büyük Karvan k., Silistre kz., Silistre l.: TD 370/391
Büyük Kenisakeşişleri bağçesi, Laşva n., Brod kz.,
Bosna l.: TD 164/372
Büyük Kılıçlı/Kılıçlı-yı Büzürk k., Tekfurdağı n.,
Tekfurdağı kz., Çirmen l., Müselleman-ı Çirmen:
TD 172/293
Büyük Koru mz., Sin n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD
212/538
Büyük Kovaçiçe k., Yukarı Debri n., Debri kz., Ohri l.:
TD 367/394
Büyük Köprü m., Köprülü nf., Köprülü kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 149/678
161
Büyük Köy k., Aydos kz., Silistre l.: TD 370/447
Büyük Köy k., Hasköy n., Hasköy kz., Çirmen l.: TD
370/340
Büyük Köy k., bk. Desani k., Kesriçe n., Yenişehir kz.,
Tırhala l.
Büyük Kramolin k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD 370/538
Büyük Kulfalı k., Silivri kz., Vize l.: TD 370/301
Büyük Livani k., Depedelen kz., Avlonya l.: TD 94/191
Büyük Luçani k., Sin n., Iskıradin kz., Bosna l.: MAD
540/176
Büyük Meçkofça k., İştib n., İştib kz., Köstendil l.:
TD 167/253
Büyük Musa k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/20
Büyük Musa k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/198
Büyük Orman k., Hırsova kz., Silistre l.: TD 701/579
Büyük Osranik k., Dılgobırda n., Debri kz., Ohri l.:
TD 367/397
Büyük Otruk k., bk. Fuştani k., Olivir, Yenice-i
Vardar kz., Solkol, Paşa l.
Büyük Palıhorya k., Vize n., Vize l.: TD 370/250
Büyük Peşrevli k., Golos, Çatalca kz., Tırhala l.: TD
101/36
Büyük Pınar k., Varna kz., Silistre l.: TD 370/419
Büyük Pınarbeyli k., Müselleman-ı Vize: TD 191/138
Büyük Prışka k., Karlı n., Akçahisar kz., Ohri l.: TD
367/405
Büyük Reç k., Aşağı Debri n., Debri kz., Ohri l.: TD
367/372
Büyük Ribniçe k., Rika n., Debri kz., Ohri l.: TD 81/5
Büyük Saruhanlı k., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/8
Büyük Saruhanlı k., Kırkkilise kz., Vize l.: TD 370/273
Büyük Sekban k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/67
Büyük Sekban k., Müselleman-ı Vize: TD 191/133
Büyük Sekban k., Yörükan-ı Vize: TD 226/35
Büyük Selite k., Urake n., Mat kz., Ohri l.: TD
367/420
Büyük Sevindik k., Müselleman-ı Vize: TD 191/136
Büyük Sevindikli k., Çorlu kz., Vize l.: TD 370/294
Büyük Sevindikli/Sevindik-i Büzürk/Sevindik-i
Büyük k., Yörükan-ı Vize: TD 226/30
Büyük Sığırcı k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/16
Büyük Şatırlı k., Çatalca n., Çatalca kz., Tırhala l.:
TD 101/251
162
Büyük Şingin k., Bende n., Akçahisar kz., Ohri l.:
TD 367/412
Büyük Tekeli k., Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.: TD
101/220
Büyük Önlü/Büyünlü k., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/8
Büyük Üzgübenik k., Varna kz., Silistre l.: TD 370/424
Büyük Valtos k., bk. İksirovaltos k., Serfiçe kz.,
Solkol, Paşa l.
Büyük ve Küçük Kosor k., Sin n., Iskıradin kz., Bosna l.:
MAD 540/187
Büyük Vinarye k., Drama kz., Solkol, Paşa l.: TD 70/16
Büyük Viran k., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/33
Büyük Vironiçe k., İskenderiye n., İskenderiye kz.,
İskenderiye l.: TD 500/74
Büyük Yadrine k., Ozrin n., Brod kz., Bosna l.: TD
164/30
Büyük Yassıviran k., İpsala kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/79
Büyük Yazır/Yazır-ı Büzürk k., Tekfurdağı n., Tekfurdağı kz., Çirmen l., Müselleman-ı Çirmen: TD
172/266
Büyük Yazırlı k., Tekürdağı kz., Çirmen l.: TD 370/347
Büyük Yezere Gölü, Fragostin n., Mostar kz., Hersek l.:
TD 174/101
Büyük Zalaz m., Neguş k., Çetine n., Karadağ kz., İskenderiye l.: TD 499/343
Büyük Züncani k., bk. Kozluca k., Yenice-i Karasu kz.,
Solkol, Paşa l.
Büyükbaş mz., Ostroviçe n., Iskıradin kz., Bosna l.:
TD 164/362
Büyükbaşlı k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/51
Büyükbaşlı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/258
Büyükbaşlı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/130
Büyükhamidli k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/101
Büyükkarlı k., bk. Karlı-yı Büzürk k., Yörükan-ı Vize
Büyünlü, bk. Büyük Önlü
Büzürk çeltüknehri, Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/95
Büzürk İsa k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/236
Büzürk m., Dragozil k., Tikveş n., Ustrumca kz.,
Köstendil l.: TD 167/281
C
Cabaleş/Novasile k., Köprülü kz., Sağkol, Paşa l.: TD
73/234
Cabidede k., Yörükan-ı Vize: TD 226/23
Cabioğlu k., Yörükan-ı Vize: TD 226/29
Caca k., Badracık n., Badracık kz., Tırhala l.: TD 101/295
Cacaberza k., İlbasan kz., İlbasan l.: TD 477/38
Cafer çf., Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/138
Cafer çf., Brestiye k., Saray n., Saray kz., Bosna l.:
MAD 540/32
Cafer bin Davudbey çf., Borine Goriçe k., Visoka n.,
Saray kz., Bosna l.: TD 164/310
Cafer bin İlyas çf., Hotogoşta k., Visoka n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 164/5
Cafer bin Mehmed çf., Dolna Ustup k., Saray n.,
Saray kz., Bosna l.: TD 164/265
Cafer bin Mehmed çf., Hotiçine k., Saray n., Saray
kz., Bosna l.: TD 164/287
Cafer bin Murad çf., Past k., Vişegrad kz., Bosna l.:
MAD 540/14
Cafer bin Nasuh çf., Çapine mahalli, Saray n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 164/284
Cafer bin Sinanbey çf., Varoş k., Visoka n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 164/5
Cafer bin Zağonosçeribaşı çf., Olofça n., Vişegrad kz.,
Bosna l.: TD 164/165
Cafer ve Alişah ve Seferşah çf., Vuknevik k., Dubrovnik n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/294
Cafer ve Hasan veledeyn-i Ritaşik çf., Çernik k.,
Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/140
Cafer ve Hasançelebi veledan-ı Davudbey çf., Sin n.,
Iskıradin kz., Bosna l.: TD 164/343
Cafer ve Hüseyin ve Mehmed ve Pervane evlad-ı Milak
çf., Brod n., Brod kz., Bosna l.: TD 164/246
Cafer ve İsa veledeyn-i İbrahimbey çf., İvye k.,
Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/295
Cafer ve Mehmed ve Ferhad çf., Oşlan k., Rama n.,
Neretva kz., Bosna l.: MAD 540/84
Cafer ve Mehmed veledeyn-i Hacı Ali çf., Nadistenye
mahalli, Dubrovnik n., Saray kz., Bosna l.: TD
164/300
Cafer ve Muharrem veledeyn-i Timurçelebi çf., Planiniçe
mahalli, Visoka n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/313
Cafer ve Sefer çf., Zuçka k., Saray n., Saray kz., Bosna l.:
MAD 540/32
Cafer veled-i Abdullah çf., Sile k., Bobofça n., Brod
kz., Bosna l.: TD 164/253
Cafer veled-i Ahmed çf., Yoşaniçe k., Saray n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 164/273
Cafer veled-i Ali çf., Siyoçe k., Visoka n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 164/313
Cafer veled-i İlyas çf., Tobliçe k., Visoka n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 157/948
Cafer veled-i İstepan çf., Gorna Osova k., Boraç n.,
Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/115
Cafer veled-i İvan çf., Sin n., Iskıradin kz., Bosna l.:
MAD 540/181
Cafer veled-i Mahmud-ı Kirbikli çf., Biyoçe mahalli,
Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/257
Cafer veled-i Mesihvoyvoda çf., Podjepye k., Vratar n.,
Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/166
Cafer veled-i Milat çf./Bare mz., Saray n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 157/849
Cafer veled-i Selman çf., Umolani k., Neretva n.,
Neretva kz., Bosna l.: TD 164/222
Cafer veled-i Sinanbey bin İslam çf., Lubnik mz.,
Visoka n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/102
Cafer veled-i Yunus-ı Kırzik çf., Uzriçye k., Uskupye n.,
Neretva kz., Bosna l.: TD 164/233
Cafer veled-i Yusuf ve Turhan veled-i Karagöz çf.,
Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/125
Cafer veled-i Zağlı Bali çf., Laşva n., Brod kz.,
Bosna l.: MAD 540/126
Cafer veled-i Zağonos çf., Kartik mahalli, Boraç n.,
Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/174
Caferağa çf., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/192
Caferbey bin Davudbey çf., Visoka n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 164/56
Caferbey bin Odobçik çf., Sin n., Iskıradin kz., Bosna l.:
TD 164/366
Caferçelebi çf., Lukaviçe k., Saray n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 164/219
Caferçelebi bin Davudbey çf., Orgus mahalli, Hlivne n.,
Iskıradin kz., Bosna l.: TD 164/343
Caferli k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/93
Cafersipahi çf., Tırnova, Boraç n., Vişegrad kz.,
Bosna l.: TD 164/295
Cafersipahi ve Süleyman çf., Daştanska k., Visoka n.,
Saray kz., Bosna l.: TD 164/5
Cafervoyvoda k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/4
Cafervoyvoda k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/64
Cafervoyvoda/Mezraa-i Kesrice k., Varna kz., Silistre l.:
TD 475/97
Cafervoyvodakuyusu k., bk. Üçorman k., Varna kz.,
Silistre l.
Cagoşta k., Sokol n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/27
163
Caha maa Zonato k., Krevukor n., Karitena kz., Mora l.:
TD 80/337
Cami m., Aydos nf., Aydos kz., Silistre l.: TD 370/446
Cami m., Baba nf., Hırsova kz., Silistre l.: TD 370/417
Cami m., Babaeskisi nf., Babaeskisi kz., Vize l.: TD
370/286
Cami m., Balıklağu nf., Mangub kz., Kefe l.: TD 370/487
Cami m., Bedriç nf., Bedriç n., Köstendil l.: TD 167/267
Cami m., Çirmen nf., Çirmen kz., Çirmen l.: TD 370/321
Cami m., Dimetoka nf., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/19
Cami m., Fenar nf., Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.:
TD 105/221
Cami m., Ferecik nf., Ferecik kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/43
Cami m., Hasköy nf., Kırkkilise kz., Vize l.: TD 370/274
Cami m., İncüğez nf., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.:
TD 370/314
Cami m., İskenderiye nf., İskenderiye kz., İskenderiye l.: TD 367/305
Cami m., İştib nf., İştib n., Köstendil l.: TD 167/249
Cami m., Kale, Tırnova nf., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD
370/539
Cami(-i diğer) m., Tırnova nf., Tırnova kz., Niğbolu l.:
TD 370/539
Cami m., Kalkandelen nf., Kalkandelen kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/137
Cami m., Kestorya nf., Kestorya kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/160
Cami m., Kırçova nf., Kırçova kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/146
Cami m., Köprülü nf., Köprülü kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/178
Cami m., Kratova nf., Kratova kz., Köstendil l.: TD
167/245
Cami m., Lofça nf., Lofça kz., Niğbolu l.: TD 370/531
Cami m., Mangub nf., Mangub kz., Kefe l.: TD 370/486
Cami m., Pınarhisar nf., Pınarhisar kz., Vize l.: TD
370/262
Cami m., Pirlepe nf., Pirlepe kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/167
Cami m., Rodoscuk nf., Tekürdağı kz., Çirmen l.: TD
370/348
Cami m., Rogatiçebazarı nf., Boraç n., Vişegrad kz.,
Bosna l.: TD 164/23
Cami m., Seydikavağı k., Bolayır, Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD 75/375
Cami m., Silistre nf., Silistre kz., Silistre l.: TD 370/383
Cami m., Tatarbazarı nf., Tatarbazarı kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/109
Cami m., Ustrumca nf., Ustrumca n., Köstendil l.: TD
167/267
164
Cami m., Ürgüb nf., Ürgüb n., Alacahisar l.: TD 167/419
Cami m., Vişegradbazarı nf., Vişegrad n., Vişegrad kz.,
Bosna l.: TD 164/18
Cami m., Vize nf., Vize kz., Vize l.: TD 370/245
Cami m., Yanbolu nf., Yanbolu kz., Silistre l.: TD
370/451
Cami m., Yenice-i Çırpan nf., Yenice-i Çırpan kz.,
Çirmen l.: TD 370/335
Cami m., Yenice-i Karasu nf., Yenice-i Karasu kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/20
Cami m., Zağra-i Eskihisar nf., Zağra-i Eskihisar kz.,
Sağkol, Paşa l.: TD 370/67
Cami/Doğancı m., Hasköy nf., Hasköy kz., Çirmen l.:
TD 370/337
Cami/Kethuda Bali/Eskikarbansaray m., Niğbolu nf.,
Niğbolu kz., Niğbolu l.: TD 416/44
Cami mahalli, Saray n., Saray kz., Bosna l.: MAD
540/31
Cami-i Ahmedbey m., Gelibolu nf., Gelibolu kz.,
Gelibolu l.: TD 75/18
Cami-i Atik, Karaverye nf., Karaverye kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/144
Cami-i Atik, Sofya nf., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/194
Cami-i Atik, bk. Eski c., Hayrabolu nf., Hayrabolu kz.,
Vize l.
Cami-i Atik m., Bana nf., Bana kz., Vidin l.: TD
370/598
Cami-i Atik m., Edirne nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/2
Cami-i Atik m., İzdin nf., İzdin n., İzdin kz., Agrıboz l.:
TD 367/95
Cami-i Atik m., Kırkkilise nf., Kırkkilise kz., Vize l.:
TD 370/268
Cami-i Atik m., Selanik nf., Selanik kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/82
Cami-i Atik m., Vidin nf., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/567
Cami-i Atik m., Yenişehir nf., Yenişehir n., Yenişehir kz., Tırhala l.: TD 105/357
Cami-i Atik-i Sultan Mehmedhan m., Saray nf.,
Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD 157/224
Cami-i Ayasofya m., Selanik nf., Selanik kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/82
Cami-i Cedid, bk. Üçşerefeli c., Edirne nf., Edirne kz.,
Sağkol, Paşa l.
Cami-i Cedid m., Bergoz nf., Bergoz kz., Vize l.: TD
370/289
Cami-i Cedid m., Çorlu nf., Çorlu kz., Vize l.: TD
370/297
Cami-i Cedid m., İnebazarı nf., Tekürdağı kz., Çirmen l.: TD 370/344
Cami-i Cedid m., Kale-i Birun, Kefe nf., Kefe kz.,
Kefe l.: TD 370/481
Cami-i Cedid m., Karinovası nf., Karinovası kz.,
Silistre l.: TD 370/460
Cami-i Cedid m., Vidin nf., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/567
Cami-i Cedid m., Yenişehir nf., Yenişehir n., Yenişehir kz., Tırhala l.: TD 105/359
Cami-i Cedid/Altuncu m., Edirne nf., Edirne kz.,
Sağkol, Paşa l.: TD 370/2
Cami-i Evrenosbey m., Yenice-i Vardar nf., Yenice-i
Vardar kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/127
Cami-i Gülfemhatun m., İpek nf., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/322
Cami-i Hacı Mehmed m., Bana nf., Bana kz., Vidin l.:
TD 370/598
Cami-i Hacı Nebi m., Frenkhisarı kl., Kefe nf., Kefe kz.,
Kefe l.: TD 370/481
Cami-i Hacı Veli m., Semendirekalesi varoşu, Semendire kz., Semendire l.: MAD 506/4
Cami-i Hamza-i Bosna m., Kale-i Hak, Kefe nf.,
Kefe kz., Kefe l.: TD 370/482
Cami-i Hasanbey m., Yenibazar nf., Yenibazar n.,
Yenibazar kz., Bosna l.: TD 164/13
Cami-i İsabey m., Yenibazar nf., Yenibazar n.,
Yenibazar kz., Bosna l.: TD 164/12
Cami-i İshakçelebi m., Tatarbazarı nf., Tatarbazarı kz.,
Sağkol, Paşa l.: TD 370/109
Cami-i İshakpaşa m., Selanik nf., Selanik kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/83
Cami-i İskenderkethuda m., Saray nf., Saray n.,
Saray kz., Bosna l.: TD 157/233
Cami-i Kapucubaşı Hamzavoyvoda m., Yenibazar nf.,
Yenibazar n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD 164/12
Cami-i Kara Ali m., Bazar-ı Sopot nf., Nevesine n.,
Foça kz., Hersek l.: TD 167/474
Cami-i Kasab Muhyiddin m., Prevadi nf., Prevadi kz.,
Silistre l.: TD 370/434
Cami-i Kasımiye m., Selanik nf., Selanik kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/82
Cami-i Kasımpaşa m., Edirne nf., Edirne kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/3
Cami-i Kasımpaşa m., Kale-i Birun, Kefe nf., Kefe kz.,
Kefe l.: TD 370/481
Cami-i Kasımpaşa m., Selanik nf., Selanik kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/83
Cami-i Kebir, Edirne nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/6
Cami-i Kebir, Gelibolu nf., Gelibolu kz., Gelibolu l.:
TD 75/490
Cami-i Kebir, Sofya nf., Sofya kz., Paşa l.: TD
370/205
Cami-i Kebir-i Köhne, Çorlu nf., Çorlu kz., Vize l.:
TD 370/299
Cami-i Kebir m., Çorlu nf., Çorlu kz., Vize l.: TD
370/297
Cami-i Kebir m., Filibe nf., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/85
Cami-i Kebir m., Ilıca nf., Ilıca n., Köstendil l.: TD
167/217
Cami-i Kebir m., Kale-i Birun, Kefe nf., Kefe kz.,
Kefe l.: TD 370/481
Cami-i Kebir m., Kırkkilise nf., Kırkkilise kz., Vize l.:
TD 370/268
Cami-i Kebir m., Mıgalkara nf., Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD 75/111
Cami-i Kebir m., Siroz nf., Siroz kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/64
Cami-i Kebir m., Tırhala nf., Tırhala n., Tırhala kz.,
Tırhala l.: TD 367/230
Cami-i Kebir m., Üsküb nf., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/121
Cami-i Kebir m., Zağra-i Eskihisar nf., Tataran-ı Aktav:
MAD 4995/51
Cami-i Köhne, Mıgalkara nf., Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD 75/547
Cami-i Köhne, Üsküb nf., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/126
Cami-i Köhne m., Bergoz nf., Bergoz kz., Vize l.: TD
370/289
Cami-i Köhne m., İnebazarı nf., Tekürdağı kz., Çirmen l.: TD 370/344
Cami-i Köhne m., İpsala nf., İpsala kz., Sağkol, Paşa l.,
Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/83
Cami-i Köhne m., İpsala nf., İpsala kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/78
Cami-i Köhne m., Sofya nf., Sofya kz., Paşa l.: TD
370/191
Cami-i Mehmedbey bin Lala Hamza m., Tırhala nf.,
Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.: TD 367/230
Cami-i Mesihpaşa m., Gelibolu nf., Gelibolu kz.,
Gelibolu l.: TD 75/23
Cami-i Mevlana Arab m., Saray nf., Saray n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 157/228
Cami-i Mustafabey bin İskenderpaşa m., Saray nf.,
Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD 157/244
Cami-i Mustafabey m., Tırhala nf., Tırhala n., Tırhala kz.,
Tırhala l.: TD 367/230
Cami-i Mustafapaşa m., Nevrekop nf., Nevrekop kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/47
Cami-i Noktacızade m., Edirne nf., Edirne kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/3
Cami-i Ömerbey/Mescid-i Bazar m., Mıgalkara nf.,
Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD 75/109
165
Cami-i Sinan m., Hlivne nf., Hlivne n., Sarumeşe,
Iskıradin kz., Bosna l.: TD 157/381
Cami-i Sinanağa m., Maden-i Trebçe nf., Vulçıtrın kz.,
Vulçıtrın l.: TD 167/339
Cami-i Sultan Bayezidhan m., Foça nf., Foça kz.,
Hersek l.: TD 1043/2
Cami-i Sultan Mehmed m., Prizrin nf., Prizrin n.,
Prizrin l.: TD 368/43
Cami-i Sultan Mehmedhan m., İpek nf., İpek kz.,
İskenderiye l.: TD 367/322
Cami-i Sultan Mehmedhan m., Şehirköy nf., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/221
Cami-i Sultan Mehmedhan el-Gazi m., Priştine nf.,
Priştine n., Vulçıtrın l.: TD 167/351
Cami-i Şehzade m., Kerş nf., Kerş kz., Kefe l.: TD
370/490
Cami-i Şerefüddin m., Visokavaroşubazarı nf., Visoka n.,
Saray kz., Bosna l.: TD 164/19
Cami-i Şerif, Ustrumca nf., Ustrumca n., Köstendil l.:
TD 167/206
Cami-i Şerif m., Agrıboz nf., Agrıboz n., Agrıboz kz.,
Agrıboz l.: TD 367/62
Cami-i Şerif m., Foça nf., Foça kz., Hersek l.: TD
167/455
Cami-i Şerif m., Gümülcine nf., Gümülcine n.,
Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/7
Cami-i Şerif m., Kale-i Enderuni, Rodos nf., Rodos kz.,
Rodos l.: TD 367/204
Cami-i Şerif m., Niğbolu nf., Niğbolu kz., Niğbolu l.:
TD 370/505
Cami-i Şerif m., Niş nf., Niş kz., Semendire l.: TD
1007/424
Cami-i Şerif m., Novabırda nf., Novabırda kz., Vulçıtrın l.: TD 167/319
Cami-i Şerif m., Semendire nf., Semendire kz.,
Semendire l.: MAD 506/4
Cami-i Şerif m., Silivri nf., Silivri kz., Vize l.: TD 370/303
Cami-i Şerif m., Timurhisarı nf., Timurhisarı kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/57
Cami-i Şerif m., bk. Yakub Kasab m., Kızılağaç nf.,
Kızılağaç kz., Sağkol, Paşa l.
Cami-i Şerif-i İbrahimpaşa m., Rodos nf., Rodos kz.,
Rodos l.: TD 367/204
Cami-i Şerif-i Sultan Bayezidhan m., Leskovçe nf.,
Leskovçe n., Niş kz., Alacahisar l.: TD 567/291b
Cami-i Şerif-i Sultan Mehmed m., Vulçıtrın nf.,
Vulçıtrın n., Vulçıtrın l.: TD 167/340
Cami-i Şeyh Ferruh m., Saray nf., Saray n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 157/246
Cami-i Yahyapaşa m., Saray nf., Saray n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 157/226
Cami-i Yakubbey m., Florina nf., Florina kz., Solkol,
Paşa l.: TD 235/6
166
Cami-i Yakubbey m., bk. Çamlıca m., Gelibolu nf.,
Gelibolu kz., Gelibolu l.
Camili m., bk. Hoca Hamza m., İpsala nf., İpsala kz.,
Sağkol, Paşa l.
Camuzlu k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/145
Can Şeyhhacı k., Hırsova kz., Silistre l.: TD 370/413
Canbaz/Canbazlar k., Canbazan: TD 226/90
Canbaz m., Zağra-i Eskihisar nf., Tataran-ı Aktav:
MAD 4995/60
Canbaz Sinan bin Abdullah samakovu, Samakov,
Paşa l: TD 370/115
Canbazan/Doğancıçiftliği k., Dimetoka kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/37
Canbazan-ı Büzürk/Büyük Canbaz k., Canbazan: TD
226/85
Canbazan-ı Küçük k., Canbazan: TD 226/85
Canbazkuyusu k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/71
Canbazlar k., Canbazan: TD 226/84
Canbazlar k., Selanik kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/100
Canbazlar k., Yenişehir n., Yenişehir kz., Tırhala l.: TD
101/43
Canbazlar k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/166
Canbazlar k., bk. Kara Ali k., Harala n., Mıgalkara kz.,
Gelibolu l.
Canbazlar/Kuşlu k., Abrı n., Mıgalkara kz., Gelibolu l.:
TD 75/542
Canbazlı k., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/9
Canbazlı k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/31
Canbazviranı k., Zağra-i Eskihisar kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/71
Cangarapulo k., Narda kz., Yanya l.: TD 367/283
Cani k., Kırkkilise kz., Vize l.: TD 370/272
Cani m., Radovişte k., Ustrumca n., Ustrumca kz.,
Köstendil l.: TD 167/269
Cani Hızır k., Hayrabolu kz., Vize l.: TD 370/281
Canib-i Yemin/Sağkol, Paşa l.: TD 167/1
Canib-i Yesar/Solkol, Paşa l.: TD 167/1
Canikli k., Dimetoka n., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/23
Cankublı k., Kerş kz., Kefe l.: TD 370/490
Canlar (?) k., Yenişehir n., Yenişehir kz., Tırhala l.:
TD 101/167
Canos k., Zihne kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/41
Canpaşa k., Hırsova kz., Silistre l.: TD 370/415
Canpaşa k., Silistre kz., Silistre l.: TD 370/395
Carovik m., Pirlepe nf., Pirlepe kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/168
Carullah ve Mustafa çf., Dragomanik mahalli, Vişegrad kz., Bosna l.: MAD 540/15
Catik k., Bobofça n., Brod kz., Bosna l.: MAD 540/53
Cavne k., Tara n., Prepolye kz., Hersek l.: TD 174/85
Caydarava k., Prizrin n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD
167/376
Cayim bölgesi, Koniçe n., Premedi kz., Yanya l.: TD
367/298
Cayimoğlu Alibey Köprüsü, Sarandapor Nehri,
Koniçe n., Premedi kz., Yanya l.: TD 367/298
Cebe k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/81
Cebe Aydın k., Varna kz., Silistre l.: TD 370/424
Cebeci Yunus çf., Prosiçenova k., Boraç n., Vişegrad kz.,
Bosna l.: TD 164/118
Cebeci Yunus veled-i Abdullah çf., Tuşine k., Boraç n.,
Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/158
Cebeci Yunus veled-i Abdullah ve Ali çf., Laniska k.,
Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/137
Cebeciköy k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.: TD 370/310
Cebel k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/210
Cebel k., Yörükan-ı Vize: TD 226/12
Cebelli k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/76
Cebindol k., Ras n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD 164/85
Cedid m., Novabırda nf., Novabırda kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/320
Cedid m., Sofya nf., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/191
Cedid Çömlekciyan m., Manastır nf., Manastır kz.,
Sağkol, Paşa l.: TD 149/366
Cedid Kasab m., Novabırda nf., Novabırda kz.,
Vulçıtrın l.: TD 167/319
Cedin k., Bende n., Akçahisar kz., Ohri l.: TD 367/413
Cegrilofça k., İznepol n., Şehirköy kz., Paşa l.: TD
236/596
Cehennem vadisi, Yenibazar kz., Bosna l.: TD 164/386
Cehrova m., Pirlepe nf., Pirlepe kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 4/9
Cehuli k., Babaeskisi kz., Vize l.: TD 370/286
Celal çf., Laşva n., Brod kz., Bosna l.: MAD 540/127
Celal Seyyid k., bk. Başpınar k., Hırsova kz., Silistre l.
Celali k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/79
Celalli k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/44
Celebler k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/251
Celladlar k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/100
Cem Halil k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/50
Cem Halil k., bk. Kara Bektaş k., Aydos kz., Silistre l.
Cemaat-i Ahad mz., Vadi-yi Kili ve Akkirman,
Silistre l.: TD 370/430
Cemaat-i Eyyubfakih k., bk. Kürekcik k., Hırsova kz.,
Silistre l.
Cemaat-i Gebran m., Varoş-ı Kale-i Belgrad, Belgrad kz.,
Semendire l.: TD 187/246
Cemaat-i Gebran m., Vize nf., Vize kz., Vize l.: TD
370/245
Cemaat--i Öksüzler k., bk. Karaca Ali k., Çorlu kz.,
Vize l.
Cemaat-i Sarugöllü k., bk. Ahmedkuyusu k., Hırsova kz.,
Silistre l.
Cemaat-i Timur k., bk. Tanrıverdi k., Hırsova kz.,
Silistre l.
Cemaat-i Yamakan mz., Ferecik kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/46
Cemari k., Resava n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD
1011/65
Cemerne y., Gaçka n., Nova kz., Hersek l.: TD 174/45
Cemrohor/Lefterehor k., Karaverye kz., Solkol, Paşa l.:
TD 433/743
Cemşidli k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/13
Cemşidzade m., bk. Mescid-i Veled-i Cemşid m.,
Gelibolu nf., Gelibolu kz., Gelibolu l.
Cemşidzade/Cemşidoğlu md., Gelibolu nf., Gelibolu kz.,
Gelibolu l.: TD 75/486
Cemviranı mz., Hatunili n., Pınarhisar kz., Vize l.:
TD 370/264
Cencene k., Mizistre n., Mizistre kz., Mora l.: TD 390/162
Ceneviz kl., Azak nf., Azak kz., Kefe l.: TD 370/490
Cenkci k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/83
Cer k., Köprülü kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/178
Ceran k., Lomniçe n., Semendire kz., Semendire l.: TD
1011/460
Cerankuyusu k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/140
Cerater/Kameniçe k., Morova-i Rudnik n., Rudnik kz.,
Semendire l.: TD 1011/892
Ceskova k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/329
Cestelin k., İvranya kz., Köstendil l.: TD 167/302
Cevan k., İskenderiye n., İskenderiye kz., İskenderiye l.:
TD 36M/33
Cevan k., Manastır kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/161
Cevelankovanlığı mz., Hatunili n., Pınarhisar kz.,
Vize l.: TD 370/266
Cevher beli, Lofça kz., Niğbolu l.: TD 370/534
Cevher k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/265
Cevherağa m., Tırhala nf., Tırhala n., Tırhala kz.,
Tırhala l.: TD 36/1314
Cevherağa/Cevhersubaşı Köprüsü, Tırhala n., Tırhala kz.,
Tırhala l.: TD 367/246
Cevherağa/Cevhersubaşı md., Tırhala nf., Tırhala n.,
Tırhala kz., Tırhala l.: TD 367/246
Cevherağa/Cevhersubaşı Muallimhanesi, Tırhala nf.,
Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.: TD 367/246
Cevizkaya/Cevizlikaya k., Yörükan-ı Vize: TD 226/19
Cevizler k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/26
Cevizliköy k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/74
Cırcır m., Dimetoka nf., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/19
Cibri nf., İvraca kz., Niğbolu l.: TD 370/526
Cibudkofça k., Golubara n., Rudnik kz., Semendire l.:
TD 1011/996
167
Cice k., bk. Karaca Davud k., Kızılağaç kz., Sağkol,
Paşa l.
Ciciler k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/46
Cicina k., Libomir n., Nova kz., Hersek l.: TD 174/20
Cicina(-i diğer) k., Libomir n., Nova kz., Hersek l.:
TD 174/20
Cihanşah ve Kurd Bali ve Mustafa çf., Dobrine k.,
Visoka n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/311
Cihanşahhatun binti Mehmed çf., Laşva n., Brod kz.,
Bosna l.: MAD 540/62
Cil k., bk. Ojgay k., İpek kz., İskenderiye l.
Cilardi k., Kalavrita n., Kalavrita kz., Mora l.: TD
367/145
Cileva m., Gradeç k., Koçana n., İştib kz., Köstendil l.:
TD 267/658
Cilofça k., Petros kz., Alacahisar l.: TD 167/441
Cilve/Kara Cilve (?) k., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 138/2
Cimlice (?) mz., Mileşeva n., Prepolye kz., Hersek l.:
TD 174/75
Cinbi, Evreşil n., Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD 75/216
Cinbi n., Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD 75/361
Cincine k., Gorna Rudine n., Nova kz., Hersek l.: TD
174/43
Cinofça/Vişoviçe k., Radomir n., Ilıca kz., Köstendil l.:
MAD 170/395b
Cipno k., Mileşeva n., Prepolye kz., Hersek l.: MAD
22997/389
Cir mz., Prevadi kz., Silistre l.: TD 370/441
Cirnaç mz., Sarumişe n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD
164/232
Cirnelova k., Morova-i Rudnik n., Rudnik kz.,
Semendire l.: TD 1011/921
Cisr-i Köhne, Narda Abı, Narda kz., Yanya l.: TD
367/280
Civel k., Prevadi kz., Silistre l.: TD 370/436
Civeturak k., Gorajde n., Foça kz., Hersek l.: MAD
22997/22
Civloz k., Kalavrita n., Kalavrita kz., Mora l.: TD 390/213
Conci k., İsferlik kz., Vidin l.: TD 370/605
Coraho k., Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.: TD 101/116
Corokovik k., Maglay n., Brod kz., Bosna l.: TD 164/29
Coya k., Hulumiç n., Hulumiç kz., Mora l.: TD 390/83
Cömerdler k., Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.: TD 101/195
Cömerdler k., Tataran-ı Tırhala: TD 225/284
Creb k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.: TD 144/247
Creve k., Golubara n., Rudnik kz., Semendire l.: TD
1011/992
Cubranik mz., Graçaniçe k., Sokol n., Srebreniçe kz.,
İzvornik l.: TD 173/92
168
Cucan k., bk. Obreza k., Resava n., Braniçeva kz.,
Semendire l.
Cucur (?) mz., İzmirnik n., Alacahisar l.: TD 167/447
Cudnak k., Morava n., Pojega kz., Semendire l.: TD
1011/876
Cuhofça mz., Petros kz., Alacahisar l.: TD 167/441
Cuhudpınarı k., bk. İzderilçe k., Kestorya kz., Solkol,
Paşa l.
Cuhular k., Dömeke n., Çatalca kz., Tırhala l.: TD
101/268
Cuhular k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/93
Cuhular k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/72
Cuhulu k., Yörükan-ı Vize: TD 226/39
Cukle k., Laşva n., Brod kz., Bosna l.: TD 164/242
Cullen/Nalband k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD 775/201
Cuma k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/47
Cumabazarı k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/42
Cumabazarı/Çaputlu nf., Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.:
TD 101/179
Cumabazarı/Çaputlu nf., Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.,
Yörükan-ı Kocacık: TD 222/34
Cumabazarı/Çaputlu nf., Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.,
Kıbtiyan: TD 120/248
Cumabazarınefs k., Dubniçe n., Ilıca kz., Köstendil l.:
TD 167/230
Cumalı k., Tataran-ı Aktav: MAD 4995/57
Cumalı/Çavuş k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD 439/220
Cura Alpohor k., Arhos n., Arhos kz., Mora l.: TD
446/264
Curacı k., Yörükan-ı Vize: TD 226/42
Curanlı k., Tataran-ı Aktav: TD 223/115
Curanlı k., Zağra-i Eskihisar kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/68
Curaobası/Müsellemyeri k., Niğbolu kz., Niğbolu l.:
MAD 11/128a
Curci k., Aspiropotam, Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.:
TD 101/108
Curikova k., Niğbolu kz., Voynugan-ı Istabl-ı Amire:
TD 151/187
Curile k., Yanya kz., Yanya l.: TD 273/160
Curineç k., İsferlik kz., Vidin l.: TD 370/605
Curunoba k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/182
Curyani k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/91
Cuykofça k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD 977/123
Cüceler k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/97
Cücesekban k., bk. Mahmudlar k., Silivri kz., Vize l.
Cühud Bergozu/Sirilye k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.:
TD 286/249
Cühudviranı k., Golos, Çatalca kz., Tırhala l.: TD 101/36
Cühudviranı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/95
Cüllah/Haraccı m., Hasköy nf., Hasköy kz., Çirmen l.:
TD 370/337
Cüllah Ali çf., Demürcili k., Gelibolu kz., Gelibolu l.:
TD 75/380
Cüllah Aziz k., bk. Cüllahan k., Filibe kz., Sağkol,
Paşa l.
Cüllah Aziz/Uysallar k., Zağra-i Eskihisar kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 73/97
Cüllah Divane k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/142
Cüllah Hamza k., bk. Çeltükçü k., Kesriçe n.,
Yenişehir kz., Tırhala l.
Cüllah Hızır çf., Demürcili k., Gelibolu kz., Gelibolu l.:
TD 75/380
Cüllah İbrahimcemaati k., bk. Podimir k., İştib n.,
İştib kz., Köstendil l.
Cüllah Musa k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/141
Cüllah Mustafa k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/100
Cüllah Sinan veled-i Yakub çf., Bekmezli k., Keşan kz.,
Sağkol, Paşa l./Gelibolu l.: TD 75/322
Cüllahan m., Pirlepe nf., Pirlepe kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/167
Cüllahan m., bk. Hacı Timurhan m., Zağra-i Eskihisar nf., Zağra-i Eskihisar kz., Sağkol, Paşa l.
Cüllahan/Cüllah Aziz/Satıbey k., Filibe kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/94
Cüllahlar k., bk. Ahmedler k., Platimana bölgesi,
Yenişehir kz., Tırhala l.
Cüllahlar/Karakocalı k., Selanik kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/100
Cüllahlı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/161
Cündi Ahmed m., Sofya nf., Sofya kz., Paşa l.: TD
370/191
Cündi Kasım çf., Islavyegora k., Bobofça n., Brod kz.,
Bosna l.: TD 164/253
Cündi Sinanbey çf., Taşgun k., Abrı n., Mıgalkara
kz., Gelibolu l.: TD 75/321
Cündi Sinanbey havlısı, Taşgun k., Abrı n., Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD 75/321
Cüneyd k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/94
Cüneyd m., Zağra-i Eskihisar nf., Zağra-i Eskihisar kz.,
Sağkol, Paşa l.: TD 370/67
Cüneyd mz., Yanbolu kz., Silistre l.: TD 370/457
Cüneydfakih m., Filibe nf., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 494/523
169
Ç
Çabik k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.: TD
977/80
Çaçaka k., Magliç n., Pojega kz., Semendire l.: MAD
506/25
Çaçaka k., Morava n., Pojega kz., Semendire l.: TD
1011/930
Çaçaniçe k., Jelejnik n., Semendire kz., Semendire l.:
TD 144/77
Çaçine k., Zaplana, Niş n., Niş kz., Semendire l.: MAD
506/38
Çaçine k., bk. Yançik k., Popol n., Yenibazar kz.,
Bosna l.
Çaçli k., Dubrovnik n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/259
Çaçli k., Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/259
Çaçorofça k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/225
Çaçorol mz., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 236/340
Çaçuni k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 26M/20
Çaçviçe k., Ostroviçe n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD
164/45
Çaçvine kl., Mostar kz., Hersek l.: TD 174/157
Çaçvine mz., Mostar n., Mostar kz., Hersek l.: TD
91/181
Çaçvinekalesi/Kale-i Çaçvine k., İmote n., Mostar kz.,
Hersek l.: TD 174/157
Çadırköy-i Bala k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD
370/542
Çadırköy-i Zir k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD 370/542
Çadırlı k., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/9
Çadırlı k., Tataran-ı Yanbolu: TD 222/93
Çadırlı k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/20
Çadırlı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/80
Çadırlı k., bk. İtanası k., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.
Çadırlı/Çeribaşı k., Kızılağaç kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/57
Çadine k., Mileşeva n., Prepolye kz., Hersek l.: TD
91/148
Çadovine k., Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/125
Çagali k., bk. Kalivya-i Kömürcüler k., Tırhala n.,
Tırhala kz., Tırhala l.
Çaganofça k., Praşova n., İvranya kz., Köstendil l.:
TD 167/295
Çaglan k., Belgrad n., Belgrad kz., Semendire l.: TD
187/335
Çaglaviçe k., Priştine n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD
977/159
Çaglevik mz., Maglay n., Brod kz., Bosna l.: TD 164/350
170
Çagor k., Manastır n., Manastır kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/156
Çagoşit k., İştin kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/156
Çagrofça k., Zaplana, Niş n., Niş kz., Semendire l.:
MAD 506/38
Çağatay Asiyabı, Duna Abı, Silistre l.: TD 370/445
Çağatay İlyas Asiyabı, Duna Abı, Silistre l.: TD
370/445
Çağatay İsa k., Hırsova kz., Silistre l.: TD 370/411
Çağatayyaylası mz., Hırsova kz., Silistre l.: TD 370/411
Çağılhisar k., bk. Ayo Vasil k., Koritos n., Koritos
kz., Mora l.
Çağırgan k., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/8
Çağırganlı k., bk. Manyaslı k., Müselleman-ı Çirmen
Çağırganlı k., Tataran-ı Yanbolu: TD 222/82
Çağırganlı k., Tatarbazarı kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/111
Çağırganlı k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/22
Çağırganlı k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/73
Çağırganlı k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/55
Çağırganlı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/232
Çağırğanlı mz., bk. Keremüddin mz., Yanbolu kz.,
Silistre l.
Çağlayık k., Yenice-i Karasu kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/21
Çağlayık mdn., Yenice-i Karasu kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/21
Çağlayık mz., Prevadi kz., Silistre l.: TD 370/436
Çağrani k., Kalkandelen kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/140
Çaka (?) dalyanı, bk. İstala dalyanı, Karitena kz.,
Mora l.
Çakallı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/31
Çakalobası k., bk. Köpekli k., Vize n., Vize l.
Çakeri Sinanbey Muallimhanesi, Siroz nf., Siroz kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/74
Çakıllı k., Müselleman-ı Vize: TD 191/152
Çakıllı k., Vize n., Vize l.: TD 370/256
Çakıllı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/39
Çakılviranı k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.: TD
370/306
Çakır k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/100
Çakır Akıncı çf., Neretva n., Neretva kz., Hersek l.:
TD 91/126
Çakıradası k., bk. Hızır k., Kırkkilise kz., Vize l.
Çakırağa k., bk. Yapağılı k., Silivri kz., Vize l.
Çakırağa m., Edirne nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/1
Çakırcı çf., Hisarbeyi k., Harala n., Mıgalkara kz.,
Gelibolu l.: TD 67/187
Çakırcı çf., bk. Doğancı Oruç çf., Ferecik kz., Sağkol,
Paşa l.
Çakırcı/Çakırcılı k., Tataran-ı Aktav: MAD 4995/55
Çakırcıçamurlusu k., Silistre kz., Silistre l.: TD 65/123
Çakırcıçamurlusu mz., Silistre kz., Silistre l.: TD 370/388
Çakırcıyan k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/97
Çakırderesi k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/55
Çakıri k., Varna kz., Silistre l.: TD 370/432
Çakırlar k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/91
Çakırlar k., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/9
Çakırlar/Acılar k., Yenice-i Karasu kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/26
Çakırlar mz., Yenice-i Karasu kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/23
Çakırlı k., Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.: TD 101/210
Çakırlı k., Hasköy n., Hasköy kz., Çirmen l.: TD 370/339
Çakırlı k., Kızılağaç kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/61
Çakırlı k., Müselleman-ı Vize: TD 191/148
Çakırlı k., Tataran-ı Aktav: MAD 4995/68
Çakırlı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/52
Çakırlı k., Yörükan-ı Vize: TD 226/11
Çakırlı k., Zağra-i Eskihisar kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/71
Çakırlı/Çakırlar k., Tataran-ı Yanbolu: TD 222/85
Çakırlı/Çakırlar k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/10
Çakırlı/Çakırlar k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/36
Çakırlı/Çakırlar k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/171
Çakırlı mz., Karinovası kz., Silistre l.: TD 370/462
Çakırlı mz., Rusikasrı kz., Silistre l.: TD 370/467
Çakırobası k., Yenişehir n., Yenişehir kz., Tırhala l.:
TD 101/169
Çakıroğlu k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/143
Çaklovik k., Memlaha-i Zir n., Srebreniçe kz.,
İzvornik l.: TD 173/12
Çakma, Kefe l.: TD 370/475
Çakmak alanı, Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/9
Çakmakdede k., bk. Hocabeyli k., Dimetoka kz.,
Sağkol, Paşa l.
Çakmaklı k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.: TD 370/312
Çakmakparesi Nehri, Samakov kz., Paşa l: TD
77/656
Çaknohor k., İştin kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/154
Çaknohor k., Valtoz bölgesi, Angelikasrı kz., Karlıili l.:
TD 367/6
Çakoni-yi Büzürk k., Kestorya kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/162
Çakoni-yi Küçük k., Kestorya kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/162
Çakoniçe k., bk. Gorna Peştani k., İvraca kz., Niğbolu l.
Çakovine bölgesi, Mizistre kz., Mora l.: TD 80/373
Çakraklı k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/12
Çakrani k., Malakas n., Belgrad kz., Avlonya l.: TD
94/42
Çaksı k., Dubrava n., Foça kz., Hersek l.: TD 987/64
Çakuni k., Bihlişte kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/169
Çakuni k., Kestorya kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/163
Çakuni k., Vodena n., Yenice-i Vardar kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/128
Çalı/Çalılı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/113
Çalıcılar k., Florina kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/185
Çalıcılar k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/22
Çalıcılar m., Alifakihler k., Kesriçe n., Yenişehir kz.,
Tırhala l.: TD 105/412
Çalıcılar m., Topuzlar k., Yenişehir n., Yenişehir kz.,
Tırhala l.: TD 105/440
Çalıcılar/Uliçler k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD
149/24
Çalıcılı k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/42
Çalıderesi k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/109
Çalık Asiyabı, Yayağaç k., Evreşil n., Gelibolu kz.,
Gelibolu l.: TD 75/517
Çalık Hacı/Yeni Mescidi m., Filibe nf., Filibe kz.,
Sağkol, Paşa l.: TD 494/526
Çalık İnebeyi k., Çatalca n., Çatalca kz., Tırhala l.:
TD 101/255
Çalıkkavak k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD 370/551
Çalıkkavak yolu, Silistre l.: TD 370/463
Çalıklı k., Tataran-ı Yanbolu: TD 222/85
Çalıklı k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/71
Çalıklı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/69
Çalıklı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/166
Çalıobası k., bk. Aliobası k., Akçakızanlık kz., Çirmen l.
Çalıovası k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/33
Çalış k., Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD 75/401
Çalış k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/348
Çalış veled-i Ömer çf., İzveçan n., Yenibazar kz.,
Bosna l.: TD 164/74
Çalışlar k., Köprülü kz., Sağkol, Paşa l.: TD 73/236
Çalışlı/Akviran k., Pınarhisar n., Vize l.: TD 370/259
Çalışlı/Çalışlar k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/54
Çaliçe m., Ohri nf., Ohri kz., Ohri l.: TD 367/368
Çalmalı/Çalmalar k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/77
Çalobçe k., Krupine n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD
173/15
Çaltı k., Niğbolu kz., Niğbolu l.: TD 370/513
Çaltılı k., Hasköy n., Hasköy kz., Çirmen l.: TD 370/338
171
Çaltılı k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/100
Çaltılı k., Tataran-ı Aktav: MAD 4995/52
Çaltılı k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/97
Çaltılıgöl/Halilfakih/Hamidli k., Yenişehir n., Yenişehir kz., Tırhala l.: TD 101/166
Çaltular k., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/11
Çalubi mz., Jil k., Aşağı Zagorye n., Argirikasrı kz.,
Avlonya l.: TD 94/81
Çamanlı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/19
Çamarrat k., İskenderiye n., İskenderiye kz., İskenderiye l.: TD 500/118
Çamaşbey k., bk. Deli İsa k., Döneke, Çatalca n.,
Çatalca kz., Tırhala l.
Çamaşiler k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/128
Çamaşkalesi/Kale-i Çamaş k., bk. Çayhisar k., Alasonya n., Alasonya kz., Tırhala l.
Çamaşlar k., Yenişehir n., Yenişehir kz., Tırhala l.:
TD 101/160
Çamcugaz k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/54
Çamcuğaz k., İhtiman, Paşa l.: TD 370/202
Çamcuğaz k., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/195
Çamcuğaz k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/8
Çamderesi k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/101
Çamderesi mz., Hasköy n., Hasköy kz., Çirmen l.:
TD 370/338
Çamine k., Feth-i İslam n., Feth-i İslam kz., Vidin l.:
TD 160/32
Çamiş mz., Berkofça kz., Paşa l.: TD 370/238
Çamlı y., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/88
Çamlıca/Cami-i Yakubbey m., Gelibolu nf., Gelibolu kz.,
Gelibolu l.: TD 75/24
Çamurine k., bk. Öksüz Musa k., Prevadi kz., Silistre l.
Çamurlar k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/64
Çamurlu k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD 370/550
Çamurlu k., Yenice-i Karasu kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/24
Çamurlu k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/1
Çamurlu k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/59
Çamurlu/Çamurlar k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/253
Çamurlu mz., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/195
Çamurlu n., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/1
Çamurlu Musabey k., Varna kz., Silistre l.: TD 370/428
Çamurlu-yı Küçük k., bk. Küçük Çamurlu k., Yörükan-ı
Kocacık
Çamurluca, Evreşil n., Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD
75/517
Çamurluçakırlı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/266
Çamurlusazlığı mz., Hırsova kz., Silistre l.: TD 370/411
Çamuryarlı k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/40
Çanakçı k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/156
172
Çanakçı k., Silivri kz., Vize l.: TD 370/304
Çanakçı k., Tataran-ı Bozapa: TD 226/66
Çanakçı k., Tekürdağı kz., Çirmen l.: TD 50/210
Çanakçı k., Yörükan-ı Vize: TD 226/62
Çanakçı/Çanakçılar k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/178
Çanakçı/Çanakçılı k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/68
Çanakçı/Çanakçılı k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/79
Çanakçı/Çanakçılı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/261
Çanakçılar k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD 370/551
Çanakçılar/Bozabdallar k., Prevadi kz., Silistre l.: TD
475/146
Çanakçılı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/133
Çanakçılı/Sunkuroğlu k., Karinovası kz., Silistre l.:
TD 475/29
Çanakçıderesi k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/185
Çanakçılı/Ilıcayeri k., Müselleman-ı Çirmen: TD
172/202
Çanakköy k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/97
Çanaklı k., Canbazan: TD 226/84
Çandır k., Müselleman-ı Vize: TD 191/141
Çandu k., Çorlu kz., Vize l.: TD 370/298
Çanga/Marinica k., Olivir, Yenice-i Vardar kz., Solkol,
Paşa l.: TD 424/75
Çangara k., Mandud n., Agrıboz kz., Agrıboz l.: TD
367/69
Çaniçe Gardik/Küçük Gardik k., İzdin n., İzdin kz.,
Agrıboz l.: TD 367/99
Çanka k., Yukarı Debri n., Debri kz., Ohri l.: TD 367/394
Çankarova k., Selanik kz., Solkol, Paşa l.: TD 70/170
Çanlı k., Kızılağaç kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/58
Çanlı k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/166
Çanlı k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/105
Çanlı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/173
Çanlı k., Zağra-i Eskihisar kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/71
Çanskidol k., Burmaz n., Foça kz., Hersek l.: TD 174/8
Çanye k., Nevesine n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/178
Çanye(-i diğer) k., Nevesine n., Foça kz., Hersek l.:
TD 91/178
Çapa k., Bistriçe n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/46
Çaparça k., Prizrin n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD 167/376
Çaparnat k., Avlonya kz., Avlonya l.: TD 94/18
Çapik k., bk. Kolnik k., Gostil n., Srebreniçe kz.,
İzvornik l.
Çapilova k., Timurhisarı kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/61
Çapino k., Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/284
Çaplani k., Kalkandelen kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/139
Çapline mz., Prokine n., Mostar kz., Hersek l.: TD 174/95
Çapnari k., Prespa n., Ohri kz., Ohri l.: TD 367/375
Çapniçe k., Zaplana, Niş n., Niş kz., Semendire l.:
MAD 506/38
Çapoga k., Hulumiç n., Hulumiç kz., Mora l.: TD 390/75
Çapoga k., Karitena n., Karitena kz., Mora l.: TD 367/159
Çaporiçe mz., Posuşe n., Mostar kz., Hersek l.: TD
174/148
Çaporovine k., Bihor n., Bihor kz., Prizrin l.: TD 495/368
Çapovina k., Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.: TD
101/60
Çaprazlı Mehmed çf., Jabukovi mahalli, Neretva n.,
Neretva kz., Bosna l.: TD 164/221
Çaprazlı Mehmed çf., Jipe k., Neretva n., Neretva kz.,
Bosna l.: TD 164/221
Çapuga k., İvloho bölgesi, Angelikasrı kz., Karlıili l.:
TD 367/7
Çapurna/Mavrolitari k., Alasonya n., Alasonya kz.,
Tırhala l.: MAD 66/175b
Çapurniya k., Oroz n., Agrıboz kz., Agrıboz l.: TD 367/66
Çaputlu nf., bk. Cumabazarı nf., Fenar n., Fenar kz.,
Tırhala l.
Çapyak k., Berkofça kz., Paşa l.: TD 370/236
Çara k., Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.: TD 101/139
Çarak k., Banya Rudine n., Nova kz., Hersek l.: TD
174/19
Çaraka k., Radoviz n., Fenar kz., Tırhala l.: TD 101/238
Çarçine k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.: TD
167/432
Çarçine k., Feth-i İslam n., Feth-i İslam kz., Vidin l.:
TD 370/602
Çarçine k., Zagorye n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/574
Çarçine mz., Alacahisar n., Alacahisar kz., Alacahisar l.: TD 167/405
Çarçiniçe k., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/591
Çarçiniçe mz., Bana kz., Vidin l.: TD 370/600
Çarçişte k., İştin kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/154
Çardak k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.: TD 370/315
Çardaklı k., Silistre kz., Silistre l.: TD 370/386
Çardaklı k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/76
Çardaklı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/260
Çardovar k., Prespa n., Ohri kz., Ohri l.: TD 717/95
Çareşi k., Krevukor n., Karitena kz., Mora l.: TD
367/160
Çareşi k., Livadiye n., Livadiye kz., Agrıboz l.: TD
367/87
Çarevasele k., Piyaniçe n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD
141/68
Çarıhna k., Florina kz., Solkol, Paşa l.: TD 235/236
Çarık k., bk. Hisarbeyi k., Yanbolu kz., Silistre l.
Çarıkköy k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/6
Çariçe k., bk. Malo Miyoniçe k., Uziçe n., Pojega kz.,
Semendire l.
Çariçine k., Milava n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/170
Çariçine k., Resava n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/43
Çariçine k., Sofya kz., Paşa l.: TD 130/270
Çariçine k., Trebine n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD
164/109
Çariçine k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/32
Çarina k., Osad n., Uziçe kz., Semendire l.: TD 144/269
Çarka k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/76
Çarkadin k., Pirlep n., Semendire kz., Semendire l.:
TD 1011/485
Çarkadin k., Pirlep n., Semendire kz., Semendire l.:
TD 1011/485
Çarkara/Paşayiğit/Sevindik k., Kızılağaç kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 77/311
Çarkoviça k., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/267
Çarkoyani k., Rinasa kz., Yanya l.: TD 367/301
Çarliçe mz., Rakovaç k., Kuşlat n., Srebreniçe kz.,
İzvornik l.: TD 173/76
Çarniçeva mz., Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.: TD
101/122
Çaroba k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/177
Çarobrod-ı Büzürk k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/222
Çarobrod-ı Küçük k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/225
Çarovça k., Sirçe n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.: TD
167/326
Çarovik k., Tikveş n., Ustrumca kz., Köstendil l.: TD
167/281
Çarpadinçe k., Vidin n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/583
Çarşova k., Mıralı n., Peremedi kz., Avlonya l.: TD
94/169
Çarşu m., Novabırda nf., Novabırda kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/319
Çarşu m., bk. Mustafa Karamani m., Tatarbazarı nf.,
Tatarbazarı kz., Sağkol, Paşa l.
Çarşu m., bk. Ohrili Sinan bin Abdullah m., Semendirekalesi varoşu, Semendire kz., Semendire l.
Çarşu/Yakubbey m., Prizrin nf., Prizrin n., Prizrin l.:
TD 495/39
Çaruklu k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/33
Çastovik mz., Murakova k., Neretva n., Neretva kz.,
Bosna l.: TD 164/343
Çaş k., Armiye, Çatalca kz., Tırhala l.: TD 101/14
Çaş k., İnebahtı kz., Tırhala l.: TD 101/7
Çaşan k., Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.: TD
1011/768
Çaşkatuna k., Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.: TD 101/32
Çaşniçe k., İştib n., İştib kz., Köstendil l.: TD 167/256
Çaşnigir argı, Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/101
173
Çaşnigir k., Edirne n., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/10
Çaşnigir k., Rusikasrı kz., Silistre l.: TD 370/467
Çaşnigir mz., Varna kz., Silistre l.: TD 65/85
Çaşnigir Ayas m., Tırhala nf., Tırhala n., Tırhala kz.,
Tırhala l.: TD 367/230
Çaşnigir İlyas m., Siroz nf., Siroz kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/64
Çaşnigir İlyas md., Siroz nf., Siroz kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/77
Çaşnigir İsmail çf., Dubrovnik n., Saray kz., Bosna l.:
TD 164/100
Çaşnigir Sinanbey zv., Balyabadra nf., Balyabadra kz.,
Mora l.: TD 367/127
Çaşnigirli k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/52
Çaşterine k., Belgrad n., Belgrad kz., Semendire l.: TD
144/25
Çatak k., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.: TD 597/17
Çatak k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD 382/450
Çatak k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/100
Çataklı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/49
Çatal kilise, Bosna l.: TD 164/103
Çatal Ahmed k., Zağra-i Eskihisar kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/71
Çatalca k., Silivri kz., Vize l.: TD 370/306
Çatalca k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/8
Çatalca/Kruştani k., Drama kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/31
Çatalca kz., Tırhala l.: TD 101/12
Çatalca kz., Tırhala l., Kıbtiyan: TD 120/245
Çatalca n., Çatalca kz., Tırhala l.: TD 101/1
Çatalca n., Çatalca kz., Tataran-ı Tırhala: TD 225/279
Çatalca n., Çatalca kz., Tırhala l., Yörükan-ı Selanik:
TD 225/4
Çatalca nf., Çatalca kz., Tırhala l., Kıbtiyan: TD 120/245
Çatalca nf., Çatalca n., Çatalca kz., Tırhala l.: TD 101/33
Çatalca nf., bk. Praçabazarı nf., Boraç n., Vişegrad kz.,
Bosna l.
Çataldepe k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/102
Çataldepe k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/129
Çataldepe mz., Akçakızanlık n., Akçakızanlık kz.,
Çirmen l.: TD 370/332
Çatalımca k., bk. Sunkurkuyusu k., Silistre kz., Silistre l.
Çatalkaya k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/122
Çatallar k., Yenişehir n., Yenişehir kz., Tırhala l.: TD
101/169
Çatalorman k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/37
Çatalorman k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/157
Çatalorman/Ak Rasül k., Hırsova kz., Silistre l.: TD
65/32
Çatalormanı mz., Silistre kz., Silistre l.: TD 370/395
174
Çatalöyük k., Varna kz., Silistre l.: TD 370/429
Çatalöyük k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/73
Çatalöyük k., bk. Hacı Mehmed k., Zağra-i Eskihisar kz.,
Sağkol, Paşa l.
Çatik k., Visoka n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/305
Çatişte k., Yukarı Zagorye n., Argirikasrı kz., Avlonya l.:
TD 94/92
Çatma k., Dömeke n., Çatalca kz., Tırhala l.: TD 101/271
Çatma k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/274
Çatma k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/177
Çatmapınarı k., Tırnova kz., Niğbolu l.: MAD 11/317b
Çava k., bk. İbçava k., Lomniçe n., Semendire kz.,
Semendire l.
Çavaş k., Burmaz n., Foça kz., Hersek l.: TD 174/10
Çavaş k., Popova n., Nova kz., Hersek l.: TD 91/214
Çavaş k., Şubin n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD
173/127
Çavdarlı/Akviran k., Çirmen kz., Çirmen l.: TD 370/324
Çaveş k., Narda kz., Yanya l.: TD 367/285
Çaveş Gamerya mz., Arkadya n., Arkadya kz., Mora l.:
TD 80/1008
Çavlı k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/110
Çavoldol k., Neretva n., Neretva kz., Bosna l.: TD
164/218
Çavuş Asiyabı, Peremedi nf., Peremedi kz., Avlonya l.:
TD 94/16
Çavuş çeltüknehri, Tatarbazarı kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/111
Çavuş k., Abrı n., Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD 75/243
Çavuş k., Akçahisar kz., Ohri l.: TD 367/405
Çavuş k., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/38
Çavuş k., İpsala kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/82
Çavuş k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD 370/552
Çavuş k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/187
Çavuş k., bk. Aya Todor k., Fenar n., Fenar kz.,
Tırhala l.
Çavuş k., bk. Cumalı k., Şumnu kz., Niğbolu l.
Çavuş/Çavuşköy k., Canbazan: TD 226/89
Çavuş/Çavuşköy k., Yörükan-ı Vize: TD 226/21
Çavuş/Çavuşlu k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/83
Çavuş/Praki k., Hulumiç n., Hulumiç kz., Mora l.:
TD 607/218
Çavuş m., Agrıboz nf., Agrıboz n., Agrıboz kz.,
Agrıboz l.: TD 367/62
Çavuş mn., Selanik nf., Selanik kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/84
Çavuş mn., bk. İvlatado mn., Asomat m., Selanik nf.,
Selanik kz., Solkol, Paşa l.
Çavuş ms., Manastır nf., Manastır kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/155
Çavuş Ali m., Manastır nf., Manastır kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/155
Çavuş Ali m., Manastır nf., Manastır n., Manastır kz.,
Sağkol, Paşa l., Yörükan-ı Selanik: TD 225/9
Çavuş Ayas c., İsveti İvrace k., Menlik n., Timurhisar kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/209
Çavuş Hüseyin c., Çavuş Hüseyin k., Şumnu kz.,
Niğbolu l.: TD 370/555
Çavuş Hüseyin k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD 370/555
Çavuş Hüseyinbey/Hacı Hızır m., Rodoscuk nf.,
Tekürdağı kz., Çirmen l.: TD 385/402
Çavuş İskender zv., Podgoriçe nf., İskenderiye l.: TD
367/351
Çavuş Kasım çf., Petriçe mahalli, Biyoçe k., Saray n.,
Saray kz., Bosna l.: TD 164/266
Çavuş Korkudbey çf., Yoşaniçe k., Sokol n., Foça kz.,
Hersek l.: TD 167/455
Çavuş Mahmud mz., bk. Müsellem Bahşi mz.,
Hayrabolu kz., Vize l.
Çavuş Mustafa k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/148
Çavuş Piri çf., Doğancı k., Abrı n., Mıgalkara kz.,
Gelibolu l.: TD 75/293
Çavuş Piri çf., Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD 75/293
Çavuş Süleyman Asiyabı, Kılos-ı Büzürk k., Malakas n.,
Belgrad kz., Avlonya l.: TD 94/34
Çavuş Süleyman Asiyabı, Kuçova k., Malakas n.,
Belgrad kz., Avlonya l.: TD 94/6
Çavuşan k., Topolyani n., Narda kz., Yanya l.: TD
367/280
Çavuşbey imr., Manastır nf., Manastır kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/165
Çavuşbey m., Edirne nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/1
Çavuşköy k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/33
Çavuşköy k., bk. Gerdelli/Geredeli k., Dimetoka kz.,
Sağkol, Paşa l.
Çavuşköyü k., bk. Tunrullu k., Kırkkilise n., Vize l.
Çavuşlu k., Filibe n., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/362
Çavuşlu k., Harala n., Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD
75/80
Çavuşlu k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.: TD 370/313
Çavuşlu k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/53
Çavuşlu k., Müselleman-ı Vize: TD 191/148
Çavuşlu k., Tataran-ı Aktav: TD 223/117
Çavuşlu k., Tataran-ı Yanbolu: TD 222/90
Çavuşlu k., Vize n., Vize l.: TD 370/249
Çavuşlu k., Yenice-i Vardar kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/131
Çavuşlu k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/29
Çavuşlu k., bk. Bayatluviranı k., İpsala kz., Sağkol,
Paşa l.
Çavuşlu mz., Rusikasrı kz., Silistre l.: TD 370/467
Çavuşlu mz., Vize n., Vize l.: TD 370/250
Çavuşte k., Avlonya kz., Avlonya l.: TD 94/197
Çaydıraz k., Brod n., Brod kz., Bosna l.: MAD 540/53
Çayetine k., Bırvenik n., Bırvenik kz., İzvornik l.: TD
173/56
Çayhisar/Kale-i Çamaş k., Alasonya n., Alasonya kz.,
Tırhala l.: TD 101/70
Çayır k., Tekürdağı kz., Çirmen l.: TD 370/346
Çayır k., bk. Doğancı Davud k., Pınarhisar n., Vize l.
Çayır-ı Bogdan (?) m., bk. İstepan İvan m., Kalkandelen nf., Kalkandelen kz., Sağkol, Paşa l.
Çayırdançe k., Prizrin n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD
167/377
Çayırköy k., Tekfurdağı n., Tekfurdağı kz., Çirmen l.,
Müselleman-ı Çirmen: TD 172/310
Çayırköy k., bk. Pazvani k., Tırnova kz., Niğbolu l.
Çayırlı k., Kırkkilise n., Vize l.: TD 370/270
Çayırlı k., Pirlepe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/172
Çayırlı k., Tataran-ı Bozapa: TD 226/74
Çayırlı k., Tataran-ı Aktav: TD 223/116
Çayırlı k., Yanbolu kz., Silistre l.: TD 370/454
Çayırlı k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/10
Çayırlı k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/53
Çayırlı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/6
Çayırlı k., Yörükan-ı Vize: TD 226/52
Çayırlı/Karacakoyunlu k., Yenişehir n., Yenişehir kz.,
Tırhala l.: TD 101/153
Çayırlıgölcük mz., Varna kz., Silistre l.: TD 65/73
Çayırlıköy k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/147
Çaykovik/Lupoje k., Seniçe n., Yenibazar kz., Bosna l.:
TD 157/138
Çayköy/Kato Potamo k., Limnos cz., Gelibolu l.: TD
75/178
Çayla k., Debri n., Hasha-i Arnavud kz., Prizrin l.:
TD 499/276
Çayla/Novasilani k., Kalkandelen kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/142
Çaylani k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/128
Çaylı, Varna kz., Silistre l.: TD 370/427
Çaylı k., Müselleman-ı Vize: TD 191/151
Çaylı/Kurdiğin k., Vize n., Vize l.: TD 370/256
Çayna k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.: TD
1011/646
Çayniçe mdn., Pripod n., Foça kz., Hersek l.: TD 167/457
Çayniçemadeni/Maden-i Çayniçe nf. Pripod n., Foça kz.,
Hersek l.: TD 167/486
Çayrak k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/77
175
Çebri k., İzveçan n., Yenibazar kz., Bosna l.: MAD 540/6
Çeç, Drama kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/33
Çeçan k., Olofça n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/10
Çeçeliye k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.:
TD 977/47
Çedova k., Seniçe n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD 164/79
Çehan k., Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/138
Çehan k., bk. Obad k., Olofça n., Vişegrad kz., Bosna l.
Çehar k., Neretva n., Neretva kz., Hersek l.: TD 91/127
Çeholiçe mz., Morova-i Rudnik n., Rudnik kz.,
Semendire l.: TD 1011/847
Çehorik k., Uziçe n., Pojega kz., Semendire l.: TD 144/87
Çehova k., Laşva n., Brod kz., Bosna l.: MAD 540/71
Çekan k., Florina kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/186
Çekerli k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/103
Çekirdekli k., Canbazan: TD 226/87
Çekirdekli k., Dimetoka n., Dimetoka kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/20
Çekirdekli k., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/8
Çekirdekli k., Harala n., Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD
75/314
Çekirdekli k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/59
Çekirdekli mz., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/29
Çekişik mz., Karinovası kz., Silistre l.: TD 215/194
Çekmin k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.: TD
167/434
Çekre/Kalova k., Yenice-i Vardar kz., Solkol, Paşa l.:
TD 424/190
Çela k., Draçeviçe n., Nova kz., Hersek l.: TD 174/29
Çelapiçe k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: MAD 81/150b
Çelebi c., Edirne nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/6
Çelebi ms., Edirne nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/6
Çelebibazarı m., bk. Varoş-ı Rogatiçe m., Rogatiçebazarı nf., Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.
Çelebibazarı nf., bk. Rogatiçebazarı nf., Boraç n.,
Vişegrad kz., Bosna l.
Çelebipapas m., Iskırapar nf., Iskırapar n., Belgrad kz.,
Avlonya l.: TD 1078/15
Çeline k., Prizrin n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD 495/133
Çelobigad k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/127
Çelopeçani k., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/195
Çelopeçani k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/43
Çelopek k., Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/133
Çelopek k., Lofça kz., Niğbolu l.: TD 370/534
Çelopek k., Nogoriçe n., İştib kz., Köstendil l.: TD
167/262
Çelopek k., Zirmanya n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD
164/40
176
Çelopek mz., İzvornik n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/123
Çelopek mz., Lika n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD 164/366
Çelopek mz., Sin n., Iskıradin kz., Bosna l.: MAD
540/181
Çelopiçe k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/88
Çelopik k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 500/415
Çelopik k., İvraca kz., Niğbolu l.: TD 370/528
Çelopik k., Kalkandelen kz., Sağkol Paşa l., Kıbtiyan:
TD 120/206
Çelopik k., Kalkandelen kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/139
Çelopik k., Kırçova kz., Sağkol, Paşa l.: TD 4/357
Çelopinçe k., Menlik n., Timurhisar kz., Solkol, Paşa l.:
TD 74/112
Çelopod k., Menlik n., Timurhisar kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/291
Çeltük-i Hassa samakovu, Samakov, Paşa l: TD 370/115
Çeltükciyan k., Dömeke n., Çatalca kz., Tırhala l.:
TD 101/272
Çeltükciyan k., Zağra-i Eskihisar kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/69
Çeltükciyan k., bk. Çeltükçü k., İzdin n., İzdin kz.,
Agrıboz l.
Çeltükciyan k., bk. Vozarçe k., Tikveş n., Köstendil l.
Çeltükciyan/Gözöyüğü k., Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.:
TD 101/215
Çeltükciyan nehri, bk. Orizar çeltüknehri, Selanik kz.,
Solkol, Paşa l.
Çeltükçü k., Canbazan: TD 226/86
Çeltükçü k., İvranya kz., Köstendil l.: TD 167/197
Çeltükçü k., Köprülü kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/182
Çeltükçü k., Manastır kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/160
Çeltükçü k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/69
Çeltükçü k., Müselleman-ı Vize: TD 191/141
Çeltükçü k., Pınarhisar n., Vize l.: TD 370/261
Çeltükçü k., Tataran-ı Aktav: MAD 4995/55
Çeltükçü k., Tataran-ı Bozapa: TD 226/72
Çeltükçü k., Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.: TD
101/131
Çeltükçü k., Yenice-i Karasu kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/22
Çeltükçü k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/39
Çeltükçü k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/152
Çeltükçü k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/95
Çeltükçü k., Yörükan-ı Vize: TD 226/9
Çeltükçü k., bk. Hasanofça k., Nogoriçe n., İştib kz.,
Köstendil l.
Çeltükçü k., bk. Nihor k., Siroz kz., Solkol, Paşa l.
Çeltükçü k., bk. Recebli k., Tırnova kz., Niğbolu l.
Çeltükçü k., bk. Reis Nasuh k., Pınarhisar n., Vize l.
Çeltükçü k., bk. Tavuşlu k., Yanbolu kz., Silistre l.
Çeltükçü/Cüllah Hamza k., Kesriçe n., Yenişehir kz.,
Tırhala l.: TD 101/178
Çeltükçü/Çeltükciyan k., İzdin n., İzdin kz., Agrıboz l.:
TD 367/99
Çeltükçü m., Longe k., Velestin, Çatalca kz., Tırhala l.:
TD 105/583
Çeltükçü Keklik Mustafabey Değirmeni, Siroz kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/77
Çeltükçü-yi Bala k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/38
Çeltükçü-yi Büzürk k., Harala n., Mıgalkara kz.,
Gelibolu l.: TD 75/283
Çeltükçü-yi Küçük k., bk. Gömenler k., Harala n.,
Mıgalkara kz., Gelibolu l.
Çeltükderesi k., Canbazan: TD 226/93
Çeltükderesi k., Tataran-ı Yanbolu: TD 222/102
Çeltükderesi k., bk. Uzun Yusuf k., Varna kz., Silistre l.
Çeltüklük nahiyesi/bölgesi, Belgrad kz., Avlonya l.:
TD 1078/12
Çeluşniçe k., Berkofça kz., Paşa l.: TD 370/239
Çeluşniçe k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/124
Çelye Lopeşi k., Mizistre n., Mizistre kz., Mora l.:
TD 367/166
Çemalo k., Limnos cz., Gelibolu l.: TD 75/182
Çemande k., Parakalama n., Delvine kz., Avlonya l.:
TD 94/109
Çemandire k., Limnos cz., Gelibolu l.: TD 75/144
Çemari mz., Resava n., Braniçeva kz., Semendire l.:
MAD 506/31
Çemendis k., Rodos kz., Rodos l.: TD 367/208
Çemerniçe k., Dubrovnik n., Saray kz., Bosna l.: TD
164/298
Çemerniçe k., Visoka n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/311
Çemerniçe k., bk. Dolna Dırton k., Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.
Çemersko k., Tikveş n., Ustrumca kz., Köstendil l.: TD
141/224
Çemiş k., Berkofça kz., Paşa l.: TD 370/238
Çemiş k., Çiprofça, Berkofça kz., Paşa l.: TD 370/237
Çemiş k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/120
Çemiş k., bk. Lukoviçe k., Berkofça kz., Paşa l.
Çemrefçe k., Morova-i Rudnik n., Rudnik kz.,
Semendire l.: TD 1011/894
Çemrehor k., bk. Tonbe k., Tırhala n., Tırhala kz.,
Tırhala l.
Çemrenik mukataası, Narda kz., Yanya l.: TD 367/280
Çemrenik y., Ilıca kz., Köstendil l.: TD 167/192
Çemrovik çf., Zagorye n., Foça kz., Hersek l.: TD 167/484
Çemuşa k., Memlaha-i Zir n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD 260/162
Çenarat k., Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.: TD 101/121
Çençine k., Mizistre n., Mizistre kz., Mora l.: TD 367/169
Çendre k., Fesleke n., Midilli kz., Rodos l.: TD 264/125
Çene k., Hayrabolu kz., Vize l.: TD 370/283
Çene k., Tataran-ı Bozapa: TD 226/75
Çene k., Yörükan-ı Vize: TD 226/6
Çene/Çeneler k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/103
Çeneci k., bk. Mahmiller k., Hayrabolu kz., Vize l.
Çeneoğlu k., Evreşil n., Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD
75/274
Çengarlı k., Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD 75/382
Çengarlı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/31
Çenge k., Aydos kz., Silistre l.: TD 65/102
Çenge k., bk. Akkilise k., Aydos kz., Silistre l.
Çengel k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/61
Çengelli k., Edirne n., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/11
Çengelli k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/40
Çengelli k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/16
Çengelli k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/31
Çengelli k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/125
Çengelli k., Yörükan-ı Vize: TD 226/50
Çenger k., Müselleman-ı Vize: TD 191/133
Çenger k., Süzebolu n., Ahyolu kz., Silistre l.: TD
370/405
Çenger k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD 370/551
Çenger k., Yanbolu kz., Silistre l.: TD 370/524
Çenger/Çengerli k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/127
Çenger/Mugruz k., Ahyolu kz., Silistre l.: TD 215/7
Çenger Halilköyü mz., Evreşil n., Gelibolu kz.,
Gelibolu l.: TD 75/273
Çengerade k., Alahonya, Çatalca kz., Tırhala l.: TD
101/274
Çengerfaraşı k., Çorlu kz., Vize l.: TD 370/293
Çengerli k., Çorlu kz., Vize l.: TD 370/292
Çengerli k., Hayrabolu kz., Vize l.: TD 370/282
Çengerli k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/124
Çengerli k., Tataran-ı Bozapa: TD 226/75
Çengerli k., Yenice-i Karasu kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/23
Çengerli k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/30
Çengerli k., Yörükan-ı Vize: TD 226/9
Çengerli/Çıracı k., Zağra-i Eskihisar kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/69
Çengerli/Kara Musa k., Rusikasrı kz., Silistre l.: TD
370/465
Çengeryani mz., Zihne kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/43
Çengi k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/207
Çeniçe k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/12
Çepani k., Iskırapar n., Belgrad kz., Avlonya l.: TD 94/47
Çepani k., Kıbtiyan: TD 120/287
177
Çepelova k., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/270
Çepeva k., Yarçe n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD 164/110
Çepikova k., Pirlepe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 73/256
Çepine k., Samakov, Paşa l., Kıbtiyan: TD 120/106
Çeporak k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/326
Çer k., İştin kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/155
Çer k., Prespa n., Görice kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/172
Çera k., Koçana n., İştib kz., Köstendil l.: TD 167/260
Çerabofça k., Kuçeva n., Semendire kz., Semendire l.:
TD 978/72
Çerakçı Nasuh (?) çf., Pançik k., Saray n., Saray kz.,
Bosna l.: MAD 540/30
Çerakkuyusu mz., Varna kz., Silistre l.: TD 65/83
Çeraklar k., bk. Zağralı k., Silistre kz., Silistre l.
Çerakofça k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD 370/552
Çerameşaniçe k., Koporik n., Belasniçe kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/338
Çerançe k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD 370/552
Çerani k., İzveçan n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD 164/62
Çerani k., Piyaniçe n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD 167/228
Çeraniçe k., Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.: TD
1011/767
Çeraniçe/Krankofça k., Florina kz., Solkol, Paşa l.:
TD 235/125
Çeranişte k., bk. Bişkef k., Iskırapar n., Belgrad kz.,
Avlonya l.
Çerapolani k., Priştine n., Priştine kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/387
Çeraşka k., İvranya kz., Köstendil l.: TD 167/299
Çeraşoviçe/Eflak İsmailköy k., Niğbolu kz., Niğbolu l.:
MAD 11/99a
Çeravariçe k., Piyaniçe n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD
167/227
Çeravine k., Zadrime n., Dukakin vt.: TD 499/419
Çerçi k., Kalabakkaya, Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.:
TD 101/82
Çerçi k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/94
Çerçi m., Çerçiılıca k., Aydos kz., Silistre l.: TD
370/450
Çerçi Ilıca k., Aydos kz., Silistre l.: TD 370/450
Çerçi Murad/Alacamescid/Taşköprü m., Zağra-i Eskihisar nf., Zağra-i Eskihisar kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 1001/429
Çerçili k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/82
Çerçinik mz., Hlivne n., Iskıradin kz., Bosna l.: MAD
540/163
Çerçişte k., İştin kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/154
Çerçişte k., Kestorya kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/163
Çerçişte k., Narda kz., Yanya l.: TD 350/49
Çereçil k., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/199
178
Çereçil k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/52
Çeremoşnik k., Kuçeva n., Semendire kz., Semendire l.:
MAD 506/8
Çeremoşnik k., Morova-i Rudnik n., Rudnik kz.,
Semendire l.: TD 1011/856
Çereniçka mz., Sirenpuli k., Vılkili n., Peremedi kz.,
Avlonya l.: TD 94/151
Çerenovaç k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.:
TD 1011/621
Çerepine k., Lahanakasrı n., Argirikasrı kz., Avlonya l.:
TD 94/13
Çereplani k., Keşişlik, Zihne kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/40
Çerepolye k., Tırgovişte n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD
167/379
Çerepyani k., Nasliç n., İştin kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/157
Çereşniçe k., Dubrovnik n., Saray kz., Bosna l.: TD
164/242
Çereşniçe k., Kestorya kz., Solkol, Paşa l.: TD 424/832
Çereşniçe k., Timurhisarı kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/58
Çereşniçe mz., İştin kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/153
Çereşnik k., Belgrad n., Belgrad kz., Avlonya l.: TD
1078/23
Çereşnik k., Gora n., Ohri kz., Ohri l.: TD 367/378
Çereşnova k., Islavişte n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD
167/226
Çereşova k., Drama kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/34
Çereşova k., Köprülü kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/179
Çereşova k., Nevrekop kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/48
Çereva/İvlahovik k., Burmaz n., Foça kz., Hersek l.:
TD 1027/118
Çerevidol k., Islavişte n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD
167/224
Çerevik kl., Sirem: MAD 506/42
Çerevişniçe k., Lofça kz., Niğbolu l.: TD 370/535
Çerge k., bk. Çerinye k., Bırvenik n., Bırvenik kz.,
İzvornik l.
Çeribaşı Asiyabı, Poşene k., Malakas n., Belgrad kz.,
Avlonya l.: TD 94/6
Çeribaşı k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/88
Çeribaşı k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/19
Çeribaşı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/52
Çeribaşı k., Yörükan-ı Vize: TD 226/47
Çeribaşı k., bk. Çadırlı k., Kızılağaç kz., Sağkol, Paşa l.
Çeribaşı k., bk. Güvenç k., Ferecik kz., Sağkol, Paşa l.
Çeribaşı k., bk. İnliya (?) k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.
Çeribaşı k., bk. Yakubbey k., Vize n., Vize l.
Çeribaşı m., İştib nf., İştib n., Köstendil l.: TD 167/249
Çeribaşı m., Radovişte k., Ustrumca n., Ustrumca kz.,
Köstendil l.: TD 167/269
Çeribaşılar k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/34
Çeriçeva k., Kalavrita n., Kalavrita kz., Mora l.: TD
367/146
Çerinye/Çerge k., Bırvenik n., Bırvenik kz., İzvornik l.:
TD 173/49
Çerişka/Kastel k., bk. Kastel k., İştib n., İştib kz.,
Köstendil l.
Çerişne k., Krivarika n., Vulçıtrın l.: TD 167/323
Çerişnik k., Bihlişte kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/168
Çerişnik mz., Bihlişte kz., Solkol, Paşa l.: TD 70/251
Çerişnova k., Gorna Krayişte n., Ilıca kz., Köstendil l.:
TD 167/243
Çeriya k., Opar n., Görice kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/175
Çerkes (bölgesi): TD 370/477
Çerkes çeltüknehri, Okçular k., Akçakızanlık kz.,
Çirmen l.: TD 370/331
Çerkes Kirman k., Mangub kz., Kefe l.: TD 370/489
Çerkesan m., Taybey k., Kefe nf., Kefe kz., Kefe l.:
TD 370/482
Çerkesköy k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/260
Çerkeşli k., Karinovası kz., Silistre l.: TD 370/461
Çerkeşli k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/176
Çerkeşli k., Yanbolu kz., Silistre l.: TD 370/457
Çerkeşli k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/44
Çerkeşli k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/155
Çerkeşli k., bk. Şemsüddin k., Abrı n., Mıgalkara kz.,
Gelibolu l.
Çerkeşli m., Karinovası nf., Karinovası kz., Silistre l.:
TD 370/460
Çerkeşli mz., Yenice-i Zağra kz., Çirmen l.: TD 370/328
Çerki (?) k., Agrıboz n., Agrıboz kz., Agrıboz l.: TD
367/67
Çerkofça k., İvraca kz., Niğbolu l.: TD 370/527
Çerkoviçe k., Delvine n., Delvine kz., Avlonya l.: TD
94/124
Çerkoviçe k., Grebene kz., Yanya l.: TD 367/289
Çerkoviçe k., Sokol n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/26
Çerkoviçe k., bk. Lupsat k., Delvine n., Delvine kz.,
Avlonya l.
Çerkoviçe/Baraklı k., Dömeke n., Çatalca kz., Tırhala l.: TD 445/120
Çerkoviçe mz., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD 370/543
Çerkovine k., Avlonya kz., Avlonya l.: TD 94/1c
Çerkovine k., Prevadi kz., Silistre l.: TD 370/439
Çerkovine k., bk. Kanadori k., Fenar n., Fenar kz.,
Tırhala l.
Çerkovişte k., Avrathisarı kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/118
Çerkovişte k., Çernereka n., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/578
Çerkovişte k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.: TD
167/422
Çerkovniçe k., Şubin n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD
173/133
Çerkovniçe/İskılaniçe k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.: TD 55/65
Çerkoyani k., Florina kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/185
Çerkoyani k., Karaverye kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/137
Çerkoyani k., Vodena n., Yenice-i Vardar kz.: TD 424/97
Çerkoyani/Çarkoyani mz., Yenice-i Vardar kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/130
Çermile k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/327
Çermnik k., Piyaniçe n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD
267/138
Çermoşnik k., Visoka n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/308
Çern k., Dragışte k., Debri n., Hasha-i Arnavud kz.,
Prizrin l.: TD 499/273
Çerne memlahası, Karadağ kz., İskenderiye l.: TD
367/337
Çernebare k., Niş n., Niş kz., Semendire l.: TD 1011/402
Çernebare mz., Niş n., Niş kz., Semendire l.: TD
1007/535
Çerneci k., Dılgobırda n., Debri kz., Ohri l.: TD 367/397
Çerneçeniçe k., bk. Karacalar k., Hırsova kz., Silistre l.
Çernedol k., Çernereka n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/578
Çernegor k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/348
Çernekal k., Bolvan n., Petros kz., Alacahisar l.: TD
167/444
Çernelika k., Ustrumca n., Ustrumca kz., Köstendil l.:
TD 167/274
Çernelişte k., İştin kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/155
Çernelova k., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/591
Çernelovça k., İsferlik kz., Vidin l.: TD 370/606
Çernelute mz., Gorna Rudine n., Nova kz., Hersek l.:
TD 174/47
Çernemile k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/327
Çerneni k., Yukarı Debri n., Debri kz., Ohri l.: TD
367/400
Çernereka k., Çernereka n., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/579
Çernereka k., Ostrova, Siroz kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/71
Çernereka k., Vardar n., Selanik kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/86
Çernereka n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/576
Çerneş k., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/270
Çernetrava k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.: TD
167/438
Çernetrava k., İnegoşta n., İvranya kz., Köstendil l.: TD
167/301
179
Çernetrava mz., Plana Dağı, Niş n., Niş kz., Semendire l.: MAD 506/38
Çernevidol k., Gorna Rudine n., Nova kz., Hersek l.: TD
174/49
Çernevirh k., Berkofça kz., Paşa l.: TD 370/236
Çernevirh k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.: TD
167/437
Çernevirh k., Kurşunlukilise n., Ürgüb kz., Alacahisar l.: TD 167/428
Çernevirh k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/130
Çernevirh mz., Berkofça kz., Paşa l.: TD 370/236
Çernevsoto (?) dalyanı, Anatoliko k., Angelikasrı kz.,
Karlıili l.: TD 367/3
Çerni k., Dömeke n., Çatalca kz., Tırhala l.: TD 101/266
Çerni m., İzdin nf., İzdin n., İzdin kz., Agrıboz l.: TD
367/95
Çerniç k., Samakov kz., Paşa l: TD 370/117
Çerniça k., Mizistre n., Mizistre kz., Mora l.: TD 367/170
Çerniçani k., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/268
Çerniçani k., bk. Kiliseli k., Alasonya n., Alasonya kz.,
Tırhala l.
Çerniçe k., Avrathisarı kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/118
Çerniçe k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.: TD 55/120
Çerniçe k., Gaçka n., Nova kz., Hersek l.: TD 174/122
Çerniçe k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/329
Çerniçe k., Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.: MAD
506/23
Çerniçe k., Libomir n., Nova kz., Hersek l.: TD 174/20
Çerniçe k., Lipovik n., Prepolye kz., Hersek l.: TD 174/16
Çerniçe k., Magliç n., Pojega kz., Semendire l.: MAD
506/26
Çerniçe k., Nevrekop kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/52
Çerniçe k., Parakalama n., Delvine kz., Avlonya l.: TD
94/111
Çerniçe k., Podgoriçe kz., İskenderiye l.: TD 500/336
Çerniçe k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/230
Çerniçe k., Topolovnik n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/234
Çerniçe k., Yadara n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD
173/25
Çerniçe k., Yagodine, Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.: MAD 506/24
Çerniçe k., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/269
Çerniçe mdn., Semendire l.: MAD 506/2
Çerniçe mz., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.: TD
167/438
Çerniçe mz., Mostar n., Mostar kz., Hersek l.: TD 174/153
Çerniçe mz., Novabırda kz., Vulçıtrın l.: TD 17/369
Çerniçe n., Karadağ kz., İskenderiye l.: TD 367/346
Çerniçe Dubreva k., Dolna Rudine n., Nova kz.,
Hersek l.: TD 174/35
180
Çerniçebazarı/Bazar-ı Çerniçe nf., Gaçka n., Nova kz.,
Hersek l.: TD 91/3
Çernidol k., Dolna Rudine n., Nova kz., Hersek l.: TD
174/35
Çernidol k., Mokri n., Ohri kz., Ohri l.: TD 367/377
Çernigpapas m., Silistre nf., Silistre kz., Silistre l.:
TD 370/383
Çernik k., İşpat kz., İlbasan l.: TD 367/446
Çernik k., İzvornik n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD
173/19
Çernik k., Olofça n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/136
Çernik/Koykovik k., Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.:
TD 164/140
Çernik/Ritaşik k., Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.:
TD 164//136
Çernika m., bk. Kolço m., Lofça nf., Lofça kz., Niğbolu l.
Çernikal k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.: TD
1011/697
Çerniklis kl., Iskıradin kz., Bosna l.: TD 164/324
Çernikova k., Bogdanos Dağı, Selanik kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/98
Çernilo k., Alasonya n., Alasonya kz., Tırhala l.: TD
101/345
Çernilova mz., Hortaç Dağı, Selanik kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/95
Çernilug-ı Büzürk k., İpek kz., İskenderiye l.: TD
500/452
Çernilug-ı Küçük k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 500/452
Çerninçe k., Prokine n., Mostar kz., Hersek l.: TD 174/131
Çernipotok k., bk. Hereç k., İpek kz., İskenderiye l.
Çerniş k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/328
Çerniş/İzmeksi k., İştin kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/157
Çernişova k., Vodena n., Yenice-i Vardar kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/131
Çernişte k., Florina kz., Solkol, Paşa l.: TD 235/67
Çernişte k., Serfiçe kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/149
Çernişte k., bk. Igrıta k., Avrathisarı kz., Solkol, Paşa l.
Çernivirh k., İpşine n., İvranya kz., Köstendil l.: TD
141/268
Çerniyolos m., Belgrad nf., Belgrad n., Belgrad kz.,
Avlonya l.: TD 1078/11
Çerno k., Prokine n., Mostar kz., Hersek l.: TD 174/95
Çerno Glav k., Bogdanos n., Sidrekapsi, Solkol, Paşa l.:
TD 167/92
Çerno Glava k., Malakas n., Belgrad kz., Avlonya l.:
TD 94/25
Çerno Glava k., Siroz kz., Solkol, Paşa l.: TD 7/278
Çernofça k., Manastır kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/159
Çernofça k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD 370/543
Çernofça k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/213
Çernogor k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/103
Çernogora k., Rinasa kz., Yanya l.: TD 367/300
Çernogovine k., bk. Şarpel k., Bırvenik n., Bırvenik kz.,
İzvornik l.
Çernohlı k., Krevukor n., Karitena kz., Mora l.: TD
390/116
Çernohovişte k., Koreşta, Kestorya kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/164
Çernok k., Zagorye n., Foça kz., Hersek l.: MAD
22997/179
Çernokırjino (?) k., Dolna Rudine n., Nova kz.,
Hersek l.: TD 174/35
Çernoklişte k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/222
Çernoko k., Radoviz n., Fenar kz., Tırhala l.: TD 101/239
Çernokoşta k., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/268
Çernomir k., bk. Kleççi k., Yeleç n., Yenibazar kz.,
Bosna l.
Çernopetrik m., Kırbavçe k., Karadağ kz., İskenderiye l.: TD 367/340
Çernopoli k., Narda kz., Yanya l.: TD 367/283
Çernopolye k., Polomiye n., Vidin kz., Vidin l.: TD
514/39
Çernoştiçe/İsveti Nikolamanastırı k., Islavişte n.,
Ilıca kz., Köstendil l.: TD 167/226
Çernota dalyanı, Angelikasrı kz., Karlıili l.: TD 367/4
Çernota k., Arhos n., Arhos kz., Mora l.: TD 390/183
Çernotiçe k., Praşova n., İvranya kz., Köstendil l.:
TD 167/294
Çernova k., Karaverye kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/143
Çernova k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/253
Çernova k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/133
Çernova mz., Koniçe n., Premedi kz., Yanya l.: TD
367/296
Çernova mz., Silistre l.: TD 370/392
Çernovi k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 136/118
Çernovi k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l., Kıbtiyan: TD
120/103
Çernovi k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: MAD 81/183a
Çernovi kl., Çernovi kz., Niğbolu l.: TD 370/561
Çernovi kz., Niğbolu l.: TD 370/556
Çernovi kz., Niğbolu l., Kıbtiyan: TD 120/319
Çernovi n., Çernovi kz., Niğbolu l., Yörükan-ı Naldöken:
TD 223/1
Çernovi n., Çernovi kz., Niğbolu l., Yörükan-ı Selanik:
TD 225/273
Çernovi n., Çernovi kz., Niğbolu l., Yörükan-ı Tanrıdağı:
TD 230/178
Çernovi nf., Çernovi kz., Niğbolu l.: TD 370/557
Çernovirh k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/330
Çernovirh m., Teklik k., Çetine n., Karadağ kz.,
İskenderiye l.: TD 367/344
Çernovirh mz., Koznik n., Alacahisar kz., Alacahisar l.:
TD 167/411
Çernovişte k., Arhos n., Arhos kz., Mora l.: TD
390/200
Çernovit k., İzdin n., İzdin kz., Agrıboz l.: TD 196/110
Çernoyofça k., İpşine n., İvranya kz., Köstendil l.: TD
167/300
Çernuge k., Fragostin n., Mostar kz., Hersek l.: TD
174/143
Çernuge k., Premorye n., Mostar kz., Hersek l.: TD 91/6
Çero k., Petrovagora n., Iskıradin kz., Bosna l.: MAD
540/177
Çeroçik k., Gostil n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD
173/66
Çerogoni k., Koritos n., Koritos kz., Mora l.: TD 390/297
Çerohova k., Florina kz., Solkol, Paşa l.: TD 235/53
Çerokorçe k., Kurveleş, Delvine kz., Avlonya l.: TD
94/327
Çerokova k., Niğbolu kz., Niğbolu l.: TD 370/509
Çeroniçe k., Bana n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.: TD
167/328
Çerono Planya k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/326
Çeronye k., bk. Aya Paraskeva k., Sidrekapsi n.,
Sidrekapsi kz., Solkol, Paşa l.
Çeroş k., Gora n., Ohri kz., Ohri l.: TD 367/380
Çeroş mn., Delvine n., Delvine kz., Avlonya l.: TD
1078/38
Çeroş mz., Delvine n., Delvine kz., Avlonya l.: TD
1078/38
Çeroştiçe mz., İzmirnik n., Alacahisar l.: TD 167/449
Çerota/Gurnişte k., Timurinçe kz., Avlonya l.: TD 99/464
Çerova k., Çernereka n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/577
Çerova k., Kırçova kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/147
Çerova k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.: TD
1011/564
Çerova k., Luka n., Foça kz., Hersek l.: TD 987/102
Çerova k., Manastır kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/162
Çerova k., Memlaha-i Zir n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/14
Çerova k., Nikşik n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD 164/64
Çerova k., Petros n., Petros kz., Alacahisar l.: TD
1011/369
Çerova k., Ploşeviçe n., Karadağ kz., İskenderiye l.:
TD 367/342
Çerova k., Resava n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/79
Çerova k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/228
Çerova k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/128
Çerova(-i diğer) k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/129
Çerova k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/56
181
Çerova k., Yadara n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD
173/24
Çerova k., Zagorye n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/102
Çerova m., Iskırapar nf., Iskırapar n., Belgrad kz.,
Avlonya l.: TD 1078/15
Çerova Iglava k., Alacahisar n., Alacahisar kz., Alacahisar l.: TD 567/59a
Çerova Ovaç k., Riyekan n., Nova kz., Hersek l.: TD
174/60
Çerovaç k., Dolna Rudine n., Nova kz., Hersek l.: TD
174/37
Çerovaç k., Feth-i İslam n., Feth-i İslam kz., Vidin l.:
TD 370/602
Çerovaç k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.: TD
1011/629
Çerovaç k., Niş n., Niş kz., Semendire l.: TD 1011/388
Çerovaç-ı Büzürk k., İnegoşta n., İvranya kz., Köstendil l.: TD 167/294
Çeroviçe k., Bana kz., Vidin l.: TD 370/600
Çeroviçe k., Çernereka n., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/578
Çeroviçe k., Islavişte n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD
167/226
Çeroviçe k., İzvizd n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD
1011/336
Çeroviçe k., Timok n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/585
Çeroviçe k., Uziçe n., Pojega kz., Semendire l.: TD
144/169
Çeroviçe(-i diğer) k., Uziçe n., Pojega kz., Semendire l.:
TD 144/169
Çeroviçe k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.: TD
167/422
Çeroviçe k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.: TD
144/230
Çeroviçe k., bk. Kutlofça k., Berkofça kz., Paşa l.
Çerovik k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 500/430
Çerovik k., Tırgovişte n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD
167/379
Çerovik mz., Priştine n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD
167/353
Çerovine k., Timok n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/587
Çerovişte k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/7
Çeroyani k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/118
Çerp m., Üsküb nf., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD 4/648
Çersiçova (?) k., Tatarbazarı kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/111
Çerskarika k., Kuşlat n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/128
Çersko k., Koniçe n., Premedi kz., Yanya l.: TD 367/296
Çerşiniçe k., Samakov kz., Paşa l: TD 370/118
Çerşova k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 73/120
182
Çertiş k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD 133/259
Çerujik k., Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/282
Çerulye k., İlbasan kz., İlbasan l.: TD 367/434
Çervaniçe k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.: TD
179/346
Çervar k., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/263
Çervedol k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.: TD
167/431
Çerven Mogile k., Radomir n., Ilıca kz., Köstendil l.:
TD 167/238
Çervenak k., Mokri n., Ohri kz., Ohri l.: TD 367/377
Çervençi k., Milava n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/116
Çervene (?) k., Florina kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/184
Çervenebreg k., bk. Dobrovlik k., Niğbolu kz.,
Niğbolu l.
Çervenebreg k., bk. Saruyar k., Dubniçe n., Ilıca kz.,
Köstendil l.
Çervenegradişte k., İvranya kz., Köstendil l.: TD 167/301
Çervenekruşa k., Niğbolu kz., Niğbolu l.: TD 370/514
Çervenereka k., İştin kz., Solkol, Paşa l.: TD 70/229
Çervenevode k., Çernovi kz., Niğbolu l.: TD 370/559
Çervenevode k., İpşine n., İvranya kz., Köstendil l.:
TD 167/298
Çerveneyabuka mz., Çerofça, İvranya kz., Köstendil l.:
TD 141/263
Çervenibreg k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/224
Çervenibreg mz., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 130/340
Çervenyani k., Ilıca n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD 167/222
Çervinova-i Küçük k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/274
Çervişte k., Dubniçe n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD 167/234
Çervişte k., Timurhisarı kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/58
Çeryan (?) Abı, Hamzabeyli k., Dubniçe n., Ilıca kz.,
Köstendil l.: TD 167/208
Çeryani k., Aşağı Debri n., Debri kz., Ohri l.: TD 367/396
Çeryani k., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/267
Çerye k., Avlonya kz., Avlonya l.: TD 94/327
Çerye k., Bırvenik n., Bırvenik kz., İzvornik l.: TD
173/44
Çerye k., Kuçeva n., Semendire kz., Semendire l.: MAD
506/9
Çerye k., Lomniçe n., Semendire kz., Semendire l.:
TD 1011/429
Çerye k., Mizistre n., Mizistre kz., Mora l.: TD 367/169
Çerye k., Niş n., Niş kz., Semendire l.: TD 1011/384
Çerye k., Valyeva n., Pojega kz., Semendire l.: TD
978/739
Çeryiyone k., bk. İslatina k., Çernereka n., Vidin kz.,
Vidin l.
Çesfene k., Mizistre n., Mizistre kz., Mora l.: TD 560/376
Çesnoviçe k., Trebine n., Nova kz., Hersek l.: TD 91/158
Çesteli k., Mileşeva n., Prepolye kz., Hersek l.: TD
174/79
Çestetrin mn., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.: TD
55/103
Çestine k., Kukan n., Prepolye kz., Hersek l.: MAD
22997/80
Çestino k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.: TD
1011/578
Çesto Kladinçe/Boreş k., Bihlişte kz., Solkol, Paşa l.:
TD 433/233
Çeşal k., Vişegrad n., Vişegrad kz., Bosna l.: MAD
540/22
Çeşinofça k., Koçana n., İştib kz., Köstendil l.: TD
167/257
Çeşlar k., Bırvenik n., Bırvenik kz., İzvornik l.: TD
173/61
Çeşlar/Dolna Bile k., Dobrun n., Vişegrad kz., Bosna l.:
TD 164/193
Çeşliçe k., bk. Kırzinçe k., İnegoşta n., İvranya kz.,
Köstendil l.
Çeşlogar mz., Böğürdelen n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD 173/72
Çeşme k., bk. Sülemişli k., Yenişehir n., Yenişehir kz.,
Tırhala l.
Çeşme mevzii, Çatalca n., Çatalca kz., Tırhala l.: TD
36/1299
Çeşmelidoğancı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/66
Çeşniçe (?) k., Boçaç, Neretva kz., Bosna l.: MAD
540/145
Çeşoniçe k., Trebine n., Nova kz., Hersek l.: TD 174/19
Çeşta k., Alacahisar n., Alacahisar kz., Alacahisar l.:
TD 55/36
Çeşta mz., Prespa n., Ohri kz., Ohri l.: TD 367/387
Çeştehod k., Çernereka n., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/577
Çeşvibeş k., Vılkili n., Peremedi kz., Avlonya l.: TD
94/165
Çeşyevabare k., İpek n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/297
Çeteraje k., Jabar n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD
1011/308
Çetine, Posuşe n., Mostar kz., Hersek l.: TD 174/148
Çetine isk., Iskıradin kz., Bosna l.: TD 164/15
Çetine k., Çetine n., Karadağ kz., İskenderiye l.: TD
367/343
Çetine n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD 157/392
Çetine n., Karadağ kz., İskenderiye l.: TD 367/342
Çetine Nehri, Iskıradin kz., Bosna l.: TD 164/363
Çetirci k., Ilıca n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD 167/225
Çetirci k., Nogoriçe n., İştib kz., Köstendil l.: TD
167/252
Çetlin k., Rika n., Karadağ kz., İskenderiye l.: TD 122/89
Çetnohor m., Alavandava k., Ustrumca n., Ustrumca kz.,
Köstendil l.: MAD 170/67a
Çetovirdkoşta k., Beline n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/29
Çetrekolomo mz., Koron n., Koron kz., Mora l.: TD
367/138
Çetrekos k., Devol n., İştin kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/152
Çetriçe k., Ohri n., Ohri kz., Ohri l.: TD 367/373
Çetvirdkoşta nf., Kladana n., Saray kz., Bosna l.: TD
164/26
Çevelasa k., bk. Çopolna k., Apokrı n., Kerpiniş kz.,
Tırhala l.
Çevişge/Arnavudlu k., Çatalca n., Çatalca kz., Tırhala l.: TD 101/252
Çevliler m., Köprülü nf., Köprülü kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/178
Çevliler m., Köprülü nf., Köprülü kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/182
Çevlümkaya k., bk. Kırıkdemürci k., Çorlu kz., Vize l.
Çevlümkaya k., Müselleman-ı Vize: TD 191/153
Çevrikpınar mz., bk. Kalite mz., Depedelen kz., Avlonya l.
Çevrilik k., Silistre kz., Silistre l.: TD 370/395
Çevrimkaya k., Tataran-ı Bozapa: TD 226/76
Çevrindol k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/225
Çevrindol k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: MAD 81/46a
Çezme-i Büzürk k., Mokri n., Ohri kz., Ohri l.: TD 81/40
Çıbıkkuyusu mz., Varna kz., Silistre l.: TD 370/429
Çıfud b., Kefe l.: TD 370/477
Çıgan k., Mileşeva n., Prepolye kz., Hersek l.: TD 174/75
Çıkancı k., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/198
Çıkandın k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD 370/550
Çıklova k., Dubniçe n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD 167/235
Çıkra k., Krevukor n., Karitena kz., Mora l.: TD 367/159
Çıkrıcık k., Mekri k., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/12
Çıkrıkçı k., Hırsova kz., Silistre l.: TD 370/410
Çıkrıkçı k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/69
Çıkrıkçı k., bk. Ligovarda k., Manastır kz., Sağkol,
Paşa l.
Çıkrıkçılı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/74
Çıkrıklı k., Hayrabolu kz., Vize l.: TD 370/281
Çıkrıklı k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD 370/553
Çınar m., bk. Hüseyinbey m., Yenice-i Vardar nf.,
Yenice-i Vardar kz., Solkol, Paşa l.
Çınarderesi k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/42
Çınarderesi k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/20
Çınarhisar k., Dömeke n., Çatalca kz., Tırhala l.: TD
101/273
183
Çınarlar k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/34
Çınarlı k., Yenice-i Karasu kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/20
Çınarlı k., bk. Potamya k., Kesriçe n., Yenişehir kz.,
Tırhala l.
Çınarlı Tatar k., Yörükan-ı Vize: TD 226/23
Çınarobası k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/70
Çınarpınarı k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.: TD 370/308
Çınkolofça k., Bolvan n., Petros kz., Alacahisar l.: TD
55/48
Çıracı k., Hayrabolu kz., Vize l.: TD 370/283
Çıracı k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/159
Çıracı k., Tataran-ı Aktav: MAD 4995/59
Çıracı k., Tataran-ı Yanbolu: TD 222/92
Çıracı k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/113
Çıracı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/145
Çıracı k., bk. Çengerli k., Zağra-i Eskihisar kz.,
Sağkol, Paşa l.
Çıracı/Çıracılar k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/71
Çıracılar k., Köprülü kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/182
Çıracılar k., Yenice-i Çırpan kz., Çirmen l.: TD
370/335
Çıracılar/Evciler k., Hasköy n., Hasköy kz., Çirmen l.:
TD 370/339
Çıracılar/Gözdepesi k., Çatalca n., Çatalca kz., Tırhala l.:
TD 445/314
Çırak k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/62
Çırak Yusuf çf., Gölhisar, Uskupye n., Neretva kz.,
Bosna l.: MAD 540/145
Çırakdede k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/60
Çırbovçe/Dobreşin k., Yeleç n., Yenibazar kz., Bosna l.:
TD 164/75
Çırhale k., Bihor n., Bihor kz., Prizrin l.: TD 167/390
Çırklık m., Dubniçe k., Seniçe n., Yenibazar kz.,
Bosna l.: TD 164/70
Çırkvenaç k., Maçova-i Zir n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD 173/28
Çırkvenak k., Visoka n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/7
Çırkvenipotok k., Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/276
Çırkviçe k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.: TD
167/432
Çırlana k., Sokol n., Uziçe kz., Semendire l.: TD 144/299
Çırlanigırm k., Fragostin n., Mostar kz., Hersek l.: TD
174/157
Çırnaç k., Mostar n., Mostar kz., Hersek l.: TD 91/191
Çırnaçpotok k., Bistriçe n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/32
Çırnak k., Ustudana n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/25
Çırnatova k., Bırvenik n., Bırvenik kz., İzvornik l.:
TD 173/41
184
Çırnatova k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.: TD
167/434
Çırpan k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/341
Çırpan k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/89
Çırpan korusu, Filibe, Sağkol, Paşa l.: TD 370/98
Çırpan nf., bk. Yenice-i Çırpan nf., Yenice-i Çırpan kz.,
Çirmen l.
Çırpan Yenicesi nf., bk. Yenice-i Çırpan nf., Yenice-i
Çırpan kz., Çirmen l.
Çırpan kz., bk. Yenice-i Çırpan kz., Çirmen l.
Çırpan/Yundköyü k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD
77/832
Çırpanlı k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/23
Çırpanlı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/175
Çırpanlı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/109
Çırpanlı k., Yörükan-ı Vize: TD 226/52
Çırpılı k., bk. Sinholık k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.
Çırpoçeva k., Trebine n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD
164/51
Çırvene Yabuka k., Koznik n., Alacahisar kz., Alacahisar l.: TD 167/413
Çibaviç k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: MAD 81/38b
Çibay k., Mat n., Mat kz., Ohri l.: TD 367/421
Çibhor k., Vize n., Vize l.: TD 370/253
Çibofça k., İvranya kz., Köstendil l.: TD 167/304
Çiçaviçe k., Uziçe n., Pojega kz., Semendire l.: TD
144/166
Çiçeva k., Köprülü kz., Sağkol, Paşa l.: TD 16M/213
Çiçeva k., Trebine n., Nova kz., Hersek l.: TD 91/182
Çiçiler k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/5
Çiçine k., Fragostin n., Mostar kz., Hersek l.: TD 174/143
Çiçine k., Prokine n., Mostar kz., Hersek l.: TD 174/99
Çiçkofça mz., Çernereka n., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/590
Çiçkovaç k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.:
MAD 506/22
Çiçla k., Poliçe n., Mostar kz., Hersek l.: TD 174/12
Çiçrine k., Popova n., Nova kz., Hersek l.: TD 987/77
Çiçrofça k., Morava n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD
133/613
Çiftalanı k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.: TD 370/311
Çifteler ms., Edirne nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/6
Çiftlik k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/78
Çiftlik k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/155
Çiftlik k., Tataran-ı Yanbolu: TD 222/82
Çiftlik k., Vize n., Vize l.: TD 370/256
Çiftlik k., Ergene n., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD
166/76
Çiftlik k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/18
Çiftlik k., Yörükan-ı Vize: TD 226/6
Çiftlik-i Ahmedpaşa k., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/38
Çiftlik-i Çavuş k., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/23
Çiftlik-i Doğancı Halil k., bk. Silgeri k., Akhisar,
Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.
Çiftlik-i İsmail/Karakız k., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/25
Çiftlik-i Kurdşeyh/Kurdşeyhçiftliği/Balabanlı k., Filibe
kz., Sağkol, Paşa l.: TD 494/561
Çiftlik-i Pir Memi k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/49
Çiftlik-i Sinanağa/Yaylahadımı k., Hasha-i İstanbul kz.,
Vize l.: TD 370/313
Çiftlik-i Sinanbey m., İştib nf., İştib n., Köstendil l.:
TD 167/203
Çiftlik-i Sinanpaşa k., bk. Filibeli Ahmed k., Silivri kz.,
Vize l.
Çiftlik-i Sübaşı k., Hayrabolu kz., Vize l.: TD 370/281
Çigar m., bk. Çiger m., Pirlepe nf., Pirlepe kz., Sağkol,
Paşa l.
Çigatova k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.: TD
167/349
Çiger/Çigar m., Pirlepe nf., Pirlepe kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 232/544
Çigot k., Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.: TD 101/56
Çigotin k., Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.: MAD
506/24
Çiğilli k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/128
Çiğli k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/45
Çiğnetatar k., Edirne n., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.: TD
494/99
Çihelüler k., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/14
Çihne mz., Lubuca k., Zagorye n., Foça kz., Hersek l.:
TD 91/26
Çihovik mz., Hlivne n., Iskıradin kz., Bosna l.: MAD
540/160
Çihrine k., Klopotnik n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/346
Çihrine k., Tırgovişte n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD 92/57
Çikaleş k., Draç kz., İlbasan l.: TD 367/443
Çikandil k., Selanik kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/98
Çikaniçe/Lipovik k., Pirlep n., Semendire kz.,
Semendire l.: TD 1011/494
Çikaviçe k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.: TD
167/438
Çikaviçe k., Jupe n., Karadağ kz., İskenderiye l.: TD
499/318
Çikole k., Bana n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/337
Çikot k., Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.: TD
1011/805
Çikrilofça k., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/200
Çikrilofça k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: MAD 81/61b
Çikula m., Banya k., Brod n., Brod kz., Bosna l.: TD
164/60
Çikvan k., Lofça kz., Niğbolu l.: TD 370/535
Çilbir (?) y., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/88
Çilebeleni k., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/8
Çiledarderviş zv., Vize nf., Vize kz., Vize l.: TD 370/254
Çiledaryurdu k., Prevadi kz., Silistre l.: TD 65/61
Çilehane m., Tırhala nf., Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.: TD 367/230
Çilekler mz., Kırkkilise kz., Vize l.: TD 370/271
Çilingir k., Babaeskisi kz., Vize l.: TD 370/288
Çilingir k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.: TD 370/315
Çilingir k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/58
Çilingir k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/89
Çilingir Bayezid/Yahyaalisi k., Çatalca n., Çatalca kz.,
Tırhala l.: TD 101/250
Çilnova k., Çernovi kz., Niğbolu l.: TD 439/83
Çimenli k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/31
Çimenli mz., Aydos kz., Silistre l.: TD 370/448
Çimiler k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/51
Çimla k., Poliçe n., Mostar kz., Hersek l.: TD 174/12
Çimlani k., Mostar n., Mostar kz., Hersek l.: TD 174/109
Çimlani k., Prokine n., Mostar kz., Hersek l.: TD 174/97
Çimlani k., Sin n., Iskıradin kz., Bosna l.: MAD 540/187
Çimriçik İvan mz., Neçven n., Iskıradin kz., Bosna l.:
MAD 540/174
Çinçofça k., İznepol n., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/218
Çinçofça k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: MAD 81/58a
Çinçofça mz., İznepol n., Şehirköy kz., Paşa l.: TD
370/223
Çinços k., Siroz kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/69
Çineli k., bk. Karagözoğlu k., Hırsova kz., Silistre l.
Çingane k., Tırnova kz., Niğbolu l., Kıbtiyan: TD
120/315
Çingane m., Atina nf., Atina n., Atina kz., Agrıboz l.:
TD 367/75
Çinganeoğlu k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/51
Çinganederesi zm., Karıyaya n., Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD 75/357
Çinganova k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD 370/542
Çingurus k., Vidin n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/583
Çini Iglavca k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/228
Çiniçe k., Niğbolu kz., Niğbolu l.: TD 370/514
Çipan k., Morova-i Rudnik n., Rudnik kz., Semendire l.:
TD 1011/987
Çipani k., Bihlişte kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/169
Çipno k., Mileşeva n., Prepolye kz., Hersek l.: MAD
22997/389
185
Çipogırla k., Grahova n., Iskıradin kz., Bosna l.: MAD
540/188
Çipoli m., Akova k., Karitena n., Karitena kz., Mora l.:
TD 367/157
Çipor k., Mat n., Mat kz., Ohri l.: TD 367/419
Çipoti k., bk. Argiste k., Sovalak n., Kerpiniş kz., Tırhala l.
Çipovik k., Podmir n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD
173/5
Çiprofça madeni/Maden-i Çiprofça, Berkofça kz.,
Paşa l.: TD 370/237
Çiprofça/Jilejine nf./mdn., Berkofça kz., Paşa l.: TD
370/237
Çipulik mz., Uskupye n., Neretva kz., Bosna l.: TD
164/233
Çipyana k., Arhos n., Arhos kz., Mora l.: TD 390/17
Çir k., Kırçova kz., Sağkol, Paşa l.: TD 4/408
Çir k., Manastır kz., Sağkol, Paşa l.: TD 73/278
Çir/Beloviçe k., Berkofça kz., Paşa l.: TD 236/538
Çiraçkovik k., Ploşeviçe n., Karadağ kz., İskenderiye l.:
TD 367/342
Çirambo k., Mizistre n., Mizistre kz., Mora l.: TD
390/22
Çiran mz., Vidin n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/581
Çiraşkova k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/134
Çiraşniçe k., Gorajde n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/229
Çirbovaç k., Lomniçe n., Semendire kz., Semendire l.:
TD 1011/460
Çirbovine/İvançik k., Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD
164/319
Çirçora k., Topolniçe n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/334
Çiredol mz., Dabri n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/175
Çiremşaniçe k., Dubrovnik n., Saray kz., Bosna l.: MAD
540/42
Çiren k., İvraca kz., Niğbolu l.: MAD 11/161a
Çirenin/Blaşe k., Nasliç n., İştin kz., Solkol, Paşa l.: TD
433/343
Çirenpotok k., Pripod n., Foça kz., Hersek l.: TD 167/491
Çireşnova k., Kırçova kz., Sağkol, Paşa l.: TD 4/327
Çiretoşova k., Sokol n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/28
Çirgoşta k., İsferlik kz., Vidin l.: TD 370/604
Çirh (?) isk., Vidin l.: TD 370/569
Çirhlovine k., Bihor kz., İskenderiye l.: TD 367/321
Çirikçi k., Selanik kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/100
Çirinçani k., Doyrangölü n., Ustrumca kz., Köstendil l.:
TD 141/187
Çirine k., Kriçka n., Prepolye kz., Hersek l.: TD 174/82
Çirine k., Mileşeva n., Prepolye kz., Hersek l.: TD
174/121
Çirişka k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/7
186
Çirişne k., bk. Ukroviçe k., Aşağı Gırbelan n., Karadağ
kz., İskenderiye l.
Çirişniçe k., Florina kz., Solkol, Paşa l.: TD 73/297
Çirişnidol k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/226
Çirişte mz., Dumne n., Mostar kz., Hersek l.: TD 174/22
Çirkin k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/259
Çirkmanik mz., Dalamuç n., Neretva kz., Bosna l.:
MAD 540/167
Çirkofça k., Bana kz., Vidin l.: TD 370/599
Çirkofça k., İştib n., İştib kz., Köstendil l.: TD 167/257
Çirkolaz k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 26M/52
Çirkolişte/Dolna Jiviçe k., Luçiçe n., Braniçeva kz.,
Semendire l.: TD 1011/351
Çirkolofça/Kaprolofça k., Sofya kz., Paşa l.: TD 492/151
Çirkolovine k., Duştiçe n., Foça kz., Hersek l.: TD
167/494
Çirkopaç k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.: TD
144/206
Çirkoşte k., Şubin n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD
173/133
Çirkotinlug (?) k., Krivina n., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/573
Çirkova k., Nevesine n., Foça kz., Hersek l.: MAD
22997/196
Çirkova k., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/193
Çirkova k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.: TD
167/426
Çirkova k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/3
Çirkova mz., Vılkili n., Peremedi kz., Avlonya l.: TD
94/164
Çirkova Kundil k., Priştine n., Priştine kz., Vulçıtrın l.:
TD 1081-1/99
Çirkovine k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD 370/550
Çirkovine k., Şumnu kz., Voynugan-ı Istabl-ı Amire:
TD 151/306
Çirkovna k., Çernovi kz., Niğbolu l.: TD 370/558
Çirkovna k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD 382/529
Çirkovna Kranofça mz., Belgrad n., Belgrad kz.,
Semendire l.: TD 144/43
Çirkovnekola k., Bana n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.:
TD 28/128
Çirkoyani k., Dılgobırda n., Debri kz., Ohri l.: TD 367/397
Çirkoyani k., Kalkandelen kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/142
Çirkoyani k., Köprülü kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/181
Çirkoyani k., Narda kz., Yanya l.: TD 367/284
Çirkva k., Neretva n., Neretva kz., Hersek l.: TD 91/74
Çirkvanaç k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.: TD
1011/664
Çirkvazi k., Ploşeviçe n., Karadağ kz., İskenderiye l.:
TD 367/342
Çirkvenaç k., Pirlep n., Semendire kz., Semendire l.: TD
1011/488
Çirkveniçe k., Kuçeva n., Semendire kz., Semendire l.:
MAD 506/9
Çirkveniçe k., Resava n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/40
Çirkveniçe k., Virbanya n., Brod kz., Bosna l.: MAD
540/123
Çirkviçe k., Gorna Rudine n., Nova kz., Hersek l.: TD
174/50
Çirkviçe m., Banya k., Brod n., Brod kz., Bosna l.: TD
164/60
Çirkvinçe k., Sivricehisar n., Rudnik kz., Semendire l.:
MAD 506/21
Çirkvine k., Neretva n., Neretva kz., Hersek l.: TD 91/9
Çirkvineç-i Bala k., Piyaniçe n., Ilıca kz., Köstendil l.:
TD 167/229
Çirlan k., Maden-i Jejene, Tırgovişte n., Prizrin kz.,
Prizrin l.: TD 167/371
Çirlani/Çirlen k., Belgrad n., Belgrad kz., Semendire l.:
TD 187/286
Çirlen k., bk. Çirlani k., Belgrad n., Belgrad kz., Semendire l.
Çirlençi k., Kuçeva n., Semendire kz., Semendire l.:
MAD 506/11
Çirlençi k., Kuprez n., Neretva kz., Bosna l.: MAD
540/120
Çirlençi k., Podmir n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD
173/3
Çirlene İstene k., Vratar n., Vişegrad kz., Bosna l.:
TD 164/156
Çirleniçe k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.:
TD 1011/563
Çirleniçe mz., Dumne n., Mostar kz., Hersek l.: TD
174/22
Çirlenka k., Birçe n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/328
Çirline k., Duştiçe n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/132
Çirman k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.: TD
167/343
Çirme k., Bende n., Akçahisar kz., Ohri l.: TD 367/414
Çirmen kz., Çirmen l.: TD 370/321
Çirmen kz., Çirmen l., Kıbtiyan: TD 120/55
Çirmen l.: TD 370/319
Çirmen n., Çirmen kz., Çirmen l.: TD 370/319
Çirmen n., Çirmen kz., Çirmen l., Müselleman-ı Çirmen:
TD 172/5
Çirmen n., Çirmen kz., Çirmen l., Yörükan-ı Naldöken:
TD 223/1
Çirmen nf., Çirmen kz., Çirmen l.: TD 370/321
Çirmen nf., Çirmen kz., Çirmen l., Müselleman-ı Çirmen:
TD 172/145
Çirmeneskov k., Kırçova kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/148
Çirmeniçe/Çirmenika n., Debri kz., Ohri l.: TD 81/72
Çirmenik mz., Radomir n., Ilıca kz., Köstendil l.: MAD
170/409a
Çirmenika k., bk. Blaya k., Agrafa n., Fenar kz., Tırhala l.
Çirmenika/Çirmeniçe n., İşpat kz., İlbasan l.: TD 477/64
Çirmenka Betolka/Çirmenko Betolka k., Balyabadra kz.,
Mora l.: TD 367/123
Çirmenli k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/52
Çirmesava k., Nikşik n., Nova kz., Hersek l.: TD 174/63
Çirmiyan k., Libomir n., Nova kz., Hersek l.: MAD
584/120
Çirmoş k., Laşva n., Brod kz., Bosna l.: MAD 540/126
Çirmoşnik k., Belgrad n., Neretva kz., Bosna l.,
Neretva kz., Bosna l.: TD 164/33
Çirnaçpotok k., Osaniçe n., Foça kz., Hersek l.: TD
174/118
Çirnamil k., Berkofça kz., Paşa l.: TD 370/238
Çirne k., Kukan n., Prepolye kz., Hersek l.: TD 174/71
Çirne Glava k., Bırvenik n., Bırvenik kz., İzvornik l.:
TD 173/44
Çirne İstene k., Mileşeva n., Prepolye kz., Hersek l.:
TD 91/201
Çirne Luka k., Prizrin n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD
167/377
Çirne Niva k., Pripod n., Foça kz., Hersek l.: TD 76/281
Çirne Pal k., Pripod n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/77
Çirne Virih k., Manastır kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/159
Çirne Vroglaşa (?) k., Petrovagora n., Iskıradin kz.,
Bosna l.: MAD 540/179
Çirnebar k., Zagırlata n., Zagırlata kz., Alacahisar l.:
TD 1011/1008
Çirnebırda k., Kukan n., Prepolye kz., Hersek l.: TD
167/505
Çirnebuka k., Manastır kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/158
Çirnekırpa k., Klopotnik n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.:
TD 977/87
Çirneliva k., Gora n., Hasha-i Arnavud kz., Prizrin l.:
TD 167/397
Çirnepod k., Gaçka n., Nova kz., Hersek l.: TD 174/122
Çirnepod k., Prokine n., Mostar kz., Hersek l.: TD 174/95
Çirnepotok k., Morova-i Rudnik n., Rudnik kz.,
Semendire l.: TD 1011/833
Çirnepotok k., Pripod n., Foça kz., Hersek l.: TD 167/486
Çirnerika k., Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/21
Çirnerika k., bk. Drapnik k., Dubrovnik n., Saray kz.,
Bosna l.
Çirnerika/İstançik k., Dubrovnik n., Saray kz., Bosna l.:
TD 164/296
Çirnerika mahalli, Dubrovnik n., Saray kz., Bosna l.:
MAD 540/41
187
Çirnerika mahalli, Visoka n., Saray kz., Bosna l.: TD
164/313
Çirnevik k., Dolna Rudine n., Nova kz., Hersek l.: TD
174/38
Çirnevirh k., Bihor kz., İskenderiye l.: TD 367/321
Çirnibok k., Jupe n., Debri kz., Ohri l.: TD 367/400
Çirniçani k., Pirlepe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/169
Çirniçe k., Brodar n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/149
Çirniçe k., İrjana n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD 157/132
Çirniçe k., Kukan n., Prepolye kz., Hersek l.: TD 91/11
Çirniçe k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD 167/356
Çirniçe k., Maden-i Jejene, Tırgovişte n., Prizrin kz.,
Prizrin l.: TD 167/371
Çirniçe k., Morava n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.: TD
167/330
Çirniçe k., Prizrin n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD 167/391
Çirniçe k., Saray n., Saray kz., Bosna l.: MAD 540/30
Çirniçe k., Sokol n., Uziçe kz., Semendire l.: TD 144/294
Çirniçe k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/225
Çirniçe k., Tırgovişte n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD 167/380
Çirniçe k., Timurinçe kz., Avlonya l.: TD 94/229
Çirniçe k., Trebçe, Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.: TD 167/341
Çirniçe k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/364
Çirniçe mz., Burmaz n., Foça kz., Hersek l.: TD 174/8
Çirniçe mz., Nevesine n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/195
Çirniçe mz., Uskupye n., Neretva kz., Bosna l.: TD
164/373
Çirniçe n., Maden-i Jejene, Vulçıtrın l.: TD 167/341
Çirniçka k., Zavirşa n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/106
Çirnik k., Hlivne n., Iskıradin kz., Bosna l.: MAD 540/161
Çirnik k., Kuçeva n., Semendire kz., Semendire l.:
MAD 506/9
Çirnik k., Lomniçe n., Semendire kz., Semendire l.: TD
1011/427
Çirnik k., Pirlep n., Semendire kz., Semendire l.: TD
1011/482
Çirnik k., Visoka n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/19
Çirnik k., Zagorye n., Foça kz., Hersek l.: TD 174/115
Çirnik-i Hasovcagora k., Dubrava n., Foça kz., Hersek l.: TD 987/65
Çirnil k., Kliçovaç n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD
164/44
Çirnilak k., Bırvenik n., Bırvenik kz., İzvornik l.: TD
259/33
Çirnileva k., Böğürdelen n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/73
Çirnilişte k., Pirlepe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/171
Çirnipal k., Duştiçe n., Foça kz., Hersek l.: TD 174/112
188
Çirniş k., Bihor n., Bihor kz., Prizrin l.: TD 167/385
Çirniş k., Tırgovişte n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD 167/379
Çirniş k., Yeleç n., Yenibazar kz., Bosna l.: KK 282/37a
Çirnişte k., Pirlepe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/170
Çirniva k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/200
Çirnivirh k., Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/128
Çirnivirh k., Brodar n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/147
Çirnivirh k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD 167/356
Çirnivirh k., Osad n., Srebreniçe kz., Bosna l.: MAD
540/23
Çirnivirh m., Sirkani k., Ras n., Yenibazar kz., Bosna l.:
TD 164/49
Çirnivirh mahalli, Brodar n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/165
Çirnivirhe k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.: TD
167/342
Çirno Glava k., Prizrin n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD 92/2
Çirnoçe k., Tırgovişte n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD 92/71
Çirnofça k., İpşine n., İvranya kz., Köstendil l.: TD
74/200
Çirnofça k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD 370/538
Çirnofça-i Büzürk k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD
370/538
Çirnoglog y., Ilıca kz., Köstendil l.: TD 141/315
Çirnokoje mz., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/343
Çirnoş k., Köprülü kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/180
Çirnotne k., Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/TD
164/20
Çirnova k., Gora n., Ohri kz., Ohri l.: TD 367/369
Çirnovlişte k., bk. Diğinler k., İştib n., İştib kz.,
Köstendil l.
Çirnulug k., İvranya kz., Köstendil l.: TD 167/294
Çiro k., Kerpiniş n., Kerpiniş kz., Tırhala l.: TD 101/27
Çiro k., bk. Mega Horya k., Kerpiniş n., Kerpiniş kz.,
Tırhala l.
Çirobovçe k., Gorajde n., Foça kz., Hersek l.: TD
167/479
Çirodol/Lalinçe k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD
151/110
Çirofça k., Çernovi kz., Niğbolu l.: TD 370/559
Çirofça k., Kırçova kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/149
Çirolani k., Vereniçe, Polomiye n., Vidin kz., Vidin l.:
TD 370/568
Çirona k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/87
Çirona k., Tatarbazarı kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/112
Çironiçe (?) mz., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/229
Çiropniçe k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/224
Çirosaliçe/Yenice k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD
416/659
Çirotine k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.: TD
167/345
Çirova k., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/197
Çirova k., Uziçe n., Pojega kz., Semendire l.: TD 144/143
Çirova (?) mz., Nevrekop kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/50
Çirovaç-ı Küçük k., İnegoşta n., İvranya kz.,
Köstendil l.: TD 167/297
Çirovda k., bk. Develi k., Niğbolu kz., Niğbolu l.
Çirovik k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 145/114
Çiroyani k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: MAD 81/38a
Çiroyani-yi Dolna k., Berkofça kz., Paşa l.: TD
370/239
Çiroye k., Mat n., Mat kz., Ohri l.: MAD 508/157
Çirpaniska, Laşva n., Brod kz., Bosna l.: MAD 540/128
Çirponovik k., Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD 432/494
Çirvençi k., Koçana n., Braniçeva kz., Semendire l.:
MAD 506/34
Çirvene k., İjdiril n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD
1011/322
Çirvene k., İzvizd n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD
1011/343
Çirvenebırda k., Draçeviçe n., Nova kz., Hersek l.: TD
174/26
Çirvenegradişte k., İvranya kz., Köstendil l.: TD
1011/380
Çirvenevode k., Debriçe n., Ohri kz., Ohri l.: TD 367/378
Çirvenevode k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/129
Çirvenevodiçe k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.: TD 977/43
Çirveneyabuka k., Niş n., Niş kz., Semendire l.: TD
1011/381
Çirveneyabuka k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.:
TD 144/195
Çirvengergi k., Niğbolu kz., Niğbolu l.: TD 370/512
Çirvenibreg k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD
167/355
Çirvenibrek k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 500/416
Çirveniç k., Timok n., Vidin kz., Vidin l.: MAD 1/48a
Çirvenyani k., Ilıca n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD 141/33
Çirveska k., Klopotnik n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.: TD
167/349
Çirviçe k., Osad n., Srebreniçe kz., Bosna l.: TD 983/445
Çirvilova k., İştib n., İştib kz., Köstendil l.: TD 167/255
Çirvinat m., Çerkoviçe k., Delvine n., Delvine kz.,
Avlonya l.: TD 1078/38
Çisnobrodiçe (?) k., İjdiril n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD 1011/327
Çiste mz., Ostroviçe n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD
157/1023
Çit k., Hayrabolu kz., Vize l.: TD 370/283
Çit k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/309
Çit m., Gelibolu l.: TD 75/511
Çitemik mz., Lika n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD 164/366
Çitiçe/Polska k., Yarçe n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD
164/103
Çitova k., Grebene kz., Yanya l.: TD 367/291
Çitroz/Çitros k., Karaverye kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/141
Çitroz/Çitros k., Karaverye kz., Solkol, Paşa l., Kıbtiyan:
TD 120/236
Çitroz/Çitros memlahası, Karaverye kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/141
Çitroz/Çitros n., Karaverye kz., Solkol, Paşa l.: TD
70/11
Çitroz/Çitros nf., Karaverye kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/135
Çitruk k., Florina kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/184
Çivili k., bk. İshaklı k., Yanbolu kz., Silistre l.
Çivirleva k., İzminepolye n., Iskıradin kz., Bosna l.:
TD 164/37
Çivloz k., Kalavrita n., Kalavrita kz., Mora l.: TD
367/145
Çivrilli k., Rusikasrı kz., Silistre l.: TD 370/468
Çivrilli k., bk. Voyvoda k., Karinovası kz., Silistre l.
Çizkor (?) tarlası, Hamzabeyli k., Dubniçe n., Ilıca kz.,
Köstendil l.: TD 167/207
Çoban m., Istarçeva k., Menlik n., Timurhisar kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/285
Çoban Ahad mz., Prevadi kz., Silistre l.: TD 370/435
Çoban Hamza k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/93
Çoban Hasan çf., Vavkovik k., Brod n., Brod kz.,
Bosna l.: MAD 540/100
Çoban İsa k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/64
Çoban İsa k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/135
Çoban Musa k., Silistre kz., Silistre l.: TD 701/260
Çoban Mustafa çf., Radmanik k., Saray n., Saray kz.,
Bosna l.: MAD 540/33
Çoban Petko m., Tırnofça k., İvranya kz., Köstendil l.:
TD 167/297
Çobanağılı k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/80
Çobanca k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/69
Çobancalı k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/49
Çobankuyusu k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/137
Çobankuyusu/Evrenoskuyusu k., Varna kz., Silistre l.:
TD 370/429
Çobanlar k., bk. Kayalar k., Badracık n., Badracık kz.,
Tırhala l.
Çobanlar m., bk. Berdiçe m., İskenderiye nf., İskenderiye kz., İskenderiye l.
Çobanlı k., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/40
Çobanlı k., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/8
Çobanlı k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/65
189
Çobanlı k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/11
Çobanlı k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/108
Çobanlı k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/43
Çobanlı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/38
Çobanlı k., Yörükan-ı Vize: TD 226/39
Çobanlı m., Aydınobası k., Dubniçe n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD 141/86
Çobanlımezraası md., Sağkol, Paşa l.: TD 370/40
Çobanobası k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/84
Çobanoğlu k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/79
Çobanpınarı k., bk. Dalkaç k., Şumnu kz., Niğbolu l.
Çobanviranı/Tatarlar k., Edirne n., Edirne kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/15
Çoçil k., Vidin n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/582
Çoçli k., Dubniçe n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD 167/229
Çoçora k., Angelikasrı kz., Karlıili l.: TD 367/6
Çoçoroviçe k., Feth-i İslam n., Feth-i İslam kz.,
Vidin l.: TD 370/602
Çodani mz., Pripod n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/223
Çodile k., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/262
Çogalı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/209
Çogotine Selişte k., Krupine n., Srebreniçe kz.,
İzvornik l.: TD 173/15
Çohsekban k., bk. Malkoçlu k., Müselleman-ı Çingane
Çoka mz., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/331
Çokala k., Midilli n., Midilli kz., Rodos l.: TD 367/194
Çokala Yorgi k., Livadiye n., Livadiye kz., Agrıboz l.:
TD 367/91
Çokalada k., İvloho bölgesi, Angelikasrı kz., Karlıili l.:
TD 367/9
Çokalcılı deresi, Karıyaya n., Gelibolu kz., Gelibolu l.:
TD 75/450
Çokalcılı k., Karıyaya n., Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD
75/232
Çokallı k., Evreşil n., Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD 75/259
Çokallı m., Bolayır nf., Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD
75/368
Çokalova k., Timurhisarı kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/61
Çokalya k., Megali Mani n., Mizistre kz., Mora l.:
TD 367/167
Çokaşin k., Maçova-i Bala n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD 173/27
Çokçeltükçü k., Tataran-ı Aktav: MAD 4995/54
Çokköy k., Vize n., Vize l.: TD 370/250
Çokköy/Yundoğlanı k., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 20/234
Çoklova k., Radomir n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD
167/237
Çokmandıra y., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/96
Çokotan k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD 977/142
190
Çokote k., Zaplana, Niş n., Niş kz., Semendire l.: MAD
506/37
Çokovik k., İvraca n., Yenibazar kz., Bosna l.: KK
282/39b
Çoksayık k., Hayrabolu kz., Vize l.: TD 370/280
Çoksekban k., Çorlu kz., Vize l.: TD 370/295
Çoksekban k., Karinovası kz., Silistre l.: TD 370/461
Çoksekban k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/118
Çoksekban k., bk. Malkoçlu k., Müselleman-ı Çingane
Çoktatar k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/160
Çoktatar k., Tataran-ı Aktav: MAD 4995/67
Çoktatar k., Yörükan-ı Vize: TD 226/13
Çoktatar mz., Yanbolu kz., Silistre l.: TD 370/456
Çomagova k., Pirlepe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/170
Çomaklı k., Yenice-i Karasu kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/26
Çomakofça k., Niğbolu kz., Niğbolu l.: TD 370/516
Çomakofça/Yaniçe k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire:
TD 151/163
Çomiva k., bk. Kruşovyani k., Pirlepe kz., Sağkol, Paşa l.
Çomori m., İvrabçişte k., Kalkandelen kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/143
Çomova k., Pirlepe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/174
Çomuştar k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.: TD
1011/656
Çongara k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/103
Çongara k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/85
Çongara k., Müselleman-ı Vize: TD 191/142
Çongara k., Yörükan-ı Vize: TD 226/59
Çongara Ahmed k., Müselleman-ı Vize: TD 191/142
Çongarlı k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/70
Çonik k., Gorna Rudine n., Nova kz., Hersek l.: TD
174/45
Çonkara k., Vize n., Vize l.: TD 370/250
Çonkoro k., bk. Kidonya k., Kalabakkaya, Tırhala n.,
Tırhala kz., Tırhala l.
Çopadye k., Bırvenik n., Bırvenik kz., İzvornik l.: TD
173/36
Çopnik k., Ostroviçe n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD
164/344
Çopolna/Çevelasa k., Apokrı n., Kerpiniş kz., Tırhala l.:
TD 101/322
Çopuryani k., Kalkandelen kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/139
Çor k., Florina kz., Solkol, Paşa l.: TD 235/58
Çoragornova k., Badracık n., Badracık kz., Tırhala l.:
TD 101/282
Çoral/Çoralkuyusu k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/62
Çoralkuyusu k., Varna kz., Silistre l.: TD 370/418
Çorbakodul k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/95
Çoretorak k., Gorajde n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/8
Çorgun k., Delvine kz., Avlonya l.: TD 94/15
Çoril k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/94
Çorilova k., Kestorya kz., Solkol, Paşa l.: TD 424/788
Çorlofça k., Bedriç n., Ustrumca kz., Köstendil l.: TD
167/270
Çorlu k., Tataran-ı Yanbolu: TD 222/91
Çorlu k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/190
Çorlu kz., Vize l.: TD 370/292
Çorlu n., Çorlu kz., Vize l.: TD 370/297
Çorlu n., Çorlu kz., Vize l., Müselleman-ı Çingane: TD
191/117
Çorlu n., Çorlu kz., Vize l., Müselleman-ı Vize: TD
191/144
Çorlu n., Çorlu kz., Vize l., Yörükan-ı Vize: TD 226/33
Çorlu n., Çorlu kz., Vize l., Tataran-ı Bozapa: TD 226/67
Çorlu nf., Çorlu n., Çorlu kz., Vize l.: TD 370/297
Çorlu nf., Çorlu n., Çorlu kz., Vize l., Yörükan-ı Kocacık:
TD 222/52
Çorlu nf., Çorlu n., Çorlu kz., Vize l., Müselleman-ı
Çingane: TD 191/119
Çorlu nf., Çorlu n., Çorlu kz., Vize l., Müselleman-ı Vize:
TD 191/131
Çorlu nf., Çorlu n., Çorlu kz., Vize l., Tataran-ı Bozapa:
TD 226/66
Çorlu nf., Çorlu n., Çorlu kz., Vize l., Yörükan-ı Vize:
TD 226/6
Çorlu Suyu, Vize l.: TD 370/255
Çornogon k., Depedelen kz., Avlonya l.: TD 94/193
Çorotik mz., Virhrika n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD
164/363
Çorul k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 82/87
Çorul k., Şehirköy kz., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD
151/114
Çorumlu k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/20
Çoruş k., Malakas n., Belgrad kz., Avlonya l.: TD 94/4
Çoryak k., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/198
Çoryani k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/101
Çotine k., Karlı n., Akçahisar kz., Ohri l.: TD 367/410
Çovişte k., Narda kz., Yanya l.: TD 586/392
Çoydrag k., Kurşunlukilise n., Ürgüb kz., Alacahisar l.:
TD 55/92
Çöğenli k., Vize n., Vize l.: TD 370/254
Çöğenli k., Yörükan-ı Vize: TD 226/12
Çöğürtmekli mz., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/25
Çöke n., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.: TD 470/63
Çöke n., Edirne kz., Sağkol, Paşa l., Yörükan-ı Kocacık:
TD 222/4
Çömlek k., Edirne n., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/7
Çömlek k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/55
Çömlek k., bk. Nağrı (?) k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.
Çömlekçi k., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/45
Çömlekçi k., Edirne n., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/11
Çömlekçi k., Soğudak kz., Kefe l.: TD 370/486
Çömlekçi/Baklalı k., Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.:
TD 101/53
Çömlekçi m., Yenice-i Zağra nf., Yenice-i Zağra kz.,
Çirmen l.: TD 370/327
Çömlekköy k., Yanbolu kz., Silistre l.: TD 370/459
Çönege k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/58
Çönege k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/164
Çörek k., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/12
Çörek k., bk. İgnad m., Lofça nf., Lofça kz., Niğbolu l.
Çörekçi k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/143
Çörteler k., Velestin, Çatalca kz., Tırhala l.: TD 101/255
Çörtlen k., Silistre kz., Silistre l.: TD 370/385
Çörtlen k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/76
Çötenik mz., Sırb, Onçe n., Neretva kz., Bosna l.: TD
164/368
Çötre/Yenice k., Yanbolu kz., Silistre l.: TD 382/889
Çövenli k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/46
Çramoşnik k., Visoka n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/331
Çraniska k., Plav, Podgoriçe kz., İskenderiye l.: TD
367/316
Çranişkova k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 26M/20
Çraşova k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/134
Çremle k., Goşmaniçe n., Bırvenik kz., İzvornik l.: TD
173/18
Çremoşnik k., Lomniçe n., Semendire kz., Semendire l.:
TD 1011/426
Çremoşnik k., Maçova-i Bala n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD 173/27
Çrençi/Kurpine k., Lomniçe n., Semendire kz.,
Semendire l.: TD 1011/434
Çreşneva k., Riyekan n., Nova kz., Hersek l.: TD 174/60
Çreşneviçe k., Neretva n., Neretva kz., Bosna l.: TD
164/221
Çreşniçe k., Koporik n., Belasniçe kz., Vulçıtrın l.: TD
167/338
Çreşniçe k., Tara n., Prepolye kz., Hersek l.: TD 174/83
Çreşnoviçe/Pırkanaç k., Uziçe n., Pojega kz., Semendire l.: TD 144/81
Çrezik k., Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/263
Çrınçel k., Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/126
Çrimlan k., Malonşik n., Karadağ kz., İskenderiye l.:
TD 367/341
191
Çrip k., Brodar n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 56/148
Çristine k., Resava n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/9
Çrişniçe/Binovaç k., Kuçeva n., Semendire kz., Semendire l.: TD 978/100
Çrişnova k., Bihor n., Bihor kz., Prizrin l.: TD 167/384
Çrişnoviçe k., Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.: MAD
506/24
Çrivirdol (?) k., Dubrovnik n., Saray kz., Bosna l.: MAD
540/39
Çroboviçe k., Uziçe n., Pojega kz., Semendire l.: TD
144/166
Çronişte k., Kıbtiyan: TD 120/287
Çubidede zv., Sağkol, Paşa l.: TD 370/48
Çubra-i İstrajoviçe k., Feth-i İslam n., Feth-i İslam kz.,
Vidin l.: TD 370/603
Çubra-i Lagatorik k., Feth-i İslam n., Feth-i İslam kz.,
Vidin l.: TD 370/603
Çubra-i Vakçova k., Feth-i İslam n., Feth-i İslam kz.,
Vidin l.: TD 370/603
Çubra-i Vakşan k., Feth-i İslam n., Feth-i İslam kz.,
Vidin l.: TD 370/603
Çubuklu k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/76
Çuça k., Bihor n., Bihor kz., Prizrin l.: TD 92/93
Çuçan k., Uziçe n., Pojega kz., Semendire l.: TD 144/139
Çuçani k., Çirmeniçe n., Debri kz., Ohri l.: TD 367/398
Çuçani k., Pirlep n., Semendire kz., Semendire l.: TD
1011/486
Çuçe k., Çetine n., Karadağ kz., İskenderiye l.: TD
367/344
Çuçeva k., Ostroviçe n., Iskıradin kz., Bosna l.: MAD
540/171
Çuçimi mz., Atina n., Atina kz., Agrıboz l.: TD 420/13
Çuçoviçe k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.:
TD 1011/611
Çuçuga k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.: TD
1011/538
Çuçuga k., Sivricehisar n., Rudnik kz., Semendire l.:
MAD 506/21
Çuçvan k., Lofça kz., Niğbolu l.: TD 370/535
Çud k., İskenderiye n., İskenderiye kz., İskenderiye l.:
TD 26M/29
Çufiler k., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/10
Çugunçi k., Avrathisarı kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/116
Çuhara k., İştin kz., Solkol, Paşa l.: TD 70/230
Çuhat k., Plaş n., Avlonya kz., Avlonya l.: TD 94/206
Çuherine k., Avlonya kz., Avlonya l.: TD 94/196
Çuhoyevik k., Neretva n., Neretva kz., Bosna l.:
MAD 540/83
Çuhre k., Krivina n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/572
Çuka k., Angelikasrı kz., Karlıili l.: TD 367/6
192
Çuka k., Badracık n., Badracık kz., Tırhala l.: TD 101/27
Çuka k., Grebene kz., Yanya l.: TD 367/290
Çuka k., İştin kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/155
Çuka k., Kestorya kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/163
Çuka/İlhanlı k., Dömeke n., Çatalca kz., Tırhala l.:
TD 101/265
Çuka Orfana/İstrovila k., Mandud n., Agrıboz kz.,
Agrıboz l.: TD 431/99
Çuka-i Arnavudan k., Haslar, Tırhala n., Tırhala kz.,
Tırhala l.: TD 101/100
Çuka-i Eflakan k., Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.:
TD 101/60
Çukacı Sinan m., Filibe nf., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/85
Çukacılar Hamamı, Edirne nf., Edirne kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/7
Çukacılar suku, Edirne nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/325
Çukala k., Balyabadra kz., Mora l.: TD 367/120
Çukalar k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/197
Çukalat k., Malakas n., Belgrad kz., Avlonya l.: TD 94/29
Çukalcı m., Edirne nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.: TD
77/16
Çukaluhara m., İstanimaka nf., Filibe kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/90
Çukanide k., Çitroz n., Karaverye kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/135
Çukla k., Laşva n., Brod kz., Bosna l.: MAD 540/70
Çuklik k., Hlivne n., Iskıradin kz., Bosna l.: MAD
540/162
Çuklik k., Yan n., Neretva kz., Bosna l.: MAD 540/145
Çukofça k., İvranya kz., Köstendil l.: TD 167/296
Çukofça k., Radomir n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD
167/236
Çukoka mz., İznepol n., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/224
Çukonaç k., Omol n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/229
Çukovaç k., İvranya kz., Köstendil l.: TD 141/310
Çukovezer k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 130/419
Çukovik k., Beline n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD
173/29
Çukovik k., Rika n., Karadağ kz., İskenderiye l.: TD
367/345
Çukri k., Majani n., Peremedi kz., Avlonya l.: TD 94/156
Çukurbağ çf., Alemdar-ı Küçük k., Eceovası n., Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD 75/240
Çukurbostan, Edirne nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/3
Çukurbostan m., Gelibolu nf., Gelibolu kz., Gelibolu l.:
TD 75/455
Çukurcakuyu k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/258
Çukurhamam, Enderun-ı Kale, Edirne nf., Edirne kz.,
Sağkol, Paşa l.: TD 370/10
Çukurkışla k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD 439/287
Çukurkışla k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/35
Çukurkışla k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/173
Çukurkışla k., bk. Çukurorman k., Varna kz., Silistre l.
Çukurlu k., Tataran-ı Bozapa: TD 226/72
Çukurlu k., Yörükan-ı Vize: TD 226/28
Çukurofça k., Alacahisar n., Alacahisar kz., Alacahisar l.: TD 55/25
Çukurorman/Çukurkışla k., Varna kz., Silistre l.: TD
65/81
Çukurova k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD 370/552
Çukurova/Lazarilçe k., Nasliç n., İştin kz., Solkol,
Paşa l.: TD 424/585
Çukurova/Novasil k., Karaverye kz., Solkol, Paşa l.:
TD 424/264
Çukurova mz., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/195
Çukurviran mz., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.: TD 70/28
Çukurviran mz., Keşan kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/52
Çulin k., Şubin n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD 173/30
Çulişik mz., Iskıradin kz., Bosna l.: TD 164/363
Çulluküre k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/100
Çullular k., Kesriçe n., Yenişehir kz., Tırhala l.: TD
101/44
Çumik k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.: TD
1011/568
Çunişte k., Olofça n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/173
Çunişte k., Visoka n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/301
Çunkoros k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.: TD
167/438
Çunkova k., bk. Pabratine k., Lepaniçe n., Rudnik kz.,
Semendire l.
Çunkul k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.: TD 55/84
Çupi cisri, Nişova Abı, Şehirköy kz., Paşa l.: TD 409/608
Çuplanik k., Zaplana, Niş n., Niş kz., Semendire l.: MAD
506/36
Çupruyan k., Polomiye n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/584
Çupur k., Petros kz., Alacahisar l.: TD 55/36
Çurageva k., Menlik n., Timurhisar kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/287
Çurani k., Mokri n., Ohri kz., Ohri l.: TD 367/377
Çureva k., Lofça kz., Niğbolu l.: MAD 11/203b
Çurguna k., Mangub kz., Kefe l.: TD 370/489
Çurhli k., Grebene kz., Yanya l.: TD 367/291
Çuriçan k., Bedriç n., Ustrumca kz., Köstendil l.: TD
167/284
Çurile mz., Ostaniçe k., Boganiye n., Argirikasrı kz.,
Avlonya l.: TD 94/105
Çurle k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD 167/356
Çurnota k., bk. Kaniçe k., Arkadya n., Arkadya kz.,
Mora l.
Çuryak k., Grebene kz., Yanya l.: TD 367/291
Çuvalar k., İştin kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/155
Çuyeşeva k., Ilıca n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD 167/219
Çuykofça k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.: TD
55/107
Çüçülük k., Siroz kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/67
Çüdinçe k., Islavişte n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD 167/224
193
D
Dabçe İstaykov m., bk. Dabçebereli Dedebe (?) m.,
Manastır nf., Manastır kz., Sağkol, Paşa l.
Dabçebereli Dedebe (?)/Dabçe İstaykov m., Manastır nf.,
Manastır kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/156
Dabejyeva/Kozkar k., Yanya kz., Yanya l.: TD 350/242
Dabejyofça k., Çernereka n., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/579
Dabiç m., Florina nf., Florina kz., Solkol, Paşa l.: TD
235/6
Dabile k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.: TD 55/85
Dabilepare k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.: TD
167/421
Dabiloviçe/Dolna Kırnavarika mz., Zagırlata n., Zagırlata kz., Alacahisar l.: TD 1011/1031
Dabilya k., Ustrumca n., Ustrumca kz., Köstendil l.:
TD 167/275
Dabiziyvoçe k., Kremenat n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.: TD 28/56
Dabjebo Nikola m., Üsküb nf., Üsküb kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/122
Dabjebo m., Pirlepe nf., Pirlepe kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/168
Dabniçe k., Pirlepe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 3740/76
Dabnişte k., Tikveş n., Ustrumca kz., Köstendil l.: TD
167/280
Dabova k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/129
Daboyevik k., Olofça n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/171
Dabravine k., Dubrovnik n., Saray kz., Bosna l.: TD
164/320
Dabreno m., Debrani k., Menlik n., Timurhisar kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/290
Dabreno m., İsmilova k., Menlik n., Timurhisar kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/291
Dabreno m., Vopila k., Islavişte n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD 167/222
Dabreva k., Kenar-ı Ab-ı Tuna, Hram, Topolovnik n.,
Braniçeva kz., Semendire l.: MAD 506/30
Dabri n., Foça kz., Hersek l.: MAD 22997/221
Dabriçe k., Blagay n., Foça kz., Hersek l.: TD 167/495
Dabriçe k., Neretva n., Neretva kz., Hersek l.: TD 174/111
Dabriçe mz., Boçaç, Neretva kz., Bosna l.: MAD 540/143
Dabriçe mz., Mostar n., Mostar kz., Hersek l.: TD 91/181
Dabyani k., Pirlepe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/172
Dabzivad k., Karaverye kz., Solkol, Paşa l.: TD 70/171
Dade m., Rahoniknefs k., Mat n., Mat kz., Ohri l.:
TD 367/418
Dadi k., Modoniçe n., İzdin kz., Agrıboz l.: TD 367/100
194
Dadinçe k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.: TD
167/439
Dadivi İstoyke m., Radomir nf., Radomir n., Köstendil l.: TD 167/236
Dadlu, bk. Datlu
Dadolçe k., bk. Piperova k., İştib n., İştib kz., Köstendil l.
Dadolinçe mn., Çernereka n., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/577
Dafne/Paşalar k., Avlonar n., Agrıboz kz., Agrıboz l.:
TD 367/68
Dafne mevzii, Mesopotamo k., Delvine kz., Avlonya l.:
TD 94/136
Dafne mz., Mesopotamo k., Delvine n., Delvine kz.,
Avlonya l.: TD 94/136
Dafne Kogi k., bk. İksiraka k., Oroz n., Agrıboz kz.,
Agrıboz l.
Dafnepigadi k., Aydos bölgesi, Angelikasrı kz., Karlıili l.: TD 367/6
Dafni k., İnebahtı kz., Tırhala l.: TD 445/12
Dafni k., Mizistre n., Mizistre kz., Mora l.: TD 367/168
Dafni mz., Atina n., Atina kz., Agrıboz l.: TD 367/79
Dafnunda/İskifi k., Avlonar n., Agrıboz kz., Agrıboz l.:
TD 35/433
Dafya k., Kaloniye n., Midilli kz., Rodos l.: TD 367/194
Dafya k., Yera n., Midilli kz., Rodos l.: TD 367/196
Dagurik k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.: TD
144/212
Dağ/Dağlı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/53
Dağarlar k., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/26
Dağarlar k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/85
Dağeri k., Harala n., Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD
75/634
Dağeri k., bk. Garibçe k., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.
Dağeri k., bk. Pusatlı k., Hasköy n., Hasköy kz., Çirmen l.
Dağeriköyü/Yalınlı mz., Harala n., Mıgalkara kz.,
Gelibolu l.: TD 75/225
Dağgöl k., Sidrekapsi n., Sidrekapsi kz., Solkol, Paşa
l.: TD 167/86
Dağlık k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/77
Dahalori/Kariça k., Platimana bölgesi, Yenişehir kz.,
Tırhala l.: TD 101/16
Daire-i Göl-i Ayvasil mz., Hortaç n., Selanik kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/93
Dajil k., Dabri n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/12
Dakos k., bk. Koçibey k., Agrıboz kz., Agrıboz l.
Dakyalılar k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/28
Dalağaç k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/169
Dalakse (?) k., Trebine n., Nova kz., Hersek l.: TD
174/19
Dalamanara k., Arhos n., Arhos kz., Mora l.: TD 80/64
Dalamanara k., Koritos n., Koritos kz., Mora l.: TD
367/151
Dalamanlar y., Ilıca kz., Köstendil l.: TD 167/193
Dalamuç/Belgrad kl., Neretva kz., Bosna l.: MAD
540/166
Dalamuç/Belgrad n., Neretva kz., Bosna l.: TD 164/347
Dalamuç/Belgrad y., Neretva kz., Bosna l.: TD 164/48
Dalayna k., Krivina n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/572
Dalbeyi k., Pirlepe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/171
Dalbeyi k., bk. Timurobası k., Pirlepe kz., Sağkol, Paşa l.
Dalegoşte k., Osad n., Srebreniçe kz., Bosna l.: MAD
540/27
Dalgıçlı k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/34
Dalka k., Arhos n., Arhos kz., Mora l.: TD 390/41
Dalka k., Karavari n., Kerpiniş kz., Tırhala l.: TD
101/311
Dalkaç/Çobanpınarı k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD
382/533
Dalkaç/Hacı Bayram yeri mz., Şumnu kz., Niğbolu l.:
TD 382/870
Dallı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/68
Dalmaca k., bk. Yirbovan k., Keşan kz., Sağkol, Paşa
l./Gelibolu l.
Damaskite/Seliz/Ortuşa k., İştin kz., Solkol, Paşa l.:
TD 433/433
Damasta k., İzdin n., İzdin kz., Agrıboz l.: TD 196/114
Damatriya k., Rodos kz., Rodos l.: TD 367/208
Damboga k., Avrathisarı kz., Solkol, Paşa l.: TD 70/136
Damgacı k., Yörükan-ı Vize: TD 226/27
Damılyani k., Lefkada bölgesi, Aya Mavra kz.,
Karlıili l.: TD 367/15
Damiş mz., Islavişte n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD 141/49
Damiz k., Depedelen kz., Avlonya l.: TD 94/286
Damlalı k., Prevadi kz., Silistre l.: TD 370/435
Damlovine k., Popladiye n., Prepolye kz., Hersek l.:
TD 174/18
Damo Nargiri çf., Rodos kz., Rodos l.: TD 367/209
Damovine k., Gaçka n., Nova kz., Hersek l.: TD 174/21
Damyan k., Görice kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/174
Damyan k., İştib n., İştib kz., Köstendil l.: TD 167/248
Damyan k., Kratova kz., Köstendil l.: TD 167/196
Damyan mdn., Köstendil l.: TD 167/269
Damyani k., Dömeke n., Çatalca kz., Tırhala l.: TD
101/275
Damyaniçe k., Görice kz., Solkol, Paşa l.: TD 70/267
Damyano İpsalti m., Balyabadra nf., Balyabadra kz.,
Mora l.: TD 367/118
Damyanofça/Şilofça k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.: TD 567/356b
Damyanvoyvoda çf., Neçven n., Iskıradin kz., Bosna l.:
TD 164/344
Danbalı k., Yörükan-ı Vize: TD 226/9
Danbazlar k., Yörükan-ı Vize: TD 226/27
Dançe k., Bobofça n., Brod kz., Bosna l.: MAD 540/208
Dançi k., Bırvenik n., Bırvenik kz., İzvornik l.: TD 173/53
Danışıkoğulları k., bk. Uzuncakuyusu k., Varna kz.,
Silistre l.
Daniçe mz., İzmirnik n., Alacahisar l.: TD 167/447
Daniçik k., Bistriçe n., Foça kz., Hersek l.: TD 167/464
Daniçko k., Grebene kz., Yanya l.: TD 367/291
Danisalinçe k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.:
TD 1011/509
Danişli k., Yörükan-ı Vize: TD 226/10
Danişmend çf., Mesudlu k., Abrı n., Mıgalkara kz.,
Gelibolu l.: TD 75/495
Danişmend k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/9
Danişmend k., Yörükan-ı Vize: TD 226/16
Danişmend/Danişmendli k., Yörükan-ı Naldöken:
TD 223/107
Danişmend/Danişmendli k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD
230/28
Danişmend kuyusu, Selanik nf., Selanik kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/106
Danişmend Halil çf., Tekürdağı kz., Çirmen l.: TD
370/350
Danişmend Mustafa k., bk. Karıharmanlığı k., Hırsova kz., Silistre l.
Danişmend Mustafayurdu/Kayaludere k., Hırsova kz.,
Silistre l.: TD 370/410
Danişmend Osmanpınarı/Tamargözlü k., Prevadi kz.,
Silistre l.: TD 65/52
Danişmendeskisi kz., bk. Babaeskisi kz., Vize l.
Danişmendler k., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/8
Danişmendli k., Çirmen n., Tataran-ı Aktav: MAD
4995/51
Danişmendli k., Çorlu kz., Vize l.: TD 370/299
Danişmendli k., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/31
Danişmendli k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.: TD 370/310
Danişmendli k., Kızılağaç kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/58
Danişmendli k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/46
Danişmendli k., Tataran-ı Bozapa: TD 226/70
Danişmendli k., Tataran-ı Yanbolu: TD 222/91
Danişmendli k., Vize n., Vize l.: TD 370/256
Danişmendli k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/38
Danişmendli k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/210
Danişmendli k., Zağra-i Eskihisar kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/75
195
Danişmendli k., bk. Hızırfakih k., Yanbolu kz., Silistre l.
Danişmendli k., bk. Hisarluca k., Yenişehir n., Yenişehir kz., Tırhala l.
Danişmendli k., bk. Nuruddinfakih k., Dimetoka kz.,
Sağkol, Paşa l.
Danişmendli k., bk. Samedfakih k., Keşan kz., Sağkol,
Paşa l.
Danişmendliobası k., Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.:
TD 101/210
Danişmendobası k., Yenice-i Karasu kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/21
Danişmendoğlupınarı mz., Prevadi kz., Silistre l.: TD
370/442
Dankofça k., Morova-i Rudnik n., Rudnik kz., Semendire l.: TD 1011/864
Dankova k., Petros kz., Alacahisar l.: TD 167/443
Danyani k., Prizrin n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD 167/373
Dapsik k., Bihor kz., İskenderiye l.: TD 500/591
Dara k., Arhos n., Arhos kz., Mora l.: TD 390/200
Dara k., Arkadya n., Arkadya kz., Mora l.: TD 114/221
Dara k., İstifa n., İstifa kz., Agrıboz l.: TD 367/82
Dara k., Kalavrita n., Kalavrita kz., Mora l.: TD 390/227
Dara k., Vumeri, Hulumiç n., Hulumiç kz., Mora l.: TD
390/85
Dara k., bk. Likureşi k., Koritos n., Koritos kz., Mora l.
Dara mz., Arkadya n., Arkadya kz., Mora l.: TD 367/178
Darami dalyanı, Angelikasrı kz., Karlıili l.: TD 367/4
Darapsa k., Mizistre n., Mizistre kz., Mora l.: TD 80/362
Darazi k., Mandud n., Agrıboz kz., Agrıboz l.: TD 367/68
Darbhane m., Edirne nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/2
Darbhane m., Kratova nf., Kratova kz., Köstendil l.:
TD 167/245
Darbhane m., Novabırda nf., Novabırda kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/319
Darbhane m., Siroz nf., Siroz kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/64
Darbhane-i Köhne, Siroz nf., Siroz kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/75
Dardakok k., Draç kz., İlbasan l.: TD 367/443
Dardas k., Mıralı n., Peremedi kz., Avlonya l.: TD 94/151
Dardas k., Mokri n., Ohri kz., Ohri l.: TD 367/377
Dardas k., Timurinçe kz., Avlonya l.: TD 94/230
Dardas k., İlbasan kz., İlbasan l.: TD 367/433
Dardaş k., Mat n., Mat kz., Ohri l.: TD 367/419
Darde k., Aşağı Debri n., Debri kz., Ohri l.: TD 367/393
Darde k., Petri Gonime n., Akçahisar kz., Ohri l.: TD
81/86
Darde k., Piştirik n., Hasha-i Arnavud kz., Prizrin l.:
TD 167/399
Darde k., Politlika/İspas n., Dukakin vt.: TD 367/359
196
Dardesi k., bk. Ayo Dimitri k., Balyabadra kz., Mora l.
Dardesi k., bk. Taka k., Rinasa kz., Yanya l.
Darepsi k., Mizistre n., Mizistre kz., Mora l.: TD 367/170
Daretin k., Yarçe n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD 164/103
Darıbükü mz., Hatunili n., Pınarhisar kz., Vize l.: TD
370/265
Darıbükü mz./Kızıldeli derbendi, Dimetoka kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/33
Darıderesi/Sadıkderesi k., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/11
Darıobası k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/98
Darıobası/Eratniç k., Yenice-i Karasu kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/20
Darıyolu k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/131
Darjan k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/225
Darköprü k., İskenderiye n., İskenderiye kz., İskenderiye l.: TD 476/93
Daro Saliçe/Drago Saliçe k., Topolniçe n., Novabırda kz.,
Vulçıtrın l.: TD 133/572
Daroş k., Sokol n., Uziçe kz., Semendire l.: TD 144/297
Darşin k., Bende n., Akçahisar kz., Ohri l.: TD 81/98
Daru, bk. Darı
DarulFeth-i Kostantiniyye kz., Kıbtiyan: TD 120/24
Darulhadis c., Edirne nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/6
Darulhadis ms., Edirne nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/6
Darussiyade m., Edirne nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 77/29
Darussiyade zv., Edirne nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/6
Daşevik k., bk. Sredne Ustup k., Seniçe n., Yenibazar kz.,
Bosna l.
Daşiçerika mz., Bihor n., Bihor kz., Prizrin l.: TD 167/386
Daşkesenli k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/41
Daşlı/Taşlı k., Tataran-ı Bozapa: TD 226/78
Daşlık/Taşlık k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/94
Daşlık/Taşlık k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/75
Daşniçe k., Alacahisar n., Alacahisar kz., Alacahisar l.:
TD 167/409
Daşniçe mz., Koznik n., Alacahisar kz., Alacahisar l.: TD
167/409
Daştanska k., Visoka n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/5
Datça Maliste k., Bende n., Akçahisar n., Ohri l.: TD
367/412
Datil k., Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/146
Datlu/Datlular k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/120
Datlucak k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/59
Datlucak-ı Küçük k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/60
Datlular/Tatlular k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/128
Datlular k., Yenişehir n., Yenişehir kz., Tırhala l.: TD
101/155
Datlular/Datlular k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/123
Dav Glava, Dubrovnik n., Saray kz., Bosna l.: TD
164/372
Dava k., Alasonya n., Alasonya kz., Tırhala l.: TD 101/19
Davarlı Sinan k., Hırsova kz., Silistre l.: TD 370/415
Davdala k., Harala n., Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD
75/310
Davdala k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/49
Daverli k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/45
Daverli k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/155
David k., İskenderiye n., İskenderiye kz., İskenderiye l.:
TD 367/310
David veled-i Dragik bşt., Premorye n., Mostar kz.,
Hersek l.: TD 174/275
Davidofça k., Dumoştiçe n., Hasha-i Arnavud kz.,
Prizrin l.: TD 92/128
Davidofça k., İsferlik kz., Vidin l.: TD 370/605
Davidofça k., İvranya kz., Köstendil l.: TD 141/292
Davidofça k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.:
TD 133/490
Davidofça k., bk. Muynaç k., Morava n., Priştine kz.,
Vulçıtrın l.
Davidofça k., bk. Yaruta k., Petros kz., Alacahisar l.
Davidol k., Prizrin n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD 495/160
Davidova k., Boyimiye n., Ustrumca kz., Köstendil l.:
TD 141/23
Davidova mn., Bihor n., Bihor kz., Prizrin l.: TD 92/99
Davidovik k., bk. Gradçaç k., Tırgovişte n., Prizrin kz.,
Prizrin l.
Davud çf., Dolani k., Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD
164/266
Davud çf., Gırnovniçe k., Laşva n., Brod kz., Bosna l.:
MAD 540/59
Davud çf., Milotine k., Saray n., Saray kz., Bosna l.:
TD 164/279
Davud çf., Sarı İsmail k., Müselleman-ı Vize: TD 191/137
Davud Bali k., bk. İskamana k., Selanik kz., Solkol,
Paşa l.
Davud Bali bin Kolak Kasım çf., Virele k., Hlivne n.,
Iskıradin kz., Bosna l.: TD 164/345
Davud Bali ve Küçük Durak çf./Ogrik, Hlivne n.,
Iskıradin kz., Bosna l.: TD 164/345
Davud bin Adil/Adiloğlu md., Gelibolu nf., Gelibolu kz.,
Gelibolu l.: TD 75/443
Davud bin Kara çf., Bekmezli k., Keşan kz., Sağkol,
Paşa l./Gelibolu l.: TD 75/322
Davud Çeribaşı çf., Dolna Ustup k., Saray n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 164/265
Davud Laşiçik çf., Sidaç k., Osaniçe n., Foça kz.,
Hersek l.: TD 91/226
Davud ve Ahmed veledeyn-i Şirmerd çf., Çirniçe k.,
Saray n., Saray kz., Bosna l.: MAD 540/30
Davud ve Ali ve Murad evlad-ı Pavko çf., Hokimir k.,
Vratar n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/159
Davud ve İlyas çf., İslatina k., Saray n., Saray kz.,
Bosna l.: MAD 540/37
Davud ve Kurd çf., Lubniçe k., Laşva n., Brod kz.,
Bosna l.: MAD 540/205
Davud ve Şirmerd çf., Priver k., Uskupye n., Neretva kz.,
Bosna l.: TD 164/60
Davud veled-i Durmuş çf., Yelovik k., Yarçe n.,
Yenibazar kz., Bosna l.: TD 164/101
Davud veled-i Hasan ve Oruç veled-i Ahmed çf., Ravna
Cebeli, Vratar n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/188
Davud veled-i İsmail çf., Toplik k., Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/24
Davud veled-i İvko çf., Provçegora k., Laşva n., Brod kz.,
Bosna l.: MAD 540/202
Davud veled-i Karagöz çf., Teşene-i Maglay, Maglay n.,
Brod kz., Bosna l.: MAD 540/149
Davud veled-i Mahmud çf., Bejan k., Osaniçe n.,
Foça kz., Hersek l.: TD 167/472
Davud veled-i Mehmed çf., Rujik k., Saray n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 164/282
Davud veled-i Mehmed ve Mehmed veled-i İsmail bin
Atmaca çf., Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/142
Davud veled-i Milanko çf., Çunişte k., Visoka n.,
Saray kz., Bosna l.: TD 164/301
Davud veled-i Milaşin ve Tur Ali veled-i Hüseyin çf.,
Miyoçe k., Vratar n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/163
Davud veled-i Radeşin çf., Gorna Bilizne k., Pripod n.,
Foça kz., Hersek l.: TD 167/489
Davud veled-i Radin ve Kasım veled-i Ali çf., Ragoçevik k., Olofça n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/180
Davud veled-i Radovin çf., Gorna Orahoviçe k.,
Brodar n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/151
Davud veled-i Sofu Sinan çf., Çaydıraz k., Brod n.,
Brod kz., Bosna l.: MAD 540/53
Davud veled-i Sofu Yusuf çf., Çaydıraz k., Brod n.,
Brod kz., Bosna l.: MAD 540/53
Davud veled-i Vladsav çf., Çernik k., Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/136
Davudbey Asiyabı, Kızılağaç, Sağkol, Paşa l.: TD 370/63
Davudbey c., Agrıboz nf., Agrıboz n., Agrıboz kz.,
Agrıboz l.: TD 367/73
Davudbey çf., Kızılağaç, Sağkol, Paşa l.: TD 370/63
Davudbey çf., Siroz kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/68
197
Davudbey/Orahoviçe çf., Virbanya n., Brod kz.,
Bosna l.: TD 164/281
Davudbey/Bey Davud k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/69
Davudbey/Uzun Yusuf k., Alasonya n., Alasonya kz.,
Tırhala l.: TD 101/18
Davudbey m., Agrıboz nf., Agrıboz n., Agrıboz kz.,
Agrıboz l.: TD 367/62
Davudbey m., Yenice-i Vardar nf., Yenice-i Vardar kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/127
Davudbey Muallimhanesi, Agrıboz nf., Agrıboz n.,
Agrıboz kz., Agrıboz l.: TD 367/73
Davudbey zv., Alasonya nf., Alasonya n., Alasonya kz.,
Tırhala l.: TD 36/1309
Davudbeyli k., Kızılağaç kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/60
Davudca k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/70
Davudca k., Silivri kz., Vize l.: TD 370/304
Davudca k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/162
Davudcalı/Davudcalar k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/201
Davudçi k., Selanik kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/100
Davudçi k., Tataran-ı Bozapa: TD 226/66
Davudçi k., bk. Bereketli k., Drama kz., Solkol, Paşa l.
Davudçi/Davudca Yörükan-ı Vize: TD 226/7
Davudeli k., Yörükan-ı Vize: TD 226/54
Davudfakih çf., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/155
Davudfakih k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/155
Davudkuyusu, Silistre kz., Silistre l.: TD 370/389
Davudkuyusu k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/67
Davudlar k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/100
Davudlar k., bk. Labova k., Hırsova kz., Silistre l.
Davudlu k., Avrathisarı kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/115
Davudlu k., Aydos kz., Silistre l.: TD 370/450
Davudlu k., Canbazan: TD 226/86
Davudlu k., Dömeke n., Çatalca kz., Tırhala l.: TD
101/269
Davudlu k., Yenice-i Karasu kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/23
Davudlu k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/6
Davudlu k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/27
Davudlu k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/8
Davudlu/Davudlar k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/30
Davudlu/Davudlar k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/102
Davudlu m., Nevrekop nf., Nevrekop kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/47
Davudlukuyu k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/63
Davudobası k., Dubniçe n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD
167/230
Davudoğlu k., Varna kz., Silistre l.: TD 370/427
Davudoğlu mz., Varna kz., Silistre l.: TD 370/433
Davudpaşa çeltüknehri, Tatarbazarı kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/111
198
Davudvoyvoda ve Radosav çf., Maglay n., Brod kz.,
Bosna l.: TD 164/246
Davya k., Karitena n., Karitena kz., Mora l.: TD 80/270
Dayakkuyusu (?) k., bk. Göcek k., Varna kz., Silistre l.
Dayanofça k., Gorna Krayişte n., Ilıca kz., Köstendil l.:
TD 167/242
Dayanofça k., Timok n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/588
Dayçe k., Koritos n., Koritos kz., Mora l.: TD 80/856
Dayehatun k., Edirne n., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/11
Dayehatun/Tayahatun k., Edirne n., Sağkol, Paşa l.,
Edirne kz., Taycıyan-ı Hassa: TD 172/368
Dayehatun m., Edirne nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/3
Dayı k., Eceovası n., Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD 75/254
Dayı k., Karıyaya n., Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD 75/225
Dayı Hızır k., Çernovi kz., Niğbolu l.: TD 382/153
Dayı Hızır k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/166
Dayıbaba k., Podgoriçe kz., İskenderiye l.: TD 367/318
Dayıköyü md., Karıyaya n., Gelibolu kz., Gelibolu l.:
TD 75/513
Dayiçe k., Zadrime n., Dukakin vt.: TD 499/422
Dayiçeobası k., İzdin n., İzdin kz., Agrıboz l.: TD 367/97
Daykofça k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.: TD
144/218
Daykofça mz., Topolniçe n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/366
Daykokovaç m., Çereşnik k., Belgrad n., Belgrad kz.,
Avlonya l.: TD 1078/23
Daykopop m., Drnova k., Bedriç n., Ustrumca kz.,
Köstendil l.: TD 167/283
Dayşa k., İzvizd n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD
1011/334
Dazdepe k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/11
Dazdepe k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/57
Dazdepe k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/131
Dazil k., Dabri n., Foça kz., Hersek l.: TD 167/477
Debançe k., Koçana n., İştib kz., Köstendil l.: TD 141/147
Debani k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/92
Debbağ, bk. Tabbağ
Debbağ Ahi Muslihuddin bin Ahi Tanrıvermiş zv.,
Gelibolu nf., Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD 75/451
Debbağ Ali çf., Ferecik kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/45
Debbağ Ali k., bk. Alidebbağ k., Ferecik kz., Sağkol,
Paşa l.
Debbağ Şahin m., Üsküb nf., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/121
Debbağan m., Zağra-i Eskihisar nf., Zağra-i Eskihisar kz.,
Sağkol, Paşa l.: TD 370/67
Debbağan md., Gümülcine nf., Gümülcine n., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/16
Debbağin m., Gelibolu nf., Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD
75/439
Debbağin/Abdal Cüneyd m., Dimetoka nf., Dimetoka kz.,
Sağkol, Paşa l.: TD 20/141
Debbağin/Debbağlar m., İpsala nf., İpsala kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/78
Debbağlar k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/102
Debbağlar m., bk. Debbağin m., İpsala nf., İpsala kz.,
Sağkol, Paşa l.
Debela Glava k., Gorna Krayişte n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD 141/47
Debelçova k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD 370/543
Debeliçe k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD 977/131
Debeliçe k., Timok n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/575
Debeliçe k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: MAD 81/132b
Debelik k., Saray n., Saray kz., Bosna l.: MAD 540/135
Debelilug k., Radomir n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD
141/88
Debelşe k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD 370/544
Debir n., Dukakin vt.: TD 367/358
Debirşiniç/Derecik k., Tatarbazarı kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 73/105
Debnova k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD 370/540
Debova k., Niğbolu kz., Niğbolu l.: MAD 11/105b
Debovaluyan m., Niğbolu nf., Niğbolu kz., Niğbolu l.:
TD 370/506
Debraje/Mahalle-i Hargub (?) k., Nevrekop kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/48
Debrani k., Menlik n., Timurhisar kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/290
Debrani k., Nevrekop kz., Solkol, Paşa l.: TD 3/145
Debreni-yi Küçük k., Nevrekop kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/52
Debreşe k., Menlik n., Timurhisar kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/288
Debreşte k., Kalkandelen kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/138
Debreşte k., Köprülü kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/181
Debreşte k., Pirlepe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/170
Debreşte k., Tikveş n., Ustrumca kz., Köstendil l.:
TD 167/280
Debreşte-i Küçük k., Köprülü kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/180
Debreştiçe k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/363
Debri k., Florina kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/186
Debri kz., Ohri l.: TD 367/392
Debri kz., Ohri l., Kıbtiyan: TD 120/256
Debri mz., Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.: MAD
506/25
Debri n., Hasha-i Arnavud kz., Prizrin l.: TD 167/398
Debri-yi Zir n., bk. Aşağı Debri n., Debri kz., Ohri l.
Debriçe n., Ohri kz., Ohri l.: TD 81/32
Deçan k., İskenderiye n., İskenderiye kz., İskenderiye l.:
TD 367/311
Deçani k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/325
Deçani mn., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/306
Dede Bali k., bk. Abalar k., Müselleman-ı Çirmen
Dede Bali/Dedebalili k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/258
Dede Bali ve İsa Bali ve Gazi evlad-ı Hasanbey-i Odovibçik çf., Sin n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD 157/1089
Dede Bali ve İsa Bali ve Gazi evlad-ı Hasanbey-i
Odovibçik çf., Sokolova Knezde, Uskupye n.,
Neretva kz., Bosna l.: TD 157/958
Dede Baliobası k., Pirlepe kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/173
Dede Baliobası k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/8
Dedecik k., Zağra-i Eskihisar kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/71
Dedecik/Dedecikli k., Tekfurdağı n., Tekfurdağı kz.,
Çirmen l., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/320
Dedecik/Dedecikli(-yi diğer) k., Tekfurdağı n.,
Tekfurdağı kz., Çirmen l., Müselleman-ı Çirmen:
TD 172/324
Dedecik Pınarı, Edirne nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/325
Dedeçeva k., bk. Lapişka k., Kuzay n., Srebreniçe kz.,
İzvornik l.
Dedeçiftliği k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD 370/543
Dedefakılar k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/68
Dedegora mz., Koranita k., Kuzay n., Srebreniçe kz.,
İzvornik l.: TD 173/69
Dedeler k., Tataran-ı Tırhala: TD 225/281
Dedeler k., Yenişehir n., Yenişehir kz., Tırhala l.: TD
101/158
Dedeli k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/20
Dedeli/Dedeler k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/213
Dedene k., Ohri n., Ohri kz., Ohri l.: TD 367/374
Dedeöreni k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/85
Dedeöreni k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/181
Dedepınarı k., Prevadi kz., Silistre l.: TD 370/435
Dedesaye m., Manastır nf., Manastır n., Manastır kz.,
Sağkol, Paşa l., Yörükan-ı Selanik: TD 225/9
Dedeva Glaviçe mz., Hlivne n., Iskıradin kz., Bosna l.:
MAD 540/163
Dedeva k., Sokol n., Foça kz., Hersek l.: TD 167/456
Dedeva k., Sokol-ı Küçük n., Foça kz., Hersek l.: TD
174/18
Dedeva k., Vodena n., Yenice-i Vardar kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/130
Dedik k., Dubrava n., Foça kz., Hersek l.: TD 174/6
Dedilova k., Yeleç n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD 164/56
Dedine k., Alacahisar n., Alacahisar kz., Alacahisar l.:
TD 167/405
199
Dedino k., İspireçe n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD
173/64
Dedino k., İzveçan n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD 164/93
Dedino k., Ustrumca n., Ustrumca kz., Köstendil l.:
TD 167/275
Defterdar Kemal mz., Vize n., Vize l.: TD 370/255
Deftere/Leftere k., Drama kz., Solkol, Paşa l.: TD 70/45
Deftinağa odaları, Mescid-i Deftinağa m., Edirne nf.,
Edirne kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/4
Deftinkoz asiyabları, Edirne nf., Edirne kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/5
Değirmen argı, Gümülcine, Solkol, Paşa l.: TD 167/15
Değirmenbaşı m., Tırhala nf., Tırhala n., Tırhala kz.,
Tırhala l.: TD 367/230
Değirmenci k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/146
Değermenci Ahmed k., Tekfurdağı n., Tekfurdağı kz.,
Çirmen l., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/284
Değirmenderesi k., Çernovi kz., Niğbolu l.: TD 370/558
Değirmenderesi k., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/9
Değirmenderesi k., Hatunili n., Pınarhisar kz., Vize l.:
TD 370/265
Değirmenderesi k., Ilıca n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD
167/221
Değirmenderesi k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/42
Değirmenderesi k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/52
Değirmenderesi k., bk. Marmara k., Kesriçe n.,
Yenişehir kz., Tırhala l.
Değirmenderesi k., bk. Virlova k., Filibe kz., Sağkol,
Paşa l.
Değirmenderesi Suyu, Evreşil n., Gelibolu kz.,
Gelibolu l.: TD 75/517
Değirmenli k., Mangub kz., Kefe l.: TD 370/488
Değirmenli k., Salina n., Livadiye kz., Agrıboz l.: TD
367/90
Değirmenlik zm., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/14
Değnekli k., Çirmen kz., Çirmen l.: TD 370/323
Dehan k., Niş n., Niş kz., Semendire l.: MAD 506/35
Dejeviçe k., Visoka n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/4
Dekutinçe k., İnegoşta n., İvranya kz., Köstendil l.:
TD 167/295
Delatin k., Istarosile n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.: TD
167/327
Delato k., Kurşunlukilise n., Ürgüb kz., Alacahisar l.:
TD 55/96
Delbiniş k., Kurbin n., Akçahisar kz., Ohri l.: TD 367/406
Delboçiçe k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/126
Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.: TD 167/430
Delbok k., Timok n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/574
Delbokdol k., Niğbolu kz., Niğbolu l.: MAD 11/141b
200
Delbokodol k., Lofça kz., Niğbolu l.: TD 370/532
Deleska mz., Graçaç n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD
173/80
Delfino k., İzdin n., İzdin kz., Agrıboz l.: TD 367/98
Delgasine m., Zarnato k., Kalamata n., Kalamata kz.,
Mora l.: TD 367/184
Deli Abdi k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/92
Deli Abdi k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/37
Deli Ahmed k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/280
Deli Ahmedormanı k., Yenişehir n., Yenişehir kz.,
Tırhala l.: TD 101/159
Deli Ali k., Avrathisarı k., Yörükan-ı Selanik: TD
225/188
Deli Ali k., Hırsova kz., Silistre l.: TD 370/416
Deli Ali k., bk. Abdiköyü k., Hasha-i İstanbul kz.,
Vize l.
Deli Ali k., bk. Deli Nasuh mz., Silistre kz., Silistre l.
Deli Bali kuyusu, Sofya, Paşa l.: TD 370/211
Deli Bazarlı k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/126
Deli Bedir k., Hayrabolu kz., Vize l.: TD 370/281
Deli Bedir k., Yörükan-ı Vize: TD 226/7
Deli Bedirli k., Yenice-i Karasu kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/27
Deli Danişmend k., bk. Kadıköy k., Gümülcine kz.,
Solkol, Paşa l.
Deli Halil k., bk. Hacı Yusuf k., Çatalca n., Çatalca kz.,
Tırhala l.
Deli Halil k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/62
Deli Halil k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/101
Deli Hayran mz., Silistre kz., Silistre l.: TD 370/387
Deli Hüseyinli k., İştib n., İştib kz., Köstendil l.: TD
167/253
Deli İbrahim/Yayabaşı k., Zağra-i Eskihisar n., Zağra-i
Eskihisar kz., Sağkol, Paşa l.: TD 191/20
Deli İlyas k., Çirmen kz., Çirmen l.: TD 370/322
Deli İlyas k., Çirmen n., Çirmen kz., Çirmen l., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/8
Deli İlyas k., Hırsova kz., Silistre l.: TD 370/416
Deli İlyas k., Mekri k., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/12
Deli İlyas k., bk. Hasbeyli k., Müselleman-ı Çirmen
Deli İsa k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/97
Deli İsa/Çamaşbey k., Dömeke, Çatalca n., Çatalca kz.,
Tırhala l.: TD 101/254
Deli Kasım k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/81
Deli Kulfal k., bk. Hisarlık k., Varna kz., Silistre l.
Deli Mehmed k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/58
Deli Mihal/Tatar Ahmed k., Müselleman-ı Çirmen:
TD 172/41
Deli Mihal/Tatar Ahmed/Koyunlu k., Çirmen kz.,
Çirmen l.: TD 370/322
Deli Mikdad k., İskurya n., Akçahisar kz., Ohri l.:
TD 717/702
Deli Murad k., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/9
Deli Musa k., bk. Forsalı k., Yörükan-ı Kocacık
Deli Musa k., bk. Karacagöz k., Dimetoka kz., Sağkol,
Paşa l.
Deli Musakuyusu k., Silistre kz., Silistre l.: TD 370/396
Deli Mustafa k., bk. Kokarca k., Hırsova kz., Silistre l.
Deli Mustafa m., Kasaböreni k., Dömeke n., Çatalca
kz., Tırhala l.: TD 105/518
Deli Nasuh k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD 370/540
Deli Nasuh k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/62
Deli Nasuh k., bk. Azizli k., Çernovi kz., Niğbolu l.
Deli Nasuh/Deli Ali mz., Silistre kz., Silistre l.: TD
701/256
Deli Nasuhlu k., Dömeke n., Çatalca kz., Tırhala l.: TD
101/270
Deli Nebi k., Tataran-ı Aktav: TD 223/117
Deli Oruç çf., Müselleman-ı Vize: TD 191/140
Deli Oruç mz., Silistre kz., Silistre l.: TD 370/393
Deli Osman k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/134
Deli Osmanlı k., Çatalca n., Çatalca kz., Tırhala l.:
TD 101/254
Deli Ömer k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/59
Deli Süle k., bk. İdivevode k., Niğbolu kz., Niğbolu l.
Deli Şahin/Karacabey k., Harala n., Mıgalkara kz.,
Gelibolu l.: TD 75/505
Deli Veli k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/166
Deli Yovan m., İpek nf., İpek kz., İskenderiye l.: TD
367/322
Deli Yusufkuyusu k., Silistre kz., Silistre l.: TD 370/386
Deli Yusufkuyusu k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/158
Deliahmedli k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/36
Deliahmedli k., bk. Kocalı k., Tekürdağı kz., Çirmen l.
Delibey k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 77/571
Delibey k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/153
Delibeyli k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/101
Delibeyliler k., Zağra-i Eskihisar kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/69
Delice/Deliceli k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/175
Delicebalabanlı k., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/10
Deliceler k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/238
Deliceli k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/33
Deliceli k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/104
Deliceli k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/175
Deliceobası k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/6
Delihızırlı k., bk. Deli Bazarlı k., Üsküb kz., Sağkol,
Paşa l.
Deliitli/Divaneitli k., Zağra-i Eskihisar n., Tataran-ı
Aktav: MAD 4995/55
Delikli k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/99
Deliklikaya Hamamı, Edirne nf., Edirne kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/7
Deliklikaya k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.: TD 370/312
Deliklikaya/Proye Virbiniçe (?) k., Yenice-i Vardar kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 424/165
Deliköy k., Müselleman-ı Vize: TD 191/149
Deliler k., Düğünciili n., Vize kz., Vize l.: TD 370/359
Deliler k., Düğüncüili n., Vize kz., Vize l., Müselleman-ı
Çingane: TD 191/56
Deliler k., Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD 75/399
Deliler k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/113
Deliler k., Yenişehir n., Yenişehir kz., Tırhala l.: TD
101/43
Deliler k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/102
Deliler k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/135
Deliler k., bk. Sofular k., Vize n., Vize l.
Deliliyurdu/Şamluyurdu mz., Müselleman-ı Çingane:
TD 191/84
Deliloviçe mz., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/323
Delioğlu m., Gümülcine nf., Gümülcine n., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.: TK, KKA 187/110a
Delioğlu md., Gümülcine nf., Gümülcine n., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/15
Delioğlu mz., Yenice-i Karasu kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/23
Deliorman k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/270
Deliorman/Dobrava k., bk. Novasil k., Ustrumca n.,
Ustrumca kz., Köstendil l.
Deliosmanlı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/86
Delipoladlı/Aydoğmuş k., Tekfurdağı n., Tekfurdağı
kz., Çirmen l., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/234
Delisalihli k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/188
Delituz k., İncüğez, Hasha-i İstanbul kz., Vize l.: TD
370/311
Dellak Atmaca ve Muharrem çf., Polaniçe k., Visoka n.,
Saray kz., Bosna l.: TD 164/308
Dellal Hamza m., Alacahisar nf., Alacahisar n., Alacahisar l.: TD 167/403
Dellalköy k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/55
Delobçani k., Drama kz., Solkol, Paşa l.: TD 374/143
Delogoşta k., Ohri n., Ohri kz., Ohri l.: TD 717/28
Delop k., Florina kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/184
Delova k., Kestorya kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/162
Delpenat k., Draç kz., İlbasan l.: TD 367/441
Delvinak k., Lahanakasrı n., Argirikasrı kz., Avlonya l.:
TD 94/67
Delvinak k., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/267
Delvine k., Grebene kz., Yanya l.: TD 367/290
Delvine k., Luniçe n., Argirikasrı kz., Avlonya l.: TD
94/87
201
Delvine k., Mıralı n., Peremedi kz., Avlonya l.: TD 94/149
Delvine k., Serfiçe kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/150
Delvine k., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/267
Delvine kl., Delvine kz., Avlonya l.: TD 94/272
Delvine kz., Avlonya l.: TD 1078/35
Delvine kz., Avlonya l., Kıbtiyan: TD 120/263
Delvine memlahası, Delvine kz., Avlonya l.: TD 94/2
Delvine n., Delvine kz., Avlonya l.: TD 94/2
Delvine nf., Delvine kz., Avlonya l.: TD 94/4
Delvine vt., Avlonya l.: TD 94/3
Delyovçe k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.: TD
167/426
Demala k., Koritos n., Koritos kz., Mora l.: TD 80/51
Demaliçe mz., Arkadya n., Arkadya kz., Mora l.: TD
367/178
Demançe k., Rika n., Karadağ kz., İskenderiye l.: TD
106/58
Demir/Ahen mdn., Karavize k., Vize kz., Vize l.: TD
370/246
Demirhan (?) m., Bedriç nf., Bedriç n., Köstendil l.:
TD 167/267
Demirova k., Prespa n., Ohri kz., Ohri l.: TD 367/375
Demoniya mz., Mizistre kz., Mora l.: TD 367/172
Demovtaç (?) m., Kili nf., Kili kz., Silistre l.: TD 370/401
Demürci k., Çirmen kz., Çirmen l.: TD 370/323
Demürci k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/43
Demürci k., Soğudak kz., Kefe l.: TD 370/485
Demürci k., Yenişehir n., Yenişehir kz., Tırhala l.: TD
101/162
Demürci k., bk. Korovderiç (?) k., Filibe kz., Sağkol,
Paşa l.
Demürci/Sofular k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.: TD
370/311
Demürci Abrı/Sunkurlu k., Gümülcine kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/9
Demürci mz., Varna kz., Silistre l.: TD 370/428
Demürci Bahşi k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/37
Demürci Halil k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/64
Demürci Halil mz., Kırkkilise kz., Vize l.: TD 370/272
Demürci Hasan çf., Gölhisar, Uskupye n., Neretva kz.,
Bosna l.: MAD 540/145
Demürci Hüseyin ve Ördek Abdal çf., Hlivne n.,
Iskıradin kz., Bosna l.: MAD 540/162
Demürci Mihal k., Yanbolu kz., Silistre l.: TD 370/455
Demürci Yusuf veled-i Vladsav çf., Olofça n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/201
Demürcibazarı/Glohaviçe nf., Yeleç n., Yenibazar kz.,
Bosna l.: TD 56/47
Demürciler çf., Müselleman-ı Vize: TD 191/151
Demürciler k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD 370/553
202
Demürciler k., bk. Hamidli k., Müselleman-ı Çirmen
Demürciler/Demürcilü k., Müselleman-ı Çingane: TD
191/63
Demürcili k., Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD 75/379
Demürcili k., Karinovası kz., Silistre l.: TD 65/112
Demürcili k., Yanbolu kz., Silistre l.: TD 370/454
Demürcili k., bk. Menteşeli k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.
Demürcili/Timurculu k., Tekfurdağı n., Tekfurdağı kz.,
Çirmen l., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/240
Demürcioğlu k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD 370/550
Demürfakih mz., Varna kz., Silistre l.: TD 370/431
Demürfakihkuyusu mz., Varna kz., Silistre l.: TD
370/430
Demürfakihoğulları mz., Hırsova kz., Silistre l.: TD
370/413
Demürhan k., Hırsova kz., Silistre l.: TD 370/411
Demürhan k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/67
Demürhanlı k., Müselleman-ı Vize: TD 191/134
Demürhisarı k., bk. Sidrokasrı k., Mizistre kz., Mora l.
Demürkapu, Selanik kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/105
Demürler k., Müselleman-ı Vize: TD 191/147
Demürlü k., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/26
Demürlü k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/311
Demürlü/Timurlu k., Tekfurdağı n., Tekfurdağı kz.,
Çirmen l., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/258
Demüroğluhacıkuyusu mz., Varna kz., Silistre l.: TD
65/46
Demüroğlupınarı k., Prevadi kz., Silistre l.: TD 475/156
Demürviranı mz., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/40
Demyan m., Hrleç k., İvraca kz., Niğbolu l.: MAD 11/41a
Denas k., Opar n., Görice kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/176
Denefrosa/Matova k., Belgrad kz., Avlonya l.: TD 94/11
Deniska dalyanı, Anatoliko k., Angelikasrı kz., Karlıili l.: TD 367/3
Deniz/Beyköyü k., Edirne n., Edirne kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 77/116
Deniz ve Ali çf., Sirovine k., Saray n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 157/1084
Denizbeyli k., Samakov kz., Paşa l: TD 73/108
Denizbeyli k., Tatarbazarı kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/111
Denizbeyli k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/34
Denizfakih/Kolaklı k., Prevadi kz., Silistre l.: TD 475/42
Denizhalife k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/81
Denizler/Denizli k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/51
Denizli k., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/8
Denizli k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/74
Denizobası mz., Pınarhisar n., Vize l.: TD 370/259
Denizpınarı k., Prevadi kz., Silistre l.: TD 370/441
Depan (?) m., Vataş k., Tikveş n., Ustrumca kz., Köstendil l.: TD 167/279
Depe k., Morova-i Rudnik n., Rudnik kz., Semendire l.:
TD 1011/892
Depe k., Tekfurdağı n., Tekfurdağı kz., Çirmen l.,
Müselleman-ı Çirmen: TD 172/335
Depecik k., bk. Lavrani k., Görice kz., Solkol, Paşa l.
Depedelen Hisarı, bk. Depedelen kl., Depedelen kz.,
Avlonya l.
Depedelen/Tepedelen kz., Avlonya l.: TD 94/1a
Depedelen kl., Depedelen kz., Avlonya l.: TD 94/286
Depedelen n., Depedelen kz., Avlonya l.: TD 94/189
Depedelen nf., Depedelen n., Depedelen kz., Avlonya l.: TD 94/4
Depedelen vt., Avlonya l.: TD 94/4
Depedin k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/118
Depeköy k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/43
Depeköy m., Karinovası nf., Karinovası kz., Silistre l.:
TD 370/460
Depeli k., bk. Sarı Adil k., Keşan kz., Sağkol, Paşa
l./Gelibolu l.
Depeşye mahalli, Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD
164/271
Derbend k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/172
Derbend-i Ayo Nikola k., bk. Ronya k., Alasonya n.,
Alasonya kz., Tırhala l.
Derbendçam k., Megara, Koritos n., Koritos kz.,
Mora l.: TD 390/293
Derbine mz., Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.: TD
101/349
Derdlikuyusu k., Silistre kz., Silistre l.: TD 370/388
Dere k., İnebazarı, Tekürdağı kz., Çirmen l.: TD 370/350
Dere k., bk. Oğulbeyi k., Abrı n., Mıgalkara kz.,
Gelibolu l.
Dere m., Yalta k., Mangub kz., Kefe l.: TD 370/488
Derecik k., bk. Debirşiniç k., Tatarbazarı kz., Sağkol,
Paşa l.
Dereköy k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.: TD 370/312
Dereköy k., Kırkkilise kz., Vize l.: TD 370/271
Dereköy k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/29
Dereköy k., Prevadi kz., Silistre l.: TD 370/435
Dereköy k., Tekfurdağı n., Tekfurdağı kz., Çirmen l.,
Müselleman-ı Çirmen: TD 172/255
Dereköy k., Tekürdağı kz., Çirmen l.: TD 370/344
Dereköy k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/101
Dereköy k., Yörükan-ı Vize: TD 226/7
Dereköy k., bk. Oğulbeyi k., Abrı n., Mıgalkara kz.,
Gelibolu l.
Dereköy m., Golos nf., Çatalca kz., Tırhala l.: TD 105/489
Dereli k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/91
Dereli k., Platimana bölgesi, Yenişehir kz., Tırhala l.:
TD 101/16
Dereli k., Tataran-ı Aktav: MAD 4995/57
Dereli k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD 370/542
Dereli k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/39
Dereli k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/19
Dereli k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/52
Dereli k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/82
Dereli k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/110
Dereli k., Yörükan-ı Vize: TD 226/25
Dereli k., bk. Ulufeci k., Tırnova kz., Niğbolu l.
Dereyolu k., bk. Brestoviçe k., Filibe kz., Sağkol,
Paşa l.
Dergos kl., İskenderiye kz., İskenderiye l.: TD 367/314
Dergos nf., Düşmanili n., İskenderiye l.: TD 367/312
Deriglat k., İskenderiye n., İskenderiye kz., İskenderiye l.: TD 367/306
Dermanlı k., Kızılağaç kz., Sağkol, Paşa l.: TD 77/333
Dermanlı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/189
Dermari k., Majani n., Peremedi kz., Avlonya l.: TD
94/156
Dermat, Avlonya kz., Avlonya l.: TD 94/327
Dermi k., Arkadya n., Arkadya kz., Mora l.: TD 80/1172
Dernekbükü/Ayvalı/Hayvalı mz., Dimetoka kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/29
Dernekli k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/98
Dernik mz., Jelejnik n., Semendire kz., Semendire l.:
MAD 506/15
Derpilova k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.: TD
167/426
Derrepoli n., Argirikasrı kz., Avlonya l.: TD 94/3
Derrepoli Suyu, Argirikasrı kz., Avlonya l.: TD 94/267
Derveni mz., Sandomir, Hulumiç n., Hulumiç kz.,
Mora l.: TD 390/111
Derveniçe/Kalkancı k., Sofya kz., Paşa l.: TD 130/153
Dervenik kl., Draç kz., İlbasan l.: TD 367/438
Dervenikkalesi nf., Draç kz., İlbasan l.: TD 477/181
Derviçani k., Argirikasrı kz., Avlonya l.: TD 1078/33
Derviş k., Görice kz., Solkol, Paşa l., Kıbtiyan: TD
120/280
Derviş Ahmed k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/85
Derviş Ali bağı, Eşrefli k., Karıyaya n., Gelibolu kz.,
Gelibolu l.: TD 75/241
Derviş Ali çf., Troşna k., Sokol n., Foça kz., Hersek l.:
TD 167/462
Derviş Ali k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/259
Derviş Ali ve Cafer veledeyn-i Yusuf çf., Çernik k.,
Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/140
Derviş Alibaba zv., Foça nf., Foça kz., Hersek l.: TD
167/455
203
Derviş Aliobası k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/7
Derviş Bali Tekkesi, Motonkalesi varoşu, Mora l.:
TD 367/131
Derviş Bali zv., Moton kl., Mora l.: TD 367/131
Derviş Behramdede çf., Goriçe mahalli, Otes(-i
diğer) k., Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD 432/84
Derviş Ebi m., Edirne nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/2
Derviş Hacı Hamza çf., Sokol n., Foça kz., Hersek l.:
TD 167/462
Derviş Hamza zv., Silistre l.: TD 370/397
Derviş Hasan çf., Klis kl., Iskıradin kz., Bosna l.: TD
164/324
Derviş Hasan ve Mustafa veledeyn-i Nasuh çf.,
Uskupye n., Neretva kz., Bosna l.: MAD 540/79
Derviş İlyas çf., Sokol n., Foça kz., Hersek l.: TD
167/461
Derviş İvaz zv., Akpınar mevzii, Çomaklı k.,
Yenice-i Karasu kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/26
Derviş Mehmed çf., Yasenova k., Bistriçe n., Foça kz.,
Hersek l.: TD 167/464
Derviş Mehmed çf., Zagorye n., Foça kz., Hersek l.:
TD 91/101
Derviş Mehmed k., Karabeyli k., Kızılağaç kz.,
Sağkol, Paşa l.: TD 370/62
Derviş Mehmed ve Hasan çf., Monarı k., Visoka n.,
Saray kz., Bosna l.: TD 212/182
Derviş Mehmed veled-i Sinan ve Hüseyin Zopovik çf.,
Ostro Bukova k., Zagorye n., Foça kz., Hersek l.:
TD 167/484
Derviş Mustafa çf., Foça kz., Sokol n., Foça kz.,
Hersek l.: TD 91/47
Derviş Mustafaçelebi bin Bahşibey zv., Siroz nf.,
Siroz kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/79
Derviş Pir Hasanbaba zv., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/341
Derviş Ramazan m., Üsküb nf., Üsküb kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/122
Dervişan kovanlığı, Varna kz., Silistre l.: TD 370/433
Dervişan/Bulgarine-i Küçük k., Niğbolu kz., Niğbolu l.:
TD 382/732
Dervişan m., Üsküb nf., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/122
Dervişani k., Siroz kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/68
Dervişçelebi bin Sinanbey çf., Gorna Osova k., Boraç n.,
Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/115
Dervişevli k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/59
Dervişköy k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/85
Dervişli k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/65
Dervişli k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/53
Dervişli k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/5
Dervişli k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/242
204
Dervişli k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/67
Dervişoğlu k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/93
Dervişpınarı/Pınarioğlu k., Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.:
TD 101/219
Derye k., Bende n., Akçahisar kz., Ohri l.: TD 367/412
Derzi k., Çirmen kz., Çirmen l.: TD 370/323
Derzi k., Karinovası kz., Silistre l.: TD 370/462
Derzi Ahmed çf., Dobreşin k., Uskupye n., Neretva kz.,
Bosna l.: MAD 540/98
Derzi Ali/Erdoğmuşlar k., Silistre kz., Silistre l.: TD
701/284
Derzi Ali bin Süleyman çf., İzgoşte k., Brod n., Brod kz.,
Bosna l.: TD 164/59
Derzi Bedir/Derzibedirli k., Yörükan-ı Selanik: TD
225/216
Derzi Hamza k., Silistre kz., Silistre l.: TD 370/388
Derzi Hızır k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/155
Derzi Hızır k., bk. Divane Köpek k., Hırsova kz.,
Silistre l.
Derzi İlyas k., Florina kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/185
Derzi İlyas k., Harala n., Mıgalkara kz., Gelibolu l.:
TD 75/319
Derzi İnebeyi k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/102
Derzi Nasuh/Derzinasuhlu k., Yörükan-ı Tanrıdağı:
TD 230/100
Derzi Radohine m., bk. Kalugeriç m., Üsküb nf.,
Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.
Derzi Turud k., bk. Şişekli k., Golos, Çatalca kz., Tırhala l.
Derzi Veli k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/256
Derzi Veli mz., Silistre kz., Silistre l.: TD 370/390
Derzi Yusuf çf., Mratinik k., Visoka n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 157/49
Derzi Yusuf m., bk. Hacı Hasan m., Zağra-i Eskihisar nf.,
Zağra-i Eskihisar kz., Sağkol, Paşa l.
Derzi-i Küçük k., bk. Küçük Derzi k., Yörükan-ı Kocacık
Derzibahşioğulları k., Dubniçe n., Ilıca kz., Köstendil l.:
TD 167/231
Derzibaşı k., bk. Hacı Aliobası k., Dubniçe n., Ilıca kz.,
Köstendil l.
Derzibaşı m., Üsküb nf., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/121
Derzibayezidli k., Karıyaya n., Gelibolu kz., Gelibolu l.:
TD 75/271
Derzieymirli k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/19
Derziler Çarşısı, Gelibolu nf., Gelibolu kz., Gelibolu l.:
TD 75/466
Derziler k., Çernovi kz., Niğbolu l.: TD 370/558
Derzili k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/5
Derzili k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/178
Derzili k., Yörükan-ı Vize: TD 226/8
Derzioğlanı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/131
Derzioğlu k., Müselleman-ı Vize: TD 191/131
Derziviranı k., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/25
Derziyahyalar k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/45
Desani/Büyükköy k., Kesriçe n., Yenişehir kz., Tırhala l.:
TD 101/74
Desanofça k., Sivricehisar n., Rudnik kz., Semendire l.:
MAD 506/20
Desanovçe k., Morava n., Pojega kz., Semendire l.:
TD 1011/885
Desbot Bergos k., Çernovi kz., Niğbolu l.: TD 370/556
Desbüdekli (?)/Sağır Hacı k., Müselleman-ı Çirmen:
TD 172/199
Desetindol k., Memlaha-i Zir n., Srebreniçe kz.,
İzvornik l.: TD 173/13
Desetnik k., Brod n., Brod kz., Bosna l.: TD 56/46
Desi k., Aspiropotam, Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.:
TD 101/129
Desi k., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/269
Desik k., Böğürdelen n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD
259/144
Desimak k., Lomniçe n., Semendire kz., Semendire l.:
TD 1011/460
Desimirovaç k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.:
TD 1011/623
Desine çf., İzveçan n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD
164/71
Desino k., İpek n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD
1011/282
Desino k., Kalavrita n., Kalavrita kz., Mora l.: TD
367/145
Desinofça k., Topolniçe n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.:
TD 977/197
Desislavçe k., Sirişnik n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD
167/241
Deskofça k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/217
Deskofça k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/73
Deskohor k., bk. Yani Maryoti k., Ülündürük bölgesi,
Livadiye kz., Tırhala l.
Desne k., Korskajupe n., Mostar kz., Hersek l.: MAD
22997/310
Desne mz., Lubuşka n., Mostar kz., Hersek l.: TD 174/106
Desorya k., Kalamata n., Kalamata kz., Mora l.: TD
367/184
Desova k., Pirlepe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/171
Despi Morsin (?) dalyanı, Angelikasrı kz., Karlıili l.:
TD 367/5
Despine k., Hasha-i İstanbul kz., Vize l.: TD 370/311
Despinle k., bk. Kopaki k., Ülündürük bölgesi, Livadiye kz., Tırhala l.
Despodlu k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/18
Despotlu k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/119
Destemallı, Hırsova kz., Silistre l.: TD 370/410
Destemallı k., Tataran-ı Aktav: MAD 4995/63
Destemallı k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/70
Destemallı k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/26
Destemallı k., bk. İsmokova k., İştib n., İştib kz.,
Köstendil l.
Deşiş k., Kurşunlukilise n., Ürgüb kz., Alacahisar l.:
TD 167/428
Deşman (?) k., Koçana n., İştib kz., Köstendil l.: TD
167/259
Deşova k., Gorajde n., Foça kz., Hersek l.: MAD 22997/7
Detan k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.: TD
167/350
Devatak k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD 167/344
Devay k., Morava n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD
167/362
Devebağırdan k., Dubniçe n., Ilıca kz., Köstendil l.:
TD 167/231
Devebaşı k., Çirmen kz., Çirmen l.: TD 370/325
Deveboynu k., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/28
Deveboynu k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/81
Deveci kls., Margarit k., Siroz kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/79
Deveci Bahşi k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/42
Deveciler k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/238
Deveciler k., bk. Turahanlı k., Müselleman-ı Çirmen
Devecipınarı k., Varna kz., Silistre l.: TD 65/79
Devekıranı k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/18
Devekuyusu k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/146
Develer korusu, Selanik kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/99
Develi k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 77/752
Develi k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/171
Develi k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/33
Develi k., bk. Doğan k., Zağra-i Eskihisar kz., Sağkol,
Paşa l.
Develi/Çirovda k., Niğbolu kz., Niğbolu l.: MAD 11/93b
Develi/Veled-i Develi k., Abrı n., Mıgalkara kz.,
Gelibolu l.: TD 75/291
Develibükü k., Lofça kz., Niğbolu l.: TD 370/534
Develioğlu k., Vize n., Vize l.: TD 370/251
Devetak k., İsmoluk n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/159
Devetak k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD 370/538
Devetak k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/214
Devine k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: MAD 81/161b
Devlethan çf., Zabırdiye k., Saray n., Saray kz., Bosna l.:
TD 164/269
Devlethan k., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/23
205
Devlethan k., Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.: TD 101/187
Devlethan(-i diğer) k., Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.:
TD 101/203
Devlethan/Karaokçu n k., Prevadi kz., Silistre l.: TD
370/436
Devlethan mz., Kırkkilise kz., Vize l.: TD 370/272
Devlethan ve Yahya ve Hacı çf., Vuknik k., Saray n.,
Saray kz., Bosna l.: TD 164/166
Devlethanlı k., Çatalca n., Çatalca kz., Tırhala l.: TD
101/243
Devlethanlı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/34
Devletli k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/104
Devletli k., bk. Sinanfakih k., Tırnova kz., Niğbolu l.
Devletliağaç k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/10
Devletlikabaağaç k., Keşan kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/51
Devletlikabaağaç mevzii, Gelibolu şehri, Gelibolu l.:
TD 75/514
Devletliobası k., bk. Rudekin k., Drama kz., Solkol,
Paşa l.
Devletşah m., Edirne nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/1
Devletşah odaları, Devletşah m., Edirne nf., Edirne kz.,
Sağkol, Paşa l.: TD 370/1
Devol n., İştin k., Solkol, Paşa l.: TD 424/546
Devol Suyu, Solkol, Paşa l.: TD 167/174
Devrani k., Menlik n., Timurhisar kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/209
Devrebasan k., Varna kz., Silistre l.: TD 370/420
Devreç k., Tırgovişte n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD 167/382
Deya Valohori k., Hulumiç n., Hulumiç kz., Mora l.:
TD 390/89
Deyaç k., Dumne n., Mostar kz., Hersek l.: TD 987/42A
Deyaça k., Avlonya kz., Avlonya l.: TD 94/197
Deyakinid m., Selmenik k., Balyabadra kz., Mora l.:
TD 367/120
Deyakuz k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.: TD
167/426
Deyaloşi k., bk. Ploşi k., Karitena n., Karitena kz.,
Mora l.
Deyaloşi Tumba k., Kalavrita n., Kalavrita kz., Mora l.:
TD 80/864
Deyan ve Radiç ve Radivi çf., Kuti ve İskrobukani k.,
Uskupye n., Neretva kz., Bosna l.: TD 164/275
Deyanofça k., Sirçe n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.: TD
167/326
Deyava k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.: TD 55/85
Deyaviçe k., bk. Pirelonçe k., İpek kz., İskenderiye l.
Deylofça k., Nogoriçe n., İştib kz., Köstendil l.: TD
167/265
Deynekler/Hacılar k., Varna kz., Silistre l.: TD 65/80
206
Deynekli k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/14
Dezoma (?) k., Kelemiye n., Midilli kz., Rodos l.: TD
367/194
Dılak k., Petri Gonime n., Akçahisar kz., Ohri l.: TD
81/86
Dılboçiçe k., Dubniçe n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD
167/232
Dılboçiçe k., İpşine n., İvranya kz., Köstendil l.: TD
167/302
Dılboçiçe k., Nogoriçe n., İştib kz., Köstendil l.: TD
167/263
Dılbokidol k., Nogoriçe n., İştib kz., Köstendil l.: TD
167/264
Dılboştiçe (?) m., Bedriç nf., Bedriç n., Köstendil l.:
TD 167/268
Dılga Luka k., İvranya kz., Köstendil l.: TD 167/303
Dılga Luka k., Sirişnik n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD
141/110
Dılgapare mz., İvranya kz., Köstendil l.: TD 141/305
Dılgapotok mz., Sirenpuli k., Vılkili n., Peremedi kz.,
Avlonya l.: TD 94/151
Dılgidol k., İnegoşta n., İvranya kz., Köstendil l.: TD
167/296
Dılgobırda n., Debri kz., Ohri l.: TD 81/64
Dımışki m., Manastır nf., Manastır n., Manastır kz.,
Sağkol, Paşa l., Yörükan-ı Selanik: TD 225/7
Dımışkibey m., bk. İlaldıbey m., Manastır nf., Manastır kz., Sağkol, Paşa l.
Dıragıllı/Anbarlı k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/93
Dıraz Ali k., Tataran-ı Aktav: MAD 4995/66
Dırçevçi k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.: TD
55/125
Dırgani k., Narda kz., Yanya l.: TD 367/283
Dırgolofça k., İpek n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/271
Dırlolani k., Neçven n., Iskıradin kz., Bosna l.: MAD
540/173
Dırmeni k., Prespa n., Ohri kz., Ohri l.: TD 81/26
Dırmnik k., Timok n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/587
Dırmona mz., Koron n., Koron kz., Mora l.: TD 367/137
Dırnok k., Dılgobırda n., Debri kz., Ohri l.: TD 367/397
Dırnova k., Bedriç n., Ustrumca kz., Köstendil l.: TD
141/237
Dırnova k., Depedelen kz., Avlonya l.: TD 94/150
Dırnova k., Dılgobırda n., Debri kz., Ohri l.: TD 367/397
Dırnova k., Kırçova kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/150
Dırnova k., Polomiye n., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/585
Dırnova k., Visoka n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/9
Dırnova mz., Depedelen kz., Avlonya l.: TD 94/150
Dırnova mz., Şepari k., Yukarı Zagorye n., Argirikasrı kz., Avlonya l.: TD 1078/26
Dırpeni k., Ohri n., Ohri kz., Ohri l.: TD 367/374
Dırvaniçe k., Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.:
TD 1011/738
Dırvar k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.: TD
1011/646
Dırvar k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.: TD 22/4
Dıyasako/Raksapetre k., Petre, Alasonya kz., Tırhala l.:
TD 101/150
Dıyavato k., Platimana bölgesi, Yenişehir kz., Tırhala l.:
TD 101/347
Dıyavato-i Küçük k., Platimana bölgesi, Yenişehir kz.,
Tırhala l.: TD 101/347
Dibekli k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/98
Dibnik k., Plevne n., Niğbolu kz., Niğbolu l.: TD 382/733
Dibofça k., Alacahisar n., Alacahisar kz., Alacahisar l.:
TD 167/407
Dibova k., Rika n., Debri kz., Ohri l.: TD 367/399
Dibovyani k., Ohri n., Ohri kz., Ohri l.: TD 367/374
Diçin k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD 370/542
Diçme k., Sin n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD 211/615
Didikalo k., Kalamata n., Kalamata kz., Mora l.: TD
367/184
Didinci k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.: TD 167/424
Didino k., Gostil n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD
173/116
Didiş k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 500/383
Difora k., Armiye, Dömeke n., Çatalca kz., Tırhala l.:
TD 101/46
Digle k., Rudine n., Hasha-i Arnavud kz., Prizrin l.: TD
167/399
Diğinler/Çirnovlişte k., İştib n., İştib kz., Köstendil l.:
TD 267/567
Dihova k., Manastır kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/157
Dijeva mz., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.:
TD 495/250
Dikenler/Süleyman/İsaköy/Rahova k., Tırnova kz.,
Niğbolu l.: TD 416/602
Dikenli k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/25
Dikenli k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/19
Dikenlitepe, Yayçe n., Brod kz., Bosna l.: TD 164/376
Dikilitaş k., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/25
Dikova k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD 73/158
Dilan k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD 370/542
Dilanaç k., Burmaz n., Foça kz., Hersek l.: TD 987/116
Dilbuko/Dolna İslatina k., Çernereka n., Vidin kz.,
Vidin l.: TD 370/577
Dilçeva k., Ilıca n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD 167/224
Dilenişte k., Alasonya n., Alasonya kz., Tırhala l.: TD
101/47
Dilgidol k., Berkofça kz., Paşa l.: TD 130/447
Dilgo Prod k., Olivir, Yenice-i Vardar kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/129
Dilivina k., Kalavrita n., Kalavrita kz., Mora l.: TD
367/144
Dilki Musakuyusu k., Silistre kz., Silistre l.: TD 483/289
Dilkiköy k., bk. Aynişah Sultan k., Hasha-i İstanbul kz.,
Vize l.
Dilkiler k., Dubniçe n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD
267/291
Dilkiler k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/44
Dilkili k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/159
Dilkoşofça k., Polomiye n., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/584
Dilliyurdu/Şamluyurdu mz., Düğünciili n., Vize kz.,
Vize l.: TD 370/358
Dimani k., Alasonya n., Alasonya kz., Tırhala l.: TD
101/151
Dimano k., Alasonya n., Alasonya kz., Tırhala l.: TD
101/145
Dimaryo-yı Büzürk/Vurgari k., Narda kz., Yanya l.:
TD 350/61
Dimaryo-yı Küçük k., Narda kz., Yanya l.: TD 367/78
Dimat k., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/265
Dime Ipsarı k., Koritos n., Koritos kz., Mora l.: TD 80/53
Dimeçernato çf., Arhos n., Arhos kz., Mora l.: TD 390/11
Dimekomati m., Grebene k., Balyabadra kz., Mora l.:
TD 367/120
Dimekond m., Labova-i Kebir k., Likurs n., Argirikasrı kz., Avlonya l.: TD 1078/26
Dimeplişe k., Kalavrita n., Kalavrita kz., Mora l.: TD
367/145
Dimetoka c., Dimetoka nf., Dimetoka kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/19
Dimetoka imr., Dimetoka nf., Dimetoka kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/19
Dimetoka kl., Sağkol, Paşa l.: TD 370/26
Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/19
Dimetoka kz., Sağkol Paşa l., Kıbtiyan: TD 120/47
Dimetoka ms., Dimetoka nf., Dimetoka kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/19
Dimetoka n., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/20
Dimetoka n., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l., Müselleman-ı
Çingane: TD 191/100
Dimetoka n., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l., Yörükan-ı
Tanrıdağı: TD 230/84
Dimetoka n., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l., Yörükan-ı
Vize: TD 226/59
Dimetoka nf./şehri, Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/19
Dimetoka nf., Dimetoka n., Dimetoka kz., Sağkol,
Paşa l., Müselleman-ı Çingane: TD 191/101
207
Dimiça k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD 416/507
Dimiçana k., Karitena n., Karitena kz., Mora l.: TD
367/156
Dimiçana k., Karitena n., Karitena kz., Mora l.: TD 80/191
Dimidova k., Bedriç n., Ustrumca kz., Köstendil l.: TD
141/235
Dimilya k., Rodos kz., Rodos l.: TD 367/208
Dimine/Koşala k., Drama kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/36
Diminiçe/Valyadrı (?) k., Hulumiç n., Hulumiç kz.,
Mora l.: TD 390/115
Dimiraşinçe k., Malişova n., Ustrumca kz., Köstendil l.:
TD 167/277
Dimitraki k., Modoniçe n., İzdin kz., Agrıboz l.: TD
367/100
Dimitraşin, Kuçeva n., Semendire kz., Semendire l.:
MAD 506/10
Dimitri bşt., Dolna Moraça n., Prepolye kz., Hersek l.:
TD 174/254
Dimitri bşt., Komarniçe n., Prepolye kz., Hersek l.:
TD 174/247
Dimitri çf., Geyiği Şahin k., Harala n., Mıgalkara kz.,
Gelibolu l.: TD 75/295
Dimitri çf., Tekürcükderesi k., Harala n., Mıgalkara kz.,
Gelibolu l.: TD 75/310
Dimitri k., Çirmen kz., Çirmen l.: TD 370/322
Dimitri k., Tataran-ı Aktav: TD 223/117
Dimitri m., Dövezençe k., Nogoriçe n., İştib kz.,
Köstendil l.: TD 167/263
Dimitri m., Florina nf., Florina kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/181
Dimitri m., Hayrüddin k., İvraca kz., Niğbolu l.: TD
370/527
Dimitri m., Kruşiçe k., Bedriç n., Ustrumca kz., Köstendil l.: TD 167/283
Dimitri m., Narda nf., Narda kz., Yanya l.: TD 367/278
Dimitri(-i diğer) m., Narda nf., Narda kz., Yanya l.:
TD 367/278
Dimitri m., Zelezniçe k., Dubniçe n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD 167/231
Dimitri/Yahudiyan m., Dimetoka nf., Dimetoka kz.,
Sağkol, Paşa l.: TD 370/19
Dimitri Ahtana m., Atina nf., Atina n., Atina kz.,
Agrıboz l.: TD 367/75
Dimitri bin Manol Asiyabı, Gelibolu kz., Gelibolu l.:
TD 75/51
Dimitri Bojitin (?) m., Üsküb nf., Üsküb kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/122
Dimitri Bozi m., Dominika Majarek k., İstifa n.,
İstifa kz., Agrıboz l.: TD 431/400
Dimitri Dokari m., Atina nf., Atina n., Atina kz.,
Agrıboz l.: TD 367/75
208
Dimitri Dragos m., Leskova k., Dubniçe n., Ilıca kz.,
Köstendil l.: TD 167/233
Dimitri Dragoslav m., Zelezniçe k., Dubniçe n., Ilıca
kz., Köstendil l.: TD 267/200
Dimitri İhomosko m., Narda nf., Narda kz., Yanya l.:
TD 367/278
Dimitri Kiryako m., Atina nf., Atina n., Atina kz.,
Agrıboz l.: TD 484/437
Dimitri Krist k., Kırçova kz., Sağkol, Paşa l.: TD 1006/18
Dimitri Lahana m., Mizistre nf., Mizistre n., Mizistre kz.,
Mora l.: TD 367/165
Dimitri Livarzeno m., Grebene k., Balyabadra kz.,
Mora l.: TD 367/120
Dimitri Maçuka mz., Karitena n., Karitena kz., Mora l.:
TD 390/119
Dimitri Manko m., Üsküb nf., Üsküb kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/123
Dimitri Nikola m., Atina nf., Atina n., Atina kz.,
Agrıboz l.: TD 367/74
Dimitri Novak bşt., Yorman k., Sofya kz., Paşa l.:
TD 370/200
Dimitri Petko m., bk. Rale Piçon (?) m., Kalkandelen nf.,
Kalkandelen kz., Sağkol, Paşa l.
Dimitri Ploka m., Atina nf., Atina n., Atina kz.,
Agrıboz l.: TD 484/452
Dimitri Prodan m., Velvusa k., Ustrumca n., Ustrumca
kz., Köstendil l.: TD 167/268
Dimitri Radovan m., Zigurava k., Menlik n., Timurhisar kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/290
Dimitri Rayço m., Radomir nf., Radomir n., Köstendil l.: TD 167/236
Dimitri Sofyano m., Grebene k., Balyabadra kz.,
Mora l.: TD 367/120
Dimitri veled-i Novak bşt., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/200
Dimitri Yovanyurdu mz., bk. Erkeçpınarı mz., Rusikasrı kz., Silistre l.
Dimitriç k., Siroz kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/69
Dimitridol k., Kırçova kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/150
Dimitrigora m., Sopot k., Nogoriçe n., İştib kz., Köstendil l.: TD 167/261
Dimitrine k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: MAD 81/118b
Dimitripolit k., Siroz kz., Solkol, Paşa l.: TD 143/106
Dimitripolit/Dimitropolid kls., Gümülcine, Solkol,
Paşa l.: TD 167/16
Dimitripop m., Vidin nf., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/567
Dimitriye k., Lofça kz., Niğbolu l.: TD 370/534
Dimitriyurdu y., Rilye Dağı, Ilıca kz., Köstendil l.:
TD 167/192
Dimitrofça k., Berkofça kz., Paşa l.: TD 370/236
Dimitrofça k., Çernereka n., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/589
Dimitrofçabazarı/Bazar-ı Dimitrofça nf., İzveçan n.,
Yenibazar kz., Bosna l.: TD 164/27
Dimitrova Çirkova k., Tırgovişte n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD 167/381
Dimitrovaç k., Morava n., Pojega kz., Semendire l.:
TD 1011/886
Dimitroviçe k., Opolye n., Hasha-i Arnavud kz., Prizrin l.: TD 167/397
Dimitroviçe kasabası, İzveçan n., Yenibazar kz., Bosna l.:
TD 164/392
Dimitroviçe kl., Sirem: MAD 506/43
Dimitroviçe nf., İzveçan n., Yenibazar kz., Bosna l.:
TD 164/392
Dimitrovnik k., Podgoriçe kz., İskenderiye l.: TD 367/317
Dimniçe k., Topolniçe n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.: TD
167/334
Dimo Golemi k., Ayo İlya, Hulumiç n., Hulumiç kz.,
Mora l.: TD 390/79
Dimo Goyevoye m., Belgrad nf., Belgrad n., Belgrad kz.,
Avlonya l.: TD 1078/11
Dimo Kokino k., İstifa n., İstifa kz., Agrıboz l.: TD 367/84
Dimo Lopeşi k., Atina n., Atina kz., Agrıboz l.: TD
367/77
Dimo Niko m., Belgrad nf., Belgrad n., Belgrad kz.,
Avlonya l.: TD 1078/11
Dimo Petroti m., Çigot k., Tırhala n., Tırhala kz.,
Tırhala l.: TD 105/311
Dimo Todor m., Belgrad nf., Belgrad n., Belgrad kz.,
Avlonya l.: TD 1078/11
Dimo Tokize m., Çigot k., Tırhala n., Tırhala kz.,
Tırhala l.: TD 105/351
Dimodoka m., Katafiye k., Dömeke n., Çatalca kz.,
Tırhala l.: TD 105/700
Dimofça mz., Radomir n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD
167/236
Dimokrı k., Likurs n., Argirikasrı kz., Avlonya l.: TD
94/69
Dimonada k., bk. Boryari k., Karavari n., Kerpiniş kz.,
Tırhala l.
Dimonada/Afrati k., Apokrı n., Kerpiniş kz., Tırhala l.:
TD 101/327
Dimonaki k., Atina n., Atina kz., Agrıboz l.: TD 196/5
Dimonalband m., İlbasan nf., İlbasan kz., İlbasan l.:
TD 367/432
Dimonçe k., Nogoriçe n., İştib kz., Köstendil l.: TD
167/250
Dimonçi k., Doyrangölü n., Ustrumca kz., Köstendil l.:
TD 167/271
Dimvan Asiyabı, Duna Abı, Silistre l.: TD 370/445
Dimyanova k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD 370/541
Dinaçevişte k., Yukarı Debri n., Debri kz., Ohri l.:
TD 367/395
Dinaçniko/Veleşnik k., Alasonya n., Alasonya kz.,
Tırhala l.: TD 101/141
Dinçine k., Prizrin n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD 167/375
Dinimanireis (?) Asiyabı, Gelibolu kz., Gelibolu l.:
TD 75/51
Dinktuzu (?) m., Babaeskisi nf., Babaeskisi kz., Vize l.:
TD 370/286
Dinlaç mahalli, Maglay n., Brod kz., Bosna l.: TD
212/116
Dino m., Debrani k., Menlik n., Timurhisar kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/290
Dinşat k., Zadrime n., Dukakin vt.: TD 367/362
Dipaliçe k., Boganiye n., Argirikasrı kz., Avlonya l.:
TD 94/106
Dipavat (?) k., Avrathisarı kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/117
Dipçe k., İzmirnik n., Alacahisar l.: TD 567/415a
Dipi dalyanı, Angelikasrı kz., Karlıili l.: TD 367/4
Diragoşta k., Zihne kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/42
Diramçe k., Piyaniçe n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD
267/179
Diran k., Bana Rudine n., Nova kz., Hersek l.: TD 995/34
Direktan k., Piştirik n., Hasha-i Arnavud kz., Prizrin l.:
TD 167/399
Direnova k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: MAD 81/39a
Diribniçe k., Aşağı Debri n., Debri kz., Ohri l.: TD
367/393
Diriçe k., Urake n., Mat kz., Ohri l.: TD 367/420
Diriste mz., Planine-i Büzürk n., Sofya kz., Paşa l.:
TD 370/196
Dirjihne k., bk. Mirkoyevik k., Birçe n., Vişegrad kz.,
Bosna l.
Dirjilova k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/128
Dirjine k., bk. Vinejiçe k., Şehirköy kz., Paşa l.
Dirlaniçe k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/193
Dirlup k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD 167/341
Dirlupe k., Belgrad n., Belgrad kz., Semendire l.: TD
187/300
Dirman k., Karaverye kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/137
Dirmaniçe k., İvraca kz., Niğbolu l.: MAD 11/179b
Dirmaniçe k., Lofça kz., Niğbolu l.: TD 452/302
Dirmanofça k., Kuçeva n., Semendire kz., Semendire l.:
TD 1007/114
Dirmat k., Kerpiniş n., Kerpiniş kz., Tırhala l.: TD
101/342
Dirmenik k., Kalkandelen kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/140
Dirmi Glava k., Selanik kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/100
Dirmili mz., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/25
Dirmişa k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/49
Dirniçe k., Modoniçe n., İzdin kz., Agrıboz l.: TD 431/991
209
Dirniçe k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/203
Dirniş kl., Petrovapolye n., Iskıradin kz., Bosna l.:
MAD 540/192
Dirnişkalesivaroşu nf., Petrovapolye n., Iskıradin kz.,
Bosna l.: MAD 540/192
Dirvariska mz., Dalamuç n., Neretva kz., Bosna l.:
MAD 540/167
Diryala k., Koron n., Koron kz., Mora l.: TD 114/6
Diryali k., Megali Mani n., Mizistre kz., Mora l.: TD
390/131
Diryan k., Mat n., Mat kz., Ohri l.: TD 367/421
Diryan k., Vize n., Vize l.: TD 370/246
Dirzine (?) mz., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/201
Disan k., Tikveş n., Ustrumca kz., Köstendil l.: TD
167/280
Disiviniçe-i Bala k., Plevne n., Niğbolu kz., Niğbolu l.:
TD 713/240
Diskata k., Haslar, Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.:
TD 101/93
Diskot k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD 370/541
Dislab k., İştin kz., Solkol, Paşa l.: TD 70/220
Disniçe k., bk. İstobil k., Çernereka n., Vidin kz., Vidin l.
Distomo Aya Sofya/Poloefendi k., Livadiye n., Livadiye kz., Agrıboz l.: TD 367/89
Dişlice Ahmed k., Zağra-i Eskihisar kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/71
Divane Abdi k., Tataran-ı Aktav: MAD 4995/63
Divane Abdi k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/65
Divane Abdi k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/7
Divane Abdiyurdu k., Varna kz., Silistre l.: TD 215/92
Divane Ahmed k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/5
Divane Ali ve Ferhad çf., Gölhisar, Uskupye n.,
Neretva kz., Bosna l.: MAD 540/140
Divane Bahşi/Divanebahşili k., Yörükan-ı Selanik:
TD 225/169
Divane Bazarlı k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/10
Divane Bekir k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/80
Divane Burak k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/238
Divane Cafer k., bk. Bayezidce k., Hırsova kz.,
Silistre l.
Divane Cafer ve Derviş Hasan çf., Badrinçe mz.,
Hlivne n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD 164/348
Divane Davud k., bk. Kırkyılanlı k., Sofya kz., Paşa l.
Divane Hamza k., Dubniçe n., Ilıca kz., Köstendil l.:
TD 167/233
Divane Hamza k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD 370/553
Divane Hızır k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/10
Divane Hızır/Poyrazaakar Kızılcalar k., Prevadi kz.,
Silistre l.: TD 475/157
Divane Hüseyin çf., Maglay n., Brod kz., Bosna l.:
MAD 540/155
210
Divane Hüseyin çf., Uzmiçe k., Maglay n., Brod kz.,
Bosna l.: MAD 540/156
Divane Hüseyin k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/5
Divane Hüseyin ve Mustafa-i Bradik çf., Darulharb,
Maglay n., Brod kz., Bosna l.: TD 164/319
Divane İbrahim/Yayabaşı k., Eskihisar-ı Zağra n., Eskihisar kz., Sağkol, Paşa l., Müselleman-ı Çingane:
TD 191/20
Divane İnehan çf., İzgumanya k., Boraç n., Vişegrad kz.,
Bosna l.: TD 164/124
Divane İsa k., Tataran-ı Aktav: MAD 4995/66
Divane İsa/Divaneisalı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/199
Divane İskender çf., Bırlojnik k., Vratar n., Vişegrad kz.,
Bosna l.: MAD 540/24
Divane Kara k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/5
Divane Köpek k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD 439/211
Divane Köpek k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/67
Divane Köpek/Derzi Hızır/Kalaycıköyü k., Hırsova kz.,
Silistre l.: TD 483/639
Divane Mahmud k., bk. Hızırca k., Şumnu kz., Niğbolu l.
Divane Mahmud/Mahmud-ı Divane k., Yörükan-ı
Kocacık: TD 222/80
Divane Musa çf., Velebiti k., Olofça n., Vişegrad kz.,
Bosna l.: TD 164/302
Divane Musa k., bk. Karacagöz k., Dimetoka kz., Sağkol,
Paşa l.
Divane Mustafa k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD 370/554
Divane Müezzin çf., Arhos n., Arhos kz., Mora l.: TD
390/13
Divane Nasuh k., bk. Küçük Ribnik k., Hırsova kz.,
Silistre l.
Divane Osman k., bk. Küçük Paşayiğit k., Prevadi kz.,
Silistre l.
Divane Timur veled-i Mehmed çf., Nikola mahalli,
Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/220
Divane Turud veled-i İlyas çf., Bukoviçe mahalli,
Laşva n., Brod kz., Bosna l.: MAD 540/134
Divane Yahya mz., Varna kz., Silistre l.: TD 370/431
Divane Yusuf/Yusuf-ı Divane k., Yörükan-ı Selanik:
TD 225/251
Divanebahşiler k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/47
Divanehamzalı k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/44
Divanehüseyinler k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/34
Divaneitli k., bk. Deliitli k., Zağra-i Eskihisar n.,
Tataran-ı Aktav
Divanlı k., Tataran-ı Aktav: TD 223/115
Divanye k., Bistriçe n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/44
Divanye k., Podmir n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/3
Divat k., Prespa n., Ohri kz., Ohri l.: TD 367/374
Divglav/Karoniçe k., Lofça kz., Niğbolu l.: MAD 11/247a
Diviçani mz., Laşva n., Brod kz., Bosna l.: TD 164/372
Diviçani mz., Laşva n., Brod kz., Bosna l.: TD 211/784
Diviçe mn., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.:
TD 22/22
Diviktatar k., Tataran-ı Yanbolu: TD 222/93
Divine k., Trebine n., Nova kz., Hersek l.: TD 91/178
Divirli k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/164
Divitno k., İvranya kz., Köstendil l.: TD 74/187
Divivaç k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/349
Divlan k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/227
Divlas k., Doyrangölü n., Ustrumca kz., Köstendil l.:
TD 141/181
Divle k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/126
Divlene k., Sirişnik n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD 167/239
Divniçe k., Lomniçe n., Semendire kz., Semendire l.:
TD 1011/446
Divniçe k., Niğbolu kz., Niğbolu l.: TD 370/510
Divnişo mn., Kale k., Limnos cz., Gelibolu l.: TD 75/155
Divola k., Karaverye kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/140
Divotine k., Sofya kz., Paşa l.: TD 492/120
Divraç k., Bana kz., Vidin l.: TD 370/600
Divri Asiyabı, Siroz kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/75
Divri k., Delvine n., Delvine kz., Avlonya l.: TD 94/141
Divri k., İzdin n., İzdin kz., Agrıboz l.: TD 367/98
Divri k., Siroz kz., Solkol, Paşa l.: TD 3/316
Divri mevzii, Siroz kz., Solkol, Paşa l.: TD 403/518
Divriça k., Arhos n., Arhos kz., Mora l.: TD 390/184
Divriçye mz., Neçven n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD
164/234
Divriği çeşmesi, Gelibolu şehri., Gelibolu l.: TD 75/462
Divyaç k., Milava n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD
1011/167
Divyak k., Kriçka n., Prepolye kz., Hersek l.: MAD
560/201
Divyak k., Mileşeva n., Prepolye kz., Hersek l.: MAD
22997/387
Divyak k., Mujake kz., Avlonya l.: TD 94/213
Divyak k., Priştine n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD
167/354
Divyak k., Resava n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD
1011/7
Divyaka mz., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/271
Divyakan k., Manastır kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/163
Divyaki k., Vumeri, Hulumiç n., Hulumiç kz., Mora l.:
TD 390/71
Divyaklar k., Manastır kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/163
Divyanovaç k., Omol n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD
1011/223
Diyadinli/Tatar Murad k., Çorlu kz., Vize l.: TK, KKA
548/160a
Diyak k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.: TD 55/109
Diyakofça k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.: TD
167/432
Diyakolamo mz., Agrıboz kz., Agrıboz l.: TD 420/20
Diyalişi k., Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.: TD 101/14
Diyasoviniçe Kumanova m., İstifa nf., İstifa n., İstifa kz.,
Agrıboz l.: TD 367/81
Diyoniçe k., Kuçeva n., Semendire kz., Semendire l.:
TD 1007/125
Diyorimata k., Avlonar n., Agrıboz kz., Agrıboz l.: TD
367/65
Dizdar çf., Evreşil n., Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD 75/256
Dizdar k., bk. Dobrine k., Prevadi kz., Silistre l.
Dizdar m., Agrıboz nf., Agrıboz n., Agrıboz kz.,
Agrıboz l.: TD 367/62
Dizdar m., Robova k., Ustrumca n., Ustrumca kz.,
Köstendil l.: TD 167/285
Dizdar m., Tırhala nf., Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.:
TD 367/230
Dizdar md., Agrıboz nf., Agrıboz n., Agrıboz kz.,
Agrıboz l.: TD 367/72
Dizdar Ali çf., Luçani k., Brod n., Brod kz., Bosna l.:
TD 164/250
Dizdar Ali çf., Uskupye n., Neretva kz., Bosna l.: MAD
540/96
Dizdar Ali çf., Yezerçe k., Laşva n., Brod kz., Bosna l.:
TD 164/237
Dizdar Hoşkadem/Hoşkademdizdar md., Tırhala nf.,
Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.: TD 367/247
Dizdar İsmail çf., Maglay n., Brod kz., Bosna l.: MAD
540/154
Dizdarağa m., Rodos nf., Rodos kz., Rodos l.: TD
367/204
Dizdaroğlu k., bk. İlyasfakih k., Varna kz., Silistre l.
Dizmi m., Kasrı k., Mizistre n., Mizistre kz., Mora l.:
TD 367/170
Dlapoçiçe k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/130
Dobariştiçe k., İsmoluk n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/159
Dobaya k., Timurhisarı kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/60
Dobilani k., Popova n., Nova kz., Hersek l.: TD 76/206
Dobka k., Manastır kz., Sağkol, Paşa l.: TD 73/284
Dobkov m., Köprülü nf., Köprülü kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/178
Dobolye mz., Dumne n., Mostar kz., Hersek l.: TD 174/22
Dobovce/Bubov k., Koznik n., Alacahisar kz., Alacahisar l.: TD 179/264
Dobovyani k., Ohri n., Ohri kz., Ohri l.: TD 367/384
211
Doboy/Paniça k., Livadiye n., Livadiye kz., Agrıboz l.:
TD 367/89
Doboy kl., Maglay n., Brod kz., Bosna l.: TD 212/156
Doboyvaroşu nf., Maglay n., Brod kz., Bosna l.:
MAD 540/150
Dobra k., İskenderiye n., İskenderiye kz., İskenderiye l.:
TD 367/309
Dobra k., Karaverye kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/138
Dobra k., Kosova n., Iskıradin kz., Bosna l.: MAD
540/173
Dobra k., Siroz kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/73
Dobra m., Cibri nf., İvrace kz., Niğbolu l.: TD 370/526
Dobra mz., Hlivne n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD
164/345
Dobra Eflahova k., bk. Gorna Istarçe k., Milava n.,
Braniçeva kz., Semendire l.
Dobra Glava mz., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.:
TD 167/432
Dobra Glava mz., Nogoriçe n., İştib kz., Köstendil l.:
TD 167/261
Dobra Koge m., Kratova nf., Kratova kz., Köstendil l.:
TD 167/245
Dobra Luka k., Kratova kz., Köstendil l.: TD 167/247
Dobra Luka mz., Sivricehisar n., Rudnik kz., Semendire l.: MAD 506/22
Dobra Oviçe k., Kenar-ı Ab-ı Tuna, Hram, Topolovnik n., Braniçeva kz., Semendire l.: MAD 506/30
Dobra Senadin m., Berova k., Malişova n., Ustrumca kz.,
Köstendil l.: TD 167/277
Dobrabırda mz., Uskupye n., Neretva kz., Bosna l.:
MAD 540/144
Dobraca k., İznepol n., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/219
Dobraca k., Morava n., Pojega kz., Semendire l.: TD
1011/892
Dobraca k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/223
Dobraca k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/92
Dobraca k., bk. Dolanova k., Uziçe n., Pojega kz.,
Semendire l.
Dobrak k., Osad n., Srebreniçe kz., Bosna l.: TD 164/185
Dobral/Prilep k., Karinovası kz., Silistre l.: TD 542/306
Dobraleva k., Visoka n., Saray kz., Bosna l.: MAD
540/196
Dobraleva-i Krovine k., Niğbolu kz., Niğbolu l.: TD
370/510
Dobralovine k., Sokol n., Foça kz., Hersek l.: TD
167/463
Dobramir veled-i Rayin m., Çerkofça k., İvraca kz.,
Niğbolu l.: MAD 11/43b
Dobrane k., Morava n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD
167/364
Dobrani k., Timurinçe kz., Avlonya l.: TD 94/235
Dobrani/Dobrova k., İştin kz., Solkol, Paşa l.: TD 70/230
212
Dobraniçe k., İskenderiye n., İskenderiye kz., İskenderiye l.: TD 367/306
Dobranofça k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD
167/358
Dobranova k., Grebene kz., Yanya l.: TD 367/290
Dobrapolye k., Çernereka n., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/589
Dobraşin k., İvranya kz., Köstendil l.: TD 167/297
Dobraşin mz., Lubuca k., Zagorye n., Foça kz., Hersek l.: MAD 22997/160
Dobratik k., Morova-i Rudnik n., Rudnik kz., Semendire l.: TD 1011/888
Dobratik k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.: TD
167/423
Dobratin k., Burmaz n., Foça kz., Hersek l.: TD 174/8
Dobratino k., Osad n., Uziçe kz., Semendire l.: TD
144/287
Dobrava k., Koçana n., İştib kz., Köstendil l.: MAD
170/19a
Dobrava k., Tikveş n., Ustrumca kz., Köstendil l.: TD
141/217
Dobrava k., bk. Novasil/Deli Orman k., Ustrumca n.,
Ustrumca kz., Köstendil l.
Dobrava mz., Resava n., Braniçeva kz., Semendire l.:
MAD 506/32
Dobraviçe k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.: TD
144/183
Dobraviçe mz., Sredne Batova k., Pripod n., Foça kz.,
Hersek l.: TD 91/142
Dobrayçe k., Ustrumca n., Ustrumca kz., Köstendil l.:
TD 167/275
Dobre Bukova k., Goşmaniçe n., Bırvenik kz., İzvornik l.: TD 173/18
Dobreçeva mz., Böğürdelen n., Srebreniçe kz.,
İzvornik l.: TD 173/88
Dobreçin k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/54
Dobreçovik k., Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/289
Dobreçovik k., Ustudana n., Vişegrad kz., Bosna l.:
TD 164/25
Dobredoye k., Burmaz n., Foça kz., Hersek l.: TD 174/9
Dobreli k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/232
Dobreman bşt., Korskajupe n., Mostar kz., Hersek l.:
TD 174/272
Dobremir/Dobremirli k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/270
Dobremirka k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD 370/540
Dobrena k., İstifa n., İstifa kz., Agrıboz l.: TD 367/82
Dobrena k., Livadiye n., Livadiye kz., Agrıboz l.: TD
367/90
Dobrenişte k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/327
Dobrenofça k., Kırçova kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/147
Dobrepole k., Kukan n., Prepolye kz., Hersek l.: TD
91/145
Dobrepolye k., Gaçka n., Nova kz., Hersek l.: TD 174/21
Dobrepolye mahalli, Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/115
Dobrepolye mz., Sin n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD 164/53
Dobresalik k., Lipovik n., Prepolye kz., Hersek l.: TD
174/16
Dobresile k., Komarniçe n., Prepolye kz., Hersek l.:
TD 174/17
Dobreşevine mz., Bihor kz., İskenderiye l.: TD 367/321
Dobreşik k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.: TD
977/60
Dobreşin k., Grahova n., Iskıradin kz., Bosna l.: MAD
540/183
Dobreşin k., Uskupye n., Neretva kz., Bosna l.: MAD
540/98
Dobreşin k., bk. Çırbovçe k., Yeleç n., Yenibazar kz.,
Bosna l.
Dobreşinli k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/208
Dobretindol k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.:
TD 167/435
Dobreva k., Podgoriçe kz., İskenderiye l.: TD 367/350
Dobreva Kralova zm., Uzarige k., Prokine n., Mostar kz.,
Hersek l.: TD 174/97
Dobreva mdn., Visoka n., Saray kz., Bosna l: MAD
540/196
Dobreva mz., Graçaç n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD
173/70
Dobrevikan k., Komarniçe n., Prepolye kz., Hersek l.:
TD 174/86
Dobrevikan(-i diğer) k., Komarniçe n., Prepolye kz.,
Hersek l.: TD 174/86
Dobrevinçe k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/25
Dobrevine k., Belabırda n., Belasniçe kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/338
Dobrevode mz., Belçovaç (?) k., Niş n., Niş kz.,
Semendire l.: MAD 506/39
Dobrevode mz., Sin kl., Iskıradin kz., Bosna l.: TD
164/323
Dobrevodiçe k., bk. İzvarçi k., İzvizd n., Braniçeva kz.,
Semendire l.
Dobreyofça k., Çernereka n., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/589
Dobreyofça k., İsferlik kz., Vidin l.: TD 370/605
Dobri çf., bk. İskenderkethuda çf., Virgora k., Virgoraç,
Mostar n., Mostar kz., Hersek l.
Dobri veled-i Todoran m., Lofça nf., Lofça kz., Niğbolu l.: MAD 11/214b
Dobriç k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/96
Dobriçan k., Dobriçan n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/330
Dobriçan n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.: TD 167/330
Dobriçani k., Petremjak n., Görice kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/175
Dobriçe k., Böğürdelen n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/88
Dobriçe k., İzminepolye n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD
164/37
Dobriçe k., Prokine n., Mostar kz., Hersek l.: TD 174/97
Dobriçedol k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 500/511
Dobriçik k., Dolna Moraça n., Prepolye kz., Hersek l.:
TD 174/17
Dobriçik mz., Ostroviçe n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD
164/361
Dobriçik mz., Sin n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD 164/363
Dobridol k., Gorna Krayişte n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD
167/240
Dobridol k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/327
Dobridol k., Kalkandelen kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/140
Dobridol k., Kuçeva n., Semendire kz., Semendire l.:
MAD 506/8
Dobridol k., Kukan n., Prepolye kz., Hersek l.: TD 91/11
Dobridol k., Popova n., Nova kz., Hersek l.: TD 987/79
Dobridol k., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/196
Dobridol k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/220
Dobridol k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD 370/542
Dobridol k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/126
Dobridol mz., Kukan n., Prepolye kz., Hersek l.: TD
91/133
Dobridub k., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.: TD 367/333
Dobrihne k., Milava n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD
1011/203
Dobrik k., Böğürdelen n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD
173/26
Dobrika/Sığırcı k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD 382/465
Dobril k., Gaçka n., Nova kz., Hersek l.: TD 174/21
Dobril m., Drnova k., Bedriç n., Ustrumca kz.,
Köstendil l.: TD 167/283
Dobril Peştani k., Malakas n., Belgrad kz., Avlonya l.:
TD 94/50
Dobrile k., Sin n., Iskıradin kz., Bosna l.: MAD 540/181
Dobrilene k., Brod n., Brod kz., Bosna l.: MAD 540/113
Dobrin k., Dubrava n., Foça kz., Hersek l.: TD 174/6
Dobrindol k., Lofça kz., Niğbolu l.: MAD 11/202b
Dobrindol k., Maden, Niğbolu l., Kıbtiyan: TD 120/304
Dobrindol k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: MAD 81/43b
Dobrine bşt., Gorna Rudine n., Nova kz., Hersek l.:
TD 174/188
Dobrine k., Bihor n., Bihor kz., Prizrin l.: TD 92/94
Dobrine k., Grahova n., Iskıradin kz., Bosna l.: MAD
540/184
Dobrine k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 26M/14
213
Dobrine k., Memlaha-i Bala n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD 173/10
Dobrine k., Morova-i Rudnik n., Rudnik kz.,
Semendire l.: TD 1011/832
Dobrine k., Saray n., Saray kz., Bosna l.: MAD 540/30
Dobrine k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/126
Dobrine k., Visoka n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/311
Dobrine k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.:
TD 495/243
Dobrine/Dizdar k., Prevadi kz., Silistre l.: TD 542/239
Dobrine(-i diğer) k., Prevadi kz., Silistre l.: TD 370/445
Dobrine Luka k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.:
TD 977/55
Dobrinova k., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/271
Dobripotok k., Krupine n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/14
Dobriş k., Milava n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD
1011/190
Dobriş k., Resava n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD
1011/56
Dobrişan k., bk. Küçük İskandal k., İştib n., İştib kz.,
Köstendil l.
Dobrişe k., Rama n., Neretva kz., Bosna l.: MAD 540/74
Dobrişine k., Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/180
Dobro k., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/272
Dobro m., İpek nf., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/323
Dobro Luka k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.:
TD 1011/573
Dobroçeva k., Bırvenik n., Bırvenik kz., İzvornik l.: TD
173/59
Dobroçik mz., Ostroviçe n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD
164/333
Dobroçin k., Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.: TD
1011/712
Dobroçin k., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/198
Dobroçinçe k., Bırvenik n., Bırvenik kz., İzvornik l.: TD
173/45
Dobroçinofça mz., Liboştin k., Lefçe n., Zagırlata kz.,
Alacahisar l.: TD 1007/245
Dobrodol k., Bihor n., Bihor kz., Prizrin l.: TD 167/390
Dobrodol k., Böğürdelen n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/96
Dobrodol k., Lab n., Priştine kz., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD 167/356
Dobrodol k., Lomniçe n., Semendire kz., Semendire l.:
TD 1011/446
Dobrodol k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/222
Dobrodol k., Uziçe n., Pojega kz., Semendire l.: TD
144/113
Dobrodol mz., bk. Miloş çf., Laşva n., Brod kz., Bosna l.
214
Dobrodolani k., Prizrin n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD
167/373
Dobrofça k., Avrathisarı kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/116
Dobrofça mz., Sredne Batova k., Pripod n., Foça kz.,
Hersek l.: TD 167/489
Dobrognişte k., Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.: TD
101/207
Dobrogoşta k., Kalkandelen kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/138
Dobrokino k., Nikodim n., Semendire kz., Semendire l.:
MAD 506/12
Dobrokovik k., Riyekan n., Nova kz., Hersek l.: TD
174/130
Dobrokovik k., Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/281
Dobrolin k., Alacahisar n., Alacahisar kz., Alacahisar l.:
TD 55/15
Dobromir k., Golos, Çatalca kz., Tırhala l.: TD 101/35
Dobromir k., Manastır kz., Sağkol, Paşa l.: TD 149/408
Dobromir k., Silistre kz., Silistre l.: TD 370/385
Dobromir k., Vardar n., Selanik kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/86
Dobromir mz., Sin n., Iskıradin kz., Bosna l.: MAD
540/187
Dobromirine k., bk. Aşağı Negolyani k., Siroz kz.
Dobromişle k., Dolna Rudine n., Nova kz., Hersek l.:
TD 174/41
Dobromişle(-i diğer) k., Dolna Rudine n., Nova kz.,
Hersek l.: TD 174/41
Dobroninçe k., Gorna Krayişte n., Ilıca kz., Köstendil l.:
TD 167/240
Dobronişte k., Grebene kz., Yanya l.: TD 367/292
Dobronişte k., Kestorya kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/161
Dobronişte k., Lomniçe n., Semendire kz., Semendire l.:
TD 1011/423
Dobronişte k., Nevrekop kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/53
Dobronişte k., Tikveş n., Ustrumca kz., Köstendil l.: TD
167/282
Dobroniştiçe k., Kuçeva n., Semendire kz., Semendire l.: TD 1007/130
Dobropik k., Gorajde n., Foça kz., Hersek l.: TD 167/481
Dobropolçi k., Ostroviçe n., Iskıradin kz., Bosna l.: MAD
540/174
Dobropole k., Gaçka n., Nova kz., Hersek l.: TD 174/122
Dobropoli k., Timurhisarı kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/58
Dobropolye k., Niş n., Niş kz., Semendire l.: TD
1011/395
Dobropolye mahalli, Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD
164/192
Dobropolye mz., Teşene n., Brod kz., Bosna l.: MAD
540/151
Dobroselaç k., Kriçka n., Prepolye kz., Hersek l.: MAD
560/202
Dobroselani k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.: TD
55/116
Dobroselaniçe k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/42
Dobroseliçe k., Mileşeva n., Prepolye kz., Hersek l.:
MAD 22997/384
Dobroseliçe k., Radohine n., Yenibazar kz., Bosna l.:
MAD 540/18
Dobroseliçe Male ve Velika mz., Zirmanya n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD 157/1080
Dobrosile k., Tara n., Prepolye kz., Hersek l.: TD 995/130
Dobrosile/Dobresilo k., Prokine n., Mostar kz.,
Hersek l.: TD 174/100
Dobroslafça k., bk. Krividol k., Koçana n., İştib kz.,
Köstendil l.
Dobroslav k., Nogoriçe n., İştib kz., Köstendil l.: TD
167/263
Dobroslav m., İsveti Nikola k., İştib n., İştib kz.,
Köstendil l.: TD 167/255
Dobroslav m., Kamene k., Bedriç n., Ustrumca kz.,
Köstendil l.: TD 167/283
Dobroslavçe k., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/193
Dobroş k., Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.: TD 101/187
Dobroş k., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/269
Dobroş-ı Büzürk k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/326
Dobroşaliçe k., Milava n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/205
Dobroşaliçe k., Resava n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/89
Dobroşan k., bk. İğdirli k., Nogoriçe n., İştib kz.,
Köstendil l.
Dobroşeva k., Resava n., Braniçeva kz., Semendire l.:
MAD 506/33
Dobroşevçi k., Morova-i Rudnik n., Rudnik kz.,
Semendire l.: TD 1011/978
Dobroşevine mz., İskenderiye n., İskenderiye kz.,
İskenderiye l.: TD 367/306
Dobroşin k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/331
Dobroşin k., Ustrumca n., Ustrumca kz., Köstendil l.: TD
167/275
Dobroşofça k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.: TD
167/347
Dobroşova k., Avrathisarı kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/118
Dobroşovçe k., Koznik n., Alacahisar kz., Alacahisar l.:
TD 167/409
Dobrota k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.: TD
144/254
Dobrotadis k., Narda kz., Yanya l.: TD 367/285
Dobrotin k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD 167/357
Dobrotin k., Lomniçe n., Semendire kz., Semendire l.:
TD 1011/442
Dobrotin k., Morava n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.: TD
167/330
Dobrotine k., Tikveş n., Ustrumca kz., Köstendil l.: TD
167/282
Dobrova k., Çernovi kz., Niğbolu l.: TD 370/558
Dobrova k., Pirlep n., Semendire kz., Semendire l.: TD
1011/464
Dobrova k., Priştine n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD
167/353
Dobrova k., Silistre kz., Silistre l.: TD 370/392
Dobrova k., bk. Dobrani k., İştin kz., Solkol, Paşa l.
Dobrova k., bk. Koçişte k., Manastır kz., Sağkol, Paşa l.
Dobrova mz., Rilye, Dubniçe n., Ilıca kz., Köstendil l.:
TD 167/208
Dobrova mz., Silistre kz., Silistre l.: TD 370/384
Dobrovahisarlığı k., Silistre kz., Silistre l.: TD 370/387
Dobrovdol k., Piyaniçe n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD
167/228
Dobrovik k., Lipovik n., Prepolye kz., Hersek l.: TD
174/16
Dobrovine k., Bihor n., Bihor kz., Prizrin l.: TD 495/361
Dobrovine k., İskenderiye n., İskenderiye kz.,
İskenderiye l.: TD 367/310
Dobrovine/Toklular k., Florina kz., Solkol, Paşa l.: TD
235/26
Dobrovine mz., Ostroviçe n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD
164/371
Dobrovlik/Çerveneberg k., Niğbolu kz., Niğbolu l.: MAD
11/110a
Dobrovodiçe k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.:
MAD 506/21
Dobrovodiçe k., Mileşeva n., Prepolye kz., Hersek l.: TD
91/202
Dobrovodiçe/İzvarçi k., İzvizd n., Braniçeva kz.,
Semendire l.: MAD 506/34
Dobrovyani k., Delvine kz., Avlonya l.: TD 94/275
Dobroy bşt., Komarniçe n., Prepolye kz., Hersek l.: TD
174/248
Dobroy k., Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.: TD 101/123
Dobroy m., Butan k., İvraca kz., Niğbolu l.: TD 370/527
Dobroyani k., Florina kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/184
Dobroye bşt., Mataruga n., Prepolye kz., Hersek l.: TD
174/225
Dobroyevçe k., Bolvan n., Petros kz., Alacahisar l.: TD
167/445
Dobroyovik k., Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/149
Dobroyovik k., Olofça n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/181
Dobroyovik k., Prostenye n., Yenibazar kz., Bosna l.:
TD 164/113
Dobroyovik(-i diğer) k., Prostenye n., Yenibazar kz.,
Bosna l.: TD 164/113
Dobruca, Silistre l.: TD 370/436
215
Dobruca k., Lofça kz., Niğbolu l.: TD 370/532
Dobruca k., Mostar n., Mostar kz., Hersek l.: TD 174/109
Dobruca k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD 370/551
Dobruca k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/131
Dobruca k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/178
Dobruca vt., Silistre l., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/140
Dobruca vt., Silistre l., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/4
Dobruca vt., Silistre l., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/1
Dobruca vt., Silistre l., Yörükan-ı Selanik: TD 225/251
Dobruca vt., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/8
Dobruca vilayetleri, Silistre l.: TD 370/381
Dobrucak/Seğit mz., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/36
Dobrucalı k., Tataran-ı Aktav: MAD 4995/52
Dobrudub k., Yeleç n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD
164/95
Dobruge k., Benkovik n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD
164/44
Dobrugle k., Böğürdelen n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/96
Dobrun kl., Vişegrad kz., Bosna l.: MAD 540/13
Dobrun n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/198
Dobruna k., Politlika/İtbala n., Dukakin vt.: TD 367/361
Dobrunkalesivaroşu nf., Dobrun n., Vişegrad kz., Bosna l.:
MAD 540/17
Dobruş k., Radovine n., Hasha-i Arnavud kz., Prizrin l.:
TD 167/397
Dobruşa k., Belgrad kz., Avlonya l.: TD 94/25
Dobruşa k., Berkofça kz., Paşa l.: TD 370/239
Dobruşeva k., Pirlepe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/171
Dobruşt k., Radovine n., Hasha-i Arnavud kz., Prizrin l.:
TD 499/190
Doçinpotok k., Gorajde n., Foça kz., Hersek l.: MAD
22997/17
Dodene k., bk. Balaşniç k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.
Dodo (?) k., Narda kz., Yanya l.: TD 367/286
Dodolar (?), Angelikasrı kz., Karlıili l.: TD 367/3
Dodoş/Krakidol k., Rika n., Karadağ kz., İskenderiye l.:
TD 122/93
Dodoşiva k., Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.: TD
1011/779
Dodşana k., Morova-i Rudnik n., Rudnik kz., Semendire l.: TD 1011/886
Doduna k., bk. Paniştiç k., Tatarbazarı kz., Sağkol, Paşa l.
Dogas k., Belgrad kz., Avlonya l.: TD 1078/24
Doglod k., Brod n., Brod kz., Bosna l.: TD 164/248
Doglod m., Dolna Ustup k., Saray n., Saray kz., Bosna l.:
TD 164/265
Dogotinçe k., İnegoşta n., İvranya kz., Köstendil l.: TD
167/298
Doğalar k., Tataran-ı Bozapa: TD 226/77
216
Doğan çf., Demürcili k., Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD
75/380
Doğan çf., Ömerci k., Abrı n., Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD 75/279
Doğan çf., Yayalar k., Harala n., Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD 75/282
Doğan çf., Yayla k., Abrı n., Mıgalkara kz., Gelibolu l.:
TD 75/117
Doğan çf., Yeğanreis k., Mıgalkara n., Mıgalkara kz.,
Gelibolu l.: TD 75/523
Doğan çf., Yoşaniçe k., Sokol n., Foça kz., Hersek l.: TD
167/463
Doğan (mutak-ı Bahşi) çf., Kılıç k., Keşan kz., Sağkol,
Paşa l./Gelibolu l.: TD 75/298
Doğan (mutak-ı İsmail) çf., Kılıç k., Keşan kz., Sağkol,
Paşa l./Gelibolu l.: TD 75/298
Doğan k., Kesriçe n., Yenişehir kz., Tırhala l.: TD 101/178
Doğan k., Kızılağaç kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/59
Doğan k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/44
Doğan k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/359
Doğan/Develi k., Zağra-i Eskihisar kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/69
Doğan m., Edirne nf., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/2
Doğan mz., Rusikasrı kz., Silistre l.: TD 370/466
Doğan Arslan k., Bolayır, Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD
75/373
Doğan Arslan k., Evreşil n., Gelibolu kz., Gelibolu l.:
TD 75/593
Doğan bin Abdullah çf., Neretva n., Neretva kz.,
Hersek l.: TD 91/127
Doğanbey m., Dimetoka nf., Dimetoka kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/19
Doğanbey m., Siroz nf., Siroz kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/64
Doğanbey zv., Sağkol, Paşa l.: TD 370/63
Doğancalı k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/246
Doğancı k., Canbazan: TD 226/86
Doğancı k., Çirmen kz., Çirmen l.: TD 370/323
Doğancı k., Dondurma, Dimetoka n., Dimetoka kz.,
Sağkol, Paşa l.: TD 370/23
Doğancı k., Ferecik kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/48
Doğancı k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/97
Doğancı k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/21
Doğancı k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/215
Doğancı k., Tekürdağı kz., Çirmen l.: TD 370/346
Doğancı k., Yenice-i Karasu kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/24
Doğancı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/62
Doğancı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/51
Doğancı k., bk. Yerakar k., Hortaç Dağı, Selanik kz.,
Solkol, Paşa l.
Doğancı/Doğancı Abdi/İlyas bin Mustafa k., Abrı n.,
Mıgalkara kz., Gelibolu l.: TD 75/292
Doğancı/Doğancılı k., Tataran-ı Aktav: MAD 4995/53
Doğancı/Doğancılı k., Tataran-ı Bozapa: TD 226/73
Doğancı/Doğancılı k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/49
Doğancı/Doğancılı k., Yörükan-ı Vize: TD 226/58
Doğancı/Doğancılı/Doğancılar k., Yörükan-ı Naldöken:
TD 223/56
Doğancı/Gorna Kasr k., Vardar n., Selanik kz., Solkol,
Paşa l.: TD 70/132
Doğancı/Kirakarca k., Boyimiye n., Ustrumca kz.,
Köstendil l.: TD 141/191
Doğancı/Sayyad Süle k., Rusikasrı kz., Silistre l.: TD
215/210
Doğancı/Yerakarcı k., Avrathisarı kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/117
Doğancı m., bk. Cami m., Hasköy nf., Hasköy kz.,
Çirmen l.
Doğancı m., bk. Mescid-i Mahmudbey bin Kasab m.,
Mıgalkara nf., Mıgalkara kz., Gelibolu l.
Doğancı mz., Tekürdağı kz., Çirmen l.: TD 370/347
Doğancı mz., Yanbolu kz., Silistre l.: TD 370/456
Doğancı Abdi çf., bk. Doğancı k., Abrı n., Mıgalkara kz.,
Gelibolu l.
Doğancı Ahad/Yunak k., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/8
Doğancı Ahmed/Yusuf çf., Ferecik kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/45
Doğancı Ali k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/72
Doğancı Ali mz., bk. İdris mz., Keşan kz., Sağkol, Paşa l.
Doğancı Ali ve Kapucu Karagöz çf., Sokol n., Neretva kz., Bosna l.: MAD 540/144
Doğancı Aliobası k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/70
Doğancı Ayvat k., bk. Kiçiköy k., Vize n., Vize l.
Doğancı Bayezid k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/221
Doğancı Budak k., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/24
Doğancı Davud k., Vize n., Vize l.: TD 370/252
Doğancı Davud/Çayır k., Pınarhisar n., Vize l.: TD
370/260
Doğancı Firuz çf., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/37
Doğancı Hacı k., Zağra-i Eskihisar kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/68
Doğancı Hamza çf., İncüğez, Hasha-i İstanbul kz.,
Vize l.: TD 370/302
Doğancı İbrahim k., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/10
Doğancı İbrahim k., bk. İbrice k., Abrı n., Mıgalkara kz.,
Gelibolu l.
Doğancı İlyas k., bk. Üsküdarpot k., Filibe kz., Sağkol,
Paşa l.
Doğancı İnebey k., Keşan kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/52
Doğancı İsa çf., Pınarhisar n., Vize l.: TD 370/260
Doğancı İsa k., Yenice-i Karasu kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/22
Doğancı Kara Yakub mz., Yenice-i Karasu kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/22
Doğancı Karlı k., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/24
Doğancı Mahmud çf., Hallacderesi k., Evreşil n.,
Gelibolu kz., Gelibolu l.: TD 75/252
Doğancı Mahmud k., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/198
Doğancı Melikşah çf., Müselleman-ı Çirmen: TD
172/205
Doğancı Melikşah/Bayhoca k., Müselleman-ı Çirmen:
TD 172/205
Doğancı Murad k., Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/25
Doğancı Musa k., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/196
Doğancı Oruç çf., Ferecik kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/46
Doğancı Umur k., bk. Eldutan k., Edirne kz., Sağkol,
Paşa l.
Doğancı Umur k., bk. Hacı Umur k., Fenar n., Fenar
kz., Tırhala l.
Doğancı Umur/Kayaludere k., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/9
Doğancı Yakub çf., Tekürdağı kz., Çirmen l.: TD
370/349
Doğancı Yakub k., Dimetoka n., Dimetoka kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 370/23
Doğancı Yusuf çf., Keşan kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/52
Doğancı Yusuf m., Vulçıtrın nf., Vulçıtrın n., Vulçıtrın l.:
TD 167/340
Doğancı-i Büzürk k., Zağra-i Eskihisar n., Tataran-ı
Aktav: MAD 4995/51
Doğancıçiftliği k., bk. Canbazan k., Dimetoka kz.,
Sağkol, Paşa l.
Doğancıköyü k., bk. Ali veled-i Bahşayiş k., Vize n.,
Vize l.
Doğancıl k., Drama n., Drama kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/106
Doğancılar k., Dubniçe n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD
167/231
Doğancılar k., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/10
Doğancılar k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD 370/553
Doğancılar k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/56
Doğancılar k., bk. Ayo Nikola k., Kesriçe n., Yenişehir kz., Tırhala l.
Doğancılar/Avlolar k., Alasonya n., Alasonya kz.,
Tırhala l.: TD 101/67
Doğancılar/Doğancılı k., Müselleman-ı Çingane: TD
191/58
217
Doğancılar(-ı diğer) k., Köprülü kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/181
Doğancılar mz., Silistre kz., Silistre l.: TD 370/384
Doğancılı k., Babaeskisi kz., Vize l.: TD 370/287
Doğancılı k., Düğünciili n., Vize kz., Vize l.: TD 370/248
Doğancılı k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/343
Doğancılı k., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/198
Doğancılı k., Tataran-ı Yanbolu: TD 222/89
Doğancılı k., Yanbolu kz., Silistre l.: TD 370/458
Doğancılı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/260
Doğancılı k., bk. İdrisfakih k., Cinbi n., Gelibolu kz.,
Gelibolu l.
Doğancılı/Doğancılar k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/8
Doğancılı/Doğancılar k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/168
Doğancılı/Doğancılar k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/62
Doğancılı/İsmailfakih k., Karinovası kz., Silistre l.: TD
65/34
Doğancıviranı mz., Ferecik kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/46
Doğancıyan k., Köprülü kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/181
Doğanderesi k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/42
Doğanderesi k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/130
Doğanhisarı k., Ferecik kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/46
Doğankayası k., Köprülü kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/181
Doğanköy k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/258
Doğanköy k., bk. Bana Filibe kz., Sağkol, Paşa l.
Doğankuyusu k., Varna kz., Silistre l.: TD 370/422
Doğanlı k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/93
Doğanlı k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/29
Doğanlı k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/24
Doğanlı k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/29
Doğanlı k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/66
Doğanlı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/188
Doğanlıkuyusu k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/259
Doğanobası k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/62
Doğanoğlu k., Silistre kz., Silistre l.: TD 370/392
Doğanoğlu k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/251
Doğanoğlukuyusu/Gök Ahmed/Noktafakih k., Varna kz.,
Silistre l.: TD 215/93
Doğanoğulları k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/266
Doğanova k., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/195
Doğanviranı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/172
Doğanyuvası k., Varna kz., Silistre l.: TD 370/419
Doğanyuvası k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/146
Doğucalı k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/64
Dohalori/Leştani k., Petre, Alasonya n., Alasonya kz.,
Tırhala l.: TD 101/148
Dohoyevik k., Ras n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD 164/85
Dojdoviçe k., Ilıca n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD 167/224
218
Dokaşa k., Prespa n., Görice kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/174
Dokatiçeva k., Dubniçe n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD
167/233
Dokmir k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.: TD
144/237
Dokoş mz., Gümülcine kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/9
Doksad k., Drama kz., Solkol, Paşa l.: TD 7/28
Doksahineplana k., bk. Bargardik k., Kelemerye n.,
Sidrekapsi, Solkol, Paşa l.
Doksamine/Ayo Lahadis k., Mandud n., Agrıboz kz.,
Agrıboz l.: TD 196/50
Doksan k., Karaverye kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/139
Doksat k., Luniçe n., Argirikasrı kz., Avlonya l.: TD 94/96
Doksombos k., Zihne kz., Solkol, Paşa l.: TD 70/4
Dokurcunlu/Yeniceköy/Uğraşköyü k., Vize n., Vize l.:
TD 370/246
Dokuşlar k., Yenişehir n., Yenişehir kz., Tırhala l.: TD
101/162
Dokuşlar k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/131
Dokuzağaç k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/255
Dokuzağaç k., Varna kz., Silistre l.: TD 370/424
Dokuzağaç k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/61
Dokuzağaç k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/137
Dokuzağaç k., Varna n., Tataran-ı Aktav: MAD 4995/65
Dokuzak k., Tataran-ı Yanbolu: TD 222/82
Dokuzoğulları k., Hırsova kz., Silistre l.: TD 370/413
Dokuzöyüğü mz., Prevadi kz., Silistre l.: TD 370/439
Dokuzöyük k., Babaeskisi kz., Vize l.: TD 370/287
Dokuzöyük k., Karinovası kz., Silistre l.: TD 370/462
Dokuzöyük k., Tataran-ı Yanbolu: TD 222/91
Dokuzöyük k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/5
Dol k., Bana Rudine n., Nova kz., Hersek l.: TD 174/55
Dol k., Draçeviçe n., Nova kz., Hersek l.: TD 174/28
Dol k., İvraca n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD 164/76
Dol k., İzveçan n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD 164/55
Dol k., Libomir n., Nova kz., Hersek l.: TD 174/20
Dol k., Niş n., Niş kz., Semendire l.: MAD 506/38
Dol k., Ploşeviçe n., Karadağ kz., İskenderiye l.: TD
367/342
Dol k., Poliçe n., Mostar kz., Hersek l.: TD 174/12
Dol k., Popova n., Nova kz., Hersek l.: TD 987/129
Dol k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/229
Dol m., İştin kz., Solkol, Paşa l.: TD 424/569
Dol mz., Popova n., Nova kz., Hersek l.: TD 91/212
Dola k., Keşan kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/53
Dola k., Klopotnik n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.: TD
167/346
Dolab-ı Kendüdönen m., Edirne nf., Edirne kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 75/498
Dolaç k., Bırvenik n., Bırvenik kz., İzvornik l.: TD 173/17
Dolaç k., Bihor n., Bihor kz., Prizrin l.: TD 167/383
Dolaç k., Memlaha-i Zir n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/12
Dolaç k., Olofça n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/171
Dolaç k., Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/21
Dolaç k., Tırgovişte n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD 167/381
Dolaç k., Vidin n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/581
Dolaç/Duşiçe k., Bırvenik n., Bırvenik kz., İzvornik l.:
TD 173/45
Dolaç/Vişniçe k., Visoka n., Saray kz., Bosna l.: TD
164/313
Dolaç mahalli, Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/215
Dolaçe k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 82/73
Dolama k., Hayrabolu kz., Vize l.: TD 370/279
Dolan k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/89
Dolançi k., Gora n., Ohri kz., Ohri l.: TD 367/379
Dolançi k., Kenar-ı Ab-ı Tuna n., Braniçeva kz.,
Semendire l.: TD 1011/257
Dolançi k., Kırçova kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/148
Dolançi k., Manastır kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/159
Dolani k., Bedriç n., Ustrumca kz., Köstendil l.: TD
167/271
Dolani k., Gora n., Ohri kz., Ohri l.: TD 367/374
Dolani k., Iskırapar n., Belgrad kz., Avlonya l.: TD 94/7
Dolani k., İştib n., İştib kz., Köstendil l.: TD 167/253
Dolani k., İştin kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/154
Dolani k., İzveçan n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD 164/93
Dolani k., Koniçe n., Premedi kz., Yanya l.: TD 367/296
Dolani k., Menlik n., Timurhisar kz., Solkol, Paşa l.:
TD 167/291
Dolani k., Morova-i Rudnik n., Rudnik kz., Semendire l.: TD 1011/862
Dolani k., Neretva n., Neretva kz., Bosna l.: MAD 540/86
Dolani k., Nevrekop kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/49
Dolani k., Tırgovişte n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD 167/381
Dolani k., Zagorye n., Foça kz., Hersek l.: TD 167/481
Dolani k., Zirmanya n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD
164/357
Dolani k., bk. Jabokik k., Malakas n., Belgrad kz.,
Avlonya l.
Dolani/Gorna Dolani k., Belgrad n., Belgrad kz.,
Semendire l.: TD 144/24
Dolani/Milovik k., Saray n., Saray kz., Bosna l.:
MAD 540/34
Dolani mz., Luka n., Foça kz., Hersek l.: TD 174/7
Dolani-yi Küçük k., Zagorye n., Foça kz., Hersek l.:
TD 167/481
Dolaniçe k., Kenar-ı Ab-ı Tuna, Hram, Topolovnik n.,
Braniçeva kz., Semendire l.: MAD 506/31
Dolaniçe k., Prespa n., Ohri kz., Ohri l.: TD 367/375
Dolanova/Dobraca k., Uziçe n., Pojega kz., Semendire l.: TD 316/522
Dolaşniçe k., İpek n., Braniçeva kz., Semendire l.: MAD
5/146
Dolavişe k., Dolna Rudine n., Nova kz., Hersek l.: TD
174/40
Dolbaç k., Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/125
Dolçe k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD 167/361
Dolçi k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 500/409
Dolçi k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.: TD
167/350
Dolçi k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/159
Dolçik k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD 1048/207
Dolçika k., Peremedi kz., Avlonya l.: TD 94/16
Dole/Dolipolye mahalli, Visoka n., Saray kz., Bosna l.:
TD 164/317
Doleç k., Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/257
Doleç k., bk. Otoka k., Saray n., Saray kz., Bosna l.
Doleç m., Orahova k., Çerniçe n., Karadağ kz.,
İskenderiye l.: TD 367/346
Doleçko mz., Görice kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/162
Dolepniçe k., Milava n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/152
Doleska mz., Malakas n., Belgrad kz., Avlonya l.: TD
94/43
Doleva k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/326
Dolgaş k., Jupe n., Debri kz., Ohri l.: TD 367/398
Dolgaveçe k., Pirlepe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/173
Doli k., Korskajupe n., Mostar kz., Hersek l.: TD 174/134
Doli k., Osaniçe n., Foça kz., Hersek l.: TD 174/120
Doli k., Trebine n., Nova kz., Hersek l.: TD 174/19
Doli mz., İstrahovdol k., Kukan n., Prepolye kz.,
Hersek l.: TD 91/134
Dolik k., Gaçka n., Nova kz., Hersek l.: TD 174/122
Dolin k., Korskajupe n., Mostar kz., Hersek l.: TD 91/5
Dolin k., Libomir n., Nova kz., Hersek l.: MAD 584/129
Dolipolye k., Brod n., Brod kz., Bosna l.: MAD 540/196
Dolipolye mz., Visoka n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/19
Dolna k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD 370/554
Dolna k., bk. Vodovage k., Visoka n., Saray kz., Bosna l.
Dolna Arbasançi k., İştib n., İştib kz., Köstendil l.: TD
167/254
Dolna Ateniçe k., Uziçe n., Pojega kz., Semendire l.:
MAD 506/26
Dolna Babin/Lipene k., İvraca kz., Niğbolu l.: MAD
11/175b
Dolna Baçinçi k., Kuçeva n., Semendire kz., Semendire l.: MAD 506/10
Dolna Badalya k., Yadara n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/132
219
Dolna Badofça k., Topolniçe n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.: TD 22/112
Dolna Badra k., Birçe n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/326
Dolna Badra k., Osad n., Srebreniçe kz., Bosna l.: TD
164/186
Dolna Bahoya k., Osaniçe n., Foça kz., Hersek l.: TD
91/69
Dolna Bakiniçe k., Morava n., Pojega kz., Semendire l.:
TD 1011/963
Dolna Balçişte k., Kalkandelen kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/141
Dolna Balinçe k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/323
Dolna Bana k., Yeleç n., Yenibazar kz., Bosna l.:
MAD 540/11
Dolna Bana k., bk. Bana k., Belgrad n., Belgrad kz.,
Semendire l.
Dolna Baniçe k., Kalkandelen kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 16M/297
Dolna Baniçe k., Morava n., Pojega kz., Semendire l.:
TD 1011/948
Dolna Baniska k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.:
TD 167/423
Dolna Barani k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/327
Dolna Barbeş k., Zaplana, Niş n., Niş kz., Semendire l.:
MAD 506/37
Dolna Bare/Belopolye mz., Koznik n., Alacahisar
kz., Alacahisar l.: TD 55/46
Dolna Başiçe k., İstaviç n., Bihor kz., Prizrin l.: TD
167/389
Dolna Batova k., Pripod n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/77
Dolna Beçanik k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.: TD 1011/557
Dolna Begalyeva mz., Gorna Bekariçe/Bekariçe k.,
Belgrad n., Belgrad kz., Semendire l.: TD 187/325
Dolna Bela k., Polomiye n., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/574
Dolna Bela/Bosil Grad k., Sirişnik n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD 167/239
Dolna Belaçirkva k., Prespa n., Ohri kz., Ohri l.: TD 81/26
Dolna Belariçka k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD
151/120
Dolna Belateşniçe k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.: TD 1011/528
Dolna Bele k., bk. Rayçinofça k., Vidin kz., Vidin l.
Dolna Beliçe k., Kırçova kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/147
Dolna Beliçe k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/39
Dolna Beliçe k., bk. Beylibeliçe k., Sofya kz., Paşa l.
Dolna Beliş k., Sokol n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/16
Dolna Beluke k., İvraca n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD
164/56
220
Dolna Benoçiçe (?) k., Gorajde n., Foça kz., Hersek l.:
TD 174/119
Dolna Berçovçe k., Petros kz., Alacahisar l.: TD 167/442
Dolna Besirka k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.:
TD 167/425
Dolna Beşovitçe k., İvraca kz., Niğbolu l.: TD 416/309
Dolna Betiniçe k., Kukan n., Prepolye kz., Hersek l.:
MAD 22997/58
Dolna Beyoska k., Uziçe n., Pojega kz., Semendire l.:
TD 187/678G
Dolna Beyoştiçe k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.:
TD 167/422
Dolna Bezovine/Polana k., Pripod n., Foça kz., Hersek l.: TD 167/491
Dolna Bırda k., Gorajde n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/147
Dolna Bırda k., Popladiye n., Prepolye kz., Hersek l.:
TD 91/227
Dolna Bırda k., Sokol n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/1
Dolna Bırnaça k., Prizrin n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD
167/378
Dolna Bırnar k., Kukan n., Prepolye kz., Hersek l.:
TD 91/11
Dolna Bırnaz k., Mileşeva n., Prepolye kz., Hersek l.: TD
174/74
Dolna Bırniçe k., Seniçe n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD
164/72
Dolna Bırniçe k., Yeleç n., Yenibazar kz., Bosna l.: MAD
540/8
Dolna Bırniçe/Lisiçik k., Seniçe n., Yenibazar kz.,
Bosna l.: TD 157/141
Dolna Bırniçe-i Raşkova k., Priştine n., Priştine kz.,
Vulçıtrın l.: TD 167/353
Dolna Bırveniçe k., Bırvenik n., Bırvenik kz., İzvornik l.: TD 173/63
Dolna Bırveniçe k., Kukan n., Prepolye kz., Hersek l.:
TD 91/11
Dolna Bihliçe k., Telçak n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/95
Dolna Bihorine k., Bihorine n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD 173/16
Dolna Bikişte k., Mileşeva n., Prepolye kz., Hersek l.:
TD 174/75
Dolna Bile k., Komarniçe n., Prepolye kz., Hersek l.: TD
174/89
Dolna Bile k., bk. Çeşlar k., Dobrun n., Vişegrad kz.,
Bosna l.
Dolna Bilino k., Böğürdelen n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD 173/85
Dolna Bilişa k., Rika n., Karadağ kz., İskenderiye l.:
TD 367/345
Dolna Bilizne k., Pripod n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/77
Dolna Birahli k., Premorye n., Mostar kz., Hersek l.:
TD 91/5
Dolna Bistriçe k., Belgrad n., Belgrad kz., Semendire l.:
TD 187/282
Dolna Bitine k., Morava n., Priştine kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/366
Dolna Bitun k., Vidoska n., Foça kz., Hersek l.: MAD
22997/250
Dolna Bitune k., Burmaz n., Foça kz., Hersek l.: TD 174/7
Dolna Biyoçe k., Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD
164/257
Dolna Blaçe k., Prizrin n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD
167/377
Dolna Bobova k., Sirişnik n., Ilıca kz., Köstendil l.:
TD 167/241
Dolna Bobovine k., Kukan n., Prepolye kz., Hersek l.:
TD 174/120
Dolna Bobrak k., İpek n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/302
Dolna Bodezişte k., Gaçka n., Hersek l.: TD 174/47
Dolna Bogdanovik k., Lipovik n., Prepolye kz.,
Hersek l.: TD 174/16
Dolna Boglişte k., Gora n., Ohri kz., Ohri l.: TD 367/379
Dolna Bogorodiçe k., Bedriç n., Ustrumca kz., Köstendil l.: TD 167/284
Dolna Bogorodiçe k., Koçana n., İştib kz., Köstendil l.:
TD 167/258
Dolna Bojurna k., Morova-i Rudnik n., Rudnik kz.,
Semendire l.: TD 187/415
Dolna Bonorçe k., Prizrin n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD
92/59
Dolna Borka k., Neretva n., Neretva kz., Hersek l.:
MAD 22997/329
Dolna Boşava k., Tikveş n., Ustrumca kz., Köstendil l.:
TD 167/280
Dolna Boşiçe mahalli, Visoka n., Saray kz., Bosna l.:
TD 164/295
Dolna Boşnak k., Böğürdelen n., Srebreniçe kz.,
İzvornik l.: TD 173/95
Dolna Botoçani k., Prizrin n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD
167/375
Dolna Bradaş k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD
167/343
Dolna Bradine k., Neretva n., Neretva kz., Bosna l.: TD
164/293
Dolna Brahli k., Premorye n., Mostar kz., Hersek l.:
TD 174/128
Dolna Branik m., Mahine k., Çetine n., Karadağ kz.,
İskenderiye l.: TD 122/55
Dolna Bratik (?) mz., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.: MAD 506/22
Dolna Bratiş k., Osaniçe n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/61
Dolna Bresniçe k., İpek n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/292
Dolna Bresniçe k., Milava n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD 1011/172
Dolna Bresniçe k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.:
TD 167/421
Dolna Brest k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.: TD
167/425
Dolna Brestiye k., Luçiçe n., Resava n., Braniçeva kz.,
Semendire l.: MAD 506/31
Dolna Brestiye k., Resava n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD 1011/97
Dolna Brestniçe k., Kuçeva n., Semendire kz., Semendire l.: MAD 506/10
Dolna Brestova k., İvraca n., Yenibazar kz., Bosna l.:
TD 164/76
Dolna Brestova k., Resava n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD 1011/52
Dolna Brestovaç k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.:
TD 167/434
Dolna Brestovaç k., Feth-i İslam n., Feth-i İslam kz.,
Vidin l.: TD 370/603
Dolna Brestoviçe k., Pirlep n., Semendire kz., Semendire l.: TD 1011/466
Dolna Breşka k., Memlaha-i Zir n., Srebreniçe kz.,
İzvornik l.: TD 173/11
Dolna Breşniçe k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.:
TD 144/233
Dolna Brezeva k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.: TD 1011/565
Dolna Brezniçe k., İvranya kz., Köstendil l.: TD 167/303
Dolna Brovyani k., Aşağı Debri n., Debri kz., Ohri l.:
TD 367/393
Dolna Brusna k., Sokol n., Foça kz., Hersek l.: TD
167/456
Dolna Bubane k., Niş n., Niş kz., Semendire l.: MAD
506/35
Dolna Buçişte k., İştib n., İştib kz., Köstendil l.: TD
167/255
Dolna Buçye k., Pripod n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/216
Dolna Budaç k., Uziçe n., Pojega kz., Semendire l.: TD
144/93
Dolna Budimle k., Bana n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/338
Dolna Budrik k., Morava n., Priştine kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/362
Dolna Bukani k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 500/552
Dolna Bukova k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.: TD 167/388
Dolna Bukovaç k., Resava n., Braniçeva kz., Semendire l.: MAD 506/33
221
Dolna Bukoviçe k., Morova-i Rudnik n., Rudnik kz.,
Semendire l.: TD 1011/880
Dolna Bukoviçe k., Zagırlata n., Zagırlata kz., Alacahisar l.: TD 1011/1033
Dolna Bukoviçe/Usti Vraça k., Bana n., Vişegrad kz.,
Bosna l.: TD 157/1005
Dolna Bukoviçe mz., Petros kz., Alacahisar l.: TD
167/440
Dolna Bunobrod k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.:
TD 55/103
Dolna Çeçunya k., Bana kz., Vidin l.: TD 370/598
Dolna Çemerniçe k., Visoka n., Saray kz., Bosna l.: TD
164/295
Dolna Çerani k., Kliçovaç n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD
164/44
Dolna Çerani mz., Ostroviçe n., Iskıradin kz., Bosna l.:
TD 164/363
Dolna Çernilova k., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD 367/334
Dolna Çernogovine k., İpek kz., İskenderiye l.: TD
367/329
Dolna Çerova k., Ragevine n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD 173/132
Dolna Çerovapotok k., Ragevine n., Srebreniçe kz.,
İzvornik l.: TD 173/154
Dolna Çeroviçe k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.: TD 1011/536
Dolna Çeste k., Gorna Krayişte n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD 167/243
Dolna Çırnatova k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.:
TD 167/420
Dolna Çiçeva k., Neretva n., Neretva kz., Hersek l.:
MAD 22997/326
Dolna Çiçeva k., Tırgovişte n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD
173/34
Dolna Çiçkova k., Uziçe n., Pojega kz., Semendire l.:
TD 144/104
Dolna Çiniçe k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/224
Dolna Çiraşniçe k., Gorajde n., Foça kz., Hersek l.: TD
91/92
Dolna Çirişkova k., Manastır kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/163
Dolna Çirkova k., bk. Kenofça k., Şehirköy kz., Paşa l.
Dolna Çirkviçe k., Kukan n., Prepolye kz., Hersek l.:
TD 174/11
Dolna Çirkvineç k., Piyaniçe n., Ilıca kz., Köstendil l.:
TD 167/229
Dolna Çirne k., Topolniçe n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.: TD 167/334
Dolna Çirnepotok k., Pripod n., Foça kz., Hersek l.: TD
167/486
Dolna Çirnik k., Milava n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/125
222
Dolna Çirnişava k., Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.: TD 1011/725
Dolna Çirnuge k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.: TD 1011/600
Dolna Çirveniçe k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD
167/361
Dolna Çirveniçe k., Sivricehisar n., Rudnik kz., Semendire l.: MAD 506/21
Dolna Çoçil k., Vidin n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/582
Dolna Çominçe k., bk. Malo Selin k., Lofça kz., Niğbolu l.
Dolna Çreşneviçe k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.: TD 1011/519
Dolna Daniçik k., Bistriçe n., Foça kz., Hersek l.: TD
91/48
Dolna Darosava k., Belgrad n., Belgrad kz., Semendire l.: TD 144/46
Dolna Daşniçe k., Alacahisar n., Alacahisar kz.,
Alacahisar l.: TD 167/408
Dolna Daştani k., Kurşunlukilise n., Ürgüb kz., Alacahisar l.: TD 167/427
Dolna Desimak k., Kuçeva n., Semendire kz., Semendire l.: MAD 506/10
Dolna Deyoniçe k., Yagodine, Lefçe n., Zagırlata kz.,
Alacahisar l.: MAD 506/24
Dolna Dılboçiçe k., Islavişte n., Ilıca kz., Köstendil l.:
TD 167/221
Dolna Dırton/Çemerniçe k., Boraç n., Vişegrad kz.,
Bosna l.: TD 164/133
Dolna Dikan k., Radomir n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD
167/236
Dolna Dişiviniçe k., Plevne n., Niğbolu kz., Niğbolu l.:
TD 713/238
Dolna Diviçe k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.:
TD 167/420
Dolna Divyani k., İvraca kz., Niğbolu l.: MAD 11/194b
Dolna Dobraşevçe k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.:
TD 1048/157
Dolna Dobri k., Popladiye n., Prepolye kz., Hersek l.:
TD 91/36
Dolna Dobrik k., İptiçar n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/122
Dolna Dobrine k., Uziçe n., Pojega kz., Semendire l.:
TD 144/179
Dolna Dobrine(-i diğer) k., Uziçe n., Pojega kz.,
Semendire l.: TD 144/124
Dolna Dobro k., Rika n., Karadağ kz., İskenderiye l.:
TD 367/345
Dolna Dobrolovine k., Sokol n., Foça kz., Hersek l.:
TD 91/36
Dolna Dobrolupçe k., Koznik n., Alacahisar kz.,
Alacahisar l.: TD 55/38
Dolna Dobropole k., Gaçka n., Nova kz., Hersek l.:
TD 91/173
Dolna Dokan k., Memlaha-i Bala n., Srebreniçe kz.,
İzvornik l.: TD 173/9
Dolna Dol k., Dumoştiçe n., Hasha-i Arnavud kz.,
Prizrin l.: TD 167/400
Dolna Dol mz., Ostroviçe n., Iskıradin kz., Bosna l.:
MAD 540/160
Dolna Dolani k., Belgrad n., Belgrad kz., Semendire l.:
TD 144/6
Dolna Draça k., Osad n., Uziçe kz., Semendire l.: TD
144/280
Dolna Draçeviçe k., Tikveş n., Ustrumca kz., Köstendil l.:
TD 167/282
Dolna Draglişte k., Samakov kz., Paşa l: TD 73/110
Dolna Dragobrak k., Olofça n., Vişegrad kz., Bosna l.:
TD 164/277
Dolna Dragotin mz., Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.:
MAD 506/23
Dolna Dragovle k., Niş n., Niş kz., Semendire l.: MAD
506/37
Dolna Drajine k., Nevesine n., Foça kz., Hersek l.:
TD 91/183
Dolna Drajnik k., Uziçe n., Pojega kz., Semendire l.: TD
187/715
Dolna Draşniçe k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.:
TD 1011/581
Dolna Dratik k., Uziçe n., Pojega kz., Semendire l.: TD
144/160
Dolna Drenofça k., Timok n., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/575
Dolna Drenofça k., Uziçe n., Pojega kz., Semendire l.:
TD 144/185
Dolna Drenofça mz., Bolvan n., Petros kz., Alacahisar l.:
TD 167/445
Dolna Drenova k., İvraca n., Yenibazar kz., Bosna l.:
TD 164/56
Dolna Drenova k., Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.:
MAD 506/23
Dolna Drenova k., Timok n., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/585
Dolna Drenovaç k., Maçova-i Zir n., Srebreniçe kz.,
İzvornik l.: TD 173/28
Dolna Drepot k., Gaçka n., Nova kz., Hersek l.: TD
174/21
Dolna Drevodelye k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.:
TD 167/435
Dolna Drin k., Bırvenik n., Bırvenik kz., İzvornik l.: TD
173/33
Dolna Drin k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/329
Dolna Dub k., Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/206
Dolna Dub k., Osad n., Uziçe kz., Semendire l.: TD
144/287
Dolna Dubçe k., Uziçe n., Pojega kz., Semendire l.: MAD
506/26
Dolna Dubniçe k., İvranya kz., Köstendil l.: TD 167/302
Dolna Dubniçe k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/353
Dolna Dubniçe k., Resava n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/84
Dolna Dubniçe k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.:
TD 977/57
Dolna Dubofça k., Kuçeva n., Semendire kz., Semendire l.: TD 978/140
Dolna Dubohova k., Pirlep n., Semendire kz., Semendire l.: TD 1011/490
Dolna Dubova k., Bihor n., Bihor kz., Prizrin l.: TD
495/368
Dolna Dubova k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.:
TD 167/434
Dolna Dubovik k., Maçova-i Bala n., Srebreniçe kz.,
İzvornik l.: TD 173/27
Dolna Dubra k., Popladiye n., Prepolye kz., Hersek l.:
MAD 22997/398
Dolna Dubraviçe mz., Ostroviçe n., Iskıradin kz.,
Bosna l.: TD 164/361
Dolna Dugovyeçe k., Vişegrad n., Vişegrad kz., Bosna l.:
TD 164/202
Dolna Dupaç k., Kukan n., Prepolye kz., Hersek l.:
MAD 22997/84
Dolna Duşnik k., Zaplana, Niş n., Niş kz., Semendire l.:
MAD 506/38
Dolna Eremiye k., Ilıca n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD
167/224
Dolna Gadimle k., Istarosile n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/327
Dolna Gagine k., Morava n., Priştine kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/354
Dolna Geleveç k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.: TD
167/425
Dolna Gırbas k., Doyrangölü n., Ustrumca kz., Köstendil l.: TD 167/277
Dolna Gırbiçe k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.:
TD 1011/630
Dolna Gırbiçe mz., Sivricehisar n., Rudnik kz.,
Semendire l.: MAD 506/21
Dolna Gırbovne mz., Sin n., Iskıradin kz., Bosna l.:
TD 164/323
Dolna Gırla k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/228
Dolna Glama k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 492/314
Dolna Glas k., Troboştiçe n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/325
Dolna Globofça k., Petros kz., Alacahisar l.: TD 167/441
223
Dolna Glogofça k., Sirişnik n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD
167/239
Dolna Glogofça k., Timok n., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/576
Dolna Glogova mz., Popine n., Iskıradin kz., Bosna l.:
TD 157/1069
Dolna Glogoviçe k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/230
Dolna Glojine k., Pripod n., Foça kz., Hersek l.: TD
91/224
Dolna Glokani k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/327
Dolna Gnejdanani k., Maden-i Jejene, Tırgovişte n.,
Prizrin kz., Prizrin l.: TD 167/371
Dolna Gnoyaniçe k., İvraca kz., Niğbolu l.: MAD 11/160b
Dolna Gojdari k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.:
TD 55/13
Dolna Golena k., Timok n., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/575
Dolna Goleş k., bk. Korite k., Bana n., Vişegrad kz.,
Bosna l.
Dolna Goleş/Bırniçe k., Bana n., Vişegrad kz., Bosna l.:
TD 164/56
Dolna Goloçka k., İpşine n., İvranya kz., Köstendil l.:
TD 167/297
Dolna Gomilinçe k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.:
TD 161/195
Dolna Gora k., Dubrovnik n., Saray kz., Bosna l.: TD
164/274
Dolna Gora k., Popladiye n., Prepolye kz., Hersek l.:
TD 174/18
Dolna Gora mz., Lubuşka n., Mostar kz., Hersek l.:
TD 174/106
Dolna Gorabinçe k., Nogoriçe n., İştib kz., Köstendil l.:
TD 167/198
Dolna Goravniçe k., Morova-i Rudnik n., Rudnik kz.,
Semendire l.: TD 1011/861
Dolna Goremişte k., Menlik n., Timurhisar kz.,
Solkol, Paşa l.: TD 167/290
Dolna Gorobil k., Uziçe n., Pojega kz., Semendire l.:
TD 144/86
Dolna Gostil k., Vişegrad n., Vişegrad kz., Bosna l.:
TD 164/209
Dolna Gostile k., Hırtar n., Vişegrad kz., Bosna l.: MAD
540/21
Dolna Gostiliç k., Radovine n., Hasha-i Arnavud kz.,
Prizrin l.: TD 167/398
Dolna Gostovişe k., Köprülü kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/179
Dolna Grabova k., Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.:
TD 1011/796
Dolna Grabovaç k., Kurşunlukilise n., Ürgüb kz.,
Alacahisar l.: TD 167/427
224
Dolna Grabovaç k., Lomniçe n., Semendire kz., Semendire l.: TD 1011/423
Dolna Grabovaç k., Nikodim n., Semendire kz., Semendire l.: MAD 506/10
Dolna Grabovaç k., Resava n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD 1011/39
Dolna Grabovaç k., Sapna n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD 173/21
Dolna Grabovaç k., Şubin n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/5
Dolna Grabovaç k., Uziçe n., Pojega kz., Semendire l.:
TD 144/148
Dolna Graboviçe k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.: TD 1011/681
Dolna Grabovniçe k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.:
TD 161/173
Dolna Grabovniçe k., Koznik n., Alacahisar kz.,
Alacahisar l.: TD 167/412
Dolna Graçani k., Tırgovişte n., Prizrin kz., Prizrin l.:
TD 167/379
Dolna Gradaç k., Bırvenik n., Bırvenik kz., İzvornik l.:
TD 173/17
Dolna Gradaç k., Kukan n., Prepolye kz., Hersek l.: TD
91/135
Dolna Gradaç k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.:
TD 1011/507
Dolna Gradaç k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.:
TD 133/482
Dolna Gradaç k., Yadara n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/109
Dolna Gradçaniçe k., Gaçka n., Nova kz., Hersek l.:
MAD 22997/450
Dolna Gradiç mz., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.: MAD 506/22
Dolna Graşeviçe k., Koznik n., Alacahisar kz., Alacahisar l.: TD 167/411
Dolna Graştiçe k., Ilıca n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD
141/83
Dolna Grezna k., Timok n., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/586
Dolna Grivine k., Duştiçe n., Foça kz., Hersek l.: TD
167/493
Dolna Guçe k., Morava n., Pojega kz., Semendire l.: TD
1011/900
Dolna Gugançe k., Nogoriçe n., İştib kz., Köstendil l.:
TD 167/262
Dolna Gugil k., Morava n., Pojega kz., Semendire l.:
TD 1011/913
Dolna Gulojani k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.:
TD 167/437
Dolna Guluşçi k., İvraca n., Yenibazar kz., Bosna l.:
TD 164/78
Dolna Gulye k., Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.: TD
1011/785
Dolna Gunçat k., Prizrin n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD
167/377
Dolna Gurineç k., Resava n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD 1011/89
Dolna Guroşniçe k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.: TD 1011/613
Dolna Guşteriçe k., Morava n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.: TD 133/173
Dolna Guynofça k., İştib n., İştib kz., Köstendil l.:
TD 167/255
Dolna Hazanya k., Pirlep n., Semendire kz., Semendire l.: TD 1011/490
Dolna Hırtar k., Tara n., Prepolye kz., Hersek l.: TD
174/83
Dolna Hırtar mz., Tara n., Prepolye kz., Hersek l.: TD
174/83
Dolna Hırvat k., Bırvenik n., Bırvenik kz., İzvornik l.:
TD 173/36
Dolna Hilçe (?) k., Menlik n., Timurhisar kz., Solkol,
Paşa l.: TD 167/290
Dolna Hilçe (?) m., Zigurava k., Menlik n., Timurhisar kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/290
Dolna Hiranya k., Kuçeva n., Semendire kz.,
Semendire l.: MAD 506/11
Dolna Hoça k., Prizrin n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD
167/378
Dolna Hotula k., İvranya kz., Köstendil l.: TD 141/259
Dolna Hrasniçe k., Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD
164/256
Dolna Hrasno k., Popova n., Nova kz., Hersek l.: TD
174/7
Dolna Hrelan k., Praşova n., İvranya kz., Köstendil l.:
TD 167/302
Dolna Hromçi k., Kukan n., Prepolye kz., Hersek l.: TD
91/131
Dolna Humçani mz., Bidine k., Nevesine n., Foça kz.,
Hersek l.: TD 91/113
Dolna Humçe k., Visora n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/23
Dolna Iglareva k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/330
Dolna Ihlahol/Hlahol k., Milava n., Braniçeva kz.,
Semendire l.: TD 1011/212
Dolna Iskırapej k., Uziçe n., Pojega kz., Semendire l.:
TD 144/167
Dolna Iskırit k., Uskupye n., Neretva kz., Bosna l.: MAD
540/146
Dolna Isoymirova k., Malişova n., Ustrumca kz.,
Köstendil l.: TD 167/277
Dolna Istariçe k., Milava n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/163
Dolna Istarosilo k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.:
TD 167/432
Dolna İçka k., Pripod n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/225
Dolna İgnigotin k., Kuçeva n., Semendire kz.,
Semendire l.: MAD 506/10
Dolna İgraşte k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.: TD
167/435
Dolna İhmilne k., Sirişnik n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD
167/240
Dolna İjlib k., Hırtar n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/207
Dolna İjunevişe k., Yeleç n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD
164/76
Dolna İline/Koçnofça k., Petros kz., Alacahisar l.: TD
179/206
Dolna İmşanik k., Uziçe n., Pojega kz., Semendire l.:
TD 144/176
Dolna İploçnik k., Vişegrad n., Vişegrad kz., Bosna l.:
TD 164/205
Dolna İpşine k., İpşine n., İvranya kz., Köstendil l.:
TD 141/279
Dolna İrmeli k., Niğbolu kz., Niğbolu l.: TD 370/512
Dolna İseva k., Bırvenik n., Bırvenik kz., İzvornik l.: TD
173/50
Dolna İsfarçe k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.: TD
55/81
Dolna İshakova k., Resava n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD 1011/58
Dolna İskıragan k., Maçova-i Bala n., Srebreniçe kz.,
İzvornik l.: TD 173/26
Dolna İskomine k., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/591
Dolna İskugrik k., Graçaç n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/80
Dolna İskuplen k., Böğürdelen n., Srebreniçe kz.,
İzvornik l.: TD 173/105
Dolna İslatina k., Çernereka n., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/578
Dolna İslatina k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD
167/357
Dolna İslatina k., Sokol n., Foça kz., Hersek l.: TD
167/461
Dolna İslatina k., Sokol n., Foça kz., Hersek l.: TD 76/15
Dolna İslatina k., bk. Dilbuko k., Çernereka n., Vidin kz.,
Vidin l.
Dolna İslatinçe k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.:
TD 167/433
Dolna İslişani k., Medveç n., Niş kz., Alacahisar l.: TD
167/431
Dolna İslişin k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.: TD
144/203
Dolna İslivne k., Olofça n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/11
225
Dolna İsmiraçno k., Pivebana n., Nova kz., Hersek l.: TD
995/63
Dolna İsmolinçe k., Milava n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD 1011/116
Dolna İsmoluk k., İsmoluk n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD 173/170
Dolna İspançe k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD
167/357
Dolna İspasoviçe k., Böğürdelen n., Srebreniçe kz.,
İzvornik l.: TD 173/95
Dolna İstanova k., Bistriçe n., Foça kz., Hersek l.: TD
91/52
Dolna İstavriçe k., Niğbolu kz., Niğbolu l.: TD 370/510
Dolna İstayofça k., İvranya kz., Köstendil l.: TD 167/293
Dolna İstepan k., Pirlep n., Semendire kz., Semendire l.:
TD 1011/472
Dolna İstiranani k., Bihor n., Bihor kz., Prizrin l.: TD
167/385
Dolna İstirbaç k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/345
Dolna İstobanya k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.:
TD 55/103
Dolna İstobanya k., Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.: MAD 506/24
Dolna İstoçinçe k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.: TD 167/347
Dolna İstoyişte mz., Sarumişe n., Iskıradin kz., Bosna l.:
TD 164/348
Dolna İstrane k., Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/119
Dolna İstrogomişte k., Kırçova kz., Sağkol, Paşa l.: TD
149/275
Dolna İstrojile k., Kukan n., Prepolye kz., Hersek l.:
MAD 22997/57
Dolna İstubene k., Koznik n., Alacahisar kz., Alacahisar l.:
TD 167/410
Dolna İstubiçe k., Golubara n., Rudnik kz., Semendire l.:
TD 1011/996
Dolna İstudene k., Zaplana, Niş n., Niş kz., Semendire l.:
MAD 506/35
Dolna İstudene mz., İstrilçe k., Niş n., Niş kz.,
Semendire l.: MAD 506/38
Dolna İsvetlik k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.:
TD 1011/568
Dolna İsvinçe k., Osaniçe n., Foça kz., Hersek l.: TD
91/12
Dolna İsvinçe k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.: TD
55/65
Dolna İsvinçe mahalli, Brod n., Brod kz., Bosna l.: MAD
540/152
Dolna İsviraçkova k., Uziçe n., Pojega kz., Semendire l.:
TD 144/174
226
Dolna İşlova/Gubnava k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.: TD 161/3
Dolna İşpay mz., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/230
Dolna İştedre k., Birçe n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/325
Dolna İştitar k., Ras n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD
164/92
Dolna İştubik k., Feth-i İslam n., Feth-i İslam kz.,
Vidin l.: TD 370/602
Dolna İtvirdenovik k., Bırvenik n., Bırvenik kz.,
İzvornik l.: TD 173/34
Dolna İvica k., Burmaz n., Foça kz., Hersek l.: TD
987/128
Dolna İvladin k., Bana kz., Vidin l.: TD 370/599
Dolna İvlaykoviç k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.: TD 144/211
Dolna İvrajine k., Niş n., Niş kz., Semendire l.: TD 135/94
Dolna İvranik k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/329
Dolna İvranova k., Dimitraşin, Kuçeva n., Semendire kz.,
Semendire l.: MAD 506/10
Dolna İvranova k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.: TD 1011/667
Dolna İvranova k., Nikodim n., Semendire kz., Semendire l.: MAD 1007/115
Dolna İvranya k., İvranya kz., Köstendil l.: TD 167/294
Dolna İvraştiçe k., Ustrumca n., Ustrumca kz., Köstendil l.: TD 167/276
Dolna İvratine k., Feth-i İslam n., Feth-i İslam kz.,
Vidin l.: TD 370/602
Dolna İzbik k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.: TD
55/120
Dolna İzbiniçe k., Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.:
TD 1011/801
Dolna İzbiniçe mz., Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.: MAD 506/24
Dolna İzgrade k., Hırtar n., Vişegrad kz., Bosna l.:
TD 164/204
Dolna İzgunye k., Osad n., Srebreniçe kz., Bosna l.:
TD 164/188
Dolna İzlatar k., İjdiril n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/327
Dolna İzlugine k., Alacahisar n., Alacahisar kz., Alacahisar l.: TD 167/405
Dolna İzminiç k., Bihor n., Bihor kz., Prizrin l.: TD
167/386
Dolna İzminik k., İzminepolye n., Iskıradin kz., Bosna l.:
MAD 540/177
Dolna İzvegri k., Piyaniçe n., Ilıca kz., Köstendil l.:
TD 167/227
Dolna İzvor k., Topolniçe n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/335
Dolna İzyavuk k., Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD
164/229
Dolna Jabokoviçe k., Omol n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD 1011/218
Dolna Jabokoy k., Dalamuç n., Neretva kz., Bosna l.:
TD 157/1036
Dolna Japska k., İvranya kz., Köstendil l.: TD 141/279
Dolna Jarçe k., Bırvenik n., Bırvenik kz., İzvornik l.: TD
173/50
Dolna Jegra k., Karadonlu n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.: TD 28/205
Dolna Jelivode k., Çernereka n., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/577
Dolna Jeravine k., İptiçar n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/63
Dolna Jeşiçe k., Bistriçe n., Foça kz., Hersek l.: TD
91/41
Dolna Jileva k., Bistriçe n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/35
Dolna Jirnovan k., Lomniçe n., Semendire kz., Semendire l.: TD 1011/430
Dolna Jitine k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD
167/355
Dolna Jiviçe k., bk. Çirkolişte k., Luçiçe n., Braniçeva kz., Semendire l.
Dolna Jivine/Rakitniçe k., Olofça n., Vişegrad kz.,
Bosna l.: TD 164/179
Dolna Jul k., Olofça n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/170
Dolna Kabernik k., Brodar n., Vişegrad kz., Bosna l.:
TD 164/150
Dolna Kaçer k., Uziçe n., Pojega kz., Semendire l.: TD
144/159
Dolna Kadilne k., Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD
164/277
Dolna Kalenik k., Florina kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/185
Dolna Kalenik k., Vidin n., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/581
Dolna Kaliçani k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/324
Dolna Kaliçina k., Timok n., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/587
Dolna Kalin k., İvraca n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD
164/79
Dolna Kalinova k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.:
TD 144/248
Dolna Kalişte k., Florina kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/184
Dolna Kalişte k., Kalkandelen kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/141
Dolna Kaluderiçe k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.:
TD 55/80
Dolna Kalugeriçe k., İştib n., İştib kz., Köstendil l.: TD
167/253
Dolna Kalugeriçe k., Ustrumca n., Ustrumca kz.,
Köstendil l.: TD 74/4
Dolna Kamen k., Pripod n., Foça kz., Hersek l.: TD
91/221
Dolna Kamendol k., Pirlep n., Semendire kz., Semendire l.: TD 1011/476
Dolna Kamenepoliçe k., İvraca kz., Niğbolu l.: TD
370/528
Dolna Kameniçe k., İvraca n., Yenibazar kz., Bosna l.:
TD 164/97
Dolna Kameniçe k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.: TD 1011/600
Dolna Kameniçe k., Timok n., Vidin kz., Vidin l.:
TD 370/587
Dolna Kameniçe k., Uziçe n., Pojega kz., Semendire l.:
TD 144/180
Dolna Katori k., Florina kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/184
Dolna Katrişte k., Ilıca n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD
167/224
Dolna Katun k., Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.: TD
1011/790
Dolna Kavaştiçe (?) k., Pripod n., Foça kz., Hersek l.:
TD 167/490
Dolna Kıravaç k., Morava n., Pojega kz., Semendire l.:
TD 1011/903
Dolna Kırçimir k., Zaplana, Niş n., Niş kz., Semendire l.: MAD 506/36
Dolna Kırçine k., Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.:
TD 1011/765
Dolna Kırnavarika mz., bk. Dabiloviçe mz., Zagırlata n.,
Zagırlata kz., Alacahisar l.
Dolna Kırnin k., İvraca n., Yenibazar kz., Bosna l.:
TD 164/55
Dolna Kırnine k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 500/528
Dolna Kırnine k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: MAD
81/44a
Dolna Kırnine k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/229
Dolna Kırtaş k., Milava n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/200
Dolna Kışlak (?) k., Milava n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD 1011/195
Dolna Kiçik k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.:
TD 977/81
Dolna Kinik k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.:
TD 978/386
Dolna Kirklin k., Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.:
TD 1011/767
Dolna Kladniçe k., Yarçe n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD
164/105
Dolna Kladurub k., Uziçe n., Pojega kz., Semendire l.:
TD 144/129
Dolna Klak k., Pripod n., Foça kz., Hersek l.: TD 167/487
227
Dolna Klapiçka k., Kenar-ı Ab-ı Tuna, Hram, Topolovnik n., Braniçeva kz., Semendire l.: MAD 506/30
Dolna Klatiçeva k., Morova-i Rudnik n., Rudnik kz.,
Semendire l.: TD 1011/895
Dolna Klina k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.:
TD 1048/97
Dolna Klovka k., Boçaç, Neretva kz., Bosna l.: MAD
540/140
Dolna Knaziçe k., Niş n., Niş kz., Semendire l.: MAD
506/37
Dolna Kobila k., Gorna Krayişte n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD 167/241
Dolna Kobilik k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/348
Dolna Kobişniçe k., Feth-i İslam n., Feth-i İslam kz.,
Vidin l.: TD 370/603
Dolna Koçoviçe k., Pirlep n., Semendire kz., Semendire
l.: TD 1011/494
Dolna Kogora k., İpşine n., İvranya kz., Köstendil l.:
TD 141/87
Dolna Kojetin k., Koznik n., Alacahisar kz., Alacahisar l.: TD 167/409
Dolna Kokorin k., Belgrad n., Belgrad kz., Semendire l.: TD 187/290
Dolna Kokotovaç k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.: TD 1011/589
Dolna Kolinçani k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/129
Dolna Kolişiva k., Uziçe n., Pojega kz., Semendire l.:
TD 144/138
Dolna Kologoviçe k., bk. Gorna Kologoviçe k., Çernovi kz., Niğbolu l.
Dolna Kolokoviçe k., Çernovi kz., Niğbolu l.: TD 370/560
Dolna Komren k., Niş n., Niş kz., Semendire l.: TD
1007/506
Dolna Konbaba k., Gorajde n., Foça kz., Hersek l.:
MAD 22997/3
Dolna Konik k., Kuçeva n., Semendire kz., Semendire l.: MAD 506/10
Dolna Konik k., Lomniçe n., Semendire kz., Semendire l.: TD 1011/426
Dolna Kopaç k., Gorajde n., Foça kz., Hersek l.: MAD
22997/10
Dolna Kopaç k., Pripod n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/82
Dolna Kopaşniçe k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.: TD 55/115
Dolna Kopçik mz., Uskupye n., Neretva kz., Bosna l.:
TD 164/234
Dolna Kopriviniçe k., Krivina n., Vidin kz., Vidin l.:
TD 370/573
Dolna Korçe mz., Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD
164/289
228
Dolna Koritene k., Gorna Krayişte n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD 167/241
Dolna Korzik k., Lomniçe n., Semendire kz., Semendire l.: TD 1011/444
Dolna Kosova k., Bistriçe n., Foça kz., Hersek l.: TD
91/53
Dolna Kostaniçe/Petroviçe k., Ürgüb n., Ürgüb kz.,
Alacahisar l.: TD 55/100
Dolna Kostinbrod k., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/199
Dolna Kosto Melatinçe k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz.,
Vulçıtrın l.: TD 133/437
Dolna Koşara k., Gorajde n., Foça kz., Hersek l.:
MAD 22997/19
Dolna Koşutova k., İzveçan n., Yenibazar kz., Bosna l.:
TD 164/62
Dolna Kotolovaç k., Resava n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD 1011/92
Dolna Kotraziçe k., Morava n., Pojega kz., Semendire l.: TD 1011/901
Dolna Kovaçeva k., Ras n., Yenibazar kz., Bosna l.:
TD 164/49
Dolna Kozniçe k., Dubniçe n., Ilıca kz., Köstendil l.:
TD 167/233
Dolna Kozniçe k., İvranya kz., Köstendil l.: TD 167/303
Dolna Kozniçe/İsveti Dimitri k., İştib n., İştib kz.,
Köstendil l.: TD 167/248
Dolna Kraboriş k., Osaniçe n., Foça kz., Hersek l.: TD
167/472
Dolna Kralovac/Nikosaliç k., Delboçiçe n., Niş kz.,
Alacahisar l.: TD 161/231
Dolna Kramene k., İvraca kz., Niğbolu l.: TD 370/529
Dolna Kratova/Bogarin k., Islavişte n., Ilıca kz.,
Köstendil l.: TD 141/55
Dolna Kravariçe k., Uziçe n., Pojega kz., Semendire l.:
TD 144/139
Dolna Kraviçe k., Niş n., Niş kz., Semendire l.: MAD
506/36
Dolna Kravye k., İsferlik kz., Vidin l.: TD 370/606
Dolna Kray m., Bazar-ı Hoça nf., Prizrin kz., Prizrin l.:
TD 495/125
Dolna Kray m., Yanova nf., Novabırda kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/322
Dolna Krayişte k., İvraca kz., Niğbolu l.: MAD 11/190a
Dolna Krebeştiçe k., Ilıca n., Ilıca kz., Köstendil l.:
TD 167/225
Dolna Krenta k., İsferlik kz., Vidin l.: TD 370/604
Dolna Krepça k., Çernovi kz., Niğbolu l.: TD
382/254
Dolna Kriçmar k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.:
TD 1011/685
Dolna Kriçmar k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.:
TD 167/424
Dolna Krivdol k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/86
Dolna Krivdol/Male Krivdol k., Şehirköy kz., Paşa l.:
TD 130/147
Dolna Kruşa k., Prizrin n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD
495/164
Dolna Kruşa k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/228
Dolna Kruşçiçe k., Uziçe n., Pojega kz., Semendire l.:
TD 144/101
Dolna Kruşeva k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/329
Dolna Kruşeva k., Obrovaç n., Iskıradin kz., Bosna l.:
TD 164/43
Dolna Kruşeva k., Tara n., Prepolye kz., Hersek l.:
TD 174/84
Dolna Kruşeva k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD
151/290
Dolna Kruşeviçe k., Milava n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD 1011/208
Dolna Kruşeviçe k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.:
TD 167/421
Dolna Kruşoviçe k., Feth-i İslam n., Feth-i İslam kz.,
Vidin l.: TD 370/602
Dolna Kruşoviçe k., Topolniçe n., Novabırda kz.,
Vulçıtrın l.: TD 167/334
Dolna Kruşoviçe k., Topolniçe n., Novabırda kz.,
Vulçıtrın l.: TD 167/366
Dolna Kuçe mz., Uzarige k., Prokine n., Mostar kz.,
Hersek l.: TD 174/97
Dolna Kuçne k., Sokol n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/116
Dolna Kudrin k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/347
Dolna Kuka k., Hırtar n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/205
Dolna Kunovik k., Uziçe n., Pojega kz., Semendire l.:
TD 144/98
Dolna Kuranata k., Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.:
TD 1011/793
Dolna Kuretişte k., Topolniçe n., Novabırda kz.,
Vulçıtrın l.: TD 234/631
Dolna Kurujik k., Kuçeva n., Semendire kz., Semendire l.:
MAD 506/10
Dolna Kurupay k., Omol n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/221
Dolna Kurupeç k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 82/149
Dolna Kuruteniçe k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/222
Dolna Kuti k., Olofça n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/132
Dolna Kuyava k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD
1048/199
Dolna Kuzolin mz., Srebreniçe n., Srebreniçe kz.,
İzvornik l.: TD 173/2
Dolna Lablani k., Resava n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/42
Dolna Lablani mz., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/331
Dolna Lenari k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.:
MAD 506/22
Dolna Lepenaç k., Nikşik n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD
164/64
Dolna Lepeniçe k., Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/117
Dolna Leska k., Ilıca n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD 167/225
Dolna Leskofça k., bk. Arbanaş k., Radomir n., Ilıca kz.,
Köstendil l.
Dolna Leskoviçe k., Radomir n., Ilıca kz., Köstendil l.:
TD 167/238
Dolna Lesniçe mz., Laşva n., Brod kz., Bosna l.: TD
164/372
Dolna Leşiçne k., Popladiye n., Prepolye kz., Hersek l.:
TD 167/503
Dolna Leşniçe k., İvranya kz., Köstendil l.: TD 167/301
Dolna Leşniçe k., Kalkandelen kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/138
Dolna Leşniçe k., Krivina n., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/572
Dolna Leşniçe k., Memlaha-i Zir n., Srebreniçe kz.,
İzvornik l.: TD 173/12
Dolna Leşniçe k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/3
Dolna Leşniçe k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz.,
Vulçıtrın l.: TD 167/347
Dolna Levik k., Kurşunlukilise n., Ürgüb kz., Alacahisar l.: TD 167/427
Dolna Libniçe k., Memlaha-i Zir n., Srebreniçe kz.,
İzvornik l.: TD 173/11
Dolna Lipaniye k., Sivricehisar n., Rudnik kz., Semendire l.: MAD 506/22
Dolna Lipe k., Kuçeva n., Semendire kz., Semendire l.:
MAD 506/8
Dolna Lipe k., Pirlep n., Semendire kz., Semendire l.:
TD 1011/473
Dolna Lipe k., Popladiye n., Prepolye kz., Hersek l.:
TD 167/504
Dolna Lipene k., Timok n., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/586
Dolna Lipniçe k., Morava n., Pojega kz., Semendire l.:
TD 1011/854
Dolna Lisine k., Gorna Krayişte n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD 141/101
Dolna Loçine k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 26M/52
Dolna Lofça k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.:
TD 1011/678
Dolna Lofça k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/347
Dolna Logodaş k., Dubniçe n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD
167/235
229
Dolna Lohne k., Sokol n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD
173/71
Dolna Lojovik k., Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.:
TD 1011/784
Dolna Lokan k., Vranova k., Telçak n., Srebreniçe kz.,
İzvornik l.: TD 173/22
Dolna Lokoçerve k., Ohri n., Ohri kz., Ohri l.: TD
367/372
Dolna Lokoşniçe k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.:
TD 167/435
Dolna Lom k., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/591
Dolna Lomniçe k., Islavişte n., Ilıca kz., Köstendil l.:
TD 167/221
Dolna Lomniçiçe/İzilova k., Pirlep n., Semendire kz.,
Semendire l.: TD 1011/468
Dolna Loviçe k., Ras n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD
164/81
Dolna Lozine k., Bihor n., Bihor kz., Prizrin l.: TD
167/386
Dolna Lozniçe k., Hırtar n., Vişegrad kz., Bosna l.: MAD
540/21
Dolna Lozniçe k., Morava n., Pojega kz., Semendire l.:
TD 1011/922
Dolna Lozovik k., Yagodine, Lefçe n., Zagırlata kz.,
Alacahisar l.: TD 135/69
Dolna Lubaştiçe k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/344
Dolna Lubata k., Gorna Krayişte n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD 167/243
Dolna Lubçe k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.:
TD 22/55
Dolna Lubeniçe k., Dabri n., Foça kz., Hersek l.: TD
174/7
Dolna Lubeşe k., Alacahisar n., Alacahisar kz., Alacahisar l.: TD 55/15
Dolna Lubiçe k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD
167/357
Dolna Lubihne k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.: TD 1011/662
Dolna Lubik k., Zagırlata n., Zagırlata kz., Alacahisar l.:
TD 1011/1037
Dolna Lubine k., Sokol-ı Küçük n., Foça kz., Hersek l.:
TD 1043/217
Dolna Lubine/Rohmanofca k., Ürgüb n., Ürgüb kz.,
Alacahisar l.: TD 55/69
Dolna Lubinik k., Uskupye n., Neretva kz., Bosna l.:
MAD 540/147
Dolna Lubniçe k., Çernereka n., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/588
Dolna Lubnik mz., Alacahisar n., Alacahisar kz.,
Alacahisar l.: TD 167/408
230
Dolna Luboşa k., Osaniçe n., Foça kz., Hersek l.: TD
76/76
Dolna Lubşe k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.:
TD 977/35
Dolna Luçani k., Brod n., Brod kz., Bosna l.: MAD
540/107
Dolna Luçi mz., Posuşe n., Mostar kz., Hersek l.: TD
987/45
Dolna Luçiçe k., Mileşeva n., Prepolye kz., Hersek l.:
MAD 22997/372
Dolna Lugaçine k., Kuçeva n., Semendire kz., Semendire l.: MAD 506/9
Dolna Luhoke k., Kukan n., Prepolye kz., Hersek l.:
MAD 22997/64
Dolna Luka k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/328
Dolna Luka k., Morava n., Pojega kz., Semendire l.:
TD 1011/897
Dolna Luka mz., Kuçeva n., Semendire kz., Semendire l.: TD 1007/130
Dolna Luka Çreva k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz.,
Vulçıtrın l.: TD 495/229
Dolna Lukanya k., Alacahisar n., Alacahisar kz.,
Alacahisar l.: TD 167/405
Dolna Lukanya k., bk. Lukanya k., Şehirköy kz.,
Paşa l.
Dolna Lukar k., Yeleç n., Yenibazar kz., Bosna l.:
MAD 540/8
Dolna Lukaviçe k., İsmoluk n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD 173/23
Dolna Lukaviçe k., Sokol n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/160
Dolna Lukaviçe k., Visora n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD 173/83
Dolna Lukova k., Bana kz., Vidin l.: TD 370/599
Dolna Lukoviçe k., Piyaniçe n., Ilıca kz., Köstendil l.:
TD 167/228
Dolna Lukoviçe k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.:
TD 167/424
Dolna Lukovit k., Niğbolu kz., Niğbolu l.: TD 370/512
Dolna Luşiçe k., Pripod n., Foça kz., Hersek l.: TD
1043/421
Dolna Macar k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD
1048/209
Dolna Maçeva k., Çernereka n., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/580
Dolna Maçukofça k., Alacahisar n., Alacahisar kz.,
Alacahisar l.: TD 167/406
Dolna Magir k., Uziçe n., Pojega kz., Semendire l.: TD
144/156
Dolna Makofça k., Troboştiçe n., Novabırda kz.,
Vulçıtrın l.: TD 167/325
Dolna Makraşani k., Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.: MAD 506/23
Dolna Malçe k., Niş n., Niş kz., Semendire l.: MAD
506/36
Dolna Malina k., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/195
Dolna Malne, Sin n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD
164/323
Dolna Manoyilofça k., İsferlik kz., Vidin l.: TD 370/607
Dolna Mateyofça k., Niş n., Niş kz., Semendire l.:
MAD 506/35
Dolna Mazline k., Bistriçe n., Foça kz., Hersek l.: TD
91/28
Dolna Medvege k., Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.:
TD 1011/724
Dolna Medvige k., Brodar n., Vişegrad kz., Bosna l.:
TD 164/149
Dolna Megurova k., Zaplana, Niş n., Niş kz., Semendire l.: TD 1007/464
Dolna Meliştiç k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: MAD
81/17b
Dolna Meşeva k., Alacahisar n., Alacahisar kz., Alacahisar l.: TD 167/407
Dolna Meştica k., Sofya kz., Paşa l.: TD 409/241
Dolna Metelniçe k., Çernereka n., Vidin kz., Vidin l.:
TD 370/578
Dolna Mırlak k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.:
TD 167/438
Dolna Mikuline k., İvraca n., Yenibazar kz., Bosna l.:
TD 164/50
Dolna Miloçan k., Komarniçe n., Prepolye kz., Hersek l.: TD 174/89
Dolna Milotine k., Bistriçe n., Foça kz., Hersek l.: TD
91/11
Dolna Mirani k., Ostroviçe n., Iskıradin kz., Bosna l.:
TD 164/359
Dolna Mirçabovaç k., Morova-i Rudnik n., Rudnik kz.,
Semendire l.: TD 1011/833
Dolna Miriskol k., Klopotnik n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.: TD 1048/179
Dolna Mirkoyevik k., Pripod n., Foça kz., Hersek l.: TD
1043/280
Dolna Mirniçe k., Kurşunlukilise n., Ürgüb kz., Alacahisar l.: TD 55/94
Dolna Mirova k., Çernereka n., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/577
Dolna Mirovaç k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.:
TD 133/277
Dolna Mirovaç k., Morava n., Priştine kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/363
Dolna Mirsol k., Alacahisar n., Alacahisar kz., Alacahisar l.: TD 167/406
Dolna Misiçi k., Lomniçe n., Semendire kz., Semendire l.: TD 1011/415
Dolna Mişloştiçe k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD
151/100
Dolna Mitropoli k., Plevne n., Niğbolu kz., Niğbolu l.:
TD 382/699
Dolna Miyoçe k., Vişegrad n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/339
Dolna Miyoçe k., Vişegrad n., Vişegrad kz., Bosna l.:
MAD 540/17
Dolna Modre k., Alacahisar n., Alacahisar kz., Alacahisar l.: TD 167/405
Dolna Momoşa k., Lomniçe n., Semendire kz., Semendire l.: TD 1011/456
Dolna Moraça n., Prepolye kz., Hersek l.: TD 985/19
Dolna Morani k., Yeleç n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD
164/89
Dolna Moravaç k., Osaniçe n., Foça kz., Hersek l.: TD
91/64
Dolna Moştaniçe k., Belgrad n., Belgrad kz., Semendire l.: TD 144/28
Dolna Mravyaç k., Bistriçe n., Foça kz., Hersek l.: TD
76/64
Dolna Muçivar k., Topolniçe n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.: TD 167/335
Dolna Murakova k., Dubrovnik n., Saray kz., Bosna l.:
MAD 540/134
Dolna Muşik k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.: TD
144/235
Dolna Mutniçe k., Petros kz., Alacahisar l.: TD 55/57
Dolna Mutnik k., Böğürdelen n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD 173/95
Dolna Nabrale k., Osaniçe n., Foça kz., Hersek l.: TD
167/471
Dolna Nedeleska k., Duştiçe n., Foça kz., Hersek l.: TD
91/89
Dolna Nedeliçe k., Yadara n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD 173/24
Dolna Nekravaç k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 500/484
Dolna Nelodi k., Tırgovişte n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD
167/380
Dolna Nerodimle k., Morava n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD 977/165
Dolna Neşat k., Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/131
Dolna Nevle k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/228
Dolna Nevle k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/85
Dolna Nijilova k., Köprülü kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/178
Dolna Nikmir k., Olofça n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/321
Dolna Nikmir mz., Pavliili, Bosna l.: TD 164/374
231
Dolna Nikoşeviçe k., Pripod n., Foça kz., Hersek l.:
TD 91/222
Dolna Nikotin k., Resava n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD 1011/104
Dolna Oborça k., Uskupye n., Neretva kz., Bosna l.: MAD
540/146
Dolna Obozaç k., Topolniçe n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.: TD 167/366
Dolna Obrad k., Osad n., Srebreniçe kz., Bosna l.: TD
164/172
Dolna Obramile k., Hırtar n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/182
Dolna Obrevene k., Vişegrad n., Vişegrad kz., Bosna l.:
TD 164/209
Dolna Obrine k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/367
Dolna Ogliçeva k., Sokol n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/28
Dolna Ogregani k., Prokine n., Mostar kz., Hersek l.:
TD 174/129
Dolna Ohole k., Yeleç n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD
164/72
Dolna Ojeşne k., Kukan n., Prepolye kz., Hersek l.: TD
167/506
Dolna Okolişte k., Alacahisar n., Alacahisar kz.,
Alacahisar l.: TD 167/407
Dolna Okoviçe mz., Moştaniçe k., Resava n., Braniçeva kz., Semendire l.: MAD 506/32
Dolna Okrugla k., İspireçe n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD 376/27
Dolna Okrugla k., Zagırlata n., Zagırlata kz., Alacahisar l.: TD 1011/1027
Dolna Olaşniçe k., Prizrin n., Prizrin kz., Prizrin l.:
TD 167/378
Dolna Olotina k., Plav, Podgoriçe kz., İskenderiye l.:
TD 500/628
Dolna Omaçine k., Duştiçe n., Foça kz., Hersek l.:
TD 1043/483
Dolna Onişte k., Popladiye n., Prepolye kz., Hersek l.:
TD 91/152
Dolna Opana k., Çernereka n., Vidin kz., Vidin l.:
TD 370/577
Dolna Oparna k., Belgrad n., Belgrad kz., Semendire l.:
TD 144/13
Dolna Opaşinik k., Alacahisar n., Alacahisar kz.,
Alacahisar l.: TD 167/405
Dolna Opoşiçe k., Topolniçe n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.: TD 133/589
Dolna Orahova k., Sokol n., Foça kz., Hersek l.: TD
167/458
Dolna Orahoviçe k., Brodar n., Vişegrad kz., Bosna l.:
TD 164/150
Dolna Orahoviçe k., Osad n., Uziçe kz., Semendire l.:
TD 144/284
232
Dolna Oraşiçe k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD
167/360
Dolna Oraşkofça k., Feth-i İslam n., Feth-i İslam kz.,
Vidin l.: TD 370/603
Dolna Oraşkoviçe k., Resava n., Braniçeva kz.,
Semendire l.: TD 1011/56
Dolna Orlan k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD
133/381
Dolna Osaniçe k., Omol n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/228
Dolna Oskoropoçaniçe k., Zavireş n., Foça kz., Hersek l.: TD 174/5
Dolna Osova k., Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/143
Dolna Osoye k., Duştiçe n., Foça kz., Hersek l.: TD
167/493
Dolna Osoye k., Duştiçe n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/82
Dolna Osoye k., Pripod n., Foça kz., Hersek l.: TD
167/487
Dolna Ostrile k., Visoka n., Saray kz., Bosna l.: TD
164/322
Dolna Ostrojile k., Kukan n., Prepolye kz., Hersek l.: TD
167/507
Dolna Ostrova k., Morova-i Rudnik n., Rudnik kz.,
Semendire l.: TD 1011/829
Dolna Ostroykofça k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.: TD 167/438
Dolna Ostrozub k., Prizrin n., Prizrin kz., Prizrin l.:
TD 167/377
Dolna Ostrujniçe k., Belgrad n., Belgrad kz., Semendire l.: TD 144/4
Dolna Oteş k., Yeleç n., Yenibazar kz., Bosna l.:
MAD 540/10
Dolna Otovirdofça k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.: TD 167/348
Dolna Ozaşne k., Kukan n., Prepolye kz., Hersek l.:
TD 167/508
Dolna Ozirova k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD
151/119
Dolna Pakşa k., Rudine n., Hasha-i Arnavud kz.,
Prizrin l.: TD 167/399
Dolna Paleva k., Yeleç n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD
164/51
Dolna Pali k., Vişegrad n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/148
Dolna Palihor k., Florina kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/182
Dolna Panaçe k., Osad n., Uziçe kz., Semendire l.: TD
144/291
Dolna Papraştiçe k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.:
TD 55/19
Dolna Parkadin k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.:
TD 167/423
Dolna Parkaştiçe/Kerakar k., Ürgüb n., Ürgüb kz.,
Alacahisar l.: TD 179/378
Dolna Pavli k., Ras n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD
164/16
Dolna Pavloviçe k., Prokine n., Mostar kz., Hersek l.:
TD 174/93
Dolna Pavuçe k., Kukan n., Prepolye kz., Hersek l.:
TD 91/141
Dolna Pekolniçe k., Islavişte n., Ilıca kz., Köstendil l.:
TD 167/223
Dolna Penava (?) mz., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.: TD 167/424
Dolna Perçe k., Dubrovnik n., Saray kz., Bosna l.: TD
164/317
Dolna Perperniçe k., Islavişte n., Ilıca kz., Köstendil l.:
TD 167/221
Dolna Peşiçaniçe k., Alacahisar n., Alacahisar kz.,
Alacahisar l.: TD 55/29
Dolna Peştani k., İvraca kz., Niğbolu l.: TD 370/530
Dolna Petinaç mz., Kuçeva n., Semendire kz., Semendire l.: MAD 506/12
Dolna Petine k., Alacahisar n., Alacahisar kz., Alacahisar l.: TD 55/106
Dolna Petine k., Uziçe n., Pojega kz., Semendire l.:
TD 144/163
Dolna Petniçe k., Pirlep n., Semendire kz., Semendire l.:
TD 1011/495
Dolna Petreyeva k., Kuçeva n., Semendire kz., Semendire l.: TD 1007/99
Dolna Petriçe k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/331
Dolna Pıloyska k., Uziçe n., Pojega kz., Semendire l.:
TD 144/184
Dolna Pırovalye k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.:
TD 144/189
Dolna Pirçoviçe k., Petros n., Petros kz., Alacahisar l.:
TD 1011/373
Dolna Pişica k., İştib n., İştib kz., Köstendil l.: TD
167/255
Dolna Plaçe k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.: TD
167/420
Dolna Plana k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.: TD
167/421
Dolna Planiçe k., Boçaç, Neretva kz., Bosna l.: MAD
540/142
Dolna Planinçe k., Çernereka n., Vidin kz., Vidin l.:
TD 370/589
Dolna Plaş k., Koznik n., Alacahisar kz., Alacahisar l.:
TD 167/412
Dolna Plavaç k., Bırvenik n., Bırvenik kz., İzvornik l.:
TD 173/48
Dolna Plavkova k., İvraca n., Yenibazar kz., Bosna l.:
TD 164/80
Dolna Pleşino k., Morava n., Priştine kz., Vulçıtrın l.:
TD 1048/463
Dolna Plevne k., Niğbolu kz., Niğbolu l.: TD 370/513
Dolna Ploçnik k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.: TD
167/424
Dolna Podbek k., Sokol n., Foça kz., Hersek l.: MAD
22997/113
Dolna Podestene k., Osad n., Uziçe kz., Semendire l.: TD
144/271
Dolna Podgapçi k., Kuçeva n., Semendire kz., Semendire l.: MAD 506/8
Dolna Podgayçe k., Lomniçe n., Semendire kz.,
Semendire l.: TD 1011/461
Dolna Podgorya k., Nikşik n., Nova kz., Hersek l.:
TD 174/64
Dolna Podistenye k., İvraca n., Yenibazar kz., Bosna l.:
TD 164/80
Dolna Podlog k., Koçana n., İştib kz., Köstendil l.:
TD 167/257
Dolna Podvirişka k., Feth-i İslam n., Feth-i İslam kz.,
Vidin l.: TD 370/601
Dolna Pogorlaç k., Memlaha-i Zir n., Srebreniçe kz.,
İzvornik l.: TD 173/13
Dolna Pojarniçe k., Memlaha-i Bala n., Srebreniçe kz.,
İzvornik l.: TD 173/9
Dolna Pokrovnik k., Dubniçe n., Ilıca kz., Köstendil l.:
TD 167/231
Dolna Poliçe k., Sokol n., Foça kz., Hersek l.: TD 167/456
Dolna Poline k., Bana kz., Vidin l.: TD 370/599
Dolna Polye k., Poliçe n., Mostar kz., Hersek l.: TD
174/12
Dolna Popik k., Tırgovişte n., Prizrin kz., Prizrin l.:
TD 167/381
Dolna Popine, Popine n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD
164/368
Dolna Popine mz., Popine n., Iskıradin kz., Bosna l.:
TD 164/353
Dolna Poplesak k., Krivina n., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/572
Dolna Popofça k., Krivina n., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/572
Dolna Popoştiçe k., Bolvan n., Petros kz., Alacahisar l.:
TD 167/425
Dolna Popova k., bk. Popofça k., Şehirköy kz., Paşa l.
Dolna Popovliçe k., Priştine n., Priştine kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/387
Dolna Porçani k., Belgrad n., Belgrad kz., Semendire l.:
TD 187/330
Dolna Postolan k., Nevesine n., Foça kz., Hersek l.:
TD 91/162
Dolna Potoçiçe k., Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.:
TD 1007/64
233
Dolna Prebik k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.: TD
55/83
Dolna Predor mevzii k., Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.: TD 1011/713
Dolna Preseka k., Magliç n., Pojega kz., Semendire l.:
MAD 506/25
Dolna Priboy k., Bırvenik n., Bırvenik kz., İzvornik l.:
TD 173/41
Dolna Pridvoriçe k., Bırvenik n., Bırvenik kz., İzvornik l.: TD 173/47
Dolna Pridvoriçe k., Lomniçe n., Semendire kz., Semendire l.: TD 978/133
Dolna Pridvoriçe k., Vişegrad n., Vişegrad kz., Bosna l.:
TD 164/191
Dolna Prikazi k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.:
TD 133/241
Dolna Priliçe k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.:
TD 55/105
Dolna Prisoynik k., Bırvenik n., Bırvenik kz., İzvornik l.: TD 173/38
Dolna Prodim k., Luçiçe n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/360
Dolna Prohojde k., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/591
Dolna Prohova k., Luçiçe n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD 1011/360
Dolna Prosye k., Kukan n., Prepolye kz., Hersek l.:
TD 167/509
Dolna Prosye k., Tara n., Prepolye kz., Hersek l.: TD
995/126
Dolna Provan k., Pripod n., Foça kz., Hersek l.: TD
167/487
Dolna Prusine k., Krivina n., Vidin kz., Vidin l.: TD
514/14
Dolna Pruz k., bk. Oparik k., Lefçe n., Zagırlata kz.,
Alacahisar l.
Dolna Pujde (?) k., Kukan n., Prepolye kz., Hersek l.: TD
174/120
Dolna Pukorofça k., Praşova n., İvranya kz., Köstendil l.: TD 167/296
Dolna Punişe k., Morava n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/330
Dolna Rabçe k., Vidin n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/583
Dolna Rabetine k., Kırçova kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/149
Dolna Radeşa k., Opolye n., Hasha-i Arnavud kz.,
Prizrin l.: TD 167/397
Dolna Radilofça k., Prizrin n., Prizrin kz., Prizrin l.:
TD 92/87
Dolna Radohine k., bk. Rutoş k., Yarçe n., Yenibazar kz.,
Bosna l.
Dolna Radovçe/Dolna Radofçe k., Belgrad n., Belgrad kz., Semendire l.: TD 144/48
234
Dolna Rahofça k., Neretva n., Neretva kz., Hersek l.:
TD 167/513
Dolna Rahova k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.:
TD 167/424
Dolna Rakitniçe k., Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.:
TD 164/135
Dolna Rakofça k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.: TD 167/348
Dolna Rakofça/Orahofça k., İvranya kz., Köstendil l.:
TD 167/294
Dolna Rakovaç k., Karadonlu n., Novabırda kz.,
Vulçıtrın l.: TD 167/331
Dolna Rakoviçe k., Köprülü kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/180
Dolna Rakoviçe k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD
167/360
Dolna Rakoviçe k., Radomir n., Ilıca kz., Köstendil l.:
TD 167/236
Dolna Ramoşeva k., Tırgovişte n., Prizrin kz., Prizrin l.:
TD 167/384
Dolna Rastosaç mz., Kuprez n., Neretva kz., Bosna l.:
MAD 540/121
Dolna Ravdiye k., Priştine n., Priştine kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/359
Dolna Ravin k., Uziçe n., Pojega kz., Semendire l.: TD
144/103
Dolna Ravna k., Berkofça kz., Paşa l.: TD 370/238
Dolna Ravna k., Dubrovnik n., Saray kz., Bosna l.: TD
164/301
Dolna Ravna k., Kurşunlukilise n., Ürgüb kz., Alacahisar l.: TD 167/428
Dolna Ravna k., Vişegrad n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/111
Dolna Ravşin k., Sokol n., Foça kz., Hersek l.: TD
167/461
Dolna Rayçe k., Radomir n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD
167/237
Dolna Reçiçe k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.: TD
55/68
Dolna Reçka k., Krivina n., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/571
Dolna Resine k., Dubniçe n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD
167/232
Dolna Ribar k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.: TD
167/435
Dolna Ribarçe k., Gorna Krayişte n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD 167/243
Dolna Ribniçe k., Brod n., Brod kz., Bosna l.: MAD
540/54
Dolna Ribniçe k., Magliç n., Pojega kz., Semendire l.:
MAD 506/25
Dolna Ribnik k., Prizrin n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD
167/376
Dolna Ripçe k., Zagorye n., Foça kz., Hersek l.: MAD
22997/178
Dolna Ripniçe k., Morava n., Pojega kz., Semendire l.:
TD 1011/958
Dolna Ritimle k., Prizrin n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD
1029/9
Dolna Rogatiçe k., Ras n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD
164/96
Dolna Rojçe k., Brodar n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/151
Dolna Rokofça k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.: TD 167/348
Dolna Roman k., Zagorye n., Foça kz., Hersek l.: MAD
22997/123
Dolna Rovna k., Visoka n., Saray kz., Bosna l.: TD
164/307
Dolna Rudar k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.:
TD 167/437
Dolna Rudine k., Bırvenik n., Bırvenik kz., İzvornik l.:
TD 173/47
Dolna Rudine n., Nova kz., Hersek l.: TD 174/35
Dolna Rudiniçe k., Pivebana n., Nova kz., Hersek l.:
TD 174/58
Dolna Rudniçe k., Bırvenik n., Bırvenik kz., İzvornik l.:
TD 173/43
Dolna Rudniçe k., Kukan n., Prepolye kz., Hersek l.:
TD 91/11
Dolna Ruhotine mz., Telçak n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD 173/121
Dolna Rune k., Uskupye n., Neretva kz., Bosna l.:
MAD 540/147
Dolna Runikofça k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.:
TD 167/436
Dolna Rusiçe k., Priştine n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD
167/358
Dolna Sabanta k., Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.:
TD 1011/775
Dolna Sadiye k., Kukan n., Prepolye kz., Hersek l.:
TD 167/507
Dolna Saş k., Sokol n., Foça kz., Hersek l.: TD 167/460
Dolna Savrova k., Prizrin n., Prizrin kz., Prizrin l.:
TD 92/11
Dolna Sebaçovçi k., Alacahisar n., Alacahisar kz.,
Alacahisar l.: TD 167/406
Dolna Sebovik/Potbeke k., Belgrad n., Belgrad kz.,
Semendire l.: TD 187/273
Dolna Sekirna k., Sirişnik n., Ilıca kz., Köstendil l.:
TD 167/243
Dolna Sela k., Ilıca n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD 167/219
Dolna Selani k., Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/122
Dolna Selçe k., Mokri n., Ohri kz., Ohri l.: TD 367/377
Dolna Seliçe k., Belgrad n., Belgrad kz., Semendire l.:
TD 187/278
Dolna Selişte k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: MAD 81/69b
Dolna Selovik k., Omol n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/219
Dolna Sena k., İvranya kz., Köstendil l.: TD 141/294
Dolna Senye k., Ravaniçe, Resava n., Braniçeva kz.,
Semendire l.: MAD 506/33
Dolna Setina k., bk. Tiholişte k., Florina kz., Solkol,
Paşa l.
Dolna Sevolna k., Uziçe n., Pojega kz., Semendire l.:
TD 144/144
Dolna Sırbiçe k., Prizrin n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD
167/374
Dolna Sibniçe k., Kırçova kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/147
Dolna Sibniçe k., Milava n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD 1011/178
Dolna Sile/Lepelik k., Neretva n., Neretva kz., Bosna l.:
TD 164/274
Dolna Silofça k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD
133/343
Dolna Simoçeva k., Topolovnik n., Braniçeva kz.,
Semendire l.: TD 1011/233
Dolna Sinkofça k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.:
TD 567/344a
Dolna Sinodolinçe k., Kuçeva n., Semendire kz., Semendire l.: MAD 506/10
Dolna Siraç k., Osad n., Uziçe kz., Semendire l.: TD
144/275
Dolna Sirakofça k., Çernereka n., Vidin kz., Vidin l.:
TD 370/579
Dolna Sirnak k., Resava n., Braniçeva kz., Semendire l.:
MAD 506/32
Dolna Siryani mz., Posuşe n., Mostar kz., Hersek l.: TD
174/95
Dolna Sitojil mz., Posuşe n., Mostar kz., Hersek l.: TD
987/45
Dolna Slançe/Dolna İslançe k., Belgrad n., Belgrad kz.,
Semendire l.: TD 144/47
Dolna Smokırbeyi (?) mz., Ostroviçe n., Iskıradin kz.,
Bosna l.: TD 157/1070
Dolna Sobostiç k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/127
Dolna Sobri k., Boyimiye n., Ustrumca kz., Köstendil l.:
TD 141/209
Dolna Sokol k., Bistriçe n., Foça kz., Hersek l.: TD
174/124
Dolna Sokolofça k., Krivina n., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/570
Dolna Sopine k., Prizrin n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD
167/372
235
Dolna Sopot k., Tikveş n., Ustrumca kz., Köstendil l.:
TD 167/281
Dolna Spacne mz., Graboviçe k., Nevesine n., Foça kz.,
Hersek l.: MAD 22997/208
Dolna Srebreniçe k., Resava n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD 1011/71
Dolna Subska k., Resava n., Braniçeva kz., Semendire l.: MAD 506/32
Dolna Suha k., Şubin n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD
260/70
Dolna Suhodlak k., Sokol n., Foça kz., Hersek l.: TD
167/460
Dolna Suhodol k., Mostar n., Mostar kz., Hersek l.: TD
91/165
Dolna Suhudol k., Çernereka n., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/579
Dolna Sumarinofça k., Feth-i İslam n., Feth-i İslam kz.,
Vidin l.: TD 370/603
Dolna Supotiçe k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.:
TD 144/222
Dolna Suşiçe/Mekiş k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.: TD 55/79
Dolna Sülne k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/126
Dolna Svetivan k., Bihor n., Bihor kz., Prizrin l.: TD
167/390
Dolna Şabine k., Milava n., Braniçeva kz., Semendire l.:
TD 1011/119
Dolna Şabrançi k., İvranya kz., Köstendil l.: TD 167/303
Dolna Şaraniçe k., Koznik n., Alacahisar kz., Alacahisar l.: TD 167/411
Dolna Şatorna k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.: TD 1011/656
Dolna Şemçin/Dolna Şemsin k., Belgrad n., Belgrad kz.,
Semendire l.: TD 144/65
Dolna Şervaniçe k., Resava n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD 1011/64
Dolna Şib k., Vişegrad n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/210
Dolna Şibaştiçe k., Topolniçe n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.: TD 167/335
Dolna Şibenik k., Rama n., Neretva kz., Bosna l.:
MAD 540/84
Dolna Şilogofça k., Alacahisar n., Alacahisar kz.,
Alacahisar l.: TD 55/27
Dolna Şine k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.:
TD 1011/663
Dolna Şine mz., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.:
MAD 506/22
Dolna Şiroka k., Popladiye n., Prepolye kz., Hersek l.:
MAD 22997/397
Dolna Şişeva k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.: TD
167/436
236
Dolna Şuman k., Kukan n., Prepolye kz., Hersek l.: TD
91/137
Dolna Şuşeva k., Nogoriçe n., İştib kz., Köstendil l.: TD
167/265
Dolna Şuşinik k., Gorajde n., Foça kz., Hersek l.: TD
167/479
Dolna Tabne k., Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.: TD
1011/766
Dolna Tatinçe k., Topolniçe n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/332
Dolna Tatuniçe k., Hırtar n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/191
Dolna Tenkova k., Ras n., Yenibazar kz., Bosna l.:
TD 164/84
Dolna Tırhal k., Lipovik n., Prepolye kz., Hersek l.:
TD 174/16
Dolna Tırnava k., Kuçeva n., Semendire kz., Semendire l.: MAD 506/9
Dolna Tırnava k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.: TD 1011/584
Dolna Tırnava k., Sivricehisar n., Rudnik kz., Semendire l.: MAD 506/21
Dolna Tırnava k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.:
TD 167/421
Dolna Tırnofça k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.: TD 167/345
Dolna Tırnofça k., Zagorye n., Foça kz., Hersek l.:
TD 91/96
Dolna Tırnova k., Uziçe n., Pojega kz., Semendire l.:
TD 144/122
Dolna Tırnoviçe k., Zagorye n., Foça kz., Hersek l.:
MAD 22997/152
Dolna Tırnovlaz k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.:
TD 167/423
Dolna Tırpeze k., Morava n., Priştine kz., Vulçıtrın l.:
TD 133/190
Dolna Tiçik k., Brod n., Brod kz., Bosna l.: MAD 540/54
Dolna Tihaline k., Prokine n., Mostar kz., Hersek l.: TD
174/131
Dolna Tirboşniçe k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.: TD 144/234
Dolna Titrabne/Dugevik k., Dubrovnik n., Saray kz.,
Bosna l.: TD 164/301
Dolna Tlamina k., Islavişte n., Ilıca kz., Köstendil l.:
TD 267/130
Dolna Tolajdol k., Pripod n., Foça kz., Hersek l.: TD
91/223
Dolna Topline k., Memlaha-i Zir n., Srebreniçe kz.,
İzvornik l.: TD 173/14
Dolna Topolniçe k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.:
TD 55/120
Dolna Topolniçe k., Niş n., Niş kz., Semendire l.: TD
1007/503
Dolna Topolniçe k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.:
TD 55/79
Dolna Toviçekamen k., Çernereka n., Vidin kz.,
Vidin l.: TD 370/588
Dolna Toyşik k., Olofça n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/183
Dolna Trebçe k., İrjana n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD
157/131
Dolna Trebeşinye k., İpşine n., İvranya kz., Köstendil l.:
TD 141/253
Dolna Trebiçe k., Morova-i Rudnik n., Rudnik kz.,
Semendire l.: TD 1011/825
Dolna Trebine k., Belasniçe n., Belasniçe kz., Vulçıtrın l.: TD 167/337
Dolna Trebotin k., Alacahisar n., Alacahisar kz., Alacahisar l.: TD 179/129
Dolna Trebova k., Boçaç, Neretva kz., Bosna l.: MAD
540/141
Dolna Trebovik mz., İpek kz., İskenderiye l.: TD 476/54
Dolna Trebunye k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.:
TD 167/422
Dolna Tresteniçe k., Pirlep n., Semendire kz., Semendire l.: TD 1011/488
Dolna Trimle k., Yeleç n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD
164/75
Dolna Trinyani k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.:
TD 55/105
Dolna Tristenik k., Feth-i İslam n., Feth-i İslam kz.,
Vidin l.: TD 370/602
Dolna Tristenik k., Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.:
TD 1011/740
Dolna Tristine k., Resava n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD 1011/9
Dolna Trobine k., Bihor n., Bihor kz., Prizrin l.: TD
1029/61
Dolna Troşna k., Sokol n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/174
Dolna Turuçiçe k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD
167/361
Dolna Turya k., Feth-i İslam n., Feth-i İslam kz.,
Vidin l.: TD 370/602
Dolna Tuşimle k., Priştine n., Priştine kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/355
Dolna Tuşimle k., Ras n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD
164/77
Dolna Tuşimle k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.: TD 133/298
Dolna Uglojine k., Pripod n., Foça kz., Hersek l.: TD
1043/408
Dolna Ulik k., Pirlep n., Semendire kz., Semendire l.:
TD 1011/471
Dolna Ulog k., Zagorye n., Foça kz., Hersek l.: MAD
22997/132
Dolna Unişte k., Vişegrad n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/161
Dolna Upçik k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.:
TD 1011/701
Dolna Ustadofça k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.:
TD 167/426
Dolna Ustublene k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.: TD 144/200
Dolna Ustudançe/Breovik k., Onogoşta n., Nova kz.,
Hersek l.: TD 174/21
Dolna Ustup k., Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/265
Dolna Ustup k., Seniçe n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD
164/76
Dolna Ustup mahalli, Seniçe n., Yenibazar kz., Bosna l.:
TD 164/91
Dolna Ustup mz., Osad n., Srebreniçe kz., Bosna l.:
MAD 540/25
Dolna Uyne k., Gorna Krayişte n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD 141/100
Dolna Uzriçe k., Belgrad n., Neretva kz., Bosna l.: TD
164/32
Dolna Vas k., Hlivne n., Iskıradin kz., Bosna l.: MAD
540/164
Dolna Vasti k., Rama n., Neretva kz., Bosna l.: MAD
540/76
Dolna Vastiçe k., Çernereka n., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/579
Dolna Vastiçe k., bk. Klayeva k., Çernereka n., Vidin kz.,
Vidin l.
Dolna Veleşniçe k., Feth-i İslam n., Feth-i İslam kz.,
Vidin l.: TD 370/601
Dolna Veletova k., Dobrun n., Vişegrad kz., Bosna l.:
TD 164/199
Dolna Velilug k., Vişegrad n., Vişegrad kz., Bosna l.:
TD 164/204
Dolna Vereniçe k., Polomiye n., Vidin kz., Vidin l.:
TD 370/568
Dolna Vırabça k., Sirişnik n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD
167/241
Dolna Vıraştiçe k., Koniçe n., Ustrumca kz., Köstendil l.: TD 141/194
Dolna Vırbiçe mz., İştib n., İştib kz., Köstendil l.: TD
167/253
Dolna Vırbova k., İvranya kz., Köstendil l.: TD 167/299
Dolna Vırbovnik k., Dubniçe n., Ilıca kz., Köstendil l.:
TD 167/231
Dolna Vırtogoşte k., İvranya kz., Köstendil l.: TD 167/293
Dolna Viçiçe mz., Dumne n., Mostar kz., Hersek l.: TD
174/22
Dolna Vidova k., Petros kz., Alacahisar l.: TD 167/440
237
Dolna Vihke k., Drametin n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/119
Dolna Vikayil k., Osad n., Srebreniçe kz., Bosna l.: TD
164/12
Dolna Vikoç k., Sokol n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/89
Dolna Vinçaç k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.:
TD 1011/660
Dolna Viniçe k., Boraç n., Vişegrad kz., Bosna l.:
KK 282/39a
Dolna Viniçe k., Posuşe n., Mostar kz., Hersek l.: TD
174/104
Dolna Viniçka k., Mileşeva n., Prepolye kz., Hersek l.:
TD 91/202
Dolna Vinişte k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.:
TD 1011/615
Dolna Viratniçe mz., Visoka n., Saray kz., Bosna l.: TD
164/374
Dolna Virba k., Duştiçe n., Foça kz., Hersek l.: TD 76/109
Dolna Virba k., Morava n., Pojega kz., Semendire l.:
TD 1011/961
Dolna Virbiçe k., Feth-i İslam n., Feth-i İslam kz.,
Vidin l.: TD 370/601
Dolna Virbiçe k., Timok n., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/586
Dolna Virbniçe k., Alacahisar n., Alacahisar kz., Alacahisar l.: TD 167/403
Dolna Virbniçe k., İskenderiye n., İskenderiye kz.,
İskenderiye l.: TD 367/307
Dolna Virbniçe k., Koznik n., Alacahisar kz., Alacahisar l.: TD 55/43
Dolna Virbofça k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD
167/356
Dolna Virbofça k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.:
TD 167/421
Dolna Virbovaç k., İjdiril n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD 1011/325
Dolna Virbovaç k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.:
TD 977/132
Dolna Virbovik/Iskapar (?) k., Uziçe n., Pojega kz.,
Semendire l.: TD 144/150
Dolna Virçovçe k., Kurşunlukilise n., Ürgüb kz.,
Alacahisar l.: TD 167/428
Dolna Vireniçe k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: MAD
81/71a
Dolna Virh-i Brezniçe mz., Kukan n., Prepolye kz.,
Hersek l.: TD 91/4
Dolna Virhdol k., Korskajupe n., Mostar kz., Hersek l.:
TD 91/5
Dolna Viriniçe k., İvranya kz., Köstendil l.: TD 167/301
Dolna Virmeje k., Bana kz., Vidin l.: TD 370/599
Dolna Virnak k., Zagırlata n., Zagırlata kz., Alacahisar l.: TD 1011/1002
238
Dolna Virobova k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire
l.: TD 1011/603
Dolna Virova k., Manastır kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/161
Dolna Virsine k., Birçe n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/33
Dolna Virşovine k., Yarçe n., Yenibazar kz., Bosna l.:
TD 164/79
Dolna Virtop k., Zaplana, Niş n., Niş kz., Semendire l.:
MAD 506/36
Dolna Visibaba k., Uziçe n., Pojega kz., Semendire l.:
TD 144/118
Dolna Visoka k., Krivina n., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/570
Dolna Visora k., Visora n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/79
Dolna Vişanofça k., Milava n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD 1011/209
Dolna Vişniçe k., Brod n., Brod kz., Bosna l.: TD 164/243
Dolna Vitakova k., Yeleç n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD
164/94
Dolna Vitinçe k., Lomniçe n., Semendire kz., Semendire l.: TD 1011/461
Dolna Vitinçi k., Kuçeva n., Semendire kz., Semendire l.: MAD 506/9
Dolna Vlohke k., Resava n., Braniçeva kz., Semendire l.: TD 1011/14
Dolna Vodiçe k., Ürgüb n., Ürgüb kz., Alacahisar l.: TD
167/423
Dolna Voyilofça k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.:
TD 167/437
Dolna Voykofça k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.: TD 1011/534
Dolna Vrakefşiniçe k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.: TD 978/540
Dolna Vratniçe k., Brod n., Brod kz., Bosna l.: MAD
540/148
Dolna Vuçak k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.: TD
144/241
Dolna Vukomirik k., Ragevine n., Srebreniçe kz.,
İzvornik l.: TD 173/133
Dolna Vukovişte k., Zagırlata n., Zagırlata kz., Alacahisar l.: TD 1011/1001
Dolna Yablaniçe k., Alacahisar n., Alacahisar kz.,
Alacahisar l.: TD 161/39
Dolna Yablaniçe k., Çernereka n., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/589
Dolna Yablaniçe k., Morova-i Rudnik n., Rudnik kz.,
Semendire l.: TD 1011/933
Dolna Yablaniçe k., Yeleç n., Yenibazar kz., Bosna l.:
TD 164/90
Dolna Yablaniçe/Golişik k., Yeleç n., Yenibazar kz.,
Bosna l.: TD 56/61
Dolna Yabukova k., İvranya kz., Köstendil l.: TD 167/299
Dolna Yalbotina k., İznepol n., Şehirköy kz., Paşa l.:
TD 370/220
Dolna Yalbotina k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/225
Dolna Yarçişte k., Sokol n., Neretva kz., Bosna l.: MAD
540/140
Dolna Yarinye k., Bırvenik n., Bırvenik kz., İzvornik l.:
TD 173/35
Dolna Yaseniçe k., Yaseniçe n., Srebreniçe kz., İzvornik l.: TD 173/21
Dolna Yasikofça k., Koznik n., Alacahisar kz., Alacahisar l.: TD 55/43
Dolna Yayina k., Delboçiçe n., Niş kz., Alacahisar l.:
TD 167/437
Dolna Yeğri k., Manastır kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/157
Dolna Yejereva (?) y., Gorna Rudine n., Nova kz.,
Hersek l.: TD 174/48
Dolna Yelaşiçi k., Vişegrad n., Vişegrad kz., Bosna l.:
TD 164/202
Dolna Yelaşniçe/Şuman k., Delboçiçe n., Niş kz.,
Alacahisar l.: TD 55/125
Dolna Yelodol k., Kalkandelen kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/140
Dolna Yezerçe k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD
167/357
Dolna Yorkindol mz., Resişte k., Kukan n., Prepolye kz.,
Hersek l.: TD 91/69
Dolna Yorko k., Neretva n., Neretva kz., Hersek l.: TD
91/127
Dolna Yoşaniçe k., İpek kz., İskenderiye l.: TD 367/323
Dolna Yoşaniçe k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.: TD 1011/541
Dolna Yoşaniçe k., Memlaha-i Zir n., Srebreniçe kz.,
İzvornik l.: TD 173/13
Dolna Yoşiva k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.: TD
144/200
Dolna Zabineşuma k., Osaniçe n., Foça kz., Hersek l.:
TD 91/169
Dolna Zaçi k., Belgrad n., Belgrad kz., Semendire l.:
TD 187/326
Dolna Zagol k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD
167/359
Dolna Zagradine k., Bihor kz., İskenderiye l.: TD 367/321
Dolna Zagvozd k., Korskajupe n., Mostar kz., Hersek l.:
TD 91/5
Dolna Zakute k., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.:
TD 1011/555
Dolna Zalazya k., Kuşlat n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/6
Dolna Zanoga k., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/193
Dolna Zanoga k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: TD 151/56
Dolna Zaostra k., Sokol n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/32
Dolna Zapluzani k., Opolye n., Hasha-i Arnavud kz.,
Prizrin l.: TD 167/397
Dolna Zarovake k., Neçven n., Iskıradin kz., Bosna l.:
MAD 540/170
Dolna Zaslak k., Gorajde n., Foça kz., Hersek l.: TD
167/479
Dolna Zastan/Ursule k., Yarçe n., Yenibazar kz.,
Bosna l.: TD 164/108
Dolna Zavade k., İvraca n., Yenibazar kz., Bosna l.:
TD 56/187
Dolna Zavdişte k., Sokol n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/15
Dolna Zavoçe k., Uskupye n., Neretva kz., Bosna l.:
MAD 540/196
Dolna Zile k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD 167/344
Dolna Zitofçe k., Pirlepe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/173
Dolna Ziviçe k., Luçiçe, Resava n., Braniçeva kz.,
Semendire l.: MAD 506/33
Dolna Zoranofça k., Timok n., Vidin kz., Vidin l.:
TD 370/586
Dolna Zuçik mz., Uskupye n., Neretva kz., Bosna l.:
MAD 540/147
Dolnani k., Pirlepe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/175
Dolnani/Kadıköyü k., Pirlepe kz., Sağkol, Paşa l.: TD
149/536
Dolnani-yi Bazdaran k., Pirlepe kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 149/644
Dolno Prane mz., Lubuşka n., Mostar kz., Hersek l.: TD
174/106
Dolo m., Zarnato k., Kalamata n., Kalamata kz.,
Mora l.: TD 80/1082
Dolova k., Bedriç n., Ustrumca kz., Köstendil l.: TD
167/284
Dolova k., Vulçıtrın n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.: TD
167/347
Doloz k., Lahanakasrı n., Argirikasrı kz., Avlonya l.: TD
94/88
Dolular/Sulhuddin k., Samakov kz., Paşa l: TD 370/118
Dolulu mz., Yanbolu kz., Silistre l.: TD 370/456
Doluobası k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/67
Dolya k., Osaniçe n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/62
Dolyan/Pesyaç k., Nikşik n., Nova kz., Hersek l.: TD
174/64
Dolyana k., Arhos n., Arhos kz., Mora l.: TD 114/69
Dolyana k., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/266
Dolyana/Zolani k., Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala l.:
TD 101/124
Dolyani k., Akçahisar kz., Ohri l.: TD 367/407
Dolyani k., Aspiropotam, Tırhala n., Tırhala kz., Tırhala
l.: TD 101/84
239
Dolyani k., Karaverye kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/139
Dolyani k., Kerpiniş n., Kerpiniş kz., Tırhala l.: TD
101/302
Dolyani k., Lab n., Priştine kz., Vulçıtrın l.: TD 977/151
Dolyani k., Varnaka bölgesi, Angelikasrı kz., Karlıili l.:
TD 367/9
Dolyani k., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/269
Dolyani/Gedikli k., Dömeke n., Çatalca kz., Tırhala l.:
TD 101/267
Dolyani-yi Büzürk k., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/263
Dolyar k., İlbasan kz., İlbasan l.: TD 367/435
Dolye k., Kırkkilise kz., Vize l.: TD 370/273
Dom k., Akçahisar kz., Ohri l.: TD 367/405
Dom k., Bende n., Akçahisar kz., Ohri l.: TD 367/413
Dom k., Fanta-i Büzürk n., Dukakin vt.: TD 367/359
Domalı-yı Küçük k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD
73/136
Domandri k., Fesleke n., Midilli kz., Rodos l.: TD 264/126
Domani k., bk. Kikinze k., Karlı n., Akçahisar kz., Ohri l.
Domanik k., Prizrin n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD 167/376
Domanovik k., Bobofça n., Brod kz., Bosna l.: MAD
540/206
Domariye k., Visoka n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/7
Domca k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/64
Domen k., Draç kz., İlbasan l.: TD 367/441
Domena k., Kalavrita n., Kalavrita kz., Mora l.: TD
390/227
Domenika Majarek k., İstifa n., İstifa kz., Agrıboz l.: TD
420/22
Domenika Suli k., Krevukor n., Karitena kz., Mora l.: TD
80/1046
Domenika Zogra k., Koritos n., Koritos kz., Mora l.: TD
390/293
Domeno k., Arhos n., Arhos kz., Mora l.: TD 390/186
Domenova k., Apokrı n., Kerpiniş kz., Tırhala l.: TD
101/324
Domestika k., Arhos n., Arhos kz., Mora l.: TD 390/198
Domestika k., Kalavrita n., Kalavrita kz., Mora l.: TD
367/145
Domestika k., Kalavrita n., Kalavrita kz., Mora l.: TD
80/745
Domilan k., Kriçka n., Prepolye kz., Hersek l.: TD 174/82
Doministe k., Kerpiniş n., Kerpiniş kz., Tırhala l.: TD
101/297
Domirko k., Gaçka n., Nova kz., Hersek l.: TD 174/21
Domkov m., Pirlepe nf., Pirlepe kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/168
Domne k., İskenderiye n., İskenderiye kz., İskenderiye l.: TD 367/312
Domosko k., Narda kz., Yanya l.: TD 367/281
240
Domoşevine k., Belabırda n., Belasniçe kz., Vulçıtrın l.:
TD 377/13
Domovine mz., İslatina k., Pripod n., Foça kz., Hersek l.:
TD 167/489
Domovişte k., Florina kz., Solkol, Paşa l.: TD 235/188
Domuşliçe k., Trebetin n., Brod kz., Bosna l.: TD 164/32
Domuşovik k., Virbanya, Virhovine n., Brod kz.,
Bosna l.: TD 157/358
Domyan k., Dumoştiçe n., Hasha-i Arnavud kz.,
Prizrin l.: TD 167/396
Domyan m., Doyrangölünefs k., Doyrangölü n., Ustrumca kz., Köstendil l.: TD 167/271
Donalar k., Tataran-ı Yanbolu: TD 222/89
Donalar k., Yenice-i Çırpan kz., Çirmen l.: TD 370/335
Donalar k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/113
Donalar mz., Yanbolu kz., Silistre l.: TD 370/455
Donalı/Donalar k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/46
Donata k., Koritos n., Koritos kz., Mora l.: TD 367/152
Donato/İksinorevidi k., Badracık n., Badracık kz.,
Tırhala l.: TD 101/280
Dondurma Adası, Dimetoka kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/37
Donurcalı k., Edirne n., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/8
Donuzbükü k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/232
Donuzcalı k., Tataran-ı Aktav: TD 223/122
Donuzcu k., Müselleman-ı Çirmen: TD 172/131
Donuzcu k., Tataran-ı Aktav: MAD 4995/62
Donuzcu/Donuzculu/Donuzcular k., Yörükan-ı Tanrıdağı:
TD 230/111
Donuzcular k., Çatalca n., Çatalca kz., Tırhala l.: TD
101/253
Donuzcular k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/94
Donuzculu k., Eceovası n., Gelibolu kz., Gelibolu l.:
TD 75/475
Donuzculu k., Karıyaya n., Gelibolu kz., Gelibolu l.:
TD 75/257
Donuzderesi k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/88
Donuzlu k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/95
Donuzluçelebi çf., bk. Mehmed çf., Gunoyniçe k.,
Blagay n., Foça kz., Hersek l.
Donuzlulu k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/126
Donuzpınarı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/130
Donuzpınarı/Acemhoca k., Silistre kz., Silistre l.: TD
483/313
Donuzviranı/Arpaç k., Rusikasrı kz., Silistre l.: TD
215/203
Donuzviranı/Katırviranı k., Edirne n., Edirne kz., Sağkol,
Paşa l.: TD 20/13
Doplay k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.: TD
144/217
Doraç k., Akçahisar kz., Ohri l.: TD 367/407
Dorahi k., Londar, Karitena n., Karitena kz., Mora l.:
TD 367/161
Dorapoli k., Modoniçe n., İzdin kz., Agrıboz l.: TD 367/98
Dorekurik k., Malakas n., Belgrad kz., Avlonya l.: TD
94/17
Dorez k., Çirmenika n., İşpat kz., İlbasan l.: TD 367/448
Dorgoyovaç k., Pirlep n., Semendire kz., Semendire l.:
TD 1011/469
Dorize k., Arhos n., Arhos kz., Mora l.: TD 390/193
Dorize k., Delvine n., Delvine kz., Avlonya l.: TD 94/276
Dorize k., Draç kz., İlbasan l.: TD 477/223
Dorize k., Karitena n., Karitena kz., Mora l.: TD 367/159
Dorize k., Krevukor n., Karitena kz., Mora l.: TD 367/158
Dorize k., bk. Kankayna k., Mizistre n., Mizistre kz.,
Mora l.
Dorize/Ayo Andreya k., Livadiye n., Livadiye kz.,
Agrıboz l.: TD 367/91
Dorkova k., Tatarbazarı kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/110
Dorodol/Neknofça k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 130/43
Doroni k., Bihor n., Bihor kz., Prizrin l.: TD 167/390
Doroşkofça k., Çernereka n., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/579
Doroti k., Topolniçe n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/334
Doroz k., Iskırapar n., Belgrad kz., Avlonya l.: TD 94/60
Doruatlı k., Filibe kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/95
Dorupar m., Pirlepe nf., Pirlepe kz., Sağkol, Paşa l.:
TD 370/168
Dosiçe k., Birçe n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD 164/33
Dosmir k., Gora n., Ohri kz., Ohri l.: TD 367/379
Dospey k., Samakov kz., Paşa l: TD 370/116
Doşa k., İstifa n., İstifa kz., Agrıboz l.: TD 367/84
Doşa m., Kerpiniş nf., Kerpiniş n., Kerpiniş kz.,
Tırhala l.: TD 105/256
Doşani k., Opar n., Görice kz., Solkol, Paşa l.: TD 70/228
Doşile/Toskesi/Toskeşi k., Apokrı n., Kerpiniş kz.,
Tırhala l.: TD 101/322
Doşkohor/Kaloyanat k., Modoniçe n., İzdin kz., Agrıboz l.: TD 367/101
Doşniçe k., Zagorye, Argirikasrı kz., Avlonya l.: TD
94/270
Dotemyano m., Gardik k., Mizistre n., Mizistre kz.,
Mora l.: TD 367/166
Dovalna/Kokino Milyo/Privol k., Tırhala n., Tırhala kz.,
Tırhala l.: TD 105/103
Doviçane k., Sovalak n., Kerpiniş kz., Tırhala l.: TD
101/316
Doviçe, bk. Toviçe
Dovik k., Ostroviçe n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.: TD
28/165
Dovikari k., bk. Marki Novasile k., Vılkili n., Peremedi kz., Avlonya l.
Dovişte k., Siroz kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/70
Dovolyani k., Yukarı Debri n., Debri kz., Ohri l.: TD
367/394
Dovra k., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/263
Dovrani k., Grebene kz., Yanya l.: TD 367/289
Dovruş k., Fenar n., Fenar kz., Tırhala l.: TD 101/190
Doyani k., Derrepoli n., Argirikasrı kz., Avlonya l.:
TD 94/88
Doyçik (?) k., Yaseniçe n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/21
Doyçin m., Kratova nf., Kratova kz., Köstendil l.: TD
167/245
Doyçinçe k., İznepol n., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 82/107
Doyçinçe k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/224
Doyçinofça k., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/199
Doyçoviçe k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/229
Doydoğan k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/66
Doyduklar k., Yenişehir n., Yenişehir kz., Tırhala l.:
TD 101/162
Doyka k., Trebine n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD 164/110
Doykinçe k., Şehirköy kz., Paşa l.: TD 370/229
Doykinçe k., Voynugan-ı Istabl-ı Amire: MAD 81/50b
Doykofça k., Gorna Krayişte n., Ilıca kz., Köstendil l.:
TD 167/243
Doykofça k., Radomir n., Ilıca kz., Köstendil l.: TD
167/238
Doykofça k., Zagorye n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/573
Doymuşlar k., Akçakızanlık kz., Çirmen l.: TD 370/331
Doymuşlar k., Çernovi kz., Niğbolu l.: TD 370/558
Doymuşlar k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/20
Doymuşlar k., Silistre kz., Silistre l.: TD 370/394
Doymuşlar k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD 370/543
Doymuşlar k., Yörükan-ı Naldöken: TD 223/79
Doymuşlar k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/5
Doymuşlar k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/260
Doymuşlu k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/77
Doymuşlu/Doymuşlar k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD
230/50
Doyniçe k., Prizrin n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD 167/378
Doynovik m., Sirkani k., Ras n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD 56/58
Doyo m., Ribniçe k., Bedriç n., Ustrumca kz., Köstendil l.: TD 167/283
Doyran Gölü, Ustrmuca kz., Köstendil l.: TD 167/204
Doyran/Bamir k., Lofça kz., Niğbolu l.: MAD 11/251b
Doyrangölü dalyanı, Ustrumca kz., Köstendil l.: TD
167/270
241
Doyrangölünefs/Piskovine/Poyanine k., Doyrangölü n.,
Ustrumca kz., Köstendil l.: TD 167/271
Doyranlı k., Yörükan-ı Tanrıdağı: TD 230/56
Doyranobası k., Lofça kz., Niğbolu l.: TD 370/537
Doyuktatar k., Tataran-ı Yanbolu: TD 222/94
Doyvabrod (?) mz., Morava n., Pojega kz., Semendire l.: TD 1011/905
Dozçe mz., Rakitne k., Mostar n., Mostar kz., Hersek l.:
TD 76/158
Döğencikli k., bk. Kenez k., Yenice-i Karasu kz.,
Solkol, Paşa l.
Döğenli k., Yörükan-ı Ofçabolu: TD 224/30
Döğerci Bahşi k., Müselleman-ı Çingane: TD 191/47
Döldöken k., Yörükan-ı Kocacık: TD 222/14
Döldöken-i Cedid k., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/9
Döldöken-i Köhne k., Edirne kz., Sağkol, Paşa l.: TD
370/8
Dölekli k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/105
Dölekli k., bk. Alabaş k., Yenişehir n., Yenişehir kz.,
Tırhala l.
Dömbeni k., Bihlişte kz., Solkol, Paşa l.: TD 70/248
Dömeke Gölü, Dömeke n., Çatalca kz., Tırhala l.: TD
101/272
Dömeke k., Hulumiç n., Hulumiç kz., Mora l.: TD 390/95
Dömeke kl., Dömeke n., Çatalca kz., Tırhala l.: TD
101/243
Dömeke n., Çatalca kz., Tırhala l.: TD 101/1
Dömeke nf., Dömeke n., Çatalca kz., Tırhala l.: TD
101/45
Dömenik k., Alasonya n., Alasonya kz., Tırhala l.: TD
101/22
Döngeçkonulduğu (?) mz., Prevadi kz., Silistre l.: TD
65/63
Dörtbakkal k., Hırsova kz., Silistre l.: TD 370/413
Dövezençe k., Nogoriçe n., İştib kz., Köstendil l.: TD
267/855
Dövüşler k., Yenişehir n., Yenişehir kz., Tırhala l.: TD
101/168
Dövüşler k., Yörükan-ı Selanik: TD 225/113
Drabnik k., Dubrovnik n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/372
Draç k., Koçana n., İştib kz., Köstendil l.: TD 167/260
Draç kl., Draç kz., İlbasan l.: TD 367/437
Draç kz., İlbasan l.: TD 367/440
Draç kz., Hersek l., Kıbtiyan: TD 120/169
Draç memlahası, İlbasan l., Ohri l.: TD 367/411
Draçani k., İmote n., Mostar kz., Hersek l.: TD 174/141
Draçani k., Mostar n., Mostar kz., Hersek l.: TD 91/185
Draçani k., Prokine n., Mostar kz., Hersek l.: TD 174/159
Draçeva/Draçova k., Popova n., Nova kz., Hersek l.:
TD 91/164
242
Draçeva mz., Luka n., Foça kz., Hersek l.: TD 987/103
Draçevaç k., Ostroviçe n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD
164/361
Draçeviçe n., Nova kz., Hersek l.: TD 174/10
Draçiçe k., Premorye n., Mostar kz., Hersek l.: TD
174/149
Draçişte k., Drama kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/34
Draçişte k., Narda kz., Yanya l.: TD 350/48
Draçkalesi nf., Draç kz., İlbasan l.: TD 367/440
Draçkova k., Karaverye kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/139
Draçofça-i Gorna k., Tikveş n., Ustrumca kz., Köstendil l.: TD 167/281
Draçova k., Depedelen kz., Avlonya l.: TD 94/322
Draçova k., Üsküb kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/133
Draçova k., Zihne kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/43
Draçoviçe k., Avlonya kz., Avlonya l.: TD 94/320
Draçoviçe k., Blagay n., Foça kz., Hersek l.: TD 91/207
Draçoviçe k., Florina kz., Solkol, Paşa l.: TD 235/128
Draçoviçe k., İskenderiye n., İskenderiye kz.,
İskenderiye l.: TD 367/312
Draçoviçe k., Popova n., Nova kz., Hersek l.: TD 987/79
Draçoviçe/Riç k., Riç n., Avlonya kz., Avlonya l.: TD
94/17
Draga k., Klopotnik n., Vulçıtrın kz., Vulçıtrın l.: TD
167/343
Draga k., Tırgovişte n., Prizrin kz., Prizrin l.: TD 167/380
Draga mz., Ostroviçe n., Iskıradin kz., Bosna l.: TD
164/333
Dragaçeva k., Pojega n., Pojega kz., Semendire l.: MAD
506/25
Dragaçiçe mz., Lepaniçe n., Rudnik kz., Semendire l.:
TD 1011/596
Dragaçik k., Morava n., Pojega kz., Semendire l.: TD
1011/840
Dragaçinçe mz., bk. Banofça mz., Rudnik kz., Semendire l.
Dragaçna k., Prizrin kz., Prizrin l.: TD 367/334
Dragalik k., Saray n., Saray kz., Bosna l.: TD 164/206
Dragalofça k., Sofya kz., Paşa l.: TD 370/197
Dragalofça k., Timok n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/575
Dragamisko k., Koron n., Koron kz., Mora l.: TD 80/968
Dragan k., bk. İştika k., Bihlişte kz., Solkol, Paşa l.
Dragan/Şirgote k., Lofça kz., Niğbolu l.: MAD 11/237a
Dragan Pabuccı m., Sofya nf., Sofya kz., Paşa l.: TD
370/191
Dragana k., Lefkada bölgesi, Aya Mavra kz., Karlıili l.:
TD 367/15
Dragana k., Livadiye n., Livadiye kz., Agrıboz l.: TD
367/87
Dragani k., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/272
Dragani-yi Büzürk k., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/272
Dragani-yi Küçük k., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/272
Draganiçe k., Berkofça kz., Paşa l.: TD 370/239
Draganiçe k., Kestorya kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/164
Draganiçe k., Ostrova, Siroz kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/71
Draganiçe k., Timurhisarı kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/58
Draganiçe k., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/568
Draganik k., Ras n., Yenibazar kz., Bosna l.: TD 164/78
Dragano k., bk. Petrovişte k., Balyabadra kz., Mora l.
Draganofça k., Şumnu kz., Niğbolu l.: TD 370/551
Draganova k., Tırnova kz., Niğbolu l.: TD 370/542
Draganova mz., Bana Rudine n., Nova kz., Hersek l.:
TD 174/160
Dragarina k., Manastır kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/158
Dragarjani k., Manastır kz., Sağkol, Paşa l.: TD 370/162
Dragaşeva k., Virbanya, Virhovine n., Brod kz.,
Bosna l.: TD 164/35
Dragaşevaç k., Lefçe n., Zagırlata kz., Alacahisar l.:
TD 1011/782
Dragaşin k., Osad n., Uziçe kz., Semendire l.: TD 144/288
Dragaşnofça k., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/592
Dragatiçe k., Istarosile n., Novabırda kz., Vulçıtrın l.:
TD 167/327
Dragay k., Yanya kz., Yanya l.: TD 367/269
Dragçik k., Valyeva n., Uziçe kz., Semendire l.: TD
144/208
Drageleva k., Burmaz n., Foça kz., Hersek l.: TD 174/9
Drageleva k., Dubrava n., Foça kz., Hersek l.: TD 174/7
Drageva k., Aydos bölgesi, Angelikasrı kz., Karlıili l.:
TD 367/6
Dragıbrad k., Çernereka n., Vidin kz., Vidin l.: TD
370/577
Dragıçinçe k., bk. Gorniçe k., Gorna Krayişte n.
Dragılik k., bk. Kameniçe k., Belgrad n., Belgrad kz.,
Semendire l.
Dragılofça k., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/592
Dragılova mz., Malişova n., Ustrumca kz., Köstendil l.:
TD 167/277
Dragılovine k., Olofça n., Vişegrad kz., Bosna l.: TD
164/120
Dragışe mz., Alacahisar n., Alacahisar kz., Alacahisar l.: TD 167/404
Dragışte k., Debri n., Hasha-i Arnavud kz., Prizrin l.:
TD 499/272
Dragi mz., Prevadi kz., Silistre l.: TD 370/437
Dragiçova k., Sofya kz., Paşa l.: TD 130/233
Dragik bşt., Burmaz n., Foça kz., Hersek l.: TD 174/307
Dragik bşt., Drajniçe n., Mostar kz., Mostar kz.,
Hersek l.: TD 174/266
Dragik bşt., Dubrava n., Foça kz., Hersek l.: TD 174/302
Dragik bşt., Gaçka n., Nova kz., Hersek l.: TD 174/205
Dragik bşt., Onogoşta n., Nova kz., Hersek l.: TD 174/213
Dragik bşt., Pivebana n., Nova kz., Hersek l.: TD 174/201
Dragik bşt., Tara n., Prepolye kz., Hersek l.: TD 174/242
Dragik çf., Memlaha-i Zir n., Srebreniçe kz., İzvornik l.:
TD 173/84
Dragik/Kadı korusu mz., bk. İrsil mz., Prokine n.,
Mostar kz., Hersek l.
Dragik veled-i Brestiçnik bşt., Poliçe n., Mostar kz.,
Hersek l.: TD 174/287
Dragik veled-i Dimitri çf., Vuvaç k., Seniçe n.,
Yenibazar kz., Bosna l.: TD 164/94
Dragik veled-i Humişe çf., Gorna Ustob k., Saray n.,
Saray kz., Bosna l.: TD 164/258
Dragik veled-i Radosav bşt., Dubrava n., Foça kz.,
Hersek l.: TD 174/305
Dragikine k., Prokine n., Mostar kz., Hersek l.: TD
174/158
Dragikine mz., Prokine n., Mostar kz., Hersek l.: TD
174/98
Dragile bşt., Dolna Rudine n., Nova kz., Hersek l.: TD
174/180
Dragile bşt., Draçeviçe n., Nova kz., Hersek l.: TD
174/168
Dragile bşt., Gorna Rudine n., Nova kz., Hersek l.:
TD 174/189
Dragile bşt., Kukan n., Prepolye kz., Hersek l.: TD
174/228
Dragile bşt., Mileşeva n., Prepolye kz., Hersek l.: TD
174/231
Dragile bşt., Pivebana n., Nova kz., Hersek l.: TD 174/201
Dragile bşt., Tara n., Prepolye kz., Hersek l.: TD 174/243
Dragilik mz., Peştan Dağı, Belgrad kz., Semendire l.:
MAD 506/18
Dragilovik/Gorançe k., Pivebana n., Nova kz., Hersek l.: MAD 584/65
Dragine k., İskenderiye n., İskenderiye kz., İskenderiye l.: TD 367/307
Dragine k., Tikveş n., Ustrumca kz., Köstendil l.: TD
167/282
Dragine k., bk. İpekova k., Timurhisarı kz.
Dragine mz., İskenderiye n., İskenderiye kz., İskenderiye l.: TD 367/310
Dragini k., İstaviç n., Bihor kz., Prizrin l.: TD 167/389
Dragişe veled-i İçvitko k., Belgrad n., Neretva kz.,
Bosna l.: TD 164/33
Dragişte k., Karaverye kz., Solkol, Paşa l.: TD 167/140
Draglan k., Korskajupe n., Mostar kz., Hersek l.: TD 91/5
Dragliçkova k., bk. Petreva k., Varna kz., Silistre l.
Draglit k., Çernereka n., Vidin kz., Vidin l.: TD 370/579
Dragna k., Hortaç n., Selanik kz., Solkol, Paşa l.: TD
167/102
243
Dragnik mz., Dalamuç n., Neretva kz., Bosna l.: TD
164/347
Dragobera