close

Enter

Log in using OpenID

bronz madalya

embedDownload
1
Istanbul Ticaret Odası'nın haber ve bil~i portalı
istanbul Ticaret Odası ' nın Aralık ayı
olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı
Muharrem Keçeli başkanlığında yapıldı.
Aylık ekonomik konutann ete atındığı
toplantıda ilk sözü alan İT O Yön etim
Kurulu
Başkanı
Murat
Y alçıntaş
Türkiye · nin geçen haftayı AB ile ilgili
Hannov er 2007 Sanay i Fuarı ' nda Türkiy e Partner Ülke!
Fuara katılım için basvurular başl adı!
Son Başvuru tarihi 29 ARALIK · a kadar uzatı lmıştır ! !!
İTO ve TRiPTEK İŞBİRLİGİ
Oda · mız ile Triptek firması arasında web
sayfalannın reytingine yonelik bir proje
tsr•wou• rıc••u oo•sı baştatılmış tır. TRİP ,İnternet web sitesi
istatistiklerini güvenli, kapsamlı ve merkezi
TR1PTCIC A .S .
bir sistem üzerinde tutan, hangi internet
l$Dl Rl1GlYLC !
sayfasına, kaç kişinin, nereden, ne zaman,
ne kadar süre ile vb. giriş yaptığını saptayıp, bu veriler
doğrultusunda
istatistikler ve analizler oluşturan, online bir
platformdur. Tamamen Türk yazılırncılar tarafından geliştiriten bu
platform ile Hedef; TOrk int ernet sektöründe tarafsız bir ölçümleme
sistemi kurarak sektörde yapı taşı olmaktır.
-
·~-.....-
TR1P
-
TICARET
-- ....-r,.~
TRIP
~-iSTANBUL TİCARET ODASI
BAŞARILI
•
VERGI
••
•
MUKELLEFLERI
2005
Bu eserin tüm telifhakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir.
Eser üzerinde 5846 sayılı FSEK tarafından sağlanan tüm haklar saklıdır. İTO'nun ve yazarın adı belirtilmek
eserden normal ölçüde alıntı yapılabilir.
koşuluyla
İTO'nun ve yazarın yazılı izni olmadan eserin tamamı veya bir bölümü fotokopi, faksimile veya başka bir araçla
çoğaltılamaz,
dağıtılamaz,
elektronik ortamlarda ticari ya da
başka
bir amaçla
İstanbul Ticaret Odası :00.07.44 BAŞ
Başarılı
Vergi Mükellefleri: 2005
İstanbul, 2006, 80 sayfa
1. ADRES KATALOÖU,TÜRKİYE
I. ADRES KATALOÖU, BAŞARILI VERGİ MÜKELLEFLERİ
IL İTO (ICOC)
ISBN: 9944-60-102-0
Türkçe
Reşadiye Caddesi, Eminönü 1 İstanbul
İTO BİLGİ HATTI
Tel: (212) 455 61 61
İTO yayınları için ayrıntılı bilgi
Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden
Te
Faks
E-posta
İnternet
Odarnız yayınlarına
alınabilir.
: (212) 455 63 29
: (212) 512 06 41
: [email protected]
: www.ito.org.tr
tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.
YAYINA HAZlRLlK, BASKI, CİLT
Pri\('e Grafik Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tel: (212) 527 33 24 • Faks: (212) 511 12 Ol
E-posta :[email protected][email protected]
kullanılamaz.
ÖNSÖZ
Gelir idaresinin yeniden yapılandmidığı ve vergi sisteminin daha etkin ve basit hale getirilmesi
amacıyla gelir ve kurumlar vergisi oranlarımn düşürüldüğü 2006 yılında, yatınm araçlan üzerindeki
farklı vergilendirme uygulamalarına son verilmiş, kamu maliyesindeki iyileşmeden de faydalanılarak
gelir vergisinde ve bazı sektörlerde katma değer vergisinde indirim gerçekleştirilrniş, mali kesim
üzerindeki aracılık maliyetleri azaltılmıştır.
Kriz sonrası dönemde uygulamaya koyulan Ekonomik Program ve sağlanan siyasi istikrar
çerçevesinde, sık ı para, maliye ve gelir politikalan uygulanmış, makroekonomik istikrarı sürekli
kılacak ve ekonominin etkin, esnek ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlayacak olan yapısal reformlar
konusunda kararlı bir t~tum sergilenmiştir. Bu kapsamda kamu maliyesinde etkinliğin sağlanması,
mali sektörün güçlendirilmesi ve özel sektörün ekonomideki rolünün artırılması yönünde gerekli
düzenlemeler yapılmıştır.
Gerçekleştirilen yapısal reformlar ve özelleştirmeler ile bir yandan kamunun ekonomi içindeki
düzenleyici ve denetleyici işlevi kuvvetlendirilirken, diğer yandan özel sektörün ekonomi içindeki
ağırlığı artırılmıştır. Bunun sonucunda, ekonomide sağlanan güven ortamının da katkısıyla, ekonomik
büyüme özel sektör kaynaklı olmuştur.
Bu bağlamda, ticari yaşamın gelişmesi ve devlet ekonomisine katkı sağlanmasını ilke edinen
Odamız hem vergi tahsilatının arttınlması çalışmalarına katkıda bulunmak, hem de özverili ve girişimci
performanslarıyla yüksek düzeyde vergi ödeme başarısını gösteren üyelerimizi takdir ve teşvik etmek
amacıyla 1977 yılından beri yüksek düzeyde vergi veren üyelerini ödüllendirmektedir.
Her yıl Mart ayında başlayıp bir sonraki yılın Mart ayına kadar devam etmekte olan başvuru
sürecini müteakip yapılan değerlendirme neticesinde ödül alan üyelerimizin isimlerinin kalıcı olmasını
sağlamak için ayrıca bir katalog ve CD hazırlanıp, yayınlanmaktadır.
geleneksel ödüllendirmemiz yanında bu sene ortaya konulan ve
bölümlerde verdiğimiz yeni ödül kriterlerimiz çerçevesinde yüksek düzeyde vergi
ödeyerek değerlendirmeye giren ve ülkemizin kalkınmasında katkıda bulunan değerli üyelerimize
takdirlerirnizi sunar,bu yayını hazırlayan Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Şubesi Araştırma Raportörü
Hakan Arca 'ya teşekkür ederim.
28
yıldır düzenlediğimiz
ayrıntılarını diğer
Dr. Cengiz Ersun
Genel Sekreter
2005 YILI VERGİ ÖDÜLLERİ KRİTERLERİMiZ
Geleneksel "Başanh Vergi Mükellefleri" çalışması çerçevesinde 28 yıldır olduğu gibi, Odamız üyeleri arasında
2005 yılında aşağıdaki ödül kriterleri kapsamında vergi ödülü alma başarısı gösterenler ödüllendirilmiştir.
1. Geleneksel Vergi Ödülü
Kurumlar Vergİsİ
YTL.
Plaket
Altın Madalya
Gümüş Madalya
Bronz Madalya
Takdirname
Altın
4.500.000
2.500.000
1.050.000
530.000
280.000
Gelİr Vergisi
YTL.
Altın
Plaket
Altın Madalya
Gümüş Madalya
Bronz Madalya
Takdirname
2.
ve üstü
- 4.999.999,99- 2.499.999,99- 1.049.999,99- 529.999,99-
2.500.000
1.000.000
300.000
150.000
75.000
Geçtiğimiz yıllarda ödül
ve üstü
- 2.499.999,99- 999.999,99- 299.999,99- 149.999,99-
alan firmalar için de ayrıca;
a) 2005 yılı da dahil olmak üzere
kaydıyla "Devamlılık Ödülü",
geçtiğimiz
10 yıl üst üste
Odamız'dan
vergi ödülü
almış
olmak
b) Ekonomik kriz döneminde (200 1-2005) 4 yıl vergisini ödemiş olanlara (bilançoda son 4 yıl hiç zarar
olmak şartıyla) ve sözkonusu yıllardaki aşağıda belirtilen alt sınırları geçmek kaydıyla
"İstikrar Ödülü":
göstermemiş
YILLAR*
2001
2002
2003
2004
2005
KURUMLAR VERGİSİ
GELİR VERGİSİ
125.000.000.000 TL.
191.250.000.000 TL.
191.250.000.000 TL.
220.000.000.000 TL.
250.000 YTL.
50.000.000.000 TL.
76.5ÖO.OOO.OOO TL.
50.000.000.000 TL.
55.000.000.000 TL.
65.000 YTL
* Yukarıda belirtilen alt sınırlarda bir önceki yılın vergi dönemi esas alımr.
3.
Yukarıda
değer
belirtilen alt limitler dışında kalan ancak vergi mükellefiyetierini yerine getiren ve kayda
performans gösteren firmalar için de yeni ödüller belirlenmiştir:
i. "Teşvik Ödülü" Kriterleri
- Kurumlar Vergisi için
- Gelir Vergisi için
145.000- ile 280.000-YTL. arası
37.500- ile 7:5.000-YTL. arası
ii. "Yeni Kuruluş Teşvik Ödülü" Kriterleri
Kurulduğu ilk yılda vergi verme konumundaki başarılı performansı
- Kurumlar Vergisi için
70.000 -ile 280.000-YTL. arası
- GelirVergisi için
18.750- ile 75 .000-YTL. arası
değerlendirmek
üzere:
İÇİNDEKİLER
Sayfa No.
1. GELENEKSEL VERGİ ÖDÜLÜ
I-2005 YILI GELİRLERİ ÜZERİNDEN EN ÇOK KURUMLAR VERGİSİ
ÖDEYEN MÜKELLEFLER
A- 4.500.000 YTL ve yukarısı (ALTIN PLAKET) ...................................................................... 11
B- 2.500.000.-4.499.999 YTL arası (ALTIN MADALYA) ........................................................... 17
C- 1.050.000.- 2.499.999YTLarası (GÜMÜŞ MADALYA) ....................................................... 21
D- 530.000.-1.049.999 YTL arası (BRONZ MADALYA) ........................................................... .27
E- 280.000.- 529.999 YTL arası (TAKDİRNAME) ..................................................................... 31
II- 2005 YILI GELİRLERİ ÜZERİNDEN EN ÇOK GELİR VERGİSİ
ÖDEYEN MÜKELLEFLER
A- 2.500.000.YTL ve yukarısı (ALTIN PLAKET) ...................................................................... .37
B- 1.000.000.- 2.499.999YTLarası (ALTIN MADALYA) .......................................................... 38
C- 300.000.-999.999 YTL arası (GÜMÜŞ MADALYA) .............................................................. 39
D- 150.000.-299.999 YTL arası (BRONZ MADALYA) ............................................................. ..41
E- 75.000.-149.999 YTL arası (TAKDİRNAME) ...................................................................... ..42
2. DEVAMLlLIK ÖDÜLLERİ
I- 2005 YILI GELİRLERİ ÜZERİNDEN EN ÇOK KURUMLAR VERGİSİ .............................. .45
ÖDEYEN MÜKELLEFLER
II- 2005 YILI GELİRLERİ ÜZERİNDEN EN ÇOK GELİR VERGİSİ .......................................49
ÖDEYEN MÜKELLEFLER
3. İSTiKRAR ÖDÜLLERİ
I- 2005 YILI GELİRLERİ ÜZERİNDEN EN ÇOK KURUMLAR VERGİSİ .............................. .53
ÖDEYEN MÜKELLEFLER
II- 2005 YILI GELİRLERİ ÜZERİNDEN EN ÇOK GELİR VERGİSİ ...................................... .57
ÖDEYEN MÜKELLEFLER
4. TEŞVİK ÖDÜLLERİ
I- 2005 YILI GELİRLERİ ÜZERİNDEN EN ÇOK KURUMLAR VERGİSİ ............................... 61
ÖDEYEN MÜKELLEFLER
5. ALFABETiK FİHRİST ...................................................................................................... 65
•
GELENEKSEL
VERGI
••
••
•
O DULLERI
•
•
KURUMLAR
VERGISI
••
•
MUKELLEFLERI
9
4.500.000,00 - 99. 999.999.999, 99. -YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER
***** ALTIN PLAKET *****
FİRMA ADI... ................... : TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
ADRESi... ......................... : 4.LEVENT BÜYÜKDERE CAD. PEMBEGÜL SOK. BEŞİKTAŞ
TELEFON 1 FAX .. ........... : 2123 160000 102123160916
SİCİLNO ......................... : 4311 12
FAALİYET KONUSU .....: BANKAClLIK
VERGİ MİKTARI... ......... : 723.108.548,91. -YTL.
FİRMAADL.. ...................: ARÇELİK ANONiM ŞİRKETİ
ADRESi.. .......................: SÜTLÜCE KARAAGAÇ CAD.N0.2-6 BEYOGLU
TELEFON 1FAX.............: 2165858585 / 02165858080
SİCİL NO ......................... : 54957
FAALİYET KONUSU ..... : HER TÜRLÜ ELK VE ELKTRKSZ EV ALETLERİ İMAL VE SATIŞ
VERGİ MİKTARI.. .......... : 106.304 .682,35.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRESi... ......................... : MUALLİM NACİ CAD.N0.69 ORTAKÖY
TELEFON 1 FAX .. ........... : 2122275200 102122603504
SİCİL NO .........................: 85696
FAALİYET KONUSU ..... : ISITMA, SOGUTMA,KLİMA CİHAZLARI iMALAT VE TOPT. STŞ
VERGİ MiKTARl ............: 62. 161.683,70 .- YTL.
FİRMA ADI... ...................: DENİZBANK A.Ş.
ADRESi... .........................: BÜYüKDERE CAD.NO. 106 ESENTEPE
TELEFON / FAX. . ........... : 2 123364155 / 02123363002
SictL NO ......................... : 368587
FAALİYET KONUSU ..... : BANKAClLIK
VERGİ MİKTARI.. .......... : 56.906.531,84 .-YTL.
FİRMA ADI... ...................: HÜRRİYET GAZETECiLİK VE MAT. A.Ş.
ADRESi.. .......................... : EVREN MAH.GÜLBAHAR CAD. HÜRRiYET MEDYA TOHERS GÜNEŞLi
TELEFON 1 FAX..............: 2518170000 / 02126770182
SiCiL NO .........................: 78044
FAALİYET KONUSU ..... : GAZETECiLİK VE MATBAACILIK
VERGİ MİKTARI.. .......... : 33 .462.058,63 . -YTL.
FİRMA ADI... ................... : T RAKYA CAM SANAYİ A.Ş.
ADRESi... ......................... : İŞ KULELERİ KULE-3 4 . LEVENT
TELEFON 1 FAX.............. : 2123505050 102123505070
SİCİLNO .........................: 151415
FAALİYET KONUSU .....: DÜZCAM.OTOCAMI,BUZLU CAM
VERGİ MİKTARI .............: 33.443.425,79.-YTL.
FİRMA ADI... ...................: AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ADRESi... ......................... : KOZYATAGI MAH.KAYA SULTAN SOK. H.BAGDATLIOGLU İŞMR.N.97 K.5-8 BOSTANCI
TELEFON 1 FAX ............. : 2165713000 / 02165713011
SİCİLNO ......................... : 129269
FAALİYET KONUSU ..... : ÇiMENTO TiCARETi
VERGİ MiKTARL ............: 30.697.360, 87.-YTL.
FİRMA ADI... ...................: BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ADRESİ... .........................: ÇAKMAK MAH.BALKAN CAD.N0.51 ÜMRANiYE
TELEFON 1 FAK.............: 21652895 10102165289519
SİCİL NO .........................: 128825
FAALİYET KONUSU .....: BEYAZ EŞYAIMALAT
VERGİ MİKTARI ............: 28.118.659,84.-YTL.
ll
4.500.000,00 - 99. 999. 999. 999, 99. -YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER
***** ALTIN PLAKET *****
FİRMA ADI... ................... :HEDEF ECZA DEPOSU
ADRESİ.. .......................... :GÖZTEPE MAH.ORHANGAZİ CAD. KARANFiL SOK.N0.64 BAGCILAR
TELEFON 1 FAX ............. :2124455200 102124454833
SİCİL NO ......................... :296395
FAALİYET KONUSU ..... :İLAÇ DAGITIM
VERGİ MİKTARI.. .......... :24.777.244, 53 .-YTL.
FİRMA ADI.. .................... :MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş
ADRESİ.. .......................... :DAVUTPAŞA, BURMALI ÇEŞME SOK. ASKERİ FIRIN YOLU N0.2 TOPKAPI
TELEFON 1 FAX ............. : 2124823500 102124823525
SİCİL NO ......................... : 94468
FAALİYET KONUSU ..... :MOTORLU ARACA İMALİ, İTHALİ,SATIŞI
VERGİ MİKTARI. .......... : 20.584.237, 01.-YTL.
FİRMA ADI.. .................... : A-TEL PAZARLAMA VE SERViS HİZMETLERİ A.Ş.
ADRESi.. .......................... : BAYAR CAD.GÖLBAHAR SOK. KVK PLAZA N0.14 KAT.5 KOZYATAGI
TELEFON 1 FAX ............. : 2164100606102164454878
SİCİL NO ......................... : 421605
FAALİYET KONUSU ..... : TELEKOMÜNiKASYON
VERGİ MİKTARI.. .......... : 19.690.614,07.-YTL.
FİRMA ADI.. .................... : NUH ÇiMENTO A.Ş
ADRESİ.. .......................... : İNÖNÜ CAD.N0.102 KAT.6 KADIKÖY
TELEFON 1 FAX ............. : 2623162000102625114121
SİCİL NO ......................... : 426071
FAALİYET KONUSU ..... : ÇiMENTO KLİNKER ÜRETİM VE SATIŞ
VERGİ MİKTARI.. .......... : 18.805.264,40.-YTL.
FİRMA ADI.. .................... : MİLLİ REASÜRANS TÜRK A.Ş.
ADRESİ.. .......................... : TEŞVİKiYE CAD.N0.43/57 TEŞVİKiYE
TELEFON 1 FAX.............. : 2122314730 1 02122308608
SİCİL NO ......................... : 15744
FAALİYET KONUSU ..... : MÜKERRER SİGORTA
VERGİ MİKTARI.. ........... : 18 .228.816,33 .-YTL.
FİRMA ADI.. .................... : TAKASBANK A.Ş.
ADRESİ.. .......................... : AB İDE İ HÜRRiYET CAD. KAPLANCALI İŞ MERKEZi N0.286 ŞİŞLİ
TELEFON 1 FAX .............. : 2ı23 ı52525 1 02ı23 ı52534
SİCİL NO ......................... : 276870
FAALİYET KONUSU ..... : BANKAClLIK
VERGİ MİKTARI.. .......... : 17.936.811,72 .-YTL.
FİRMA ADI.. .................... : ANADOLU HAYAT EMEKLİLİKA. Ş.
ADRESİ.. .......................... : İŞ KULELERİ KULE 2 KAT.ı7-20 4.LEVENT
TELEFON 1 FAX .............. : 2123 ı 77070 1 02ı23 ı 77077
SİCİL NO ......................... : 265737
FAALİYET KONUSU ..... : HAYAT SİGORTACILIGI-EMEKLİLİK
VERGİ MİKTARI. ............ :ı6.979.991,56.-YTL.
FİRMA ADI.. .................... : ANADOLUBANK ANONiM ŞİRKETİ
ADRESi.. .......................... : CUMHURİYET MAH.SİLAHŞOR CAD. EVRONOZZADE SOK.N0.77 BOMONTİ
TELEFON 1 FAX ............. : 2ı22969811 1 02ı229657ı5
SİCİL NO ......................... : 368589
FAALİYET KONUSU ..... : BANKAClLIK
VERGİ MİKTARI. ............ :ı6. 684.369,50 .-YTL.
12
4.500.000,00 - 99.999.999.999,99.-YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER
***** ALTIN PLAKET *****
FİRMA ADI... ................... : ABDi İBRAHiM İLAÇ SANAYİ&TİC. A.Ş.
ADRESi... ......................... : KOREŞEHiTLERİ CAD.N0.19 ZİNCİRLİKUYU
TELEFON 1 FAK............. : 2123541800 102122746039
Sİ CiL NO ......................... : 130296
FAALİYET KONUSU ..... : BEŞERİ tLAÇ iMAL VE SATIŞI
VERGİ MİKTARI .............: 16.614.887,00.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : TOYOTASA TOYOTA- SABANCI PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş.
ADRESi... ......................... : GÜLSUYU MEVKİİ ANKARA ASFALTIMALTEPE
TELEFON 1 FAX. ............. : 2164585858 / 02163701947
SiCiL NO ......................... : 444939
FAALİYET KONUSU .....: OTOMOTiV
VERGİ MİKTARI . ............ : 16.457.177,82.-YTL.
FİRMAAD!... ................... : ES ECZADEPOSU
ADRESi ............................ : ESKİ EDİRNE ASFALTl N0.558 SULTANÇİFTLİÖİ
TELEFON /FAX .. ........... : 2125940000 102125940014
SiCiL NO ......................... : 232499
FAALİYET KONUSU ..... : İLAÇ DAÖITIM
VERGİ MİKTARI . ............ :16 .417.229, 78.-YTL.
FİRMAADI... ................... : AXA OYAK SİGORTA A.Ş
ADRESi.. .......................... : MECLİSİ MEBUSAN CAD.NO. 81 SALTPAZARI
TELEFON 1 FAX........... : 2123342424
Si CiL NO ......................... : 98645
FAALİYET KONUSU .....: SİGORTACIUK HİZMETLERİ
VERGİ MİKTARI .. ......... : 15.846.206, 97.-YTL.
FiRMA ADI.. ....................: ANADOLU ISUZU OTOMOTiV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ADRESi.. ..........................: ANKARA ASFALT! ÜSTÜ SOÖANLIKKÖY KARŞISI KARTAL
TELEFON 1 FAX .............: 2626588433 102626588842
SİCİL NO ......................... : 173921
FAALİYET KONUSU .....: MİNİBÜS,KAMYON,KAMYONET,İMALAT,iTHALAT VE PAZARLAMA
VERGİ MİKTARI.. .......... :l5.1 48 .472, 09.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : COCA-COLA SATIŞ VE DAG. A.Ş.
ADRESi... ......................... : DEREİÇİ DEÖİRMEN BAHÇE CAD. ASENASOK.N0.30 YENİBOSNA
TELEFON 1 FAX ............. : 2122300011 / 02122414220
SİCİL NO ......................... : 274616
· FAALİYET KONUSU ..... : ALKOLSÜZ İÇECEK SATIŞ VE DAÖITIM
VERGİ MİKTARI ............ : 14 .788.839, 56.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : OMSAN LOJİSTİK A.Ş.
ADRESi... ......................... : TUGAY YOLU NO. lO CEVİZLİ
TELEFON 1FAX ............. : 2164585555 102164585454
SİCiL NO ......................... : 152793
FAALİYET KONUSU ..... : LOJİSTİK
VERGİ MİKTARI· ............ : 13 .700. 950, 03 .-YTL.
FİRMA ADI... ................... : KOÇ ALLIANZ SİGORTA A.Ş.
ADRESi... ......................... : KISIKLI CAD.NO. 1l ALTUNİZADE
TELEFON 1FAX ............. : 2165566666 / 02165566777
SİCİLNO ......................... : 6022
FAALİYET KONUSU ..... : HAYAT DIŞI SİGORTALAR
VERGİ MİKTARI ............ : 13 .352. 129, 7!.-YTL.
13
4.500.000,00- 99.999.999.999,99.-YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER
***** ALTIN PLAKET *****
FİRMA ADI... ................... : AK SİGORTAA. Ş.
ADRESİ... ......................... : MECLİSİ MEBUSAN YOKUŞ U NO. 147 BEYOGLU
TELEFON 1 FAX ............. : 2122519400102122430861
SİCİLNO ......................... : 80731
FAALİYET KONUSU ..... : SİGORTACILIK
VERGİ MİKTARI... ......... : 11.741.812, 34. -YTL.
FİRMA ADI... .......... :........ : TÜRK DEMİR DÖKÜM FAB. A.Ş.
ADRESİ... ......................... : KURTKÖY,ORHANLI CAD.MEZARLIK YANI PENDİK
TELEFON 1 FAX ............. : 2122960418102122960269
SİCİL NO ......................... : 53851
FAALİYET KONUSU ..... : ISITICI-SOGUTMA SİSTEMLERİ ÜRETİMİ
VERGİ MİKTARI ............ : 11.628.383, 90.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : TÜRKİYE GENEL SİGORTA A.Ş.
ADRESİ... ......................... : MECLİSİ MEBUSAN CAD. GENEL SİGORTA İŞ HANI N0.91 SALIPAZARI
TELEFON 1 FAX ............. : 2122520010/2122520260
SİCİL NO ......................... : 38676
FAALİYET KONUSU ..... : SİGORTACILIK
VERGİ MİKTARI... ......... : 10.230.927.66.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : KAPiTAL FACTORiNG HİZ. A.Ş.
ADRESi... ......................... : BÜYÜKDERE CAD.USO CENTER İS MERKEZi N0.61 KAT.8 MASLAK
TELEFON 1 FAX ............. : 2123300141 102123300155
SİCİL NO ......................... : 286850
FAALİYET KONUSU ..... : FACTORiNG HİZMETLERİ
VERGİ MİKTARI... ......... : 10.121.882, 70.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : TORUNLAR GIDA SANAYİ
ADRESi... ......................... : KAVACIK,RUZGARLIBAHÇE 95.SOK. N0.6 BEYKOZ
TELEFON 1 FAX ............. : 2125344860 1 02125346262
SİCİL NO ......................... : 198545
FAALİYET KONUSU ..... : TOPTAN GIDA MADDELERİ İTH. İHR.
VERGİ MİKTARI ............ : 9.875.147, 51.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : BETEK BOYA VE KiMYA SANAYİ A.Ş.
ADRESi... ......................... : ANKARAASFALTI HÜSEYiN ÇELİK SOK.N0.2 BOSTANCI
TELEFON 1 FAX ............. : 2165711000102165711235
SİCİL NO ......................... : 243658
FAALİYET KONUSU ..... : BOYA ÜRETİMİ VE SATIŞI
VERGİ MİKTARI... ......... : 9.295.569,00.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : İZOCAM TİC. VE SAN. A.Ş.
ADRESi... ......................... : YUKARI DUDULLU ORGANiZE SANAYİ BÖLGESİ 3 -CAD.N0.4 ÜMRANiYE
TELEFON 1 FAX ............. : 2122757222102122669769
SİCİL NO ......................... : 90639
FAALİYET KONUSU ..... : İZOLASYON MALZ. ÜRETİM VE SATIŞI
VERGİ MİKTARI... ......... : 8.789.609,34. -YTL.
FİRMA ADI... ................... : ASTEL KAGITÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ADRESi... ......................... : AŞİREFENDİ CAD.HANIMELİ SOK. KISMET HAN KAT.3 N0.307 SİRKECİ
TELEFON 1 FAX ............. : 2125990390 102125990395
SİCİL NO ......................... : 137334
FAALİYET KONUSU ..... : ÇOCUK BEZİ VE HİJYENİK PED
VERGİ MİKTARI... ......... : 8.653.864,41.-YTL.
14
4.500.000,00 • 99.999.999.999, 99. -YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER
*****ALTIN PLAKET *****
FİRMA ADI... ....... .......... : KVK TEKNOLOJi ÜRÜNLERİ A.Ş.
ADRESi... ......................... : BAYAR CAD.GÖLBAHAR SOK.KVK PLAZA NO. 14 KAT. lO KOZYATAGI
TELEFON 1FAX ............. :
SİCİL NO ......................... : 485046
FAALİYET KONUSU ..... : TELEKOMüNtKASYON
VERGİ MtKTARl ............ : 8.502.428,65.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ADRESi.. .......................... : İŞ KULELERİ. KULE 3 4.LEVENT
TELEFON 1 FAX ............. : 2123 160000 1 02123505034
SİCİLNO ......................... : 119071
FAALİYET KONUSU ..... : CAM EV EŞYASlİMALATI VE SATIŞI
VERGi MtKTARJ ............ : 8 .251.824,47.-YTL.
FİRMA ADI... ...................: BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTiK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ADRESi.. .......................... : SABANCI CENTER KULE 2 KAT.3 4.LEVENT
TELEFON 1 FAX ............. : 2122780021 102122811681
SİCİLNO ......................... : 126429
FAALİYET KONUSU .....: TEKERLEK LASTİGİ İMALİ VE SATIŞI
VERGİ M1KTARI ............ : 7.373. 018,20.-YTL.
FİRMA ADI... ...................: KURTULUŞ FACTORiNG HİZ. A.Ş.
ADRESi... .........................: HALKALI CAD.N0.207 SEFAKÖY
TELEFON 1 FAX .............: 2125207526 / 02125127999
SİCİL NO .........................: 293845
FAALİYET KONUSU .....: FACTORİNG HİZMETLERİ
VERGİ MiKTARl ............: 6.991.735, 90.-YTL.
FİRMA ADI.. .................... : ABDi İBRAHiM İLAÇ PAZARLAMA A.Ş.
ADRESİ.. ..........................: KORE ŞEHiTLERİ CAD.NO. 19 ZİNCiRLtKUYU
TELEFON 1 FAX ............. : 2 123541800 102122746039
SİCİLNO ......................... : 271212
FAALİYET KONUSU ..... : BEŞERi İLAÇ ALIM SATIMI
VERGİ MİKTARI ............ : 6.810.682, 79.-YTL.
FİRMA ADI ...................... : DEVA HOLDİNG A.Ş.
ADRESi............................ : BÜYÜKDERE CAD.NO.l99/A 4.LEVENT
TELEFON 1 FAX ............. : 2 122752700 / 02122661115
SİCİL NO ......................... : 70061
FAALİYET KONUSU ..... : BEŞERi İLAÇ üRETİMİ VE PAZARLAMASI
VERGİ MİKTARI ............ : 6.367.877,44 .-YTL.
FİRMA ADI.. .................... : AKPET AKARYAKIT DAG.PAZ.
ADRESİ.. .......................... : SÖGÜTLÜÇEŞME CAD.N0.87/ I KADlKÖY
TELEFON 1FAX ............. : 2164182020 / 02163388779
SİCİL NO ......................... : 366536
FAALİYET KONUSU ..... : AKARYAKIT DAGITJM VE PAZARLAMA
VERGİ MİKTARI... ......... : 5.910.567, 59.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLiLİK A.Ş.
ADRESi............................ : BAGLARBAŞI,KISIKLI CAD.NO.LJ ALTDNİZADE
TELEFON 1 FAX ............. : 2165566666 / 02165566777
SİCİL NO ......................... : 275433
FAALİYET KONUSU ..... : HAYAT SİGORTALARI VE BiREYSEL EMEKLiLİK
VERGİ MİKTARI ............ : 5.632.330, 30.-YTL.
15
4.500.000,00 - 99.999.999.999,99--YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYEriLER
***** ALTIN PLAKET *****
FİRMA ADI... ................... : ŞENPİLİÇ GIDA SANAYİ ANONiM ŞİRKETİ
ADRESi... ......................... : ALTINTEPE MAH.GALİPBEY CAD. NO.! MALTEPE
TELEFON 1 FAX ............. : 2165181020102165180008
SİCİL NO ......................... : 267790
FAALİYET KONUSU ..... : PİLİÇ ETİ ÜRETİMİ VE PAZARLAMA
VERGİ MİKTARI ............ : 5.209.265, 04. -YTL.
FİRMA ADI... ................... : DEVLET MALZEME OFİSİ BASlM MÜESS. MÜDÜRLÜGÜ
ADRESi... ......................... : DEVLET MALZEME OFİSİ KADIKÖY
TELEFON 1 FAX ............. : 2163241719102163241725
SİCİL NO ......................... : 120761
FAALİYET KONUSU ..... : KLASÖR BİLGİSAYAR FORMU, ZARF İMALATI
VERGİ MİKTARI... ......... : 4 .880.847, 88.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : İSTON A.Ş.
ADRESi... ......................... : ESKi EDİRNE ASFALT! ÜZERİ METRİS CEZAEVi KARŞISI GAZiOSMANPAŞA
TELEFON 1 FAX ............. : 2125378200102125378207
SİCİL NO ......................... : 228731
FAALİYET KONUSU ..... :BETON VE BETON ELEMANLAR! ÜRETMEK
VERGİ MİKTARI... ......... : 4.798 .307,39.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : EVREN MÜHENDİSLİK MİMARLIK MÜŞAViRLiK LTD.
ADRESi... ......................... : ESENTEPE MAH.HABERLER SOK.N0.8 ŞİŞLİ
TELEFON 1 FAX ............. : 2122589499 1 02122755760
SİCİL NO ......................... : 135738
FAALİYET KONUSU ..... : İNŞAAT
VERGİ MİKTARI ............ : 4 .735.946,19.-YTL.
16
2.500.000,00-4.499.999, 99. -YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER
*****ALTIN MADALYA*****
FİRMA ADI... ................... : MECOM SAGLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONiM ŞİRKETİ
ADRESi.. .......................... : KORE ŞEHITLERİ CAD.NO. 19 ZİNCİRLİKÜYU
TELEFON 1 FAX ............. : 2122721980 1 02122730629
SiCiL NO ......................... : 285742
FAALIYET KONUSU ..... : BEŞERI İLAÇ tMAL VE SATIŞI
VERGİ MİKTARI ............: 4 .424.382,19.-YTL.
FIRMA ADI.. ....................: BAYMER TURİZM VE YATIRIM A.Ş.
ADRESİ.. ..........................: HALİT ZiYA UŞAKUGİL CAD.NO. 1 BAKlRKÖY
TELEFON 1 FAX .............: 2 1 235 ı09ıO / 021235ı092 1
sıctL No .........................: ı 65205
FAALİYET KONUSU .....: TURiZM
VERGI MIKTARl ............ : 4. ı 48. ı 97 ,42.-YTL.
FIRMA ADI ...................... : ALKİM ALKALİ KiMYA ANONiM ŞİRKETİ
ADRESi............................ : GÜMÜŞSUYU MAH.İNÖNÜ CAD.NO.I5 TAKSİM
TELEFON 1 FAX ............. : 2 ı 22938550 1 02 ı 22527660
Sf CiL NO ......................... : 274053
FAALİYET KONUSU ..... : KIMYEVİ MADDE
VERGİ MİKTARI ............ : 4. ı34. 77 ı.32 .-YTL.
FIRMA ADI.. .................... : AMERICAN LIFE HAYAT SİG. A.Ş.
ADRESI.. .......................... : ESKI BÜYÜKDERE CAD.PARK PLAZA N0.22 KAT.2 MAS LAK
TELEFON 1 FAX ............. : 2ı23450220 102123450212
SİCİL NO .........................: 250562
FAALİYET KONUSU .....: SİGORTACTUK
VERGİ MIKTARl ............: 4 .105.260.60.-YTL.
FIRMA ADI.. .................... : İSviÇRE SİGORTA A.Ş.
ADRESI.. ..........................: KISIKLI CAD.N0.30 ALTUNİZADE
TELEFON 1 FAX ............. : 2164742000/02164741850
SICiL NO ......................... : 2504ı5
FAALİYET KONUSU ..... : SiGORTAClLlK
VERGİ MİKTARI ............ : 4.053 .418, 06.-YTL.
FIRMA ADI.. .................... : EKSPO FAKTORiNG A.Ş.
ADRESI.. .......................... : AYAZAÖA M.MEYDAN SK.B.DEREASFMEVK!I SPRING GIZ PLAZA B BLOK ŞİŞLİ
TELEFON 1 FAX ............. : 2ı22763959/ 02122763979
SİCİL NO ......................... : 439224
FAALİYET KONUSU ..... : FAKTORING
VERGİ MİKTARI ............: 4. 044.047, 19 .-YTL.
FİRMA ADI.. ....................: MOGAZ PETROL GAZLARI A.Ş.
ADRESi.. .......................... : BÜYÜKDERE CAD.AYGAZ HAN NO.l45/ l KAT.4 ZiNCiRLIKOYU
TELEFON 1 FAX ............. : 2122753770/02122886006
sı c tL NO ........................:: 83366
FAALiYET KONUSU .....: PETROL GAZI TiCARETi
VERGİ MİKTARI ............ : 3 .964.850, 94.-YTL.
FİRMA ADI.. .................... : BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ A.Ş.
ADRESI... ......................... : PORTELAŞ HASAN MAH.MECLİSİ MEBUSAN CAD.NO. 103 SALIPAZARI
TELEFON 1 FAK .............: 2122513410 / 02122936960
Sİ CIL NO ......................... : 69531
FAALIYET KONUSU .....: DEMIR VE ÇELİK ÜRETİM VE SATIŞI
VERGI MIKTARl ............ : 3.926.547,09.-YTL.
17
2.500.000,00- 4.499. 999, 99. -YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER
*****ALTIN MADALYA*****
FİRMA ADI... ................... : AXA OYAK HAYAT SİGORTA A.Ş
ADRESi... ......................... : MECLİS-İ MEBUSAN CAD.OYAK İŞHANI N0.81 SALIPAZARI
TELEFON 1 FAX ............. : 2122747000102122720837
SİCİLNO ......................... : 328116
FAALİYET KONUSU ..... : SİGORTACILIK HİZMETLERİ
VERGİ MİKTARI... ......... : 3 .925. 948,02. -YTL.
FİRMA ADI ...................... : BOEHRINGER INGELHEIM İLAÇ A.Ş.
ADRESi... ......................... : ESKİ BÜYÜKDERE CAD.USO CENTER N0.61 K.13-14 BEŞiKTAŞ
TELEFON 1 FAX ............. : 2122861170102122850863
SİCİL NO ......................... : 316168
FAALİYET KONUSU ..... : İLAÇ TİCARETİ
VERGİ MİKTARI ............ : 3.896.304,40.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : KOÇ YATIRIM MENKUL DEGERLER ANONİM ŞİRKETİ
ADRESi... ......................... : BARBAROS BULVARI MORBASAN SOK. KOZA İŞ MERKEZi C BLOK KAT.2 BALMUMCU
TELEFON 1 FAX ............. : 2122174777102122125334
SİCİL NO ......................... : 357747
FAALİYET KONUSU ..... : SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ
VERGİ MİKTARI ............ : 3 .838 .204,59.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : TNT INTERNATIONAL TAŞlMAClLIK LTD.
ADRESi... ......................... : ERTÜRK SOK.UZKAİŞ MERKEZi NO. 9 KAYACIK
TELEFON /FAX ............. : 2164251730/02164251712
SİCİL NO ......................... : 238365
FAALİYET KONUSU ..... : TAŞIMACILIK
VERGİ MİKTARI... ......... : 3.822.607,41.-YTL.
FİRMA ADI ...................... : BEKO TİCARET ANONiM ŞİRKETİ
ADRESi... ......................... : ÜNALAN MAH.AYAZMA CAD.ÇAMLICA İŞ MERKEZi B.BLOK N0.23 ÜSKÜDAR
TELEFON 1 FAX ............. :
SİCİL NO ......................... : 62430
FAALİYET KONUSU ..... : HER NEVİ EMTİA TİCARETİ
VERGİ MİKTARI... ......... : 3 .787.409,66.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : OTOKAR OTOBÜS KAR O SERİ A.Ş.
ADRESi... ......................... : AYDINEYLER MAH.DUMLUPINAR CAD. N0.24 A BLOK KÜÇÜKYALI
TELEFON 1FAX ............. : 2164892950102164892967
SİCİL NO ......................... : 83467
FAALİYET KONUSU ..... : MOTORLU KARA NAKİL VASITA İMAL VE MONTAJ!
VERGİ MİKTARI ............ : 3.623.158,67.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : PARSAN MAKİNA PARÇALARI A.Ş.
ADRESi... ......................... : GÜZELYALI CAD. KEMiKLiDERE MEVKİİ PENDİK
TELEFON 1 FAX ............. : 2163956550
SİCİL NO ......................... : 143237
FAALİYET KONUSU ..... : DÖVME ÇELİK ÜZERİNE MAKİNE PARÇALARI İMALATI
VERGİ MİKTARI... ......... : 3.574.264,11.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : MUDO SATIŞ MA GAZALARI A.Ş.
ADRESi... ......................... : AMBARLI DOLUM TESİSLERİ YOLU CİHANGİR MAH.KUYUBAŞI SK.N0.9 AVCILAR
TELEFON 1 FAX ............. : 2124560707 102122768460
SİCİL NO ......................... : 152190
FAALİYET KONUSU ..... : HAZIR GİYİM VE KONFEKSiYON
VERGİ MİKTARI... ......... : 3. 537.789, 97.-YTL.
18
2.500.000,00 - 4.499.999,99. -YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER
*****ALTIN MADALYA*****
FİRMA ADI... ...................: HEPKON FİNANS FACT. HİZ. A.Ş.
ADRESİ... .........................: ASMALI MESCİT M AH. TüNEL GEÇİT İŞHANI A BLOK KAT.3 N0.30 1-308 BEYOGLU
TELEFON 1 FAX ............. : 2122450057 102122444145
SİCİL NO .........................: 288861
FAALİYET KONUSU .....: FAKTüRİNG HİZMETLERİ
VERGİ MİKTARI ............: 3 .399.261, 02. -YTL.
FİRMA ADI... ................... : SİKA YAPI KİMYASALLARI A.Ş.
ADRESi... .........................: YAYALAR KÖYÖ.ÇAMÇESME MAH. SANAYİ ÇlKMAZ! NO 1KAYNARCA
TELEFON / FAX ............. : 2164941990 / 02164941984
SİCİL NO ......................... : 270963
FAALİYET KONUSU ..... : YAPI KİMYASALLARI
VERGİ MİKTARI ............ : 3 .343 .235, 08 .-YTL.
FİRMAADI ...................... : AVİVASİGORTAA.Ş.
ADRESi... ......................... : FAHRETTiN KERİM GÖKAY CAD. N0.72174 CU BİNALARI KÜÇÜKÇAMLICA
TELEFON 1 FAX ............. : 2!63269440 102163299433
SİCİL NO ......................... : 250323
FAALİYET KONUSU ..... : SİGORTACILIK
VERGİ MİKTARI ............ : 3.275.518,41.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.A.Ş.
ADRESi... ......................... : İSTANBULCADDESi N0.96 KEMERSURGAZ
TELEFON 1 FAX ............. : 2 12 364 64 64 / 212 360 02 90
SİCİLNO ......................... : 279014
FAALİYET KONUSU ..... : BİLGİSAYAR İHRACAT, SATIŞ , PAZARLAMA
VERGİ MİKTARI ............ : 3.209.856.641.-YTL.
FİRMA ADI... ...................: BIOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş
ADRESi... ......................... : SAMANDIRA,AKPINAR MAH.FATİH CAD.N0.2 KARTAL
TELEFON / FAX ............. : 2163981063 / 02163981020
SİCİL NO ......................... : 47638
FAALİYET KONUSU ..... : BEŞERi İLAÇ ÜRETİMİ
VERGİ MİKTARI ............ : 3.083.540,71.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : TACİRLER MENKUL DEGERLER A.Ş.
ADRESi... ......................... : NİSPETIYE CAD.AKHERKEZ B3 BLOK KAT. 9 ETiLER
TELEFON / FAX ............. : 2123554646 / 02122820997
SİCİLNO ......................... : 270946
FAALİYETKONUSU .....: BORSAARACI KURUMU
VERGİ MİKTARI ............ : 2.999.029,57.-YTL.
FİRMA ADI... ...................: BASlN İLAN KURUMU
ADRESi... ......................... : DiVANYOLU CAD.IŞIK SOK. NO.I 2114 SULTANAHMET
TELEFON 1 FAX ............. : 2125163303 1 02125163325
SiCiL NO ......................... : 81553
FAALİYET KONUSU .....: REKLAMClLIK
VERGİ MİKTARI ............: 2. 762. 176, 96.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : BİRLİK HAYAT SİGORTA ANONiM ŞİRKETİ
ADRESi... ......................... : ANKARA CAD.YENİHAMAM SOK.NO. 1 KAT.3 SİRKECİ
TELEFON /FAX ............. : 2125138486 / 02125229957
SİCİLNO ......................... : 401499
FAALİYET KONUSU .....: HAYAT SİGORTACILIG1
VERGİ MİKTARI ............ : 2 .735. 075,62 . -YTL.
19
FİRMA ADI... ................... : FACTOTURK FACTORiNG HİZMETLERİ A.Ş.
ADRESi... ......................... : BÜYÜKDERE CAD.N0.108 ENKA HAN KAT.4 ESENTEPE
TELEFON 1 FAX ............. : 2123561910102123561911
SİCİL NO ......................... : 314444
FAALİYET KONUSU ..... : FAKTüRİNG HİZMETLERİ
VERGİ MİKTARI ............ : 2.674.382,30.-YTL.
2.500.000,00 - 4.499.999,99. -YİT.. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER
*****ALTIN MADALYA*****
FİRMAADI... ............ c•••••• : BİLİM İLAÇ SAN. A.Ş.
ADRESi... ......................... : AYAZAGA KÖYÜ YOLU G-42 SOK. N0.6 MASLAK
TELEFON 1 FAX ............. : 2123651712102122864097
SİCİLNO ......................... : 79251
FAALİYET KONUSU ..... : İLAÇ İMAL VE SATIŞ
VERGİ MİKTARI... ......... : 2 .588. 011,80.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : C.P. STANDART GIDA
ADRESİ... ......................... : DİKİLİTAŞ MAH.BÜYÖKDERE CAD. AKINCI BAYIRI SOK.N0.6 MECİDİYEKDY
TELEFON 1 FAX ............. : 2122748536102122672112
SİCİL NO ......................... : 244933
FAALİYET KONUSU ..... : YEM VE PİLİÇ ETİ
VERGİ MİKTARI... ......... : 2 .553 .032, 30.-YTL.
20
1.050.000,00- 2.499.999,99.-YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER
*****GÜMÜŞ MADALYA*****
FtRMA ADI... ................... : BAYRAMOGLU FİNANS FACTORING HİZMETLERİ A.Ş.
ADRESI... ......................... : BESYOL TELSIZ MAH. BIRLİK CAD. N0.2 KAT.3 KÜÇÜKÇEKMECE
TELEFON 1 FAX ............. : 2125981883/02 125792599
SICiL NO ......................... : 375075
FAALIYET KONUSU ..... : FACTORING
VERGI MtKTARI ............ : 2.395.572.20.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : EMAS MAKİNA SAN. A.Ş.
ADRESi... .........................: ŞEYHLIKÖYÜ.SANAYİ BÖLGESİ NO.ı7 PENDIK
TELEFON 1 FAX .............: 2163783400 / 02ı63782059
SİCIL NO .........................: 145024
FAALIYET KONUSU .....: ISI GRUBU MAMULLERiN ÜRETİMİ VE SATIŞI
VERGI MİKTARI ............: 2.300.400.00.-YTL.
FIRMA ADI... ................... : TEB YATIRlM MENK DEG. A.Ş.
ADRESi............................ : ESKI BÜYÜKDERE CAD.PARK PLAZA N0.22 KAT.4-5 MASLAK
TELEFON 1 FAX ............. : 2 ı 2345 ll ı ı 1 02123450714
SICtL NO ......................... : 358354
FAALIYET KONUSU ..... : BANKAClLlK VE FİNANS KURULUŞLARI
VERGI MiKTARl ............ : 2.298.430,12 .-YTL.
FİRMA ADI... ................... : ESKO ITRİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ADRESf... ......................... : SULTANÇIFTLtöi, 50.YIL MAH. 2ı07 SOK.N0.27 GAZiOSMANPAŞA
TELEFON 1 FAX ............. : 2125944000 1 02 126674635
SICIL NO .........................: 254009
FAALIYET KONUSU .....: ITRIYAT DAÖITIM
VERGİ MtKTARI ............. : 2.204.198,54.-YTL.
FIRMA ADI... ...................: GEDiK YATIRIM MENK. DEG. A.Ş.
ADRESI... .........................: CUMHURIYET MAH.E-5 YANYOL N0.29 YAKACIK
TELEFON 1 FAX .............: 0216453000
SI CIL NO ......................... : 274860
FAALIYET KONUSU ..... : SERMAYE PIYASASI ARAClLIK HİZMETLERI
VERGİ MİKTARI... ......... : 2.203 .644.10.-YTL.
FIRMA ADI... ................... : ÇİLEK MOBiLYA SANAYİ VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş.
ADRESi... ......................... : C.SAHİR SOK.PROFİLO ALIŞVERİŞ MER.N0.26-28 MAÖAZA N.ZA 26-27 MEClDlYEKÖY
TELEFON 1 FAX .............:
SICIL NO .........................: 547637
FAALİYET KONUSU .....: MOBILYAVEAHŞAPEŞYA
VERGİ MİKTARI ............: 2.202.863. 19.-YTL.
FIRMA ADI... ................... : GÜL ECZA DEPOSU
ADRESI... .........................: MERKEZ MAH.GONGÖREN CAD.9.SOK. N0.23 BAÖCILAR
TELEFON 1 FAX ............. : 2124617763 / 02124617775
SI CIL NO ......................... : 234387
FAALiYET KONUSU ..... : ECZA DEPOSU
VERGI M1KTARI ............ : 2.158 .720,00.-YTL.
FIRMA ADI... ................... : İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
ADRESi. ......................... : BÜYÜKDERE CAD.İS KULELERİ KULE 2 K.S 4.LEVENT
TELEFON 1 FAX ............. : 2123502950102123251645
SI CIL NO ......................... : 446792
FAALİYET KONUSU ..... : PORTFÖY YÖNETiCİLİÖİ VE YATIRIM DANIŞMANLIÖI
VERGi MiKTARl ............ : 2.118.649.20.-YTL.
21
1.050.000,00- 2.499.999,99.-YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER
***** GÜMÜŞ MADALYA*****
FİRMA ADI... ................... : HEDEF-ALLIANCE HOLDİNG A.Ş.
ADRESİ... ......................... : GÖZTEPE MAH.ORHANGAZİ CAD. KARANFiL SOK.N0.64 KAT.4 D.5 BAGCILAR
TELEFON 1 FAX ............. : 2124455095 102124455158
SİCİL NO ......................... : 400053
FAALİYET KONUSU ..... : HOLDİNG HİZMETLERİ
VERGİ MİKTARI... ......... : 2.095.845,41.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : ONDULINE AVRASYA İNŞ. MALZ.SAN. VE TİC. A.Ş.
ADRESi... ......................... : BÜYÜKDERE CAD.MEYDAN SO K. PLAZA SPRİNG GİZ NO. 19-20 MASLAK
TELEFON 1 FAX ............. : 2122861986102122861988
SİCİLNO ......................... : 316345
FAALİYET KONUSU ..... : ÇATI VE CEPHE KAPLAMA MALZ. ÜRETİMİ VE TİCARETİ
VERGİ MİKTARI... ......... : 2. 094 .051,65.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : ISISAN ISITMA VE KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ADRESi... ......................... : BALMUMCU,BESTEKAR ŞEVKiBEY SOK.N0.1 BEŞiKTAŞ
TELEFON 1 FAX ............. : 2122725300102122661134
SİCİL NO ......................... : 191226
FAALİYET KONUSU ..... : ISITMA-KLİMA ÜRÜNLERİ TOPTAN SATIŞI
VERGİ MİKTARI... ......... : 2.023 .440,83 .-YTL.
FİRMA ADI... ................... : RAYMOND JAMES YAT. MENK.KIYMETLER. A.Ş
ADRESi... ......................... : TAMBURİ ALİ EFENDi SOK.NO. 13 KAT.2 ETİLER
TELEFON 1 FAX ............. : 2122874004102122875910
SİCİL NO ......................... : 265348
FAALİYET KONUSU ..... : ARACI KURUM
VERGİ MİKTARI... ......... : ı. 996.160,03 .-YTL.
FİRMA ADI... ................... : PARK ELEKTRiK MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ADRESi... ......................... : PAŞALİMANI CAD.N0.73 ÜSKÜDAR
TELEFON 1 FAK ............. : 2126373950 102126373962
SİCİL NO ......................... : 312858
FAALİYET KONUSU ..... : MADENCİLİK
VERGİ MİKTARI ............ :1.979.503,01.-YTL.
FİRMA ADI ...................... : ADELKALEMCİLİKA. Ş.
ADRESi... ......................... : ESENTEPE MAH.ANADOLU CAD.N0.7 KARTAL
TELEFON 1 FAX ............. : 2163895884102163534290
SİCİL NO ......................... : 96078
FAALİYET KONUSU ..... : HER NEV'İ KALEM İMALİ
VERGİ MİKTARI... ......... : 1. 961. 011,82.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : KAYNAK TEKNİGİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ADRESi... ......................... : ANKARAASFALTI KÖPRÜBAŞI YAKACIK
TELEFON 1 FAX ............. : 2163773090102163770000
SİCİL NO ......................... : 108903
FAALİYET KONUSU ..... : KAYNAK ELEKTRODU VE TELLERİNİN ÜRETİMİ
VERGİ MİKTARI... ......... : 1.919.378, 99.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : ÜMRAN ÇELİK BORU SAN. A.Ş.
ADRESİ... ......................... : MECLİSİ MEBUSAN CAD.ORYA HAN N0.85 KAT.5 SALIPAZARI
TELEFON 1 FAX ............. : 2122525280 1 02122494349
SİCİL NO ......................... : 129080
FAALİYET KONUSU ..... : ÇELİK BORU VE EK PARÇALARI ÜRETİMİ
VERGİ MİKTARI ............ : 1.910.469,00.-YTL.
22
1.050.000,00- 2.499.999.99--YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER
***** GÜMÜŞ MADALYA*****
FİRMA ADI ...................... : SARKUYSAN ELEKTROLİKİT BAKlR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ADRESi... ........................ : OKÇUMUSA CAD.NO.l SARKUYSAN İŞ MERKEZi N0.24 BEYOGLU
TELEFON 1 FAX ............. : 2 122526000 1 02122512304
SİCİLNO ......................... : 11480 1
FAALİYET KONUSU ..... : ELEKTROLİTİK BAKIR TEL, BAKlR BORU iMALAT VE TİCARET
VHRGİ MİKTARI... .........: 1.880.338, Ol .-YTL.
FİRMA ADI... .................. : ARCELOR AMBALAJ ÇELİGİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ADRESi... .........................: NİSPETİYE CAD.ÖZDEN İŞ MERKEZi NO.l4 KAT.3 !.LEVENT
TELEFON 1FAX ............. : 21232527 18 / 02123252723
SİCİL NO .........................: 362380
FAALIYET KONUSU .....: AMBALAJ ÇELİGİ ÜRETİM VE SATIŞI
VERGİ MİKTARI ............ : 1.844 .703, 7 1.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : DİGİ-COM ELEKTRONiK PAZARLAMA A.Ş.
ADRESi............................ : MERKEZ MAH. DEREBOYU CAD. NO. l 1 KAT.3 VE 4 HALKALI
TELEFON 1 FAX ............. : 2!24700606 / 02126936365
SİCİL NO ......................... : 321298
FAALİYET KONUSU ..... : ELEKTRONiK İTHALAT VE TİCARET
VERGİ MİKTARI ............ : ı. 817.841 , 73 . -YTL.
FİRMA ADI... ...................: TRIPHARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONiM ŞİRKETİ
ADRESi... .........................: KORE ŞEHiTLERİ CAD.NO. 19 ZiNCiRLİKUYU
TELEFON 1 FAZ ..............: 2122884499 / 02122884383
SİCİL NO ......................... : 380325
FAALİYET KONUSU ..... : BEŞERİ İLAÇ İMAL VE SATIŞI
VERGİ MİKTARI ............ : 1.696. 545,20. -YTL.
FİRMA ADI... ................... : TURANLAR YAPI VE MALZEMELERİ TİCARET ANONiM ŞİRKETİ
ADRESi... ......................... : HALKALI CAD.NO.I78 SEFAKÖY
TELEFON 1 FAX ............. : 2126988992/02 126988995
SİCİLNO ......................... : 216510
FAALİYET KONUSU ..... : TURİSTİK TESİS lŞLETMECİLİGİ
VERGİ MİKTARI ............ : 1.687.288, 93 .-YTL . .
FİRMA ADI... ...................: İŞ MERKEZLERİ YÖN. VE İŞL. A.Ş.
ADRESi... .........................: BÜYüKDERE CAD .İŞ KULELERİ KULE 2 4.LEVENT
TELEFON 1 FAX .............: 2123164925 / 02123164909
SİCİL NO ......................... : 421369
FAALİYET KONUSU ..... : HER TÜRLÜ G.MENKULÜN BAKIMI, ONARJMI, YÖNETİMİ
VERGİ MİKTARI ............ : 1.647.803, 95.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : BURLA MAKİNA TİC. VE YATIRIM A.Ş.
ADRESi... ......................... : VOYVODA CAD.N0.61165 KARAKÖY
TELEFON 1 FAX ............. : 2122564950 102122389826
SİCİL NO .........................: 130688
FAALİYET KONUSU .....: iTHALATSDAHiLi TİCARET
VERGİ MİKTARI ............ : 1.635.866,75.-YTL.
FİRMA ADI... ...................: EVKUR ALlŞVERiŞ MERKEZLERİ TİCARET ANONiM ŞİRKETİ
ADBESİ ............................ : MERKEZ MAH.BASIN EKSPRES YOLU EVKUR PLAZA N0.29 KAT.9 HALKALI
TELEFON 1 FAX ............. : 2126988888/02126985424
SİCİL NO .........................: 259212
FAALİYET KONUSU .....: TOPTAN VE PERAKENDE EV GEREÇLERİ ALIM SATIM
VERGİ MİKTARI ............: 1.613 .127,72.-YTL.
23
1.050.000,00 - 2.499.999,99. -YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER
***** GÜMÜŞ MADALYA*****
FİRMA ADI... ................... : SARITAŞ ÇELİK SAN. A.Ş.
ADRESi... ......................... : YUKARI DUDULLU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2.CAD.N0.31-33 ÜMRANİYE
TELEFON 1 FAX ............. : 2164664900102164664916
SİCİL NO ......................... : 186045
FAALİYET KONUSU ..... : PASLANMAZ ÇELİK İTHALAT, İHRACAT
VERGİ MİKTARI... ......... : 1.587.970,67.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : EBC ECZAClBAŞI BEIERSDORF KOZMETİK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ADRESi... ......................... : BÜYÜKDERE CAD.ECZA SOK.SAFrER HAN N0.6 KAT.2 LEVENT
TELEFON 1 FAX ............. : 2123393500102122809992
SİCİLNO ......................... : 301151
FAALİYET KONUSU ..... : KOZMETİK ÜRÜNLER İTHALAT VE PAZARLAMA
VERGİ MİKTARI... ......... : 1.434 .175, 03 .-YTL.
FİRMA ADI... ................... : HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş.
ADRESi... ......................... : AYAZAGA KÖYÜ YOLU G-42 SOK. N0.6 MASLAK
TELEFON 1 FAX ............. : 2123651712102122864097
SİCİL NO ......................... : 129308
FAALİYET KONUSU ..... : İLAÇ ÜRETİMİ
VERGİ MİKTARI... ......... :l.411. 516,24 .-YTL.
FİRMA ADI. ..................... : URART GÜMRÜKSÜZ MAG. İŞL. A.Ş.
ADRESi... ......................... : MUMHANE CD.FRANSIZ GEÇİDİ TİC. MERK.NO. 108 C BLK.K.2 D.20-22 KARAKÖY
TELEFON 1 FAX ............. : 2122436549102122516252
SİCİL NO ......................... : 286458
FAALİYET KONUSU ..... : DUTY FREE SHOP İŞLETMECİLİGİ
VERGİ MİKTARI... ......... : 1.391.386, 76.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : BOYTEK REÇİNE BOYA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ADRESi... ......................... : MERKEZ MAH.29 EKİM CAD.N0.6 BAHÇELİEYLER
TELEFON 1 FAX ............. : 2125512836102125512835
SİCİL NO ......................... : 158213
FAALİYET KONUSU ..... : DOYMAMIŞ POLYESTER REÇİNESİ İMALATI
VERGİ MİKTARI ............ :1.331.479,46.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : ÇUHADAROGLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.
ADRESi... ......................... : HARAMİDERE YAKDPLU KÖYÜ YOLU BÜYÜKÇEKMECE
TELEFON 1 FAX ............. : 2122242020102122242040
SİCİL NO ......................... : 157656
FAALİYET KONUSU ..... : ALÜMİNYUM PROFiL ÜRETİMİ
VERGİ MİKTARI ............ : 1.324 .702,11.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : KiMYA TEKNİK SANAYİ VE TİC. A.Ş.
ADRESi... ......................... : KIŞLA CAD.NO. 104 RAMİ
TELEFON 1 FAX ............. : 2125780772102125636578
SİCİL NO ......................... : 89087
FAALİYET KONUSU ..... : DETERJAN İMALATI
VERGİ MİKTARI... ......... : 1.291.564, 77.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : AKYİGİT TEKSTiL KONF. VE MA GAZAClLIK A.Ş.
ADRESi... ......................... : MAHMUTBEY DEMİRKAPI MAH.İNÖNÜ CAD.N0.48 BAGCILAR
TELEFON 1 FAX ............. : 2124471212102126566972
SİCİL NO ......................... : 300095
FAALİYET KONUSU ..... : HAZIR GİYİM
VERGİ MİKTARI... ......... : 1.286.794,74.-YTL.
24
1.050.000,00 - 2.499.999,99.-YTL. AKASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER
***** GÜMÜŞ MADALYA*****
FİRMA ADI... ................... : MATEL HAMMADDE SANAYİ VE TİC. A.Ş.
ADRESi... ......................... : YALI MAH.ZİYA GÖKALP CAD. N0.3 MALTEPE
TELEFON 1 FAX .............: 2164412284 102164412287
SiCİLNO ......................... : 172138
FAALİYET KONUSU ..... : MADENCiLIK
VERGİ MiKTARl ............ : ı .197.000,00.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : ALARKO HOLDİNG A.Ş.
ADRESL .........................: MUALLİM NACİ CAD.NO 69 ORTAKÖY
TELEFON 1 FAX .............: 21 2227 5200 1 02 ı 22364208
SiCİL NO .........................: 118376
FAALİYET KONUSU .....: HOLDİNG
VERGİ MiKTARL. .........: l.J80.075,15.-YTL.
FİRMA ADI... ...................: ELSEL GAZ ARMATÜRLERİ SANAYİ A.Ş.
ADRESi... ......................... : ÇAVUŞOÖLU MAH.BARBAROS HAYRETTİN PASA CAD.N0.83 KARTAL
TELEFON 1 FAX ............. : 21223 12074 102122416889
SİCİLNO ......................... : 122475
FAALİYET KONUSU .....: DOGALGAZ SAYACI VE REGÜLATÖR İMALATl
VERGi MİKTARI ............: 1. 174.971 , 13 .-YTL.
FİRMA ADI... ...................: BENDER MENKUL DEGERLER A.Ş.
ADRESi... ......................... : MECLISi MBBUSAN CAD.EKEMEN HAN NO.I KAT.5 KABATAŞ
TELEFON 1 FAX .............: 2122522000 102122933490
SİCİ L NO .........................: 269715
FAALİYET KONUSU .....: ARACIKURUM
VERGİ MİKTARI... .........: 1. 140.327,43 .-YTL.
FİRMA ADI... ................... : NET MAGAZA İŞLETMECİLİGİ A.Ş.
ADRESi ............................: MU M HANE CAD.FRANSIZ GEÇİTİ TİC.MRK .C BLK.NO. 108 K.2/20-22 KARAKÖY
TELEFON 1 FAX .............:
Si CiL NO .........................: 234381
FAALİYET KONUSU ..... : DUTY FREE SHOP İŞLETMECİLİÖİ
VERGİ Mİ KTARI... ......... : 1.138.71 ı ,48.-YTL.
Fİ RMA ADI... ................... : ARAPTÜRK BANKASI A.Ş.
ADRESi... ......................... : VALİKONAÖI CAD.NO.lO NİŞANTAŞI
TELEFON 1 FAX ............. : 2 122250500 102122250526
SiC!L NO ......................... : 146103
FAALiYET KONUSU ..... : BANKAClLIK
VERGi Mİ KTARI ............ : 1. 122.847,69.-YTL.
25
530.000,00- 1.049.999,99.-YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER
***** BRONZ MADALYA*****
FİRMA ADI... ................... : HSBC BANK A.Ş.
ADRESi... ......................... : AHİ EVRAN CAD.DEREBOYU SK. MASLAK
TELEFON 1 FAX ............. : 2123392000
SİCİL NO ......................... : 268376
FAALİYET KONUSU ..... : BANKAClLIK
VERGİ MİKTARI... ......... : 1.025.341.55.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : GÜLÇİÇEK UÇAN YAGLAR A.Ş
ADRESi... ......................... : AYAZAGA CENDERE YOLU N0.15 ŞİŞLİ
TELEFON 1 FAX ............. : 2122890610 1 02122890625
SİCİL NO ......................... : 168467
FAALİYET KONUSU ..... : UÇANYAGLAR TİCARETİ
VERGİ MİKTARI... ......... : 1.019.827, 55.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : DOST PETROL SANAYİ VE TİC. A.Ş.
ADRESi... ......................... : YENİ LONDRAASFALTI N0.64 MERTER
TELEFON 1 FAX ............. : 2125560696 1 02125046863
SİCİL NO ......................... : 270188
FAALİYET KONDSU ..... : AKARYAKIT İSTASYONU
VERGİ MİKTARI... ......... : 1.005.792,54 .-YTL.
FİRMA ADI... ................... : CHEMERALL SANAYİ KİMYASALLARI
ADRESi... ......................... : KORE ŞEHiTLERİ CAD. N0.28 KAT.1 ZİNCİRLİKUYU
TELEFON 1 FAX ............. : 2122750278/2123545350
SİCİL NO ......................... : 268376
FAALİYET KONUSU ..... : KİMYEVİ MADDE ÜRETİM VE PAZARLAMA
VERGİ MİKTARI ............ : 992.902.14.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : PHARMAVİSİON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ADRESi... ......................... : DAVUTPAŞA CAD. N0.145 TOPKAPI
TELEFON 1 FAX ............. : 2124820000/2124820083
SİCİL NO ......................... : 53894
FAALİYET KONUSU ..... : İLAÇ VE TIBBİ MÜSTAHZAR ÜRETİMİ
VERGİ MİKTARI ............ : 989.657.65.-YTL.
FİRMAADI ..................... : CARLO ERBA İLAÇ SAN. A.Ş.
ADRESi... ......................... : BÜYÜKDERE CAD.N0.199/A 4.LEVENT
TELEFON 1 FAX ............. :
SİCİLNO ......................... : 57618
FAALİYET KONUSU ..... : İLAÇ ÜRETİMİ
VERGİ MİKTARI... ......... : 957.677, 26.-YTL.
FİRMAADI... ................... : TURKISHBANKA.Ş
ADRESi... ......................... : VALİKONAGI CAD.N0.7 NİŞANTAŞI
TELEFON 1 FAX ............. : 2122250330 102122250353
SİCİL NO ......................... : 280597
FAALİYET KONUSU ..... : BANKAClLIK
VERGİ MİKTARI... ......... : 935. 943,72. -YTL.
FİRMA ADI... ................... : GÖZEN HAVAClLlK VE TİCARET A.Ş.
ADRESi... ......................... : HALKALI CAD.AVCILAR SOK.N0.56 FLORYA
TELEFON 1 FAX ............. : 2126621062102126621090
SİCİL NO ......................... : 222595
FAALİYET KONUSU ..... : HAVACILIK
VERGİ MİKTARI ............ : 926.984,77.-YTL.
26
530.000,00- 1.049.999,99.-YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER
***** BRONZ MADALYA *****
FİRMA ADI... ................... : SUTEKS TEKSTiL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ADRESi... ......................... : KEMERBORGAZ CAD.NO. I6 KAGITHANE
TELEFON 1 FAX ............. : 2122940909/ 02122940849
SİCİLNO ......................... : 226630
FAALİYET KONUSU ..... : TEKSTiL
VERGİ MİKTARI... ......... : 909. 937,73 .-YTL.
FİRMA ADI... ...................: SANCAK ECZA DEPOSU TİCARET A.Ş.
ADRESi... ......................... : HASAN FEHMİPAŞA CAD.NURETTİN TEKKE SOK.N0.50/B KARAGÜMRÜK
TELEFON 1FAX ............. :
SİCİLNO .........................: 338727
FAALİYET KONUSU .....: İLAÇ DAGITIM
VERGİ MİKTARI.. .......... : 842. 841 , 30 .-YTL.
FİRMA ADI... ................... : TAYEKS DIŞ TİC. VE TEKS. SAN.A.Ş.
ADRESi... ......................... : KERESTECİLER SİTESl,NAR SOK. NO. I8 KERTER
TELEFON 1 FAX............. : 2 128661300 1 02125027115
SİCİLNO ......................... : 293084
FAALİYET KONUSU ..... : KONFEKSiYON ÜRETİM İHRACAT
VERGİ MİKTARI.. .......... : 830.314,36.-YTL.
FİRMAADI... ................... : SİLVAN SAN. A.Ş.
ADRESİ... ......................... : CEVİZLİ TUGAY YOLU N0.75 MALTEPE
TELEFON 1 FAX .............: 2163991555 / 02163525621
SİCİL NO ......................... : 82598
FAALİYET KONUSU ..... : ÇELİK DÖKÜM
VERGİ MİKTARI... .........: 814.167, 20.-YTL.
FİRMA ADI... ...................: ORTADOGU TEKSTiL TİCARET A.Ş.
ADRESİ... .........................: KERESTECİLER SİTESİ,FATİH CAD. GÜLSEVER SOK.NO. 17 MERTER
TELEFON 1 FAX ............. : 2125064400 / 02125050622
SİCİLNO ......................... : 177843
FAALİYET KONUSU ..... : TEKSTiL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA
VERGİ MİKTARI ............ : 790.944,20 .-YTL.
FİRMA ADI... ................... : ÇAGDAŞ MENKUL DEGERLER A.Ş.
ADRESİ... ......................... : TEŞVİKİYECAD.İKBALİS MERKEZi N0.103 KAT.2 ŞİŞLİ
TELEFON 1 FAX ............. : 2122364510 102122364520
SİCİLNO ......................... : 268619
FAALİYET KONUSU ..... : MENKUL KIYMET ALIM SATlM
VERGİ MİKTARI ............ :790.126,50.-YTL.
FİRMAADI... ................... : SEMAK MAKİNA TİCARET VE SAN. LTD.
ADRESi.. .......................... : ALTAYÇEŞME MARYASEMİN SOK. N0.19/01 MALTEPE
TELEFON 1 FAX ............. : 2164594865 1 02164429325
SiCiL NO .........................: 296893
FAALİYET KONUSU .....: TARIM MAKİNALARI VE BAHÇE ALETLERİ İTH.İHR.
VERGİ MİKTARI ............: 761 .652,05.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : GARANTi PORTFÖY YÖN. A.Ş.
ADRESi... ......................... : NİSPETİYE MAH.AYTAR CAD.N0.2 LEVENT
TELEFON / FAX ............. : 2123 182900 / 02122166154
SİCİL NO ......................... : 371362
FAALİYET KONUSU ..... : PORTFÖY YÖNETİMİ
VERGİ MİKTARI ............ : 742. 732,87.-YTL.
27
530.000,00- 1.049.999,99.-YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER
*****BRONZ MADALYA*****
FİRMA ADI... ................... : AKFİL TEKSTiL, TURİZM SAN. A.Ş.
ADRESİ... ......................... : OSMANİYE FİKRET YÜZALTI CAD. N0.6 BAKIRKÖY
TELEFON 1 FAX ............. : 2125436320102125834887
SİCİL NO ......................... : 54925
FAALİYET KONUSU ..... : TEKSTİL
VERGİ MİKTARI.. .......... : 735.357,85.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : SKF TÜRK SANAYİ VE TİCARET LTD.
ADRESi... ......................... : GÖRSEL MAR. YEŞİLTEPE SOK. GİRAY HAN N0.22 BO DRUM KAT 1-2 KA GITHANE
TELEFON 1 FAK ............... : 2122957330 1 02122957345
SİCİL NO ......................... : 15736
FAALİYET KONUSU ..... : İTHALAT PAZARLAMA
VERGİ MİKTARI... ........... : 719.328,73 .-YTL.
FİRMA ADI... ................... : PARK HOLDİNG A.Ş
ADRESİ... ......................... : PAŞALİMANI CAD.N0.73 ÜSKÜDAR
TELEFON 1 FAK ............. : 2164924175 102164924181
SİCİL NO ......................... : 321968
FAALİYET KONUSU ..... : HOLDİNG
VERGİ MİKTARI... ......... : 697. 994,94 .-YTL.
FİRMA ADI... ................... : ÜSTÜNDAG LASTiK İTH. A.Ş.
ADRESİ... ......................... : CEMAL ULUSOY CAD.NO. 15 YENİBOSNA
TELEFON 1 FAX ............. : 2126243050102125408955
SİCİL NO ......................... : 197107
FAALİYET KONUSU ..... : OTO LASTİK TİCARETİ
VERGİ MİKTARI... ......... : 697.837,61.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : ALTUR TURİZM SERVİS LTD.
ADRESi... ......................... : YENİBOSNA MAH.BASIN EKSPRES YOLU CEMAL ULUSOY CAD.N0.1 BAHÇELİEYLER
TELEFON 1 FAX ............. : 2124264040 1 02124259752
SİCİL NO ......................... : 287086
FAALİYET KONUSU ..... : PERSONEL SERVİS TAŞIMACILIGI VE ARAÇ KİRALAMA
VERGİ MİKTARI... ......... : 689.369, 87.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : DEMRAD DÖKÜM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ADRESİ... ......................... : KURTKÖY ORHANLI CAD.MEZARLIK YANI PENDİK
TELEFON 1 FAX ............. : 2122960418 102122960269
SİCİLNO ......................... : 480160
FAALİYET KONUSU ..... : ISITICI-SOGDTMA SİSTEMLERİ ÜRETİMİ
VERGİ MİKTARI.. .......... : 684 .397, 58 . -YTL.
FİRMAADI... ................... : BULUTOGLU GIDA VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş.
ADRESİ... ......................... : KOCATEPE MAH.MEGA CENTER 12.SOK.C.BLOK N0.431 BAYRAMPAŞA
TELEFON 1 FAX ............. : 2126408200 1 02126407974
SİCİL NO ......................... : 468798
FAALİYET KONUSU ..... : HER TÜRLÜ GIDAALIM-SATIM, İTH-İHR.
VERGİ MİKTARI... ........... : 679.482, 85.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : ERSOY İNŞAAT TURİZM VE TİC.LTD.
ADRESİ... ......................... : MİMAR KEMALETTiN CAD.ERSOY HAN N0.4 ASMA KAT SİRKECİ
TELEFON 1 FAK ............. : 2125139454102125220993
SİCİLNO ......................... : 93019
FAALİYET KONUSU ..... : İNŞAAT VE TURİZM
VERGİ MİKTARI.. .......... : 676.507,29.-YTL.
28
530.000,00 - 1.049.999,99.-YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER
*****BRONZ MADALYA*****
FIRMA ADI ......................: MÜNİR ŞAH İN İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ADRES!... .........................: SAHAYI CAD N22 KARTAL
TELEFON 1 FAX ............. : 2163066260 102163539426
SI CIL NO .........................: 70382
FAALİYET KONUSU .....: BEŞERIILAÇ ÜRETIMi
VERGI MIKTARl ............ : 673.180.47. -YTL.
FIRMA ADI... ................... : KARDEM GİYİM SANAYİ VE TİC. LTD.ŞTİ
ADRESi... ......................... : BAKlR VE PIRINÇ SAN.SİT.AÇALYA CAD.N0.39 BEYLİKDÜZÖ MEVKti BÜYÜKÇEKMECE
TELEFON 1 FAK ............. : 2125510034
sıctı. NO ......................... : 265419
FAALIYET KONUSU ..... : GiYiM EŞYASI iMALATI
VERGI MİKTARI ............ : 666.033. 92.-YTL.
FIRMA ADI... ...................: YİGİTOGLU GIDA VE KİM.MAD. LTD.ŞTİ.
ADRESl............................: NİSPETİYE CAD. BiRLiK SOK. NEVİN ARICAN PLAZA N0.8 K.4/5 !.LEVENT
TELEFON 1 FAK .............: 2122844337 102122828149
SI CIL NO ......................... : 276080
FAALİYET KONUSU ..... : GIDA VE KIMYEVİ MADDELER
VERGI MIKTARl ............ : 656.538.54 .-YTL.
FIRMA ADI... ................... : KORAY İNŞAAT SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
ADRESI... ......................... : YAPI KREDI PLAZA C BLOK KAT.I9 LEVENT
TELEFON 1 FAX............. : 2122797082 /02122680097
StCIL NO ......................... : 495005
FAALİYET KONUSU .....: İNŞAAT
VERGI MİKTARI.. .......... : 646.253,86.-YTL.
FİRMA ADI... ...................:KURALKAN MOTORLU ARAÇLAR ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.
ADRESt............................:Y.DÜDULLD KÜRKÇÜLER CAD. KANUNI SOK.KANUNİ MOTOSiKLET FABRiKA ÜMRANIYE
TELEFON 1 FAX............. : 2164201266 / 02163142020
SI CIL NO ......................... : 434740
FAALIYET KONUSU ..... : MOTORSIKLET ÜRETİMİ
VERGI MİKTARI ............ : 643.065,60.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : UNİTİM TEKSTiL GİYİM PAZ. A.Ş.
ADRESi... ......................... : KAVAK SOK.N0.22 BAHÇELİEYLER
TELEFON 1 FAX............. : 2124511936 / 02125037861
SICILNO ......................... : 398 165
FAALIYET KONUSU ..... : TEKSTiL-HAZIR GiYiM
VERGI MİKTAR ............. : 617.089.25 .-YTL.
FİRMA ADI.. ....................: ALP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ADRESI... .........................: AHi EVRAN CAD.POLARİS PLAZA NO.I KAT.6/32 MASLAK
TELEFON 1 FAX.............: 2123460471 / 02123460474
SiCIL NO .........................: 255041
FAALIYET KONUSU .....: PLASTİK ENJEKSIYON ÜRÜNLERİ
VERGI MİKTARI.. .......... : 6 11 .534.51.-YTL.
FIRMA ADI ...................... :OFÇAYSAN TARlM ÜRÜNL. A.Ş.
ADRESI... ......................... : CEBECİ CAD.648 SOK.N0.85 KÜÇÜKRÖY
TELEFON 1 FAX............. : 2 125381232/02125374772
StCIL NO ......................... :238471
FAALİYET KONUSU ..... : ÇAY SEKTÖRÜ
VERGI MIKTARl ............ : 606 .008,65.-YTL.
29
530.000,00 - 1.049.999,99.-YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER
***** BRONZ MADALYA*****
FİRMA ADI... ................... : BİKA SERVİS OTO ONARIMI VE YEDEK PARÇA TİC. LTD. STİ.
ADRESi... ......................... : MİMARSiNAN BELDESi KABRİSTAN MEVK-ı8-l!ı PAF.33ı ADA ı8 PAR BÜYÜKÇEKMECE
TELEFON 1 FAX ............. : 02ı2863306 1 02ı28633080
SİCİL NO ......................... : 3305/8
FAALİYET KONUSU ..... : OTOMOTiV
VERGİ MİKTARI. ........... :594.658,52.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : TORAY İNŞAAT SANAYİ VE TİC. A.Ş.
ADRESi... ......................... : RÜZGARLıBAHÇE SOK.N0.6 KAYACIK
TELEFON 1 FAX ............. : 2ı25344860 102ı25346262
SİCİL NO ......................... : 353242
FAALİYET KONUSU ..... : İNŞAAT TAAHÜT
VERGİ MİKTARI.. .......... : 588 .682,41.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : TEMEL TİCARET VE YATIRIM ANONiM ŞİRKETİ
ADRESi... ......................... : NAKKAŞTEPE.AZİZBEY SOK.NO.l KUZGUNCUK
TELEFON 1 FAX ............. : 2ı653ıOOOO 102ı64921174
SİCİL NO ......................... : 274ı6
FAALİYET KONUSU ..... : TİCARET
VERGİ MİKTARI... ......... 572.613,53. -YTL.
FİRMA ADI... ................... : HÜR SİGORTA A.ŞADRESi... ......................... : BÜYÜKDERE CAD.TAM HAM NO. ı5 ŞİŞLİ
TELEFON 1 FAX ............. : 2ı223220ı0 1 02ı22463673
SİCİL NO ......................... : 9ı593
FAALİYET KONUSU: .... SİGORTACILIK
VERGİ MİKTARI.. .......... : 564.982, 62.-YTL.
FİRMAADI... ................... :ELEIÜROMARKET SANAYİ VE PAZ. DIŞ TİCARET A.Ş.
ADRESİ... ......................... :MERKEZ MAH.DEREBOYO CAD.NO. ı ı KAT.3 HALKALI
TELEFON 1 FAK. ............ : 2ı22ı23350 102ı22ı23352
SİCİL NO ......................... :23ı268
FAALİYET KONUSU ..... : ELEKTRONiK İMALATlİTHALAT
VERGİ MİKTARI.. .......... : 559.673,ı8 .-YTL.
30
280.000,00 - 529.999,99.-YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER
***** TAKDİRNAME *****
FiRMA ADI... ................... : SiNANGİN MATBAACILIK LTD.ŞTİ.
ADRESİ ............................:IOO.YILMAH.MATBAACILAR SiTESi 3.CAD.H0.213 BAGcfLAR
TELEFON / FAX .............: 2126290412/02126292135
SICtL NO .........................: 302753
FAALİYET KONUSU .....: MATBAACfLlK VE AMBALAJ
VERGİ MİKTARI ............ : 523.283.92.-YTL.
FIRMA ADI... ................... : KOPAŞ KOZMETİK PAZL. A.Ş.
ADRESi... ......................... : AYAZAÖA MAH.ESKİ BÜYÜKDERE CAD.OYCAN PLAZA NO. IS ŞlŞLİ
TELEFON 1 FAX............. : 2122852290 1 02 l 22761115
SİCİL NO .........................: 128613
FAALİYET KONUSU .....: KOZMETİK ÜRÜNLERİ ÜRETİM-SATIŞ
VERGI MİKTARI ............:519.503,18. -YTL.
FIRMA ADI ......................: HAMARATLI TEKSTiL KONFEKSiYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ADRESİ... .........................: UÖUR MUMCU MARATATÜRK BULVART N0.38 SULTANÇİFTLİÖİ
TELEFON 1 FAX.............: 2126198240 102126671897
Si CiL NO ......................... : 321707
FAALİYET KONUSU ..... : TEKSTiL İC GMM
VERGİ MİKTART ............ : 497.649,10.-YTL.
FIRMA ADI... ................... : DEHA MENKULA.Ş
ADRESi... ......................... : MOMHANE CAD.MUMHANE TİCARET MERKEZ! N0.72 KAT.4 KARAKÖY
TELEFON 1 FAX............. : 2122527190/02122527198
SICİL NO .........................: 259071
FAALİYET KONUSU .....: SERMAYE PiYASASI IŞLEMLERİ
VERGİ MiKTART ............: 495.651. 00.-YTL.
FiRMA ADI... ................... : MATEK MEDİKALANALİTİK TEKNİK SİSTEMLER LTD.ŞTİ.
ADRESİ... ......................... : DR.ALİ NIHATTARLAN CAD. KARTALSOK.HO.I5 BOSTANCI
TELEFON 1 FAX............. : 2164105901 /02 164166854
SI CiL NO ......................... : 274597
FAALİYET KONUSU ..... : TffiBİ MALZEME ALIMI VE SATTMl
VERGİ MiKTARL ..........: 472.555, 57.-YTL.
FIRMA ADI... ................... : ÜÇGEN BOYA VE KİM. MAD. SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
ADRESİ... .........................: GÜMÜŞSÜYÜ CAD.ULUÖ İŞ MERKEZI N0.66 KAT.2 D.26 TOPKAPI
TELEFON 1 FAX.............: 2126129624/02125772061
SİCİLNO ......................... : 241078
FAALİYET KONUSU ..... : KİMYEVİ MADDELER SATIŞI
VERGİ MiKTART ............ : 466.1 10, 52. -YTL.
FIRMA ADI... ................... : FİLMAT MATBAA VE SACLIK ÜRÜNLERİ A.Ş.
· ADRESİ... .........................: DEREBOYU CAD.ÜDER SOK.NO. 11 KÜCÜKCEKMECE
TELEFON 1 FAK.............: 2 I26989977 1 02126989970
SICİL NO .........................: 256707
FAALİYET KONUSU .....: MATBAA
VERGİ MİKTARI ............ : 457.626, 68. -YTL.
FİRMA ADI... ...................: TURKISH YATIRIM A.Ş.
ADRESi............................: HARBİYE MAH.ABDI İPEKÇi CAD. N0.57 REASÜRANS HAN E-BLOK K.S ŞİŞLİ
TELEFON 1 FAX.............: 2123151000/02123151001
stclL NO ......................... : 3s99s ı
FAALİYET KONUSU ..... : BORSAARACI KURUM
VERGİ MİKTARI.. .......... : 454.283,40.-YTL.
31
280.000,00 - 529.999,99.-YTL. ARASIMDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER
***** TAKDİRNAME *****
FİRMA ADI... ................... : İMER GÜMRÜK MÜŞAVİRLİGİ LTD.ŞTİ.
ADRESi... ......................... : ALTAN KRBULAK SOK.MAYA HAN NO. lO K.2 MECİDİYEKÖY
TELEFON 1 FAX ............. : 2122886500 1 02122667530
SİCİL NO ......................... : 432958
FAALİYET KONUSU ..... : GÜMRÜK MÜŞAVİRLİGİ
VERGİ MİKTARI ............ : 443.333,99.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : GÜL ELEKTRiK TİC.LTD.ŞTİ.
ADRESi... ......................... : OKÇUMUSA CAD.ŞAİR EŞREF SOK. DEFNE ÇIKMAZI NO. 1 KARAKÖY
TELEFON 1 FAX............. : 2122934000102122456381
SİCİL NO ......................... : 193854
FAALİYET KONUSU ..... : AYDINLATMAARMATÜR VE ELEKTRiK MALZEMESi
VERGİ MİKTARI... ......... : 442.213, 05.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : KOLSUZLAR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ADRESi... ......................... : ATATÜRK CAD.N0.82-A SITKEBEY PLAZA KAT 8 D.23-24 KOZYATAGI
TELEFON 1 FAX ............. : 2164111213102164115596
SİCİL NO ......................... : 325990
FAALİYET KONUSU ..... : KİMYASAL MADDELER TİCARETİ
VERGİ MİKTARI... ......... : 440.561,28.-YTL.
FİRMAADI.. .................... :TORUN PAZARLAMA A.Ş.
ADRESİ... ......................... :HARAMİDERE.BAKSAV SANAYİ SİTESİ MENEKŞE CAD.NO.l4 KAT.! BÜYÜKÇEKMECE
TELEFON 1 FAX ............. : 2125344660102125346262
SİCİL NO ......................... : 913/4
FAALİYET KONUSU ..... : TOPTAN GIDA MADDELERİ İTHALAT İHRACAT
VERGİ MİKTARI.. .......... : 432.582,88 .-YTL.
FİRMAADI... ................... :UÇKAN MEDiKAL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
ADRESİ... ......................... :ÖGRETMEN HAŞİM ÇEKEN CAD.N0.17 ŞİŞLİ
TELEFON 1 FAK. ............ : 2122610044102122270057
SİCİL NO ......................... :240490
FAALİYET KONUSU ..... : TOPTAN KOZMETİK PAZARLAMA
VERGİ MİKTARI.. ......... .429.403,81.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : BİLEŞİM ALTERNATiF KANALLARI VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş.
ADRESi... ......................... : BÜYÜKDERE CAD.N0.45 C BLOK MASLAK
TELEFON 1 FAX:............ : 2123282525 1 02122699133
SİCİL NO ......................... : 333643
FAALİYET KONUSU ..... : DAGITIM KANALLARI
VERGİ MİKTAR ............. : 427.603,25.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : GENERALi SİGORTAA.Ş
ADRESi... ......................... : BANKALAR CAD.N0.31/33 KARAKÖY
TELEFON 1 FAX ............. : 2122512788 102122521838
SİCİL NO ......................... : 252555
FAALİYET KONUSU ..... : SİGORTACILIK HİZMETLERİ
VERGİ MİKTARI... ......... : 415.841,45.-YTL.
32
280.000,00 - 529.999,99.-YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER
***** TAKDİRNAME *****
FİRMA ADI... ................... : EKİNMADEN TİC VE SAN. A.Ş.
ADRESİ... ......................... : BÜYÜKDERE CAD.USO CENTER N0.6ı K.lı MASLAK
TELEFON 1 FAX............. : 2ı22867970 /02ı22867976
SICİLNO ......................... : İ9ı383
FAALİYET KONUSU .....: MADENCİLİK
VERGİ MİKTARI.. .......... : 408 .863, 53. -YTL.
FIRMA ADI... ................... : ER-KİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONiM ŞİRKETİ
ADRESi... .........................: BALMUMCU.GAZI UMURPAŞA SOK. N0.38 D.ı ı - 12 BEŞiKTAŞ
TELEFON 1 FAX.............: 2ı22753968/02ı22ı ı2977
SICIL NO ......................... : 177872
FAALİYET KONUSU .....: İLAÇ İTHALAT VE TİCARET
VERGİ MİKTARI ............ : 379 .048, 35 .-YTL.
FIRMA ADI... ................... : ENGiN METALTİC VE SAN. A.Ş.
ADRESi... ......................... : Y.DUDULLU ESENŞEHİR MH.ATATÜRK CAD. DES SAN.SİT. ı 1ı .SK. D.24/C ÜMRANIYE
TELEFON 1FAX.. ........... : 2ı65404825
stciL NO ......................... : 22ı394
FAALİYET KONUSU ..... : DEMİR ÇELIK TICARETI
VERGİ MİKTARI ............: 378.875.04. -YTL.
FİRMA ADI... ...................: TEKPOL TEK-POLİÜRETAN SAN. A.Ş.
ADRESi... .........................: ŞEYHLİ ESKi ANKARA CAD. N0.54PENDIK
TELEFON 1 FAX ............. :
st ciL NO ......................... : ı 044/8
FAALİYET KONUSU ..... : KİMYASAL MADDE TICARETi
VERGİ MİKTARI ............ : 365.689.61. -YTL.
FİRMA ADI... ................... : HiLALALÜMİNYUM İTH. İHR. LTD.
ADRESi... ......................... : DR.CEMİL BENGÜ CAD.N0.6212 KAÖITHANE
TELEFON 1 FAZ..............: 2122310777
stciL NO .........................: 263256
FAALİYET KONUSU .....: ALÜMİNYUM, PVC PROF. AKS. MALZ. TICARETi
VERGİ MİKTARI ............: 352.836,63.-YTL.
FİRMA ADI... ...................: TAT TüRUMCULUK A.Ş.
ADRESi... .........................: ÇAMLIK MH.ÇOBANDERE MEVKl.ŞlLE OTOBANI SlRRI ÇELIK BULV.N0.3 ÜMRANIYE
TELEFON 1 FAX............. : 2ı64308040/02ı64308043
SİCİL NO ......................... : 236933
FAALİYET KONUSU ..... : TOHUM ÜRETİMİ
VERGİ MİKTARI ............ : 351.729,23 .-YTL.
FİRMA ADI... ................... : C MENKUL DEGERLER A.Ş.
ADRESi... ......................... : MEYDAN SOK.N0.28 BEYBİ GİZ PLAZA KAT.3 MASLAK
TELEFON 1 FAX............. : 2ı22903232/ 02ı22902690
SIClLNO ......................... : 228203
FAALİYET KONUSU .....: SERMAYE PIYASASI FAALİYETLERİ
VERGİ MİKTARI............: 350.758, 02.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : FABEKS DIŞ TİCARET A.Ş
ADRESi... .........................: MiTHATPAŞA MAH.UZUN KEMER MEVKI! SELANİK BULYARI N0.77 KEMERSURGAZ
TELEFON 1 FAX ............. : 2 ı 22746574 102122673376
S! CiL NO ......................... : 263287
FAALİYET KONUSU .....: TEKSTiL ÜRÜNLERİ İTH.İHR.
VERGİ MİKTARI.. ..........: 340.842,19.-YTL.
FİRMA ADI... ...................: AK-KİM KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ADRESi... ......................... : ViŞNEZADE MAH.TAŞLIK APT. NO. ı 3 BEŞIKTAŞ
TELEFON 1 FAX............. : 2122583122/ 02ı22591292
SİCİLNO ......................... : ı49773
FAALİYET KONUSU ..... : KİMYEVİ MADDE IMALAT VE SATIŞ
VERGİ MİKTARI.. .......... : 338.409,59.-YTL.
33
280.000,00- 529.999,99.-YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER
***** TAKDİRNAME *****
FİRMA ADI... ................... : TAM PETROL ÜRÜNLERİ A.Ş.
ADRESi... ......................... : CUMHURİYET CAD.N0.27116 HARBİYE
TELEFON 1 FAX............. : 2122411350102122411353
SİCİL NO ......................... :199231
FAALİYET KONUSU ..... : AKARYAKIT
VERGİ MİKTARI.. .......... : 337.218,89. -YTL.
FİRMA ADI... ................... : İMAR İNŞAAT TİCARET LTD.ŞTİ.
ADRESi... ......................... : HASAN HALiFE MAH.ÖKSÜZCE HATİP SOK.NO.l/2 FATİH
TELEFON 1 FAZ.............. : 2126354813/02126354809
SİCİL NO ......................... : 342297
FAALİYET KONUSU ..... : İNŞAAT
VERGİ MİKTARI.. .......... : 326.431,99.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : YUSUFPAŞA ECZA DEPOSU LTD.ŞTİ.
ADRESi... ......................... : MiLLET CD.NO.ll YUSUFPAŞA
TELEFON 1 FAX ............. : 2125891602
SİCİL NO ......................... : 487447
FAALİYET KONUSU ..... : YERLİ İLAÇ ALIM SATIMI
VERGİ MİKTARI... ......... : 326.194,80.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : FENİŞ ALÜMİNYUM SAN. A.Ş. İSTANBUL ŞUBESi
ADRESi... ......................... : BÜYÜKDERE CD.N0.85 ŞİŞLİ
TELEFON 1 FAX ............. : 2122137107102122139411
SİCİL NO ......................... : 494928
FAALİYET KONUSU ..... : ALÜMİNYUM PROFiL İMALATI VE SATIŞI
VERGİ MİKTARI.. .......... : 306.000, 00.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : EKO İLETİŞİM İNŞ.TURİZM LTD.ŞTİ.
ADRESi... ......................... : MERDİVENKÖY MAH.ŞAİR ARŞİ CAD. N0.6 GÖZTEPE
TELEFON 1 FAX ............. : 2163550999/02163550909
SİCİL NO ......................... : 460196
FAALİYET KONUSU ..... : ELEKTRiK ALETLER VE CİHAZLAR
VERGİ MİKTARI... ......... : 305.896,82.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : HO NEYWELL OTOMASYON VE KONTROL SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ADRESi... ......................... : ÇAYIRYOLU SOK. (HALYOLU) NO. 7 ÜÇGEN PLAZA KAT. 5-6-7 İÇERENKÖY
TELEFON 1 FAX ............. : 2165787110102165756637
SİCİL NO ......................... : 292114
FAALİYET KONUSU ..... : OTOMASYON VE KONTROL SİS.
VERGİ MİKTARI... ......... : 305.431,42.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : KİZİROGLU GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
ADRESi... ......................... : SAN-BİR 5.BÖLGE 12 .CAD-N0-67 BÜYÜKÇEKMECE
TELEFON 1 FAK ............. : 2128866980 1 02128865353
SİCİL NO ......................... : 306443
FAALİYET KONOSD ..... :TOPTAN KURUYEMiŞ VE ŞEKERLEME TİC.
VERGİ MİKTARI. ........... : 301.873,27. -YTL.
FİRMA ADI... ................... : AKATLAR KOZMETİK SAN. VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.
ADRESi... ......................... : SANBİR BULVARI N0.77 BÜYÜKÇEKMECE
TELEFON 1 FAX ............. : 2128866344/ 02128868477
SİCİL NO ......................... : 302510
FAALİYET KONUSU ..... : KOZMETİK
VERGİ MİKTARI.. .......... : 291.792,23 .-YTL.
FİRMA ADI... ................... : CÖMERT MATBAACILIK SAN. A.Ş.
ADRESi... ......................... : DAVUTPAŞA CAD.MERKEZ SOK. CÖMERT İŞHANI TOPKAPI
TELEFON 1 FAX ............. : 2126134160102124933684
SİCİL NO ......................... : 199081
FAALİYET KONUSU ..... : MUHTELİF BASKI VE BASKILI AMBALAJ
VERGİ MİKTARI.. .......... : 281.186,90.-YTL.
34
•
GELENEKSEL
VERGI
••
••
•
. ODULLERI
•
•
•
GELIR
VERGISI•
••
MUKELLEFLERI
35
2.500.000,00 - 99.999.999.999, 99. -YTL. ARASINDA GELİR VERGİSİ ÖDEYENLER
***** ALTIN PLAKET *****
FIRMA ADI... ................... : AYDIN DOGAN
ADRESİ... ......................... : ALTONİZADE OYMACI SOK.N0.5 ı ÜSKÜDAR
TELEFON 1 FAZ .............. : 2165569000 102 ı 65569398
SICIL NO ......................... : 2240 11
FAALİYET KONUSU ..... : HOLDING
VERGI MİKTARI... .......... :l0.320.542, 00.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : OSMAN ÇORUH
ADRESI... ......................... : İKİTELLİ ORG.SAN.BÖLG.AYKOSAN YAPI KOOP.SATIŞ MAG.Z.KAT203 KÜÇÜKÇEKMECE
TELEFON 1 FAX .............: 2125499585 / 02125499587
.
SICIL NO .........................: 259540
FAALİYET KONUSU ..... : AYAKKABI MALZEMELERİ
VERGİ MİKTARI ............: 6.624.552,60. -YTL.
37
1.000.000,00 - 2.499.999,99.-YTL. ARASINDA GELİR VERGİSİ ÖDEYENLER
*****ALTIN MADALYA*****
FİRMA ADI... ................... : ÖMER DİNÇKÖK
ADRESİ... ......................... : GÜMÜŞSUYU,MİRALAY ŞEFİKBEY SOKAKHAN N0.15-17 TAKSİM
TELEFON 1 FAX.............. : 2124680100102124680199
SİCİL NO ......................... : 164750
FAALİYET KONUSU ..... : BANKALAR VE FİNANS KURULUŞLARI
VERGİ MİKTARI.. .......... : 2 .253 .656, 92 .-YTL.
FİRMA ADI... ................... : ALİ RAİF DİNÇKÖK
ADRESi... ......................... : GÜMÜŞSUYU ,MİRALAY ŞEFİKBEY SOKAKHAN N0.15-17 TAKSİM
TELEFON 1 FAX ............. : 2124680100102124680199
SİCİLNO ......................... : 164750
FAALİYET KONUSU ..... : SANAYİ
VERGİ MİKTARI.. .......... : 1.950.097,77.-YTL.
FİRMA ADI. ..................... : SITKI ÇİFTÇİ
ADRESİ... ......................... : MAYAMERİDYEN İŞ MERKEZi KAT. 12AKATLAR
TELEFON 1 FAX ............. : 2123523430 1 02123523428
SİCİLNO ......................... : 131594
FAALİYET KONUSU ..... : GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI
VERGİ MİKTARI.. .......... : 1.902.898,26.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : ALİ HAYDAR ERSOY
ADRESİ... ......................... : MİMAR KEMALETTiN CAD.ERSOY HAN N0.4 ASMA KAT SİRKECİ
TELEFON 1 FAX .............. : 2125139454102125220993
SİCİL NO ......................... : 93019
FAALİYET KONUSU ..... : İNŞAAT VE TURİZM
VERGİ MİKTARI.. .......... : 1.695.197, 74 .-YTL.
FİRMA ADI... ................... : MESUT GÖKSU
ADRESİ... ......................... : KALAMIŞ FENER CAD.KÖRFEZYOLU SOK.SAHİL APT.N0.5 D.6 KALAMIŞ
TELEFON 1 FAZ .............. : 2163453753 102163485097
SİCİL NO ......................... : 875118
FAALİYET KONUSU ..... : İNŞAAT TAHAHÜT
VERGİ MİKTARI. ............ :1.135.943,28.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : İNAN KlRAÇ
ADRESi... .......·.................. : BULGURLU,ACIBADEM CAD.DOGANCI SOK.N0.3 KAT.2 ÜSKÜDAR
TELEFON 1 FAX ............. : 2163259045 102163262915
SİCİL NO ......................... : 356063
FAALİYET KONUSU ..... : HUBUBAT, BAKLİYAT
VERGİ MİKTARI.. .......... : 1.008.734,35.-YTL.
38
300.000,00 - 999.999,99.-YTL. ARASINDA GELİR VERGİSİ ÖDEYENLER
*****GÜMÜŞ MADALYA*****
FİRMA ADI... ...................: MEHMET ÇAKICI
ADRESI... .........................: IKlTELLİ,MERKEZ ORG.SAN.BÖL. HASEYAD KOOP.M.ÇAKJCIIŞMERK. GÜNEŞLi
TELEFON 1 FAX.............: 2125492360 / 02125492367
SİCIL NO .........................: 136389 .
FAALİYET KONUSU ..... : İNŞAAT
VERGİ MIKTARl.. .......... : 852.805.18.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : SEMA CINGILLIOGLU
ADRESi... ......................... : BAÖLAR MAH.YALÇTN KOREŞ CAD. ERDİNÇ BINALARI A.BLK.N.22 K.5 GÜNEŞLi
TELEFON 1 FAZ.............. : 2 124823740/02124823067
stclL No .........................: 175754
FAALIYET KONUSU .....: GAYRİMENKULSERMAYE iRADI
VERGI MİKTARI.. .......... : 789.077.30.-YTL.
FİRMA. ADI .................... : MEHMET ALİ YALÇINDAG
ADRESI... ......................... : GÜMÜŞSÜYÜ CAD.N0.76-78 K.6 TAKSİM
TELEFON 1 FAX ............. : 2 126770000
SICtL NO ......................... : 428997
FAALİYET KONUSU ..... : MÜZiK YAPlM
VERGİ MlKTARJ.. .......... : 763 .299, 00.-YTL.
FIRMA ADI... ................... : NECAT HEPKON
ADRESI... .........................: AŞ MALI MESCİT MAH.TÜNEL GEÇİT İŞHANl A BLOK KAT.3 N0.30 1-308 BEYOCLU
TELEFON / FAX............. : 2122450057 / 02122444 145
SiCiL NO ......................... : 288861
FAALİYET KONUSU ..... : ŞIRKET ORTACI
VERGI MİKTARI ............. : 761.172, 92.-YTL.
FIRMA ADI... ...................: BERNA ARIOGLU
ADRESİ... .........................: SACLAR MAH.YALÇIN KOREŞ CAD. ERDtNÇ BINALARI A.BLK.N.22 K.5 GÜNEŞLi
TELEFON 1 FAZ..............: 2124823740 / 02124823067
SİCİL NO .........................: 175754
FAALİYET KON USU .....: GAYRİMENKUL SERMAYE iRADI
VERGİ MlKTARI.. .......... : 752.611.24.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : DEMİR KARAMANCI
ADRESI... ......................... : CUMHURİYET CAD.N0.255/8 HARBİYE
TELEFON 1 FAX.............. : 2123153 100 102122477858
stciL NO ......................... : 76620
FAALİYET KONUSU ..... : HOLDİNG
VERGİ MİKTARI.. ..........: 68 1.352, 11.-YTL.
FİRMA ADI ...................... : iSMAİLAYTEMİZ
ADRESI... ......................... : Sö(;üTLÜÇEŞME CAD.N0.87/l KADIKÖY
TELEFON 1 FAX.............. : 2 164182020 /02 163388779
SİClL NO ......................... : 366536
FAALIYET KON USU ..... : AKARYAKIT
VERGI MİKTARI ............. :54 1.600, 19.-YTL.
FİRMA ADI.. .................... : ARZUHAN YALÇINDAG
ADRESI... ......................... : ALTUNizADE OYMACI SOK.NO. 51 ÜS KÜDAR
TELEFON 1 FAX.............: 2165569000 1 02165569398
SIC lL NO .........................: 2240 ll
FAALIYET KONUSU .....: HOLDING
VERGI MIKTARl............: 478.757,00.-YTL.
39
300.000,00- 999.999,99.-YTL. ARASINDA GELİR VERGİSİ ÖDEYENLER
***** GÜMÜŞ MADALYA*****
FİRMA ADI... ................... : ERHAN DEDEOGLU
ADRESİ... ......................... : ALİ RIZA GÜRCAN CAD.N0.64 MERTER
TELEFON 1 FAX ............. : 2124765704 1 02125943006
SİCİL NO ......................... : 183161
FAALİYET KONUSU ..... : AKARYAKIT TİCARETİ
VERGİ MİKTARI.. .......... : 470.750, 30.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : VUSLAT DOGAN SABANCI
ADRESİ... ......................... : ALTUNİZADE OYMACI SOK.N0.51 ÜSKÜDAR
TELEFON 1 FAX ............. : 2165569000102165569398
SİCİLNO ......................... : 224011
FAALİYET KONUSU ..... : HOLDİNG
VERGİ MİKTARI.. .......... : 410.407,00. -YTL.
FİRMAADI ...................... : YÜCEL MERMER
ADRESİ... ......................... : EBULDLLAH CAD.MEYDAN SOK. MERMERLER SİTESİ F BLOK N0.12 ETİLER
TELEFON 1 FAZ.............. : 2123510910 1 02123510921
SİCİL NO ......................... : 68523
FAALİYET KONUSU ..... : MENKUL VE GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI
VERGİ MİKTARI.. .......... : 409.124,44.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : ATALAY ŞAHİNOGLU
ADRESİ... ......................... : MALTEPE,ŞAMANDIRA CAD.BİLA NO. KARTAL
TELEFON 1 FAX .............. : 2163114182102163114182
SİCİLNO ......................... : 16678/8
FAALİYET KONUSU ..... : ÇiMENTO ÜRETİMİ
VERGİ MİKTARI.. .......... : 405.740, 81.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : OKTAY DURAN
ADRESİ... ......................... : BESYOL, FABRİKALAR CAD.N0.21 SEFAKÖY
TELEFON 1 FAX .............. : 2125416180102125797034
SİCİLNO ......................... : 163165
FAALİYET KONUSP ..... : MATBAACILIK
VERGİ MİKTARI. ............ : 349.012,58.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : ALİ ÖNER
ADRESİ... ......................... : CUMHURİYET CAD.N0.271/6 HARBİYE
TELEFON 1 FAS ............... : 2122411350102122411353
SİCİLNO ......................... : 1992::ı1
FAALİYET KONUSU ..... : AKARYAKIT TİC.
VERGİ MİKTARI.. .......... : 340.572,10.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : SALAMON HABİB
ADRESİ... ......................... : TÜNEL CAD.N0.26 KARAKÖY
TELEFON 1 FAX.............. : 2122450381 1 02122490795
SİCİL NO ......................... : 54818
FAALİYET KONUSU ..... : İTHALAT-DAHİLİ TİCARET
VERGİ MİKTARI.. .......... : 313 .678, 82.-YTL.
40
150.000,00 - 299.999,99. -YTL. ARASINDA GELİR VERGİSİ ÖDEYENLER
***** BRONZ MADALYA*****
FİRMAADI... ................... : ÖZENTAN
ADRESİ.. .......................... : KÜÇÜKLANGA CAD.N0.72/I 12 AKSARAY
TELEFON 1FAZ..............: 2126894747/02126890094
stciL NO ......................... : 160503
FAALİYET KONUSU ..... : INŞAAT MALZEMELERİ TOPTAN TICARET
VERGİ MİKTARI.. ..........: 293.072. 18.-YTL.
FiRMA ADI.. ....................: HALiL İBRAHiM DEMİR
ADRESi............................: ÇAVUŞ MAH.ÜSKÜDAR CAD.tıdKÖPRÜ ARASI MEVKİİ ŞILE
TELEFON 1 FAX.............: 2164147765 / 02163484253
stctL NO .........................: 97346
FAALİYET KONUSU ..... : TAH. TIC. ALM.SAT.
VERGİ MİKTARI............. : 271.619,98.-YTL.
FIRMA ADI ...................... : SERDAR ÇİFTÇİ
ADRESi.. .......................... : MAYA MERİDYEN İS MERKEZI KAT.12 AFATLAR
TELEFON 1 FAX.............. : 2123523430 1 02123523428
SİCİL NO ......................... : 131594
FAALİYET KONUSU ..... : GAYRİMENKUL SERMAYE tRADI
VERGI MİKTARI ........... : 1.902.898.26.-YTL.
FiRMA ADI... ...................: SATVET ÇİFTÇİ
ADRESİ.. ..........................: MAYA MERİDYEN IS MERKEZi KAT.12 AFATLAR
TELEFON 1 FAX..............: 2123523430 102123523428
SİCİL NO .........................: 131594
FAALİYET KONUSU .....: GAYRİMENKUL SERMAYE tRADI
VERGI MİKTARI. . ......... : 237.365.29.-YTL.
FIRMA ADI.. .................... : ADiL ÜNAL
ADRESI.. .......................... : OTO SANAYİ SİTESİ.AYTEKİN SOK. N0.12 4.LEVENT
TELEFON 1 FAX.............. : 2122647919/02122703219
Sİ CIL NO ......................... : 215623
FAALIYET KONUSU ..... : TAKIM TEZGAHLARI SATIŞ VE TAMtR
VERGİ MİKTARI ........... : 220.333, 96.-YTL.
FiRMA ADI.. .................... : VEYSEL MERMER
ADRESi... .........................: CAVUŞOÖLU MAH.SANAYİ CAD. N0.27 KARTAL
TELEFON 1 FAX.............: 2123510910 102123510921
stctL NO .........................: 22784/8
FAALIYET KONUSU .....: GAYRİMENKUL SERMAYE tRADI
VERGI MİKTARI ............ : 217.275.51. -YTL.
FİRMA ADI.. ....................: İSMAİLÖNER
ADRESi.. ..........................: CUMHURIYET CAD.N0.27116 HARBİYE
TELEFON / FAX.. ........... : 2 1224113501021224 11353
SICİL NO .........................: 199231
FAALİYET KONUSU ..... : AKARYAKIT TIC.
VERGİ MİKTARI ............ : 193.291, 02.-YTL.
FiRMA ADI...................... : TARlK KAHYA
ADRESi... ......................... : AH1 EVREN CAD. ATATÜRK OTO SAN. SIT. 2. KS. RENTAÇ İŞ MERKEZI 3-4-5 MASLAK
TELEFON 1 FAX............. : 212286090212122764495
SICILNO ......................... : 181951
FAALİYET KONUSU ..... : OTO YEDEK PARÇA İMALATI
VERGİ MİKTARI ............ : 184 .221.35.-YTL.
FİRMA ADI.. .................... : HAYRETTİN REBİ KARAALİ
ADRESi.. .......................... : HÜRRIYET MAH.CEMİL BENGÜ CAD. HAK IŞ MERKEZI N0.2 KAT.! ÇAÖLAYAN
TELEFON 1 FAX............. : 2122968484/02122336929
stctL NO ......................... : 269592
FAALİYET KONUSU .....: MENKUL KJYMET SERMAYE tRADI
VERGİ MİKTARI ............ : 183 .808, 92.-YTL.
41
75.000,00 - 149.999,99.-YTL. ARASINDA GELİR VERGİSİ ÖDEYENLER
***** TAKDİRNAME *****
FİRMAADI... ................... : ZİYAMETİN
ADRESi... ......................... : KIZILTOPRAK KALAMIŞ FENER CAD. OGULTÜRKAPT.N0.10 K.4D.11 KADIKÖY
TELEFON 1 FAX ............. : 2163482030102163496563
SİCİLNO ......................... : 7419/8
FAALİYET KONUSU ..... : DEMİR SAC PROFİL ALIM SATIM
VERGİ MİKTARI.. .......... : 104.119,94.- YTL.
FİRMA ADI... ................... : DİNÇER İLYEM
ADRESi... ......................... : TÜNEL CAD.GALATA HIRDAVATÇILAR ÇARŞISI N0.15 KARAKÖY BEYOGLU
TELEFON 1 FAX ............. : 2122445333 102122445541
SİCİL NO ......................... : 423408
FAALİYET KONUSU ..... : HIRDAVAT VE SALMASTRA TİCARETİ
VERGİ MİKTARI.. .......... : 99.999,00.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : HİLMİ ORBAY
ADRESi... ......................... : ŞAİR NİGAR SOKAK 8/1 NİŞANTAŞI
TELEFON 1 FAX............. : 2122474020
SİCİL NO ......................... : 103568
FAALİYET KONUSU ..... : SİGORTAACENTELİGİ
VERGİ MİKTARI.. .......... : 95.876.17.-YTL
42
••
•
••
DEVAMLlLIK ODULLERI
•
•
KURUMLAR
VERGISI
••
•
MUKELLEFLERI
43
KURUMLAR VERGİSİ DEVAMLlLIK ÖDÜLÜ
***** ALTIN PLAKET *****
FIRMA ADI... ................... : TAKASBANKA. Ş.
ADRESi... .........................: ABfDE-İ HÜRRiYET CAD. KAPLANCALI İŞ MERKEZi N0.286 ŞİŞLI
TELEFON 1 FAX.............: 2123152525 1 02123152534
stciL No .........................: 276870
FAALİYET KONUSU .....: BANKAClLIK
FİRMA ADI... ...................: BRİSA BRİDGESTONE SAN. A.Ş.
ADRESi... .........................: SABANCJ CENTER KULE 2 KAT.3 4 .LEVENT
TELEFON 1 FAX..............: 2122780021 / 02122811681
stciL No .........................: 126429
FAALİYET KONUSU .....: TEKERLEK LASTlÖIİMALİ VE SATIŞI
45
KURUMLAR VERGİSİ DEVAMLlLIK ÖDÜLÜ
FİRMAADI... ................... : BEKO TİCARET ANONiM ŞİRKETİ
ADRESİ... ......................... : ÜNALAN MAH.AYAZMA CAD.CAMLICA İ$ MERKEZi B.BLOK N0.23 ÜSKÜDAR
TELEFON 1 FAX............. :
SİCİL NO ......................... : 62430
FAALİYET KONUSU: .... HER NEV'İ EMTİA TiCARETi
FİRMA ADI... ................... : BASlN İLAN KURUMU
ADRESİ... ......................... : DiVANYOLU CAD.IŞIK SOK. N0.12114 SULTANAHMET
TELEFON 1 FAX ............. : 2125163303 102125163325
SİCİL NO ......................... : 81553
FAALİYET KONUSU ..... : REKLAMClLIK
FİRMA ADI... ................... : EBC ECZACIBASI BEIERSDORF A.Ş.
ADRESİ... ......................... : BÜYÜKDERE CAD.ECZA SOK. SAFTER HAN N0.6 KAT.2 LEVENT
TELEFON 1 FAX............. : 2123393500 102122809992
SİCİL NO ......................... : 301151
FAALİYET KONUSU ..... : KOZMETİK ÜRÜNLER İTHALAT VE PAZARLAMA
FİRMA ADI... ................. :.: MİLLİ REASÜRANS TÜRK A.Ş.
ADRESL ......................... : TEŞVİKiYE CAD.N0.43/57 TEŞVİKiYE
TELEFON 1 FAX ............. : 2122314730 1 02122308608
SİCİL NO ......................... : 15744
FAALİYET KONUSU ..... : MÜKERRER SİGORTA
46
••
••
•
DEVAMLlLIK ODULLERI
•
•
•
GELIR
VERGISI•
••
MUKELLEFLERI
47
GELİR VERGİSİ DEVAMLlLIK ÖDÜLÜ
*****GÜMÜŞ MADALYA*****
FİRMA ADI ..................... : SEMA CINGILLIOGLU
ADRESi... ..... .
.... : BAGLAR MAH.YALÇIN KOREŞ CAD. ERDiNÇ BİNALARI A.BLK.N.22 K.5 GÜNEŞLi
TELEFON 1 FAZ ..
. .. 2 ı 24823740 1 02 ı 24823067
Si CiL NO ...
... : 175754
FAALİYET KONUSU ...... :TEKSTiL
FİRMA ADI..
.... : BERNAARIOGLU
ADRESi........
. .: BAGLAR MAH.YALÇIN KORES CAD. ERDiNÇ BİNALARI A.BLK.N.22 K.5 GÜNEŞLi
TELEFON 1 FAX. . .
. . 2 ı 24823740 1 02 ı 24823067
Si CiL NO......
.... : 175754
FAALİYET KONUSU ...... :TEKSTiL SANAYİ
49
GELİR VERGİSİ DEVAMLlLIK ÖDÜLÜ
***** TAKDİRNAME*****
FiRMA ADI...
. ........ ··• BAHATTİN ERDiNÇ
ADRESi..
... . .
• BAGLAR MAH.YALÇIN KOREŞ CAD. ERDiNÇ BiNALARI A.BLK.N.22 K.5 GÜNEŞLi
TELEFON 1 FAK. .... . ..
• 2 124823740 1 02124823067
SiCiL NO ..
.. . .
• 175754
FAALiYET KONUSU ........ 6.MENKUL SERMAYE iRADI
GELİR VERGİSİ DEVAMLlLIK ÖDÜLÜ
FiRMA ADI..
................. HAL İL İBRAHiM DEMİR
ADRESi..
.......
• (AVUŞ MAHALLESi ÜSKÜDAR CADDESi İKİKÖPRÜ ARASI MEVKi i ŞiLE
TELEFON 1 FAK ................. 2164147765/2163484253
SİCİL NO..
................. 97346
FAALİYET KONUSU ........ VIPTAAHHÜTTİCARET.ALIM SAriM
FiRMA ADI..
................. ÖZEN TAN
ADRESi..
..
• KÜÇÜK LANGA CADDESi N0.721112 AKSARAY
TELEFON 1 FAK........
. • 2126894747/2126890094
.......... . • 160503
Si CiL NO .....
FAALiYET KONUSU ......... İNŞAAT MALZAMELERİ TOPTAN TiCARETi
50
•
•
••
••
•
ISTIKRAR ODULLERI
•
•
KURUMLAR
VERGISI
••
•
MUKELLEFLERI
51
KURUMLAR VERGİSİ İSTİKRAR ÖDÜLÜ
FİRMA ADI... ................... : ADEL KALEMCİLİK A.Ş.
ADRESI.. ..........................: ESENTEPE MAH.ANADOLU CAD.N0.7 KARTAL
TELEFON 1 FAX.............: 2163895884/ 02163534290
SİCİL NO .........................: 96078
FAALİYET KONUSU .....: HER NEV'i KALEM İMALİ
FİRMA ADI.. .................... : AMERICAN LIFE HAYATSİG.A.Ş.
ADRESI.. .......................... : ESKI BÖYÖKDERE CAD.PARK PLAZA N0.22 KAT.2 MASLAK
TELEFON 1 FAX............. : 2123450220 / 02123450212
SiClL NO ......................... : 250562
FAALİYET KONUSU ..... : SIGORTAClLlK
FİRM A ADI.. .................... : BASlN İLAN KURUMU
ADRESi.. .......................... : DIVANYOLU CAD.IŞIK SOK. NO.l2/14 SULTANAHMET
TELEFON 1 FAX.............: 2 125 163303/02 125163325
SlCiL NO .........................: 8 1553
FAALİYET KONUSU .....: REKLAMClLIK
FİRMA ADI...................... : BEKO TİCARET A.Ş
ADRESi... ......................... : ÜN ALAN MAH.AYAZMA CAD.CAMLICA İŞ MERKEZi B.BLOK N0.23 ÜSKÜDAR
TELEFON 1 FAX............ :
SiClL NO ......................... : 62430
FAALİYET KONUSU ..... : HER NEV'İ EMTiA TiCARETi
FİRMA ADI.. .................... : BR İSA BRİDGESTONE SAN. A.Ş.
ADRESi.. ..........................: SABANCI CENTER KULE 2 KAT.3 4.LEVENT
TELEFON 1 FAX.............: 2122780021 / 02122811681
SiClL NO .........................: 126429
FAALİYET KONUSU .....: TEKERLEK LASTİGİ İMALİ
FİRMA ADI... ................... : EBC ECZACffiAŞI BEIERSDORF A.Ş.
ADRESI... ......................... : BÜYÜKDERE CAD.ECZA SOK. SAFTER HAN N0.6 KAT.2 LEVENT
TELEFON 1 FAX ............. : 2123393500 102122809992
SiCLL NO ......................... : 30 1151
FAALİYET KONUSU ..... : KOZMETlK ÜRÜNLER İTHALAT VE PAZARLAMA
FIRM A ADI... ...................: GÖZEN HAVACıLlK VE TİCARET A.Ş
ADRESi.. ..........................: HALKALl CAD.AVCILAR SOK.N0.56 FLORYA
TELEFON 1 FAX.............. : 2 126621062 10212662 1090
SIC!L NO .........................: 222595
FAALIYET KONUSU ..... : HAVAClLlK
FİRMA ADI...................... : KOÇ YATIRIM MENKUL DEG.A.Ş.
ADRES!.. .......................... : BARBAROS BULVARI MORBASAN SOK. KOZA İŞ MERKEZI C BLOK KAT.2 BALMUMCU
TELEFON 1 FAZ.............. : 2122 174777/02122125334
SİCİLNO ......................... : 357747
FAALİYET KONUSU ..... : SERMAYE FtYASASI FAALİYETLERİ
FİRMA ADI.. .................... : MİLLİ REASÜRANS TÜRK A.Ş.
ADRESI... ......................... : TEŞVİKiYE CAD.N0.43/57 TEŞVIKIYE
TELEFON 1 FAX..............: 2122314730 / 02122308608
siclL No .........................: ı 5744
FAALIYET KONUSU .....: MÜKERRER SIGORTA
FİRMA ADI... ................... : ONDULINE AVRASYA İNŞ. MALZ.SAN
ADRESi............................: BÜ'/oÜKDERE CAD.MEYDAN SOK. PLAZA SPRiNG GİZ NO. 19-20 MAS LAK
TELEFON 1 FAX.............. : 2 122861986 / 02122861988
SİCİL NO ......................... : 316345
FAALİYET KONUSU ..... : ÇATI VE CEPHE KAPLAMA MALZ. ÜRETİMİ VE TiCARETI
KURUMLAR VERGİSİ İSTiKRAR ÖDÜLÜ
FİRMAADI... ................... : TAKASBANKA. Ş.
ADRESİ... ......................... : AB İD E-İ HÜRRiYET CAD. KAPLANCALI İŞ MERKEZi N0.286 ŞİŞLİ
TELEFON 1 FAX ............. : 2123152525 102123152534
SİCİL NO ......................... : 276870
FAALİYET KONUSU ..... : BANKAClLIK
FİRMA ADI... ................... : TEB YATIRIM MENK. DEG. A.Ş.
ADRESİ ............................ : ESKİ BÜYÜKDERE CAD.PARK PLAZA N0.22 KAT.4-5 MASLAK
TELEFON /FAX ............. : 2123451111/02123450714
SİCİL NO ......................... : 358354
FAALİYET KONUSU ..... : BANKAClLIK VE FİNANS KURULUŞLARI
FİRMA ADI... ................... : TOYOTASA TOYOTA SABANCI A.Ş.
ADRESİ... ......................... : GÜLSUYU MEVKİİANKARAASFALTI MALTEPE
TELEFON 1 FAX ............. : 2164585858102163701947
SİCİL NO ......................... : 444939
FAALİYET KONUSU ..... : OTOMOTiV
FİRMA ADI... ................... : YİGİTOGLU GIDA VE KİM.MAD. LTD
ADRESİ... ......................... : NİSPETİYE CAD.BİRLİK SOK. NEVİN ARICAN PLAZA N0.8 K.4/5 !.LEVENT
TELEFON 1 FAX .............. : 2122844337102122828149
SİCİL NO ......................... : 276080
FAALİYET KONUSU ..... : GIDA VE KİMYEVİ MADDELER
•
•
••
••
•
ISTIKRAR ODULLERI
•
•
•
GELIR
VERGISI•
••
MUKELLEFLERI
55
GELİR VERGİSİ İSTiKRAR ÖDÜLÜ
FIRMA ADI... ...................: HALİL İBRAHİM DEMİR
ADRESL .........................: ÇAVUŞ MAH.ÜSKÜDAR CAD.İKİKÖPRÜ ARASI MEVK.tl ŞİLE
TELEFON 1 FAX.. ...........: 2164147765 / 02163484253
SICİL NO .........................: 97346
FAALİYET KONUSU .....: TAAHHÜTTİCAREf
FİRMA ADI... ................... : ÖZEN TAN
ADRESI... ......................... : KÜÇÜKLANGA CAD.N0.7211 12 AKSARAY
TELEFON 1 FAX.............. : 2126894747 102126890094
SICİLNO ......................... : 160503
.
FAALIYET KONUSU ..... : İNŞAAT MALZEMLERİ TOPTAN TİCARET
FIRMA ADI... ................... : SEMA ClNGILLIOGLU
ADRESL ......................... : BAGLAR MAH.YALÇIN KOREŞ CAD. ERDINÇ BINALARJ A.BLK.N.22 K.5 GÜNEŞLI
TELEFON 1 FAX.............: 2124823740 1 02124823067
SI CiL NO .........................: 175754
FAALİYET KONUSU .....: MENSUCAT
•
TEŞVIK
••
•
••
ODULLERI
•
•
KURUMLAR
VERGISI
••
•
MUKELLEFLERI
140.000.00 - 280.000,00.-YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER
TEŞVİK ÖDÜLÜ
FİRMA ADL ................... : METALSAC TİC. VE SAN. LTD.
ADRESi... .........................: NİDA KULE DEÖLRMEN SOK.NO.I2 K.21 KOZVATAÖI
TELEFON 1 FAX..............: 2163808090 / 02 164637897
SİCİL NO .........................: 208405
FAALİYET KONUSU .....: METAL SAC ITHALAT VE İHRACAT
VERGİ MiKTARL .......... : 272.8 19, 86.-YTL.
FtRMA ADI... ................... : AYTEMİZ PETROL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ADRESi............................ : SÖÖUTLÜÇEŞME CAD.N0-87/1 KADlKÖY
TELEFON 1 FAX ............. : 2164182020 / 02164144383
SiCIL NO ......................... : I9905 I
FAALİYET KONUSU ..... : PETROLSANAYI VE TİCARET
VERGİ MİKTARI.. ......... : 266.850, 71.-YTL.
FİRMA ADI... ...................: GÜNEY DİŞ DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
ADRESi... .........................: AHİ EV RAN CAD.NO. I KAT.7 MASLAK
TELEFON 1 FAX.............: 2123460404/02123460424
SİCİLNO .........................: 121985
FAALİYET KONUSU ..... : DiŞ MALZEMELERI ALIM SATIM
VERGİ MİKTARI ........... : 263.912,79.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : BARUT İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ADRESi... ......................... : KORE ŞEHiTLERI CAD.NO. L9 ZİNCİRLlKOYU
TELEFON 1 FAX............. : 2123541800 /02 122746039
SiCiL NO ......................... : 236641
FAALİYET KONUSU .....: BEŞERi İLAÇ ALIM SATIMl
VERGİ MİKTARI ............: 263 .290, 93 .-YTL.
FİRMA ADI... ...................: CEMNA BASlM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ADRES!............................ : LİTROS YOLU 2.M ATBAACILAR SIT. B BLOK 2 NORMAL KAT N0.29 TOPKAPI
TELEFON / FAX............. : 2125018 137/02125651446
SiC tL NO ......................... : 177519
FAALİYET KONUSU ..... : MATBAACILlK
VERGİ MİKTARI ............ : 259.285,29.-YTL.
FİRMAADI... ................... : LAFEM GİYİM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
ADRESi... .........................: ADİL MARBOSNA BULVARI NO. 91 SDLTANBEYLİ
TELEFON 1 FAX...........:
SiCiL NO ......................... : 317426
FAALİYET KONUSU .....: DOKUMA KUMAŞTAN MAMUL HAZIR GiYIM
VERGİ MİKTARI ............ : 245.242. 97.-YTL.
FİRMA ADI ...................... : ERDiNÇ TEKSTiL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ADRESİ... ......................... : BAÖLAR MAH.YALÇIN KOREŞ CAD. ERDINÇ BİNALARI A.BLK.N.22 K.5 GüNEŞ Lİ
TELEFON'/ FAX............. : 2124823740 1 02 I24823067
SİCiL NO ......................... : 175754
FAALİYET KONUSU .....: TEKSTiL
VERGİ MİKTARI.. .......... : 234.274,79.-YTL.
FiRMA ADI... ...................: HÜRSAN PASLANMAZ ÇELİK GERi DÖNÜŞÜM TESİSLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ADRESi............................: YAN YOLDEREBOYU MEVKİİ YENİBOSNA
TELEFON 1 FAX.............: 212696976 I 102126969765
slciL NO .........................: ı63665
FAALİYET KONUSU: .... PASLANMAZ ÇELIK HURDA İHRACATI
VERGi MİKTARI ............: 229. 923 ,21.-YTL.
61
140.000.00- 280.000,00.-YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER
TEŞVİK ÖDÜLÜ
FİRMA ADI... ................... : TORUN ÇAY SANAYİ A.Ş
ADRESi... ......................... : KAYACIK,RÜZGARLIBAHÇE 95.SK. N0.6 K.4 BEYKOZ
TELEFON 1 FAX .............. : 2125344860 1 02125340262
SİCİL NO ......................... : 505903
FAALİYET KONUSU ..... : TOPTAN GIDA MADDELERİ İTHALAT İHRACAT TİC.
VERGİ MİKTARI. ........... :227.523,78.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : SENTEZ TURİZM TİCARET VE SAN. A.Ş.
ADRESi... ......................... : BEŞKARDEŞLER l.SOK.N0.8 ZEYTİNBURNU
TELEFON 1 FAX ............. : 2125106950102125821632
SİCİLNO ......................... : 291148
FAALİYET KONUSU ..... : EL DOKUMASI HALI TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ
VERGİ MİKTARI.. .......... : 221.482,91.-YTL.
FİRMAADI... ................... : ÖNERMENKULKIYM.AŞ.
ADRESi... ......................... : CUMHURİYET CAD.N0.249/1 HARBİYE
TELEFON 1 FAX ............. : 2122344062102122259892
SİCİL NO ......................... : 269344
FAALİYET KONUSU ..... : ARAClLIK FAALİYETLERİ
VERGİ MİKTARI.. .......... : 214.777,88.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : ÜÇSAN PLASTİK VE KALlP SAN. VE TİCARET LTD.ŞTİ.
ADRESi... ......................... : BAGLAR MAH.YALÇIN KOREŞ CAD. FİDAN SOK.N0.7 GÜNEŞLi
TELEFON 1 FAX ............. : 2126550100102125153603
SİCİL NO ......................... : 300209
FAALİYET KONUSU ..... :PLASTİK MUTFAK, SAKSI iMALAT
VERGİ MİKTARI.. .......... : 212.853,32.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : TERİŞ KİMYEVİ MADDELER A.Ş.
ADRESi... ......................... : RlZAPAŞA YOKUŞU ŞAHENDE SOK. NO. 19-21 MERCAN
TELEFON 1 FAX ............. : 2125141590102125266844
SİCİL NO ......................... : 132730
FAALİYET KONUSU ..... : PLASTİK HAMMADDE ALIM SATIMI
VERGİ MİKTARI... ......... : 207.452,82 .-YTL.
FİRMA ADI... ................... : DURAN MAKİNE SANAYİ VE TİC
ADRESi... ......................... : BAGLARİÇİ CAD.N0.30 FİRUZKÖY
TELEFON 1 FAX ............. : 2125141590102125266844
SİCİL NO ......................... : 359165
FAALİYET KONUSU ..... : MAKİNESANAYİVETİC.
VERGİ MİKTARI ............ : 202.074, 90.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : DİNKAL SİGORTA ACENT. SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ADRESi... ......................... : GÜMÜŞSUYU,MİRALAY ŞEFİKBEY SOK.AK HAN NO. 15117 TAKSİM
TELEFON 1 FAX .............. : 2122514500102122515728
SİCİL NO ......................... : 48073
FAALİYET KONUSU ...... :SİGORTAACENTELİGİ
VERGİ MİKTARI... .......... : 201.828, 30.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : TABANLIOGLU MİMARLIK DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.
ADRESi... ......................... : ASMALIMESCİT MAH.MEŞRUTİYET CAD.NO. 145/147 BEYOGLU
TELEFON 1 FAX ............. : 2122652594
SİCİL NO ......................... : 261002
FAALİYET KONUSU ..... : MİMARLIK
VERGİ MİKTARI... ......... : 193 .002, 60.-YTL.
62
140.000.00 - 280.000,00.-YTL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER
TEŞVİK ÖDÜLÜ
FİRMA ADI... ................... : AY-TİM TEKSTiLSANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ADRESi... ......................... : KERESTECİLER SİTESI,MEHMET AKİF CAD.KİRAZ SOK.N0.8 MERTER
TELEFON / FAX............. : 2126373931 / 02126371014
SİCİLNO ......................... : 337150
FAALİYET KONUSU ..... : TEKSTiL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERI İMALAT VE iHRACAT
VERGİ MlKTARI.. .......... :l92.370,98.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : KUTAŞ BASlM AMBALAJ SAN.A.Ş.
ADRESi... .........................: BÜYÜKBAKKALKÖY MEZARLIK YOLU NO.P MALTEPE
TELEFON 1 FAX.............: 2163115644 / 2163117762
SİCİL NO .........................: 237576
FAALİYET KONUSU .....: AMBALAJ
VERGİ M tKTARI.. .......... :190.292.98.-YTL.
F1RMAADI... ................... : ELEKS DIŞ TİCARET A.Ş.
ADRESi... ......................... : AYDINEYLER SANAYI CAD.CENTRUM
TELEFON 1 FAX ............. : 2123930200 / 02122929240
SICİLNO .........................: 131135
FAALİYET KONUSU ..... : iHRACAT
VERGİ MlKTARI... .........: 189.726, 99.-YTL.
IŞ
MERKEZi N0.3 KAT.6 KÜÇÜKYALI
FİRMA ADI... ...................: SANTRAL ELEKTRiK MALZEMESi SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ADRESi... .........................: BANKALAR CAD.YANIKKAPl SOK. N0.6/8 KARAKÖY
TELEFON 1 FAX .............: 2122547750/2122501915
SİCİL NO .........................: 19ı882ELEKTRİK MALZEMELERİ TOPTAN SATıŞı
VERGI MlKTARI............ : ı68.ı60.57.-YTL.
FİRMA ADI... ................... : ALKOÇ DERi SAN. A.Ş.
ADRESi... ......................... : ORGANIZE DERi SAN.BÖL.AYDlNLI ORHANU MEVKtll-1 PARSEL TUZLA
TELEFON 1 FAK............. : 2ı63941801 / 02ı6394172ı
SİCİL NO ......................... : 3876/8
FAALİYET KONUSU ..... : TABAKHANE
VERGİ MIKTARl ............: ı 56. 774, 60 .-YTL.
FİRMA ADI. .....................: ÖZGÜR METALSANAYİ A.Ş.
ADRESl............................: BAYAR CADDESi GÜLBAHAR SK.PERDEMSANSAC PLAZA NO. I7 K.8/86 KOZYATAÖI
TELEFON 1 FAK.............: 2ı6372979 /02 ! 6373ı096
SİCİL NO ......................... : 2682 ı 8
FAALİYET KONUSU ..... : SAC ETHALAT DAHILI TİCARET
VERGİ MIKTARL .......... : ı56.589.38.-YTL
FİRMA ADI... ................... : VEN-TUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİGİ LİMİTED ŞİRKETİ
ADRESi... ......................... : FINDIK LI MAH. M.MEBUSAN YOKUŞ U N0.42 KAT.5 BEYOÖLU
TELEFON 1 FAK ............. : 02ı2251 1846
SiCiL NO .........................: 433 ı02
FAALİYET KONUSU .....: GÜMRÜK MÜŞAVLRLIÖt
VERGİ MlKTARI ............: ı53.106.74.-YTL
FİRMA ADI... ...................: RENK DERİ SANAYİ VE TİC.
ADRESi... .........................: YENIDOÖAN MAH.ZÜBEYDE HANlM CAD.4l.SOK.N0.8 ZEYTİNBURNU
TELEFON 1 FAX.............: 2ı26793223 / 02125468060
SiCiL NO .........................: 276 ı 20
FAALİYET KONUSU .....: HAM VE MAMUL DERI İMALATI
VERGi MIKTARL .......... : ı 50.424, 55.- YTL.
FİRMA ADI... ................... : ROTRING ÇİZİM GEREÇLERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
ADRESi... ......................... : SEYRANTEPE, FAZIL KAPTANOÖLU CAD. 4 ı. SOK. NO.& ZEYTİNBURNU
TELEFON 1 FAK. ............ : 021252052701 02ı6520171 ı
SİCİLNO ......................... :I95309
FAALİYET KONUSU ..... : MUHTELİF Çİ.ZİM ARAÇ VE GEREÇ ITHALAT VE TOPTAN SATIŞ
VERGİ MIKTARL ..........: ı49.635.9S.- YTL
63
•
•
•
ALFABETIK FIHRIST
ALFABETiK FİHRİST
SAYFA
FİRMANIN UNVANI
ı2 ................ A-TEL PAZARLAMA VE SERVIS A.S.
ı5 ................ ABDİ İBRAHiM İLAÇ PAZARLAMA
13 ................ ABDİ İBRAHIM ILAÇ SANAYI&TIC
22 ................ ADEL KALEMCILİK A.Ş.
53 ................ADEL KALEMCİLİK A.Ş.
4ı ................ ADIL ÜNAL
34 ................ AK-KİM KİM YA SANAYİ VE TIC.
34 ............... AKATLAR KOZMETİK SAN. LTD.
ı I ............... AKÇANSA ÇIMENTO SAN. A.Ş.
28 ................ AKFİL TEKSTIL, TURİZM SAN. A.Ş
14 ................ AK SİGORTA A.Ş.
24 ............... AKYİÖİT TEKSTiL KONF. A.Ş.
38 ................ ALİ RAiF DİNÇKÖK
38 ................ ALİ HAYDAR ERSON
ll ...............ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET ANONIM Ş IRKEri
25 ................ ALARKO HOLDİNG
40 ................ ALİÖNER
17 ................ ALKİM ALKALl KİMYAANONJM ŞİRKETİ
63 ................ ALKOÇ DERI SAN. A.Ş.
29 ............... ALP PLASTiK SANAYİ VE TİCARET
28 ................ ALTUR TURİZM SERViS LTD.
!? ................ AMERICAN LIFE HAYAT SİG. A.Ş.
57 ............... AMERICAN LIFE HAYAT SİG. A.Ş.
l2 ................ ANADOLU HAYATEMEKLILIK A.Ş.
13 ................ ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SAN.
ı2 ................ ANADOLUBANK ANONİM ŞİRKETİ
25 ................ ARAPTüRK BANKASI A.Ş.
23 ................ ARCELOR AMBALAJ ÇELlGI A.Ş.
ll ...............ARÇELiK ANONİM ŞİRKETI
39 ................ ARZUHAN YALÇINDAÖ
14 ................ ASTEL KAÖITÇILIK
40 ................ ATALAY ŞAHINOÖLU
19 ............... AVIVA SİGORTA A.Ş.
18 ................ AXA OYAK HAYAT SİGORTA
l3 ................ AXAOYAK SIGORTAA.Ş.
37 ................ AYDIN DOÖAN
63 ................ AY-TİM TEKSTIL SAN.
15 ................ AYTEMİZ AKARYAKIT DAÖ.PAZ.
6l ............... AYTEMİZ PETROLSANAYİ VE TIC.
50 ............... BAHATIİN ERDINÇ
61 ............... BARUT ILAÇ SANAYİ VE TİCARET
19 ................ BASIN İLAN KURUMU
46 ............... BASIN İLAN KURUMU
53 ................BASlN İLAN KURUMU
ı 7 ................ BAYMER TURJZM VE YATIRIM A.Ş.
21 ................ BAYRAMOÖLU FİNANS
18 ............... BEKOTİCARET ANONİM ŞtRKErl
46 ................ BEKO TİCARET ANONiM ŞiRKETi
53 ................ BEKO TİCARET ANONiM ŞİRKETİ
25 ............... BENDER MENKUL DEÖERLER
39 ............... BERNA ARIOÖLU
49 ............... BERNA ARIOÖLU
14 ................ BETEK BOYA VE KİMYASANAYI A.Ş.
30 ................ BIKA SERVIS TIC. LTD. ŞTİ.
32 ................ BİLEŞİM ALTERNATtF KANALLARI
20 ................ BİLİM İLAÇ SAN. A.Ş.
67
SAYFA
FİRMANIN UNVANI
19 ................ BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş.
ı 9 ................ BİOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş
ı 8 ................ BOEHRINGER INGELHElM İLAÇ A.Ş.
17 ............... BORUSAN MANNESMANN BORU A.Ş.
24 ............... BOYTEK REÇİNE BOYA VE KİMYA
15 ............... BRISA BRIDGESTONK SAN. A.Ş.
45 ............... BRISA BRİDGESTONE SAN. A.Ş.
53 ................ BRISA BRİDGESTONE SAN. A.Ş
ll ............... BSH EV ALETLERİ A.Ş.
28 ............... BULUTOGLU GIDA LTD. ŞTİ.
23 ............... BURLA MAKİNA TİC.
33 ............... C MENKUL DEGERLER A.Ş.
20 ............... C.P. STANDART GIDA
26 ................ CARLO ERBA İLAÇ SAN. A.Ş.
6l ............... CEMNA BASlM AMBALAJ
26 ............... CHEMERALL SANAYİ KİMYASALLARI
13 ............... COCA-COLA SATIŞ VE DAG. A.Ş.
34 ............... CÖMERT MATBAACILIK SAN.
27 ................ ÇAGDAŞ MENKUL DEGERLER
2l ............... ÇİLEK MOBiLYA SAN. A.Ş.
24 ............... ÇUHADAROGLU METAL SAN. A.Ş.
31 ............... DEHA MENKUL A.Ş
39 ................ DEMİR KARAMANCI
28 ................ DEMRAD DÖKÜM ÜRÜNLERİ A.Ş.
1 ı ............... DENİZBANK A.Ş.
15 ................ DEVAHOLDİNG A.Ş.
ı6 ................ DEVLET MALZEME OFİSİ BASlM MÜESS.MÜDL.
23 ................ DIGI-COM ELEKTRONiK PAZARLAMA
42 ................ DİNÇER İLYEM
62 ............... DİNKAL SİGORTA ACEN. A.Ş.
26 ................ DOST PETROL SANAYİ VE TİC.
62 ................ DURAN MAKİNA
24: ............... EBC ECZAClBAŞI BElERS DO RF A.Ş.
46 ............... EBC ECZAClBAŞI BEIERSDORF A.Ş.
53 ................ EBC ECZAClBAŞI BElERS DO RF A.Ş.
33 ................ EKİN MADEN TİC VE SAN.
34 ................ EKO İLETiŞiM İNŞ.TURİZM
17 ............... EKSPO FAKTüRİNG A. Ş.
63 ............... ELEKS DIŞ TİC. A.Ş.
30 ............... ELEKTROMARKET SANAYİ VE PAZ.
25 ................ ELSEL GAZ ARMATÜRLERİ SANAYİ
2l ............... EMAS MAKİNA SAN. A.Ş.
33 ................ ENGİN METAL TİCARET VE SANAYİ
40 ................ ERHAN DEDEOGLU
33 ............... ER-KİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
6ı ............... ERDiNÇ TEKSTiL
28 ............... ERSOY İNŞAAT TURİZM VE TİC.
13 ............... ES ECZA DEPOSU
21 ............... ESKO ITRİYAT A.Ş
23 ............... EVKUR ALlŞVERiŞ MERKEZLERİ TİCARET ANONiM ŞİRKETİ
16 ............... EVREN MÜHENDİSLİK MİMARLIK
33 ................ FABEKS DIŞ TİCARET A.Ş
ı9 ............... FACTOTÜRK FACTORiNG HİZMETLERİ
34 ................ FENİŞ ALÜMİNYUM SAN. A.Ş.
31 ................ FİLMAT MATBAA
27 ............... GARANTi PORTFÖY YÖN. A.Ş.
2l ................ GEDİK YATIRIM MENK. DEG. A.Ş.
32 ............... GENERALİ SİGORTAA.Ş
26 ................ GÖZEN HAVAClLlK
53 ............... GÖZEN HAVAClLlK VE TİCARET A.Ş
68
SAYFA
FiRMANIN UNVANI
:n .............. GlJL t:II:KI RIK TIC
26 ...............GliL('l('rK UÇAN YAÖLARA.Ş
61 ...............Gl.NI-:.Y DIŞ Dl;POSU
57 ............IIAI ll IBRI\HIM DEMIR
-ll ............ HALIL IBRAHIM DEMIR
50 ......... .llt\1 ll IBRAIIIVI Dl:.MIR
31 ..............HAMARATII TtKSTIL
-ll ..............IIAYRF.TIINRFBIKARAALI
12...... .... HF.DI: I I:CZA DEPOSU
22 ................ HI-.Dl:F-t\LIIAl'CI:: HOLDING
19 ............ .III:.I'KON riNANS I"ACT. HlZ. A.Ş .
.B ............... llli.Al.ALÜMiNYUM iTH. iHR. LTD.
3-L .............. IIONI~Y WI-.LI.OTOMASYON
26 ...............IISBC' BANK A.Ş.
ll ...............lli'IRRIYF:f'(jAzı-:rECILIK VE MAT. A .Ş .
6 1................11 0 RSAN PASLANMAZÇELiKA .Ş .
30 ................ 11CIR SICiORTA A.S
2-l ............... H0SN0 ARSAN II.AÇLAR I A.Ş.
22 ................ 1 ~1!->AN l'i iTMA V I~ KLiMA SAN.
J-L. .............. It\IAR I NŞAAT
32.. .............. 1MI:R CiliMR l.IK MliŞAViRLiC I
18 ............... INAN KIRA(
39 ............. 1!->MAII .'\' II·M IZ
-ll . . ...
!SMAil 0~1-R
16 ..............I'>TO'J A Ş
17............ ISVI('RI. SIGOR'IAA.Ş.
23........
IŞ \II·RKI·.ZII RI YÖi': VE IŞL. A.Ş
21 .............. IŞ I'ORII·O' Y()'\J-:'TIM I A.Ş
1-l ............. .IZ(X -\\1 IlC \ f: ')AN A.Ş
1-l .......... Kt\Pil·\1 f-ACTORING HIZ.A.Ş.
29 .........
KARDI:.:VI <iiYIM SANAYI VE TiC.
22 .............. KAY,AK II~KNIÖI SAN. A .Ş.
2-I ................KIMYA 1f:KNIK SANAYI VI:. TIC.
3-l ................KIZIROÖLl' GIDA SANAYi
13 ................KO(' ALLIANZ HAYAT VE EMEKL.AŞ
15 ................KOÇ ALLIANZ SIGORTA A.Ş.
18 ................KOÇ YATIRIM MENKUL DEÖ.A.Ş.
53 ................KOÇ YATIRIM MENKUL DEÖERLERANONiM Şi R K ETi
32.. ..............KOLSUZI.AR KIMYA SAN. VE TIC.
31 ................ KOPAŞ KOZMETIK PAZL. A .Ş.
29 ............... KORAY INŞAATSANAYli VETICARET
29 ................ KURALKAN MOTOR LU ARAÇL.A .Ş.
15 ................ KURTULUŞ rAC'TORING H i Z. A .Ş.
63 ................ KUTAŞ 13ASIM AMB. SAN.A .Ş.
15 ............... KVK TEKNOLOJ i Ü RÜNL.A.Ş.
61 ...............L.ArEM CiiYIM INŞAAT SANAYi
3 1................MATEK MI~DIK ALANA LIT I K LTD.
25 ...............MA"I El. HAMMADDE SANAYi VE T iC.
17...............MECOI\1 SA(';UK ÜRÜNLERi SANAYi VETiCARET ANONiM ŞIRKETI
39 ................MF.HMET ('AKlCI
39 ...............1\trH\H:IAI.I YALÇINOAC
12 ...............MERCEDES-BF.NZ TURK A.Ş.
38 ................1\11-..SU'I GÖK SU
61 ...............MI-TAI.SAC11C VE SAN. LTD.
12 ...............1\III..Ll RI-.ASORANS TORK A .Ş .
-16 ...............MILLI REASURANS TÜRK A.Ş.
53 ................MIL.II RI-.ASURANS TÜRK A.Ş.
17 ................MOGAZ PF.I ROLGAZLARI A.Ş .
18 ............... MliDO SA"''IŞ MACAZALARI A.Ş.
29 ................M0NIR ŞA I!I N ILAÇ !>ANAYi VE Ti C
69
SAYFA
39 ..
25 ..
12 ....
29
40 .. .
13 ... .
22
53 ·····
27 ..
37 ..
18 ..
38 ..
62 ..
41 .
50 ..
57 ..
63 ..
22 ...
28 ..
18 ..
ı 5 ..
26 ..
22 .. .
63 .. .
63
-1-0 ..
27 ..
63 .....
2-1- ..
23 ..
-+ı
.
41 ....
39 ..
49 ..
57 ...
27 ..
62 ....
19 ..
27 ..
31
38 ..
28 ..
27 ..
16 ....
62 ..
19 ..
12 ...
45.
54 ..
34
41.
33
27 ..
21 ....
54 ..
33 ...
30.
62 ..
18 ..
30 ...
FİRMANIN UNVANI
.... NECAT HEPKON
. ... NET MAGAZA İŞLETMECiLİCİ A.Ş.
.... NUH ÇiMENTO A.Ş
.... OFÇAYSAN TARIM ÜRÜNL. A.Ş.
.... OKTAY DURAN
.... OMSAN LOJİSTİK
..ONDULINEAVRASYA İNŞ MALZ.SAN
.. UNDULINEAVRASYA İNŞ. MALZ.SAN
ORTADOG U TEKSTiL TİCARET
.... OSMAN ÇORUH
.... OTOKAR OTOBÜS KAROSERİ A.Ş.
.... ÖMER DiNÇKÖK
.... ÖNER MENKULKIYM.A.Ş
.... ÖZEN TAN
.... ÖZEN TAN
. ... ÖZEN TAN
... ÖZGÜR METAL SANAYİ
. .. PARK ELEKTRiK MADENCiLiK
.... PARK HOLDİNG A.Ş
PARSAN MAKİNA PARÇALARI A.Ş.
.... PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİC.
... .PHARMAVİSİON SAN VE TİC. A.Ş.
.... RAYMOND JAMES YAT MENK.K.A.Ş
... RENK DERi SANAYi VE TİC.
.... ROrRİNG ÇİZİM GEREÇLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONiM ŞİRKETİ
.... SALAMON HABİB
SANCAK ECZA DEPOSU
. ... SANTRAL ELEKTRiK
.... SARITAŞ ÇELİK SAN. A.Ş.
.... SARKUYSAN ELEKTROLİKİTTİCAŞ
..SArVET ÇİFrÇİ
.... SATVET ÇİF-TÇİ
.... SEMA CINGILLIOC.JLU
.... SEMA CINGILLIOGUJ
. ... SEMA CINGILLIOGUJ
. .. .SEMAK MAKİNATİCARET VE SAN.
.... SENTEZ TURİZM TİCARET VE SAN.
.... SİKA YAPI KİMYASALLARI A.Ş.
.... SİLVAN SAN. A.Ş.
SiNANGİN MATBAACILIK LTD.
.... SITKI ÇiF-TÇi
. .. .SKFTÜRK SANAYİ
.SUTEKS TEKSTiL
... ŞENPİLİÇ GIDA SANAYİ ANONiM ŞİRKETİ
... .TABANLIOGLlJ MİMARLIK SAN. LTD.
TACİRLER MENKULDEG.A.Ş.
... TAKASBANK AŞ
. ..TAKASBANK A.Ş.
... TAKASBANK A.Ş
. ..TAM PETROL
... TARlK KAHYA
.... TAT TOHUMCULUK
... .TAYEKS DIŞ TİC. VE TEKS. SAN.
... TEB YATIRIM MENK. DEG.A.Ş.
.TEB YATIRIM MENK. DEG A.Ş.
.. TEKPOL TEK-POLİÜRETAN SAN.A.Ş.
..TEMEL TİCARET VE YATIRIM ANONiM ŞİRKETİ
. TER İŞ KİMYEVİ MADDELER A.Ş.
..TNT INTERNATIONAL
... TORAY.İNŞAAT SANAYİ VE TİC
70
SAYFA
FİRMANIN UNVANI
62 ............... TORUN ÇAY SANAYİ A.Ş.
32 ................ TORUN PAZARLAMA
12 ............... TORUNLAR GIDA SAN.
14 ............... TORUNLAR GIDA SANAYİ
13 ............... .TOYOTASA TOYOTA S ABANCI A.Ş.
54 ................ TOYOTASA TOYOTA SABANCI A.Ş.
ll ............... TRAKYA CAM SANAYİ A.Ş.
23 ............... TRIPHARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONiM ŞİRKETİ
23 ............... TURANLAR YAPI VE MALZEMELERİ TİCARET ANONiM ŞİRKETİ
3l ............... TURKISH YATIRIM A.Ş.
26 ............... TURKISHBNAK A.Ş
14 ................ TÜRK DEMİRDÖKÜM FAB. A.Ş.
14 ................ TÜRKİYE GENEL SİGORTA A.Ş.
14 ................ TÜRKİYE İŞ BANKASI
32 ................ UÇKAN MEDiKAL
29 ................ UNİTİM TEKSTiL GİYİM PAZ. A.Ş.
24 ................ URART GÜMRÜKSÜZ MAG. İŞL. A.Ş.
3l ................ ÜÇGEN BOYA VE KİM. MD. LTD.
62 ................ ÜÇSAN PLASTİK VE KALIP SAN.
22 ................ ÜMRAN ÇELİK BORU SAN. A.Ş.
28 ................ ÜSTÜNDAG LASTiK İTH. A.Ş.
63 ................ YEN-TUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİGİ LİMİTED ŞİRKETİ
40 ................ VUSLAT DOGAN
4l ................ VEYSEL MERMER
45 ................ VEYSEL TAN
29 ................ YİGİTOGLU GIDA VE KİM.MAD. LTD
54 ................ YİGİTOGLU GIDA VE KİM.MAD. LTD
34 ................ YUSUFPAŞA ECZA DEPOSU
40 ................ YÜCEL MERMER
42 ................ ZİYA METİN
71
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
4 439 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content