close

Enter

Log in using OpenID

BU BENİM ESERİM - Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü

embedDownload
 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK X. MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ ‐BU BENİM ESERİM‐ PROJE YARIŞMASI YÖNERGESİ ANKARA, 2014 MEB
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Atatürk Bulvarı 2. Kat B Blok 06648
Bakanlıklar/Ankara
Sorumlu Kişiler
Zeynep ÖÇGÜDER
Cemal TINKILIÇ
Telefon Numarası
Daire Başkanı :
413 16 00-01
Proje Koordinatörü:
413 15 99
Didem DEMİRKAYA Proje Sorumlusu:
413 16 05
Faks : 0 312 417 71 08
E-mail : [email protected]
i
ÖNSÖZ
Bu Yönerge MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK İş birliğinde yürütülen
“Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri Bu Benim Eserim Proje
Yarışması” için 81 İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan BBE İl Koordinatörleri ile
İl Çalışma Gruplarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Proje yarışmasına katılan
öğrencilere, öğretmenlere ve okul yönetimlerine yardımcı olabilmeleri için önce bu yönergeyi
dikkatle okumaları kendileri için yararlı olacaktır. Ülkemiz genelinde düzenlenen böyle bir
yarışmanın her aşamasında benzer şekilde davranılması ve konulan ölçütlere uyulması her
yarışmanın bilimselliğini ve güvenirliğini artıracaktır.
Bakanlığımız ile TÜBİTAK arasında imzalanan 08.11.2004 tarihli işbirliği protokolü
gereğince projelerinin değerlendirme süreci TÜBİTAK tarafından oluşturulan bilim kurulları
tarafından yürütülmektedir. Yarışması kapsamında 2004-2014 yılları arasında yaklaşık 376.615
proje ve bunları hazırlayan 430.000 öğrencimiz bilimsel bir projenin hazırlanması konusunda
çalışma yürütmüş, fikirler üretmiş ve bunları raporlaştırmıştır. Önümüzdeki yıllarda da bu sayının
ve projelerdeki kalitenin artmasını ümit ediyoruz.
Daha önceki yıllarda BBE proje çalışması teşvik amaçlı yapılmış olup bu yıldan itibaren
“proje yarışmasına” dönüştürülmüştür. Bu nedenle çalışmanın formatında önemli değişiklikler
olmuştur. Söz konusu değişiklikler “Dikkat Edilecek Hususlar“ kısmında belirtilmiştir.
Bu yönergenin alanda uygulanmasına yardımcı olan BBE İl Koordinatörleri ile İl Çalışma
Gruplarına teşekkür eder, başarılar dileriz.
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Ar-Ge ve Projeler Daire Başkanlığı
ii
KISALTMALAR
MEB
: Millî Eğitim Bakanlığı
TEG
: Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
TÜBİTAK
: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
BBE
: Bu Benim Eserim
MYK
: Merkez Yürütme Kurulu
MÇG
: Merkez Çalışma Grubu
MBK
: Merkez Bilim Kurulu
BBK
: Bölge Bilim Kurulu
BÇG
: Bölge Çalışma Grubu
İÇG
: İl Çalışma Grubu
TANIMLAR
MERKEZ YÜRÜTME KURULU: TEG Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan, çalışmanın
koordinasyonundan ve yürütülmesinden sorumlu olan kurul,
MERKEZ ÇALIŞMA GRUBU: TEG Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan çalışmanın
planlanması, yürütülmesi, izleme ve değerlendirmesinden sorumlu olan grup,
MERKEZ BİLİM KURULU: Projelerin nihai değerlendirmesini yapmak üzere TÜBİTAK
tarafından akademisyenlerden oluşturulan kurul,
BÖLGE BİLİM KURULU: Bölge merkezi illerde öğrenci projelerinin değerlendirmelerini
yapmak amacıyla TÜBİTAK tarafından akademisyenlerden oluşturulan kurul,
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ: Bölge merkezi olarak belirlenen ilde bölge çalışma grubuna
başkanlık eden il millî eğitim müdür yardımcısı ya da şube müdürü,
BÖLGE ÇALIŞMA GRUBU: Bölge merkezi illerde, bölge koordinatörünün başkanlığında,
bölge merkezi il ve bağlı illerin il çalışma gruplarından 1 (bir) Matematik ve 1 (bir) Fen
Bilimleri branşından olmak üzere 2 (iki) temsilcinin katılımıyla oluşturulan çalışma grubu,
İL KOORDİNATÖRÜ: Bulunduğu ilde il çalışma grubuna başkanlık eden il millî eğitim
müdür yardımcısı ya da şube müdürü,
İL ÇALIŞMA GRUBU: Proje çalışmasını yürütmek; okullara, öğrencilere ve proje danışman
öğretmenlerine rehberlik yapmak amacıyla il koordinatörünün başkanlığında, her proje
alanından (matematik ve fen bilimleri ) en az 2 (iki) öğretmenin katılımıyla oluşturulan
çalışma grubunu ifade eder.
iii
1.BÖLÜM
1.BÖLÜM
GENEL BİLGİLER
Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim insanlarını yetiştirmek, yetenekli çocuklarımıza
sahip çıkmak; bilimsel amaçlı yarışma ve benzeri etkinlikleri ilgiyi-katılımı artırarak ülke
genelinde yaygınlaştırmak ve teşvik etmek, geleceğin bilim insanı olma potansiyeline
sahip çocuklarımızı erken yaşlarda keşfedip var olan yeteneklerini geliştirmek, gerekli
desteği vererek onlara araştırmacı bir ruh kazandırmak amacıyla ‘Bu Benim Eserim’
İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri Proje Yarışması
gerçekleştirilmektedir.
Bakanlığımız ile TÜBİTAK arasında imzalanan 08.11.2004 tarihli işbirliği
protokolü gereğince projelerinin değerlendirme süreci TÜBİTAK tarafından oluşturulan
bilim kurulları tarafından yürütülmektedir.
BBE Yarışması 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren ortaokul 5. 6. 7. ve 8.
sınıflarına yönelik olarak gerçekleştirilecektir. Öğrenciler matematik ve fen bilimleri
alanlarında hazırlayacakları projeler ile yarışmaya katılabilecektir.
BBE İL KOORDİNATÖRÜ VE İL ÇALIŞMA GRUBU’NUN GÖREVLENDİRME
ESASLARI VE GÖREVLERİ
Bu Benim Eserim (BBE) proje yarışması için il millî eğitim müdürlüklerince; İlde
BBE yarışmasının yürütülmesinden sorumlu olmak üzere “BBE İl Koordinatörü” (İl Millî
Eğitim Müdür Yardımcısı veya Şube müdürü) ile il koordinatörünün başkanlığında
çalışacak olan “İl Çalışma Grubu (İÇG)” aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda
görevlendirileceklerdir.
I- İl Koordinatörü’nün Görevlendirme Esasları ve Görevleri
a) Görevlendirme Esasları:
 İl Koordinatörü, İl Millî Eğitim Müdürü tarafından, bulunduğu ilde BBE Proje
Yarışması ile ilgili iş ve işlemleri sorumlu olmak ve İÇG’ya başkanlık etmek
amacıyla il millî eğitim müdür yardımcısı ya da şube müdürleri arasından
belirlenip görevlendirilen kişiyi ifade eder.
 Bu görevi daha önceki yıllarda yapmış, deneyimli olanların tercih edilmesi
çalışma için yararlı olabilir.
 Görevlendirmeler 1 yıllıktır.
 Koordinatörün bulunduğu il Bölge Merkezi ise “İl Koordinatörü” aynı zamanda
“Bölge Koordinatörü”dür. Bölgesine bağlı illerdeki il koordinatörleri ile iş birliği
yapar ve onlara başkanlık eder.
5
b) Görevleri
 Bulunduğu ilde BBE proje yarışması ile ilgili iş ve işlemlerin zamanında
yürütülmesinden en üst düzeyde sorumludur,
 İÇG’nın belirlenip görevlendirilmesini sağlar ve çalışmalara başkanlık eder,
 İlin web sayfasında BBE İl Koordinatörünün ve İÇG üyelerinin isim ve iletişim
bilgilerinin, proje değerlendirme sonuçlarının yayınlanmasını sağlar,
 İÇG üyelerinin proje başvurularını takip etmeleri, kurum onay sürecinde bir sıkıntı
yaşanmaması için okul yöneticilerine yönelik bilgilendirme çalışmalarını yapmalarını
sağlar,
 Bölge değerlendirmelerine katılan il temsilcilerinin yolluk ve yevmiyelerinin faaliyet
bittikten sonra ilgili kişilerce kendi kadrosunun bulunduğu il millî eğitim müdürlüğü
tarafından hesaplanıp Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne gönderilmesini sağlar,
 (Bölge merkezi ilin koordinatörü ise) Bölge merkezi il koordinatörlerinin kendi
bölgelerindeki çalışmalarda TÜBİTAK Bölge Bilim Kurulu Başkanı ile irtibata geçer,
 İş ve işlemler ile ilgili hususlarda anlaşılmayan durumlarda Temel Eğitim Genel
Müdürlüğüne danışır.
II- İÇG’nın Görevlendirme Esasları ve Görevleri
a) Görevlendirme Esasları:




İÇG: Proje çalışmasını yürütmek; okullara, öğrencilere ve proje danışman
öğretmenlerine rehberlik yapmak amacıyla il koordinatörünün başkanlığında,
her proje alanından (Matematik ve Fen Bilimleri) en az 2 (iki) öğretmenin
katılımıyla oluşturulan çalışma grubunu ifade eder.
İÇG, proje çalışmasını yürütmek; okullara, öğrencilere ve proje danışman
öğretmenlerine rehberlik yapmak amacıyla İl Koordinatörünün başkanlığında,
her proje alanından (matematik ve fen bilimleri ) en az 2 (iki) öğretmenin
katılımıyla proje çalışmasının yürütüleceği 81 ilde oluşturulur.
İÇG’ler MEB ile TÜBİTAK iş birliği ile çeşitli tarihlerde düzenlenen
“Eğitimde Bilim Danışmanlığı” seminerlerine, MEB tarafından değişik
tarihlerde hizmet içi eğitimler kapsamında düzenlenen “Araştırmacı Rehber
Öğretmen Eğitimi” ve “Proje Hazırlama ve Geliştirme Seminerlerine” katılmış
öğretmenler arasından ve önceki yıllarda İÇG’de görev alan öğretmenlerden
istekli olanlardan oluşturulacaktır. Proje hazırlama konusunda eğitime katılmış
öğretmenlerin başka bir ile atanmış olması, öğretmenin ders yükünün fazla
olması durumunda ise ilde görev yapan matematik ve fen bilgisi
öğretmenlerinden lisansüstü eğitim almış, ulusal ve uluslararası yarışmalara
proje ile katılmış, literatürü izleyebilecek derecede yabancı dil bilen
öğretmenlerden oluşturulur.
Bu nitelikte öğretmenlerin bulunmaması durumunda ise çalışmalarda görev
yapmak üzere Fen Bilimleri ve Matematik alanlarından gönüllülük esasına
6
bağlı olarak proje konusunda istekli öğretmenlerden her proje alanından en az
2 (iki) öğretmenin katılımıyla oluşturulur.
 İÇG’de görev alacak öğretmenler, bulunduğu ildeki iş yoğunluğuna göre tam
zamanlı görevlendirme ya da BBE iş takvimi doğrultusunda kısmî
görevlendirilebileceklerdir. Burada yetki ve sorumluluk tamamen İl Millî
Eğitim Müdürlüğündedir.
b) Görevleri
 İl koordinatörünün sorumluluğunda proje hazırlama konusunda öğrenci ve
öğretmenlere yönelik yapılacak bilgilendirme ve eğitim amaçlı toplantıları içeren
“Yıllık Çalışma Planı”nın hazırlar,
 Proje Yarışması ile ilgili duyuruların ildeki öğrenci, öğretmen ve okullara duyurur ve
gerekli tedbirleri alır,
 Matematik ve Fen Bilgisi öğretmenlerine ve öğrencilere proje hazırlama
konusunda danışmanlık yapar. Bu amaçla, il millî eğitim müdürlüğünün
sorumluluğunda öğretmenlere seminerler verir, toplantılar düzenler,
 Proje hazırlayacak öğrencilerle projeye destek verecek diğer ilgili kişi, kurum ve
kuruluşlar arasında iş birliğini geliştirmelerine yardımcı olur ve öğrencilere proje
ortakları (ulusal-uluslar arası) bulmada destek olur.
 İl ve bölge düzeyinde “Proje Değerlendirme Ölçütleri” doğrultusunda projelerin
değerlendirmesini yapar ve bölge çalışma grubuna gönderilmesi uygun bulunan
projeleri internet üzerinden onaylar,
 BBE proje yarışmasının iş ve işlemlerini (il düzeyinde projeleri ön değerlendirme,
bölge düzeyinde değerlendirme, bölge sergisi hazırlıkları, finalistlerle ilgili
bilgileri oluşturma, sene sonu değerlendirme raporunu hazırlama vb.) zamanında
yapar, (daha sonra yazıyla bildirilecek takvimi doğrultusunda),
 Bölge Bilim Kurulları’na BBE yarışması ile ilgili iş ve işlemlerde destek olur,
 İl koordinatörlerinin BBE proje yarışması ile alakalı vereceği görevleri yapar.
BBE Proje Yarışması ile ilgili tüm konulardaki bilgilendirilmeler resmi yazıyla ve
e-mail ile bildirilecektir. Ayrıca BBE başvuruları ile ilgili bilgiler, rehberler
http://tegm.meb.gov.tr/bubenimeserim/ adresinde yer alacaktır. Bu sayfaya
http://tegm.meb.gov.tr/ adresindeki “BBE logosu”ndan da ulaşılabilecektir.
Projelerin Ön Değerlendirilmesi
Proje başvuruları il düzeyinde yapılmakta ve ön değerlendirmeleri il millî eğitim
müdürlükleri bünyesinde oluşturulan İl Çalışma Grupları (İÇG) tarafından yapılacaktır.
İÇG tarafından onaylanan projeler bir sonraki aşama olan Bölge Çalışma Gruplarının
(BÇG) değerlendirmesine sunulacaktır. İÇG’ler alan uzmanı öğretmenlerden oluşacaktır
7
ve değerlendirmeler önceden belirlenen objektif ölçütler doğrultusunda yapılacaktır. İl ve
Bölge Çalışma Gruplarının değerlendirme aşamaları tamamen internet üzerinden
elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
İl ve Bölge Çalışma Gruplarının onayından geçen projelerin dokümanları Bölge
Bilim Kurullarına (BBK) teslim edilecektir.
Bölge Bilim Kurullarına ve Bölge Sergisine Gönderilecek Proje Sayıları:

2014-2015 yılından itibaren BÇG’ları, Bilim Kurullarına değerlendirme üzere
nüfus yoğunluğu çok olan Ankara, İstanbul ve İzmir’de en fazla 400 proje
diğer illerde ise en fazla 250 proje göndereceklerdir.

BBK’lar projeleri dokümanlar üzerinden inceleyecek ve sergilenmeye uygun
bulduğu projeleri nüfus yoğunluğu çok olan Ankara, İstanbul ve İzmir’de
en fazla 60 projeyi diğer illerde ise en fazla 50 projeyi bölge sergilerine
davet edecektir.
BBK’Lar, TÜBİTAK tarafından belirlenen alan uzmanı akademisyenlerden
oluşturulacaktır. BBK, bölge sergilerine katılan projeleri değerlendirmekte ve final
sergisine katılacak projeleri belirlemektedir.
BBK’lar tarafından 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren 12 bölge
merkezinde puan üstünlüğüne göre değerlendirmeler yapılacaktır. Puan üstünlüğüne göre
her iki alanda (Matematik ve Fen Bilimleri) dereceye giren ilk 3 proje Ankara’da
yapılacak final sergisine davet edilecektir.12 Bölge Merkezi tarafından Ankara Final
sergisine katılacak proje sayısı en fazla 72 olacaktır. Her projede 1 (bir) öğrenci
bulunacaktır.
Ankara Finalinde 72 proje TÜBİTAK tarafından oluşturulan Merkez Bilim
Kurulu (MBK) tarafından puan üstünlüğüne göre değerlendirilecektir. Puan üstünlüğüne
göre
her iki alanda Türkiye 1.,2. ve 3. sü olan projelerin öğrenci ve danışman
öğretmenleri ödüllendirilecektir.
8
2. BÖLÜM ÖLÜM
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK
X. MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ- BU BENİM ESERİMPROJE YARIŞMASI
2 YARIŞMANIN AMACI
Bu yarışmanın amacı, ülkemizin insan yetiştirme kapasitesini güçlendirmek,
bunun için ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim insanlarını yetiştirmek, yetenekli
çocuklarımıza sahip çıkmak; ülke genelinde bilimsel amaçlı etkinlikleri ilgiyi-katılımı
artırarak yaygınlaştırmak ve teşvik etmek, geleceğin bilim insanı olma potansiyeline
sahip çocuklarımızı erken yaşlarda keşfedip var olan yeteneklerini geliştirmek, gerekli
desteği vererek onlara araştırmacı bir ruh kazandırmaktır.
YARIŞMANIN HEDEFLERİ
 Öğrencileri, temel bilimler olan matematik ve fen bilimleri alanlarında yaratıcılığa
teşvik etmek,
 Öğrencilerin gizli kalmış yeteneklerinin desteklenerek geliştirilmesine ortam
hazırlamak,
 Öğrencilerin, çalışmalarında bilimsel düşünce, yöntem ve teknikleri kullanarak
bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak,
 Ülkenin geleceğini yönlendirecek, bilimsel alanlarda özgün ve farklı düşünceler
ortaya koyabilen, öz güveni gelişmiş bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.
YARIŞMANIN KAPSAMI
Yarışma, 2014-2015 eğitim öğretim yılında da ülke genelinde resmi ve özel
ortaokulların 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilecektir.
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 Proje konuları Matematik ve Fen Bilimleri müfredatlarına uygun araştırma
projelerini kapsamaktadır. Çalışmalar müfredattaki içerik ve kazanımlarla ilişkili
olmalıdır. Bu nedenle, uygulama ve tasarım projeleri (teknoloji tasarım, ders
materyalleri, oyun tarzındaki etkinlikler gibi) değerlendirmeye alınmayacaktır.
 Yarışmaya katılmak hem öğrenciler hem de öğretmenler için zorunlu değildir,
gönüllülük esastır.
9
 Yarışmaya her öğrenci bireysel katılacaktır. Projedeki öğrenci sayısı bir (1) ile
sınırlıdır.
 Öğrenciler, hazırlayacakları proje için 1 (bir) danışman öğretmen seçeceklerdir.
 Her okul, birden fazla proje ile yarışmaya katılabilecektir.
 Öğrenci, Matematik ve Fen Bilimleri alanlarının sadece birinden 1 (bir) proje ile
çalışmaya katılabilir.
 Danışman öğretmen en fazla 3 projeye danışmanlık yapabilecektir.
 Danışman öğretmenlerinin görevi proje hazırlayan öğrencilere danışmanlık
yapmaktır.
 Yarışmaya katılanlar “final sona ermeden” ulusal ya da uluslar arası hiçbir
yarışmaya katılamazlar. Katılanların tespit edilmesi halinde yarışmacı hangi
aşamada olursa olsun elenecektir.
 Başvurular 08 Aralık 2014 - 09 Şubat 2015 tarihleri arasında yapılacaktır. Proje
başvuru işlemleri internet ortamında yapılacaktır. Başvuru tarihlerinin bitiminden
sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 Rehber basılı olarak okullara gönderilmeyecek, yalnızca internet üzerinden
ulaşılabilecektir.
 Elektronik ortamda yapılan başvurular öğrencilerin öğrenim gördüğü kurum/okul
müdürlüğü tarafından yine elektronik ortamda onaylanacaktır.
 Kurum/okul müdürlükleri tarafından onaylanmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
 İÇG Üyeleri, yarışmada proje hazırlayan öğrencilerin danışman öğretmeni
olarak görev alabilirler.
 Okulda Fen Bilimleri ve Matematik branşlarında görevli öğretmenin bulunmaması
ya da okulda bu branşlarda gönüllü öğretmenin olmaması durumunda, başka
branşlardaki öğretmenler de danışman öğretmen olarak görev alabilirler.
 Başvuru tarihinin bitiminden sonra formunda değişiklik yapılamayacaktır.
 Bölge sergisi ve final sergisine öğrenci ve danışman öğretmenlerin katılması
zorunludur. Projeyi hazırlayan öğrenci veya danışman öğretmenin katılamaması
veya yeni bir görevlendirmenin yapılmasına gerek duyulması halinde, durumun
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’ne resmi yazıyla bildirilmesi zorunludur.
 Bölge ve final sergisine katılan;
- öğrencilerin yol ücretleri,
- danışman öğretmenlerin yol ücreti ile 2 günlük yevmiyeleri,
- İÇG üyeleri ve il koordinatörlerinin yol ücreti ile 2 günlük yevmiyeleri
TEG Müdürlüğünün göndereceği ödenekten karşılanacaktır.
10
- Bölge ve final sergisi boyunca yukarıda belirtilen katılımcıların iaşe ve ibatesi
bölge sergisi için Bölge Merkezi il tarafından, Final Sergisi için ise TEG
Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.
- İaşe ve ibate için katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecek ve ücret
ödenmeyecektir. Bölge ve final sergisi dışındaki günlere ait harcırahlar
bulundukları ilin il millî eğitim müdürlüklerince ödenecektir.
 Öğrencilerin zihinsel üretim içinde olmalarını sağlamak esas alındığından
hazırlanan ve onaylanan projelerin başka bir projenin birebir aynısı (kopyası) ya
da çevirisi olduğu, bilimsel etik beyanına (bkz. sayfa 31) aykırı davranıldığı tespit
edilirse, proje hangi aşamada olursa olsun süreçten çıkarılacak ve ilgililer
hakkında idari soruşturma açılacaktır. Ayrıca verilen ödül ve belgeler geri
alınacaktır.
BAŞVURU SÜRESİ
BBE Proje yarışması başvuruları 08 Aralık 2014 saat 10.00’da başlayıp 09 Ocak
2015 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir. Süre uzatılmayacaktır. Proje çalışmasıyla
ilgili ayrıntılı bilgiler ve duyurular http://tegm.meb.gov.tr/bubenimeserim adresindeki
proje internet sayfasında yer almaktadır.
PROJELERİN DEĞERLENDİRME SÜRECİ
 Başvurular, İÇG tarafından incelenerek, ön değerlendirme sonucunda önceden
ilan edilen ölçütlere göre uygun bulunan projeler elektronik ortamda BÇG
onayına sunulacaktır.
 BÇG tarafından ölçütlere göre uygun bulunan projeler elektronik ortamda
projenin bir üst değerlendirmesini yapacak olan BBK’ya sunulacaktır.
 TÜBİTAK BBK’lar, bölgelerde yapılacak bölge sergisine katılmasını uygun
buldukları projeleri belirler. Belirlenen projeler bölge merkezlerinde
sergilenecektir.
 Bölge sergisine katılan projeler içinden puan üstünlüğüne göre TÜBİTAK
tarafından görevlendirilen BBK’lar tarafından yapılan değerlendirmede her iki
alandan ayrı ayrı dereceye giren ilk üç proje (toplam 6 proje) Ankara’daki final
sergisine katılmaya hak kazanacaklardır.
 BBK’lar tarafından talep edilmesi halinde öğrenciler tarafından fotoğraf, video,
grafik, şekil, tablo vb. araçları kullanarak en fazla 5 dakikalık proje sunumu
yapılabilecektir. Bölge koordinatörleri tarafından öğrencilerin bilim kuruluna
sunum yapabilmeleri için gerekli düzenleme ve planlamalar yapılacaktır.
 Final sergisine katılan projelerden, MBK tarafından yapılan nihai değerlendirme
sonucunda her iki alanda Türkiye 1.,2.,ve 3.sü belirlenip ödüllendirilecektir.
11
SONUÇLARIN DUYURULMASI
 İl düzeyindeki değerlendirme sonuçlarını bulundukları ilin web sayfasından, bölge
düzeyindeki değerlendirme sonuçlarını ise bölge merkezi ilin web sayfasından
öğrenebileceklerdir.
 Ayrıca bütün değerlendirmeler (il ve bölge düzeyinde) sona erdikten sonra
danışman öğretmenler “başvuru yaptıkları giriş ekranından” “T.C Kimlik no ve
Proje No” ile giriş yaparak sonuçları öğrenebilirler.
12
“BU BENİM ESERİM” PROJE YARIŞMASI UYGULAMA TAKVİMİ
Başvuru Formunun Doldurulması (Danışman Öğretmen
tarafından)
(08 Aralık 2014-09 Ocak 2015)
Başvuru Formunun Okul Müdürlüklerince Onaylanması
(09 Ocak-09 Şubat 2015)
Projelerin İl Düzeyinde İl Çalışma Gruplarınca Ön
Değerlendirilmesi
(16 Şubat 2015 - 20 Mart 2015)
Projelerin Bölge Düzeyinde Bölge Çalışma Gruplarınca Ön
Değerlendirilmesi
(23-27 Mart 2015)
Projelerin Bölge Bilim Kurullarınca Değerlendirilmesi ve
Bölge Sergisine Katılacak Projelerin Belirlenmesi
(30 Mart 2015 - 20 Nisan 2015)
Bölge Sergileri Düzenlenmesi ve Final Sergisine Katılacak
Projelerin Belirlenmesi
(05-06 Mayıs 2015)
Ankara’da Final Sergisinin Düzenlenmesi
(02-03 Haziran 2015)
Ödül Töreni
(04 Haziran 2015)
Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması ve TEG
Müdürlüğüne Gönderilmesi
(30 Haziran 2015)
13
UYGULAMA BASAMAKLARI
1. Proje Başvuru Formunun Doldurulması: Projeler belirlenen tarihler arasında
http://basvurular.meb.gov.tr/bubenimeserim/login.aspx adresindeki başvuru formuna
kaydedilecektir. Başvuru süresi içerisinde formun tamamı doldurulup kaydedildikten
sonra, bilgilerde değişiklik yapılmak istenirse danışman öğretmeninin T.C Kimlik
Numarası ve proje numarası girilerek değişiklikler yapılabilecektir. Proje başvuru
formunun eksiksiz ve hatasız doldurulmasından danışman öğretmeni sorumludur.
2. Başvuru Formunun Okul Müdürlüklerince Onaylanması: Okul müdürlükleri, en
son proje girişinin tamamlanmasından sonra 09 Şubat 2015 tarihine kadar
onaylayacaklardır.
Onay
işlemleri
için
proje
web
sayfasında
(http://tegm.meb.gov.tr/bubenimeserim) yer alan “Kurum/Okul Onay İşlemleri”
bağlantısı kullanılacaktır.
Okul müdürlükleri, Kurum/Okul Onay İşlemleri sayfasında kurum kodu ve
şifresini (okulun kendisinin belirlediği ve bulunduğu ilin MEBBİS biriminden aldığı
en fazla 10 karakteri geçmeyen şifre) girerek proje başvurularının listesine
ulaşabileceklerdir.
Lütfen Dikkat !
Okul müdürlükleri, başvuru formlarındaki bilgilerde herhangi bir
eksiklik/değişiklik olması durumunda gerekli düzeltmeleri yaptırdıktan sonra onay
işlemlerini gerçekleştireceklerdir!
3. İl Çalışma Gruplarınca Yapılan Ön Değerlendirme:
İÇG’lar 16 Şubat 2015 - 20 Mart 2015 tarihleri arasında projelerin ön
değerlendirmesi ve onay işlemlerini belirlenen kriterler doğrultusunda internet
üzerinden yapacaklardır. Onay işlemleri için http://tegm.meb.gov.tr/bubenimeserim
proje web sayfasında yer alan “İl Çalışma Grubu Onay İşlemleri” butonu
kullanılacaktır. İÇG üyeleri,
İller için BBE İL TRAFİK KODU (Örn: Ankara için BBE06) formatına uygun
biçimde daha önce oluşturulan Kullanıcı Adı ve Şifrelerini (Şifreler MEBBİS il
yöneticileri tarafından oluşturulmaktadır) girerek illerinden yapılan proje bilgilerine
ulaşabileceklerdir.
 İÇG’lar tarafından onaylanan projeler, ‘Onaylandı’ seçeneğini kullanarak
BÇG’na gönderilecek, uygun bulunmayan projeler için, “Reddedildi” seçeneği
işaretlenecek ve reddedilme gerekçesi ilgili kutucuklar işaretlenerek
belirtilecektir.
 Onaylanan projelerin listesi, İÇG ekranındaki “Liste Oluştur” başlığı altında yer
alan “Onaylanan Projeler” butonu kullanılarak oluşturulacaktır. Oluşan liste
Excel formatında (Form 1) 2 nüsha olarak alınacaktır.
14
 Onaylanmayan projeler İÇG ekranında “Liste Oluştur” başlığı altında yer alan
“Onaylanmayan Projeler” (Form 2) butonu kullanılarak listelenecektir Oluşan
liste Excel formatında (Form 2) 2 nüsha olarak alınacaktır.
 Listeler (Form 1 ve Form 2 ) İÇG tarafından onaylanarak bir nüshası Bölge
Koordinatörlüğüne gönderilecek, diğer nüsha İÇG tarafından muhafaza
edilecektir.
 Listeler 20 Mart 2015 tarihi saat 17.00’a kadar alınacak, bu tarih ve saatten
sonra Internet üzerinden herhangi bir işlem yapılamayacaktır. Alınan listeler 23
Mart 2015 tarihinden itibaren il millî eğitim müdürlüğünün web sayfasında ilan
edilecektir.
LÜTFEN DİKKAT!
Değerlendirme süresince projeleri hazırlayanlara ait bilgiler İÇG’ler tarafından
görülemeyecektir.
4. Bölge Çalışma Gruplarınca Yapılan Ön Değerlendirme:
BÇG’ler proje bilgilerine http://tegm.meb.gov.tr/bubenimeserim adresindeki
proje web sayfasında yer alan “Bölge Çalışma Grubu Onay İşlemleri” butonunu
kullanarak ulaşabileceklerdir.
BÇG üyeleri 23-27 Mart 2015 tarihleri arasında bulundukları il milli eğitim
müdürlükleri tarafından en fazla beş (5) iş gününü görevlendirilecektir. Değerlendirme
işlemleri, BÇG’ler için belirlenmiş değerlendirme kriterlerine göre gerçekleştirilecektir.
 BÇG üyeleri, Bölge Çalışma Grubu Onay İşlemleri sayfasında daha önce İÇG
için oluşturulan Kullanıcı adı ve Şifresini girerek proje bilgilerine
ulaşabileceklerdir.
 BÇG tarafından onaylanan projeler ‘Onaylandı’ seçeneğini kullanarak BBK’ya
gönderilecek, uygun bulunmayan projeler için, “Reddedildi” seçeneği
işaretlenecek ve reddedilme gerekçesi ilgili kutucuklar işaretlenerek
belirtilecektir.
 Onaylanan projelerin listesi, BÇG ekranındaki “Liste Oluştur” başlığı altında yer
alan “Onaylanan Projeler” butonu kullanılarak oluşturulacaktır. Oluşan liste
Excel formatında (Form 3) 2 nüsha olarak alınacaktır.
 Onaylanmayan projeler BÇG ekranında “Liste Oluştur” başlığı altında yer alan
“Onaylanmayan Projeler” (Form 4) butonu kullanılarak listelenecektir Oluşan
liste Excel formatında (Form 4) 2 nüsha olarak alınacaktır.
 Listeler (Form 3 ve Form 4 ) BÇG tarafından onaylanarak bir nüshası Bölge
Bilim Kuruluna gönderilecek, diğer nüsha BÇG tarafından muhafaza edilecektir.
 Listeler 27 Mart 2015 saat 17.00’a kadar alınacak, bu tarih ve saatten sonra
Internet üzerinden herhangi bir işlem yapılamayacaktır. Alınan listeler 30 Mart
2015 tarihinden itibaren Bölge Merkezi olan il millî eğitim müdürlüğünün web
sayfasında ilan edilecektir.
15
Lütfen Dikkat!
BÇG onay sayfasında projeleri hazırlayanlara ait bilgiler değerlendirme
süresince görülemeyecektir.
5. TÜBİTAK Bölge Bilim Kurulları Tarafından Yapılan Değerlendirme
BBK’lar 30 Mart 2015 - 20 Nisan 2015 tarihleri arasında bölge sergisine
katılacak
olanları
belirleyeceklerdir.
BBK
projelerin
bilgilerine
http://tegm.meb.gov.tr/bubenimeserim adresindeki proje web sayfasında yer alan
“Bölge Bilim Kurulu Onay İşlemleri” butonunu kullanarak ulaşabileceklerdir.
Değerlendirme işlemleri, Matematik ve Fen Bilimleri Proje Yarışması
Değerlendirme Formu (Form 10) kullanılarak gerçekleştirilecektir. BBK’ların çalışma
süresince Bölge Merkezi İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki Bölge Koordinatörleri
tarafından desteklenecektir.
 BBK, “Bölge Bilim Kurulu Onay” sayfasında BBK İL TRAFİK KODU (Örn:
Ankara için BBK06) formatına uygun biçimde oluşturulan Kullanıcı adı ve
Şifresini girerek proje bilgilerine ulaşabileceklerdir. BBK’lar için şifre Bölge
Koordinatörü tarafından (en fazla 10 karekterden oluşacak şekilde) alınacaktır.
 BBK’lar değerlendirme sonuçlarını, Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalışması
Değerlendirme formuna (Form 5) işleyecektir. Değerlendirme sonucunda bölge
sergisine katılması uygun bulunan projeler için “Uygun Bulunmuştur”
seçeneğini işaretleyecek ve kaydedeceklerdir. Bölge sergisine katılması uygun
bulunmayan projeler için, “Uygun Bulunmamıştır” seçeneğini işaretleyecek ve
kaydedeceklerdir.
6. Bölge Sergilerinin Düzenlenmesi ve Final Sergisine Katılacak Projelerin
Belirilenmesi:
Bölge sergileri 05-06 Mayıs 2015 tarihlerinde bölge merkezi illerde
gerçekleştirilecektir. Bölge sergileri için;
 Bölge sergilerinin tarihleri ilgililere, bölge merkezindeki bölge koordinatörü
tarafından duyurulacaktır. Bölge Koordinatörleri, bölgedeki sergiye davet edilecek
projeleri hazırlayan öğrencilerin isimlerini öğrencilerin okul müdürlüklerine Bölge
Sergisine Davet Formunu (Form 7) kullanarak bildireceklerdir.
 Bölge koordinatörleri; bölgede yapılacak sergi ve sunuma katılacak öğrencilerden
ve danışman öğretmenlerinden, “Bilimsel Etik Beyanı” (Form 8) ve “Öğrenciler
İçin Veli İzin Formunu” (Form 9), doldurarak kendi belirleyecekleri tarihte
Bölge Koordinatörlüğüne ulaştırılmasını isteyeceklerdir.
 Bölge merkezlerinde düzenlenecek sergilere yönelik hazırlıklar (Konaklama, sergi
salonu vb.) en geç 01 Mayıs 2015 tarihine kadar tamamlanacaktır.
 Bölgelerde yapılacak sergiler esnasında TÜBİTAK tarafından görevlendirilen
Bilim Kurulu üyeleri projeyi hazırlayan öğrencilerle görüşmeler yaparak projeleri,
16
Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalışması Değerlendirme Formunu (Form 10)
kullanarak değerlendireceklerdir.
 BBK’lar tarafından talep edilmesi halinde öğrenciler tarafından fotoğraf, video,
grafik, şekil, tablo vb. araçları kullanarak en fazla 5 dakikalık proje sunumu
yapılabilecektir. Bölge koordinatörleri tarafından öğrencilerin bilim kuruluna
sunum yapabilmeleri için gerekli düzenleme ve planlamalar yapılacaktır.
 BBK’lar bölge sergisine katılan projeler içinden puan üstünlüğüne göre yapılan
değerlendirmeyle belirlenecek, Ankara’da yapılacak final sergisine katılmaya hak
kazanan ilk üç projeyi seçeceklerdir.
 BBK’lar seçilen projelere ait tüm dokümanları bölge koordinatörüne teslim
edecektir.
 Final sergisi için seçilen projeler bölge sergisi sonunda düzenlenecek törende ilan
edilecektir. Sergiye katılan tüm proje sahibi öğrenci ve danışman öğretmenine
“Katılım Belgesi” verilecektir.
 Dereceye giren proje sahibi öğrencilere, danışman öğretmenlere ve İl Çalışma
Gruplarına çalışmalarda gösterdikleri başarılarından dolayı ödüllendirilmesi için
bulunduğu ilin BBE İl koordinatörü onayı ile İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından
Valiliğe teklif edilir. Ödül Yönergesi gereğince Bakanlık tarafından İllerdeki
görevli personele ve öğrencilere bir başarı belgesi düzenlenmemektedir.
 Her iki alandan ayrı ayrı dereceye giren ilk 3 projeye ait bilgiler Bölge
Koordinatörlüğü tarafından Bölge Çalışma Grubu ekranında yer alan “Ankara’da
Yapılacak Final Sergisine Katılacak Projelere Ait Bilgiler” Çizelgesine (Form
12) işlenecektir.
 Ankara’da yapılacak final sergisine katılacak projelere ait bilgiler, Form 12’nin bir
örneği hem yazılı ve hem de elektronik ortamda ([email protected])
TEG Müdürlüğüne gönderilecektir.
 Ankara’da yapılacak final sergisine katılacak projelerin sahibi öğrencilerin proje
stantları başında çekilmiş fotoğraflar en geç 11 Mayıs 2015 tarihine kadar TEG
Müdürlüğüne ulaştırılacaktır.
 BBK’lar çalışmalarını tamamlamasından sonra Bölge Koordinatörlükleri, Bölge
Sergisine Katılması Uygun bulunan projelerin listesini Bölge Çalışma Grubu
ekranında yer alan Liste Oluştur seçeneğinde “Bölge Sergisine Davet Edilen
Projeler” (Form 6) butonunu kullanarak oluşturacaktır.
 Liste, TÜBİTAK Bölge Bilim Koordinatörü ve Bölge koordinatörü tarafından
onaylanarak bölge merkezi olan ilin web sayfasında ilan edilecektir.
 Bu listenin bir örneği TEG Müdürlüğüne ([email protected])
elektronik ortamda gönderilecektir.
 Bölge sergisine resmi yazıyla davet edilen projelere ait başvuru formlarının çıktısı
“Bölge Sergisine Davet Edilen Proje Raporları” butonu kullanılarak
alınacaktır. Raporlar TÜBİTAK Bölge Koordinatörlerine teslim edilecek, sergi
sonrasında Bölge merkezi ilde muhafaza edilecektir.
17
7. Ankara’da Final Sergisinin Düzenlenmesi
Bölgelerden seçilerek Ankara’ya gönderilen öğrenci projeleri 02-03 Haziran
2015 tarihlerinde yapılacak final sergisine katılacaklardır. Sergi ve ödül töreni ile ilgili
çalışmalar TEG Müdürlüğü tarafından organize edilecektir. Final yeri ve tarihleri resmi
yazı ile finale katılan öğrencilerin bulunduğu illere duyurulacaktır.
8. Ödül Töreni
Final sergisi sonunda ödül töreni 04 Haziran 2015 tarihinde düzenlenecektir.
Düzenlenecek törende, her iki alandan dereceye giren öğrenci ve danışman
öğretmenlerine ödülleri verilecektir.
7. Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması ve TEG Müdürlüğüne Gönderilmesi
BBE yarışması ile ilgili İlde yapılan çalışmalar, başvurular, il, bölge ve ülke
genelinde elde edilen sonuçlar ve karşılaşılan sorunlara yönelik görüş ve önerilerin yer
aldığı “Değerlendirme Raporu”, İÇG tarafından İl Koordinatörün başkanlığında 30
Haziran 2015 tarihine kadar hazırlanıp TEG Müdürlüğüne resmi yazıyla gönderilecektir.
18
PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Projelerin değerlendirilmesi, aşağıda belirtilen ölçütler kullanılarak yapılacaktır.
Verilen kararlar kesindir, itiraz edilemez.
İl Çalışma Gruplarınca Kullanılacak Ön Değerlendirme Ölçütleri








Hazırlanan projenin teknoloji tasarım, ders materyalleri, oyun tarzındaki
etkinlikler olmaması,
Proje konusunun matematik ve fen bilimleri kapsamında olması,
Proje başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurulması,
Konu, amaç, faaliyetler, seçilen yöntemler ve elde edilen sonuçların tam, açık
anlaşılabilir biçimde ifade edilmiş olması,
Konunun daha önce aynı biçimde ve yöntemle çalışılmamış olması (proje bankası,
ilgili literatür ve internetten yararlanılacaktır),
Projenin başka herhangi bir yarışmaya katılmamış olması,
Kılavuzda belirtilen güvenlik uyarılarına uyulması,
Daha önce yapılmış olan bir çalışmanın birebir aynısı olmaması.
Bölge Çalışma Gruplarınca Kullanılacak Ön Değerlendirme Ölçütleri










Hazırlanan projenin teknoloji tasarım, ders materyalleri, oyun tarzındaki
etkinlikler olmaması,
Konunun daha önce aynı biçimde, yöntemle çalışılmamış olması (proje bankası,
ilgili literatür ve internetten yararlanılacaktır),
Konu, amaç, faaliyetler, seçilen yöntemler ve elde edilen sonuçlar arasında
bütünsellik olması,
Projenin başka herhangi bir yarışmaya katılmamış olması,
Sonuca ulaşabilme yeterliğine sahip olması,
Toplumsal veya ekonomik bir yarar sağlaması,
Kaynakların belirtilmesi,
Uygulanabilirliği,
Kılavuzda belirtilen güvenlik uyarılarına uyulması,
Daha önce yapılmış olan bir çalışmanın birebir aynısı olmaması.
Bilim Kurulları Tarafından Kullanılacak Değerlendirme Ölçütleri









Özgünlük ve yaratıcılık,
Kullanılan bilimsel yöntem,
Tutarlılık ve katkı,
Yararlılık (ekonomik, sosyal, akademik),
Uygulanabilir veya kullanışlı olması,
Kaynakların belirtilmesi,
Sonuç ve açıklık,
Özümseme ve hâkimiyet,
Kılavuzda belirtilen güvenlik uyarılarına uyulması.
19
GÜVENLİK UYARILARI
Proje yarışmasında uyulması gereken güvenlik kuralları aşağıda belirtilmiştir.
Belirtilen güvenlik uyarılarına aykırı biçimde hazırlanan projelerin başvurusu kabul
edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

Halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil ettiği/edeceği düşünülen projeler
değerlendirme dışında tutulacaktır, sergiye çağrılmayacaktır.

Özellikle radyoaktif maddeler, tehlikeli deney setleri, toksin (zehirli),
kanserojen vb. maddeler ihtiva eden projeler değerlendirme dışında
tutulacaktır, sergiye çağrılmayacaktır.

Hayvan deneyi içeren projeler yürütmeyi planlayan öğrenciler; deneylerinde
öncelikle, omurgalı hayvanlar kullanmak yerine olası tüm diğer alternatifleri
gözden geçirmelidir. Önerilen bazı alternatifler aşağıda verilmiştir:
a) Omurgasız hayvanlar (örneğin, protozoa, planaria, böcekler)
b) Bitkiler, mantarlar ve mayalar,
c) Hücre ve doku kültürleri,
d) Mikroorganizmalar,
e) Matematik ya da bilgisayar modelleri.
Yine de omurgalı hayvanlar içeren deneyler yapılacaksa aşağıdaki kurallara
uymak zorunludur.
a) Hayvanların öldürülmesini, vücudunda herhangi bir kesi yapılmasını,
herhangi bir uzvunun ya da dokusunun vücuttan ayrılmasını (kan alma
dâhil) gerektiren;
b) Hayvanlara ağız ya da enjeksiyon yoluyla herhangi bir radyoaktif,
toksin ya da etkisi kesin olarak bilinmeyen (örneğin çeşitli bitki
özütleri) tehlikeli ve yabancı maddelerin verildiği;
c) Hayvanların aç ve/veya susuz bırakıldığı, hayvanların acı ve eziyet
çekmesine neden olan, onlara rahatsızlık veren ve sağlığını tehdit eden
deneyleri içeren projeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Bunların dışında, gözleme bağlı (örneğin hayvanın doğal yaşama ortamında
gerçekleşen ve hayvana müdahale edilmeyen davranış deneyleri) ya da hayvanın çeşitli
fiziksel özelliklerinin (örneğin yaş, boy, ağırlık, renk, metabolik hız vb.) ölçülmesini ya
da atıklarının analizini içeren deneyler kabul edilebilir.
Bu deneylerde kullanılacak hayvanlar, düzenli, sağlık ve hijyen koşullarına uygun
üretim-bakım yapan merkez ya da laboratuvarlardan sağlanmalı ve bu durum mutlaka
belgelenmelidir. Hastalık (özellikle insana bulaşan) taşıdığı bilinen ya da böyle
olduğundan şüphe edilen hayvanlar kesinlikle kullanılmamalıdır. Hayvan deneyi içeren
projelerin yukarıdaki koşullara uygunluğu konusunda karar yetkisi bilim kurullarına
aittir.
20

İnsan deneyleri içeren projeler yapmayı planlayan öğrenciler aşağıdaki
kurallara uymak zorundadır.
İnsanlardan kan almayı ya da herhangi bir madde vermeyi gerektiren deneyler ile
önceden alınmış ve depolanmış insan kanıyla yapılan deneyler içeren projeler
yapılmamalıdır.
İnsanı içeren deneyler, aşağıdakilerle sınırlıdır:
a) Birey ya da grup davranışlarını ölçmeye yönelik deneyler (denekleri
rahatsız edici ya da onlara zarar verici koşullar altında olmayan),
b) Doğal duyusal uyarılara (ışık ya da ses gibi) verilen tepkilerin
ölçülmesi,
c) Saç teli ya da damak/yanak içi epitel döküntüsü örnekleriyle yapılan
DNA analizi deneyleri.
Yukarıda anılan deneylerin kabul edilebilmesi için denek olarak kullanılacak
kişi/kişilerin deney hakkında önceden ve anlaşılır biçimde bilgilendirilmesi, denek
olmayı kabul ettiğine dair yazılı onayı (çocuk denekler için bu onay ebeveynlerinden
alınmalıdır) ile çalışma için destek alınan kurumun etik kurulunun yazılı izni gereklidir.

İlaç, parfüm, krem, sabun vb. ürünlerin üretiminin uzun süreli çalışmalar
gerektirmesi, bu tür maddelerin dermatolojik testlerinin yapılmasının zorunlu
olması ve insanlara zarar verme ihtimalinin olması nedeniyle bu kapsamdaki
projeler kabul edilmeyecektir.
Lütfen Dikkat!
Proje uygulama süreci boyunca, başvuru kılavuzunda belirtilen hususlara
uymadığı tespit edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun proje
yarışmasından çıkarılacaktır.
21
BÖLGE MERKEZLERİ VE BAĞLI İLLER BÖLGE MERKEZİ: ANKARA BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER ANKARA, BARTIN, BOLU, ÇANKIRI, ÇORUM, KARABÜK, KIRIKKALE, ZONGULDAK BÖLGE MERKEZİ: ERZURUM BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER ARDAHAN, ARTVİN, BAYBURT, ERZİNCAN, ERZURUM, GÜMÜŞHANE, IĞDIR, KARS, RİZE, TRABZON, BÖLGE MERKEZİ: BÖLGE MERKEZİ: İSTANBUL ASYA İSTANBUL AVRUPA BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI BÖLGE MERKEZİNE İLLER BAĞLI İLLER DÜZCE, İSTANBUL ASYA EDİRNE, İSTANBUL YAKASI, KOCAELİ, AVRUPA YAKASI, SAKARYA, TEKİRDAĞ, KIRKLARELİ, BÖLGE MERKEZİ: ESKİŞEHİR BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER AFYON, BALIKESİR, BİLECİK, BURSA, ÇANAKKALE, ESKİŞEHİR, KÜTAHYA, YALOVA BÖLGE MERKEZİ: ISPARTA BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER ANTALYA, BURDUR, DENİZLİ, ISPARTA, KONYA BÖLGE KOORDİNATÖRÜ BÖLGE MERKEZİ: BÖLGE MERKEZİ: İZMİR KAYSERİ BÖLGE MERKEZİNE BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI BAĞLI İLLER İLLER AYDIN, İZMİR, MANİSA, AKSARAY, KAYSERİ, MUĞLA, UŞAK KIRŞEHİR, NEVŞEHİR, NİĞDE, SİVAS, YOZGAT BÖLGE MERKEZİ: MALATYA BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER ADIYAMAN, BİNGÖL, DİYARBAKIR, ELAZIĞ, TUNCELİ MALATYA, MARDİN,ŞANLIURFA BÖLGE MERKEZİ: MERSİN BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER ADANA, G.ANTEP, HATAY, K.K.T.C, K.MARAŞ, KARAMAN, KİLİS, MERSİN, OSMANİYE BÖLGE MERKEZİ: SAMSUN BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER AMASYA, GİRESUN, KASTAMONU, ORDU, SAMSUN, SİNOP, TOKAT BÖLGE MERKEZİ: VAN BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER AĞRI, BATMAN, BİTLİS, HAKKÂRİ, MUŞ, SİİRT, ŞIRNAK, VAN 22
Form 1 İL ÇALIŞMA GRUBU TARAFINDAN BÖLGE ÇALIŞMA GRUBUNA GÖNDERİLMESİ UYGUN BULUNAN PROJELER (Bu Form İÇG ekranında onay işlemleri bittikten sonra Liste Oluştur başlığında yer alan Onaylanan Projeler butonu kullanılarak oluşturulacaktır. 2 nüsha çıktı alındıktan sonra bir nüshası il milli eğitim müdürlüklerinde saklanacak diğer nüsha bölge çalışma grubuna ulaştırılacaktır.) SIRA İLİ/İLÇESİ NO OKULU PROJE PROJE ALANI NO PROJE ADI ÖĞRENCİNİN ADI PROJE ÖZETİ SOYADI PROJE DANIŞMAN ÖĞRETMENİN ADI SOYADI …./…./2015 İL ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ İSİM VE İMZA 23
Form 2 İL ÇALIŞMA GRUBU TARAFINDAN BÖLGE ÇALIŞMA GRUBUNA GÖNDERİLMESİ UYGUN BULUNMAYAN PROJELER (Bu Form İÇG ekranında onay işlemleri bittikten sonra Liste Oluştur başlığında yer alan Onaylanmayan Projeler butonu kullanılarak oluşturulacaktır. Bu liste il milli eğitim müdürlüklerinde saklanacaktır. SIRA İLİ/ İLÇESİ NO PROJE OKULU PROJE NO ALANI PROJE DANIŞMAN ÖĞRENCİNİN ADI PROJE ADI ÖĞRETMENİN ADI SOYADI SOYADI …./…./2015 İL ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ İSİM VE İMZA 24
Form 3 BÖLGE ÇALIŞMA GRUBU TARAFINDAN BÖLGE BİLİM KURULUNA GÖNDERİLMESİ UYGUN BULUNAN PROJELER (Bu form BÇG ekranında onay işlemleri bittikten sonra Liste Oluştur başlığında yer alan Onaylanan Projeler butonu kullanılarak oluşturulacaktır. 2 nüsha çıktı alındıktan sonra bir nüshası bölge merkezi il milli eğitim müdürlüklerinde saklanacak, diğer nüsha proje başvuru formları ile birlikte Bölge Bilim Kuruluna teslim edilecektir.) SIRA İLİ/ İLÇESİ NO PROJE OKULU PROJE NO ALANI PROJE ADI ÖĞRENCİNİN ADI PROJE ÖZETİ SOYADI DANIŞMAN ÖĞRETMENİN ADI SOYADI …./…./2015 BÖLGE ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ İSİM VE İMZA 25
Form 4 BÖLGE ÇALIŞMA GRUBU TARAFINDAN BÖLGE BİLİM KURULUNA GÖNDERİLMESİ UYGUN BULUNMAYAN PROJELER (Bu form BÇG ekranında onay işlemleri bittikten sonra Liste Oluştur başlığında yer alan Onaylanmayan Projeler butonu kullanılarak oluşturulacaktır. Bu liste bölge merkezi il milli eğitim müdürlüklerinde saklanacaktır. SIRA İLİ /İLÇESİ NO OKULU PROJE ALANI PROJE NO DANIŞMAN ÖĞRENCİNİN ADI PROJE ADI ÖĞRETMENİN ADI SOYADI SOYADI …./…./2015 BÖLGE ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ İSİM VE İMZA 26
Form 5 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK X. MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI DEĞERLENDİRME FORMU PROJE NUMARASI : ........................................................................... PROJE ADI : …………………………………………………….. İLİ : ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ PROJENİN ALANI :…………………………………………………….. PUANLAR KRİTER (*) Verilebilecek Maksimum Puan 20 a) Özgünlük ve Yaratıcılık Proje, çözüme kavuşturulmak istenilen konuda yaratıcılık ve özgünlük taşıyor mu? 1.
Konu seçimi özgündür. Araştırma konusu üzerinde çalışılmamış bir konudur. 2.
Konu özgün olmamakla beraber konuya daha önce kullanılan yöntemlerden daha farklı bir yöntemle yaklaşılmıştır. Aldığı Puan ………… Verilebilecek Maksimum Puan 40 b) Kullanılan Bilimsel Yöntem Bilimsel araştırma süreçlerinin gerçekleştirilmiş olması (gözlem‐ölçme‐sınama) 1.
Gerçek bir problem saptanmıştır. 2.
Problem durumu açık ve kesin olarak tanımlanmıştır. 3.
Hipotez geliştirilmiş ve araştırma konusunu incelemek için iyi düşünülmüştür. 4.
Çözüme ulaşmak için yöntemsel bir plan geliştirilmiştir. 5.
Seçilen yöntem hipotezi test etmek için gerekli değişkenleri içermektedir. 6.
(Eğer proje deneysel çalışma gerektiriyorsa) projenin gerektirdiği deneysel süreçler gerçekleştirilmiştir. 7.
Çalışmayı destekleyecek yeterli veri toplanmıştır. 8.
Veri analizi doğru bir biçimde yapılmıştır. 9.
Veriler doğru bir biçimde (neden‐sonuç ilişkisi kurularak) yorumlanmıştır. Aldığı Puan ………… c) Tutarlılık ve katkı Problemin amacı ile çözümü arasında tutarlılık vardır. 1.
Verilebilecek Maksimum Puan 10 Problem ve alt problemler arasında tutarlılık vardır. Literatüre yeni bir yöntem kazandırmaktadır veya alanına yeni bir açılım sağlamaktadır. 27
Aldığı Puan ………… KRİTER (*) PUANLAR Verilebilecek Maksimum Puan 5 d) Yararlılık (Ekonomik, Sosyal, Akademik, …) 1. Farklı bilimsel ve teknik alanlarda kullanılabilme özelliğine sahiptir. 2. Uygulandığı takdirde ekonomiye katma değer sağlayabilir. 3. Sonuçlar toplumsal bir fayda sağlamaya yöneliktir. Verilebilecek Maksimum Puan 5 e) Uygulanabilir veya Kullanışlı Olma 1.
Alanıyla ilgili problemlerin çözümünde kullanılabilir bir sonuç ortaya konulmuştur. 2.
Proje maliyeti kabul edilebilir sınırlardadır. f)
1.
2.
3.
Öğrenci/öğrenciler, kaynakları proje ile ilişkilendirmişlerdir. Sonuç ve Açıklık h) Özümseme ve Hâkimiyet Öğrenci/öğrencilerin içeriğin açıklanmasına yönelik gerekli tüm bilgiye sahip olması 2.
Aldığı Puan ………… Proje, sonuçlandırılmış ve verilere bağlı olarak açık bir şekilde izah edilmiştir. 1.
Aldığı Puan ………… Verilebilecek Maksimum Puan 5 Kaynak Taraması Proje sahibi öğrenci/öğrenciler, yaptıkları araştırma ile ilgili gerekli bilimsel literatüre ulaşmışlardır. Öğrenci/öğrenciler, kaynakları proje raporu içinde kullanmışlardır (atıf yapılmış mı)? g)
Aldığı Puan ………… Verilebilecek Maksimum Puan 5 Aldığı Puan ………… Verilebilecek Maksimum Puan 10 Amaç‐prosedür ve sonuçları yeterli düzeyde açıklanmıştır. Bu noktada projenin temel amacından sapan ezberlenmiş sözler olup olmadığına dikkat edilmelidir. Gerekli terimler, eksiksiz ve doğru bir biçimde kullanılmıştır. Aldığı Puan …… TOPLAM PUAN 100 Değerlendirmede, projeler kriterlere ait açıklamalar dikkate alınarak puanlandırılacaktır. Bu kriterlerin bir kısmı aynı tür projeler için uygulanabilir değilse, değerlendirme diğer kriterler üzerinden yapılacak ve sonuç 100’e normalize edilerek kişinin puanı belirlenecektir. DİĞER (AÇIKLAYINIZ) ................................................................................................................................................................................................... : PROJEYİ İNCELEYEN JÜRİ ÜYESİ Adı ve Soyadı :…………………………………………………………… Adı ve Soyadı :…………………………………………………………… Adı ve Soyadı :…………………………………………………………… Tarih : …/.../2015 Tarih : …/.../2015 Tarih : …/.../2015 Bölge Sergisinde Sergilenmesi Uygun Bulunmuştur KAYDET
28
Uygun Bulunmamıştır Form 6 BÖLGE BİLİM KURULU TARAFINDAN BÖLGE SERGİSİNE DAVET EDİLMESİ UYGUN BULUNAN PROJELER (Bölge Bilim Kurulunun değerlendirme ve onay işlemleri bittikten sonra Bölge Çalışma Grubu ekranında yer alan Liste Oluştur seçeneğinde Bölge Sergisine Davet Edilen Projeler butonu kullanarak oluşturulacaktır. SIRA İLİ/ İLÇESİ NO DANIŞMAN PROJE OKULU PROJE NO ALANI PROJE ADI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI ÖĞRETMENİN ADI SOYADI TÜBİTAK BÖLGE KOORDİNATÖRÜ ADI SOYADI TARİH:…/…../2015 İMZASI * Bu form elektronik ortamda [email protected] adresine gönderilecektir. 29
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE KOORDİNATÖRÜ ADI SOYADI İMZASI Form 7 BÖLGE SERGİSİNE DAVET FORMU ..... /..... /2015 Sayın Okul Müdürü, MEB tarafından düzenlenen “Ortaokul Öğrencilerine Yönelik X. Matematik ve Fen Bilimleri Proje Yarışmasına” yapılan başvurular ilgili jürilerce incelenmiş olup okulunuz öğrencilerince hazırlanan ……………………………………………..adlı projenin bölge sergisine katılması uygun görülmüştür. Bölge sergisi ……………… tarihlerinde ………………………………..………….adresinde yapılacaktır. Sergiler esnasında TÜBİTAK tarafından görevlendirilen Bölge Bilim Kurulu Üyeleri, öğrencilerin proje çalışmasını tanıtıcı; fotoğraf, şekil, grafik ve yazıları kullanarak hazırlayacakları panoları ve projeleri için hazırlayacakları deney düzeneği, alet, cihaz, model vb. inceleyecek ve projeyi hazırlayan öğrencilerle görüşme yapacaklardır. Bu görüşmede öğrenciler projelerinin sunumunu yapacaklardır. Bu değerlendirme sonunda Ankara’da yapılacak final sergisine katılacak projeler ……………………… tarihinde ilan edilecektir. 
Sergiye katılacak öğrencilerin, sergilenecek durumdaki projeleri sunmak ve sergilemek için gerekli malzemeleri ile ………………………………tarihinde yukarıda belirtilen sergi yerinde hazır bulunmaları, 
Sergi süresince konaklayacak öğretmen ve öğrencilerin isim listesinin aşağıdaki tabloya işlenerek tarafımıza gönderilmesi (Yakınlarının yanında kalacak veya konaklama yapmayacak öğrencilerin isimleri bu listeye dahil edilmemelidir. Listede ismi olmayan öğrencilerin ve öğretmenlerinin, konaklama yapmayacakları varsayılacaktır), 
Yazı ile birlikte tarafınıza gönderilen “Bilimsel Etik Beyanı” (Form 8) ve “Veli İzin Formu ” (Form 9) nun öğrenciniz tarafından doldurulmasının sağlanması ve eksiksiz olarak ………………………… Tarihine kadar Bölge Koordinatörüne gönderilmesi gerekmektedir. Sergiye katılacak öğrencilerinizin/öğrencinizin ve proje danışman öğretmeninin, ……………….. tarihinde söz konusu proje ile birlikte sergi salonumuzda hazır bulunmalarının teminini ve …………………… tarihleri arasında izinli sayılmaları için gerekli işlemlerin yapılması konusunda gereğini rica ederim. ……………………….İli Millî Eğitim Müdürlüğü Bölge Koordinatörü SERGİYE KATILACAK ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN İLE İLGİLİ BİLGİLER İLİ PROJE ADI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI OKULU 30
DANIŞMAN ÖĞRETMEN ADI SOYADI Form 8 BİLİMSEL ETİK BEYANI PROJEYİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR Ortaokul Öğrencilerine Yönelik X. Matematik ve Fen Bilimleri Proje Yarışması’na katıldığım projenin konusunun seçiminde, soruna yaklaşımımda, düşünce ve uygulamada tamamen kendi fikirlerimi, bilgi ve becerimi kullandığımı, karşılaştığım kimi problemlerde danışman öğretmenimden sadece yol gösterici olarak yardım aldığımı, adı geçen projenin tamamen bana ait olduğunu beyan ederim. İli : Okul Adı: Proje Adı: ................................................................................................................................................... Öğrenci Adı Soyadı İmzası DANIŞMAN ÖĞRETMEN TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR Ortaokul Öğrencilerine Yönelik X. Matematik ve Fen Bilimleri Proje Yarışması’na” katılan öğrenci ait projenin konu seçiminde, projenin özgünlüğünde öğrencinin soruna yaklaşımda düşünce ve uygulamada tamamen kendi fikirlerini bilgi ve becerilerini kullandıklarını karşılaştıkları problemlerde sadece yol gösterici olarak danışmanlık yaptığımı, bunun dışında projenin tamamen yukarıda öğrenciye ait olduğunu, bunun aksinin tespiti durumunda her türlü yasal sorumluluğu kabul ettiğimi beyan ederim. Danışman Öğretmen Adı Soyadı 31
İmzası Form 9 VELİ İZİN FORMU ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK X. MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI BÖLGE SERGİSİ TAAHHÜTNAME BÖLGE SERGİSİNE KATILACAK ÖĞRENCİNİN Adı‐Soyadı : Doğum Tarihi : / / Baba Adı : Projenin Adı : Cinsiyeti : K ( ) E ( ) Doğum Yeri :
Anne Adı :
Okulu ve Adresi : Okul Telefonu ve Faks: 0 ( ) 0 ( )
Ev Adresi : Ev Telefonu : 0 ( ) Cep Telefonu: 0 ( )
……………………… BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜNE ........ /....... /2015 Velisi bulunduğum/bulunduğumuz, .................................................................’nın ………………………… tarihleri arasında.......................................................................................................... adresinde Bölge Koordinatörlüğü tarafından düzenlenecek ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK X. MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI BÖLGE SERGİSİNE davetli olarak katılmasına izin veriyorum/veriyoruz. Öğrencinin anılan tarihler arasında danışman öğretmeninin sorumluluğunda, bölge koordinatörlüğü görevlilerinin vereceği talimatlara uyacağını ve karşılaşabileceği kaza, hastalık, vb. riskler ile bu nedenlerden dolayı kendisine yapılabilecek tıbbi müdahalelerin sonuçlarını kabul edeceğimi/edeceğimizi şimdiden taahhüt ederim/ederiz. Baba Adı ve Soyadı, İmzası Anne Adı ve Soyadı, İmzası (Anne ve babanın her ikisi de hayatta değilse) Yasal Velisinin Adı ve Soyadı Öğrenciye Yakınlık Derecesi İmzası Not: Bu taahhütname, sergiye davetli olarak katılacak öğrencinin anne ve babası (anne‐baba hayatta değilse yasal velisi) tarafından doldurulup imzalanmalı ve …………………. tarihine kadar Bölge koordinatörüne ulaştırılmalıdır. Aksi halde öğrencinin bölge sergisine davetli olarak katılması mümkün olamayacaktır. Gerçek dışı beyan ve imzanın sorumluluğu, taahhütnameyi doldurana ve imzalayana aittir. Bu form öğrenci velisi/velileri tarafından doldurulacaktır. 32
Form 10 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK X. MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI BÖLGE‐FİNAL SERGİSİ DEĞERLENDİRME FORMU PROJE NUMARASI PROJE ADI İLİ PROJENİN ALANI : ........................................................................... :..................................................................................................................................................... : ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… KRİTER (*) PUANLAR Verilebilecek Maksimum Puan 20 i) Özgünlük ve Yaratıcılık Proje, çözüme kavuşturulmak istenilen konuda yaratıcılık ve özgünlük taşıyor mu? 3.
Konu seçimi özgündür. Araştırma konusu üzerinde çalışılmamış bir konudur. 4.
Konu özgün olmamakla beraber konuya daha önce kullanılan yöntemlerden daha farklı bir yöntemle yaklaşılmıştır. Aldığı Puan ………… Verilebilecek Maksimum Puan 40 j) Kullanılan Bilimsel Yöntem Bilimsel araştırma süreçlerinin gerçekleştirilmiş olması (gözlem‐ölçme‐sınama) 10. Gerçek bir problem saptanmıştır. 11. Problem durumu açık ve kesin olarak tanımlanmıştır. 12. Hipotez geliştirilmiş ve araştırma konusunu incelemek için iyi düşünülmüştür. 13. Çözüme ulaşmak için yöntemsel bir plan geliştirilmiştir. 14. Seçilen yöntem hipotezi test etmek için gerekli değişkenleri içermektedir. 15. (Eğer proje deneysel çalışma gerektiriyorsa) projenin gerektirdiği deneysel süreçler gerçekleştirilmiştir. 16. Çalışmayı destekleyecek yeterli veri toplanmıştır. 17. Veri analizi doğru bir biçimde yapılmıştır. 18. Veriler doğru bir biçimde (neden‐sonuç ilişkisi kurularak) yorumlanmıştır. Aldığı Puan ………… k) Tutarlılık ve katkı Problemin amacı ile çözümü arasında tutarlılık vardır. 2.
Verilebilecek Maksimum Puan 10 Problem ve alt problemler arasında tutarlılık vardır. Literatüre yeni bir yöntem kazandırmaktadır veya alanına yeni bir açılım sağlamaktadır. 33
Aldığı Puan ………… l)
KRİTER (*) PUANLAR Verilebilecek Maksimum Puan 5 Yararlılık (Ekonomik, Sosyal, Akademik, …) 1. Farklı bilimsel ve teknik alanlarda kullanılabilme özelliğine sahiptir. 2. Uygulandığı takdirde ekonomiye katma değer sağlayabilir. 3. Sonuçlar toplumsal bir fayda sağlamaya yöneliktir. Verilebilecek Maksimum Puan 5 m) Uygulanabilir veya Kullanışlı Olma 3.
Alanıyla ilgili problemlerin çözümünde kullanılabilir bir sonuç ortaya konulmuştur. 4.
Proje maliyeti kabul edilebilir sınırlardadır. n)
Proje sahibi öğrenci/öğrenciler, yaptıkları araştırma ile ilgili gerekli bilimsel literatüre ulaşmışlardır. 5.
Öğrenci/öğrenciler, kaynakları proje raporu içinde kullanmışlardır (atıf yapılmış mı)? 6.
Öğrenci/öğrenciler, kaynakları proje ile ilişkilendirmişlerdir. Sonuç ve Açıklık Proje, sonuçlandırılmış ve verilere bağlı olarak açık bir şekilde izah edilmiştir. p)
3.
4.
Aldığı Puan ………… Verilebilecek Maksimum Puan 5 Kaynak Taraması 4.
o)
Aldığı Puan ………… Gerekli terimler, eksiksiz ve doğru bir biçimde kullanılmıştır. Verilebilecek Maksimum Puan 5 Aldığı Puan ………… Verilebilecek Maksimum Puan 10 Özümseme ve Hâkimiyet Öğrenci/öğrencilerin içeriğin açıklanmasına yönelik gerekli tüm bilgiye sahip olması Amaç‐prosedür ve sonuçları yeterli düzeyde açıklanmıştır. Bu noktada projenin temel amacından sapan ezberlenmiş sözler olup olmadığına dikkat edilmelidir. Aldığı Puan ………… Aldığı Puan …… TOPLAM PUAN 100 Değerlendirmede, projeler kriterlere ait açıklamalar dikkate alınarak puanlandırılacaktır. Bu kriterlerin bir kısmı aynı tür projeler için uygulanabilir değilse, değerlendirme diğer kriterler üzerinden yapılacak ve sonuç 100’e normalize edilerek kişinin puanı belirlenecektir. DİĞER (AÇIKLAYINIZ) .............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. PROJEYİ İNCELEYEN JÜRİ ÜYELERİ Adı ve Soyadı Adı ve Soyadı Adı ve Soyadı : : .................................................................................. İmza....................... : …/.../2015 : .................................................................................. İmza...................... : …/.../2015 : .................................................................................. İmza...................... : …/.../2015 Projenin Seçilme Gerekçesi : Bu proje………………….…alanında ……..………….konusunda gösterdiği üstün başarıyla ………….….. alanına ………………………………konusunda katkı yaptığından Bu Benim Eserim Final Sergisine katılması uygun görülmüştür. Bu formu juri üyeleri her proje için ayrı ayrı dolduracaktır.
34
Form 11 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK X. MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI DEĞERLENDİRME PUANTAJ ÇİZELGESİ (MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ PROJELERİ İÇİN AYRI AYRI DOLDURULACAKTIR)
JÜRİ ÜYELERİ SIRA NO PROJE NO PROJE ALANI PROJE ADI 1. Juri Üyesi Adı Soyadı 2. Juri Üyesi 3. Juri Üyesi Adı Soyadı Adı Soyadı TOPLAM PUAN ORTALAMA PROJELERİ İNCELEYEN JÜRİ ÜYELERİ Tarih : ....................................2015 Adı ve Soyadı : ........................................................... Adı ve Soyadı : ......................................... Adı ve Soyadı : ................................................ İmza İmza İmza 35
FORM 12 ANKARA’DA YAPILACAK FİNAL SERGİSİNE KATILACAK PROJELERE AİT BİLGİLER* SIRA NO İLİ PROJE ALANI PROJE ÖZETİ PROJE ADI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI DANIŞMAN ÖĞRETMEN ADI SOYADI 1. Matematik 2. Matematik 3. Matematik 1. Fen Bilimleri 2. Fen Bilimleri 3. Fen Bilimleri TÜBİTAK BÖLGE KOORDİNATÖRÜ İLİ MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE KOORDİNATÖRÜ ADI SOYADI ADI SOYADI TARİH:…/…../2015 İMZASI İMZASI  Ankara’da yapılacak final sergisine katılacak projeler, puan üstünlüğüne göre yapılacak sıralama dikkate alınarak belirlenecektir.  Bu form hem yazılı hem de elektronik ortamda ([email protected]) TEG Müdürlüğüne gönderilecektir. 36
Form 13 FİNAL SERGİSİ SONUCUNDA ÖDÜL VERİLMESİ UYGUN BULUNAN PROJELER SIRA NO İLİ PROJE ALANI PROJE ADI DANIŞMAN ÖĞRETMEN ADI SOYADI ÖĞRENCİ ADI SOYADI Türkiye 1. Matematik 2. Matematik 3. Matematik Türkiye 1. Fen Bilimleri 2. Fen Bilimleri 3. Fen Bilimleri TÜBİTAK MERKEZ BİLİM KURULU KOORDİNATÖRÜ ADI SOYADI İMZASI TEG MÜDÜRLÜĞÜ PROJELER DAİRE BAŞKANI TARİH:…/…../2015 ADI SOYADI İMZASI 37
SIKÇASORULAN
SORULAR
Bu bölümde BBE proje çalışması ile ilgili geçen yıllarda öğrenci, danışman öğretmen ve
veliler tarafından sıkça sorulan soru ve cevaplara yer verilmiştir.
1. BBE proje çalışması bir yarışma mıdır?
 Bu çalışmanın amacı, 2014 yılına kadar teşvik amaçlı çalışma idi. 2015 yılından
itibaren bir yarışmaya dönüştürülmüştür.
2. BBE proje Yarışması hangi kurum ya da kurumlar tarafından yürütülmektedir?
 Millî Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK’ın iş birliğinde yürüttüğü “Ortaokul
Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri-BBE Proje Yarışması” Temel
Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilip yürütülmektedir.
3. BBE proje çalışması katılmak zorunlu mudur?
 BBE proje çalışmasına katılmak hem öğrenciler hem de öğretmenler için hiçbir
şekilde zorunlu değildir, gönüllülük esastır.
4. BBE proje yarışmasına bütün öğrenciler katılabilir mi?
 2014-2015 eğitim öğretim yılında da ülke genelinde resmi ve özel tüm ortaokulların
5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri katılabilecektir.
5. BBE proje yarışmasına yabancı ülkelerden öğrencilerde katılabilir mi?
 BBE proje yarışmasına sadece ülkemizde 81 ilde devlet ve özel okullarında öğrenim
gören ortaokul öğrencileri katılabilirler.
6. BBE proje yarışmasında Türkiye finalin ilk üç dereceye giren öğrencilere TEOG
gibi sınavlarda katkı puanı verilmekte midir?
 BBE proje yarışmasına katılıp finalde dereceye giren öğrencilere TEOG gibi
sınavlarda ek bir puan verilmesi için girişimler başlatılmıştır.
7. BBE proje yarışması her yıl yapılacak mı? Bu çalışma ne zamana kadar devam
edecektir?
 BBE projesi 2005-2014 yılları arasında teşvik amaçlı olarak uygulanmak üzere 9 kez
planlanıp yapılmıştır. 2014-2015 yılından itibaren ise yarışmaya dönüştürülmüştür.
Bakanlık uygun gördüğü müddetçe yarışma şeklinde devam edecektir.
8. BBE proje çalışmasına sadece elektronik ortamda mı başvurulmaktadır?
 Evet BBE proje yarışmasına sadece internet üzerinden başvuru yapılmaktadır. Elden
yada posta yoluyla başvurular kabul edilmemektedir.
9. Başvurularda bir sorunla karşılaşılırsa ne yapılacak? Kimlerden destek istenecek?
 İlk önce 2014-2015 BBE Yarışma Rehberi indirilip proje başvurusu ile ilgili kısımlar
okunduktan sonra başvuru yapılmalıdır.
Yaşanan sorunlarla ilgili öncelikle
bulunduğunuz ildeki “BBE İl Koordinatörlüğünü ve İl Çalışma Grubunu
aramanız ve destek istemeniz gerekiyor.
 Şayet sorun çözülmez ise BBE proje yarışmasına başvuru yaparken teknik destek
için aşağıda belirtilen iletişim kanallarından ulaşılmadır.
İletişim: Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Projeler Daire Başkanlığı
E-mail: [email protected]
38
Tel: 0 312 413 16 05 - 413 15 99
Fax : 0 312 417 71 08
10. BBE proje yarışmasına öğrenciler istedikleri kadar proje ile başvuru yapılabilir mi?
 Hayır. BBE proje yarışmasına her öğrenci Matematik ve Fen Bilimleri alanlarının
sadece birinden 1 (bir) proje ile çalışmaya katılabilirler.
11. BBE proje yarışmasına katılan bir proje eş zamanlı başka bir çalışma ya da
yarışmaya katılabilir mi?
 Hayır. BBE yarışmasına katılan bir proje eş zamanlı hiç bir çalışma ya da
yarışmaya katılamazlar. Katılırlar ise hangi aşamada olurlarsa olsunlar elenecektir.
12. BBE proje çalışmasına katılan projelerin danışman öğretmeni kimler olabilir ve kaç
projeye aynı anda danışmanlık yapabilirler?
 BBE proje çalışmasına katılan projenin danışman öğretmeni, öncelik okulda Fen
Bilimleri ve Matematik branşlarında görevli öğretmenlerindir. Bu branşlarda
öğretmenin bulunmaması ya da okulda bu branşlarda gönüllü öğretmenin olmaması
durumunda, başka branşlardaki öğretmenler de proje danışman öğretmeni olarak
görev alabilirler.
 Danışman öğretmen en fazla 3 projeye danışmanlık yapabilecektir.
13. Danışman öğretmeni, danışmanlık yaptığı proje için ek ders ücreti alacak mı?
 “Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine
İlişkin Karar (1 Ocak 2014) 17. Maddesine” göre evet alabilirler. Ancak daha önce
yıllarda BBE Proje takvimi okulların açılmasıyla başlatılıyordu ve ek ders olarak
planlama bu takvime göre alınabiliyordu. Ancak çalışmanın yarışmaya
dönüştürülmesi ve başvuru süresinin kısaltılması nedeniyle danışman öğretmen proje
başvurularının başladığı tarihten BBE Yarışmasının Final tarihine kadar olan süre
içinde ek ders alabilecektir. Bu nedenle öğretmenlerin planlama yaparken başvuru
tarihini ve final tarihini esas almaları gerekmektedir. Yarışma Rehberinde bu tarihler
belirtilecektir.
14. Proje sahibi öğrenci ve danışman öğretmenler daha önce hazırlamış oldukları proje
bilgilerini kaybederlerse nerden ve nasıl bu bilgilere ulaşacaklar?
 BBE projesine katılan öğrenciler ve danışman öğretmen proje ile ilgili bilgilerin birer
kopyasını kendileri muhafaza edeceklerdir. Kaybolması halinde bulunduğu il milli
eğitim müdürlüğü bünyesindeki “BBE İl koordinatörlüğüne” yazılı başvurmaları
gerekmektedir.
15. BBE proje yarışmasında başvuru süresi bittiği halde projeye sonradan başvuru
yapılabilir mi?
 BBE proje yarışmasında başvuru süresi bitiminde otomatik olarak sona erecektir. Bu
tarihten sonra hiçbir şekilde başvurular kabul edilecektir.
16. BBE proje yarışmasında projelerin değerlendirmeleri kimler yapmaktadır? Ve
sonuçları nerden öğrenilecektir?
 Proje başvuruları il düzeyinde yapılmakta ve ön incelemeleri il millî eğitim
müdürlükleri bünyesinde oluşturulan İl Çalışma Grupları (İÇG) tarafından
yapılmaktadır. İÇG tarafından onaylanan projeler bir sonraki aşama olan Bölge
Çalışma Gruplarının (BÇG) değerlendirmesine sunulmaktadır. İl ve Bölge Çalışma
Grupları alan uzmanı öğretmenlerden oluşmaktadır ve değerlendirmeler önceden
belirlenen objektif kriterler doğrultusunda yapılmaktadır.
 İl ve Bölge Çalışma Gruplarının onayından geçen projelerin dokümanları Bölge
Bilim Kurullarına (BBK) teslim edilmektedir. BBK, TÜBİTAK tarafından belirlenen
39
alan uzmanı akademisyenlerden oluşturulmaktadır. Bu kurullar, projeleri dokümanlar
üzerinden incelemekte ve uygun bulduğu projeleri bölge sergilerine davet
etmektedir. BBK, bölge sergilerine katılan projeleri görüşmeler yoluyla
değerlendirmekte ve final sergisine katılacak projeleri belirlemektedir.
 Sonuçları ise il düzeyindeki proje değerlendirme sonuçlarını bulundukları ilin
internet sayfasından, değerlendirmenin bittiği tarihten sonra bölge düzeyindeki proje
değerlendirme sonuçlarını ise illerinin bağlı olduğu bölge merkezi olan ilin internet
sayfasından öğrenebileceklerdir. Ayrıca bütün değerlendirmeler (İl ve Bölge
düzeyinde) sona erdikten itibaren danışman öğretmenler isterlerse “başvuru
yaptıkları giriş ekranından” “T.C Kimlik no ve Proje No” ile giriş yaparak da
öğrenebilirler.
17. BBE proje yarışmasında elenen proje sahipleri itiraz edebilirler mi?
 Projelerin değerlendirilmesinde, değerlendirme kurullarınca belirtilen kriterler
doğrultusunda verilen kararlar kesindir, itiraz edilemez. Ancak projenin birebir
alıntı, çalıntı olduğunu ispat edecek belgeler var ise bulunduğunuz ildeki BBE İl
Koordinatörlüğüne resmi olarak başvurabilirsiniz.
18. BBE proje yarışmasında elenen projeler bir sonraki yıl için yeniden çalışmaya
katılabilir mi?
 BBE proje yarışmasında elenen projeler bir sonraki yılda yapılacak olan BBE proje
yarışmasına aynı proje ile katılamaz. Zaten sistem kaydını otomatik olarak
reddedecektir.
19. BBE proje yarışmasının Bölge Sergilerine seçilen projelerin öğrencileri “bölge ve
final sergisine” katılmak zorunlu mudur?
 Bölge sergisi ve final sergisine davet edilen öğrenci ve danışman öğretmenlerin
katılması zorunludur. Katılmazlar ise elenirler.
20. BBE proje çalışmasın bölge sergisi ve Ankara finaline katılmaya hak kazanan
öğrenci, danışman öğretmen ve il temsilcileri yol, ulaşım, yatma ve barınma için bir
ücret ödeyecekler mi?
 Hayır. Öğrencilerin yol ücretleri, danışman öğretmenlerin yol ücreti ile 2 günlük
yevmiyeleri, il çalışma grubu üyeleri ve il koordinatörlerinin yol ücreti ile 2
günlük yevmiyeleri TEG Müdürlüğünün göndereceği ödenekten karşılanacaktır.
 Bölge ve final sergisi boyunca yukarıda belirtilen katılımcıların iaşe ve ibatesi bölge
sergisi için Bölge Merkezi il tarafından, Final Sergisi için ise TEG Müdürlüğü
tarafından karşılanacaktır.
21. BBE proje yarışmasında bölge merkezleri nasıl belirlenmektedir?
 BBE proje yarışmasındaki bölge merkezleri TÜBİTAK tarafından belirlenmektedir.
22. BBE proje yarışmasında ne tür ödüller verilmektedir?
 BBE proje yarışmasında finale kalan öğrencilere ve danışman öğretmenlere
teknolojik ödüller ya da para ödülü verilecektir.
23. BBE proje yarışmasının finaline katılan her öğrenci ödül alacak mı?
 Hayır. Sadece BBE proje yarışmasında ilk üç dereceye giren öğrencilere ödül
verilecektir.
40
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
691 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content