close

Enter

Log in using OpenID

Birincisi 2011 yılında yapılan ve her yıl tekrarlanan Uludağ

embedDownload
KitabImIzIn YAKALADIĞI ÖRNEK SORU-1
Diyanetin Sorduğu soru
1. “Câmiu’l-beyân an te’vili’l-Kur’ân” adlı eser aşağıdaki müelliflerden hangisine aittir?
A) Fahruddin er-Râzi
B) İbn Cerîr et-Taberî
C) Kâdî Beydâvî
D) Zemahşeri
Cevap Şıkkı:B
Bizim kitaptaki soru
30-İlk müfessirler, tefsirlerine tefsir yerine te’vil adını
vermişlerdir. Bu müfessirler kimlerdir ve eserleri
nelerdir?
İbn Kuteybe (Te’vilü Müskili’l- Kur’ân),
Taberî (Câmiu’l- Beyân an Te’vili Âyi’l- Kur’ân)
Mâturîdî (Te’vilât)
235-Başlıca rivayet tefsirleri nelerdir ve müellifleri
kimlerdir?
Muhammmed bin Cerir et-Taberi
(Câmiu’l- Beyân an Te’vîli Âyi’l- Kur’ân.)
KitabImIzIn YAKALADIĞI ÖRNEK SORU-2
Diyanetin Sorduğu soru
3. Kur’an-ı Kerim’de “cehennem”, “nâr”, “hutame”,
“cahîm” gibi aynı manayı ifade eden lafızlara ne ad
verilir?
A) Nezâir B) Vücûh
C) Mübeyyen
D) Müşkil
Cevap Şıkkı:A
Bizim kitaptaki soru
Vücuh ve Nezair:Kur’ân-i Kerîm’de bir lafzın bir kaç
mânâda kullanılmasına “vucûh” denir. Birden fazla
kelimenin aynı mânâda kullanılmasına da “nezâir”
denir
601-Kur’an=Kitap-Furkan-Zikir,Ahret= Hesap günüDin günü –Dirilme günü’’ anlamlarına gelen ifade
hangi Kur’an kavramıyla açıklanır?
Nezair
KitabImIzIn YAKALADIĞI ÖRNEK SORU-3
Diyanetin Sorduğu soru
8. Aşağıdakilerden hangisi “Duhâ” suresinde peygamberimiz için doğrudan zikredilen nimetlerden biri
değildir?
A) Cenab-ı Hakk’ın onu terk etmemesi
B) Fakirken zengin kılınması
C) Yetim iken korunması
D) Gecenin şerrinden emin kılınması
Cevap Şıkkı:D
Bizim kitaptaki soru
241-Duha suresinde sözü edilen, nimetlere karşılık
Yüce Allah'ın Peygamber’e üç tavsiyesi vardır. Bunlar
nelerdir?
Yoksulu azarlamama Rabbinin nimetini anlatma
Yetimi ezmeme
KitabImIzIn YAKALADIĞI ÖRNEK SORU-4
Diyanetin Sorduğu soru
9. Aşağıdaki surelerin hangisinde “insanın en güzel
bir şekilde yaratıldığına” değinilmiştir?
A) İnşirah
B) Beyyine
C) Tîn
D) Zilzal
Cevap Şıkkı:C
Bizim kitaptaki soru
1-‘’Ahsen-i takvîm’’ İnsanın en güzel şekilde yaratıldığına dair hüküm aşağıdaki surelerin hangisinde
dikkat çekilmektedir?
A)Alak
B)Kevser
C)Tin
D)Zilzal
KitabImIzIn YAKALADIĞI ÖRNEK SORU-5
Diyanetin Sorduğu soru
Cevap Şıkkı:A
Bizim kitaptaki soru
176-Diğer adı Mütemasileyn olan İdğam-ı Misleyn ne
demektir?
Aynı harfin iki defa arka arkaya gelerek, birincisinin
(müdğamın) sakin (cezzimli) ikincisinin (müdğamün
fihe) harekeli olarak gelmesi durumunda birincisi
ikincisine katılarak okunmasına denir. َّ‫ إِن‬، ‫ يَوَ ُّد‬، ‫ُك َّفا ٌر‬
Okunur ‫ َو قُلَّهُم‬Yazılır ‫َو قُل لَهُم‬
KitabImIzIn YAKALADIĞI ÖRNEK SORU-6
Diyanetin Sorduğu soru
Cevap Şıkkı:C
Bizim kitaptaki soru
196-Mutecaniseyn harflerinden olan ‫ م‬ve ‫ ب‬veya
Mütegaribeyn harflerinden olan ‫ ر‬ve ‫ ل‬nasıl bir
idğamdır?
Şartlı bir idğamdır. Önce ‘’be’’ sonra ‘’mim’’ veya
önce ‘’lam’’ sonra ‘’ra’’ gelmesi zorunludur.
197de mütekaribeyn var mıdır?
Hayır.
Bu kelimeler-
KitabImIzIn YAKALADIĞI ÖRNEK SORU-7
Diyanetin Sorduğu soru
KitabImIzIn YAKALADIĞI ÖRNEK SORU-9
Diyanetin Sorduğu soru
21. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın fiili sıfatları
arasında yer almaz?
A) Var olma
B) Rızıklandırma
C) Yaratma
D) Hidayet etme
Cevap Şıkkı:A
Bizim kitaptaki soru
331-Allah’ın fiili sıfatları nelerdir?
Rızk verme(Terzik) İhsan etme
İkramda bulunma Rıza gösterme
Öldürme(İmate) Yaratma(Tahlik)
Diriltme(İhya-Ba’s) İcat etme(İbda’)
Var etme(İnşa)
Toplamak(Haşr)
KitabImIzIn YAKALADIĞI ÖRNEK SORU-10
Diyanetin Sorduğu soru
24. “Zihnen varlığı kabul edilen, kalben kendisine
bağlanılan yüce kudrete karşı bazı davranışları yapma
yükümlülüğüdür.” ifadesiyle dinin hangi unsuru
açıklanmıştır?
A) Zihnî
B) Hissî
C) İctimâî
D) Taabbudî
Cevap Şıkkı:D
Bizim kitaptaki soru
Taabbüdî Unsur:‘’Zihnen varlığı kabul edilen, kalben
kendisine bağlanılan yüce kudrete karşı bazı davranışları yapma yükümlülüğü’’ olarak ifade edilir.
KitabImIzIn YAKALADIĞI ÖRNEK SORU-11
Diyanetin Sorduğu soru
27. “Kumarhane işletmecisine işyeri kiralamak caiz
değildir.” görüşünde olanların dayandığı şer’i delil
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstishâb
B) Şer’u men kablena
C) Seddi zerâi‛
D) Örf
Cevap Şıkkı:C
Bizim kitaptaki soru
Seddi zerâyi:‘’Kötülüğe ve günaha götüren yolların
yasaklanması’’ anlamına gelir. Daha çok Maliki ve
Hanbelîlerin kullandığı bir yöntemdir.
Cevap Şıkkı:D
Bizim kitaptaki soru
135- ‫ كهيعص‬Yandaki hurufu mukattaa’da hangi
tecvidlerin olduğunu tahlil ediniz?
m.la
m.la m.li m.t m.t
m.la
132-Kur’an-ı Kerim’de Meddi liyn’in lazım sükünü iki
yerde bulunmaktadır. Bunlar hangi surelerde geçmektedir?
Meryem Sûresi’nin başında bulunan ‫‘ كهيعص‬daki ‫ع‬
ve ikincisi Şura Suresi’nin başında ‫‘ عسق‬da bulunan ‫ ع‬harfidir.
KitabImIzIn YAKALADIĞI ÖRNEK SORU-8
Diyanetin Sorduğu soru
19. Aşağıdakilerden hangisi “Selefiyye”nin görüşlerinden biri değildir?
A) Akaid sahasında akla rol vermemek
B) Haberi sıfatları zatı-ı ilahiyeye yakıştığı şekliyle tevil
etmek
C) Müteşâbih kabilinden ayet ve hadislerinden ne
kastedildiğini Allah’a havale etmek
D) Akaid ile ilgili hükümlerde ayet ve hadislerle
yetinmek
Cevap Şıkkı:B
53-Allah'ı, kemal sıfatlarıyla muttasıf, noksan sıfatlardan münezzeh bilmişlerdir. Kitap ve sünnette varid
olan müteşabih nakilleri te'vil etmeden, gerçek
mânâlarını Allah'a ısmarlayarak kabul etmişlerdir. Bu
görüş kime aittir?
Selef
85-Harama, kötü ve zararlı bir sonuca vasıta olan
davranışların yasaklanması, kötülüğe giden yolların
kapatılması demektir. Bütün İslâm âlimlerince benimsenen bir ilke olmakla birlikte daha çok Mâlikî ve
Hanbelî mezheplerinde telaffuz edilen ve sıklıkla
işletilen bir metot olmuştur. Bu görüş neyle ifade
edilir?
KitabImIzIn YAKALADIĞI ÖRNEK SORU-12
Diyanetin Sorduğu soru
30. Küçük abdest bozduktan sonra idrar yolunda
kalabilecek idrar damla ve sızıntılarının tamamen
kesilmesi için bir süre bekleyip, bundan sonra vücuttaki idrar sızıntılarını temizleme işlemine fıkıh dilinde
ne ad verilir?
A) İstinşak
B) İstinca
C) İstibra D) İstiska
Cevap Şıkkı:C
Bizim kitaptaki soru
İstibra:Küçük abdest bozduktan sonra idrar yolunda
kalabilecek idrar damla ve sızıntılarının tamamen
kesilmesi için bir süre bekleme, bundan sonra vücuttaki idrar sızıntılarını temizleme işlemine fıkıh dilinde
istibra denir.
KitabImIzIn YAKALADIĞI ÖRNEK SORU-13
Diyanetin Sorduğu soru
31. Abdestin farzlarının ayette sayılan sıraya uygun
yapılması anlamına gelen “tertîb”in farz olduğu
mezhepler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve
doğru olarak verilmiştir?
A) Mâlikî ve Hanbelîler B) Şâfiî ve Hanbelîler
C) Şâfiî ve Hanefîler D) Hanefî ve Malikîler
Cevap Şıkkı:B
Bizim kitaptaki soru
KONULAR
HANEFİ ŞAFİİ MALİKİ HANBELÎ
(Tertip)
Sünnet
Farz
Sünnet
Farz
KitabImIzIn YAKALADIĞI ÖRNEK SORU-14
Diyanetin Sorduğu soru
32. Vakit namazlarının öncesi veya sonrasında düzenli olarak kılınan sünnet namazlara ne ad verilir?
A) Revâtib B) Regaib C) Fedâil D) Gayr-i müekked
Cevap Şıkkı:A
Bizim kitaptaki soru
155-Farz namazlardan önce ve sonra kılınması sünnet
olan namazlar, Şâfiî mezhebinde vitir namazı ve
şevvalde tutulan altı gün oruç, fakihlerin çoğunluğuna göre teravih namazları hangi tür sünnetler arasında anılır?
Revâtib sünnetler
KitabImIzIn YAKALADIĞI ÖRNEK SORU-15
Diyanetin Sorduğu soru
69. Sadece “kırıcı, üzücü ve dargınlığa sebebiyet
veren sözleri birinden diğerine
taşımayı” ifade eden en uygun kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gıybet
B) Nemîme
C) İftira
D) Kizb
Cevap Şıkkı:B
Bizim kitaptaki soru
Nemime:Söz gezdirmek, koğuculuk yapmak, bir
kimse aleyhine söylenen sözleri bir kötülük maksadı
ile o kimseye ulaştırmak gibi yapılan çirkin huya
denir.
KitabImIzIn YAKALADIĞI ÖRNEK SORU-16
Diyanetin Sorduğu soru
35. Aşağıdakilerden hangisi Hanefîler’e göre hutbenin
sahih olmasının şartlarından değildir?
A) Vakit içinde okunması
B) Namazdan önce olması
C) Cemaatin huzurunda irad edilmesi
D) Arapça olması
Cevap Şıkkı:D
Bizim kitaptaki soru
239-Cuma namazı hutbesinin sahih olabilmesi için
aşağıdaki şartların bulunması gerekir. Bu şartlar hangi
mezhebe aittir?
Vakit içinde okunması Namazdan önce olması
Hutbe niyetiyle okunması Cemaatin huzurunda
irad edilmesi Hutbe ile namaz arasının, yiyip içmek
gibi namaz ve hutbe ile bağdaşmayan bir şeyle kesilip
ayrılmaması.
Hanîfe
KitabImIzIn YAKALADIĞI ÖRNEK SORU-17
Diyanetin Sorduğu soru
36. Cenazenin tabuta konulup namazın kılınacağı
yere ve namazdan sonra kabristana götürülürken
eşlik edilmesine ne ad verilir?
A) Telkîn B) Tekfîn C) Teşyî D) Teçhîz
Cevap Şıkkı:C
Bizim kitaptaki soru
Teşyî:Cenazeyi tabuta koyup musallâya (namazın
kılınacağı yere) ve namazdan sonra kabristana taşınmasına denir. Hükmü sünnettir.
KitabImIzIn YAKALADIĞI ÖRNEK SORU-18
Diyanetin Sorduğu soru
37. Şafiî mezhebine göre aşağıdaki oruçlardan hangisine imsak vaktine kadar niyet edilmesi ve tutulacak
orucun belirlenmesi gerekmez?
A) Nafile oruçlar
B) Ramazan orucu
C) Adak orucu
D) Kaza orucu
Cevap Şıkkı:A
Bizim kitaptaki soru
63-‘’Ramazan orucu, kazâ orucu ve adak orucuna
geceden niyetlenmek şarttır. Fakat nâfile oruca
zevalden önceye kadar niyetlenmek câizdir.’’ Bu
görüş hangi mezhebe aittir?
Şâfiîler
KitabImIzIn YAKALADIĞI ÖRNEK SORU-19
Diyanetin Sorduğu soru
38. Aşağıdakilerden hangisi zekatın geçerlilik şartlarından biridir?
A) Nisab B) Havelânü'l-havl C) Nemâ D) Niyet
Cevap Şıkkı:D
mişse buna mehr-i müsemmâ, belirlenmemişse buna
da mehr-i misil denir.
Bizim kitaptaki soru
100-Zekâtın geçerlilik şartları nelerdir?
Niyet(ibadet niyeti) Temlik(ehline vermek)
Diyanetin Sorduğu soru
57. Aşağıdakilerden hangisi râvinin adaletine taalluk
eden ta'n sebeplerinden biridir?
A) Bid'atu'r-râvi
B) Muhalefetu'r-râvi
C) Vehmu'r-râvi
D) Fuhş-ı galatı'r-râvi
Cevap Şıkkı:A
KitabImIzIn YAKALADIĞI ÖRNEK SORU-20
Diyanetin Sorduğu soru
39. 160 koyun için ödenecek zekat aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 1 koyun B) 2 koyun C) 3 koyun D) 4 koyun
Cevap Şıkkı:B
Bizim kitaptaki soru
248-Hz. Peygamber'in hadislerinde koyun nisbetleri
ve bu nisbetlerde ödenecek zekât miktarı ne şekilde
gösterilmiştir?
1’den 39’a kadar (zekâttan muaf)
40’tan 120’ye kadar 1 koyun
121’den 200’e kadar 2 koyun
200’den 399’a kadar 3 koyun
400’den 500’e kadar 4 koyun
KitabImIzIn YAKALADIĞI ÖRNEK SORU-21
Diyanetin Sorduğu soru
40. Aşağıdakilerden hangisi bir kimsenin kurban
kesmekle mükellef olabilmesi için aranan şartlardan
biri değildir?
A) Müslüman olmak B) Büluğa ermiş olmak
C) Hasta olmamak D) Yolcu olmamak
Cevap Şıkkı:C
Bizim kitaptaki soru
15-İmam Muhammed’e göre bir kimsenin kurban
kesmekle yükümlü olabilmesi için neler şarttir?
Müslüman olmak. Akıllı ve bulûğa ermiş olmak
Yolcu olmamak.
Belirli bir malî güce sahip
bulunmak
KitabImIzIn YAKALADIĞI ÖRNEK SORU-22
Diyanetin Sorduğu soru
43. Aşağıdakilerden hangisi İslam aile hukukunda
evlilik engellerinden biri değildir?
A) Kan hısımlığı
B) Sıhriyet
C) Süt hısımlığı
D) İhtilaf-ı dâr
Cevap Şıkkı:D
Bizim kitaptaki soru
217-Nikâhı kendisine haram olanlar nelerdir?
İki kız kardeşi bir arada nikâhlamak. (İkisi de yaşarken tek erkeğin hanımları olamazlar.)
Karabet (yakınlık) ciheti ile haram olanlar.
Sıhriyet (sonradan kazanılan akrabalık) yoluyla
haram olanlar.
Emişme yoluyla haram olanlar (aynı kadının emzirdiği çocuklar)
Musahere cihetiyle haram olanlar. (Yani üvey kız
babaya üvey oğlan anaya haramdır.)
…………………………………………..
KitabImIzIn YAKALADIĞI ÖRNEK SORU-23
Diyanetin Sorduğu soru
45. İslam hukukunda cenine karşı bir cinayet işlenmesi halinde ödenmesi gereken cezai tazminata ne
ad verilir?
A) Diyet
B) Fidye
C) Gurre D) Erş
Cevap Şıkkı:C
Bizim kitaptaki soru
Gurre: Cenine karşı bir cinayet işlenmesi halinde
ödenmesi gereken ceza (tazminat).
KitabImIzIn YAKALADIĞI ÖRNEK SORU-24
Diyanetin Sorduğu soru
44. Miktarı belirlenmeyen mehre ne ad verilir?
A) Mehr-i müsemma B) Mehr-i misil
C) Mehr-i muaccel D) Mehr-i müeccel
Cevap Şıkkı:B
Bizim kitaptaki soru
221-Mehir nedir?
Mehir, nikâh anında belirlenip belirlenmemesine
göre ikiye ayrılmaktadır. Eğer nikâh anında belirlen-
Bizim kitaptaki soru
Bid’atü’r-Ravi:Ravinin İslam dininin temel prensiplerine aykırı görüşler ileri sürmesi, böyle görüşleri
benimseyen grupların içinde yer almasıdır.
111-Bir ravinin adaletine yönelik ithamlar (Tenkit
noktaları, suçlamalar, kusurlar) nelerdir?
Fısku’r-ravi Bid’atü’r-ravi Cehaletü’r-ravi
Kizbu’r-ravi İttihamu’r-ravi bi’l-kizb
KitabImIzIn YAKALADIĞI ÖRNEK SORU-26
Diyanetin Sorduğu soru
58. Aşağıdaki müelliflerden hangisinin “musannef”
türü hadis eseri vardır?
A) Ahmed b. Hanbel
B) İbn Ebî Şeybe
C) Ebu Dâvûd
D) Beyhâkî
Cevap Şıkkı:B
Bizim kitaptaki soru
291-Hz. Peygamberin hadis-i şerifleri; ne tür eserlerde toplanmıştır?
Musannef
Müsned
Sünen
293-Meşhur olan Musannef’ler nelerdir?
Abdürrezzak b.Hemmam-El musannef
İbni ebi Şeybe---------------El musannef
KitabImIzIn YAKALADIĞI ÖRNEK SORU-26
Diyanetin Sorduğu soru
61. Aşağıdakilerden hangisi en eski sîret müelliflerindendir?
A) Mevlâna Şiblî
B) Mubârekfûrî
C) İbn Hişâm
D) Muhammed Hamidullah
Cevap Şıkkı:C
Bizim kitaptaki soru
255-Siyer alanında İslam tarihinde büyük şöhrete
ulaşmış dört eser vardır. Bunlar “Siyer-i erbaa” (En
ünlü dört siyer) adını almışlardır. Bunlar hangileridir?
İbn Hişam’in “Es-Siretü’n-Nebeviye”
İbn Seyyidin-Nâs’ın “Uyûnül-Eser’
Muhammed b Yusuf ed-Dımaşki’nin “SebilülHedyi ve’r-Reşâd“
Ali b. Burhaneddin el-Halebî’nin “İnsânül-Uyün”
KitabImIzIn YAKALADIĞI ÖRNEK SORU-27
Diyanetin Sorduğu soru
68. Aşağıdakilerden hangisi Medine’ye hicretten önce
gerçekleşmiştir?
A) Necran Hristiyanları ile mübahele B) Recî Olayı
C) Orucun farz kılınması
D) İsrâ ve Mirâc
Cevap Şıkkı:D
Bizim kitaptaki soru
406-Hz Muhammet Miraç’a ne zaman yükselmiştir?
İkinci Akabe görüşmesinden sonra, Mekke devrinin 11. yılı Hicretten bir buçuk (1,5) yıl önce, Recep
ayının 27. gecesi
KitabImIzIn YAKALADIĞI ÖRNEK SORU-28
Diyanetin Sorduğu soru
72. İngiliz Kraliyet Hanedanının desteğiyle gelişen ve
özellikle İngilizlerin mensup olduğu Hıristiyanlık
mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anglikanizm
B) Kalvinizm
C)Metodistler
D) Yehova Şahitleri
Cevap Şıkkı:A
Bizim kitaptaki soru
Anglikanizm:"Anglo-Saksonlar" olarak bilinen İngilizlerin mensubu bulunduğu Hristiyanlık mezhebidir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
681 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content