close

Enter

Log in using OpenID

DEMANS İLE BİRLİKTE YAŞAMAK

embedDownload
KURSLARIMIZ
Demanshastalığı hakkında hasta
yakınlarınavekonuyailgiduyanlara
kurslarvermekteyiz.
Demanshastalarıylabirlikteyaşam
akveonlarınbakımınıüstlenmekço
kzorbiriştir.
Bu
bakımıbirazdahakolaylaştırmakve
hastalığınseyrinidahaiyianlaşılırkıl
abilmekiçin
NRW
Alzheimer
EyaletDerneğibeşkerelik90
dakikasürenbirkursprogramıhazırl
adı.
Bu
kurslarınamacıgenelolarakdeman
shastalığıhakkında,
hastanıngeneldavranışları,hastala
rilenasılilişkidebulunulmasigerekti
ği,
hastalığın
hukukiveekonomikdesteklerboyut
uhakkındahasta
yakınlarınıbilgilendirmekveonların
yükünühafifletebilmektir.
Kursakatılanlarınkonuileilgiliisteml
erivegereksinimleribizleriçinçokön
emlidir.
Bu
ücretsizkurslarınnezamanolacağıi
leilgili AOK Rheinland/Hamburg
NRW
SağlıkSigortası
Hasta
BakımServisleri , ilediğer AOK
Rheinland/Hamburg
BölgeselYönetimleri´ndenbilgiala
bilirvekendinizikayıtettirebilirsiniz.
Bu
kurslarakatılmanızhalindekursboy
unca
hasta
yakınınızaücretsizbakımolanağıs
ağlanacakveücretikarşılanacaktır.
Bu konudabilgialınız.
DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ
Hasta
yakınlarınınyaşadıklarıbölgelerde
karşılıklıyardımlaşmagruplarıdüze
nliolarakbirarayagelmektelervede
mansileilgilideneyimlerinipaylaşm
aktadırlar.
Karşılıklıpaylaşımtoplantılarından
şimdiyekadarçokolumlubirikimlere
ldeedildi.
Bu
toplantılarınbüyükbölümübölgesel
AlzheimerDernekleritarafındantert
ipedilmektedirler.
Karşılıklıyardımlaşmagruplarınınt
emsilcileridüzenliolarakAOK
DEMANS İLE BİRLİKTE
YAŞAMAK
DEMANS KONUSUNDA HASTA
YAKINLARINA DANIŞMANLIK,
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME
HİZMETLERİ
Rheinland/Hamburg
NRWSağlıkSigortası
Hasta
BakımServislerindedanışmanlıkhiz
metlerindebulunmaktadırlar. Bu
konudaAOK
Rheinland/Hamburg
NRWSağlıkSigortası
Hasta
BakımServisleri
,vediğer
AOK
Rheinland/Hamburg
BölgeselYönetimleri´ndenbilgialabilir
siniz.
KuzeyRenVestfalyaEyaleti(NRW)
Alzheimer
Derneği´ninAOK
Rheinland/Hamburg
NRWSağlıkSigortası
Hasta BakımServisleri ,
ve
diğer
AOK
Rheinland/Hamburg
BölgeselYönetimleriilebirli
kteyaptığıortakbirprojedir.
GENEL BİLGİLER
KuzeyRenVestfalyaEyaleti`ndeyaklaşık
300.000
demanshastasıyaşamaktadır.
Bununanlamı
hasta
yakınlarınınveyahastanınbakımını
üstlenendiğerleriiçinhastalıktanka
ynaklananyaşamlarındaoluşanbü
yükdeğişimveüzerlerindeoluşanb
üyükbaskıdır.
NRW
Alzheimer
EyaletDerneği`ninbölgeselalzhei
merörgütlenmeleriylebirlikteAOK
Rheinland/Hamburg
NRW
SağlıkSigortası
Hasta
BakımServisleriilediğer
AOK
Rheinland/Hamburg
BölgeselYönetimleri´ndedemansh
astalarıveyakınlarıiçinözelbakımp
rogramlarıvekurslarıdüzenlemekt
edirler.Kursyerlerindeayrıcadanış
manlıkvebilgilendirmehizmetleri
de sunulmaktadır.
Bakımkurslarımızdademanshasta
lığıilebirlikteyaşamanıngetirdiğisor
unlarlabaşaçıkabilmeninyollarıtart
ışılarak
hasta
ve
hasta
yakınlarıiçindaharahatbiryaşamın
yollarıaranmaktadır.
BİLGİLENDİRME
TOPLANTILARIMIZ
Demanshastalarıylabirlikteyaşama
kçokkapsamlıdır.
Bu
konunundahakolayanlaşılabilmesii
çinNRW
Alzheimer
EyaletDerneğiAOK
Rheinland/Hamburg
NRW
SağlıkSigortası
Hasta
BakımServisleriveAOK
Rheinland/Hamburg
BölgeselYönetimlerivediğerkonuile
ilgilenenkurumlarlabirliktesunumto
plantılarıyapmaktadır.
Bu
sunumtoplantılarındasözgelimide
manshastalığınınteşhisyöntemleri
ndekigelişmeler,
yenitedaviyöntemleri,hastayakınla
rınıdesteklemeyöntemleri,hasta
bakımsigortalarınınsunduğuyeniol
anaklariledemanshastalarınaeşlik
etmekonusundakigelişmeleranlatıl
maktademansileilgilidiğergüncelko
nularhakkında
da
bilgilendirmeyapılmaktadır.
Yaşadığınızbölgedekibuücretsizto
plantılarımızakatılabilmekiçintopla
ntılarımızınnezamanyapılacağınıA
OK Rheinland/Hamburg NRW
SağlıkSigortası
Hasta
BakımServisleriveAOK
Rheinland/Hamburg
BölgeselYönetimleri´ndensorarakb
ilgiedinebilirsiniz.
İLETİŞİM
Bölgenizdekihizmetlerimizi AOK
Rheinland/Hamburg
NRW
SağlıkSigortası
Hasta
BakımServisleriveAOK
Rheinland/Hamburg
BölgeselYönetimleri´ndensorarak
Mekan:
Wülfrath Camisi
Lindenstr. 6
42489 Wülfrath
Tarih:
13.12.2014
Saat:
11:00 den 18:00
ya kadar
Konuşmacı:: Timucin
Gülensoy
,bilgialabilirsiniz.
İnternet adresimiz:
www.alzheimer-nrw.de
Demansileilgilidahadetaylı bilgileri
aşağıdaki adresten bize ulaşarak
elde edebilirsiniz.
Landesverband
der
Alzheimer
NRW e.V.
Gesellschaften
Bergische Landstraße 2
40629 Düsseldorf
Telefon: (0211) 24 08 69 15
Telefax: (0211) 24 08 69 11
Mail: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
347 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content