close

Enter

Log in using OpenID

Ağ Video Kayıt Cihazı

embedDownload
KULLANIM KILAVUZU
Ağ Video
Kayıt Cihazı
Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice
okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın.
MODELS
LRN3040N Serileri
1404 (V3.0)
2
Güvenlik Bilgileri
1
Güvenlik Bilgileri
1
Güvenlik Bilgileri
DİKKAT
ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ!
AÇMAYIN
DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI
(VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ
BAKIM VE ONARIM YAPABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS
HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.
Üçgen içinde ok sembolüyle gösterilen bu
yıldırım işareti, ürün içinde elektrik çarpması
riski oluşturabilecek derecede tehlikeli,
yalıtılmamış bir voltaj varlığı konusunda
kullanıcıları uyarmak amacıyla kullanılmıştır.
Üçgen içindeki ünlem işareti, ürünle birlikte
verilen yazılı belgelerde bulunan önemli
kullanım ve bakım (servis) talimatları hakkında
kullanıcıları uyarmak amacıyla kullanılmıştır.
FCC UYARILARI: Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretebilir veya
kullanabilir. Kullanım kılavuzunda açıkça belirtilmediği sürece
ekipmanda değişiklikler, modifikasyonlar yapmak ekipmana
zarar verecek girişimlere neden olabilir. İzinsiz bir değişiklik ya da
modifikasyon yapılması durumunda, ekipmanı çalıştırma yetkisini
kaybedebilirsiniz.
•
Yalıtılmış tellerin geçtiği metaldeki deliklerin düz ve düzgün
biçimli yüzeyleri olacaktır veya manşonlarla birlikte sağlanacaktır.
Uyarı: Ekipmanı, kitaplık veya benzeri bir birim gibi dar bir alana
kurmayın.
Uyarı: Tel tertibatı yöntemleri Ulusal Elektrik Kodu, ANSI/NFPA 70 ile
uyumlu olacaktır.
Uyarı: Bu A sınıfı bir üründür. Bu ürün, ev ortamında radyo girişimine
yol açabilir ve bu durumda kullanıcının uygun önlemleri alması
gerekebilir.
Uyarı: Yangın ve elektrik çarpması tehlikesini azaltmak için bu ürünü
yağmurun altında veya nemli bir ortamda bırakmayın.
Dikkat: Bu kurulum, nitelikli servis personeli tarafından yapılmalıdır
ve tüm yerel kanunlara uygun olmalıdır.
Dikkat: Elektrik çarpmasını önlemek için bölmeyi açmayın. Servis
için yalnızca nitelikli personele başvurun.
Dikkat: Cihaz suya (damlayan veya sıçrayan) maruz bırakılmamalı ve
vazo gibi içi sıvı dolu nesneler cihazın üstüne koyulmamalıdır.
Dikkat:
Bu ürün bir Laser Sistemi kullanır. Bu ürünün doğru bir şekilde
kullanılmasını sağlamak için lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatli
bir şekilde okuyun ve ileride referans olarak kullanmak üzere
saklayın. Ünitenin bakıma ihtiyaç duyması durumunda yetkili bir
servis merkeziyle irtibat kurun. Bu kılavuz içerisinde tanımlananların
dışında kontrol ünitelerinin kullanılması, ayarlamalar veya diğer
tanımlanmayan işlevlerin yerine getirilmesi tehlikeli şekilde
radyasyona maruz kalmanıza neden olabilir. Lazer ışınına doğrudan
maruz kalmayı önlemek için ürünün muhafazasını açmayın.
YASAL BİLGİLER: FCC Bölüm 15
Bu ekipmanın, A sınıfı dijital cihazlar için belirlenmiş limitlere
uygunluğu FCC Kuralları Bölüm 15’e göre test edilmiş ve
onaylanmıştır. Bu limitler, ekipmanın ticari bir ortamda çalıştırılması
durumunda oluşabilecek zararlı girişimlere karşı uygun bir koruma
sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Gücü ana elektrik şebekesinden kesmek için ana elektrik
şebekesinin fişini çekin. Ürünün kurulumu sırasında fişin kolay
erişilebilir bir yerde olmasını sağlayın.
Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve
kullanım kılavuzuna uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo
haberleşmelerinde zarar verebilir.
LG Electronics, bu ürün(lerin) 2004/108/EC,
2006/95/EC ve 2011/65/EU yönergelerinin ve diğer
ilgili maddelerinin gerekli şartlarını yerine getirdiğini
beyan etmektedir.
Bu ekipmanın bir yerleşim yerinde çalıştırılması zararlı girişimlere yol
açabilir ve bu durumda kullanıcının, girişimi masrafları kendisine ait
olmak üzere düzeltmesi gerekir.
Bu ürünün uygunluk durumu için başvurulacak
irtibat bürosu:
•
Son kullanıcıdaki bu ürünün kablo girişlerinde uygun elektrik
teli girişleri, irtibat kutusu kapağı veya salmastra kutusu
sağlanacaktır.
•
Dikkat: Pil düzgün biçimde değiştirilmezse patlama tehlikesi
ortaya çıkar. Yalnızca üretici tarafından önerilen pil tipiyle veya
eşdeğeriyle değiştirin. Kullanılmış pilleri üreticinin talimatlarına
göre atın.
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
•
Lütfen bunun Müşteri Hizmetleri iletişim noktası OLMADIĞINI
aklınızda bulundurun. Müşteri Hizmetleri Bilgileri için Garanti
Belgesine bakın veya bu ürünü satın aldığınız bayii ile temasa
geçiniz.
Güvenlik Bilgileri
Eski cihazınızı imha etme
ÖNEMLİ GÜVENLİK
TALİMATLARI
1
2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, hükümet
veya yerel yetkililer tarafından belirlenen özel
olarak tasarlanmış toplama merkezleri aracılığıyla
belediye atık sisteminden ayrı olarak imha
edilmelidir.
1. Bu talimatları okuyun.
3. Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi, çevre
ve insan sağlığı için doğabilecek olumsuz sonuçları
engellemenize yardımcı olur.
5. Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
4. Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı
bilgi için, şehir ofisinizle, atık imha servisinizle veya
ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.
EEE Yönetmeliğine Uygundur.
Pil veya akümülatörün güvenlik içerisinde cihazdan çıkarılması
için:
Eski pili veya pil grubunu çıkarın, kurulum için izlediğiniz adımları
ters sırada yerine getirin. Çevrenin kirlenmesini ve insan ile hayvan
sağlığına gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıyla, eski pil veya pil
gruplarını belirlenmiş noktalarda bulunan toplama kutularına atın.
Pil veya pil gruplarını diğer atık maddelerle beraber atmayın. Geri
dönüşümlü pil ve akülerin kullanılması önerilmektedir. Piller güneş
ışığı, ateş gibi aşırı sıcağa maruz bırakılmamalıdır.
Kullanılmış pil ve akümülatörlerin elden çıkarılması
1. Üstünde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp
bidonu sembolünün ürününüzün üstünde olması,
bu ürünün Avrupa Birliği Yönergesi 2006/66/EC
kapsamında olduğunu belirtir.
2. Bu talimatları saklayın.
3. Tüm uyarıları dikkate alın.
4. Tüm talimatları izleyin.
6. Yalnızca kuru bir bezle temizleyin.
7. Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üretici talimatlarına uygun
bir biçimde yerleştirin ve monte edin.
8. Radyatör, şömine, soba veya ısı üreten diğer cihazlar
(amplifikatörler de dahil) gibi ısı kaynaklarının yakınına
yerleştirmeyin.
9. Güvenlik amaçlı kullanılan kutuplu veya topraklı fişleri
engellemeyin. Kutuplu fişin biri diğerinden daha geniş olan iki
ucu vardır. Topraklı fişin iki ucu ve topraklı sivri bir üçüncü ucu
vardır. Geniş uç veya üçüncü sivri uç sizin güvenliğiniz içindir.
Aldığınız fiş prizinize uymuyorsa, prizi değiştirmesi için bir
elektrikçiden yardım alın.
10. Özellikle fişlerde, duylarda ve cihazın çıkış noktasında güç
kablosunun üzerine basılmasını ve ezilmesini engelleyin.
11. Sadece üretici tarafından belirtilen ekleri/aksesuarları kullanın.
12. Sadece üretici tarafından belirtilen veya cihazla birlikte
satılan araba, ayak, sehpa, destek veya masayı kullanın.Araba
kullanıldığında, araba/cihaz kombinasyonu hareket ettirilirken
devrilerek yaralanmalara neden olmaması için dikkatli olun.
2. Bu sembol pillerin %0.0005 oranında civa, %0,002
oranında kadmiyum veya %0.004 oranında kurşun
içermesi durumunda cıva (Hg), kadmiyum (Cd)
veya kurşun (Pb) kimyasal sembolleri ile bir arada
bulunabilir.
3. Tüm piller ve akümülatörler, normal atık
çöplerinden ayrı olarak, hükümet veya yerel
idareler tarafından belirlenmiş olan toplama
merkezlerinde atılmalıdır.
4. Bu tip kullanılmış pil/akümlatörlerin doğru
olarak atılması hem çevreye hem de hayvan ve
insan sağlığına verilebilecek potansiyel olumsuz
sonuçları önleyecektir.
5. Kullanılmış pillerinizin/akümülatörlerinizin atılması
ile ilgili olarak, bulunduğunuz yerdeki belediyeye,
çöp atım hizmeti veren kuruluşlara veya ürünü
satın aldığınız yerlere başvurabilirsiniz.
13. Yıldırım esnasında veya cihaz çok uzun süre kullanılmayacağı
zaman cihazın fişini prizden çekin.
14. Tüm servis hizmetleri için nitelikli servis personeline başvurun.
Güç kablosu veya fişin zarar görmesi, cihazın üzerine sıvı
dökülmesi veya bir nesnenin düşmesi, cihazın yağmura veya
neme maruz kalması, normal bir şekilde çalışmaması veya
cihazın düşürülmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi
durumunda servis gereklidir.
Güvenlik Bilgileri
1. Ürününüzde, üzerinde çarpı işareti bulunan
tekerlekli bir çöp kutusu sembolü bulunması,
ürününüzün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi
kapsamında olduğu anlamına gelmektedir.
3
4
Güvenlik Bilgileri
Güvenlik uyarıları ve İkazlar
1
Güvenlik Bilgileri
Aşağıda, kullanıcıların emniyetine ve herhangi bir maddi zararın oluşmasını engellemeye yönelik uyarılar ve ikazlar bulunmaktadır. Lütfen
aşağıdakileri dikkatli biçimde okuyun.
UYARI
•
Kurulumdan önce sistemi kapatın. Aynı çıkışa birden fazla elektrikli cihaz takmayın.
--
•
-•
Aksi halde patlama meydana gelebilir.
Sistem HDD’sinin kullanım süresi dolarsa, HDD’de depolanmış olan herhangi bir veriyi kurtaramayabilirsiniz. Sistem HDD’sinde depolanmış
olan bir kaydı oynatırken sistem ekranındaki video ‘hasarlı’ görünüyorsa yenisiyle değiştirilmelidir. Satıcınızdan HDD’yi değiştirmek için
mühendis yardımı isteyin.
--
•
Aksi halde yangın, aşırı ısınma veya elektrik çarpması meydana gelebilir.
Sistemin pili bittiğinde, biten pili üretici tarafından belirtilen aynı veya eşdeğer bir pil tipiyle değiştirin. Biten piller, üreticinin talimatlarına
göre atılmalıdır.
--
•
Aksi halde sistem arızalanabilir veya ciddi bir yaralanma meydana gelebilir.
Güç prizi zemin üzerine yerleştirilmelidir ve voltaj aralığı voltaj oranının % 10’u civarında olmalıdır. Saç kurutma makinesi, ütü, buzdolabı
veya herhangi bir ısıtma cihazıyla aynı prizi kullanmayın.
--
•
Aksi halde yangın çıkabilir.
Sistemi yeterli havalandırmaya sahip düz bir yüzey üzerine kurun. Sistemi yüksek bir yüzey üzerine yerleştirmeyin.
--
•
Aksi halde yangın, elektrik çarpması veya yaralanma meydana gelebilir.
Sistemi, doğrudan güneş ışığı almayan serin bir yere kurun ve her zaman oda sıcaklığını koruyun. Mum ışığı ve ısıtıcı gibi ısı üreten cihazları
sistemden uzak tutun. Sistemi, birçok insanın geçtiği yerlerden uzak tutun.
--
•
Aksi halde ısınma, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir.
Sistemin arka tarafıyla sisteme bağlı kablolar arasında en az 15 cm’lik bir mesafe bırakın. Aksi halde, kablolar bükülebilir, hasar görebilir veya
kesilebilir.
--
•
Yangın, elektrik çarpması veya ciddi bir yaralanma meydana gelebilir.
Nemli zemin, gevşek veya hasar görmüş güç kablosu ya da dengesiz bir zemin gibi tehlike göstergelerinin olup olmadığını kontrol edin.
Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız yardım için satıcınıza başvurun.
--
•
Aksi halde ısınma, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir.
Tek başınıza sistemi sökmeye, tamir etmeye veya değiştirmeye çalışmayın. Sistemden geçen yüksek voltaj nedeniyle bu işlem çok
tehlikelidir.
--
•
Aksi halde ısınma, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir.
Güç kablosunu fişten yavaşça çekin. Fişe eliniz ıslakken dokunmayın ve prizdeki delikler çok gevşekse fişi kullanmaktan kaçının.
--
•
Aksi halde sistem yüzeyi zarar görebilir ve sistem arızalanabilir veya elektrik çarpması meydana gelebilir.
Sistemi nemli, tozlu veya isli olan yerlere kurmaktan kaçının.
--
•
Aksi halde yangın çıkabilir.
Sistemde biriken tozu düzenli aralıklarla silin. Sistemi temizlerken her zaman kuru bir bez kullanın. Islak bez veya başka organik çözücüler
kullanmayın.
--
•
Üzerine sıvı dökülürse sistem arızalanabilir veya yanabilir.
Güç kablosunun çok fazla bükülmemesini veya üzerine ağır bir cisim koyularak ezilmemesini sağlayın.
--
•
Aksi halde ısınma, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir.
Sistemin üzerine su, kahve veya başka bir içecek içeren herhangi bir sıvı kabı koymayın.
LG Electronics, yanlış kullanım yüzünden silinen verilerden sorumlu değildir.
LÜTFEN SİSTEM AÇIK İKEN HDD ÜNİTELERİNİ ÇIKARIP TAKMAYIN.
--
Bu sistemin arızalanmasına neden olabilir.
Güvenlik Bilgileri
5
DİKKAT
Sistem’ı kurmadan önce lütfen aşağıdaki güvenlik önlemlerini dikkate alın.
Ürünü, ünitenin nemle, tozla veya isle temas edebileceği herhangi bir yere yerleştirmekten kaçının.
•
Doğrudan güneş ışığı alan bir yere veya ısıtma cihazlarının yakınına yerleştirmekten kaçının.
•
Ürünü elektrik kıvılcımlarından veya manyetik cisimlerden uzak tutun.
•
Havalandırma ızgaralarının arasına herhangi bir iletken madde koymayın.
•
Kurulumdan önce sistemi kapalı tutun.
•
Kablo bağlantıları için yeterli boşluğun olduğundan emin olun.
•
Sistemi yeterli havalandırmaya sahip katı bir yüzey üzerine yerleştirin. Titreyen yüzeylerden kaçının.
•
Sistem, radyo veya televizyon gibi elektronik cihazların yakınına yerleştirildiğinde arızalanabilir.
•
LG Electronics’ten yardım almadan ürünü sökmeyin.
•
Sisteme herhangi bir maddenin girmesini önleyin.
--
•
-•
Aksi halde sistem arızalanabilir.
Sistemi dayanıklı ve düz bir yüzey üzerine kurun.
--
•
Sistemi manyetik nesnelerin, elektrik frekanslarının veya titremenin olduğu bir yere kurmayın.
Sistemin üzerine ağır bir nesne koymayın.
--
•
Sistemin arka tarafıyla duvar arasında en az 15 cm’lik mesafe ve sistemin yan tarafıyla duvar arasında da en az 5 cm’lik mesafe bırakın.
Sistemi, radyo ve televizyon gibi fazla manyetik olan, elektrik dalgası veren veya kablosuz cihazların bulunduğu bir yere kurmayın.
--
•
Aksi halde sistem arızalanabilir.
Sistemi yeterli havalandırmaya sahip bir yere kurun.
Aksi halde sistem düzgün çalışmayabilir.
Sistemi uygun nem ve sıcaklık seviyelerine sahip bir yere kurun.
--
Sistemi yüksek (40 °C’nin üzerinde) veya düşük (0 °C’nin altında) sıcaklığa sahip bir yere kurmaktan kaçının.
•
Sistem ağır bir darbeden veya titreşimden zarar görebilir. Sistemin yakınına herhangi bir nesne fırlatmayın.
•
Doğrudan güneş ışığından veya ısıtma cihazlarından kaçının.
--
•
Önerilen çalıştırma sıcaklığı 0 °C’nin (32 °F) üzerindedir.
Sistem çalışma odasını havalandırın ve sistem kapağını iyice sıkın.
--
Sistem, uygun olmayan bir ortamda arızalanabilir. Dayanıklı bir güç kaynağı için AVR (Otomatik Gerilim Düzenleyicisi) kullanmanız
önerilir.
Elektromanyetik girişimi önlemek için sistemin konnektörünün etrafındaki somunu sarmanız önerilir.
•
Priz zemin üzerine yerleştirilmelidir.
•
Garip bir ses veya koku duyarsanız hemen güç kablosunu fişten çekin ve servis merkezi ile temasa geçin.
--
•
•
--
LG Electronics, yanlış kullanım yüzünden ortaya çıkan sistem arızasından sorumlu tutulmaz.
--
Pil yanlış bir pil tipiyle değiştirilirse patlama tehlikesi ortaya çıkar. Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
Bu ünite ile verilmiş olan fareyi kullanın.
--
•
Aksi halde sistem doğru şekilde çalışmayabilir.
Aynı anda 3'ten fazla PoE+ IP kamera birimi bağlamayın. (2 ile maksimum 9 arasında birim kullanılabilir)
--
•
Aksi halde ısınma, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir.
İstikrarlı bir sistem performansı sağlamak için, sisteminizi düzenli olarak servis merkezine kontrol ettirin.
Aksi halde sistem düzgün çalışmayabilir.
Kullanım sırasında ürünü ters çevirmeyin.
1
Güvenlik Bilgileri
•
6
İçindekiler
İçindekiler
17
Ana Monitör Ekranı
18
Kanal Konumunu Taşıma
18
Ekran Bölme modunu seçme
18
Kameraların sırasını değiştirme
19
PTZ Kamera Kontrolü
20
Sayısal Yakınlaştırma Fonksiyonun Kullanımı
20
Kaydedilmiş verilerin gönderilmesi
21
Sistem Günlüğü Listesini Görüntüleme
Güvenlik Bilgileri
22
Sistem Bilgilerini Görüntüleme
22
Konfigürasyon menüsü
3
23
Sistem Ayarları
1
ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
23Özellikler
2
24
TCP/IP v4
24
TCP/IP v6
Hazırlık
24Ağ
8GİRİŞ
25Tarih/Saat
8Özellikler
25NTP
8Aksesuarlar
25Kontrolör
9
Ön Panel
26Güncelleştirme
9
Arka Panel
10
Uzaktan Kumanda
25
Ağ üzerinden yayın
26Yedekleme
28
28
Aygıt Ayarları
IP Cihaz
30Depolama
3
30
Görüntü Ayarları
Kurulum
30
OSD (Ekran Göstergesi)
11Bağlantılar
31
11Önlemler
31
Normal Program Kaydı
11
Temel Bağlantıya Genel Bakış
31
Haftanın Normal bir Günü için bir Kayıt
12
Görüntü cihazının bağlanması
32
Özel bir Gün için bir Kayıt Programı Belirleme
30Sıra
Kayıt ayarları
Programı Belirleme (Normal Program)
12
Ses aygıtının bağlanması
12
USB Aygıtını Bağlama
13
E-SATA aygıtının bağlanması
32
13
Ağa Bağlanma
33Sensor
13
IP Kameranın Bağlanması
33Hareket
14
LKD1000 kumandasını bağlama
33
14
Alarm Giriş ve Alarm Çıkış Bağlantılarının
33Sensor
Yapılması
33Bildirge
15
HDD KURULUMU
(Özel Program)
Kayıt Programını Kopyalama
Olay Ayarları
34E-Posta
Hard Disk için Not
34
15
Sabit Disk Sürücüsünü Kurma
34SNMP
16
Sabit Disk Sürücüsünü Değiştirme
35Çıkış
16
Önerilen HDD
35Buzzer
15
17
Sistem Çalışması
17
Sistemi Kapatma
17
Ana Monitör Üzerindeki Canlı Ekranın Genel
Açıklaması
35
35
Acil Durum
Kullanıcı ayarları
Grup Yetkisi
36Kullanıcı
36
Kurulum Sihirbazı ayarları
İçindekiler
36
Adım 1
37
Adım 2
37
Adım 3
37
Adım 4
7
1
4
İşlem
2
38
Anlık Kayıt
38
Panik Kaydı
39
Anında Oynatım
39
Arama ve Oynatma
39
Tarihe ve Saate Göre Arama
39
Olaya Göre Arama
40
Yer imi/Koruma Araması
40
Dışarıdan Alınan Veri Araması
41
Oynatma Sırasında Kullanılabilen İşlevler
42
Oynatım denetimi menüsünü kullanma
42
Koruma fonksiyonunu kullanma
5
Sorun Giderme
6
Ekler
45
Önerilen Cihazlar
45
Önerilen USB Bellek Listesi
45
Önerilen Harici Aygıt Listesi
46
Cihaz için desteklenen işlev listesi
46
Desteklenen IP Kamera Ses/Görüntü Kodeği
47
Saat Dilimleri
48
Varsayılan Fabrika Konfigürasyon Ayarları
54
IP Canlı/Oynatma Teknik Özellikler
54
Teknik Özellikler
3
4
5
6
8
Hazırlık
2
Hazırlık
2
Hazırlık
GİRİŞ
Aksesuarlar
LRN3040N (4 Kanal) Modeli; bu çalışma kılavuzunda bulunan
açıklamalar, çalışma biçimi ve ayrıntılar için kullanılır.
CD (Yazılım
ve Kullanım
Kılavuzu)
Fare
Uzaktan
Kumanda
AAA tipi piller
Özellikler
•
Sabit dahili Linux işletim sistemi.
•
Güç geri yüklemeyi izleyen HDD dosya geri yüklemesine yönelik
günlük dosyalama sistemi.
•
2 TB’a kadar genişletilebilen dahili depolama kapasitesi.
•
Çeşitli kullanıcı arayüzleri ve kullanımı kolay GUI’ler (Görsel
Kullanıcı Arayüzleri) yoluyla kolay çalışma.
--
•
AA
A
AA
A
Tarih/saat arama (takvim arama), Olay arama, Yer imi/Koruma
arama, Dışa aktarma araması.
•
Alarm öncesi kayıt (1 dakikaya kadar).
•
Güçlü kayıt zamanlaması.
•
Canlı mod içerisinde hızlı oynatım.
•
Mükemmel ses/video senkronizasyonu.
•
Zamanlamaya göre otomatik yedekleme.
•
Görüntü kimlik doğrulaması (Filigran).
•
Yedekleme arayüzü için 2 USB 2.0 port.
•
USB bellek çubuğunu kullanarak dosya almak/göndermek için
konfigürasyonu kurulumu.
•
USB flaş disk veya ağ üzerinden kolay sistem S/W güncelleme.
•
S/W istemcileri en fazla 300 sunucusunu yönetebilir.
•
Bir sunucusuna aynı anda en fazla beş istemci erişebilir.
•
Ağ bant genişliği değiştirme.
--
Bant genişliğini otomatik olarak ünitenin ağ hız durumuna
göre ayarlar.
•
İstemci yazılımı veya E-posta yoluyla uzaktan alarm uyarısı.
•
NTP sunucusundan saat ve tarih senkronizasyonu.
•
Gün ışığından tasarruf modu.
•
Gizli kamera koruması.
•
Gigabit Eternet Desteği
•
E-SATA depolama ara yüzü
•
İki yönlü ses
•
Kullanıcı yönetimi (Kullanıcı düzeyi kontrolü).
•
PTZ Kontrolü.
--
A
AA
A
Elektrik Fişi
SATA güç
kablosu
HDD
sabitleme
vidaları
Basit Kılavuz
AA
A
Eşzamanlı canlı görüntü, kayıt, oynatma, ağ aktarımı,
yedekleme.
Çeşitli arama işlevleri
--
AA
A
SATA
kablosu
AA
Güçlü çok katlı işlev.
--
•
Optik fare, Tam işlevli IR uzaktan kumanda
DC adaptör
IP kamera telemetri kontrol sistemi (OSD kontrolü)
AA
A
AA
A
Hazırlık
9
Ön Panel
POWER
HDD
LAN
2
H.264 Network Video Recorder
ab c d
Hazırlık
e
a
Uzaktan Sensör: Uzaktan kumandayı bu noktaya tutun.
b
POWER Göstergesi: System güçlendirildiğinde yanar.
c
HDD Göstergesi: HDD erişimi sağlandığında yanar.
d
NET Göstergesi: Ağa bağlandığında yanıp söner.
e
USB Port: Connects an external USB device for backup or playback.
Arka Panel
2
RS
485
IN
4
ALARM
IN
USB
5V
OUT
- +1 23 4G12G
0.5 A
DC 48 V
OUT
AUDIO
VGA
HDMI
ab
c
d
LAN
e f g
h
1
CAM
3
i
E-SATA
j kl
a
AUDIO IN: Harici bir cihazın ses çıkışını bağlayın.
b
AUDIO OUT: İçerisinde yükseltici bulunan etkin bir hoparlöre bağlayın.
c
VGA: VGA monitörü bağlayın.
d
HDMI: Monitöre veya HDMI girişlerine sahip görüntü cihazına bağlayın. (Dijital ses ve video arayüzü)
e
RS-485 Terminalleri: LKD1000 ünitesini bağlayın.
f
ALARM GİRİŞ Terminalleri: Alarm(röle) sinyali için giriş terminalleri.
g
RELAY-OUT Terminalleri: Alarm(röle) sinyali için çıkış terminalleri.
h
LAN Portu: Bu üniteyi bilgisayar ağı yoluyla kontrol etmek için 10/100/1000 Mbps ethernet ağ kablosunu bağlayın
i
CAM Portu: IP kamera bağlantısını yapın. (PoE+ Destekliyor) Aynı anda 3'ten fazla PoE+ IP kamera birimi bağlamayın.
j
E-SATA: Harici SATA aygıtını bağlanması.
k
USB Portu: Opsiyonel b,r USB aygıtına bağlanın.
l
Güç Kablosu Girişi (DC IN): Güç kablosunu bağlayın.
10
Hazırlık
Uzaktan Kumanda
Düğme
POWER (1)
2
Tanım
Sistem’ı kapatır.
Kullanıcı Oturum Açma iletişim penceresini görüntüler veya oturumu kapatır.
ID
Çoklu Sistem’ı kullanırken, uygun sistem kimliğini, IR Uzaktan Kumanda yoluyla
çalışacak şekilde ayarlar. ID (Kimlik) düğmesine basın ve ardından Sistem’ın
kimliğini seçmek için 2 saniye içerisinde sayı tuşuna basın. Sistem kimliğini “0”
olarak ayarlarsanız çoklu Sistem’ı aynı anda kontrol edebilirsiniz.
Hazırlık
LOGIN
VIEW
Ekran bölme modunu açar.
CAM
İlk kamera kanalının ayarlandığı Monitör menüsünü görüntüler.
ALM.OFF
OSD
SETUP
wsad
OK
COPY
SEARCH
MARK
Alarm etkinleştirmesini iptal eder ve sistemi alarm etkinleştirilmeden önceki
duruma geri getirir.
Sistem denetim çubuğuna erişimi veya çubuğu simge durumuna küçültmeyi
sağlar.
Ayar menüsünü görüntüler.
Menü seçeneklerini belirler ve seçenekler arasında geçiş yapar.
Menü seçimlerini doğrular.
Kayıt verilerini harici bir cihaza kopyalar.
Arama menüsünü görüntüler.
Kayıt aramasına yönelik işaret noktasını ayarlar. Kayıtlı verilerin tekli veya çoklu
kanal oynatım esnasında işaret noktasını belirleyebilirsiniz
PAUSE (M)
Oynatmayı duraklatır.
STOP (Z)
Oynatmayı durdurur.
REC (X)
Kaydı başlatır veya durdurur.
c, C/aM
ad
Kayıtlı görüntüleri tersten arar veya kayıtlı görüntüleri atlar.
Kayıtlı görüntüleri oynatır veya geri sarar.
v, V/Md
Kayıtlı görüntülerin ileriye doğru aramasını yapar veya kayıtlı görüntüleri atlar.
Sayı Düğmeleri
Önceden ayarlanmış PTZ numarasını, kimliğini veya kanalını seçmek için kullanılır.
INFO
Sistem bilgileri penceresini görüntüler.
LOG
Sistem Günlük Listesi penceresini görüntüler.
PTZ
Bağlanan PTZ kamerayı kontrol etmek için üniteyi PTZ moduna geçirir.
TOUR
Kameradaki tüm kayıtlı önceden ayarlanmış konumları gezer.
ZOOM + / -
Oynatma penceresini yakınlaştırır/uzaklaştırır.
Tam ekran modunda canlı bir kanalı izlerken veya tam ekran modunda bir kanalı
oynatırken ZOOM(+) düğmesine bastığınızda, dijital yakınlaştırma fonksiyonu
etkinleşir.
FOCUS + / -
Bir kameranın odağını ayarlar.
IRIS + / SET
Bir kameranın irisini ayarlar.
PTZ kameranın önceden ayarlanmış konumlarını kaydeder.
CLEAR
Belleğe alınan önceden ayarlanmış konumu siler.
MOVE
Kamerayı önceden ayarlanmış konumuna kaydırır.
BACK
Menüden çıkar ya da önceki ekrana geri döner.
Kurulum
11
3
Kurulum
Bağlantılar
Önlemler
3
Kameraya ve diğer ekipmana bağlı olarak üniteyi bağlamanın çeşitli yolları vardır. Ek bağlantı bilgisi için lütfen gerektiği gibi diğer cihazlara
yönelik kamera kılavuzlarına bakın.
•
Kurulumdan ve bağlantıdan önce kamerayı kapattığınızdan emin olun.
Temel Bağlantıya Genel Bakış
Harici bir USB aygıtını
yedekleme veya oynatma
amacı ile bağlayın
Sesi bağlayın
(hat girişi).
Fareyi takın.
2
RS
485
IN
4
ALARM
IN
USB
5V
OUT
- +1 23 4G12G
0.5 A
DC 48 V
OUT
AUDIO
VGA
HDMI
LAN
1
CAM
3
E-SATA
Güç kodunu bağlayın.
Harici SATA aygıtını bağlanması.
Ses yükselticiyi
bağlayın.
IP kamera bağlantısını yapın.
İstemci kontrolü için ağ kablosunu veya IP kamera girdisini
bağlayın.
Alarmı (röleyi) bağlayın.
Alarm sensörlerini bağlayın.
Klavye bağlayın (isteğe bağlı).
HDMI tipi monitör bağlanır.
VGA monitörü bağlayın.
Kurulum
•
12
Kurulum
Görüntü cihazının bağlanması
Ses aygıtının bağlanması
Bu ünitede HDMI ve VGA jakından aynı anda çıkış sağlanabilir. Sistem
ile monitör arasında video sinyali bağlantısı sağlanır.
Ünite üzerinde bulunan SES ÇIKIŞ soketini ses aygıtınızın mono ses
giriş soketine bağlayın.
Mikrofon ve Hoparlör Bağlantısı
VGA Monitör bağlantısı
Ünitenin arkasında yer alan VGA soketlerini, televizyon seti veya
monitör üzerinde bulunan ilgili giriş soketleri ile bağlama için VGA
kablosu kullanın.
2
IN
RS
485
VGA Monitör bağlantısı
4
- +1 23 4G12G
2
DC 48 V
0.5 A
4
AUDIO
ALARM
RS
485
IN
USB
5V
OUT
- +1 23 4G12G
AUDIO
HDMI
VGA
1
LAN
3
CAM
OUT
OUT
USB
5V
OUT
IN
OUT
IN
- +1 23 4G12G
ALARM
IN
ALARM
RS
485
IN
HDMI
VGA
DC 48 V
0.5 A
E-SATA
OUT
3
AUDIO
HDMI
VGA
1
LAN
3
CAM
E-SATA
Kurulum
USB Aygıtını Bağlama
POWER
HDMI Monitör bağlantısı
HDD
USB aygıt bağlantısı
LAN
H.264 Network Video Recorder
POWER
Üniteyi HDMI kablo aracılığıyla HDMI monitöre bağlayın (A Tipi,
Yüksek Hızlı HDMITM Kablo).
HDMI Monitör bağlantısı
2
IN
4
OUT
- +1 23 4G12G
2
RS
485
IN
OUT
USB
5V
0.5 A
VGA
DC 48 V
4
ALARM
IN
USB
5V
OUT
- +1 23 4G12G
AUDIO
LAN
ALARM
RS
485
IN
HDD
H.264 Network Video Recorder
HDMI
1
LAN
3
CAM
0.5 A
DC 48 V
E-SATA
OUT
AUDIO
HDMI
VGA
1
LAN
3
CAM
E-SATA
2
RS
485
IN
4
ALARM
IN
USB
5V
OUT
- +1 23 4G12G
0.5 A
DC 48 V
2
OUT
RS
485
IN
AUDIO
VGA
HDMI
1
LAN
CAM
3
E-SATA
4
ALARM
IN
USB
5V
OUT
- +1 23 4G12G
0.5 A
OUT
AUDIO
VGA
HDMI
LAN
1
CAM
3
USB Bellek Aygıtı
Bellek aygıtını USB portuna takın. Sistem, aygıtı otomatik olarak
tanır. Sistem yazılımı bir USB bellek cihazı yardımıyla kolayca
güncellenebilir.
E-SATA
DC 48 V
Kurulum
USB Harici Aygıt
LAN Bağlantısı
Harici aygıtı USB bağlantı noktasına bağlayın.
(Örnek: Harici HDD veya başka bir harici depolama ünitesi)
LAN portunu, düz bir ethernet kablosuyla (ürüne dahil değildir)
mevcut bir 10/100/1000 tabanlı T portuna bağlayın.
Ön paneldeki NET göstergesi yanacaktır.
Fare
IP Kamera bağlantısı
Sistemi çalıştırmak için USB fareyi bağlayın.
IP kamera bağlantısını yapın. Kurulum sonrasında IP kamera
ayarlarını kurulum menüsü üzerinden kontrol edin.
E-SATA aygıtının bağlanması
Otomatik Ağ Konfigürasyonu
E-SATA depolama birimini veri yedekleme veya kayıt amacıyla
kullanabilirsiniz.
Sistem, DHCP yoluyla otomatik olarak ağ arayüzünü alıp
yapılandırabilir.
E-SATA aygıt bağlantısı
2
Bir IP adresi, alt ağ maskesi, ağ geçidi DNS’i atanarak Sistem manuel
yapılandırılabilir.
4
ALARM
IN
USB
5V
OUT
- +1 23 4G12G
HDMI
LAN
1
CAM
3
0.5 A
DC 48 V
Not
E-SATA
Bu birim IPv4 ve IPv6 ağı tarafından desteklenebilmektedir.
IP Kameranın Bağlanması
Tak ve bağlan için IP Kamerayı bağlayın.
Not
Ağa Bağlanma
Sistemi ağ üzerinden kontrol edip izleyebilirsiniz. Uzaktan kumanda
(izleme) aracılığıyla, sistem yapılandırma ayarlarını değiştirebilir veya
görüntüyü ağ üzerinden kontrol edebilirsiniz. Kurulum sonrasında,
uzaktan kumanda ve izleme işlemleri için ağ ayarlarını kontrol edin.
2
•
Bir kamera bağladığınızda kameranın yönetici kimliği ve
parolasını aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde ayarlamanız
gereklidir.
4
ALARM
IN
USB
5V
OUT
- +1 23 4G12G
HDMI
Tak ve bağlan portu için IP kamerayı kullanmak üzere DHCP
ayarlanmalıdır. Sistem tarafından otomatik olarak Statik
durumuna getirilir.
kimliği
Ağ bağlantısı
RS
485
•
LAN
1
3
CAM
0.5 A
parolasını
admin
admin
root
root
root
4321
DC 48 V
E-SATA
•
IP kamera ONVIF desteklemelidir.
IP Kamera bağlantısı
IN
Yönlendirici
Router
2
Broadband
Geniş bant
hizmetler
Service
RS
485
4
ALARM
IN
USB
5V
OUT
- +1 23 4G12G
0.5 A
OUT
AUDIO
VGA
HDMI
LAN
1
CAM
3
E-SATA
DC 48 V
3
Kurulum
Ağı Manuel Yapılandırma Ağın Manuel Konfigürasyonu
RS
485
13
14
Kurulum
LKD1000 kumandasını bağlama
Bu sistemde bir veri terminali mevcuttur. Klavye bağlantısı için bu
portu kullanın (isteğe bağlı).
RS-485 Terminali
Alarm terminalleri; sensörler, kapı kontakları, vb. gibi alarm cihazlarını
bağlamak için kullanılır.
Tanım
- (DATA -)
Veri İletimi/Alımı
+ (DATA +)
Veri İletimi/Alımı
GND
Alarm Giriş
En fazla 4 alarm sensörü bağlayabilirsiniz. Her alarm sensörü G (GND)
ile bağlanmalıdır. Sinyal durumu, ayar menüsünden N/O (Normal
Olarak Açık) veya N/C (Normal Olarak Kapalı) olarak ayarlanabilir.
Koruma
Sistem’ı kontrol etmek için LKD1000 kumandasını bağlama. (Daha
fazla ayrıntı için LKD1000 kumandası kılavuzlarına bakın.)
Algılayıcı giriş bağlantısı
LKD1000 kontrol ünitesinin bağlanması
3
Kurulum
AUDIO
OUT
USB
5V
HDMI
LAN
1
CAM
3
0.5 A
DC 48 V
AUDIO
VGA
HDMI
RS
485
4
E-SATA
2
ALARM
RS
485
IN
USB
5V
OUT
4
OUT
- + 1 2 34 G 1 2G
VGA
LAN
OUT
IN
1
CAM
3
E-SATA
TX+
LKD1000 kumandasını
3
DC 48 V
LAN
Alarm
algılayıcı
TX-
CAM
OUT
HDMI
LAN
1
ALARM
- + 1 2 34 G 1 2G
USB
5V
0.5 A
- + 1 2 34 G 1 2G
HDMI
4
ALARM
IN
- + 1 2 34 G 1 2G
ALARM
IN
2
RS
485
IN
2
RS
485
N
UT
Alarm Giriş ve Alarm Çıkış Bağlantılarının
Yapılması
Alarm
algılayıcı
Terminal No.
Tanım
1
Sensör Girişi 1
2
Sensör Girişi 2
3
Sensör Girişi 3
4
Sensör Girişi 4
G
Zemin
E-SA
IO
Kurulum
HDD KURULUMU
Alarm Çıkışı
Alarm cihazını alarm çıkışına takın. Bir olay meydana geldiğinde
alarm sinyali verilir.
Alarm çıkış bağlantısı
RS
485
2
4
ALARM
IN
USB
5V
OUT
- + 1 2 34 G 1 2G
VGA
HDMI
RS
485
LAN
1
CAM
3
0.5 A
E-SATA
ALARM
IN
OUT
- + 1 2 34 G 1 2G
LAN
Alarm aygıtı
Alarm aygıtı
Terminal No.
Tanım
G
Zemin
1
Alarm çıkışı 1
2
Alarm çıkışı 2
Not
Dahili kontak röleleri 125 V AC’de 0.3 A veya 30 V DC’de 1 A için
oranlanır. Elektrik akımı bu değerden yüksekse ünite hasar görebilir.
DC 48 V
Hard Disk için Not
Dahili sabit disk sürücüsü (HDD), kolay hasar görebilen bir ekipman
parçasıdır. Olası HDD arızalarını önlemek için Sistem’ı kullanırken
lütfen aşağıdaki talimatları takip edin.
Yanlışlıkla oluşan veri kaybını önlemek için önemli kayıtlarınızı harici
bir 2yedekleme aygıtında yedeklemenizi öneririz.
HDD’yi takarken veya çıkarırken gücün KAPALI konumuna getirilmiş
olduğundan emin olun.
• Güç açıkken Sistem’ı hareket ettirmeyin.
• Sistem’ı aşırı derecede sıcak veya nemli yerlerde ya da ani
sıcaklık değişimlerine maruz kalabilecek yerlerde kullanmayın.
Sıcaklıktaki ani değişimler,Sistem’ın içinde buğulanma
oluşumuna yol açabilir. Bu, HDD arızasının bir nedeni olabilir.
• Sistem açılırken, cihazı duvar prizinden çıkarmayın veya elektriği
1şalter anahtarından kapatmayın.
• Sistem açıkken bir güç arızası meydana gelirse HDD üzerindeki
bazı verilerin kaybolma olasılığı vardır.
• HDD’yi yere düşürmeyin. Ayrıca, HDD tepsisinin içinde bozuk
para veya tornavida gibi metal nesneler bırakmayın.
• Kayıt sırasında bir güç arızası meydana gelirse, kayıtlı veriler
silinebileceği için HDD’yi eklemekten, değiştirmekten veya
taşımaktan kaçının. Bu durumda, üniteyi normal bir şekilde, güç
arızası meydana geldiğinde kullanılmakta olan HDD’yle birlikte
başlatmak için gücü yeniden açın. Ardından HDD’yi ekleyin,
değiştirin veya taşıyın.
• HDD oldukça hassastır. HDD’yi özenle taşıyın ve küçük bir sarsıntı
bile HDD’nin dahili bileşenlerine hasar verebileceği için aşağıdaki
önlemleri takip edin.
-- HDD’yi doğrudan bir masanın üzerine koymayın. Küçük bir
sarsıntı bile HDD’nin dahili bileşenlerine hasar verebileceği
için HDD’nin altına kalın bir dolgu yerleştirin.
-- Elektrikli tornavida kullanmayın. Elektrikli tornavidanın yol
açtığı titremeler ve sarsıntılar HDD’nin dahili parçalarına
hasar verebilir.
-- HDD’yi değiştirirken, başka bir HDD ve HDD tepsisi gibi
başka bileşenlere çarpmayın.
-- HDD’yi değiştirirken, bir sürücü gibi başka bir araca
çarpmayın.
• Sabit disk sürücülerini statik elektrikten koruyun.
Sabit Disk Sürücüsünü Kurma
En fazla 1 HDD kurabilirsiniz.
Doğru olmayan kurulum veya ayarlamalar HDD algılamasını veya
normal ürün çalışmasını etkileyebilir. Bu sebeple ürünü satın
aldığınız mağazada konusunda uzman bir yetkiliye danışın.
1. Sol/sağ taraftaki ve arka paneldeki sabitleme vidalarını çıkarın.
2
RS
485
IN
4
ALARM
IN
USB
5V
OUT
- +1 23 4G12G
0.5 A
OUT
AUDIO
VGA
HDMI
LAN
1
CAM
3
E-SATA
DC 48 V
3
Kurulum
HDMI
15
16
Kurulum
2. Vidaları çıkardıktan sonra üst kasayı kaydırarak ayırın. Üst kasayı
dikey olarak yukarı kaldırmalısınız.
Sabit Disk Sürücüsünü Değiştirme
Ünitenin gücünü kapatın ve fişi prizden çekin.
1. “Sabit Disk Sürücüsünü Kurma” bölümünde açıklanan 1 ile 3
adımlarını izleyin.
2. Konnektörü HDD’den çıkarın.
POWER
HDD
LAN
H.264 Network Video Recorder
3. Sabit disk bağlantı parçasının dibindeki sabit disk sürücüsünden
vidaları çıkarın.
4. Yeni HDD ünitesini takın.
3. Vidaları çıkarın ve sabit disk destek raflarını üniteden ayırın.
5. “Sabit Disk Sürücüsünü Kurma” bölümünde açıklanan 4 ile 10
adımlarını izleyin.
6. Sabit disk sürücüsünü değiştirdikten sonra, elektrik fişini prize
takın ve üniteyi açın. Yeni HDD algılanır ve biçimlendirilir.
3
Kurulum
Not
• Tamir etmek için elektrikli tornavida kullanmayın.
auoty.m
•lcaliat Her bir SATA kablosunun konektör yuvasının deliklerine
bağlandığından emin olun.
•
4. HDD ünitesini dört vida ile sabit disk bağlantı konsoluna
sabitleyin.
Bu kabloları üst üste yığmayın veya dikey yerleștirmeyin.
Önerilen HDD
Güncel önerilen HDD listesi için, lütfen http://www.lgecommercial.
com sitesini ziyaret edin.
Not
Önerilen HDD kullanılmaması durumunda sistem normal olarak
çalışmayabilir.
5. Sabit disk bağlantı konsolunu vidalar ile yerine sabitleyin.
6. HDD güç kablosunu bağlayın. Verilen SATA güç kablosunu
kullanmalısınız. Normal PC için kullanılan SATA güç kablosu bu
üniteyle uyumlu değildir.
7. Seri SATA kablosunu bağlayın.
8. SATA kablosunu ana kart üzerindeki SATA konektörüne bağlayın.
9. Üst kasayı monte edin.
10. Vidaları sabitleyin.
11. Üniteyi açtığınızda, yeni HDD otomatik olarak algılanır ve
biçimlendirilir.
Kurulum
Sistem Çalışması
1. Üniteyi açın konuma getirin. Sistem önyüklemesi başlar. Sistem
önyükleme sırasında ana monitörde LG logo resmi görüntülenir.
2. Önyükleme tamamlandığında canlı pencere ekrana gelir.
Oturum açma penceresini görüntülemek için, sistem denetim
çubuğunda bulunan
17
Ana Monitör Üzerindeki Canlı
Ekranın Genel Açıklaması
Ana Monitör Ekranı
ab
c
d
ef g
h
simgesine tıklayın veya uzaktan
kumanda üzerindeki LOGIN [OTURUM AÇMA] düğmesine basın.
3. Fare ya da uzaktan kumanda üzerindeki ok ve OK düğmesini
kullanarak bir kullanıcı adı seçin. Sadece ilk kez, ADMINISTRATOR
(YÖNETİCİ) adını seçebilirsiniz. Yeni bir kullanıcıyı, kullanıcı
kurulum menüsünü kullanarak çeşitli erişim hakları ile
kaydedebilirsiniz.
3
Kurulum
4. Sanal klavyeyi kullanarak parolayı girin. (Ön ayarlı yönetici şifresi
“000000”’dır)
5. [TAMAM] simgesine tıklayın.
Canlı ekranı görebilir ve sistemi çalıştırabilirsiniz.
Not
Sistem’ın kazara kapatılması ve tekrar açılması durumunda,
Sistem’ın tekrar çalışmaya başlaması için uzun bir süre gerekebilir.
a Kanal Numarası
Kanal numarasını görüntüler.
b Kanal Adı
Düzenlenen kanal adını görüntüler.
c Kanal FPS
Kanal FPS değerini görüntüler.
Sistemi Kapatma
d Hızlı Tuşlar
Hızlı Tuşlar fare kameranın canlı ekranına getirildiğinde
görünür. Seçili kanalda hızlı tuşa basarak aşağıdaki fonksiyonları
kullanabilirsiniz.
1. Önce oynatmayı durdurup ayar menüsünden çıkmanız gerekir.
Oynatma sırasında STOP’a (DURDUR) basın.
Oynat fonksiyonu için kullanılır.
2. Bip sesi duyulana ve çıkış penceresi görüntülenene kadar
uzaktan kumanda üzerindeki 1 (POWER) düğmesine basılı
tutun.
Dijital zum fonksiyonu için kullanılır.
PTZ kameraları kontrol edebilirsiniz. (isteğe bağlı)
3. Sanal klavyeyi kullanarak parolayı girin.
4. [TAMAM] simgesine tıklayın. Sistem kapanır.
e Kamera Durumu Simgesi
PTZ kameranın durumunu görüntüler.
Giriş sesinin durumunu görüntüler.
IP kamera durumunu görüntüler.
Altın sarısı "C" kesintisiz kaydı gösterir.
Altın sarısı "I" Anlık kaydı gösterir.
Kırmızı “S”, sensör tetikli kaydı gösterir.
Yeşil "M" hareket algılama kaydını gösterir.
Gri "N" kanalın kaydedilmediğini gösterir.
f Seçili Kanal
Seçili kanalı kırmızı kutu içerisinde gösterir.
18
Kurulum
g Sistem Kontrol Çubuğu
IP kameraların CPU kullanımı ve Veri trafiği
seviyesini görüntüler.
Tarih ve saati görüntüler.
(
)
Login (Logout): Kullanıcı Oturum Açma
iletişim penceresini açar veya oturumu
kapatır.
Arama: Arama menüsünü görüntüler.
Ekran Bölme modunu seçme
Canlı ekran modunda iken, ana monitörde tam veya 4 ekran
görüntüleri arasında seçim yapabilirsiniz.
1. VIEW düğmesine basın veya sistem denetim çubuğunda
simgesine tıklayın.
2. Bir ekran modu seçin.
Alarm Kapalı: Alarmı kapatır.
Kamera: İlk kamera kanalının ayarlandığı
Monitör menüsünü görüntüler.
3
Kurulum
bölünmüş mod: Ekran bölme menüsünü
açar.
Video Gönder: Dışa aktarma menüsünü
açar.
Sistem Log: Sistem günlüğü listesi
penceresini açar.
Sistem Bilgisi: Sistem bilgi penceresini açar.
Kurgu: Ayar menüsünü görüntüler.
Ekran bölme modu
Sistem Denetim Çubuğunu simge
durumuna getirir.
Sıralama modu
•
Not
•
•
•
•
Sistem Denetim Çubuğunu görüntülemek / simge
durumuna küçültmek için
Sistem Kontrol Çubuğunun görüntülenmesi ya da küçültülmesi
için uzaktan kumanda üzerindeki OSD düğmesine ya da
Sistem Kontrol Çubuğundaki
ya da
düğmesine basın.
Ana Monitör ekranında iken sağ fare tuşuna tıklayarak da
sistem denetim seçeneklerini kullanabilirsiniz.
IP kameranın veri sinyal rengi sarı veya kırmızıya
dönüştüğünde, bit hızı, çerçeve hızı, çözünürlük ve IP kamera
bağlantı sayısını düşürün.
Ana monitör sıra modunu uygularken, sistem kontrol
işareti gösterilir.
çubuğunda
h Canlı Ekran
Geçerli gözetlemenin canlı ekranını görüntüler.
Kanal Konumunu Taşıma
•
•
Tam Ekran Modu: Canlı pencereyi tam ekran modunda
görüntüleyebilirsiniz.
Ekran bölme modu: Seçili bölünmüş ekranları ana monitörde
görüntüler.
Sıra: Tüm kanalları sırayla görüntüleyebilirsiniz. 4 bölümlü
ekranlarda sıra modunu kullanamazsınız.
3. [TAMAM]’i seçin ve seçiminizi onaylamak için OK’a basın.
Not
Tam ekran modunda izlemek istediğiniz ekranı görüntülemek için,
istenen kanala çift tıklayın.
Kameraların sırasını değiştirme
Monitörde gösterilen kameraların sırasını değiştirebilirsiniz.
1. CAM düğmesine basın veya sistem denetim çubuğunda
simgesine tıklayın.
2. İlk monitör olarak ayarlamak istediğiniz kameranın numarasını seçin.
-- [Varsayılana Geri Yükle]: Kamera 1 ilk monitöre ayarlanır.
Ana Monitöre ait bir bölme ekranında kamera kanalının konumunu
değiştirebilirsiniz.
1. Sol fare tuşuna tıklayarak istenen kanalı seçin.
2. İstenen konuma sürükleyerek bırakın, kanal konumu
değişecektir.
3. [TAMAM] seçeneğini işaretleyin ve OK tuşuna basarak seçiminizi
onaylayın.
Kurulum
PTZ Kamera Kontrolü
Önceden Ayarlanmış Ayarlar
Bağlı kameraları Ağ üzerinden kontrol edebilirsiniz.
1. Ana monitör üzerinde kontrol etmek istediğiniz PTZ kamera
kanalını seçin.
2. PTZ üzerine basın veya fare PTZ kamera ekranı üzerine
getirildiğinde beliren
simgesine tıklayın.
Ana monitör üzerinde sanal PTZ uzaktan kumanda görüntülenir.
3. PTZ kamerayı kontrol etmek için her öğeyi kullanın.
Düğmeleri
İşlev
PTZ kontrol kılavuzunu görüntüler.
PTZ kameranın ayar menüsünü
görüntüler.
PTZ sanal uzaktan kumanda cihazını
simge durumuna küçültür.
Kamerayı kaydırmak/eğmek için
kullanılır.
Kaydırma/Eğme/Zum hızını
seçebilirsiniz.
Önceden ayarlanmış konum, konum numaralarıyla ilgili kamera
izleme konumlarını (önceden ayarlanmış konumlar) kaydetmeye
yönelik işlevdir.
Konum numaralarını girerek kameraları önceden ayarlanmış
konumlara getirebilirsiniz.
Not
•
•
Bu işlevi etkinleştirmek için PTZ kameranın önceden ayarlanmış
konumlarını kaydetmeniz gerekir.
ONVIF ön ayarı bu cihazda düzgün çalışmayabilir.
Önceden Ayarlanmış Konumları Kaydetmek İçin
1.
,
Kamera irisini manüel olarak
ayarlayabilirsiniz.
Sanal PTZ uzaktan kumanda
fonksiyonunda önceden ayarlanmış
kontrol seçeneklerini görüntüler
veya ekrandan kaldırır.
Seçilen Ön Ayar Numarasını
Görüntüler
Önceden ayarlanmış sayıyı girmek
için kullanın.
Belleğe alınan önceden ayarlanmış
bir konumu silmek için kullanın.
Kamerayı önceden ayarlanmış
konumuna kaydırmak için kullanın.
Önceden ayarlanmış bir gezinmeyi
başlatmak için kullanın.
Önceden ayarlanmış konumu
doğrular.
Not
PTZ kamera kontrol modunda iken sağ fare tuşuna tıklayarak bazı
seçenekleri kullanabilirsiniz.
•
PTZ Kumanda Kılavuzu: Fare kullanma kılavuzunu görüntüler.
•
Çıkış: PTZ kamera kontrol modundan çıkar.
Onvif sürücüsü tarafından bağlanan IP kamera, PTZ çalışmasında
Odak ve İris özelliklerini desteklememektedir.
tuşunu kullanarak kamerayı istediğiniz
2. SET’e (AYAR) basın veya
y simgesini tıklayın.
3. Kaydetmek istediğiniz önceden ayarlanmış numarayı seçin.
4. OK’a basın veya
simgesini tıklayın.
Konum ve konuma ait numara belleğe alınır.
5. Başka konumlar eklemek için 1 ile 4 arasındaki adımları yineleyin.
Not
0’dan 255’e kadar olan önceden ayarlanmış numaralar bu ünitede
mevcuttur ancak gerçek önceden ayarlanmış aralık PTZ kameralara
bağlı olarak değişir.
Önceden Ayarlanmış bir Konumdaki Resme Dönüştürme
Aşağıdaki işlev, yalnızca ön ayar işlevi bulunan kameralarla
kullanılabilir. Ön ayar işlevi, birleşik kamerayı programlanan önceden
ayarlanmış konuma hareket ettirir. Birleşik kamera için önceden
ayarlanmış konumlar programlamak gereklidir.
1. MOVE düğmesine basın veya
t simgesini tıklayın.
2. Belleğe alınan önceden ayarlanmış konumun dizin sayısını
girmek için sayı düğmelerini kullanın ve ardından OK’a basın
veya
Önceden ayarlanmış konumları
kaydetmek için kullanın.
,
bir noktaya kaydırın.
Kamera zum özelliğini
ayarlayabilirsiniz.
Kamera odağını manüel olarak
ayarlayabilirsiniz.
,
simgesini tıklayın. Kamera önceden
ayarlanmış konuma hareket eder ve bu konumdaki kameranın
resmi monitörde görüntülenir.
Önceden Ayarlanmış Konumu Temizleme
Belleğe alınan önceden ayarlanmış bir konumu temizleyebilirsiniz.
1. CLEAR düğmesine basın veya
r simgesini tıklayın.
2. Belleğe alınan önceden ayarlanmış dizin numarasını girmek
için sayı düğmelerini kullanın ve ardından önceden ayarlanmış
konumları temizlemek için OK’a basın veya
simgesini tıklayın.
Not
Bu işlev, PTZ kameralara bağlı olarak kullanılamayabilir.
3
Kurulum
PTZ sanal uzaktan kumanda cihazını
kaldırır.
y
r
t
u
19
20
Kurulum
Kaydedilmiş verilerin gönderilmesi
Önceden Ayarlanmış Konumları Gezme
Tüm önceden ayarlanmış konumları gezebilirsiniz.
1. TOUR (GEZİN) düğmesine basın veya
u
Bu ünite, kayıtlı görüntüleri dahili HDD’den harici kayıt cihazlarına
manuel kopyalayabilir.
simgesini tıklayın.
Kameradaki kayıtlı tüm önceden ayarlanmış konumlar seçilir ve
kamera konumu görüntüsü etkin monitörde açılır.
2. TOUR (GEZİN) düğmesine basarak veya
u simgesini
1. Sistem kontrol çubuğu üzerindeki
tıklayın.
[Video Gönder] menüsü açılır.
ikonu Dışarı Aktar veya
tıklayarak gezinmeyi durdurabilirsiniz.
PTZ Kameraların Ayarı
Menülerdeki ilgili öğeleri ayarlayarak kamerayı gereksinimlerinize
uygun hale getirebilirsiniz.
3
1.
simgesini tıklayın.
Kurulum
Ayar menüsü ana monitörün seçili penceresinde görüntülenir.
2. Seçenekleri ayarlamak için okları,
,
, ve
,
,
,
,
,
düğmelerini kullanın.
Not
•
•
•
Daha fazla ayrıntı için PTZ kamera kılavuzlarına bakın.
Bazı PTZ kameralar bu ünite ile birlikte düzgün çalışmayabilir.
PTZ sanal uzaktan kumanda görüntülendiğinde diğer işlevleri
kontrol edemezsiniz.
Sayısal Yakınlaştırma Fonksiyonun
Kullanımı
Tam ekran modundaki bir canlı kanalda veya tam ekran modundaki
bir oynatma kanalında dijital zum fonksiyonunu kullanarak geçerli
ekran boyutunu 2-4 kat büyütebilirsiniz.
1. Tam ekran modunda canlı bir kanalı izlerken veya tam ekran
modunda bir kanalı oynatırken ZOOM(+) düğmesine basın.
2. Yakınlaştırma ekranını aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz.
• Yakılaştırma ekranının pozisyonunu w/s/a/d
düğmelerini kullanarak taşıyabilirsiniz.
• Yakınlaştırma ekranını fareyi kullanarak taşıyabilirsiniz.
Yakınlaştırma ekranını taşımak için Sürükle ve Bırak yapılabilir.
3. Çıkmak için BACK düğmesine basın.
Not
Yakınlaştırma işleminin etkinliği aşağıdaki durumlarda değişir.
• Farenin sol tuşu çift tıklandığında.
• Uzaktan kumanda üzerindeki belirli kanal ya da fonksiyon
düğmesine basın.
• Oynatım esnasında DURDUR düğmesine basın.
Dijital zum modunda iken, sağ fare tuşuna tıklayarak bazı
seçenekleri kullanabilirsiniz.
• Dijital Yakınlaştırma Kumanda Kılavuzu: Fare kullanma
kılavuzunu görüntüler.
• Çıkış: Dijital zum modundan çıkar.
2. Arama yapmak için [Başlangıç Tarih/Saati] ve [Bitış Tarih/Saati]
belirleyin.
•
a/d/w/s: Seçenekleri taşır.
•
w/s: Seçili opsiyonun ayarlanması.
•
OK: Opsiyonları seçer veya ayarları teyit eder.
3. Kanal numarasını seçerek OK düğmesine basın. Bu adımı
tekrarlayarak çoklu kanal seçimi yapılabilir.
4. [Dosya Biçimi] seçeneğindeki açılır listeden bir dosya biçimini
seçin.
•
Native: Yerli dosya "*.exp" uzantısı ile kaydedilir. Kaydedilen
yerli dosya Export Viewer programı aracılığıyla yeniden
yürütülebilir.
•
AVI LG: AVI LG dosyasını yürütmek için, LG DVR Kodek yüklü
olmalıdır. LG Network Client yüklenmesi durumunda, LG
DVR Kodek yüklenmesi gerekmez.
•
AVI: AVI dosya biçimini seçtiğinizde, herhangi bir medya
yürütücüsünde yürütülebilir.
5. [Dışları Aktarılacak yer] seçerek OK’a basın.
6. w/s kullanarak gönderilecek hedef aygıtı seçin.
7. Onaylamak için OK’a basın.
8. Yerel dosya durumundaa şifreyi belirleyebilirsiniz. Şifreyi
kaydetmek içim, [Şifre] onay kutusuna tıklayın. Şifre penceresi
gösterilir. Ve sonra, harfleri ve sayıları kullanarak 4-12 karakterden
oluşan bir şifre girin.
9. Dışa aktarma işlemini başlatmak için [Gönder] simgesine tıklayın.
Dışa aktarılan veriler kaydedilmeden önce ünite tarafından
yetkilendirilir ve yalnızca kendine özel oynatıcıyla oynatılabilir.
Kurulum
Not
•
Devam etmeden önce dışa aktarma cihazını kontrol edin.
•
Dışa aktarma fonksiyonu için uzaktan kumanda üzerindeki
COPY düğmesini de kullanabilirsiniz.
•
Harici aygıtın kullanılması durumunda, harici aygıt bu cihaz
üzerinde formatlandırılmalıdır
21
Sistem Günlüğü Listesini Görüntüleme
Sistem günlüğü listesini görüntülemek için:
1. LOG’u (GÜNLÜK) seçin veya sistem kontrol çubuğundaki
simgesini tıklayın. Sistem günlüğü listesi penceresi ana
monitörde görüntülenir.
1. Harici aygıtı Sistem cihazının önünde veya arkasında
bulunan USB bağlantı noktasına bağlayın.
2. [Format] simgesini seçin ve OK’a basın.
Biçimlendirme tamamlandıktan sonra doğrulama
penceresi gösterilir.
3. Pencereyi kapatmak için [TAMAM]’ı seçin ve OK’a basın.
•
•
Yedekleme işlemi gerçekleştiriliyorken dışa aktarma yürütülemez.
•
Dışa aktarılan verileri verilen görüntüleyici yazılımıyla arayabilirsiniz.
•
Kaydedilmiş verileri dışarı aktardığınızda, video verileri, ses
verileri, sistem günlüğü ve olay günlüğü verileri de aynı
zamanda dışarı aktarılacaktır.
•
Kaydedilen verileri dışa aktardığınızda, dışa aktarım
görüntüleme programı da aygıtın [ExportViewer] klasörüne
aktarılır. Dışa aktarılan veri dosyası adı, otomatik olarak [Kanal
adı_dışa aktarma tarihi_dışa aktarma saati.exp] türünde
belirlenir.
•
Dışa aktarma işlemi gerçekleştiriliyorken USB aygıtını
çıkarmayın, arıza durumu oluşabilir.
•
Aşağıda listelenen durumlarda uyarı mesajı görüntülenir.
--
•
Başlangıç tarihi/saati ve bitiş tarihi/saati aynı değere sahip
olduğunda.
3
2. Arama yapmak için [Başlangıç Tarih/Saati] ve [Bitış Tarih/Saati]
belirleyin.
• a/d/w/s: Seçenekleri taşır.
• w/s: Seçili opsiyonun ayarlanması.
• OK: Opsiyonları seçer veya ayarları teyit eder.
3. Önceki veya sonraki günlük listesini görmek için a/d işaretini
kullanın.
4. Pencereden çıkmak için BACK düğmesine basın veya [KAPAT]
düğmesine tıklayın.
Not
Aşağıda verilen sistem günlük listesine bakın.
No.
Günlük Mesajı
1
Güç Açık
2
Güç kapalı
3
Girişi (Uzak)
--
Başlangıç tarihi/saati bitiş tarihinden/saatinden daha sonra
olduğunda.
--
Dışa aktarma işleminin gerçekleştirildiği ortamda yeterli
boş alan olmadığında.
4
Çıkışı (Uzak)
5
Girişi (Yerel)
--
Varolmayan veriler için zaman ayarı yaptığınızda.
6
Çıkışı (Yerel)
7
Konfigürasyon Değiştirildi
8
Konfigürasyon İçe Aktarıldı
9
Fabrika Ayarlarına Dönüldü
Arıza durumlarını önlemek için bu ünitede harici bir ortam
formatlanmalıdır.
10
Güç Tasarrufu
11
Yedekleme Başladı
12
Yedekleme Bitti
13
Yedekleme Başarısız Oldu
14
Dışa Aktarım Başladı
15
Dışa Aktarım Bitti
16
Dışa Aktarma Başarısız Oldu
17
S/W Güncellendi
18
HDD Zarar Gördü
19
HDD Eklendi
20
HDD Kaldırıldı
21
HDD Biçimlendirildi
22
HDD Değiştirildi
Kurulum
Harici aygıt üzerinde seçili verilerin boyutunu ve boş alanı
kontrol eder. Aygıt üzerinde yeteri kadar yer yoksa aygıt
üzerinde yer açın veya daha önceden kaydedilmiş verileri silin.
22
Kurulum
Sistem Bilgilerini Görüntüleme
Sistem bilgilerini görüntülemek için:
1. INFO’yu (BİLGİ) seçin veya sistem kontrol çubuğundaki
simgesini tıklayın. Sistem bilgisi penceresi ana monitörde
görüntülenir.
Konfigürasyon menüsü
Sistem’ın özellikleri ve seçenekleri menü yoluyla yapılandırılır.
Bu ünitenin işlemleri, ana monitörde görüntülenen bir menü yoluyla
ayarlanabilir. Uzaktan kumanda üzerindeki düğmeleri kullanarak
ya da üniteye bağlanmış bir fareyi kullanarak çalışma koşullarını
seçebilir ve ayarlayabilirsiniz.
Yardım menüsü
Birinci seviye
İkinci seviye
3
Kurulum
•
Ethernet 0: Ağ hakkında detaylı bilgileri görüntüler.
•
kamera Bilgileri: Kameranın çerçeve hızı hakkında ayrıntılı
bilgi görüntüler.
•
HDD Bilgileri: HDD hakkında detaylı bilgileri görüntüler.
Bilgiler
Bir Menüyü Ayarlamak için Fare Kullanma
Menü ayarlarını yapmak için sol fare tuşunu kullanın.
Düğme
•
Serinletmek: Sistem bilgilerini günceller.
2. Pencereden çıkmak için BACK düğmesine basın veya [KAPAT]
düğmesine tıklayın.
Sol düğme
İşlev
Gerekli bir öğeyi seçmek veya
seçenekler değerini azaltmak için
kullanın.
1. Sistem kontrol çubuğu üzerinde
ikonunu farenin sol
düğmesi ile tıklayarak ayarlar menüsünü görüntüleyin.
2. Sol fare düğmesi ile istenen seçeneği tıklayarak ikinci veya
üçüncü seviye menü seçeneklerini görüntüleyin.
3. İstediğiniz seçeneği sol fare düğmesiyle tıklayın.
4. Seçili seçenekler değerini ayarlayın.
5. Ayar menüsünden çıkmak için
simgesine tıklayın veya
simgesine arda arda tıklayın.
Kaydetme mesajı görüntülenirse, ayarları kaydetmek için sol fare
tuşuyla [TAMAM]’i tıklayın.
Kurulum
Uzaktan Kumanda Düğmelerini Kullanarak Menüyü
Ayarlama
Uzaktan
Kumanda
Tanım
23
Sistem Ayarları
Özellikler
Menü seçeneklerini belirlemek veya seçenekler
değerini ayarlamak için bu düğmeleri kullanın.
Seçeneği belirler veya ayarı onaylar.
Önceki menüye veya seviyeye döner.
3
Kurulum
1. Ayar menüsünü görüntülemek için SETUP’ye (AYAR/ESC) basın.
2. w/s kullanarak istenen menü öğesini seçebilir ve daha sonra
OK düğmesine basarak alt menüyü görüntüleyebilirsiniz.
3. w/s kullanarak istenen menü öğesini seçebilir ve daha
sonra OK düğmesine basarak ayarlama opsiyonlarını
görüntüleyebilirsiniz.
4. İstediğiniz seçeneği belirlemek için w/s tuşunu kullanın,
değeri ayarlamak için OK’a basın.
•
Sistem adı: Alfabetik harfleri, rakamları ve sembolleri kullanarak
en fazla 21 karakter uzunluğunda bir Sistem adı girin. Maksimum
karakter sayısı dile bağlıdır.
•
Dil: Ayar menüsüne ve bilgi ekranına yönelik bir dil seçin.
5. İstediğiniz ayarı seçmek için a/d tuşunu kullanın, ardından
seçiminizi onaylamak için OK’a basın.
•
Tuş Sesi: Düğme sesini etkinleştirmek için işaretler. Düğme sesi
düğmeleri kullanılırken etkin konuma gelir.
6. Setup (Ayar) menüsünden çıkmak için BACK’ye (GERİ) basın.
Kaydet mesajı görüntülendiğinde, [TAMAM] seçin ve OK’a
basarak ayarları kaydedin.
•
Çözünürlük: video sinyalinin çıkış çözünürlüğünü ayarlar.
•
Konfigürasyon Alma İşlemi: Sistem konfigürasyon verilerini USB
bellek kartından içe aktarır.
•
Konfigürasyon Gönderme İşlemi: Bu Sistem’daki konfigürasyon
verilerini USB bellek kartına aktarır.
•
Fabrika Ayarları: Sistem’ı orijinal fabrika ayarlarına
döndürebilirsiniz. Bazı seçenekler sıfırlanamaz (tarih, saat, gün
ışığından tasarruf, saat dilimi ve kullanıcı parolası ayarları).
Not
Çalışmaya yönelik tüm açıklamalar, uzaktan kumandanın
kullanımına bağlıdır.
24
Kurulum
TCP/IP v4
Ağ
•
Arayüz: Kullanmak istediğiniz LAN portunu seçin.
•
•
DHCP: Bu opsiyonu, bir DHCP sunucusu ağ üzerinde kurulduktan
sonra IP adres atamasına izin vermek için seçin. Bu ayarlama ile
IP adresi otomatik olarak atanmaktadır.
•
IP Adresi: Bir IP adresi girin.
•
Alt Ağ Maskesi: Bir alt ağ maskesi girin.
•
Ağ Geçidi: Çıkış noktası adresini girin.
•
Birincil DNS: Ana bilgisayar adlarını IP adresine çeviren birincil
alan sunucu adlarını girin.
•
İkincil DNS: Birinci DNS sunucuyu yedekleyen ikincil DNS sunucu
adresini girin.
3
Kurulum
TCP/IP v6
•
•
•
•
•
•
Arayüz: Kullanmak istediğiniz LAN portunu seçin.
•
Auto: Bu seçeneği IP adresini otomatik olarak atamak için seçin.
•
IP Adresi: Bir IP adresi girin.
•
Alt Ağ Ön EK Uzunluğu: Altağ Önek uzunluğunu girin.
Bir IPv6 öneki yönlendirme ya da bir adres aralığını tanımlamak
için kullanılan adres kısmını belirtir.
•
Ağ Geçidi: Çıkış noktası adresini girin.
•
Birincil DNS: Ana bilgisayar adlarını IP adresine çeviren birincil
alan sunucu adlarını girin.
•
İkincil DNS: Birinci DNS sunucuyu yedekleyen ikincil DNS sunucu
adresini girin.
•
•
•
TCP/IP Bağlantısı Noktası No.: TCP/IP Bağlantı Noktası numarasını
girin. PC Client (Bilgisayar İstemcisi) programını kullanarak canlı
gözetim görüntüsünü ağ üzerinden izleyebilirsiniz. Varsayılan
iletim TCP/IP portu, video verisi için 9001 ve ses verisi için 9003
numaralı porttur. Ancak, bazı durumlarda daha fazla esneklik
veya güvenlik için bu port numarasını değiştirmek daha iyidir.
Bu bağlantı noktasını numarasını 1 025 ile 65 535 arasında
düzenleyebilirsiniz.
Ağ Sunucu Bağlantı Noktası No.: Ağ sunucusu Bağlantı Noktası
numarasını girin. Bir web sunucusu kullanarak canlı gözetim
görüntüsünü ağ üzerinden izleyebilirsiniz. HTTP’nin kullandığı
TCP portu genellikle 80’dir. Ancak, bazı durumlarda daha fazla
esneklik veya güvenlik için bu port numarasını değiştirmek daha
iyidir. Bu bağlantı noktasının numarasını 80 olarak belirleyebilir
veya 1 025 ile 65 535 arasında düzenleyebilirsiniz.
Audio Bağlantı Noktası No.: Ses Bağlantı Noktası numarasını
girin. Bu bağlantı noktasını numarasını 1 025 ile 65 535 arasında
düzenleyebilirsiniz.
Bant Genişliği Değiştirme: Bant genişliği değerini ayarlamak için
[Hepsi] veya [Kullanıcı başına] öğesini seçin.
-- Hepsi: Aynı bant genişliğini tüm kullanıcılara ayarlayın.
-- Kullanıcı başına: Her kullanıcı için bant genişliği
ayarlayabilirsiniz. Soldaki açılır listeden [Kullanıcı Kimliği]
seçin. Ardından, sağdaki açılır listeden bant genişliğini
ayarlayın.
Port RTSP: RTSP Portu numarasını girin. Bu port için 1 ile 65535
arasında bir numara kullanabilirsiniz. Varsayılan Port numarası:
554.
DDNS Hizmeti: DDNS fonksiyonunu etkinleştirmek için işaretler.
Bu ücretsiz servis, LG DDNS Sunucusuyla birleştirildiğinde çok
faydalı olur. Kullanıcının IP aygıtını IP adresi yerine URL kullanarak
bağlamasına izin verir. Bu, aynı zamanda dinamik IP adresi
problemini de çözer.
Ana Bilgisayar Adı: Kullanmak istediğiniz ana bilgisayar adını
girin. Ana bilgisayar için “www”, “mail”, “http”, “ftp”, “com”, “lg”, “lge”,
“lgddns”, “lgeddns”, “ddns” isim olarak kullanılamaz.
Kayıtlı Ana Bilgisayar: Kayıtlı ana bilgisayar adı görünür.
Güncellme: [Ana Bilgisayar Adı] bölümüne girdiğiniz ana
bilgisayar adını LG DDNS sunucusuna kaydedin.
DDNS ana bilgisayar adını kaydetme
LG DVR/NVR’ı aldıktan sonra, DDNS işlevini ilk kez kullandığınız
zaman
1. DVR/NVR ayar menüsünü görüntüler.
2. [Sistem] > [Ağ] seçeneklerini seçin.
3. [DDNS Hizmeti] opsiyonlarını işaretler.
4. Ana bilgisayar adını [Ana bilgisayar adı] bölümüne girin.
5. [Güncelleme] düğmesini tıklayın.
Ana bilgisayar kaydı tam olarak tamamlandıysa, ana bilgisayar
Kurulum
adı [Kayıtlı Ana Bilgisayar] bölümünde görüntülenir. Ana
bilgisayar adı güncelleme sonrasında kaydedilmediyse, lütfen ağ
bağlantısını kontrol edin.
DDNS ana bilgisayar adını değiştirmek istediğiniz zaman
Kayıtlı ana bilgisayar adını yenisiyle değiştirmek isterseniz, aşağıdaki
adımları takip edin.
1. Yeni ana bilgisayar adını [Ana bilgisayar adı] bölümüne girin.
2. [Güncelleme] düğmesini tıklayın.
Ana bilgisayar adını değiştirmek için onay penceresi
görüntülenir.
3. [TAMAM] düğmesini tıklayın. Ana bilgisayar adını tam olarak
değiştirdiğinizde, değiştirilmiş ana bilgisayar adı [Kayıtlı
Ana Bilgisayar] bölümünde görüntülenir. Ana bilgisayar adı
güncelleme sonrasında kaydedilmediyse, lütfen ağ bağlantısını
kontrol edin.
•
•
•
•
•
•
Tarih Formatı: Tarih görüntüleme formatını seçin.
Saat Formatı: Saat görüntüleme formatını seçin.
Zaman Dilimi: Sistem’ın kurulumunun yapıldığı bölgedeki yerel
saat alanını seçin.
Gün Işığı Tasarrufu: Yaz saati fonksiyonunu kullanmak istiyorsanız
bu seçeneği işaretleyin.
Gün Işığından Tasarruf Başlangıcı: Gün Işığından Tasarruf için
başlangıç zamanını seçin.
Gün Işığından Tasarruf Bitişi: Gün Işığından Tasarruf için bitiş
zamanını seçin.
NTP
3
CH: Kanal numarasını görüntüler.
•
Kullanısı Başına: Akış profilini seçer. [Kullanısı Başına] seçeneği
sadece IP Kamera durumunda etkinleşir.
Not
İstemciye gönderilecek görüntü boyutunu ayarlamaya
ihtiyacınız olursa akış seçeneğini [IP Cihaz-Kullanısı Başına1
veya Kullanısı Başına2] olarak belirleyin. Ve ardından [Ağ
üzerinden yayın-Kullanısı Başına] öğesinden doğru Profili seçin.
İstemciye giden ağ genişliği değerini kontrol edebilirsiniz.
Kurulum
Ağ üzerinden yayın
•
•
NTP: İstediğiniz takdirde, Sistem aygıtının tarih ve saat bilgilerini,
saat sunucusu olarak adlandırılan NTP (Ağ Zaman Protokolü) ile
senkronize edebilir, NTP Sunucu adını belirleyebilirsiniz.
•
Zaman Sunucusu: Çoğu durumda genel olanı seçin. Sistem, 5
genel sunucu (time.nist.gov, time-a.nist.gov, time-b.nist.gov, ntp.
nasa.gov, clock.isc.org) arasındaki ortalama saati kullanacaktır.
•
Özel Zaman Sunucusu: Sanal klavyeyi kullanarak özel saat
sunucusunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girin.
•
Senk. Aralığı: NTP saat sunucusuyla 1 gün, 1 saat, 1 ay ve 1 hafta
biçiminde eşitlenmiş aralıklar belirleyebilirsiniz.
•
NTP Testi: NTP sunucusunu test etmek için [NTP Testi]’i seçin.
Not
NTP seçeneği bu sisteme uygun olarak ayarlanmamış ise
gerçek zaman ile sistem zamanı arasında fark oluşabilir. NTP’nin
kullanılması önerilmektedir.
Tarih/Saat
Kontrolör
•
•
Tarih: Mevcut yılı, ayı ve günü işaretleyin.
Saat: Şu andaki saat ayarını yapın.
25
26
Kurulum
•
IR Uzak Kimlik: Bu üniteye yönelik IR Uzak Kimliği’ni seçin. Çoklu
sistem kullanıyorsanız, her ünitesine yönelik IR Uzak Kimlik
ayarını yapın.
•
Uzaktan Kontrolör ID: Bu ünite için Uzaktan Kontrol
Tanımlamasını seçin. Çoklu sistem kullanmanız durumunda
Uzaktan Kontrol Tanımlamasını her bir ünitesi için ayarlayın.
Sistem ünitesini LKD1000 Kontrolör kullanarak kontrol
edebilirsiniz. (Daha fazla bilgi için LKD1000 kullanıcı kılavuzuna
bakın).
Yedekleme
Güncelleştirme
3
Bu fonksiyon sistem yazılımı yükseltmeye yarar. Bu durumda, mevcut
Sistem ayarları güncelleştirme işlemi sırasında silinmeyecek veya
değiştirilmeyecektir.
Kurulum
•
1. Güncelleme yöntemini seçer.
2. Güncelleme dosyasının bulunduğu aygıtı seçer veya FTP sunucu
adı girin.
Not
[YEREL] de güncelleme yöntemini seçerseniz [FTP Sunucusu]
seçeneği etkisiz konuma geçecek ve [Cihaz] seçeneği etkin
konuma gelecektir. [Ağ] de güncelleme yöntemini seçerseniz
[Cihaz] seçeneği etkisiz konuma geçecek ve [FTP Sunucusu]
seçeneği etkin konuma gelecektir.
Takvim: Yedekleme zamanlamasını ayarlayabilirsiniz.
--
KAPALI: Tüm seçenekler devre dışı bırakılır.
--
HAFTALIK veya GÜNLÜK: Ayara bağlı olarak yedekleme
verileri otomatik olarak kaydedilir.
--
ANLIK: Yedekleme verileri manuel kaydedilir.
•
Cihaz: Bir yedekleme cihazı seçin.
•
Takvim Başlangıcı: Zamanlama başlangıç tarihini belirleyin
(Haftanın bir günü ve saat)
•
Saat Aralığı Tarih: Yedekleme zaman aralığını girin. Yedekleme
yapmak istediğiniz tarihi girin.
•
Saat Aralığı Başlama: Haftanın başlangıç gününü veya saatini
girin.
•
Saat Aralığı Sona Erme: Haftanın bitiş gününü veya saatini girin.
•
Üstüne Yaz: Planlı yedekleme için, üstüne yazma fonksiyonunu
kullanıp kullanmadığınızı belirler.
•
Tahmini Boyut: Yedekleme verilerinin boyutunu ve harici cihazlar
üzerinde bulunan serbest alanı görüntüler.
•
Yedeklemeyi Başlat: Yedeklemeyi başlatmak için kullanılır.
•
Medyayı Sil: Ortamı silmek için kullanılır.
Anlık Yedekleme
1. Yedekleme için USB aygıtını bağlayın.
2. Yedekleme yapmak istediğiniz bölümü seçin.
3. [Arama] düğmesini seçerek OK düğmesine basın. Güncelleme
dosyası listede görüntülenecektir.
4. Güncelleme dosyasını listeden seçin.
5. [Güncelleme] düğmesini seçerek OK düğmesine basın. Teyid
penceresi açılacaktır.
6. Güncelleme işlemini başlatmak için [TAMAM] düğmesine, sona
erdirmek ve çıkmak için [İptal] düğmesine tıklayın. Güncelleme
işlemi bittikten sonra, [Sistemi yeniden başlatınız] mesajı ekrana
gelir.
7. Sistem’ı yeniden başlatmak için OK’i tıklayın.
8. Son sürümü onaylamak amacıyla, http://www.lgecommercial.
com adresine gitmek için [Şimdi güncelleme arayın] tuşuna
tıklayın.
Not
•
Hata oluşmaması için, güncelleme işlemi esnasında gücü
kapatmayın.
•
Güncelleme devam ederken, güncelleme için kullandığınız
harici cihazı çıkarmayın. Arızaya neden olabilir.
3. Zamanlama seçeneklerinden ANLIK seçin.
4. Yedekleme aygıtını seçin.
5. Yedekleme için Zaman Aralığı Tarihi, Zaman Aralığı Başlangıcı ve
Zaman Aralığı Bitişi sürelerini seçin.
6. [Tahmini Boyut] simgesini seçin ve OK’a basın.
7. Seçili verinin boyutunu ve boş alanı kontrol edin. Aygıt üzerinde
yeteri kadar yer yoksa aygıt üzerinde yer açın veya daha
önceden kaydedilmiş verileri silin.
8. [Yedeklemeyi Başlat] simgesini seçin ve yedeklemeyi başlatmak
için OK’a basın.
9. Ayar menüsünden çıkın. Yedekleme işlemi gerçekleştiriliyorken
sistem kontrol çubuğundan yedekleme durumunu kontrol
edebilirsiniz.
Kurulum
Günlük/Haftalık yedekleme
Not
1. Yedekleme için USB aygıtını bağlayın.
2. Zamanlama seçeneklerinden HAFTALIK veya GÜNLÜK seçin.
•
3. Yedekleme aygıtını seçin.
•
4. Zamanlama başlangıcı seçeneğinde yedeklemenin başlatılacağı
tarihi ve/veya saati girin.
7. [Üstüne Yaz] seçeneğinde Açık veya Kapalı'yı seçin.
8. [Tahmini Boyut] simgesini seçin ve OK’a basın.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kapasite
USB HDD
2 TB’ye kadar
E-SATA HDD
2 TB’ye kadar
Arıza durumlarını önlemek için önerilen harici USB aygıtlarını
kullanın (Bkz. sayfa 45).
Güncel önerilen HDD listesi için, lütfen http://www.
lgecommercial.com sitesini ziyaret edin
Arıza durumlarını önlemek için bu ünitede harici bir ortam
formatlanmalıdır.
Yedekleme işlemi gerçekleştiriliyorken [Tahmini Boyut],
[Yedeklemeyi Başlat] ve [Medyayı Sil] seçeneklerini
kullanamazsınız.
Harici aygıtın bağlantısını yedekleme işlemi devam ederken
kesmeyin, arızaya neden olabilir.
Harici ortamı FAT32’ye sahip bir bilgisayar kullanarak
formatlarsanız, ortam bu ünitede kullanılamayabilir.
Harici aygıt üzerinde seçili verilerin boyutunu ve boş alanı
kontrol eder. Aygıt üzerinde yeteri kadar yer yoksa aygıt
üzerinde yer açın veya daha önceden kaydedilmiş verileri silin.
1. [Tahmini Boyut] ikonuna daha sonra da OK düğmesine
basın.
Seçili verilerin boyutu ve mevcut boş alan görüntülenir.
2. [TAMAM] seçin ve OK düğmesine basarak pencereyi
kapatın.
Yedekleme devam ederken yedekleme işlemini sona
erdiremezsiniz.
Aşağıda listelenen durumlarda uyarı mesajı görüntülenir.
-- Başlangıç ve bitiş zamanı aynı değere sahip olduğunda.
-- Başlangıç zamanı bitiş zamanından daha sonra olduğunda.
-- Varolmayan veriler için zaman ayarı yaptığınızda.
-- Başlangıç ve bitiş zamanı ayarı hatalı olduğunda.
-- Bir ortamda yeterli boş alan olmadığında.
-- Seçili USB aygıtının bağlantısı kesildiğinde.
Sistem kontrol çubuğu üzerinde yedekleme işleminin
ilerlemesini izleyebilirsiniz.
Tahmini yedekleme verisi boyutu yalnızca yaklaşık bir boyuttur.
Bu nedenle alan yetersizliği durumunu önlemek için ortamda
yeterli boş alan açmalısınız.
Zamanlanmış kayıt süresinde, sistem kontrol çubuğundan
yedekleme durumunu kontrol edebilirsiniz.
Dışa aktarım işlemi gerçekleştiriliyorken veya harici USB
aygıtında yedekleme verisi aranıyorken, zamanlanmış
yedekleme başlatılmaz. Dışa aktarım veya yedekleme araması
tamamlandıktan sonra, zamanlanmış yedekleme yeniden
başlatılır.
Program yedeklemeyi ayarlarsanız, yedekleme verisinin boyutu
Ayar menüsünün kayıt ayarlarına göre belirlenir. Kaydedilen
gerçek veri boyutu, belirlenen kaydedilmiş veri boyutundan
büyükse, program yedekleme etkinleştirilmeyebilir.
[Yedekleme] seçeneğinde üstüne yazma fonksiyonunu
kullanırsanız, en eski yedekleme verileri silinir.
Tüm yedekleme verileri silinmesine rağmen, cihazda yeterli
alan yoksa yedekleme uygulanmaz.
3
Kurulum
9. Seçili verilerin boyutunu ve USB aygıtındaki boş alanı kontrol
edin. USB aygıtının yeterli yere sahip olmaması durumunda,
yeteri kadar alana sahip bir USB aygıtı ile değiştirin veya bağlı
bulunan USB aygıtı üzerinden bazı dosyaları silerek boş alan
açın.
Yedekleme işlevi, harici USB CD-ROM sürücüsünde
desteklenmemektedir.
Yedekleme için kullanılabilir harici aygıt.
Aygıt
5. Zaman Aralığı Başlangıç seçeneğinde günü ve/veya saati girin.
6. Zaman Aralığı Bitiş seçeneğinde günü ve/veya saati girin.
27
28
Kurulum
Aygıt Ayarları
Not
•
•
IP Cihaz
•
•
Aynı sürücü ve aynı model durumunda, birkaç kanal seçseniz
dahi, [Kurugu] düğmesi etkinleştirilir.
Seçilen kanallar arasından en küçük kanal numarasının ayarı
gösterilir. Ve aynı ayarları yapılandırabilirsiniz.
Axis veya Onvif sürücüsü durumunda, toplu kurulum kamera
model ve yazılımına göre çalışmayabilir.
LGE modelleri durumunda [Kullanısı Başına1] ve [Kullanısı
Başına2] [Master] ve [Slave] olarak gösterilir.
Ses/Sensör ayarı
[sürücü] seçeneğinde [LGE] seçimini yaptığınızda, bu seçeneği
yapılandırabilirsiniz. [Kurugu] penceresinde [Ses/Sensor]
sekmesine tıklayın.
3
Kurulum
--
ses Giriş: İşaret kutusunu, audio’yu mikrofon giriş konektörü
üzerinden gönderdiğinizde etkinleştirir.
--
Ses Cihazı Tipi: Audio’yu mikrofon giriş konektörü üzerinden
gönderdiğinizde kodeksi seçin.
--
Ses Çıkış : İşaret kutusunu, audio’nun çıkışını hoparlör
üzerinden yaptığınızda etkinleştirir.
--
Sensor:Açılır listeden sensör sayısını seçin.
--
kullanımı: Sensör etkinleştirilmesi için işaretlenmesi
gerekmektedir.
•
CH: Kanal numarasını görüntüler.
•
adı: Kanal adını girin.
•
Model Numarası: IP cihazının model adını görüntüler.
•
MAC: IP cihazının Mac adresini görüntüler.
--
Sensor Tipi: Sensör tipini belirler.
•
IP: IP cihazının IP adresini görüntüler.
--
röle Çıkışı: Açılır listeden röle çıkış sayısını seçin.
•
Port HTTP: HTTP portu numarasını girin. HTTPS desteklenmez.
--
röle Tipi: Aktarıcı tipini seçin.
•
/ : tuşuna tıklayarak diğer seçenekleri de (sürücü,
Kullanısı Başına1, Kullanısı Başına2, Port RTSP, RTP Mod, Ses
Kayıt) görebilirsiniz. Önceki seçeneklere dönmek için, tuşuna
tıklayın.
--
Kontrol Süresi: Aktarım süresini girin.
•
sürücü: Açılır listeden IP kamera sürücüsünü seçer.
•
Kullanısı Başına1: Açılır kutudan kaydedilecek kamera yayınını
seçer.
•
Kullanısı Başına2: Açılır kutudan yayınlanacak kamera yayınını
seçer. Düzgün canlı yürütme için, [Kullanısı Başına2] çözünürlüğü
[Kullanısı Başına1] çözünürlüğünden daha düşük olarak
ayarlanmalıdır.
Not
•
[bölünmüş mod] öğesinde tam ekran modu seçildiğinde,
[Kullanısı Başına1] yayın için otomatik olarak devreye girer.
•
CPU kullanımı %90'ın üzerinde olduğunda ve 1 dakika
geçtikten sonra, [Kullanısı Başına2] bağlantısı sistemin
kararlılığını sağlamak için sınırlanır.
•
Port RTSP: RTSP portu numarasını girin.
•
RTP Mod: Açılır listeden RTP modunu seçin.
•
Ses Kayıt: Ses kayıt seçeneğini işaretleyin.
•
Kurugu: İstenen kanala ait onay kutusuna tıklayın ve ardından
[Kurugu] tuşuna basın. Kurulum penceresi ekrana gelir.
Hareket Ayarı
[sürücü] seçeneğinde [LGE] seçimini yaptığınızda, bu seçeneği
yapılandırabilirsiniz. [Kurugu] penceresinde [Hareket] sekmesine
tıklayın.
1. [Ekle] düğmesini tıklayın. Hareket algılama penceresi
görüntülenecektir. Hareket algılama bölgesi olarak beş
pencere ekleyebilirsiniz.
2. [hassasiyet] seçeneğini işaretleyin.
3. Hareket algılama penceresinin kenarını veya köşesini
tıklayarak pencerenin boyutunu ayarlayabilirsiniz.
4. Ayarları kaydetmek için [Kaydet] düğmesine basın.
Yayın Ayarı
[sürücü] seçeneğinde [LGE] seçimini yaptığınızda, [Akarsu]
sekmesine tıklayın. [sürücü] seçeneğinde [ONVIF] seçimini
yaptığınızda, yalnızca yayın ayarını yapılandırabilirsiniz. [AXIS]
durumunda, yalnızca [Bit oranı] ve [sıkıştırma] seçenekleri
etkindir.
--
Akarsu (sadece LGE): Video akışını seçin.
--
kullanımı (sadece LGE): Akış fonksiyonu etkinleştirmek için
kullanılır.
--
ideo Codec: Video görüntü modunu (kodeks) açılır listeden
V
seçin.
--
Çözünürlük: Kameranın çıkış görüntüsü boyutunu seçin.
--
Kare Sayısı: Görüntünün çerçeve oranını seçin.
--
GOP: Bunun anlamı “Group of Pictures” – Resim Grubu’dur.
GOP değeri ne kadar yüksekse, kameranın video kalitesi
o derece yüksektir. GOP değerini 1 ile 30 arasında
ayarlayabilirsiniz. Bu ayarlama sadece H.264 video formatı
için geçerlidir.
Kurulum
Not
29
IP cihazını manüel olarak kaydetme
[GOP] değerini [Kare Sayısı] ile aynı değere ayarlamanız
tavsiye edilir.
GOV (sadece ONVIF): “Group of VOPs” anlamına gelir. VOP,
MPEG-4 video yayınında bir resim çerçevesidir. GOV değerini
1 ile 30 arasında ayarlayabilirsiniz.
--
Kalite: Kaliteyi belirleyin.
--
akış Kalitesi (sadece LGE): [Kalite] seçeneği VBR olarak
belirlendi ise bu seçenek görüntülenir. Akış kalitesini açılır
listeden seçerek belirleyin. Kamera t tipi desteklemektedir
(En yüksek, Yüksek, Orta, Düşük, En düşük)
--
Bit oranı: [Kalite] seçeneği CBR olarak belirlendi ise bu
seçenek görüntülenir. Bit oranı değeri 256 ile 10 240 arasında
bir değer olarak seçilebilir.
1. [MANUEL] tuşuna tıklayın.
--
sıkıştırma (sadece AXIS): Videonun sıkıştırma oranını
girin. Ayarladığınız değer küçüldükçe, elde ettiğiniz resim
çözünürlüğü artar.
3. İstenen cihaza ait onay kutusuna tıklayın.
Sil: İstenen kanala ait onay kutusuna tıklayın ve ardından [Sil]
tuşuna basın. IP Kameranın kayıtlı kanalı silinir.
IP cihazını otomatik olarak kaydetme
3
Kurulum
•
--
2. Bir IP adresi girin.
4. [Kullanıcı Adı] ve [şifre] bilgilerini girin ve ardından [Ekle] tuşuna
tıklayın. Birkaç kanal seçtiğinizde, kanallara aynı ID ve parola
atanır.
5. [Doğrulama] seçeneğinde kimlik doğrulama sonucunu
onaylayın.
6. Onaylı kameralara ait onay kutularına tıklayın. Seçilen kameralar
sırayla kanala kaydedilir.
7. Pencereden çıkmak için [Kapat] tuşuna tıklayın.
Not
•
Desteklenen IP kamera özellikleri.
Özellikler
Tanım
sürücü
LGE, AXIS, ONVIF
Kayıt modu
Devamlı, Anlık, Hareket, Sensör
Video Kodeks
H.264, MPEG4, MJPEG
1. [AUTORN.] tuşuna tıklayın.
Ses kayıt ve çalma
Destekliyor
2. Arama penceresi açılır ve IP cihazı otomatik olarak aranmaya
başlar. Aramayı durdurmak veya yeniden başlatmak için,
[Durdur] veya [Serinletmek] tuşuna tıklayın.
Çözünürlük
CIF, Half D1(2CIF), D1(4CIF),
UXGA, 720p, 1080p (Maks. 5M)
Akış
LGE (Ana-0, Bağımlı-0)
ONVIF (Kameradan
desteklenmeyen yayın)
AXIS (H.264, MPEG4, MJPEG)
PTZ
Destekliyor
Algılayıcı/Hareket girişi
Destekliyor
3. İstenen cihaza ait onay kutusuna tıklayın.
4. [Kullanıcı Adı] ve [şifre] bilgilerini girin ve ardından [Ekle] tuşuna
tıklayın. Birkaç kanal seçtiğinizde, kanallara aynı ID ve parola
atanır.
5. [Doğrulama] seçeneğinde kimlik doğrulama sonucunu
onaylayın.
•
O: Doğrulama geçerli.
•
X: Doğrulama geçersiz. ID ve parolayı tekrar kontrol edin.
•
XX: Bağlantı kurulamadı.
6. Onaylı kameralara ait onay kutularına tıklayın. Seçilen kameralar
sırayla kanala kaydedilir.
7. Pencereden çıkmak için [Kapat] tuşuna tıklayın.
Not
Model adı, MAC ve diğerleri gibi arama sonucu bilgileri güvenlik
seviyesi ve bağlantı bilgilerine bağlı olarak görüntülenir.
•
IP cihazlarını aramak zaman alır ve gerekli zaman ağ ortamına
bağlıdır.
30
Kurulum
Görüntü Ayarları
Not
•
3
IP kamerayı tak ve bağlan olarak kaydettiyseniz, her kanal için
[Port HTTP] ve [Port RTSP] numarası aşağıdaki gibi atanmıştır.
CH
Port HTTP
Port RTSP
1
1080
1554
2
2080
2554
3
3080
3554
4
4080
4554
Kurulum
•
Tak ve Bağlan portu için PoE kullanan IP Kamera bağlarsanız
işlem 2 ya da 3 dakika sürebilir. Lütfen biraz bekleyin.
•
[Fabrika Ayarları] fonksiyonunu kullanırsanız Tak ve Bağlan
portu için IP kamera bilgileri hayata geçirilmez.
•
Tak ve Bağlan portu için IP kamera sisteme çift olarak
kaydedilemez.
Depolama
OSD (Ekran Göstergesi)
•
Kanal Adı: Kanal penceresi üzerinde görüntüleri işaretler veya
kanal adını siler.
•
Kanal-Status: Kanal penceresi üzerinde görüntüleri işaretler veya
kanal durumunu siler.
•
Kanal FPS: Kanal ekranında kanal FPS (Saniyedeki Çerçeve)
bilgilerini görüntüler veya kaldırır.
•
Yazı Tipi Boyutu: Kanal penceresinde görüntülenen kanal adı ve
oynatım zamanı gibi çeşitli yazıların harf büyüklüğünü belirler.
•
Pozisyon: Kanal penceresinde görüntülenen kanal adı ve
oynatım zamanı gibi çeşitli yazılarında karakterlerin yerlerini
belirler.
Sıra
•
Üstüne Yaz: Üzerine yazma fonksiyonunun kullanılıp
kullanılmayacağını belirler.
•
HDD Doldu Uyarısı: HDD dolduğunda bir uyarı mesajı
görüntülenir.
•
Otomatik Silme: Otomatik silme tarihini belirler. Otomatik
silme gününü ayarlarsanız, seçili gün içinde oluşturulan veriler
haricindeki kayıtlı veriler silinecektir. Otomatik Silme işlevi her 35
dakikada bir etkinleştirilir.
•
Saklama Yeri Tasarrufu: Kayıtlı verilerin kalitesini azaltarak bellek
alanından tasarruf edilmesini sağlar.
•
Format: HDD’yi (Sabit Disk Sürücüsü) sıfırlar. HDD üzerindeki tüm
veriler silinecektir.
•
E-SATA: E-SATA cihazını seçer.
•
Ekle: Seçili E-SATA belleğini veri kaydı için kullanır.
•
Çıkart: Seçili E-SATA belleğini veri yedeklemek için kullanır.
Tüm kanalları seçili ekran bölünme modunda sırayla
görüntüleyebilirsiniz. Sıralama modunu 4 bölünme ile birlikte
kullanamazsınız.
•
Ana Kalma Zamanı: Ana monitör için kanal sıralama zamanını
seçer.
Kurulum
Kayıt ayarları
31
2. Bir kayıt modu seçin.
Normal Program Kaydı
Normal program kaydı hafta içinde seçili günlerde yinelenen bir
düzen içerisinde ön ayarlı saatlerde etkinleştirilebilir. Sistem, kullanıcı
tarafından ayarlanan bir zamanlamaya göre kayıt yapabilir. Ayrıca,
tarihe ve saate bakmaksızın manuel kayıt da yapabilir. Kayıt kesintisiz
olarak veya olaylardan yola çıkılarak (alarm ve hareket algılama)
yapılabilir.
Kanal numaraları
Time Line [Zaman Çizelgesi]
Haftanın günü
Kayıt modu
Haftanın Normal bir Günü için bir Kayıt
Programı Belirleme (Normal Program)
1. Haftanın günlerinden birini seçin.
•
Gri (Kayıt yok): Programlı kayıt yok.
•
Altın sarısı (Kesintisiz kayıt): Kayıt işlemi önceden ayarlanan
zamandan itibaren otomatik olarak başlar.
•
Kırmızı (Sensör olay kaydı): Kayıt işlemi belirlenen zaman
içerisinde sensör alarmı oluştuğunda otomatik olarak başlar.
•
Yeşil (Hareket olay kaydı): Kayıt işlemi belirlenen zaman
içerisinde hareket algılandığında otomatik olarak başlar.
•
Sarı (Sensör+hareket kaydı) Kayıt işlemi sensör sinyali girişi
olduğunda veya hareket algılandığında otomatik olarak
başlar.
•
Altın sarısı+Kırmızı (Kesintisiz+Sensör olay kaydı): Kayıt işlemi
önceden ayarlanan zamandan itibaren otomatik olarak
başlar. Belirlenmiş zaman içerisinde sensör alarmı çaldığında,
kesintisiz kayıt modundan sensör olay kayıt moduna geçilir
ve kayıt otomatik olarak başlar.
•
Altın sarısı+Yeşil (Kesintisiz+Hareket olay kaydı): Kayıt işlemi
önceden ayarlanan zamandan itibaren otomatik olarak
başlar. Belirlenmiş zaman içerisinde hareket algılanması
durumunda, kesintisiz kayıt modundan hareket olay kayıt
moduna geçilir ve kayıt otomatik olarak başlar.
•
Altın sarısı+Sarı (Kesintisiz+Sensör+Hareket olay kaydı) Kayıt
işlemi önceden ayarlanan zamandan itibaren otomatik
olarak başlar. Sensör sinyali alındığında veya hareket
algılandığında, kesintisiz kayıt modundan sensör olay kayıt
moduna veya hareket olay kayıt moduna geçilir ve kayıt
otomatik olarak başlar.
Not
Harekete duyarlı kayıt ayarını IP kamera kanalında yapmanız
durumunda, Video içerik analizi olayı ve Hareket olayı
gerçekleştiğinde kayıt işlemi başlar.
3
Kurulum
Kayıt zamanlama ekranı, tüm kanalların 24 saatlik bir dönemdeki
zamanlamasını gösteren haftanın bir gününü görüntüler. Her 1
saatlik hücre bloğuna yönelik kayıt yöntemi seçilebilir. Her bloğun
kayıt yöntemi kolay görüntülenebilmesi için renkli olarak gösterilir.
32
Kurulum
3. Kayıt yapmak istediğiniz kanalı ve zamanı belirlemek için, sol fare
düğmesi ile sürükleyerek bırakın. Zaman blokunun rengi seçili
moda bağlı olarak değişir.
girin. Tarihi seçmek için takvim simgesini kullanabilirsiniz.
4. İstediğiniz kanalda zaman hücresi bloğunu seçin.
Not
Özel gün kayıt zamanlaması diğer kayıtlarla birlikte çoğaltılırsa
yalnızca özel gün kaydı mümkün olur.
Kayıt Programını Kopyalama
3
Programlanmış kanal verilerini haftanın seçili günü içerisindeki
diğer kanal(lar)a kopyalayabilirsiniz. IP kanalını program verilerini
kopyalayamazsınız.
Kurulum
Programlanmış Kanal Verilerini Kopyalama
1. Haftanın gününü seçin ve [Normal Program] veya [Özel
Program] menüsünde OK düğmesine basın.
2. [Kanal Kopyala] seçeneğine tıklayın, ardından OK düğmesine
basın, kanal seçim menüsü ekrana gelir.
3. w/s/a/d tuşlarını kullanarak bir kanal seçin, ardından
OK düğmesine basarak hedef kanal(lar)ı seçin. OK düğmesine
basarak seçili kanalı iptal edebilirsiniz.
4. [TAMAM] seçeneğini işaretleyin ve OK tuşuna basarak seçiminizi
onaylayın.
Programlanmış Gün Verilerini Kopyalama
Haftanın programlanmış gününü haftanın hafta içi ve hafta
sonundaki başka bir gününe kopyalayabilirsiniz,
1. Haftanın kopyalamak istediğiniz gününü seçin.
4. Önceki menüye geçmek için BACK düğmesine basın.
Kayıt mesajı ekrana geldiğinde, [TAMAM] düğmesine basarak
ayarları kaydedin.
5. Setup [Ayar] menüsünden çıkmak için BACK düğmesine ard
arda basın.
Özel bir Gün için bir Kayıt Programı
Belirleme (Özel Program)
Haftalık programa ek olarak, maksimum 15 özel tarih/saat dönemi
tanımlanabilir. Özel kayıt programını yapılandırmak için Specific
Dates [Özel Tarihler] seçeneğine tıklayın.
1. Bir Öğe numarası seçin.
2. [Adı] sütununda w/s/a/d tuşları ile seçiminizi yaparak OK
düğmesine basın. Sanal klavye menüsü açılır.
3. w/s/a/d tuşlarını kullanarak gerekli yıl, ay ve tarih bilgilerini
2. [Gün kopyalama] seçeneğine tıklayın, ardından OK düğmesine
basın, kanal seçim menüsü ekrana gelir.
3. w/s/a/d tuşlarını kullanarak haftanın gününü seçin,
ardından OK düğmesine basarak hedef tarih(ler)i seçin. OK
düğmesine basarak seçili kanalı iptal edebilirsiniz.
4. [TAMAM] seçeneğini işaretleyin ve OK tuşuna basarak seçiminizi
onaylayın.
Kurulum
Sensor
33
Olay Ayarları
Sensör kaydına yönelik ayarlar.
Sensor
3
Kurulum
•
CH: Kanal numarasını görüntüler.
•
Ön alarm: Olay öncesi kayıt süresini belirleyin. Bir Olay sinyali
algılandığında, Sistem veri kaydına belirlenen süre içerisinde
olaydan önce başlar.
•
Giriş: ALARM-IN terminal numarasını görüntüler.
Son alarm: Olay sonrası kayıt süresini belirleyin. Bir Olay sinyali
algılandığında, Sistem veri kaydına belirlenen süre içerisinde
olaydan sonra başlar.
•
Sensor Tipi: Sensör durumu N.O. (Normal Olarak Açık) veya N.C.
(Normal Olarak Kapalı) olarak ayarlanabilir.
•
Kamera: Sensör olay durumu gerçekleştiğinde, kamera kanalını
seçin.
•
Röle çıkışı: Çıkış alarmı (röle) sinyaline yönelik RELAY-OUT
terminalinin alarm (röle) çıkışı numarasını seçin.
•
ilk değer atamak: Önceden tanımlı numarayı seçin. Girdi
etkinleştirildiğinde, kamera seçili önceden tanımlı konuma geçer
ve o konumdaki kameranın resmi monitörde belirir.
•
Hareket
Hareket kaydına yönelik ayarlar.
Bildirge
Seçili opsiyonu etkin konuma getirmek istediğinizde işaretleme
işlemini yapar. Seçili bildirim opsiyonu etkin konumda ise, seçili
opsiyon ile ilgili bilgi hakkında kullanıcıyı e-posta ile bilgilendirir.
•
CH: Kanal numarasını görüntüler.
•
Ön alarm: Olay öncesi kayıt süresini belirtir. Bir Olay sinyali
algılandığında, Sistem veri kaydına belirlenen süre içerisinde
olaydan önce başlar.
•
Son alarm: Olay sonrası kayıt süresini belirtir. Bir Olay sinyali
algılandığında, Sistem veri kaydına belirlenen süre içerisinde
olaydan sonra başlar.
Not
Kameranın ayar ve kayıt durumuna bağlı olarak Uyarı öncesi kayıt
süresi kısalabilir.
•
Sensor Açık: Algılama gerçekleştiğinde bir e-posta gönderir.
•
Hareket Algılama: Hareket algılama gerçekleştiğinde bir e-posta
gönderir.
•
Admin Şifresi Değişti: Yönetici şifresi değiştirildiğinde bir e-posta
gönderir.
•
Güç Açık/Kapalı: Güç kesildiğinde ve geldiğinde e-posta
gönderir.
•
Disk Dolu: HDD tamamı ile kayıt ile dolduğunda e-posta
gönderir.
34
Kurulum
E-Posta
Acil Durum
•
Bildirim: Ünitenin çalışma bilgilerinin e-posta aracılığıyla bildirim
ayarlarına göre iletilmesi için bu seçeneği işaretleyin.
•
Bildirge: Ünitenin çalışma bilgilerinin bildirim ayarlarına göre acil
durum aracısına iletilmesi için bu seçeneği işaretleyin.
•
SMTP Server: SMTP Sunucu adresini girin.
Bilgilendirme seçeneği işaretli değilse ve SMTP sunucu seçeneği
boş ise, SMTP Bağlantı Noktası, Kullanıcı Adı, Şifre ve TLS
seçenekleri belirlenemez.
•
•
SMTP Port: SMTP Bağlantı Noktası numarasını girin. SMTP için
kullanılan portu genellikle 25’dir. Ancak, bazı durumlarda daha
fazla esneklik veya güvenlik için bu port numarasını değiştirmek
daha iyidir. Arzu edildiği takdirde bağlantı noktası numarası 1 ile
65 335 arasında değiştirilebilir.
Ana Bilgisayar Adı/Port: Acil unsur programının Ana Bilgisayar
Adı ve bağlantı numarasını girin. Bu işlevin varsayılan fabrika
ayarı portu 9002’dir. Ancak, bazı durumlarda daha fazla esneklik
veya güvenlik için bu port numarasını değiştirmek daha iyidir.
Arzu edildiği takdirde bağlantı noktası numarası 1 025 ile 65 335
arasında değiştirilebilir. En fazla 9 adet Ana Bilgisayar ve bağlantı
numarası belirleyebilirsiniz.
•
Kullanıcı Adı: Kullanıcı adını girin.
•
Şifre: Şifreyi girin.
•
TLS: TLS (Taşıma Katmanı Güvenliği) fonksiyonunu kullanmak
istiyorsanız bu seçeneği işaretleyin.
•
E-Posta Adresi (1 ve 3): E-posta adresini girin.
En fazla 3 e-posta adresi girebilirsiniz.
•
Gönderen : Gönderici adını girin.
•
JPEG'i takın.: JPEG dosyası ekleyerek bir e-posta göndermek için
onay kutusuna tıklayın.
•
E-Posta Testi: E-posta gönderme işlemini test etmek için, [E-Posta
Testi] seçeneğine tıklayın.
3
Kurulum
SNMP
Basit Ağ Yönetim Protokolü (SNMP), ağdaki aygıtların yönetim
bilgilerinin değiş tokuşunu yapmak için olan bir uygulama
protokolüdür.
Not
•
SMTP sunucusu, SMTP port no., kullanıcı adı ve parola
seçenekleri isteğe bağlıdır. Sistem, bir SMTP sunucusu veya bir
MTA (mesaj aktarım aracısı) kullanmadan doğrudan e-posta
gönderebilir. Belirli durumlarda, tüm e-postaların belirli bir
SMTP sunucusuna iletilmesi gerekir. Böyle bir durumda sunucu
ana bilgisayar adını veya IP adresini belirtin. SMTP ayarıyla ilgili
daha fazla ayrıntı için, ağ yöneticinize ve/veya posta servis
sağlayıcınıza danışın.
•
[Sensor Açık], [Hareket Algılama] ve [Metin Giriş] seçimi
yapılması durumunda, [JPEG'i takın.] seçeneği etkinleşir.
•
IP Kamera kullanılıyorsa, JPEG dosyası eklenebilmesi için, ONVIF
JPEG Anlık görüntü özelliğinin desteklenmesi gerekir.
•
SNMP Sürümü: SNMP Version [SNMP Sürümü]: Bu cihaz SNMP
erişimine açıksa, SNMP sürümünü seçer.
•
Port: SNMP portu numarasını girin.
•
Şifre dizisi (yalnızca V2): Bu sistemi etkinleştirmek istediğiniz
SNMP yönetim topluluğunu belirler (örneğin, lge community
veya açık)
•
Kullanıcı (yalnızca V3): SNMP güvenlik adını girin.
•
Kimlik Doğrulama (yalnızca V3): SNMP Doğrulama modunu girin.
(MD5 veya SHA)
•
Şifre (yalnızca V3): SNMP Doğrulama şifresini girin.
•
Privacy (yalnızca V3): SNMP Doğrulama için bir gizlilik modu
seçin. (DES veya AES)
•
Şifre (yalnızca V3): Gizlilik modu şifresini girin.
•
IP Adresini trap: Ağ yönetim istasyonu olarak kullanmak
istediğiniz ve SNMP tuzaklarının gönderileceği bilgisayarın IP
adresini belirler.
Kurulum
•
Şifre dizisi trap: Bu sistemi etkinleştirmek istediğiniz SNMP tuzak
topluluğunu belirler (örneğin, lge community veya açık).
Çıkış
35
Kullanıcı ayarları
Grup Yetkisi
Yeni bir kullanıcı grubunu çeşitli erişim hakları ile kaydedebilirsiniz.
3
Kurulum
•
Röle Kapalı
--
ALARM ONAYLANDI: Alarmı durdurmak için ALM.OFF
(ALARM KAPALI) düğmesini kullanın.
--
ALARM SONRASI ZAMANI: Alarm, alarm sonrası kayıt
süresinden sonra durdurulur.
•
Grup ID: Bir grup Tanımlaması seçerek yetki ataması yapın.
--
GUEST: GUEST (ZİYARETÇİ) grubu sistem üzerinde kısıtlı
yetkiye sahiptir. Bu gruptaki kullanıcılar canlı görüntü
izleyebilir ve kanal dönüştürme fonksiyonunu ayarlayabilir.
•
Sistem Alarm Çıkışı: Sistemde bazı sorunlar olduğunda seçilen
alarm çıkış ucu sayısı yoluyla alarm (aktarma) sinyali verir. Bu
seçeneği kullanmayacaksınız [HİÇBİRİ] opsiyonunu işaretleyin.
--
•
HDD Arıza Alarmı: HDD başarısız olduğunda seçilen alarm çıkış
ucu sayısı yoluyla alarm (aktarma) sinyali verir. Bu seçeneği
kullanmayacaksınız [HİÇBİRİ] opsiyonunu işaretleyin.
ADMINISTRATOR: ADMINISTRATOR (YÖNETİCİ) grubu
sistem üzerinde sınırsız yetkiye sahiptir. Bu grup içerisindeki
kullanıcılar tüm fonksiyonları kullanabilirler.
--
[Grup 01] ve [Grup 08]: Bu grup içerisindeki kullanıcılar,
fonksiyon için yetkileri manüel olarak atayabilirler.
Not
Buzzer
Seçili opsiyonu etkin konuma getirmek istediğinizde işaretleme
işlemini yapar.
ZİYARETÇİ ve YÖNETİCİ grupları özellikle yetkilendirme amacı
ile ayarlanmıştır. İlk atamaları ve grup isimlerini (GUEST ve
ADMINISTRATOR) değiştiremezsiniz.
•
Grup Adı: Grup Tanımlama seçeneğinden bir grubu seçtiğinizde,
grup adını kaydedebilirsiniz. Grup adını girin.
--
•
•
Sensor: Sensör devreye girdiğinde ses çıkarır.
•
Hareket: Bir hareket algılandığında ses çıkarır.
•
Sistem: HDD’de bozuk sektör olduğunda ses çıkarır.
Not
•
Bozuk sektör oluşan HDD'de veri kaydedilemez.
•
HDD bozuksa, normal olarak çalışamaz. HDD'yi hemen
değiştirin.
Kurgu, Arama/Oynat, Gönder, PTZ, Güç Kapalı, Anlık
Kayıt: Seçili grup için yeki ataması yapın. Bu seçeneği
etkinleştirmek için işaretleyin.
Ana Kanal: Grup kullanıcı için bir kanal seçerek işleme izin verir.
LG logosu örtülü kanalarda görüntülenmektedir.
36
Kurulum
Kullanıcı
Kullanıcı adını seçili Kullanıcı Tanımı için atayabilirsiniz.
Kurulum Sihirbazı ayarları
Kurulum Sihirbazı ünitenin ilk açılışında veya Ayar menüsünde
[Kurulum Sihirbazı] seçeneğine tıkladığınızda ekranda belirir.
Kurulum sihirbazında Sistem adı, ekran dili, veri, zaman, ağ ayarları,
kayıt programı ve kayıt modunu ayarlayabilirsiniz.
Not
Sistem Kurulumu tamamlandıktan sonra Kurulum Sihirbazını
başlatacak olursanız, önceden yapılandırılan veriler silinebilir.
3
Kurulum
1. [Kullanıcı Kimliği]’yi açılır listeden seçin.
2. Seçili kullanıcı tanımı için kullanıcı adını girin.
3. Kullanıcı grubunu açılır listeden seçin.
4. Şifreyi girin.
5. Otomatik kullanıcı sistem çıkış süresini açılır listeden seçin.
6. BACK düğmesine basarak teyit penceresini görüntüleyin.
7. [TAMAM] seçerek seçiminizi doğrulayın veya [İptal] ile ayarı iptal
edin.
Not
•
Kişisel bilgilerin güvenliği açısından yönetici şifresini
değiştirmeniz önemle tavsiye edilir. 000000 rakamlarını
varsayılan şifre olarak bırakmayın. Şifrenizi kaydetmeyi ve
unutmamak için güvenli bir yerde saklamayı ihmal etmeyin.
•
Kullanıcı tanımının [ADMINISTRATOR] olarak belirlendiği
durumda, [Kullanıcı Adı] ve[Grup] seçeneğini değiştiremezsiniz
ancak şifreyi değiştirebilirsiniz.
•
Kullanıcı adı ve şifre büyük / küçük harf duyarlıdır.
•
Girilen şifre 4 karakterden uzun olmalıdır.
Adım 1
Sistem adını ve ekran dilini ayarlayın.
•
Sistem adı: Alfabetik harfleri, rakamları ve sembolleri kullanarak
en fazla 21 karakter uzunluğunda bir Sistem adı girin. Maksimum
karakter sayısı dile bağlıdır.
•
Dil: Ayar menüsü ve bilgi ekranında kullanılacak dili seçin.
Kurulum
Adım 2
Adım 4
Tarih ve saati ayarlayın.
Kayıt programını ayarlayın.
37
3
Tarih: Geçerli yıl, ay ve gün bilgilerini girin.
•
Hafta Arası: Kayıt modunu iş günlerine (Pzt-Cum) ayarlar.
•
Saat: Geçerli saati girin.
•
Hafta Sonu: Kayıt modunu hafta sonuna (Cmt-Paz) ayarlar.
•
Zaman Dilimi: Tarih görüntüleme formatını seçin.
•
Gün Işığı Tasarrufu: Saat görüntüleme formatını seçin.
•
Başlangıç zamanı: Sistem ünitesinin kurulduğu bölgede geçerli
saat dilimini seçin.
•
Gün Işığı Tasarrufu: Yaz saati fonksiyonunu kullanacaksanız bu
seçeneği işaretleyin.
•
Gün Işığından Tasarruf Başlangıcı: Yaz Saati başlangıç tarihini
seçin.
•
Gün Işığından Tasarruf Bitişi: Yaz Saati bitiş tarihini seçin.
Adım 3
LAN portları için ağ adresini ayarlayın.
•
Arayüz: Kullanmak istediğiniz LAN portunu seçin.
•
DHCP: Ağa bağlı bir DHCP sunucusu varsa, IP adresi atamaya
izin vermek için bu seçeneği işaretleyin. Bu ayar IP adresinin
otomatik olarak atanmasını sağlar.
•
IP Adresi: IP adresini girin.
•
Alt Ağ Maskesi: Alt ağ maskesi adresini girin.
•
Ağ Geçidi: Ağ geçidi adresini girin.
•
Birincil DNS: Ana bilgisayar adlarını IP adreslerine dönüştüren
Birincil alan adı sunucusunu girin.
•
İkincil DNS: Birincil DNS için yedek işlevini gören İkincil DNS
sunucusu adresini girin.
Kurulum
•
38
İşlem
4
İşlem
4
İşlem
Anlık Kayıt
Panik Kaydı
Kameradaki görüntüler dahili sabit diske kaydedilir.
Tüm kameraların bağlı olduğundan ve saat ile tarih bilgilerinin
doğru olarak ayarlandığından emin olun.
Kayda başlamadan önce, sistem ayarı kayıt menüsündeki kayıt
yineleme ayarlarını kontrol edin ve ardından kayıt ayarlarını
belirleyin.
Tüm kanalları aynı anda kayıt edebilirsiniz.
1. REC düğmesine basın ve daha sonra kaydetmek istediğiniz kanal
düğmesine basın. Monitörün seçilen kanal ekranı üzerindeki
kayıt türü göstergesi altın sarısı yanar.
2. REC düğmesine basın ve tüm canlı kanal ekranları üzerindeki
kayıt göstergesi gri yanana dek basın. Tüm sistem kanalları kaydı
hemen durdurur.
Bu özellik yalnızca video giriş kanalını çalıştırabilir.
1. REC düğmesine basın ve tüm canlı kanal ekranları üzerindeki
kayıt göstergesi altın sarısı yanana dek basın.
Tüm sistem kanalları hemen kayda başlar.
Not
•
Harici kayıt cihazları sabit diske kaydedilen görüntüler için
kopyalama alanları olarak kullanılabilir. Harici kayıt cihazlarına
doğrudan görüntü kaydı yapılabilir.
•
Sol fare düğmesiyle anlık kayıt yapabilirsiniz.
1. İmleci ana monitörde istediğiniz kanal ekranına hareket
ettirin.
2. REC düğmesine basın ve daha sonra kaydı sonlandırmak
istediğiniz kanal düğmesine basın. Anlık kaydı durdurursanız,
kayıt modu zamanlanmış kayıt moduna dönüştürülür
[Continuous (Kesintisiz)/ Alarm (Alarm)/ Motion (Hareket)
kayıtları]. Zamanlama ayarı yapılmamış ise, ana monitörün
seçilen kanal ekranı üzerindeki kayıt türü göstergesi gri yanar.
2. Sol fare düğmesiyle kayıt türü göstergesini tıklayın,
böylece kayıt başlar. Bir kez daha tıkladığınızda anlık kayıt
durdurulur ve kayıt türü göstergesi zamanlanmış kayıt
moduna dönüştürülür (Kesintisiz / Sensör / Hareket kaydı).
Zamanlama ayarlanmamışsa, kayıt türü göstergesi gri
dönüşür.
•
Anlık kayıt fonksiyonunu sensör, hareket veya kesintisiz olarak
programlanan kanallarda da kullanabilirsiniz.
•
Anlık kaydı durdurduğunuzda, kayıt türü göstergesi
zamanlanmış kayıt moduna dönüştürülür.
•
Anlık ve Kesintisiz kayıt seçeneklerini aşağıdaki durumlarda
kullanamazsınız.
•
--
Bir HDD bağlı olmadığında.
--
Bir HDD formatlanmamışsa.
---
Kanalda görüntülenecek video girişi olmadığında.
Üzerine yazma fonksiyonu "KAPALI" olarak ayarlanmış.
--
Kayıt zamanlama [Sensor (Sensör)/Motion (Hareket)]
ayarlanmamışsa.
Kayıt önceliği.
Anlık kayıt > Sensör kaydı > Hareket kaydı > Kesintisiz kayıt.
•
Kayıt esnasında HDD’de bir problem oluşması durumunda
uyarı mesajı görüntülenmektedir.
İşlem
Anında Oynatım
39
8. Oynatmayı durdurmak ve arama menüsüne geri dönmek için
STOP’a (Z) (DURDUR) basın.
9. [Tarih/Saat] menüsünden çıkmak için BACK düğmesine ard arda
basın.
Kayıtlı bir görüntüyü kaydı durdurmadan oynatmak mümkündür.
1. Oynatmak istediğiniz bir kanal seçin.
Takvim simgesini kullanarak tarih seçme
2. ad (Oynat) düğmesine basarak son 1 veya 2 dakika içerisinde
kaydedilen görüntüleri izleyebilirsiniz. Oynatılan görüntü tam
ekran penceresinde görüntülenecektir.
1.
3. Oynatmayı durdurmak için Z (STOP) tuşuna basın.
3. İstenilen yıl ve tarihi seçmek için OK düğmesine ard arda basın.
Arama ve Oynatma
simgesine tıklayın ardından OK düğmesine basın.
2. BACK düğmesine basarak [w] veya [s] seçeneğine gidip yıl ve
ay seçimi yapın.
4. w/s/a/d tuşları ile tarihi seçin, ardından Tamam tuşuna
basın.
5. [TAMAM] seçeneğini işaretleyin ve OK tuşuna basarak ayarları
onaylayın.
İstenen görüntünün başına gidebilmek için bu ünitede çeşitli arama
fonksiyonları bulunmaktadır.
Arama menüsünü görüntülemek için SEARCH düğmesine basın.
•
Tarihe ve Saate Göre Arama
Yedekleme işlemi gerçekleştiriliyorken, yedekleme cihazında
veri arayamazsınız
•
Yedekleme cihazında arama yaparken harici USB cihazını
çıkarmayın. Aksi halde arıza durumu oluşabilir.
•
Zaman grafiği üzerinde gösterilen kayıtlı veriler, kayıt türüne
bağlı olarak farklı renklerde görüntülenir.
Not
--
Altın sarısı: Kesintisiz kayıt.
--
Kırmızı: Sensör kaydı.
--
Yeşil: Hareket algılama kaydı.
•
Detaylı zamanı 6 saatlik aralıklar ile görüntülemek için
tuşunu kullanın.
•
Tarih/Saat aramasında kanalları seçmezseniz, oynatma, mevcut
ana monitör ekran modu olarak uygulanır.
Olaya Göre Arama
1. SEARCH düğmesine bastığınızda veya Sistem Denetim Çubuğu
üzerindeki
simgesine tıkladığınızda [Arama] menüsü ekrana
gelir.
Kayıtlı bir resmi olay tarihine ve türüne göre arar.
2. [Tarih/Saat] simgesini seçmek için w/s tuşunu kullanın ve
ardından OK’a basın.
3. Kaynak aygıtını seçin.
•
Dahili Hard Disk: Dahili HDD cihazının kayıtlı içeriğini oynatır
veya bu içerikte arama yapar.
•
Source Device: Kaynak cihazın yedekleme içeriğini oynatır
veya bu içerikte arama yapar.
4. Yıl, ay, gün ve saat bilgilerini ayarlayın.
•
a/d: Bir önceki veya sonraki sütuna geçer.
•
w/s: Mevcut pozisyondaki değeri değiştirir.
•
OK: Sütunu seçer veya ayarları teyit eder.
5. [Arama] simgesini seçin ve ardından OK’a basın.
Arama sonuçları görüntülenecektir.
6. w/s kullanarak kanalı seçin ve sonra OK tuşuna basın. Bu adımı
tekrarlayarak diğer kanal seçimleri de yapılabilir.
7. Oynatımı başlatmak için ad (Oynat) düğmesine basın veya
simgesine tıklayın. Görüntü(ler) ana monitör üzerinde
izlenebilecektir.
1. SEARCH düğmesine bastığınızda veya Sistem Denetim Çubuğu
üzerindeki
simgesine tıkladığınızda [Arama] menüsü ekrana
gelir.
2. w/s kullanarak [Olay] ikonunu seçin ve sonra OK tuşuna basın.
3. Kaynak aygıtını seçin.
4. Yılı, ayı, tarihi ve saati ayarlayın.
• a/d: Bir önceki veya sonraki sütuna geçer.
• w/s:Mevcut pozisyondaki değeri değiştirir.
• OK: Sütunu seçer veya ayarları teyit eder.
İşlem
Tarih, saat ve dakika belirterek kayıtlı resimler aramak için kullanın.
4
40
İşlem
5. w/s/a/d kullanarak kanalı seçin ve sonra OK tuşuna
basarak teyit edin. Tüm kanalları seçmek isterseniz, [Tümünü
Seç] seçeneğini işaretler.
6. Açılır listeden [Olay Tipi] seçeneğine tıklayın.
7. [Arama] simgesini seçin ve ardından OK’a basın.
Olay listesi menüsü açılır.
Olay listesinde bir veri seçtiğinizde, önizleme ekranı aracılığıyla
görüntüleri görebilirsiniz.
Dışarıdan Alınan Veri Araması
Harici cihazda dışarıya aktarılan verileri arar.
Bu fonksiyonu kullanmak istiyorsanız, harici cihaza bağlanmanız
gerekir, aksi takdirde uyarı iletisi görüntülenir.
Devam etmeden önce dışa aktarma cihazını kontrol edin.
8. Olay listesinden bir kayıt verisi seçin, ardından seçili veriyi
oynatmak için ad (Oynat) düğmesine basın veya
düğmesine tıklayın.
Resim ana monitörde görüntülenir.
9. Oynatmayı durdurmak ve olay listesi menüsüne geri dönmek
için STOP’a (Z) (DURDUR) basın.
10. Olaya göre arama menüsünden çıkmak için BACK ’e (GERİ) art
arda basın.
4
Yer imi/Koruma Araması
Yer imi veya korumalı bir bölüm içeren kayıtlı verilerde arama yapar.
İşlem
1. SEARCH düğmesine bastığınızda veya Sistem Denetim Çubuğu
üzerindeki
simgesine tıkladığınızda Arama menüsü ekrana
gelir.
2. [Gönder] simgesini seçmek için w/s tuşunu kullanın ve
ardından OK’a basın.
3. Kaynak aygıtını seçin.
4. [Arama] simgesini seçin ve ardından OK’a basın.
Dışarıya gönderilen dosya liste menüsü görüntülenir.
5. Dışa aktarılan dosya listesinden dışa aktarılan dosyayı seçin,
ardından oynatımı başlatmak için ad (Oynat) düğmesine basın
veya
düğmesine tıklayın.
Resim ana monitörde görüntülenir.
6. STOP (Z)’a basarak oynatımı durdurduktan sonra dışarı
gönderilen dosya listesi menüsüne dönebilirsiniz.
1. SEARCH düğmesine bastığınızda veya Sistem Denetim Çubuğu
üzerindeki
simgesine tıkladığınızda Arama menüsü ekrana
gelir.
2. Açılır listeden [Yer İmi] veya [Koru] seçeneğine tıklayın.
3. Arama simgesine tıklayın, ardından OK düğmesine basın. Yer imi
(veya Protect [Koruma] listesi açılır.
4. w/s düğmesini kullanarak yer imini (veya korumayı) seçin,
ardından Ok düğmesine basın.
5. Seçili veriyi oynatmak için ad (Oynat) düğmesine basın veya
düğmesine tıklayın.
Not
•
Yedekleme verileri Yer imi/Koruma araması ile oynatılamaz.
•
Yer imini/korumayı listeden silmek istiyorsanız, kayıtlı veriyi
düğmesine tıkladıktan sonra OK tuşuna basın.
seçin ve
Not
Şifreli olarak dışa aktarılan veriler, görüntü önizlemesi sunamaz.
Şifreli olarak dışa aktarılan verileri oynattığınızda, oturum açma
ekranı görünür. Veri kilidini açmak için, şifreyi girin.
İşlem
41
Oynatma Sırasında Kullanılabilen İşlevler
Düğme
Oynatım
Denetimi
Menüsü
İşlev
Uzaktan Kumanda
Oynatımı durdurur.
Oynatımı duraklatır.
Aynı tarihte kaydedilen geçerli verinin başına gider. (düğmeyi 2 saniyeden fazla bir süre basılı
tutun.)
Gereken tarama hızını seçmek için art arda basın.(dd, ddd, dddd, dddddveya aa, aaa,
aaaa, aaaaa)
Duraklatma modunda çerçeve çerçeve oynatmak için art arda basın.
Geri veya normal oynatma yapmak için basın.
Oynatma sırasında işaretlemek istediğiniz bir noktada MARK’a (İŞARETLE) basın. En fazla 15
nokta işaretlenebilir.
Not
•
Yedekleme verisini veya dışarıdan alınan verileri sadece normal hızda oynatabilirsiniz.
•
Geriye doğru çerçeve atlama işlevini kullanırsanız, bir çerçeve atlanabilir.
•
Çoklu kanal oynatma yalnızca tarihe/saate göre arama işlevinde çalışır.
•
Çoklu kanal oynatımı sırasında kanala çift tıkladığınız takdirde, seçili kanal tam ekran modunda oynatılmaya başlar. Tam ekran modunda
oynatım sırasında kanala çift tıklamanız durumunda, kanal önceki oynatım moduna geri döner.
İşlem
Aynı tarihte kaydedilen geçerli verinin son 1 dakikasına gider. (düğmeyi 2 saniyeden fazla bir
süre basılı tutun.)
4
42
İşlem
Oynatım denetimi menüsünü kullanma
Koruma fonksiyonunu kullanma
Oynatım denetimi menüsü aracılığıyla çeşitli oynatım fonksiyonlarını
kullanabilirsiniz.
Bu fonksiyon kayıtlı veriyi otomatik üzerine yazma işleminden
korumanızı sağlar.
1. Kayıtlı bir veriyi oynatır.
Koruma bölümünü seçme
Oynatım denetimi menüsü ekranın alt kısmında belirir.
1. Oynatım denetimi menüsünde
[Koru] menüsü açılır.
simgesine tıklayın.
4
2. Zaman aralığını değiştirmek istiyorsanız, korumak istediğiniz
bölümün başlangıç ve bitiş noktasını seçin.
İşlem
3. [TAMAM] simgesine tıkladığınızda bölüm korumaya alınır.
Korunan veri zaman çizelgesi bölgesinde gölgeli olarak gösterilir.
Oynatmak istediğiniz kanalı seçer.
Dijital zum fonksiyonunu kullanarak
geçerli ekranı genişletir.
Veri kayıt tarihini görüntüler. Görmek
istediğiniz tarihi seçebilirsiniz.
Veri kayıt saatini görüntüler. Görmek
istediğiniz saati seçebilirsiniz.
Not
•
İki veya daha fazla korumalı bölümün örtüşmesi durumunda
ya da seçili bölümde hiçbir veri yoksa, koruma fonksiyonu
çalışmaz.
•
Korunan bölüm zaman geçmişe ayarlanarak veya otomatik
silme fonksiyonu ile açılabilir.
Kayıt modunu görüntüler.
Koruma bölümünü açma
Zaman çizelgesinin zaman aralığını artırır
veya azaltır.
1. Oynatım denetimi menüsünde korunan bölüm üzerinde
herhangi bir konum seçin.
Yer imi kaydını yapar.
[Dışarı Aktar] menüsünü görüntüler.
[Koru] menüsünü görüntüler.
Oynatım denetimi menüsünü simge
durumuna küçültür.
Geçerli konum, kayıt modu ve kayıt
seçimini görüntüler.
Oynatım denetimi düğmeleri
Not
Şifreli olarak dışa aktarılan veriler, görüntü önizlemesi sunamaz.
Şifreli olarak dışa aktarılan verileri oynattığınızda, oturum açma
ekranı görünür. Veri kilidini açmak için, şifreyi girin.
2.
simgesine tıklayın.
Onay mesajı ekrana gelir.
3. [TAMAM] simgesine tıklayın.
Korunan veri açılır.
Sorun Giderme
43
5
Sorun Giderme
Servisle bağlantı kurmadan önce aşağıdaki kılavuzdan bir soruna yönelik nedeni kontrol edin.
Sebep ve Çözüm
Belirtiler
Güç kablosunun doğru biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
Sistem açılmıyor.
Giriş voltajının doğru olup olmadığını kontrol edin.
Güç kablosu düzgün biçimde bağlanmış olmasına rağmen sistem açılmıyorsa, lütfen servis merkeziyle
bağlantı kurun.
Monitör güç kablosunun düzgün biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
Monitörün açık durumda olduğundan emin olun.
5
Güç kablosunu prizden çıkarıp tekrar takın.
Sorun Giderme
Sistem açılıyor, ancak
monitörde video verisi
görüntülenmiyor.
Kameradaki güç kablosunun doğru biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
Kamera numaraları ekranda
görüntüleniyor, ancak kamera
görüntüleri görüntülenmiyor.
LAN kablosunun doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
IP Kamera kablosunun doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
NVR sistemini kapatın ve yeniden açın.
Kayıt ayarı menüsünde kayıt modunu kontrol edin.
System Information (Sistem Bilgileri) penceresinde HDD algılama durumunu kontrol edin. HDD algılama
durumu anormalse, HDD formatlama durumunu ve HDD bağlantısını kontrol edin.
Kamera videosu ekranda
gösteriliyor, ancak sistem
videoyu kaydetmiyor.
HDD’deki kaydedilebilir disk alanını kontrol edin.
Üzerine yazıp kaydetme ayar menüsünde üzerine yazma seçeneğini kontrol edin.
IP Kamera'nın hareket algılama özelliğini kontrol edin. IP Kamera Hareket kaydı özelliğini kullanmak için,
IP Kamera'nın hareket algılama özelliğinin etkinleştirilmesi gerekir.
Tabloda arama yapmaya çalıştığınız zamanda kayıtlı video verisinin olup olmadığını kontrol edin.
Kayıtlı video verisi yoksa, kayıt ayarı menüsünde kayıt modunu kontrol edin.
Kayıtlı videolar arasında arama
yapılamıyor.
Sistem bilgileri penceresinde HDD algılama durumunu kontrol edin. HDD algılama durumu anormalse,
HDD formatlama durumunu ve HDD bağlantısını kontrol edin.
Kullanıcı türünü kontrol edin. Bu arama fonksiyonu yetkisiz kullanıcı tarafından kullanılamaz.
44
Sorun Giderme
Belirtiler
Video verileriyle birlikte
kaydedilen ses verileri
oynatılamıyor.
Sebep ve Çözüm
Ses kaydı yapmak istediğiniz kamera için ses kaydetme seçeneğinin doğru biçimde ayarlanmış olup
olmadığını kontrol edin.
Sistemin arka kısmındaki hoparlörün doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
Bağlı hoparlörün düzgün biçimde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Kamera ayarındaki sensör türünün bağlı sensörle aynı olup olmadığını kontrol edin.
Bağlı sensör çalışmıyor.
Sistemin, kayıt ayarı menüsündeki kayıt zamanlama penceresinde bulunan sensörü kullanacak şekilde
ayarlanmış olup olmadığını kontrol edin.
Sensörün ALARM-IN düzgün biçimde bağlanmış olup olmadığını kontrol edin.
Bağlı PTZ kamera çalışmıyor.
Kullanıcı türünü kontrol edin. PTZ kamera kontrolü, normal kullanıcı tarafından kullanılamaz.
E-posta alımı SMTP sunucusu ayarı yapılmadan başarısız oldu.
5
Sorun Giderme
•
Ağın doğru biçimde kurulduğundan emin olun.
•
Posta adresinin doğru biçimde girildiğinden emin olun.
•
Girilen posta adresinin istenmeyen posta ayarını kontol edin.
(İstenmeyen posta ayarını yaparsanız, bazı postalar otomatik olarak silinir veya istenmeyen posta
kutusunda toplanır.)
•
Bazı SMTP posta servisleri, özel SMTP sunucularından gelen E-postaları desteklemez. Böyle bir
durumda genel SMTP sunucusunu kullanın.
E-posta alımı SMTP sunucusu ayarlanmış durumda olmasına rağmen başarısız oldu.
•
Bu üründen gönderilmiş bir
E-posta alınamadı.
•
•
Uzaktan kumanda düzgün
biçimde çalışmıyor.
[Please check the SMTP information or internet cable] (Lütfen SMTP bilgilerini veya İnternet
kablosunu kontrol edin) mesajı görüntülendiğinde,
--
SMTP sunucusu adresini kontrol edin.
--
SMTP sunucusunun port numarasını kontrol edin. (Varsayılan ayar 25’dir).
--
Ağ ayarlarını kontrol edin.
[Please check the authentication information] (Lütfen SMTP kimlik doğrulama bilgilerini kontrol edin)
mesajı görüntülendiğinde,
--
Kullanıcı adını kontrol edin.
--
Parolayı kontrol edin.
Posta alımı hata mesajı verilmeden başarısız oldu.
--
Alıcının posta adresini kontrol edin.
--
E-postanızın alıcının posta ayarlarında istenmeyen bir posta olarak görüntülenip
görüntülenmediğini kontrol edin.
Uzaktan kumandanın pillerini kontrol edin.
Uzaktan kumandaya yönelik kimlik ayarını kontrol edin (Bkz. sayfa 25).
Not
Aşağıdaki belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız:
•
Ön panel LED’lerinin bazıları yanmıyor.
•
Sistem normal bir şekilde çalışmıyor.
Sistem’ı şu şekilde yeniden başlatabilirsiniz:
1. Sistem’ı kapatın ve birkaç saniye sonra yeniden açın.
2. Yeniden başlatma işleminden sonra kaydedici normal bir şekilde çalışmıyorsa, servis merkeziyle bağlantı kurun.
Ekler
45
6
Ekler
Önerilen Cihazlar
Önerilen USB Bellek Listesi
No.
Üretici
Model Adı
Kapasite
1
LG Electronics
XTICK SPIN
2G
2
LG Electronics
XTICK UF1
32 G
3
Lexar
Jump Drive
1G
4
Memorive
SLC
2G
5
TRANSCEND
JF
16 G
6
SKYDRV
x2
2G
7
SANDISK
Cruzer
16 G
8
Samsung Electronics
SUM-LSB8
8G
9
Samsung Electronics
SUM-PSB
32 G
Not
Sistem bu cihazları okusa bile, yukarıdaki tablo dışındaki bazı USB bellek cihazları tam olarak çalışmayabilir.
•
Güncel önerilen USB listesi için, lütfen http://www.lgecommercial.com sitesini ziyaret edin.
6
Ekler
•
Önerilen Harici Aygıt Listesi
Aygıt
Kapasite
Dosya sistemi
USB HDD
2 TB’ye kadar
FAT 32
(bu sistem Windows ve Linux ile uyumludur.
E-SATA HDD
2 TB’ye kadar
XFS (Linux dosya sistemi)
Bu dosya sistemi Windows sistemi ile uyumlu değildir.
İstemci programı için yedekleme
arama fonksiyonu
Evet
HAYIR
Not
Malgn Technology’nin FireLynx Serisi E-SATA aygıtı sadece veri depolama için desteklenmektedir. Başka bir aygıt veya üretici arızaya neden
olabilir.
46
Ekler
Cihaz için desteklenen işlev listesi
Cihaz
Anlık yedekleme
USB memory
O
Yedekleme
zamanlama
O
USB HDD
O
O
E-SATA HDD
O
O
Dışa Aktarma
Konfigürasyonu İçe Aktarma/Dışa Aktarma
O
O
O
O
O
O
Not
Konfigürasyonu içe/dışa aktarmak için bir USB bellek kartı veya HDD kullanıyorsanız, diğer harici USB aygıtlarının bağlantısını kesmelisiniz.
Desteklenen IP Kamera Ses/Görüntü Kodeği
6
Öğe
Kodek
Görüntü
H.264 Taban/Ana Profil, JPEG, MPEG4
Ses
G.711, G.726, AAC, PCMU 8 Khz, PCMA 8 Khz
Ekler
Ekler
47
Saat Dilimleri
Zaman Dilimi
Kısaltması
Zaman Dilimi
Eniwetok, Kwajalein
EK
-12:00
Midway Adası, Samoa
MIS
-11:00
Hawaii
HAW
-10:00
Alaska
ALA
-09:00
-08:00
Pasifik Saati (ABD ve Kanada); Tajuana
Dağ Saati (ABD ve Kanada), Chihuahua, La Paz,
Mazatlan, Arizona
Merkezi Saat (ABD ve Kanada), Saskatchewan, Guadalajara, Mexico City, Monterrey,
Merkezi Amerika
Doğu Saati (ABD ve Kanada) Indiana (Doğu), Bogota, Lima, Quito
PST
-08:00
-07:00
MST
-07:00
-06:00
CST
-06:00
-05:00
-04:00
Saat dilimi adı
DST
EST
-05:00
Atlantic Saati (Kanada), Caracas, La Paz, Santiago
AST
-04:00
Newfoundland
NWF
-03:30
Brasilia, Buenos Aires, Georgetown, Greenland
BBA
-03:00
Orta Atlantik
MAT
-02:00
Azores, Cape Verde Adaları
AZO
-01:00
Greenwich Ortalama Saati: Dublin, Edinburgh, Lisbon, London, Casablanca, Monrovia
Amsterdam, Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague, Sarajevo, Skopje, Warsaw,
Zagreb, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna, Batı
Merkezi Afrika
Athens, Istanbul, Minsk
GMT
0
+01:00
AMS
+01:00
+02:00
AIM
+02:00
+03:00
Bucharest, Cairo, Pretoria, Jerusalem, Harare, Pretoria
BCP
+02:00
+03:00
Helsinki, Riga, Israel, Kyiv, Sofia, Tallinn, Vilnius
HRI
+02:00
+03:00
Baghdad, Kuwait, Riyadh, Nairobi
BKR
+03:00
+04:00
Moscow, St.Petersburg, Volgograd
MSV
+03:00
+04:00
Tehran
THE
+03:30
+04:30
Abu Dhabi, Muscat, Baku, Tbilisi, Yerevan
ABT
+04:00
Kabul
KAB
+04:30
Ekaterinburg, Islamabad, Karachi, Tashkent
EIK
+05:00
Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi, Chennai, Kolkata
BCD
+05:30
Almaty, Dhaka, Colombo, Astana, Sri Jayawardenepura, Novosibirsk
ADC
+06:00
Yangon
MMT
+06:30
Bangkok, Hanoi, Jakarta, Krasnoyarsk
BHJ
+07:00
Beijing, Changqing, Hong Kong, Uramqi
Perth, Singapore, Taipei, Beijing, Chongqing, Hong Kong SAR, Urumqi, Kuala Lumpur,
Irkutsk, Ulaan Bataar
Osaka, Sapporo, Tokyo
BHU
+08:00
SST
+08:00
OST
+09:00
Seoul, Yakutks
SYA
+09:00
Adlaide, Darwin
ADA
+09:30
Brisbane, Guam, Port Moresby
BGP
+10:00
Canberra, Melbourne, Sydney
CMS
+10:00
Hobart, Vladivostok
HVL
+10:00
Magadan, Solomon Adaları, New Caledonia
MSN
+11:00
Auckland, Wellington
AWE
+12:00
Fiji Adaları, Kamchatka, Marshall Adaları
FKM
+12:00
-02:30
Ekler
+12:00
6
48
Ekler
Varsayılan Fabrika Konfigürasyon Ayarları
1. seviye
2. seviye
Özellikler
TCP/IP4
6
Ekler
Sistem
TCP/IP6
Ağ
Ağ üzerinden yayın
3. seviye
Varsayılan Ayar
Fabrika Çıkış
ayarları
Sistem adı
Boş
EVET
Dil
Bu seçenek modele göre
değişebilir.
EVET
Tuş Sesi
KAPALI
EVET
Çözünürlük
1024*768
HAYIR
Konfigürasyon Alma İşlemi
-
-
Konfigürasyon Gönderme İşlemi
-
-
Fabrika Ayarları
-
-
Arayüz
Ethernet0
-
DHCP
AÇIK
EVET
IP Adresi
Boş
EVET
Alt Ağ Maskesi
Boş
EVET
Ağ Geçidi
Boş
EVET
Birincil DNS
Boş
EVET
İkincil DNS
Boş
EVET
Arayüz
Ethernet0
-
Auto
AÇIK
EVET
IP Adresi
Boş
EVET
Alt Ağ Ön EK Uzunluğu
64
EVET
Ağ Geçidi
Boş
EVET
Birincil DNS
Boş
EVET
İkincil DNS
Boş
EVET
TCP/IP Bağlantısı Noktası No.
9001
EVET
Ağ Sunucu Bağlantı Noktası No.
80
EVET
Audio Bağlantı Noktası No.
9003
EVET
Bant Genişliği Değiştirme
hepsi / 100 Mbps
EVET
Port RTSP
554
EVET
DDNS Hizmeti
KAPALI
EVET
Ana Bilgisayar Adı
Boş
EVET
Kayıtlı Ana Bilgisayar
Boş
EVET
Güncellme
-
-
CH
-
-
Kullanısı Başına
Kullanısı Başına1
EVET
Ekler
Tarih/Saat
NTP
Kontrolör
Sistem
Yedekleme
Şimdiki tarih
HAYIR
Saat
Şimdiki saat
HAYIR
Tarih Formatı
YYYY / AA / GG
EVET
Saat Formatı
12Saat
EVET
Zaman Dilimi
Bu seçenek modele göre
değişebilir.
HAYIR
Gün Işığı Tasarrufu
KAPALI
HAYIR
Gün Işığından Tasarruf Başlangıcı
Oca, 1, Paz, 00
HAYIR
Gün Işığından Tasarruf Bitişi
Oca, 1, Paz, 00
HAYIR
NTP
KAPALI
EVET
Zaman Sunucusu
Genel Sunucu
EVET
Özel Zaman Sunucusu
Boş
EVET
Senk. Aralığı
1 Gün
EVET
NTP Testi
-
-
IR Uzak Kimlik
1
EVET
Uzaktan Kontrolör ID
HİÇBİRİ
EVET
Yöntem
YEREL
EVET
Cihaz
-
EVET
FTP Sunucusu
-
EVET
Arama
-
-
Numara
-
-
Dosya Adý
Boş
-
Güncelleme
-
-
Şimdi güncelleme arayın
-
-
Takvim
KAPALI
EVET
Cihaz
-
EVET
Takvim Başlangıcı
Paz, 12:00:00 AM
EVET
Saat Aralığı Tarih
Şimdiki tarih
EVET
Saat Aralığı Başlama
Paz, 00, 00
EVET
Saat Aralığı Sona Erme
Paz, 00, 00
EVET
Üstüne Yaz
AÇIK
EVET
Tahmini Boyut
-
-
Yedeklemeyi Başlat
-
-
Medyayı Sil
-
-
6
Ekler
Güncelleme
Tarih
49
50
Ekler
CH
CH 01
-
Adı
CH 01 ile CH 04
EVET
Model Numarası
HİÇBİRİ
EVET
MAC
Boş
EVET
IP
Boş
EVET
Port HTTP
80
EVET
sürücü
Boş
Kullanısı Başına1
Boş
Kullanısı Başına2
Boş
Port RTSP
554
EVET
RTP Mod
UDP
EVET
Akarsu
Boş
EVET
Ses Kayıt
KAPALI
EVET
Kurgu
-
-
Sil
-
-
AUTORN
-
-
MANUEL
-
-
6
Üstüne Yaz
AÇIK
EVET
Ekler
HDD Doldu Uyarısı
KAPALI
EVET
Otomatik Silme
KAPALI
EVET
Saklama Yeri Tasarrufu
KAPALI
HAYIR
Format
-
-
E-SATA
-
-
Ekle
-
-
Çıkart
-
-
Kanal Adı
AÇIK
EVET
Kanal-Status
AÇIK
EVET
Kanal FPS
KAPALI
EVET
Yazı Tipi Boyutu
12
EVET
Pozisyon
ÜST
EVET
Ana Kalma Zamanı
5 SANİYE
EVET
IP Cihaz
Cihaz
Depolama
Görüntü
OSD
Sıra
Ekler
Kayıt
Özel Program
Sensor
Kayıt
Hareket
Sensor
Olay
Bildirge
Gün
Haftanın geçerli günü
HAYIR
Modu
C+S+M
HAYIR
Kanal Kopyala
-
-
Gün kopyalama
-
-
Listele
Madde 1
EVET
Adı
Boş
EVET
Tarih
--/--
EVET
Modu
C+S+M
HAYIR
Sil
-
-
Kanal Kopyala
-
-
CH
-
-
Ön alarm
10 SANİYE
EVET
Son alarm
10 SANİYE
EVET
CH
-
-
Ön alarm
10 SANİYE
EVET
Son alarm
10 SANİYE
EVET
Giriş
-
EVET
Sensor Tipi
N.O.
EVET
6
Kamera
01’den 04’ya
EVET
Ekler
Normal Program
51
Röle Çıkışı
HİÇBİRİ
EVET
ilk değer atamak
HİÇBİRİ
EVET
Sensor Açık
KAPALI
EVET
Hareket Algılama
KAPALI
EVET
Admin Şifresi Değişti
KAPALI
EVET
Güç Açık/Kapalı
KAPALI
EVET
Disk Dolu
KAPALI
EVET
52
Ekler
Bildirge
KAPALI
EVET
SMTP Server
Boş
EVET
SMTP Port
25
EVET
Kullanıcı Adı
Boş
EVET
Şifre
Boş
EVET
TLS
KAPALI
EVET
E-Posta Adresi1
Boş
EVET
E-Posta Adresi2
Boş
EVET
E-Posta Adresi3
Boş
EVET
Gönderen
Boş
EVET
JPEG'i takın.
KAPALI
EVET
E-Posta Testi
-
-
Bildirge
KAPALI
EVET
Ana Bilgisayar Adı
Boş
EVET
Port
9002
EVET
SNMP Sürümü
HİÇBİRİ
EVET
Port
161
EVET
6
Şifre dizisi
public
EVET
Ekler
Kullanıcı
Boş
EVET
Kimlik Doğrulama
HİÇBİRİ
EVET
Şifre
Boş
EVET
Gizlilik
HİÇBİRİ
EVET
Şifre
Boş
EVET
IP Adresini trap
Boş
EVET
Şifre dizisi trap
Boş
EVET
Röle Kapalı
Alarm Onaylandı
EVET
Sistem Alarm Çıkışı
HİÇBİRİ
EVET
HDD Arıza Alarmı
HİÇBİRİ
EVET
Sensor
KAPALI
EVET
Hareket
KAPALI
EVET
Sistem
KAPALI
EVET
E-Posta
Acil Durum
Olay
SNMP
Çıkış
Buzzer
Ekler
Grup Yetkisi
Kullanıcı
Kullanıcı
Grup ID
GUEST
EVET
Grup Adı
GUEST
EVET
Kurgu
KAPALI
EVET
Arama/Oynat
KAPALI
EVET
Gönder
KAPALI
EVET
PTZ
KAPALI
EVET
Güç Kapalı
KAPALI
EVET
Anlık Kayıt
KAPALI
EVET
Ana Kanal
Tümü Etkin
EVET
Kullanıcı Kimliği
ADMINISTRATOR
EVET
Kullanıcı Adı
ADMINISTRATOR
EVET
Grup
ADMINISTRATOR
EVET
Şifre
"000000"
EVET
Otomatik Kullanıcı Çıkışı
KAPALI
EVET
53
6
Ekler
54
Ekler
IP Canlı/Oynatma Teknik Özellikler
IP Kamera Canlı/Oynatma Ekranı. (Kodek: H.264)
Model
LRN3040
IP Canlı/Oynatma
IP Kameralar
Toplam FPS
FPS(Maks.)
(Maks.)
720P(1M Piksel)
30fps x 4ch
120
1.3M Piksel
30fps x 4ch
120
1080P(2M Piksel) 2ch + 1.3M Piksel 3ch
30fps x 4ch
120
4M Piksel x 2ch
12fps x 2ch
24
1080P(2M Piksel) 3ch + herhangi bir 1ch
1fps x 4ch
4 (Sadece I-Kare)
5M Piksel x 2ch + herhangi bir 1ch
1fps x 4ch
4 (Sadece I-Kare)
Fazla kanal ve çözünürlük
1
4 (Sadece I-Kare)
Teknik Özellikler
Model
LRN3040N Serileri
Giriş
6
Video
Ekler
Çıkış
Ses
Oynatma Hızı
Arama
Ekran
Depolama
Yedekleme
4 kanal (En fazla 5 Mega piksel aralığında)
VGA
1
HDMI
1
Giriş
1
Çıkış
1
Giriş
4
Çıkış
2
Buzzer
Destekliyor
e-posta
Destekliyor
Uzak S/W
(İstemci S/W)
Destekliyor
Acil durum S/W
Destekliyor
FF/ Ters
4 Kademe (1x - 16x)
Çerçeve İlerlet
İleri / Geri
Alarm
Bildirge
IP
Ekran Bölmesi
Tam, 4
Arama Modu
Tarih/Saat, Olay, Dışa Aktarma, Koruma, Yer İmi
Görüntü Hızı
En fazla: 120 fps @ 1280 x 720
Bölme Modu
Tam, 4
Dahili HDD
Maksimum Kapasite
2 TB (1 HDD’ye)
Harici HDD
Ara yüz Tipi
E-SATA
Yedekleme Arayüzü
USB 2.0 (x2), Ağ, e-SATA
Ekler
Ağ
Ağ Bağlantısı
Ethernet 10/100/1000 Mbps
Bant Genişliği Kontrolü
Evet
Güç
DC 48 V, 2 A (Adaptör AC 100~240 V, 50/60 Hz)
Güç tüketimi
Maksimum. 18 W (HDD olmadan)
Boyut (GxDxY mm)
264 mm x 240 mm x 44 mm
Net Ağırlık
1.50 kg (HDD olmadan), 2.12 kg (HDD ile)
Çalışma Isısı / Nem
0 ºC ile 40 ºC / %0RH ile %80RH
55
Not
Tasarım ve özellikler herhangi bir bilgi verilmeden değiştirilebilir.
HDMI, HDMI logosu ve High-Definition Multimedia Interface (Yüksek Çözünürlük Multi Medya Arayüzü) HDMI Licensing LLC’ye ait marka veya
kayıtlı markalardır.
6
Ekler
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
10 150 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content