close

Enter

Log in using OpenID

İş Sağlığı ve Güvenliği

embedDownload
YeNİlİk
enerji
deniz
İş Güvencesi
Taşımacılık ve Altyapı
Çevre ve Sürdürülebilirlik
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve
Güvenliği
İş sağlığı ve güvenliği alanında yeniden
şekillendiren ve kurumsal yönetimle ilgili
genişletilmiş
mevzuatın
pratik
uygulamasına
ilişkin
parametreleri
tanımlayan 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği kanunun yayımlanması, tüm
şirketler için güncel ve önemli bir ilgi
kaynağı olan çalışan sağlığı ve güvenliği
konuları üzerinde durmaktadır.
Yönetim sisteminin fiilen kabul edilmesi ve
etkili bir şekilde uygulanmasının hem etik
hem de iktisadi/kurumsal yapı bakımından
olumlu yansımaları olduğu açıktır ve bu
bağlamda BS OHSAS 18001 uluslararası
standardı, önleme ve sürekli gelişimi
amaçlayan bir yaklaşım aracılığıyla daha
çok bilinen kalite ve çevre yönetim
sistemlerinin izlerini takip ederek sağlık ve
güvenlik sorunlarını yönetecek bir model
olarak geliştirilmiştir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi,
sürekli gelişim programını esas alan
önleyici faaliyet aracılığıyla risklerin ön
değerlendirmesini yaparak ve riskleri
azaltarak iş güvenliği ile ilgili problemlerin
ele alınmasını sağlamaktadır.
Ayrıca Sistem, geçerli sağlık ve güvenlik
mevzuatının zamanında belirlenebilmesi ve
bunlara uyum sağlanabilmesi amacıyla
şirketlere etkili araçlar sağlamaktadır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirmesi bS OHSAS 18001
BS OHSAS 18001 Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği uyarınca sertifikası verilmesi, işyerindeki
olası tehlikeleri ve bunlara bağlı riskleri esas alan özel hedef ve politikaları belirleyerek işyeri
güvenliği ile ilgili problemlerin yönetilebilmesini sağlayan bir araçtır.
İnsan kaynaklarını motive etmeyi amaçlayan endüstri ile uyumlu bir şekilde söz konusu bu yeni
yönetim konsepti, şirket varlıklarının değerlendirilmesinde de önemli bir rol oynamaktadır
çünkü yaşam kalitesi ve iş güvenliği ile ilgili problemlerle koordineli bir şekilde ilgilenmek
personel gelişimini, verimliliğini ve motivasyonunu artırma fırsatı sağlamaktadır.
Standart, şirket adına çalışanların yanı sıra ziyaretçilerinin de güvenliklerini dikkate alarak
“sağlıklı” bir şirket yönetimi ve zorunlu yasal gerekliliklere uyum sağlamak üzere güvenlik
koşullarının düzgün bir şekilde planlanmasını tanımlamaktadır.
bS OHSAS 18001 uyarınca sertifika verilmesi ve bS OHSAS 18001’ın
uygulanmasının nedeni nedir?
BS OHSAS 18001 doğrultusunda zorunlu ve etkili bir yönetim sisteminin uygulanması ile
aşağıdaki avantajlar elde edilebilecektir:
İşin tüm aşamalarında mesleki riskleri en aza indirmek amacıyla önleyici faaliyet aracılığıyla
kazaların sayılarının azalması
Geçerli sağlık ve güvenlik mevzuatının belirlenmesi ve bu mevzuata uyum sağlanması
Çalışma alanları ve/veya binalarının iyileştirilmesi
Yönetim maliyetlerinin azaltılması ve uygun bir insan kaynakları yönetimi
Şirketin prestij ve imajı üzerinde olumlu etki
Şirket adına çalışanlar tüm kişiler nezdinde güvenilirlik.
bS OHSAS 18001 uyarınca yönetim sisteminin uygulanmasına
ilişkin gereklilikler
İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için üst yönetimden
tek tek çalışanlara kadar şirketin tüm düzeylerinin katılımı gerekmektedir.
Sistemin temel taşları şunlardır:
Şirketin büyüklüğü ve faaliyet türüne uygun bir sağlık ve güvenlik politikası
Çalışanlara yönelik sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesini ve değerlendirilmesini
sağlayan, gerçekleştirilen faaliyetlere dayalı bir ön analiz
Sistemin performansını izleme ve riski kontrol etmeye yönelik uygun çalışma ve yönetim
prosedürleri
Şirkete uygun ve politika doğrultusunda hedefler, amaçlar ve programlar
Sürekli gelişimi değerlendirmek üzere inceleme.
Akreditasyon
Belgelendirme ve uygunluk değerlendirmesi
alanında piyasa lideri olarak üstlendiği rol ile
RINA, değişen yasama sistemi ışığında,
şirket yönetim sistemlerinin değerlendirilmesi
ile etkili bir şekilde entegre edilebilecek çeşitli
hizmetlerin yanı sıra geniş bir yelpazede
sağladığı yönetim sistemlerinin bir parçası
olarak BS OHSAS 18001’i de müşterilerine
sunmaktadır.
Henüz bir yönetim sistemini hayata
geçirmemiş şirketler için RINA, BS OHSAS
18001’in gerekliliklerine uyum sağlamak için
şirketin neler yapması gerektiğini
değerlendirmek ve ölçmek üzere her
durumda bağımsız ve özel bir hizmet
sağlayabilmektedir.
B-BS, vakaların %80’inden fazlasında tehlikeye neden olabilecek davranıştan kaynaklanan
yaralanma, mesleki hastalık ve meslek kazalarını azaltmaya yönelik bilimsel ve kanıta dayalı
tek standarttır.
Asgari düzeyde dış faaliyet ya da disiplin tedbiri ile güvenli olmayan davranışları ortadan
kaldırmak üzere bir kuruluş kapsamında sosyal sistem ve güvenlik kültürü yaratmak amacıyla
davranış Temelli Güvenlik (b - bS) alanındaki üst düzey kurumlar tarafından tanımlanan
b – bS Gereklilikleri Standardına (radikal davranış Analizinin Geliştirilmesi birliği ve
Cambridge davranış Çalışmaları Merkezi) uygun bir şekilde RINA, güvenlik yönetim
sistemini geliştirmiştir.
Standart, BS OHSAS 18001 Güvenlik Yönetim Sistemleri Standardı ve ISO 14001 Çevre
Yönetim Sistemi Standardı ile uyumludur ve bu standartlara entegre edilebilir; ayrıca güvenli
çalışan davranışını belirleyen, ölçen, yöneten ve teşvik eden süreç üzerinde özellikle
durmaktadır.
B-BS’nin temel unsuru kritik davranışın belirlenmesi ve gözlemlenmesidir. “Risk potansiyeli”
görülen belirli bir davranışın doğru ya da kritik olarak ele alınıp alınmadığını gözlemlemek
üzere özel eğitim almış olan gözlemci B-BS sürecinin etkili bir şekilde uygulanması
bakımından kilit kişidir. Her bir gözlemle bağlantılı olarak gözlemcilerden, benimsenen
davranışla ilgili olarak çalışanlara dönüt sağlamaları, çalışanların aldıkları riskin farkına
varmalarını sağlamaları ve etkili bir şekilde yürütebilecekleri süreci fark etmelerini sağlamaları
talep edilecektir.
RINA, faaliyetlerinin farklı aşamalarının oluşturulmasında ve yönetilmesinde müşterilerini tam anlamıyla destekleyebilen ve
girişimlerin başarılı olması amacıyla, yenilik potansiyelini, yeterliğini, bütünlüğünü ve deneyimini paylaşan çok uluslu bir
Gruptur. En gelişmiş teknik yeterliği ve müdahale hızını temin etmek amacıyla, RINA, Denizcilik, Alt Yapılar & Gayri Menkul,
Taşımacılık & Lojistik, Gıda & Tarım, Çevre & Sürdürülebilirlik, Finans & Kamu Kurumları, İş Yönetimi ve Enerji gibi farklı
sektörlerde yer alan bir şirketler ağı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Yaklaşık 294 milyon Avroluk cirosu ve dünya çapında
57 ülkedeki 163 şubesi ile RINA, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamakta ve önde gelen uluslararası kuruşların yetkili üyesi
ve yeni yasal standartların oluşturulmasında önemli katkılar sağlayan bir yapı olarak kabul edilmektedir.
RINA SERVICES S.p.A. via Corsica, 12 16128 Genova Italy
ph. +39 010 53851 fax +39 010 5351000 [email protected]
Regulatory Affairs ph. +39 010 5385314 fax +39 010 5351361 [email protected]
RINA TÜRKIYE Değirmen Sk. Nida Kule İş Merkezi No°19 K:9 Kozyatağı Kadıköy Istanbul TÜRKIYE
ph. +90 216 571 54 53 faks +90 216 571 54 56 [email protected]
www.rinagroup.org
www.rina.org
Elefo
BS OHSAS 18001
Standard B-BS
OHSAS18001_tur_jun14
BS OHSAS 18001 planına yönelik
ACCREDIA ve ANAB
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
545 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content