close

Enter

Log in using OpenID

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015

embedDownload
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü
2015-2019 STRATEJİK PLANI
DURUM ANALİZ RAPORU
| Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi | Ar-Ge
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
İÇİNDEKİLER
a- İl MEM Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi ....................................... 8
b- İl MEM Üst Yöneticisi .......................................................................... 8
c- İl MEM Stratejik Planlama Üst Kurulu .............................................. 8
d- İl MEM Stratejik Planlama Ekibi ....................................................... 9
1.1.1. İHTİYAÇLARIN TESPİTİ .............................................................. 11
1.1.2 ZAMAN PLANI .................................................................................... 0
1.1.1. HAZIRLIK PROGRAMI ................................................................... 0
Hem iç hem de dış paydaşlarımızın görüş ve önerileri sonucunda ortaya
çıkan hususlar, stratejik amaçların ve hedeflerin belirlenmesi ile öncelikli stratejik
alanların tespitinde belirleyici olmuştur. .................................................................. 28
a. İç Paydaşlardan verilerin toplanması ve değerlendirilmesi ............ 28
b. Dış Paydaşlardan verilerin toplanması ve değerlendirilmesi .......... 28
A. Türk Eğitim Sistemi .............................................................................. 33
B. Dünya ve AB Ülkelerinde Eğitime Eğilimler ....................................... 34
1.1.2. ÜST POLİTİKA BELGELERİ ........................................................ 35
1.1.3. GZFT (SWOT) ANALİZİ ................................................................. 36
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
KISALTMALAR
SP………………………………………………..STRATEJİK PLAN
SA…………………………………………..…..STRATEJİK AMAÇ
SPE………………………………………….….STARATEJŞK PLAN EKİBİ
SPÜK……………………………………...…..STRATEJİK PLAN ÜST KURULU
SPKE……………………………………………STRATEJİK PLAN KOORDİNASYON EKİBİ
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
BÖLÜM I
1. GİRİŞ
Kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülecek stratejik planlama çalışmalarının
gerekçesi, kapsamı ve yöntemi,
5018 sayılı Kanunda yer alan Stratejik Planlama ve
Performans Esaslı Bütçeleme başlığı altında yer almaktadır. Buna göre kamu idarelerinin,
stratejik planlarını, “kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel
ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve
ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler
doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak” amacıyla ve
katılımcı yöntemlerle hazırlayacakları belirtilmektedir. Bu çerçeve esas alınarak, Devlet
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikle belirlenen takvim uyarınca kamu idarelerinde
stratejik planlama süreci başlamıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayımlanan MEB
2015-2019 Stratejik Planı konulu 2013/26 sayılı Genelge ve ekinde yer alan hazırlık programı
doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 2015-2019 dönemini kapsayan stratejik planı
için hazırlık çalışmaları, Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibinin (SPKE) görevlendirildiği,
01/10/2013 tarih ve 98258552/ 602.04 /227043 Sayılı Valilik Oluru ile başlatılmış ve
faaliyetler Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi tarafından hazırlanan ve 16/01/2014 tarih
ve 98258552/ 602.04 /227043 sayılı Valilik Oluru ile uygulamaya konulan 2015-2019
Stratejik Plan Hazırlık Programı ve ekinde yer alan Çalışma Takvimi (EK 3) doğrultusunda
sürdürülmüştür.
Yayımlanan Hazırlık Programının Yöntem bölümünde öngörülen 4 aşama (Hazırlık
Dönemi Çalışmaları, Durum Analizi, Geleceğe Yönelim, Düzeltme –Onay – Yayım) adım
adım uygulamaya konmuştur.
SPKE tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü internet sayfası bünyesinde yer alan Arge
bölümünde Stratejik Planlama ve Koordinasyon Ekibi, yaptığı ve yapacağı çalışmaları
duyurmuş, sosyal paylaşım sitelerinde oluşturulan ekip sayfaları ile de paydaşları ile sürekli
iletişim halinde bulunmuştur. SPKE, eğitime alınacak okul/kurum ekiplerini, oluşturulan
Stratejik Plan Ekipleri sistemi ile internet üzerinden takip etmiş ve ekip üyeleriyle iletişimde
kısa mesaj (SMS) sisteminden de yararlanmıştır. Dış paydaşlara yönelik uygulanacak
anketlerden bir kısmı yine ekip internet sayfası üzerinden çevrimiçi (online) olarak
uygulanmıştır.
Birinci aşamayı oluşturan Hazırlık Dönemi Çalışmaları doğrultusunda İl Milli Eğitim
Müdürü başkanlığında, Eğitim Denetmenleri Başkanı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve
Şube Müdürleri ile İl Milli Eğitim Müdürünce tespit edilen 2 İlçe Milli Eğitim Müdüründen
oluşan Stratejik Plan Üst Kurulu (SPÜK); İl Millî Eğitim Müdürlüğü Arge birimi
yöneticisinin başkanlığında, İl MEM Arge Birimi Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi
koordinasyonunda her şubeden en az bir personelin (şube/bölüm şefleri) katılımıyla Stratejik
Planlama Ekibi (SPE) oluşturulmuştur.
Ekip ve kurulların oluşturulmasından sonra, stratejik planlama çalışmalarında ikinci
aşamaya geçilmiş ve İl Milli Eğitim Müdürü, Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İl Milli
Eğitim Müdürlüğünde görev yapan şef ve memurlar ile her kurum türüyle ayrı ayrı olmak
üzere okul müdürleri, müdür yardımcıları ve öğretmenlerin katıldığı toplantı, seminer ve
atölye çalışmalarının düzenlendiği geniş katılımlı ve etkin eğitim faaliyetleri ile Durum
Analizi çalışmaları yapılmıştır. GZFT, Hizmet/Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetler,
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
Mevzuat Analizi çalışmaları yapılarak İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün mevcut durumu her
düzeyden paydaşın katkılarının alındığı katılımcı yöntemlerle tespit edilmiştir. Yapılan eğitim
çalışmalarının tamamına İl Milli Eğitim Müdürümüz ile Arge Birimi Yöneticisi Şube
Müdürümüz katılmıştır.
Özellikle GZFT analizi çalışmalarında kurum içi katılımı üst düzeye çıkarabilmek için
İl Milli Eğitim Müdürü ve Müdür Yardımcılarından bölüm şef ve memurlarına kadar ayrı ayrı
çalışmalar yapılmıştır. GZFT çalışmalarına, ayrı ayrı olmak üzere farklı okul türlerinde
görevli müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenlerin de katılımı sağlanmıştır. Müdürlüğümüzün
mevcut durumunu her düzeyden iç paydaşın görüşü alınmak suretiyle net olarak ortaya koyan
GZFT analizi çalışmalarında güçlü yönler ve zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler belirlenmiş ve
tespit edilen güçlü ve zayıf yönler ile fırsat ve tehditler katılımcılar tarafından atölye
çalışmasıyla önem sırasına göre sıralanmış ve SPKE tarafından analiz edilmiştir.
Okul ve Kurumlara yönelik düzenlenen eğitim faaliyetleri sırasında bir yandan GZFT
çalışmaları yapılırken aynı zamanda SPKE tarafından tarihsel gelişim, mevzuat analizi
çalışmaları tamamlanmış, üst politika belgeleri incelenmiş bir yandan da Stratejik Planlama
sürecinde görüşü alınması öngörülen İç ve Dış Paydaşların tespiti ve bu paydaşlarla yapılacak
görüşme yöntemlerinin belirlenmesi çalışmaları yapılmıştır.
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
1.1.KATILIMCILIK
Çalışmalar süresince katılımcılığın en üst seviyede gerçekleşmesine gayret edilmiş ve
gerek iç paydaşlar gerek dış paydaşların katılımını sağlamak üzere çeşitli yöntem ve araçlar
kullanılmıştır. SPKE vasıtasıyla iç paydaşların tüm aşamalarda çalışmalara katılımı
sağlanmıştır. Yapılan katılımlı çalışmalar aşağıda gösterilmiştir.
Paydaşlara uygulanan ve uygulaması devam eden anketimizin değerlendirmesi
raporumuzun sonunda verilmiştir.
SÜREÇ
2015-2019
Stratejik Plan
Çalışmalarının
Planlanması
Hazırlık
Çalışmaları
ÇALIŞMANIN ADI
YÖNTEM
KATILIMCILAR
KATILIM
CI SAYISI
2015-2019 Stratejik
Plan Hazırlık
Programı
Toplantı
SPÜK ve SPKE
32
SPKE’nin Eğitimi
Seminer
(Uygulamalı
Eğitim ve Grup
Çalışması)
SPKE
10
Birim bazında ürün/
hizmet-yararlanıcı, iç/
dış paydaş belirleme,
Toplantı
SPKE
10
Atölye Çalışmaları
SPKE, okul
müdürleri,
263
GZFT analizi
Seminer ve Atölye
Çalışmaları
Atölye Çalışmaları
Atölye Çalışmaları
DURUM
ANALİZİ
SPKE, müdür
yardımcıları,
öğretmenler,
SPKE, şefler
SPKE, memurlar
Okul Müdürleri,
müdür
yardımcıları,
öğretmenler, şefler
ve memurlar
1400
24
71
İç paydaş anketi
Anket
Dış paydaş anketi
Anket
Veli,
50
Değerlendirme
toplantısı
Toplantı
SPÜK, SPKE
25
562
1.2.STRATEJİK PLANIN HUKUKİ DAYANAKLARI
Stratejik planlamayı kamu kurumları için yasal zorunluluk haline getiren düzenleme 5018
Sayılı Kanun 10.12.2003 tarihinde kabul edilmiş, 24.12.2003 tarihinde R.G.’de yayımlanmış ve
01.01.2006 tarihinde genel anlamda yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 3. maddesine göre stratejik
plan; “kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak
dağılımlarını içeren plandır.” Kanunun 9. maddesi ise stratejik planların tüm kamu kurumları
için bir zorunluluk haline geldiğini açıklamaktadır. Bu madde de “Kamu idareleri; kalkınma
planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe
ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak,
performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin
izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar”
denilmektedir.
5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve söz konusu kanunun 9. maddesi ile
kamu idarelerinin stratejik plan hazırlamaları, belirlenmiş takvim ile zorunlu kılınmıştır. MEB
16/09/2013 tarihli ve 2013/26 sayılı Stratejik Planlama Genelgesi kapsamında Adana İl Millî
Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan hazırlama çalışmalarına başlamıştır.
1.3. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik planlama çalışmalarında Kamu İdareleri
İçin stratejik Planlama Kılavuzundaki model esas alınmıştır.
Stratejik planlama çalışmalarının başarısı büyük ölçüde hazırlıkların yeterli düzeyde
yapılmasına bağlıdır. Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğü, stratejik planlama sürecinde yeni
stratejik planın hazırlık çalışmaları için oluşturulan Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi
Stratejik Planlama hazırlıklarını beş aşamada ele almıştır.
a- Planlama çalışmalarının sahiplenilmesi
b- Organizasyonun oluşturulması
c- İhtiyaçların tespiti
d- İş planının oluşturulması
e- Hazırlık programının yapılması
1.3.1. STRATEJİK PLANIN SAHİPLENİLMESİ
Kurumun bütün çalışanlarına 2015-2019 Stratejik Planlama çalışmalarının başladığı
Resmi yazıyla tüm okul ve kurumlara duyurulmuş yazı ekinde ise okul ve kurumların
Stratejik planlama süreçlerinde takip edecekleri program gönderilmiş olup aynı zamanda web
sitemizde de yayınlanmıştır. Üst yönetimin desteğini almadan uygulanabilir ve
gerçekleştirilebilir bir stratejik plan yapmak mümkün değildir. Bu amaçla İl Milli Eğitim
Müdürlüğümüzün yöneticileriyle çeşitli aşamalarda toplantılar yapılmıştır.
1.3.2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİNİN ORGANİZASYONU
Hazırlık sürecinin önemli bir aşaması stratejik planlamayı yönetecek ekiplerin
oluşturulmasıdır. Adana Millî Eğitim Müdürlüğün ’de ekiplerin seçiminde kişilerin özellikleri
yanı sıra ekibin kuruluşu temsil yeteneği, üst yönetimin katılımı, ekip içindeki bölüşümünde
çeşitli işleri üstlenebilecek kişilerin dahil edilmesi gibi hususlar dikkate alınmıştır. Ekibin
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
birlikte çalışmasını kolaylaştırmak üzere özellikle ‘ekip ruhu’ oluşturmaya yönelik faaliyetler
planlanmış ve uygulanmıştır.
Bu çalışmaların ilk adımı olarak planlama çalışmalarında koordinasyon, süreç
yönetimi ve karar verme organı olarak çalışacak aktörler ve üstlenecekleri işlevler
belirlenmiştir.
a- İl MEM Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi yöneticisi başkanlığında, İl Milli
Eğitim Müdürlüğü ve okul ve kurumlarda tüm Stratejik Plan çalışmalarının koordinasyonunu
sağlamak üzere “İl MEM Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi” kurulmuştur.
Tablo 1. İl MEM Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi
ADANA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ
S.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Adı-Soyadı
Mustafa ZİNCİRKIRAN
Sezai SARPKAYA
Hazım İŞCAN
Mahmut KÖK
Selami DURMUŞOĞLU
Hacı Ali SARI
Altunay ÇELİK
Emine ŞAHİN
Türker GÜMÜŞAY
Hüseyin ÇANKAL
Görevi/Unvanı
Açıklama
Şube Müdür
Ar-Ge Yöneticisi
Okul Müd. Yard.
Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi (Koordinatör)
Okul Müd. Yard.
Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi
Okul Müd. Yard.
Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi
Okul Müd. Yard.
Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi
Okul Müd. Yard.
Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi
Öğretmen
Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi
Öğretmen
Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi
Öğretmen
Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi
Öğretmen
Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi
b- İl MEM Üst Yöneticisi
Adana Millî Eğitim Müdürlüğünün üst yöneticisi İl Millî Eğitim Müdürü olup,
Stratejik Plân çalışmaları Millî Eğitim Müdürü ’nün onayı ile Stratejik Plan çalışmalarını
takip etmek, ekiplerden bilgi almak ve çalışmaları yönlendirmek üzere “İl Millî Eğitim
Müdürlüğü Stratejik Planlama Üst Kurulu” kurulmuştur.
c- İl MEM Stratejik Planlama Üst Kurulu
Adana İl Millî Eğitim Müdürü başkanlığında, Stratejik Plan çalışmalarını takip ve
koordine etmek, ekiplerden bilgi almak ve çalışmaları yönlendirmek üzere “İl Millî Eğitim
Müdürlüğü Stratejik Planlama Üst Kurulu” kurulmuştur. Stratejik Planlama Üst Kurulu şu
isimlerden oluşmaktadır.
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
Tablo 2. İl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Üst Kurulu
ADANA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN ÜST KURULU
S.No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
22
23
Adı-Soyadı
Turan AKPINAR
Ersan YAŞKEÇELİ
Mehmet ÇALIŞKAN
Hayati KOCA
Murat BİLAL
Ömer OFLAZ
Kazım BARAN
Mustafa YAYLACI
Mustafa ZİNCİRKIRAN
Ahmet OFLAZ
Şeref İÇOĞLU
Beyali ÖZLİ
Abdulhalik DEMİR
Mustafa KOCACIK
Nasıf ÖNDER
Abdurrahman ATEŞMEN
Bedrettin UÇKAÇ
İzzettin AYDIN
Mehmet KAPLAN
Görevi/Unvanı
İl Milli Eğitim Müdür
İl Eğitim Denetmenleri Başkanı
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Şube Müdürü
Şube Müdürü
Şube Müdürü
Şube Müdürü
Şube Müdürü
Şube Müdürü
Şube Müdürü
Şube Müdürü
Şube Müdürü
Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü
Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürü
Açıklama
Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
d- İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
Stratejik Planlama Üst Kurulu yaptığı ilk toplantıda ilimizin Stratejik Planı’nın
hazırlanmasında yapılacak işler konusunda planlama ve hazırlık çalışmaları görüşülmüş,
Stratejik Planlama çalışmalarının yürütülmesi ve Üst Kurul’a belirli dönemlerde rapor
sunmak, Üst Kurul’un önerileri doğrultusunda çalışmaları yürütmek üzere “İl MEM
Stratejik Plan Ekibi” oluşturulmasına karar verilmiştir. Bölüm şeflerinin bölümlerindeki iş
ve işlemlere vakıf olmaları nedeniyle Ekip oluşturulurken tüm bölüm şefleri ekibe dahil
edilmiştir. Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Koordinasyon Ekibine bölüm
şefleri dahil edilerek Stratejik Planlama Ekibi oluşturulmuş olup isimler Tablo 3 de
verilmiştir.
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
Tablo 3. İl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Ekibi
ADANA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ
S.
No
Adı-Soyadı
Görevi/Unvanı
Açıklama
1
Mustafa ZİNCİRKIRAN
Şube Müdür
Ar-Ge Yöneticisi
2
Sezai SARPKAYA
Okul Müd. Yard.
Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi (Koordinatör)
3
Hazım İŞCAN
Okul Müd. Yard.
Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi
4
Mahmut KÖK
Okul Müd. Yard.
Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi
5
Selami DURMUŞOĞLU
Okul Müd. Yard.
Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi
6
Hacı Ali SARI
Okul Müd. Yard.
Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi
7
Altunay ÇELİK
Öğretmen
Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi
8
Emine ŞAHİN
Öğretmen
Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi
9
Türker GÜMÜŞAY
Öğretmen
Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi
10
Hüseyin ÇANKAL
Öğretmen
Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi
11
Mukaddes KASAP
Bölüm Şefi
Bilgi İşlem Ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri
12
Bülent BAĞIRAN
Bölüm Şefi
Destek Hizmetleri
13
Sevgi ÇİNÇİK
Bölüm Şefi
Destek Hizmetleri
14
Cemil YOLCU
Bölüm Şefi
Din Öğretimi Hizmetleri
15
Ahmet GÜVERCİN
Bölüm Şefi
Eğitim Denetmenleri Başkanlığı
16
Suphi YİLANLİ
Bölüm Şefi
Eğitim Denetmenleri Başkanlığı
17
İbrahim ÖZTÜRK
Bölüm Şefi
Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri
18
Erkal DEMİR
Bölüm Şefi
Hukuk Hizmetleri
19
Ahmet ARSLAN
Bölüm Şefi
İnsan Kaynakları Yönetimi Hizmetleri
20
Gül KÖROĞLU
Bölüm Şefi
İnsan Kaynakları Yönetimi Hizmetleri
21
Hasan YILDIZ
Bölüm Şefi
İnsan Kaynakları Yönetimi Hizmetleri
22
Lütfiye ŞAKİR
Bölüm Şefi
İnsan Kaynakları Yönetimi Hizmetleri
23
Nalan ARSLAN
Bölüm Şefi
İnsan Kaynakları Yönetimi Hizmetleri
24
Salim TOLUNAY
Bölüm Şefi
İnşaat- Emlak Hizmetleri
25
Süleyman TALAY
Bölüm Şefi
İnşaat- Emlak Hizmetleri
26
Nuray BİLGİÇ
Bölüm Şefi
Mesleki Ve Teknik Eğitim Hizmetleri
27
Fatma MUTLU
Bölüm Şefi
Orta Öğretim Hizmetleri
28
Mehmet SARIBOĞA
Bölüm Şefi
Özel Büro
29
Leyla KILLIOĞLU
Bölüm Şefi
Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri
30
Mahmut TOPRAKÇI
Bölüm Şefi
Özel Öğretim Kurumları Hizmetleri
31
Vildan ELCAN
Bölüm Şefi
Özel Öğretim Kurumları Hizmetleri
32
Ali OĞUZ
Bölüm Şefi
Sivil Savunma
33
Muhammet USLU
Bölüm Şefi
Strateji Geliştirme Hizmetleri
34
Nilüfer KOÇAK
Bölüm Şefi
Temel Eğitim Hizmetleri
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
1.1.1. İHTİYAÇLARIN TESPİTİ
Oluşturulan ekip üyeleriyle yapılan stratejik planlama bilgilendirme toplantısında
Stratejik Planla ilgili düzeyleri sorularak eksik alanları ortaya konulmuştur. Özellikle stratejik
planlama kavramlarına ve süreç konularında eksikleri tespit edilmiştir. Stratejik planlama
çalışma grubu öncelikle planlama çalışmalarında kendilerine yol gösterecek bilgi eksikliğini
gidermek amacıyla eğitim faaliyetleri organize edilmiştir. Daha önce bu çalışmalara
katılmamış arkadaşlar olmak üzere tüm çalışma grubuna aşağıdaki dokümanlar çıkartılarak
incelenmesi ve diğer ekip üyelerine sunmaları sağlanmıştır.
 Kamu Kuruluşları İçin Stratejik planlama Kılavuzu-DPT
 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 Yönetmeliği
 Onuncu beş yıllık kalkınma planı
 Orta Vadeli Program
 62. Hükümet Programı
 Katılım Öncesi Ekonomik Program (2013-2015)
 Çukurova Bölge Planı (Çukurova Kalkınma Ajansı – 2014-2023)
 18. Milli Eğitim Şura Kararları
 MEB 2015 – 2019 Stratejik Plan Hazırlık Programı
İl MEM Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığının düzenlediği Stratejik Yönetim ve Planlama hizmetiçi seminerlerine
alınmıştır.
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
1.1.2 ZAMAN PLANI
Tablo 4. 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlama Takvimi
2013
SN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
YAPILACAK ÇALIŞMA
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi ve Stratejik Planlama Üst
Kurulunun Oluşturulması
Stratejik
Plan
Hazırlık
Programın
görünürlük
çalışmalarının web sayfasında yapılması, ilgili belgelerin
Adana MEM web sayfasında yayımlanması
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi ve Üst Kurul üyelerinin
stratejik planlama konusunda hizmet içi eğitimden
geçirilmesi
Tarihsel Gelişim ve Mevzuat Analizi
İl MEM Stratejik Plan Üst Kurulu ve Stratejik Planlama
Ekibi Durum Analizi Hazırlık Toplantısı
Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler, Kurum içi ve kurum
dışı analizler (Paydaş Analizi, Örgütsel Yapı, Teknolojik
Düzey, İnsan Kaynakları, Mali Kaynakların araştırılması,
PEST, GZFT vb. analizler)
Üst politika belgelerinin incelenmesi ve Gelişim
Alanlarının Belirlenmesi
İl MEM Stratejik Plan Üst Kurulu ve Stratejik Planlama
Ekibi Durum Analizi Değerlendirme Toplantısı
Tamamlanan Durum Analizi çalışmasının SGB’ye
gönderilmesi
İlçe MEM ve Okul/Kurum Stratejik Planlama Ekiplerine
Stratejik Planlama Eğitimlerinin verilmesi
Misyon-Vizyon-Temel İlke ve Değerlerin Belirlenmesi
İl MEM Stratejik Plan Üst Kurulu ve Stratejik Planlama
Ekibi Geleceğe Yönelim Hazırlık Toplantısı
Temaların Belirlenmesi, Stratejik Amaçlar, Stratejik
Hedefler ve Performans göstergeleri
Stratejiler, Faaliyet, projeler ve Maliyetlendirme
İzleme ve Değerlendirme
İl MEM Stratejik Plan Üst Kurulu ve Stratejik Planlama
Ekibi Geleceğe Yönelim Değerlendirme Toplantısı
İlçe MEM, Okul ve Kurumlara Stratejik Planlama
Sürecinde Danışmanlık ve Rehberlik Yapılması
İlçe, Okul ve Kurumlardan Gelen Stratejik Planların incelenerek,
hedefler bağlamında İl MEM planının revize edilmesi
Son şekli verilen İl MEM Stratejik Planının
değerlendirilmek üzere SGB’ye gönderilmesi
İl MEM Stratejik Planının düzeltme, onay ve yayım
işlemlerinin yapılması
EYLÜL
EKİM
2014
KASIM
ARALIK
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
.
.
.
30.09.2014
EKİM
KASIM
.
30.11.2014
ARALIK
30.09.2013
31.10.2013
31.12.2013
31.01.2014
31.01.2014
28.02.2014
28.02.2014
28.02.2014
28.02.2014
.
31.03.2014
31.03.2014
31.03.2014
30.04.2014
30.04.2014
31.05.2014
31.05.2014
.
12.12.2014
31.12.2014
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
1.1.1. HAZIRLIK PROGRAMI
Stratejik Plan Hazırlama Programı, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan
Modeli, SP iş akış şeması ve iş takvimine uygun olarak tamamlanmıştır. Kurum içi ve Kurum
dışı (çevre) analizi temel alan bir stratejik plan yaklaşımı esas alınmıştır.
Stratejik Planlama Sürecinin en önemli özelliği kurumsal misyon ve vizyona dayalı bir
süreç olmasıdır. Sürecin temel unsurlarından birisi de (G) güçlü ve (Z) zayıf yönler ile (F)
fırsat ve (T) tehditlerin yani kurumsal değerlendirme olan Kurum İçi Analiz ve Çevre
Analizine dayanmasıdır.
Kurumsal değerlendirme çalışmalarında, Kurum içi analiz çalışmaları ile kurumun
mevcut durumunu, çevre değerlendirme çalışmaları ile kurumu etkileyen dış faktörlerin tespiti
ve bunları dikkate alarak kendine özgü stratejiler ve hedefler belirlemesi öngörülmektedir.
Bu kapsamda, (kurumun her birimi bir üst düzeyin misyon, vizyon ve stratejilerine
uygun bir stratejik yapılanma içerisinde olması benimsenmiştir. Stratejik Plan kurumun üst
yönetimince belirlenen yöntem ve tercihlerle alt birimlerin yönlendirilmesi ve alt birimlerden
yukarıya bilgi akışı sağlanması yöntemi kullanılarak hazırlanmıştır.
Kurumun hedefleri doğrultusunda belirlenmiş olan birim ve alt birim hedefleri ile
faaliyetler/projelerin tüm aşamalarda hazırlanacak olan “Performans Programları” ile ilgili
birimlerde çalışan bireylerin hedeflerine dönüştürülerek, hem hedeflerin gerçekleştirilmesi
hem de izlenmesi yani hedeflere hangi oranda ulaşıldığını gösteren “Performans
Göstergelerinin” belirlenmesini ve bunların periyodik olarak izlenerek iyileştirmesi
sağlanacaktır. Performans programlarında ilgili hedefin gerçekleştirilmesine yönelik olan
faaliyetlerin neler olduğu, hangi birimin sorumluları tarafından faaliyetlerin
gerçekleştirileceği ve her faaliyetin başlama ve bitiş zamanları açık olarak belirtilecektir.
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
Model 1: Adana MEM Stratejik Plan Modeli
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
Şema 1: Stratejik Plan Akış Şeması
•HAZIRLIKLARIN TAMAMLANMASI VE ÇALIŞMA TAKVİMİNİN OLUŞTURULMASI
•ÇALIŞMA YÖNTEMİ VE TEMEL İLKELERİN BELİRLENMESİ
•SPÜK ÜYELERİNİN BELİRLENMESİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ
•SPKE VE SPE BELİRLENMESİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ
•SP EĞİTİMLERİNİN TAMAMLANMASI
•DURUM ANALİZ ÇALIŞMALARI
•PAYDAŞ ANALİZİ
GZFT ANALİZİ
•PAYDAŞ GÖRÜŞÜ VE RAPORLAMA
MEVZUAT ANALİZİ
ÜRÜN HİZMET ANALİZİ
•MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER, SA VE SH BELİRLEME
•MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER, SA VE SH'LERİN SPÜK'NA SUNULMASI
•PG, STRATEJİLER, FAALİYETLER VE PROJELERİN BELİRLENMESİ
•PG, STRATEJİLER, FAALİYETLER VE PROJELERİN SPÜK' SUNULMASI
•SA VE SH'LERDEN SORUMLU BİRİMLERİN BELİRLENMESİ
•MALİYETLENDİRME TABLOSUNUN OLUŞTURULMASI
•STRATEJİK PLANIN SPÜK'NA SUNULMASI
•STARTEJİK PLANIN STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLMESİ
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
BÖLÜM II
2. DURUM ANALİZİ
Durum analizi çalışmasında Müdürlüğümüzün tarihsel gelişimi, mevzuat analizi ve
yasal yükümlülükleri, faaliyet alanları ve hizmetleri, paydaş analizi, kurum içi analiz ve çevre
analizi yapılmıştır.
2.1. TARİHSEL GELİŞİM
2.1.1. ADANA İLİ TARİHÇESİ
Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin arasında, verimli sulak arazide kurulu Adana'nın tarihi;
coğrafi konumu nedeni ile M.Ö. 6000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Adana, antik Kilikya
Bölgesi'nin en önemli şehirlerinden birisidir. Hititler 'den Osmanlı'ya, gelmiş geçmiş birçok
medeniyetlerin beşiğidir. Yaygın görüşe göre Adana, adını Yunan mitolojisinden Gök tanrısı
Uranus'un oğlu Adanus 'dan almıştır. Ancak bu konuda başka muhtelif görüşler de ileri
sürülmüştür. Bir görüşe göre Adana'ya ait en eski yazılı kayıtlara ilk defa, Anadolu
yarımadasının en köklü uygarlıklarından biri olan Hititlerin kaya kitabelerinde
rastlanmaktadır.
Boğazköy metinleri olarak bilinen
M.Ö. 1650 yıllara tarihlenen bir Hitit
tabletinde, Adana havalisinden Uru Adania
yani Adana bölgesi olarak bahsedilmektedir.
Bu konuda sadece bu tablet dikkate alınacak
olsa bile Adana isminin en az 3640 yıllık bir
geçmişi vardır. Bir başka rivayete göre eski
çağlarda Seyhan nehri kıyılarının bol miktarda
söğüt ağacı ile kaplı olması ve bu ağacın
Mezopotamya kavimlerince And ağacı olarak
tanınması da kente Adana isminin verilmesinde etkili olmuştur. Yine başka bir görüşe göre,
ormanlık yörelerde yaşadığına inanılan Fırtına tanrısı Adad (Tesup) adının, ormanları bol
Toroslar ile Seyhan nehri bölgesinin oluşturduğu Adana yöresine isim olarak verilmiş
olduğuna inanılmaktadır. Fenikeliler de bölgeye efendi anlamına gelen tarım ve bitki tanrısı
Adonis'in adını vermişlerdir.
Adana ili; kuzeyinde Kayseri, doğusunda Osmaniye,
kuzeydoğusunda
Kahramanmaraş
güneydoğusunda
Hatay,
kuzeybatısında Niğde ve batısında Mersin illeri ve güneyinde
Akdeniz ile çevrilidir. Güneyi 160 km'yi bulan Akdeniz kıyılarıyla
sınırlanan ilin yüzölçümü 14.125 km²’dir. Şehir merkezinin denizden
yüksekliği 23 m olan Adana’nın Seyhan, Yüreğir, Çukurova,
Sarıçam, Karaisalı, Aladağ, Ceyhan, Feke, İmamoğlu, Karataş,
Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Tufanbeyli ve Yumurtalık olmak üzere 15
ilçesi bulunmaktadır. Türkiye'nin en gelişmiş tarım bölgesi olduğu
gibi, modern tarım ağaçlarının en çok kullanıldığı ildir. Yüz
ölçümünün % 39'u tarıma elverişli ve çok bereketlidir. Adana
gelişmiş bir ildir.
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
Bugün mevcut hava alanı, otoyol projeleri, Türkiye'nin en büyük Organize Sanayi
Bölgesi, Küçük Sanayi Siteleri, üniversiteleri, yeni açılan konut alanları, sağlık ve eğitim
kurumları vb. yeni atılımlarla gitmektedir. İl genelinde faaliyet gösteren ve Adana Sanayi
Odası'na kayıtlı, 10 ve daha üstünde işçi çalıştıran işyeri sayısı 732'dir.Verimli topraklar ve
coğrafi konumu nedeni ile tarih öncesi çağlardan başlayarak değişik ulusların akınına uğramış
bölgede Çukurova kültürünü bu uygarlıklardan parça parça biriktirilmiş taşlarla oluşturulmuş
bir yapı olarak tanımlamak mümkündür. Bir kültür sentezini oluşturan etkenler içinde Hitit
kültürü ağırlıklı bir yer tutmakla birlikte, diğer ulusların verdiği katkılarla da tarih boyunca
zenginleşmiştir
2.1.2. ADANA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARİHÇESİ
Osmanlı Devleti’nin son döneminde sosyal bunalımlı yönetimi sonucunda halk ile
ilişkileri derinden sarsılmıştır. Osmanlı yönetimi bozulan bu toplumsal düzeni yeniden
sağlamak için 1865 senesinde Çukurova’da reform yapmaya karar vermiştir. Eğitim alanında
çalışmaların hızlandırılması başlamıştır. 1865’te Osmanlı Hükümeti’nin Adana ve çevresine
Fırka-i Islâhiye orduları göndermiştir. Bu ordunun başında Ahmet Cevdet Paşa vardır.
Yapılan yenilikler sadece askeri alanda değil, eğitim alanında da olmuştur. Ancak eğitimde
modernleşme çalışmaları 1872 yılına kadar olmamıştır.
Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğünün tarihsel gelişim süreci ve yapısal dönüşümü,
diğer il millî eğitim müdürlüklerinde olduğu gibi, Türk Eğitim Tarihi’nin gelişimiyle birlikte
şekillenmiştir.
Osmanlı Eğitim Sistemi’nde 1856-1879 yılları arasında yapılan düzenlemeler reform
niteliği taşımaktadır. 17 Mart 1857 yılında Maarif-i Umumiyye Nezareti, bugünkü adıyla
Millî Eğitim Bakanlığı, kurulmuştur. 1869 yılından sonra artan talebin karşılanması için
vilayet teşkilatlarında yürütülen maarif (eğitim) işleri yeniden düzenlenmiştir. Merkez ile
taşra arasında bağlantıyı kuracak yardımcı kurumlara ihtiyaç duyulmuştur. Bu gerekliliğin
sonucu olarak vilayetlerde yavaş yavaş maarif müdürlükleri, meclisleri ve müfettişlikleri
kurulmaya başlanmıştır.
1870'lerden itibaren Adana'da eğitim-öğretimle ilgili ciddi çalışmalar yapılmaya
başlanmış ve mesleki beceriyi ön plan tutan ilk defa 1872 yılında eğitim-öğretim işlerinin
düzenli bir biçimde yürütülmesi için Vilâyet Ma’ârif Komisyonu'nun çalışmalarıyla "Vilâyet
Islahhane" komisyonu kurulmuştur. Bu komisyon ıslahhane öğrencilerine o günün şartlarında
bazı meslek dallarını öğretmektedir. Bu dönemde valiliğe bağlı olarak çalışan Merkez Vilâyet
Islâhhane tipik bir sanat okulu konumundadır. Bu okulda büro memuru, terzi ustası, kilimci
ustası, kunduracı ustası, Türkçe ve Ermenice okutan hocalar bulunmaktadır.
Medreselerin yanında Tanzimat’la birlikte başlayan yeni usûlle eğitim veren okulların
açılması faaliyetleri özellikle II. Abdulhamit’in eğitim meselesine verdiği önem neticesinde
memleketin her yanında olduğu gibi eğitim- öğretim alanında Adana’da da önemli gelişmeler
meydana gelmiştir.
Ziya Paşa’nın 1878-80 yılları arasında Adana valisi olmasından sonra burada eğitim
ve kültür alanında önemli atılımlar olmuştur. Ziya Paşa, Adana’da memurların Fransızca
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
öğrenmeleri için kurs açtırmıştır. Bu dönemde 1880 senesinde Adana’da orta okul eğitimi
veren Rüştiye Mektebi açılmıştır.
1880 yılında Adana’da okulların ıslahı için ıslah-ı mekatip komisyonu
oluşturulmuştur. Komisyonun Reisi Naip Efendi, birinci aza Mektûbî Beyefendi, ikinci aza
Müftü Efendi, Üçüncü aza ise Meclis İdarî Vilâyet başkatibi Rıza Efendidir. Adana’nın
merkezinde bu tarihte Adana Rüşdiye Mektebi, Birinci Numune Mektebi, ikinci Numune
Mektebi olmak üzere üç okul vardır.
Adana’da 1880’li yıllarda bulunan okullar şunlardır: Kadirli’de 1 Rüştiye Mektebi,
Kozan merkezinde 1 Rüştiye Mektebi, Mersin’de 1 Rüştiye Mektebi, Tarsus’ta 1 Rüştiye ve 1
Numune Mektebi bulunmaktadır. Bu dönemden itibaren Adana’da eğitimin modernleşmesi
çalışmalarına başlamıştır.
Adana vilâyeti ve vilâyete bağlı sancak ve kazalarda 1880- 1883’lü yıllardan itibaren
Ma'arif komisyonları oluşturulmuştur. Bu komisyonlarda şehrin ileri gelenleri ve eğitimle
ilgili direk alakalı olanlar yer almaktadır.
Adana’ya Ziya Paşa’dan sonra Abîdin Paşa vali olmuştur. Vali Abîdin Paşa zamanında
da Adana’da eğitim faaliyetleri devam etmiştir. 1882’de günümüzdeki Kız Lisesi’nin
bulunduğu yerde Askeri Rüştiye Mektebi açılmıştır. 1889 yılında Erkek Lisesi, 1910 yılında
Erkek İlköğretmen Okulu ve aynı yıl Bölge Ziraat Okulu açılmıştır. Ayrıca o yıllarda
günümüzdeki Tepebağ Lisesi’nin olduğu yerde bir kolej bulunmaktadır.
Abidin Paşa’nın Adana valiliği sırasında eğitim alanında yaptığı önemli çalışmalardan
birisi de Mülkiye İdadisi’dir. Bu okul, dönemin lisesidir. 1885 senesinde eğitime başlayan
Rüştiye Mektebi daha sonra 1889 senesinde İdadi kısmı açılarak öğrenci almaya başlamıştır.
Bu dönemde Adana Maarif İdaresi kurulmuş ve çalışmalara başlamıştır.
Adana Maarif İdaresi’nin 1880’li yıllarının sonlarındaki ilk teşkilatlanması şöyledir:
Maarif Müdürü Kenan Bey, muhasebe memuru Halis Efendi, yardımcı kâtip Mahmud
Bedii ve sandık emini de Kiragos Efendi’dir.
Maarif İdaresi’ne yardımcı olmak üzere Maarif Meclisi kurulmuştur. Bu meclisteki
görevlilerin listesi şöyledir:
Kenan Bey reis; Gergerizade Ali Efendi, Bağdadizade Abdurrahman, Halil Efendizade
İbrahim, Vilayet tercümanı Agah Bey, Parsehan Karebet Efendi, Mosi Efendi (Rum), Rupen
Efendi ve Boyacıyan Avedis Efendi (Ermeni) azalar; Mahmud Bedii Efendi kâtip ve Faruk
Efendi tahsildardır.
Adana’da eğitim-öğretim konusunda öncü kişilerden biri Vali Abidin Paşa’dır. Abidin
Paşa bugün Erkek Lisesi olarak bilinen İ’dadiyi açarak eğitime büyük katkı sağlamıştır.
“Abidin Paşa 1883 yılında “Askeri İ’dadi” adı altında Taş köprü başında okul inşaatını
başlattı. Hem rüşdiye ve hem de İ’dadi eğitimini birlikte verecek olan okulun orta kısmı 1885
yılında eğitime başladı. 1889 yılında ise 5 sınıflı İ’dadi statüsünde eğitime başladı. İlk müdür
Vekili Nabi Menemencioğlu’dur.
O dönemde Adana’da lise eğitimi veren okullardan biri de İdadi-i Mülkiye
Mektebi’dir. Okulun temelini Vali Abidin Paşa atmıştır.
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
Hamidiye Sanayi Mektebi, Adana Valisi Bahri Paşa zamanında 1900 yılında
açılmıştır. Günümüzdeki Endüstri Meslek Lisesi, Motor Meslek Lisesi, Ticaret Lisesi’nin
temeli olmuştur.
1900 yılında Adana Maarif Teşkilatı’nın idari yapılanması şöyledir:
Maarif Müdürü Ahmet Fevzi Efendi, Muhasebe Memuru Süleyman Fehmi Efendi, Maarif
Kâtibi Ahmet Muhtar Efendi, Muhasebe Memuru Yardımcısı Abdülkadir Efendi, Mübeyyiz
ve Mukayyed (arşiv kayıt) Muhammed Kemal Efendi, Avarız Kâtibi İzzet Efendi ve Sandık
Emini Abdülkadir Efendi’dir.
1900 yılındaki Maarif Meclisi şöyle teşkilatlanmıştır:
Ahmet Fevzi Efendi reis; Fehmi Efendi, Musa Kazım Efendi, İncirlizade Hüseyin
Efendi, Avedis Efendi, Urfalıyan Artin Efendi azalar ve Ahmet Muhtar Efendi kâtiptir.
Adana’da Hamidiye Sanayi Mektebi bulunmaktadır. Okulun Umumi Nazırı (fahri
başkanı) Adana Valisi Bahri Paşa’dır. İkinci fahri başkanı ise İbrahim Rasih Efendi’dir.
23 Eylül 1908 tarihinde ülke genelinde maarif müdürlükleri hakkında yeni bir
düzenleme yapılmış ve maarif müdürlükleri illerde derecelendirilmeye tabi tutularak üç
derece tespit edilmiştir.
Adana
Erkek
Öğretmen
(Darülmuallimin)
ve
Kız
Öğretmen
(Darülmuallimat) Okulları 1909 yılında üç
sınıflı ve yatılısız olarak açılmıştır.
Adana şehir merkezinde iç savaş
sırasında yetim kalan Ermeni çocukları için
1912 yılında Eytamhane adı verilen bir okul
açılıyor. 15 Mart 1923 tarihinde Mustafa
Kemal, Eytamhane okulunu ziyaret etmiştir.
Adana ve çevresinde de yabancı okullar da vardır. Bu okulların başını Tarsus
Amerikan Koleji çekmektedir. Bu kolej, 1888 senesinde Tarsus’ta Saint Paul Koleji adıyla
açılmıştır. 1893 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Bu kolejde Müslüman öğrenciler de
okumuşlardır. 1880’li yıllarda Haçin (Saimbeyli) Kız Koleji açılmıştır. Bu okulda Türk
öğrenciler de okumuşlardır. 1881 yılında Adana’da (Tepebağ) Amerikan koleji açılmıştır. Bu
okul Ermeni, Yahudi ve diğer yabancı gruplar için eğitim vermiştir.
Adana’da Cumhuriyet’ten önce İlkokul sayısı 60’a, ortaokul sayısı 7’ye ulaşmıştır.
İlkokul öğretmeni sayısı 90 ve öğrenci sayısı da 4000 civarındadır.
Cumhuriyet ile birlikte Türkiye’nin eğitim politikası değişmelere uğramıştır. Adana’da
bu değişimlerin yaşandığı bir yerdir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında Milli Eğitim
Bakanı Adana’dan İsmail Sefa ÖZLER olmuştur. Bu görevini 7 Mart 1924 tarihine kadar
yapmıştır.
1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması ile Adana'daki eğitim
kurumları da yeniden organize edilmiştir.
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
1926 yıllında Eğitim Bakanı Mustafa Necati
tarafından çıkarılan Teşkilât Yasası’yla Türkiye maarif
mıntıkalarına ayrılmış; valilikler birleştirilerek eğitim
bölgeleri oluşturulmuş ve her bölgenin eğitim-öğretim
işlerinin tamamının Bakanlığa bağlı bir “Maarif
Emiri”nin yönetimine verilmesi kararlaştırılmıştır.
Cumhuriyet ile birlikte Adana’da eski okullar
eğitimini devam ettirdiği gibi yeni okullar da açılmıştır.
Kökeni 1871 yılına dayanan Adana Sanayi Mektebi, Mithat Paşa’nın fikirlerinden
etkilen Adana Valisi Halil Paşa tarafından ıslahhane olarak inşa edilmiştir. Bu okul 1881
yılına doğru kapatılmıştır. 1900 yılında ise
tekrar açılmıştır. Olumsuz gelişmeler yüzünden
1924 yılında tekrar kapatılmıştır. 1942 yılında
ise bu binada Bölge Sanat Okulu olarak eğitim
çalışmalarına devam edilmiştir.
Cumhuriyet öncesi açılan ve eğitimini
günümüzde de devam ettiren Adana (Erkek)
Lisesi hala
etmektedir.
eğitim
ve
öğretimine
devam
Adana Kız ve Erkek Öğretmen Okulları,
Ziraat Mektebi de Cumhuriyet döneminde
faaliyet göstermiş eğitim kurumlarındandır.
1927 yılında Adana Muhtelit Ortaokulu,
1932 yılında Adana Kız Lisesi açılmıştır.
1940 yılından sonra da her kademede
okullar açılmış; 1973 yılında ise Çukurova Üniversite’si kurulmuştur. Cumhuriyetin
kuruluşunun 75. yılında Adana’da çeşitli kademelerdeki okul sayısı 1136’ya ulaşmıştır.
Günümüzde okul ve kurum sayısı 1224 olmuştur. Adana ilinde okur-yazarlık oranı yıllar
itibariyle sürekli artış göstermiştir.
Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Türkocağı Mah. Debboy Cad. Seyhan
Kaymakamlığı ve Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Olarak kullanılan binadan taşınarak
Ekim 1995’den itibaren Döşeme Mahallesi
Mücahitler Caddesi Yeni Valilik Binası’nda
hizmet vermeye devam etmektedir.
Müdürlüğümüz Valilik Binasının (B) (C)
bloklarında 4200 M2 alan içerisinde, zemin +3
katta ve toplam 78 odada hizmet vermektedir.
Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı
5 merkez, 10 taşra ilçe müdürlüğü
bulunmaktadır.
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
2.2. ORGANİZASYON ŞEMASI
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ
MÜDÜR
YARDIMCISI
MÜDÜR
YARDIMCISI
MÜDÜR
YARDIMCISI
ŞUBE MÜDÜRÜ
ŞUBE MÜDÜRÜ
ŞUBE MÜDÜRÜ
ŞUBE MÜDÜRÜ
ŞUBE MÜDÜRÜ
AR-GE BİRİMİ
ŞUBE MÜDÜRÜ
ASKE
PEK
MÜDÜR
YARDIMCISI
MÜDÜR
YARDIMCISI
ŞUBE MÜDÜRÜ
ŞUBE MÜDÜRÜ
ŞUBE MÜDÜRÜ
ŞUBE MÜDÜRÜ
BT REHBER ÖĞRETMENLER
İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ
MÜDÜR
YARDIMCISI
ŞUBE MÜDÜRÜ
ŞUBE MÜDÜRÜ
MAARİF
MÜFETTİŞLERİ
BAŞKANLIĞI
SİVİL SAVUNMA
UZMANI
AVUKAT
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
2.2.MEVZUAT ANALİZİ
Adana Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak sunulmuştur.
İŞLEMLER
Adaylık Hizmetleri ile İlgili İş ve
İşlemler
Terfi İntibak Hizmetleri ile İlgili İş
ve İşlemler
Emeklilik ve Borçlanma Hizmetleri
ile İlgili İş ve İşlemler
Sağlık ve İzin Hizmetleri ile İlgili İş
ve İşlemler
MEBBİS Hizmetleri ile İlgili İş ve
İşlemler
Sicil Hizmetleri ile İlgili İş ve
İşlemler
Disiplin Hizmetleri ile İlgili İş ve
İşlemler
Pasaport ile İlgili İş ve İşlemler
YASAL DOKÜMAN ADI
657 Sayılı DMK
YASAL DOKÜMAN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
54.55.56. ve 57. Maddeleri
Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel
RG: 27.6.1983 / 1809
Yönetmelik
657 Sayılı DMK
64.65.66.67.68.69.70.71. maddeleri
MEB Personel Genel Müdürlüğü İntibak
Bülteni
4286/90234
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
R.Gazete:17.6.1949/7235
657 Sayılı DMK
99.100.101.102.103.104.105.106.107.108. maddeleri
MEB Personeli İzin Yönergesi
16.01.2013 tarihli ve 34932 sayılı Makam Onayı
“İLSİS PROJESİ” konulu genelge
12.04.2002 Tarih ve 31 Sayılı
657 Sayılı DMK
109.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.121.1
22.123.mad.
Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği
R.Gazete: 18.10.1986, No: 19255
657 Sayılı DMK
124.125.126.127.128.129.130. 131. 132.
133.134.135.136. mad.
Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hk.
Yönetmelik
Resmi Gazete: 24.10.1982/17848
657 Sayılı DMK
5682 Sayılı Pasaport Kanunu
İçişleri Bakanlığı Emniyet Gn. Mud. yazısı
36/VI. mad.
Resmi Gazete: 24.07.1950/7564
175327 sayılı yazıları
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
İŞLEMLER
YASAL DOKÜMAN İLE İLGİLİ
AÇIKLAMALAR
YASAL DOKÜMAN ADI
Kısa Süreli Görevlendirme ile
İlgili İş ve İşlemler
657 Sayılı DMK
86.maddesi
Hizmetici Eğitim Hizmetleri ile
İlgili İş ve İşlemler
MEB Hizmetici Eğitim Yönetmeliği
04.01.1995 Tarih ve 22161 Sayılı Resmi Gazete
MEB’e Bağlı Öğretmen Evleri, Öğretmen
Öğretmen Evleri, Öğretmen
Lokalleri, Dinlenme Kampları ve Evi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen
Lokalleri ve Sosyal Tesisler Yönergesi
Lojman Tahsisi ile İlgili İş ve
İşlemler
Kamu Konutları Yönetmeliği
MEB Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama
Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Yönetici Atama, Yer Değiştirme,
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Ve
Yönetici Görevlendirme
Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin
(Vekâlet) ve Norm Kadro
Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik
Hizmetleri ile İlgili İş ve İşlemler
MEB yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek
ders saatlerine ilişkin
Branş Öğretmenleri Atama, Yer
Değiştirme, Norm Kadro ve
Sözleşmeli Öğretmen
Görevlendirme Hizmetleri ile
İlgili İş ve İşlemler
24 Nisan 2006 Tarih ve 1287 Sayılı Bakan Onayı
23.9.1984/18524 RG
Resmi Gazete:4 Ağustos 2013/28728
Resmî Gazete: 10.8.1999/23782
BKK 2006/11350
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Ve
Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin
Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik
Resmî Gazete: 10.8.1999/23782
MEB öğretmenlerinin atama ve yer
değiştirme yönetmeliği
Resmi Gazete: 06.05.2010/27573
MEB TTK’nın 119 ve 133 sayılı kararları
657 SAYILI DMK
4/b
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
İŞLEMLER
Sınıf Oğr. Atama, Yer
Değiştirme, Norm kadro
Sözleşmeli ve vekil Oğr.
Görevlendirme Hizmetleri ile
İlgili İş ve İşlemler
Okul Öncesi Öğrt. Atama, Yer
Değiştirme, Norm Kadro,
Sözleşmeli Öğretmen ve
Kadrosuz Usta Öğretici
Görevlendirme Hizmetleri ile
İlgili İş ve İşlemler
Diğer Personelin Atama, Yer
Değiştirme, Geçici Personel
(Özelleştirme) ve Kontenjan
Belirleme Hizmetleri ile İlgili İş
ve İşlemler
Kültür Hizmetleri ile İlgili İş ve
İşlemler
YASAL DOKÜMAN İLE İLGİLİ
AÇIKLAMALAR
YASAL DOKÜMAN ADI
MEB öğretmenlerinin atama ve yer
değiştirme yönetmeliği
Resmi Gazete: 06.05.2010/27573
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Ve
Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin
Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik
Resmî Gazete: 10.8.1999/23782
MEB TTK’nın 119 ve 133 sayılı kararları
657 Sayılı DMK
4/b ve 86.maddesi
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Ve
Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin
Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik
Resmî Gazete: 10.8.1999/23782
MEB öğretmenlerinin atama ve yer
değiştirme yönetmeliği
Resmi Gazete: 06.05.2010/27573
MEB TTK’nın 119 ve 133 sayılı kararları
MEB Okul Öncesi Genel Eğitimi Genel
Müdürlüğü’nün yazıları
04.08.2006 Tarih ve 2250 Sayılı
657 Sayılı DMK
R.Gazete: Tarih : 23/7/1965 Sayı: 12056
657 Sayılı DMK
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
4/b
8/c
MEB Personel Genel Md. Çalışma Takvimi
MEB Denklik Yönetmeliği
RG: 5.3.2004/25393
Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri Yönetmeliği
18/11/2012 tarihli ve 28471 sayılı Resmi Gazete
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
İŞLEMLER
YASAL DOKÜMAN ADI
MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
YASAL DOKÜMAN İLE İLGİLİ
AÇIKLAMALAR
Resmi Gazete: 27.08.2003/25212
MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği 7 Eylül 2014 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete
MEB Mesleki Acık Öğretim Lisesi
Yönetmeliği
Resmi Gazete: 24/12/2005/26033
MEB Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları
Yönergesi
KASIM 1999/2506 TD
MEB İlköğretim ve Orta Öğretim
Eğitim-Öğretim ve Öğrenci İşleri Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
Hizmetleri ile İlgili İş ve İşlemler
MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
Okul Öncesi Eğitimi Hizmetleri
ile İlgili İş ve İşlemler
Merkezi Sınav Hizmetleri ile
İlgili İş ve İşlemler
Öğrenci Sağlık Hizmetleri İle
İlgili İş ve İşlemler
RG: 13.1.2005/25699
7 Eylül 2014 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete
MEB Demokrasi Eğitimi ve Okul
Meclisleri Yönergesi
EYLUL 2004/2564 TD
MEB Mesleki ve Teknik Eğitim
Yönetmeliği
RG: 3.7.2002/24804
MEB Okul Öncesi Eğitim Kurumları
Yönetmeliği
Resmi Gazete: 08.06.2004/25486
MEB Okul Öncesi Eğitim Kurumları
Yönetmeliği
Resmi Gazete: 08.06.2004/25486
MEB Merkezi Sistem Sınav Uygulama
Yönergesi
KASIM 2000 / 2519 TD
MEB ile Sağlık Bakanlığı arasında
imzalanan “Okul Sağlığı Hizmetleri
İşbirliği Protokolü”
25.09.2008 Tarihli, MEB Sağlık İşleri Dairesi Bşk.
Yazısı 22.11.2005 Tarih ve 5522 Sayılı
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
İŞLEMLER
YASAL DOKÜMAN ADI
MEB’e Bağlı Orgun ve Yaygın Eğitim
Kurumlarında Bilgisayar Laboratuarlarının
Bilgi Teknoloji Sınıfları İle İlgili
Kurulması ve İşletilmesi ile Bilgisayar ve
İş ve İşlemler
Bilgisayar Koordinatör Öğretmenlerinin
Görevleri Hakkındaki Yönerge
Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği
MEB Orgun ve Yaygın Eğitim Kurumları
İzcilik Yönetmeliği
Okul İçi Beden Eğitimi, Spor ve
İzcilik Hizmetleri ile İlgili İş ve
İşlemler
15 Mart 1993/2378 TD
RG: 1.4.1991/20832
RG: 16/05/1992-21230
MEB Orgun ve Yaygın Eğitim Kurumları
İzcilik Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
--/01/1999 - 2496 TD
MEB Sosyal ve Kültürel Yarışmalar
Yönetmeliği
RG: 26.12.1995/22505
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik
ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği
RG: 8.7.2005/25869
Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak
Törenler Yönetmeliği
Öğrenci Eğitim Kampları Yönergesi
Orgun ve Yaygın Eğitim Kurumları Arası
Öğrenci Faaliyetlerine İlişkin Ödül ve
Disiplin Yönergesi
Bütçe-Muhasebe Hizmetleri ile
İlgili İş ve İşlemler
YASAL DOKÜMAN İLE İLGİLİ
AÇIKLAMALAR
Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri Yönetmeliği
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu
Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği
RG: 1.10.1981/17475
14/02/2001 / 45 B.K.K
Aralık 2007/2603 TD
18/11/2012 tarihli ve 28471 sayılı Resmi Gazete
Resmi Gazete 24.12.2003/25326
08.09.2007/26637 RG
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
İŞLEMLER
YASAL DOKÜMAN ADI
Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname
Özel Eğitim ve Rehberlik
Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
Hizmetleri İle İlgili İş ve İşlemler
Eğitim ortamlarında şiddetin önlenmesi ve
azaltılması strateji ve eylem planı (20062011+)
MEB Mesleki ve Teknik Eğitim
Yönetmeliği
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel
Çıraklık ve Yaygın Eğitim
Müdürlüğüne Bağlı Halk Eğitimi
Hizmetleri İle İlgili İş ve İşlemler Merkezlerindeki Yöneticiler Dışında
Görevli Diğer Personelin Görev, Yetki ve
Sorumlulukları ile Belge ve
Değerlendirmelere İlişkin Yönerge
MEB Mesleki ve Teknik Eğitim
Yönetmeliği
3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun
Mesleki ve Teknik Eğitim
Hizmetleri ile İlgili İş ve İşlemler Geçici 1'inci Ve 2'inci Mad.
Uygulanmasına İlişkin Yönerge
YASAL DOKÜMAN İLE İLGİLİ
AÇIKLAMALAR
Kanun Numarası 573 Kabul Tarihi 6.6.1997 23011
RG
31.05.2006/26184 RG HAZİRAN 2006/2585-EK
TD
MEB Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri
Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
RG: 03.07.2002/24804
TEMMUZ 2006/2586 TD
RG:03.07.2002/24804
EYLUL 2002/2540 TD
3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
Resmi Gazete19.6.1986 / 19139
Kabul Tarihi: 08.02.2007 14 Şubat 2007 Tarih ve
5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu
26434 sayılı Resmi Gazete
MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği 8.3.2008/26810 RG NİSAN 2008/2607 TD
Özel Eğitim Kurumları
Hizmetleri İle İlgili İş ve İşlemler 4857 Sayılı İş Kanunu
Resmi Gazete10.6.2003/25134
MEB Özel, Özel Eğitim Kursları
Yönetmeliği
RG: 22.7.2005/25883
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
İŞLEMLER
YASAL DOKÜMAN ADI
Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul
Pansiyonları Yönetmeliği
YASAL DOKÜMAN İLE İLGİLİ
AÇIKLAMALAR
RG: 3.12.2004/25659
RG:30.10.1983 / 18206
İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı
Yurt ve Burs Hizmetleri İle İlgili
veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara
Resmi Gazete19.6.1982 /17729
İş ve İşlemler
Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında
Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Resmi Gazete : 10.7.2008/26932
Yönetmeliği
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
Resmi Gazete: 22.1.2002/24648
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
R.Gazete : Tarih: 8/11/1983 Sayı: 18215
MEB APK Başkanlığının Genelgesi
2003/ 29 Sayılı
4842 Sayılı Gelir ve Kurumlar Vergisi
25088 RG 24 Nisan 2003
Kanunlarında Değişiklik Hakkındaki Kanun
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
Yatırım Hizmetleri İle İlgili İş Ve MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı
İşlemler
“Stratejik Planlama” konulu genelgesi
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanunu
“Onarım ve Tadilat Teklifleri İle
Harcamalarda Dikkat Edilmesi Gereken
Hususlar” konulu genelge
2006 Yılı ve 5437 Sayılı
19/06/2006 Tarih ve 2006/55 Sayılı
Resmi Gazete: 12.1.1961/10705
22 Ocak 2002 Tarih ve 24648 Sayılı Resmi Gazete
1999/49
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
İŞLEMLER
Taşımalı Eğitim Hizmetleri ile
İlgili İş ve İşlemler
YASAL DOKÜMAN ADI
MEB Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği
Resmi Gazete : 15.4.2000/24021
4734 sayılı Kamu İhale kanunu
Resmi Gazete22.1.2002/24648
Eğitim Araçları ve Donatım
Hizmetleri ile İlgili İş ve İşlemler MEB Eğitim Araçları Donatım Da. Bşk.
Genelgesi
Stratejik Planlama Hizmetleri ile
İlgili İş ve İşlemler
07.04.2006 Tarih ve 2006/29 Sayılı Ayniyat
Talimatnamesi
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu
Resmi Gazete24.12.2003/25326
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma
Usul ve Esasları İle Hakkında Yönetmelik
18.02.2006 Tarih ve 26804 Sayılı Resmi Gazete
MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı
“Stratejik Planlama” konulu genelgesi
19/06/2006 Tarih ve 2006/55 Sayılı
MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın
“Çalışmaların Birleştirilmesi ve AR-GE
birimi Kurulması” konulu genelgesi
“Toplam Kalite Yönetimi Uygulama
Yönergesi”
TKY Hizmetleri ile İlgili İş ve
İşlemler
YASAL DOKÜMAN İLE İLGİLİ
AÇIKLAMALAR
“MEB Taşra Teşkilatı TKY Uygulama
Projesi”
26/09/2008 Tarih ve 2008/68 Sayılı
Kasım 1999 Tarih ve 2506 Sayılı T.D.
Şubat 2002 Tarih ve 2533 Sayılı T.D.
“MEB TKY Uygulamaları Ödül Yönergesi” Ocak 2005 Tarih ve 2568 Sayılı T.D.
Arşiv Ve İdare Hiz. Gelen Evrak,
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve
Giden Evrak Ve Posta İle İlgili
Usuller Hakkında Yönetmelik
İş Ve İşlemler
RG: 2.12.2004/25658
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
İŞLEMLER
YASAL DOKÜMAN ADI
657 Sayılı DMK
Basın ve Halkla İlişkiler
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Hizmetleri ile İlgili İş ve İşlemler
Devlet Bakanlığının emirleri
YASAL DOKÜMAN İLE İLGİLİ
AÇIKLAMALAR
15. maddesi
24 Ekim 2003 Tarihli 25269 Sayılı Resmi Gazete
07.11.2001 Tarih ve 2791 Sayılı
MEB DIŞ İLİŞKİLER GENEL MD. “
Avrupa Birliği Eğitim Gençlik Programları” 30 Haziran 2004 Tarih ve 2004/52 Sayılı
konulu genelgesi
AB Gençlik Programları ve Proje İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel
Hizmetleri ile İlgili İş ve İşlemler Müdürlüğü “Hizmet Damgalı Pasaportlar”
konulu genelgesi
Kantin ve Acık Alan İşletmeleri
ile İlgili İş ve İşlemler
Sivil Savunma Hizmetleri İle
İlgili İş ve İşlemler
02/03/2006 Tarih ve 2006/21 Sayılı
Hükümetimiz ile Dünya Bankası arasında
imzalanan “ Orta Öğretim Projesi İkraz
Anlaşması”
28 Nisan 2006 Tarih ve 26152 Sayılı RG
MEB Okul-Aile Birliği Yönetmeliği
Resmi Gazete : 31.5.2005/25831
7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu
Resmi Gazete Tarihi: 13/06/1958
Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelik
Resmi Gazete: 26.7.2002/24822
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
İŞLEMLER
Teftiş, Rehberlik ve Soruşturma
Hizmetleri ile İlgili İş ve İşlemler
YASAL DOKÜMAN ADI
YASAL DOKÜMAN İLE İLGİLİ
AÇIKLAMALAR
657 Sayılı DMK
R.Gazete: Tarih : 23/7/1965 Sayı: 12056
1702 Sayılı İlk ve Orta Tedrisat
Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri
Hakkında Kanun
Resmi Gazete: 29.6.1930 /1532
4357 Sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan
İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi,
Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu
Resmi Gazete : 19.01.1943/5308
Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve
İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına
ve Oğr. Alacaklarına Dair Kanun
4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında
Kanun
R.Gazete : Tarih: 4/12/1999 Sayı: 23896
5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları
Kanunu
14 Şubat 2007 Tarih ve 26434 sayılı Resmi Gazete
5442 İl İdaresi Kanunu
18/06/1949 Tarih ve 7236 Sayılı Resmi Gazete
MEB İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları
Yönetmeliği
Resmi Gazete: 13.8.1999/23785
MEB İlk. Müfettişleri Bşk. Reh. ve Teftiş
Yönergesi
Tebliğler Dergisi ŞUBAT 2001/2521
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
1.4. FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLER
Adana Milli Eğitim Müdürlüğü’nün faaliyet alanları ile ürün ve hizmetleri aşağıdaki tabloda
ayrıntılı olarak sunulmuştur.
FAALİYET
ALANI-1
Hizmetler
EĞİTİM-ÖĞRETİM
A- Eğitimi Geliştirmeye Yönelik Hizmetler
 Eğitim öğretim programlarının uygulanması ve uygulama rehberleri
hazırlanması
 Ders kitapları, öğretim materyalleri ve eğitim araç-gereçlerine ilişkin
işlemler
 Eğitimde fırsat eşitliğini sağlanması,
 Eğitime erişimi teşvik edecek ve artıracak çalışmalar
 Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde verimliliği sağlanması,
 Eğitim kurumları ve öğrencilere yönelik araştırma geliştirme ve saha
çalışmalar
 Eğitim moral ortamının, okul ve kurum kültürünün ve öğrenme
süreçlerinin geliştirilmesi
 Eğitime ilişkin projeler geliştirilmesi, uygulanılması ve sonuçlarından
yararlanılması,
 Ulusal ve uluslararası araştırma ve projeleri takip edilmesi,
sonuçlarından yararlanılması,
 Kamu ve özel sektör eğitim paydaşlarıyla işbirliği içinde gerekli iş ve
işlemler
 Eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığa tekliflerde
bulunulması
 Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirilmesi ve iyi uygulamaları
teşvik edilmesi
B- Eğitim Kurumlarına Yönelik Hizmetler
 Eğitim ortamlarının fiziki imkânlarının geliştirilmesi
 Resmi eğitim kurumlarının açılması, kapatılması ve dönüştürülmesi
işlemleri
 Pansiyonlu okullarda öğrencilere barınma hizmeti sunulması
 Eğitim kurumları arasında işbirliğini sağlanması
 Eğitim kurumlarının idari kapasite ve yönetim kalitesinin geliştirilmesi
 Eğitim kurumlarının hizmet, verimlilik ve donatım standartlarının
uygulanması, yerel ihtiyaçlara göre standartlar geliştirilmesi ve
uygulanması,
 Eğitim kurumlarındaki iyi uygulama örneklerini teşvik edilmesi,
yaygınlaşması
 Eğitim kurumları arasındaki kalite farklılıkları giderecek tedbirler
alınması
 Kutlama veya anma gün ve haftalarının programlarını hazırlanması,
uygulanması,
 Öğrenci velileri ve diğer tarafların eğitime desteklerini sağlayıcı
faaliyetler
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
C- Öğrencilere Yönelik Hizmetler
 Rehberlik ve yöneltme/yönlendirme çalışmalar
 Öğrencilerin eğitim kurumlarına aidiyet duygusunu geliştirmeye
yönelik çalışmalar
 Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin ve başarı
değerlendirme iş ve işlemleri
 Öğrencilerin yatılılık ve burslulukla ilgili işlemleri
 Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, sportif ve izcilik
etkinliklerine ilişkin iş ve işlemleri
 Öğrencilerin okul başarısını artıracak çalışmalar yapılması, yaptırılması
 Öğrencilerin eğitim sistemi dışında bırakılmamasını sağlayacak
tedbirleri alınması
 Yurtdışında eğitim alan öğrencilerle ilgili iş ve işlemler
 Öğrencilerin okul dışı etkinliklerine ilişkin çalışmalar
 Sporcu öğrencilere yönelik hizmetleri planlanması, yürütülmesini
D- İzleme Ve Değerlendirmeye Yönelik Hizmetler
 Eğitim kurumu yöneticilerinin performanslarının izlenmesi ve
değerlendirilmesi,
 Eğitim öğretim programlarının uygulanılmasını izlenmesi ve
değerlendirilmesi,
 Öğretim materyallerinin kullanımını izlenmesi ve değerlendirilmesi,
 Öğretmen yeterliliklerini izlenmesi ve değerlendirilmesi
E- Temel Eğitime Yönelik Hizmetler
 Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırılması
 İlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesinin koordinesi
F- Ortaöğretime Yönelik Hizmetler
 Ortaöğretimden Yükseköğretime giriş sınavları ile ilgili kurum ve
kuruluşlarla işbirliği yapılması
G- Mesleki ve Teknik Eğitime Yönelik Hizmetler
 Mesleki ve teknik eğitim-istihdam ilişkisini yerelde sağlanması ve
geliştirilmesi,
 Mesleki ve teknik eğitimde çıraklık eğitimi ile ilgili iş ve işlemleri
yapılması,
 Meslekî ve teknik eğitimin yerel ihtiyaçlara uygunluğunu sağlanması
H- Din Öğretimine Yönelik Hizmetler
 Din kültürü ve ahlak bilgisi eğitim programlarının uygulanılmasını
sağlanması,
 Seçmeli din eğitimi derslerini takip edilmesi, uygulanılmasını
gözetilmesi,
 Din eğitiminde kullanılan ders kitabı ve materyallerin teminini
koordinesi
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
FAALİYET
ALANI-2
Hizmetler
ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK
FAALİYET
ALANI-3
Hizmetler
HAYAT BOYU ÖĞRENME
 Özel eğitimin yaygınlaşmasını ve gelişmesini sağlayıcı çalışmalar
 Özel eğitim programlarının uygulanma süreçlerini izlenmesi ve
değerlendirilmesi,
 Bilim sanat merkezleriyle ilgili iş ve işlemler
 Rehberlik ve araştırma merkezlerinin nitelikli hizmet verilmesinin
sağlanması
 Rehberlik ve araştırma merkezlerinin ölçme araçlarının sağlanması
 Mobil rehberlik hizmetleri
 Madde bağımlılığı, şiddet ve benzeri konularda toplum temelli destek
sağlanması
 Engelli öğrencilerin eğitim hizmetleri ile ilgili çalışmalar
 Rehberlik ve kaynaştırma uygulamaları
 Rehberlik servislerinin kurulmasına ve etkin çalışılmasına yönelik
tedbirler
 Özel yetenekli bireylerin tespit edilmesi ve özel eğitime erişimleri
 Özel yetenekli bireylerin eğitici eğitimlerini planlanması ve
uygulanması,
 Özel yetenekli birey eğitimine ilişkin araştırma, geliştirme ve planlama
çalışmalar
 Örgün eğitim alamayan bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirici
tedbirler
 Hayat boyu öğrenmenin imkân, fırsat, kapsam ve yöntemlerini
geliştirilmesi,
 Yetişkinlere yönelik yaygın meslekî eğitim verilmesini
 Öğrenme fırsat ve imkânlarını destekleyici çalışmalar
 Beceri ve hobi kursları ile kültürel faaliyetlerle ilgili iş ve işlemler
 Çocuk, genç ve aileler ile ilgili eğitim ve sosyo-kültürel etkinlikler
 Açık öğretim sistemi ile ilgili uygulamalar
 Edinilen bilgilerin denkliğine ilişkin iş ve işlemler
 Mesleki Yeterlilik Kurumuyla ilgili iş ve işlemler
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
FAALİYET
ALANI-4
Hizmetler
ÖZEL ÖĞRETİM
FAALİYET
ALANI-5
Hizmetler
BİLGİ İŞLEM VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ
 Özel eğitimin gelişmesini sağlayıcı çalışmalar
 Engellilerin özel eğitim giderleriyle ilgili iş ve işlemler
 Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında yer alan kurumların
açılış, kapanış, devir, nakil ve diğer iş ve işlemler
 Özel yurtlara ilişkin iş ve işlemler
 Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin sınav, ücret, burs, diploma,
disiplin ve benzeri iş ve işlemler
 Azınlık okulları, yabancı okullar ve milletlerarası okullara ilişkin iş ve
işlemler
 Özel okulların arsa tahsisi ile teşvik ve vergi muafiyetiyle ilgili iş ve
işlemler
 Kursiyerlerin sınav, ücret, sertifika ve benzeri iş ve işlemler
 Özel öğretim kurumlarını ve özel yurtları denetlenmesi, sonuçları
raporlanması
 Özel eğitim ve özel öğretim süreçlerini izlenmesi ve değerlendirmesi,
 Ölçme ve değerlendirme iş ve işlemleri
 Sınavların uygulanması ve güvenliği ile ilgili organizasyon
 Sınav komisyonlarının sekretarya işlemleri
 Öğretim programlarını teknik yönden izlenmesi ve değerlendirilmesi,
 Eğitim faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik teknik çözümlere ve
yerel ihtiyaçlara dayalı uygulama projeleri geliştirilmesi ve
yürütülmesi,
 Yenilikçi eğitim ve teknoloji destekli eğitim uygulamaları için yenilikçi
çözümler hedefleyen proje ve araştırmalarda birimlere ve resmi ve özel
kurumlara ilişkin iş ve işlemler
 Eğitim araç ve ortam standartlarının uygunluk testlerine ilişkin işlemler
 Uzaktan eğitim ile ilgili iş ve işlemler
 Eğitim bilişim ağının işletilmesi ve geliştirilmesi, erişim ve paylaşım
yetkilerini yönetilmesi,
 Tedarikçilerin eğitim materyalleri ve e-içerik projelerini incelenmesi ve
değerlendirilmesi,
 Eğitim teknolojileriyle ilgili bütçe ve yatırım planlamalarını yapılması,
 Bilişime ilişkin Bakanlık ve diğer birim projelerine ilişkin işlemler
 Kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretilmesi
 Haberleşme, veri ve bilgi güvenliğini sağlanması
 Eğitim bilişim ağının kullanımının yaygınlaştırılması
 Bilişim hizmetlerine ve internet sayfalarına ilişkin iş ve işlemler
 Elektronik imza ve elektronik belge uygulamalarına ilişkin işlemler
 Bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacının karşılanmasına destek sağlanması
 İstatistikî verilerin saklanılmasına ilişkin teknik iş ve işlemler
 Çağrı sistemleri kurulmasına ve işletilmesine ilişkin iş ve işlemler
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
FAALİYET
ALANI-6
Hizmetler
STRATEJİ GELİŞTİRME
FAALİYET
ALANI-7
Hizmetler
HUKUK
 İl düzeyinde iş takvimini hazırlanması
 İl stratejik planlarını hazırlanması, geliştirilmesi ve uygulanılması
 Hükümet programlarına dayalı eylem planı ile ilgili işler
 Kalkınma planları ve yılı programları ile ilgili işlemler
 Hizmetlerin etkililiği ile vatandaş ve çalışan memnuniyetine ilişkin
çalışmalar yapılması,
 Bütçe ile ilgili iş ve işlemleri
 Ayrıntılı harcama programını hazırlanması,
 Nakit ödemelerin planlanmasını yapılması, ödemelerin izlenmesi,
 Malî durum ve beklentiler raporunu hazırlanması,
 Kamu zararı ile ilgili iş ve işlemler,
 Yatırımlarla ilgili ihtiyaç analizlerini yapılması, verileri hazırlanması,
 Performans programıyla ilgili iş ve işlemler
 Okul aile birlikleri ile ilgili iş ve işlemler
 Eğitim kurumu bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarını tespit
edilmesi,
 İstatistikî verileri toplanması, güncelleştirilmesi, analiz edilmesi ve
yayınlanması,
 Eğitim kurumları, yönetici, öğretmen ve çalışanlar için belirlenen
performans ölçütlerinin uygulanmasını izlemesi, geliştirmesi ve
uygulanması,
 Araştırma geliştirme faaliyetleri
 Eğitime ilişkin projeler hazırlanması, uygulanması,
 İlçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumlarının proje hazırlama
ve yürütme kapasitesini geliştirici çalışmalar yapılması,
 Araştırma ve uygulama projelerinde finansal ve malî yönetimi
izlenmesi
 Malî, hukukî ve fikrî haklar konusundaki uyuşmazlıklara ilişkin iş ve
işlemler
 Adlî ve idarî davalar ile tahkim yargılaması ve icra işlemlerinde
Valiliğin veya Kaymakamlığın temsil edilmesi
 Dava ve icra işlemlerini yürütülmesi, anlaşmazlıkları önleyici hukuki
tedbirleri alınması,
 Hizmet satın alma yoluyla yaptırılan dava ve icra takiplerini izlenmesi
ve denetlenmesi,
 Soruşturma ve inceleme raporlarına ilişkin iş ve işlemler
 Disiplin kuruluna girecek dosyaların iş ve işlemler
 Adlî ve idarî makamlardan gelen ön inceleme iş ve işlemler
 İdarî, adlî ve icra davalarıyla ilgili yazışmalar
 İdarî ve adlî itirazlar ile ilgili iş ve işlemler
 Mevzuat ve hukuki konularda birimlere görüş bildirilmesi
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
FAALİYET
ALANI-8
Hizmetler
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
FAALİYET
ALANI-9
Hizmetler
DESTEK
 İnsan kaynaklarıyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar
yapılması,
 Norm kadro iş ve işlemleri
 Özlük dosyalarının muhafazası
 Özlük ve emeklilik iş ve işlemleri
 Disiplin ve ödül işlemlerinin uygulamaları
 Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırılması işlemleri
 Yöneticilik formasyonunun gelişmesini sağlayıcı faaliyetler
 Personelin eğitimlerine ilişkin iş ve işlemler
 Aday öğretmenlerin uyum ve adaylık eğitimi programlarını
uygulanması,
 Öğretmen yeterliliği ve iş başarımı düzeyini iyileştirici hizmet içi
eğitimler yapılması,
 Öğretmen yeterliliklerine ilişkin Bakanlığa geri bildirim ve önerilerde
bulunulması,
 Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine yönelik ulusal ve uluslararası
gelişmeleri izlenmesi,
 Öğretmenlerin meslekî gelişimiyle ilgili araştırma ve projeler yapılması
ve uygulanması,
 Öğretmenlerin meslekî gelişimine yönelik yerel düzeyde etkinlikler
düzenlenmesi,
 Yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin atama, yer değiştirme,
askerlik, alan değişikliği ve benzeri iş ve işlemler
 Personelin pasaport ve yurt dışı iş ve işlemleri
 Sendika ve konfederasyonların il temsilcilikleriyle iletişim sağlanması,
 Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamındaki görevlerin
yürütülmesi
 Yayın faaliyetlerinin yürütülmesi,
 Ders araç ve gereçleri ile donatım ihtiyaçlarını temini
 Ücretsiz Ders Kitabı Temini Projesini yürütülmesi,
 Taşınır ve taşınmazlara ilişkin iş ve işlemler
 Depo iş ve işlemleri
 Lojmanlar ile ilgili iş ve işlemler
 Kurum Yemekhanesi iş ve işlemleri
 Öğretmenevleri ve sosyal tesislerle ilgili iş ve işlemler
 Döner sermaye iş ve işlemleri
 Temizlik, güvenlik, ısınma, aydınlatma, onarım ve taşıma gibi işlemler
 Satın alma iş ve işlemleri
 Tahakkuk işlemlerine esas olan onayları alınması ve ilgili diğer
işlemler
 Genel evrak ve arşiv hizmetleri
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
FAALİYET
ALANI-10
Hizmetler
İNŞAAT VE EMLAK
 Yapım programları ile ilgili iş ve işlemler
 Bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarının önceliklere göre
karşılanması,
 Onaylanan yapım programlarının ve ek programların uygulanılmasına
ilişkin iş ve işlemler
 Halk katkısı ile yapılacak eğitim yapılarına ilişkin iş ve işlemlere
ilişkin iş ve işlemler
 Yatırım programı yapı yatırımlarının ihale öncesi hazırlıklarına ilişkin
iş ve işlemler
 İhale edilen yatırımları izlenmesi, planlanan süre içerisinde hizmete
sunulmalarını sağlanması,
 Onarımlara ilişkin iş ve işlemler
 Yapılan ihalelere ait projelerin ödeneğe esas dosyalarının
hazırlanılmasına ilişkin iş ve işlemler
 Projelere göre idarî ve teknik ihale şartnamelerinin hazırlanılmasına
ilişkin iş ve işlemleri yürütmesi,
 Hak edişlere ilişkin iş ve işlemler
 Eğitim kurumlarının Toplu Konut İdaresi Başkanlığı veya inşaat işleri
ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırılmasına ilişkin iş ve
işlemler
 Yapıların mimarî ve mühendislik projelerinin yapılmasına ilişkin iş ve
işlemler
 Özel projeleri incelenmesi ve görüş bildirilmesi,
 Hazine mülkiyetinde olanlar dâhil, her türlü okul ve bina
kiralamalarına ilişkin iş ve işlemler
 Bakanlık binalarının eğitim kurumu olarak kiralanmasına ilişkin iş ve
işlemler
 Kamu kuruluşlarına tahsisli taşınmazların tahsisi veya devri işlemlerine
ilişkin iş ve işlemler
 Eğitim kurumlarının kamu-özel ortaklığı modeliyle yapımına ilişkin iş
ve işlemler
 Bakanlıkça yapımına karar verilen eğitim öğretim tesislerinin belirli
süre ve bedel üzerinden kiralama karşılığı yaptırılmasıyla ilgili işlemler
 Eğitim kurumlarının depreme karşı tahkiklerini yapılması ve
yaptırılması, güçlendirilecek eğitim kurumlarını tespit edilmesi ve
Bakanlığa bildirilmesi,
 Taşınabilir okulların yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemler
 Eğitim kurumlarına ilişkin kamulaştırma iş ve işlemleri
 Bakanlığa gerektiğinde kamulaştırma teklifi sunulması.
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
FAALİYET
ALANI-11
Hizmetler
ÖZEL BÜRO
 Protokol İşleri
 Randevu Talepleri
 Gezi ve Ziyaret Programları
 Günlük Programlar
 Resepsiyonlar
 Törenler
 Olurlar, Onaylar
 Birimler Arası Koordinasyonun Sağlanması
 Basın Yayın İş ve İşlemleri
 ALO 147 iş ve işlemleri
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
1.5. PAYDAŞ ANALİZİ
Paydaş analizinin yapılmasında; stratejik planlamanın temel unsurlarından biri olan katılımcılığın
sağlanabilmesi için Kurumumuzun etkileşim içinde bulunduğu tarafların görüşleri dikkate alınarak
stratejik planın sahiplenilmesine çalışılmıştır.
Stratejik Planlarda belirlenen paydaşların, görüşlerinin alınması ve sürece katılımının sağlanması
planın uygulanabilirliğini arttırmaktadır. Planlama sürecinde katılımcılığa önem veren kurumumuz
tüm paydaşların görüş, talep, öneri ve desteklerinin stratejik planlama sürecine dahil edilmesini
hedeflenmiştir.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün iç ve dış paydaşları ile ürün ve hizmetlerinin yararlanıcıları tespit
edilerek önceliklendirilmiş ve paydaş görüşlerinin alınma yöntemi ve stratejik plana nasıl
yansıtılacağına ilişkin bir paydaş görüş alma planı oluşturulmuştur. Bu plana göre, iç paydaşlarla
çeşitli mülakat, toplantı, anket ve atölye çalışmaları, ürün ve hizmetlerin yararlanıcısı olan dış
paydaşlarla mülakat ve anket yapılmıştır.
Paydaşın
Paydaşın
Kurum
Taleplerine
Faaliyetlerini
Verien
Etkileme
Önem
Derecesi
"Tam 5" "Çok 4", "Orta 3",
"Az 2", "Hiç 1"
1 İl Milli Eğitim Müdürü
X
2 Valilik (Vali, Eğitimden
NEDEN PAYDAŞ
HİZMET ALAN
DIŞ PAYDAŞ
İÇ PAYDAŞ
PAYDAŞLAR
SONUÇ
1,2,3 İzle / 4,5
Bilgilendir
1,2,3 Gözet /
4,5 Birlikte
Çalış
Lider
5
5
5
5
4
5
BilgilendirBirlikte Çalış
5
5
BilgilendirBirlikte Çalış
BilgilendirBirlikte Çalış
BilgilendirBirlikte Çalış
4 İl Milli Eğitim
X
Amaçlara ulaşmada
destek için işbirliği
yapılacak kurum
Amaçlara ulaşmada
destek için işbirliği
yapılacak kurum
Çalışanlar
5
X
Çalışanlar
4
4
BilgilendirBirlikte Çalış
BilgilendirBirlikte Çalış
BilgilendirBirlikte Çalış
BilgilendirBirlikte Çalış
X
Sorumlu Vali
Yardımcısı)
3 İl Sosyal Etüt ve Proje
Md./Sevgiye Uzanan
Eller)
6
7
8
9
10
11
12
müdürlüğü yöneticileri
(Müdür Yrd., Şube
Müdürleri)
İl Milli Eğitim Personeli
(Şef, Memur ve
hizmetli)
İlçe Milli Eğitim
Müdürleri
İlçe Milli Eğitim Şube
Müdürleri
İlçe Milli Eğitim
personeli (Şef, Memur
ve Hizmetli)
Okul kurum
yöneticileri (Müdür ve
Müdür Yrd.)
Öğretmenler (Son 1 yıl
içinde İl MEM'den
hizmet alan)
Stratejik Plan ve
Koordinasyon Ekibi
Ar-Ge Birimi
X
X
Yararlanıcı
5
5
X
X
Yararlanıcı
5
5
X
X
Yararlanıcı
4
4
X
X
Yararlanıcı
5
5
BilgilendirBirlikte Çalış
X
X
Yararlanıcı
4
4
BilgilendirBirlikte Çalış
X
Çalışanlar
4
4
X
Çalışanlar
4
4
BilgilendirBirlikte Çalış
BilgilendirBirlikte Çalış
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
13 Kaymakamlar (15 İlçe
X
14 İl Müftülüğü
X
15 İl Sağlık Müdürlüğü
X
16 Üniversiteler
X
17
Kaymakamı)
(Yöneticileri)
18
19
20
(Çukurova Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekan
ve Öğretim görevlileri,
Bilim ve Teknoloji
Üniversitesi
Yöneticileri)
Defterdarlık
(Yöneticileri)
Milli Emlak
İlgili Birim Yönetici ve
Memurları
Eğitim Sendika
Yöneticileri (Türk
Eğitim Sen, Eğitim Bir
sen, Eğitim Sen, eğitim
İş, Aktif Eğitim Sen)
İl Denetmenleri
(Başkan ve Başkan
Yardımcısı)
STK'lar (Eğitimle İlgili
STK'lar)
Amaçlara ulaşmada
destek için işbirliği
yapılacak kurum
Amaçlara ulaşmada
destek için işbirliği
yapılacak kurum
Amaçlara ulaşmada
destek için işbirliği
yapılacak kurum
Amaçlara ulaşmada
destek için işbirliği
yapılacak kurum
5
5
BilgilendirBirlikte Çalış
3
4
İzle-Birlikte Çalış
2
4
İzle-Birlikte Çalış
3
3
İzle-Gözet
X
Amaçlara ulaşmada
destek için işbirliği
yapılacak kurum
3
4
İzle-Birlikte Çalış
X
Çalışanlara destek
hizmeti sunan kurum
3
4
İzle-Birlikte Çalış
Çalışanlar
5
5
BilgilendirBirlikte Çalış
Amaçlara ulaşmada
destek için işbirliği
yapılacak kurum
Amaçlara ulaşmada
destek için işbirliği
yapılacak kurum
4
4
BilgilendirBirlikte Çalış
3
4
İzle-Birlikte Çalış
Yararlanıcı
4
5
Amaçlara ulaşmada
destek için işbirliği
yapılacak kurum
Amaçlara ulaşmada
destek için işbirliği
yapılacak kurum
Amaçlara ulaşmada
destek için işbirliği
yapılacak kurum
2
3
BilgilendirBirlikte Çalış
İzle-Gözet
4
4
BilgilendirBirlikte Çalış
3
4
İzle-Birlikte Çalış
Yararlanıcı
4
4
BilgilendirBirlikte Çalış
Üst Politika Belirleyici
Kurum
Amaçlara ulaşmada
destek için işbirliği
yapılacak kurum
5
5
BilgilendirBirlikte Çalış
2
3
İzle-Gözet
X
X
21 Emniyet Müdürlüğü
X
22
X
23
(TDP,Çocuk Şb, Trafik,
Bağımlılıkla Mücadele,
Terör)
Veliler (Sınıf Anneleri
,….)
Kültür ve Turizm İl
Müdürlüğü
(Yöneticileri)
X
24 Gençlik ve Spor İl
X
25 Aile ve Sosyal
X
26
X
Müdürülüğü
(Yöneticileri)
27
Politikalar İl Md ve
Bağlı Birimler
(Yöneticileri)
Özel Öğretim
Kurumları (Özel Okul,
Dershane, MTSK,
Rehberlik,
Rehabilitasyon)
Bakanlık ( … )
28 Muhtarlıklar
(Muhtarlar Birliği,
Eğitim Bölgesi
Muhtarları)
X
X
X
X
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
29 Sosyal Yardımlaşma ve
X
30 Öğrenciler (Okul
X
31
Dayanışma Vakfı
32
Öğrenci Meclis
Başkanı, 8. Sınıf
Öğrencileri, 12. sınıf
Öğrencileri, Ara sınıf
öğrencileri)
Kantinler (Kantinciler
Odası Yöneticileri,
Okul/Kurum
Kantincileri)
Servisler (Servisçiler
Odası, Okul
Servisçileri)
Amaçlara ulaşmada
destek için işbirliği
yapılacak kurum
Yararlanıcı
3
4
İzle-Birlikte Çalış
4
4
BilgilendirBirlikte Çalış
X
Bağlı okul ve
kurumlarda hizmet
sunucu
3
3
İzle-Gözet
X
Bağlı okul ve
kurumlarda hizmet
sunucu
Amaçlara ulaşmada
destek için işbirliği
yapılacak kurum
Yararlanıcı/Amaçlara
ulaşmada destek için
işbirliği yapılacak
kurum
Amaçlara ulaşmada
destek için işbirliği
yapılacak kişiler
Amaçlara ulaşmada
destek için işbirliği
yapılacak kurum
Amaçlara ulaşmada
destek için işbirliği
yapılacak kurum
Amaçlara ulaşmada
destek için işbirliği
yapılacak kurum
Amaçlara ulaşmada
destek için işbirliği
yapılacak kurum
Amaçlara ulaşmada
destek için işbirliği
yapılacak kurum
Amaçlara ulaşmada
destek için işbirliği
yapılacak kurum
Amaçlara ulaşmada
destek için işbirliği
yapılacak kurum
Amaçlara ulaşmada
destek için işbirliği
yapılacak kurum
Amaçlara ulaşmada
destek için işbirliği
yapılacak kurum
Amaçlara ulaşmada
destek için işbirliği
yapılacak kurum
3
3
İzle-Gözet
4
4
BilgilendirBirlikte Çalış
3
3
İzle-Gözet
4
4
BilgilendirBirlikte Çalış
4
4
BilgilendirBirlikte Çalış
4
4
BilgilendirBirlikte Çalış
3
3
İzle-Gözet
3
3
İzle-Gözet
3
3
İzle-Gözet
3
3
İzle-Gözet
3
3
İzle-Gözet
3
3
İzle-Gözet
3
3
İzle-Gözet
3
3
İzle-Gözet
33 Okul Aile Birlikleri
X
34 Yurtlar (Özel Öğrenci
X
35 Hayırseverler (Son 5
X
36 Adana Büyükşehir
X
37 Çukurova İlçe
X
38 Seyhan İlçe Belediyesi
X
39 Yüreğir İlçe Belediyesi
X
40 Sarıçam İlçe Belediyesi
X
41 Çukurova Kalkınma
X
42 Çevre ve Şehircilik İl
X
43 Yerel Basın Temsilcileri
X
44 Ulusal Basın Adana
X
45 Ulusal Ajans -
X
(Yönetim Kurulu
Üyeleri)
yurtları, Vakıf Yurtları)
Yılda Arsa-Bina
Bağışlayanlar)
Belediyesi
Belediyesi
Ajansı
Müdürlüğü
Temsilcileri
EuroDesk Adana
Temsilcileri
X
X
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
46 Jandarma Alay
X
47 Siyasi Parti İl
X
48 İl Afet ve Acil Durum
X
49 KOSGEP Adana Hizmet
X
50 Türkiye İş Kurumu
X
51 Gıda, Tarım ve
X
52 Nüfus ve Vatandaşlık
X
53 Tapu ve Kadastro İl
X
54 İl Dernekler
X
55 Adana Orman Bölge
X
56 Türk Telekom İl
X
57 Adana Organize Sanayi
X
58 Spor Federasyonları İl
X
59 Yeşilay Cemiyeti İl
X
60 Kızılay Derneği İl
X
61 TEMA Vakfı İl
X
62 Adana Valiliği SODES
X
Komutanlığı
Başkanlıkları
Müdürlüğü
Merkezi Müdürlüğü
Adana ….
Hayvancılık İl
Müdürlüğü
İşleri İl Müdürlüğü
Müdürlüğü
Müdürlüğü
Müdürlüğü
Müdürlüğü
Bölgesi Müdürlüğü
Temsilcilikleri
Temsilciliği
Başkanlığı
Temsilciği
Koordinasyon Birimi
Amaçlara ulaşmada
destek için işbirliği
yapılacak kurum
Amaçlara ulaşmada
destek için işbirliği
yapılacak kurum
Amaçlara ulaşmada
destek için işbirliği
yapılacak kurum
Amaçlara ulaşmada
destek için işbirliği
yapılacak kurum
Amaçlara ulaşmada
destek için işbirliği
yapılacak kurum
Amaçlara ulaşmada
destek için işbirliği
yapılacak kurum
Amaçlara ulaşmada
destek için işbirliği
yapılacak kurum
Amaçlara ulaşmada
destek için işbirliği
yapılacak kurum
Amaçlara ulaşmada
destek için işbirliği
yapılacak kurum
Amaçlara ulaşmada
destek için işbirliği
yapılacak kurum
Amaçlara ulaşmada
destek için işbirliği
yapılacak kurum
Amaçlara ulaşmada
destek için işbirliği
yapılacak kurum
Amaçlara ulaşmada
destek için işbirliği
yapılacak kurum
Amaçlara ulaşmada
destek için işbirliği
yapılacak kurum
Amaçlara ulaşmada
destek için işbirliği
yapılacak kurum
Amaçlara ulaşmada
destek için işbirliği
yapılacak kurum
Amaçlara ulaşmada
destek için işbirliği
yapılacak kurum
3
4
İzle-Birlikte Çalış
3
3
İzle-Gözet
3
3
İzle-Gözet
3
3
İzle-Gözet
3
3
İzle-Gözet
3
3
İzle-Gözet
3
3
İzle-Gözet
3
3
İzle-Gözet
3
3
İzle-Gözet
3
4
İzle-Birlikte Çalış
3
3
İzle-Gözet
4
4
BilgilendirBirlikte Çalış
4
3
Bilgilendir-Gözet
3
4
İzle-Birlikte Çalış
3
4
İzle-Birlikte Çalış
3
4
İzle-Birlikte Çalış
3
4
İzle-Birlikte Çalış
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
1.5.1. PAYDAŞ GÖRÜŞ ALMA SENARYOSU
Stratejik Planlama ekibimiz iç ve dış paydaşların görüş ve önerilerinin nasıl alınması gerektiğine karar vermiş ve bu konuda aşağıdaki tabloda
belirtilmiştir. Paydaş görüşü alma yönteminde anket, bireysel görüşme ve toplantı yöntemleri ortaya çıkmıştır. Ekipte görev dağılımı yapılarak
hangi paydaşla kimin nasıl ve hangi sıklıkta görüş alma zamanı belirlenmiş, paydaş görüş ve önerilerin alınmasında sistematiklik sağlanmıştır.
Paydaş Görüşü Alma
Yöntemi
Görüş Alacak Birim-Kişi
Görüş Alınma Süresi
5 - 5
Toplantı-Bireysel
Görüşme
Stratejik Planlamadan sorumlu
Şube Müdürü / SPK Ekibi
İhtiyaç Duyuldukça
Valilik (Vali, Eğitimden
Sorumlu Vali Yardımcısı)
5 - 5
Toplantı-Bireysel
Görüşme
İl MEM Müdürü ve İl MEM Şube
Müdürü
3 ay
İl Sosyal Etüt ve Proje
Md./Sevgiye Uzanan Eller)
İl Milli Eğitim müdürlüğü
yöneticileri (Müdür Yrd., Şube
Müdürleri)
İl Milli Eğitim Personeli (Şef,
Memur ve hizmetli)
4 - 5
Toplantı-Bireysel
Görüşme
SPK Ekibi
3 ay
5 - 5
Toplantı-Bireysel
Görüşme-Beyin
Fırtınası
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
Kılavuzdaki Takvim
doğrultusunda
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç Duyuldukça
5 - 5
Toplantı-Bireysel
Görüşme
İl MEM Müdürü ve İl MEM Şube
Müdürü
İlçe Milli Eğitim Şube
Müdürleri
5 - 5
Toplantı-Bireysel
Görüşme-Anket
Stratejik Planlamadan sorumlu
Şube Müdürü / SPK Ekibi
6 ay
İlçe Milli Eğitim personeli (Şef,
Memur ve Hizmetli)
4 - 4
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
Okul kurum yöneticileri
(Müdür ve Müdür Yrd.)
5 - 5
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
Öğretmenler (Son 1 yıl içinde
İl MEM'den hizmet alan)
4 - 4
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
Paydaş Adı
İl Milli Eğitim Müdürü
İlçe Milli Eğitim Müdürleri
Etki-Önem
Derecesi
4 - 4
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
4 - 4
Toplantı
Stratejik Planlamadan sorumlu
Şube Müdürü
Ayda bir
4 - 4
Toplantı
Stratejik Planlamadan sorumlu
Şube Müdürü
3 ayda bir
5 - 5
Bireysel GörüşmeAnket
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
3 - 4
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
2 - 4
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
Üniversiteler (Çukurova
Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dekan ve Öğretim görevlileri,
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Yöneticileri)
Defterdarlık (Yöneticileri)
Milli Emlak
İlgili Birim Yönetici ve
Memurları
Eğitim Sendika Yöneticileri
(Türk Eğitim Sen, Eğitim Bir
sen, Eğitim Sen, eğitim İş,
Aktif Eğitim Sen)
İl Denetmenleri (Başkan ve
Başkan Yardımcısı)
3 - 3
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
3 - 4
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
3 - 4
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
5 - 5
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
STK'lar (Eğitimle İlgili
STK'lar)
Emniyet Müdürlüğü
(TDP,Çocuk Şb, Trafik,
Bağımlılıkla Mücadele, Terör)
4 - 4
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
3 - 4
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
4 - 5
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
Stratejik Plan ve
Koordinasyon Ekibi
Ar-Ge Birimi
Kaymakamlar (15 İlçe
Kaymakamı)
İl Müftülüğü (Yöneticileri)
İl Sağlık Müdürlüğü
Veliler (Sınıf Anneleri ,….)
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
Kültür ve Turizm İl
Müdürlüğü (Yöneticileri)
2 - 3
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
Gençlik ve Spor İl
Müdürülüğü (Yöneticileri)
4 - 4
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
Aile ve Sosyal Politikalar İl Md
ve Bağlı Birimler (Yöneticileri)
Özel Öğretim Kurumları (Özel
Okul, Dershane, MTSK,
Rehberlik, Rehabilitasyon)
3 - 4
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
4 - 4
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
5 - 5
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
Muhtarlıklar (Muhtarlar
Birliği, Eğitim Bölgesi
Muhtarları)
Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı
Öğrenciler (Okul Öğrenci
Meclis Başkanı, 8. Sınıf
Öğrencileri, 12. sınıf
Öğrencileri, Ara sınıf
öğrencileri)
Kantinler (Kantinciler Odası
Yöneticileri, Okul/Kurum
Kantincileri)
Servisler (Servisçiler Odası,
Okul Servisçileri)
2 - 3
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
3 - 4
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
4 - 4
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
3 - 3
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
3 - 3
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
Okul Aile Birlikleri (Yönetim
Kurulu Üyeleri)
4 - 4
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
Yurtlar (Özel Öğrenci yurtları,
Vakıf Yurtları)
3 - 3
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
Hayırseverler (Son 5 Yılda
Arsa-Bina Bağışlayanlar)
4 - 4
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
Bakanlık ( … )
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
4 - 4
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
4 - 4
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
3 - 3
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
3 - 3
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
3 - 3
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
3 - 3
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
3 - 3
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
3 - 3
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
Ulusal Basın Adana
Temsilcileri
3 - 3
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
Ulusal Ajans - EuroDesk
Adana Temsilcileri
3 - 3
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
3 - 4
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
3 - 3
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü
3 - 3
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
KOSGEP Adana Hizmet
Merkezi Müdürlüğü
3 - 3
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
3 - 3
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
Adana Büyükşehir Belediyesi
Çukurova İlçe Belediyesi
Seyhan İlçe Belediyesi
Yüreğir İlçe Belediyesi
Sarıçam İlçe Belediyesi
Çukurova Kalkınma Ajansı
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü
Yerel Basın Temsilcileri
Jandarma Alay Komutanlığı
Siyasi Parti İl Başkanlıkları
Türkiye İş Kurumu Adana
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü
3 - 3
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İl
Müdürlüğü
3 - 3
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
Tapu ve Kadastro İl
Müdürlüğü
3 - 3
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
3 - 3
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
3 - 4
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
3 - 3
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
Adana Organize Sanayi
Bölgesi Müdürlüğü
4 - 4
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
Spor Federasyonları İl
Temsilcilikleri
4 - 3
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
3 - 4
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
3 - 4
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
3 - 4
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
3 - 4
Anketler, Görüşme
İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
İhtiyaç duyuldukça
İl Dernekler Müdürlüğü
Adana Orman Bölge
Müdürlüğü
Türk Telekom İl Müdürlüğü
Yeşilay Cemiyeti İl Temsilciliği
Kızılay Derneği İl Başkanlığı
TEMA Vakfı İl Temsilciği
Adana Valiliği SODES
Koordinasyon Birimi
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
Hem iç hem de dış paydaşlarımızın görüş ve önerileri sonucunda ortaya çıkan hususlar,
stratejik amaçların ve hedeflerin belirlenmesi ile öncelikli stratejik alanların tespitinde belirleyici
olmuştur.
a. İç Paydaşlardan verilerin toplanması ve değerlendirilmesi
Stratejik planlama ekibi tarafından hazırlanan ve 2015-2019 yılları arası faaliyetlerin
planlanmasını içeren stratejik planlama çalışmalarında iç paydaşlarımızın İl Millî Eğitim
Müdürlüğümüzün faaliyetlerini nasıl gördüklerine ilişkin görüşlerini içeren iç paydaş anketi
çalışmasına kurumda 1400 kişi katılmıştır. Anket, hem kağıda basılı şekilde uygulandığı gibi aynı
zamanda internet üzerinden online olarak da uygulanmıştır. Anketimiz Google Docs uygulaması ile
uygulanmıştır.
b. Dış Paydaşlardan verilerin toplanması ve değerlendirilmesi
Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğünün görev faaliyetlerini sürdürürken paylaşımda bulunduğu
62 paydaşını belirlemiştir. Bu paydaşlara hazırlanmış olan anketlerin nasıl yapılacağı önceden
belirlenmiş çıkartılan yol haritası kapsamında dış paydaşların görüşleri alınmıştır.
Anketlerin Google docs uygulamasından alınan veriler SPSS 19.0 programı yardımı ile analiz
edilmiştir.
İç ve dış paydaş analiz sonuçlarına göre paydaşlarımızın Müdürlüğümüzü nasıl gördüğü ortaya
konmuş, güçlü ve zayıf yönlerimizin belirlenmesinde oldukça faydalı olmuştur.
1.6. GZFT İLE KURUM İÇİ VE ÇEVRE ANALİZİ
1.6.1. KURUM İÇİ ANALİZ
Kurum içi analiz çalışmalarında; Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kurum yapısı, beşeri kaynakları,
kurum kültürü, teknolojik düzeyi ve mali kaynakları analiz edilmiştir.
a- Kurumun Yapısı:
14.09.2011-28054 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmümde Kararname ile Taşra Teşkilatlarının yapısı düzenlenmiştir.
Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğü yönetim ve organizasyonu 14.09.2011-28054 sayılı Millî Eğitim
Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükümleri doğrultusunda oluşturulmuştur.
İl ve ilçe millî eğitim müdürleri, Bakanlığın eğitim politikaları ve stratejik planlarını, mevzuat ve
programlar doğrultusunda yönetmek, yönlendirmek, denetlemek ve koordine ederek etkin ve verimli
bir şekilde yerine getirmek ile görevli ve sorumludurlar. İl ve ilçe millî eğitim müdürleri, bu
görevlerini il ve ilçe yöneticileri arasında yapacakları işbölümü çerçevesinde yürütür. İl millî eğitim
müdürleri bu görevlerin yürütülmesinde kendilerine yardımcı olmak üzere büro oluşturabilir.
İl millî eğitim müdür yardımcıları, sorumluluklarına verilen görevleri yapmak, hizmetler arasında
uyumlu işbirliği ve çalışma düzenini sağlamak, il müdürlüğü adına toplantılara katılmak, yazışmaları
ve belgeleri il müdürü adına imzalamak, il müdürlüğüne vekâlet etmek ve millî eğitim müdürü
tarafından verilen diğer görevleri yürütmekle görevli ve sorumludurlar.
İl ve ilçe millî eğitim şube müdürleri, sorumluluklarına verilen hizmetleri yürütmek, il veya ilçe
müdürlüğü adına toplantılara katılmak, yazışmaları ve belgeleri il veya ilçe müdürü adına imzalamak,
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
ilçe millî eğitim müdürlüğüne vekâlet etmek ve il veya ilçe millî eğitim müdürü tarafından verilen
diğer görevleri yürütmekle görevli ve sorumludurlar.
İl ve ilçelerde bulunan tesis müdürleri, tesislerle ilgili il millî eğitim müdürünün vereceği görevleri
mevzuat çerçevesinde yürütürler.
Millî eğitim hizmetlerinden talep ve şikâyetler konusunda bilgilendirme ve yönlendirme işleri ile
protokol iş ve işlemlerini yürütmek üzere il millî eğitim müdürüne bağlı olarak görev yapmak üzere
yeterli sayıda personelden oluşan büro oluşturabilir. İl millî eğitim müdürlüklerinde; Yazılı ve görsel
basında çıkan Milli Eğitim ile ilgili haberleri takip etmek, Valilik ve bakanlık makamına sunulması
gereken bilgi notlarını hazırlamak, Tekzib veya düzeltme yapılması gereken konularda hukuk işleri
şubesiyle birlikte gerekli işlemleri yapmak, Bilgi edinme başvurularının ilgili birimlerle koordine
ederek yanıtlanmasını sağlamak, Milli Eğitim Müdürlüğü web sayfasında yayınlanan yazıları,
haberleri, milli eğitim dergisi ve basın bültenlerini hazırlamakla sorumludurlar.
Tablo
ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN VE OKUL/KURUM SAYILARI RESMİ+ÖZEL
İLKOKUL
ORTAOKUL
GENEL ORTAÖĞRETİM
MESLEKİ VE TEKNİK
ORTAÖĞRETİM
YAYGIN EĞİTİM
19
17
30
17
-
4660
6439
730
OKUL ÖNCESİ
YAYGIN EĞİTİM
AÇIK LİSE
MESLEKİ VE TEKNİK
ORTAÖĞRETİM
GENEL ORTAÖĞRETİM
AÇIK İLKÖĞRETİM
ORTAOKUL
ÖZEL
4749
BAĞIMSIZ
ANAOKULLARI
İLKOKUL
OKUL ÖNCESİ
RESMİ
RESMİÖZEL
TOPLA
M
62
19
OKUL
563
342
-
107
60
-
-
2.125
BÜNYESİNDEKİ
1234-
-
474.930
-
21.737
1959
1075
264
43283
1259
-
65468
7943
-
153708
161933
10.312
ÖĞRETMEN/
UZMAN
ÖĞRETİCİ/
USTA
ÖĞRETİCİ
-
920
30155
ANASINIFLARI
+ SHÇEK
ÖĞRENCİ/
KURSİYER
Bu tabloda Mesleki teknik eğitim okulları içerisine alttür okul sayısı eklenmemiştir.
İlkokul ve ortaokul sayılarına; özel eğitim mesleki eğitim merkezlerinin 1. kademesinden 2. kademesinden okullar ilave edilmiştir.
Mesleki ve teknik eğitim okullarına yine özel eğitim mesleki eğitim merkezlerinin III. kademesinden okular ilave edilmiştir.
Bu veriler 18/03/2014 itibariyle Strateji Geliştirme Bölümüne bağlı İstatistik bürosundan alınmıştır.
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
b- Beşeri Kaynakları:
Tablo
İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ PERSONEL DURUMU
GÖREV ÜNVANI
TOPLAM
ASİL
VEKİL
BOŞ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ
1
1
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ
15
13
2
MAARİF MÜFETTİŞLERİ
1
1
BAŞKANI
MAARİF MÜFETTİŞLERİ
2
2
BAŞKAN YRD.
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR
6
6
YARDIMCISI
İL MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ
13
5
8
11
İLÇE MİLLİ EĞİTİM ŞUBE
44
23
10
1
MÜDÜRÜ
EĞİTİM DENETMENLERİ SAYISI
77
76
2
EĞİTİM UZMANI (ŞAHSA BAĞLI)
OKUL /KURUM YÖNETİCİSİ
ASİL
MEVCUT
İHTİYAÇ
MÜDÜR
943
585
403
MÜDÜR BAŞ YRD.
143
165
41
MÜDÜR YARDIMCISI
1538
1119
522
EĞİTİM ÖĞRETİM SINIFI
OLMASI GEREKLİ
MEVCUT
İHTİYAÇ
NORM
ÖĞRETMEN
25.201
21.691
3619
1-
Bu veriler 18/03/2014 itibariyle Strateji Geliştirme Bölümüne bağlı İstatistik bürosundan alınmıştır.
Tablo
GENEL İDARE, TEKNİK, SAĞLIK VE YARDIMCI HİZMETLER SINIFINDAKİ
PERSONELDURUMU
EĞİTİM ÖĞRETİM DIŞI PERSONEL DURUMU
PERSONEL GÖREV VE ÜNVANI
OLMASI
MEVCUT
İHTİYAÇ
GEREKLİ NORM
DURUM
1076
622
454
GENEL İDARE HİZMETLERİ
142
90
52
TEKNİK HİZMETLER SINIFI
49
11
38
SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI
1087
749
338
YARDIMCI HİZMETLER SINIFI
2354
1472
882
TOPLAM
DİĞER STATÜLER
TÜRÜ
MEVCUT
154
GEÇİCİ PERSONEL (657 4/C)
513
SÜREKLİ İŞÇİ
HİZMET SATIN ALIM YOLUYLA
TEMİZLİK ŞOFÖR GÜVENLİK
ÇALIŞTIRILAN PERSONEL SAYISI
400
0
1460
DERS KARŞILIĞI ÜCRETLİ ÖĞRETMEN
1-
Bu veriler 18/03/2014 itibariyle Strateji Geliştirme Bölümüne bağlı İstatistik bürosundan alınmıştır.
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
Tablo
ÖĞRETMEN DURUMU
DÖNEM
Kadrolu
(1)
1/4
Oranı
Ücretli
(2)
2/4
Oranı
Vekil
(3)
3/4
Oranı
Norm
Kadro
(4)
Mevcut
(5)
2010-2011
19156
85
728
3,23
-
-
22511
19884
2011-2012
19270
86
1323
5,88
-
-
22512
19886
2012-2013
20550
85
1470
6
-
-
24150
20,523
2013-2014
21.691
86
1460
6
-
-
25.201
21.691
1-
Bu veriler 18/03/2014 itibariyle Strateji Geliştirme Bölümüne bağlı İstatistik bürosundan alınmıştır.
c- Kurum Kültürü:
Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesinde temel alınan usul ve esaslar;
mevzuata, kurumsal hafızaya, mesleki değerler ile kurumsal ilkelere dayanmaktadır. Eğitimin
altyapısının oluşturulmasında geçmişten gelen bilgi ve deneyimlerin yazılı belgeler, talimatlar,
genelgeler, denetim sonuçları gibi basılı ve elektronik ortamlardaki kaynaklardan yararlanılmaktadır.
Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğünde iç ve dış iletişimde resmi iletişim araç ve yöntemleri
kullanılır. Her türlü yazışma “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelik” çerçevesinde yürütülmektedir. Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğü il genelinde hizmet
veren bir kurum olduğundan vatandaşların, belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının birçok talepleri
ile karşı karşıyadır. Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğü, taleplere cevap verirken, vatandaş ve hizmet
odaklı olarak çalışma anlayışını temel almıştır. Ayrıca, “Bilgi Edinme Kanunu“ çerçevesinde gerçek
ve tüzel kişilerin taleplerine de cevap verilmektedir.
Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğünün faaliyet alanlarındaki ulusal ve uluslararası gelişmeler takip
edilerek seminer, sempozyum ve eğitim çalışmalarına katılım sağlanmaktadır. Kurumun ana
faaliyetlerinde hizmet üreten işgücü profilinin geliştirilebilmesi için eğitim ihtiyacı tespit edilmekte ve
uygulanmaktadır. Ayrıca verilen hizmetiçi eğitimler ile aynı meslek grubundan personelin veya aynı
işleri yapan çalışanların arasında olumlu bağlar kurulması ve kurumsal aidiyetin gelişmesi
sağlanmaktadır.
Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğünün kurum içi iletişimi, İl Millî Eğitim Müdürü önderliğinde en
üst düzeyden en alt kademedeki çalışana kadar planlanmış ve sistematik olarak ele alınmıştır. Etkin bir
kurum içi iletişim ile kurumun amaç ve hedeflerinin çalışanlara doğru bir şekilde yansıtılması ile bu
doğrultuda iş süreçlerinin planlanması sağlanmıştır.
Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğünde uygulanan kurum içi iletişim, kurum çalışanlarına
kurumsal amaçlar, ulaşılmak istenen hedefler, görevler, yapılan faaliyetler ve karşılaşılabilen sorunlar
konusunda bilgi sağlamaktadır. Ayrıca çalışanlar, kurumun içinde bulunduğu mevcut durumu ve
kendilerinin kurum içindeki yerleri ve rollerini yine kurum içi iletişim faaliyetleri sayesinde
öğrenebilmektedirler. Kurumumuzda aktarılacak bilginin durumuna göre 3 iletişim türü
uygulanmaktadır.
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
Yukarıdan aşağıya iletişim ya da dikey iletişim, kurum içinde yukarıdan-aşağıya doğru bilgi
iletmek amacıyla çalışmaktadır. Bu tür iletişimle gelen bilgi daha çok kurumun ana politikaları,
stratejileri ve amaçları gibi konulara ilişkindir.
Aşağıdan yukarıya iletişim türünde mesajlar, kurumun alt kademelerinden yukarıya doğru
gönderilmektedir. Bu iletişimin yardımıyla yönetici, astların yaptıkları, çözülemeyen problemler,
bekleyen iyileştirmeler gibi konular hakkında bilgi sahibi olur. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz
tarafından geliştirilen ADABİS tüm okul ve kurumların her türlü bilgiyi girdikleri ve yukarıya
ilettikleri bir modül olarak bilgi toparlamada, bilgiye ulaşmada ve veri tabanı olarak kullanılmasıyla da
zaman kazandırmaktadır.
Yatay iletişim ise dinamik çevreler içinde bulunan kurumun başarılı olmasına en önemli katkıyı
getirir. Böylece ortaya çıkabilecek sorunların her sorumluluk düzeyinde çözülebilmesi mümkün
olabilmektedir.
Karar alma süreçlerinde etkinliğe ulaşmanın en önemli yollarından birisi toplantılardır. Bu
kapsamda İl Millî Eğitim Müdürü başkanlığında karar alma süreçlerinde sistematik bir yaklaşımla
periyodik toplantılar yapılır.
Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğü karar alma süreçlerinde katılımcı yöntemi benimsemiştir.
Katılımcı yönetimle, kurumu etkileyecek kararlarda, sadece belirlenen yöneticilerin değil, ayrıca
personelin katkısını da önemsemekte ve dikkate almaktadır. Katılımcı yönetimde belirlenmiş
yöneticiler karar almada ve onlar için cevap vermede hala en son sorumlu olan kişilerdir, ancak alınan
kararlardan etkilenecek personel üyelerin yönetimin karar alma sürecine aktif olarak gözlemlerini,
analizlerini, öneri ve tavsiyelerini sunmaları beklenir.
d- Teknoloji:
Eğitimde yeni teknolojilerin kullanılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik olarak liselerden
başlanmak üzere FATİH PROJESİ kapsamında etkileşimli tahtalar takılmış ve 9. Sınıf öğrencileri ile
öğretmenlere tabletleri dağıtılmıştır. FATİH projesinin eğitime entegrasyonu ile 10. Kalkınma
planındaki sınıf bazında seviye ölçme işlemleri kısalacak ve anlık ölçümler alınabilecektir.
Fatih Projesi uygulamalarının geliştirilmesi, öğretmen ve öğrenciler tarafından etkin bir şekilde
kullanılmasını sağlamak amacıyla hizmetiçi seminerler düzenlenmiş olup bundan sonrada
planlanmaktadır.
e- Mali Durum:
Merkezi yönetim bütçesinden ayrılan pay, eğitime katkı payı gelirleri (bütçeleştirilen gelirler), dış
ülke ve kuruluşlardan sağlanan dış krediler, burslar ve bağışlar, kişi ve kuruluşlar olarak eğitime
yapılan katkı, bağışlar ile okul-aile birliği gelirleri eğitimin başlıca finansman kaynaklarını
oluşturmaktadır. Son yıllarda nüfus artış hızının düşmüş olmasına rağmen hâlâ yüksek seviyelerde
bulunması ve göç olgusu Bakanlık kaynaklarının yeni okul yapımına harcanmasına neden olmaktadır.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Bakanlık kendi iç kontrol sistemini kurma
sorumluluğunu üstlenmiştir. Kaynakların etkin ve verimli kullanılabilmesi için e-taşınır, e-kamu zararı,
e-okul bütçeleri, e-istatistik ve e-performans bütçe gibi çeşitli projeler geliştirilmiştir. Projelerden
beklenen ortak yarar kaynakların yerinde, zamanında ve gerçek ihtiyaca dönük olarak kullanılmasıdır.
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
1.6.2. ÇEVRE ANALİZİ
A. Türk Eğitim Sistemi
Türk Milli Eğitim sisteminin genel yapısı; örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere
yapılanmıştır.Millî Eğitim Bakanlığının görevleri şunlardır:
a) Okul öncesi, ilk ve orta öğretim çağındaki öğrencileri bedenî, zihnî, ahlakî, manevî, sosyal
ve kültürel nitelikler yönünden geliştiren ve insan haklarına dayalı toplum yapısının ve küresel
düzeyde rekabet gücüne sahip ekonomik sistemin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak geleceğe
hazırlayan eğitim ve öğretim programlarını tasarlamak, uygulamak, güncellemek; öğretmen ve
öğrencilerin eğitim ve öğretim hizmetlerini bu çerçevede yürütmek ve denetlemek.
b) Eğitim ve öğretimin her kademesi için ulusal politika ve stratejileri belirlemek, uygulamak,
uygulanmasını izlemek ve denetlemek, ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre güncelleyerek
geliştirmek.
c) Eğitim sistemini yeniliklere açık, dinamik, ekonomik ve toplumsal gelişimin gerekleriyle
uyumlu biçimde güncel teknik ve modeller ışığında tasarlamak ve geliştirmek.
İli Milli Eğitim Müdürlüğümüz Bakanlığımızın amaçlarına uygun olarak çalışmalarını
sürdürmektedir.
14 Eylül 2011 tarihli ve 28054 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak aynı gün yürürlüğe giren
652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname ile
30/04/1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun
yürürlükten kaldırılarak, bakanlık merkez teşkilatı yeniden yapılandırılmıştır.
“MADDE 3 – Mecburi ilköğretim çağı 6-13 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ çocuğun 5
yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar, 13 yaşını bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim yılı
sonunda biter.”
“MADDE 7 – İlköğretim; 1 inci maddede belirtilen amacı gerçekleştirmek için kurulmuş dört yıl süreli
ve zorunlu ilkokul ile dört yıl süreli ve zorunlu ortaokuldan oluşan bir Milli Eğitim ve Öğretim
Kurumudur.” Maddeleri ile gereği ilimizde okul dönüşümleri için gerekli çalışmalar yapılmış ve bu
yöndeki eksik alanlara yönelik tüm tedbirler alınmıştır.
12 yıllık zorunlu eğitim uygulamasının amaca ulaşması ve aynı zamanda eğitimde kaliteyi
artırarak bilgi çağına ulaşmak için ilimizin durumunun en iyi şekilde analiz edilip iyi bir planlama
yapılmasından geçecektir.
İlimiz mevsim şartlarının uygun olması nedeniyle özellikle doğu illerinden göç alması bazı
sorunları beraberinde getirmektedir. Bir kısım öğrencimiz taşımalı eğitim ile okullarına devam
etmektedirler. Bazı köylerdeki okullarda birleştirilmiş sınıf uygulaması eğitimin niteliğinin düşmesine
neden olmaktadır. Ortaöğretimde ise öğrencilerin kaygısı okulda başarılı olmaktan çok, sınavda
başarılı olmaya dönüşmüştür. Liseler giderek işlevini yerine getiremez hale gelmiştir. Başarılı
öğrencilerin Anadolu ve fen liselerine çekilmesi sonucu diğer okullarda kalan öğrenciler üniversiteye
girme umutları az olduğu için bu okullarda çok ciddi sınıf yönetimi sorunları yaşanmaktadır.
Yeni sistemle birlikte ortaöğretimde uygulanan SBS kaldırılmış yerine TEOG getirilmiştir.
Sınav odaklı bir eğitim anlayışının ortadan kaldırılması için yeni yöntemler üzerine hazırlıklar
yapılmaktadır. Sınav sistemindeki değişiklikler ile dershanelerin kapatılması çalışması okullarımızda
eğitimin amacına uygun yapılması sonucunu doğuracaktır. Eğitimde yeni yaklaşımlar ve teknolojinin
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
etkili biçimde kullanılmasına yönelik yürütülen FATİH projesi ile gerek öğretmenlerimizde gerekse
öğrencilerimizde önemli bir farkındalık oluşmuştur. Öğretmen merkezli eğitim anlayışından lider,
rehber öğretmenlik anlayışına yönelim çağımızın gelişmelerine paralel olarak uygulanmasını zorunlu
kılmıştır. Her ilde açılan üniversiteler ile öğrencilerimizin yükseköğrenimden faydalanmasının yolunu
açacak önemli bir gelişmedir. Üniversite sınavının kademeli olarak kaldırılması ile liselerin önemi
artacaktır.
İlimizde meslek eğitimine talep artmaktadır. Son yıllarda mesleki eğitime önem verilmesi
ailelerin bu alana yönelmelerini sağlamıştır. Çağımızın ve ilimizin şartlarına uygun olarak
yapılandırılan meslek liseleri bu alanda önemli bir başarı sağlayacaktır.
B. Dünya ve AB Ülkelerinde Eğitime Eğilimler
OECD ve AB düzeyinde oluşturulan politikalar ve geliştirilen stratejiler doğrultusunda, eğitimdeki
eğilimler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
Eğitim sistemleri, serbest piyasa ekonomisi içerisinde uluslararası rekabete açık bir bilgi toplumunun
ihtiyaçlarına cevap verecek şeklide ve “yaşam boyu öğrenme” yaklaşımıyla yeniden
yapılandırılmaktadır.
*Eğitimin ekonomik, sosyal ve kültürel alanda yaşanan gelişme ve değişmelere daha duyarlı olması
beklenmektedir.
*Eğitimde tarafların (öğrenciler, öğretmenler, okul yönetimleri, aile, sivil toplum kuruluşları, devlet)
rolleri yeniden belirlenmekte; bu bağlamda devletin eğitimdeki görev ve sorumlulukları; politika
üretme, yönlendirme, sorumluluk belirleme, eğitim piyasasını oluşturma gibi konularda ve değişik
düzeylerde ele alınmaktadır.
*Eğitim arz ve talebinin belirlenmesinde uluslararası ölçütlerin kullanılması zorunluluk haline
gelmektedir. Bu bağlamda verilen sertifikaların diğer ülkelerde geçerliliğinin sağlanması ve yabancı
dil öğretimi önem kazanmaktadır.
*Eğitim, öğrenci merkezli olarak yeniden tasarlanmaktadır.
*Bireylere daha fazla seçme ve girişim fırsatı tanınmaktadır, bu bağlamda eğitim tür ve kademeleri
arasındaki yatay ve dikey geçişler kolaylaştırılmaktadır.
*Örgün eğitim ile yaygın eğitim, genel eğitim ile meslekî eğitim birbirine yakınlaşmakta, bu eğitim
türleri arasındaki geçişleri zorlaştıran engeller kaldırılmaktadır.
*Okul-iş hayatı işbirliği tüm eğitim tür ve kademelerini kapsayacak biçimde güçlendirilmektedir. Bu
bağlamda eğitim sistemleri okuldan iş hayatına geçişi düzenlemenin yanında iş hayatından okula geri
dönüşü teşvik eden yapıya kavuşturulmaktadır.
*Eğitim personelinin (öğretmen, okul yöneticisi, öğretmen olmayan diğer personel) niteliğinin
yükseltilmesine yönelik çabalar yoğunlaşmaktadır.
*Eğitimde yeni teknolojilerin kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır.
*Eğitimde dış değerlendirme önem kazanmaktadır.
*Eğitimde kalite güvence sisteminin oluşturma çabaları hızlanmaktadır.
*Eğitime ayrılan kaynak artmakta, ayrıca eğitim için kamu kaynaklarının tek başına yeterli olmayacağı
kabul edilmektedir.
*Herkesin yaşam boyu öğrenme fırsatlarına erişimi kolaylaştırılmaktadır
*Bireyselleştirilmiş öğretme ve öğrenme stratejilerinin kullanımı yaygınlaşmaktadır.
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
1.1.2. ÜST POLİTİKA BELGELERİ




















10. Kalkınma Planı Ve Eğitim Özel İhtisas Komisyon Raporu
Yıllık Program
Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan
AB Müktesebatına Uyum Programı
62. Hükümet Programı
62. Hükümet Programı Eylem Planı
TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu
MEB Sürekli Kurum Geliştirme Projesi Sonuç Raporu
Bilgi Toplumu Stratejisi
Mesleki ve Teknik Eğitim Eylem Planı
Milli Eğitim Strateji Belgesi
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu
Milli Eğitim ile İlgili Mevzuat
18. Millî Eğitim Şûrası Kararları
Diğer Bakanlıkların, Kurum ve Kuruluşların Stratejik Planları
Milli Eğitim Bakanlığı 2015 – 2019 Stratejik Planı
Çukurova Kalkınma Ajansı Bölge Planı
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
1.1.3. GZFT (SWOT) ANALİZİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün durum analizi sonucunda kurumun güçlü ve zayıf yönleri ile
etkilenebileceği fırsat ve tehditler belirlenmiştir.
GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ
DYS sistemiyle birlikte bölümler arası iletişimin artması ve zaman tasarrufu sağlanması
İl MEM’in Hizmet içi Eğitimlerinin / seminerlerinin / kurslarının olması
ADABİS ve Sınav Programının kullanılıyor olması
İl MEM'in hizmet binasının konumu ve ulaşım kolaylığı
Elektronik portalların başarılı ve iletişimin hızlı olması
Paydaşlarla gerekli iletişimin kuruluyor olması
Personelin güleryüzlü ve hoşgörülü olması
Yapılan şikayetler önemsenerek dikkate alınır.
Mali kaynakların verimli kullanılması
Kamu Hizmet Standartlarının belirlenmesi
Toplumun her yaş grubuna hitap edebilmesi
Eğitim kalitesini arttırıcı proje ve etkinliklerin sürekli yapılması
Müdürlüğümüzde teknolojik altyapı yeterlidir.
Ar-Ge çalışmalarının bilinçli olarak yapılıyor olması.
İletişim sistemindeki yenilikler ve kitap dağıtımının yapılması
Yeterli sayıda personel olması.
İnternet sitesinin sürekli güncellenmesi
Düzenli aralıklarla çeşitli kültürel faaliyetler yapılmaktadır.
Karar alma süreci hızlıdır.
Kurumda izleme ve değerlendirme güçlüdür.
Çalışanlar arasında arkadaşlık duyguları ve sosyal dayanışma üst düzeydedir.
Kurumun araç ve bina envanterinin mevcut olması
Kurum personelinin teknolojiye karşı olumlu tutumunun olması
Proje ve inovasyon çalışmalarının yapılması
Bilgi işlem ve teknolojik altyapının güçlü olması
Sosyal medya ile hızlı bir şekilde ulaşılabilmesi
Dönütlerin değerlendiriliyor olması
Bütçe disiplini ve kaynakların etkin kullanımı
Eğitim aşamalarında teknolojiden yararlanılması
Kurumumuzla diğer kurumlar arası bilgi alış verişinin iyi olması
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
ZAYIF YÖNLERİMİZ
Personel için bölümler arası rotasyonun olmaması
Verimli çalışan personelin ödüllendirilmemesi ve bu konuya önem verilmemesi
Mali kaynakların okullara adil biçimde dağıtılmaması
Her okulun kendine ait bütçesinin olmaması
Kurumda alınan kararların zamanında ilgili birimlere ulaştırılamaması
Kurumumuzda kreşinin bulunmaması
Personelin üretkenlik yönünün zayıf olması
İletişim eksikliğinin olması
Liyakata önem verilmemesi
Teknolojiyi kullanabilen personel sıkıntısı
İl mem ve ilçe mem arasında iletişim kopukluğu olması
Bürokrasinin ağır işlemesi
İzleme ve değerlendirme sisteminin objektif olmaması
Hizmetiçi faaliyetlerinin verimsizliği
Mebbis ve E-okul da yüklü okul bilgilerinin yazışma ile tekrardan istenmesi
Teknolojik gelişmelerin öğretmenler arasında takip edilmemesi
Yetki kullanımında isteksiz davranılması
Özellikle ilimizin güney bölgesindeki okullarda ücretli öğretmenlerin çok olması
Yapılan projelerin somutlaştırılmaması
Yöneticilere verilen sorumluluklar oranında yetkilerin verilmemesi
Personelin düzenli olarak eğitim ve çeşitli kurslara tabi tutulmaması
Bazı görevlere tecrübesi olmayan kişilerin atanması
Birlik ve beraberliği artıracak sosyal dayanışmanın eksikliği
Fazla göç alması ve sınıfların kalabalık olması
Personelin verimli şekilde kullanılamaması.
Okullarda bulunan personel eksikliği zamanında giderilememesi
Tanıtımın ve bilgilendirmenin yetersiz olması
Kullanılan bilgisayarların eskiliği ve internet hattının yavaşlığı
Okullar hayat olsun çalışmalarının güvenlik ve temizlik anlamında yetersizliği.
Çıraklık ve mesleki eğitime gerekli önemin verilmemesi
Kuruluş içerisinde çalışan kişiler arasında yeterli işbirliğinin olmaması
Kurumda çalışan personelin teknolojiyi kullanma konusunda yetersiz olması
Birbiriyle ilişkili işlerden sorumlu olan bölümler arasında yetki karmaşası oluşması ve
kendilerine ait evrakları kabul etmemeleri
Personele kendini değerli hissettirecek etkinliklerin azlığı
Bütçe dağılımının sağlıklı yapılmaması
Teknolojinin öğretmenler arasında yeterli kullanılmayışı
Kurumun santral hattı yetersiz ve santral memurunun bölümlere yönlendirirken yanlış
yönlendirmesi
Kurum yöneticileri ve şefler arasındaki koordinasyonun yetersizliği
Çalışma ortamının odaların küçük ve yetersiz olması
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
1.7.
KURULUŞ DIŞI ANALİZ
Yapılan çalışmalar neticesinde GZFT analizinin dışında politik, ekonomik, sosyo-kültürel ve
teknolojik gelişmeler değerlendirilmiş ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün stratejik olarak dikkate
alması gereken hususlar aşağıdaki gibi tespit edilmiştir:
FIRSATLARIMIZ
Kültürel altyapısının zengin olması
İlimizde iki tane üniversitenin olması
Yeni teknolojilerin ulaşılabilirliği
Eğitime katkı sağlayan hayırseverlerin olması.
Hayatın her alanında teknolojiye ulaşılabilmesi ve İnternet yoluyla bilgiye anında
ulaşılması
Eğitimde KDV istisnai belgesi kullanılması
Sendikaların varlığı
İlimizde düzenlenen sosyal ve kültürel faaliyetler
İlimizde çok sayıda spor komplekslerinin olması
İlimizin bulunduğu bölgenin iklim ve coğrafi koşullarının uygunluğu
Bitki örtüsü zenginliği
Adana'nın yerel ve ulusal yazarlarının, sanatçılarının çok olması
Çalışanların ve öğrencilerin teknolojiyi kullanma potansiyelinin iyi olması.
İlimizde hava alanının bulunması
Müdürlüğümüze ulaşımın kolay olması
Sosyal yardımlaşma vakfının ihtiyacı olanlara maddi desteği
Uzaktan eğitim imkanlarının olması
Teknolojinin ucuzlaması
Özel eğitim kurumlarının olması.
İlimizde organize sanayi bölgesinin bulunması.
Tiyatro salonlarının varlığı
Birçok vakıf dernek ve kurulşun eğitime destek vermesi
Yerel yönetimlerin eğitime destek vermesi
Kültür merkezlerinin yerel yönetimlerce desteklenerek çoğaltılması
İlimizde düzenlenen fuar ve festivaller olması.
Büyükşehir imkanlarının olması
Sosyal mekanların varlığı
Eğitime yüksek miktarlarda bütçe ayrılması
Eğitici ve öğretici tiyatro oyunlarının sergilenmesi
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
TEHDİTLERİMİZ
Dış ve iç göçlerin olması
Geçim sıkıntısındaki ailelerin okul çağındaki çocuklarını çalıştırması.
Kafe internet kafe v.b. Yerlerin eğitim kurumlarını olumsuz yönde etkilemesi
İşsizlik ve sosyal problemlerin olması
Kış aylarında bazı bölgelerimizde hava kirliliğinin olması.
Okullardaki kadrolu öğretmenlerin özel eğitim kurumları ve etüt merkezlerinde ders
vermeleri.
Ailelerin ekonomik sıkıntıları ve çocuk işçiler
Mevsimlik tarım işçilerin diğer illere mevsimlik göçleri
İnternet ve sosyal medyanın kötü kullanılması ve zaman kaybına sebep olması
Velilerin Öğrenci Devamsızlığı Konusundaki İlgisizlikleri
Bazı okulların dış kapı ve çevresinin güvenliğinin yetersiz olması
İnternetin ve teknolojinin zararlarından çocukların korunamaması
İlimizin güneyi ile kuzeyi arasında oluşan eğitim kalite farkları
Okul çevresinde uyuşturucu madde satılması ve kullanılması
Parçalanmış aile sayısındaki artış sonucu bundan etkilenen öğrencilerin çokluğu
STK'ların eğitime yeterli desteği vermemesi
Çocukların suç oranlarının artması ve bu konuda adli vakaların çoğalması
Öğrenci öğretmen okul personeli ve velilerin yeterli düzeyde kitap okumaması
GELİŞİM ALANLARI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Eğitimde Erişilebilirliği ve Kaliteyi Artırmak
Mesleki Ve Teknik Eğitimin Altyapı Ve Kalitesini İyileştirilmesi
Mesleki eğitim kurumlarının kalitesinin ve cazibesinin artırılması
Mesleki eğitim ile işgücü piyasası arasındaki etkileşimin artırılması
Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında laboratuvar sayısı artırılması
Mesleki ve teknik eğitim veren okullar öğrencilerin uygulamalı eğitim yapabilecekleri
ortamlara yakın yerlerde açılması
7. Kuzeydeki meslek lisesi olmayan uzak ilçelerine meslek okullarının açılması
8. Tarım bölgesi olarak bilinen ilimizde “Tarım Meslek Lisesi” açılması
9. Derslikler artırılmalı, derslik ve öğretmen başına düşen Öğrenci Sayıları azaltılması.
10. Eğitimde, bireylerin kişilik ve kabiliyetlerini geliştiren, hayat boyu öğrenme yaklaşımının
desteklenmesi
11. Okulöncesi eğitime erişimin önündeki engellerin kaldırılması
12. Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması
13. Mevsimlik gezici tarım işçisi çocuklarının eğitime devamının sağlanması
14. Eğitimciler ve eğitimci olmayan personelin bilgi, beceri, deneyim ve motivasyon düzeylerini
arttırıcı yönde çalışmalar yapılması
15. Hayat boyu eğitim çerçevesinde, okuma-yazma kurslarının yaygınlaştırılması.
16. Okur-yazarlığın arttırılmasında kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler,
sendikalar, dernekler vb. arasında işbirliği sağlanması
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
17. Meslek dersleri öğretmenlerinin hizmet içi eğitimleri (teorik ve uygulamalı) ilgili sektördeki
aktörlerle işbirliği içinde sistematik olarak gerçekleştirilmesi
18. Meslek Lisesi öğrencilerinin Staj programlarının daha somut ve ciddi biçimde yapılandırılması
19. Çocuk işçiliğinin önlenmesi
20. Parçalanmış Aile çocuklarına yönelik çalışmaların yapılması
21. İl MEM’in fiziki yapısının geliştirilmesi
22. Göç alan bazı bölgelerde okul ihtiyaçlarının karşılanması
23. Aile içi iletişim ve etkileşim eğitimlerinin artırılması
24. Kadınların özellikle eğitim aracılığı ile iş hayatına ve sosyal yaşama katılım seviyesinin
yükselmesine yönelik kursların açılması
25. Nitelikli iş gücüne yönelik kursların artırılması
26. Eğitimde kaliteyi artıracak projelerin hayata geçirilmesi
27. Hizmet içi kursların etkinliğinin ve içeriğinin geliştirilmesi
28. Hizmet içi kursların yaygınlaştırılması
29. FATİH projesine öğretmenlerin ve öğrencilerin uyumunun sağlanması
30. Hoşgörü kültürü, iletişim becerisi ve ortak iş yapma anlayışı güçlü nesiller yetiştirmesi
31. Afet öncesi ve sonrasına yönelik eğitimler vererek afetlere karşı farkındalığın artırılması
32. Engellilerin ve özel yetenekli bireylerin, bütünleştirme eğitimi doğrultusunda, uygun
ortamlarda eğitimlerinin sağlanması
33. Bireylerin en az bir yabancı dili iyi derecede öğrenmesini sağlayacak projeler üretilmesi
34. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini dikkate alan etkin rehberlik ve yönlendirme hizmetlerinin
artırılması
35. Öğrenci pansiyonlarının artırılması
36. Kalabalık ve birleştirilmiş sınıf ile ikili eğitim uygulamalarının azaltılması
37. Kadına yönelik şiddetin ve ayrımcılığın ortadan kaldırılabilmesine yönelik bilincin
oluşturulması
38. AB Projeleri, özellikle dezavantajlı gençlerin katılımını artıracak biçimde genişletilip
çeşitlendirilecektir.
39. Gençlerin şiddete ve zararlı alışkanlıklara yönelmelerini önlemek üzere spor, kültür, sanat gibi
alanlarda gelişimlerini destekleyici programların uygulanması
40. Türkçe’nin doğru ve etkin kullanımının sağlanması
41. Okuma kültürü yaygınlaştırılması
42. Eğitimin her kademesinde girişimcilik kültürünün geliştirilmesi
43. Veli Öğretmen Öğrenci işbirliği
44. Bazı okullarımızdaki güvenlik sorunları
45. Öğrencilerin amaçsız olması
46. Veli ilgisizliği
47. İletişim sorunları
48. Öğrenci devamsızlıkları
49. Teknolojik imkanların uygun kullanılmaması
50. Öğrencilerdeki davranış bozuklukları
51. Derse İlgisizlik
52. Parçalanmış ailelerin çocukları
53. Okullardaki fiziki yetersizlikler
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Durum Analizi
54. Öğrenciler arası şiddet
55. Okullardaki temizlik sorunları
56. Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerinin düşük olması
57. Okul idareleriyle öğretmenler arasındaki iletişim eksiklikleri
58. Müfredatların içeriğiyle ilgili sorunlar
59. Mesleki eğitime başarısı düşük öğrencilerin gelmesi
60. Meslek Lisesi mezunlarının istihdam sorunları
61. Meslek Liselerindeki malzeme eksiklikleri
62. Akademik başarının düşük olması
63. Madde bağımlılığı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
19
File Size
2 117 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content