close

Enter

Log in using OpenID

Untitled - Zorlu Enerji

embedDownload
ZORLU ENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ.
II-14.1 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU
01 OCAK -31 MART 2014
Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği’nin 7. ve 8. madde hükümleri uyarınca hazırlanmış olup, Zorlu Enerji Elektrik Üretim
A.Ş.’nin (“Şirket”) 2014 yılı 3 aylık işletme faaliyetlerinin ve finansal durumunun değerlendirilmesi ve
yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.
GENEL BĠLGĠLER
Raporun Ġlgili Olduğu Hesap
Dönemi:
Ticaret Ünvanı:
Ticaret Sicil No:
Kayıtlı Sermaye Tavanı:
ÖdenmiĢ/ÇıkarılmıĢ Sermaye:
Personel Sayısı:
Ġnternet sitesinin adresi:
1 Ocak – 31 Mart 2014
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü, No: 33550
500.000.000 TL
500.000.000 TL
152
http://www.zorluenerji.com.tr
İşyerlerimizin adres ve telefon bilgileri aşağıda sunulmuştur:
Ġstanbul Ġrtibat Bürosu
Bursa (Merkez) Elektrik Santrali
Lüleburgaz Elektrik Santrali
Ankara Elektrik Santrali
Kayseri Elektrik Santrali
Yalova Elektrik Santrali
Gökçedağ Rüzgar Santrali
Pakistan Rüzgar Santrali
Erzincan Hidroelektrik Santrali
Erzurum Hidroelektrik Santrali
Tokat Hidroelektrik Santrali
Tunceli Hidroelektrik Santrali
Kars Hidroelektrik Santrali
Rize Hidroelektrik Santrali
Zorlu Plaza 34310 Avcılar - İSTANBUL
Tel: (0212) 456 23 00
Organize Sanayi Bölgesi, Pembe Cadde, No:13, 16159
BURSA
Tel: (0224) 242 56 16
Yeni Mahalle D-100 Karayolu 17/F 39760 Lüleburgaz KIRKLARELİ
Tel: (0288) 427 31 71
ASO 1.Organize Sanayi Bölgesi, Büyük Selçuklu Caddesi
No:1 06935 Sincan - ANKARA
Tel: (0312) 267 19 29
Organize Sanayi Bölgesi, 6.Cadde, No:21, 38070 Melikgazi KAYSERİ
Tel: (0352) 321 24 20
İpek Kağıt Fabrikası, Zorlu Enerji Tesisleri, Tokmakköyü
77700 Altınova - YALOVA
Tel: (0226) 462 89 00
Gökçedağ Mevkii 8.km. Yönetim Binası, 80500 Bahçe OSMANİYE
Tel: (0328) 861 30 01
Nooriabad Jhimpir Link Road, Near HESCO Grid Station,
Jhimpir Province of Sindh – PAKİSTAN
Tel: (0092) 21 352 91 862
Atatürk Mahallesi, HES Küme Evleri, 24800 Tercan ERZİNCAN
Tel: (0446) 441 30 75
İspir Yolu 56. km Ilıca - ERZURUM
Tel: (0442) 645 20 76
Almus İlçesine 7 Km mesafede, Almus - TOKAT
Tel: (0356) 411 34 66
Ovacık İlçesine 13 km mesafede, Ovacık - TUNCELİ
Tel: (0428) 511 24 92
Yatılı Bölge İlköğretim Okulu Karşısı, Arpaçay - KARS
Tel: (0474) 281 24 30
İkizdere HES İşletme Müdürlüğü, İkizdere - RİZE
Tel: (0464) 416 12 05
(2)
ZORLU ENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ.
II-14.1 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU
01 OCAK -31 MART 2014
EskiĢehir Hidroelektrik Santrali
Van Engil Gaz Türbini1
Kızıldere Jeotermal Santrali
Beyköy HES, Beyköy Köyü 26870 Sarıcakaya - ESKİŞEHİR
Tel: (0222) 663 73 81
Van - Tatvan Yolu 26.km Edremit - VAN
Tel: (0432) 228 13 91
Denizli - İzmir karayoluna 1 km mesafede, Sarayköy DENİZLİ
Tel: (0258) 429 11 00
ġirketin Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı
31.03.2014 tarihi itibariyle Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin ortaklık yapısı ve sermaye dağılımı
aşağıdaki gibidir:
ORTAKLAR
Zorlu Holding A.Ş.
Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş.
Halka Açık
Diğer
HĠSSE TUTARI (1.000 TL)
228.666
87.737
159.906
23.691
TOPLAM
500.000
(%)
45,7
17,5
32,0
4,8
100,0
Yönetim Kurulu
Dönem içinde Yönetim Kurulu’nda görev alan üyeler, görev süreleri ve yetki sınırları aşağıda
gösterilmiştir. (Anılan üyeler ve görev süreleri 30.05.2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda
belirlenmiştir.)
Görev Süresi
Adı Soyadı
Görevi
Zeki Zorlu
Yönetim Kurulu Başkanı
30.05.2013
Ali Akın Tarı
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
/Bağımsız Üye
30.05.2013
Olgun Zorlu
Yönetim Kurulu Üyesi
30.05.2013
Selen Zorlu Melik
Yönetim Kurulu Üyesi
30.05.2013
Bekir Cem Köksal
Yönetim Kurulu Üyesi
30.05.2013
Hacı Ahmet Kılıçoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi
/Bağımsız Üye
30.05.2013
Burak İsmail Okay
Yönetim Kurulu Üyesi
30.05.2013
BaĢlangıç
BitiĢ
2013 yılı Olağan Genel Kurul
Toplantısı’na kadar *
2013 yılı Olağan Genel Kurul
Toplantısı’na kadar *
2013 yılı Olağan Genel Kurul
Toplantısı’na kadar *
2013 yılı Olağan Genel Kurul
Toplantısı’na kadar *
2013 yılı Olağan Genel Kurul
Toplantısı’na kadar *
2013 yılı Olağan Genel Kurul
Toplantısı’na kadar *
2013 yılı Olağan Genel Kurul
Toplantısı’na kadar *
* 30.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev
yapmak üzere aynı kişiler Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir
1
2008 yılında Özelleştirme İdaresi tarafından düzenlenen ihale sonucu % 100 bağlı ortaklığımız Zorlu Doğal
Elektrik Üretimi A.Ş. tarafından mülkiyeti devralınan 15 MW'lık Van Engil motorin santralinin üretim maliyeti ile
sabit işletme giderlerinin çok yüksek olması ve ekonomik ömrünün tamamlanması nedeniyle faaliyetlerinin
durdurulmasına karar verilmiş, bu kapsamda santralin mevcut üretim lisansının sonlandırılması EPDK’ya yapılan
başvuru, 05.03.2014 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Kurul tarafından onaylanmıştır.
(3)
ZORLU ENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ.
II-14.1 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU
01 OCAK -31 MART 2014
Zeki ZORLU
Yönetim Kurulu BaĢkanı
(1939 - Denizli) Zeki Zorlu, çalışma hayatına Denizli Babadağ’da, tekstil sektöründe faaliyet gösteren
aile şirketinde başladı. İlk tekstil mağazasını Trabzon’da açan Zeki Zorlu, 1976 yılında Korteks
Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi kurdu. Tekstil sektöründe yeni yatırımlarının yanı sıra, 1993 yılında
enerji, 1994 yılında Vestel’i satın alarak elektronik ve beyaz eşya; ve 2006 yılında da gayrimenkul
sektörüne girdi. Zorlu Holding günümüzde bünyesindeki 60 şirkette, 25 bin kişiye istihdam
sağlamaktadır. Zeki Zorlu, Zorlu Holding’in Yönetim Kurulu Eş Başkanlığı görevinin yanında Zorlu
Grubu’nun tekstil ve enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı da
yürütmektedir.
Ali Akın Tarı
Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı
(1943-Koruköy) Ali Akın Tarı, İstanbul Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Çalışma hayatına 1972
yılında Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzmanı olarak başladı, ardından Baş Hesap Uzmanlığı, Hesap
Uzmanları Kurulu Başkan Yardımcılığı ve İstanbul Grup Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2001 yılında
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kurul Üyeliği’ne atanan Ali Akın Tarı aynı yıl Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu Üyeliği’ne de seçildi. 2004 yılında görev süresi dolan Tarı, Maliye
Bakanlığı’nda Bakanlık Müşavirliği görevini üstlendi. 2008 yılında Dilerbank Yönetim Kurulu ve Denetim
Kurulu Üyesi olan Tarı, 2011 yılından bu yana da Diler Holding Yönetim Kurulu Üyeliği’ni
sürdürmektedir. Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi belgelerine sahip Tarı, Zorlu Enerji Elektrik
Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığının yanı sıra, Vestel Elektronik ve Beyaz Eşya
şirketlerinde de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.
Olgun ZORLU
Yönetim Kurulu Üyesi
(1965 - Trabzon) Olgun Zorlu, İngiltere’de tamamladığı yükseköğreniminin ardından 1986 yılında iş
hayatına atılarak Zorlu Grubu’nun tekstil şirketlerinde yöneticilik deneyimi kazandı. 1998 yılından
itibaren Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya başladı. Olgun Zorlu, Zorlu Enerji
Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği’nin yanı sıra halen Zorlu Holding ve bağlı şirketlerinin
Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yürütmektedir.
Selen ZORLU MELĠK
Yönetim Kurulu Üyesi
(1975 - Trabzon) Selen Zorlu Melik, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
Bölümü’nden mezun oldu. Çalışma yaşamına 1998 yılında Denizbank’ta başladı. Denizbank Bursa
Şubesi’ndeki stajın ardından 1999 yılında aynı bankada Management Trainee (MT) programına katıldı.
Denizbank Genel Müdürlüğü’nde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2001 yılında California
Üniversitesi’nde (ABD/Berkley) Pazarlama Diploma Programı’na katıldı. 2002 yılında Korteks İplik
Fabrikası’nda çalışmaya başlayan Selen Zorlu Melik, 2004 yılında Korteks Yönetim Kurulu Üyeliği’ne
atandı. 2005 yılından bu yana Zorlu Enerji Grubu Başkan Yardımcılığı ve Zorlu Enerji Elektrik Üretim
A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği’nin yanı sıra Zorlu Grubu’na bağlı çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği
görevini yürütmektedir. 2012 yılı Nisan ayı itibariyle Zorlu Enerji Grubu Başkanlığı’na vekalet
etmektedir.
Bekir Cem KÖKSAL
Yönetim Kurulu Üyesi
(1967 - Ankara) 1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitiren Bekir Cem
Köksal, 1990 yılında Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. 1990 ve 2001 yılları arasında
bankacılık sektöründe görev yaptı. 1997 yılında Denizbank'ta Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve
başlayan Köksal, 2002 yılında Vestel'e Finanstan Sorumlu Başkan olarak katıldı. Vestel’de Finans'tan
Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmekte olan Bekir Cem Köksal, aynı zamanda Zorlu
Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyesidir.
(4)
ZORLU ENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ.
II-14.1 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU
01 OCAK -31 MART 2014
Hacı Ahmet Kılıçoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi
(1956 – Giresun) Hacı Ahmet Kılıçoğlu, İngiltere’deki University of Essex’ten ekonomi dalında lisans ve
yüksek lisans derecelerini aldı. Çalışma hayatına 1979 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda başladı.
1980’de Türkiye İş Bankası’nda Uzman Yardımcısı olarak görev alan Kılıçoğlu, bir dönem özel sektörde
çalıştıktan sonra, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve F-16 uçak projesinde idari görevlerde
bulundu. Türk Eximbank’ta da çalışan Kılıçoğlu, bu kurumda çeşitli kademelerde bulunduktan sonra,
1998-2010 yılları arasında Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 12 yıl boyunca,
Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olan Kılıçoğlu, daha sonra Dünya Eximbankları Birliği
(The Berne Union) Başkanlığı’na seçildi. İslam Kalkınma Bankası Başkan Danışmanlığı görevinde de
bulunan Hacı Ahmet Kılıçoğlu, Denizbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı. 2013 yılında
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği’ne getirilen Kılıçoğlu, Vestel Elektronik ve
Beyaz Eşya Şirketlerindeki Yönetim Kurulu Üyeliklerinin yanı sıra Doğan Yayın Holding Yönetim Kurulu
Üyeliği ve Türk Eğitim Derneği Başkan Vekilliği görevlerini de sürdürmektedir.
Burak Ġ. OKAY
Yönetim Kurulu Üyesi
(1967 - Ankara) Burak İ. Okay, 1990 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.
New York’ta tamamladığı Uluslararası Hukuk Sertifikası programı sonrası Türkiye İş Bankası Hukuk
Müşavirliği’nde çalışmaya başladı. Ardından sırasıyla Garanti Bankası, MNG Bank, Nortel Networks
Netaş’ta çalıştı ve Bener Hukuk Bürosu’nda yöneticilik yaptı. 2006 yılında Zorlu Grubu’na katılarak
Grubun tüm şirketlerine hizmet veren hukuk bölümünün yapılandırılmasını sağlayan Okay, Grubun
Hukuk Koordinatörlüğü’nün yanı sıra 2007’den bu yana Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim
Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Üst Yönetim
Ġ. Sinan AK
Genel Müdür
(1971 - Ankara) Sinan Ak, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nden 1995 yılında
mezun oldu. Çalışma yaşamına Evgin Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de yatırım uzmanı olarak başladı.
Ardından, ABD’deki Old Dominion University’de MBA yaptı. 2000-2002 yılları arasında Vestel
Komünikasyon’da Finans Şefi, 2002-2006 yılları arasında ise Vestel Beyaz Eşya’da Finans Müdürü
olarak çalışan Ak, 2006 yılında Zorlu Enerji Grubu’na katıldı. 2012 yılına kadar Zorlu Enerji Elektrik
Üretim A.Ş. Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Sinan Ak, Ocak
2012’den bu yana Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’de Genel Müdür olarak görevine devam etmektedir.
Hüseyin MORKOYUN
Mali ĠĢler Direktörü
(1962- İstanbul) Hüseyin Morkoyun, çalışma yaşamına Halis Toprak Holding finans departmanında
başladı. 1987- 1996 yılları arasında Hürriyet Ofset Gazetecilik ve Matbaa A.Ş. Mali İşler departmanında
üstlendiği çeşitli görevlerin ardından Muhasebe Müdürü oldu. 1996 – 2006 yılları arasında Vestel
Pazarlama A.Ş’de Finansman Müdürü olarak görev yaptı. 2006 yılından itibaren Zorlu Doğal Gaz Mali
İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Hüseyin Morkoyun, 15 Mart 2012
tarihinde Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Mali İşler Direktörlüğü’ne atandı.
Ali KINDAP
Genel Müdür Yardımcısı
(1968 – Çankırı) Ali Kındap, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden 1990
yılında mezun oldu. Çalışma hayatına GAMA Şirketler Grubu’nda başlayan Kındap, Meteksan A.Ş. ve
Güriş Mühendislik İnşaat ve Mühendislik A.Ş.’de görev yaptı. 2008 yılında Zorlu Endüstriyel ve Enerji
Tesisleri İnşaat Ticaret A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak Zorlu Enerji Grubu’na katılan Ali Kındap,
2011 yılından bu yana Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’de Termik Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür
Yardımcılığı görevini yürütmektedir.
(5)
ZORLU ENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ.
II-14.1 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU
01 OCAK -31 MART 2014
A. Yağmur ÖZDEMĠR
Genel Müdür Yardımcısı
(1978 – Ankara) A.Yağmur Özdemir, Doğu Akdeniz Üniversitesi Ekonomi Fakültesi’nden 2000 yılında
mezun oldu. Bilgi Üniversitesi’nde Ekonomi Hukuku, Karachi Üniversitesi’nde Executive MBA ve İngiliz
Hukuku yüksek lisans programlarını tamamladı. Çalışma hayatına 2000 yılında Arthur Andersen
şirketinde denetçi olarak başladı. Daha sonra 2002 – 2004 yılları arasında Ernst&Young’da çalıştı.
2004-2007 yılları arasında Vestel Elektronik Grubu’nda Finansal Kontrolör olarak görev aldı. 2007
yılında Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’de Proje Finansman Müdürü olarak göreve başlayan Yağmur
Özdemir, 2012’de Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’de Yatırımlar ve Proje Finansman Müdürü olarak
görev yaptı. 2012 Ekim ayından bu yana Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş’de Yatırımlar (HES ve RES) ve
Proje Finansmandan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.
Aydın AKAT
Genel Müdür Yardımcısı
(1970 – Erzincan) Aydın Akat, 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümü Ön Lisans
programını tamamladı ve 1996 yılında İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun
oldu. İş hayatına 1990 yılında Cevahirler İnşaat’ta başladı ve 1996 – 2005 yılları arasında Tekfen
İnşaat bünyesindeki projelerde görev aldı. 2005 yılında Zorlu Enerji Grubu’na katılan Akat, Zorlu
Endüstriyel ve Enerji Tesisleri İnşaat Ticaret A.Ş.’de Proje Yöneticisi olarak çalıştı. 2008 - 2011 yılları
arasında Zorlu Endüstriyel ve Enerji Tesisleri İnşaat Ticaret A.Ş. Mühendislik Müdürü olarak görev
yapan Akat, Ekim 2012 itibarıyla Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’de Projelerden Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.
Ġnanç Salman
Genel Müdür Yardımcısı
(1981, İstanbul) İnanç Salman, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Lisans
eğitiminin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde doktora derecesi
aldı. 2004 yılında Zorlu Grubu’na katılan İnanç Salman, 2004 – 2007 yılları arasında Zorlu Holding
İnsan Kaynakları departmanında görev aldı. 2007 yılında Zorlu Enerji Grubu’na katılmasının ardından
sırasıyla; Proje Mühendisi, Organizasyon Geliştirme Yöneticisi ve Organizasyon Geliştirme Müdürü
olarak görev yaptı. İnanç Salman, Ekim 2013 itibarıyla Zorlu Enerji Ticaret ve Planlama Genel Müdür
Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.
Öniz Sayıt
Ġnsan Kaynakları Direktörü
(1979, İzmir) Öniz Sayıt, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden 2001 yılında mezun oldu.
Ardından, Boğaziçi Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları Uzmanlık Programını tamamladı ve Yıldız Teknik
Üniversitesi’nde MBA derecesi aldı. 2000-2005 yılları arasında Akkök Grubu’nda, 2005-2007 yılları
arasında ise Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.’de insan kaynakları departmanlarında görev yaptı.
2007 yılında Zorlu Enerji Grubu’na katılan Öniz Sayıt, Ekim 2013 itibarıyla Zorlu Enerji Grubu İnsan
Kaynakları Direktörü olarak görevine devam etmektedir.
Personel Sayısı Hakkında Bilgiler
31.03.2014 tarihi itibarıyla Şirketimizdeki toplam çalışan sayısı 152’dir.
YÖNETĠM ORGANI ÜYELERĠ ĠLE ÜST DÜZEY YÖNETĠCĠLERE SAĞLANAN MALĠ HAKLAR
Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarı
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere
ise huzur hakkı ve ücret haricinde herhangi bir mali imkan sağlanmamaktadır. 31.03.2014 tarihi
itibariyle toplam ödenen maaş ve ücretler ile harcırah toplamı 1.131.173 TL’dir.
(6)
ZORLU ENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ.
II-14.1 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU
01 OCAK -31 MART 2014
ġĠRKETĠN ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME ÇALIġMALARI
Bulunmamaktadır.
FAALĠYETLER VE FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN ÖNEMLĠ GELĠġMELER
Sektördeki GeliĢmeler
2014 yılının ilk üç ayında elektrik talebi, ihracat pazarlarındaki canlanmaya bağlı olarak artan sanayi
üretimi paralelinde 2013 yılının aynı dönemine göre %3,2 büyüme göstererek 62.492 GWh olarak
gerçekleşmiştir.
2014 yılının ilk üç ayında doğal gaz ve kömür santrallerinin elektrik üretimindeki payı sırasıyla; %47
(1Ç13: %41) ve %29’a (1Ç13: %26) çıkarken, yaşanan kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinin
payı %28’den %18’e gerilemiştir.
2014 yılının ilk çeyreğinde DUY fiyatları, mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıklarına
rağmen, hem Şubat ayının ilk iki haftasında doğalgaz arzında yaşanan sorunlar hem de yağış azlığı
nedeniyle hidrolik üretimin düşmesi sonucu geçen yılın aynı dönemine göre yükselmiştir.
Elektrik sektöründe arz güvenliği ve sistemin geleceği açısından en çok önem verilen konu üretim
yatırımlarının gerçekleşmesi, bu yatırımlarda yerli ve yenilenebilir kaynaklarının payının artırılmasıdır.
Bu kapsamda, Devlet Planlama Teşkilatı Müşteşarlığı’nca yayımlanan “Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz
Güvenliği Strateji Belgesi”nde, yeni yapılacak yatırımlarda yerli kaynakların payının artırılmasının ve
aynı zamanda yenilenebilir kaynakların payının en az %30 düzeyine çıkarılmasının öncelikli olarak
hedeflendiği belirtilmiştir. Rapora göre 2023 yılına kadar:
•
•
•
•
•
Mevcut linyit ve taşkömürü kaynaklarının tümünün değerlendirilmesi,
Nükleer enerji payının en az %5 seviyesine çıkarılması,
Hidroelektrik potansiyelinin tamamının kullanılması,
Rüzgar enerjisi kurulu gücünün 20.000 MW’a çıkarılması ve
600 MW’lık mevcut jeotermal potansiyelimizin tamamının işletmeye alınması hedeflenmektedir.
4 Ocak 2011 tarihinde yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretiminin teşvikini amaçlayan
“Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun” kabul edilmiştir. YEK destekleme mekanizmasına tabi üretim lisansı sahipleri
için 10 yıl süreyle fiyat garantisi veren yasa, aynı zamanda yenilenebilir enerji sistemlerinde
kullanılacak yerli üretimi de teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Yine, yerli kaynakların üretimdeki payının
artırılmasına yönelik çalışmalar paralelinde, 15 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar
Kurulu Kararı ile yerli kömür ve linyit kullanan elektrik santralleri teşvik kapsamına alınmıştır. Ek olarak,
5 Aralık 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile yenilenebilir enerji yatırımlarına 2015 yılsonuna kadar
işletmeye alınmaları durumunda sağlanacak teşvikler 2020 yılı sonuna kadar uzatılmıştır.
Sektörde devam eden serbestleşme paralelinde, 30 Mart 2013 tarihinde “Elektrik Piyasası Kanunu”
yürürlüğe girmiştir. Kanunun amacı elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle
uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine
göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının
oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin yapılmasının sağlanmasıdır.
Enerji sektöründe rekabete dayalı bir ortamın sağlanması, mali açıdan güçlü, şeffaf ve istikrarlı enerji
piyasalarının oluşturulması ve bu piyasaların düzenlenmesi ile denetlenmesi enerji sektörünün gelişimi
ve dünya çapında ölçekte rekabet gücünün artması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda
özelleştirme tarafında yaşanan gelişmeler aşağıda yer almaktadır.
(7)
ZORLU ENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ.
II-14.1 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU
01 OCAK -31 MART 2014
Üretim tarafında, 2009 yılında başlayan EÜAŞ’a (Elektrik Üretim Anonim Şirketi) ait üretim tesislerinin
özelleştirme çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda, ilk etapta 52 adet küçük akarsu santrali için
ihaleye çıkılmış, bunlardan 28 tanesinin ihale ve devir işlemleri 2010 yılında tamamlanmıştır. Yine 2012
yılında 10 grup halinde ihaleye çıkarılan 17 adet küçük HES’ten tümünün devir işlemleri Haziran 2013
itibariyle tamamlanmıştır.
Ayrıca, EÜAŞ’a ait kurulu güçleri yaklaşık 16.200 MW’a ulaşan 28 adedi hidroelektrik, 18 adedi termik
olmak üzere, toplam 46 adet elektrik santralinin özelleştirilme süreçleri başlatılmıştır. Bu kapsamda,
2013 yılı içinde Seyitömer, Kangal ve Hamitabat santrallerinin özelleştirme ve devir işlemleri
tamamlanmıştır.
Bu yıl da devam eden özelleştirme çalışmaları paralelinde, Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait Kemerköy ve
Yeniköy Termik Santralleri ile Kemerköy Liman Sahasının özelleştirme ihalesi 18 Nisan’da, Çatalağzı
Termik Santrali ile santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme ihalesi ise 29 Nisan’da
yapılmıştır. ÖİB kararı ile özelleştirme programına alınan Yatağan Termik Santralinin özelleştirme
ihalesinin de önümüzdeki günlerde tamamlanması beklenmektedir. Termik santrallerin yanısıra,
Elektrik Üretim A.Ş.ye ait 5 adet Akarsu Santrali “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle 3 ayrı grup
halinde özelleştirmeye çıkartılmış olup, ihaleler için başvurular 9 Mayıs 2014 tarihine kadar alınacaktır.
Dağıtım tarafında:
2013 yılında devir süreci devam eden 8 dağıtım bölgesinin hisse devirleri tamamlanarak Türkiye’de
bulunan 21 elektrik dağıtım bölgesinin tamamı özelleştirilmiştir.
Dağıtım tarafındaki özelleştirmelerle aynı paralelde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nca
hazırlanan ve 16 Eylül 2009 tarihinde resmi gazetede yayımlanan “Orta Vadeli Program (2010-2012)”
raporunda tüketim tarafında piyasa açıklık oranının artırılabilmesi amacıyla, serbest tüketici limitinin
düzenli olarak indirileceği ve 2015 yılsonuna kadar tüm tüketicilerin serbest tüketici olmalarının
sağlanacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda EPDK’nın 23.01.2014 tarihli toplantısında alınan karar
doğrultusunda, serbest tüketici limiti 2014 yılı için 4.500 kWh’a indirilmiştir.
TÜRKĠYE ULUSAL ELEKTRĠK SĠSTEMĠ AYLIK ELEKTRĠK ENERJĠSĠ TÜKETĠMĠ
VE ARTIġLARI
Birim : Milyon kWh
AYLAR
2014
(GerçekleĢen Fiili)
2013
(GerçekleĢen Fiili)
ARTIġ/AZALIġ
%
OCAK
21.899,4
21.275,4
2,9
ġUBAT
19.669,6
18.841,7
4,4
MART
20.937,8
20.463,9
2,3
TOPLAM
62.506,8
60.581,0
3,2
KAYNAK:
TEĠAġ Aylık ĠĢletme Faaliyetleri Raporu
(8)
ZORLU ENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ.
II-14.1 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU
01 OCAK -31 MART 2014
ÖNCEKĠ YILA GÖRE KARġILAġTIRMALI TÜRKĠYE BRÜT ELEKTRĠK ÜRETĠMĠ
Birim : Milyon kWh
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
TOPLAM
KAYNAK:
2014
(GerçekleĢen Fiili)
21.420,5
19.273,3
20.527,7
61.221,5
2013
(GerçekleĢen Fiili)
20.660,3
18.286,9
19.902,7
58.849,9
ARTIġ/AZALIġ
%
3,7
5,4
3,1
4,0
TEĠAġ Aylık ĠĢletme Faaliyetleri Raporu
Kapasite ve Üretim
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.ġ. ‘nin Kapasitesi
Lüleburgaz Santrali
Türü: Doğal Gaz Dönüşümlü Kojenerasyon Enerji Santrali
Kapasitesi: 133,19 MW Elektrik + 239 ton/saat Buhar
Bursa Santrali (Organize Sanayi Bölgesi)
Türü: Doğal Gaz Dönüşümlü Kombine Çevrim Enerji Santrali
Kapasitesi: 90 MW Elektrik
Ankara Santrali (Organize Sanayi Bölgesi) 2
Türü: Doğal Gaz Dönüşümlü Kombine Çevrim Enerji Santrali
Kapasitesi: 50,3 MW Elektrik
Kayseri Santrali (Organize Sanayi Bölgesi)
Türü: Doğal Gaz Dönüşümlü Kombine Çevrim Enerji Santrali
Kapasitesi: 188,5 MW Elektrik
Yalova Santrali (Ġpek Kağıt – Altınova)
Türü: Doğal Gaz Dönüşümlü Kojenerasyon Enerji Santrali
Kapasitesi: 15,9 MW Elektrik + 30 ton/saat Buhar
Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali (Osmaniye)
Türü: Yenilenebilir Enerji Santrali
Kapasitesi: 135 MW Elektrik
Pakistan Rüzgar Santrali (Jhimpir)
Türü: Yenilenebilir Enerji Santrali
Kapasitesi: 56,4 MW Elektrik
Erzincan Tercan Santrali
Türü: Hidroelektrik Enerji Santrali
Kapasitesi: 15 MW Elektrik
2
Şirketimizin Ankara İli, Sincan İlçesi, ASO/I.OSB sınırları içinde kurulu bulunan 50,3 MW kurulu gücündeki Doğal
Gaz Yakıtlı Kombine Çevrim Elektrik Üretim Santralimize ait elektrik üretim lisansının sona erdirilmesi için EPDK'ya
gerekli başvuru yapılmıştır.
(9)
ZORLU ENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ.
II-14.1 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU
01 OCAK -31 MART 2014
Erzurum Kuzgun Santrali
Türü: Hidroelektrik Enerji Santrali
Kapasitesi: 20,9 MW Elektrik
Tokat Ataköy Santrali
Türü: Hidroelektrik Enerji Santrali
Kapasitesi: 5,5 MW Elektrik
Tunceli Mercan Santrali
Türü: Hidroelektrik Enerji Santrali
Kapasitesi: 20,4 MW Elektrik
Kars Çıldır Santrali
Türü: Hidroelektrik Enerji Santrali
Kapasitesi: 15,4 MW Elektrik
Rize Ġkizdere Santrali
Türü: Hidroelektrik Enerji Santrali
Kapasitesi: 18,6 MW Elektrik
EskiĢehir Beyköy Santrali
Türü: Hidroelektrik Enerji Santrali
Kapasitesi: 16,8 MW Elektrik
Van Engil Santrali 3
Türü: Motorin Enerji Santrali
Kapasitesi: 15 MW Elektrik
Kızıldere (Denizli) Jeotermal Santrali
Türü: Jeotermal Enerji Santrali
Kapasitesi: 95 MW Elektrik
3
2008 yılında Özelleştirme İdaresi tarafından düzenlenen ihale sonucu % 100 bağlı ortaklığımız Zorlu Doğal
Elektrik Üretimi A.Ş. tarafından mülkiyeti devralınan 15 MW'lık Van Engil motorin santralinin üretim maliyeti ile
sabit işletme giderlerinin çok yüksek olması ve ekonomik ömrünün tamamlanması nedeniyle faaliyetlerinin
durdurulmasına karar verilmiş, bu kapsamda santralin mevcut üretim lisansının sonlandırılması EPDK’ya yapılan
başvuru, 05.03.2014 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Kurul tarafından onaylanmıştır.
(10)
ZORLU ENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ.
II-14.1 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU
01 OCAK -31 MART 2014
Üretim
ELEKTRĠK (kWh) *
BUHAR (ton)
Mart 2013
Mart 2014
452.595.569
590.664.937
186.455
139.230
*31.03.2014 itibarıyla üretilen 590.664.937 kWh elektriğin 30.173.404 kWh’ lik kısmı iç tüketimde kullanılmıştır.
(31.03.2013: 13.815.570 kWh)
SatıĢ
Mart 2013
Mart 2014
ELEKTRĠK (Üretim) (kWh)
433.348.939
546.898.304
ELEKTRĠK (Ticari ) (kWh)
158.938.230
665.116.671
186.455
139.230
3.679.092
7.548
BUHAR (ton)
KULLANMA ve SOĞUTMA SUYU, KARBONDĠOKSĠT GAZI (m3)
Yatırımlar
2014 yılının ilk 3 aylık döneminde toplam yatırım harcamaları 21,2 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Zorlu Doğal Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait Denizli Kızıldere’de 80 MW kurulu güce sahip jeotermal santrali
için 2014 yılının 3 aylık döneminde toplam yatırım harcamaları 13,7 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi A.Ş.’ye ait Manisa ili, Alaşehir ilçesinde 45 MW kurulu güçle
kurulacak jeotermal santraline ilişkin toplam yatırım harcamaları 3,6 Milyon TL olarak
gerçekleştirilmiştir.4
Ayrıca, Zorlu Hidroelektrik Enerji Üretim A.Ş.’ye ait 124 MW kurulu güce sahip olacak Sami Soydam
yatırımına ilişkin toplam yatırım harcamaları 1 Milyon TL olarak gerçekleştirilmiştir.
Diğer yatırım harcamaları ise 2,9 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Planlanan Yatırımlar
Sami Soydam-Sandalcık Barajı ve HES Projesi: Denizli ilinde Dalaman Çayı üzerinde inşa
edilmesi planlanan 124 MW kurulu güce sahip olacak HES projesi için gerekli olan izinler tamamlanmış
olup, proje finansmanı için bankalarla görüşmeler devam etmektedir. Finansman çalışmalarının yılın 3.
çeyreğinde tamamlanması ve ardından inşaata başlanması hedeflenmektedir.
Rotor II Rüzgar Santrali Projesi: Osmaniye’de Sarıtepe ve Demirciler bölgesinde sahip olduğumuz
toplamda 110 MW’lık rüzgar lisansları kapsamında gerçekleştirmeyi planladığımız rüzgar santrali projesi
için yatırım öncesi çalışmalar başlamıştır. Bu kapsamda Demirciler’deki lisansının süresinin uzatılması
için EPDK’ya başvurulmuştur. Ayrıca, bankalar ve ekipman üreticileri ile görüşmeler başlatılmıştır.
Yapılan optimizasyon çalışmaları doğrultusunda, santralin toplamda 70-80 MW kurulu güce sahip
olması hedeflenmektedir.
4
Zorlu Jeotermal, Manisa ili, Alaşehir ilçesinde jeotermal enerjiye dayalı üretim tesisinde ilave 24,9 MW kurulu
güçle 49 yıl süreyle faaliyette bulunmak üzere, EPDK Başkanlığı'na 80808 sayılı dilekçeyle başvuruda bulunmuştur.
(11)
ZORLU ENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ.
II-14.1 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU
01 OCAK -31 MART 2014
Devlet TeĢvik ve Yardımları
Şirketin T.C. Hazine Müsteşarlığı’ndan alınmış olan Yatırım İndirimi Teşvik Belgeleri dolayısıyla yapılan
ilgili yatırım harcamaları üzerinden Şirkete bazı teşvikler sağlanmaktadır. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle
bu teşvik belgeleri sonucu kazanılmış olan ve devreden yatırım indirimi tutarı 308.478.896 TL olarak
gerçekleşmiştir.
Yatırım indirimi uygulaması, Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 69 uncu maddesinin (b) bendinden sonra
gelen bölümleri 6009 sayılı Kanun’un 5’inci maddesiyle değiştirilerek mükelleflerin önceki yıllarda
yararlanamadıkları yatırım indirimi istisnası tutarlarının 2010 yılı kazançlarına uygulanmak üzere
01.08.2010 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde indirim konusu yapabilecekleri hüküm altına
alınmış, devam eden bölümünde ise yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutarın,
ilgili kazancın % 25'ini aşamayacağı belirlenmiştir. Bu hükümlere göre, Şirketin devreden yatırım
indirimi tutarına ilişkin yararlanabileceği vergisel avantaj sınırsız olarak uzatılmıştır. Ancak güncel
durumda, yatırım indirimi istisnasına ilişkin kurum kazancının %25 ile sınırlı tutulan söz konusu
uygulama hakkında Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı bulunmakla beraber, karar henüz
yayımlanmadığı için yürürlüğün durdurulması kararı çıkmıştır. Şirket mevcut uygulamada kurum
kazancı doğması halinde yatırım indirimi istisnasının %100’ünden faydalanabilmektedir.
Zorlu Jeotermal, Manisa Alaşehir yatırımı için 03.05.2012 tarih ve 1051 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi
almıştır. İlgili teşvik belgesi yeni makine alımı konusunda %100 oranında gümrük vergisi muafiyeti ve
KDV istisnası sağlamaktadır.
Zorlu Doğal, Denizli Sarayköy yatırımı için 27.04.2010 tarih ve 96329 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi
almıştır. İlgili teşvik belgesi yeni makine alımı konusunda %100 oranında gümrük vergisi muafiyeti ve
KDV istisnası sağlamaktadır.
ġirket Faaliyetlerindeki Önemli GeliĢmeler
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş’nin 26.11.2013 tarihli Özel Durum Açıklamasına istinaden, Alaşehir
Jeotermal Santralinin kurulu gücünün 30 MW'tan 45 MW'a yükseltilmesine ilişkin lisans tadili başvurusu
EPDK tarafından onaylanmış olup, 17.02.2014 tarihi itibariyle Şirkete tebliğ edilmiştir.
Şirketin 05.09.2013 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, 2008 yılında Özelleştirme İdaresi
tarafından düzenlenen ihale sonucu Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin %100 bağlı ortaklığı olan Zorlu
Doğal Elektrik Üretimi A.Ş. tarafından mülkiyeti devralınan 15 MW'lık Van Engil motorin santralinin
mevcut üretim lisansının sonlandırılması için EPDK'ya yapılan başvuru 05.03.2014 tarihinde Kurul
tarafından onaylanmıştır.
05.03.2014 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında Şirket esas sözleşmesinin;
(i) "Yönetim Kurulunun Yapısı" başlıklı 7'nci maddesi hükmü ile; Yönetim Kurulu üyelerinde aranan
niteliklerde, bilgi, beceri, sektör deneyimi ve birikmiş tecrübenin ön planda tutularak, maddenin son
fıkrası son cümlesinde yer alan yönetim kurulu üyelerinde aranan yaş sınırına ilişkin hükmün madde
metninden çıkartılması, ve
(ii) "Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi" başlıklı 28'nci maddesi hükmünün ilk cümlesinde yer alan Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ("EPDK") iznine ilişkin ifadenin; Yeni Elektrik Piyasası Kanunu ve
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği uyarınca esas sözleşme tadillerinde EPDK'nın uygun görüşünün
alınması zorunluluğunun kaldırılmış olması sebebiyle madde metninden çıkartılması suretiyle tadil
edilmesine ve bu amaçla gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine oybirliği
ile karar verilmiştir.
(12)
ZORLU ENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ.
II-14.1 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU
01 OCAK -31 MART 2014
Ġç Denetim Bölümü ve Faaliyetleri
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ve diğer Zorlu Grubu Şirketleri’nde iç denetim fonksiyonu, Zorlu Grubu
genelinde 2000 yılından beri hizmet veren Zorlu Holding A.Ş. bünyesinde yapılanmış İç Denetim
Bölümü ile karşılanmaktadır. İç Denetim Bölümü, Uluslararası İç Denetim Standartları’nı temel alarak,
resmi yönetmelikler ve Üst Yönetim tarafından onaylanan denetim programları çerçevesinde
denetimlerini gerçekleştirmekte ve hem her denetim sonrası hazırladığı denetim raporları, hem de yıllık
olarak hazırladığı faaliyet raporları ile bütün bir yılın denetim sonuçlarını Zorlu Holding Yönetim Kurulu,
Denetim Komiteleri ve Sektör Başkanları ile paylaşmaktadır. İç Denetim Bölümü’ne ek olarak 2011
senesi içerisinde oluşturulmuş ve tüm grup şirketlerinde finansal denetim yapmak üzere kurgulanmış
Mali Denetim ve Vergi Denetimi Bölümü de 2012 yılında denetimlerine başlamıştır. 2013 yılı son
çeyreğinde ise İç Denetim ile Mali ve Vergi Denetimi Bölümleri Zorlu Holding Denetim ve İç Kontrol
Genel Müdürlüğü çatısı altında toplanmıştır. İç Denetim faaliyetlerinin amaç, yetki ve sorumlulukları,
çalışma şekli ve yapısı, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve şirketlere duyurusu yapılmış “İç
Denetim Yönetmeliği” ve “İç Denetim Çalışma İlkeleri” gibi dokümanlar ile tanımlanmıştır.
Risk bazlı hazırlanan; Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi ve Sektör Başkanları tarafından onaylanan
yıllık denetim programı çerçevesinde; kaynakların etkin ve verimli kullanılması, yazılı kurallara uygunluk
(kanun, yönetmelik, kurum içi politika ve kurallar), bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği ve güvenliği
konularında denetimler gerçekleştirilmektedir. Her bir denetimin başında gerekli görüldüğü takdirde
Şirket Üst Yönetimi ile bir araya gelinerek risk değerlendirilmesi yapılmakta; şirketlerin hedefleri ve bu
hedeflerin oluşmasına engel teşkil edebilecek riskler, risk matrisinde etki ve olasılıkları göz önünde
bulundurularak konumlandırılmaktadır. Denetim saha çalışması esnasında ise, etki ve olasılığı yüksek
olan riskleri yöneten iç kontroller, yapılan testlerle değerlendirilmektedir. Gözlem sonuçları taslak rapor
halinde şirket yöneticileri ile paylaşılmakta, onların da görüşleri eklenerek Üst Yönetim’e nihai rapor
gönderilmektedir. Sonuç olarak; makul güvence ile danışmanlık hizmeti verilmekte aynı zamanda grup
sinerjisinden yararlanılarak en iyi uygulama örnekleri önerilmektedir. Nihai raporun yayınlanmasından
1 ay sonra ise alınan aksiyonlar 4T yaklaşımı çerçevesinde (Treat = İyileştirme, Terminate =
Sonlandırma, Transfer = Transfer ve Tolerate = Üstlenme) Yönetim Kurulu ile ayrıca paylaşılmaktadır.
26.09.2013 ve 11.12.2013 tarihlerinde Denetim Komitesi toplantıları gerçekleştirilmiştir. Davet üzerine
iki Yönetim Kurulu üyesinin de iştirak ettiği Denetim Komitesi toplantılarında; 2013 yılında planlanan
ve gerçekleşen denetimler ile yıl içerisinde Yönetim Kurulu’na iletilen denetim raporlarının bulguları
hakkında bilgi paylaşımında bulunulmuştur.
14 kişiden oluşan Zorlu Grubu İç Denetim Ekibi’nin mevcut bilgi, beceri ve diğer vasıflarının arttırılması
ve güçlendirilmesi amaçlı olarak eğitimler alması, ilgili derneklere üyeliği (örn. Türkiye İç Denetim
Enstitüsü- TIDE) ve mesleki uluslararası sertifikaların iç denetçiler tarafından alınması gibi konular
Zorlu Grubu tarafından desteklenmekte ve teşvik edilmektedir. Ekipte halihazırda 3 CIA (Sertifikalı İç
Denetçi), 1 SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir), 1 CFE (Sertifikalı Suiistimal İnceleme Uzmanı),
1 CISA (Sertifikalı Bilgi Teknolojileri Denetçisi) ve 6 CRMA (Risk Yönetimi Güvencesi Sertifikası)
bulunmaktadır.
FĠNANSAL DURUM
Şirketin 2014 yılı ilk 3 ayına ilişkin finansal tabloları, denetim raporları, özel durum açıklamaları ve
faaliyet raporları Kamuyu Aydınlatma Platformunda (“KAP”) ve web sitemizde yayınlanmaktadır.
Karlılık ve finansal durumumuza ilişkin oranlarımız aşağıda yer almaktadır.
(13)
ZORLU ENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ.
II-14.1 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU
01 OCAK -31 MART 2014
Özet Bilanço
(bin TL)
31/03/2014
Dönen Varlıklar
562.518
Duran Varlıklar
5.893.055
Toplam Varlıklar
6.455.573
Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.727.799
Uzun Vadeli Yükümlülükler
4.030.602
Özkaynaklar
697.172
Toplam Kaynaklar
6.455.573
Brüt Borç *
3.093.970
Net Borç *
2.977.502
Özet Gelir Tablosu
(bin TL)
31/03/2014
Hasılat
227.514
Esas Faaliyet Karı
16.023
VAFÖK
49.201
Dönem Zararı**
(87.118)
Brüt Kar Marjı
VAFÖK Marjı
%8
%21,6
* Rosmiks International BV ve Rosmiks Netherlands BV’den olan 2.465.603 TL (31.12.2012: 2.360.880
TL) tutarındaki kısa ve uzun vadeli diğer alacak, finansal borçlar içerisinde yer alan ve HSBC Bank PLC
önderliğinde biraraya gelen banka ve finans kuruluşlarından temin edilen fonlamanın bir parçası olark
düşünüldüğünden brüt borç hesaplamasında, toplam borç tutarından düşülmek suretiyle dikkate
alınmıştır. Net borç hesaplanırken ise, nakit ve nakit benzerleri brüt borç tutarından düşülmüştür.
** Net dönem zararı, ana ortaklık payları kısmını ifade etmektedir.
ġirketimizin Kar Dağıtım Politikası
Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer
ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmenin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı
yapmaktadır. Dağıtılacak kar miktarı ve dağıtım tarihi Yönetim Kurulu’nun teklifi doğrultusunda, Genel
Kurul tarafından onaylanarak karara bağlanmaktadır.
Şirket, kar dağıtım politikası olarak, dağıtılabilir karının en az %25’ini nakit ve/veya bedelsiz pay olarak
dağıtmayı benimsemiştir. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlara, Şirketin büyüme ve yatırım
planlarına ve finansal durumuna bağlı olarak her yıl Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir.
Politikada yapılan değişiklikler, değişiklikten sonraki ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin
onayına sunulur ve Şirket internet sitesinde yayınlanır.
Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel
Kurul’da belirlenen tarihte başlanır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı
avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.
(14)
ZORLU ENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ.
II-14.1 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU
01 OCAK -31 MART 2014
RĠSK YÖNETĠMĠ
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş’nin (şirket) varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek
risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi
amacıyla Zorlu Holding bünyesindeki Kurumsal Risk Yönetimi Departmanı, şirkete destek fonksiyonu
olarak 2012 yılının birinci çeyreğinden itibaren faaliyetlerine başlamıştır. Çalışmalarda finansal risklerin
değerlendirilmesinin yanı sıra operasyonel, çevresel, teknolojik vb finansal olmayan risklere de yer
verilmektedir. Riskin Erken Saptanması Komitesi, 19.02.2013 tarihinde kurulmuş olup Yönetim
Kurulu’na düzenli olarak raporlamalar yapmaktadır.
Şirketin hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek mevcut ve olası riskleri analiz ederken ortaya çıkan
önemli riskler ve alınan aksiyonlar aşağıda özetlenmiştir;
Risk
Risk Açıklaması
Likidite Riski
İş sürekliliği anlamında yeterli miktarda nakit ve menkul kıymet
sağlayamamak, nakit akımı dengelemek adına yeterli fonlama
bulamamak ve de açık pozisyon kapatabilme kabiliyetinin zayıflaması
gibi şirketin maruz kalabileceği likidite riskleri için periyodik analiz
çalışmaları yapılarak riskler yönetilmeye çalışılmaktadır.
Şirket, faaliyetleri gereği uzun dönemli yatırımlar yapmaktadır. Bu
yatırımların finansman ihtiyacı likit değerlerle karşılanmakta olup proje
finansman kredisi için uygun şartlarda fon bulunamaması, mevcut
borçların vadelerinin aktifte yer alan varlıkların vadelerine göre
oluşturulamaması ve varlık ve kaynaklar arasında optimum bir denge
sağlanamaması gibi riskler takip edilmektedir.
Şirket’in yatırımlarının finansmanında kullandığı kaynaklar ağırlıklı
yabancı para cinsindendir. Şirket, ağırlıklı olarak USD cinsinden borçlu
veya alacaklı bulunduğu tutarların TL’ye çevrilmesinden dolayı doğan kur
riskine maruz kalmaktadır. Bu riskleri bertaraf etmek amaçlı olarak çeşitli
türev ürünler kullanma yönünde korunma politikaları uygulamaktadır.
Finansman Riski
Finansal Riskler
Kur/Faiz Riski
MüĢteri Kredi
Riski
Piyasa Riski
Ekonomik Riskler
Ayrıca, Şirket, yatırımlarını çeşitli finansman kaynaklarıyla fonlanması
sebebiyle ulusal ve uluslararası piyasalardaki faiz oranı değişimlerinden
etkilenmektedir. Şirket yatırımlarının ağırlıklı sermaye dışı kaynaklardan
finanse edildiği düşünüldüğünde faiz oranlarındaki artışın önemli bir risk
faktörü olduğu görülmektedir. Riskin minimize edilmesi amacıyla ise faiz
swap ürünleri kullanılmaktadır.
Ticari alacakların tahsilatında yaşanabilecek olası riskleri bertaraf etmek
adına müşteri kredi riskleri şirket yönetiminin geçmiş tecrübelerinden
faydalanılarak yakın bir şekilde takip edilmektedir. Kredi riskinin yönetimi
adına belirli kredi kontrol prosedürleri, kredi derecelendirme sistemi ve iç
kontrol politikaları kullanılmaktadır.
Türkiye’de özellikle son yıllarda gelişmekte olan elektrik piyasasındaki
elektrik fiyatlarındaki dalgalanma, elektrik taleplerindeki değişim,
hammadde (kaynak) fiyatlarındaki istikrarsızlık, devletin halen piyasaya
olan müdaheleleri gibi piyasa riskleri yakın takip edilmesi gereken önemli
unsurlar olarak görülmektedir.
Ekonomik istikarsızlıkların (durgunluk, kriz, resesyon, devalüasyon vb.)
olumsuz etkileri, kur ve faiz hareketleri yatırım ve de işletme safhasında
önemli risk kaynaklarındandır.
(15)
ZORLU ENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ.
II-14.1 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU
01 OCAK -31 MART 2014
Risk
Risk Açıklaması
Yatırım Riski
Portföyünde Doğalgaz Dönüşümlü Kombine Çevrim ve Rüzgar Enerji
Santralleri bulunan şirketin hedefi karlı yatırımlar ile büyümek olduğu için
fizibilite çalışmalarına özen ve önem göstermektedir. Bu nedenle
yapılması planlanan her türlü yatırım için, içsel ve dışsal risk faktörlerinin
fizibiliteye etkileri ortaya çıkartılarak, senaryo analizleri yapılmaya
başlanmıştır.
Yatırım kararı alınan projelerin tüm safhalarının yönetimi ile ilgili olarak
inşaat işlerinden, elektromekanik ekipmanların alımına, nakil hatlarından,
mühendislik ve işletmeye kadar her adımda yapılan teknik fizibilitenin
optimum düzeyde uygulanması ile ilgili çalışmalar yapılarak aksiyonlar
alınmaktadır.
Ayrıca teknik fizibilitenin yanısıra makroekonomik büyüme, enflasyon,
kurlar, satış hacmi, pazar etkisi, fiyatlar gibi finansal fizibiliteler de ayrıca
gözden geçirilerek periyodik olarak takip edilmekte, iç verim oranı, karlılık
endeksi, sermaye maliyeti gibi rasyolar hesaplanarak proje karlılıkları
tespit edilmektedir.
Ayrıca, proje aşamasında proje yönetimi araçları yoğun olarak
kullanılarak performans takibi yakın bir şekilde yapılabilmektedir.
Enerij üretim ve dağıtım hattında işletme/kullanıcı hataları kaynaklı ya da
çevresel faktörler (doğal afetler, terör vb.) nedeniyle meydana
gelebilecek
sistemsel aksaklıklar, mekanik arızalar, hırsızlık gibi
operasyonel aksaklıklar yerinde ve zamanında müdaheleler ile etkileri en
aza indirgenmiş düzeyde yönetilmektedir. Ayrıca, şirket bünyesinde geniş
bir sigorta kapsamı dizayn edilerek olası hasarların maddi etkilerinin
minimize edilmesi hedeflenmiştir.
Özelleştirmeler ve de liberal anlamda yenilenen regülasyonlar ile birlikte
enerji sektöründe gerçekleştirilen ulusal kamu tekelinin yerine rekabetçi
bir piyasa oluşturulmuş ve de her geçen gün rekabetin artmasını sağlayıcı
düzenlemeler gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle pazarlama ve satış
anlamında yenilikçi stratejiler ile bu riskin yönetimi sağlanmaktadır.
Ayrıca, gelecek dönemde portföy çeşitlendirilmesi de gündemde olmaya
devam edecektir.
Şirketin hedeflerini gerçekleştirmede en önemli kaynaklardan biri olan
çalışanların performansı düzenli olarak takip edilmekte, personel
memnuniyeti anketleri ile performansı arttırmaya yönelik aksiyonlar
alınmakta ve de çalışanların yönetime katılımı için belirli motivasyonlar
sağlanmaktadır.
Ayrıca, özellikle üretim tesislerinde yaşanabilecek olası grevler ve büyük
çaplı isyanlar oluşmaması adına sürekli interaktif bilgilendirmeler
yapılmakta ve eğitimler düzenlenmektedir.
Regülasyon değişimleri, projelerin lisans, izin, ruhsat, kamulaştırma gibi
yetkili Kamu Kuruluşlarından alacağı izin ve onaylarda gecikmeler, ihale
şartnamelerine uyum, politik ilişkiler gibi hem hukusal hem siyasal riskler
sektörün doğasında olan riskler olup, sıkı ve zamanında takipler ve
operasyonlar ile kontrol altında tutulmaktadır.
Şirketin uluslararası arenalarda yönettiği yatırımlarını ilgilendiren
hukuksal, politik, siyasi vb. riskler yatırım öncesi ve sonrasında
danışmanlık hizmetleri alınarak değerlendirilmektedir.
Her geçen gün teknolojik değişimler neticesinde maliyeti düşük ya da
aynı maliyet ile daha verimli çalışan enerji üretim sistemleri ortaya
çıkmakta ve de bu durum karlılık anlamında rekabet avantajını
düşürmektedir. Belirli kısa vadeli rehabilitasyonlar yapılarak bu
teknolojilere entegrasyon çalışmaları yapılmaktadır.
Proje Riski
Finansal
Olmayan Riskler
Operasyonel Riskler
Rekabet Riskleri
Ġnsan
Riski
Kaynakları
Hukuksal/Politik
Riskler
Ülke Riskleri
Teknolojik Riskler
(16)
ZORLU ENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ.
II-14.1 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU
01 OCAK -31 MART 2014
Çevre /Sağlık/
Güvenlik Riskleri
Üretim tesislerinde, çevre sağlığı, paydaş güvenliği ve paydaş sağlığı ile
ilgili olarak kanunen belirlenmiş standartlara uyum ile ilgili politika ve
prosedürler takip edilmekte olup, olumsuz coğrafi ve iklim şartlarına
uygun önlemler alınmaya çalışılmaktadır. Ayrıca doğal afetler ve terör
olaylarına ilişkin riskler sigortalanarak sigorta şirketlerine transfer
edilmektedir.
Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Raporu
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’de (“Şirket”) 2005 yılında başlatılan kurumsal yönetim çalışmaları
kapsamında Şirket bünyesinde kurulan mekanizmalar, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda
işletilmeye başlandı. Bu çalışmalar sırasında, ilk aşamada hissedarlara eşitlikçi, hesap verebilir, sorumlu
ve şeffaf bir yapı sunabilmek amacı ile Şirket’in esas sözleşmesinde bir dizi değişikliğe gidildi. Yapılan
bu değişiklikler ile azınlık hissedarlara Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde öngörülen haklar tanınırken,
yönetim yapısında da “daha iyi yönetim” hedeflenerek radikal değişiklikler gerçekleştirildi. Kurumsal
yönetim uygulamaları, esas sözleşme değişikliğinin ardından Şirket bünyesinde kurumsal yönetim
mekanizmalarının kurulması ile devam ettirildi. Yönetim Kurulu’nun etkinliği bağımsız üyeler ile
artırılırken, Yönetim Kurulu’na bağlı komiteler ile de yönetimde etkinliğin artırılması hedeflendi.
Bunların yanı sıra, Şirketin bilgilendirme politikası yazılı olarak hazırlanarak Genel Kurul’da katılımcılara
sunuldu. Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda kamuoyuna en fazla bilgiyi hızlı, eşzamanlı, doğru
ve eksiksiz olarak vermek üzere bir internet sitesi hazırlandı.
Şirketimizin 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarına ait Kurumsal Yönetim
İlkelerine Uyum Raporları http://www.zoren.com.tr/ web sitesinde ve yine bu yıllara ait Faaliyet
Raporlarımız da yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.
2013 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgileri
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş 2013 yılı Olağan Genel Kurulu 30.04.2014 tarihinde Organize Sanayi
Bölgesi Sarı Cadde No:29 Bursa adresinde gerçekleştirilmiştir.
Toplantıda:









Yönetim Kurulu Üye sayısının 7 kişi olarak saptanmasına ve 2014 yılı Olağan Genel Kurulu'na
kadar görev yapmak üzere Sn. Zeki Zorlu, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Selen Zorlu Melik, Sn. Bekir
Cem Köksal ve Sn. Burak İsmail Okay'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sn. Ali Akın Tarı ve Sn.
Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine,
2014 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 95.000 TL ücret
ödenmesine,
2013 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle zarar hakkında bilgi verilmesine,
Kar dağıtım politikasının onaylanmasına,
Şirketin 2014 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Başaran Nas Bağimsiz Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine,
Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi
verilmesine,
2013 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar hakkında bilgi verilmesine ve 2014 hesap yılı
başından itibaren geçerli olmak üzere 2014 yılı bağış sınırının tespitine,
Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. ve 28. maddelerinin değiştirilmesine,
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin ve
idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesine karar
verilmiştir.
(17)
ZORLU ENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ.
II-14.1 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU
01 OCAK -31 MART 2014
DĠĞER HUSUSLAR
Hesap döneminin kapanmasından sonra meydana gelen önemli olaylar
Yönetim Kurulunun 18.09.2013 tarihli toplantısında alınan karara dayanarak grup şirketlerinin hisse
yapılarının sadeleştirilmesi amacıyla, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin %96,73 oranında bağlı
ortaklığı olan Rotor Elektrik Üretim A.Ş.’nin %3,27 oranındaki hisseleri 02.04.2014 tarihi itibarıyla
hissedarlardan devralınmış olup, bağlı ortaklık oranı %100’e yükseltilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 10'uncu maddesi ve SPK'nın Seri: IV, No:
41 sayılı "'Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında
Tebliği'nin 5'nci maddesi hükümleri kapsamında; Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş ve konsolidasyon
kapsamındaki bağlı ortaklıkları Rotor Elektrik Üretim A.Ş. ile Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş.'nin, 2013
yılı içinde Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş., Korteks Mensucat San. ve Tic.
A.Ş. ve Zorluteks Tekstil Tic. ve San. A.Ş.'ye piyasa fiyatı paralelinde gerçekleştirdiği elektrik satış
işlemlerinin, 31.12.2013 tarihli kamuya açıklanan son konsolide finansal tablolarda yer alan hasılat
tutarına oranı %10'un üzerinde gerçekleşmiştir. 03.04.2014 tarihli ilişkili taraf işlemleri raporunda söz
konusu ilişkili taraflar ile yapılan tüm işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve işlemlerin piyasa
koşuları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" nin 10'uncu maddesi hükmü
çerçevesinde, 2014 faaliyet yılında da, aynı nitelikteki satış işlemlerinin, kapsam ve şartlarında önemli
bir değişiklik olmaksızın, ilgili Tebliğde belirlenen kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre
oluşan hasılat tutarına olan oranının, %10 limitinin üzerinde gerçekleşeceği öngörülmektedir.
2014 senesi içinde, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ve konsolidasyon kapsamındaki Rotor Elektrik
Üretim A.Ş. ile Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş.'nin birlikte Zorlu O/M Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım
Hizmetleri A.Ş.'den bakım hizmet alım işleminin ve yine Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş’nin, bağlı
ortaklıkları Zorlu Hidroelektrik Enerji Üretim A.Ş. ve Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. ile
birlikte Zorlu Endüstriyel ve Enerji Tesisleri İnşaat Ticaret A.Ş.'den Mühendislik hizmet alım işleminin
kamuya açıklanan son yıllık konsolide finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının
%10 limitinin üzerinde gerçekleşeceği öngörülmektedir. İşlemlerin piyasa fiyatı paralelinde yapılması
esastır.
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş’nin 15.04.2013 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Eskişehir 2.
İdare Mahkemesi'nde 2013/388 Esas No. ile görülen davada, şirketimizin kendisinden kaynaklanmayan
nedenlerle kesintiye uğrayan arama faaliyetlerinin tatil edilmesi ve geçecek sürenin arama ruhsatı
süresine eklenmesi talebinin idare tarafından reddedilmesi üzerine redde yönelik idari işlemin
durdurulması ve iptali talebi ile ilgili olarak, 07.04.2014 tarihinde Şirket tarafınca tebliğ alınan
mahkeme kararı ile 31.01.2014 tarihinde dava konusu işlemin Şirket lehine oybirliği ile iptaline karar
verilmiştir. Kütahya İl Özel İdare'sinin kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Danıştay'ta
temyiz hakkı bulunmaktadır.
Şirketin %25 oranında iştiraki olan Dorad Energy Limited Şirketi'nin Ashkelon, İsrail'de inşa etmekte
olduğu 840 MW kurulu güce sahip olacak kombine çevrim doğalgaz santralinde test üretimi
16.04.2014 tarihinde tamamlanmış olup, santralin Mayıs ayında ticari faaliyete başlaması
beklenmektedir.
Şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi A.Ş.'nin
sermayesinin 19.000.000 TL'den 22.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin işlemler21.04.2014 tarihi
itibarıyla tamamlanmış ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiştir.
(18)
ZORLU ENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ.
II-14.1 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU
01 OCAK -31 MART 2014
Esas SözleĢmede Yapılan DeğiĢiklikler
01.01.2014-31.03.204 döneminde esas sözleşme değişiklik olmamıştır. 30.04.2014 tarihinde yapılan
2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. ve 28. maddelerinin
değiştirilmesine karar verilmiştir.
(19)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
19
File Size
636 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content