close

Enter

Log in using OpenID

Adı Soyadı Kazandığı Üniversite / Fakülte / Bölümü

embedDownload
Adı
Soyadı
RavĢan
Zeynep
Ahmet Emre
Sedat
BüĢra
Hasret Gül
Deniz
Tuğçe
Begüm
Ecem
ġeref
Ufuk Can
Gözde
Serhat
Olcay
Halit Mert
Melisa
Doğukan
Emine Merve
DAĞ
YILDIRIM
POSTACI
USLU
TUNA
BÖREKÇĠ
ÇETĠNAY
DEMĠR
KURT
BARIġ
ÜNAL
DEMĠR
ÇÖRDÜK
YILMAZ
CANBAġ
DÖNDÜR
HAKAN
SALMAN
UYSAL
Hayri Mert
KAHVECĠOĞLU
Sıla
Tuğberk
Onur
Caner
Furkan
Zeynep
Esra Rukiye
Hasan Mert
KOÇER
UĞUZLAR
BULUT
ENEġ
GERÇĠK
ĠBĠLĠ
ERDOĞAN
YIKILMAZ
Kazandığı Üniversite / Fakülte / Bölümü
GÜLHANE ASKERĠ TIP AKADEMĠSĠ (ANKARA)//Askeri Tıp Fakültesi (Sivil Lise-Kız)
SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ (ISPARTA)//Tıp Fakültesi
KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ (KARS)//Tıp Fakültesi
YÜZÜNCÜ YIL ÜNĠVERSĠTESĠ (VAN)//Tıp Fakültesi
AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ (ANTALYA) Tıp Fakültesi (12.Sınıfta naklen gitti)
EGE ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠZMĠR)//DiĢ Hekimliği Fakültesi
YAKIN DOĞU ÜNĠVERSĠTESĠ (KKTC-LEFKOġA)//DiĢ Hekimliği Fakültesi (Ücretli)
AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ (ANTALYA)/HemĢirelik Fakültesi/HemĢirelik
BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)
ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ//Hukuk Fakültesi
MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)//Hukuk Fakültesi
SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ (ISPARTA)//Hukuk Fakültesi
SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ (KONYA)//Hukuk Fakültesi
YAKIN DOĞU ÜNĠVERSĠTESĠ (KKTC-LEFKOġA)//Hukuk Fakültesi (Ücretli)
DOĞU AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ (KKTC-GAZĠMAĞUSA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk (Tam Burslu)
DOĞU AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ (KKTC-GAZĠMAĞUSA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk (Ücretli)
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNĠVERSĠTESĠ//Hukuk Fakültesi (%75 Burslu)
YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)//Hukuk Fakültesi (Ġngilizce) (%50 Burslu)
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNĠVERSĠTESĠ//Hukuk Fakültesi (%25 Burslu)
YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ġngilizce) (%50
Burslu)
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ġngilizce) (%75 Burslu)
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ġngilizce) (%50 Burslu)
HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ġngilizce)
ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ (MALATYA)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği
DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ/Teknoloji Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (ĠÖ)
SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ (ISPARTA)/Teknoloji Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği
ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ġngilizce) (ĠÖ)
KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (ĠÖ)
Hidayet Cem
ġule
Ahmet
Ali Erkan
H.Alperen
ÖZTÜRK
PALABIYIK
ONAY
ADA
ALBAYRAK
Ġ. Serhat
DOĞAN
Görkem Deniz
Mehmet
KENDĠR
KILLAR
Deniz
AÇAR
Öykü
ĠġOĞLU
Ceren
Kaan
M. Osman
BarıĢ BaĢaran
Atakan ġakir
Ahmet Yiğit
Selen
ġ. Batuhan
Bekircan
A. Kural
Ezgi Ceren
K. Göksu
ĠPEKCĠ
GÖKÇE
ÇAĞAN
ARAS
KESKĠN
TOKMAK
ÖZKAN
ġEKERCĠ
GÜLER
AVGÖREN
ÇAKMAK
TAT
Tuana BaĢak
KÖK
Zühra Gizem
ÖZER
Berin
Elif IĢıl
ERĠKCĠ
ÖZDEL
KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (TRABZON)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği
OKAN ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği (Ġngilizce) (Tam Burslu)
KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği
AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ (ANTALYA)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği
ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ (SAMSUN)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği
ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ/ĠTÜ-KKTC Eğitim AraĢtırma YerleĢkesi (Gazimağusa)/Deniz UlaĢtırma ĠĢletme Mühendisliği
(Ġngilizce) (%50 Burslu)
ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği (Ġngilizce)
KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği (ĠÖ)
ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ/ĠTÜ-KKTC Eğitim AraĢtırma YerleĢkesi (Gazimağusa)/Deniz UlaĢtırma ĠĢletme Mühendisliği
(Ġngilizce) (%50 Burslu)
ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT)/Kimya
Mühendisliği (Ġngilizce) (Tam Burslu)
PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ (DENĠZLĠ)/Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği (ĠÖ)
NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ (TEKĠRDAĞ)/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği
SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ/Bilgisayar ve BiliĢim Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (ĠÖ)
NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu)
YAġAR ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠZMĠR)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Ġngilizce) (%50 Burslu)
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik Fakültesi/ĠnĢaat Mühendisliği (Ġngilizce) (%75 Burslu)
9 EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠZMĠR) ĠnĢaat Mühendisliği (12.Sınıfta naklen gitti)
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNĠVERSĠTESĠ/Mühendislik Fakültesi/ĠnĢaat Mühendisliği (Ġngilizce) (%50 Burslu)
SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ (KONYA)/Mühendislik Fakültesi/Harita Mühendisliği
ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ/ĠnĢaat Fakültesi/Geomatik Mühendisliği
ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ġngilizce)
ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ġngilizce)
ĠHSAN DOĞRAMACI BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA) /Ġktisadi, Ġdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi (Ġngilizce) (%50 Burslu)
YENĠ YÜZYIL ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler (%75
Burslu)
MEF ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Ġngilizce) (%50 Burslu)
ĠZMĠR EKONOMĠ ÜNĠVERSĠTESĠ/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (Ġngilizce) (Ücretli)
H. Mert
Gizem
ġevval
Eylül
Dilan
Ġlknur
Zeynep
G. Hande
Fırat Anıl
S. Oğulcan
Ece Ġdil
Güler Nehir
Tarkan
Tuğçe
ÇĠVĠ
ACISU
AHISKALI
BÜYÜK
KUVANÇ
BĠLGĠÇ
DĠNÇER
UYSAL
BAĞCI
CÖMERT
KUMLU
AKIN
BULUT
ġAHĠN
BüĢra Sıla
EĞĠN
Melike
Arda
Berk
Kübra
Fatih
Merve Özge
Sare Kübra
Ezgi
M. Emre
Furkan
Murat
Yiğithan
Ramazan
Beril
ÜSTÜNDAġ
ADIBELLĠ
SEMĠZ
BELEN
KAN
KIRCABURUN
PARLAK
ĠġEL
ÖZGÜL
KAġTAN
KARAKOÇ
BEYTÜZÜN
AKSÖZ
AKDENĠZ
ĠSTANBUL BĠLGĠ ÜNĠVERSĠTESĠ/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Ġngilizce) (%50 Burslu)
ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (%25 Burslu)
ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık
YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık
DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠZMĠR)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Ġktisat
ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ (ADANA)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Ġktisat (Ġngilizce)
ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ/ĠĢletme Fakültesi/ĠĢletme
MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/ĠĢletme Fakültesi/ĠĢletme (ĠÖ)
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/ĠĢletme (Ġngilizce) (Tam Burslu)
HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/ĠĢletme (Ġngilizce)
ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ (ESKĠġEHĠR)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/ĠĢletme
YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Ticari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve ĠĢletmecilik (Ġngilizce) (Tam Burslu)
YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/ĠĢletme (Ġngilizce) (Tam Burslu)
AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ (ANTALYA)/Turizm Fakültesi/Turizm ĠĢletmeciliği (ĠÖ)
ĠHSAN DOĞRAMACI BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA) /Ġktisadi, Ġdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Ġktisat (Ġngilizce) (%50
Burslu)
MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/ĠĢletme Fakültesi/ĠĢletme (Ġngilizce)
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/ĠĢletme (Ġngilizce) (%50 Burslu)
BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Turizm ĠĢletmeciliği (Ġngilizce)
YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/ĠĢletme Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve ĠĢletmecilik (Ġngilizce)
KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ/Sivil Havacılık Yüksekokulu/Sivil Hava UlaĢtırma ĠĢletmeciliği
KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (TRABZON)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası ĠliĢkiler
EGE ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠZMĠR)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası ĠliĢkiler
ĠSTANBUL BĠLGĠ ÜNĠVERSĠTESĠ/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi (Ġngilizce) (Tam Burslu)
MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Kamu Yönetimi (Fransızca)
AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ (ANTALYA)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi
AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ (ANTALYA)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Maliye
ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ//Veteriner Fakültesi
SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ (ISPARTA)/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği
YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği
AyĢe
Sinan
Sümeyye
AyĢe Banu
Elif
Ümran
Didem
Burak
Furkan
Ece
Ozan Bilge
Nazlı
Ġrem
AyĢe
Emre Taha
Gökçe Gül
Merve
Aliberk
Nazlı Hilal
Berkant
Gonca
Beyza
Berk
Türker
F. Kübra
Ekin
ÇAĞLAR
PATIR
TAġ
BALABAN
DOĞAN
DAL
TAġDELEN
GÜLER
GÜRKAN
ĠLTERAY
ÖZTÜRK
GÖKÇAYIR
ĠSKENDER
ACAR
ÇĠFTÇĠ
ALTINTAġ
YALÇIN
ASLAN
ARMAĞAN
AĞIL
ġENEROĞLU
KAN
KONAÇOĞLU
UÇAN
ÖNER
COġKUNER
AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ (ANTALYA)/Eğitim Fakültesi/Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği
MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ (BURDUR)/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ (KÜTAHYA)/Eğitim Fakültesi/Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği
EGE ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠZMĠR)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı
HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi/Aile ve Tüketici Bilimleri
DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ (KÜTAHYA)/Ġlahiyat Fakültesi/Ġlahiyat
KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ/ĠletiĢim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema
ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ (KAYSERĠ)/Sivil Havacılık Yüksekokulu/Uçak Elektrik-Elektronik
ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ (KAYSERĠ)/Sivil Havacılık Yüksekokulu/Uçak Gövde - Motor (ĠÖ)
YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik (Ġngilizce) (Ücretli)
ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe (Ġngilizce)
ĠZMĠR EKONOMĠ ÜNĠVERSĠTESĠ/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/Endüstriyel Tasarım (Ġngilizce) (Tam Burslu)
ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji (Ġngilizce)
AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ (ANTALYA)/Edebiyat Fakültesi/Gerontoloji
TÜRK HAVA KURUMU ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Ġzmir Hava UlaĢtırma Fakültesi/Pilotaj (Ücretli)
HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji
YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık (Ġngilizce) (%50 Burslu)
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNĠVERSĠTESĠ/Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Ġngilizce) (%25 Burslu)
ĠSTANBUL AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Anestezi (ĠÖ) (%50 Burslu)
ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ/Mimarlık Fakültesi/Peyzaj Mimarlığı (Ġngilizce)
YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik
GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık (ĠÖ)
AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ (ANTALYA)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık
AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ (ANTALYA)/ĠletiĢim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema
KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠSTANBUL)/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Endüstri Ürünleri Tasarımı (Ġngilizce) (Tam Burslu)
HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
569 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content