close

Enter

Log in using OpenID

Bu PDF dosyasını indir

embedDownload
Cukurova Medical Journal
Araştırma Makalesi / Research Article
Diyabetik Vakalarda Roküronyumun Nöromusküler Blok
Özellikleri
Neuromuscular Characteristics of Rocuronium in Diabetic Patients
1
2
3
Ahmet Topal , Mehmet Sargın , Tayfun Et , Sema Tuncer Uzun
1
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı. KONYA
1
Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, KONYA
2
3
Karaman Devlet Hastanesi, KONYA
Cukurova Medical Journal 2014;39(4):807-813.
ÖZET
Amaç: Diyabetik hastalarda motor sinir liflerinde fonksiyonel kayıplar ortaya çıkmakta ve bu durum anestezi yönetimini
birçok yönden etkileyebilmektedir. Bu çalışmada roküronyumun nöromusküler blok etkilerinin non-diyabetik hastalara
göre tip II diyabetli hastalarda farklı olup olmadığını araştırmayı amaçladık.
Materyal ve Metod: 18 diyabetik ve 21 non-diyabetik hastanın, 0,6 mg kg-1 roküronyum uygulanmasından sonra
nöromüsküler transport monitörü kullanılarak nöromusküler fonksiyonları değerlendirildi.Etki başlama süresi, klinik etki
süresi, derlenme süresi, toplam roküronyum dozu, supramaksimal uyarı şiddeti ve Goldberg entübasyon skoru
karşılaştırıldı.
Bulgular: Etki başlama (118,33±41,61 sn. & 142,00±28,68 sn.) ve derlenme (13,33±9,83 dak. & 22,38±11,64 dak.)
süreleri diyabetik hastalarda daha uzundu (p<0,05), etki süresi ve supramaksimal uyarı şiddeti benzerdi (p>0,05).
Sonuç: Diyabetik hastalarda etki başlama ve derlenme sürelerinde görülen uzamanın, diyabete bağlı gelişen nöropatik
bir komplikasyon olduğunu ve roküronyumun farmakodinamiğinde diyabetin etkili olduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Nöromusküler blok, roküronyum, diyabet, genel anestezi.
ABSTRACT
Purpose: In diabetic patients, there may be obsserved functional loss of motor nerve fibers and this fact may affect the
management of anesthesia in many ways.In our study we aimed to research if there is any differences between nondiabetic patients and the patients who have type 2 diabetes on the side of nueromuscular blockade characteristics of
rocuronium.
Material and Methods: 18 diabetic and 21 non-diabetic patients included to study, each patient evaluated by the NMT
device after administiration of 0,6 mg/kg rocuronium intravenously.The onset of action time, clinical acting time ,
recovery time , total rocuronium dosage for each patient, amplitude of supramaximal excitation and Goldberg score
were compared in the two groups.
Results: Time of action (118,33±41,61 sn. & 142,00±28,68 sn.) and recovery time (13,33±9,83 dak. & 22,38±11,64
dak.) were longer than in diabetic patients (p<0,05), time of action and amplitude of supramaximal excitation were
similar in two groups (p>0,05).
Conclusion: We consider that the prolongation of onset of action time and recovery time in diabetic patients, is a
complicaiton of diabetic neuropathy and diabetes may effect the pharmacodynamics of rocuronium.
Key Words: Nneuromuscular block, rocuronium, diabetes, general anesthesia
807
Topal ve ark.
Cukurova Medical Journal
GİRİŞ
Anestezi indüksiyonu öncesinde noninvaziv
arteryel kan basıncı, EKG ve periferik oksijen
Diyabetik hastalarda motor sinir liflerinin
fonksiyonlarında bozulma ve sinir uçlarında hasar
1,2
meydana gelebilir . Sinir liflerinde parsiyel
1,3
4
dejenerasyon veya segmental demiyelinizasyon
saturasyonu
(SpO2)
monitörize
edildi.
Nöromüsküler transport monitörizasyonu (NMT)
için TOF-Watch®-S (Organon, Dublin, İrlanda)
cihazı kullanıldı. Ulnar sinir stimülasyonu için 2
adet yüzey elektrodu sağ el bileğine ulnar sinir
trasesi üzerine yerleştirildi. Başparmak serbest
kalacak şekilde el sabitlendi. Başparmağın ulnar
sinir
uyarısına
olan
addüksiyon
yanıtını
değerlendirecek olan akselerasyon transdüseri
ve motor ünite kaybı diyabetik hastalarda rapor
edilmiştir ve bunun sonucu olarak da motor sinir
1-5
iletim hızında azalma meydana gelmektedir. Bu
nedenle tamamlanmamış etki geri dönüşü veya
7
rezidüel paralizi gibi komplikasyonlardan dolayı
nöromusküler bloke edici ajanların etkisi anestezi
yönetiminde önemlidir.
8-11
Çeşitli
çalışmalarda
veküronyumun
diyabetik hastalarda etkisi araştırılmış olup
5,6
başparmağa yerleştirildi. Anestezi indüksiyonunda
propofol (2 mg kg-1) ve fentanil (1,5 μg kg-1)
kullanıldı. Tüm hastalarda vucut ısı 35˚ nin üstünde
tutulurken addüktör pollisis kası üzerindeki cilt ısısı
32˚ nin üstünde korundu. İndüksiyon sonrası kas
gevşetici kullanılmadan önce TOF-Watch®-S
cihazının kalibrasyonu yapıldı. Kalibrasyon sonrası
nöromüsküler monitörizasyona başlandı. 0.6 mg
roküronyum
ile
ilgili
çalışmalar
kısıtlıdır.
Roküronyum hızlı etki başlama süresi, hızlı
10
derlenme profili ve aktif olmayan metabolitleri
nedeniyle güvenle rutin anestezi pratiğinde tercih
edilen bir ajan olmakla beraber kas hastalıkları,
renal ve hepatik yetmezlik gibi bazı durumlarda
11-13
etkisinde değişiklikler meydana gelmektedir
.
Biz de bu prospektif çalışmada diyabetik
hastalarda roküronyumun nöromusküler bloke
edici özelliklerini genel anestezi
hastalarda araştırmayı amaçladık.
kg-1 roküronyum uygulandı ve T1 normal
kalibrasyon değerine göre % 95 baskılandığında
entübasyon
gerçekleştirildi.
Bu
süre
tüm
hastalarda etki başlama süresi olarak kaydedildi.
Entübasyon sonrası ve derlenme döneminde TOF
ölçümleri yapıldı ve değerler süreleri ile birlikte
kaydedildi. Klinik etki süresi (T1 değerinin %25 geri
dönme zamanı), derlenme süresi (T1 değerinin %
25’ten % 75’e gelme süresi), toplam roküronyum
uygulanan
MATERYAL ve METOD
Etik kurul onayı ve hastalardan yazılı onam
alındıktan sonra, 18 tip II diyabetik (Grup DM) ve
21 non-diyabetik (Grup ND) hasta randomize
olarak bu prospektif çalışmaya dahil edildi. Tüm
hastalar ASA I-II fiziki durumdaydı ve bu hastaların
20 tanesi tiroid cerrahisi, 19 tanesi ise laparoskopik
cerrahi geçirdi. Vücut kitle indeksi 35 ve üzeri olan,
asit-baz ve eletrolit dengesizliği olan, bilinen
dozu, supramaksimal uyarı şiddeti (nöromüsküler
monitörle otomatik olarak hesaplandı) ve Goldberg
skoru kaydedildi. Kas gevşetici geri döndürülmedi
spontan derlenme sağlandı. Anestezi idamesi %
50 oksijen + % 50 hava, sevofluran 0.5-2 MAK ve
remifentanil (0,25 μg kg-1 dak-1) infüzyonu ile
sağlandı. EtCO2 35 ± 5 mmHg’de tutuldu.
nöromusküler, karaciğer ve böbrek fonksiyon
bozukluğu olan hastalar ile daha önceden nonketotik hiperosmolar koma ve diyabetik ketoasidoz
öyküsü olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Tüm
hastaların
kullandıkları
antidiyabetik
ilaçlar
kaydedildi. Dahiliye ve nöroloji klinikleri nefropati
ve nöropati açısından tüm hastaları değerlendirdi.
İstatistiksel Analiz
Çalışmanın primer sonuç noktası olarak etki
başlama süresi kabul edilerek yapılan post-hoc
analizde, α=0.05 kabul edilerek aktüel güç GPower 3.0.1 programı ile %85 olarak hesaplandı.
808
Cilt/Volume 39 Yıl/Year 2014
Diyabet ve Roküronyum
Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 16
de belirtilmiştir. İnsülin kullanan hasta sayısı 4 iken
paket programı kullanıldı. Tanımlayıcı değişkenler
ve
her
iki
grubun
NMT
verilerinin
karşılaştırılmasında Student's t-testi ve ki-kare
testleri kullanıldı. Veriler ortalama ± standart
sapma olarak ifade edildi. Fark p <0.05 olduğunda
tüm analizler için istatistiksel olarak anlamlı kabul
edildi.
OAD kullanan hasta sayısı 14’tü.
Kontrol değere göre T1 % 95 baskılanma
süreleri (etki başlama süresi) (118,33±41,61sn. &
142,00±28,68 sn.) karşılaştırıldığında Grup DM’
de Grup ND’ ye göre istatistiksel olarak anlamlı
şekilde daha uzun süreler tespit edildi (p=0,03)
(Tablo-3).
Her iki grupta roküronyumun etki süreleri,
toplam roküronyum dozu, supramaksimal uyarı
şiddeti ve Goldberg skorları karşılaştırıldığında
istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmedi
(p>0,05) (Tablo-3).
SONUÇLAR
Her iki gruptaki hastaların demografik
verilerinde, cerrahi ve anestezi sürelerinde
istatistiksel olarak fark yoktu (p>0,05) (Tablo 1).
Hastaların intraoperatif ısı takiplerinde istatistiksel
Derlenme sürelerinin (13,33±9,83 dak. &
olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmedi (p>0,05)
(Grafik 1). Hastaların kaydedilen vital bulgularının
kıyaslanmasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
tespit edilmedi (p>0,05).
Diyabetik hastaların kullandığı anti-diyabetik
ilaçlar, diyabet süreleri ve HbA1C değerleri tablo-2’
22,38±11,64 dak.) karşılaştırılmasında Grup DM’de
Grup ND’ye göre istatistiksel olarak anlamlı fark
tespit edildi (p=0,013) (Tablo-3), Grup DM’ de daha
uzun bir derlenme süresi süresi mevcuttu.
Tablo 1. Demografik Veriler
Kontrol (n=21)
DM (n=18)
7/14
5/13
Yaş (y)
47,29±8,81
49,72±11,96
0,469
Ağırlık (kg)
79,94±9,80
74,24±12,72
0,505
Boy (cm)
158,61±7,12
160,05±6,20
0,130
BMI
29,19±4,13
28,44±3,73
0,558
Cerrahi Süre (dak.)
90,29±16,31
88,78±33,56
0,856
Anestezi Süresi (dak.)
107,62±16,01
100,72±36,23
0,435
Cinsiyet (E/K)
p
Tablo 2. Diabetes mellitus hastalarının özellikleri
No
DM süresi (Yıl)
Kullandığı ilaçlar
HbA1C (%)
1
13
OAD
7.4
2
4
OAD
5.2
3
1
OAD
6.1
4
10
İnsülin
5.2
5
3
OAD
6.0
6
3
İnsülin
8.1
7
2
OAD
5.5
809
Topal ve ark.
Cukurova Medical Journal
8
4
OAD
7.2
9
11
OAD
6.7
10
10
İnsülin
5.6
11
6
OAD
9.1
12
2
İnsülin
11.2
13
4
OAD
6.0
14
10
OAD
9.2
15
3
OAD
5.2
16
2
OAD
8.0
17
3
OAD
6.1
18
10
OAD
5.9
Tablo 3. Nöromüsküler blok değişkenleri, goldberg skoru ve roküronyum toplam dozunun
karşılaştırılması
Kontrol (n=21)
DM (n=18)
p
Etki Başlama Süresi (sn)
118,33±41,61
142,00±28,68
Klinik Etki Süresi (dk)
49,85±15,69
59,38±21,88
0,123
Derlenme Süresi (dk)
13,33±9,83
22,38±11,64
0,013*
Toplam Roküronyum Dozu
40,05±4,64
40,83±6,37
0,659
Supramaksimal Uyarı Şiddeti (mA)
41,61±15,33
43,72±17,28
0,689
Goldberg Skoru
3,69±0,51
3,59±0,56
0,857
0,039*
37
36,5
ND
36
DM
35,5
35
0.dk 10.dk 20.dk 30.dk 40.dk 50.dk 60.dk 70.dk 80.dk
Grafik 1. İntraoperatif Vücut Isısı (˚C)
TARTIŞMA
Ancak etki süresinin ve supramaksimal uyarı
şiddetinin non-diyabetik ile diyabetik hastalarda
farklı olmadığı tespit edildi.
Çalışmamızda kontrol değere göre T1 % 95
baskılanma ve derlenme sürelerinin diyabetik
hastalarda daha uzun olduğu tespit edilmiştir.
810
Cilt/Volume 39 Yıl/Year 2014
Diyabet ve Roküronyum
Diyabetik olgularda başlıca bozukluk aksonal
olmayan gruba göre daha uzun bulmuştur. Bu
dejenerasyona bağlı distalde belirgin akson
kaybıdır. Diyabetik hastaların bir özelliği de
segmenter ve paranodal demiyelinizasyonun
görülebilmesidir. Genel olarak demiyelinizasyon
hastalığın miyelin
veya “schwann”
hücre
fonksiyonu üzerindeki doğrudan etkisine bağlı
primer ya da aksonal disfonksiyona bağlı sekonder
bir süreç olabilir. Duysal sinir iletisindeki
anormallikler diyabetik hastada sinir hasarının
konu ile ilgili yapılan bir hayvan çalışmasında ise
diyabetik köpeklerde veküronyum etki süresinin
non-diyabetik gruba göre daha kısa olduğu
19
gösterilmiştir .
Roküronyum ile ilgili çalışmalarda ise farklı
sonuçlar ortaya konulmuştur. Bu çalışmalardan
birinde tip II diyabetik hastalarda isofluran
anestezisi
altında
roküronyum
kaynaklı
20
nöromusküler bloğun etkilenmediği gösterilmiş
erken bir bulgusudur. Bu değişiklikler subklinik
nöropatiye ilişkin en tutarlı gösterge olma özelliğini
taşırlar. İleti hızında azalmayla birlikte duysal
aksiyon potansiyellerinin amplitüdünde azalma ve
14zamansal dağılımında genişleme söz konusudur
16
. Klinik yakınması olmayan hastalarda da motor
ileti hızlarında bir azalma saptanabilmesine karşın
bu durum nöropatili hastalarda daha belirgindir.
Diyabetin süresiyle motor ileti hızının azalması
olup
bizim
çalışmamızdaki
sonuçlar
ile
örtüşmemektedir.
Prospektif,
gözlemsel
bir
çalışmada diyabete bağlı bir komplikasyon olmasa
bile
diyabetik
hastalarda
roküronyum
uygulmasından sonra rezidüel nöromusküler blok
riski non-diyabetiklere göre artmış olarak tespit
edilmiştir. Kötü glisemik kontrolün risk artışında
etkisinin
olmadığıda
aynı
çalışmada
21
gösterilmiştir .
Ayrıca
roküronyumun
arasında doğru orantılı bir ilişki vardır ve durum
özellikle peroneal sinirde belirgindir. Gilliatt ve
Willison sinir ileti değişiklikleri ile nöropatinin tipi
arasında bir ilişki kurmuşlardır. Bu yazarlar,
simetrik duysal nöropatili hastalarda en tutarlı
anormal bulgu olarak peroneal sinir aksiyon
potansiyellerinde kayıp olduğunu göstermişlerdir.
Benzer biçimde, proksimal alt ekstremite motor
farmakodinamiği farklı anestezi çeşitlerinden ve
11organ yetmezliği gibi durumlardan etkilenebilir
13,22
. Sevofluran anestezisi ile karşılaştırıldığında
total intravenöz anestezi altında TOF oranının
%80' e ulaşma zamanı daha kısa olarak tespit
22
edilmiştir . Ayrıca Wulf ve arkadaşları sevofluran
anestezisine kıyasla, izofluran veya propofolfentanil anestezisinde cis-atrakuryum kullanılan
nöropati olgularında femoral sinir ileti hızında
16
azalma saptanmıştır .
Diyabetik hastalarda roküronyumun etki
özelliklerini araştıran yayınlar literatürde oldukça
kısıtlıdır. Diyabetik hastalarda özellikle veküronyum
17
ile ilgili çalışmalar sık olup, Saitoh ve ark.’nın
vekuronyum ile yaptıkları, diyabetik hastaları
diyabetik
olmayanlarla
karşılaştırdıkları
bir
çalışmada; nöromüsküler blok başlama süresini ve
hastalarda TOF oranının 0.70' e ulaşma süresi
23
daha kısa bulunmuştur . Renal yetmezliği olan
hastalarda
roküronyumun
etki
süresi
ve
nöromusküler blok özellikleri ile ilgili yapılan
11,12
çalışmalarda
renal
yetmezliği
olmayan
hastalara göre farklı sonuçlar ortaya çıkmıştır.
Organ yetmezliği veya anestezi ajanlarının
dışında toplumda sıkça görülen DM gibi sıklıkla
nöropatinin eşlik ettiği hastalıklarda da nöropatinin
PTC 1 zamanını benzer bulmuşlardır. T1-T4
yanıtlarının elde edilmesi süresi ve derlenme
süresinin diyabetli grupta geciktiğini saptamışlar ve
bu durumu diyabetik hastalardaki kavşak sonrası
bölgenin fonksiyon kaybı ile açıklamışlardır.
18
Saitoh’un bir başka çalışmasında, vekuronyumun
nöromüsküler blok karakteristiklerini karşılaştırmış
diyabetik grupta derlenme süresini diyabetik
derecesine
göre
nöromusküler
kavşağın
etkilenmesine bağlı olarak nöromusküler ajanların
24
farmakodinamiğinde
değişiklikler
olasıdır .
Bununla birlikte DM süresi ile nöropatinin şiddeti
arasında ilişki olmadığını gösteren yayınlarda
5
mevcuttur .
Bizim
çalışmamızda
diyabetik
hastalarının nöropatisi EMG ile değerlendirilmemiş
811
Topal ve ark.
Cukurova Medical Journal
olup bu durum çalışmamız için bir kısıtlama
11. Robertson EN, Driessen JJ, Booij LHDJ.
Pharmacokinetics
and
pharmacodynamics
of
rocuronium in patients with and without renal failure.
Eur J Anaesth. 2005;22:4-10.
oluşturmaktadır.
Sonuç
olarak
diyabetik
hastalarda
nöromusküler monitorizasyon ile etki başlama ve
derlenme sürelerinin daha uzun olduğu tespit
edildi. Bu sonuçların diyabete bağlı oluşan
nöropatiye bağlı olduğu kanaatindeyiz. Ancak bu
konu ile ilgili daha fazla araştırmanın gerekli
olduğuna inanmaktayız.
12. Cooper RA, Maddineni VR, Mirakhur RK, Wierda
JMHK, Brady M, Fitzpatrick KTJ. Time course of
neuromuscular effects and pharmacokinetics of
rocuronium bromide during isoflurane anaesthesia in
patients with and without renal failure. Br J Anaesth.
1993;71:222-6.
13. Khalil M, D'Honneur G, Duvaldestin P, Slavov V, De
Hys C, Gomeni R. Pharmacokinetics and
pharmacodynamics of rocuronium in patients with
cirrhosis. Anesthesiology. 1994;80:1241-7.
KAYNAKLAR
1. Woolf AL, Malins JM. Changes in the intramuscular
nerve endings in diabetic neuropathy. J Path Bact.
1957;73:316-8.
14. Thomas EA. Cecil Essentials of Medicine. 4. Ed.
2001:533-45.
2. Lawrence DG, Locke S. Motor nerve conduction
velocity in diabetes. Arch Neurol. 1961;5:483-9.
15. Büyükdevrim AS. Diyabetolojiye Giriş, Laboratuar ve
Klinik Tanı Kriterlerinin Standardizasyonu. İstanbul,
Fatih Matbaası. 1996:5-34.
3. Skillman TG, Johnson EW, Hamwi GJ, et al. Motor
nevre conduction velocity in diabetes mellitus.
Diabetes. 1961;10:46-51.
16. Arnold GF, Norman EC. Textbook of Diabetic
Neuropathy. Stutgart, Thieme. 2003:5-128.
4. Abu-Shakra SR, Cornblath DR, Avila OL, et al.
Conduction block in diabetic neuropathy. Muscle
Nerve. 1991;14:858-62.
17. Saitoh Y, Kaneda K, Hattori H, et al. Monitöring of
neuromuscular block after administration of
vecuronim in patients with diabetes mellitus. Br J
Anesth. 2003;90:480 -6.
5. Lamontagne A, Buchthal F. Electrophysiological
studies in diabetic neuropathy. J Neurosurg
Psychiatry. 1970;33:442-52.
18. Magorian T, Flannery KB, et al. Comparison of
rocuronium, succinylcholine, an vecuronium for rapid
sequence inducution of anesthesia in adult patinets.
Anesthesiology. 1993;70:913-8.
6. Eady JL, Cobbs KF. Diabetic muscle infarction. J
South Orthop Assoc. 1997;6:250-5.
7. Muphy GS. Residual neuromuscular blockade:
incidence, assessment, and relevance in the
postoperative
period.
Minerva
Anesthesiol.
2006;72:97-109.
19. Clark L, Leece EA, Brearley JC. Diabetes mellitus
affects the duration of action of vecuronium in dogs.
Vet
Anaesth
Analg.
2012;39:472-9.
doi:
10.1111/j.1467-2995.2012.00714.x. Epub 2012 May
30.
8. Nitahara K, Sugi Y, Shigematsu K, Haraga I, Abe S,
Higa K. Recovery of train-of-four ratio to 0.70 and
0.90 is delayed in type 2 diabetes with vecuroniuminduced neuromuscular block. Eur J Anaesthesiol.
2013;30:80-4. doi: 10.1097/EJA.0b013e32835b9d9b.
20. Alper I, Ulukaya S, Makay O, Balcioglu T. The
pharmacodynamic effects of rocuronium during
general anesthesia in patients with type 2 diabetes
mellitus. Minerva Anestesiol. 2010;76:115-9. Epub
2009 Dec 23.
9. Saitoh Y, Hattori H, Sanbe N, Nakajima H, Akatu M,
Murakawa M. Delayed recovery of vecuronium
neuromuscular block in diabetic patients during
sevoflurane
anesthesia.
Can
J
Anaesth.
2005;52:467-73.
10. Khuenl-Brady
KS,
Sparr
pharmacokinetics of rocuronium
Pharmacokinet. 1996;31:174-83.
21. Armendáriz-Buil I, Lobato-Solores F, AguileraCelorrio L, Morros-Díaz E, Fraile-Jiménez E, VeraBella J. Residual neuromuscular block in type II
diabetes mellitus after rocuronium: A prospective
observational study. Eur J Anaesthesiol. 2013.
H.
Clinical
bromide. Clin
812
Cilt/Volume 39 Yıl/Year 2014
Diyabet ve Roküronyum
22. Lowry DW, Mirakhur RK, McCarthy GJ, Carroll MT,
McCourt KC. Neuromuscular effects of rocuronium
during sevoflurane, isoflurane and intravenous
anesthesia. Anesth Analg. 1998;87:936-40.
24. Hebl JR, Kopp SL, Schroeder DR, Horlocker TT.
Neurologic complications after neuraxial anesthesia
or analgesia in patients with preexisting peripheral
sensorimotor neuropathy or diabetic polyneuropathy.
Anesth Analg. 2006;103:1294-9.
23. Wulf H, Kahl M, Ledowski T. Augmentation of the
neuromuscular blocking effects of cisatracurium
during desflurane, sevoflurane, isoflurane or total i.v.
anaesthesia. Br J Anaesth 1998;80:308–12.
Yazışma Adresi / Address for Correspondence:
Dr. Mehmet Sargın
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
KONYA
E-mail: [email protected]
Geliş tarihi/Received on : 28.05.2014
Kabul tarihi/Accepted on: 01.07.2014
813
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
216 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content