close

Enter

Log in using OpenID

Almancι torunlarι İzmirГde çalιşιyor

embedDownload
-,.+!0)*/(+-./0
&,$/"#%.-0 0'*/
1960'lı yıllarda Almanya'ya işçi olarak giden ve bu ülkeye yerleşenlerin Alman vatandaşı
çocukları ve torunları da son yıllarda artan "tersine göç"le Türkiye'ye çalışmaya geliyor
-%")#!)(%!
,&+))-%!
TOKİ'nin amacından saptığını ileri süren
MHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan
Adayı Murat Taşer, seçilmesi halinde
toplu konut projesi başlatacağını belirterek, "Herkesin evi olacak. Kira devri
tarihe karışacak" şeklinde konuştu
";- 4)9)81:-!6- 1PR5JMQ=QR!B2LDLDJLQMR7QCJQNLK.
<KR5LHQNFQR,QEQEKR9BBMIXNQG4M?R+EHQXLR"PHXMF?.
MPJAR'WU8LKRFKLLQMIQR=QCLQFQNR5LHQNFQ8FQR>4;?NA
EBNRFKLLQMIQRGPMEXNPRI4NI?<?N?RX*QIPRPGGX:R&[email protected]
HQNLKRQMQCGKMHQIQARR=XNR3X1QMKNIQRJXCXNXNARDLDE.
LQMQMQEKR*XMHQLQMR1PR!?MJR*XMHQLQMKNIQR;QLKCHQJ
X;XNR5LHQNFQ8IQNR!?MJXFP8FPR>PLIX<XNXR=PLXMGPNR"P.
HXMF?MPJARVMQFQR>4;RPIPNLPMXNR;B3DJLQMKR;QLKC.
HQJRX;XNR!?MJXFP8FPR>PLXFBMRQHQRQMQIQR3XIIXR*QMJ
1QM:RPLPNLPMXNR;B<DRF?JEPJRGQ6EXLLXR>PN;LPMAR>XIPN.
LPMPR=QJGK<[email protected]=Q=QLQMKARIPIPLPMXARIQ6QR;BJRQ<KM
EQNQFXREPJG4M?NIPR;QLKCHKCLQMRIPIX:
Taşer, “2014 - 2020 yılları arasında İzmir’de ihtiyaç
duyulacak konut sayısı 283 bin olacak. Şuan İzmir’de
yaşayan vatandaşın yüzde 40’ı kirada. İzmir en riskli deprem kuşağında olmasına rağmen konutların yüzde 60’ı
riskli. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) dar gelirli
vatandaşlarımız için toplu konut üretmek yerine
amacından saparak lüks konutlar yapmaya başladığı için
İzmir’deki bu açık büyüyor. Üç-beş yıl sonra çoluk
çocuğunuzun oturacağı evlerin kirası anormal boyutlara
varacak. Biz, iş başına geldiğimizde dar gelirli
vatandaşlarımıza 15 bin toplu konut yapacağımıza söz
veriyoruz" dedi. devamı 6’da
$7!80647 [email protected]$WRFQCKNIQJXRSPLXNR%XN.
>[email protected]>P;PNRFKLR!?MJXFP8FPRGQCKNHQFQRJQMQMR1PM.
IX<[email protected]
<KNKR=PLXMGGX:R5LHQNFQ8IQRFQCQFQNRQXLPEXRXLPR!?MJX.
FP8IPJXRQJMQ=QLQMKNKNAR=DRJQMQMKNQR;BJRCQCKMIK<KNK
QNLQGQNR%XN>[email protected] PMJPER51MD2Q8FQR>XGHPJRXEGPM.
JPNREPNRNQEKLRBLDFBMRIQR!?MJXFP8FPR>PLXFBMEDN
IPNXLIX:R+CRJBNDEDNIQAR;[email protected]:R5LHQN.
FQ8IQREQQGRW8IQR=QCLQFQNRXCPR6PMJPER#RJQLQR'RJQLQ
>PLXFBMID:R7DMQIQRXEPRW:TAR':R>X=XRXCPR>PLX.
FBMLQM:RVNQRIQRQLKCGKHRQMGKJ:R5HQRFXNPRIPREQQG
W8IQRXCPR=QCLKFBMDHRIPIX:R46,70)8*47
21 Ocak 2014 Salı
www.sondakikagazetesi.com
*)$*#%*"!(*)
%)$*!(*#)(*
*
Doğal Güzelliği ile her yıl on binlerce turist çeken Ege’nin İncisi Çeşme’de kurulmak istenen RES’ler ile ilgili olarak SONDAKİKA Gazetesinin elde ettiği
bulgular, işin iç yüzünü ortaya çıkarıyor. Rüzgar Enerji Santrali kurmak
isteyen ABK Şirketinin, doğa katliamının yanı sıra; yasaları çiğnediği,
prosedürleri es geçtiği, izinsiz özel mülkiyete girdiği, SSK’sız işçilerle çalıştığı
ortaya çıktı. EPDK’nın yetkisiz kararı ise buna eklenince, ortalık iyice karıştı
2#38(5.3+15&8"2$2%2.'85+58
579R)PCHPR-/R-LPJGMOJR-NPMORMPGOH
5:(:0NONAR=PL>PLPMONONRNPMPIPFEPRG?H?RPJEOJ
BLHQEKNQRMQ<[email protected]>MR-NPMOR/QNGMQLORJDM.
HQJROEGPHPEOR->PR74L>PEONORQFQ<QRJQLIKMIK:
579R(OMJPGONONRKEMQMLQR1PR=PL>PLPMONON
=OM;B<DRPJEOJRBLHQEKNQRMQ<HPNAREQNGMQLRJDM.
HQJROEGPIO<OR)PCHPR74L>PEONONRGQHQHKR':R1P
$:RIPMP3PR"B<QLR/OGR5LQNKRO;PMOEONIPRFPM
QLHQJGQIKM:R&[email protected]<D
)PCHPR74L>PEORQFMK3QR':R1PR$:RIPMP3P
JBMDNHQEKR>[email protected]?LG?MR1QMLK<KA
JBNDHDNIQIKM:R7DRFQEQFKR6O;PREQFQNR579
([email protected]<QLREOG
QLQNKNQR>[email protected]<Q;LQMKRJQGLPGGOA
FQEQLQMKRFBJREQFIK:R
(5.3+18"+135%5$58(2('.11'
->P0NONR>[email protected])PCHP0IPRJDMDLHQJ
OEGPNPNREQNGMQLIPARFQCQNQNRQNBMHQLLOJLPMR=DN.
LQMLQRIQREKNKMLKRJQLHQIK:R579R(OMJPGONONA
[email protected]@[email protected]
H?LJOFPGPR>[email protected]<KRGQCPMBNR*OMHQ
OLPRQNLQCHQEKRBLHQIK<KR1PR;QLKCQNROC;OLPMON
//[email protected]<DRBMGQFQR;KJGK:R//[email protected]
OC;[email protected][email protected]@
>[email protected]<Q;LQMKRJQGLPIPNRCOMJPG
EQ6O=OR7QMKCR9B3Q>[email protected]?NRGQCPMBNR*OMHQLQMK
;QLKCGKMIK<KR=4L>PFOROCQMPGRPIPMPJAREQNGMQLRJDM.
HQJRO;[email protected];QLKCHQLQMKNQ
=QCLQIKJARCPJLONIPJORO*QIPLPMORCOMJPGONAR=?G?N
*BFQEKNKRBMGQFQR;KJQMIK:R
46,70)8*46
ÖZEL HABER
YAVUZ ATALAY
!! ! 378#6!64/6/& [email protected]
#:[email protected]!?MJOFP0NONROLJ
9QIKNR,[email protected]=P
>?N?RQ;KFBM:R!?MJOFP0NONROLJ
9QIKNR,[email protected]=P
>?N?RQ;Q3QJLQMKNKRE4FLPFPN
7QCJQNR!QMGQNAR5NQIBLD
JQIKNKNKNRDNDGDLQNR>P;HOCONOA
>?3?N?RG?HRI?NFQFQ
6QGKMLQGHQJRO;[email protected]
Q;[email protected]:[email protected],[email protected]
EO0NONRHOEFBNDR5NQIBLD
JQIKNKNKNRDNDGDLQNR>P;HOCONOA
>?3?N?RG?HRI?NFQFQ
6QGKMLQGHQJAR5NQIBLDRJQIKNKNKN
FQMQGK3KLK<KNKRBMGQFQR;KJQMHQJA
JPNIONPR>?1PNONORIPEGPJLPHPJA
JPNIOR>P;[email protected]=OM
HPJQNRFQMQGHQJRIPIO
46,70)8*46
!!!!! !!
!! 2387- /& [email protected]'#ROL;PEORO;ONR=PLPIOFPR=QCJQN
QIQFLQMKNKR=PLOMLPIO:R&Q2KLQNRQ;KJLQHQFQR>4MPAR5LOQ<Q8IQ
+=MQ6OHR-G6PHR&[email protected];B1Q8IQR [email protected]
7QFKNIKM8IQR,P6HPGR9PMGOCAR7QFMQJLK8IQR+EHQOLR/QMKA
7PM>QHQ8IQR QEQNR(Q6ONAR7PFIQ<[email protected]
NB1Q8IQR+L6QNR9QFQAR7D3Q8IQR%PHOLR(P=BFAR)PCHP8IP
,DEGQ*QR%PN>PMAR)O<LO8IPR5INQNR&[email protected]"OJOLO8IPR56.
HPGR"Q<IPLPNARB;Q8IQR/QLO6R-HMDLLQ6R9PLPCA
[email protected]=Q<LQM8IQ
P3O2R9QLJQNAR9QMQ=DMDN8IQR ?EPFONR5LGKNA
9PHQL2QCQ8IQROEPR5MO*R<DMLDRQIQFRBLID:
46,70)8*47
*"*$*"
!%)#)
(((
! !
! !!!!
&)& ')' '') )'&
Kesinleşmiş bir planın olmamasına ve
EPDK’nın plan kesinleşmeden karar
verme yetkisinin olmamasına rağmen;
EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu), arazilerin kamulaştırılması için ön
karar alarak; bu kararı, bakanlar kuruluna
taşıyarak, karar olarak çıkarmıştır.
EPDK’nın plansız alanda işlem
yapamayacağını belirten yetkililer, böyle
bir durumun yaşanması karşısında
şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Öte yandan Urla’nın Demircili, Yağcılar
ve Kuşçular köyleri arasında yapılacak
olan rüzgar enerji santrali protesto edildi.
YADEM Çevre Derneği’nin önderliğinde
gerçekleştirilen eyleme çok sayıda kişi ve
sivil toplum kuruluşu destek verdi. İzmir
Milletvekili Musa Çam ve Urla Belediye
Başkanı M. Selçuk Karaosmanoğlu’nun da
katıldığı eylem köy meydanından santralin
yapılacağı alanına sloganlar ve pankartlar
eşliğinde yapılan yürüyüşle sona erdi.
50/-37-77!7-4782QMJGQRBFNQMJPNRNPMPIPN
>PLIO<OR=PLLORBLHQFQNR=OMRHPMHOFLPR6QFQGKNKRJQF=PIPN
HDGR%PFLQN8KNRIQ1QEKNQR=QJQNR6QJOHARGQNKJR,PMQL
7PCOJ;O8NONR=Q=QEKNKNR=QLRGO3QMPGOFLPRD<MQCK2
D<MQCHQIK<KNKNRQMQCGKMKLHQEKRO;ONRGQLOHQGR>4NIPMOLHP.
EONPRJQMQMR1PMIO:[email protected]#:R5<KMR%[email protected],Q6JPHPEOARQFMK3Q
JQM>BRCOMJPGONIPNREQNKJR9QFK8FQR>4NIPMOLPNRJQM>BNDN
2QJPGLPHPROCLPHONONRQMIKNIQNRNPRJQIQMRQ<KMLK<Q
DLQCQ=OLP3P<ONONREBMDLHQEKNQRJQMQMR1PMPMPJARIDMDCHQFK
$'R,QMGRQFKNQRPMGPLPIO:R46,70)8* 6
&"#&$%&
SAYFA 2
SAH Aralarında Atatük’ün fotoğraflarının da bulunduğu tarihi albüm için patronlara seslenen
İlim Kültür ve Edebiyat Derneği Başkanı Aslan, “Albüm oluşturmak için sivil toplum
örgütleriyle görüştüm ancak olumlu bir yanıt alamadım. İş dünyasını bekliyorum” dedi
&<610:@>:?5>9,? 2&993VJYMRVVXUPXSYHL
MXSXYDWNTVWSY?KOKEUX?VXURYHTUTNOTUWSYXUXFORUQX>R
MXGXUY6XPTUY;[email protected];OXOJUN3JSYCJSYMJGJSW
DRNQXQRFY?KOKEUX?VXURSRSYPXYHLVLSPLELYXVHJQ
HXIORUQXNYTDTSYI8KSIKUYXURMKUB
7VTQY6JVOJUYAWY'PWHTMXOY0WUSWETY7VNW:0WU
1=SWOTQY6LULVLYMWITYXUXFORUQX>RYMXGXU
6XPTUY;[email protected]@Y2&Y;UXVRN
2&2"3PWYQTVVTYQJ>XPWVWPWYTVNYNLUFLSLSY0=UOM:
KV3PXYXORVQXIRSRSYXUPRSPXSYTVDWSTSYOXUT<TYIJUW>W
CTUPTETSTYXSVXOORB
YP=SWQPWY4LIOX?XY6WQXVY;OXOJUN3JS
TVDWMTYJDYNWGYGTMXUWOYWOOTETSTYAWYHLUXPXYDXVRFQX
MX8ORERSRYT?XPWYWPWSY;[email protected]>TSYDWFTOVT
GXQXSVXUPXY?KOKEUX?YNXUWVWUTSWYMXSIRPRERSRYXS:
>XNYHLSVXURSYFTQPTMWYNXPXUYKUOXMX
DRNQXPRERSRYHWVTUOOTB
-4TVVTY4J>XPWVWPWY0=UOMKV-YHWVCWIWVT
<[email protected]=UOMKVXYXTOY2&993VWUPWSYHL
[email protected]@[email protected]=SWQVT
[email protected]<[email protected]<[email protected]
O=UWSVWUTSYMWUYXVPRERY?KOKEUX?VXUVXYTVCTVTYDXVRFQX
PXYMX8ORERSRYT?XPWYWPWSY;[email protected]<TYHTUYQTIMKS
JIOVWSPTETSTYHWVTUOWUWNYTFXPXQXVXURSXYDXEUR
MX8ORBY
7VTQY6JVOJUYAWY'PWHTMXOY0WUSWETY7VNW:0WU
1=SWOTQY6LULVLYMWITYXUXFORUQX>RYMXGXU
6XPTUY;[email protected]
CWDQTFOWSYCJSJQJGWYKVXSYIJUW>TYXSVXOX>XERGB
29YMRVVRNYHTUYDXVRFQXMVXYAXOXSPXFVXURQRGRSYWV:
VWUTSPWYHLVLSXSYQXOWUMXVVWUTYOK8VXPRQYAWYPTT:
OXVYKUOXQXYXNOXUXUXNYNWSPTVWUTSWY?KOKEUX?VXURYT:
XPWYWOOTQBY,TSVWU>WY?KOKEUX?YTDWUTITSPWYLGLS
LEUXFVXUYIKSL>LYNLVVXSX>XERQRGY?KOKEUX?VXUR
OWI8TOYWOOTNBY0=SWQTSY>[email protected]
;OXOJUN3JSYHLUXMRYGTMXUWOTYIRUXIRSPXYPX
DWNTVQTFYNXUWVWUTSYMWUYXVPRERYMXNVXFRNY%YHTS
?KOKEUX?YHLVLSLMKUBY,LSVXUYXUXIRSPXYWVWQWYMX:
8XUXNYHTSY/993JSJYHWVTUVWPTNBY,LYPWEWUTSYMKN
KVQXQXIRYAWYXVHJQY<XVTSWYCWOTUTVQWITYTDTSYDX:
HXYC=IOWUTMKULGB;VHJQYKVLFOLUQXNYTDTSYHTUDKNYITATVYOK8VLQ
=UCJOJMVWYC=UJFOJEJSJYXS>XNYKVLQVLYMXSRO
XVXQXPRERSRSYXVORSRYDTGWSY;[email protected]
XUXMRFRSRSYIJUPJEJSJYNXMPWOOTBY;;
21 Ocak 2014 Salı
Konak Belediyesi, butik müze zincirine bir yenisini daha ekliyor. Türkiye’nin ilk
Kadın Müzesi’ni perşembe günü açacaklarını söyleyen Başkan Tartan,
"Anadolu kadınının unutulan geçmişini, gücünü tüm dünyaya hatırlatmak için
böyle bir müze açıyoruz. Kadın-erkek ayrımcılığı bitsin istiyoruz" diye konuştu
Konak Belediyesi muhteşem bir organizasyonla İzmir’in 5. butik müzesi Türkiye’nin ilk
Kadın Müzesi’ni 23 Ocak saat 13.00’de açıyor.
Konak Belediyesi’nin butik müzeler zincirinin
5. halkası olan Kadın Müzesi 23 Ocak saat
13.00’de açılıyor. İzmirlileri butik müzecilik
kavramıyla tanıştıran Konak Belediye Başkanı
Dr. Hakan Tartan; Ümran Baradan Oyun ve
Oyuncak Müzesi, İzmir Mask Müzesi, İzmir
Neşe ve Karikatür Müzesi ile Radyo ve
Demokrasi Müzesi’nin ardından Kadın Müzesi’ni turizme ve kente kazandırıyor. Muhteşem
bir organizasyonla açılışı yapılacak olan
müzenin kuruluş amacı ise; Anadolu
kadınının unutulan geçmişini, gücünü tüm
dünyaya hatırlatmak, Anadolu kadınının
yaratıcılığını ortaya çıkarmak, kendine güvenini desteklemek ve kendi geçmişine ait anıların
canlandığı özel bir mekan yaratmak.
MÜZEDE NELER VAR?
Geçici sergi salonu,
video art, geçmişten
günümüze kadınlar, antik dönemde Anadolu'da kadınlar, öncü
kadınlar, koleksiyon eserler, protesto ve
kadınlar, enstelasyon
odası, atölye, arşiv, depo, kütüphane ve yönetici odası olmak üzere
müzede toplam 13 oda
bulunuyor. Müzenin her
odası farklı konseptlerde
hazırlandı. Müzenin girişinde ziyaretçileri ilk olarak Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk’ün Nebile Hanım ile Viyana Başkatibi
Tahsin Bey'in 1929 yılında Ankara Palas'ta
yapılan düğünlerinde Mustafa Kemal
Atatürk’ün, manevi kızı Nebile Hanım ile dans
ettiği fotoğraf karşılıyor. Merdiven çıkışında
ise ilk tiyatro sanatçısı Afife Jale, ilk gravür
sanatçısı Aliye Berger, ilk kadın siyasi parti
lideri Behice Boran, ilk milletvekillerinden Benal Arıman, ilk kadın hemşire
Esma D-
eniz, olimpiyatlarda yarışan ilk kadın sporcu
Üner Teoman, dünyadaki ilk kadın
petrol mühendisi Halide Ural
Türktan, dünyadaki ilk
kadın askeri pilot Sabiha
Gökçen, dünyanın ilk
kadın yargıtay üyesi
Melahat Ruacan gibi
ilklere imza atan 50
kadınımızın adı ve yer
alıyor.
Tarihte yer alan
‘Siyanürlü Altın'a
Hayır’, ‘Cumartesi Anneleri’, ‘Kürtaj
hakkımızdır, bedenimiz
bizimdir’, ‘8 Mart Dünya
Kadınlar Günü’ gibi kadın
protestoları, yürüyüşleri de
hikayeleriyle birlikte müzede yer alıyor.
Muazzez İlmiye Çığ, Afet İnan'ın kızı
Ari İnan, Ayşen Gruda, Nurhan
Damcıoğlu, Gürdal Mumcu, Zuhal
Yorgancıoğlu gibi iz bırakan
kadınlar da özel eşyalarını
bağışlayarak müzeye katkıda bulundular.
DEĞERİNİ HATIRLATMAK
Nesne merkezli müzecilik
anlayışından ziyade insan merkezli müzecilik anlayışının en önemli
örneklerinden biri olan kadın
müzesinde amaçlarının
kadınlara ait özel bir
mekan yaratmak olduğunu
söyleyen Konak Belediye
Başkanı Dr. Hakan Tartan, “Bu mekanda hedeflenen, kadını içinde
yaşadığı toplumdan
soyutlayıp bir kadın erkek
ayrımcılığı yaratmak
değil, kadının yaratıcılığını
ve üretkenliğini ortaya
çıkaracak orijinal eserlerin
ve görsel işitsel malzemelerin
bir araya getirilmesiyle
toplum
ile olan
bağlarını
güçlendirmek ve
unutulan geçmişini
bir müze ile fark
edilir kılmaktır” dedi. Tartan müzenin
misyonunu da şöyle
özetledi:
“İzmir Kadın Müzesi’nin misyonu:
Anadolu kadınının
unutulan geçmişini,
gücünü tüm dünyaya
hatırlatmak, Anadolu kadınının yaratıcılığını
ortaya çıkarmak, kendine güvenini desteklemek, kendi geçmişine ait özel bir mekan
yaratmak. Çünkü Hitit, Yunan ve Roma’nın Ana Tanrıça’sından; Bizans,
Selçuklu, Osmanlı ve özellikle de
Cumhuriyet kadınına kadar
Anadolu kadını, uzun tarihi
boyunca her zaman kendi seçtiği
yolda yürüyen öncü kadın
olmuştur. Anadolu Kadını
hakkında ne biliyoruz? Ana
Tanrıça Nasıl ve Neden Ortaya
Çıktı? Ne oldu da kadının konumu
değişti? Ortaçağ’da Anadolu kadını
nasıl yaşardı? Kurtuluş Savaşı’nda
uzun süre cephelerde savaşan
kadınlarımız kimlerdi? Osmanlı Hanımı
kimdi ve nasıl yaşardı? Cumhuriyet’in ilk
ressamının, ilk fotoğrafçısının, ilk şarkıcısının,
ilk tiyatrocusunun adlarını ve yaşamlarını
biliyor muyuz? Bütün bu sorulara cevap bulabilecek, Anadolu kadınının gerçek değerini
tekrar hatırlatmak için yola çıktık. Anadolu
kadınlarının hikayelerini anlatıyor ve sizleri de
bu hikayeleri dinlemeye çağırıyoruz.”
70 ÜLKEDE KADIN MÜZESİ VAR
Kişisel anmalar için oluşturulmuş anı
müzelerinden kadın sanat müzelerine; ulusal
ve bölgesel kadın tarihi müzelerinden kentin
kadın tarihini ele alan müzelere ve feminist
kadın müzelerine değin dünyada çeşitli
konularda 70’in üzerinde kadın müzesi
bulunmaktadır. Bu müzeler
çoğunlukla birkaç kadının kişisel
çabaları ile kendilerinin
varlıklarını hatırlatmak,
kanıtlamak için
oluşturdukları müzelerdir.
Hepsi bir ihtiyacın sonucu
ortaya çıkmıştır. Almanya,
ABD, İngiltere, İtalya, Çin,
Avusturya, Kanada, Avustralya’dan İran, Senegal,
Hindistan, Kore, Sudan’a kadar
dünyanın birçok gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkesinde kadın
müzesine ihtiyaç duyulmuştur.
MÜZE, MERKEZİ BASMANE’DE
Kadın Müzesi İzmir’in en eski yerleşim bölgelerinden Basmane’de Akıncılar Mahallesi
1298 sokak No: 12-14 adresinde yer alıyor.
486 metrekare olan yapı; bodrum katı, zemin,
ara kat ve 1. kattan oluşuyor. Yapının dökme
demir malzemeden ana giriş kapısı gibi ahşap
kepenkleri de orijinal. Yapının tavanındaki kabartma figürlü göbek süslemesi alt katta
varlığını sürdürememiş ancak orijinaline uygun olarak yeniden yapıldı. Üst kattaki orijinal
süsleme ise varlığını korumakta.
(HABER MERKEZİ)
=<>@ 01(9= CW>[email protected]
OWNSKVKTNYCWVTFQWVWUYNXUFRIRSPXYCJSVJNYMXFXQRS
AXGCWDTVQWGYPWNKUXIMKSYQXVGWQWITYKVXUXN
NLVVXSRVQXMXYHXFVXSPRB
;;YQL<[email protected]
+TUTO3OWYT>XOYWPTVWSYAWYWSYXGY/YHTSYMRVVRNYKVPLEL
[email protected];SOTNYXE3RSYTVN
HLVLFVXURYXUXIRSPXYMWUYXVRMKUBY'VWNOUTNYAWYXQ8JVYT:
>XPYWPTVQWITSWYUXEQWSYXMPRSVXORVQXPXYNLVVXSRVXS
[email protected]"/9YMRVRSPXY7IAWDVTYNTQMXCWU
XQWIY1KLSCYOXUX?RSPXSYT>XOYWPTVPTBY1XNRSYGXQXSX
[email protected]<WU
QWNXSRSYAXGCWDTVQWGTYKVPLB
0JSMXPXNTYOWNSKVKTNYCWVTFQWVWUTSYXUPRSPXS
N=MYAWYQWGUXVXUXYAXURS>XMXYNXPXUYWSYNJDJN
MWUVWFTQYMWUVWUTSWYNWITSOTITGYWVWNOUTNYLVXFORURVQXIR
JGWUTSWYXUORNYQLQVXUYAXGCWDTVQWGY=GWVVTETSTYMT:
OTUQWMWYHXFVXPRBY;[email protected]
XUORNYCJSJQJGPWYT<OTMXDOXSYGTMXPWYPWNKUXOT?
QXVGWQWYKVXUXNYWAYAWYTFYMWUVWUTSPWYMWUYHLVLMKUB
(WUYCWDWSYCJSYHTUHTUTSPWSY?XUNVRYJUWOTVWSYHTU:
[email protected]<WQWSY<WQWSYHJOJSYWA
AWYHTUDKNYTFMWUTSPWYNLVVXSRVQXMXYHXFVXSPRBY1WQWN
[email protected]
PJEJSVWUPWSYPKELQYCJSVWUTSWYAXURS>XMXYPWNYOJQ
=GWVYCJSVWUTSYAXGCWDTVQWGYPWNKUXIMKSLYKVPLBY
(WPTMWVTNYQLQVXURSYDWFTOTY<WUYCWDWSYCJSYXU:
[email protected][email protected]
HTHVKVXURSXYAXURS>XMXYNXPXUYXUORNYHTUDKNYFWMTS
QXNWOTYQLQPXSYMX8RVQXMXYHXFVXSPRBY
)88([email protected]> >@<?98:?9,>
0X<XY?XGVXYRFRNYMXMPRERYTDTSY=S>WVWUTYIXPW>W
[email protected]
NLVVXSRVQXMXYHXFVXSQXIRSRSYXUPRSPXSYUWSCXUWSN
JUWOTVTMKUBY6LVVXSRVPRERYQWNXSRSY=GWVVTETSWYC=UW
?XUNVRYUWSNVWUTYOWU>T<[email protected]
HTUY8XUDXIRY<XVTSWYCWVPTBY.KSYJUWOTVWSY-C=NNLFXERQLQVXURYTIWYWSY?XGVXYOWU>T<YWPTVWSYQLQVXUYXUXIRSX
CTUPTBY(WUY/:29YIXSTMWPWYHTUYUWSNYPWETFOTUWSYQLQ:
[email protected]<WQWSY<WUYQWNXSPX
NLVVXSRVXHTVTMKUBY;;
Yıl: 3
. Sayı: 803 . 21 Ocak 2014 Salı
/46>[email protected]=> >
.XMNXUY,XIRSY1XMRSY+XGBY4XOBY6RUBY.XSBYAWY*T>BY;BBYXPRSX
$:=6([email protected];!)-
.KULQVLY1XGRY7FVWUTY4JPJUJ
>8<[email protected]&;$*/+
1XGRY7FVWUTY4JPJUJ
;2>[email protected];
(XHWUY4JPJUJ
)':5?<[email protected]*"."
.XM?XY'PTO=UJ
+(<@)':[email protected]#$3=:>@;3-;+
&=7674% (XNNRY.;$
/,=<>@.?<8?2
W<TOYWO<TY,WMYXPBY6RGRVNXSXO
7FY4WUNWGTY%/"9)
+JQUJNY:Y6KSXNYY7 47$Y
*WV!Y95)5Y%5/Y5#Y29YH
95)5Y%5/Y5#Y29
.=>:%
>90509,=8>8==2?6?5>04
!=179[email protected]'<'% 1WUWVY
#=57:,[email protected]!?<
.OXUY4WPMXY1XMRS>RVRNY;BY+XGTWQTUY*UWSY7IOXIMKSLY6XUFRIRY
'INTY,WOKSY*XFY*WITIVWUTY7DTYK!Y5&Y+XGTWQTUYY7 47$Y
*WV!Y95)5Y5/2Y#Y)5
[email protected]&;*/*;@#[email protected]?5:[email protected]/:8?:?<>[email protected]"[email protected]@?<4>6><
Ocak 2014
21
7 Şubat
2013 Salı
Perşembe
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 27 Ağustos 2012'de parkta oynarken nereden geldiği belli olmayan bir mermiyle hayatını
kaybeden Umut Ceylan'ın davasına devam edildi. Duruşmada,
olaydaki sır perdesini aydınlatması beklenen tanıklar dinlendi
?<[email protected]:S=RIILOKRS.-/S)PSGRKKP3
FQOPS?<MPS>C7HARSERSKRSBPKPOS5PERSMH=
BRILGLOKROSIPOKQFQOQSFR5HORGRER7RISKHMHG3
KRSBHNHOROSIQDQEPSIRMDLSRKRGS<[email protected]
FH>[email protected]=R6QFSQFJP3
OPOSRO7RIS?P>POS7PNFPKPSKPNQNSEPJPMFQ9NQAQOKPO
JR=NQEPSPKQNPO:SBRDIRSBQMSFH>JROSJHJHINHSBHNH3
OROSFROLIS-ROS/REL:SJROLINRMS-CDIHOS.RNQ6NPM:
[email protected]>QS5PS1PMRNS8PDQI>Q:SGHJ2HOSRO3
[email protected]=ROS-PENROS5PSJRMR4NRMLOSR5HIRJNRML
=R9LMSBHNHOKH;SNREKRSIHNNROLNROSJRBRO7ROLO
IQGPSRQJSCNKHAHENRSQN?QNQSFLM
6PMKPFQOQSREKLONRJGRFLSBPINP3
[email protected]>Q
5PS1PMRNS8PDQI>QS>Q4JQSKQONPO3
KQ;
R=RS<O7PIQSKHMHDGRKR:
<[email protected]
8PDQI>QSQNPSFQNR=SICOHFHOKR
JPNP4COSICOHDGRFLSER6JLALOL
BPNQMJPOS.RNQ6NPM:
8PDQI>Q2OQOSKR=RSFCOMRSIPO3
KQFQOQSRMRERMRI:S&8H
ER6JLALOSFPOQOSEROLORSIRNLM
GL%SKQEPMPISJP=KQJSPJJQAQOQ
<[email protected]@;S1R=IPGP
JRMR4LOKROS=RILOKR
KHMHDGRERS9CMNRS?PJQMQNGP
IRMRMLS>[email protected]
8PDQI>QSQFPSCNREKRO
'ROKRMGROLOSKR5RENRSQN?QNQSP5QOPSJPBNQ?RJS?P3
JQMGPFQENPS=RBPMKRMSCNKHAHOHSF<ENPKQ;S3
GHJ2HOS<[email protected]@OPSFPBP6SCNROSJRBRO7RENRS=Q>BQM
QN?QFQSBHNHOGRKLALOLSQKKQRSPKPOS8PDQI>Q:SFROLI
/REL2ELSJROLGRKLALOLS5PS?<MGPKQAQOQ:SJRBRO7R
FRJGRKLALOLSF<ENPKQ;S/RELSQNPSJPNP4CONR
?<[email protected];
[email protected]*.+SIRELJNRMLOLS>LIRMRO
1R=IPGPS8RDIROLSM=ROS/L9LNJRD:SIPOKQ
OHGRMRFLENRSFROLIS/REL2ERSRQJSJPNP4CO
OHGRMRFLSRMRFLOKRS)SKP4RS?<[email protected]
GPFR'NRDGRSCNKHAHOHSF<ENPKQ;[email protected]
8PDQI>Q:S/REL2OLOSOHGRMRFLOLSRMRKLALOLSRO7RI
KR=RS<O7PSJROLKLALS-CDIHOS.RNQ6NPM2NP
?<[email protected]@[email protected]@SBPNQMJJQ;S(DQOQO:SFROLAR
0MKPDPO2KPOS SI?;S0O9PMSBRNLS?<OKPMKQAQOQSBP3
NQMJPMPI:S&8POSFROLINRSJPNP4COKRS?<[email protected]@[email protected]@
=RJLMNRGLECMHGSRO7RIS-CDIHOSQNP
?<[email protected]@[email protected]@S=RJLMNLECMHG;S
+ROLALOSOHGRMRFLOKROS-CDIHO2NRS?<[email protected]@D
CNRBQNQMQG;S-CDIHOSQNPSOCMGRNKPSKP
ICOHDHECMKHI;SPOPNNQINPSBRNSICOHFHOKR
?<[email protected]@ECMKHI;%SKPKQ;
1R=IPGPS8RDIROLS/L9LNJRD:S8PDQI>Q2OQOSF<3
9NPMQOPSIRMDLNLISKQAPMSJROLI
.RNQ6NPM2PSKQEP7PAQOQOSCNH6
CNGRKLALOLSFCMKH;S.RNQ6NPM
QFP:S&.ROLISERNROSF<[email protected];
+ROLALOSJPNP4CO
OHGRMRFLOKROSBQMSKP4R
8PDQI>Q2EQSRMRERMRI:S?P>PO
KHMHDGRKRSBR=FPJJQAQG
DPIQNKPSFQNR=SICOHFHOKR
?<[email protected]@[email protected];SOHOSKLDLOKR
FROLARSRQJSJPNP4CO
OHGRMRFLOKROS=Q>
?<[email protected];%SDPINQOKP
ICOHDJH;
0QNPS5PS+CFERNSCNQIRNRM
8RIRONLALSR5HIRJLS(GQOP
[email protected]>QSKPSBRNLSFROLAR
IQGQOS?<OKPMKQAQOQSFCMKH;[email protected]
NPOJS8PDQI>Q:S&8RNLSBPO
?<OKPMGPKQAQGSQ>QOSGQIJRMLOLSJRGSCNRMRI
=RJLMNRERGLECMHG;S8RNLSPDQGS?<OKPMGQDJQM;
8RNSIRMDLNLALOKRSOPSIRKRMS6RMRS?<OKPMKQAQOQ
KPS=RJLMNRGLECMHG;S8RNLOS4QERJLOLSKRSBQNGQEC3
MHG:SPDQGSBQNQM;%SKPKQ;
*RIILOKRS9CMNRS?PJQMQNGPSIRMRMLSBHNHORO
[email protected]>Q2OQOSPDQSCNROSKQAPMSJROLIS1PMRN
8PDQI>QSKPSFROLIS-ROS/REL2OLOSIPOKQFQOQSRMR3
ERMRISBRNSQFJPKQAQOQSF<ENPKQAQOQ:S"SI?;SBRN
IRMDLNLALOKRSBQOS)$$SNQMRSRNKLALOLSF<ENPKQ;
+ROLINRSBRNSFQ6RMQDQS5PSRKMPFSBQN?QNPMQSQ>QOSQIQ
KP4RSJPNP4COS?<[email protected]
GPFR'NRDJLALOLSBPNQMJPOS1PMRNS8PDQI>Q2OQOSF<93
[email protected]*+.SIRELJNRMLOLS>LIRMROS1R=IPGP
8RDIROLS/L9LNJRD:SQIQNQSRMRFLOKRSJC6NRGS)SKP4R
GPFR'NRDGRS5PSJPNP4COS?<[email protected]
=RJLMNRJJL;S8PDQI>Q:S&8QMSKP4RSGPFR'NRDJLALGL9L
OPJSCNRMRIS=RJLMNLECMHG:SKQAPMNPMQOQ
=RJLMNRGLECMHGSRO7RISRKMPFSKPAQDQINQAQSER6JL:
BHOHOSQ>QOSGPFR'NRDJLI;S8POSKPSCORS2JRGRG2
DPINQOKPSER9GLDSCNRBQNQMQG;%SKQEPSQ4RKPS5PMKQ;
1R=IPGPS8RDIROLS/L9LNJRD:S1PMRN
8PDQI>Q2EPSKR=RS<O7PS8CKMHGS0FNQEPS-P9R
1R=IPGPFQ2OKPS5PMKQAQSQ4RKPKPS#: SI?;:
DQGKQEFPS"SI?;SBRNS?<OKPMKQAQOQSF<ENPKQAQOQ
=RJLMNRJRMRI:SRMRKRIQS>PNQDIQEQSFCMKH;S8PDQI>Q:
&8POSCSQ4RKPKPOSFCOMRSBRBRGLSRMRERMRI:SBRNLO
OPJSIQNCFHOHS<AMPOKQG;S"SIQNCSCNKHAHOH
F<ENPKQ;S0O9PMSBRNLOLOSIQNCFHS#$$SNQMRSQNPS)SBQO
NQMRSRMRFLOKRSKPAQDQECM;S*PMSQFJPEPOPSKPSBRN
?<OKPMGQECMH9:SJROLKLINRMRS?<OKPMQECMH9;
(DQGSBRORSRMIRKRDSCNKHAHOHSF<ENPGQDJQ:
[email protected]?<OKPMGQDJQG;%SKPKQ;
+ROLIS/RELSKRSJROLINLISER6ROS8PDQI>QS>Q43
JQOQOSERNROSF<ENPKQAQOQSQKKQRSPJJQ;S<OKPMQNPO
BRNLOSGQIJRMLSICOHFHOKRS4RMINLSBPERONRMKR
BHNHOHNKHAHOHS=RJLMNRJROS/REL:SIPOKQFQOPS?P3
NPOSIRM?COHOSRALMNLALOLOSSI?;SCNKHAHOH
F<ENPKQ;[email protected]>QSQNP
=Q>[email protected]@9PS?PNGPKQAQOQ:[email protected]
?<[email protected]@[email protected]:S=RERJLOKRS=Q>S0O9PMSBRNLSKR
?<MGPKQAQOQ:SJROLINRMLOSKCAMHSF<ENPGPKQAQOQ
BPNQMJJQ;S.ROLISQ4RKPNPMQOQOSRMKLOKROSGR=IPGP
=PEPJQ:S1PMRNS8PDQI>Q2OQOSBRBRFLOLOSBRN
JQ7RMPJQENPSHAMRDL6SHAMRDGRKLALOLO
RMRDJLMLNGRFLSQ>QOSJRNQGRJS?<OKPMQNGPFQOP:SIRM3
?CSDQMIPJQOKPOSFROLIS/REL2ERS?<OKPMQNPOSIRM3
?COHOS6RIPJNPGPSQDNPGQOQOSRMKLOKROSOPSIRKRM
RALMNLARSHNRDRBQNP7PAQOQOSFCMHNGRFLORSIRMRM
5PMPMPI:SKHMHDGRELS)$#S1RMJSRELORSPMJPNPKQ;
| Umut Ceylan’ın babası ve annesi |
&%
% $"#%"$%!&&%$$&!
$$#%&&"%&"& !%""&#&&!
%$
&& #&#% &#
$%&! $#&%&&
8RDBRIROSP7P6S.REEQ6S(MKCARO,LO
ICOHDGRNRMLOKRSKQNPS?PJQMKQAQSJRIQEEP7Q:
[email protected]:S?Q9NQS<[email protected]*RD=RDQNPM,S?QBQ
JRBQMNPMNPSIQDQNQIS=RINRMLORSFRNKLMLNKLALOL
BPNQMJPOS))SQDSRKRGL:S0OIRMRS0FNQEP
*HIHIS1R=IPGPFQ,OPSBQOSNQMRNLISGROP5Q
JR9GQORJSKR5RFLSR>JL;SS0KNQEPS<[email protected]
R>LINRGRSER6ROSM;S1R=QMSR=QO:S#
[email protected]
COHOHOSIRGHCEHOKRS*Q9GPJS*RMPIPJQSC3
NRMRISBQNQOPOSQOFRONRMNRSQNQDIQNPOKQMQNKQAQOQ
5PS7PGRRJSCNRMRISBQNQOPOSQOFRONRMLOSR>LI>R
=PKP4S?<FJPMQNKQAQOQSF<ENPKQ;SS8HSQOFRONRMR
ERM?LFL9SQO4R9SER6LNKLALOLSBPNQMJPOSR=QO:
&.RMQ=JPS*RFROS+RBBR=SJRMR4LOKROSIHMH3
NRO:SJPGPNQOKPSHEHDJHMH7HSGRKKPSIHN3
NROROS5PSHEHDJHMH7HSGRKKPSPJIQFQSRNJLOKR
[email protected]=JPSBQ3
NQOPOSQNISJPM<MS<[email protected]@SCNROS*RD=RDQNPMP,
BPO9PJPMPI:S=RIRMPJSPJGPIJP:SKQAPMSQOFRO3
NRMSQ>QOKPS=RIQMS?<[email protected]?PMPIPO:
JP=NQIPNQS5PS>PIQOQNGPFQS?PMPIPO:SFH>
QDNPEPOSBQMS?MH6S5PS?MHBHOSGPOFH6NRMLSC3
NRMRISBQ9NPMQSOQJPNPGPIJPKQM;S0EML7R
8LMRILOSFCFERNSGPKERKR:SQAMPO>SQOJPMOPJ
FQJPNPMQOKPSIRFPJNPMQOQOSQ>QOKPSCONRM
BCAHNFHONRM;S8LMRILOSCSIRFPJSGCOJR'7LNRML:
CSQJQBRMSFHQIRFJ>[email protected]@GRONRMRSBPK3
KHRSPJFQONPM,SKQEPMPI:SGPOFHBHSBHNHO3
KHAHGH9S7RGQRELSIRFPJSGCOJR'7LNLAL,S5P
QJQBRMSFHQIRFJ>QNQAQ,SQNPSQJ=RGSPJGPIJPKQM;%
KPKQ;S8RDBRIROS(MKCARO,LOSIPOKQNPMQOQ
BQM>CISFH>NRSQJ=RGSPJJQAQOQSRONRJROSR=QO:
KP5NPJQSPNPS?P>QMGPEPS>RNLDROS>PJP:SJPM<M
<[email protected]@:[email protected]@GPJPSIRMDLSNQO>SC6PMRFECOH
ER6ROS?Q9NQSJPDIQNRJS5PSGPOFH6NRMLSCNRMRI
FH>NRKLINRMLOLS=RJLMNRJJL;S
Tüpraş'ın, Rekabet Kurumu tarafından kesilen 412 milyon TL'lik cezaya itiraz edeceği bildirildi. Açıklamada, "Tüpraş için aşırı fiyatlama iddiasıyla
ceza verilmesi, ulusal ve uluslararası mevzuata ve hatta Rekabet Kurumu’nun içtihat haline gelmiş kendi kararlarına da aykırıdır. Söz konusu
idari para cezası ile ilgili tarafımızca tüm yasal haklarımızın kullanılacağı
hususunu basın ve kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." denildi
Tüpraş Kurumsal İletişim Müdürlüğü'nden
yapılan açıklamada, Rekabet Kurumu
tarafından yürütülen soruşturma sonucunda
Tüpraş’a 412 milyon TL ceza verilmesi
yönünde oy çokluğu ile verilen kararın, 17 Ocak 2014 tarihinde kurumun internet sitesinde
açıklandığı hatırlatıldı. Açıklamada, gerekçeli
kararın Tüpraş'a ulaşmadığı belirtilerek,
"Henüz gerekçeli karar tarafımıza
ulaşmadığından söz konusu iddia ve kararın
ayrıntıları ile açık yasal dayanakları bilinmemekle birlikte, açıklamada, Tüpraş’ın
fiyatlandırma ve sözleşmelere ilişkin
uygulamaları yoluyla hakim durumunu kötüye
kullandığı, bu suretle 4054 Sayılı Rekabetin
Korunması Hakkında Kanun’un 6’ncı maddesini ihlal ettiği iddia edilmiştir.
Verilen kısa karardan anlaşıldığı üzere, incelemede 5 yıllık bir dönem ele alınmış ve söz
konusu idari para cezası 11 Ekim 2008-01 Ocak
2009 tarihleri arasındaki 2 ay 20 günlük
dönemde aşırı fiyatlama yapıldığı iddiasıyla
verilmiştir. Hatırlatmak isteriz ki bu dönem
2008’de patlak veren global ekonomik ve fi-
nansal krizin başladığı ve en yoğun olarak
yaşandığı tarih aralığı olup, gerek ham petrol
fiyatı gerek dolar paritesinin tarihte en hızlı
değiştiği dönemlerden biri olmuştur." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, ülkenin menfaatini her koşulda
şirket menfaatlerinin önünde tutan şirketin,
bahse konu olan dönemde aşırı fiyatlama
yaptığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı dile getirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Söz
konusu dönemin öncesinde ve sonrasında,
şirketimiz, petrol piyasasındaki fiyatlandırma
yöntemini belirleyen Bakanlar Kurulu kararına
paralel bir fiyatlandırma yapmış; ilgili dönemde
de bölgemizdeki diğer ülkelerin rafinerilerine
paralel, hatta daha hızlı bir şekilde fiyat indirimlerini gerçekleştirmiştir. Bu dönemde yaklaşık
850 milyon TL zarar eden Tüpraş, ülkemizin
akaryakıt temin güvenliğini ön planda tutmayı
sürdürürken, ülkemizin akaryakıt ikmalini tüm
zararına karşın devam ettirmiştir.
Tüpraş, 2006 yılında Koç Topluluğu bünyesine katıldığı günden itibaren yatırımlarına hız
kesmeden devam etmiştir.
RMICJQISC6PMRFECOHOKRS?<[email protected]@NPMNPSQN?QNQ
FCMHDJHMGRSJRGRGNROKL;S.1/SFR57LNLALSJRMR4LOKRO
=R9LMNROROSQKKQRORGPKPSRMRNRMLOKRSCEHO7HNRMS/PORO
!GQM9RNLCANH:S+RM6S06RIS5PSDRMIL7LS1P=GPJS(MKPGQOSKP
BHNHOKHAHS "[email protected]=PNQS=RIILOKRSR>LNROSKR5RKR:[email protected]@NPMSQ>QO
2HEHDJHMH7HSJPGQOSPJGPI2SFH>HOKROS# SELNRSIRKRMS=R6QF
7P9RFLSQFJPOKQ;S!FJROBHNS-HG=HMQEPJS8RDFR57LNLALS?P>JQAQGQ9
0AHFJCFSRELOKRSFCIRISFRJL7LNRMLORSQNQDIQOS?PM>PINPDJQMKQAQ
C6PMRFECOKRSBQM>CISQFGQS?<9RNJLORSRNGLDJL;SRMICJQI
6CNQFQOQOS?PM>PINPDJQMKQAQSC6PMRFECOKRSFCIRINRMKR
HEHDJHMH7HSFRJROSBQMSDPBPIPEQSJRIQBPSRNGLDSJPIOQIS5PS4Q9QIQ
[email protected]@[email protected]
NPS?<[email protected]@[email protected]@SBPNQMNPGQDJQ;SS+R57LS1P=GPJS0NQSEFRN
JRMR4LOKROS=R9LMNROROS)$"SFRE4RNLISQKKQRORGPKP:SLMRJ
RAJRDS5PS0=GPJSRMKRDSNQKPMNQAQOKPIQSHEHDJHMH7H
DPBPIPFQOQOSBQM>[email protected]@SQNPSQMJQBRJNLSCNKHAHS5PSDPBPIPOQO
HEHDJHMH7HSJQ7RMPJQS?PM>PINPDJQMKQAQSQ4RKPSPKQNKQS0BKHNMP93
9RISQO,QOSBQMSOHGRMRNLSFROLISCNRMRISEPMSRNKLALSQKKQ3
RORGPKPSCEHO7HNRMS/POROS!GQM9RNLCANH:S+RM6S06RI:S(MFQO
/CMIHJS5PSDRMIL7LS1P=GPJS(MKPGSQ>QOSHEHDJHMH7HSJPGQO
PJGPSFH>HOKROS# ,PMSELNRSIRKRMS=R6FQSQFJPOKQ;S0EML7RSCEHO3
7HNRMS([email protected]:S*RIROSLNGR9:S<I>PS9ECNS5P
Devreye alınması ile cari açığa yaklaşık 1
milyar dolar pozitif katkı sağlaması öngörülen
ve ayrıca Tüpraş rafinerisini dünyanın en
gelişmiş rafinerilerinden biri haline getirecek
olan 'Fuel Oil Dönüşüm Projesi'nin
tamamlanmasının ardından 2015 yılı itibarıyla
şirketimiz 5,5 milyar ABD Doları tutarındaki
yatırımı da hayata geçirmiş olacaktır. Bu vesileyle şirketimizin, ülkemizin akaryakıt ihtiyacını
en üst kalitede ve güven ile sağlamayı
sürdürürken, geçmişte olduğu gibi bugün de gelecekte de tüm mevzuat ve düzenlemeleri esas alarak üzerine düşen yükümlülükleri yerine
getireceğini, her koşulda üretimini sürdürürken
yatırım yapmaya da devam edeceğini bir kez
daha vurgulamak isteriz."
Rekabet Hukuku ve Rekabet Kurulu’nun
bugüne kadar zarar edilen dönemler için aşırı
fiyat iddiasında bulunduğunun görülmediği
vurgulanan açıklamada, "Hâl böyleyken, tüm
yukarıdaki hususlar dikkate alındığında
fiyatlarını rakip rafinerilerden daha hızlı indiren
ve Ekim-Aralık 2008 döneminde 850 milyon TL
zarar ortada iken faaliyetlerini ülkemiz menfaatine istikrarla sürdüren Tüpraş için aşırı fiyatlama iddiasıyla ceza verilmesi ulusal ve
uluslararası mevzuata ve hatta Rekabet Kurumu’nun içtihat haline gelmiş kendi kararlarına
da aykırıdır. Söz konusu idari para cezası ile ilgili tarafımızca tüm yasal haklarımızın
kullanılacağı hususunu basın ve kamuoyunun
bilgisine sunuyoruz." görüşlerine yer verildi.
(CİHAN)
MC7IS?MHBHS/RM?C,OHOSFCNQFJQS/CMRES-ROKPGQMSKPSFROLINRM
RMRFLOKRSEPMSRNKL;[email protected]@NPMQOSHEHDJHMH7H
JQ7RMPJQSER6JLINRMLORSQNQDIQOSKPNQNSPNKPSPKQNPGPKQAQSFRKP7P
BQMBQMNPMQOPSBPKPNFQ9SHEHDJHMH7HSJPGQOSPJJQINPMQSIREKPKQNKQ;
[email protected]@NPMQOS<[email protected]>HOKROS7P9RNROKLMLNGRNRML
QFJPOGPKQ;[email protected]@[email protected]
QFQGNPMQOS<[email protected]@EPNPMQSQNPSHEHDJHMH7HSRNGRISQ>QOSER6JLINRML
JPNP4COSICOHDGRNRMLSKRSQKKQRORGPKPSEPMSRNKL;[email protected]@
QFQGNPMQOSKPSBQMBQMQOKPOSHEHDJHMH7HSRNKLINRMLOLSIRBHNSPJJQAQ
KPSBPNQMJQNPOSQKKQRORGP:S!FJROBHNS)";S0ALMS-P9RS1R=IPGP3
FQ,OPS?<OKPMQNKQ;S([email protected]:[email protected]@ORJR>
5PS9?PS96QMQ>7Q,OQOSKPSRMRNRMLOKRSBHNHOKHAHSBR9LSQFQG3
NPMPSQFPSJRIQ6FQ9NQISIRMRMLS5PMQNKQ;SS
SAYFA 4
SONDAKiKA GAZETESİ >>
4
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
KONOM
21 Ocak 2014 Salı
AB'deki 28 ülkeden
çok daha iyi haldeyiz
Türkiye'nin örnek alındığını söyleyen Bakan Zeybekci, "Ekonomimiz o kadar güçlü ki, Allah razı olsun Başbakanımızdan ve bu
güne kadar emeği geçenlerden. Avrupa Birliği'ndeki 28 ülkenin devlet borçları anlamında 25'inden daha iyiyiz" diye konuştu
E
konomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin
ekonomisinin çok güçlü olduğunu vurgulayarak, "Birileri ne kadar gayret ederse etsin bu
ülkede asla ve asla ekonomik kriz çıkmayacak ve
çıkamaz. Bu ülkede siyasi istikrar sonuna kadar devam edecek, çakalların duası asla geçmeyecek" dedi.
AK Parti Denizli İl Başkanlığı Danışma Kurulu
Toplantısı'na katılan Zeybekci, partisinin ilçe belediye
başkan adayları konusunda kısa süre içerisinde karara
varacağını, hizmet yolculuğunda aday olanlara
teşekkür ettiklerini söyledi.
AK Parti'nin Türkiye'ye yaptığı hizmetlere değinen Zeybekci, ülkeyi boydan boya duble yollarla
ördüklerini, hava limanlarının, barajların, okulların,
üniversitelerin, hastanelerin her yerde halkın
hizmetinde olduğunu söyledi. AK Parti iktidarı
öncesinde Türkiye'nin durumunun genç nesillere anlatılması gerektiğini belirten Zeybekçi, "Dünyada her
şey süt limanken Türkiye'ye özel kriz yaşandığını, birbirine anayasa atanların yüzünden bu memlekette
gecelik yüzde 7 bin faiz yaşandığını, yıllık yüzde
150'lik faizler, yüzde 60-70 enflasyon görüldüğünü
anlatmalıyız" dedi.
İMF'nin 1 milyar dolarlık kredi açmak için,
Türkiye'den devlet bankalarını satmalarını veya kapatmalarını istediğini kaydeden Zeybekci, şöyle konuştu:
"Vakıflar Bankası için '850 milyon dolar daha sermeye ilave ederseniz alırız' dediler. Halk Bankası ile
Ziraat Bankasına kimse dönüp bakmıyordu, kapatın
deniyordu. Sonra 3 Kasım seçimleri oldu. O 'kapatılması lazım memleketin başına beladır' denilen ve yaklaşık 40 katrilyon görev zararı olan bankalardan
Vakıflar Bankası, 2003, 2004 ve 2005 yıllarında
dünyanın en hızlı büyüyen bankası haline geldi. 2012
sonu itibarıyla, 40 katrilyon zararı olan bu bankalar
devlete ve Hazine'ye tam 40 milyar kar aktardı, gelir
aktardı. Onlar ne hale getirdi, biz ne hale getirdik.
Çünkü bu milletin malını canından aziz bilen evlatları
var."
Türkiye'nin 2013 Mayıs ayında İMF'ye borcunu
ödediğini, ardından borç veren ülke konumuna
geldiğini, faizlerin yüzde 4,6'ya düştüğünü, üçüncü
köprü, üçüncü havaalanı, ikinci tüp geçit gibi hayal
projelerin üretilmeye başladığını belirten Zeybekci,
bununla birlikte Gezi olaylarının başlatıldığını ama bu
oyunların bozulduğunu söyledi.
Bir partilinin "Aslanların olduğu yere çakallar
giremez" sözüne, "Bizim aslanlığımızdan şüphemiz
yok da çakallar kendini aslan zannediyor" karşılığını
veren Zeybekci, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Esintiler, rüzgarlar, yalçın kayalıktan ne koparırsa, bunlar da bize aynı etkiyi yapacaktır. Ekonomimiz
o kadar güçlü ki, Allah razı olsun Başbakanımızdan
ve bu güne kadar emeği geçenlerden. Avrupa Birliği'ndeki 28 ülkenin devlet borçları anlamında 25'inden daha iyiyiz. Birileri ne kadar gayret ederse etsin
bu ülkede asla ve asla ekonomik kriz çıkmayacak ve
çıkamaz. Bu ülkede siyasi istikrar sonuna kadar devam edecek, çakalların duası asla geçmeyecek. Bir
söz vardır, 'köpekler istedi diye atlar ölmez' diye.
Böyle bu işler olmaz, asla da olmayacak. Biz AK Parti olarak bu ülkenin şemsiyesiyiz, direğiyiz. Bu toz
duman kalkacak, bu hengame bitecek, kardeş eliyle
birilerinin bir şey yapma istekleri kursaklarında kalacak. Biz hep beraber kardeşlerimizle kucaklaşacağız."
Zeybekci, toplantıdan önce, Denizli Belediyesi
önündeki Delikliçınar Meydanında "Kömürcüoğlu Uluslararası Taş Heykel Kolonisi Sergisi"nin açılışını
gerçekleştirdi ve sergiyi gezdi.
Başka güçlere biat etmemizi beklemeyin
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Hiç kimse bizim başka güçlere biat etmemizi, başka güçlerin
önünde eğilmemizi, bırakın eğilmeyi başka güçlerin
önünde düğmemizi iliklememizi dahi düşünmesin"
dedi. AK Parti Aydın İl Başkanlığınca Atatürk Spor
Salonu'nda düzenlenen belediye başkan adayları
tanıtım toplantısına katılan Zeybekci, konuşmasında,
Türkiye'nin çağı yakalayıp ilerlemesinin, birilerini rahatsız ettiğini söyledi. Türkiye'nin ilerlemesini durdurmak isteyenlere milletin gerekli dersi her seferinde
verdiğini vurgulayan Zeybekci, şöyle konuştu:
"AK Parti iktidarıyla Türkiye, çok büyük mesafeler aldı. Türkiye, çağı yakaladı hatta bazı şeylerde
geçti. Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunlar ve planlar çok büyüktür. Millet, bunlara ders vere vere bıktı.
Ama en son ders, inşallah geliyor. 30 Mart ve ondan
sonra yazın, bir daha ders verecek. İnşallah 2015 yılı
haziran ayında millet bir ders daha verecek. Bıkmadan, usanmadan, millet bunlara anlatacak. İnşallah
anlayacaklar. Biz Başbakanımızın dediği gibi millet iradesinden başka hiçbir güç tanımayız ve tanımayacağız. Hiç kimse bizim başka güçlere biat etmemizi,
başka güçlerin önünde eğilmemizi, bırakın eğilmeyi
başka güçlerin önünde düğmemizi iliklememizi dahi
düşünmesin. Biz sadece ve sadece milletin önünde
düğmemizi ilikleriz."
- "Geleceğin Türkiye'sine hep beraber
yürüyeceğiz"
Zeybekci, geçen yılın mayıs ayında Türkiye'nin
tarihindeki en düşük faizi yakalamasının yanı sıra
büyük ihaleleri gerçekleştirdiğini, IMF'ye borcunun
son taksitini ödediğini hatırlatarak, ilerlemenin durdurulması için çeşitli planların devreye sokulduğunu ifade etti.
Gezi Parkı odaklı eylemler ile Türkiye'nin önünü
kesemeyen güçlerin, daha sonra 17 Aralık'ta başka bir
oyunu sahneye koyduklarını dile getiren Zeybekci,
bunun da başarılı olamadığını, Türkiye'de kardeşliğin
yeniden tesis edilmesi gerektiğini söyledi.
Zeybekci, şöyle devam etti: "Türkiye'de milletin
Kurlardaki istikrar
siyaset ibresine bağlı
D
oların 2 ve Euro'nun 3 lirayı aşmasıyla ortaya çıkan kurlardaki hızlı yükseliş karşısında ekonomistler, Türk lirasının kaderini
siyasetin ibresine bağlı görüyor. Gelecek tahminlerini iki seçenek üzerinde kurgulayan ekonomistler, “Ya siyaset durulur, dolar 1,92 TL'ye dönmese bile yeni dengelerde istikrar kazanır ya da bu
kaos sürer gider, hepimiz kaybederiz.” görüşünde
birleşiyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Ekonomi
Bölümü Öğretim Üyesi, Garanti ve Yapı Kredi
bankalarının eski Genel Müdürü Halit Soydan, son
dönemlerdeki kurların hızlı artışını değerlendirdi.
Üniversitede düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada Soydan, “Aralık 2013 başlarında, Mayıs
2013'te Gezi ve ABD Merkez Bankası'nın (FED)
‘sıkı paraya ilk adım’ hazırlığı ile zıplayan dolar durulmuştu. ‘Kristal kürede’ istikrar görünüyordu. Ama Anadolu Yarımadası'na iki yıldırım birden
düştü. Önce FED ‘10 milyar dolar fren’ kararını
resmen duyurdu. Ardından, 17 Aralık 2013 ağır
suçlamaları geldi. Ortalık tam karıştı. Ve yabancı
para aldı başını gitti.” dedi. Bugünlerde Türiye’nin
önünde iki olasılık olduğuna dikkat çeken Halit
Soydan, siyasetin durulması durumunda doların
1,92 lira seviyesine dönmese bile, yeni dengelerde
istikrar kazanacağını kaydetti. İlk olasılığın
Türkiye'nin kazancı olacağını ifade eden Soydan,
“İkinci olasılık olarak da bu kaos sürer gider.
Kaybeden, hepimiz oluruz.” diye konuştu. Parası
olanların bugünlerde “Keşke yabancı para alsaydım” üzüntüsünde olduğunu belirten Halit Soydan,
şunları söyledi: “Bunu düşünenler, haklıdır ama altının da fırladığı dönemler oldu. Borsanın da inanılmaz paralar kazandırdığı günler yaşadık. Bu zıplamaları önceden gören kâhin henüz çıkmadı. Kendi
ulusal Merkez Bankası'nın başkanına inanan, kendi
ulusal parasına güvenen tasarruf sahibi de o gün
için haklıydı. Parası olan, haklı olarak kendisini enflasyona karşı korumak ister. Ticaret yapmıyorsa,
finansal yatırım araçlarından birine yatırım yapar.
Altın alır, yabancı para alır, menkul kıymet; hisse
senesi, borç senedi alır veya parasını bankaya yatırır. Tasarruf büyüyecekse, emlak her zaman ciddi bir seçenektir. ‘Yumurtaların tümünü aynı sepete
koymama’ birinci ilkedir. Gerisi, gelecek tahminidir.” (HABER MERKEZİ)
adamları işin başında, yedirmezler öyle kimseye...
Başbakanımızın dediği gibi avuçlarını yalarlar. Siz
değerli kardeşlerimden ben özellikle şunu istirham
ediyorum. Biz bu milletin evlatlarıyız. Şu anda bize
düşen, kardeşliğimizi güçlendirmek. Biz şemsiyeyiz,
bu ülkenin yüzde 50 oyunu alan, altında toplanılan
çatıyız. Şu anda biraz böyle gönül kırıklığı yaşayan
kardeşlerimizle inşallah kucaklaşacağız. Geleceğin
Türkiye'sine, geleceğin Aydın'ına hep beraber yürüyeceğiz."
AK Parti Aydın Milletvekilleri Ali Gültekin
Kılınç, Mehmet Erdem ve Semiha Öyüş'ün yanı sıra
çok sayıda partilinin katıldığı programda, Aydın
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş ve
17 ilçe belediye başkan adayının tanıtımı gerçekleştirildi.
2023'te 500 milyar dolar ihracatı aşarız
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "28 Şubat'ta
Türkiye'nin dengeleri ile öyle bir oynandı ki, öyle bir
darmadağın edildi ki, 28 Şubat'tan sonra meydana
çıkan siyasi iradeyle biz 2001-2002 krizini yaşadık"
dedi. Zeybekci, Denizli Valisi Abdülkadir Demir'in
Colossae Termal Otel'de onuruna verdiği yemekte
işadamları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.
"Milletin iradesiyle bu ülkeye hizmet etmek için
geçerli olan tek bir yol var, o da siyaseten bu ülkeye
hizmet etmek" diyen Zeybekci, şöyle konuştu:
"Onun dışında hiçbir yol ve yöntem mubah
değildir, helal de değildir. Tabii ki ülkeyi idare etmek
devleti idare etmek anlamında söylüyorum. Tabii onun dışında sivil toplum kuruluşları ve diğer bütün
alanlarda insanlara hizmet edebilirsiniz. Bunların her
birine saygı duyulması gereken şeylerdir. Ama devleti
yöneterek ülkeye ve millete hizmet etmek istiyorsanız
bunun tek bir yöntemi vardır, milletin iradesi için yola
çıkıp milletin iradesine talip olarak ülkeye hizmet etmekten geçer, başka hiçbir şey yoktur. Benim size
tavsiyem, önerim ve isteğim şudur ki, ne pahasına
olursa olsun siyasetten uzak olmayın. Partiniz, siyasi
görüşünüz ne olursa olsun. Siz olmazsanız, o olmazsa, bu olmazsa, ben olmazsam, şair Nazım Hik-
met'in dediği gibi 'Sen yanmazsan, ben yanmazsam,
nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa' Birilerimiz yanacak
ki, ortalık aydınlanacak, memleket aydınlanacak,
hizmet olacak."
IMF ile olan maceraların, kredi dilimlerinin unutmadığını, IMF Türkiye Masası Şefi Türkiye'ye geldiği
zaman devamlı basının baş köşelerinde yer bulduğunu, sadece başbakanla görüştüğünü, bakanlarla
lütfederse görüştüğünü dile getiren Zeybekci, verdiği
emirlerin bakanlar kurulunda onaylanması ile kredi
dilimlerinin serbest bırakıldığını, bu kredi dilimlerinden en ağırı olan ve toplam rakamı bir miyar
dolar olan bir tanesinin şartının "Tür kiye'nin bütün
kamu bankalarından kurtulması" olduğunu, dönemin
ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısının bunu
imzaladığını, çok kısa zamanda 353 banka şubesinin
kapatıldığını, 2002'de iktidara geldiklerinde bunu kabul etmediklerini, üç ay içinde kamu bankalarının
toparlandığını, altı ay içinde şartların çok daha başka
hale geldiğini kaydetti.
Türkiye'nin nereden nereye geldiğini anlatan Zeybekci, "Türkiye, bu süreçte 2008-2009 yıllarında
dünya krizi yaşandı. 2001-2002 krizleri bize ait bir
krizdi. Türkiye'de kendi içimizde çıkardığımız bir
krizdi. Dünyada her şey süt limandı, herkes işini
gücünü yaparken, kalkınma hızları tavan yaparken biz
anayasa kitapçığı vesilesiyle bir kriz çıkardık. 20012002 krizine anayasa krizi demek yanlış olur. 20012002 krizi 28 Şubat kriziydi. 28 Şubat'ta Türkiye'nin
dengeleri ile öyle bir oynandı ki, öyle bir darmadağın
edildi ki, 28 Şubat'tan sonra meydana çıkan siyasi iradeyle biz 2001-2002 krizini yaşadık" diye konuştu.
Türkiye'de bugün inanılmaz bir siyasi ve
ekonomik istikrar olduğunu ifade eden Zeybekci,
şöyle devam etti:
"Maliyeti olabilecek tek bir şey vardır, bu da faiz
oranlarının artmasıdır. Şu anda yapılan baskı da odur.
Devamlı söylüyorlar, Türkiye'den döviz çıkışı çok hızlı gidiyor, bu paralar çıkmasın, onun için faizi
artıralım. Türkiye'nin bunu karşılayabilecek imkanı ve
kaynağı vardır, kimsenin merak etmesine gerek yoktur. Çıkmak isteyen herkes Türkiye'den çıkabilir,
endişe edecek hiçbir şeyimiz de yoktur. Diğer söylenen ise tamam, kamu maliyesinden ve kamu borçlanma ihtiyacı konusunda son derece sağlamız ama özel
sektör. Özel sektöre hiçbir şey olmaz. Bizim
bankacılık sistemimizde sermaye yeterlilik oranına
baktığımız zaman Avrupa Birliği'ne üye 28 ülkenin
23'ünden de iyiyiz. Onun için siz gönlünüzü ferah tutun, Türkiye çok iyi olacak. Bunlar doğum sancısıdır,
bu doğun sancısından sonra demokrasimiz için çok
güzel doğumlara gebedir, hukuk sistemimiz anlamında çok güzel doğumlara gebedir. Devlet yapımımızın
tekrar rehabilitasyonu anlamında son derece güzel
şeyler olacaktır. Önümüzdeki haftadan itibaren de rahatlama yavaş yavaş ülkemizin tamamında kendini
gösterecektir."
Birkaç yıl içerisinde hizmet ihracatını ve bu alanlarla ilgili yıllık ciroyu 150 milyar dolarlara doğru çok
hızlı bir şekilde çıkaracaklarını anlatan Zeybekci,
"Bunun üzerinde çalışmalara başladık, güzel
sonuçlara ulaşacağız. İşte biz böyle olursak, yani
sürdürülebilir şekilde hammadde ve enerji ile ilgili
ülkemizin geleceğini garanti altına alıp, tüketim
alışkanlıklarımızı belirler ve tüketim mallarına eğer
hakim olursak, işte o zaman biz 2023'te 500 milyar
dolar ihracatı aşarız. İşte o zaman biz 25 bin dolar kişi
başı milli geliri ve çok kolay bir şekilde 2 trilyon
dolarlık gayri safi yurtiçi hasılayı yakalarız" diye
konuştu. (AA)
Hazine'yi İstanbul doldurdu
İ
stanbul, Hazine'ye sağladığı katkı ile
2013 yılında da devletin yüzünü
güldürdü. Maliye Bakanlığı verilerinden
yapılan hesaplamaya göre, devlet geçen yıl
389 milyar 440 milyon 772 bin liralık gelir
elde etti. 2013 yılında bütçe gelirlerinin
yüzde 7,84'lük bölümü Merkez Saymanlığı
kanalıyla Hazine'ye aktarıldı.
Merkez Saymanlığı hariç, 2013 yılı
bütçe gelirlerinin dağılımında ilk sırada 152
milyar 64 milyon 616 bin lira ile İstanbul yer aldı. 81 ilde toplanan gelirlerin yüzde
39,05'i İstanbul'dan geldi. Başkent Ankara,
54 milyar 524 milyon 332 bin liralık gelir
ile yüzde 14'lük paya sahip olurken, başkenti 41 milyar 443 milyon 276 bin liralık gelir
ve yüzde 10,64'lük oran ile Kocaeli izledi.
İzmir, 37 milyar 463 milyon 626 bin liralık
gelir ve yüzde 9,62'lik oran ile Kocaeli'nin
arkasından dördüncü sırada yer aldı.
- Devlete yük olmayan il sayısı 12
Verilere göre devlet, geçen yıl sadece 12
ilde yaptığı harcamanın üzerinde gelir elde
edebildi. Bu illerin başında yer alan İstanbul, kendisine yapılan 17 milyar 545 milyon
320 bin liralık harcamaya 152 milyar 64 milyon 616 bin lira gelirle karşılık verdi.
Böylece devletin İstanbul'a yaptığı her 1 liralık harcama, yaklaşık 8,66 lira olarak geri
döndü. İstanbul'un dışındaki kendi kendine
yeten iller Ankara, Antalya, Bursa, Hatay,
Mersin, İzmir, Kocaeli, Muğla, Tekirdağ,
Zonguldak ve Kırıkkale olarak sıralandı.
Kocaeli, TÜPRAŞ sayesinde devletin yaptığı harcamanın oransal olarak karşılığını en
fazla aldığı il olarak belirlendi. Geçen yıl
Kocaeli'ne yapılan toplam harcama 3 milyar
540 milyon 172 bin lira olurken, bu ilden
sağlanan gelir 41 milyar 443 milyon 276
bin lira olarak hesaplandı. Bu şekilde Kocaeli, devletin her 1 liralık harcamasına
karşılık devlete yaklaşık 11,7 lira
kazandırdı. 2013 yılında Ankara'ya 34 milyar 685 milyon 615 bin lira harcama
yapıldı. Ankara'dan 54 milyar 524 milyon
332 bin lira gelir elde edildi. Ankara'ya
yapılan her 1 liraya karşılık devlet yaklaşık
1,57 lira gelir elde etti. Reel getiri yüksek
illerden İzmir'de 37 milyar 463 milyon 626
bin lira, Bursa'da 7 milyar 361 milyon 94
bin lira, Mersin'den 6 milyar 882 milyon
247 bin lira, Antalya'dan ise 5 milyar 462
milyon 859 bin lira kazanç sağlandı.
- 4 ilden büyük getiri
Bu arada İstanbul, Ankara, Kocaeli ve
İzmir, 2013 yılında bütçeye toplam 285 milyar 495 milyon 850 bin lira katkı sağladı.
Böylece geçen yıl 81 ilden toplanan kaynağın yaklaşık yüzde 73,3'ünü bu 4 il
sağlamış oldu.
- En çok açık veren iller
Verilere göre 2013'de bütçesi en fazla
açık veren illerin başında Hakkari yer aldı.
Geçen sene devlet bütçesinden Hakkari'ye 1
milyar 323 milyon 450 bin lira verildi. Buna
karşılık Hakkari'den elde edilen gelir 46 milyon 859 bin lirada kaldı. Mardin'e yapılan
harcama 1 milyar 842 milyon 440 bin lira
olurken, bu ilden elde edilen kazanç da 242
milyon 797 bin lira oldu. Van, Batman,
Iğdır, Niğde, Osmaniye ve Düzce'nin de devlete yaptığı katkı, devletin verdiğinden çok
az olan diğer iller olarak sıralandı.
(AA)
SAYFA 5
SONDAKiKA GAZETESİ >>
5 EKONOMİ
21
17 Ocak
Şubat2014
2013Salı
Perşembe
ÖTV'deki artış, otomotiv
İHRACATINI ARTIRACAK
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dudaroğlu, "2014'te sektörümüzün ihracat rakamının 21,5 milyar dolar seviyesinde olması öngörülmektedir ancak özellikle ÖTV artışıyla yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek için firmalarımızın ihracata yönelmesi söz konusu olacaktır. Bu da öngörülen rakamların üzerinde ihracatın gerçekleşmesini sağlayabilecektir" dedi
T
aşıt Araçları Yan Sanayicileri
Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dudaroğlu,
bu yıl otomotiv sektöründe 21,5 milyar
dolar seviyesinde ihracat öngörüldüğünü
belirterek, "Özellikle ÖTV artışıyla
yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek için firmalarımızın ihracata
yönelmesi söz konusu olacaktır. Bu da
öngörülen rakamların üzerinde ihracatın
gerçekleşmesini sağlayabilecektir" dedi
Dudaroğlu, yaptığı açıklamada, geçen yıl
Türkiye'de olduğu gibi dünyada da
ekonomik zorluklar yaşandığını kaydederek, sektörün rakamlar bazında beklenenden çok farklı bir yıl geçirmediğini
söyledi. Geçen yıl 1 milyon 126 bin araç
üretildiğini anımsatan Dudaroğlu,
Türkiye'nin dünya üretiminde 15'inci,
AB üretiminde ise 5'inci olduğunu aktardı. Dudaroğlu, iç pazarda otomotiv
sektörünün ağır ticari araç pazarıyla 893
bin adet seviyesini gördüğünü ifade ederek, "Bu yıl da son 8 yıldır olduğu gibi
yüzümüzü güldüren en önemli konu,
ihracat şampiyonluğumuzdu. Geçen yılı
bir önceki yıla göre 11,8'lik artış sağlayarak 21 milyar 305 milyon dolar ihracatla tamamladık. Ülke ihracatındaki
payımız ise yüzde 14 seviyesinde gerçekleşti. Buna rağmen, ne yazık ki 24 milyar
730 milyon dolarla rekor kırdığımız 2008
değerlerinin altında seyir izledik" şeklinde konuştu. 2023 ihracat hedeflerine
ulaşmak için sektörün önünün serbest
ticaret anlaşmalarıyla açılması gerek-
tiğine dikkati çeken Dudaroğlu, son
dönemdeki ÖTV artışının sektörü etkilediğini vurguladı.
- "Sadece üretim yeterli değil"
Dudaroğlu, pazarın talep yapısını
olumsuz etkileyen istikrarsız vergi
değişikliklerinin talebi daraltan olumsuz
gelişme olduğunu savundu. Dudaroğlu,
şunları anlattı: "İç pazardaki büyümeden
ithalat yerine yerli üretimin faydalanabilmesini sağlamak için yerli araç kullanımının desteklendiği bir hükümet ve
yerel yönetim politikasının uygulanması
gerekmektedir. Baskı altında tutulan iç
pazara yeni yabancı yatırımların gelmesini bekleyemeyiz. Biz her ortamda,
sadece üretim yapmanın yeterli olmadığını dile getirmeye devam ediyoruz.
Rekabetçiliğimizi artırmamız, dışa açılmamız ve mutlaka Ar-Ge'ye yaptığımız
yatırımları artırmamız gerekiyor. 2014'te
sektörümüzün ihracat rakamının 21,5
milyar dolar seviyesinde olması
öngörülmektedir ancak özellikle ÖTV
artışıyla yaşanabilecek olumsuzlukları en
aza indirmek için firmalarımızın ihracata
yönelmesi söz konusu olacaktır. Bu da
öngörülen rakamların üzerinde ihracatın
gerçekleşmesini sağlayabilecektir."
- "Amacımız, Ar-Ge ile yapılan
başarılı çalışmaları ihraç etmek"
Dudaroğlu, TAYSAD olarak yurt içi
ve dışında üniversite ve enstitülerle işbirliği yaptıklarını anlatarak, "Amacımız,
sektörün marka değerini öne çıkararak
tedarikçiler arasından küresel markaların
çıkmasına ve otomotiv tedarik sanayisinin marka değeri, katma değeri, rekabet gücü yüksek, öncü sektör olmasına
destek olmaktadır" diye konuştu. Son yıllardaki adımlarla Ar-Ge merkezlerinde
önemli gelişmeler yaşandığına değinen
Dudaroğlu, Türkiye'deki 147 Ar-Ge
merkezinin 47'sinin TAYSAD
üyelerinden oluştuğunu aktardı. Dudaroğlu, şöyle devam etti:
"Bu merkezlerimizin yetkinliklerinin
artırılmasıyla bir süre sonra, dışarıya
hizmet satar hale dönüşmesini arzu ediyoruz. Amacımız, üniversite-sanayi işbirliğiyle topyekun Ar-Ge seferberliği
başlatmak ve başarılı çalışmaları ihraç etmektir. Özellikle, Ar-Ge merkezlerinin
çalışan sayısının eşdeğer 30 kişiye
düşürülmesiyle sunulan desteklerin daha
ulaşılabilir hale gelmesi söz konusu olacaktır. Böylece, ölçek olarak küçük ama
gelişime açık firmalarımızın yetkinliklerinin artması, uluslararası boyutta ilerlemesi kolaylaşacaktır. Öte yandan firmalarımızın gelecekte Ar-Ge’yi, bugün
yaygın şekilde kullandıkları süreç
geliştirmekten ziyade, ürün geliştirmek
ve bir sonraki adımda katma değeri yüksek ürünlerin araştırılmasına yönelmek olarak ele alması da önem arz etmektedir."
Kurlardaki dalgalanmanın maliyet
artışlarına neden olduğuna işaret eden
Dudaroğlu, "Kur artışlarının enflasyonu
da artıcı etkisiyle işçilik ücretlerinin de
etkilenmesi söz konusu olacaktır. Tedarik
sanayicileri olarak dengeli ve enflasyonla
uyumlu kur beklentisi içerisindeyiz" ifadesini kullandı. (AA)
Türkiye'nin elektrikli ilk
yerli otomobili, 2017'de
satılmaya başlayacak!
E
skişehir'deki Teknoloji Geliştirme
Bölgesi'nde kurulan bir firma, 15
farklı üniversiteden 30'dan fazla
akademisyenle birlikte yürüttüğü
çalışmayla Türkiye'nin elektrikli ilk yerli otomobilini 2017 yılında piyasaya
sürmeyi hedefliyor. BEGLER AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Ar-Ge Projeleri Sorumlusu Melih Yıldız yaptığı açıklamada, bir elektronik firmasında çalışırken
iki yıl önce Eskişehir'de önemli bir otomotiv firmasıyla iş birliği yapmaya
karar verdiklerini belirterek, bu sırada
TÜBİTAK tarafından elektrikli otomobil
çağrısının yapıldığını kaydetti. Bunun
üzerine 2013 yılının mayıs ayında firmalarını kurduklarını ifade eden Yıldız,
şöyle konuştu: "O günden bu yana
yeni otomobil fikrinin oluşturulması
üzerine çaba sarf ediyoruz. TÜBİTAK
çağrısına iki farklı ürünle hazırlık yaptık. Spor bir model ve aile tipi modelle... Üniversitelerdeki akademisyenlerin desteğiyle üç farklı ilde bir pazar
araştırması yaptık. Türk insanının, otomobilden ne beklediğini araştırdık.
Bundan sonra bir fizibilite çalışmasına
giriştik. Fizibilite doğrultusunda çok amaçlı bir otomobilin yapımı için çalışmalara başladık. Bu çalışmada 15
farklı üniversiteden 30'dan fazla
akademisyenle çalışıyoruz.
Bataryasından motoruna, aydınlatma
sisteminden iç döşemesine kadar birlikte çalıştığımız 11 farklı iş ortağımız
var. Bu otomobili hem Esk-
işehir'in hem de Türkiye'nin bir
markası olarak Uluslararası pazara
sunmayı hedefledik. Bu araç
Türkiye'nin otomobilidir. Araçta çok
yenilikçi teknolojiler kullanıyoruz.
Aracımızı yenilikçi teknik özelliklerle
kurguluyoruz. Aracımız iyi bir menzile
sahip. Otomobil tam şarjla 160 kilometre yol kat edebiliyor. Batarya kapasitemiz ve menzil ile ilgili geliştirme
çalışmalarımız devam ediyor.
Akademisyenlerimiz ile gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde araç ağırlığında devrim niteliğinde çözümleri
pazara sunacağız."
- "Kaderimiz, Devrim'den farklı olacak"
Yıldız, üretim kolaylığı anlamında
yenilikçi teknikler kullandıklarını ve
aracın üst yapısının tamamen kompozit malzemeden olduğunu vurguladı.
Amaçlarının tamamen yerli bir otomobil yapmak olduğuna değinen
Yıldız, şunları söyledi:
"Amacımız tamamen yerli bir otomobil yapmak. Ancak hammaddelerden dolayı yüzde 100'ü sağlayamıyoruz. Otomobilimizde yerlilik oranımız
yüzde 88'in üzerindedir. Ülkemizde
batarya hammaddesi lityum üretimimiz yok. Bunu yurtdışından alıyoruz.
Bataryanın üretimini yerli olarak
geliştireceğiz. Bazı elektronik devre elemanları gibi yurtdışından almak
dışında alternatifi olmayan
bileşenler
var. Bu
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
aracın üzerindeki tasarımın ve ana
bileşenlerin tamamı yerli olacak. Burada en çok önem verdiğimiz şeylerden
birisi, kazandığımız bilginin, şirketimiz
ve markamız pratikleri olarak kazanılmasıdır. Bundan yıllar sonra da yeni
bir otomobili müşteriye sunduğumuzda 'BEGLER yapmış yine' denmesini
istiyoruz. Aracın kompozit tasarımı ve
tüm sayısal analizleri tamamen yerli ve
iş ortaklarımız tarafından yapılıyor.
Aracın tüm elektrik donanımı
tamamen yerli tasarım. Aracın motoru,
tamamen özgün olacak. Tüm yürür
aksamı, burada tasarladık. Sanayiakademi işbirliğini sağlıyoruz. Eskişehir'in akademik alt yapısının zengin olması bizi rahatlatıyor. Aracın klima
dahil tüm konfor aksamları yerli. Klima
konusunda dünyada çok az firmanın
gizli gizli çalıştığı bir konuda yatırım
planımız var. BEGLER'in çizgilerinden
Devrim otomobilinden çok fazla çizim
kullandık. Biz de Eskişehirli'yiz biz de
olabildiğince tümü yerli ilk seri üretim
elektrikli otomobil olmaya adayız. İnşallah kaderimiz Devrim'den
farklı olacak. "
Yıldız, şirketin ana ortakların biri olan Eskişehir'deki otomotiv firmasının üretim alt
yapısının ön seri
üretim aşamasında kullanılacağını
dile getirerek,
"Aracın karayollarına çıkabilmesi için
gereken tip onay serti-
fikasına sahip olması gerekiyor. Bu
belgeyi aldıktan sonra seri üretim için
ayrı bir yatırım düşünüyoruz. Yatırımı
da Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde yapacağız" dedi.
- "Modelimiz kendi pazarını yaratacak"
Yıldız, aile tipi, spor model ve şehir
içi kullanımlar için daha küçük bir
model çalışmalarının olduğunu bildirdi. Dünyadaki otomobil oyuncularının
hitap ettiği klasmanların farklı olduğuna dikkati çeken Yıldız, şöyle devam
etti: "Bu alandaki mevcut otomobil
üreticileri, üretim hatlarını sürdürmek
istiyor. Bu yeni elektrik otomobil, adeta
bir devrim niteliğinde. Bunun için
gerekli yatırımlar Avrupa'da yapılıyor.
Büyük firmaların bu teknoloji
içselleştirmeye yönelik çalışmaları var.
Onların bizim geldiğimiz noktaya
gelebilmesi için zamana ihtiyacı olacak. Biz bu süre içerisinde modelimizi
halkımıza sevdirebilirsek büyük firmalarla yarışacağız. Konfor özellikleri
bakımından bizim modelimiz çok zengin. Kendi pazarını yaratacak bir modelimizi var. Aracımızın 20 bin üretimine
kadar maliyeti 50-60 bin lira civarında
olacak. 20 binden sonraki üretimlerde
yarı yarıya fiyat düşmesi söz konusu.
Otomobili, bir Türk markası olarak
tasarlıyoruz. Ulusal kaynaklarla
geliştirdiğimiz ürünümüzü uluslararası pazara çıkartacağız. Ancak
bunun yolu kendi ülkemizin insanına
otomobilimizi sevdirmekten geçiyor.
Otomobilimiz, 2017 yılının başından yollarda görünmeye başlayacak. Ancak
daha küçük modelimiz erken yola
çıkacak."
Yıldız, firmanın adının belirlenmesi
aşamasında çok konuşmalarının
olduğunu belirterek, daha sonra ortaklarında birinin arkadaşının "Bu kadar
çok bey, bir araya gelmiş bu kadar
beyin oluşturduğu firmanın adı BEGLER olabilir" demesi üzerine bu
isme sahip olduklarını sözlerine ekledi.
(AA
Memur artık sadece
karnını doyurabiliyor
T
ürkiye Kamu-Sen, "Memurların zorunlu harcamalarda önemli ve
vazgeçilmez olarak gördükleri kira, gıda ve eğitim için giyinme, ev eşyası ve
iletişim harcamalarını kıstıkları sonucuna ulaşıldı" dedi
Türkiye Kamu-Sen'in araştırmasında,
memurların yüzde 34,4'ünün aylık harcamasının 3 bin liranın üzerinde olduğu buna
karşın yüzde 69,2'sinin evine aylık 3 bin liranın altında kazanç girdiği sonucuna ulaşıldı.Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge merkezinin
81 ilde farklı kurum ve kuruluşlarda görev
yapan 6 bin 606 memurla görüşerek yaptığı
"Memurların Borçlanma ve Borç Yapıları"
anketinin sonuçları açıklandı.
Memurlara, gelir durumları, giderleri,
harcama kalemleri ve tutarları ile borç miktarları, borçlanma nedenleri, borçlarının
vadesi ve borcun ödenmesine ilişkin sorun
yaşayıp yaşamadıklarına dair sorular yöneltildi.
Araştırmada, kamu görevlilerinin yüzde
97'sinin her ay düzenli olarak borç ödediği
görüldü. Buna göre düzenli borcu olmayan
memurların oranı ise yalnızca yüzde 3 olarak
belirlenirken, yüzde 34,4'ünün aylık harcaması 3 bin liranın üzerindeyken yüzde
69,2'sinin evine aylık 3 bin liranın altında
kazanç girdiği sonucuna ulaşıldı.
Araştırmada, memurlara hane halkı
toplam gelir miktarına ilişkin yöneltilen
soruya verilen cevaplardan, kamu
görevlilerinin yüzde 13,3'ünün aylık toplam
gelirinin bin 750 ile 2 bin lira, yüzde
17,1'inin 2 bin ile 2 bin 250 lira, yüzde
10,6'sının ise 2 bin 750 ile 3 bin lira arasında
olduğu ortaya çıktı.
Buna göre, memurların yüzde 69,2'sinin
aylık 3 bin liranın altında bir gelire sahip
olduğu, memur ailesinin yalnızca yüzde
30,8'inin eline aylık 3 bin liranın üzerinde
kazanç geçtiği görüldü.
Kamu görevlilerinin zorunlu harcama
kalemleri içinde en fazla payı kira ve konut
giderlerinin teşkil ettiği, ardından gıda ve
eğitim harcamalarının ailenin toplam giderleri içinde önemli bir paya sahip olduğu
görüldü. Buna göre, araştırmaya katılan
memurların yüzde 43,2'si en çok harcamayı
konut, yüzde 32'si gıda, yüzde 12,6'sı ise
eğitim için gerçekleştirdiğini belirtti.
Memurların aile bütçesinden en az payı
giyinme harcamalarına ayırdıkları, ardından
da ev eşyası, iletişim ve sosyal yaşam harcamalarının geldiği ortaya çıktı. Buna göre,
memurların zorunlu harcamalarda önemli ve
vazgeçilmez olarak gördükleri kira, gıda ve
eğitim için giyinme, ev eşyası ve iletişim harcamalarını kıstıkları sonucuna ulaşıldı.
Ankete katılan kamu görevlilerinin yüzde
21,1'i uzun vadeli borçlarını sadece kredi
kartı üzerinden yaparken, yüzde 45,4'ünün
ise yalnızca banka kredisine sürekli borç
ödediği ortaya çıktı. Şahsi borç alan
memurların oranı yüzde 1,9, yalnızca senet
karşılığı borcu olanların oranı ise yüzde 0,4
olarak belirlendi.
Araştırmaya göre, son 3 yılda borçlarını
ödeyememe sorunuyla karşı karşıya kalanların yüzde 45,2'sinin herhangi bir yaptırımla
karşılaşmadan önce sorunu çözdüğü görüldü.
Buna karşın, borçlarını ödeyemeyen
memurlardan 54,8'i çeşitli yaptırımlarla
karşılaştılar. Söz konusu kamu görevlilerinin
yüzde 35,8'i taksitlerini aksattığı için cezai
faiz ödediğini ifade ederken yüzde 7,2'si banka hesabına bloke konulduğunu, yüzde 5,7'si
yasal yaptırımla karşılaştığını, yüzde 6'sı ise
hakkında haciz işlemi uygulandığını belirtti.
(AA)
TSE
Avrupa'ya
açılıyor
T
SE Başkanı Şentürk, "Avrupa'dan 5 firma
helal gıda belgesi almak için TSE'ye
başvurdu. Diyanet İşleri Başkanlığıyla
Avrupa'da da Şubat, Mart gibi ilk helal belgelerini vermeye başlayacağız" dedi
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı
Hulusi Şentürk, Avrupa'dan 5 firmanın helal gıda belgesi almak için TSE'ye başvurduğunu belirterek, "Avrupa'ya da açılacağız. Diyanet İşleri
Başkanlığıyla Avrupa'da da helal belgesi vermeye başlayacağız" dedi.
Şentürk, yaptığı açıklamada, Helal Gıda
Uygunluk Belgesini 2011 yılından itibaren vermeye başladıklarını belirterek, bu konuda
Diyanet İşleri Başkanlığının kendilerine çok
büyük destek olduklarını söyledi. Helal gıdanın
"İslami kurallara göre gıda olarak
tüketilmesinde sakınca bulunmayan ürünler" olarak tanımlandığını ifade eden Şentürk, belge
verme işlemlerinde işin teknik yönüyle TSE'nin, fıkhi yönüyle de Diyanet uzmanlarının
ilgilendiğini anlattı.
Bugüne kadar 224 helal belgesi verdiklerini
ifade eden Şentürk, "Bize daha çok gıda üreticileri başvuruyor. Belge alan firmaların tamamına
yakını büyük işletmeler, ihracatçı işletmeler. Bir
ürünü Avrupa'ya satarken nasıl Avrupa standartlarını gözetiyorsak, İslam ülkelerine satarken de
İslam dünyasının talep ettiği belgeleri vermemiz gerekiyor" diye konuştu.
(AA)
(&*'%**#)*
)!)'(*)!*
MHP Belediye Başkan Adayı
Alim Işık, partililerle bir araya
geldi. Işık, bir restoranda
gerçekleştirilen etkinlikt
yaptığı konuşmada, öncelikle
seçimin kazanılacağına
inanılmasının gerektiğini belirterek, MHP'nin seçimi kazanmak içini çalışacağını kaydetti.
!!"%&#&$&!$#$%VSRVJPDPSP;
[email protected]+WVSRVJPDPSVW<U6
>[email protected]>KQ?KRVJVSWDPN;WD=JRU
[email protected]
[email protected]?ESUWNVOVQWJV:PRMPD
[email protected][email protected];
BVS?TWTDTSWUBRTJIUWHSRVQPWHWMVNVMRVQOV;WH
MU>NTRUQOUWTILTBOVMWULMUJUW?VJQUL
[email protected]
MVJVW<[email protected]=FUS
[email protected]/SIVSWMUQNUFRT
OV>[email protected]@U
>[email protected]
OEDUSWMTRRTW?URTQTWUSWOEDENWTRTFAW8VDNVWGTQ
OUJTDRTW3VNTQWGTQWTRTFAW5ELVBJVOVNTWNTDT
GVDPSVWOEDUSWMTRRTW?URTQWHQVSPWQUIMTW>UQT6
RUQTSUW?=QUWWGTSW$,,WOHRVQ
@T>VQPSOVOPQA+2UJTL=MUQWTSJTL
/DRULMURUQTW2/WGTQTNUSWNERRUQOUSW<T6
MUSLHW3VGQTNVIPWNKQKRMVIPW:QHUITSUWOU
OUCTSUSWDPN;WDKSRVQPWI=JRUOT!W+/RTMTFOU
[email protected]
IVBT:[email protected]<PN
<[email protected]
HRVQVNWSUWJVQOPMW?UQUNTJHQIVWBUQWLEQRE
JVQOPMPWJV:MVJVWBVFPQWHROKCKMKFK
[email protected]
JVQVLMVSPSWOUCTDTNWJHRRVQPSOVSWGTQTWOU
IVSVJTWLUITIRUQTSTSWTRTMTFOUW<HCVRMVIP
BU:TMTFTSWVQFKIKOKQAW8KWVLPRWGUNRUJUS
NERRUQTSWUNHSHMTJUWNVFVSOPQPRMVIP
[email protected]<VRPDMVMPF
[email protected]"
GTSWNTDTJTWTILTBOVMWULMUJTWBUOU3RTJHQKFA
5VLNPRVQPJRV;WOUILUNRUQTJRU;WOKVRVQPJRVWGT6
FRUQRUWHRVSWLEMW5ELVBJVRP
BUMDUBQTRUQTMUWIVJ?PW>UWIU>?TRUQTMT
IKSKJHQKMA+W.H:RVSLPJV;W910W5ELVBJV
/RW8VDNVSPW)QHRW4R:UQLEQN;W910W9UQNUF
/R<UW8VDNVSPW9ULTSW8URUN;W8URUOTJU
[email protected]>UW/RW'[email protected]
VOVJRVQPW>UW:VQLTRTRUQWNVLPROP 21 ubat
Ocak2013
2014Per
Salıembe
17
MHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Taşer, “İzmir’de
hemşehrilerimiz için büyük bir proje başlatacağız. Kentsel dönüşümü
rantsal dönüşüme çevirenlere inat ikinci büyük toplu konut projesini
başlatacağız. Hem ev hem huzur vereceğiz”şeklinde konuştu.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konak
İlçe Teşkilatı’nın Gültepe Toros Meydanı’nda
düzenlediği açık hava toplantısına katılan
MHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan
Adayı Murat Taşer, yaptığı konuşmada
Toplu Konut İdaresi’nin amacından
saptığını vurgulayarak “2014 - 2020 yılları
arasında İzmir’de ihtiyaç duyulacak konut
sayısı 283 bin olacak. Şuan İzmir’de
yaşayan vatandaşın yüzde 40’ı kirada. İzmir
en riskli deprem kuşağında olmasına
rağmen konutların yüzde 60’ı riskli. Toplu
Konut İdaresi (TOKİ) dar gelirli
vatandaşlarımız için toplu konut üretmek
yerine amacından saparak lüks konutlar
yapmaya başladığı için İzmir’deki bu açık
büyüyor. Üç-beş yıl sonra çoluk
çocuğunuzun oturacağı evlerin kirası anormal boyutlara varacak. Biz, iş başına
geldiğimizde dar gelirli vatandaşlarımıza 15
bin toplu konut yapacağımıza söz veriyoruz. İzmir’de hemşehrilerimiz için büyük
bir proje başlatacağız. Kentsel dönüşümü
rantsal dönüşüme çevirenlere inat ikinci
büyük toplu konut projesini başlatacağız.
İzmirliler bankalara mecbur olmadan ev
sahibi olacak. Bunu nasıl yapacaksınız diye
soranlar da 12 yıllık bürokratlık hayatımızda
yaptıklarımıza; İzmir’e EVKA projesi ile
* Bayraklının çalışkan aday
adayı Murat Öncel seçim
çalışmalarını hız kesmeden
sürdürüyor. Bu hafta yine iki
önemli kahve toplantısı ve esnaf ziyaretleri ile Bayraklı
halkıyla buluşan Öncel’in gündeminde siyasi örgüte saygı
konusu vardı.
&#&$&%GVDNVSRVQPWGVDVQPRPWHRMVNWTI6
LTJHQRVQIVWTJTWGTQWUNT:WNKQMVNWFHQKSOVRVQ;
BTFMULWOHCQKWUNTGTWOHCQKWJ=SULUGTRMUN6
RUWHRKQW;WNTMIUWLUNWNTDTRTNWOU>WNVOQHWHRV6
[email protected]
[email protected];W=Q?ELEMEFRUW>UWGURUOTJUW:UQ6
IHSURTMTFRUWKJKMWT<TSOU;WIVJ?PW>UWIU>?T
<UQ<U>UITSOUWLEMW8VJQVNRPSPS
IHQKSRVQPSPW<[email protected]/SIVSTWTRTDNTRUQTWEIL
[email protected]>UWJV:MVNWTILUOTNRUQ6
TMTFTW8VJQVNRPWBVRNPSVW=Q?ELEMEFW>U
:[email protected]*SRVQPSWTILUNW>U
TBLTJV<RVQPSOVSWBPFRPWGTQWDUNTROUWBVGUQOVQ
kazandırdığımız 11 bin 500 konut, 11.7 kilometrelik metro, Büyük Kanal projesi,
bataklıktan dönüştürdüğümüz İnciraltı
rekreasyon alanına baksınlar. Biz, İzmir’i
aldığımızda İzmirli 3,5 saat su alıyordu.
Tahtalı Barajı’nı yaptık İzmirli 24 saat su alır
hale geldi. Belediyecilik bir vizyon ve sevda
meselesidir, İzmir sevdasıyla sizlere çok
büyük hizmetler yapacağız” ifadelerini
kullandı. Konuşmasında AKP ve CHP’li
rakiplerini de eleştiren Taşer, “atamayla
gelip İzmir Marşıyla İstanbul’a geri dönecek
olan Binali Yıldırım yerel seçim sürecinde
genel siyasetten bahsetmeyelim diyor ama
vaat ettikleri 35 projeden 30’u zaten devletin projesidir. Aziz Kocaoğlu ise belediye
şirketleri ve ESHOT’un zararları ile genel
yönetim ve personel giderleri düşüldükten
sonra İzmir’e yatırım yapacak bütçesi
kalmayan bir yönetici olarak İzmir’i çağdışı
kalmışlıktan kurtaramayacak. Ben her
fırsatta İzmir’e hizmet vermeyen, üvey evlat
muamelesi yapanlara sesleniyorum; gelin
bir televizyon kanalında konuşalım,
tartışalım. Vatandaşın da katılabileceği canlı
yayında İzmir’i konuşalım ama
yanaşmıyorlar” şeklinde konuştu. Birisi
sabık bakan, diğer hali hazırda belediye
başkanı, biri hükümetin kaynaklarını, diğeri
belediyenin kaynaklarını kullanıyor. Ben ise
Şoför Rıza’nın oğluyum ve Allah’a güvenip
gayret ipine tutunmuş bir hemşerinizim”
diyen Milliyetçi Hareket Partisi İzmir
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat
Taşer Urlalılarla bir araya geldi. Partisinin
Urla ilçe teşkilatının düzenlediği Urla
sevdalıları adlı kahvaltılı programa katılan
MHP Büyükşehir belediye Başkan Adayı
Murat Taşer rakiplerini eleştiri yağmuruna
tuttu. AKP ve adayı Binali Yıldırım için, “Talimatla gelip İzmir’den Milletvekili adayı oldu.
Aslında İzmir umurunda değil. Şimdi de
yine talimatla Büyükşehir belediye başkan
adayı seçilmek için uğraşıyor. Ama herkes
biliyor ki tam 4 ay İstanbul Büyükşehir
Adayı olabilmek için kulis yaptı. Talimat
burası olunca şimdi geldi, seçim yarışına
girdi. İzmir’le işi bittiği gün de burada beş
dakika bile durmayacak, burayı terk edecektir. İzmir umurunda değil, İzmir’e bir sevdayla bağlı değil. Bizim atamız da
çocuğumuz da burada mezar taşlarımız da
doğum umutlarımızda burada İzmir denilen
asil ve güzel şehirde. İzmirlilik tartışması
ona hiç yakışmıyor” dedi.
Konuşmasında CHP adayı Aziz
Kocaoğlu’nu da eleştiren Murat Taşer, “İl
özel idareler kapatılınca izmirin malları o-
ratada kaldı, İzmir’e sahip çıkması gereken
Sayın Kocaoğlu AKP’den dolayısıyla Sayın
Binali Yıldırımdan bu malları bir türlü
isteyemiyor. Danışıklı dövüş mü diyelim
yoksa yaptıkları kavgaya kayıkçı kavgası
mı? Biri vereyim demiyor, öteki alalım
demiyor. Sizin kastınız İzmir’e ve İzmirliye
bunu anladık. Bari kayıkçı kavgasına
tutuşmayın” İki aday da şimdi program
yapıp geziyor. Birisi sabık bir bakan diğeri
hali hazırda belediye başkanı, biri
hükümetin kaynaklarını, diğeri belediyenin
kaynaklarını kullanıyor. Ben ise İzmirli
Şoför Rıza’nın oğluyum ve Allah’a güvenip
gayret ipine tutunmuş bir hemşerinizim.
İzmir’e geçmişte yaptığım hizmetleri İzmir
sevdamla kuvvetlendirerek daha da
artırmak istiyorum. Sizlere hizmet ederek
Allah’ın rızasını kazanmak istiyorum. Projelerimizi yakında tüm İzmir’e duyuracağız,
sizden bizimle bu sevda yolunda zaferde
buluşmanızı istiyorum ” diyerek sözlerini
tamamladı.
Farklı partilerden 75 kişiye rozet takılan
toplantıya, MHP urla belediye başkan adayı
hasan Hüseyin Akgül, CHP Urla Belediye
Başkan ada adayı Feraye S. Çokgürses, DSP belediye Başkan adayı Berkan Yılgör ve
çok sayıda STK temsilcisi karıldı.
&$*(")%(())*#)%(*#)%(*
'()*'$*$'&*"(&")
Parti kararına rağmen Gül'ün cumhurbaşkanlığına destek verdiğini hatırlatan DYP eski
milletvekil Kandoğan, "Doğru bildiğimden vazgeçmem. Bugün parlamentoda olsaydım
HSYK teklifine de karşı çıkardım. Vekillerin halk için karar vermisi lazım" diye konuştu
[email protected];W?UQUNRTWLUNSTN
JV:PRVSMVRVQPWBVFPQRVMVMPFOVWJHRW?=I6
[email protected]@VNRVQA&W
[email protected]<VRPDNVSW>U
BTFMULUWHOVNRVSMPD;WKJKMRKWNVOQHRVQPS
=SUMTSUWOTNNVLW<UNUQUNW%W8EJENWTDRUQ
GVDVQMVNWTILUJUSRUQW<VRPDMV
VQNVOVDRVQPSVWIVJ?PWOKJMVN
FHQKSOVOPQRVQW;WUSW=SUMRTWNPILVIW<VRPDNVS
HRMVNAW8KSKSWJVSPSOVWITJVITWNKQKMKS
TRNUW>UWOUCUQRUQTSTWI=FOUWOUCTRW=FOUWGUS6
TMIUMUNW>UWGKWOHCQKRLKOVW<VRPDMVNWGTF6
TMWUSW<HNWOTNNVLWULTCTMTFWNHSKRVQA
8EJENWBTFMULRUQW>UQMUNWTILTJHQKF;WKFKS
JPRRVQW8VJQVNRPOVWTFWGPQVNMVNWTILTJHQKF;
[email protected]
HRIKSWTILTJHQKFAW8KWNHSKRVQPSWBT<
GTQTSOUSW=OESW>[email protected];WGK?ESU
NVOVQWJV:LPCPMPFWGTSRUQTWVDVSWLH:RVSLPRVQ
GKWNHSKOVNTW?=ILUQ?UMTFOTQ&WOTJUSWS6
@URW=SEMEFOUNTWBV3LVWOVW?USTDWNVLPRPMRP
LH:RVSLPRVQPSVWOU>[email protected]
""#%IU<[email protected]:VQLTITSTS
NVQVQPSVWQVCMUSW.8997JUW?TQUQUNWHJWNKRRVSVSWUINT
(-0W9TRRUL>UNTRTW MMULW5VSOHCVS;WVJSP
OUMHNQVLTNWOKQKDKSKWIEQOEQOECESEWI=JRUOTAWU3UQVS6
OKMOVWJEFOUW$WU>UL7WHJKWTRUWJUSTWJV:PIPSV
NV>KDLKQKRVSW12-57SPSWOUCTDLTQTRMUITSTWJVSRPD
GKROKCKSKWVSRVLVSW5VSOHCVS;W%8K?ESWOUW:VQRVMUS6
LHOVWHRIVJOPM;W:VQLTMOUSWTBQV<[email protected]
12-5WLUNRT3TSUWQULWHJKW>UQTQOTMA&WOUOTAW
KMBKQGVDNVSPW4GOKRRVBW'ER7ESWIU<TRMUITJRUWTR?TRT
.8997OUW,,#WJPRPSOVW"#WNQTFTWJVDVSMPDLPAW*
O=SUMW9UBMULW4CVQ7PSWGVDNVSRPCPSPWJV:LPCPW(-0WTRU
)[email protected]:LPCPW4SV>VLVS
0VQLTIT;[email protected]?TQMUJUQUNWNVMKHJKSKSWGEJENWLU:6
NTITSTW<UNMTDLTAW(-07STSWGKWNVQVQPSVWQVCMUSWGELES
LUBOTLRUQUW?=CIESEW?UQUSW(USTFRTW9TRRUL>UNTRTW MMUL
5VSOHCVS;W'USURW5KQKR7VW?TQT:WHJKSKWNKRRVSOPAW)INT
(-07RTW5VSOHCVS;WHWO=SUMWJVDVOPNRVQPSOVSWGK?ES
[email protected]<HNWNHSKJKWTBVSW.WUL6
HQN7OUWJVJPSRVSVSW4SVOHRK7OVW2VGVBW:QH?QVMPSV
OUCUQRUSOTQOTAW5VSOHCVS;W,,#WJPRPSOVWJVDVSVSWH
NQTFOUWGELESWGVINPRVQVWBVLLVW=REMWLUBOTLRUQTSUWMVQKF
NVROPCPSPWVSRVLLPAW5VSOHCVS;W%8USWHWO=SUMWBUQWLEQRE
GVINPJVWBVLLVW=REMWLUBOTLRUQTSUWOTQUSUQUNW.EQNTJU
[email protected]?TQUSWGTQWMTRRUL>UNTRTJTMAW*
?ESWLVQTBTWGTQWNHSKDMVWJV:LPMAW*WNHSKDMVJP
JV:LPNLVSWIHSQVWHJKMKWNKRRVSOPNLVSWIHSQVW:VQLTM
GUSTMWIV>KSMVMPWGTRUWVRMVOVSWGUSTW:VQLTOUSWTBQV<
ULLTAW2UGU:;WIU<[email protected]?TQMUMA&WOTJUWT3VOU
ULLTA9UBMULW4CVQ7PS;WIU<TMUWJVNPSWGTQWFVMVSOVWEF6
UQTSOUWLUBOTLW>UWGVINPWHRKDLKQKROKCKSKWBVLPQRVLVS
5VSOHCVS;WD=JRUWOU>VMWULLT!W%[email protected]
IVJPSW9UBMULW4CVQ7PSWEILESOUW<HNWJHCKSWGVINPW>U
LUBOTLRUQWHRKDLKAW8KWGVINPW>UWLUBOTLRUQTSWNTMRUQ
LVQV3PSOVSWJV:PROPCPSPWMTRRULTMTFW<HNWJVNPSOVSWGTRTJ6
HQAW4<PN<VIPW9UBMULW4CVQ7V;W)[email protected]
UQWNTW)[email protected]?TQUQW4GOKRRVBW'ERW>UJVWBUQ6
BVS?TWGTQW45W0VQLTRTWIU<TRTQIUWGKSKSW3VLKQVIPSPWGTF
TNTSTFUW<[email protected];WGTFW2TRVBRPW5K>>ULRUQWHRVQVN
VSNVJV7OVWRVTNRTCUW?=SEROUSWTSVSMPD;WI=FOUWOUCTR
=FOUWRVTNWGTQTITSTWTILTJHQKFA7WGKWDUNTROUW<[email protected]
LUBOTLRUQOUWGKRKSOKRVQAW1UMW9UBMULW4CVQWBUM
)[email protected];[email protected]
?TQMUMUWNVQVQPWVROPRVQAWREMWLUBOTLRUQTWVRLPSOVW.896
[email protected][email protected]
I=JRUSOTAWU:WMUIVRVQPSVW=REMWLUBOTLRUQTW?UROTA
8KSRVQPSWGTQWNPIMPWJVNVRVSOPAW2V>@PRPNRVQWLVQV3PSOVS
BVNRVQPSOVWTDRUMWJV:PROPAW*[email protected]
JVJPSRVSOPAW8TQWTBLTRVRWGTROTQTITJOTAW,WOVNTNVWGKSKS
LVQLPDMVIPSPWJV:LPNAWUQUOUJIUWGHCVFWGHCVFVWNV>?V
[email protected]"[email protected][email protected]
I=JRUOTMAW*OVOVSWVJQPROPMAW4QNVMOVSWGTQW?USUR
[email protected]>UW?USURWTOVQUWNKQKRKWEJUITST
VQNVMOVSWIVJPSW4CVQW?=SOUQOTAW'USURW5KQKR7KS
NV:[email protected]<UNUQUN
?TQMUMTWUS?URRUMUJUW<VRPDLPRVQA
&[email protected]?=SOUQ6
TRUSW12-5WLUNRT3TSTWURUDLTQUSW5VSOHCVS;W% FESLEWTRU
NVQDPRPJHQKMAW4QLPNW.EQNTJUWGTQWBKNKNWOU>RULTWHRMV
=FURRTCTSTWNVJGULMTDLTQAW8K?ESWGTQWNVSKSWOU>RULTWGTRU
OUCTROTQAWW SAYFA 7
SONDAKiKA GAZETESİ >>
7 SİYASET
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
21
17Ocak
Şubat2014
2013Salı
Perşembe
>>> ŞİRKET; HEM YASALARI ÇİĞNEDİ HEM DE SSK’SIZ İŞÇİLERLE ÖZEL MÜLKİYETE GİRDİ <<<
RES’men işgal ettiler
Doğal Güzelliği ile her yıl on binlerce turist çeken Ege’nin İncisi Çeşme’de kurulmak istenen RES’ler ile ilgili olarak SONDAKİKA Gazetesinin elde ettiği bulgular, işin iç yüzünü ortaya çıkarıyor. Rüzgar Enerji Santrali kurmak isteyen ABK Şirketinin, doğa katliamının yanı sıra; yasaları çiğnediği, prosedürleri es geçtiği, izinsiz özel mülkiyete girdiği, SSK’sız işçilerle
çalıştığı ortaya çıktı. EPDK’nın yetkisiz kararı ise buna eklenince, ortalık karıştı.
Ç
mi de gerçekleşmemiştir. Bu nedenle,
eşme’de; yasalara aykırı hareket edilResmi kurumlardan alınmış bir izinmesine rağmen ısrarla kurulmak isteden de bahsedilemiyor.
nen Rüzgâr Enerji Santralinde, her geÖte yandan, aynı Yasa'nın 27. madçen gün ortaya çıkan ayrıntılar tüyleri ürperdesinde "acele Kamulaştırma " konutiyor. SONDAKİKA Gazetesinin Pazar gününsu düzenlenmiştir. Madde hükmü
ki yayımında manşetten gördüğü haberin
ikinci perdesi akıllara durgunluk verecek
YAVUZ uyarınca, acele kamulaştırma yapılacinsten.
ATALAY bilmesi için 3 halden birinin mevcut
olması gerekmektedir.
ABK Çeşme RES Elektrik Enerji Üretim
Bunlar, 3634 sayılı Milli Müdafaa MükellefiA.Ş.’nin; Türkiye’nin en gözde yerlerinden olan
yeti Kanununun uygulanmasında yurt savunve doğal güzelliği ile tek başına her yıl on binması ihtiyacı, aceleliğine Bakanlar Kurulunca
lerce turisti çeken Çeşme Körfezine; yasaları
karar alınacak haller ve özel kanunlarla öngöçiğnemekle beraber belgelerinin neredeyse türülen olağanüstü durumlar olarak Yasa koyumü eksik olmasına rağmen Rüzgâr Enerji Santcu tarafından belirlenmiştir. Bunlardan hiçbiri
rali kurmak istemesi Ege Bölgesini ayağa kaldırdı. Bununla da yetinmeyen ABK Çeşme RES bugün için mevcut değildir. Yurt savunması
durumu mevcut değildir. Özel kanunda belirtiElektrik Enerji Üretim A.Ş.; belgelerin birçoğu
len bir olağan üstü durum yoktur. ABK firmasıeksik olmasına ve arazilerin henüz kamulaştırılmamasına rağmen, özel mülkiyete girdiler ve nın 29.05.2008 tarihinde üretim lisansı aldığı
dikkate alındığında 2013 yılına kadar 5 yıl geçsantrali kurma çalışması başlattılar.
tiğine göre acelelikten de bahsetmek mümkün
değildir. Zaten, acelelik halinden de bahsedilABK ŞİRKETİ, YASALARI ÇİĞNEDİ
memektedir. Ayrıca, acele kamulaştırmaya ilişkin 27. Maddede, 10. Maddeye göre yapılacak
ABK Şirketinin ısrarla ve belgelerinin birçodavetiyeden sonra el koyma yapılacağu eksik olmasına rağmen, santral
ğı belirlenmiş olup henüz
kurmak istediği Çeşme Bölgesinin
10. Maddede belirtildiği şetamamı 1. ve 2. derece Doğal Sit
kilde bir tebligat da yapılmaAlanı içerisinde yer almaktadır.
mıştır. Yasalar, esasen, bazı
Yasaların özellikle koruduğu Çeşparseller için alınmış olan
me Bölgesi ayrıca 1. ve 2. derece
acele kamulaştırma kararlarıkorunması gerekli taşınmaz külna karşı ilk derece mahkemetür varlığı, konumundadır. Bu yasi olarak davaya bakacak olan
sayı hiçe sayan ABK Şirketi, baDanıştay’a keşif ve bilirkişi inkanlıktan izin almadan doğal sit
celemesi ve yürütmenin duralanına girip kazı yaptı, ağaçları
durulması talepli davalar açılkatletti, yasaları yok saydı. Öte
mış olup henüz yürütmenin
yandan; 2863 sayılı Yasa'nın
durdurulması talepleri dahi
3.maddesinde; tabiat varlığı, sit
görüşülmemiş ve kamulaştıralanı ve koruma alanı olarak tesma işlemi bu yönden de henüz
pit ve tescili yapılan alanlar;
kesinleşmemiş durumda olduÇED Yönetmeliğinin EK.5.madğu da dikkate alınmalıdır, didesi (c) bendinde sözü
yor.
edilen “Duyarlı Yöreler” olarak
tanımlanmış olmasına rağmen,
ŞİRKET; PROSEDÜRLEşirketin ÇED Raporu almamış olRİ ES GEÇTİ
ması akıllara durgunluk verdi.
ABK Şirketinin doğaya zarar
Yapılacak olan bu tür yatıvermesinin dışında, yasa hürımlarda; yasaların ve usullekümlerine de aykırı hareket ettiği
rin belirlediği işlemlerin birçoortaya çıktı. 2942 sayılı Kamulaşğunu ABK Çeşme RES Elektrik
tırma Kanunu'nun 10. maddesinEnerji Üretim A.Ş.’nin yapmade; kamulaştırmanın satın alma
mış olması pes dedirtti. Yasausulü ile yapılamaması halinde,
ların ve usullerin belirttiği
idare'nin, asliye hukuk mahkeüzere şirketin, öncelikle; kurmesine yerin Hazine adına tescili
mak istediği santralin etkileriiçin dava açacağı, Mahkeme’nin,
nin doğal ortama ne olacağı
idarenin başvuru tarihinden itibahususunda araştırma yapmaren en geç otuz gün sonrası için
sı gerektiğini belirten ÇSYP
belirlediği duruşma gününü, dava
Dönem Sözcüsü Fatma Esen
dilekçesi ve idare tarafından veriKabadayı; akabinde, ABK’nın
len belgelerin birer örneği de eklebölgenin Türkiye için önemiyerek taşınmaz malın malikine
nin değerlendirmesini yapması gerektiğini ifameşruhatlı davetiye ile tebliğ edeceği, Mahkede etti. Bunları yok sayan ABK Şirketi, ilk düğmece malike doğrudan çıkarılacak meşruhatlı
davetiyede veya adresi bilinmeyenlere ilan yolu meyi yanlış ilikleyince, diğer düğmeleri de yanlış iliklemiş oldu. Şirketin atmadığı ancak atile tebligat yapılacağı,
ması gerektiği adımları en baştan itibaren bir
Bu tebligatta; kamulaştırılacak taşınmaz
bir sıralayan Kabadayı, şöyle devam etti: “Kumalın tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii,
rulması planlanan rüzgâr enerji santrallerinin
pafta, ada, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü,
(RES) bu doğal ortama etkilerinin ne olacağı
Malik veya maliklerin ad ve soyadları, Kamulaştırmayı yapan idarenin adı, 14 üncü madde- konusunda yapılmış bir bilimsel araştırma olmalıdır. Çevredeki yerleşim ve turizm alanlarıde öngörülen süre içerisinde, tebligat veya ilan
tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine ida- nın ülke ve bölge için öneminin değerlendirilri yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatala- mesi yapılmalıdır. Bu önemli detayları şirketin
ra karşı düzeltim davası açabilecekleri yazılı ol- yetkililerince Valilik, Çevre İl Müdürlüğü, Anıtlar kurulu, Tapu, Kadastro, Belediye, Kaymaması gerekmektedir. Bu madde hükümlerine
göre, esas olan 10. Maddeye göre kamulaştırma kamlık, Jandarma komutanlığı, mal müdürlüğü
gibi birimlerden ölçüm yapmaya başlamadan
işlemlerinin sonuçlanmış olması gerekir. Bungörüş sorulmalı ve sonrasında harekete geçildan sonra parsel Hazine adına tescil olur. Sonmelidir.
ra hazine özel parseli işi yapacak firmaya tes”Bunlar olmadan ölçüme başlanamaz ifadelim eder. Ancak bu duruma gelindikten sonra
lerini kullanan ÇSYP Dönem Sözcüsü; “Ölçüfirma araziye girebilir. Şu ana kadar bunların
mün raporların düzenli meteorolojiye bildirhiç biri yapılmamış durumdadır. Bir dava açılmek ve sonuca göre (sonuç, rüzgârın verimliliği
dığına dair özel parsel sahiplerine yapılmış bir
kesinleşirse) bölgenin plansız olması nedeniyle
tebligat bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Hazine
planı yapması gereken birime müracaat edip(
adına tescil de olmadığı için izinsiz girilen parçevre bakanlığı) durumu bildirmelidir. Ayrıca,
sellerin Hazine tarafından ABK firmasına tesliÇevre Bakanlığının, yukarıdaki yazılı birimler-
Doğa
katliamı
nda
2. perde
ÖZEL
HABER
den 1/5000 lik ve 1/1000 lik plan yapabilinmesi
için görüş sorulması gerekmektedir. Görüşün
arkasından içinde özel mülkiyet varsa (ki var)
kişilere tebligatla ulaşıp itirazı var mı, diye sormalıdır. Bölgenin yarım ada olması ve komşu
yabancı ülkelere açık olması nedeniyle askeri
görüş ve görüş mesafelerinin de güvenlik açısından rapora bağlanmalıdır. Tüm bunlar tamamlandıktan sonra planların yapılması, ilan
edilmesi ve KESİNLEŞMESİ GEREKMEKTEDİR”
dedi.
EPDK’ya en son gidilmesi gerektiğini ifade
eden Çeşme Sürdürülebilir Yaşam Platformu Dönem Sözcüsü
Fatma Esen Kabadayı; “EPDK istenilen üretim lisansına göre
CED raporu talep etmeli. ( burada bilerek düşük mgv istenilip
sayıyı fazla tutmuşlar aslında bu
da usulsüz bir durum) EPDK
projeyi isteyip Enerji bakanlığına ulaştırmalı. Tüm olumlu raporlarla kamulaştırma talebinde
bulunulmalıdır. Talebin değerlendiren EPDK önce kamulaştırma kararı alınabilir diye tek imzalı karar alıp kurula yollamalıdır. Kurulda aynı görüşe evet
derse bir kurul kararıyla daha
kamulşatırma kararı çıkarılmalıdır. Özel mülkte olanların sahiplerini davet etmeli anlaşılamazsa aslıye hukukta dava açılmalıdır. Dava bitiminde mahkeme eğere yerin
kişiden alınıp mal müdürlüğü adına tesciline
karar verirse Tapuda işlem yapılıp yeri resmi
olarak vatandaştan teslim alıp lisanı çıkmış firmaya resmi teslim etmelidir. Bunun öncesinde alanda hiç bir işlem yapılamaz. Bunların ne yazık ki hiçbiri yapılmamıştır. EPDK, PLANSIZ ALANDA
İŞLEM YAPTI
Şirketin yasa dışı adımlarına
EPDK ( Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)’nun yanlış adımları
da eklenince ortalık iyice karıştı.
Tüm aşamalarda olumlu raporlar neticesinde ilerleme kaydedildikten sonra yapılması ve
sonrasında ilan edilip kesinleşmesi gereken planlama; şirketin,
olumlu raporları temin edememesinden ötürü
gerçekleştirilemedi. Kesinleşmiş bir planın olmamasına ve EPDK’nın plan kesinleşmeden
karar verme yetkisinin olmamasına rağmen;
EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu),
arazilerin kamulaştırılması için ön karar alarak; bu kararı, bakanlar kuruluna taşıyarak,
karar olarak çıkarmıştır. EPDK’nın plansız
alanda işlem yapamayacağını belirten yetkililer, böyle bir durumun yaşanması karşısında
şaşkınlıklarını gizleyemedi.
ŞİRKET; SSK’SIZ İŞÇİLERLE,
İZİNSİZ,
ÖZEL MÜLKİYETE GİRDİ
Ege’nin gözdesi olan Çeşme’de kurulmak istenen santralde, yaşanan anormallikler
bunlarla da sınırlı kalmadı.
ABK Şirketinin, kamulaştırma
olmadan izinsiz olarak özel
mülkiyete girip kazı yaptırdığı
taşeron firma ile anlaşması olmadığı ve çalışan işçilerin
SSK’sız olduğu ortaya çıktı.
SSK’sız işçilerle, sit alanı ve özel
mülkiyete izinsiz giren, kazı yapıp ağaçları katleden şirket sahibi Barış Kocagöz’ün; taşeron
firmaları çalıştırdığı bölgeyi işaret ederek, santral kurmak için ilk adımı attık ve kazı çalışmalarına başladık, şeklindeki ifadeleri; şirketin,
bütün foyasını ortaya çıkardı. Şirket hakkında
bir çok şikâyet var. Sondakika Gazetesi, şirkete
ilişkin; SSK’sız işçi çalıştırdığına ve bir çok hususa dair yapılmış şikâyetlerden bir bölümü ile ilgili özel
bilgileri almayı başardı. ABK
Çeşme RES Elektrik Enerji Üretim A.Ş., önce belediyeye şikayet edildi daha sonra SSK’ya.
Sondakika gazetesi bu iki şikayetin dosya numaralarından birini “Belediye dilekçe tarihi 17/01/2014 kayıt numarası 649” olarak elde ederken, diğerini; “SGK ılıca dilekçe tarihi 17/01/2014 kayıt numarası 997785 ilgilisi ;Zeynep Hanım” olarak elde etmeyi başardı.
SAYFA 8
SONDAKiKA GAZETESi >>
Kadir
ÇETİNKAYA
[email protected]
ALMANYA
Şu sıra ise elim kaleme gitmiyor, ülke koşulları maalesef tüketiyor hepimizi, bunları hiç hakketmiyoruz demeye
dilim varmıyor, çünkü hakkediyoruz ki gerçekleşiyor.
Çocukluğum Almanya’da geçti, büyüklerimiz işe, biz
de okula giderdik, her şeyden çok zevk alırdık gurbette olmamıza rağmen. Sistem çocukları spora yönlendirir, daha
ilk okulda yüzme kursları, futbol ve tüm sporların eğitimi,
TV’lerde kesinlikle ölüm, kalım, kaza, felaket haberleri olmazdı. Vatan özlemi dışında günlerimiz müthiş geçerdi, hiç
karamsarlığa düşmezdik, kimsenin telefonu dinlenmez, yabancı ülkede yaşamamıza rağmen bir gün gelip bizi
götürürler mi diye düşünmezdik. Hatta fazladan haklarımız
vardı, ailelerimize anlatılmıştı, bize kötü davranırlarsa, bizi
kaybedebileceklerini, her türlü sağlık güvencemiz, gerçekten 3 dakikada gelen ambulans, ücretsiz sağlık hizmeti,
yılda en az iki kere sınıf ile ücretsiz gidilen okul gezileri,
hatta cebimize harçlık bile verirdi Alman hükümeti bu
gezilerde.
Ocak 2013
2014 Perşembe
Salı
8 GÜNCEL 1721Şubat
SONDAKiKA GAZETESi >>
"REDOKS VE ÖKS İLE HAZIRLIYORUZ"
FEM Özel’in gerçekten özel olduğunu, bu bilinçle öğrencileri
geleceğe hazırladıklarını belirten FEM Özel Müdürü Arif Kurtgözü, bu kapsamda öğrenmeyi kolaylaştıracak her türlü eğitim
materyalinden faydalandıklarını söyledi. Bunların başında akıllı
tahta sistemi ile öğrencinin birebir konuları görsel efektler
eşliğinde irdeleyebildiğini aktaran Kurtgözü, bunun yanında REDOKS ve ÖKS’nin de öğrencilerin gelişimine önemli katkı
sağladığını ifade etti. Öğrencinin REDOKS ile istediği günde, istediği öğretmenden özel ders alabildiğini belirten Kurtgözü, bu
sayede öğrencinin okulda veya terste anlayamadığı bir konuyu
birebir öğrenme imkanı bulduğunu söyledi. Bir diğer yeniliğin ise
ÖKS olduğuna dikkat çeken Fem Özel Müdürü Arif Kurtgözü,
ÖKS ile de öğrencinin derslerini zamanında çalışıp çalışmadığı,
doğru anlayıp anlamadığının izlendiğini kaydetti.
"YILDA 710 SAAT DERS VERİYORUZ"
Dershanelerin yılda 450-500 saat eğitim vermesine karşın FEM
Özel olarak 9 kişilik sınıflarda 710 saat ders verdiklerinin altını
çizen Kurtgözü, “İnternet ortamında randevu alan öğrenci, sorularını birebir sorabiliyor. Derste anlayamadığı konuları tekrar dinleme imkânı bulabiliyor. Hafta içinde istediği konudan 40
dakikalık altı özel ders alabiliyor. Bu da yılda 150 saate karşılık
geliyor. Piyasada bir saatlik özel dersin ücreti 100-200 lira
arasında. Bütün branşlardan özel ders almanın maliyeti 20 bin lirayı geçiyor. Biz bu ihtiyacı daha uygun bir ücretle karşılamakla
beraber özel derste yapılamayacak birçok şeyi de yapıyoruz.
Türkiye geneli sınavlarla yarış havası oluşturuyoruz. Sınav sistemi, ders çalışma teknikleri, motivasyon seminerleri veriyoruz,
Bunun dışında Z-Kitap (Zenginleştirilmiş Kitap) dediğimiz ders
animasyonlarıyla dolu dijital yayınımız var." şeklinde konuştu.
FEM Özel’i tercih eden öğrencilerin eğitim kalitesinden memnun
kalacağını ve birçok yenilikle tanışacaklarını ifade eden Kurtgözü,
erken kayıt döneminin şubat ayında tamamlanacağını kaydetti.
Kurtgözü, “Bildiğiniz gibi bizim dersliklerimiz 9 kişilik gruplardan oluşuyor. İstesek de 10. öğrenciyi alamıyoruz. Bu sebeple
kontenjanlarımız sınırlı. Çünkü geçen yıldan alt sınıflarda okuyan
öğrencilerimiz var ve bu sene de kayıtlarını yenileyerek bir üst
sınıflara geçtiler. Bu sebeple kontenjanımız yaklaşık 150 kişi."
diye belirtti.
(CİHAN)
İkizine ikinci
kez umut oldu
koyduk. Yerel seçim sürecinde anlaşmalar bir sıkıntıya girdi.
Bu doğal. Seçimin verdiği atmosferle herkes kendine göre
‘biz şöyle, biz böyle yapacağız’ diye Bayraklı sakinlerinin
kafasını karıştırıyor. Seçimden hemen sonra bu çalışmalarımıza yoğun bir şekilde hız vereceğiz. Vermek zorundayız.”
Hem denize hem Manisa’ya bağlandı
Bayraklı’nın geçen beş yıllık sürede önemli sorunlarını
çözdüklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu, “Bayraklı’nın tepesinde Ekrem Akurgal
Rekreasyon Alanı’nı açtık. Burada Kent Koleji’ni kurduk.
Meslek eğitimi yapıyoruz. Gençlerimiz spor yapıyor. Yıllardır
konuşulan Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi’ni açtık. Şimdi bu
caddeyi bir yandan Altınyol’a yani sahile diğer yandan da
Bornova Belediye Başkanımızla birlikte 57. Topçu Tugayı’na,
yani Manisa Yolu’na bağlıyoruz. Böylelikle trafik daha da rahatlayacak.” diye konuştu.
Afyonkarahisar'da yaşayan 7 yaşındaki lösemi
hastası Gülşen Süğlün, tedavisi nedeniyle 1.5
yıldır ayrı yaşadığı ikizinden alınacak iliğin ikinci
kez kendine nakliyle hayata tutunmaya hazırlanıyor
A
Kent Koleji geliyor
Düz lise mezunlarını meslek sahibi yapacak Kent Koleji’nin de açılacağı müjdesini veren Başkan Kocaoğlu,
“Şuanda geçici olarak Ekrem Akurgal Rekreasyon Alanı’nda
kurulan Kent Koleji’nin ihalesini yaptık. Eski DGM binasında
projemizi hayata geçiriyoruz. Burada meslek sahibi olmayan
düz lise mezunu gençlerimizin turizm, hizmet sektöründe,
sanayide değerlendirilmesini sağlayacağız. Özel sektörle birlikte onlara pratik de yaptırarak sektörde ihtiyaç olan elemanı
yetiştirip, nitelikli eleman haline getirip iş bulma olanağını
sağlayacağız” dedi.
“İzmirliyim..”
saygılarımla
İ
21 Şubat
Ocak 2014
9 GÜNCEL 17
2013 Salı
Perşembe
Kentsel dönüşüm rantının birilerine değil halka gideceğini söyleyen Kocaoğlu, isim
vermeden Yıldırım'ı da eleştirdi. Kendisinin yerli Yıldırım'ın ithal aday olduğunu
söyleyen Kocaoğlu, "Ben seçime 3-5 gün kala İzmir'e yerleşmiş biri değilim" dedi
ÖYLE İNSANLAR VARKİ DIŞI
İMRENDİRECEK KADAR HOŞ
İÇİ İSE İĞRENDİRECEK KADAR BOŞ
zmir’de sekiz yıldır faaliyet gösteren FEM Özel, dokuz kişilik
dersliklerde verdiği eğitime ek olarak yılda 150 saat özel ders
veriyor. Dershanelerin 20-30 kişilik sınıflarda verdiği eğitimi 9
kişilik dersliklerde sürdüren FEM Özel, iki yıldır da Randevulu Ek
Ders Ofis Katılım Sistemi (REDOKS) ile haftada 6, yılda 150
saati aşkın süre öğrenciye özel ders veriyor. FEM Özel, ayrıca
Ödev Kontrol Sistemi(ÖKS) ile öğrencilerin başarılarını artırıyor.
Yılda ortalama 60 bin soru çözen öğrenciler, aynı zamanda 800’ü
aşkın yaprak test çözüyor. Öğrencileri 19 kitaptan oluşan, konu anlatımlı 'Simetrik Eğitim Seti' ile sınavlara hazırlayan FEM Özel,
ayrıca bireysel takip kapsamında Ödev Kontrol Sistemi(ÖKS) ile
öğrencilerin başarılarını artırmayı hedefliyor. ÖKS kapsamında 15
günde bir öğrenci ve velisi ile görüşen eğitim koçu, öğrencinin anlayamadığı konulara yoğunlaşarak boşluk oluşmasına fırsat vermiyor.
SiYAH MAVi KIRMIZI SARI
Kentsel dönüşümün rantını
sadece vatandaşa yedireceğiz!
Siyasi olarak yıllarca SPD, CDU-CSU, FDP ve Yeşiller
çıkardı karşımıza, onlar hiç bir zaman aralarında kavga
etmez, kim gelirse gelsin, özellikle ülkenin dış politikası hiç
bir zaman değişmezdi. Ülkede bahar ve yaz aylarında
gölgede sıcaklık 25 dereceye çıktığında hemen tatil edilirdi
okullar ve doğru açık havuzlara akın ederdik, sokaklarda
imbis’lerde yediğimiz patates kızartmaları hala aklımda.
Sürekli orada da tatil vardı, ancak tatiller bizdeki gibi
uzun değil, dönemlere ayrılmıştı, Noel, Paskalya, Cadılar
bayramı, kurtuluş günleri, hem de süper geçmiştir çocukluğumda.
Alman Milli Takımı çıktığı müsabakaların yüzde 80’ini
kazanınca doğal olarak Almanya’yı da tutardık, özellikle
Bayern München takımını, Beckenbauer, Müller, Meir,
niceleri hayranlık duyduğumuz oyunculardı, hiç şike diye
bir şey duymadım Almanya’da.
Hiç bir dönem bir gazetecinin, siyasinin, askeri yetkilinin tutuklandığını, muhalif bir kişiye suikast yapıldığına
tanık olmadım Almanya’da yaşarken ve günümüze kadar,
sadece bir Baader Mainhof çetesi olayı vardı, tüm mensupları hapiste öldü, bunu hatırlarım.
Tabii ki yıllar sonra dazlaklar çıktı sahneye, vatandaşlarımızı katlettiler, ama sayısı, bizim ülkemizde bir birimizi öldürmemizle karşılaştırırsak binde bir bile değil.
Gel de özleme Almanya’yı, bugün imkanım olsa bir
dakika durmam bu maalesef çirkinleştirilmiş ülkede.
1 yılda 60 bin soru
çözüyorlar
SAYFA 9
SiYAH MAVi KIRMIZI SARI
MÜCAHİT DALKARA
B
ayraklı’da konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Aziz Kocaoğlu, kentin gelişmesinden doğan rantı bölge
insanına verecek bir dönüşüm politikası izlediklerini
söyledi. Kent gündemine taşınan “ithal aday” söylemlerine
de değinen Başkan Kocaoğlu, “Ben İzmirliyim. 45 yıldır
İzmir’deyim. Burada iki çocuk büyüttüm, ticaret yaptım.
Bütün dostlarım, herşeyim burada” diye konuştu. İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Bayraklı
Belediyesi tarafından yapılan “Murat Çobanoğlu Parkı” ile
Osmangazi Mahallesi Parkı’nın açılışını gerçekleştirdi. Vatandaşlar tarafından yoğun sevgi gösterileri ile karşılanan
Başkan Kocaoğlu, törende yaptığı konuşmada, İzmir
Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm prensiplerini anlattı. Kentsel dönüşüm yapılacak bölgede vatandaşları
komşusundan, çarşısından ayırmak istemediklerini belirten
Başkan Kocaoğlu, “İkinci amacımız, kenti bozmadan, fazla
yoğunluk vermeden ama bina maliyetinin haricindeki
ekonomik değeri olduğu gibi kuruşuna dokunmadan orada
yaşayan insanlarımıza vermektir. Yüzde 100’ünü vermektir.
Bu iki ilke ile hareket ediyoruz. Her türlü çalışmamızı yapıp,
engellemelere de Bayraklı Belediye Başkanımızla birlikte
göğsümüzü siper ederek kent dönüşümünü gerçekleştireceğiz. İzmir’i bu asrın değil gelecek asrın kent dönüşümüne
kavuşturacağız. 60 senede yokluk içerisinde kurulan bu kenti,
60 sene sonra bir daha problem olmayacak şekilde yolundan
otoparkına, ibadethanelerden kent ormanlarına, büyük parklara dönüştürecek şekilde planlamamızı yapıyoruz” diye
konuştu. Kent dönüşümüne en çok ihtiyacı olan bölgelerin
başında Bayraklı’nın geldiğini hatırlatan Başkan Kocaoğlu
konuşmasına şöyle devam etti:
“Biz Başkanımızla birlikte kent dönüşümü ile ilgili mükemmel bir çalışma yaptık. Bayraklılı hemşehrilerimizin önüne
Başkan Kocaoğlu, İzmir’in gündemine taşınan “ithal aday”
söylemlerine de değindi. İktidar partisi adayının “Aziz Kocaoğlu da İzmirli değil” göndermesine yanıt veren Başkan
Kocaoğlu, “Ben İzmir’e 1968 senesinde geldim. 45 yıldır
İzmir’deyim. Ben hiçbir zaman ‘İzmir doğumluyum’ demedim
ama İzmirliyim. Burada iki çocuk büyüttüm, ticaret yaptım. 45
yıldır bütün dostlarım, herşeyim burada. Ben İzmirliyim” diye
konuştu.
Karabağ, “dolar değil doğa yeşilcisiyiz”
Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Osmangazi
Mahallesi’nde hizmete aldıkları parka efsane başkan İhsan
Alyanak’ın ismini vermek istediklerini söyledi. Yeşil alanlarını
AVM yapmayı düşünen zihniyetin çocukları olmadığını belirten Karabağ, “Göreve geldiğimizden günden beri 30 tane
park yaptık. Büyükşehir Belediyemiz 90 bin metrekarenin
üstünde Ekrem Akurgal Rekreasyon Alanı’nı ve Yüzbaşı
İbrahim Hakkı Caddesi’nde yüzbinlerce mektrekare yeşil alan
yaptı. Yine Soğukkuyu Mahallesi’ne yeşil alanlar yaptı.
Büyükşehir Belediyemizle birlikte yeşil alan miktarlarını artıracağız. Biz yeşilciyiz. Biz ‘dolar’ değil doğa yeşilcisiyiz” diye
konuştu.
ODTÜ'den Nato'ya siber güvenlik dersi
ODTÜ, NATO’ya aday üyelik başvurusu
yapan Moldovalı yetkililere siber güvenlik
eğitimi düzenledi. NATO Yeni Güvenlik
Sorunları Dairesi Stretejiler ve Projeler Başdanışmanı Gaul, "Türkiye, önemli bir rol
üstleniyor. Bu rolü takdir ediyoruz" dedi
O
DTÜ, NATO’ya üyelik başvurusu yapan
Moldovalı üst düzey güvenlik çalışanları ile sistem yöneticilerine NATO'nun yürüttüğü “Barış
ve Güvenlik İçin Bilim Programı" kapsamında, "siber
güvenlik" kursu verdi. ODTÜ Enf Enstitüsünde kursu
yakından izleyen NATO Yeni Güvenlik Sorunları
Dairesi Stratejiler ve Projeler Başdanışmanı Michael F.
Gaul, siber savunmanın NATO'nun gündemindeki önde
gelen konular arasında bulunduğunu ifade etti. NATO'nun Lisbon ve Chicago toplantılarında da siber savunmanın derinlemesine incelendiğini, konunun NATO'nun
strateji konseptinin bir parçası olduğunu dile getiren
Gaul, şöyle devam etti: "NATO, öncelikle
kendi ağlarını korumaya ve kendi ağlarını
saldırılara karşı güçlendirmeye odaklanıyor. Ek olarak, müşterek güvenlik
konsepti başlığı altında Moldova gibi
ortak olduğumuz ülkelerle de işbirliği
içerisindeyiz. Çünkü siber güvenlik küresel bir konu ve küresel tehditler içeriyor,
bu sebeple ortaklarımızın da ağlarını
güçlendirmesi anlamlı. Özellikle bazı
ortak ülkelerin ağları bizim ağlarımıza
operasyonal ve görev temelli bağlı durumdalar."
Gaul, daha önce Afganistan, Karadağ
ve Makedonya'dan gelen uzmanlara
düzenlenen eğitimin, Moldovalı uzmanlara verildiğini belirterek, "Burada eğitim
hakkında çok iyi izlenim aldık. Birleşik
Devletler, Kanada, Birleşik Krallık'tan ve
ortak ülkelerden konu hakkında özel
deneyimleri olan Gürcistan'dan uzmanlar tarafından
hazırlanmış mükemmel bir ders programına sahip
olduğunu düşünüyorum. Aldığımız geri bildirimler de
oldukça olumlu. Bu sebeple burada olma şansına sahip
olmaktan memnunum" değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin NATO'nun "Barış ve Güvenlik İçin Bilim"
programı kapsamındaki bu eğitimleri organize ederek
önemli bir rol üstlendiğine işaret eden Gaul, "Bu rolü
takdir ediyoruz. Bugün burada olmaktan ve eğitimin
kalitesini görmekten mutluyum" diye konuştu.
-ODTÜ'de 18 yıllık bilgi birikimi
ODTÜ Enformatik Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nazife Baykal da ODTÜ'deki siber güvenlik eğitimlerinin
daha önce Afganistan, Makedonya ve Karadağ’dan
katılan sistem yöneticilerine yönelik düzenlendiğini
ifade etti. Bu yılki eğitimlere ise Moldovalı siber güvenlik uzmanları ve sistem yöneticilerinin katıldığını
bildiren Baykal, eğitimlerin NATO’nun önemli projeleri
arasında yer alan "Barış ve Güvenlik İçin Bilim" pro-
gramı kapsamında yürütüldüğünü söyledi. Türkiye’de
bu program kapsamındaki desteklerle siber güvenlik gibi
önemli bir alanda eğitim olanağı yaratıldığına işaret eden
Baykal, siber güvenlikteki 18 yıllık bilgi birikimleriyle
NATO'ya üye olmaya aday ülkelerin Siber Olaylara Müdahale Ekipleri'nin eğitildiğini belirtti. ODTÜ'nün bu
eğitimlerle NATO'ya kendini kanıtladığını bildiren
Baykal, "NATO bu eğitimleri başka bir yerde de verebilirdi. Ama bu eğitimler için Türkiye seçiliyor. Dört
ülkede kritik hükümet alanlarında çalışan kişileri eğittik
ve bu eğitimi vermekten de gurur duyuyoruz" dedi.
-Savaşlar siber dünyada
Baykal, savaşların siber dünyada sürdürüldüğünü,
kişilerin, kurumların ve devletlerin şahsi ve gizli bilgilerinin izinsiz olarak internet üzerinden dağıtıldığını ve
bilgisayar vandalizminin yaygınlaştığını, bilgisayarların
robot ağlarına dönüştürüldüğünü, zombileştirildiğini
ifade ederek, bu nedenle siber güvenlik eğitimlerinin
büyük önem taşıdığını vurguladı. Türkiye’nin Ulusal
Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014
Eylem Planı'nın yayımlanmasıyla ulusal
düzeyde sorumluluk ve yetkilerin tanımlandığına işaret eden Baykal, Siber Olaylara Müdahale Merkezinin kurulmasıyla
da konunun üst düzeyde ele alındığını
kaydetti. ODTÜ'nün bu alandaki çalışmalara katkı sağlamak için yüksek lisans
ve doktora eğitimlerine devam ettiğini
anlatan Baykal, "Siber güvenlik
alanında, uluslararası işbirliklerinin
büyük önemi var. Çünkü sorun, tüm
dünyayı ilgilendiriyor. Bu bağlamda, bu
kursun önemli bir işlev yüklendiğine
inanıyorum. Bu yıl dördüncüsünü
düzenlediğimiz bu eğitim etkinliği, aynı
zamanda Enstitümüzün, siber güvenlik
alanında rüştünü ispat ettiğinin de bir
göstergesi. Enstitü olarak, bundan gurur
duyuyoruz" diye konuştu. (AA)
O dereler artık
korku salmayacak
İ
ZSU, aşırı yağışlarda bölge halkına endişeli
anlar yaşatan Urla’nın Tabaklar Bozyaka
derelerini ıslah etti. Çalışmalar kapsamında korkuluk yapılarak güvenli hale getirilen derelerdeki
taşkınlar da önlenmiş oldu. İzmir Büyükşehir
Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, yağışlı
havalarda sıkıntı yaratan derelerde ıslah programını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında dere
tabanları betonlanıyor, yan duvarları yükseltilerek
korkuluk takılıyor. Böylelikle dereler, yayalar ve
araçlar için de güvenli hale getirilmiş oluyor.
İZSU son olarak Urla’nın Tabaklar Deresi ile
yine aynı ilçenin Denizli Mahallesi’nden geçen
Bozyaka Deresi’ni ıslah etti. Bozyaka Deresi ve
yan kollarında da gerçekleştirilen toplam 2 kilo-
metrelik çalışmaları kapsamında ayrıca, yaklaşık
1.5 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı
döşendi.
1 milyon 317 bin liraya mal olan çalışmalar
çerçevesinde dere kenarlarına korkuluk da yapıldı.
İZSU, Urla Tabaklar Deresi’nin sahil kısmından
kaynağına doğru 760 metre, kaynağından itibaren
de 770 metre olmak üzere toplam 1530 metrelik
bölümünde ıslah çalışması gerçekleştirmiş oldu.
Dere tabanı betonlanarak dere kenarlarına taş
duvar yapıldı. Tabaklar Deresi ıslahı için de yaklaşık 1 milyon liralık yatırım yapıldı. İki derenin
ıslah edilmesiyle birlikte yağışlarda yaşanan
taşkınlar sona ererken, dereler düzenli ve güvenilir
hale getirildi. (HABER MERKEZİ)
Türk akademisyenlerin
rekorunu kıran çıkmadı
DPÜ Eğitim Fakültesi Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Karaca, "Pinpon topunu 2,5 metre yükseklikteki hedefe, 0,20 salisede
fırlatarak birinci olduğumuz
NASA'nın proje yarışmasında, üç
yıldır rekorumuzu kıran olmadı"
şeklinde konuştu
Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim
Fakültesi Fen Bilimleri Bölümü Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yunus Karaca, ABD
Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin
(NASA) proje yarışmasında, pinpon topunu 2,5 metre yükseklikteki hedefe, 0,20
salisede fırlatıp rekor kırarak birinci
oldukları, bu rekoru üç yıldır kıran çıkmadığını söyledi. Karaca, yaptığı açıklamada, NASA tarafından 1998 yılından
beri her yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) düzenlenen ''Hedefe Tek
Atış'' proje yarışmasına birçok ülkenin
davet edildiğini bildirdi. Geçen yılki konseptin, golf topunun 1,5 metrelik
mesafedeki hedefin içine en hızlı gönderen cihaz üzerine olduğunu anlatan
Karaca, şöyle konuştu: "Her yıl farklı bir
nesneyi fırlatma yarışması yapılıyor. Golf,
pinpon ve benzeri
nesneler oluyor. Her
yarışmacıya tek bir
şans verilip, bu görevi
en kısa sürede başaran
ekip yarışmayı
kazanıyor. Bu yıl da
golf topuyla bu
yarışma düzenlendi.
DPÜ'den 3 öğrenci ve
3 öğretim üyesinden
oluşan bir ekip kurduk. Ekibimize
'DUM-TECH' ismini
verdik. Bu konseptin
standartları için
arkadaşlarımızla 2,5
ay kadar çalıştık. Ekibimizle yaptığımız
prototipte, 1,5 metre mesafedeki yatay bir
düzlem üzerinde bulunan hedefe, en kısa
sürede fırlatma işini gerçekleştirecek cihazı ürettik."
- "Zafer"le zamana karşı yarıştılar
"Zafer" adını verdikleri cihazla yüzlerce
yarışmacının katıldığı California'daki elemelerde finale kaldıklarını belirten
Karaca, "Finale kalan 33 cihaz arasına
girdik. Geçen yılki yarışmada 'Zafer' adlı
cihazımızla final kalıp, 'fırlatma teknolojileri' dalında geliştirdiğimiz projeyle zorlu
bir mücadele sonunda üçüncülük kupasını
kazandık. Bizim takımımız, bu yıl üçüncü
olurken, birinci ve ikinciler ABD'den çıktı.
Bu yarışmanın en büyük özelliği,
saliselere karşı yarışmamızdı" ifadesini
kullandı. Karaca, 2010'daki yarışmada ise
Türk akademisyenler olarak büyük başarı
elde ettiklerini kaydeden Karaca, "Serbest
kategoride bu yarışmaya katılmıştık.
NASA'nın bu yarışmayı mühendisler için
beyin fırtınası potansiyellerinin canlı tutulması amacıyla düzenlediği ve 1998'den bu
yana her yıl yapılan yarışmada, itme hızı
ve teknolojisi geliştiriliyor. Pinpon topunu
2,5 metre yükseklikteki hedefe, 0,20
salisede fırlatarak birinci olduğumuz
NASA'nın proje yarışmasında, üç yıldır
rekorumuzu kıran olmadı" diye konuştu.
Karaca, benzer birçok projelerinin
olduğunu sözlerine ekledi. (AA)
fyonkarahisar'da yaşayan 7 yaşındaki lösemi hastası
Gülşen Süğlün, tedavisi nedeniyle 1.5 yıldır ayrı
yaşadığı ikizinden alınacak iliğin, kendisine ikinci kez
nakliyle hayata tutunmaya hazırlanıyor. Mehmet ve Fadime
Süğlün çiftinin, dünyaya gelen ikizlerinden Gülşen, 5.5
yaşında lösemi hastalığına yakalandı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesinde tedavisine başlanan ardından Ankara'daki
hastaneye sevk edilen Gülşen'e, 1 yıllık tedavinin ardından
ikizi Hüseyin'den alınan ilik nakledildi. Hastalığı bir ay sonra
tekrarlayan Gülşen, ikizinden alınacak iliğin ikinci kez nakli
için 6 aylık sürenin geçmesini bekliyor. Baba Mehmet Süğlün,
yaptığı açıklamada, kızına lösemi teşhisinin Afyon Kocatepe
Üniversitesi Hastanesinde konulduğunu söyledi. Daha sonra
kızının tedavisinin Ankara'da devam ettiğini anlatan Süğlün,
şöyle konuştu: "Kızımın tedavisi Dışkapı Yıldırım Beyazıt
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediyor. İkizi
Hüseyin ile ilikleri yüzde 96 uyduğu için nakil yapıldı. Ancak
nakil gerçekleştirildikten bir ay sonra çocuğumun hastalığı
nüksetti. Şimdi yeniden tedaviye başlandı. Doktorlar, bize
Türkiye'de ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi.
İkinci kez ilik nakli için ilk nakilden en az 6 ay süre geçmesi
gerekiyormuş, onu bekliyoruz. Çocuğumun tahlilleri,
İsviçre'ye kadar gönderildi. Milyarda bir gerçekleşen olay,
benim çocuğumda görüldü."
Süğlün, ailece yaşadıkları zorluklardan bahsederek,
"Çocuklarım perişan oldu. İkizlerim dışında Yağmur adında
bir kızım daha var. Yağmur köyde kayınvalidemin yanında,
Gülşen eşimle Ankara'da hastanede, Hüseyin de benimle
kalıyor. Özel sektörde çalışıyordum. Sık sık izin alıp,
Ankara'ya gidip geldiğim için işten çıkarıldım. Şu anda işsizim. Eşim, bana 'iş bul, sigorta bizim için önemli' diyor. İş
başvurusu yaptığım zaman durumumu anlatıyorum ama hala
iş bulamadım. Tek isteğim, çocuğumun iyileşmesi ve tedavisinin devam ettirmek için sigortalı bir işe girmek" dedi.
- "Kardeşim, iyi ol da gel"
İkizlerin birbirini özlediklerini ve sadece telefonla görüşebildiklerini dile getiren Süğlün, şöyle devam etti: "İkizler
bugüne kadar hiç ayrılmamışlardı. Bu yaşa kadar birlikte
zaman geçirdiler, birlikte büyüdüler. Şimdi birbirlerini arıyorlar. Gizli gizli ağlıyorlar. Ben ne kadar baba şefkati göstersem
de anne kadar olmuyor. Oğlum Hüseyin, eşim ikizinin yanında
kaldığı için 'Anne seni çok özledim' diye rüyasında sayıklıyor.
1.5 yıldır anne şefkatinden mahrum kaldı. Çocuklarım, telefonda konuşurken Gülşen, 'ben iyi olmayacağım' diyor.
Hüseyin, 'iyi olacaksın' diyor. Telefonda sürekli görüşüyorlar.
Hüseyin, okuma yazma öğrendikten sonra ilk olarak 'Anne
seni çok seviyorum. Kardeşim iyi, ol da gel. Yine bahçede
bisikletimize binelim, birlikte oynayalım' diye yazmıştı. Şimdi
Ankara'da kızımın tedavi gördüğü hastaneye arada bir Hüseyin'i de götürüyorum ama içeriye giremiyoruz. Dışarıdan camlardan görüşüyoruz. Camdan ilgi gösteriyoruz."
(AA)
SAYFA 10
SONDAKiKA GAZETESİ >>
Susurluk günlerine doğru gidiyoruz
17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sonrası bürokraside süren tasfiye ve kıyımlar hız kesmeden sürüyor.
İlk etapta Emniyet Teşkilatı hallaç pamuğu gibi dağıtıldı.
Bugün itibariyle 3 binden fazla polis görevden alındı.
Mersin'deki gibi bakanın talimatını yerine getiren polisler bile kıyıma uğruyor.
Her ne kadar İçişleri Bakanı Efkan Ala, yaşananları 'rutin' olarak tanımlasa da 'aklıselim hiç kimse' yaşadıklarımızı
öyle görmüyor.
Daha önce bu köşede emniyetin şalter indirdiğini, PKK
masasının boşaldığını, istihbaratın çalışamaz hale getirildiğini, kaçakçılık ve mali şube gibi birimlerin lağvedildiğini
yazmış ve bu durumun Türkiye için büyük riskler barındırdığını anlatmıştım.
Susurluk öncesine dönüyoruz
Bu aşamada gelin biraz hafızaları tazeleyelim.
TBMM Susurluk Araştırma Komisyonu ve Kutlu Savaş'ın Susurluk Raporları'na bir göz atalım.
Her iki raporun tespit ve öneriler bölümü bahsettiğim
riske ışık tutacak ayrıntılar taşıyor.
Hatırlanacağı gibi, Susurluk süreci; terör ve mafya örgütlerinin birbirleriyle olan ilişkileri, devlet görevlilerinin bu
örgütlerle mücadelede kullandıkları kanun dışı yöntemler ve
kurdukları gayrimeşru ilişkilerle ülkede tam anlamıyla kaos
ortamının hakim olduğu bir dönemdi.
Terör ve mafya örgütleri ülkeyi kaosa sürükleyen suçları rahatlıkla işlerken, adli soruşturma birimleri önlem almada
yetersiz kalıyordu.
TBMM ve Kutlu Savaş raporları bu süreçten çıkış için
adli soruşturma birimlerinin güçlendirilmesini önermişti.
10 DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCESİ
Adem Yavuz
ARSLAN
BUGÜN GAZETESİ
Bu kapsamda mafya tipi suçlar DGM kapsamına alındı.
4422 Sayılı Yasa ile çıkar amaçlı örgütlere karşı kolluğa geniş yetkiler tanındı.
Bir yandan da emniyetin KOM (Kaçakçılık-Organize)
birilerine yatırım yapıldı.
'Temiz personel' uygulaması kapsamında yönetmelik
değişikliği yapılarak KOM branşına giriş özel şartlara bağlandı.
Teknik altyapısı güçlendirildi.
Organize suçları analiz için TADOC kurulurken, personel uluslararası eğiteme yollandı.
Mafyatik yapılara karşı KOM ve istihbarat işbirliği artırıldı.
2000 sonrası atılan adımlar sayesinde sadece birkaç yıl
içinde Türkiye'de tüm mafyatik örgütler ve suç yapıları çökertildi.
Uyuşturucu baronları bir bir cezaevine yollandı.
2005 sonrası ÖYM'ler ile İstihbarat/KOM işbirliği yasa
dışı oluşumlara darbe üstüne darbe vurdu.
Özetle, TBMM ve Kutlu Savaş raporlarında önerilen
tavsiyelere uyuldu ve ciddi bir başarı elde edildi.
15 yıllık birikim dağıtıldı
Fakat Ergenekon sürecinde birtakım çevrelerin, mahkemelerdeki bazı uygulamalar üzerinden başlattığı kampanya
sonuç verdi ve ÖYM'ler kaldırıldı, KOM ve istihbarat hede-
2be
3aPe
2t
2am
bl ıe4Sr
aa
e2tbke
bce
1uO0u7 r u
fe kondu.
2010'a geldiğimizde Emniyet İstihbaratı açık hedef oldu.
2 yıl sonra da yapılan operasyonla adeta lağvedildi.
Teşkilatın birikimi, hafızası birkaç ayda silindi.
17 Aralık'taki yolsuzluk operasyonunu hükümetin kendine yönelik darbe girişimi olarak algılaması/algılatması
sonrasında ise mafyatik örgütlerle mücadele için eğitilmiş ve
hatırı sayılır bir birikime ulaşmış KOM dağıtıldı.
15 yıllık birikim bir hafta içerisinde yok edildi.
Öyle ki 3000'e yakın KOM uzmanı yerlerinden edildi.
Bugünlerde polis tam bir kaos yaşıyor. Sabah işe giden
akşama nerede olacağını bile bilmiyor.
Özetle, Susurluk sürecinden Türkiye'yi çıkartan yargı,
polis istihbarat ve KOM bir ay içinde etkisiz hale getirildi.
Yapısı ve konumlanışı sebebiyle mafyatik örgütlerle
mücadelede katkısı olmayan MİT ise son birkaç yıldır 'tamamen başka gündemler'in peşinde.
Susurluk günlerinde dönemin iktidarı süreci okuyamamış, gerekli tedbirleri alamamıştı.
Bu hatanın iktidarına mal olduğu da herkesin malumu.
Bugünün siyasileri de süreci okumakta hata yapıyor. Yolsuzluk dosyalarını kapatmak için hata üstüne hata yapılıyor.
Yanılmayı çok isterim ama bu kararlar ülkeyi tekrardan
Susurluk atmosferine doğru götürür.
Son bir not; kendi köyümüzde gözden uzakta yaşamıyoruz. Siz ülkenizden geçen silahlara, savaşçılara gerekli tedbirleri almazsanız başka ülkelerin istihbarat örgütleri dosyayı
siyasilerinizin önüne kor.
Nitekim bunun örnekleri yaşandı.
O yüzden yolsuzlukları unutturmak için ürettiğiniz 'paralel yalanlara' sarılmak yerine gerçekleri görün.
'İçeriği belli olmayan malzeme' için 'ek bütçe' gibi girişimler muhalefetin dilinde... 20.1.2014
Aslı
Aydıntaşbaş
Ali
BAYRAMOĞLU
YENİŞAFAK GAZETESİ
HSYK sadece bugünün
meselesi değil
12 Eylül Anayasa'sından bu yana HSYK ya da
yargının bağımsızlığı meselesi hiç bir zaman
siyasetin gündeminden düşmedi.
2010 referandumunda da ana mesele, yargının
yapısı ve bağımsızlığıydı.
Referandum sonrası yargıya ilişkin tartışma
devam ederken, TESEV 2012 sonbaharında HSYK üzerine bir yuvarlak masa toplantısı yapmıştı. Toplantıya Ahmet İnsel ve Mithat Sancar
akademisyen sıfatıyla, Yücel Sayman İstanbul
Barosu eski başkanı olarak katılmışlardı.
YARSAV ve Demokrat Yargı'dan birer temsilci
ile HSYK'nın kuvvetli ismi 1. Daire Başkanı İbrahim Okur katılımcılar arasındaydı. Toplantıyı
ben yönetmiştim. Toplantının tutanakları ve
sonuç raporu daha sonra TESEV tarafından
yayınlandı.
TESEV'in toplantıyı yapma nedenlerinde birisi
HSYK üzerine yapılan yoğun tartışmalar, yargısiyaset ilişkisinin aldığı biçimdi.
MİLLİYET GAZETESİ
Toplantının sonuç raporuna 2002 sonrasına ilişkin şu satırları yazmışım:
Büyükelçiler ne yapsın?
Malum, Başbakan Erdoğan geçen hafta Türkiye’nin
yurtdışında görev yapan büyükelçilerine ödev verdi: Gidin
tüm dünyaya cemaati şikâyet edin, yolsuzluk soruşturmalarının darbe girişimi olduğunu anlatın:
”Son dönemde 17 Aralık rüşvet kılıfı adı altında
hükümete yönelik bir darbe girişimidir. Hiç kuşkusuz bu bir
darbedir.
17 Aralık’tan beri o malum örgüt ve medya uzantıları
ülkenin ekonomisine darbe vurmak için ellerinden geleni
yapıyorlar. Türkiye’nin demokrasi yürüyüşünü engellemek
istiyorlar. Bu hainlikten başka bir şey değil. Biz burada nasıl
oyunu bozduysak, dışarıda da siz bozacaksınız. Bunları anlatacaksınız. Ne gerekiyorsa adımlarını atacaksınız. (...) Size
büyük görev düşüyor. Muhataplarınıza doğruları anlatmanız,
bunun bir yolsuzluk operasyonu değil, bir darbe girişimi
olduğunu anlatmanız gerekmektedir.”
ABD’de aktifler
Zavallı büyükelçiler, ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar...
Eskiden ‘Gidin Ermeni terörünü, PKK terörünü anlatın’
diye talimatlar vardı. Ve tabii askeri vesayet dönemlerinde de
Gülen hareketi ‘irticai tehdit’ sayıldığı için yurtdışı temsilcilikler de cemaatle sıkı fıkı olmaktan çekinirlerdi.
Ama ilk kez ‘Gidin onları anlatın’ diye direk bir talimat
var.
Üstelik çok değil daha daha birkaç yıl önce Dışişleri’nin
dış birimlerine Gülen hareketinin STK ve okullarına yardımcı olunması yönünde talimat gitmişti.
Unutmayın, bu global bir hareket. Kamboçya’dan Teksas’a dünyanın her yerinde Gülen okulları var. Hizmet
hareketinin kendi iddiası, sayının 1200 civarı olduğunu yolunda. Dışişleri jargonunda bu okullara ‘Türk okulları’ deniyor. Son yıllarda Dışişleri mensuplarının kendi çocuklarının
bu okullara göndermesi önündeki geçmiş yasak da kaldırıldı,
hatta elçilerden okullara kol kanat germesi istenmişti. Şimdi
kuşkusuz bu karar geri çekilecek.
En büyük sıkıntı, Afrika, Balkanlar ve ABD’de
yaşanacak. Anlatayım...
ABD’de Gülen grubuna bağlı STK’lar, özellikle de
TUSKON, son yıllarda Türkiye’nin gayri resmi lobi ajansı
gibi hizmet vermekteydi. Sadece Washington’da Gülen
grubuna yakın 3 think-tank ve STK var. Hükümetin
teşvikiyle, Brookings gibi kurumlarda ‘Türkiye çalışmalarına’ bağışla destek veriyorlar.
Gülen hareketi Washington’da o kadar aktif ki, artık
Amerikan dış politika çevrelerinde onlar için İngilizce bir terim bile var: ”Gulenist”.
Örneğin TUSKON, Kongre’de Türkiye’nin istediği ya
da istemediği tasarılarla ilgili lobi faaliyeti yürütüyordu.
Gülen STK’ları, Dışişleri’yle koordineli olarak bazı Kongre
üyeleri ya da yardımcılarına Türkiye gezileri düzenliyordu.
Muhafazakar tahmine göre, 30-40 milletvekilinin ofisiyle
bağlantıları var. Şimdi ne olacak?
Keza Brüksel de aynı. Bakanların ağzından bizzat bazı
faaliyet ve lobi çalışmalarını TUSKON’a devrettiklerin duymuşluğum var. Şimdi ne olacak? Bizim elçiler gidip, daha
düne kadar kendi rezidanslarında verdikleri resepsiyonlarda
boy gösteren cemaat mensuplarını Batılılara ‘Sakın onlarla
konuşmayın. Onlar meğerse darbe yapıyormuş’ diye kötülemek zorunda mı kalacak?
Peki ya Afrika? Türkiye’nin Afrika açılımı, Gülen
hareketiyle koordineli, biraz da onların önünü açmak için
dizayn edilmişti. Birçok tırı vırı Afrika ülkesinde elçilik açmamızın nedeni, oradaki ‘Türk okullarını’ da desteklemek ve
bu sayece Ak Parti-cemaat ortaklığıyla zaptedilemez emperyal hayallerimizi bir nebze de olsa tatmin etmekti. Bazı ufak ülkelerde, okullar elçiliklere, elçilikler okullara destek
oluyor. Okullardan desteğimizi çekeceksek, Afrika’yı
kolonileştirme hülyalarımız ne olacak!
Balkanlarda ve bazı Asya ülkelerinde, Gülen okulları o
ülkedeki siyasi elitin çocuklarını okutuyor. Şimdi mesela
elçilerimiz o ülkenin bakanına gidip, ‘Oğlunuzu hemen o
okuldan çekin. Onlar meğerse Haşhaşin’miş’ falan mı demek
durumunda kalacak? Bir de, Türkçede kulağa nasıl geliyor
bilemiyorum ama Gezi’den bu yana iktidar dünyasında devreye sokulan ‘darbe’ söylemi, İngilizceye çevrildiğinde
Batılılara, saçma geliyor. Dili değiştirmek...
Aman içerideki propagandistlerin dinmeyen alkışları sizi
belagat sarhoşu yapmasın. Ben bir dost olarak söylüyorum:
hükümetin ‘paralel devlet’ dediği olguyla mücadele ederken
kullandığı dil ve argümanlar, Batılıların gözünde ha bire Siyonist Yapı’dan söz eden Ahmedinejad’ın çılgın üslubunu
andırıyor. Dünyaya kendinizi anlatmanız, gittikçe zorlaşıyor.
Gezi’ye ‘darbe girişimi’ demiş olmak, yolsuzluklara karşı
meşru bir zemin yakalayamamış olmak, bütün bunları yaparken de araya ABD elçisinden OTPOR ve Lufthansa’ya
kadar her türlü komplo teorisini katmış olmak, dünya kamuoyunda iktidarın elini çok zayıflatıyor.
Özetle, Başbakan’ın konuşmalarının İngilizce tercümesi,
Başbakan’ın yapmak istediklerine desteği imkânsız hale getiriyor. Maalesef dünya o konuşmaları algılamıyor; kıs kıs
gülüyor. İşte tüm bunlardan dolayı iktidara daha sofistike bir
dil ve strateji belirlemeleri yolunda naçizane bir tavsiyem var.
Başbakan’ın salı günü Brüksel’e giderken yapabileceği en iyi
manevra, metin yazarlarının tümünü Ankara’da bırakıp, yine
o sevmediği monşerlerin tavsiyelerine kulak asmak olur...
Dünyadan kopmak istemiyorsak, her şeyden önce, bu
dili değiştirmek lazım. 20.1.2014
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
"Yargı açısından ikili bir durum ya da işlevden
söz etmek mümkündür. Bir yandan yargı kendi
çapı ve çerçevesini aşan bir yoğunlukla siyasi
sorunların siyasi nitelikli hakemi haline
dönüşmüştür.
Diğer yandan bu davaların yürütülebilmesi
için özel yetkili mahkemeler ve özel yetkili
savcılık düzenlemesiyle yargıya verilen olağandışı yetkiler, yargı kurumunu ve aktörlerini
kendi başına bir güç merkezi haline dönüştürmüştür.
Güç olmanın anlamı açıktır: Yargı-siyaset ilişkisi yer, mahkeme ve döneme bağlı olarak kimi
zaman değişim kimi zamansa değişime direnç
yönünde hukuk ve kanunun sınırlarını zorlayan
bir şekilde ilerlemiş, en azından kamuoyunda
bunun böyle olduğuna dair güçlü bir kanaat oluşmuştur.
O gece hepimiz oradaydık
Ertuğrul
ÖZKÖK
HÜRRİYET GAZETESİ
O geceyi hiç unutmayacağım.
2004 yılı... 16 Aralık’ı 17’ye
bağlayan uzun gecenin sabahına
doğru...
Ben ve eşim Tansu Brüksel’den
gelen karar üzerine ayağa fırlayıp birbirimize sarılıyoruz.
Avrupa Birliği, Türkiye ile tam
üyelik müzakerelerini başlatma kararı
almış.
Gülümsün’ün sevinç çığlıklarını
işitiyoruz. Türkiye’nin 150 yıllık Batı
yürüyüşü, sonunda aydınlık bir yola
giriyor.
***
O sırada telefonumuz çalıyor.
Arayan kayınvalidem Perihan Oral...
Baba tarafından CHP’li bir aile...
Eşi Hüdai Oral, 5 dönem CHP milletvekilliği yapmış. Türkiye’nin ilk
Enerji Bakanı. Anayasa Komisyonu
Başkanlığı, Meclis Başkanvekilliği
yapmış.
Kayınpederi Hulusi Oral,
Çanakkale’de savaşmış. Kurtuluş
Savaşı’na katılmış, tek parti döneminin CHP Denizli il başkanı.
Milletvekilliği de yapmış.
İşte böyle bir ailenin kızı Perihan
Oral...
Sevinçten ağlıyor... Kendisi için
değil, bizler ve torunları için ağlıyor.
Ve benden şunu istiyor:
“Bu insanlara kızıyordum ama lütfen Başbakan Erdoğan ve Dışişleri
Bakanı Gül’e benim adıma, Türkiye
adına teşekkür et...”
***
Erdoğan ve Gül Ankara’da büyük
coşkuyla karşılanıyorlar.
Başbakan havaalanında hayatının
en sıcak konuşmalarından birini
yapıyor:
“Geleceğimiz aydınlık olsun, her
şey Türkiye için. Aydınlık yarınların
çağdaş Türkiye’si için çıktığımız yolculukta müzakere tarihini aldık” diyor.
AB üyeliği için 1963 yılından
itibaren mücadele eden bütün liderlere
samimi ve sıcak bir mesaj gönderiyor:
-“Bunların hepsinde de birçok
siyasi liderin emeği oldu. 59’uncu
hükümetin başbakanı olarak hepsine
milletim, hükümetim adına teşekkür
ediyorum.”
-“Bundan sonra ülkemizde
demokrasi daha farklı bir şekilde güç
bulacaktır” diyor.
-“Hak ve özgürlükler daha yoğun
bir şekilde uygulama alanı bulacaktır”
diyor.
-“Türkiye, modern, çağdaş ülkeler
arasındaki yerini
zaten almaya
başlamıştır ve alacaktır” diyor.
CHP’ye
teşekkür ediyor ve
bir şey daha söylüyor:
-“Sivil toplum örgütlerine, Türkiye
basınına, dün gece ve öncesinde
yaşadığımız tabloda onların da bizimle yaşadığı heyecan nedeniyle şahsım
ve hükümetin adına teşekkür ediyorum...”
Sözlerini şöyle bitiriyor:
“Artık içine kapalı bir Türkiye yok.
Dünyayla bütünleşen bir Türkiye
var...”
Biz evde birbirimize sarılıyoruz.
Türkiye sımsıkı birbirine sarılıyor.
Cumhuriyet’in “Biz kaynaşmış,
bütünleşmiş bir milletiz” ideali belki
de tarihimizde ilk defa hakikat oluyor.
***
Sonra arkası geliyor.
Yine aynı coşku... Aynı heyecan,
aynı umut, aynı birleşmiş Türkiye...
Ve Cumhuriyet’in 81’inci
yıldönümünde, 29 Ekim 2004 günü
önümüze harika bir fotoğraf düşüyor.
Masanın başında dönemin
Başbakanı Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Abdullah Gül oturuyor.
Roma’nın görkemli Campidoglia
Sarayı’nın büyük salonunda tarihi bir
gün yaşanıyor.
Türkiye, AB’ye üye 25 ülke ve 3 aday ülke ile birlikte Avrupa Anayasası
Nihai Senedi’ni imzalıyor.
Öyle bir anayasa ki, insanlara din
değiştirme özgürlüğünü de en açık ifade ile tanıyor...
Bir başka 17 Aralık, başka bir
Türkiye’ye uyanıyoruz
ARADAN 9 yıl geçiyor ve bir başka 17 Aralık gününe geliyoruz.
17 Aralık 2013...
AK Partili 3 bakanın oğlu ve bir
bakanı hakkında yolsuzluk iddiaları
patlıyor...
Bir 17 Aralık gecesi demokrasi ve
çağdaşlık yolunda yürüme andı içmiş
ülkenin 9 yıl sonra ne hale getirildiği
bütün dünyanın gözü önüne apaçık
seriliyor.
O 9 yılda neler olmuş, neler bitmemiş... Neler değişmiş?
-Avrupa Anayasası’nı imzalayan
Türkiye, kendi sivil anayasasını yapamamış.
-Çağdaş bir demokrasi diye yola
çıkmış, otoriter ve baskıcı bir ara rejime dönüşmüş.
-Batı’ya doğru giderken, Ortadoğu’nun kanlı sokaklarında kaybolmuş, kaybettirilmiş.
-Avrupa şartlarını imzalayıp
“hukuk devleti” olma sözü vermişken,
bir anda özel yetkili mahkemelerin
yarattığı engizisyona girmiş, Silivri’de
bir 21’inci yüzyıl Gulag’ı kurulmuş.
-Temiz bir Türkiye ideali ile
yürümeye başlamış, en yukarıya kadar
tırmanan bir yolsuzluk batağına saplanmış...
-Herkesi kucaklayan, geçmişi ile
barışık, geçmişine teşekkür etmeyi erdem sayan o çağdaş şahsiyet gitmiş,
miladı kendisiyle başlatan, kendi
dışında herkesi inkâr eden, dışlayan,
horlayan, aşağılayan, herkese yukarıdan bakan bir nefret ve öfke seli, her
gün televizyonlardan evlerimize
fışkırıyor.
-Çağdaşlık gömleği çıkarılmış,
yeniden Milli Görüş gömleği giyilmiş.
-İleri demokrasi nutukları atılırken,
yargısını da iktidara bağlamaya hazırlanan bir dikta rejimine dayanmış.
Bir o fotoğrafa bakın bir de buna
ve söyleyin, değer miydi
PEKİ kim değişmiş, kim değiştirmiş?
17 Aralık 2004 gecesi arkasında
duran ve teşekkür ettiği millet mi, o
gece ona övgüler düzen ABD, Avrupa,
dünya mı...
Yoksa kendisi mi...
Yukarıdaki fotoğraflar kimin
değiştiğini açıkça gösteriyor...
Geriye, tarihin de soracağı şu trajik
soru kalıyor:
Değer miydi...
Adına “kibir” denilen ve kötü
şöhreti şu fani dünyada kalacak, hesabı öteki dünyaya bırakılacak günahı bile bile işlemeye değer miydi...
Hadi sizin sevdiğiniz o kefen ve
birkaç metreküp mezar hendesesiyle
sorayım...
Kendi çevreniz dahil, bunca insanı
kırmaya, dökmeye, aşağılamaya, hor
görmeye...
Üzerlerine polisinizi, yargınızı,
Maliyenizi, istihbaratçınızı, telekulağınızı, eskisini bertaraf edip de
yenisini kurduğunuz şu en derin devletinizi göndermeye, hayatlarını
karartmaya...
Değer miydi...
İşte iki 17 Aralık...
Biri 2004...
Öteki 2013...
İki şahsiyet... İki fotoğraf.
O gün, “Beraber yürüdük biz bu yollarda” şarkısını, milli marş yapacak
kadar omuz omuzaydık, kol kolaydık...
Şimdi halimize bakın.
Paramparça bir ulus, Ortadoğu’da
yüzü gözü patlatılmış, itibarı iki paralık edilmiş bir devlet, bütün dünyada
kötü bir Ortadoğu diktatörlüğü olarak
görülen feci bir mostra...
Bir şu fotoğraflara bakın, bir de aynaya...
Sonra kendi kendinize sorun...
Bunca kırmaya, dökmeye...
Değer miydi... 11.1.2014
Bu çerçevede, savcıların ve hakimlerin "kim"
olduğu, özel yetkili mahkemelerin ve savcılıkların "nasıl çalıştığı", hukuki sınırlarını aşıp aşmadığı önemli tartışma konuları haline gelmiştir.
Özellikle 2010 yılına kadar olan ilk dönemde,
yüksek yargı ve HSYK'nın eski siyasi seçkinlerden oluşan yapısı siyasi iktidar tarafından
değişim sürecinin önündeki en büyük engel olarak tanımlanmıştır. HSYK'nın adli süreçlere ve
aktörlere yönelik pek çok girişimi ve hazırladığı
terfi ve tayin kararnameleri, 2010 öncesinde bu
kurum ve siyasi iktidar arasında tüm ülkeyi
kuşatan ciddi gerginliklere yol açacaktır.
Nitekim 2010 anayasa değişiklikleri, hükümet
açısından özellikle HSYK ve yüksek yargının
yapısının değiştirilmesi ve burada oluşan direncin
kırılması amacını taşımıştır. AK Parti iktidarı
değişim önündeki yargı engelini aşmak ve yüksek yargı üzerindeki "vesayeti kaldırmak" iddiasıyla ve temel olarak bu iddiayı merkez alan bir
çerçevede hazırladığı bir metinle, anayasal bir
değişikliğe gitmiş ve bu değişikliği referanduma
götürmüştür. Anayasa değişikliği ve onu takip eden uyum yasaları, HSYK'nın yapısında önemli
değişikliklere yol açmış, diğer yüksek
mahkemelerde olduğu gibi bu kurulun üyelerinin
de yargıç ve savcılar bünyesinde yapılan bir
seçimle belirlenmesi kuralı benimsenmiştir.
Referandum süreci ve kurul seçimleri, ülkedeki güçler dengesine ve kutuplaşmalara paralel olarak, yargı içinde farklı eğilimlerin dernekler üzerinden ya da enformel bir çerçevede siyasi olarak örgütlendiği bir iklimde yaşanmıştır. HSYK'nın doğrudan hakimlerin ve savcıların oylarıyla belirlenmesi YARSAV, Demokrat Yargı ve
hükümet ekseni olarak tanımlanan üç grubu ön
plana çıkarmış, bu grupların hazırladığı listeler
yarışmış ve sonuçta Adalet Bakanlığı listesi
kazanmıştır.
Bu sonuç bir kesim tarafından demokratik ve
doğal bir normalleşme ve geçiş olarak tanımlanırken, başta YARSAV ve Demokrat Yargı olmak üzere diğer bazı gruplar tarafından, iktidarın
seçimleri etkileyerek HSYK'ya el koyması, özellikle Fethullah Gülen cemaatinin başta HSYK olmak üzere yüksek yargıda denetimi ele geçirmesi
olarak yorumlanmıştır. Başka bir deyişle, siyasallaşma tartışması değişmemiş, tartışmada taraflar
yer değiştirmiştir..."
Bugün benzer bir tartışmanın başka bir aşamasındayız.
Mesele sadece yürütmenin yargıya müdahalesi
sorunu değil, aynı zamanda yargının sınırları ve
yapısı sorunudur.
Çatışma bir yana, ilkeler açısından bunu unutmamakta fayda var. 18.1.2014
SAYFA 11
SONDAKiKA GAZETESİ >>
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
Ocak2013
2014Perşembe
Salı
11 GÜNCEL721Şubat
Fedakar baba kızı için
gözünü vermek istiyor!
B
“BİR GÖZÜMÜ KIZIMA
VERECEĞİM, YETER Kİ
DÜNYAYI GÖRSÜN”
ursa’da, doğuştan görme
engelli 15 yaşındaki Ayşe
Acar, dünyayı bir kez olsun
görmek istiyor. Şimdiye kadar 3
kez ameliyat olan Acar’ın gözleri
açılmadı. Kızının durumuna
üzülen baba Mustafa Acar, “Kızım
televizyon dinlerken ‘baba ben
bunları görebilecek miyim?’ diye
soruyor. Benim yüreğim buna
dayanmıyor. Kızımın görebilmesi
için bir gözümü vermeye hazırım.
Yeter ki tedavi olsun.” diyor. İşsiz
olan baba Acar, Ayşe’nin yanı sıra
dilsiz olarak dünyaya gelen oğlu
Diyar ve engelli kız kardeşine bakmaya çalışıyor.
Yaklaşık 9 ay önce Van’dan
Bursa’ya göç eden Mustafa Acar,
2 engelli çocuğu ve engelli kız
kardeşinin yanı sıra 8 çocuğuna
bakmaya çalışıyor. Acar’ın, 15
yaşına gelen Ayşe, doğuştan görmüyor. 5 yaşındaki oğlu Diyar,
doğuştan konuşamıyor. 28 yaşındaki kız kardeşi Cemile ise kas
hastalığı ile mücadele ediyor ve
konuşamıyor.
Ameliyat olması halinde
kızının bir gözünün açılabileceğini ifade eden Acar, duygulu gözlerle şunları ifade etti:
“Bir gözümü kızıma veririm
yeter ki dünyayı görsün, insanları görsün. Oturduğumuzda,
televizyon seyrettiğimizde ‘baba ben ne zaman göreceğim’
diyor. Hadi gel dayan. Kim bu
konuşmaya dayanabilirse
buyursun. Ben dayanamıyorum. Televizyonda sesleri
duyunca ‘bana ben bunları ne
zaman göreceğim, bana bir
yardımcı ol’ diyor. Ben yardımcı olamıyorum. Ben Allah’a dua ediyorum. Devletimiz
yardımcı olsun, ben sadece
gözünün açılmasını istiyorum.”
BİR AY ÖNCE EVLERİ YANDI
Engelli çocukların hayata tutunması için mücadele
veren acılı bir de yangın faciası atlattı. Bir ay önce evlerinde çıkan yangında bütün eşyaları kül oldu. Yere
serdikleri birkaç kilim ve minderler üzerinde oturan aile,
475 TL kira ödüyor. Sigortalı işte çalışamayan baba ise
bütün zamanını engelli çocuklarına ayırarak tedavileri
için uğraşıyor.
Baba Mustafa Acar, Ayşe’yi doğduktan sonra gözleri
görebilsin diye doktora götürdüğünü ancak doktorun
merhem vererek eve gönderdiğini söyledi. Kızının gözü
açılmayınca bu kez Ankara’ya sevk edildiklerini anlatan
Acar, valiliğin yardımı ile Ankara’ya gittiklerini, kızının 2
ameliyat geçirdiğini ancak gözlerinin hiç açılmadığını
kaydetti.
Kızının tedavi edilmesini isteyen acılı baba, “Devletimizden, iyi insanlardan yardım istiyorum. Bana değil
çocuklarıma yardımcı olsunlar. Benim için hiçbir şey
önemli değil. Bu 3 çocuk için. Kızımın gözleri, kız
kardeşim 18 senedir yanımda, çocuklarım engelli, öyle
zorluk çekiyorum ki anlatamam.” diye konuştu.
Ayşe Acar ise televizyondan dinleyerek ezberlediği
şarkıları 5 sene önce hapse
giren ağabeyi Amir Acar için söylüyor. Gözlerinin açılmasını isteyen Ayşe, şöyle konuştu: “Ben de dünyayı
görmek istiyorum. Çocuklar oynuyor içim yanıyor, ben
de oynamak istiyorum. Televizyon kadınlar erkekler
konuşuyor, göremiyorum, babama sormaya utanıyorum. Zorluk çekiyorum, babama ‘gözüm iyileşsin’ diyorum, babam üzülüyor. Onu zor duruma sokmak istemiyorum. Gözlerim ağırınca söylemek istemiyorum, babam
bizim için çok çekti, daha fazla çekmesini istemiyorum.”
"BABAMIN GÖZÜNÜ KABUL EDEMEM”
Babasının gözünü kabul edemeyeceğini belirten
Ayşe, “Babam verse de babamın gözünü istemiyorum.
Görmesem de istemiyorum. Gözüm iyileşecekse kendisi iyileşsin, babamın gözünü istemiyorum, hayır. Kim
yardımcı olursa Allah razı olsun. Yeter ki gözüm iyileşsin. Babamın gözünü istemiyorum ama gözüm iyileşsin. Ben de herkes gibi insanlar gibi okula gitmek istiyorum. Şuan okuma yazmayı hiç bilmiyorum. Şarkıları
televizyondan dinleyip ezberliyorum. Şarkıları çok seviyorum. Gözlerim açılsa, okusam öğretmen olmak isterim.” şeklinde konuştu. (CİHAN)
Kızının başarısı diğer engelli çocuklar için umut oldu
A
fyonkarahisar'da down
sendromlu çocuğunu topluma
kazandırmak için spora yönlendiren anne, kızının farklı branşlarda
derece alması üzerine engelli diğer
çocuklarında hayata tutunması için spor ve halk oyunları ekibi oluşturdu
Afyonkarahisar'da down sendromlu çocuğunu topluma kazandırmak
için spora yönlendiren anne, kızının
farklı branşlarda derece alması üzerine
engelli diğer çocuklarında hayata tutunması için spor ve halk oyunları ekibi oluşturdu.
Afyonkarahisar Özel Sporcular Spor Kulübü Başkanı Hanife Yılmaz,
AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi kızının da down sendromlu olarak dünyaya geldiğini, kızını
topluma kazandırmak için çok fazla
çaba sarf ettiğini söyledi.
"Kızım Münevvere, Down
Sendromlular Dünya Atletizm
Şampiyonası'nda gülle atmada, dünya
üçüncüsü oldu. Ardından Down
Sendromlular Atletizm Avrupa
Şampiyonası'nda, gülle atma kate-
gorisinde Avrupa'nın en iyi sporcusu
seçildi" diyen Yılmaz, kızından yola
çıkarak diğer zihinsel engelli çocukları
da topluma kazandırmak için çeşitli
faaliyetler yaptıklarını ve son olarak
kulüp bünyesinde çeşitli branşlarda
takımlar ve halk oyunları ekibi kurduklarını ifade etti.
Afyonkarahisar Özel Sporcular Spor Kulübü'nü 2012 yılı aralık ayında
faaliyete geçirdiklerini anlatan Yılmaz,
şöyle konuştu: "Kulübü kurmadaki en
büyük amacım bütün çocuklarımızın
sosyalleşmesi, çocuklarımızın kendi
ayakları üzerinde durabilmeleri ve
topluma tutunmalarını sağlamak.
Kızım Münevvere'den sonra diğer
Münevvereleri'nde ayakta durmalarını
sağlamaktı. Kulübü kurduktan sonra
atletizm, masa tenisi, jimnastik, basketbol gibi dallarda takımlar ve bir de
halk oyunu ekibi oluşturduk. Takımlarımızda mental, down sendromlu ve
otistik çocuklarımız var. Bu çocuklarımız bir başarı sağladıklarında sevinçlerini görmelisiniz. Gözlerinin içi
parlıyor. 'Ben de bir şey yaptım' diyor-
lar."
Halk oyunları ekibinin yaklaşık 2
aydır çalıştığını belirten Yılmaz, çok
güzel bir başarının sağlandığını,
ailelerin de çocuklarının başarısından
dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti.
İlk gösterisini geçtiğimiz günlerde
bir derneğin açılışında gerçekleştiren
halk oyunları ekibindeki çocukların
özgüvenlerinin arttığını dile getiren
Yılmaz, "Geçen gün bir derneği
açılışında çocuklarımız bir gösteri
sergilediler. Açılışta kızım Münevvere
orada tepsi tuttu. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilimiz Halil
Ürün ve Belediye Başkanımız
Burhanettin Çoban'da ilgi gösterdi.
Çocuklar o kadar mutlu oldular ki gözlerindeki ışıltı görülmeye değerdi"
diye konuştu. Yılmaz, şu anda
kulüpte 25 öğrenci bulunduğunu, ayrı
ayrı branşlarda spor çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi. Down
sendromlu Münevvere Yılmaz da
arkadaşlarıyla çalışmaların devam ettiğini, arkadaşlarını çok sevdiğini
söyledi. (AA)
Soldan sağa
1. Büyüyüp yetişmek... 2. Aydınlık, ışık, parıltı, ziya... Bir spor dalında erişilmiş derecelerin en üstünü... 3. Gözlemevinde bulunan, saatler içinde en doğru giden ve öbür saatlerin ayarlanmasında kullanılan saat... Slav dilleri
alanında yaşayan etnik grup... 4. Ön ödeme... Bir yapıda iki döşeme arasında yer alan daire veya odaların bütünü... 5.
Irmak, dere, çay, küçük akarsu (halk ağzı)... Karakter... Kuzey Avrupa’da yaşayan, geniş dallı boynuzları olan, iri bir
tür geyik... Tellür elementinin simgesi... 6. Ayakların yürürken çıkardığı ses... İşaret... Kalıtımsal... 7. Bir şeyin veya
bir kimsenin namına, hesabına, yerine... Eğreti, ödünç (eski)... Tren, troleybüs, tramvay vb. elektrikle işleyen taşıtlarda telden elektrik akımı almaya yarayan, yukarıya doğru uzanmış demir yay... 8. Küçük çocuk yürümeye başlamak
(halk ağzı)... 9. Teknik resme veya modele uygun her çeşit parçayı freze tezgâhında yapabilen işçi... Dizem... 10.
Sancımak işi... Şaşma ve korku bildiren bir söz (halk ağzı)... 11. Betimlemeci... Yüz kısım kauçuğun otuz iki kısım
kükürtle işlenmesinden elde edilen plastik madde... 12. Ortoklaz... Alanı geniş... 13. İşe yaramayan (kimse)(argo)...
Alakalanmak işi... 14. Başını dik tutup herkese yüksekten bakan kimse... Bir cismin uzamasına, genleşmesine,
buharlaşmasına, erimesine, sıcaklığının artmasına, bir iş yapmasına neden olan fiziksel enerji... 15. Koma durumuna
gelmiş... Takışmak işi...
Yukarıdan aşağıya
1. İşletilen paranın faiz katılmamış bütünü... Fotoğraf belgeliği... 2. Nicelik bakımından miktar, ölçü, fiyat, zaman
anlamlarıyla soru bildiren bir söz... Temiz, münezzeh... 3. Bir yapı bütünü içinde yükseklik ve biçim bakımından
göze çarpan, önemli bölüm... Aşırı... 4. Su kabağından yapılmış veya ağaçtan oyulmuş maşrapa (halk ağzı)... Kendini beğendirmek amacıyla yapılan davranış, cilve, eda... Tahıl tanelerinin damıtılmasıyla elde edilen alkollü içki... 5.
Uzak... İadesi olmayan... Ülkenin vali yönetimindeki bölümü, vilayet... 6. Açma, açılış, küşat... Güneybatı
Kafkasya'nın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk, Acara... Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan
belleğin sakladığı her türlü iz, hatıra... 7. Atardamar... İkinci olma durumu... 8. Türk alfabesinin on dördüncü harfinin
adı, okunuşu... Yetişkin erkeklerde yanak ve alt çenede çıkan kılların tümü... Din uğruna yapılan savaş... 9. Ters, zıt,
karşıt, olumsuz, menfi... Ara bulucu... Sözleşme (eski)... 10. Bir kişiliği canlandıran oyuncunun söylemesi ve yapması gereken hareketlerin genel adı... Acı, üzüntü, dert, keder... Mal, ticaret malı... 11. Irak halkından veya bu halkın
soyundan olan kimse... Araba konulan yer, garaj... 12. Ne zaman ki, -diği zaman (eski)... Görünüşe göre olacağı
sanılan, muhtemel... 13. Bira yapmak için çimlendirilip kurutularak hazırlanmış arpa... Stronsiyum elementinin simgesi... Tanınma işi... 14. Çok sert, çok katı... 15. Geniş ipekli şerit... Kesinlikle...
Yöresel ürünler dünya pazarına açılacak
İ
ncirden zeytine, kabak tatlısından
paşa böreğine kadar Aydın'ın çok
sayıda yöresel ürününün Avrupa Birliği (AB) hibe desteği ile dünya pazarına
sunulabilmesi için çalışma başlatıldı.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme
Kurumu (TKDK) Aydın Koordinatörü
Erhan Çiftçi, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, yöresel ürünlere hibe
desteği sağlayabilmek adına Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığınca yapılan
çalışmaların sonuç verdiğini, AB'nin 12.
başvuru çağrı ilanında yerel ürünlerin de
kapsam dahiline alındığını söyledi.
Aydın'da kamu kuruluşları ve sivil
toplum örgütleri ile görüşmeleri sonucunda tespit ettikleri 100'e yakın yöresel
üründen 20'sinin, hibe desteği verilecek
ürünler listesinde yer aldığını belirten
Çiftçi, şunları kaydetti:
"AB Komisyonu tarafından, kestane,
incir, zeytin, zeytinyağı, bal kabağı,
tahin, tahin helvası, çilek, şeftali, narenciye, nar, cin mısırı, çam fıstığı, külnar,
kabak tatlısı, yuvalama, paşa böreği, prina yağı, kuru prina, prina tozu ve suyu
için hibe desteği verilmesi kabul edildi.
Bu ürünlere yönelik kurulması
düşünülen tesislerin temelinin atılmasından, makine ve ekipmanının teminine,
soğuk hava depolarının kurumundan,
tabela ve panolarına kadar her aşaması,
karşılıksız hibe desteği kapsamı
içerisinde bulunuyor."
- 200 bin avroya kadar hibe
desteği
Proje başvurularının 10 Şubat 2014
ile 10 Mart 2014 tarihleri arasında kabul
edileceğine işaret eden Çiftçi, girişimcilere yüzde 50 karşılıksız hibe desteği
sağlanacağını bildirdi.
Çiftçi şu bilgileri verdi:
"Girişimcilere yöresel ürünlerle ilgili
kurmayı planladıkları tesisin niteliğine
göre 10 bin avrodan 400 bin avroya
kadar yatırımlarında yüzde 50 karşılıksız hibe desteği sunulacak. Ayrıca buna
ilave olarak gelir vergisi, kurumlar vergisi, Gümrük Birliği vergisi gibi
vergilerden de muafiyet söz konusu olacak. Böylekilke destek miktarı yüzde
50'nin de üzerine çıkacak."
- Yatırımcılara davet
Hibe desteği ile yöresel ürünlerin
dünya pazarına sunulması sürecinde çok
önemli bir fırsat oluşturulduğunu dile
getiren Çiftçi, girişimcileri bu imkandan
yararlanmaya davet etti.
Koordinatörlük olarak bugüne kadar
9-10 ve 11. çağrı dönemlerinde Aydın'a
45 milyon liranın üzerinde yatırım
kazandırdıklarını ve bunun yaklaşık 22
milyon liralık bölümünün hibe desteği
olarak verildiğini bildiren Çiftçi, "Bu
kazanımların 12. çağrı döneminde, yerel
ürünlerin dünya pazarına açılması noktasında da sağlanmasını istiyoruz. Bu
nedenle yatırımcıları vakit kaybetmeden
kurumumuzu ziyaret edip düşüncelerini
bizlerle paylaşmaya davet ediyoruz"
diye konuştu.
(AA)
>
>
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumu Aydın Koordinatörü Erhan Çiftçi, "Aydın'ın yerel ürünleri hibe
desteği ile dünya pazarına
açılacak" dedi
Dünkü
bulmacanın
cevap
anahtarı
Ocak2013
2014Perşembe
Salı
721Şubat
POLİKLİNİK TELEFONLARI
ACİL TELEFONLAR
İtfaye
AKS110
Acil Yardım
Polis İmdat
Elektrik Arıza
Jandarma İmdat
İZSU Su Arıza
Doğalgaz Acil Müdahale
Cenaze Hizmetleri
Sahil Güvenlik
Orman Yangınları
110
110
112
155
186
156
185
187
188
158
177
YANGIN TELEFONLARI
İzmir
Karşıyaka
Kadifekale
Bornova
Bostanlı
Buca
Karabağlar
Çamdibi
Çiğli
Balçova
Evka 4
Evka 1
Gaziemir
Hatay
Narlıdere
Güzelbahçe
110
372 58 74
225 49 99
388 10 03
386 17 86
487 13 61
237 13 07
433 65 59
376 73 23
278 76 02
351 09 04
452 24 77
251 00 44
250 86 40
238 35 97
234 25 34
HASTANE TELEFONLARI
-Devlet HastaneleriAliağa
616 87 87
N.S. İşgören Alsancak
463 64 65
Alsancak Acil Servis
Ağız ve Diş Sağlığı
422 00 76
Alsancak Diş Hast.
464 78 62
Atatürk Devlet
244 44 44
Behçet Uz
489 56 56
Bornava Dev. Hast.
375 58 58
Bozyaka Eği. Hast.
250 50 50
Buca S.D. Hastanesi
452 52 52
Çeşme A. Çizgenakat
712 07 77
Foça
812 14 29
Göğüs Hastanesi
433 33 33
Konak Diş Hastanesi
441 81 81
Karşıyaka
366 88 88
Çiğli Dev. Hastanesi
376 23 33
Menemen Dev. Hast.
832 58 59
Nejat Hepkon
Seferihisar Hastanesi
743 20 10
Selçuk Dev. Hast.
892 70 36
Urla Dev. Hastanesi
752 10 04
Tepecik Dev. Hast.
469 69 69
-Belediye HastaneleriEşrefpaşa Bel. Hast.
293 80 00
-Özel HastanelerAnadolu Tıp Merkezi
272 00 11
Agora Tıp Merkezi
425 73 73
Atakalp Kalp Hastanesi
483 14 14
Atakent Tıp Merkezi
336 11 95
Atagöz Göz Hastalıkları
435 35 35
Atafizik, Fizik Ted. Mer.
231 25 15
Batıgöz Hastanesi
489 03 03
Bornova Tıp Merkezi
388 20 40
Bornova Özel Tıp Mer.
343 23 50
Bornova Özel
Sağlık Tıp Merkezi
339 77 83
Buca Tıp Merkezi
438 14 14
Buca Sağlık Merkezi
438 06 20
Central Hospital
341 67 67
Can Tıp Merkezi
232 13 48
Caner Göz Merkezi
278 81 11
Çağdaş Tıp Merkezi
285 95 95
Çankaya Tıp Merkezi
425 31 31
Çesav Tıp Merkezi
362 67 67
Çeşme Sissus Has.
723 05 55
Çınarlı Hastanesi
462 27 27
Çiğli Özel Sağ.
386 26 16
Diyabet Hastanesi
449 13 19
Diamed Dah. Dal Mer.
465 27 37
Doğa Tıp Mer.
244 16 16
Dr. Sıhhat Tıp Merkezi
367 67 47
Efes K.B.B. Merkezi
446 15 16
Ege Sağlık Hastanesi
463 77 00
Ege Tüp Bebek Merkezi
445 31 45
Egeria Çocuk Sağlık
Hastanesi Dal Merkezi
489 35 35
Ekol K.B.B. Dal Mer.
386 55 05
Ekol K.B.B. Şube
369 89 65
El ve Mikro Cerrahi
441 02 21
Gazi Kent Tıp Merkezi
252 45 00
Gaziemir Tıp Merkezi
251 47 67
Hayat Hastanesi
441 41 96
İzmir Hastanesi
483 31 31
İrenbe Tüp Bebek Mer.
464 58 88
Karataş
441 41 70
Karşıyaka Tıp Merkezi
369 00 91
Sağlık hizmetinde uzmanlık eğitiminin kalitesini garanti etmek için yeni kriterler belirleyen Sağlık Bakanlığı, uzman
hekim yetiştirmek için ilgili kurumdaki eğitim kadrosundan,
tıbbi donanıma, hekim tecrübesinden, eğitimin
standartlarına kadar birçok faktörü zorunlu hale getiriyor
4F=?-=EF;3<EBA?>FC7D=D<DBDBF>EAD=C9DBD
[email protected]=DFEA=?BEFEA<E>FD,[email protected]*[email protected]=D<F.8C9DB:CB4F0E>E
9E8?BE4F=C>BD>FEA=F8E-?:EB4FC7D=D<F9=EB:[email protected][email protected]?BEF>E:[email protected]@,5>
EAEB:EF8CBDF>@[email protected]@[email protected]:D+
81;AE<EB?BF6E/AE<[email protected]>[email protected]>@[email protected]@[email protected])
[email protected]<C<C9DF'EADB:C4FE9D9=EBEFC>9D7DBDF1D:[email protected]<C:CB
;3<EBA?>[email protected]<C8C2C>F*[email protected]=D<F.8C9DBCFE9D9=EBF8C=D/[email protected]<C
D3BDF0CFDA1DADF>;@;<:EF;3<EBA?>FC7D=D<DFD,[email protected]<C8C)
2C>+F#E7A?>F$E>EBA?7?F#E7A?>F!D3<[email protected]:[email protected]@%EB
&CB2EB4FF<;'[email protected]=?7?FE,?>AE<E:E4F>[email protected]?>
'D3<C=F9;B;<;[email protected]<C9DFD,DBFC7D=D<F>E:@59;B:EB4F=?66D
:5BEB?<E4F'C>D<[email protected]:CB4FC7D=D<DBF9=EB:[email protected][email protected]?BE
>E:[email protected]@,5>F%E>=*@.BFC=>DADF5A:;7;B;F9*8AC:D+
#E7A?>=EF*B./.<[email protected]@E<[email protected]>=CF*BC<AD
,EA?/<[email protected]<3EFE=?A:?7?B?F:[email protected]&CB2EB4F6;[email protected]:EB
[email protected]:CF=?-F%E>[email protected]:CF0CF;3<EBA?>FC7D=D<DB:C>D
9=EB:[email protected][email protected][email protected][email protected]?A<E9?4F8CBDF>@[email protected]@[email protected]<C9D
5A:;7;B;FD%E:CFC==D+F&[email protected]>D8C:CF;3<EBA?>FC7D=D<DF0)
[email protected]>;@;<[email protected]?F6;A:;7;BEF:D>>E=F,C>[email protected]>4F($;
:;@;<:EF>E8?=F0CFD3AC<[email protected];BA;A;>F'EADBCF1CA:D+F.B>.4FDB)
9EBF2EB?B?BFC<EBC=FC:DA:D7DF9E7A?>F'D3<C=DB:CF;3<EBA?>
C7D=D<D<D3DBF>[email protected]=DFC=<C>[email protected];B:E8?3(F:C:D+
$;FEAEB:[email protected]:?<[email protected]>F9E7A?>FC7D=D<DBDBF>E8?=
[email protected]=CBF&CB2EB4F( >9D>F5AEBF;81;AE<[email protected]?
CBFD8D8CF,?>[email protected]<E8?F0CF9=EB:[email protected][email protected][email protected]=DFEA=?BEFEA<E8E
,EA?/[email protected];3(F:C:D+F&CB2EB4F*3CAAD>ACF=?-F%E>[email protected]:C
;3<EBA?>FC7D=D<DB:CF(>[email protected]=DFC=<C8C(F,EA?/=?>[email protected]?B?B
EA=?B?F,[email protected]>4F6;F>E-9E<:EF=.<F;3<EBA?>[email protected]?B:E
C7D=D<[email protected]>[email protected]:D7DF>@[email protected]@DBFDA1DADF>;@;<:EF5A;5A<E:[email protected]*8AC:D+F
"@[email protected]@DBF'[email protected];3<EBA?>FEAEB?FD,[email protected][email protected][email protected]:D7DBD
EBAE=EBF&CB2EB4F/;[email protected]?F>E8:C==DF([email protected];3<EBA?>FEAEB?B:E
C7D=D<[email protected]>[email protected]:D>[email protected]@F5A:;7;BE4F6;[email protected]?BFC7D=D<
[email protected]>;@;<:EF6;A;B;-F6;A;B<E:?7?BEF6E>?AE2E>+
A1DADF;3<EBA?>FC7D=D<[email protected]<C9DFD,DBF=?-F%E>.A)
=C9DB:CF0CF;81;AE<[email protected]?BF8E-?AE2E7?FC7D=D<[email protected]/[email protected]<EF'E9)
=EBC9DB:[email protected]=C>B5A5D>F:5BEB?<?BF5A;-F5A<E:[email protected]
EA=F8E-?B?BF6;A;B;-F6;A;B<E:?7?FDB2CACBC2C>+F
7D=D<[email protected]<C9DFD,DBFDA1DADF;3<EBA?>FEAEB?B:E>D
*[email protected]=D<[email protected];-F5A<E:[email protected]>+
3<EBA?>F*[email protected]?BEFDAD/>DBF>E,F0E>EF1*@<C9D
[email protected]>=D7DB:CB4F0E>[email protected]:EFEAEB?BEFDAD/>DBF;81;AE<[email protected]?F8E)
-E2E>F>ADBD>[email protected]=?-F%E>.A=C9DF'E9=EBC9DB:CF6;A;B;6;A;B<E:?7?F=C9-D=FC:DAC2C>+(
"Eksik tamamlanmadan
uzmanlık alınamayacak"
[email protected]=EB?BFEA:?7?FC7D=D<DB4F1*@:.7.F0E>[email protected]?B4FC7D=D<
6E/[email protected]?9?B?BFCAC>[email protected]>[email protected]=E<:EF>E8?=FEA=?BEFEA?BE2E7?B?F:DACF1C)
[email protected]&CB2EB4F/*8ACF:C0E<FC==D
( [email protected];@E:[email protected]>9D>AD>[email protected]=EBF5FC>9D7DBDF=E<E<)
AE<E:EBF;3<EBF5AE<E8E2E>[email protected]=D<F.8C9DFC>9D>AD7D4F;81;B
9E8?:EF0CF>@[email protected]@:CF0E>EF5A<E<E9?4F=C>BD>F:5BEB?<:[email protected])
9D3AD>F1D6DF>;@;<9EAFEA=8E-?:[email protected]>9D>AD>F6;A;B<E9?F'EADB:C
:CF6;FC>9D>AD>[email protected]:[email protected]:[email protected]<C8C2C7DBCF6E>?AE2E>F0C
6E/>[email protected]>;@;<[email protected]=E>AE/[email protected]@E<F8E-E6DA<[email protected]>
9E7AEBE2E>+F$;F:;@;<:E4FE9D9=EB?BFC7D=D<F>E-9E<?B:EFBC8D
[email protected]:[email protected]>+F9D9=EBF:?/?B:EF>@[email protected]@DF=;=)
<E8EBF*[email protected]=D<F.8C9DBDBF:CFE9D9=EBFC7D=D<[email protected]<C9DBCF0CF;8)
1;BF5A<E8EBF>;@;<:EF:EF;3<EBA?>FC7D=D<[email protected]<C8C)
2C>+(F"@[email protected]@[email protected]:[email protected]>E,F8?A:[email protected],EA?/=?>[email protected]?B?F0;@1;AE8EB
&CB2EB4F(E>AE/?>F)F8?A:[email protected],EA?/[email protected]@C,+FB/EAAE'4F6;
9CBCBDBFDA>[email protected]?9?B:EF6E/AE8E2E>(F:D8CF>5B;/=;+F&CB2EB4
>@[email protected]@DBFBE9?AF5A<[email protected]>[email protected]<[email protected]
5A:;7;BEFD/[email protected]=FC:[email protected]>4F6;B;BFD,DBF'[email protected]@EB/[email protected][email protected]?
3<EBA?>F"5<D985B;F>;@;A:;7;B;4F,EA?/<[email protected]?BF6;F/C>DA:C
8E-?A:?7?B?F9*8AC:D+
Kültür ve Turizm Bakanlığı, çevreyi korumaya
yönelik projelere desteğini yükseltti. Bakanlık,
çevreyi korumaya yönelik politikalara geçen yıl 240
milyon 253 bin 853 lira ödenek aktardı. AA
muhabirinin Bakanlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'in
talimatıyla çevreci uygulamalara verilen destek
yüzde 32 arttırıldı. Ödeneğin 193 milyon 804 bin
lirası altyapı ve planlamaya, 46 milyon 449 bin 853
lirası ise Eylül 2013'te yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararı kapsamında çevreci konaklama tesislerine enerji desteği için kullanıldı. Bakanlığın, Türkiye
genelindeki yardımlarının 188 milyon 500 bin
lirasını ise turizm amaçlı altyapı uygulamaları
oluşturdu. Çevreyi korumaya yönelik uygulamalara
163 milyon 525 bin, kış turizm merkezlerindeki
çalışmalara 20 milyon 575 bin, termal turizm merkezlerinin uygulamalarına ise 4 milyon 400 bin lira ö-
-Türk TelekomArıza
121
Bilinmeyen Numara
11811
Danışma
444 14 44
Uyandırma
135
Posta Kodu
119
Fono Tel
141
Borç Ögrenme
163
Çağrı
133
-SinemalarAgora Balçova
277 25 25
Afm Park Bornova
373 73 20
Afm Forum Bornova
373 03 50
Afm Ege Park
324 42 64
Afm Passtel
489 22 00
denek gönderildi. Ayrıca, kültür ve turizm korumagelişim bölgeleri ile turizm merkezlerindeki fiziksel
planlamalar, jeolojik etüt, altyapı ÇED ve ETÜT projeleri yapımına ise Bakanlık bütçesinden 5 milyon
304 bin lira aktarıldı. Böylece altyapı ve planlamaya
ayrılan toplam ödenek miktarı 193 milyon 804 bin liraya ulaştı. Sürdürülebilir turizm için çevreyi koruma ilkesiyle turizm bölgelerinin teknik altyapılarının
oluşturulmasını veya mevcutların iyileştirilmesini
amaçlayan Bakanlığın maddi yardımları AkdenizEge Turizm Altyapı Kıyı Yönetimi (ATAK) Projesi,
Turizm Bölge Alan ve Merkezleri ile Turizm Potansiyeli Arz Eden Yörelerde Altyapı Uygulamaları Projesi, Turizm Amaçlı Altyapı Uygulamaları (GAPDAP), Doğu Karadeniz Turizm Master Planı
Uygulamaları, Hizmet Yapıları ve Alımları Projesi
kapsamında veriliyor.
(AA)
Avşar Palmiye
Cinebonus
Cinebonus
Cinebonus (Ykm)
Cinecity Kipa Çiğli
Çeşme Hollywood
Çamlıca
Deniz Karşıyaka
Batı Sineması
Çınar Sineması
Karaca Sineması
Kipa Hollywood
Menemen Kültür
Şan Konak
Çınar Center
277 48 00
278 87 87
446 90 40
425 01 25
386 58 88
712 07 13
343 83 15
381 64 61
347 58 25
489 88 85
445 87 76
252 56 66
832 14 11
483 75 11
277 11 00
Sema Sineması
Konak Sineması
Desem Sineması
Karşıyaka Sineması
İzmir Sİneması
-TiyatroKonak Sahnesi
Ragıp Haykır Sahn.
İzmir Devlet Tiyat.
Uğur Mumcu Sahnesi
İzmir Tiyatro
Bab-ı Sanat Merkezi
İsmet İnönü
Sanat Merkezi
483 91 00
483 21 91
422 53 10
381 50 98
421 42 61
483 50 35
369 14 87
445 89 41
343 04 33
446 77 95
441 09 02
Borcanevi
Bornova Yeni Yaşam
Bozyaka Halk
Bozyaka Dispanseri
Buca Çözüm
Cansu Karabağlar
Çamdibi Derman Polik.
Çizgi Polik.
Deniz Sağlık Polik.
Ege Sağlık
Egeform Fizik
Eşrefpaşa Ö.Sağ.
Eşrefpaşa Zinde Polik.
Gaziemir Dr. Polik.
Gazi Kent Polik.
Halk Polik.
Hatay Özel Sağlık
İhtisas Polik.
Karşıyaka Park Sağlık
Mevlana Polik.
Mersinli Özel Sağlık
Neron Psikiyatri
Nergiz Özel Sağlık
Onur Polik.
Özel 9 Eylüllüler Polik.
Özel Altındağ
Özel Brn Dr. Dispanseri
Özel Çiğli Polik.
Özel Eylül Polik.
Özel Gülhan Polik.
Özel İrem Sağlık Polik.
Özel İzmir Polik.
Özel Pınarbaşı Polik.
Özel Sarnıç Polik.
Özel Seferihisar Polik.
Özel Serin Polik.
Özel Yedigöller Polik.
Özel Yenişehir Polik.
Park Sağlık Polik.
Sevgi Özel Sağlık
Şöferler Odası
Sağlık Polik.
Teos Polik.
Vefa Polik.
Yeşiltepe Polik.
Yıkık Cami Halk.
255 04 44
388 03 31
261 39 13
256 09 86
438 76 26
237 73 83
435 00 77
226 34 34
369 90 91
487 57 64
464 24 24
227 35 26
262 64 71
252 36 92
274 13 74
285 46 34
250 51 52
254 13 13
367 22 22
343 32 43
461 19 99
256 76 76
364 08 10
458 77 45
453 81 11
458 05 89
347 38 92
386 05 95
373 85 74
347 99 91
251 84 24
343 23 50
479 80 25
281 64 03
743 58 48
261 29 99
442 29 92
433 09 24
367 22 22
438 37 38
227 99 35
743 57 77
341 84 24
351 38 72
271 27 27
-Askeri HastanelerHava Hastanesi
285 96 50
Kara Hastanesi
262 55 55
ÜNİVERSİTE TELEFONLARI
Başkent Üni. Zübeyde Hanım Uyg.
Merkezi
330 52 30
Dokuz Eylül Ünv.
412 22 22
Dokuz Eylül Üni.
Karşıyaka Polik.
369 30 40
Ege Üniversitesi
444 13 43
İlaç ve Zehir Dan.
277 73 33
Ege Üni.Uyg.ve
Araş.Merkezi
330 52 30
-Doğum EvleriEge Üni. Tıp Fak.
388 19 63
Konak Doğum Evi
489 09 09
Tepecik Doğum Hast.
449 49 49
-Kan MerkezleriKızılay
463 63 53
Çocuk Hastanesi
433 06 08
Ege Üni.
388 28 61
Tepecik Kan Merkezi
433 38 74
ULAŞIM TELEFONLARI
Denizyolları
THY Rezervasyon
Basm. Rezervasyon
Alsancak Gar
Santral Garaj
464 88 89
444 08 49
484 86 38
464 77 95
472 10 10
-Körfez Ulaşım İskelelerKonak
484 98 56
Karşıyaka
368 00 42
Alsancak
464 78 31
Bostanlı
330 89 22
Bayraklı İskele
345 77 53
Pasaport İskele
484 22 56
Göztepe İskele
224 20 22
Üçkuyular İskele
259 40 13
-Elektrik ArızaGenel Kesinti Seb.
435 11 84
Buca
426 69 37
Çiğli
376 90 91
Karşıyaka
369 79 80
Bornova
388 83 78
Narlıdere
238 32 90
Eşrefpasa
261 48 04
Gaziemir
251 92 05
Güzelbahçe
234 05 34
Konak
425 60 60
Çeşme
712 63 46
21 Şubat
Ocak 2014
2013 Salı
Perşembe
$#,%'*(*#,&SNPHESFHQHSVATV2R0TNISFHR
4UILUQONQUPOV:TPRTGSV1UDNUROV'PH0?V:P?V+RMTP
2PB=RCQ;V85RLSESFHLSNQTPSRVFUAUDVFUAUDVTLNSISRS
[email protected]
<UILUQONQUPMURVNHPJRKUIOV<UFULSV=RTKVLUDOFHP8
MTMS?V2PB=RCQ;VFU7LOGOVU>ONQUKUMU;VUDOROR
(CPNSFT3MTVMU<UV>HNV>H9JNQUPMUVJFBJQURURVESP
EUGODONQUKUVHQUPUNVESQSRMSGSRS;VIHRVFOQQUPMUVUDO
SQTVEUGODONQUKURORVTPSDNSRVBPJEJVU>OIORMURVMU
[email protected]?V2PB=RCQ;V<TKTR
<TKTRVECLCRV<UILUQONQUPVS>SRVUDOV>UQODKUQUPO
HQMJGJRJVURQULLO?
1UNLTPSQTPSRVURLSESFHLSNQTPTVNUPDOVMSPTR>
[email protected]=RTK
[email protected]>TNTRV2PB=RCQ;V85RLSESF6
HLSNQTPSRVFUAUDVFUAUDVTLNSISRSVNUFETLLSGS
[email protected]
<UILUQONQUPMURVNHPJRKUIOV<UFULSV=RTKVLUDOFHP?
4UILUVHQKUNLURIUVUDOVHQUPUNVEJV<UILUQONQUPOV=R6
QTKTNV>HNV=RTKQS8VS0UMTQTPSRSVNJQQURMO?V
,%*')$),(),++(,+(*,+
'+(+'
2PB=RCQ;V<TKVUDOQURKUIOVBTPTNTRVPSIN
BPJEJRMUNSVSRIURQUPORVUDOQURKUMOGOROV<TKVMT
<URBSVMJPJKQUPMUVUDOVBTPTNLSGSRSR
ESQSRKTMSGSRSVUNLUPUPUN;VDJRQUPOVNUFMTLLS$
8JVURMUVFUDURURVBPS7VAUNUQUPORMURVNHPJR6
KUNVS>SRVBPS7VUDOIOVFU7LOPOQUESQSP?V4UQUVEJ
KTAISKMTVESQTVUDOVFU7LOPKUKODVHQURQUPUV=RTPS6
[email protected]?V-PS7VUDOIOV=RTPSQTRQTPVSITV"VFUDVCILCVNSDSQTP;
<[email protected];VEUNOKTASVBSESVFTPQTPMTVNUQURQUP;[email protected]
ICPTQSVUI7SPSRVLTMUASISVUQKUNLUVHQURV>H9JNVAT
UM=QTIURQUP;VNPHRSNVUN9SGTP;VNUQ76MUKUP
<UILUQOGO;VDTNTPV<UILUQOGO;VE=EPTNVSDQTA
[email protected];[email protected]<UILUQONQUPOVBSESVNPHRSN
KTLUEHQSNV<UILUQOGOVATVEUGODONQOGOVEUINOQURKOD
HQURQUP;VMUQUGOVHQKUFURQUP;VFCNITNVPSINQS
NSDSQTPTV<UILUQOGOVEJQUDLOPKUVPSINSVHQURQUP;VIUGQON
7TPIHRTQQTPS?8V
+RMTPV2PB=RCQ;VTPSDNSRQTPMTVUDOVSQTVNHPJRJQU6
ESQT9TNVMSGTPV<UILUQONQUPOVSITVD=FQTVIOPUQUMO$V
85N9SGTPV<UILUQONQUPORMURVTRV=RTKQSQTPSRMTR
ESPSV7R=KHRSMSPVKTITQU?V'R=KHRSRSRVUDOIO
AUPMOP?V1JRJRVMODORMUV4T7ULSLV5VATV13RSRVUDOIO
AUP?V([email protected]
BPJ7QUPORMUV>HNV=RTKQSMSP?8
5DORORVTPSDNSRQTPMTV<TPNTITVMTGSQ;VETQQSVPSIN
BPJ7QUPORMUVHQURVNSDSQTPTVFU7OQKUIORORV=RTK
LUDOMOGOROVAJPBJQUFURV2PB=RCQ;V85DOQUPORVTLNSQTPS
>HNVRTLVB=ILTPSQKSDLSP?V+PRTGSRV4T7ULSLV1VUDOIO?
.SBUPUVNUPDOLQOGOVIUFTISRMTVUN9SGTPVNURITPSVRUIOQ
[email protected];V4T7ULSLV1VUDOIORORVEJQJRKUIOVSQTVMT
NUPU9SGTPVNURITPSV9SMMSV=Q>[email protected]
MTGTPQTRMSPKTISRMTVEJQJRMJ? &&"
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Akdur, ''Normal, sağlam kişilerin grip aşısı yaptırmasının hiçbir
anlamı yoktur. Grip aşısını yüksek risk grupları dışındaki gruplara uygulamak ve önermek yanlıştır. Bu bir umut sömürüsüdür'' diye konuştu
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk
Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep
Akdur, yüksek risk grubunda olmayan, normal, sağlam kişilerin grip aşısı yaptırmasının
hiçbir anlamı olmadığını savunarak, ''Grip
aşısını yüksek risk grupları dışındaki gruplara uygulamak ve önermek yanlıştır. Bu bir
umut sömürüsüdür'' dedi.
Akdur, yaptığı açıklamada, dünyada her yıl
500 milyon ile bir milyar arasında değişen
sayıda kişinin grip geçirdiğini belirtirken, ancak grip ölümleri diye bilinen ölümlerin
çoğunun nedeninin doğrudan gribe bağlı
olmadığını ifade etti.
Gribe yakalanmadan önce kişilerde zaten
var olan şeker, kronik kalp, böbrek, akciğer
hastalığı ile kanser, AIDS ya da bağışıklık
yetersizliği gibi bir takım sağlık sorunlarının
ölümlere neden olduğuna işaret eden Akdur,
''Bu ölümlerde grip yalnızca bir bahane.
Doğrudan gripten ölenlerin sayısı ise
bunların yanında çok az'' dedi.
Söz konusu hastalıklara sahip olan yüksek
risk gruplarının, 65 yaş ve üzerindekilerin,
uzun süreli aspirin tedavisi alan 6 ay-18 yaş
arası çocukların, bağışıklık yetmezliği
olanların, yüksek riskli gebeliği olanların ve
sağlık çalışanlarının grip aşısı
yaptırmalarının önerildiğini hatırlatan Akdur,
'' Bunların dışındaki hiç kimsenin grip aşısı
yaptırmasına gerek yoktur. Aşının
koruyuculuğu çok düşüktür'' görüşünü
savundu.
-''Aşının koruyuculuğu sıfır bile olabilir''Gribe enflüanzaya A ve B virüslerinin neden olduğuna ve A virüslerinin alt tiplerinin
sürekli antijenik değişikliklere uğrayarak, yeni
tipler ürettiğine dikkati çeken Akdur, şunları
kaydetti: ''Aşı yaptıran insanların gribe
yakalanma olasılığı aşı yaptırmayanlardan
çok fazla düşük değildir. Grip aşısı ile elde
edilen bağışıklık, aşı olan kişileri onlar ve
hatta yüzlerce grip virüsünden en fazla
üçüne karşı koruyabilir; o da bir evvelki sene
salgın yapan virüslerin değişime
uğramaması ve aynı kalması koşulu ile...
Eğer bunlar değişirse bunlara karşı bile korumaz, yani aşının koruyuculuğu sıfır bile ola-
bilir. Bundan ötürü de normal/sağlam
kişilerin grip aşısı yaptırmasının hiçbir
anlamı yoktur. Yalnızca yüksek risk
gruplarının yani gribe yakalanması halinde
ölme riski çok yüksek olanların aşı
yaptırması yerinde olur. Burada da aşı şayet
içinde bulunan üç tipe karşı koruma sağlar
ise hiç yoktan iyidir düşüncesi yatmaktadır.
Yoksa aşının bu tiplerle oluşacak olan gribe
karşı tamamen korunduğu anlamı
çıkarılamaz. Bu özelliklerinden ötürü grip
aşılarını yüksek risk grupları dışındaki gruplara uygulamak ve önermek yanlıştır. Bu bir
umut sömürüsüdür. Ayrıca kitlesel uygulamalarda getirdiği sağlık sakıncaları,
yararından çok daha fazladır.''
Grip döneminde vitamin ve benzeri ilaç ve
bitkiler kullanımına da değinen Akdur, ''Normal beslenen insanlara hastayken bile ilave
ya da ilaç şeklinde vitamin önerilmez.
Bunların gripte ek bir yararı yoktur. Yatarak
dinlenme, bol sıvı alımı, ağrı kesici ve ateş
düşürücüler, öksürük kesiciler gibi ilaçlar ile
yakınmaların/şikayetlerin tedavisi önerilir.
Ağır vakalarda ve yüksek risk grubunda
gelişmeler ve komplikasyonlar yakından
takip edilmeli ve uygun şekilde tedavi edilmelidir'' şeklinde konuştu.
-''Bulaşma basit yöntemlerle önlenebilir''
Gribin, daha çok hastalığa yakalanmış
kişinin hapşırma, öksürme ve konuşma
sırasında havaya saçtığı salgıların veya
bunların bulaştığı tozların solunması ile
bulaştığına işaret eden Akdur, doğrudan
salgılar ile kirlenmiş el veya eşya ile
bulaşmanın da önemli olduğunu söyledi.
Hastalığın bulaşması ve yayılmasının basit
yöntemlerle önlenebileceğini belirten Akdur,
şu tavsiyelerde bulundu: ''Gripte bulaşma zincirini kırmanın en kestirme yolu hastaların
ve hatta kendini iyi hissetmeyenlerin sokağa
çıkmamasıdır. Özellikle çocukların
okula/kreşe gönderilmemesi ve arkadaşları
ile oynamak için sokağa çıkarılmaması çok
önemlidir. Grip olanların sokağa çıkmayarak
evde dinlenmesi hem hastalığın diğer kişilere
bulaşmasını önler hem de daha çabuk
iyileşmesine neden olur. Öğretmenler, hasta
öğrenci gördüğünde onun sınıfta kalmasına
izin vermemeli, idareciler hasta çalışana izin
vererek derhal evine göndermelidir. Grip
salgınlarını kırmada diğer etkili bir yol bez
maske kullanmaktır. Bez maske hem
hastanın etrafa virüs yaymasını hem de
sağlam kişilerin hastalardan virüs
solumasını engeller. Öksürük ve hapşırık
sırasında ağzın kağıt mendile iyice
kapatılması ve ellerin sık sık yıkanması son
derece önemli olan diğer bir korunma yöntemidir. Bunların hepsinden daha da önemlisi, insanlar hasta iken kimse ile
tokalaşmamalı ve sarılıp öpüşmemelidir.''
(AA)
Gripten büyük oranda koruyan aşı olmadığı gibi herhangi bir ilaç da olmadığını iddia eden Akdur, az sayıda da olsa antiviral denilen ve virüslere etkili olan bazı ilaçların yerinde ve zamanında
kullanılması durumunda gripte çok sınırlı bir fayda elde edildiğini söyledi. Akdur, gereksiz yere
antiviral kullanılmasının virüslerin bu ilaçlara karşı direnç kazanarak gerçek ihtiyaç ortaya
çıktığında işe yaramamalarına neden olduğunu, antibiyotiklerin de işlevsiz geldiğini söyledi.
Karaciğer nakli sonrası hayata bağlanan 27 yaşındaki Seval Demirel'in ölüm ve sakatlık riskine rağmen doğurma
kararı aldığı Duru bebek 1 yaşına girdi. Seval Demirel: "Kullandığım ilaçlardan dolayı kızım rahatsız doğabilirdi, benim
için de yeniden nakil söz konusu olabilirdi ama böyle bir güzellik için her türlü riski kaldırabilirdik" şeklinde konuştu
%+$+*)$,(+#'*,IHRPUIOV<UFULUVEUGQURURV#VFUDORMUNS
.TAUQV:TKSPTQ3SRV=QCKVATVIUNULQONVPSINSRTVPUGKTR
MHGJPKUVNUPUPOVUQMOGOV:JPJVETETNVVFUDORUVBSPMS?V2A
<UROKOV.TAUQV:TKSPTQVATVTDSVNUKJVSD>SISV4CITFSR
:[email protected]@QUPO
:JPJVETETNVS>SRV/TRLV*SGQSV4UILURTIS3RMTVMHGJKVBCRC
[email protected]?V:HGJKVBCRCV7UPLSISRTVNULOQURV<UILURT
MHNLHPQUPORMURV)7P?V:P?V4CITFSRVU<SLV%[email protected];V.TAUQ
:TKSPTQ3SRVMU<[email protected]
<UILURTFTVEUDAJPMJGJRJVURQULLO?V:TKSPTQ3TVURRTISRMTR
UQMONQUPOVNUPU9SGTPSVRUNQTLLSNQTPSRSVS0UMTVTMTRV%[email protected];
IUGQONVMJPJKJRJRVRHPKUQTVM=RKTISFQTV<UILUFOVLUEJP9J
TLLSNQTPSRSVUR9UNVPJLSRVLUNSESVICPMCPMCNQTPSRSVETQSPLLS?V
UNSQMTRV#VUFVIHRPUV.TAUQV:TKSPTQ3SRVBTETVNUQMOGORO
I=FQTFTRV%[email protected];VD=FQTVMTAUKVTLLS$
8-TETQSNVNUPU9SGTPSVFHPURVESPVHQUF?V/UMORVMHGJK
[email protected]?V5RRTVS>SRVECFCN
PSINLS?V*CRNCVNUPU9SGTPSRVFUPOIOROVRUNQTLKSDLSN;VECFCKTIS
@UKURVUQOFHP?V-TETQSN;VLCKVAC9JMJRVFCNCRCVUPLOPMOGOVBSES
NUPU9SGTPSRVMTVFCNCRCVUPLOPOFHP?V1JVRTMTRQTV6"VFOQVBTET6
QSNVSILTKSFHPMJNVUKUVHVICPT>[email protected]>LS?V1JVLCPVMJ6
PJKQUPMUVLUNS7VECFCNV=RTKVLUDOFHP?V5RRTRSRVNUPU9SGTP
0HRNISFHRQUPORORVNHRLPHQVTMSQKTISVATVBTPTNSPITVBTETQSGSR
[email protected]?V/JQQUROQURVSQU>QUP
MUVETETGSRVIUGQOGOROVTLNSQTFTESQSPMSVUKUVSQU>QUPOVUFUPQURMO
ATV:JPJVETETNVIUGQONQOVDTNSQMTVMCRFUFUVBTQMS?8
6V84UKSQTVHQMJGJKJV=GPTRMSGSKMTVITASRTKTMSK8V
.TAUQV:TKSPTQVMTV<UKSQTVNUQMOGOROV=GPTRMSGSRMT
ITASRTKTMSGSRS;V>CRNCVETETGSRVUNOETLSVNHRJIJRMU
TRMSDTQSVMJFMJGJRJVMSQTVBTLSPMS?:HNLHPQUPMURVURRTVATVET6
ETNVIUGQOGORUVSQSDNSRVPSINQTPSV=GPTRMSGSRSVETQSPLTRV:TKSPTQ;
8/JQQURMOGOKVSQU>[email protected]<[email protected]
MHGUESQSPMS;VETRSKVS>[email protected]
[email protected]>SRV<TPVLCPQCVPSINS
NUQMOPUESQSPMSN8VMTMS?V
[email protected]
HQMJNQUPOROVATVMU<UV=R9TVMTVESPVBTETQSGSVIUGQONVIHPJRQUPO
[email protected]
:TKSPTQ;[email protected]<UKSQTVNUQOR9UVETETGSVMHGJPKU
NUPUPOVUQMOGOROVETQSPLLS?:JPJ3RJRV>HNVDURIQOVESPVETETNVH6
QUPUNVMCRFUFUVBTQMSGSRSVMTVSDUPTLVTMTRV.TAUQV:TKSPTQ;
8)RJRVS>SRV5QQU<[email protected]=KCPVMSQSFHPJK8VMSFT
NHRJDLJ?V6V8)RQUPVUKTQSFUL<URTMTFNTRV,VMTGSQ;V,,
MHGJPKJDLJK8
:JPJ3RJRVEUEUIOV4CITFSRV:TKSPTQVSITVMHGJKVIOPUIORMU
<TKVTDSRSV<TKV>H9JGJRJVNUFETLKTNLTRV>HNVNHPNLJGJRJ
S0UMTVTMTPTN;V8*HNVECFCNVNHPNJQUPOKVAUPMOVUKUVETQQSVTL6
KTKTFTV>UQODOFHPMJK?V2DSKVMHGJKUVBSPMSGSRMTV,VMTGSQ;
,,VMHGJPKJDLJK8VMTMS?V
&JLQJVESPVUSQTVHQMJNQUPOROVURQULURV4CITFSRV:TKSPTQ;
85QQU<3UVDCNCPVSNSISVMTVFUROKMU8VMTMS?V &&"
%
(+#,)')*)* .UGQONV DQTPS
&CMCPQCGCVSQTV*)5/VSINV5QLORMUNS
*H9JN;V-TR>VATV5SQTQTPSRSV/HPJKUV:TILTN6
QTKTV-=RCQQCQTPSV:TPRTGSVSDESPQSGSRMTV/HR6
UNV Q>TISRSRVMODV>T7TPQTPSRMTNSVHNJQQUPOR
=GPTR9SVATQSQTPSRTV1TIQTRKTVATVETIQTRKTRSR
NPHRSNV<[email protected]!VSQTVSQBSQS
ESQSR>[email protected]?V
[email protected]@VTNKTGSRVLCNTLSQKTKTIS
BTPTNLSGSRSV<ULOPQULURV:P?V:JKUR;[email protected]
>[email protected]@UAURLUQUPOVHQMJGJRJVETQSPLTPTN;
[email protected]>[email protected]
TQTRMSGSVS>SRVEUGOPIUNQUPVS>SRVBTPTNQSVHQUR
QS0QTPMTRVUPOROFHPVATVS>TPKSDVHQMJGJVDTNTP
EUGOPIUNQUPMUV<[email protected]
[email protected]>HNV<[email protected]
RTMTRVHQJFHP?VTNTPVTRV>[email protected]
ATPSFHP?VTVNUMUPV>HNVDTNTPVLCNTLSPITNVH
NUMUPV>[email protected]
AUMTMTVDTNTPV<UILUQOGORORVHPLUFUV>ONKUIORU
RTMTRVHQUESQSFHPVVMTMS?VV:[email protected]:JKUR
(CPNV-OMUV/HMTNISRTVFBJRMJP!VTLSNTLS
HQURVBOMUQUPORVUQORKUIOVBTPTNLSGSRS;VUFPO9U
DTNTPVNUKODOVATVKOIOPVDTNTPSVSQTVFU7OQKOD
BOMUQUPORVLCNTLSQKTKTISVNHRJIJRMU
JFUPOQUPMUVEJQJRMJ?V
'ISNHQHBV2KSRTV/UQUEUQONVMUVUSQTQTPS
NUPRTVRHLQUPOVRTMTRSFQTV>H9JNQUPO
[email protected]=FQTMS?
&!,!%!"
2014 Salı
21 Ocak,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 3 tır ile ilgili
hükümetin büyük bir yanlışlık yaptığını belirterek, "Ne zamandan beri Türkiye Cumhuruyeti
hükümeti, Suriye'nin içişlerine doğrudan müdahale edip, silah desteği vermeye başladı?"dedi
@[email protected]>D'C0<C?=D#@8C>D#=>=*;CA5/>93D ;C?C-;C
;9A;9A9>C?DD6=A>CDB>+B>B3D%'BAD.><@?B?DD:=>>=<D4BAB<B8B?B3
7B2D9>97>[email protected]?C;CD6CA6=08CD<5?979D:C&6=AC8C27=?=23
,C<<=?=2D:5<[email protected]?;[email protected]".A<B:@
98,9A9:@6BD,.<[email protected]!9AB:@-?B?DB*B0>@[email protected];5/A9;C?
8.;C,C>@[email protected];B&3D7B>C,D;@[email protected]/BD(@[email protected]:@D4C0>C;=%
;@;B1".A<[email protected][email protected]>D'C0<C?=DA+.?D 6C>C:-=D2B:[email protected]@;@?
[email protected][email protected]>D'C0<C?=D#=>=*;CA5/>93D2B:[email protected]?DCA;=?;C?
;[email protected]?>@[email protected]?D5A6C<D4C7=?D65&>C?6=7=?;[email protected]@)B>@AB?
75A9>CA=?=D:C?=6>C;=1#=>=*;5A5/>[email protected]?7949?9?
;C?C-;CD;9A;9A9>C?D6=A>CACDB>B0<B?D75A979?93D%>C:CDB<B
C*=;C?D4C<=>[email protected]@<BA1D'BAB?)B7B3D49D?C7=>D4BADB<6B;CA;=A
<BD!9AB:@-:@D+$?;@A;B/BD6=A>CA=D+B2>@:@8B:5A1DC(9>D29A?C
B>@D!9AB:@-:@D6=AD+$?;@AB>B:[email protected]@<D<BD49DB<6B;CA=?D*B(B7B
*=<8=01D<B?)[email protected]=A>CA;CDB?7C?BD:CA;=8D8C>[email protected]@7B
5>8C7=D,C>B?;@3D+B2>@[email protected]:@[email protected]@<D:5<%[email protected]<>B?;@
:C?=6>C;=1% *CA7=?=23DB*B?;@[email protected]*=<CA3D:CDB>C*D*=<CAD:C
:B:@)@<D*=<CAD:CD+B:@)@<D*=<CA3D*5)9<DC:C<<C4=>CA=D*=<CA1
C?BD4B>;B/B8B2DB?7C?BD:CA;=8D8C>[email protected]@>@ABD*=<CA1D?7C?B
:CA;=8D8C>[email protected]@>@AB?BD+B2>@[email protected]?B?3DCAC8CD:C&6=A8C8C?=?
,B*4BAD8C?6=/=D:5<1D>C:D09;9A3D49D6=A>CA;CD7B>C,D6C0=?=:5A1
#[email protected]<[email protected]:BD<C?;=A8C7=?1D#57<5)CD".A<B:@
98,9AB:@6BD.<[email protected]>97>CACAC7=DC>C?;[email protected]:@6B
6CA6=0=>=AD<[email protected]>B:5A1D'BAD.><@?B?DD:=>>=<D4BAB<B
8B?B3D7B2D9>97>[email protected]?C;CD6CA6=08CD<5?979
:C&6=AC8C27=?=23D,C<<=?=2D:5<[email protected]?;C?
[email protected]".A<B:@D98,9AB:@6BD,.<[email protected]!9AB:@-?B?DB*B0>@[email protected]
;5/A9;C?D8.;C,C>@[email protected];B&3D7B>C,D;@[email protected]/BD(@[email protected]:@
4C0>C;=%%'9D6=A>CAD"[email protected]=A>CA-D;@?B:5A3D-CAC8C
:C&=>C8C21-D'@?B8D4B>;B/B8D<C;CA=:>CD4BADB>>BD76B,4CAC6
"@0<B>C6=-?=?3D7B>C,D<C*C<*=>=/=D:C&[email protected](BD:5<1
B>>BD76B,4CAC6D"@0<B>C6=-?=?D:C7C7=?CD4C<6=/=8=2;C3
$A+.6.?D5&@AC7:[email protected]>[email protected]:>@8D:C&8CD:@6<B7BD;@D:5<1
!C;@)@3DB76B,4CAC6D65&>CA3D;@/@A>@?;BABAD(@D!C:=?
'C04C<C?-CD79?CA3D49D<C;CA1DC7CD;=0=D4BADB0>@8B?DB*[email protected]
".A<B:@D98,9AB:@6BD,.<[email protected]<9>890D;9A98;C1
CA=?3D49?9?D,@7C4=?=D<B8D(@[email protected])@<D'B2B8
;@85<[email protected];@?D9>97>CACAC7=DC>C?;CD6CA6=08CD<5?979
5>79?1D".A<B:@D98,9AB:@6BD,.<[email protected][email protected]:@[email protected]
;@?D6CA6=08CD<5?979D5>79?D'93D4B2BDAC,C67=2
@;B:5A1%#=>=*;CA5/>93D4BAD4C0<[email protected]@)B?B?D!#-?=?
:C&=7=?;C<BD;@/B0B<>B<>@DB>+B>BD-?B?D49?;C?D75?AC<B
6C([email protected]>C)C/=:>CDB>+B>[email protected][email protected]?>CA=
7$:>@;B%CA=?3D"'-?B?D+.?;@[email protected][email protected]>;B/B?;@
98,9AB:@6DC><DCA6B7B-?B?D6C(A=D*5<DC*=<1DC<B8>@AD(@
!C()=>CAD.<[email protected]<D#9A9>9-?93D:C?BD,C<B8>@AB?D6C8C8=?=
;C>@6D'C<C?>=/=-?CD4C/>C8C<D;5/A9D4BAD5>C:D;@/B>;BA1
?C:C7C-:CD;CDC:<=A=;=A1D ?C:C7C-:CDC:<=A=D5>;9/9?9
,@A<@7D4B>B:5A1D!C:=?D'C04C<C?D;CD!C:=?D98,9A4C0<C?=
;CD ;C>@6D'C<C?=D;CD4B>B:5A1%% ?C:C7C-:CDC:<=A=D4BA
:C7C:=D&CA>[email protected]?65;[email protected]*[email protected]<3D;5/A9D4BAD5>C:D;@/B>%
;B:@?D#=>=*;CA5/>93D09?>CA=D<C:;@66B%!C:=?D'C04C<C?-=?
[email protected]<>BBD5>;91D-"#D+B4BD4BAD85;@>D<9AC>=83D ?C:C7C
;@/B0B<>B/BD:C&C>=8-D;B:5A1D"#[email protected],@AD7B:C7C>D&CA6B?B?
[email protected]>)B7BD(CA1DCA+=)=?D:C<C7=?;CD4BAD7B:C7BD&CA6B?B?
[email protected]>C4B>BAD8BDCA6B>B>@AB?3D7B:C7BD+$A.0>@ABD(CA;=A3
49?CD7C:[email protected]<CACA>CA=?=D(B);C?>CA=DB>@D(@ABA
>@A1D D&CA6B7B?B?D:C<=?=D5?CD9:+9?D<CACAD(@ABA3D'D&CA6B7B?B?
:C<[email protected]?CD9:+9?D<CACAD(@ABA1D'$:>@D4BADC;C>@6D8B
5>9AD ;C>@6BD<[email protected]>6BA3D:5<[email protected];@A1DC,CD$?)@3D<@?;B>@[email protected]
7$:>@;B<1DC<B8>@AD!C()=>CAD.<[email protected]<D#9A9>93D:[email protected]<>BB
#58B7:5?;CD+$A.0.>.A<@?D-*@<[email protected]<>BB3D569AC>=83
,C<[email protected]?C6=?=D7C/>C:C)C<3D,C<B8B?D6CAC7=2>=/=?=D(@
4C/=87=2>=/=?=D+.(@?)@DC>6=?CDC>C)C<D4BADC?C:C7C>
;@/B0B<>B<D:C&C>=8-D;@;B<1D-C:[email protected]<>BB8B2B
*@<[email protected]:@)@/B2-D;@;B>@A1DC?B3D7C8B8BD5>8C;=<>CA=?=D+$7
[email protected];B>@A1D'B23D7C8B8B:;B<DC8CD5?>CAD7C8B8BD;@/B>>@A1
-"@<>[email protected]*[email protected])@/[email protected]<C;[email protected];@[email protected]?B2
@;B?-3D4$:>@D4BAD;.0.?)@>@ABD(CA1%
Ekonomik ve siyasi istikrarın önemine değinen Başbakan Yardımcısı Babacan, "Bilseler ki Hükümet işin
başında, kontrol hükümette, Türkiye'nin sistemi bir bütün halinde gayet iyi çalışıyor, o zaman ekonomi açısından hiçbir problem yok. O zaman bizim yapmamız gereken en kısa zamanda bunu göstermek" dedi
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, "Fiyatlar, değerler düştü ama Türkiye'nin
geleceğine olan güven rakamlar da gösteriyor ki yerinde duruyor. Tabii ki gerekli tedbirlerimizi alacağız. Merkez Bankamız, Hazine,
bütün ekonomik birimler o günün gereği
neyse mutlaka yapacak" dedi. Babacan,
Kanal 7'de yayınlanan Başkent Kulisi
programında gündemdeki konulara ilişkin
soruları yanıtladı. Son dönemdeki
gelişmelere ilişkin "dış mihrak"
değerlendirmelerinin dayanağının sorulması
üzerine Babacan, Mayıs 2013'e kadarki
Türkiye'nin resmine bakıldığında, dünyada
büyük ses getiren mega projeleri açıklayan,
IMF'ye borcunu bitiren, ekonomik
göstergeleri çok iyi bir noktaya gelmiş,
demokrasi ve ekonomisiyle örnek bir ülkenin
görüldüğünü söyledi. Türkiye'de bazı
çevrelerin bundan rahatsız olduklarını ve
bazı çevrelerin, "varsın Türkiye kaybetsin,
bunlardan kurtulalım" anlayışıyla hareket
ettiğini dile getiren Babacan, dışarıda ise
bazı ülke ya da bunların içindeki bazı
yapıların Türkiye'nin başarısından,
etkinliğinden, küresel aktör gibi hareket
etmesinden rahatsız olduğunu
belirtti.Türkiye'nin savunduğu bazı
değerlerin uluslararası alanda bazı çevrelerin
çıkarlarını zedelediğini, Türkiye'nin
"demokrasi" dedikçe titreyen ülkeler
bulunduğunu ifade eden Babacan, böyle
dönemlerde içeride ve dışarıda hedefi olan
grupların ittifakının mümkün olabildiğini
söyledi. Babacan, bunun son 17 Aralık süreciyle sınırlı olmadığını, buna karşılık dış politikada sorunları azaltmaya, içeride 76 milyon
vatandaşı kucaklamaya çalıştıklarını
vurguladı. Babacan, "Parti ve hükümet olarak bir kimliğimiz var. Bu kimlik içeride,
dışarıda tescil edilmiş bir kimlik. Bu,
muhafazakar ama ayın zamanda dini konularda, etik konularda özel bir hassasiyeti,
duyarlılığı olan bir kimlik. Böylesine bir kimlikle yolsuzluğun yan yana anılması, buna
izin vermemiz mümkün değil" diye
konuştu.Başbakan Yardımcısı Babacan, "ElKaide ile ilişkisi olan bir hükümet" algısına
ilişkin soru üzerine, her alanda ilkelerle
hareket ettiklerini söyledi. Suriye'deki
muhalefetin organize olması, tek çatı altında
örgütlenmesi konusunda katkıları olduğunu
dile getiren Babacan, buna karşın yönetim
boşluğunun olduğu pek çok ülkede olduğu
gibi Suriye'de de El-Kaide gibi örgütlerin
zemin bulmaya başladığını ifade etti. Babacan, şunları kaydetti: "Muhalefetle olan bu
yakın çalışmamız, maalesef bu işi yüzeysel
bilenlere 'Türkiye Suriye'deki terör örgütlerine destek veriyor' gibi çok yanlış bir şekilde
algılandı. Muhaliflere sadece Türkiye değil,
Batı da başka ülkeler de destek veriyor. Bizim Suriye'yle 900 kilometrenin üzerinde
sınırımız var. Suriye ile komşuluk ve
kardeşlik ilişkimiz çok çok özel. Suriye
halkıyla olan bu gönül bağımız, oradaki terör
örgütlerine destek verdiğimiz anlamına
kesinlikle gelmez. Biz adı geçen terör örgütleriyle alakalı uluslararası terörle mücadele
kapsamında aktif bir şekilde çalışıyoruz.
İçeride ve dışarıda Türkiye hakkında olumsuz
propaganda yapan çevreler var. İçeride yolsuzlukla, dışarıda terör örgütlerine destekle
olabilecek ne kadar olumsuz sıfat varsa iktidar partisine bunu yakıştırmaya çalışıyorlar.
Bunların hiç birisi kalıcı olmaz. Eğer kendinizden eminseniz, doğru olanı yapıyorsanız
bunlara hiç takılmamak lazım. Başbakanımız
da bu iddiaları en kesin ifadelerle reddetti.
Kuşatılmış, çaresizlik gibi bir durum yok çok
şükür. Hedef olarak seçilmiş durumda olsak
da tüm bunları aşacak irade ve güce
sahibiz."Son birkaç haftadır yapılan tüm
analiz ve kamuoyu yoklamalarının halkın
sağduyulu olduğunu gösterdiğini belirten
Babacan, "Halkımıza sorulduğunda kimi anketlere göre yarısı, kimi anketlere
göre 3'te 2'si bunun bir komplo
olduğunu söylüyor.
Vatandaş durumu gayet
iyi anlamış. Yeter ki biz
dosdoğru olalım ve
doğruları bütün
samimiyetimizle
halkımızla
paylaşalım.
Halkımızın
desteği bizimle
olduktan sonra,
biz kendimizden
emin olduktan
sonra korkulacak
hiç bir şey yok.
Türkiye bunların
hepsini rahatlıkla
aşar" dedi.Ali Babacan, 2014'ün nasıl bir
yıl olacağına yönelik
soruyu yanıtlarken, pratikte
aldıkları tedbirlerle, yaptıkları ve
yapacakları yasal düzenlemelerle
hızlı bir şekilde gelişmeleri kontrol altına
alacakları söyledi. Ekonomi, piyasalar,
yatırımcılar açısından bir risk algısı varsa
bunun "Hükümetin kontrolü elinden kaçırma
kaygısına" dayandığını ifade eden Babacan,
şöyle konuştu: "Bilseler ki Hükümet işin
başında, kontrol Hükümette, Türkiye'nin sistemi bir bütün halinde gayet iyi çalışıyor, o
zaman ekonomi açısından hiçbir problem
yok. O zaman bizim yapmamız gereken en
kısa zamanda bunu göstermek. Biz işimizin
başındayız ama zaten öyle varsa bu
dönemde oluşan yanlış bir algı, böyle bir şey
yok. Yapılan atakların periyodu artık oldukça
uzadı, etkisi azaldı, tedbirlerimiz gayet iyi, işe
yaramaya başladı. Hem İçişleri Bakanımız,
hem Adalet Bakanımız, bizler de onlara
destek veriyoruz, birlikte çalışıyoruz.
Başbakanımızın güçlü iradesiyle orada
duruşu bu problemleri hızlı bir şekilde gündemden çıkaracaktır. Bunlar gündemden
çıktıktan sonra zaten ekonomiyle ilgili endişe
etmemek lazım." Başbakan Yardımcısı Babacan, 17 Aralık operasyonu sonrasında
yabancı sermaye hareketleriyle ilgili de şu
bilgileri verdi: "Bütün bu süreçte borsada ilk
2 haftada 300 milyon dolarlık bir çıkış olmuş
nette. O günden bugüne kadar 180 milyon
dolarlık da bir giriş olmuş hisse senedi
piyasasında. 5 haftanın toplamında sadece
120 milyon dolarlık nette çıkışımız var.
Konuştuğumuz rakam düşmüş değerlerle
224 milyar dolar. Yani binde 1'in yarı gibi bir
rakam. Alan-satan var ama nette Türkiye'den
çıkış hemen hemen yok. Fiyatlar, değerler
düştü ama Türkiye'nin geleceğine olan
güven rakamlar da gösteriyor ki yerinde duruyor. Tabii ki gerekli tedbirlerimizi alacağız.
Merkez Bankamız, Hazine, bütün ekonomik
birimler o günün gereği neyse mutlaka yapacak. Hassas ve dikkat edilmesi gereken bir
dönem ama ehil kadrolarımız var, hepsinden
önemlisi güçlü bir siyasi irademiz var. Biz bu
istikrarı tuğla tuğla inşa ettik 11 yıllık bir
dönemde. Bunun da kıymetini çok iyi
bilen bir iktidarız. Halkımızın
desteği ve sevgisiyle bu istikrar oluştu. Bunun elimizde
alınmasına mümkün değil
izin vermeyiz."Başbakan
Yardımcısı Ali Babacan,
"Koskoca devlet, 16.
büyük ekonomi, bir
savcı, bir hakim ve
bir grup polisin kendi hedeflerine, kendi
iç gündemlerine
dönük, iktidar partisini ve hükümeti
hedefleyen bir
hareket içine
girdiğinde bu
seyredilemez. Kimse de
kusura bakmayacak bu
konuda. Gereğinin mutlaka
yapılması lazım" dedi. Babacan, Kanal 7'de yayınlanan
Başkent Kulisi programında gündemdeki konulara ilişkin soruları
yanıtladı. Partilerine kurulduğu gün "AK"
Parti dediklerini vurgulayan Babacan, "Temiz, lekesiz, pırıl pırıl anlamlarına gelen bu kelime aynı zamanda bizim varlık sebebimizdir.
Siyasi hayatta ortaya çıkışımızda 2001 dönemine kadar Türkiye'nin yaşadıklarına aynı zamanda bir isyandır. AK Parti dönemi, temiz
siyasetin olduğu, mücadelede en ufak tavizin
verilmediği bir dönem olacaktır. Dolayısıyla
varlık sebebimizin olduğu bir konuda bir
müsamaha, bir tolerans söz konusu olamaz"
diye konuştu. Yolsuzluklar konusunda ne
gerekiyorsa yapılacağını, yargı sürecinin
başladığını vurgulayan Babacan, "Bu süreçte
kim hesap verecekse yargı karşısına çıkar.
Başbakanımızın bu konuda çok ağır ifadeleri
oldu. Bu çok iddialı bir duruştur. Kendinden
emin olmayan hiç kimse böyle ifadeler kullanmaz" ifadelerini kullandı.Yüzlerce belediyeye sahip olduklarını, çok büyük bir
teşkilatları bulunduğunu, 25 bakanlığı yönettiklerini anlatan Babacan, "Buralarda çalışan
herkesin, 3 milyon devlet memurunun yüzde
100 hatasız olduğu gibi bir iddiaya girmek
doğru olmaz. Dünyanın en büyük 16.
ekonomisinde kötü niyetli olanlar, kasıtlı ya
da kasıtsız hataya düşenler olabilir. Burada
tavizsiz bir duruş önemlidir. 'Varsa hatası
olan mutlaka hesabını verir' diyebilmek
önemlidir. Bu konudaki toleransın sıfır
olacağını da kabul etmek gerekir" dedi. Mali
suçlarla mücadele konusundaki çalışmalara
ilişkin de bilgiler veren Babacan, şunları kaydetti: "Mali suçlarla mücadelede 11 yılda yolsuzluk, sahtecilik ve ekonomik suçlarla ilgili
91 bin 687 operasyon yapılmış. Kaçakçılıkta
aynı dönemde 113 bin 545 operasyon
yapılmış ve 214 bin 615 kişi yakalanmış. Organize suçlarla mücadelede 2 bin 234 operasyonda 30 bin 570 kişi yakalanmış.
Narkotikte ise 123 bin operasyon yapılmış
259 bin kişi yakalanmış. Bu da sürekli olarak
mali suçların üzerine nasıl gidildiğinin en
önemli göstergesi. Bizim dönemimizde kendimiz görevlendirdiğimiz arkadaşlarla ilgili
suç duyurusunda bulunmuşuzdur. Somut bir
problem varsa anında üzerine gidilir, bu
konuda hiç endişeniz olmasın. Uluslararası
Şeffaflık Örgütü'nün şeffaflık endeksine göre
2002'de Türkiye en kötü üçte birlik gruptayken, 2012'de en iyi üçte birlik gruba
girmiştir. Bu tabii ki yeterli değil. Daha da
çalışmamız daha da yükselmemiz gerekiyor." Son dönemde Avrupa'dan gelen
eleştirilerin anımsatılması üzerine Babacan,
bu eleştirilerin daha çok yargı ile ilgili yapılan
HSYK düzenlemesi etrafında döndüğünü
söyledi. Devlet içerisindeki ortaya çıkan
yapılanmanın, yargı için oluşturulan
bağımsızlık sahasını biraz kendi amaç ve
hedeflerine doğru kullanmaya başladığını ifade eden Babacan, yargının bağımsız
çalışması gerektiğini ama bu bağımsızlığın,
yargının kendi içinde mini bağımsız devlet
anlamına gelmediğini belirtti. Bağımsız bir
yargının, kanunlar ve anayasa çerçevesinde
aynı zamanda tarafsız olması gerektiğini vurgulayan Babacan, "Bağımsızlık alanını kendi
gündemi ve kendi hedefleri doğrultusunda
taraflı kullanmaya başladığında birilerinin bir
şey yapması lazım.
Devlet içinde ayrı bir yapılanma, bu maalesef emniyet ve yargı tarafında da var, başka
diğer kuruluşlarda da var" dedi.Cemaatlerin
toplumsal yapının bir gerçeği olduğunu dile
getiren Babacan, bu yapının en önemli
gereğinin yardımlaşma, dayanışma ve iyi insan yetiştirme olduğunu söyledi. Türkiye
içinde ve dışındaki okullarda, hem pozitif bilimleri iyi öğretme gayreti hem de buradaki
çocukların sıhhatli bir İslam anlayışıyla
yetişmesi gayretleri olduğunu anlatan Babacan, şöyle konuştu:
"Dünyada özellikle 11 Eylül olayları
sonrasında İslam ve terör kelimesi bir arada
anılmaya başlandı. Aşırıcılık, radikallik ciddi
bir tehdit olarak algılanmaya başlandı. Böyle
bir ortamda, pozitif bilimlerin sağlıklı bir din
anlayışıyla bir arada öğretilmesi, günlük
yaşantısına da bu terbiyeyi yansıtan bir
gençliğin yetişmesi toplumsal yapımızı sağla
bir unsurdur. Bunun içindir ki yıllardır bu tür
çalışmalara destek verdik. 'Bu sistemden
geçen insanlar iyi yetişmiştir, yönü bellidir ve
sosyal ilişki ağı sebebiyle de yanlışın içine
düşmezler' düşüncesiyle hareket ettik. (AA)
SAYFA 15
SONDAKiKA GAZETESİ >>
15 SPOR
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
21Şubat
Ocak 2014
17
2013 Salı
Perşembe
Kulüpler Birliği toplantısında
şike kavgası
Türk futbolunun adil yönetilmediğini iddia eden
Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu, Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e tepki gösterdi.
K
Sercan Yıldırım ve
Volkan Şen Bursaspor'da
Bursaspor Başkanı Erkan Körüstan, Bursaspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Volkan Şen ve
Sercan Yıldırım'ın yeniden Bursaspor'a döneceğini söyledi.
Körüstan, Özlüce Tesisleri'nde antrenman sahasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Transferler hakkında bilgi veren Başkan Körüstan,
Sercan Yıldırım ve Volkan Şen müjdesini verdi.
oturup anlaşmaya çalışacağız. Trabzonspor ile de pek bir şey kalmadı
aramızda. Ufak tefek pürüzler var
onları da gidereceğiz. Sercan Yıldırım
ile ilgili Galatasaray'la da anlaştık gibi. Bu futbolcular Bursaspor'un yetiştirdiği, şampiyonlukta katkısı olmuş futbolcular. Onları Bursaspor'da
görmek hem bizi mutlu edecek, hem
Bursaspor taraftarlarını da mutlu
edecektir. Kendileri de Bursaspor'a
dönmekten büyük mutluluk duyacaklardır. Bugün bir de Manisaspor'lu Bekir Yılmaz'ın transferi söz
konusu. İkinci Başkanımız Rıdvan
Şen şuan Manisa'dalar, büyük bir ihtimalle o transferde bugün sonuçlanır. Bekir Ozan Has ismi geçiyor ama
o şuanda Gaziantepspor'un futbolcusu, onunla ilgili bir gelişme yok. Volkan'ı bonservisi ile alıyoruz, Sercan'ı
opsiyonlu veya kiralık olacak. Onun
anlaşmasını daha bitirmedik, bu akşamüzeri biter."
Başkan Körüstan, transfer sezonu
bitene karar başka transferler de
olabileceğini sözlerine ekledi.
(CİHAN)
ulüpler yasa tasarısı ve e-bilet uygulaması için Ankara’da bir araya gelen Külüpler Birliği Vakfı toplantısına şike gündemi damga vurdu. TFF Başkanı
Yıldırım Demirören ile Spor Genel Müdürü Mehmet
Baykan’ın da katıldığı toplantıya Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yapmış olduğu açıklamalar
gündeme oturdu. Yargıtay’ın son kararı üzerine gereğinin
yapılmasını isteyen Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile TFF Başkanı Demirören arasında, söz düellosu yaşandı. Sözlü tartışmanın ardından toplantıyı terk
eden Hacıosmanoğlu, çıkışta basın mensuplarına açıklamada bulundu. Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, her hangi bir tartışma çıkmadığını vurgularken
''Kulüpler Birliği toplatışında Türk futbolunun sorunlarını
konuşuyoruz. Kulüpler yasası ve e-bilet konusu görüşülüyor. Bu konularda tabi olduğumuzu gerek eski bakanımıza gerekse genel müdürümüze söylemiştik. Bizde Türk
futbolunun belli temellere oturmasını istiyoruz. Bütün getirilen kanunlara Trabzonspor olarak destekliyoruz zaten.
Bu toplantıya Spor Genel Müdürümü ve TFF Başkanı
Yıldırım Demirören’de katılıyor. Futbolla ilgili bugüne
kadar birçok yasalar çıktığını ifade ettik. Ama bunları uygulayacak adaletli bir sistem olması lazım. Eşit davranan
kurumlar lazım bize. Türk futbolunda şuan eşit ve adil kararlar alınmıyor. Bu önemli sorunları kulüplerin balkanlarının çözmesi gerektiğini daha önceki toplantılarda ifade
etmiştim. İlhan Cavcav tüm başkanları aradığını söyledi
ancak ne yazık ki Anadolu Kulüpleri dışında başkan düzeyinde katılım olmuyor. Bende bundan sonra katılmayacağım bizimde başkan yardımcılarımız toplantılara katılacak.'' dedi. Daha önceki toplantılarda bu konuları dile getirdiğinde Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz’ın kendisinin bu işlerin içerisinde olmadığını ve zan altında kaldığın söylediğini vurgulayan Hacıosmanoğlu, “Bizde
kendisini eskiden beri tanıyoruz. ‘Maç satan ailesini satar’
ifadesini kullanmıştı. Bu toplantıda da bunda rahatsız olduğunu ve Yargıtay’da yargılandığını söyledi. Federasyon
başkanı da bunun üzerine 'Bizde yeni delil olmadan yeniden yargılama yapamayız' dedi. Kendisi de 'Benim elimde deliller var ben size vereceğim' dedi. Her halde bizi
kastetti. Bende ona 'Bügün belgeleri ivedilikle federasyona vermeni istiyorum' dedim. Bizimde her hangi bir problemi varsa cezamızı çekmeye hazırız. Bekleyeceğiz ve
göreceğiz. Türk futbolunun adaletli temellere oturtulmasını ve yasaları uygulayacak adaletli insanlar istiyoruz.’’
şeklinde konuştu. CCAHNNH
2014 YILI KİT KARŞILIĞI NÜKLEİK ASİT SAPTAMA CİHAZI ALIMI
KAMU HASTANE BİRLİĞİ (GÜNEY) SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU
HASTANELERİ KURUMU
KONAK ATATÜRK SAĞLIK MESLEK LİSESİ ONARIM yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası
: 2014/5657
1- İdarenin
a) Adresi
: 1588 Sokak No:21 Çınarlı KONAK/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası
: 2324551500 - 2324614500
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği,türü ve miktarı
: 1 adet onarım
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.
b)Yapılacağı yer
: Konak/İZMİR
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe
başlanacaktır.
ç) İşin süresi
: Yer tesliminden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a)Yapılacağı yer
: İzmir İl Özel İdaresi Yapı İşleri ve İmar Daire Başkanlığı (1588 : Sok.No:21 ÇınarlıİZMİR)
b)Tarihi ve saati
: 30.01.2014 - 10:00
4.
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek
Odası Belgesi.
4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya
ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir
belge,
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya
ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde
bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları gösteren
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip
ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya
yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve dü
zenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2.
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.
Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından
az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.
Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık
bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğindeki BIII Grubu işler veya ihale konusu işi de içeren iş deneyim belgeleri
benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlıktır.
5.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.
İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.
İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.
İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası)karşılığı İzmir İl Özel İdaresi Yapı İşleri ve
İmar Daire Başkanlığı (1588 Sok.No:21 Çınarlı-İZMİR)(İhale dokümanı, doküman bedeli İzmir Vakıflar Bankası İzmir
Şubesi İl Özel İdaresi TR940001500158007293406328 IBAN nolu hesabına yatırıldıktan sonra İdarenin adresinden
satın alınabilir) adresinden satın alınabilir.
7.2.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8.
Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İzmir İl Özel İdaresi Yapı İşleri ve İmar Daire Başkanlığı (1588 Sok,No:21 Çı
narlı-İZMİR) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.
İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle
anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.
İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler
dir.
11.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.
12.
Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.
Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,0
Sondakika 21/1
Basın:680
2014 YILI KİT KARŞILIĞI NÜKLEİK ASİT SAPTAMA CİHAZI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
: 2014/5749
1-İdarenin
a) Adresi
: POLİGON MAHALLESİ 123/11 SOKAK NO: 6 35551 GÜZELYALI KARABAĞ
LAR/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası
: 2322323232 - 2322450639
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 1 KISIM 5 KALEM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartna
meden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri
: İ.K.Ç.Ü. ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ c) Teslim tarihi : SÖZ
LEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP, SİPARİŞ VERİLMESİNDEN İTİBA
REN 10 GÜN İÇİNDE İŞE BAŞLANIR.31.12.2014 TARİHİNDE İŞ BİTER.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GÜNEY GENEL SEKRETERLİĞİ İHALE SALO
NU POLİGON M. 123/11 S. NO:6 KARABAĞLAR/İZMİR
b) Tarihi ve saati :
18.02.2014 - 10:00
4.
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya
Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya
ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde
bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.
Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1.Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: İSTEKLİLER TEKLİFLERİNİ HÜAP ÜZERİNDE BULUNAN KİK
İHALE YAZILIM PROGRAMINDA HAZIRLAYARAK CD ORTAMINDA DOSYALARINDA BULUNDURACAKLAR
DIR. EKSİKLİĞİ HALİNDE TEKLİF DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.
Teklif edilen ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında,
1- İsteklilerin teklif ettikleri ürünlere ait Sağlık Bakanlığı İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kaydı bulunacak
tır.
2- Teklif edilen ürünlere ait; ürün barkod numarası ve firma tanımlayıcı veya bayi ise yetkili bayi barkod numarasını
içeren TİTUBB çıktısı sunulması zorunludur.
-Ürünlere ait TİTUBB numaraları teklif mektubunda belirtilecektir. Teklif edilen ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
kapsamında değil ise;
1- Teklif edilen ürünlere ait; “ürünlerin kapsam dışı olduğuna dair üretici beyanı”
2- Kapsam dışı ürüniü teklif veren imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler
3- Kapsam dışı ürünü teklif veren yetkili satıcı ise ; yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler,
4- Kapsam dışı bulunan ürünler için CE uygunluk beyanı/belgesi sunulacaktır.
4.4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamala
rı içeren doküman:
1- Teklif edilen cihazın; idarece hazırlanan teknik şartname maddelerine sırasına göre tek tek cevap veren, cihaz ve
kitlerin marka, model ve menşeinin belirtildiği, teknik şartnameye uygunluk belgesi verilecektir.Teknik şartnamede
istenilen özellikleri sağlamayan teklifler değerlendirilmeyecektir.
2- Teklif edilen cihaz ve kitlerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı
teknik bilgilerinin yer aldığı broşür, katalog, kullanım kılavuzu gibi teknik doküman sunulacaktır.
3- Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında; teklif edilen kit ile çalışılacak cihazların belirtilen şartlara uygunluğunu
teyit etmek amacıyla ihale komisyonu gerek gördüğünde firma tarafından demonstrasyonun (tanıtım) yapılabile
ceği ve nasıl yapılacağı ile ilgili belge sunulacaktır.
5.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7.
İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.
İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı 4 NOLU DSS’YE DOKÜMAN BE
DELİ YATIRILARAK KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GÜNEY GENEL SEKRTERLİĞİ SATIN ALMA BİRİMİ POLİ
GON M. 123/11 S. NO:6 KARABAĞLAR/İZMİR adresinden satın alınabilir.
7.2.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8.
Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar POLİGON M. 123/11 S. NO:6 KARABAĞLAR/İZMİR adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.
İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulu
nan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.
İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler
dir.
11.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.
12.
Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Sondakika 21/1
Basın:581
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de
"VOLKAN ŞEN BONSERVİSİ
İLE SERCAN KİRALIK"
Volkan Şen'in Bursa'ya geldiğini ve
görüştüklerini ifade eden Başkan Körüstan, şunları dile getirdi:
"Volkan Şen bugün geldi Bursa'da
KONAK ATATÜRK SAĞLIK MESLEK LİSESİ ONARIM
İZMİR ÖZEL İDARESİ YAPI İŞLERİ VE İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Uygulaması kapsamında 8. sınıf
öğrencilerinin katıldığı sınav sonuçları açıklandı. Öğrenciler ve veliler, sınav
sonuçlarını https://e-okul.meb.gov.tr adresinde yer alan e-Okul Veli Bilgilendirme
sayfasından görebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Birinci
Dönem Ortak Sınavların 28-29 Kasım 2013 ve mazeretinden dolayı söz konusu
sınavlara katılamayan öğrenciler için ise 14 -15 Aralık 2013 tarihlerinde yurt içi ve
yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirildiği belirtildi. (CİHAN)
21 Ocak 2014 Salı
www.sondakikagazetesi.com
1960'lı yıllarda Almanya'ya işçi olarak giden ve bu ülkeye yerleşenlerin Alman
vatandaşı çocukları ve torunları, son yıllarda artan "tersine göç"le Türkiye'ye
çalışmaya geliyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Almanya Masası
Koordinatörü Demiryürek, "Oraya göç edenlerin çocukları çalışmak için Türkiye'ye
geliyor ama arada ciddi fark var. Gelenlerin çoğu yüksek tahsilli gençler, gidenlere
baktığımızda babaları, dedeleri, daha çok ağır sanayi sektöründe çalışmışlar" dedi
7(4/5)5,6-. 0?UQYOQUUXSRXY=UMXTOX?OXYVHDVYJUXSXP
[email protected][email protected]
DJ<[email protected]>D9UW
[email protected]
@WSVUWSVTWYB>SWCY-. 0?UQYOQUUXSRXYVPVYIUPWYXSXKQTRXPV
XTUXHMXYLOXSQT<XY8ISPVOW?RWTY=UMXTOX?OXYVHDVYJUXSXP
BVRWTUWSVTYKXOQKQCY=UMXTOX?TQTYB>DMWTYPXGLUYWNMWRVAV
-.YOQUQTXYPXRXSYOXPUXHQPY #0YGVTVYGLURLF
3HDVYJUXSXPYBVRWTUWSVTYGVSYPQKMQYR>TKWYRWYDJALCY=U5
MXTOX?OXYOWSUWHMWOVYNWS<V:YWNNVFY7XHUXTBQDNXY9VPVT<V
@XNXT9YJUXSXPYXTQUXTY=UMXTOX?OXYOWSUWHWTUWSCYGLYIUPWTVT
@XNXTRXHUQAQTQYXURQFY3PVT<[email protected]<IYTWKVUY8ISPVOW
P>[email protected]
RQHQTRXYDXUQHMXOQYNWS<V:YWNNVPUWSVYOWSUWSYXSXKQTRX
8ISPVOWCY<XEV;YPJTLMXYOIPKWURVF
[email protected]=PSXGXY8J;ULULPUXSY7XHPXTUQAQ
=UMXTOXY(XKXKQY4JJSRVTXN>SIY3KMXVUY'WMVSOISWPCY==
ML:XGVSVTWCY-. 0?UQYOQUUXSRXYGXHUXOXTY=UMXTOX?OX
B>DITCYKJTYOQUUXSRXYNWSKVTWYR>TRIAITIYV6XRWYWNNVF
1XPQTYEXMXTUQYXSXHNQSMXRXCY0YGVTY<[email protected]
[email protected]
=UMXTOX?RXTY8ISPVOW?OWYBWURVAVTVYGWUVSNWTY'WMVSOISWPC
9+SXOXYB>DYWRWTUWSVTYDJ<LPUXSQYDXUQHMXPYVDVT
8ISPVOW?OWYBWUVOJSYXMXYXSXRXY<[email protected]*WUWTUWSVT
DJALYOIPKWPYNX:KVUUVYBWTDUWSCYBVRWTUWSWYGXPNQAQMQERX
GXGXUXSQCYRWRWUWSVCYRX:XYDJPYXAQSYKXTXOVYKWPN>SITRW
DXUQHMQHUXS9YRWRVF
'WMVSOISWPCYH>OUWYPJTLHNLY9,JTYR>TWMRWY8ISPVOWC
WPJTJMVPYXTUXMRXYVUWSUWRVFYJPYPIUNISUICYDJPYRVUVYJUXT
VTKXTUXSXYV:NVOXDCY>[email protected]
;VOXKXOUXYOX;QUXTYVHUWSCYGLYV:NVOX<QYBWSWPNVSRVFY7LYV:NVOXD
RXY=UMXTOX?RXTYBWUWTYBWTDYTI6LKUXYPXSHQUXTMXOX
DXUQHQURQFY2TY6XEUXYVN:XUXN5V:SX<XNYOX;NQAQMQEYIUPWCY=U5
MXTOXFY7LSXRXTYBWUWTYBWTDUWSVMVECY<VRRVYXTUXMXRX
P>;[email protected]>SIOJSF9Y
*WSVYR>TWTUWSWYGVSYXSXHNQSMXRXYKJSLUXTY9"WRWTYBWSV
R>[email protected]
DJALYPXNQUQM<QTQTCY9XNXTRXYJUMXY:[email protected]
[email protected]'WMVSOISWPCY9+SXRX
RJAMLHCYGIOIMIHCY:WSYXTUXMRXYJSXTQTYOWNVHNVSRVAVYGL
BWTDUWSVTY8ISPVOW?OVYNWS<V:YWNMWUWSVYBIEWUFY7VEYRWYIUPW
JUXSXPYDJPYBIEWUYVKNV6XRWYWRVOJSLE9YRWRVF
UWS<[email protected]>EIPIOJSFY7VEW
RWY"[email protected]
[email protected]*WUWTUWSCY=UMXTYPIUNISITI
NXTQRQPUXSQY[email protected]=UMXT<XYGVURVPUWSVYVDVTYBWTWURWY=UMXT
6VSMXUXSQTRXYOXYRXY=UMXTOXYVUWYDXUQHMXPYVKNWOWTY8ISP
[email protected];X?RXCY9KWSGWKNYRJUXHQM
:[email protected]?RWTYOJALTYB>DIT
OXHXTX<XAQ9YXUBQKQTQTYGLULTRLALTLTY:XNQSUXNQUMXKQYIEWS5
VTWY2SWTCY97>OUWYGVSYHWOYJUX<XAQTQYRIHITMIOJSLMFY=U5
MXTOX?RXTYTVNWUVPUVYVTKXTUXSCYDXUQHMXPYVDVTY8ISPVOW?OW
BWUVOJSFY=UMXTOXCYDJPYRWAWSUVYGVUBVYPXOGQTXYLASLOJSF
8ISPVOW?OWYBWUWTYVTKXTUXSCY#YOQUYBVGVYDXUQHNQPNXTYKJTSX
NWPSXSY=UMXTOX?OXYR>TIOJSUXSFY)WSYVPVYIUPWYRWYGLYRL5
SLMRXTY6XORXUXTQOJSF9Y2SWTCYBWUWTUWSVTCYVHY6QSKXNUXSQ
RQHQTRXYGVSXEY:XKSWNYGVSXEYRXYMX<WSXYVDVTY8ISPVOW?OVYNWS5
<V:YWNNVAVTVYRVUWYBWNVSWSWPCY9=OSQ<XYOXEYNXNVUVTRW
8ISPVOW?OWYBWUVOJSUXSFY)WSYHWOVYDJPYBIEWUYGLULOJSUXSFY+5
TLTYRXYWNPVKVYGLULTLOJS9YRWRVFY,JKOXUYMWROXYLEMXTQ
$.YOXHQTRXPVY/WUVTY!VTB>EYVKWYBWDWTYOQUY8ISPVOW?OW
[email protected]@WYTVKXTYXOQTRXTYGLYOXTX
3EMVS?RWYOXHXRQAQTQYGWUVSNNVF
=UMXTOX?RXYOXHXOXTYXVUWKVYVUWY8ISPVOW?RWPV
XPSXGXUXSQTQTCYGLYPXSXSQTXYDJPYHXHQSRQAQTQYXTUXNXTY!5
VTB>ECYH>OUWYPJTLHNLY9)[email protected];X?OXYBVNMWPYVK5
NWSPWTYKWTYTXKQUYJULOJSYRXY8ISPVOW?OWYBWUVOJSKLTYRWTVU5
RVFY7LTLCY6QSKXNYJUXSXPYB>SRIMFY&XTKQMQYRWTWMWPYVKNWR5
[email protected]*WSVYR>TMWOV
GVUWY;UXTUXRQMFY7LSXOXYBWURVAVTVERWYXKUQTRXYTWYPXRXS
DJPY=UMXTYJURLALTLELY6XSPYWRVOJSKLTLEFY=UMXT
KNXTRXSNUXSQOUXYWNSX6QTQEQYRWAWSUWTRVSMWOW
GXHUQOJSKLTLEFY=MXYXSNQPYIUPWUWSVYGVSGVSVOUW
[email protected]
EJSUXTRQMFY=UMXTOXYDJPYRX:XYRVKV;UVTUVFY,XXNY.?RX
GXHUXOXTYVHWY:WSPWKY#YPXUXY-0YPXUXYBWUVOJSRLFY7LSXRXYVKW
.F0CY-0F00YBVGVYVHWYBWUVOJSUXSFY+TXYRXYXUQHNQMYXSNQPFY=5
MXYOVTWYRWYKXXNY.?RXYVHWYGXHUQOJSLMF9
[email protected]=PSXGXY8J;ULULPUXSY7XHPXTUQAQ
3EMVSY7>UBWY4JJSRVTXN>SIYQSXNY1XURQEYVKWY=UMXTOX?RXT
3EMVS?WYR>TWTY8ISPYP>[email protected]
KJSLTUXSQTQYD>EIMITWYO>TWUVPY9*WSVY'>TWTUWS9YXRQOUX
XORXYWTYXEYGVSYPWEYNJ;UXTNQYRIEWTUWOW<WPUWSVTVYPXORWNNVF
*11&
"İki ülke de bu durumdan faydalanıyor"
=UMXT58ISPY8V<[email protected],XTXOVY+RXKQY3EMVSY7ISJ
(IRISIYTXUY2SWTYRWYHLTUXSQYXTUXNNQ
[email protected]@WSKVNWYMWELTUXSQ
DXUQHMXPYVDVTY8ISPVOW?OWYBWUVOJSFY7LTUXSQTYKXOQKQYGVT5
!
! !
Türkiye son yılların en kurak kışını yaşıyor. Ülkedeki bir çok kış turizm
merkezinde kar sıkıntısı yaşanıyor. Erzurum Palandöken'deki oteller,
sahip oldukları amatör ve profesyonel 21 pistte suni karlandırma ile
yerli ve yabancı turistler ile kayak severlere hizmet sunuyor
0575 NXNVUVY>T<WKVTRWYJNWUYKX:V;[email protected]>TWNV<VUWSV
[email protected]/XUXTR>[email protected]
@WYOXGXT<QYNLSVKNYPXSYPXUQTUQAQTQTY0YKXTNVMWNSWOVYGLURLAL
/XUXTR>PWT?RWYPXOXPYOX;[email protected]
2TYKJTYGVSYXOY>T<WYPXSYOXAQHQTQTYOXHXTRQAQY/XUXTR>PWT?RW
;VKNUWSYKLTVYPXSUXYPX;UXTRQFY,Q<XPUQAQTYWPKVY$#YVUWYYRWSW<W
[email protected]
JUMXKQYOIEUWSVYBIURISIOJSF
PİSTLER KARLI
/JUXNYWTXVKKXT<WY+NWUY*WTWUY(IRISIY7JSXY4XMGWSYVUW
XTXRLY+NWUY*WTWUY(IRISIYMWSY=PDXCYIUPWRWPVYRVAWS
PQHYNLSVEMYMWSPWEUWSVTRWYOXHXTXTYPXSYKQPQTNQKQTQTY2SEL5
SLM?RXYGLULTMXRQAQTQYPXORWNNVFY,LTVYPXSUXTRQSQUMQH
;[email protected]<QYNLSVKNUWSWY:[email protected]
[email protected]=PDXCY9/XUXTR>PWT?RWPVYPXOXPY;VKN5
UWSVTVYKLTVYPXSUXTRQSRQPFY&LXTRXYIUPWRWYPXOXP
OX;QUXGVUW<WPYNWPYNLSVEMYMWSPWEVY/XUXTR>PWTFY$-Y;VKNNW
BW<[email protected];QUXGVUVOJSFY,>MWKNSWYNXNVUVTRW
GINITYMVKX6VSUWSVMVEVYWTYBIEWUYHWPVURWYXAQSUXMXPYVDVT
:XEQSUQPUXSQMQEQYNXMXMUXRQPF9YRWRVF4XOXPYVDVTY3KNXTGLU?RXT
2SELSLM?XYBWURVAVTVYGWUVSNWTYXAUXY7LULNYVUWY*XEEWY2SDVUC
92SELSLM?RXYGLULTMXPNXTYMLNULOLEFY/[email protected]
8ISPVOW?RWYRVAWSYPXOXPYMWSPWEUWSVTRWYPXSYGLULTMXRQAQ
VDVTY2SELSLM?LYNWS<V:YWNNVPFY)WSPWKVY/XUXTR>PWT?RWYPXOXP
OX;MXOXYGWPUVOJSLEF9YV6XRWUWSVTVYPLUUXTRQFY2SELSLMUL
[email protected]
=:MWNY'WMVS<VYVKWCY9ELTYOQUUXSYOLSNYRQHQTRXYOXHXRQMFY/X5
UXTR>PWT?VYOWTVYPWH6WNNVPFY7LSXRXY$-Y;[email protected]@W
OXGXT<[email protected];MXPYVDVTY2SEL5
SLM?XYGWPUVOJSLEF9YRVOWYPJTLHNLFY*!"1#&
! !
!
!! !
1.687463EMVS%VTY-#YVUDWKVYVDVT
GWUWRVOWYGXHPXTYXRXOUXSQTQYGWUVSUWRVF
7IOIPHW:VSY7WUWRVOWYGXHPXTYXRXOQY7VTXUV
1QURQSQMCY7XHGXPXTYW<W;Y8XOOV;
2SRJAXT?UXYGVSXSXOXYBWURVPNWTYKJTSXYGINIT
[email protected]
4XOXY8WSMXUY+NWU%RWYNJ;UXTNQYRIEWTUWRVF
([email protected];UXTNQC
GXKQTXYPX;XUQYOX;QURQFY1QURQSQM%QTY;XSNVUVUWSW
KWKUWTMWKVTRWTYKJTSXYVUDWYGXHPXTUXSQC
[email protected]
[email protected]
[email protected]
B>SIHWSWPYGWUVSUWRVF
=U6XGWNVPYJUXSXPYVUWSUWOWTYB>SIHMWUWS
KJTL<LTRXY=4Y/XSNV%TVTY3EMVS?RWYXRXOQYGW5
UVSUWTWTYVUPYVUDWKVY=UVXAXYJURLFY&LYXTRXY1WTV
&XPSXTY7WUWRVOWY7XHPXTQYJUXTY3GSX:VM
2N:WMY1JSLUMXEYXRXOYB>KNWSVURVFY=UVXAX?RX
GVSY>T<WPVYR>TWMYGWUWRVOWYGXHPXTUQAQYOX;XT
@WY$00.?RXYKWDVMVY8LSBLNY+ALE?XYPXSHQ
PXOGWRWTY8XTKLY4XOX?TQTYXRXOYB>KNWSVUMWKV
GWPUWTVOJSRLF
KARABAĞLAR GERGİNLİĞİ
4XSXGXAUXS%RXY"W<V;Y4XUPXTYVKMVTVT
XDQPUXTMXKQTQTYXSRQTRXTYNWHPVUXNNXTYNW;PV
BWURVFY4XSXSQTYXSRQTRXTYKXUJTRXTYDQPXTY3UDW
7XHPXTY1XSRQM<QKQY=SV6Y=UNQTWSCYGXAQSXSXPC
=:GX;[email protected]
;WRWTYVTMWYVKVMYXRXOYOX;QURQFY7LTLYPXGLU
WNMWMVEYMIMPITYRWAVUFY/XSNVOWYGVSYPWEYGVUW
BWUMWOWTYGVSYVKMVTYXRXOYB>KNWSVUMWKVYRJASL
RWAVUFYRWRVF
AK PARTİ’NİN BELİRLENEN
16 İLÇE ADAYI
1248-8 3GSX:VMY2N:WMY1JSLUMXECY
382+86)XKXTYE<XTCY
38/',)'7 (W:MWNY4WSNVHCY
38/78(2' 3KMXVUY,XSQCY
3578086)XKXTY&X:VTCY
35/)8- [email protected]
3+7,+8 3U:XTY4XOXCY
3%86!WMVUY&WGJOCY
5 056(LKNX6XY!WTBWSCY
4-246=RTXTY1QUMXECY
4(424 =:MWNY'XARWUWTCY
+86,XUV:Y2MSLUUX:Y4WUWHCY
845047 4WSWMYX:SVY7XOPXUMQHC
.878$8-287 "W<V;Y4XUPXTCY
.878$%7%,6)IKWOVTY=UNQTCY
.50828 8 =SV6YALSULF
*!"1#&
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
2 161 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content