close

Enter

Log in using OpenID

Ders İçerikleri

embedDownload
Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Ders İçerikleri
BUS 101 Introduction Business
Administration
Compulsory
(3,0,5)
İşletmeye Giriş
Basic concepts of the business administration such as the evolution of
management and administrative sciences, corporation and the relation between
its environment, mergers and acquisitions, categorizing companies by form of
law, the place corporation establishment, the functions of management,
subjects and concepts of organization theory.
İşletme yönetimin temel kavramları, örneğin işletme ve yönetim bilimlerinin
evrimi, şirket ve çevresi ile olan ilişkileri, birleşmeler ve devralmalar, şirketlerin
kanuni olarak sınıfandırılması, şirket kurulumu, yönetim fonksiyonları,
organizasyon teorisinin konu ve kavramları.
MAT 151 Calculus I
Compulsory
(3,0,5)
Matematik I
This course is an introduction to the concepts and methods of calculus. It
covers topics including functions, limit, diferentiation rules, extrema and
optimization problems, indefnite and defnite integral, applications and
fundamental theorem of calculus.
Bu ders öğrencilere analiz dersinin temel kavramlarını vermeyi amaçlamaktadır.
Ders içeriği fonksiyonlar, limit, türev kuralları, optimizasyon problemleri,
integral gibi konuları içermektedir.
MAT 152 Calculus II
Compulsory
(3,0,5)
Matematik II
This course is the complementary of Calculus I. It covers topics including
sequences, infnite series, power series, vectors, lines in space , Lagrange
multipliers and double integrals with applications.
Bu ders Matematik I dersinin tamamlayıcısı durumunda bir derstir. Ders içeriği
olarak seriler, sonsuz seriler, kuvvet serileri, vector gibi konuları içermektedir.
ECO 101 Introduction to Economics I
Compulsory
(3,0,6)
İktisada Giriş I
This course is an introductory microeconomics course. It covers topics
including demand and supply, theories of consumer behaviour and frm
behaviour, market structures, efciency, distribution and optimality, and factor
market.
Bu ders giriş seviyesinde bir mikroekonomi dersidir. Dersin içeriği arz ve talep,
tüketici teorisi, frma teorisi, piyasa yapıları, etkinlik, dağılım ve optimal denge
ve factor piyasaları gibi konuları içerir.
ECO 102 Introduction to Economics II
Compulsory
(3,0,6)
İktisada Giriş II
This course is an introductory macroeconomics course. It covers topics such as
national income and employment, measurement of national income, infation,
fscal policy, monetary policy, and balance of payments.
Bu ders giriş seviyesinde bir makroekonomi dersidir. Dersin içeriği milli gelir ve
istihdam, milli gelirin ölçülmesi, enfasyon, maliye politikası, para politikası ve
ödemeler dengesi gibi konuları içerir.
IIT 151 Introduction
Technologies
to
Information Compulsory
(2,1,5)
Introduction to computers, computer history, hardware, software, operating
systems, networks, internet, ubiquiotous computing, introduction to MS Word,
editing and formatting texts, tables, fgures , charts, referencing, ,introduction
to MS Powerpoint, editing and formatting slides, tables, fgures , charts,
animations, multimedia appliactions.
Bu ders giriş seviyesinde bilgisayar, bilgisayar tarihi, donanım, yazılım, işletim
sistemleri, ağlar, internet, MS Word, tablo, şekil, grafk yapma ve değiştirme,
MS Pwerpoint slaytları yapma ve değştirme ve animasyon, multimedya
uygulamalarıdır.
LAW 151 Introduction to Law
Compulsory
(3,0,5)
Introduction, basic terminology and concepts of the law, foundations and
sources of law, legal systems, codifcation, application of law and
interpretation, classifcation of law and legal systems, national and
international law, constitutional law, administrative law, personal relations,
family law (of succession), legal entities, property and ownership, rights and
liabilities.
Bu ders giriş seviyesinde hukukun temel terminolojisi ve içeriklerini, hukukun
kaynaklarını ve legal sistemlerini, uygulama ve yorumlarını, sınıfandırmasını,
ulusal ve uluslararası hukuku, medeni hukuku, aile hukukunu, tüzel kişi hak ve
sorumluluklarını içerir.
LAW 251 Commercial Law
Compulsory
(3,0,5)
Scope of commercial law, commercial transactions between business entities,
law of business enterprise, commercial provisions and activities, commercial
enterprises, commercial disputes, commercial transactions, assignment,
commercial papers (drafts, checks, notes), merchants and the status of the
persons assisting merchants, namely commercial representatives, brokers,
commercial middleman and agents, trade mark, unfair competition, commercial
notebooks,running-account
Ticaret Hukuku, ticari faaliyetleri konu alan bir hukuk dalıdır. Ticari faaliyetlerle
ilgili olarak üretimle tüketim arasındaki sürece konu olurken, diğer yandan da
üretimin ve tüketimin kendisini de konu alır. Bu dersteki amaç ticaret hukuk
alanındaki öğrencilere eğitim yaptırmak, bu yolda onların bilgi ve becerilerini
arttırmaktır.
ECO 233 Statistics I
Compulsory
(3,0,5)
İstatistik I
This course will familiarize students with the rudiments of statistical theory and
ready them for efective academic and professional practice in the process of
statistical research. Primary topics include basic theorems of probability,
independent and joint events, conditional probability, discrete probability
distributions, and normal distributions.
Bu ders öğrencilere istatistik teorisinin temel kavramlarını öğretmeyi
amaçlamaktadır. Dersin içeriği temel olasılık teorileri, koşullu olasılık, bağımlı
ve bağımsız olaylar, normal dağılım gibi konuları içermektedir.
ECO 234 Statistics II
Compulsory
(3,0,5)
İstatistik II
This course provides further theoretical background of statistical methods, and
emphasizes the importance of its real economic life examples. This course
mainly covers principles of point estimation, techniques of estimation,
hypothesis testing, comparison tests for independent and paired samples,
regression, correlation, and analysis of variance.
Bu ders öğrencilere daha ileri seviye istatistiksel metotları vermeyi amaçlayıp
ekonomik uygulamalarını öğretmeyi hedefemektedir. Dersin içeriği nokta
tahmini, tahmin teknikleri, hipotez testi, regresyon, korelasyon ve varyans
analizi gibi konuları içermektedir.
BUS 203 Management and Organization
Compulsory
(3,0,5)
Yönetim ve Organizasyon
Basic concepts and theories of management, historical development of
management, theories of organization, environmental relations, transition to
new organization and management models, authority concept, power concept,
responsibility concept, environment-technology-organization relations, various
management forms, introduction to strategic management.
Yönetimin temel kavramları ve teorileri, yönetimin tarihi gelişimi, organizasyon
teorileri, çevresel etkileşimler, yeni organizasyon ve yönetim modellerine geçiş,
otorite kavramı, güç kavramı, sorumluluk kavramı, çevre-teknolojiorganizasyon ilişkileri, çeşitli yönetim şekilleri, stratejik yönetime giriş.
BUS 301
Principles of Marketing
Compulsory
(3,0,5)
Pazarlama İlkeleri
Introduction to marketing and the marketing environment. marketing tools and
strategies, marketing research, sales forecasting, segmentation, targeting,
positioning, consumer and organizational buyer behavior, marketing
information, planning components of a marketing mix, product, price, place,
promotion,
Pazarlamaya giriş, pazarlama ortamı, pazarlama araçları ve stratejileri,
pazarlama
araştırması,
şatış
tahminleri,
segmentasyon,
hedefeme,
konumlanma, tüketici ve örgütsel alıcı davranışları, pazarlama bilişimi,
pazarlama karışımının bileşenlerinin palnlanması, ürün, fyat, yer ve
promosyon.
ITF 311 International Marketing
Compulsory
(3,0,5)
Uluslararası Pazarlama
This course aims to present growing importance of international marketing,
economic, political/legal, cultural aspects of international marketing,
international trade environment, social and cultural environments, international
marketing research, segmentation, targeting and positioning in international
markets, product, price and place decisions in international markets, sourcing
strategies (exporting and importing), global market entry strategies, strategic
elements of competitive advantage in international markets, leading,
organizing and controlling the international markets.
Bu dersin amacı gelişen uluslararası pazarlamanın önemini, uluslararası
pazarlamanın ekonomik, politik, legal ve kültürel yönleri, uluslararası ticaret
çevresi, sosyal ve kültürel çevre, uluslararası pazar araştırmaları,
segmentasyon, uluslararası pazarlarda hedef ve pozisyon belirleme, ürün, fyat,
konum kararları, kaynak stratejileri (ithalat ve ihracat), global pazarlara giriş
stratejileri, uluslararası pazarlarda rekabet üstünlüğü sağlayacak stratejik
elemanlar, yön verme, uluslararası pazarları organize ve kontrol etme
konularını sunmaktır.
BUS 201 Financial Accounting I
Compulsory
(3,0,5)
Finansal Muhasebe I
Introduction to basic concepts and principles of accounting; recording business
transactions and year end adjustments, preparation of trial balance, balance
sheet and income statement; opening and closing the accounts; detail analysis
of major accounts: cash, receivables, inventory (including inventory valuation
methods).
Muhasebenin temel kavram ve prensiplerine giriş, muhasebesel işlemleri kayda
alma, yıl sonu düzeltmeleri, mizanın hazırlanması, bilançonun hazırlanması,
gelir tablosunun hazırlanması, açılış ve kapanış hesapları, önemli muhasebe
hesaplarının detayları: kasa, alacak hesapları, stok (stok değerleme yöntemleri)
BUS 206 Organisational Behavior
Compulsory
(3,0,5)
Örgütsel Davranış
Individual behavior, personality, perceptions, attitudes, motivation and
emotions, interpersonal relationships and intergroup relations in organizational
settings, leadership, team processes, communication and confict, concept of
organization, organisation’s climate, culture and change, conceptual tools for
analyzing and understanding behavior, improvement of individual, group and
organizational performance and the manager’s role.
Bireysel davranış, kişilik, algılar, tutumlar, motivasyon ve duygular, örgütsel
düzenlemelerde bireyler arası ilişkiler ve gruplar arası ilişkiler, liderlik, takım
çalışmaları, iletişim ve çatışma, örgüt kavramı, örgütün iklimi, kültür ve
değişimi, davranışı anlamak ve çözümlemek için kavramsal araçlar, bireysel,
grup ve örgütsel performasnın geliştirilmesi ve yöneticinin rolü.
ITF 304 Trade Financing
Compulsory
(3,0,5)
Ticaret Finansmanı
Trade risk and assessment, methods of payment, bonds, guarantees and
standby letters of credit, currency risk management, export credit insurance,
trade fnance alternatives, terms of payment
Ticaret riski ve değerlendirmesi, ödeme şekilleri, bonolar, kredi notları, risk
yönetimi, ihracat kredi garantisi, ticaret fnansman alternatiferi
BUS 204 Research Methodology
Compulsory
(3,0,5)
Araştırma Yöntemleri
Overview of research and its methodologies, induction and deduction, literature
review, selecting and defning a research problem, conducting the research,
case study, questionnaire survey, experiment design, writing research reports
and thesis, writing research proposals.
Araştırma ve yöntemlerine genel bir bakış, tümevarım ve tümdengelim, literatür
taraması, araştırma sorusunun tesbiti ve tanımlanması, araştırmanın
yürütülmesi, vaka çalışması, anket taraması, deney tasarımı, araştırma raporları
ve tez yazımı, araştırma tekliferinin yazılması.
ITF 303 Capital Markets
Compulsory
(3,0,5)
Sermaye Piyasaları
This course examines several aspects of the global capital markets, including
private and public fnancial intermediaries, domestic and global security
markets, organized exchanges for stock and bond securities trading, and
capitalization structure. It also pay attention to the mechanics of the buyside/sell-side, the role of investment bankers and brokers, the underwriting
process, various types of fnancial securities and derivatives, and other topics
that are timely to today’s global markets.
Bu ders global sermaye piyasalarının çok değişik tarafarını incelemeyi
amaçlamaktadır. Özel ve kamu fnansal aracıları, yerel ve küresel menkul
değerler piyasası, hisse senedi ve tahvil ile ilgili organize piyasalar gibi konular
dersin ana kavramlarıdır. Bunun yanında yatırım bankalarının rolü, çok farklı
fnansal menkul değerler ve türev ürünler dersin içerikleri arasındadır.
ITF 305
Corporate Finance
Compulsory
(3,0,5)
Kurumsal Finans
introduction to fnancial management and its functions, historical evolution of
fnance, time value of money, ınterest calculations, annuities, fnancial analysis,
analysis techniques, breakeven analysis, fnancial planning and control, cash
budget, statement of fund fows, working capital management, risk and
proftability, short term fnancing, medium term fnancing, bank loans, credits
from sellers, leasing, forfaiting, portfolio theory and its relevance to real
investment decisions
Finansal yönetime ve fonksiyonlarına giriş, fnansın tarihi gelişimi, paranın
zaman olarak değeri, faiz hesapları, tahviller, fnansal analizler, analiz
teknikleri, başabaş noktası analizleri, fnansal planlama ve kontrol, nakit
bütçesi, fon akışlarının beyanı, işletme sermayesi yönetimi, risk ve karlılık, kısa
vade fnans, orta vade fnans, banka kredileri, satıcılardan alınan kredi, leasing,
ifas, portfolio teorisi ve gerçek yatırım kararları ile olan ilişkisi.
ITF 403 International Political Economy
Compulsory
(3,0,5)
Uluslararası Politik İktisat
The course introduces the major theoretical models of international political
economy and the available empirical evidence. It covers topics including
perspectives on international political economy, structures of international
political economy, states and markets, and transnational problems and
dilemmas.
Bu ders uluslararası politik iktisada ilişkin temel teorik modelleri vermeyi
amaçlamaktadır. Bunun yanında uluslararası politik iktisadın yapısı, devletler ve
piyasalar, milletler üstü problemler ve ikilemler gibi konuları da içermektedir.
ITF 309 Export- Import Management
Compulsory
(3,0,5)
İthalat- İhracat Yönetimi
Exporting, importing and countertrade; basic rules of international trade, types
and conditions of delivery and payment, preparation and evaluation of related
documents (agreements, proforma and commercial invoices, certifcate of
circulation, certifcate of origins, package list, insurance policies) free zone,
export and import fnancing; production, outsourcing and logistics operations;
managing of international value chain; fnancial operations in international
business, organization of foreign trade departments, government incentives,
sample case studies.
İthalat, ihracat ve karşılıklı ticaret, uluslararası ticaretin temel kuralları, teslimat
ve ödeme şekilleri tipleri ve koşulları, ilgili doküman hazırlıkları, İthalat, ihracat
fnasmanı,uluslararsı işletmelerde fnasal işlemler, yabancı ticaret bölümlerinin
örgütlenmesi, hükümet teşvikleri, basit örnek olay çalışmaları.
ECO 334 Money, Banking and Financial
Compulsory
Institutions
(3,0,5)
Para, Bankacılık ve Finansal Kurumlar
The course introduces alternative approaches to international money, fnance
and banking. Whilst the emphasis is on policy questions, theory postulations
and empirical evidence will be referred to frequently. The course is planned to
cover some topical issues including i) International monetary regimes, ii)
Exchange rate determination theories and evidence, iii) Alternative exchange
rate regimes and policies, iv) Banking system: risks and regulation, v) The
international experience with currency and banking crises, vi) Turkish fnancial
system: Issues, risks and regulation, vii) Monetary policy in fnancially open
economies with special reference to Turkey.
Bu ders uluslararası fnans ve bankacılığa ilişkin temel kavramları vermeye
amaçlamaktadır. Dersin içeriği uluslararası para rejimleri, döviz kuru
belirlenmesi, farklı döviz kuru rejimleri, bankacılık sistemi, döviz ve bankacılık
krizleri ile ilgili uluslararası tecrübeler, Türk fnansal sistemi, açık ekonomilerde
para politikası gibi konuları içermektedir.
ITF 312 International
Transportation
Logistics
and
Compulsory
(3,0,5)
Uluslararası Lojistik ve Ulaşım
Introduction to logistics and the supply chain, the supply chain management
concept, demand management, transportation management, models for
design, control, operations and management of SCM systems distribution
center, warehouse, and plant location, order management and customer service
procurement, international logistics, logistics information systems.
Bu ders, uluslararası lojistik ve arz zinciri, arz zincir işletim konsepti, talep
yönetimi, ulaşım yönetimi, dizayn modelleri, kontrol, SCM sistemlerinin işletimi,
ambarlar, tesis yerleşimi, sipariş yönetimi, uluslararası lojistik ve lojistik bilgi
sistemleri gibi konuları içermektedir.
BUS 310 Strategic Management
Compulsory
(3,0,5)
Stratejik Yönetim
Introduction to strategical management, the context of managing strategically,
interaction and harmony, internal and enviromental concepts, external analysis
and internal analysis, functional strategies, competitive strategies, corporate
strategies, international strategies, cases in strategic management
Stratejik yönetime giriş, stratejik yönetimin içeriği, etkileşim ve uyum, içsel ve
çevresel kavramlar, dış analizi ve iç analizi, işlevsel stratejileri, rekabet
stratejileri, kurumsal stratejiler, uluslararası stratejiler, stratejik yönetime ilişkin
örnek vakalar
ITF 403 International Political Economy
Compulsory
(3,0,5)
Uluslararası Politik İktisat
The course introduces the major theoretical models of international political
economy and the available empirical evidence. It covers topics including
perspectives on international political economy, structures of international
political economy, states and markets, and transnational problems and
dilemmas.
Bu ders uluslararası politik iktisada ilişkin temel teorik modelleri vermeyi
amaçlamaktadır. Bunun yanında uluslararası politik iktisadın yapısı, devletler ve
piyasalar, milletler üstü problemler ve ikilemler gibi konuları da içermektedir.
ITF 405 Quantitative decision making
Elective
techniques
(3,0,5)
Kantitatif (Niceliksel) Karar Verme Teknikleri
Introduction to decision making, decision making process, multiple attribute
decision making, noncompensatory decision making methods, scoring
methods, TOPSIS, ELECTRE, Median Ranking Method, Analytic Hierarchy Process
(AHP), Analytic Network Process (ANP), Delphi Method
Karar verme, karar verme süreci, birden fazla nitelige karar verme,
noncompensatory karar verme yöntemleri, puanlama yöntemleri, TOPSIS,
electre, Medyan Sıralama Yöntemi, Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS), Analitik Ağ
Süreci (ANP), Delphi Yöntemi
ITF 404 Business ethics
Compulsory
(3,0,5)
İş Etiği
Introduction to ethics, moral issues in business or organizational context,
ethical theories and application in business environment, ethical conformance,
global and local values, ethics in international business.
İş Etiğine giriş, işletmelerde veya örgütsel hayatta etik konular, etik teorileri ve
iş ortamında uygulamaları, etik uygunluk, küresel ve yerel değerler, uluslararası
iş ortamlarında etik.
ITF 409 Economic Policy
Elective
(3,0,5)
İktisat Politikası
This course will cover contemporary policy issues in economic literature. The
topics will include current economic problems, and public policies, fscal policy,
infation, unemployment and distribution of income. Selected reading will be
given by the instructors.
Bu ders iktisat literatürüne ilişkin son politika gelişmeleri incelemektedir.
Dersin içeriği mevcut ekonomik problemler, maliye politikası, enfasyon,
işsizlik, ve gelir dağılımı gibi konuları içermektedir.
ITF 413 Portfolio analysis
Elective
(3,0,5)
Portföy Analizi
This course aims to present introduction to portfolio management process,
investment policy statement, managing individual investor portfolios,
managing institutional portfolios, capital markets expectations, asset
allocation, fxed income portfolio management, equity portfolio management,
alternative investments portfolio management, risk management in portfolio
management, execution of portfolio decisions, monitoring and rebalancing,
evaluation of portfolio performance, global investment performance standards.
Bu ders, portföy yönetimi sürecine giriş, yatırım politikası, bireysel
yatırımcıların portföy yönetimi, kurumsal portföy yönetimi, sermaye piyasaları
beklentileri, varlık dağıtımı, sabit getirili portföy yönetimi, sermaye portföy
yönetimi, alternatif portföy yönetimi, risk yönetimde portföy yönetimi, portföy
kararlarını yerine getirme, portföy performansının ölçülmesi, dengelenmesi ve
değerlendirilmesi, global portföy yatırım standartları konularını sunmayı
amaçlar.
BUS 425 Enterprise resource planning
Elective
(3,0,5)
Kurumsal Kaynak Planlaması
Introduction to ERP, historical evolution of ERP, ERP modules, business process
analysis and business process re-engineering, systems diagraming and process
mapping, enterprise-wide information integration, ERP implementation models,
information strategy planning, case studies
Kurumsal Kaynak Planlamaya giriş, Kurumsal kaynak planlamanın tarihsel
gelişimi, kurumsal kaynak planlama modülleri, iş süreçleri analizi ve iş
süreçlerinin iyileştirilmesi, sistemleri diagramlama ve süreç haritalama, kurum
çapında bilgi entegrasyonu, kurumsal kaynak planlama uygulama modelleri,
bilgi stratejisi planlama, vaka çalışmaları
ITF 417 International negotiation
Elective
(3,0,5)
Uluslar arası müzakereler
Introduction to negotiation, types of negotiations, key concepts of negotiation,
preperations for negotiataion, cultural confusion, negotiaition skills, politeness
and integrity, deception and coercive methods as a norm of negotiation tactical
negotiation, body language; diplomacy and tact: barriers to aggrement,
relationships, notice of local cultures and customs, gender diferences, blocs
and alliances; electronic negotiation, mediation and arbitration.
Müzakereye giriş, müzakere çeşitleri, müzakerede ana kavramlar, müzakere
için hazırlık, kültürel kargaşa, müzakere becerisi, nezaket ve bütünlük,
müzakere yöntemleri olarak yanıltma ve zorlama, taktik müzakere, vücut dili,
diplomasi ve incelik: anlaşmada engeller, ilişkiler, yerel kültürler ve
geleneklerin önemi, cinsiyet farklılıkları, bloklar ve ittifaklar, elektronik
müzakere, arabuluculuk ve tahkim
ITF 313 Business
Entrepreneurship
Development
&
Elective
(3,0,5)
İş geliştirme & Girişimcilik
Introduction to the concept of entrepreneurship, entrepreneurial perspective,
creating and fnancing new venture; commercializing innovations derived from
research and technology development, business plan organizational plan,
marketing
plan source of capital, opportunity analysis, informal risk;
international entrepreneurship opportunities going public, ending venture
Girişimcilik kavramına giriş, girişimci bakış açısı, yeni bir girişim oluşturma ve
bunun fnansmanı, , araştırma ve teknoloji geliştirmeye dayalı yeniliklerin
ticarileştirilmesi, iş planı, organizasyon planı, pazarlama planı, sermaye
kaynağı, fırsat analizi, resmiyet harici diğer riskler, uluslararası girişimcilik
fırsatları, halka arz, girişimi sonlandırma
ITF 421 Consumer behavior
Elective
(3,0,5)
Tüketici Davranışları
Introduction to consumption, consumer and consumer behavior concepts,
external factors (cultural, social) of consumption, internal factors (personal,
psychological) of consumption, process of decision making, consumer behavior
models, adoption of innovation, resistance to innovation, case studies.
Tüketim, tüketici ve tüketici davranışı kavramları, tüketimi etkileyen dış
faktörler (sosyal, kültürel), tüketim, tüketimi etkileyen içsel faktörler ( kişisel,
psikolojik), karar verme süreci, tüketici davranışı modelleri, yeniliğin
benimsenmesi, yeniliğe direnç ve örnek vaka çalişmaları
ITF 423 Maritime Transportation
Elective
(3,0,5)
Deniz Taşımacılığı
This course aims to present introduction to maritime transport, importance of
maritime transport in global trade, applicable international laws, regulations
and treaties, basic personnel security, procedures and policy, cargo screening
equipment, liner service companies, freight charges, analyzing the operations
of sea shippers and vessel owners, container transportation, port management.
Bu dersin amacı deniz taşımacılığına giriş, deniz taşımacılığının uluslararası
ticaretteki önemi, uygulanabilir uluslararası hukuk kuralları, regülasyonlar ve
anlaşmalar, temel personel güvenliği, prosedür ve politikalar, kargo
görüntüleme ekipmanları, lineer servis şirketleri, taşıma giderleri, deniz
nakliyecileri ve gemi sahiplerinin operasyon analizleri, konteyner taşımacılığı ve
liman yönetimi ile ilgili genel bilgileri sunmaktır.
ITF 425 Risk management
Elective
(3,0,5)
Risk Yönetimi
Introduction to risk management concepts, risk management tools and
techniques, the design and implementation of risk management practices, risk
management theories and practices, loss control, loss fnancing, and intemal
risk reduction mechanisms.
Risk Yönetimi kavramları, risk yönetimi araçları ve teknikleri, risk yönetimi
yöntemlerinin tasarımı ve uygulaması, risk yönetimi teori ve uygulamaları, kayıp
kontrolü, kayıp fnansmanı ve uluslararası risk azaltma mekanizmaları,
ITF 306 E- commerce
Compulsory
(3,0,5)
E- Ticaret
Introduction to e-business and e-commerce, types of e-business,
technological challenges of conducting e-business; innovative business models
in electronic commerce; e-business strategy, e-business implementation,
business process change management, digital platforms of B2C and B2B trade;
guidelines for website usability; internet marketing and advertising; search
engine optimization and search engine marketing for proftability; web
statistics and analytics; security issues on the internet, web accessibility.
E-iş ve e-ticaret, e-iş türleri, teknolojik yeniliklerin-işe uygulamaları, elektronik
ticarette yenilikçi iş modelleri, e-iş stratejisi, e-iş uygulama, iş süreci değişim
yönetimi, B2C ve B2B ticarette dijital platformlar, web sitesi kullanımı için
ilkeler, internette pazarlama ve reklam, arama motoru optimizasyonu ve karlılık
için arama motoru pazarlaması, web istatistik ve analizi; internete dair
güvenlik sorunları, web erişilebilirliği.
ITF 419 Auditing
Elective
(3,0,5)
Denetim
Introduction to auditing and basic terminology, auditing function, standard of
auditing, auditing reports, audit risk and audit planning, performing and
integrated audit, tools to gather audit evidence, auditing revenue, audit of
acquisition, audit of cash and other liquid assets, audit of long term liabilities,,
evidences, internal auditing system, assets, liabilities, auditing of income
statement, completing the audit, case
Denetimin temel kavramları, denetim raporları, denetimin işlevi, denetim
standartları, denetim raporları, denetim riski ve planlama, performans ve
entegre denetim, denetimde kanıt toplamak için araçlar, denetim gelirleri, satın
alma denetimi, nakit denetim ve diğer likit mülklerin denetimi, uzun vadeli
borçların denetimi, deliller, iç denetim sistemi, mülkler, borçlar, gelir
tablosunun denetimi, denetimin tamamlanması, vaka takdimi
ITF 407 Project management
Elective
(3,0,5)
Proje Yönetimi
This course aims to present introduction to project management, basic
leadership concepts, foundation principles of project management, the cycle of
initiating, planning, executing, monitoring, and closing a project, defning the
Project entities, planning process, scheduling and estimating, controlling the
project, project team formation, measuring progress, solving common project
problems, enterprise project management, project portfolio management,
requirements engineering, case studies.
Bu dersin amacı proje yönetimi, temel liderlik kavramları, proje yönetimi
prensiplerinin kurulması, proje teşvik, planlama, uygulama, değerlendirme ve
bitiş süreçleri, proje bileşenlerinin tanımı, planlama süreci, program ve tahmin,
proje kontrolü, proje ekibi, ilerlemeyi ölçme, ortak proje problemlerinin
çözümü, proje yönetim girişimciliği, proje portföy yönetimi, gereklilikler ve
vaka çalışmaları ile proje yönetiminin bileşenlerini sunmaktır.
ITF 408 Analysis of Financial Statements
Elective
(3,0,5)
Finansal Tabloların Analizi
This course aims to present basic topics in fnancial reporting, balance sheet,
income statement, cash-fow statement, interpreting the fgures in fnancial
statements, such as the balance sheet, income and cash Flow statements,
short-term liquidity, forecasting and Proforma analysis, capital structure and
solvency, return on invested capital, proftability analysis, earnings-based
analysis and valuation, fnancial statement analysis, investments, fnancial
planning and analysis
Bu ders, fnansal raporlamada temel konular, bilanço, gelir tablosu, nakit akım
tablosu, fnansal tablolardaki fgürleri yorumlama, kısa vadeli likidite, planlama
ve proforma analizi, sermaye yapısı ve ödeme gücü, karlılık analizleri, sermaye
yeterliliği, değerleme ve kar tabanlı analizler, fnansal tablo analizleri,
yatırımlar, fnansal planlama ve analizleri konularını sunmayı amaçlar.
ITF 410 International Human Resource
Elective
Management
(3,0,5)
Uluslararası insan Kaynakları Yönetimi
Introduction to personnel management, job design, employment, selection and
training of personnel, career development, employee-employer relations,
incentives, wage and salary administration, compensation and benefts,
performance appraisal and discipline in organizations; current developments in
human resources management abroad and in Turkey.
Personel yönetimine giriş, iş tasarımı, işe alma, personel seçimi ve eğitimi,
kariyer geliştirme, işçi-işveren ilişkileri, akları ynteşvikler, ücret ve maaş
yönetimi, tazminat ve sosyal haklar, örgütlerde performans artışı ve disiplin,
Türkiye’de ve dünyada insan kaynakları yönetiminde son gelişmeler.
ITF 412 Monetary Economics
Elective
(3,0,5)
Para Ekonomisi
This course provides an introduction to monetary theory, to the efects of
monetary variables on the macroeconomic system, the role of the Central Bank
and the conduct of monetary policy. Subjects covered include the nature and
function of money, classical monetary theory, neutrality of money, theories of
the demand for money, the transmission mechanism of monetary policy,
including theories of nominal rigidities and the Phillips curve.
Bu ders para teorisine giriş dersidir. Para değişkenlerinin makroekonomik
sisteme etkilerini, Merkez Bankası’nın rolünü ve para politikasının uygulanışını
incelemektedir. Dersin içeriği paranın fonksiyonu, klasik para teorisi, para nötr
olması, para talebi teorileri, para politikasnın geçiş mekanizması gibi konuları
içermektedir.
ITF 414 Monetary Economics
Elective
(3,0,5)
Para Ekonomisi
This course provides an introduction to monetary theory, to the efects of
monetary variables on the macroeconomic system, the role of the Central Bank
and the conduct of monetary policy. Subjects covered include the nature and
function of money, classical monetary theory, neutrality of money, theories of
the demand for money, the transmission mechanism of monetary policy,
including theories of nominal rigidities and the Phillips curve.
Bu ders para teorisine giriş dersidir. Para değişkenlerinin makroekonomik
sisteme etkilerini, Merkez Bankası’nın rolünü ve para politikasının uygulanışını
incelemektedir. Dersin içeriği paranın fonksiyonu, klasik para teorisi, para nötr
olması, para talebi teorileri, para politikasnın geçiş mekanizması gibi konuları
içermektedir.
ITF 416 Career Management
Elective
(3,0,5)
Kariyer Yönetimi
This course aims to present defnition and dimension of career, career
planning, traditional and contemporary perspectives on careers, factors that
impact the career choice,careeer management models and application, selfrecognition, process of individual career decision, concept of career
development, goals and programs of career development, stages of career
development, contribution of organization in career development process,
career consulting.
Bu ders, kariyerin tanımı ve bölümlendirilmesi, kariyer planlama, kariyerle ilgili
geleneksel ve çağdaş bakış açıları, kariyer seçimini etkileyen faktörler, kariyer
yönetim modelleri ve başvuru, kendini tanıma, bireysel kariyer karar süreci,
kariyer gelişimi kavramı, kariyer gelişim programı ve hedeferi, kariyer gelişimi
adımları, organızasyonun kariyer gelişimine katkısı, kariyer danışmanlığı
konularını içerir.
ITF 420 Industrial Economics
Elective
(3,0,5)
Endüstriyel Ekonomi
This course examines the structure, conduct, and performance of frms by
studying analytic models of imperfect competition and strategic (game
theoretic) interaction among frms, determinants of industrial structure, and
the process of entry and entry deterrence. The main subjects include
monopoly and price discrimination, vertical arrangements between frms,
transactions costs and contract design, game theoretic models of frm
behaviour, collusive arrangements, strategic entry deterrence by pricing,
investment, and product diferentiation.
Bu ders eksik rekabet, frmalar arasında stratejik etkileşim, endüstriyel yapının
belirleyicileri gibi konuları çalışarak frmaların yapısını ve performansını
incelemektedir. Ders içeriği tekel ve fyat ayrımcılığı, frmalar arası dikey
anlaşmalar, kontrat dizaynı, oyun teorisi modelleri, stratejik giriş caydırmacılığı
ve ürün farklılaştırması gibi konuları içermektedir.
ITF 422 Financial Derivatives
Elective
(3,0,5)
Finansal Türev Araçlar
This course deals with the derivatives markets and analyzes how derivatives
markets work. It also includes the pricing of various derivatives including
options, forward, swaps, and forward contracts.
Bu ders ile türev piyasaları tanıtma ve türev piyasaların nasıl çalıştı konusunda
bilgi vermek amaçlanmıştır. Ayrıca bu ders; opsiyon, forward, swaps ve forward
sözleşmelerini de içeren farklı türev araçlarının fyatlandırmasını da içerir.
ITF 424 Fundamental Analysis
Elective
(3,0,5)
Temel Analiz
This course deals with the valuation of equity securities using fundamental
analysis. The tools covered in this course consist of valuation models including
discounted dividend, cash fow, abnormal earnings and economic proft. The
emphasis is on the role of fnancial statements in equity valuation.
Bu ders temel analiz yönetmiyle hisse senedi fyatlamasını öğretmeyi
amaçlamaktadır. İskonto edilmiş temettü, nakit akımı, ekonomik kar gibi
kavramlar dersin ana konularıdır. Dersin ana teması hisse senedi fyatlamasında
fnansal tabloların rolünü incelemede olacaktır.
ITF 428 Leadership
Elective
(3,0,5)
Liderlik
Defnition of leadership, leadership models, trait approach, skills approach,
style approach, situational approach, contingency theory, path-goal theory,
leader-member exchange theory, transformational leadership, authentic
leadership, team leadership, psychodynamic approach, culture and leadership,
leadership ethics,
Liderliğin tanımı, liderlik modelleri, özellik yaklaşımı, beceri yaklaşımı, stil
yaklaşımı, durumsal yaklaşım, koşul bağimlılık teorisi, amaç-yol teorisi, liderüye değişimi kuramı, dönüşümcü liderlik, otantik liderlik, takım liderliği,
psikodinamik yaklaşım, kültür ve liderlik, liderlik, liderlik etiği
ITF 430 Turkish Economy
Elective
(3,0,5)
Türkiye Ekonomisi
This course starts with overall structure of the Turkish economy. It examines
the role of government and the evolution of economic policy. It also gives an
attention to main sectors; agriculture, industry, services.
Bu ders Türkiye ekonomisinin genel yapısı, ekonomi politikalarının gelişimini ve
devletin rolünü incelemektedir. Bunun yanından tarım, sanayi ve hizmet sektörü
gibi temel sektörleri de incelemeyi amaçlamaktadır.
ITF 411 Investment Management
Elective
(3,0,5)
Yatırım Yönetimi
This course aims to present basic principles of investment, introduction to
securities, securities markets and investment strategies, security analysis,
portfolio management, related legal order concerning investment, the
preparation of investment projects, asset allocation decision, asset selection
decision, operation and evaluation from an economic perspective, operation
and evaluation from a technical perspective, portfolio execution, the efects of
subsidies on the investment projects, monitoring investment projects.
Bu ders, yatırımın temel prensipleri, menkul kıymetlere giriş, menkul kıymet
piyasası ve yatırım stratejileri, menkul kıymet analizi, portföy yönetimi,
yatırımla ilgili hukuksal işlemler, yatırım projelerinin hazırlanması, varlık
dağıtım kararları, varlık seçim kararları, ekonomik bir perspektiften operasyon
ve değerlendirme, teknik bir perspektiften operasyon ve değerlendirme, portföy
oluşturma, sübvansiyonların yatırım projelerine etkileri, yatırım projelerinin
gözlemlenmesi konularını içerir.
ITF 427 Econometrics
Elective
(3,0,5)
Ekonometri
This course provides the theoretical foundation of econometrics. It covers
topics including classical ordinary least squares (OLS) analysis, statistical
inference in simple and multiple regression, test of hypotheses, dummy
variable regressions, and specifcation error analysis.
Bu ders öğrencilere ekonometrinin teorik temellerini vermeyi amaçlamaktadır.
Dersin içeriği OLS analizi, basit ve çoklu regresyonlarda istatistiksel yorumlama,
hipotez testleri, kukla değişkenler gibi konuları içermektedir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
20
File Size
117 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content