close

Enter

Log in using OpenID

buradan

embedDownload
ToC.
AFYONKARAⅡ ISAR VALILIGI
II MilF Eこ itim PIidirliiこ i
10/10/2014
Sayl :90380401/604/4474179
Konu:Attonkarahisar'da Dcgerlerimizi Anlatlyorllz ProJesi
KAYMAKANILIGINA
(1190 Milli Ettitim Miidiirli言
■)
MttDも RLUG前
ilgi:a)18/09/2014 tarihli vc 4025572 saylll Valilik C)lllru
b)10/10/2014 tarihli ve 4465878 saylh Valilik 0111ru
2014‐ 2015Eこ itim‐ 0言 rctim ylllnda ilimiz genelindeki her dcrece ve■
rdcki okullarda
uyg」 aFllnaSl ilgi(⇒ Valilik Olllru ile uyglln gOrtilen ADAP(Afyonkarahisar'da
DeЁerlerimizi Anlatlyorllz Pr● cSi)ka7psamlnda; 15/10/2014 car,amba gttli Suleyman
Dcllnirel Fcn Lisesi Konfcrans Salonunda sene ba,l hazlrllk toplantlsl yapllmasllun uygun
gё rtilduЁ iine
dair ilgi(b)Valilik Olllru ili§ ikte gё nderilmi§ tir.
BilgileHnizi ve Okulllnllz/119enizce ilgi(b)Valilik Oluru dottrultusllnda harckct
edilerek
ekte
gё nde五len tabloda belirtilen
toplantl takvilni
doЁ
rultusunda hazlrhk
toplantlslna katlllmln saЁ lallllnasl hususllnda;
Gerettini
nemle
ё
rica ede五
m.
Metin YALcIN
Vali a.
1l Milli Ettitim mudiirii
EKLER:
1‐
Ilgi(b)Valilik 0111ru(lsyf)
2‐
Toplantl Takvimi(l syf)
DAGITIⅣ I:
17 119c Kaymakarnl屯 lna
Merkez ve merkeze ba言 1l resmi Anaokullarl resmiん
okul lniidiirliikle五 ne
ヽ4EBBIS Bё liimiinc(Web sitesinde yaylnlarmak iizcrc)
zel
Ilkokul,Ortaokul,Lise vc lDengi
Kararnan Mah・ Karalnan i§ mcrkczi 4.Kat
Mcslcki vc Teknik EEitimHiZmctlcri
Elcktronik Ag:_.的 On.meb.gov.tr‐
E‐ poゞ
Tell(0272)2137603… 180/165
Faks:(0272)2137605
a [email protected]廿
Bu ewak guvenli elektronik imza ile imzalanmtgtrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden9c9d-5lcd-3c2f-a3b5-ca26
kodu ile teyit edilebilir
ToC.
AFYONKARAHISAR VALILIGI
II MilF Eこ itim ⅣIidirli言 讚
10/10/2014
Sayl :90380401/604/4465878
Konu:Attonkarahisar'daDetterlerimizin Anlatlyoruz ProieSi
VALiLiK MAKAMINA
llgi:18.09。 2014 tarihli ve 4025572 say11l Valilik C)lllru.
2014-2015 Ettitim‐ Oこ retim ylllnda ilimiz genelindeki her derece ve turdeki Okullarda
uygulanmasl ilgi Valilik Onayl ile uygun gёriilen ADAP (Attonkarahisar'da Deこ erlerimizi
Anlatlyoruz ProieSi)kapSamlnda;
Merkez ve merkeze btth reSmi anaokullarl ile resmi/ё
zel ilkokullardan,proieden SOrumlu bir
ёまetmenin;i19elerimizden ise proie faaliyetlerini koordine etmek ve 1l Yuriitme Kurulu
ile ileti,imi sa量 1枷 ak iizere proieden sOrllmlu bir sube Mudurii ile l19c Milli EEitim Midiirlittunce
belirlenecek bir okul mudiirii ve bir ё
まetmenin katlllml ile 15 Ekim 2014 car,arnba gttlu saat
idareci ile bir
10:00'da Siileyinan Demirel Fen Lisesi Konferans Salonunda;
Merkez ve merkeze baこ 11 0rtaOkullarlmlz(lmam Hatip Ortaokullarl dahil)ile liSe ve dengi
okullarlmlzdan ise proieden SOrLImlu bir idareci,bir 6色
retmen ve bir ё
ttrencinin katlllml ile yine 15
Ekim 2014 car,alnba giinu Suleymall Demirel Fen Lisesi Konferans Salonunda saat 14:00'te sene
ba,l hazlrhk toplantlsl yapllmasl;
Her iki toplantlya P"je Yuriitme Kurulu Uyelerinin katllmasl,toplantlya katllan idareci,
ё
ttretmen ve ё
まenCilerin
toplantl suresince gё revli‐ izinli sayllmalarl, i19elerimizden katllan
personeHerin yolluk ve yevmiyelerin 6245 Saylll Harclrah Kanunu 9er9eVesinde 2014 mali ylll biit9e
kanllnunun ilgili tertibinden kllrmlarinca
ёderlmesi
miidiirliittiimiizce uygun gё riilnlektedir.
Makamlarinlzca da uygun g6riillnesi halinde tensiplerinize arz ederiin.
Metin YALcIN
ll Milli EEitim Mudurii
OLUR
10/10/2014
Akgiin CORAV
Vali a.
Vali Yardlmclsl
EKI:1lgi Valilik 0111ru(l sayfa)
Karalnan Mah Karalnan is merkez1 4 Kat
Megeに vc
Tcktlk Etttml Hizlnalc五
Elektonik Aζ www aケ On mcb govtr‐
E‐ posta meslckitdbikc」 [email protected] goV●
Aynntili bil」
19in:Y DUZCU‐ scf
Tel:(0272)2137603・ 180/165
FaksI(0272)2137605
Bu ewak gilvenli elektronik imza ile imzalanmrgtrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenae33-d5d3-3d84-al
a0-7cc5 t oou it" t"uir
"al"urt,.
15/10/2014 cARsAMBA GUNU SULEYMAN DEMIREL FEN LISESINDE YAPILACAK
ADAP(AFYONKARAⅡ iSAR:DA DECERLERiMiZi ANLATIYORUZ PROJESi)
TO LANTIS NA AIT TAKVIIⅦ DIR
OKUL VE
KURUⅣ ILAR
KATILACAK PERSONELLER
NIlerkez ve merkeze
PrOieden sOrumlu l ldareci
baこ1l resmi
lёま etmen
TOPLANTI
TARIHI
SAAT
15/10/2014
10:00
Praeden sortmlu l ldareci
10:00
lё まetmen
15/10/2014
llkokuHar
Salonu
Stileyman Demirel
Fen Lisesi Konferans
Salonu
Praeden sorumlu l subeⅣ
llgeler
1 0kul Miidiiru
Merkez ve merkeze
Praeden sorumluHdareci
baこ1l Resmi/ё zel
10こ 甲tmen
10:00
Iudiirii
15/10/2014
10鷺 nci
Praeden sorumlu l ldareci
КSmi/iizeHise
ve dengi okullar
10ま etmen
14:00
15/10/2014
Siileyman Demirel
Fen Lisesi Konferans
15/10/2014
Siileyman Demirel
Fen Lisesi Konferans
Salonu
14:00
1 0ttnci
尿
1=︱就
Ortaokullar
Merkez ve merkeze
Stileyman Demirel
Fen Lisesi Konferans
Salonu
10購 tmen
baこ 1l
Stileyman Demirel
Fen Lisesi Konferans
Anaokunarl
ゝ江erkez ve merkeze
baこ 1l ESmiん zel
YER
Salonu
NOT:Prtte Yuritme Kurulu Uyeleriher iki toplantlyada
rd
M
Miidiin
Karallnan Mah.Karalnan is mcrkczi 4.Kat
Meslcki vc Teknik EttitimHiZmctleri
Elcktronik Ag:_.ご yOn.mcb.gOv.tr‐
E¨
Aynntlll bilgi 19in:Y.DUZCU‐ scf
Tel:(0272)2137603‐ 180/165
Faks:(0272)2137605
posほ mcdckitekllikeg■ im03cmCb.gov.廿
Bu ewak giivenli elektronik imza ile imzalanmrqtrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden9c9d-51
cd-3c2f-a3b5-ca26 toau ile tevit edilebilir
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
164 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content