close

Enter

Log in using OpenID

lixil 5. uluslar arası üniversiteler mimarlık yarışması

embedDownload
LİXİL 5. ULUSLAR ARASI ÜNİVERSİTELER MİMARLIK YARIŞMASI
İ.T.Ü. MİMARLIK FAKÜLTESİ EKİBİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK YARIŞMA
. Yarış a ı ko usu ve kapsa ı :
LIXIL Corporation Research Institute ve Shinkenchiku-sha’ ı iş irliği de gerçekleşe ek olup, apı
da ış a ı Ke go Ku a & Asso iates ola ve LIXIL J“ Fou datio tarafı da düze le e Lixil 5.
Uluslar Arası Ü iversiteler Mi arlık Yarış ası’ nda, İ.T.Ü.’ ü temsil edecek ekibin belirlenmesini
hedefle e İ.T.Ü. Mi arlık Fakültesi içi arış adır.
Seçilen eser, adı geçe uluslar arası arış a a katıl ak üzere
Mart
’de “hi ke hiku-sha
Co.’ a tesli edil iş ola aktır. Uluslar arası arış a so u u da katılan tüm okullardan seçilecek üç
ekip, her iri de
ir öğreti ü esi ile iki öğre i ekipte er ala ak şekilde
Nisa
’de
çalış aları ı Tok o’da su a aklardır. Bu aşa ada iri i seçile ekipte iki öğre i, u gula a
projeleri i hazırla ak üzere iki a Tok o’da bulunacaktır. U gula a Ağustos – Kası
arası da
gerçekleştirile ektir. Biri i gelen projeye 15 000 $, seçile diğer iki projede her iri e
$, diğer
uluslar arası katılı ları her iri e de 1 500 $ ödül verilecektir.
Kışları soğuk ve sert geçe Taiki ho’da, u sert doğa ı
i arlığı ve aşa tarzı ı getire ile eği
olu lu ö ler de vardır. Meka ik siste lere da alı ol a a sürdürüle ilirlik esaslı aklaşı lar her
yörede olduğu gi i Taiki ho içi de u gu çözü ler sağla a ilecektir. Bu lar arası da, antomuzu
gi iş olarak ıldızlarla dolu gök üzü ü izle ek, sı ak sau ada çok soğuk ir göle atla ak, kaplı alar,
gi ileri sa ıla ilir. Taiki ho’da zorlu koşulları
a ı sıra su u güzelliği ve eşil ala lar ö e
taşı aktadır. Açıkla a tü özellikleri gözö ü de ulu durarak Taiki ho’daki doğal çevre i olu lu
özellikleri ile hissettire ek he e a veri i ir apı tasarla ası iste ektedir.
Tasarla a ak apıda irkaç kişi i iki-üç gü kala ağı düşü üle ektir ve i şaat ali eti
aş a a aktır. Ö erilerde erel/doğal alze eler ile irlikte apa alze eler de kulla ıla ilir.
$’ı
Yarış a ılara verile ek ola LIXIL I ter atio al U iversit Ar hite tural Co petitio
Ne t
Generation Sustainable House in Taiki-cho, House for Enjo i g the Harsh Cold adlı dokü a da
elirtile te a, içerik ve veriler arış a içi esas alı a aktır.
. Yarış aya katıl a koşulları :
İ.T.Ü. Mi arlık Fakültesi öğreti
ü esi ve öğre ileri de oluşa ekipler oluşturul alıdır.
Ekiplerin lisans, yüksek lisa s ve/ve a doktora sevi esi de öğre ileri içere ek şekilde organize
edilmesi tavsiye olunur.
İ zalı ka ıt for u u doldurularak tesli
edil esi gerek ektedir.
. Jüri üyeleri :
Prof.Dr. “i a Mert ŞENER
İ.T.Ü. Mi arlık Fakültesi Deka ı, öğreti
Prof.Dr. Belkıs ULUOĞLU
İ.T.Ü. Mi arlık Fakültesi öğreti
ü esi
Prof.Dr. Gül Koçlar ORAL
İ.T.Ü. Mi arlık Fakültesi öğreti
ü esi
Doç.Dr. Gülşe AYTAÇ
İ.T.Ü. Mi arlık Fakültesi öğreti
ü esi
Y.Doç.Dr. M. Cem ALTUN
İ.T.Ü. Mi arlık Fakültesi öğreti
ü esi
Ahmet ÖZGÜNER
Y.Mimar, O.D.T.Ü.
Cem SORGUÇ
Mimar, M.S.Ü.
ü esi.
. Raportör :
Sevgi TÜRKKAN
İ.T.Ü. Mi arlık Fakültesi araştır a görevlisi
. Yarış a takvi i :
Yarış a ı ila ı
Ka ıt ol a süresi so u
Soru sorma süresi sonu
Cevapları a ı la ası
Aralık
5 Ocak 2015 saat 7:
7 Ocak 2015
17 Ocak 2015
Biri i aşa a proje teslimi
Jüri değerle dir e çalış ası
4 Mart 2015 saat 12:00’ e kadar Taşkışla, ila edilecek olan mekan
4-5 Mart 2015
Uluslar arası aşa a:
İ.T.Ü. içi ulusal aşa ada
1. ödülü kazanan projenin,
şa et varsa, jüri tavsi eleri
doğrultusu da ö eri i geliştir esi
ve uluslar arası aşa a a
katıl ak üzere tesli i
20 Mart 2015
“eçile
eki i ila ı
Seçilen 3 ekibin projelerini
Tokyo’da su ası
Nisan 2015
21 Nisan 2015
Uluslar arası aşa ada . Ödülü
Kazanan projenin uygulama
Projesi çalış aları a
Ma ıs
’ e kadar i zalı ka ıt elgesi i tesli i
Yapı
aşla gı ı
Yapı ı ta a la
Ağustos
ası
Kası
. Yarış a ılara verile ek elgeler :
LIXIL I ter atio al U iversit Ar hite tural Co petitio , Ne t Ge eratio “ustai a le House i Taikiho , House for E jo i g the Harsh Cold , Pdf dokü a .
. Adresler :
İletişi , soru-cevap
:
Ka ıt for u, ilgi, takip :
. Yarış a ılarda iste e
[email protected]
https://www.facebook.com/lixil.itu.2015
elgeler
- Kat pla ları; Ö: /
- Görü üşler; Ö: /
- Kesitler; Ö: /
’de fazla
’de fazla
- Perspektif; iç ve dış perspektifler
- A a fikir
et i; a a fikri ve i a ı özelliklerini anlatan metin 400 kelimeyi geçmeyecektir.
İTÜ içi arış ada adet foto lok A levha, CDRo
ka ıtları ve Ki lik zarfı tesli
edile ektir.
Paftaları sağ üst köşesi de raka da oluşa ru uz er ala aktır.
A rı a ir CDRo içi de A o utlu levhaları PDF for atı daki askıları ile adet A pafta ı
küçültülerek bir A ’e sığdırıl ış dijital askısı tesli edilecektir.
Tesli
edile PDF for atı daki elgeleri her iri i
MB’da küçük ol ası gerek ektedir.
Ki lik zarfı: Üzeri de ki lik zarfı azısı ve raka lı ru uz ulu a kapalı ir zarfı içi e, ekip
ü eleri i adları ve so adları ı ildirir i zalı ir elge ko ula aktır. )arf kapalı olarak tesli
edilecektir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
99 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content