close

Enter

Log in using OpenID

Container Dergisi - Sayı 3

embedDownload
CONTAINER
Gürbulak
R
Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt›k
Gürbulak Nakliyat’›n Özel Ekidir
n Y›l : 2014 n Say› : 3
“2013’de
100 bin TEU
hedefini aflt›k”
www.gurbulaknakliyat.com
Ü ÖNSÖZ
Gür bu la k Nak l i ya t Yö ne t im
Kur ul u Bafl kan›
Besle n Çakan
“2013’de 100 bin T EU
hed ef in i a flt›k ve
ör nek te flkil edec ek
yat›r›m yap›yoruz”
Künye
Gürbulak Nakliyat
San. Ticaret
Limited fiirketi ad›na
Sahibi
Beslen Çakan
GENEL YAYIN
YÖNETMEN‹
Bülent Ural
YAZI ‹fiLER‹
MÜDÜRÜ
fiehmuz ÇAKAN
FOTO⁄RAFLAR
Mücahit ÖKSÜZ
Salih ÖKSÜZ
BASKI HAZIRLIK
Euro Matbaa
Adres: Gaziler Mh. 1706.
Sk. No: 30 Gebze / Kocaeli
Tel: 0262 645 10 44
Web: http://www.euromatreklam.com
Mail: [email protected]
euromatreklam.com
979 y›l›ndan günümüze 34 y›l- m›z›n alt yap›s›n› oluflturmaktay›z.
l›k deneyim ve tecrübemiz ile 2013 y›l›nda koydu¤umuz hedefe
100 bin TEU’yu aflarak ulaflt›k.
sektörde öncü olmaktay›z.
...
...
CONTAINER Adl› dergimiz ile
Gerek sözümüz, gerekse de
hizmet kalitemiz ile markam›z› ön UND. Derne¤indeki faaliyetlerimizin
yan› s›ra bölgemizde faaliyetlerine
plana ç›karmaktad›r.
bafllad›¤›m›z DKNAD. Derne¤i ile de
...
Müflterilerimize sundu¤u- Konteyner Sektöründe görsel ve yamuz hizmetin güveni ile faaliyetleri- z›l› bas›nda bir ilki yay›nlaman›n
mize h›z verirken, bize vermifl olduk- hakl› gururunu sizlerin güveni sayelar› deste¤i, her f›rsatta önemsedi¤i- sinde yaflamaktay›z.
mizi ve adeta lokomotif bir güç ola- ...
CONTAINER adl› dergimizin
rak hissetmekteyiz.
içeri¤i sektörel sorunlar›n ve sektör...
Bu güç sayesinde ise, siz de- deki yerimizi siz de¤erli müflterileri¤erli müflterilerimizin eseri olan mize ve çözüm ortaklar›m›za sunarGÜRBULAK NAKL‹YAT Markas›n› ken, kültürümüzde bilinen kahve tad›nda ikram›m›z olarak kabul göremrinize sunmaktay›z.
menizdir.
...
Yar›m as›rl›k bir kuruluflun ...
Tafl›mac›l›k sektöründe 40
öz geçmiflini, bünyemizde bilginize
sundu¤umuz CONTAINER adl› der- y›l› aflk›n bir sürede hat›r› say›l›r degimizle y›lda iki kez kendimizi tan›t- neyim ve tecrübemizin yan› s›ra, bilgi ve birikimimizin sunumunu yama f›rsat›n› bulmaktay›z.
parken , tüm kadromuz ile 40 y›ll›k
...
Lojistik sektöründe bölgesel hat›r›m›z›n güvenini emrinize
gücümüzü, ülkemizin en önemli böl- sunmaktay›z.
gesi olan Marmara bölgesinde faaliSayg›lar›mla
yetlerimizi sürdürmenin avantaj›n›
de¤erlendirip, di¤er lojistik bölgelerde de örnek teflkil edecek yar›mlar›-
1
3
4
Ü ‹Ç‹NDEK‹LER
www.gurbulaknakliyat.com
Öğretmenleri unutmadık / 7
Nuhoğlu’ndan açıklama / 8
Nakliye Sektörün kalbi / 9
Sürekli gelişiyoruz /12-13
Aşure ikramında bulunduk /15
Medikalpark’la anlaştık / 19
InterBulk ve Al›flan Grup
tesislerimizi ziyaret etti... 14
Konteyner Sektörünün
vazgeçilmez unsuru. 17
Baflkan Raci Sar›o¤lu. 25
İ.S.G Eğitimi verdik / 18
Hedef Yurt Dışı /20-21
‹stikrar ve devaml›l›k bizim
ana prensibimiz. 27
Aylo Dan›flmanl›ktan ziyaret. 30
Serbest bölgelerin
ekonomiye katk›lar›. 31
2013 y›l›nda iflimizi yar›m
as›r ileriye tafl›d›k. 32 ve 33
Mengerler’den ziyaret / 24
Filo’ya 5 araç daha / 28
Huzurevini ziyaret ettik. 35
Personel görüflleri. 37
Hedefimiz en iyi hizmeti uygun
maliyette aktarmak. 38 ve 39
Limanc›lar ve nakliyecileri
buluflturduk. 41
G›da üzerine Türkiye’de bilinir firma
olmak istiyoruz . 44 ve 45
Dorseleri yeniliyoruz / 29
“Teflekkürler...” 11
24 Marka ile 17 noktada / 34
Sa¤l›k. 50 - Edebiyat. 51
Tarih. 53 - Gezi. 55
Haks›z Rekabete Tabi de¤iliz... 23
www.gurbulaknakliyat.com
Ü KÖfiE
Gür bu la k Nak l i ya t Yö ne t im
Kur ulu Üyesi
O rha n Çakan
Neden Konteyner
Tafl›mac›l›¤›...
Tafl›mac›l›k sektöründe uluslararas› ticaretin güvenilir, h›zl› ve sa¤l›kl› bir
flekilde yap›labilmesi için, Conteyner ile tafl›mac›l›k üretimin de¤erini korumak ve
sa¤lamakt›r. Dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de tüm sanayi kurulufllar›n›n ham maddeden tutunda, lüks tüketim maddelerine
varana kadar konteyner ile tafl›mac›l›¤›n
rahat›, huzuru ve düflük maliyetlerin hesaplar›n› yapmaktad›rlar.
...
Muhtemel risklerin ise Conteyner
tafl›mac›l›¤› ile uluslararas› deniz, tren ve
karayollar›nda minimize edecek seviyede
oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Gün geçtikçe uluslararas› tafl›mac›l›k sektöründe konteyner
ile tafl›mac›l›k h›zla geliflmekte olup, güvenilir tafl›ma moduyla birlikte tafl›ma iflleminde kullan›lan araç ve ekipman› olarak
ta önemli hale gelmeye bafllam›flt›r.
...
Ülkemizde de kap›dan kap›ya
adland›rd›¤›m›z tafl›ma hizmeti geçmiflte uluslararas› tafl›mac›l›kta karayoluyla yap›lmaktayd›, uluslararas› tafl›mac›l›k yapan tüm firmalar ise dernek ve sivil toplum kurulufllar› ile ülke
genelinde ve uluslararas› platformumda temsilcilikler kurarak ürünün adrese sa¤l›kl› ve güvenilir teslimi için tüm
alt yap› ve önlemleri almalar›na ra¤men, bir çok ülkenin anl›k ve siyasi
gümrük mevzuatlar›na maruz kal›p,
aksakl›klara yol açt›¤› ve beraberinde
ihracatç›, ithalatç› ve nakliyeciler olarak ta ciddi s›k›nt›lar yaflanmaktad›r.
...
Konteyner tafl›mac›l›¤› her geçen
gün h›zla büyürken bir di¤er tafl›ma türü
olan kapal› kasa araçlar ile karayollar› tafl›mac›l›¤›n›n ülke ekonomisine döviz katk›s›
oldu¤u kadar, kapal› kasa araç için yap›lan
yat›r›mlarla da araç ve ekipman say›s›n›n
artmas› ülke ekonomisinde ciddi döviz ç›kt›s›na neden olmaktad›r.Bu temelde ele
al›nd›¤›nda ise uluslararas› tafl›mac›l›k maliyetleri hesapland›¤›nda maliyetlerin yar›
yar›ya düfltü¤ü gözle görülmektedir.
...
Örnek vermek gerekir ise;
Haz›r mutfak imalat› yapan firman›n
yetkilisi ile yapt›¤›m›z görüflmede Almanya - kuzey bölgesine haz›r mutfak
ihracat› yapmak istediklerini bildirdi.‹lk
defa ihracat yapaca¤› için bizlerden bu
konuda yard›mc› olmalar› istenilmesi
üzere karayolu ile uluslararas› tafl›mac›l›k hizmeti veren UND derne¤imize üye
bir firmadan tafl›ma fiyat› talep ettik,
karayolu ile kapal› kasa bir araç için verilen fiyat 3.200 Euro ile 3.400 Euro
aras› oldu¤udur. Ayn› ürünün deniz yolu konteyner ile tafl›ma fiyat› için ise
1.500 Euro ile 1.700 Euro aras› kap›
teslimi için fiyat al›nm›fl olup, imalatç›
firman›n yapt›¤› maliyet hesaplar›nda
ciddi avantajlar oldu¤undan dolay›, ihracat›n› deniz yolu konteyner tafl›mac›l›-
¤› ile yapmaya bafllad›¤›d›r.
Bu tür sa¤lanan düflük maliyetlerden dolay›s›yla da üretici firmalar ve ihracatç› firmalar›m›z›n yurt d›fl›nda fiyat politikalar›nda rekabet etme
avantaj›n› sa¤lamaktad›r.
Konteyner tafl›mac›l›¤›n› üretici
taraf›ndan bir di¤er faydas› ise, yükleme
adresinde yüklenen ürünün konteyner
içersinde istifleme flekli ne ise Boflaltma
adresine kadar olan sürede olas› d›fl darbelere karfl› kapal› kutu içeresinde oldu¤undan dolay› da ayn› istifleme flekli ile
teslim edilmesidir.
...
Çelik yap›s› ve s›zd›rmaz özelli¤inden dolay› da birçok hasar riskini
de ortadan kald›rmakta olup, ürüne
endeksli modülleri ile de çok amaçl›
tafl›ma hizmetleri sa¤lanmaktad›r.
...
Gürbulak Nakliyat olarak tafl›mac›l›k sektöründe sorumlulu¤umuzu
bir noktadan di¤er bir noktaya kadar,
h›zl› ve güvenilir hizmetimizi vermekten
ziyade, ülke ekonomisine verilen katk›lar›ndan dolay› da birçok sanayicimizin
üretimini uluslararas› sevkinde konteyner ile tafl›mac›l›¤› ile yapman›n huzuru
ve rahatl›¤›n› görmekteyiz.
Sayg›lar›mla
5
R
E
L
İ
Y
G
E
Ü
Ş
I
Ğ
BAZ GÖRÜNDÜ
!
R
İ
D
L
İ
Ğ
E
D
İ
el
B
1.6 Litre
Di z
KENDİSİ BÜY
YAKIT TÜKE ÜK ,
TİMİ DÜŞÜK
Yeni C
R-V 1.6 lt. D
size büyük bir izel, 4.5 lt./100 km yakıt tüke
otomobilin ko
timiyle,
nforunu yaşa
küçük bir oto
tırken,
mobilin yakıt
ekonomisini su
nuyor.
Yeni CR-V 1.6 Dizel hakkında ayrıntılı bilgi ve test sürüşü randevusu almak için www.yenicrv.com ya da www.facebook.com/HondaTR adreslerini ziyaret edebilirsiniz.
Ü HABER
www.gurbulaknakliyat.com
24 Kasım’da
ögretmenleri
unutmadık...
ÜRBULAK Nakliyat olarak, 24 Kas›m Ö¤retmenler
gününü unutmad›k. Personellerimiz 24 Kas›m Ö¤retmenler günü dolay›s›yla Dilovas› Mehmet Zeki Obdan ‹lkokulu ziyaret ederek, okul ö¤retmenlerine çiçek hediye etti ve ö¤retmenler günlerini kutlad›. Okul Müdürü Salih
Tolgar, ö¤retmenler gününü unutmad›¤›m›z için Gürbulak
Nakliyat ailesine teflekkür etti
G
GÜRBULAK NAKL‹YAT
OLARAK UNUTMUYORUZ
Konu ile ilgili olarak aç›klama yapan Gürbulak Nakliyat
Yönetim Kurulu üyesi Burhan Çakan, “Büyük Önder Atatürk’ün 1928 y›l›nda Millet Mektepleri Baflö¤retmenli¤ini kabul etti¤i tarih olan 24 Kas›m, 1981 y›l›ndan bu yana her y›l ‘Ö¤retmenler Günü’ olarak kutlanmaktad›r.
Gelece¤imizin teminat› olarak gördü¤ümüz gençlerimizi
yetifltiren ö¤retmenlerimizi Gürbulak Nakliyat olarak
hiçbir zaman unutmuyoruz. Kendilerine verdikleri
emeklerden dolay› çok teflekkür ediyoruz’dedi
7
8
Ü HABER
www.gurbulaknakliyat.com
“Türkiye’nin Lojistikte
Bölgesel bir üs
olmasını hedefliyoruz”
UND Baflkan› Ömer Çetin Nuho¤lu:
ÜYAP Fuar ve
Kongre Merkezi'nde
gerçeklefltirilen
"Comvex ‹stanbul - 4.
Ticari Araçlar, Otobüs ve
Yan Sanayi Fuar›nde
konuflan Uluslararas›
Nakliyeciler Derne¤i
(UND) Yönetim Kurulu
Baflkan› Ömer Çetin
Nuho¤lu yapt›¤›
konuflmada, Türkiye’nin
lojistikte bölgesel bir üs
olmas›n› hedeflediklerini,
bu sayede lojistik
maliyetin düflürülmesi,
ticaretin gelifltirilmesi ve
rekabet gücünün
art›r›lmas›n› temel amaç
olarak belirlediklerini
vurgulad›. Nuho¤lu
ayr›ca; “Lojistik sektöründe küresel düzeyde
son dönemin en öne ç›kan
e¤ilimlerinden biri de
“KÜMELENME”
olgusudur. Kümelenme,
lojistik ile ilgili tüm
paydafllar›n, Kamunun,
yerel ve ulusal
otoritelerinin, Üniversitelerin, Araflt›rma
Kurulufllar›n›n, Lojistik
Sektörü Firmalar›n›n,
Teknoloji Firmalar›n›n
belirli bölgelerde bir
araya gelip kaynaklar›n›
birlefltirmeleri ile ortaya
ç›kan sinerjiyi gösteriyor.” dedi.
T
Ü RÖPORTAJ
www.gurbulaknakliyat.com
Nakliye
sektörünün
kalbi Dilovası
Dilovas› Körfez Nakliyeciler Derne¤i Baflkan› Raci Sar›o¤lu:
Raci Sar›o¤lu, ‘Hem Dilovas›'n›n hem Limanlar›n Nakliyecilerin park sorunu ortadan kald›racak T›r Garaj park› yok. Dilovas› Belediyesinin
bu konuda bize sözü var. Dernek olarak, Lojistik
köy projesinin takipçisi olaca¤›z’ dedi
ilovas›’ndan Nakliye sektörünün
baz› ihtiyaç ve s›k›nt›lar› var. Bu
sorunlar›n en bafl›nda tüm nakliyecilerin ortak olarak kullanaca¤› T›r Garaj›n›n olmamas› oldu¤unu söyleyen Dilovas› Körfez Nakliyeciler Dernek baflkan› Raci Sar›alio¤lu, ‘Dilovas›’nda olmazsa olmazlar›n bafl›nda Lojistik köyünün olmas› gerekiyor. T›r parklar›n›n
olamay›fl› nedeniyle her firma kendi t›r
garajlar›n› kullan›yor. Dernek olarak Lojistik köy projemizi gerekli makamlara
sunduk. Dernek yönetim kurulumuz ile
birlikte Lojistik köy projemiz için Kaymakam, Büyükflehir Belediye Baflkan›,
Dilovas› Belediye Baflkan› Dilovas› Emniyet Müdürü ile görüflmelerimiz oldu.
Onlarda bu projemize s›cak bakt›lar,
çünkü belediye yollar›n bozulmas›ndan
flikâyetçi, Emniyet yollar›n kenarlar›na
çekilen gelifli güzel çekilen t›rlardan ve
liman yollar›n›n t›kanmas›ndan flikâyetçi, Kaymakam flehrin görüntü kirlili¤inden flikâyetçi, Dernek olarak bizde ayn›
fikirdeyiz. Lojistik Köy Projemizde t›r
parklar›n›n yan› s›ra Restoranlar, çay
bahçeleri gibi sosyal alanlar var. fiimdi
bize söz verilen 150 - 200 dönümlük arazinin tahsisi için Dilovas› Belediyesinin
bu konuyu acilen çözmesini bekliyoruz.
Dernek olarak bize verilen t›r Garaj sözünün takipçisi olaca¤›z. Ayr›ca Lojistik
Köy Projemizin yan› ben ve yönetim kurulu arkadafllar›mla birlikte s›k s›k bir
araya gelip di¤er yapaca¤›m›z projeleri
D
hayata geçirmek istiyoruz. ‘dedi
TRAF‹K S‹GORTASI
ANORMAL fiEK‹LDE ARTTI
Nakliye sektöründe bugünlerdeki en büyük sorunlar›n bafl›nda Trafik sigortas›n›n anormal flekilde artmas› oldu¤unu
söyleyen Sar›o¤lu, ‘Trafik sigortas›n›n
zorunlu olmas› ve anormal bir flekilde
art›fl› biz Nakliyecilerin belini büktü.
Trafik sigortas›n›n 700 bin liradan 5000
bin liraya ç›kmas›na bir anlam veremiyorum. Sigortac›lar birli¤i rakam› belirliyor ve Devlete bunun onay›n› veriyor.
Trafik sigortas› o zaman mecburi olmas›n, Hem Trafik sigortas› mecburi hem
de kasko mecburi. Trafik sigortas› karfl›
taraf›n hasar›n› karfl›l›yor. Biz Kaskoyu
yap›p kendi taraf›m›z›n hasarlar›n› alabilmek için o zaman Trafik sigortas› ya
yüksek rakamlarda olmamas› gerekir ya
da mecburi olmamas› gerekir. Bu uygulamadan ve rakamlar›n çok armas›ndan
dolay› rahats›z›z. Ne oldu da Türkiye'ye
Trafik sigortas› fiyatlar› bu kadar artt›.
YAKIT F‹YATLARIDAK‹ ARTIfi
NAKL‹YEC‹Y‹ ON NUMARA
YA⁄ VE KAÇAK MOZATA
SEVK ED‹YOR
Yak›ttaki fiyatlar›n artmas› ve vergilerin
çok yüksek olmas›n›n yan› s›ra Dünyadaki en pahal› yak›t› biz kullan›yoruz.
Bu konudan da müzderibiz. Baz› nakliyeciler yak›t art›fl›ndan dolay› 10 numa-
ra ya¤ ve kaçak yak›t kullanmak zorunda kal›yor. Devlet bir anlamda da Nakliyeciyi suca yönlendiriliyor. Sektörde ifl
hacmi ve yat›r›mlar büyüyünce nakliyeci kendi aras›nda ac›mas›zca bir rekabet
sergilemeye bafllad›. Nakliyecimiz bu
rekabete al›flm›fl de¤il. Geçmiflte hep
enflasyon art›fl›ndan dolay› iyi paralar
kazan›yorduk. Enflasyon devaml› art›nca bizlerde ifl yapt›¤›m›z firmalardan
zam alabiliyorduk. fiimdi ise enflasyon
oranlar›nda fazla art›fl olmad›¤›ndan dolay› firmalardan zam talep edemiyoruz.
Nakliyeci hem kendi aras›nda rekabet
ederken hem de giderleri en az seviyeye
indirmeye çal›fl›yor
L‹MANCILARLA SIK SIK
B‹R ARAYA GEL‹YORUZ
Sigorta ve yak›t fiyatlar›n›n art›fl›n›n yan› s›ra Limanlarda da baz› aksakl›klar
bulunmakta. Hem bizlerden hem de Liman iflletmelerinden kaynakl› sorunlar
oluyor. Bu konuda Dernek üyelerimiz ve
Liman iflletmeleri yetkilileri ile sürekli
toplant›lar yaparak sorunlar› çözme yoluna gidiyoruz. . Lojistik okullar› aç›ld›ktan floförler gerekli e¤itimden geçtikten sonra yavafl yavafl nakliye kültürü
oturmaya bafllad›. Limanc›lar, kurallar›
biz koyar›z davran›fllar›ndan biraz fedakârl›k ederse floför arkadafllarda davran›fl
ve ikili iletiflimleri daha ileriye tafl›rsa
sorunlar tamamen ortadan kalkar. ’fleklinde konufltu
9
www.gurbulaknakliyat.com
Ü KÖfiE
Gür bu la k Nak l i ya t Yö ne t im
Kur ulu Üyesi
Burh an Çakan
“Teflekkürler”
Bize vermifl oldu¤unuz güven
ile tafl›mac›l›k sektöründe hakl› gururumuzu yaflamaktay›z.
...
Yurtiçi ve yurt d›fl› çözüm
ortaklar›m›z ile yapt›¤›m›z görüflmelerde ve dergimize verdikleri
demeçlerde Gürbulak Nakliyat
hakk›ndaki görüfl ve düflünceleriniz
bizleri onurland›rmaktad›r.
...
CONTAINER adl› dergimizin
3.say›s›n› yay›nlamaya haz›rlan›rken,
bilgi ve birikimimizin yan› s›ra hedeflerimize ulaflman›n yoluna ›fl›k tutmakta olan, çözüm ortaklar›m›z›n
bizler için yorumlar› baflar›lar›m›za
katk› ve güç sa¤lamaktad›r.
...
34 y›ll›k bilgi ve birikimimizi
sektörün her alan›nda sürdürmeye ve
sektördeki yerimizi dinamik kadromuz
ile 7 / 24 saat hizmet sunmak için alt
yap›m›z› oluflturmak için yat›r›mlara
aral›ks›z devam etmekteyiz.
...
‹thalat tafl›malar›nda
bölgede bulunan limanlar›n 23.00
kadar hizmet verdikleri için ithalat
ç›k›fllar› sa¤lanmakta olup,
Ekonominin can damar› olan ihracat tafl›malar›nda ise 7 / 24 saat
kesintisiz hizmet sunuyoruz
Hedefimiz ise, ‹stanbul
trafi¤inin yo¤unlu¤u ve a¤›r vas›ta
araçlar›n k›s›tl› trafikte seyir etmesinden kaynakl› sorunun çözümü için, 7
/ 24 saat hizmet veriyoruz
...
‹lk say›m›zda belirti¤imiz
lojistik köy projemiz, hayata
geçti¤inde ise 7 / 24 saat hizmet vermek için alt yap›m›z›, ekipmanlar›m›z›
ve kadromuzu oluflturmaktay›z.
...
Lojistik sektörde Gürbulak
Nakliyat alt yap› ve kadrosunu düzenlerken ay›n› zamanda da 7 / 24 saat
kesintisiz hizmet sunmak ad›na sorun
ve s›k›nt›lara yönelik risk analizi
yap›yoruz. Yap›lan risk analizlerinde
müflterilerimize mesai 08:00 ila
18:30 saatleri aras› hizmet veren bir
alt yap› ile ciddi s›k›nt› ve riskler
oluflaca¤›ndan dolay›, ekimanlar›m›z›
ve kadromuzu her geçen gün
gelifltirip, müflteri memnuniyeti ve
ülke ekonomisine olan
sorumlulu¤umuzun bilinci ile
tafl›mac›l›kta her geçen gün hizmet
kalitemizi art›r›p sektördeki yerimizi
korumak için, Emrinizdeyiz,
...
100 kg üründen 70 tona
kadar tafl›ma yapacak, kamyonet –
kamyon –t›r ve lowbeet araçlar›m›zla
müflterilerimizin taleplerine göre,
aksiyon ald›¤›m›z›, konteyner
tafl›mac›l›¤› yan› s›ra 3 tondan 50
tona kadar elleçleme makina park›m›z
ile yükleme – boflaltma hizmetleri ve
bofl – dolu konteyner depolama
sahalar›m›z ile Gebze ve Ambarl›
limanlar›nda faaliyetlerimize yönelik
yat›r›mlar›m›zla örnek teflkil etme
çabas›nday›z.
...
7 / 24 saat hizmet verebilmek
ad›na ise konteyner bak›m ve onar›m
atölyemiz ile araç bak›m ve onar›m
kademelerimizle de gece geç saatlere
kadar olas› aksakl›klara acil müdahale
kadromuzla hizmet vermekteyiz.
...
Güvenilir sa¤l›kl› bir hizmet
verebilmek anlay›fl› ile nas›l ki insan
sa¤l›¤›na yönelik hizmet sunan
nöbetçi eczaneler var ise, bizlerde
müflteri memnuniyeti ve ülke
ekonomisinin güvenilir sa¤l›kl› bir
flekilde yürütülebilmesi için haftan›n
her günü nöbetçi nakliyeci
Olarak emrinizdeyiz.
Sayg›lar›mla
11
12
Ü RÖPORTAJ
www.gurbulaknakliyat.com
“Sürekli gelisiyoruz”
333 Kalitenin, müflteri memnuniyeti oldu¤una
inanan Daimon Lojistik flirket sahipleri Onur
Sinan ve Suat Özcan,düflük maliyet ile üstün bir
kalite seviyesine ulaflmay› amaçl›yor
009 y›l›nda ‹stanbul’da DAIMON
Lojisti¤i kurduklar›n› söyleyen fiirket Orta¤› Onur Sinan, “ Türk sermayeli bir hava ve deniz forwarding
flirketi olan DAIMON, ithalat ve ihracat konular›nda hava ve deniz tafl›ma
iflleri, parsiyel servisler, proje tafl›mac›l›¤›, kara & hava ve deniz & hava ba¤lant›l› nakliyeler gerçeklefltirdiklerini
söyledi. Orta¤› Suat Özcan ile daha önce sektörün içinde yer alan flirketlerde
2
birlikte yöneticilik yapt›klar›n› söyleyen Onur Sinan “ Suat Özcan ile çok
yak›n iliflkilerimiz vard›. fians›m›z› deneyelim diyerek çal›flt›¤›m›z flirketten
ayr›l›p, DAIMON Lojisti¤i kurma karar› ald›k. ‹lk olarak Hasanpafla’da
2009 y›l›nda faaliyet bafllad›ktan bir y›l
sonra Kozyata¤›’ na geçifl yapt›k, ard›ndan ise geçen y›l kendi yerimizi sat›n ald›k. K›sa sürede Sürekli geliflen
ve büyüyen bir firma olduk. ’dedi
www.gurbulaknakliyat.com
Ü RÖPORTAJ
Lojisti¤in gelece¤in en iyi sektörleri
aras›nda yer alaca¤›n› söyleyen Onur
Sinan “ Lojistik sektörü henüz yolun bafl›nda. Lojistik sektörü fluan yavafl yavafl
ilerliyor. Önümüzdeki 10 y›l içinde
Uluslararas› tafl›mac›l›k, depolama Türkiye’de çok yayg›nlaflacak. fiuan emekleme aflamas›nda. Kurumsallaflma aç›s›ndan önümüzdeki süreçte bu sektör
kendini baya gelifltirecek. ’dedi
OTOMOT‹V VE
TEKST‹L A⁄IRLIKLI
DAIMON Lojistik olarak Otomotiv ve
tekstil sektörü a¤›rl›kl› olarak tafl›ma
yapt›klar›n› söyleyen flirket ortaklar›ndan Suat Özcan ise, “ Baflkalar›n›n yükünü baflkalar›n› ad›na tafl›yoruz DAIMON olarak, hizmet verdi¤imiz kurulufllarla iliflkileri, müflteri, ifl ve çözüm
odakl› olarak yürütmekteyiz. Çal›flt›¤›m›z kiflilerle birlikte mutlu olmak,
uzun süreli ifl ortakl›klar› yaratmak ve
ortaklar›n›n en uygun tafl›ma maliyetleriyle en kaliteli hizmeti almalar›n› sa¤lamak DAIMON Lojistik Hizmetlerinin temel felsefesidir.”dedi
Gürbulak, güvenilir firma
ÜRBULAK Nakliyat ailesi ile
1998 y›l›nda Anadolu Deniz Ticaret’te görev yapt›klar› dönemde tan›flt›klar›n› söyleyen Suat
Özcan ve Onur Sinan “ Gürbulak
Nakliyat Ova Koop bünyesindeyken
Beslen Çakan ve kardeflleri ile tan›flt›k. Ogün Ova Koop’u gelifltiren ve
G
büyüten Beslen Çakan ve kardefller
ayn› baflar›y› bugün Gürbulak Nakliyat’da da sürdürüyor. Kendileri ile
1998 y›l›nda bafllayan ifl iliflkimiz bugün arkadafll›k seviyesine kadar geldi.
Çal›flt›¤›m›z limanlardaki tek taflörenimiz Gürbulak Nakliyat’t›r. Bugüne
kadar Gürbulak Nakliyat ile farkl› ifl
iliflkilerimiz oldu. DAIMON ve öncesi
hiçbir iflimizde bizleri ve kimseyi yar›
yolda b›rakmay›p, verdikleri sözlerin
sürekli olarak arkas›nda durdular.
Bunun neticesinde Gürbulak Nakliyat’›n güvenirli¤i artt› ve daha çok tercih edilen bir firma konumuna geldiler.’ fleklinde konufltu
13
14
Ü HABER
www.gurbulaknakliyat.com
InterBulk
ve Alısan
Grup
tesislerimizi
ziyaret etti...
InterBulk
and Alısan
Group
visited our
facilities...
Muharrem Karatepe,
Deputy Liquid
Logistics Operations
Manager from Alisan
Uluslararasi
tasimacilik and
Sergi Gomez Casas,
Southern Europe
Director of InterBulk
paid a visit to our
Dilovasi facilities.
Al›flan Uluslararas›
tafl›mac›l›k Likit Lojistik
Operasyon Müdür
Yard›mc›s› Muharrem
Karatepe ile InterBulk
Grup Güney Avrupa
Bölge Müdürü Sergi
Gomez Casas,
Dilovas›’nda
bulunan merkezimize
ziyaret gerçeklefltirdi
ONTEYNER tafl›mac›l›¤› sektöründe
emin ad›mlarla yolumuza devam ederken,
firmam›z›n Dilovas›’nda
kurulu olan merkezini
gerek yurt içinden gerekse
yurt d›fl›ndan çal›flma yapt›¤›m›z firmalar ziyaret
ediyor. Tank Konteyner
tafl›ma ve depolama için
Aliflan Uluslararas› tafl›mac›l›k Likit Lojistik
Operasyon Müdür Yard›mc›s› Muharrem Karatepe ile InterBulk grup Güney Avrupa Bölge Müdürü Sergi Gomez Casas
ekim ay›nda bizleri ziyaret etti. Ziyarette, tesislerimizde incelemelerde bu-
K
lunan Muharrem Karatepe
ve Sergi Gomez Casas,
araç say›m›z hakk›nda bilgi ald›. Gürbulak Nakliyat
Yönetim Kurulu Baflkan›m›z Beslen Çakan ve Yönetim Kurulu üyemiz Burhan Çakan, Konteyner tafl›ma ve depoma için ifli
için firmam›za ziyarete
gelen Aliflan Uluslararas›
tafl›mac›l›k Likit Lojistik
Operasyon Müdür Yard›mc›s› Muharrem Karatepe ile InterBulk grup Güney Avrupa Bölge Müdürü Sergi Gomez Casas ile
yak›ndan ilgilenirken firmam›z ile ilgili olarak
kendilerine önemli bilgiler verdi.
N PROCEEDING on our
way in Container transportation industry with
firm steps, we are visited
by both domestic and foreign business partners
in our headquarters in Dilovasi. For Tank Container
transportation and storage, Muharrem Karatepe,
Deputy Liquid Logistics
Operations Manager from
Alisan Uluslararasi tasimacilik and Sergi Gomez
Casas, Southern Europe
Director of InterBulk paid
a visit to us in October.
During the visit, Muharrem Karatepe and Sergi
Gomez Casas made examinations and obtained
I
information on number of
our vehicles. In their visit
to our company for a
partnership in the field of
container transportation
and storage, Muharrem
Karatepe, Deputy Liquid
Logistics Operations Manager from Alisan Uluslararasi tasimacilik and
Sergi Gomez Casas, Southern Europe Director of
InterBulk were welcomed
and givem the highlight
of our company by Beslen Çakan, the Chairman
of the Board of Directors
of Gurbulak Nakliyat and
Burhan Çakan, the Board
member.
Ü HABER
Asure
ikramında
bulunduk
Muharrem ay› vesilesiyle, Y›lport ve
Evyap Limanlar›nda aflure
ikram›nda bulunduk.
eleneksel olarak organize etti¤imiz aflure ikram›nda Y›lport
ve Evyap liman›nda çal›flan personel kadrolar›m›z›n yan› s›ra, limanlara gelip gidenlere aflure ikram›nda bulunduk
G
Aflure günü ve
gecesinin önemi nedir?
Muharrem ay›n›n onuncu günü Aflure günüdür. Muharrem ay›,
Kur'an-› kerimde, k›ymet verilen dört aydan biridir. Muharremin
birinci günü oruç tutmak, o senenin tamam›n› oruç tutmak gibi faziletlidir. Bir hadis-i flerif meali flöyledir:(Ramazandan sonra en
faziletli oruç, Muharrem ay›nda tutulan oruçtur.) Bu ay›n en k›ymetli gecesi de Aflure gecesidir. Allahü teâlâ, birçok dualar› Aflure günü kabul etmifltir. Hazret-i Âdem'in tevbesinin kabul olmas›,
Hazret-i Nuh'un tufandan kurtulmas›, Hazret-i Yunus'un bal›¤›n
karn›ndan ç›kmas›, Hazret-i ‹brahim'in ateflte yanmamas›, Hazreti ‹dris'in canl› olarak gö¤e ç›kar›lmas›, Hazret-i Yakub'un o¤lu
Hazret-i Yusuf'a kavuflmas›, Hazret-i Yusuf'un kuyudan ç›kmas›,
Hazret-i Eyyüb'ün hastal›ktan kurtulmas›, Hazret-i Musa'n›n K›z›ldeniz'i geçmesi, Hazret-i ‹sa'n›n do¤umu ve ölümden kurtulup,
diri olarak gö¤e ç›kar›lmas› Aflure günü oldu.
www.gurbulaknakliyat.com
15
Mengerler Tic. Türk A.Ş
Emek Mah. No:66 Uzunçiftlik - Kartepe/KOCAELİ
Telefax (0262) 371 24 61, (0 262 371 32 57 (4 hat)
www.mengerler.com.tr
www.gurbulaknakliyat.com
Ü KÖfiE
Gü rb ul ak Na kli y at ‹ st anb ul
fi ube M üdür ü
‹s m ail Ça k an
Konteyner, sektörün
vaz geçilmez unsuru
Konteyner tafl›mac›l›¤› dünyada ve ülkemizde çok h›zl› ilerlemesine
ra¤men özellikle ülkemizde buna paralel sektör içinde geliflememifl ya da
geliflmesini tamamlayamam›fl birçok
unsur bulunmaktad›r.
Bunlardan bafll› çalar› fabrikalarda ya da yükleme yerlerinde yükleme ve boflaltma için rampalar›n olamay›fl› ya da olanlar›n uygun olmamas› ciddi s›k›nt›lara yol açmaktad›r.
Yüke uygun nitelikli araçlar›n
maliyetinin yüksek ve buna paralel kar
marjlar›n›n çok düflük olmas› iflin kalitesini ve sa¤l›kl› tafl›nmas›n› zorlaflt›rd›¤› kaç›n›lmazd›r.
‹hracat konteyner tafl›mas›n› bu kadar yüksek yüzdede kullanan ülkemiz maalesef konteyner tafl›mac›l›¤›na ve konteynerin kendisine ait ek gereçlerin bir turlu geliflmemifl olmas› da enteresan bir
durum olarak görünmekte.
Henüz ülkemizde gerçek anlam›nda yük konteyneri imalat› ve yüke
uygun tasarlanm›fl ekipmanlar›n tedariki çok büyük eksikliktir. Bunun yan›
s›ra konteynerlerin tamir vs. gibi eksiklerini bile d›flar›dan temin eder haldeyiz. Kald› ki konteyner imalat› ve ta-
mirat› gibi ek ifl kollar› gibi durumlara ciddi kaynaklar aktar›lmakta bu
ifl kolunda yerli üretime gidilmesi
ülkemiz için hem sayg›nl›k ac›s›ndan hem de milli kaynaklar›n ülkemizde kalmas› ac›s›ndan son derece
faydal› olacakt›r…
Gürbulak Nakliyat olarak sektörün tüm firmalar› ve toplum kurulufllar›
ile yap›lan görüflmelerimizde baflta sektörümüze öncülük edecek ulaflt›rma
bakanl›¤› ve buna ba¤l› karayollar› ulaflt›rma müdürlü¤ü ile düflünülmesini istedi¤imiz bir proje var ki uygulan›rsa
bence konteyner tafl›mac›l›¤›nda devrim niteli¤inde olaca¤› kanaatinde oldu¤umuzu düflünüyorum. Afla¤›da birkaç
detay ile özetlemek gerekir ise, lojistik
sektörüne ve sanayicimize sa¤layaca¤›
avantajlar› göz önüne al›rsak hem maddi hem de manevi anlamda pozitif katk›lar› olacakt›r.
Ülkemizde konteyner tafl›mac›l›¤› yapan armatörlerin tamam›na yak›n› Türkiye genelindeki bütün konteyner limanlar›n› kullanmaktad›r. Konteyner avantaj›n› ve kolayl›¤›n› yayg›nlaflt›rmak ad›na her platformda yurtd›fl›ndan ithalat getiren ya da yurt d›fl›na
ihracat yapmak isteyen bütün sanayicilerimiz ile buluflturur ve bütünlefltirir
isek yapacaklar› ithalat/ihracat iflleminde kendi bölgesindeki en yak›n li-
man› kullanmas› ve konteyner ile yap›lacak hizmetin esnekli¤i, kolayl›¤› ve
avantaj› ile ekonomide dengelerin
müspet sonuçlanaca¤›d›r.
fiu andaki mevcut uygulamada ise, acente ve sanayiciler gemi tarifesi vs. gibi elde olmayan sebeplerle
mümkün mertebe bu avantajlar›n bilgi
transferinde aksakl›klar ve eksikliklerden dolay› uygulamay› kullanam›yordur. Uygulaman›n % 100 kapasite ile
uygulanmas› sonucunda ise, özellikle
‹stanbul içi trafi¤in ve köprü taraf›nda
büyük rahatl›k sa¤layacak olmas› beraberinde ise, akaryak›t maliyetlerinin
çok ciddi oranda düflecek olmas› göz
önünde bulunduruldu¤un da buna paralel olaraktan nakliye navlunlar›na
yans›mas›, araçlar›n uzun sureli yol
seyirlerinin azalmas› sonucu araç bak›m maliyetlerinin ciddi oranda düflecek olmas› hem tafl›yana, hem tafl›tt›rana hem de ülke ekonomisine büyük
katk›lar sa¤layaca¤› kaç›n›lmazd›r.
Gürbulak nakliyat, genç ve dinamik kadrosu olarak lojistik ve özellikle konteyner tafl›mac›l›¤›na yönelik
yeni projelerin gelifltirilmesi ve desteklenmesi ümidiyle bir dahaki say›m›zda
buluflmak üzere.
Sayg›lar›mla
17
18
Ü HABER
www.gurbulaknakliyat.com
Personellere
is saglıgı ve
güvenligi
egitimi verildi
ÜRBULAK Nakliyat ve EVYAPPORT liman› ifl birli¤i ile tüm çal›flan ve floförlere yönelik Temel ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i semineri düzenlendi. E¤itime kat›lan çal›flanlar ifl kazalar›, al›nmas› gereken tedbirler ile yasal
sorumluluklar gibi birçok konuda bilgilendirildi. Düzenlenen e¤itimde personellerimize, ‹fl Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i temel e¤itimin amac›, ifl kazas› ve meslek hastal›klar›, ifl kazalar›n›n nedenleri, bunlar› önlemek için dikkat edilmesi gereken hususlar›n neler oldu¤u, tehlike kaynaklar› ve zararlar›,
yasal hak ve sorumluluklar gibi konularda ayr›nt›l› bilgilendirmelerde bulunuldu
PERSONELLER‹M‹Z‹
DÜfiÜNÜYORUZ
Konu ile ilgili olarak aç›klamada bulunan Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu üyesi Burhan Çakan, “‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤inde temel amaç, çal›flanlar›m›z›n sa¤l›¤›na zarar verebilecek, risk oluflturucu hususlar›n önceden belirlenerek
gereken önlemlerin al›nmas›, onlara rahat ve güvenli bir çal›flma ortam› sa¤lanmas›, ifl kazalar› ve meslek hastal›klar›na karfl› çal›flanlar›n ruhsal ve bedensel sa¤l›klar›n›n korunmas›d›r. 6331 Say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanunu uyar›nca çal›flanlar›m›za yönelik Temel ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
E¤itimi düzenliyoruz’ fleklinde konufltu.
G
www.gurbulaknakliyat.com
Ü HABER
‘la anlastık
Medical Park Gebze Hastanesi Başhekimi Dr.İbrahim Altınkaynak, Gürbulak Nakliyat Yönetim
Kurulu Başkanımız Beslen Çakan ve Yönetim Kurulü üyemiz Burhan Çakan ile birlikte görülüyor
Medical Park Gebze Hastanesi Baflhekimi Dr.‹brahim
Alt›nkaynak, Gürbulak Nakliyat’› ziyaret etti.
EKIM Perflembe günü gerçekleflen ziyarette, Dr. ‹brahim
Alt›nkaynak ile Gürbulak Nakliyat yönetim Kurulu Baflkan›m›z Beslen Çakan ve Yönetim Kurulu üyemiz
Burhan Çakan yak›ndan ilgilendi. Yaklafl›k 2 y›l önce Gebze’ye aç›lan Medikal Park Hastanesi ile ilgili olarak Beslen Çakan ve Burhan Çakan’a Baflhekim ‹brahim Alt›nkaynak bilgi verirken Gürbulak Nakliyat ailesi ile sa¤l›k
hizmetleri noktas›nda anlaflma sa¤lad›.
31
Gürbulak Nakliyat gibi önemli bir firma ile çal›flacak olmaktan dolay› son
derece memnun olduklar›n› söyleyen
Medical Park Gebze Hastanesi Baflhekimi Dr.‹brahim Alt›nkaynak ‘Gürbulak Nakliyat’a sa¤l›k hizmete verecek olmaktan dolay› son derece
memnunuz. Kendileri ile tan›flmak
gerçekten çok güzel’ fleklinde konufltu
Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu
Baflkan›m›z Beslen Çakan ise Medical
Park Gebze Hastanesi Baflhekimi
Dr.‹brahim Alt›nkaynak’a Gürbulak
Nakliyat ile ilgili bilgiler verdi. Baflkan
Çakan ‘Sa¤l›k hizmeti konusunda
Medikal Park ile anlaflmaktan dolay› mutluyuz. Türkiye genelinde ad›n›
duyurmufl, sundu¤u sa¤l›k hizmetleri herkesin tercihi olan Medikal
Park’ art›k Gürbulak Nakliyat personelleri de tercih edecek. Yapt›¤›m›z
sa¤l›k anlaflmas› iki taraf içinde hay›rl›
olur’ fleklinde konufltu
19
20
Ü RÖPORTAJ
www.gurbulaknakliyat.com
Hava, Kara ve Deniz tafl›mac›l›¤›nda Marmara
bölgesinin h›zla büyüyen firmas› Sigma Lojistik
Türkiye'den sonra gözünü Avrupa'ya dikti.
“Hedef
Yurt dısı”
Û Hedefleri aras›nda lojistik sektöründe iyi bir yerlere gelmek ve yurt d›fl›nda da
ofisler açmak oldu¤unu ifade eden Sigma Lojistik yönetim kurulu baflkan› fienol
‹bifl,''.Devaml› artarak çeflitlenen, yeni ve çok yönlü lojistik hizmetler verebilmek
amac›yla kurmufl oldu¤umuz Sigma Lojistik, lojisti¤in bir bütün olarak
her alandaki faaliyetlerini uygulayarak çözümler üretmektedir'' dedi
IGMA Lojistik 2005 y›l›nda
kuruldu.Uluslar aras› Kara,
Hava ve Deniz nakliyesi yapan Sigma lojistik intermotel
tafl›mac›l›¤› da Forvard›r lojistik deparman› ad› alt›nda yapmaktad›r.Tafl›mac›l›¤›n yan› s›ra Dünya ve
Türkiye de 2. el kontoyner al›m› ve
sat›m› yapmaktad›r.
S
BAfiARININ TEMEL‹NDE
‹NSAN FAKTÖRÜ VAR
Sigma Lojisti olarak baflar›n›n temelinde insan faktörünün yatt›¤›n›n bilincinde oldu¤unu ifade eden ‹bifl''Geliflmifl insan gücünü geliflmifl teçhizat ve
teknoloji ile destekleyerek müflteri hizmet seviyesini en üst seviyeye ç›kararak sektöründe lider bir rol oynamak
Sigma Lojistik için amaç olmufltur.Zaman konusunda hassas, iflin kalitesi konusunda titiz olan Sigma, müflterileri
için entegre lojistik çözümler üretilmektedir. Geçmiflte edinilmifl tecrübelere, yenilikleri sürekli takip ederek
edinilen bilgiler eklenerek sürekli geliflim prensibi içinde her zaman daha iyi-
sini baflarmak hedeflenmektedir dedi
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZLA
‹L‹fiK‹LER‹M‹Z ÜST SEV‹YEDE
Firma kültürü", Sigma Lojistik için büyük önem tafl›maktad›r çünkü müflteri ile
lojistik orta¤› aras›ndaki ifl iliflkisinin baflar›s› için kilit rol oynamaktad›r. Sigma
lojistik de¤erleri firmadaki çal›flma arkadafllar›m›z›n karar verme noktalar›nda
destekleyici birer unsur oluflturmaktad›r.Müflterilerle iliflkilerin süreklili¤i için
kaliteden ve güvenilirlikten ödün vermeyen Sigma Prensiplerini sürdürmek Sigma Ekibi için vazgeçilmez bir unsurdur.
Sigma Lojistik, müflterilerine anahtar
çözümler sunarken çok çeflitli hizmet
alanlar› için tek bir kontakt kifli ile iletiflimde olmalar›n› sa¤layarak kar›fl›kl›klar› önler.Entegre yönetim sistemi ile her
türlü döküman tek bir merkezde toplanarak, de¤erlendirilmekte ve kontrolden
geçirilmektedir.Sigma Lojistik müflterileri herhangibir sürprizle karfl›laflmadan
tüm dünyaya ayn› hizmet kalitesi ile ulaflabilmenin rahatl›¤›n› yaflarlar'' dedi
www.gurbulaknakliyat.com
Ü RÖPORTAJ
Gürbulak
Nakliyat
isinde uzman
fienol ‹bifl:
“Türkiye’nin Lojistik
anlam›nda co¤rafi
ve ekonomik
anlamda büyük
f›rsatlar› var.
Türkiye olarak
do¤ru yerde do¤ru
zamanda yer
alabilirsek ve
elimizdeki
argümanlar› iyi
kullan›rsak 4 y›l
içinde ülke olarak
hava, kara ve deniz
nakliyesi
olarak önümüz
çok aç›k.” dedi
ÜRBULAK Nakliyat bizim
çözüm orta¤›m›z diyen Sigma
Lojistik yönetim kurulu
baflkan› fienol ‹bifl ‘ Kendileri
ile çok iyi iliflkilerimiz bulunmakta. Kendileri sektörde hem vizyon
hem de kurumsal olarak büyük yol kat
etti. Firma sahipleri, vizyon ve tecrübesini ifline yans›t›nca baflar› da kendili¤inden geliyor. Misyon ve vizyon sahibi olmasalard› bu iflte büyük baflar›lar elde
edemezdiler. Aile flirketi olan ve 4 kardeflten oluflan Gürbulak Nakliyat’ta hiç
bir firmada görmedi¤im fleyi gördüm.
Kardefller aralar›nda ifl bölümü yaparak
Gürbulak Nakliyat’› Marmara bölgesinde say›l› firmalar aras›na soktular. Gürbulak Nakliyat kazand›kça bizlerde kazan›yoruz. Çözüm ortakl›¤›m›z›n uzun
y›llar sürece¤ine yürekten inan›yorum’
fleklinde konufltu
G
SIK SIK B‹R ARAYA
GEL‹YORUZ
Hem Sigma lojistik olarak çözüm ortaklar›m›zla s›k s›k diyalog halindeyiz.
F›rsat buldukça kendilerini ziyaret
ediyoruz. Gürbulak Nakliyat bunlar›n
bafl›nda geliyor. Firma sahipleri Turan, Orhan Beslen ve Burhan Çakan
ile çok yak›n dostluklar içerisindeyiz.
Ayda bir s›rayla birbirimizi ziyaret
ediyoruz. Bu ziyaretler iki taraf ve ifllerimiz aç›s›ndan da daha faydal› oluyor. Eksiklerimizi ve sorunlar› tart›flma imkân› buluyoruz. ‘dedi
21
www.gurbulaknakliyat.com
Ü KÖfiE
O pe rasyon ve ‹tha lat
Müdürü
fie hmuz Çakan
Haks›z Rekabete
Tabi de¤iliz...
Deden, Toruna devrald›¤›m›z
Gürbulak Nakliyat ismini 3.kuflak
olarak bizler bitmez tükenmez bir
miras olarak dürüstlük ve samimiyet
olarak de¤erlendirmekteyiz.
Tafl›mac›l›¤›n› üstlendi¤imiz ürünün
sorumlulu¤unu, bize miras b›rak›lan
dürüstlük ve samimiyet ilkemizin yan›
s›ra genç ve dinamik kadromuzla
bütünlefltirip tafl›maktay›z.
...
Tafl›mac›l›k sektöründe
karfl›laflt›¤›m›z en büyük sorun haks›z
rekabettir. Marmara bölgesinde
konteyner tafl›mac›l›¤›nda öncü
olmak ve baflar›lar›m›z›n hizmet
kalitesinde rekabet etme gücünü elde
tutmak için ç›tay› en üst seviyelerde
tutmak oldu¤unu biliyoruz. Ancak ne
yaz›k ki müflteri ilk önce cebinden
ç›kan paray› hesaplamaktad›r, k›sa
vadede ekonomik olsa da uzun vadede maliyetlerin bir hayli artt›¤›
kaç›n›lmazd›r.
...
Birkaç müflterimizin bizlerle
paylafl›p yaflad›¤› s›k›nt›lardan bahsetmek gerekir ise, fiyat teklifi
aflamas›nda en alt fiyat› veren
nakliyecinin fiyat›na göre yurt d›fl›na
maliyet hesab› yap›p fiyat verilmektedir, yük limana geldi¤inde ya da gönderildi¤inde ç›k›fl ifllemleri
yap›laca¤›nda araç Organize edilme
aflamas›nda araç yok denilmektedir,
bu tür durumlarda yapacak tek fley
var, kar zarar hesab› yap›lmaks›z›n o
yükün limandan ç›kart›l›p – yada
limana gönderilerek müflteriye teslim
edilmesidir.
Tabiî ki bu durumda al›nan en alt
fiyat, maalesef en üst rakamlara
ç›kmaktad›r.
...
Bir di¤er müflterilerimiz
yaflad›¤› s›k›nt›, ulaflt›rma bakanl›¤›
taraf›ndan verilen R – 1 - K – 1 ve C
– 2 yetki belgeleri ile ilgili s›k›nt›lar ve
beraberinde ise yükün özelli¤ine ve
a¤›rl›¤›na uygun araç org.
edilmemesinden kaynakl› yaflanan
s›k›nt›lard›r.
...
Tafl›ma ifllemi gerçekleflti¤i
esnada karayollar› yol kontrol noktalar› taraf›ndan tespit edilen eksikliklerden dolay› cezai ifllemler uygulanmakta olup, en erken ise söz konusu
cezalar 2- 3 ay sonras› müflterilere
yans›t›ld›¤›nda geriye dönük
tart›flmalar ve maliyetlerin haddi var
hesab› yoktur.
...
Bizler Gürbulak Nakliyat
olarak yukar›da belirti¤imiz konular›n
birçok farkl› s›k›nt›lar›, müflterilerimiz
taraf›ndan anlat›larak görmekte ve
bilmekteyiz.
...
Gürbulak Nakliyat olarak
Rekabetçi bir firma oldu¤umuzu ön
plana ç›kar›rken, Gerek teklif
aflamas›nda, gerek ise operasyonun
bafl›nda ve sonunda hizmet kalitemizin de¤erlendirmeye tabii tutulmas›n›
istemekteyiz.
...
Haks›z rekabeti ortadan
kald›rmak için, her geçen gün hizmet
kalitemizi en üst seviyelerde tutarak,
müflterilerimizin memnuniyeti yan›
s›ra bizler için referans olmalar›d›r.
...
Her geçen gün ifl kapasitemizin artmas› müflterilerimizin memnuniyeti ve referanslar›na ba¤l› olup
bu vesile ile her birini sayg›lar›mla
selaml›yorum.
Sayg›lar›mla
23
24
Ü HABER
www.gurbulaknakliyat.com
Mengerler Ticaret Türk
firmamızı ziyaret etti
ÛÛÛ Mengerler Ticaret Türk Afi Genel Müdürü Levent
Gürel, Orhan Aky›ld›z ve Ethem Tanta firmam›z› ziyaret etti...
AfiARILAR ile dolu 74 y›l› geride b›rakan Mengerler Ticaret
Türk A.fi, Genel Müdürü Levent
Gürel, Sat›fl Müdürü Orhan Aky›ld›z ve
Ethem Tanta Merkezi Dilovas›’nda kurulu bulunan firmam›z› ziyaret etti. Gerçeklefltirilen ziyarette Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Baflkan›m›z Beslen
Çakan ve Gürbulak Nakliyat Yönetim
Kurulu üyemiz Burhan Çakan ile görüflen Levent Gürel, Orhan Aky›ld›z ve
B
Ethem Tanta’ya firmam›z ile ilgili bilgiler verdik. Bizleri yak›ndan tan›d›klar›n› söyleyen Mengerler Ticaret Türk
Afi Genel Müdürü Levent Gürel ‘Uzun
y›llard›r Gürbulak Nakliyat ile çal›flmalar yap›yoruz. Bugüne kadar hiç bir
s›k›nt› ile karfl› karfl›ya kalmad›k. Ne
bizler kendilerine ne onlar bize çal›flmalar›m›zda hiç bir s›k›nt› yaflatmad›.
Bundan sonraki süreçte de çal›flmalar›m›z bu flekilde devam edecektir’ flek-
linde konufltu. Ziyaretten duydu¤u
memnuniyeti dile getirerek sözlerine
bafllayan Gürbulak nakliyat Yönetim
Kurulu Baflkan› Beslen Çakan ise
‘Mengerler Türk Ticaret A,fi ile çal›flmaktan oldukça mutluyuz. Kendilerine
bizleri ziyaret ettikleri için teflekkür
ediyorum’dedi. Öte yandan Beslen ve
Burhan Çakan ziyaret sonras› Gürel,
Aky›ld›z ve Tanta’ya ‘CONTAINER’
adl› dergimizin 2. say›s›n› hediye etti
www.gurbulaknakliyat.com
Ü HABER
Dilovas› Körfez Nakliyeciler Derne¤i (DKNAD) aç›ld›
Baskan Raci Sarıalioglu
ÛÛÛ Dilovas› Tavflanc›l Mahallesi Poyraz Mevkiinde aç›lan DKNAD
Derne¤in baflkanl›¤›na Tansar Nakliyat Sahibi Raci Sar›alio¤lu seçilirken
Gürbulak Nakliyat’dan Turan ve Burhan Çakan’da yönetim kurulunda yer ald›
28
KURUCU üye taraf›ndan
kurulan Dilovas› Körfez
Nakliyeciler Derne¤i tek
çat› alt›nda önemli hizmetlere
imza atmay› hedefliyor. Tansar
Nakliyat sahibi Raci Sar›alio¤lu’nun baflkanl›¤a seçildi¤i Derne¤in yönetim Kurulunda Turan
Çakan, Burhan Çakan, Ayhan
K›l›ç, Hayati Bayram, Cengiz
Gürbüz, Veysel Sert ve Kurtulufl
Terzi yer ald›. Sosyal sorumluluk projelerine büyük önem vermeyi hedefleyen Dilovas› Körfez
Nakliyeciler Derne¤inin, k›sa sürede bölgede söz sahibi ve
önemli çal›flmalara imza atmas›
bekleniyor
25
Ü RÖPORTAJ
“Istikrar ve
devamlılık
bizim ana
prensibimiz”
www.gurbulaknakliyat.com
Anadolu Deniz ‹flletmecili¤i sahibi Sinan Özkarabacak:
ÛÛÛ Sektörde 40 y›l› aflk›n bir döneme damgas›n› vuran ayn›
zamanda Anadolu Deniz Ticaret gelene¤inden gelen Anadolu Deniz
‹flletmecili¤i, tecrübe ve güvenilirli¤i genç bünyesinde harmanlayarak
müflterilerine en iyi hizmeti sunmaya devam ediyor
NADOLU Deniz ‹flletmecili¤i
sahibi Sinan Özkarabacak,
‘Sektöre 40 y›ll› aflk›n bir süredir damgas›n› vuran Anadolu Deniz
ticaret gelene¤inden gelerek, 2007 y›l›ndan bugüne tecrübe ve güvenirli¤i
bünyemizde harmanlayarak, müflterilerimize en iyi hizmeti vermek için
yola ç›kt›k. Bütün Dünya limanlar›nda bulunun acente a¤›m›zla müflterilimize seçkin bir tafl›mac›l›k hizmet
sunmaktay›z. ‘dedi
KAL‹TEDEN ÖDÜN
VERM‹YORUZ
Her geçen gün zorlaflan bir piyasan›n
içinde olduklar›n söyleyen Sinan Özkarabacak, ‘Anadolu Denizcilik olarak
müflterilerimize en iyi hizmeti verebilmek için çal›fl›yoruz. Müflterilerimizi
iyi hizmet etmememiz durumda bizleri
A
tercih etmiyorlar. Bu her sektörün içinde böyledir. Amac›m›z hiçbir zaman
hizmet kalitesinden ödün vermeden ifllerimizi daha ileriye tafl›makt›r ’dedi
ÇÖZÜMLER
OLUfiTURUYORUZ
Deniz Ticaret Odas›nda 39. meslek
komitesi meclis üyesi olduklar›n› belirten Özkarabacak, ‘Forvordur da ki maalesef kötü örneklerden dolay›, yaflanan kötü tecrübelerden dolay› ithalat
ve ihracatç›lar direk gemi acentelerini
tercih ediyor. Bu yönde forvordur olarak görevimiz müflterilerin tafl›mac›l›kta yaflanan s›k›nt›lar›n› ve acentelerin
genel anlay›fl ve iflleyifl kurallar›n› bilerek, arada bir tampon görevini yaparak
iki taraf içinde ak›ll› ve yenilikçi ve
analitik çözümler oluflturmak zorunday›z, ‘dedi
SEKTÖRDEN
GELEN B‹R‹S‹Y‹M
Deniz iflletmecili¤i ve yönetimi Yüksekokulundan mezun oldu¤unu söyleyen
Sinan Özkarabacak ‘ Okulun bugünkü
ad› 9 Eylül Denizcilik fakültesi olarak
geçiyor. Sektörden gelen biri olarak
sorunlar› biliyorum. E¤itim ve yasal
düzenlemelerle müflterilerin daha önce
yaflanan s›k›nt›lar sorunlar ortadan kalkacak. Türkiye’nin denizcilik sektöründe, daha çok yol almas› gerekiyor.
Mevcut potansiyeller tam anlam› ile
de¤erlendirememektedir. Bu konuda
yat›r›m kadar, yasal düzenlemeler gerekli¤i de vard›r. Sektörümüzün önümüzdeki süreçte daha da geliflece¤ine
ve Anadolu denizcilik olarak ta bu geliflimde en ön saflarda yer alaca¤›m›za
inan›yorum.’ dedi
“Gürbulak ile birlikte projelere imza atıyoruz”
ÜRBULAK Nakliyat ile ekip olarak 1998 y›l›ndan bu yana çal›flma
yapt›klar›n› söyleyen Anadolu Deniz ‹flletmecili¤i sahibi Sinan Özkarabacak, ‘fiirketimiz kuruldu¤undan bugüne
Gürbulak Nakliyat ile çal›fl›yoruz. Kendileri ile bugüne kadar birçok projede birlikte imzam›z var. Aile gibiyiz. Çal›flt›¤›
G
firmalar› yar› yolda b›rakmayan ve çözüm ortaklar›n kazanmas›na her zaman
yard›mc› olmufllard›r. Söz verdimi sözün
de duran bir firma. Her geçen gün büyüyorlar. Önünü görerek yat›r›mlar›n› yap›yorlar. Araçlar›n› hem yeniliyor, hem de
filoyu geniflletiyorlar. Gürbulak Nakliyat
kendi bölgesinde konteyner tafl›mac›l›-
¤›nda bir marka. Çözüm ortakl›¤›m›z›n
uzun y›llar sürece¤imize inan›yoruz. Birlikte uzun y›llar bir çok yapaca¤›m›z projelere imza ataca¤›z. Çözüm ortaklar›n›
kendi aileden biri olarak görüyorlar.
Gürbulak’da paradan önce kalite güven
ve hizmet daha önce geliyor.’ dedi
27
28
Ü HABER
www.gurbulaknakliyat.com
Filoya, 5 yeni
araç daha
dahil ettik...
ÛÛÛ Dorse yat›r›mlar›n›n yan› s›ra araç
say›s›n›da art›ran Gürbulak Nakliyat, 5
yeni araç daha filosuna dahil ederek
bünyesindeki araç say›s›n› 255’e ç›kard›
ürbulak Nakliyat, araç filosunu geniflletmeye devam
ediyor. Merkezi Dilovas›’nda kurulu olan Gürbulak
Nakliyat Mengerler Ticaret Türk A.fi Kocaeli fiubesi'nde düzenlenen törenle, 5 adet Mercedes Axor 1840
ls E5 i araç filosuna dahil etti. Yeni araçlarla birlikte
Gürbulak Nakliyat filosundaki araç say›s› 255’e yükseldi.
Gürbulak Nakliyat olarak her alanda yat›r›m yapmaya devam edeceklerini söyleyen Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Baflkan›
Beslen Çakan ‘Yeni ç›kan kanunla birlikte Dorselerimizi yenileme
çal›flmalar›m›z sürerken bir yandan da yeni araçlar alarak filomuzu
güçlendirmeye devam ediyoruz’ fleklinde konufltu
G
Ü HABER
www.gurbulaknakliyat.com
Dorseleri yeniliyoruz
Yeni ç›kan kanuna k›sa sürede Gürbulak Nakliyat olarak
uyum sa¤lamak için Dorse yat›r›mlar›m›z› yap›yoruz
ÜRBULAK Nakliyat
olarak yeni ç›kan
Dorse kanunu nedeni
ile tüm araçlar›m›z›n Dorselerini kanuna uygun hale
getirmeye devam ediyoruz.
1 Temmuz 2014 y›l›na kadar tüm araçlar›m›zda dorse boyutlar›n› 4.08 cm çekece¤iz. Avrupa
Standarlar›na uygun olarak
verdi¤imiz Dorse siparifllerimizin bir bölümünü teslim
ald›k. Yeni Dorselerimiz
Orthaus Treyler Dorse firmas› taraf›ndan yap›lmaya
devam ediyor. En k›sa
sürede bütün araçlar›m›z›n
Dorse ile ilgili s›k›nt›s›n›
giderece¤iz
G
29
30
Ayla Lo Danısmanlıktan ziyaret
Ü HABER
www.gurbulaknakliyat.com
ARMARA Bölgesinin önde gelen Dan›flmanl›k ve Organizasyon firmas› Gürbulak
Nakliyat'› ziyaret etti. Ayla
Lo Dan›flmanl›k Firmas› yetkilileri Burhan Turan ve
Mustafa Bölün ile karfl›l›kl›
fikir al›flveriflinde bulundu.
Firma yetkilisi Ayla Lo. “
Gürbulak Nakliyat'›n Konteyner tafl›mac›l›¤›nda Marmara bölgesinde bir marka
oldu¤undan dolay›, firmay›
hem ziyaret edip tan›flmak
istedik. Gürbulak Nakliyat'›n
kurumsal anlamda çok yol
alm›fl oldu¤unu gördük. ‹nflallah kendileri ile karfl›l›kl›
olarak çal›fl›p kurumsal kimliklerini yüzde yüz bir baflar›ya tafl›mak istiyoruz. ‘dedi
M
BEfiAY MOTORLU ARAÇLAR
‹nflaat Sanayi ve Ticaret Limited fiirketi
S a t › fl - S e r v i s
Yedek Parça
KAL‹TE VE GÜVEN
mobil servis
Q0532 685 95 49
Adres : S.Orhan mah. Küçük Sanayi
Sitesi A-7 Blok No:1 Gebze-KOCAELİ
Tel : (0 262) 645 04 20-21 /
Fax : (0 262) 645 04 22
E-mail : [email protected]
Adres : Beşler Oto Mercedes-Volvo--Cargo-Man-Bmc Yedek
Parça & Bakım Servisleri Küçük Sanayi
Sitesi Yolu (Gümrük Yanı) No:1 Gebze/Kocaeli
TEL: 0 (262) 643-4340-41
FAKS: 0 (262) 641 2201
E-MAİL: [email protected]
Ü KÖfiE
www.gurbulaknakliyat.com
Far uk Em re Çakan
Lo jit is ye n
Serbest bölgelerin
ekonomiye
katk›lar›
Türkiye’deki serbest bölgeler
gerçeklefltirdi¤i ticaret ve istihdam
hacimleri ile Türkiye ekonomisine
oldukça bir katk› sa¤lamaktad›r.
da, ülke ekonomisine sa¤layaca¤›
yarar ve ekonomide oluflturulan
katma de¤er yükselmifl olacakt›r.
Teknoloji transferinin ülke ekonomisi
ile bütünleflmesi, giriflimci teknik eleÜretime dayal› serbest bölgel- man ve personellerin bu teknoloji ile
erde yabanc› anapara girdisinden bilgi ve kabiliyetlerini gelifltirmesine
büyük bir yükselme görülmektedir. sebep olmaktad›r,
Yabanc› anaparan›n yükselmesi ile
birlikte devlete girecek olan yeni
Serbest liman fleklinde hizmet
teknolojilerin devlet ekonomisi için veren alanlarda, yabanc› gemilere
pozitif katk›lar oluflturaca¤› aç›kt›r. sat›lan kumanya, akaryak›t, servis ve
Bilhassa üretimde kullan›lan girdilerin depolardan sa¤lanan kira gelirleri
ülke içinden elde edilmesi durumun- görünmeyen kalemler taraf›nda art›
bakiye olarak yans›maktad›r. Serbest
alanlara yap›lan d›fl sat›mdan gümrük
vergisi ve di¤er efl nitelikli vergilerin
kesilmemesi, yurt içinde üretim yapan
ve bu üretimi ihraç eden iflletmelerin
kulland›klar› girdilere de kolayl›k
getirmektedir. Bu sayede ithalat›n
finansman yükü afla¤› seviyelere
çelikmifl olmaktad›r.
Göç ve nüfusun artmas›na
sebep olan serbest alanlar, bulunduklar› noktalarda ekonomik bir
hareketlilik getirmekte, ticari ifllemlerin ve yat›r›mlar›n artmas›na da
sebep olmaktad›rlar. Serbest bölgelerdeki ifllemlerin geliflmesine do¤ru
orant›l› olarak, istihdam da büyümektedir. ‹stihdam›n oluflturulmas›nda
yurt içinden sa¤lanan ifl gücü sebebi
ile, istihdam durumuna pozitif katk›lar
sa¤lamaktad›r.
Uluslararas› niteliklere uygun
bir serbest bölge oluflturman›n
maliyetleri oldukça büyük tutarlara
ulaflmaktad›r. Serbest alanlara ifllem
gösteren yabanc› iflletmeler d›fl
pazarlarda yerli iflletmelere rakip konuma gelebilir. Serbest alanlarda
üretilen ürünlerin o devletin iç
pazar›na sat›lmas› ülke ekonomisinden negatif durumlara sebep olabilir.
Sayg›lar›mla
31
32
Ü RÖPORTAJ
www.gurbulaknakliyat.com
‹smet Y›lmaz
Lojistik Genel
Müdür Yard›mc›s›
Numan Kahraman
dergimizin
sorular›n› yan›tlad›.
Kahraman,
2013 y›l›nda
yapt›¤›m›z hamleler
ile iflimizi yar›m
as›r daha ileri
tafl›d›k dedi
2013 yılında isimizi
yarım asır ileri tasıdık
lll ‹smet Y›lmaz Lojistik Genel Müdür Yard›mc›s›
Numan Kahraman, CONTAINER adl› dergimize sektörüyle
ilgili olarak önemli aç›klamalarda bulundu...
CONTAINER: ‹smet Y›lmaz Lojistik hakk›nda bilgi verir misiniz?
NUMAN KAHRAMAN: Dökme
Tehlikeli Kimyasal Madde ve G›da
Maddeleri tafl›mac›l›¤› alan›nda dolu
dolu 43. y›l› tamaml›yoruz, yar›m as›r-
d›r faaliyette olan firmam›z›n hedeflerini 2013 y›l›nda yapt›¤›m›z hamleler
ile bir yar›m as›r daha ileri tafl›d›k. Çal›flmalar›m›zda sektörel ihtiyaçlar›n belirlenmesi ve bu ihtiyaçlar› karfl›lamak
için al›nmas› gereken tedbirleri çok iyi
analiz etti¤imize, karar verme meka-
nizmas›n› çok h›zl› çal›flt›rd›¤›m›za
inan›yoruz.
Bu çerçevede ulaflm›fl oldu¤umuz veriler ›fl›¤›nda 50 y›l daha ülkemize faydal› hizmetler sa¤layabilecek flekilde
radikal kararl›l›k ile 2013 y›l bafl› itibari ile vizyon ve misyonunu yeniledik.
www.gurbulaknakliyat.com
Ü RÖPORTAJ
CONTAINER: Yapt›¤›n›z son yat›r›mlar hakk›nda bilgi verir misiniz?
NUMAN KAHRAMAN: 25 adet ADR
Belgeli Çekici ve Paslanmaz Çelik Tanker Yar›römorklar› filomuza katt›k, yaz›l›m›m›z› yeniledik, yaz›l›m›m›z ile entegre çal›flan cihaz ve yaz›l›mlar› firmam›zca gerçeklefltirilen araç takip sistemimizi yine ezber bozan bir yat›r›m ile yeniledik, 10 dönüm arazi sat›n ald›k. Bu
yeni arazimiz üzerindeki yap›laflma h›zla devam etmekte, bu yap›laflma Tank
Konteyner Tamir ve Test ünitesini takiben de Tank Konteyner Is›tma Ünitesini
ve Ambalajl› Kimyasal Maddelerin Elleçlenebildi¤i Depolanabildi¤i üniteleri
ihtiva ediyor. 2014 Haziran Ay› hedefi
ile tamamlanacak bu üniteler ile ifl ortaklar›m›za ihtiyac› olan tüm lojistik altyap›y› sunuyor olaca¤›z.
Tüm bu yat›r›m hamleleri ile oluflturulan yeni hedefler sonras›nda firmam›z›n Kurumsal Kimli¤inde de radikal bir
de¤ifliklik yap›lmas› gerekti¤ini gördük
ve hiç düflünmeden ad›mlar›m›z› att›k.
CONTAINER: “Standart Tafl›y›c›
De¤iliz” dedi¤inizi duyuyoruz, bu sloganda ne ifade etmek istiyorsunuz.
NUMAN KAHRAMAN: Yapt›¤›m›z
iflin tan›m›n› X noktas›ndan Y noktas›na Z kimyasal›n› tafl›mak fleklinde çok
kolay ifade edebiliriz.
Ancak bu tan›m›n içerisinde geçmeyen
ve arka planda çal›flan profesyonel
kadrodan oluflan deneyimli bir altyap›
vard›r. Bu altyap› ile yönetti¤imiz ifllerimizde kalitede süreklilik ve müflteri
memnuniyeti ç›kar.
Bu altyap›y› gelifltirirken standart bir
tafl›y›c› olarak bakmad›k, geliflen dünyay› takip ettik, arad›k bulduk ve böylece kendimizi her zaman gelifltirdik,
Bu bak›fl aç›s›n›n sonuçlar› olarak;
Dökme kimyasal madde tafl›mac›l›¤›
alan›nda Türkiye’de ilk ADR belgeli
Tanker Yar› römorku sat›n alan biziz
derken flimdi de Tanker Yar› römorklar›m›za TSE taraf›ndan verilen T9 diye
tabir edilen ADR Belgesi yani Araç Uygunluk Belgesini ilk biz ald›k › da Türkiye Cumhuriyeti Kay›tlar›na girdik.
Yaz›l›m›m›z› müflteri ihtiyaçlar›na göre gelifltirdik bununla beraber yaz›l›m
ve donan›m› sadece firmam›z› ait olan
araç takip sistemi ve filo yönetimini
oluflturduk ve en önemlisi bu sistemi
yaz›l›m ile entegre çal›fl›r hale getirdik.
Günümüzde araç takip sistemi kendisi-
ne ait olan ve ofiste kullan›lan yaz›l›m›
ile entegre çal›flan baflka bir lojistik firmas› ben duymad›m. Standart d›fl›
olanlar da bu ve buna benzer anlay›fl ve
yeteneklerimizdir.
Yani her zaman önde olduk, günümüzde halen Dökme Kimyasal Madde Tafl›ma ve lojisti¤i alan›nda en fazla ADR
belgeli araç bizim filomuzdad›r, bu nedenler ile standart tafl›y›c› de¤iliz, müflterilerimizin ihtiyaçlar›na göre flekil
alan esnek hizmet anlay›fl›m›z ile hep
standartlar›n üstünde kald›k.
CONTAINER: 2014’den beklentileriniz ve hedefleriniz nedir?
NUMAN KAHRAMAN: Türkiye’de
ADR belgeli Türk Plakal› araçlara TSE
taraf›ndan T9 yani Araç Uygunluk Belgesi verilmeye bafllanmas›yla uluslararas› alandaki tafl›mac›l›k faaliyetlerimizde art›fl olaca¤›n› düflünüyorum
çünkü daha bu araçlar önce bu belgeye
sahip olmad›¤›ndan ötürü birçok Avrupa Ülkesine Tehlikeli Kimyasal Maddelerin tafl›nmas›n› gerçeklefltiremiyorduk ve bu alanda büyük pastay› yabanc› ülkelerdeki tafl›y›c› rakiplerimize
vermek zorunda kal›yorduk.
Türkiye’de yerleflik teflebbüsler taraf›ndan üretilen ADR niteliklerine uygun araçlar a TSE taraf›ndan verilecek
olan uluslararas› geçerlili¤i olan Araç
Uygunluk Belgesi ile uluslararas› arenada u¤rad›¤›m›z haks›z rekabet ortadan kalm›fl oldu, bu gücün 2014 de ifllem hacimlerimizi artt›raca¤›na inanç
ile faaliyetlerimizin artaca¤›na inan›yor ve bekliyorum.
CONTAINER: Gürbulak firmas›n›
ne zaman tan›d›n›z, firma hakk›ndaki düflünceleriniz nelerdir.
NUMAN KAHRAMAN: Gürbulak
Nakliyat’› Kimse Yokken Biz Vard›k
diyecek kadar öncesinden beri tan›r›m.
Tan›d›¤›m y›llardaki faaliyeti sadece
limanlardan konteyner tafl›malar›n›
gerçeklefltirmekti. Ancak bu faaliyetlerini gerçeklefltirirken müflteri memnuniyeti ilkesi çerçevesinde hizmet kalitesini gelifltirerek, filosunu modern
araçlar ile yenileyerek, yaz›l›m ve insana yat›r›m yaparak altyap›s›n› güçlendirdi ve günümüzde Marmara bölgesinde konteyner tafl›mac›l›¤› ve depolamas› yapan, bu ifltigal konusu ile müflterilerine projeler üreten güven veren
bir firma olmufltur.
Her geçen y›l filosu ve ifllem hacmi büyüyen firman›n çal›flmalar› an›nda önce ifli bitirelim sonra paras›n› konufluruz mant›¤›ndaki önce hizmet anlay›fl›,
iliflkilerindeki insana de¤er veren mütevaz›l›¤› hiçbir zaman de¤iflmemifltir.
Yönetici ve idari kadronun bu prensipleri merkez flubelerinde görevli tüm çal›flanlara ayn› flekilde yans›m›flt›r.
Çal›flan›n firmaya, firman›n da çal›flanlara verdi¤i bu güven ifllem hacmini de
büyütür müflteri memnuniyetini de artt›r›r, baflar› da bunlar› takip eder, Gürbulak’›n yapt›¤› da aynen budur.
33
34
Ü RÖPORTAJ
24 Dünya
markası ile 17
ayrı noktada
www.gurbulaknakliyat.com
37 y›ld›r y›l› bursa baflta olmak üzere Marmara’da
ve bat› Karadeniz bölgesinde otomotiv merkezli
yat›r›mlar›n› sürdüren Koçaslanlar gurubu,
1.1.2013 tarihi itibari ile Koçaslanlar holding
çat›s› alt›nda toplad›¤› flirketlerine, Isuzu
markas›n› da dâhil etti. Volvo grup bayili¤i alt›nda
Volvo trucks ve Renault trucks bayili¤ini Bursa,
Kocaeli, Düzce, Eskiflehir ve Bal›kesir illerinde
sürdüren Koçaslanlar, t›rsan treyler bayili¤ini de
yine bu illerinde sürdürmektedir.
OÇASLANLAR holding yönetim
kurulu. Baflkan› Mahmut Koçaslan; “ Otomobilden hafif ticariye,
hafif ticariden yolcu grubuna, orta ve a¤›r
ticari kamyonlara, çekicilerden treylerlere ve tüm bu ürünlerin yan ekipmanlar›
ile birlikte karayolunda hareket eden tüm
otomotiv segmentlerine hitap eden bir
ürün yelpazesi oluflturmaktay›z. Dünyan›n önde gelen markalar›na, sat›fl, servis,
sat›fl sonras› hizmetler ve 2. El araç konular›nda hizmet vermekteyiz, amac›m›z;
paydafllar›m›z ile mutlu, s›n›rs›z müflteri
memnuniyetini ilke edinmifl, sürekli büyüyen ve ülkesi için katma de¤er üreten
bir grup olmakt›r.’’ dedi.
Grubun yeni göz bebe¤i olan Isuzu markas› ile ilgili olarak ta aç›klamalarda bulunan Koçaslan,’’ Özellikle flehir içi da¤›t›m segmentinde eksik oldu¤umuzu
düflündü¤ümüz kamyon, kamyonet, çift
ve tek kabin pick up lar ve otobüs segmentinde, dünyan›n önde gelen markalar›ndan Isuzu ile bayilik anlaflmas› yaparak güçlendik. Art›k müflterilerimizin
otomotiv ile alakal› her tür isteklerine cevap verir konuma ulaflt›k’’ dedi.
‹negöl’de Renault ve Dacia binek gurubu
bayili¤i olan Koçaslanlar holding, so¤uk
zincir tafl›mas›n›n önde gelen markalar›ndan Carrier markas›na da 3 y›ld›r bayilik yapmakta. Yine holding flirketlerin-
K
den olan Koçaslanlar sigortac›l›k Ltd.
fiti. ile de 15 y›l› aflk›n süredir, on adet
acenteli¤i ile hizmet veriyor. Ayr›ca dünyan›n çekici- kamyon segmentinde lider
markalar›ndan Daf Trucks markas›n› da
holding flirketlerinden olan bursa a¤›r vas›ta afl. 7 y›ld›r Bursa da temsil ediyor.
Holding iflleyifli ile ilgili olarak ta bilgiler
veren Mahmut Koçaslan, “ Tüm bu markalar›m›za hizmet verirken, 45 kiflilik sat›fl
ekibimiz her y›l 60 000 adet müflteri ziyareti gerçeklefltirmektedir. Bu müflteri ziyaretlerinde, sat›fl›n ötesinde otomotiv ile alakal› dan›flmanl›k hizmeti vermek tüm arkadafllar›m›z›n ana görevidir. Temsil etti¤imiz her markan›n sat›fl sonras› hizmetleri
ile de, sat›fl›n› gerçeklefltirdi¤imiz her arac›n verimli kullan›lmas›n› sa¤lamaya yönelik sürekli iyilefltirme çal›flmalar›m›z devam etmektedir. 17 farkl› lokasyonda, 6 ilde, 300’ü aflk›n çal›flan› ile hizmetlerine devam etmektedir ’’ dedi. Kocaslanlar, stratejik düflüncenin hâkim oldu¤u kararlar›n
h›zl› al›nd›¤› proaktif ve iletiflime aç›k bir
yönetim tarz› ile tak›m ruhu ve biz bilinci
içerisinde hareket edebilen, çal›flanlar›n
oluflturdu¤u sinerjinin, yüksek performansa
dönüfltü¤ü bir flirket olarak büyümeye devam edecektir Koçaslanlar Holding, 1
Ekim 2013 tarihi itibari ile Yalova yolu 14.
Km bulunan holding binas›nda hizmetine
devam etmektedir.
Ü HABER
www.gurbulaknakliyat.com
Huzurevi’ni
ziyaret ettik
Her zaman oldu¤u gibi yine yafll›lar›m›z›n yan›nday›z...
Sosyal sorumluluk projelerimiz
kapsam›nda, Tavflanc›l Huzurevi’nde
kalan yafll›lar›m›z› Gürbulak
Nakliyat ailesi olarak Ramazan ve
Kurban Bayram’da ziyaret ettik
EÇM‹fi y›llarda oldu¤u gibi bu y›lda Tavflanc›l Huzurevinde kalan yafll›lar›m›z› ziyaret ederek kendilerine
hediyeler verdik. Gürbulak Nakliyat ailesi olarak ziyaret etti¤imiz Tavflanc›l Huzurevinde bizleri karfl›lar›nda gören yafll›lar oldukça mutlu olurken onlar›n mutluluklar›n› görmek bizlere ayr› bir heyecan verdi. Herkesin birgün
yafll› olaca¤›n› belirten Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu üyesi
Burhan Çakan ‘Huzurevinde kalan yafll›lar› Gürbulak Nakliyat
olarak hiç bir zaman unutmuyoruz. Kendilerini y›l içerisinde s›k
s›k ziyaret ediyor, bir isteklerinin olup olmad›¤›n› soruyoruz.
Onlar› mutlu etmek bizlere de huzur veriyor’ fleklinde konufltu
G
Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Üyemiz Burhan
Çakan, Tavflanc›l Huzurevinde kalan yafll›larla
yak›ndan ilgilerek s›k›nt›lar›n› dinledi
35
ADRES : Cebeci Mah. Eski Edirne Asfaltı No:800
Sultançiftli¤i / Gaziosmanpafla - ‹STANBUL
Telefon: 0(212) 444 28 54 / FAX: 0(212) 667 69 47
WEB: www.atliotomotiv.com E-mail: [email protected]
www.gurbulaknakliyat.com
Ü PERSONEL
Meral Do¤ru
‹hr. Operasyon
İ
ŞIMDE henüz yeni olmama rağmen, işime ve arkadaşlık ortamına çok çabuk uyum sağladım. Daha
önce bu sektörde çalışmamama rağmen, hiçbir
zorluk çekmemekteyim. İşe başladığım ilk günden
beri patronlarımızla uyum içerisinde çalışmaktayız.
Kendileri ile böyle uyum içerisinde çalışmak çok güzel bir duygu, burada olmaktan dolayı çok mutluyum
Meryem Demir
Muhasebe Servisi
ÜRBULAK Nakliyat ailesine 2009 y›l›ndan stajyer
olarak kat›ld›m. Staj›m bittikten sonrada çal›flmaya devam ettim. Asl›nda ilk ifl deneyimimde denilebilir.
Sonradan Üniversite için ara verdim. Okulu bitirdikten sonra
tekrar Gürbulak Nakliyat’ta göreve bafllad›m. Çal›flma ortam›m ve çal›flma arkadafllar›mdan oldukça memnunum. Patronlar›m›z isteklerimize önem veriyor. fiunu da söylemeden
geçemeyece¤im, 2009 y›l›ndaki Gürbulak Nakliyat ile 2013
y›l›ndaki Gürbulak Nakliyat aras›nda çok büyük bir fark var.
Çok geliflmifl ve geliflmeye devam etmekte…
G
D
Duygu Sö¤ütçü
Yönetici Asistan›
G
ÜRBULAK Naklıyat’da göreve başladığım
için oldukça mutluyum. Geçmişi başarılarla
dolu bir firma olan Gürbulak Nakliyat’a
bende elimden geldiği kadar en iyi hizmeti sunmaya
çalışacağım. Sürekli kendini yenileyen ve güçlenen bir
firma olan Gürbulak Nakliyat’da patronlarımız ile
aramızdaki ikili ilişkinin üst düzeyde olması ve bizlere
sahip çıkması bizlere de onur veriyor
Mehmet Öztaflç›
fioför
eğerli Contaıner
okuyucuları, yüzlerce insana ekmek
veren Gürbülak Nakliyat
vesilesiyle emektar ve cefakar şoför arkadaşlarımızla
birlikte siz değerli çözüm
ortaklarımıza hizmet vermekteyiz. Patronlarımızdan aldığımız temel eğitim
sayesinde dürüstlükten ve
kaliteden ödün vermeden
başarı basamaklarını teker
teker çıkıyoruz. Bizlerinde
bazı eksikleri olsa da hizmet anlamında firmamız
bölge de parmakla gösteriliyor. Ben ve arkadaşlarımız
bu sektörde bayrağı en tepeye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam
edeceğiz. Gürbulak Nakliyat'ın bir kaptanı olarak
tüm patronlarımı ailemin
bir parçası olarak görüyorum. Patronlarımız da bi-
zim gibi düşünüyorlar. Nakliye sektörü olarak, Türkiye'nin önü çok açık. İhracat
ve ithalat olarak Türkiye en
geç 5 yıl içerisinde adından
sıkca söz ettirecektir.
Saygılarımla.
37
Dünyay›
Tafl›yoruz
1
1
1
1
DENIZYOLU TASIMACILIGI
HAVAYOLU TASIMACILIGI
FUAR VE OZEL PROJE TASIMACILIGI
KONSOLIDASYON VE GRUPAJ
1 RO-RO TASIMACILIGI
1 KARAYOLU TASIMACILIĞI
1 LOJISTIK HIZMET
VE DANISMANLIK
Adres : Hacı Mimi Mh.Kemeraltı Cd. Balkan Han No:15 / 5 B
Karaköy Beyoğlu İstanbul Türkiye
Telefon: +90 212 245 07 97
Fax : +90 212 245 07 99
www.aykardenizcilik.com.tr
E-Mail : [email protected]
www.gurbulaknakliyat.com
Ü PERSONEL
Aykar
Denizcilik
Nakliyat
yönetim
kurulu
Baflkan›
Mustafa
Ayd›n:
“Hedefimiz en iyi hizmeti
uygun maliyette aktarmak”
mmm Mustafa Ayd›n: “Aykar Denizcilik markas›yla, ithalat ve ihracat alan›ndaki
uluslararas› tüm deniz, hava ve kara yolu yüklemelerinde yayg›n acente
a¤›m›z, genç ve dinamik kadromuz ile ifl orta¤› firmalar›m›za en iyi hizmeti en
uygun maliyetle aktarmak hedeflerimizin bafl›nda yer almaktad›r. Dedi
ykar Denizcilik Nakliyat yönetim
kurulu Baflkan› Mustafa Ayd›n :
‘Bu hedeflerimiz çerçevesinde
kalite standartlar›m›z› koruyarak Türk
limanlar›ndan Dünya limanlar›na ve
Dünya limanlar›ndan Türk limanlar›na
full ve parsiyel konteyner,ro-ro,aç›k
yük, proje kargo ve havayolu tafl›mala-
A
r› alanlar›nda komple hizmetler sunmaktay›z. fiirketimizin faaliyete geçti¤i
03 May›s 2010 y›l›ndan itibaren; müflterilerimizin taleplerini daha etkin ve
h›zl› bir flekilde karfl›layabilmek, sektörün de¤iflken dinamiklerine ve sürekli
ivme kazanan yap›s›na uyum sa¤layabilmek için nitelikli personel say›m›z›
her y›l artt›rarak yolumuza devam etmekteyiz. Sektörde tutunabilmek için
çok çal›flman›n yan› s›ra hizmeti daha
da ileri tafl›man›n gereklili¤inin fark›nday›z ve al›nan kararlar, yap›lan yat›r›mlar hedeflerimize emin ad›mlarla
ulaflmam›z› sa¤lamaktad›r ’dedi
“Gürbulak Nakliyat ile basarılı islere imza attık”
A
ykar Denizcilik Nakliyat yönetim kurulu Baflkan› Mustafa
Ayd›n :”Gürbulak Nakliyat ile
diyalo¤umuz daha önce çal›flt›¤›m
acentemdeki görevim sebebiyle
2004 y›l›nda Dilovas›’ndaki ofislerinde Say›n Beslen Çakan Bey ile tan›flmam›zla bafllad›. O dönemlerden
itibaren uzun y›llar çok baflar›l› ifllere beraber, sorunsuz imzalar att›k.
Ayn› zamanda Gürbulak Nakliyat
ile çal›flmak çok zevkliydi. Çünkü
sektörde o kadar rekabetin içinde
hizmet veren firmalarla yar›flmak
ve verdi¤i hizmeti piyasa flartlar›na
göre de¤il de kendi ilkeleri do¤rultusunda sunabilen, dik duruflu ve
hizmetten ödün vermeyen bak›fl aç›s›yla iflini yapabilen bir firmayla çal›flmak bizlere her zaman güven vermifltir. Acenteme verdi¤i sorunsuz
hizmetleriyle 10 y›l öncesinden bu
günleri öngörmek zor olmad›. Hep
kendini yenileyen ve kendi alan›nda
yapt›¤› yat›r›mlarla eksiksiz hizmet
verme mant›¤›nda büyüyen ve kurumsal kimli¤ini alm›fl bir firma
olarak sektöre verdi¤i hizmetlerden
dolay› kendilerine teflekkür eder,
sektörde daha önce oldu¤u gibi bu
gün de olumlu referanslar›m›zla
kendilerinden uzun y›llar hizmet
beklemekteyiz’dedi
39
40
Ü TER‹MLER
www.gurbulaknakliyat.com
Sektörel terimler sözlü¤ü
Deniz Tafl›mac›l›¤› Terimleri
Genel Terimler
ARMATÖR : Gemi sahibi,tafl›y›c›
ACENTE : Herhangi bir limanda armatör ad›na faaliyet gösteren, onun
temsilcili¤ini
yapan kurulufl
NVOCC : “Non Vessel Operating
Common Carrier” (Gemi sahibi olmadan tafl›mac›l›k yapan)
CO-LOADER:Di¤er forwarderlar›n
yüklerini kendi yükü ile
konsolide ederek
tafl›mac›l›k yapan
FORWARDER : Karayolu,havayolu,denizyolu,
demiryolu tafl›mac›l›¤›n›, gümrükleme ve sigorta hizmetlerinin operasyonunu
gerçeklefltiren,aktif bir acenta a¤›na
sahip olan organizatör firma
BILL OF LADING(B/L) : Denizyolu
konflimentosu
a.Master B/L (Ana konflimento)
b.House B/L (Ara konflimento)
CHARTER TAfiIMA : Geminin tamamen yada k›smen (part kargo)
kiralanarak yap›lan tafl›mad›r.
CHARTER PARTY : Tafl›mac› ile armatör aras›nda yap›lan sözleflmeye
verilen isimdir
masraf›n›n armatöre ait olmas›
STUFFING : ‹stifleme,yükü
konteynere yerlefltirme
UNSTUFFING : Konteynerin
içini boflaltma
STEVEDORING : Gemiyi yükleme
ve boflaltma hizmeti
Liman Terimleri
STORAGE : Limanda depolama
/ ardiye
DEMURAJ : Geminin kendisine tan›nan yükleme ve boflaltma süresini
aflmas› yada konteyner içinde bekleyen yükün tan›nan süreden önce
gümrükten çekilip boflalt›lmamas›
FREE TIME : Serbest süre.Yükün demuraja girmeden bekleyebilece¤i süYükleme Boflaltma Terimleri
re.Süre afl›m›nda demuraj uygulan›r.
THC : (Terminal Handling Fee) :
FREE IN (FI) : Limandaki
Limandaki elleçleme ücreti
yükleme masraf›
GEÇ‹C‹ KABUL : Türkiye’deki gümFREE OUT (FO): Limandaki
rük mevzuat› gere¤i konteynerler
boflaltma masraf›
LINER IN (LI) : Yükleme masraf›n›n gümrü¤e tabi mal statüsündedirler.
Bu nedenle bir konteynerin limandaarmatöre ait olmas›
ki gümrüklü sahadan ç›kar›lmas› veLINER OUT (LO): Boflaltma
BULK YÜKLEME : Konvansiyonel
yük tafl›mac›l›¤›nda dökme yükleme.
BROKER : Armatörle yükleyici
aras›nda arac›l›k yapan,komisyoncu
RO-RO TAfiIMACILI⁄I : Araç,treyler
veya konteyner tafl›yan gemilerle yap›lan tafl›mac›l›k
ya tekrar limana getirilmesi halinde
ortaya ç›kan gümrükleme masraf›d›r
Navlunla ‹lgili Terimler
CAF: (Currency Adjustment Factor)
Amerikan dolar›ndaki dalgalanmalar›
navlunadahil edilmesi
BAF : (Bunker Adjustment Factor)
Deniz afl›r› tafl›malarda fuel oil fiyatlar›ndakidalgalanmalar›n belli oranda
navluna dahil edilmesi
PR‹MAJ : Genellikle Türkiye’den ihracat
navlunlar›nda
kullan›lan
armatörün riskini azaltmak için
koydu¤u ek ücret
WAR RISK SURCHARGE (WRS) :
Savafl riski olan limanlara yap›lan
seferlerde navluna ilave olarak al›nan
ek ücret
HIGH CUBE SURCHARGE : High
Cube konteyner için al›nan ilave
ücret
IMCO CHARGE : Tehlikeli madde
tafl›malar›nda armatörün talep etti¤i
ek ücret
Ü HABER
Kahvaltıda nakliye sektörüyle liman işletmecileri
karşılıklı olarak yaşadıkları sorunlarını masaya
yatırarak çözüm önerilerinde bulundular.
www.gurbulaknakliyat.com
Gürbulak
Nakliyat,
Limancılar ve
Nakliyecileri
bulusturdu
ILOVASI’nda konteyner tafl›macl›¤›n›n önde gelen isimlerinden olan Gürbulak Nakliyat, Dilovas›
Körfez Nakliyac›lar Derne¤i yönetim kurulu üyelerini ve bölgedeki liman yetkililerini Tavflanc›l Sahil Restaurant›’nda a¤›rlad›. Ev sahipli¤ini Gürbulak Nakliyat
Yönetim Kurulu Baflkan› Beslen Çakan’›n yapt›¤› kahvalt›ya ilgi ve alaka büyüktü.
SORUNLAR MASAYA YATIRILDI
Kahvalt›da, bölgemizdeki nakliyat sektörü ile liman
iflletmelerinin sorunlar› masaya yat›r›ld›. Taraflar,
karfl›l›kl› olarak yaflad›klar› sorunlar› anlat›rken, çözüm önerilerindede bulundular. Sektör temsilcileri
önümüzdeki hafta, YILPORT Liman’›n ev sahipli¤inde tekrar bir araya gelecek.
D
Kahvaltıya ev sahipliği yapan Gürbulak
Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Beslen Çakan,
konukları kapıda karşıladı.
41
www.gurbulaknakliyat.com
Ü S‹GORTA
Sigorta Poliçelerinde Yeni Uygulama
G
ÜNLERCE konuşulan, insanların
merakla beklediği, hatta poliçelerini beklettiği kasko teminatları ve içeriği ile ilgili değişiklikler uygulanmaya başlandı.
Benim açımdan tam bir hayal
kırıklığıydı doğrusu.Artık her keseye
göre her model araca göre bir poliçe
yapılabilecek, sigortalılar belki bazı teminatlardan feragat edecek, belki belli rakamlara kadar hasar ödemesine razı gelecek ama primini ödemeye gücü yeteceği bir kasko poliçesi satın alabilecek
zannettik.Ama böyle olmadı. Sigorta
şirketleri kendi çıkarları doğrultusunda
daha önceleri başlarını ağrıtan birkaç
konuyu değiştirip yollarına devam etmeyi tercih ettiler.Üzülerek söylemeliyim
ki sektöre çeki düzen vereceğini düşündüğümüz yabancı sermayeli şirketler ,
sektörü daha da kötüye götürüyor, geriye kalan yerli sermaye sigorta şirketleri de onları takip etmeye çalışmaktan
daha ileriye gitmiyor.Özellikle Avrupalı
sigorta şirketleri kendi ülkelerinde de
bizim ülkemizde uyguladıkları stratejileri
uygulayabiliyor keyfi uygulamalarını sürdürebiliyor mu? Avrupalıların Avrupalılara davranış biçimlerini görüp beğendiğimizden hatta özendiğimizden bahsediyoruz ama Avrupalıların bizlere karşı tutumunu görünce de hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu konu uzun... Biz kaskodaki değişikliklere dönelim.
En önemli değişiklik artık araç
bedeli poliçe üzerinde yazmayacak, aracın tipi doğru olarak seçilecek ve karşısında da rayiç bedel yazacak.Uygulama
böyle ama sıkıntılar var.Aracın ruhsatında yazan araç tipi ile kasko değer listesindeki araç tiplerini birbiriyle eşleştirmek bazen mümkün olmuyor. Önceden
en azından aracın bedeli poliçe üzerinde
yazıyordu da sigortalı araç bedelini görünce bir yorum yapabiliyordu. Bir de
kasko değer listesinde bedeli olmayan
araçlar var . Örneğin römorkların bedellerini gösteren bir liste neden yok
anlaşılmaz ama sonuç olarak yok.Bu durumda da araç bedelini belirleyecek
olan müşteri, nasılsa rayiç değer yazacak
o zaman primim düşük olsun diye düşük bedelle poliçe yaptırmaya çalışıyor.Peki neden bu değişiklik yapıldı? Nedeni gayet basit. Ağır hasarlı araçlarda
yani aracın pert olması durumunda, si-
Ömür fiEKER
Da¤ Fare
Do¤urdu...
gortalı poliçe üzerinde yazan primini
ödediği bedel üzerinden ödeme yapılmasını istiyorken, sigorta şirketleri haksız zenginleşmeye engel olmak amacıyla
aracın piyasa bedelini ödemek istiyordu.
Ne yazık ki; bu bedeli belirlerken doğru
tespitler yapmayarak sigortalıları çileden
çıkartan şirket sayısı da az değildi.Sonuç
olarak konu uzuyor çoğu zaman bir
noktada buluşulup süreç tamamlanıyordu ama uzlaşmanın sağlanamadığı durumlarda olay yasal mercilere taşınıyor
sigortalı poliçede yazan bedeli talep ediyordu.Şimdi sigorta şirketleri poliçeye
bir bedel yazmayarak uzlaşmaya başlarken 1-0 öne geçmiş oldu.Artık sigortalı
sadece sigorta şirketinin yapmış olduğu
rayiç değer sonucuna itiraz edebilecek,
rayiç bedelin belirlenmesi ile ilgili şartlar
da poliçe üzerinde yazacak.Bu konuyla
ilgili olarak eksperlerin başı biraz daha
fazla ağrıyacak gibi görünüyor,hayırlısı.
İkinci önemli değişiklik ise hasar gören
araçların onarılacağı yerin tespit edilmesi ile ilgili.Artık hasardan sonra aracın
nerede onarılabileceği hangi parçaların
onarımda kullanılabileceği poliçenin
üzerinde açıkça yazacak.Önceden şir-
ketler , çeşitli alternatif onarım teklifleri
alarak, sigortalıların araçlarını onartmak
istedikleri servislerden çıkartmaya çalışıyorlardı ya da araç için buldukları alternatif onarım rakamı kadar ödeme
yapacaklarını daha fazla bir bedele razı
olmayacaklarını belirtiyorlardı.Haklı olarak poliçelerinde böyle bir kısıtlaması
olmayan sigortalılarda bu uygulamaya
karşı çıkıyor ve araçlarını istedikleri serviste orijinal parçalarla onartmak istiyorlardı.Bu durum onarım sürecini uzatıyor , sigortalıların daha uzun süre
araçsız kalmalarına neden oluyor ve çeşitli tatsızlıklara yol açıyordu. Şimdi bu
konu poliçelerin üzerinde açıkça yazacak.Onarım yeri hususunda alternatifi
oldukça fazla olan şirketler olduğu gibi
eskisi gibi devam eden şirketlerde
var.Seçeneklerin arasında istediğiniz serviste orijinal parçalarla onarım yapma
hakkınız da var sigorta şirketinin anlaşmalı servislerinde eş değer parça ile
onarım yaptırabilme durumunuz da
var.Tabi bu seçeneklere göre fiyatlarınız
değişiyor.Sigorta şirketleri en uygun fiyatlarını anlaşmalı özel servislerinde eş
değer parçalarında kullanabileceği seçeneklere veriyor.Poliçelerinizde bu kısmı
çok iyi okuyup onarım ile ilgili seçeneğin size uygun olup olmadığını mutlaka
kontrol edin ki hasar anında sürprizle
karşı karşıya kalmayın.
Bana ayrılan köşemde sizlere
bahsetmem gereken belli başlı değişiklikler özetle bunlar.Yani sizinde gördüğünüz gibi çok güzel oldu bizde tam bunu bekliyorduk diyebileceğimiz bir değişiklik yok.Beklentilerimizi karşılamaktan
çok uzak poliçe sayısını arttırmaya faydası olmayan birkaç düzenleme.
Neredeyse unutuyordum çooook
önemli bir değişiklik daha oldu ve sonunda kemirgen hayvanların araçlara
verdiği zararlarda teminata eklendi ve
ülkece çok önemli bir sorunumuz daha
çözülmüş oldu.Hepimiz heyecanla bu
teminatın eklenip eklenmeyeceğini bekliyorduk,eklenince derin bir oh çektik.Allah korusun ya arabamızı fare yeseydi ne yapardık.
Hasardan uzak bol kazançlı
günler dilerim.
43
44
Ü RÖPORTAJ
www.gurbulaknakliyat.com
“Gıda üzerine Türkiye'de
bilinir firma olmak istiyoruz”
Sektörde 25
y›l› geride
b›rakan ve g›da
gümrüklemesinde iflinde
uzman olan Billur
Gümrükleme, çok k›sa
bir zamanda Türkiye'nin
say›l› firmas›
olmay› hedefliyor.
ÜMRÜK sektörünün uzman ismi ve ayn› zamanda Billur Gümrükleme genel koordinatörü fienol fieflen, sektördeki s›k›nt›lar›
ve firman›n hedeflerini dergimiz
CONTAINER'e anlatt›
G
L‹MAN VE GÜMRÜK
‹fiLETMELER‹NDE ALT YAPI
KONUSUNDA EKS‹KLER VAR
Liman ve Gümrük iflletmelerinde altyap›n›n
gerekli seviyede olmad›¤›ndan dolay› bazen
ifllerin yavafllad›¤›n› belirten Billur Gümrükleme Genel Koordinatörü fienol fieflen, “Bu tür
aksakl›ktan dolay› sanayici taahhütlü ifllerden
zarar görüyor. Bu konuda Liman ve Gümrük
iflletmeleri bu anlamda altyap›lar›n› daha kurumsal bir hale getirmesi gerekir. Yoksa zincirin halkalar› olan sanayici, gümrük ve nakliye firmalar› bu iflten hem zaman hem de maddi anlamda zarar görüyor'' dedi
GIDA VE SÜNGER
GÜMRÜKLEMES‹NDE UZMANIZ
Firman›n yaklafl›k 25 y›ll›k bir geçmifli oldu¤unun alt›n› çizen fieflen,'' Billür Gümrük-
leme, 18 personeli ile birlikte gece gündüz
demeden çal›flarak müflterilerine en iyi hizmeti vermektedir. Müflteri ve nakliyeci aras›nda ba¤lant› ve mevzuatla ilgili dan›flmanl›k yapmaktay›z. A¤›rl›k olarak sünger ve
g›da sektöründe hizmet vermekteyiz. Kent
G›da, Hans G›da ve Birlik Sünger gibi Türkiye'nin önde gelen firmalar› ile çal›flmaktay›z. 25 y›ld›r kurumsal a¤›rl›kl› firmalar›n ifllerini yap›yoruz'' dedi
ALTINEL, EVYAP VE YILPORT
L‹MANLARINDA VARIZ
Gümrük müflavirinin en önemli görevi müflterinin gümrük bölgesine yurt içi ve yurt d›fl›ndan gelen malzemelerin gümrükteki ifllemlerini ve sevkiyat›n› yapmakt›r. Merkezimiz fiiflli'de olmas›na ra¤men, Limanlara
yak›n bölgelerde flubelerinin oldu¤unu belirten fieflen,'' Y›lport, Evyap ve Alt›nel Limanlar› ile çal›flmaktay›z. Limanlara yak›n
olmam›z›n nedenleri var. Müflterilerimizin
ifllerinin daha h›zl› ve bürokrasi engellerini
aflmak için sisteme ayak uydurmal›y›z. Bizim için müflteri memnuniyeti her fleyden
önce gelir'' dedi
www.gurbulaknakliyat.com
Ü RÖPORTAJ
“Gürbulak
Nakliyat
Kurumsal
bir firma”
ürbulak Nakliyat ile uzun y›llard›r çal›flt›klar›n› belirten Billur
Gümrükleme Genel Koordinatörü fienol fieflen ,”Di¤er firmalar aras›ndan sadece Gürbulak Nakliyat’› tercih
etmemizin nedenleri var. Gürbulak
Nakliyat kurumsal anlamda ve iflini titizle yapan firmalar›n bafl›nda geliyor.
G
Araç say›s›n› sürekli yeniliyor ve ço¤alt›yor. Çal›flanlar›na ve çal›flt›klar›
çözüm ortaklar›na çok samimi yaklafl›yorlar. Yapmac›k de¤iller. Dört kardefl
taraf›ndan ifllerin yürütüldü¤ü Gürbulak Nakliyat’ta herkes iflinde uzman.
Babadan gelen bir meslekleri olduklar›
için bu anlamda di¤er firmalar aras›nda
tecrübe farklar› var. Referans› olan firmalarla çal›yorlar. MAERSK, CMA CGM, HAMBURG SÜD ve HONDA
gibi dünya çap›ndaki firmalar›n Konteynerlerini tafl›yorlar. Gürbulak Nakliyat'› çok k›sa zamanda bu sektörde
Türkiye'nin bir numaras› olaca¤›n› görüyorum'' dedi.
Sektördeki sorunlar ve Gürbulak'›n
konteyner tafl›mac›l›¤›ndaki yeri
erhaba sevgili okurlar›m›z nakliye
sektörüyle tan›flmam 15 y›l önce
oldu. Baba mesle¤i olan Nakliyecilik hayat›ma 12 kendi arac›mla çal›flarak
devam ediyorum. Nakliye bedellerinin düflük olmas› akaryak›t›n pahal› olmas› nedeniyle arac›m› satmak zorunda kald›m.
Tam 3 y›l önce Gürbulak ailesine kat›ld›m.
Kat›ld›¤›m ilk günden beri çok huzurluyum. Burada tam bir aile ortam› var. Patronlar›m›z Beslen ve Burhan Çakan patron de¤il, bizim abimiz gibi. Gürbulak
Nakliyat'ta ifl disiplini ön planda olmas›ndan dolay› sektörde büyümeye devam
ediyoruz. 7/ 24 Çal›flma potansiyeline sahip olan Gürbulak Nakliyat ailesi emin
ad›mlarla zirveye ilerliyor. ‹lerleyen teknolojiye ayak uyduran Gürbulak Nakliyat,
çok k›sa zamanda konteyner tafl›mac›l›¤›nda Marmara bölgesinde zirvedeki tek
firma olaca¤›na eminim''
M
Murat
Kahriman
(fioför)
L‹MANLARDA BÜYÜK
SIKINTILAR VAR
Özellikle Çarflamba, Perflembe ve Cuma
günleri Limanlardaki ifl oran› çok yo¤un
oldu¤undan dolay› girifl ve ç›k›fllarda çok
zorlan›yoruz. Konteyner acenteleri bu
sorunlara acilen çözüm bulmal›lar. En
çok rastlad›¤›m›z olaylar›n bafl›nda Limanlarda ithalat yüklü konteynerlerin
boflalt›l›p geri bofl flekilde limanlara geldi¤imizde mal› teslim almay›p bofl konteyner depolar›na yönlendiriyorlar. Buda
bizlere büyük s›k›nt› yarat›p, hem zaman
kayb› hem de maliyeti art›r›yor. Bu sorunlar›n çözülmesini bekliyoruz. Bu s›k›nt›lara ra¤men Gürbulak Nakliyat alm›fl
oldu¤u iflleri zaman›nda yerine getirmeyi
baflar›yor. Buda benim gibi çal›flan arkadafllar›m› mutlu ediyor.
Sayg›lar›mla
45
Kocaeli Yetkili Bayii
Kapladığımız Lastiklerde üstün
çekiş, daha fazla kilometre,
performans ve düşük yakıt tüketimi
Firmamızca Kaplanan her lastik diş derinliği
3 mm’e ininceye kadar tüm malzeme
ve işçilik, hatalarına karşı garantilidir.
ADRES: Vezirçiftli¤i Mah. D.130 yan yol Cad. No. 214 Kullar / KOCAEL‹
TEL: 0262 349 35 00 – 349 62 00 / FAKS : 0262 349 62 22
www.gurbulaknakliyat.com
Ü SEKTÖREL
Taşımacıların sorunlarına bir bakış
Y
AŞAMıN en temel
ihtiyaçlarından biri olan ulaşım
talebi, zamana bağlı olarak büyük
değişim göstermektedir. Ülkemizde
karayolu taşımacılığı, diğer taşıma sistemleri arasındaki tamamlayıcı rolü ve
toplam taşımadan aldığı payla ulusal
ulaşım sistemlerinin omurgasını teşkil
etmektedir…
Karayolu taşımasının ağırlığının,
diğer taşıma sitemlerine kaydırıldığı ve
sitemlerin entegrasyonu ve birbirinin
tamamlayıcısı olan bir sistem planlanmalıdır.
BM odlar arası entegrasyonun
sağlanabilmesi ulaşım politikalarımıza ve
ulaşım sistemimize bütüncül bir
yaklaşımla mümkündür. Entegrasyon, alt
yapı ve işletmede birlikteliğin ve bütünlüğün sağlanmasıyla mümkündür.
Ulaşım modlarının birbirini
tamamlayabilmesi için karayolu diğer
sistemler arasında tamamlayıcı unsur
olarak dikkate alınmalı, havaalanlarında
demiryolu istasyonlarında ve limanlarda
bu sistemlerden karayoluna geçişi veya
karayolundan bu sistemlere geçişi
sağlayacak indirme, bindirme, bekleme
ve depolama alanları planlanmalı ve
yapılmalıdır.
Derhal Taşıma hizmetlerini doğru ve
kalıcı biçimde düzenlemek, standart
oluşturup milli bir çerçeve oluşturmak
için bir Toplu Taşıma Yasasını
çıkarmalıyız. . Bu gün 4925 sayılı karayolu taşıma kanunu yurt içi ve yurtdışı
yük ve yolcu taşımasını düzenlemiş
yalnız şehir içi yolcu taşımasını yönetmelik yapılana kadar il ve ilçe komisyonlarına bırakmıştır.
Şehir içi taşımalarda kargaşa ve
yetki karmaşası devam etmektedir..
Gelişmiş ülkeler gelişmeler ışığında yollarını çizdiler. Biz ise hala eskinin
düzenini yeni yaklaşımlı fırsatlarla yahut
yeni düzenleme giriş ve çıkışlarıyla
ayarlamakla meşgulüz. Net standartlardan uzak bireysel beklentili bakışlarla
gelişmeleri kendimize göre uyarlamaya
çalışıyoruz. Şehir içi trafik düzenlemelerini şehir içi giriş saatlerini
kısmak ve hatta bazı alanlara kamyonları sokmamakla halledebileceğimizi
zannediyoruz.
Yapılması gereken
Kendimizi gelişmelere göre uyarla-
yapılan taşımalar trafiği olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır.
Ancak bu kapsamda kent lojistik
faaliyetlerinin kentin ekonomik, sosyal
ve doğal hayatına etkileri
unutulmamalıdır. Kentsel lojistikte
başarı için yerel yönetim, üreticiler,
aracılar, satıcılar, taşıyıcılar vd. kamu ve
özel sektör taraflarının birlikte çalışması
gerekmektedir.
Değerli dostlarım biraz da kendi
sorunlarımızla ilgili hususlara
değinmekte yarar ver
Ayla Lo
mamız gerekiyor. Kurumlaşmada öne
çıkmamız ve kurum mantığında
çalışmalıyız. O zaman neyin nasıl ve
niçin neden yapıldığını bilme adına bizlerin bir AR-GE veri toplaması ve
değerlendirme merkezi oluşturarak
gelişmeleri analiz etmesi, ettirmesi
gerekiyor.
İşte bu noktada, yük taşımasında yeni
yaklaşımlara baktığımızda;
Taşımacılık faaliyetler sürecinin, Kentsel
alanlarda, trafik koşulları ve çevresel
etkileri ile birlikte enerji tüketimin ide
göz önüne alarak, Pazar ekonomisi
bütünlüğü içinde iyileştirme çalışmaları
olarak tarifi yapılan Yerleşim bölgelerindeki lojistik faaliyetlerin incelenmesi, planlanması, sürdürülmesi ve
iyileştirilmesi konuları kentsel lojistiğin
tanımı öne çıkmaktadır,
Ekonomik gelişmişlik arttıkça nüfusun
çoğunluğu kentsel alanlarda yaşamaktadır.
Bu ülkemizde % 60 civarındadır.
Endüstriyel üretim alanları, organize
sanayi bölgeleri, sanayi site ve kooperatifleri, serbest bölgeler, limanlar vb. yük
üretim, geçiş ve tüketim noktaları da bu
alanların etrafında yoğunlaşmaktadır.
Günümüzde kent içi yük taşımacılığı
hayati bir önem arz etmektedir. Kent
merkezi ile kentin yakın çevresi
arasındaki trafik artmaktadır. Üretim
merkezlerinden kent merkezine
1Her platform da dile getirdiğimiz
Ton-Km Fiyat Listelerine sahip çıkılmalıdır.
Taşıma fiyatlarını alt limitleri ulaştırma
bakanlığı tarafından yayınlanmalıdır.
2-4925 sayılı yasa ve yönetmeliğinde
belirlenen ve araç sayıları sınırlı yetki belgelerinin yapıları dikkate alınarak yeniden
düzenlenmesi yapılmalıdır
3-Sisteme yeni giren araçların trafiğe
çıkışını takip eden ve ikinci el tabir edilen
araçların satışını takip bir aylık süre içinde
belgeye bağlanma için zaman
tanınmalıdır.
-Bakanlık satış belgesi ile taşıtları taşıma
yetki belgesine kabul etmekte, ancak ticari
taşıma yapmasına müsaade etmemektedir.
4-Ticari sürücülerin trafikte yapılan
hatalardan dolayı kesilen ceza puanları100 puanı aşması halinde çalışması
engellenmekte ve adeta açlıkla
cezalandırılmaları sonucu oluşmaktadır.
A)ceza puanları aşağıya çekilmeli
B)ceza puanlarının nakdi cezaya
dönüştürülme olanakları yaratılmalıdır.
5-Taşımanın en önemli girdisi, maliyetin
%35 ini teşkil eden akaryakıttır.Ticari
taşımacılıkta taşımacılara akaryakıtta ÖTV
indirimi sağlanmalıdır. Havayolu ve denizyoluna sağlanan indirimler ile İndirimli
akaryakıt alan firmaların indirimli
akaryakıtı karayolu taşımalarında kullanmaları nedeni ile yaratılan Haksız rekabet
enlenmelidir.
6-Vergi Çeşidi Azaltılmalı, Sektörün
Kalkınması İçin İndirimler Sağlanmalıdır
7-Kolay, Uzun Vadeli ve Kolay Ödemeli
Krediler Sağlanmalıdır.Araç filolarının
yenilenebilmesi için olanaklar yaratılmalıdır.
47
Merkez: Küçük Sanayi Sitesi A/6 Blok No:5 Gebze KOCAELİ
Servis: Küçük Sanayi Sitesi A/7 Blok No:15 Gebze KOCAELİ
Şase: Küçük Sanayi Sitesi A/6 Blok No:9 Gebze KOCAELİ
TEL:+90 262 646 49 17 - 644 24 38 - 646 64 99
FAX:+90 532 452 97 69 (Pbx)
GSM:+90 533 337 83 93 / +90 532 706 95 31
Web: otomakas.org/net - E-mail : [email protected] / [email protected]
www.gurbulaknakliyat.com
Ü HABER
Fuarlara
katılıyoruz...
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçeklefltirilen "Comvex
‹stanbul - 4. Ticari Araçlar, Otobüs ve Yan Sanayi Fuar›"na ve 5-8 Aral›k
tarihleri aras›nda gerçeklefltirilen 23. Uluslararas› ‹stanbul Plastik
Endüstrisi fuar›na firmam›z› temsilen Mustafa Bölün kat›ld›
OÇ Toplulu¤u flirketlerinden
Otokar, Comvex ‹stanbul'da flehir
içi toplu tafl›mac›l›k, servis ve turizm tafl›mac›l›¤› ile lojistik ve yük tafl›mac›l›¤› alanlar›na yönelik 16 farkl›
model arac›n›n›n gösterimini yap›ld›.
Otokar, geçen aylarda ürün ailesine ekledi¤i ve k›sa zamanda pazarda kabul
gören otobüsü Tempo'yu, yeni ürün ailesi Atlas hafif kamyonunu ve Maxi Kesit Tanker semi-treylerini de ilk kez
Comvex ‹stanbul'da görücüye ç›kt›.
K
Fuarda gerçeklefltirilen bas›n toplant›s›nda Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Turgay Durak, Koç Holding Savunma Sanayi, Di¤er Otomotiv ve Bilgi
Grubu Baflkan› ve Otokar Yönetim Kurulu Baflkan› Kudret Önen, Otokar Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Halil
‹. Ünver ve Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Otokar'›n 50. y›l pastas›n›
birlikte kesti.
- Ford Otosan, 4 yeni ticari modelinin
prömiyerini yapt›
Ford Otosan, 4 yeni ticari modelinin
prömiyerini Comvex ‹stanbul'da yapt›.
Yeni Transit, Yeni Connect ve Yeni
Courier’in yan› s›ra, Yeni Ford Cargo
1832 Çift Kabin arac›n› da ilk kez
Comvex ‹stanbul ziyaretçileriyle buluflturan Ford Otosan, Kocaeli Fabrikas›'nda üretilen ve geçen y›l tan›t›lan
Custom Serisi'nin Orta Tavan ve Shuttle Bus versiyonlar› ile Ford Cargo
1846T modelinin Midilli Çekici versiyonunu da fuarda tan›t›ld›
49
50
Ü SA⁄LIK
www.gurbulaknakliyat.com
El ve Mikro Cerrahi
El ve mikro cerrahisi, giderek yaygınlaşan ve gelişen bir alan… Medical
Park Gebze Hastanesi El ve Mikro Cerrahi
Biriminden Plastik Cerrah Op. Dr. Fatih Kabakaş, bize ana hatlarıyla el ve mikro cerrahisini ve bu alanın neden Gebze’de faaliyete geçirildiğini anlattı.
Ülkemizde el ve mikro cerrahinin
müdavim vakalarından biri de cam yumruklama sonucu oluşan yaralanmalar… İlginçtir, bu tür vakalar dünyanın başka ülkelerinde hemen hemen hiç görülmüyor. Tamamıyla bize özgü olan bu yaralanmada,
yaraların tedavisinin yanı sıra hastanın öfke
kontrolü için psikiyatrik tedaviye gönderilmesi de oldukça önemli.
El güzelleştirme gibi bir ameliyat,
el ve mikro cerrahinin ilgi alanına girmez.
Ancak yaralanma sonucu fonksiyon kaybı
oluşmuş bir el için öncellikle fonksiyonel
olarak düzelme sağlar.Yanı sıra estetik deformasyonu da giderir. Bu branşın asıl
amacı, fonksiyon kazandırmaktır.
El ve Mikro Cerrahi Birimi, genel
olarak omuzdan başlayıp parmak uçlarına
kadar üst ekstremite denilen ve kol, ön kol
ile elden oluşan uzuvların cerrahi ameliyatlarını ve tedavilerini yapan branştır. Genellikle ortopedist ve plastik cerrahlardan el
ve mikro cerrahiye gönül vermiş olanlar bu
branşla uğraşıyor ancak hastanelerde poliklinik olarak ya da yan bir dal olarak yeni
yeni oturan bir alan...
Kapsama alanı
3 Sinir sıkışması, yani bilekte ya da dirsekte periferik sinirlerin sıkışması durumunda
oluşan rahatsızlıklar,
3 Doğumsal el anomalileri, yani parmak
yapışıklıkları, parmak yoklukları veya fazlalıkları, kol anomalileri gibi rahatsızlıklar,
3 El ve parmaklarda oluşan
enfeksiyonlar,
3 Yanık veya yanığa bağlı sakatlıklar,
3 El ve kol bölgesi için damar
ve sinir onarımı,
3 İyi ve kötü huylu yumuşak doku tümörleri,
3 İş kazaları ve travmalar sonrası oluşan
el ve kol yaralanmaları.
Medical Park
Gebze Hastanesi
El ve Mikro
Cerrahi
Biriminden
Plastik Cerrah
Op. Dr. Fatih
Kabakaş
Küçük tedbirlerle
kazalar önlenebilir
El ve mikro cerrahinin en çok karşılaştığı
vakalar, ev ve iş kazalarıdır. Evde daha çok
yanıklar, elektrik yanıkları, bıçak yaralanmaları gibi kazalar gerçekleşirken; işyerlerinde dikkatsizlik ya da yeterli önlemlerin
alınmaması sonucu, ezilme, kesilme, kopma gibi yaralanmalar meydana gelir.
Bazı tedbirler alarak bu kazaların
önüne geçilebilir. Evde olan kazaları ele
alalım. Çocukları korumak erişkinlerin sorumluluğundadır ve evde alınacak küçük
tedbirlerle bu sorumluluk pekâlâ yerine getirilebilir: Kapıların arasına, çocukların ellerini ya da parmaklarını (özellikle 2-5 yaş
arası çocuklar için) sıkıştırmasını önleyecek
sünger bariyerler takılabilir. Bahsedilen
aparat kapının hızla kapanmasını önleyen
ve istendiğinde kolayca çıkarılıp takılabilen,
çocukların ellerini ve parmaklarını kapı sıkışmasından koruyan basit bir önlem... Çocuklarla ilgili sık görülen bir diğer kaza da
yanık vakalarıdır. Bunun için de ocakların
önüne konan bariyerler kullanılabilir. Elektrikli ısıtıcıları mutfak tezgâhının arka tarafına koymak da çocuklar açısından koruyucu olacaktır. Ocakta bir şey kaynatılacaksa, çocuklu bir evde bu işlem ocağın uzak
köşesinde yapılmalıdır. Sıcak yemekleri masanın üzerinde bırakılmamalı. Çay mutfaktan servis yapılmalı, çocukların bulunduğu
odaya getirilmemeli, ayrıca küçük servis
sehpaları da kullanılmamalıdır. Evde kullanılan bıçakların çok keskin olmamasına
özen göstermek gerekir. Ev aletlerini kullanırken güvenlik önlemlerine dikkat etmek
gerekiyor.
İş kazalarına karşı korunmak için
ise, iş ve işçi güvenliği kurallarına tam olarak uyulması gerekiyor. Kurallara uygun
bir şekilde dikkatli çalışılırsa kazalardan
korunulabilinir. Yaz aylarında bu tip kazalarda artış olur. Bunun temel nedeni, sıcak
ve bunaltıcı havalarda dikkatin daha da
azalmasıdır.
Neden Gebze?
Medical Park ailesi içinde el ve mikro cerrahi polikliniği olan tek merkez, Gebze…
Bu seçimin ardında yatan nedense, kentin
önemli bir sanayi bölgesi olması… Gebze
bölgesinde akşam vardiyasında çalışan
120 bin işçi var. Bu yoğunluk nedeniyle çok
sayıda iş kazası sonucu yaralanma nedeniyle başvuran hasta oluyor. Birim, 7/24
hizmet veriyor. Medical Park Gebze Hastanesi El ve Mikro Cerrahi Biriminde, yüksek
teknolojik imkânlar ve bu alanda uzmanlaşmış hekimler sayesinde hem çocuklar
hem de yetişkinler için her türlü ameliyat
başarılı bir şekilde yapılıyor.
www.gurbulaknakliyat.com
Ü EDEB‹YAT
51
Veysel
Karani
1
894 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde
dünyaya geldi.[1] Annesi Gülizar, babası "Karaca" lakaplı Ahmet
adında bir çiftçiydi.[1] Veysel'in iki
kız kardeşi, yörede yaygınlaşan çiçek hastalığına yakalanarak yaşamlarını yitirdi.[1] Ardından Veysel de
yedi yaşında aynı hastalıktan dolayı
bir gözünü kaybetti.[1] Kendi anlatımına göre:
Çiçeğe yatmadan evvel
anam güzel bir entari dikmişti. Onu
giyerek beni çok seven Muhsine kadına göstermeğe gitmiştim. Beni sevdi.
O gün çamurlu bir gündü, eve dönerken ayağım kayarak düştüm. Bir daha
kalkamadım. Çiçeğe .yakalanmıştım...
Çiçek zorlu geldi. Sol gözüme çiçek
beyi çıktı. Sağ gözüme de, solun zorundan olacak, perde indi. O gün bugündür dünya başıma zindan.
Babasının, Âşık Veysel'e oyalanması için aldığı sazla önce başka
ozanların türkülerini çalmaya başladı.1933 yılında tanıştığı Ahmet Kutsi
Tecer'in teşvikleriyle kendi sözlerini
yazıp söylemeye başladı.
Âşık geleneğinin son büyük
temsilcilerinden olan Âşık Veysel, bir
dönem yurdu dolaşarak Köy Enstitüleri'nde saz hocalığı yaptı. 1965 yılında özel kanunla maaş bağlandı. 1970'li
yıllarda Hümeyra, Fikret Kızılok, Esin
Afşar gibi bazı müzisyenler Âşık Veysel'in deyişlerini düzenleyerek yaygınlaşmasını sağladı. Şarkışla'da her yıl
adına şenlikler yapılır.1973 yılında akciğer kanseri sonucunda vefat etti.
İ
slam'da anne sevgisinin büyüklüğüyle anlamlandırılmış bir din büyüğüdür. Babasının ismi
Amir olduğu için tam adı Üveys Bin Amir-i
Kareni'dir. Babasını dört yaşında kaybetmiştir.
Deve çobanlığı yapmıştır.
İslam peygamberi zamanında yaşamasına rağmen ihtiyar olan gözleri görmez, el ve
ayakları hareket etmez bir annesi olduğundan
onun bakımıyla ilgilenmiş ve Muhammed'i görmeye gidememiştir. Üveys gündüzleri deve çobanlığı yapar, aldığı ücreti kendisinin ve annesinin
nafakasına harcardı.[1]
Sıffin Savaşı sırasında, Ali tarafında savaşmıştır ve 657 yılında ölmüştür. Naaşını almaya gelen üç kabilenin taşıdığı tabutlarda da keramet göstererek göründüğü söylenir.[kaynak belirtilmeli] Böylece bu üç ayrı kabilenin yerleşim
yerleri olan Yemen ve Şam'da bulunan türbelerinin yanında Siirt ilinin Baykan ilçesi Ziyaret beldesinde de bir türbesi olmuştur.
YUNUS EMRE K‹MD‹R? :Hayatı ve
şahsiyeti üzerine pek az şey bilinen
Yunus Emre, Anadolu Selçuklu Devleti'nin dağılmaya ve Anadolu'nun
çeşitli bölgelerinde küçük-büyük
Türk Beylikleri'nin kurulmaya başlandığı 13. yüzyıl ortalarından Osmanlı Beyliği'nin kurulmaya başlandığı 14. yüzyılın ilk çeyreğine kadar
Orta Anadolu havzasında doğup yaşamış bir şair ve erendir. Yunus Emre, uzun bir süre Hacı Bektaş-ı Veli
Dergâhında çile doldurmuş ve dergâha hizmet etmiştir.
Yunus'un yaşadığı yıllar, Anadolu Türklüğü'nün Moğol akın ve
Hakk’›n habibinin sevgili dostu,
Yemen illerinde Veysel Karani.
Söylemez yalan› yemez haram›,
Yemen illerinde Veysel Karani.
Seherde kalkuver yola giderdi,
Hakk’›n binbir ismi zikir ederdi,
Allah Allah deyu deve güderdi,
Yemen illerinde Veysel Karani.
Elinde asas› hurma dal›ndan,
Belinde h›rkas› deve yününden,
Asla hata gelmez onun dilinden,
Yemen illerinde Veysel Karani.
Afl›k Yunus ey de ben de varayd›m,
Ol mübarek hub cemalin göreydim,
Aya¤›n tozuna yüzler süreydim,
Yemen illerinde Veysel Karani.
yağmalarıyla, iç kavga ve çekişmelerle, siyasî otorite zayıflığıyla, dahası
kıtlık ve kuraklıklarla perişan olduğu
yıllardır. 13. YY'ın ikinci yarısı, sadece
siyasî çekişmelerin değil, çeşitli mezhep ve inançların, batınî ve mutezilî
görüşlerin de yoğun bir şekilde yayılmaya başladığı bir zamandır. Böyle
bir ortamda, Mevlânâ Celaleddin-i
Rûmî, Hacı Bektaş-ı Velî, Ahî Evrân-ı
Velî gibi ilim ve irfan önderleriyle birlikte Yûnus Emre, Allah sevgisini, aşk
ve güzel ahlâkla ilgili düşüncelerini,
İslam tasavvufunu işleyerek Türk-İslam birliğinin oluşmasında önemli vazifeler yapmıştır.
40 y›l›k
tecrübeli ile
profesyonel
çözümler
ADRES:
Sultan Orhan Mahallesi
Küçük Sanayi Sitesi A1
Blok No: 1 Gebze / Kocaeli
w Genifl ürün
yelpazesi
w Serviste
kalite ve
garanti
w Teknolojik
makine
parkuru
TEL: 0262 641 23 49 – 0262 646 41 32 – 0262 643 90 48 FAX : 0262 643 90 04
WEB: www.eskisehirlilerfren.com / E-MAİL: [email protected]
www.gurbulaknakliyat.com
Ü TAR‹H
Hünkar
Çayırı
atih Sultan Mehmet'in 27 Nisan 1481 Cuma günü ‹talya
üzerine yap›lacak sefer için üç
yüz bin kiflilik ordusuyla Üsküdar'dan ‹zmit'e do¤ru yola ç›kt›¤›nda, ordusuna mola verdi¤i veya
ota¤›n› kurdurdu¤u çay›rl›k alana
Hünkar Çay›r› denilmektedir. 3
F
May›s 1481 tarihinde 52 yafl›nda oldu¤u halde ota¤›nda özel doktoru
taraf›ndan zehirlenerek öldürülen
Fatih Sultan Mehmet'in an›s›na kitabeli bir çeflme yap›lm›flt›r. Çeflme
4. Mehmet Dönemi'nde 1659 tarihinde Sadrazam ‹brahim Pafla taraf›ndan yapt›r›lm›fl ve baz› ona-
r›mlarla günümüze kadar ayakta
kalabilmifltir. Hünkar Çeflmesi'nin
önüne Fatih'in an›t› dikilmifltir.
1995 y›l›nda park, dinlenme ve flenlik alan› olarak yeniden düzenlenen
Hünkar Çay›r›'nda ‹stanbul'un
Fethi dolay›s›yla her y›l geleneksel
gürefl flenlikleri yap›lmaktad›r.
Ibrahim Pasa Cesmesi
(Gebze
Çarfl›
Çeflmesi)
ADRAZAM Köprülü
Mehmet Pafla'n›n kethüdas›
ve veziri ‹brahim Pafla
taraf›ndan 1664 y›l›nda
yapt›r›lm›fl olup, eni boyu
yaklafl›k 6 metre ve kare
planl›d›r. Suyunun ak›fl› terazi
sistemiyle sa¤lanm›flt›r.
Kitabesinde ‹brahim Pafla'n›n
ismi ve ebcet hesab›yla düflürülen
tarihi okunmaktad›r. Çeflme 1933
y›l›nda tamir ettirilmifltir. Kent
merkezinin hemen ortas›nda,
Çoban Mustafa Pafla Hamam›'n›n
yan› bafl›ndad›r.
S
53
Hizmet Alanlarımız:
•Yol tetkiklerinin yapılması ve
güzergahın projelendirilmesi
•Trafo, Türbin, Jeneratör taşımaları
•Rüzgar değirmenlerinin taşınması
•Enerji santralleri taşımaları
•Gemi motoru taşımaları
•İş Makineleri taşımaları
•Makine ve yekpare parçalar ile
her türlü gabari dışı yüklerin taşınması
Ü GEZ‹
Trabzon / Uzungöl
www.gurbulaknakliyat.com
RABZON'un Çaykara ilçesine ba¤l› turistik belde.
S›k ormanlar› ve do¤al güzelli¤i ile iç ve d›fl turistleri cezbetmektedir. Ad›n› k›y›s›nda bulundu¤u gölden al›r. Bu göl yamaçlardan düflen kayalar›n, Haldizen
deresinin önünü kapatmas›yla oluflmufltur. Türkiye'nin
ya¤mur ormanlar›n›n bulundu¤u, So¤anl› ve Kaçkar S›rada¤lar›'n›n birleflim yerinde bulunmaktad›r. Bu bölge
ayn› zamanda yerkürenin ›l›man bölgede bulunan en yafll› ormanlar›na evsahipli¤i yapmaktad›r. Bol ya¤›fl ve nisbi ›l›man iklimi sayesinde y›l›n her mevsimide yeflildir.
Demirkap› ve So¤anl› da¤lar›nda tesbit edilmifl 60'tan
fazla endemik bitki bulunmaktad›r. Yaban›l hayvan hayat› aç›s›ndan da zengin bir çevre içerir. Bu hayvanlardan, bozay›, karaca, vaflak, da¤keçisi türleri bulunmaktad›r.Uzungöl Do¤al Sit Alan›, Özel Koruma Çevresi ve
Tabiat Park› gibi koruma statülerine sahiptir. Bu göl
Alüvyon set gölüne örnektir.
T
Gümüshane / Karaca Magarası
ARACA Ma¤aras›, Gümüflhane'nin Torul ilçesine ba¤l› Cebeli köyü içerisindedir. Ma¤rada
damlatafl› flekilleri, sark›tlar, dikitler,
sütunlar, org desenli duvarlar, ma¤ra
çiçekleri, ma¤ra incileri ve traverten
basamaklar› gibi birçok do¤a harikas›n› bir arada görebilirsiniz. Ayr›ca Karaca Ma¤ras›n›n havas› ast›m hastal›¤›
K
baflta olmak üzere birçok solunum hastal›¤›na iyi gelmektedir. Karaca Ma¤ras›, denizden 1550m yükseklikte, flehir merkezine ise 17 km mesafededir.
Karaca Ma¤aras› flehir merkezine 17 km mesafede ve denizden 1550
km yüksekliktedir.Ma¤ara Gümüflhane
Anayol güzergah›n›n 12. km'sinden
kuzeye ayr›lan 4 km'lik yolu takiben
ulafl›l›r. Ana tur güzer¤ah›ndan sonraki
4 km'lik yol çift flerit ve asfaltlanm›fl,
tur otobüslerinin rahatça gitti¤i bir yoldur. Ma¤aran›n bulundu¤u yerde k›r
kahvesi, dinlenme tesisleri gibi ziyaretçilerin çeflitli ihtiyaçlar›n›n karfl›layacaklar› öncül tesisler mevcuttur.
55
www.gurbulaknakliyat.com
Ü SÖZLER
Kamyon arkas› ve Özlü Sözler
Yolların kralı olmaz
Yolların kuralı olur.
Binali Yıldırım
Ulaştırma Bakanı
Biz nakliyeci olarak
Modern hamallarız.
Kim sırtımıza yükü yükletir,
Cebimizede paramızı koyarsa
Ondan iyi müşteri yoktur.
Beslen Çakan
Gürbulak Nak.Yön. Kur. Bşk
Yağ mazot koksada benim her yanım
Benimde var arkamda ağlayanım
Sevmek ne kadar zor olsada
Şoförde sever arkadaşım
Uzun yollarda direksiyon sallarım
Aşktan sevgiden bende anlarım
Sevmek ne kadar zor olsada
Şoförde sever arkadaşım
Ara gazı verir , takviyeye basarım
Sinirlenince hemen keser asarım
Sevmek ne kadar zor olsada
Şoförde sever arkadaşım
Burhan Çakan
Gürbulak Nak.Yön. Kur. Üy.
57
58
Ü GÖRÜfiLER
www.gurbulaknakliyat.com
CONTAINER Dergimiz
ile ilgili Görüfl ve
Önerilerinizi Bekliyoruz
Ad
:
Soyad
:
Mesle¤i
:
Ünvan›
:
‹fl Adresi
:
‹fl Tlf :
Reklam
vermek
istiyorum
Cep TLF
:
Evet
Faks :
E- Mail
:
Görüflleriniz
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Not: CONTAINER adl› dergimiz ile ilgili olarak görüfl ve düflüncelerinizi [email protected]
ve [email protected] adresine mail olarak da gönderebilirsiniz
Adres: (Merkez) Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Selim Caddesi
Beyaz›t ‹fl Merkesi No: 27 Gebze / Kocaeli
TEL: 0262 754 73 92 - 0262 754 77 13 FAKS: 0262 754 62 82
Renk Petrol
San. ve Tc. Ltd. fiti
Cengiz ve Cezmi GERZEN
B E Y L ‹ K D Ü Z Ü S H E L L / Deveba¤›rtan Mevkii
Beylikdüzü Büyükçekmece / ‹STANBUL
TEL: 0212 872 10 35 FAX: 0212 872 11 28
WEB: www.renkpetrol.com
“Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donattık”
MERKEZ: Cumhuriyet
Mahallesi Yavuz
Selim Cad. Beyazıt İş
Merkezi No: 27
Dilovası / KOCAELİ
TEL: 0262 754 73 92
0262 754 77 13
FAKS: 0262 754 62 82
WEB: www.gurbulaknakliyat.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
3 081 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content