close

Enter

Log in using OpenID

Bu da bedelli vurgunu!

embedDownload
!% %$
%$% %'"&'#&$
Pamukkale Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından bu yıl 4.sü düzenlenen “İş Dünyasında
Hedef, Girişimcilik ve Liderlik-4” konferansı iş
dünyasından önemli konukları ağırladı
15 Aralık 2014 Pazartesi
www.sondakikagazetesi.com
YABANCILAR DA GELECEK
:8:[email protected]<52?< ')P.>LNFEN
(CL?A?P4O>GOKIPNK7NJP)[email protected]=HC;
/[email protected]<I
AMJO<[email protected]<P5N
3NLN7NGFNPACP?KM5NJBMFNEM<HNPDNJLM
FOKIKEI>PGM>MLNJMKPDOKIKHO;
DOAOK7IPHO5NFLMLNJMEM<[email protected]/
HNHM:P=JNK7MPGCL?9LNJMPFOJO0IKHOK
[email protected]=MK
H?<NKLNKHM=MKMPANLMJFNKP'O2
ECGGOLNPKM5NJBMFNBMP"NGF1J?
'[email protected]:PJ:P?BNDMKP4O=7IPMBN;
.>LNFENP(CL?A?P6NJPDILPM>
H?KDOBIKIKP?BFPH?<NDPD1KNFM7MLNJM2
KMPAM<MELNPACLC>[email protected]:
=JNK7MLNJMEM<;PACPGM>MLNJMKPAO>OJI
[email protected];PENJOGPNFFMG2
[email protected]@JP5NPGOJMDNJP6NHN0LNJMKHNP1KNELMPAML3MLNJPNLHNPNFEM>
@[email protected]:PNLNKNGBNLP6OLNP3NLNKPACPNFGMKLM=MKPC<CKPDILLOJ
[email protected]>[email protected]>FC:P;>+?4:@. 1;?
0((1.3 & +)10-13'0-3$.2&3%22
-<7?<:<@><@<>[email protected]>;[email protected];>9>(>8><;=94>@65958528?9:<;?<@=3(/'@%*[email protected])-7-62>/=9
)>8>;=7>,=1<=<@[email protected]?:,:<:@&[email protected]>*@;?/[email protected]<?78?;:@)?26?<@0(?0$85'@#)[email protected]&?2?9:'@,0<@.
7:8;[email protected]=*8>;=$=4=*@?7?68?9:@7>9>@&?,?<@353?98:@08=3=6?8?9:<@&[email protected],0<5(5;59#@;=7>@60<5235
Yeni ilçelere rağmen..
%*[email protected])-7-62>/=9 4NLNHMDNBM+KMKP%*$ 2%*$#PH1KNEMKHN
D?<HNP2#*POJOBIKHOP3?8L?P0OOLMDNFPEOJ&LOJIKI
[email protected]
HO;P#!#*PBODILIPDOBODLOPANJOANJPDNKMPNGLNKNK
ML8NLNJNPBNJEODNPDOFIJIEP6OJ7OEOLOJIPDO9ILO7O=I
OK7OG;P.<EMJP4?D?G>N6MJP4NLNHMDNBM+KMKP0MKOKBOL
[email protected]>[email protected]
5NPGNKHMPGNKHMKMP0MKOKBNPNHNAMLENPGO9OBMFNBM
BODNBMKHNPBNJEODNPDOFIJIELOJIKHOP6NJ6OK3MPAMJ
[email protected]<CLEOPANGLNKENHM=MPAML3MBMPHNPDNJPOLHI:P
Borç yönetimi tedbirli
=3(/1=< .<[email protected];P4?D?G>N6MJP4NLNHMDNBM+KMK
?JGPMJOBI+KIKPHN=NJPGODANFENBMKNPGOJ>IKPDOAOK7IP9OJO
[email protected]
[email protected]>IEIPBNJ3MLNHM=MPANLMJFML2
HM:P"[email protected];P.<EMJP4?D?G>N6MJP4NLNHMDNBM+KMKP%*$ 2%*$
H1KNEMKMPGO9BODOKPFJOFN&MGP'[email protected]
CLO>IEPO=IKIKP3NKM>[email protected]
JOKBI<P(OLGIKEOP)&OKBIPP5NP)5JC9OP.EOJP5NP(OLGIKEO
4OKGOBI+KHOKPBO=LOHI=IPM0OHNPNHMLHM:
;>+?4:@.13>
%!"##'"%&
Afyonkarahisar E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'ndeki 30 tutuklu ve hükümlü, sıkıntı ve yalnızlıklarını paylaşmak için
hiç tanımadıkları kişilerle mektup arkadaşlığı kuracak
Mehmet
Mehmet
Mehmet
Mehmet
Mehmet
Müezzinoğlu
Müezzinoğlu
Müezzinoğlu
Müezzinoğlu
Müezzinoğlu
%'%!$%
'$%"'&&
Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerinin ‘acilde’
nöbet tutması ile ilgili yeni bir genelge
hazırladı. Sağlık Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu imzalı genelgeye göre 1 Ocak 2015’ten itibaren aile hekimi ve aile
sağlığı elemanlarına, yataklı tedavi
kurumları ve 112 Acil sağlık hizmetlerinde
mesai saatleri dışında aylık asgari 8 saat
nöbet tutacak. Hekim ihtiyacının devam
etmesi durumunda, nöbet tutulacak hastanede görev yapan hekimlerle aile hekimleri de dahil edilerek nöbet havuzu
oluşturulacak. Nöbetler bu havuzdan
sırayla tutulacak. devamı 8’de
HAYATA BAĞLANACAKLAR
VAİZLER GÖREV YAPACAK
%28=7><' /,NGFC9LO>EOGP3?<NLPAMJPG?LF?JH?J:
[email protected]<[email protected]
[email protected]<LOHIJ:P=JNK7MLNJMKN;PGNKHMLNJMKN
[email protected]@JOKLOJOP6MFOANKPDO<HIGLOJPGOLMFNLMPENGFC9LOJ
[email protected]@9LOKEI>;PAMJLN>FMJMLEM>P5NPGMFO9P6OLMKN
3NFMJMLEM>FMJ:P,[email protected]
-ENGFCAOF-POHIP5NJMLEM>FMJ:P4CP3NLNKNGP6OLNKPHN5OE
NFENGFNHMJ:P4CP3NLNKN=MPEO6GCELOJPAO<IKHO
[email protected];
N=MFMELNJMKN;P6ODOFOPAO=LIPGOLEOLOJIKOPGOFGI
[email protected]</PHNHM:
70<6?9?/=,[email protected],?0F?L?=?K?KP/4MJP(MFO9;P4MJ
CO;P4MJP,NGFC9P'[email protected]&NBM/KNPGOFILEOPFOLNAMKHNPAC2
LCKOKP!*PEO6GCE;P31K?LL?POGOHNEMBDNK;
1=JNFENKP5NPHMKP31JN5LMLNJMDLNPENGFC9LO>O7OG:P.L
,?0F?B?P.>LMDNK;P7N<ON5MKHNP31JN5LMP P5OM<
[email protected]&NKMKPFCFCGLCP5NP6?G?EL?LNJN
OKLOFILHI=IKIPANLMJFFM:P.>LNDNK;P/KLOJIKPJN6OAMLMFN2
BMKN;PN=MFMELNJMKN;P6ODOFOPAO=LIPGOLEOLOJIKOPGOFGI
BCKO7O=I</PHNHM:P,?H?JP.>LMDNK;[email protected]&NDLNPAMJHNK
0O<LOP6NHN0LNJMPACLCKHC=CKCPHMLNP3NFMJHM:
;>+?4:@.1;?
&"$&%"%!!&#
1//0+/13*$*&2/31%&23"13*2.2/
2/,)"1-0)3*0(1/1-0.%13!$+3*2&,%23+0)031"
$($$'0/3"13!1)0(/031)&2/2-,.,3'1%1//0
0!0.320/3*2(,/,+3'2)/,,&/23*2(,)2
!,+2-,-+1.3 +1(003$-#./2-,31-.10
"2(2.%2)/2-,3'#3+$.#%23&2)2.2'0/11+
0*(0*2-/2-23+2-),3#&2-%,
ARAŞTIRMADAN ALMAYIN
"[email protected]>GOKIP)[email protected]=LC;P/,OLIKI;PN>DOBIKI;
OJBOBIKI;PD?GBNGP0MDOFOPBOFEOGPMBFNDNKPAO<IPGM>MLNJ;P-ANHNL2
[email protected]
[email protected]:POFOKHO>LOJ;PHMGGOFLM
@LEOLIPANHNLLMPDOLOKIKOPGOKEOEOLI:P?GNFM7MLNJMK;
OLO7OGLOJIPEOLIKP0MDOFIKIPMDM7NPOJO>FIJEOLOJIP3NJNGMJ:
,NBNLOP9MDOBOHOP%[email protected]@[email protected]@[email protected]!*
AMKPLMJODOPBOFI>OP8IGOJOKLOJPMLOKPAO>IKOP-ANHNLLM-PHMDNPDO<2
[email protected]/PHNHM:P;>+?4:@.1;?
'"$'% & &
#$&!''
#$&!''
%$#! &"%!&$#&"%#$
İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün
Köpek Eğitim Merkezi'nde
yetiştirilen narkotik dedektör
köpekler, son 11 ayda 3 ton
esrar, 75 bin uyuşturucu hap
ve 80 kilogram bonzainin ele
geçirilmesini sağladı
"%'!&$&
!&$&'$
Ambalajlı su üreticileri, 2015 yılında
yürürlüğe girecek ambalajlı suyun satışı
ve taşınmasıyla ilgili yeni uygulamaların
suda "mikrop" sorununu ortadan
kaldıracağını düşünüyor. SUDER Başkanı
Özdemir, "Ambalajlı Su Satış Yerleri ve
Ambalajlı Su Nakil Araçları Tebliği'ndeki
uygulamalarla ambalajlı suda taşıma ve stoklama koşullarında ortaya çıkabilecek
sorunların tamamen çözüme kavuşacağına inanıyoruz" dedi. devamı 16’da
1!1.322-(1*03 .
'2)/2&2.3"132(23'$&#
%1"231%1.3*22.2+
&2,)3#230/!1*032&
.2+/2-%2+031.03+%1-1
2'-0*(2.,.23*#
'2*2*,.23*1'13$/%#
&#!!&%'$%' '$#& &
"-96=7>@!>7?/?3 )7NKFNLNJMP4MJLM=MP1KNFMEP(CJCLCP4O>GOKIP4O>[email protected];P'OECGGOLN-2
[email protected]@LHC=CKCPANLMJFNJNG;PACKHOPCLCBLOJOJOBIPFOKIFIEP5NPAML2
3MLNKHMJENP8OLI>[email protected];[email protected]>[email protected]@LPBMBFNELNJMKMKPNFGMBM
@LHC=CKCPB1DLNHM:[email protected];P/'OECGGOLNP1JNKPDNJMKNPDCJFPHI>[email protected]"CBDO;
[email protected];P)5JC9OP4MJLM=MP?LGNLNJMP5NP(@JN-HNKP<MDOJNF8MP3NLENGFNHMJ:[email protected]<OEOKLOJHOP,OLN<DO;
[email protected]<DOP5NPMKHMBFOK+HOKP3NLNKP<MDOJNF8MLNJHNPOJFI>[email protected]>LOEI>FIJ:P/PHNHM:[email protected];>
ÇOK SEVİNİYORLAR
SEBEP EĞİMLİ ARAZİ
>*?98:[email protected]?8?<:<:< [email protected]@LODIPOLFPGIBIELOJHO
AMJMGNKPDO=ECJPBCLOJI;[email protected]<OJLOJIP81GNJF2
FM:P4OL8IGP5NP8OECJPHNJDOBIKOPH1KNKPEN<OJLIGFOPAMJPDOKHOK
GN98NDLNPDNKMPEN<OJLOJPO8ILIJGNKPAMJPDOKHOKPHOP5OFOKHO>LOJ;
DOGIKLOJIKIKPEN<[email protected]:P.<EMJP4?D?G>N6MJP4NLNHMDNBMPDNFG2
MLMLNJM;PEN<OJLI=IKPN=MELMPAMJPOJO<[email protected]=CKC;PO>IJIPDO=ECJLOPAMJ2
[email protected]=IKIPO8IGLOHI:P;>+?4:@1;?
-+'-#,.!$-+
-+'-#,(((%%%. #* ).).-*
***
.).
.)). ,3 /*1-/1-0.1
+2-),3'0-3+2),+3'2/
-&!-$-.,,&"&.
-'-+,$,+".. ;>+?4:@.13>@
Köpek eğitmeni polis memuru
Çelebi, "Oyuncağının içine duyarlı
olması istenen madde
yerleştirilerek kokusuna hassasiyeti arttırılan köpekler,
oyuncağıyla özdeşleştirdiği bu
kokuya odaklanınca onlarca koku
arasında kolaylıkla ayırt edebiliyor" dedi. Dedektör köpekler, son
dönemlerde yol açtığı ölümlerle
gündemde yer bulan bonzai ve
diğer uyuşturucuların kente girişi
ve satışının önlenmesinde de
önemli rol üstleniyor. Eğitmen polis memuru Mehmet Çelebi'nin komutuyla, "Rona" oda içerisine,
"Diablo" ise otomobilin tekerine
saklanan uyuşturucuları kısa
sürede buldu. Dedektör köpekler,
eğiticilerinin attığı oyuncakla ödüllendirildi. devamı 16’da
SAYFA 2
SAH 15 Aralık 2014 Pazartesi
*!'"&*
))!(*()%"(
&%'&
()$))*(#")
alova'da, 10 yıl önce Halk
Eğitim Merkezinde açılan kurY
sa kursa giderek 3 ayda Osmanlı
Türkçesini öğrenen emekli
bankacı, o zamandan bu yana bu
dili ulaşabildiği herkese öğretmek
için çabalıyor. Emekli bankacı Osman Nuri Gürsesli (58), kendi
imkanlarıyla evinde 10 senede 15
ila 60 yaşlarındaki 500 kişiye
Osmanlı Türkçesi öğretti. Gürsesli, yaptığı açıklamada, emeklilik
yıllarını dolu dolu geçirmek için
2004 yılında Halk Eğitim
Merkezinin açtığı kursa katıldığını
söyledi. Osmanlı Türkçesi
öğretilen kursa 3 ay gidip aldığı
sertifikayla bu yolculuğuna
başladığını anlatan Gürsesli, "Daha sonra kendi çabalarımla
Osmanlıcayı iyi derecede
konuşup yazabilecek seviyeye
kadar ilerlettim. Osmanlıcada
huzuru buldum. Bu uğraşım üzerine müfredat yazdım" dedi. Geç
yaşlarda öğrendiklerini insanlarla
paylaşmak istediğini vurgulayan
Gürsesli, "Bir kelime öğreneyim,
bir kelime öğreteyim" düsturuyla
hareket ettiğini bildirdi.
Türkçenin bu lehçesini başka
insanlara öğretmek için evinde
öğrenci kabul etmeye başladığını
dile getiren Gürsesli, şöyle
konuştu: "10 yıldır Osmanlıcayı
sınıf dersinden çıkarıp birebir her
sektörden insana ders verdim. 60
yaşında da 15 yaşında da
öğrencim oldu. Kadın, erkek,
çocuk her yaş grubundan
öğrencilerim var. 10 yılda 500
kişiye birebir Osmanlıca öğrettim,
öğretmeye de devam ediyorum.
Günlük yaşamlarında
Osmanlıcayı kullanıyorlar.
Unutmaları gibi bir sıkıntıları yok.
Zaten ara ara gelip bilgilerini
tazeliyorlar. Genellikle
Açıköğretim Fakültesi, tarih,
hukuk öğrencileri, Osmanlıca
mecburi dersleri olduğundan
onların altyapısını oluşturuyoruz.
Daha sonra kendi yollarını çiziyorlar." (AA)
('&("(
$)!&$# *'(%)
oplumsal Araştırmalar Kültür
ve Sanat İçin Vakfı’nın (TAKT
SAV) 5- 15 Aralık tarihleri
arasında düzenlediği ve
‘Dayanışma’ temasının işlendiği
3. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali kapsamında dün akşam
Cyrano de Bergerarc adlı oyun
sahnelendi. Güzelbahçe
Belediyesi Kültür Merkezi Tuncel
Kurtiz Sahnesi’nde sergilenen
oyunu Güzelbahçe Belediye
Başkanı Mustafa İnce, belediye
meclis üyeleri ve çok sayıda
sanatsever izledi. Atilla Şendil’in
yönettiği Akla Kara Tiyatro
Topluluğu’nun Sahnelediği ve
çok sayıda ödül alan oyunda
Savaş Özdural, Işık Yönt, Ayhan
Aktaş, Cem Kurtoğlu, Levent Ünsal, Mustafa Dinç, Taylan Atlıhan,
Tanju Yıldırım, Arda Meriçliler, Adem Türker, Can Esendal, Pelin
Turancı, Müjde Başkale ve Şendal
Yıldız rol aldı. Yaklaşık üç saat
süren oyunu sanatseverler
beğeni ile izledi, Başkan İnce’ye
böylesi bir sanatsal şölen
yaşattıkları için teşekkür ettiler.
(HABER MERKEZİ)
Tarihten bugüne uzanan ve zaman zaman unutulmaya yüz tutan el sanatlarından
telkari, kazaziye ve hasır işçiliği, Doğu Karadenizli ev kadınlarının geçim kaynağı
oldu. El sanatı ustası Seyhan, "Bu ürünlerden elde edilen kazanç bizim gibi gözükse
de aslında ülkemizin kültürel kazancıdır. Buna sahip çıkılmalı" şeklinde konuştu
.
D8C?DAE1"7AD MJYVYVZYV=YQZJYLYVZJYLYV
[email protected]
WGHWUWDWCZ*KDMZ6YTYOXVWJ<OXZX?ZQYOSVUYTSVSVZEXHWL
[email protected]#NQWOXVZFXTWZQYOSVUYTSVZXV
[email protected]
OIDIVUXTOXZEXUWVUXTWVZRYQSUYTSVSVZFYGSVOYZEXUXVZXU
[email protected]=XUWDWVOXQWZYURSV
?XPYZEILIGZRXUUXTZWUXZPY>SUYVZQYJYJZNYVYRSZ?XZRXUZWGW
YVUYLSVYZEXUXVZRXUQYTWZWGUXLX=WUWDWCZEXHLWGRXVZFMEIVX
MJYVYVZXUZNYVYRUYTSZYTYNSVOYBZ(YDFXRZEATIULXZKTYVSZ?XZPY;
>YVZMNRYUYTSVZYJYULYNSZNXFXFWPUXZMVMRMULYPYZPIJZRMRYVZXU
[email protected]';-0
LWQTKVZWV=XUWDWVOXQWZEILIGZRXUUXTWZWULXQZWULXQZATLXNWPUX
PY>[email protected]
[email protected]
EXTXHUXTCZQY>[email protected]
EXTOYVUSQUYTCZQI>XUXTZ?XZQKUPXUXTZITXRWUWPKTB
[email protected]>XQZPY
OYZVYPUKVZRXUZIJXTWVXZFMTMUYTYQZNYTSUYVZZLWQTKV
WV=XUWDWVOXQWZ&&,ZYPYTZYURSVZPYZOYZ&&&ZYPYTZEILIGZRXUUXT
QMUUYVSUSPKTBZ:MZNYVYRRYZOYZYURSVZ?XZEILIGZRXUUXTWVZW>XQ
RXUXZNYTSULYNSZNKVTYNSZXUOXZXOWUXVZ/-;/,ZLWUWLXRTX
QYUSVUSDSVOYQWZRXUZQMUUYVSUSPKTBZ([email protected]=XQ
@YUXZEXUXVZFMZPXVWZRXUZWUXZITXRWLXZFYGUYPYVZQYJYJWPX
MNRYUYTSZQKUPXCZQI>XCZFWUXQUWQCZRXN>[email protected]?XZRXN>[email protected]>INQIUUXTW
PY>SPKTBZ4VYOKUM<PYZMJYVYVZXVZAVXLUWZXUZNYVYRUYTSVOYV
[email protected];
LXLXNWVXZTYDLXVZFMZNYVYRSVZ1XJK>KRYLPY
MPEYTUSDSVOYVZEIVILIJXZQYOYTZMUYGRSDS
NYVSUSPKTBZ1WUYRRYVZAV=XZ-ZFWVUWZPSUUYTOY
1XJK>KRYLPY<OYCZLWUYRRYVZAV=XZ0ZFWV
,//<UIZPSUUYTOYZ4VYOKUMZWUXZ5MVYVZ?X
(KLYZMPEYTUSDSVOYZQMUUYVSUYVZ?X
*YDSNRYVUSZMNRYUYT=YZ4VYOKUM<PY
EXRWTWUOWDWZNYVSUYVZRXUQYTW
WGUXLX=WUWDWVWVZ',BZPIJPSUOYVZNKVTY
*KDMZ?XZ+IVXPOKDMZ4VYOKUM<OY
PYPESVZKUYTYQZPY>SUYVZXUZNYVYRS
KUOMDMZW9YOXZXOWUWPKTBZ3GHWUWDWZXVZJKT
KUYVZFMZNYVYRRYZWNXZMNRYZXUUXTCZ9WV=YV
RYQSLSCZRYQMVPYZ?XZLMR9YQRYZQMUUYVSUYV
HXGWRUWZQY>UYTSVZPYVSZNSTYZPATXPXZAJEI
NXTXVOXTZ?XZQXLXVHXZLYQXRUXTWZWUXZHXGWRUWZQM;
TMLUYTYZOY?XRUWUXTWVXZYTLYDYVZXRLXNWZWHWV
>UYQXRZITXRWPKTBZ%YUXVZ4VYOKUM<VMVZHXGWRUWZFAU;
EXUXTWVOXZPYGYRSULYPYZHYUSGSUYVZFMZIHZXUZNYVYRSCZ8TYFJKV<OY
AJXUUWQUXZX?ZQYOSVUYTSVYZXQLXQZQY>SNSZKUOMB
EBF190A,"AE1FF>=9E>FAF<C>CE F>=B
8TYFJKVUMZXUZNYVYRSZMNRYNSZ%[email protected]
OIVPYOYZ-ZXUZNYVYRSVSVZITXRWUOWDWZRXQZQXVRZKUYVZ8TYFJKV<OY
[email protected]?XZRXUQYTWZWGHWUWDWVWVZXVZEIJXUZATVXQUXTWVWV
FMUMVOMDMVMZW9YOXZXRRWBZ#UZNYVYRUYTSVSVZ6Y9QYNUYT<OYV
4VYOKUM<PYZEXUOWDWVWZYVUYRYVZ2XP;
@YVCZ7)ZOAVXLOXZ4VYOKUM<OYVZEW;
OXVZ3>XQPKUMZ?YTOSBZ:MZPKUMVZFWT
@YRRSZ6YTYOXVWJ<OXVZEWOWPKTOMZ?X
LXTQXJWZ8TYFJKVZWOWBZ3HZ4VYOKUM<OYVZEW;
[email protected]:XP>YJYTSCZ*KDM
4VYOKUMZ?XZ+IVXPOKDMZ4VYOKUM<[email protected]
LXTQXJWZOXZ1YTOWVZ1WOPYRBZ6Y9QYNPYUSZMNRYUYTZFMZPKUUYTUY
4VYOKUM<PYZEXUXTXQZWUQZHYUSGLYUYTSVSZPY>RS7ZOXOWBZ6YTYO;
[email protected];
[email protected]
WHWVZYJZFWUWVWPKTBZ8TYFJKV<OYZOYUCZEIUCZHWHXQCZOYUEYZLKRW;
9UXTWZWGUXVWTBZ:XP>YJYTS<VOYZPM?YTUYQCZ1YTOWV<OXZWNXZQAGXUW
[email protected]YZQKUYPOST7
OWPXZQKVMGRMBZ8TYFJKV<[email protected]=WUWDWVXZOX
[email protected]:[email protected]
QSNSLUYTSVSZATXTXQZX?ZXQKVKLWNWVXZQYRQSZNYDUYPYV
PYQUYGSQZ,[email protected]?YTBZ:MZOYZFAUEXZWHWVZFY=YNSJ
9YFTWQYZEWFWZHYUSGYVZNWNRXLWZKUMGRMTMPKT7ZOXOWBZ3DVXPUX
EILIGZ?XZYURSVZRXUWVZATIULXNWPUXZPY>SUYVZQYJYJWPX
WGHWUWDWVWVZOXZ8TYFJKV<[email protected]
QXVRRXZ,//ZQWGWVWVZFMZWGRXVZEXHWVOWDWVWZNAPUXOWBZ#U
[email protected]>[email protected]
PMTRZWHWZ?XZPMTRZOSGSVYZNYRSPKTMJBZ6XVRWLWJXZEXUW>ZFMZITIV;
UXTOXVZNYRSVZYUYVZLIGRXTWUXTWLWJZAJXUZITIVZXUOXZXOXTXQZFWJ
MNRYUYTSZOXNRXQUWPKTBZ:MZITIVUXTOXVZXUOXZXOWUXVZQYJYVHZFWJ;
WLZEWFWZEAJIQNXZOXZYNUSVOYZIUQXLWJWVZQIURITXUZQYJYV=SOSTB
:[email protected]>ZHSQSULYUS7ZW9YOXUXTWVWZQMUUYVOSBZ3V=XZWGHWUWQ
[email protected]?XZQYJYJWPXZWGHWUWDWZITIVUXTXZPXTUWZ?X
[email protected]@'
)%)*(*)$ ' )* $)'(#*)%)'(#(*)'(%)! #
/C<FB1F:=B,6F [email protected];
NXTUXTWVZ9WEITUXTWVWVZWGUXVOWDWZHWVWUXTCZPXTUWZ?XZPYFYV=S
RMTWNRUXTWVZFIPIQZWUEWNWVWZHXQWPKTBZUMOYDZVW?XTNWRXNW
3JVWQZ1XNUXQZ5IQNXQKQMUMZ2XTYLWQCZYLZ?XZ.WVW=WUWQ
!TKETYLSZ:AUILIZLXJMVMZHWVWZNYVYRHSNSZ5XQFMVZ5YGC
PYQUYGSQZ'/[email protected]%YNYVZ!YGY
%YVS<VOYZYHRSDSZHWVWZYRAUPXNWVOXZITXRWLZPY>SPKTBZ5YGCZZOW;
VWZ?XZLWRKUKWQZLKRW9UXTWVZPYVSZNSTYZFAUEXPXZAJEIZXNXT;
UXTWZOXZHWVWPXZWGUXOWDWVWZNAPUXOWBZ JXUZRYNYTSLUYTSVSV
[email protected]?XZPYFYV=SZRMTWNRUXT
RYTY9SVOYVZHKQZFXDXVWUOWDWVWZOWUXZEXRWTXVZ5YGCZGAPUX
QKVMGRM$Z7.WJOWDWLZHWVWZ?XZNXTYLWQUXTOXQWZAJEIVZLKRW;
9UXTZFIPIQZOWQQYRZHXQWPKTBZ:[email protected]"XTKJC
[email protected]*WPYTFYQSTZ2MTUYTSCZXVOXLWQZHWHXQUXTZWUXZFM
[email protected]
WGUWPKTMJBZ3VEWURXTXCZ4ULYVPYCZ3N?XHCZ4:*CZ"KT?XHZ?XZ3;
RYUPY<OYVZNXTEWZRXQUW9WZYUSPKTMLBZ5YQSVZJYLYVOYZFM
IUQXUXTOXZNXTEWZYHLYPSZ>UYVUSPKTMLB7
E.DAE:=9;FBFE8D>;D:E%&BD?C<0B
[email protected]@XTZYUYVSVOYZEXTWZ>UYVYZWRWULWGZQYOSVUYTS
[email protected]
QAPOXVZEAHZXRLXQZJKTMVOYZQYULSGZ-ZQSJYZLXNUXDW
ADTXRRWDWVWZQYPOXRRWBZ5YGCZ74TRSQZKVUYTOYZNXTYLWQZ?XZHWVW
WGUXLXNWZNYPXNWVOXZEXUWTZXUOXZXOWPKTBZ*WPYTFYQST<OY
[email protected]
YRAUPXOXZHYUSGYVZQSJUYTCZNYVYRYZ?XZPXVWZFWTZOIVPYPY
QY>[email protected]@'
#%*&$'&#*)%)"(*&!&$*'"*
3
7?F <F,[email protected];
@RXZ8ITQZWNLWVWVZEXHRWDWZWUQZPYJSUSZQYPVYQZKUYVZ+AQ;
RITQUXTXZYWRZ7)[email protected]
.XRWVQYPYCZPY>RSDSZYHSQUYLYOYCZAV=XQWZPSUUYTOY
)NLYVUSZOAVXLWVWVZIVUIZOXVWJ=WUXTWVOXVZ!WTW
(XWN<[email protected]
1YRTYQHSZ"[email protected]<MVZXNXTUXTWVWZHWVWUXTX
WGUXOWDWVWZNAPUXOWBZ:XVJXTZFWTZHYUSGLYPSZFM
QXJZ)NLYVUSZLKRW9UXTWPUXZ)[email protected]
WHWVZPY>RSDSVSZYVUYRYVZ.XRWVQYPYCZFMZXN;
XTWVCZ8ITQUXTWVZWUQZPYJSUSZQYPVYDS
[email protected]
8ITQUXTZWHWVZHKQZAVXLUWZKUOMDMVMZ?MTEM;
UYPYVZ.XRWVQYPYCZ7)[email protected]+AQ;
RITQUXTXZYWRRWTBZ)[email protected]<VOYZOX?UXR
QMTM=MUYTSZ?XZ:WUEXZ6YDYVZHKQZAVZ>UYVYZHSQSPKTB
8ITQZQXUWLXNWZEXHXVZWUQZXNXTZOXZFMVUYTOSTBZ:MZPYJSRUYTS
HWVWZRYFYQUYTYZEXUXVXQNXUZLKRW9UXTWLWJUXZWGUXPW>ZNINUXLXPX
HYUSGRSLBZ JXUCZFIPIQZ?XZHWVWPXZYPQSTSZEXUXVZ>YTHYUYTOYV
KUMGMPKT7ZOWPXZQKVMGRMB.XRWVQYPYCZQKUXQNWPKVMZPY>LYNSVOYC
:WUEXZ6YDYV<SVZFWTZNAJIVIVZQXVOWNWZWHWVZRXRWQUXPW=WZMVNMT
KUOMDMVMZYVUYRRSBZ:MZNAJIVCZ7NRRXVZEAQZHAQLXOWQHXCZYURRYZP;
XTZOXUWVLXOWQHXCZ8ITQZFKPUYTSCZWUWVWCZRATXVWZQWLZFKJM>
PSQYFWUWTZQW7ZKUOMDMVMZYQRYTYVZ.XRWVQYPYC
GMVUYTSZQYPOXRRW$Z78ITQZOX?UXRWZ?XZ8ITQ<IV
EI=IVIZEANRXTXVZFMZNAJCZFXVWZHKQZXRQWUXOWB
:MVOYVZ9XPWJZYUOSQRYVZNKVTYZPWVXZ:WUEX
6YDYV<SVCZ:MLWVZ6YDYV<SVZ?XZ3NRXLW
6YDYV<SVZNAJUXTWVOXVZKUMGYVZPYJSUYTSZHWVW
?XZEXUXVXQNXUZLKRW9UXTWPUX
FIRIVUXGRWTXTXQZPY>LYPYZHYUSGRSLBZ.KQ
AJXUZFWTZQKUXQNWPKVZKUY=YDYZFXVJWPKTB
6KUXQNWPKVZPYQUYGSQZ0/ZFIPIQZ>YTHYOYV
KUMGY=YQBZ JXUUWQUXZ?YJKCZRYFYQZ?XZQYTK
RYTJSVOYZKUY=YQBZ:[email protected]
>YTHYUYTYZOYZWGUXPX=XDWJBZ5YTSNSVSZFWRWTOWQC
QSNLXRNXZQYUYVSVSZPY>[email protected]
.XRWVQYPYCZFWTZ?YJKPYZOYZ4GSQZ*XTRUW<VWVCZ76YVYYRZRY=SVSZEWP;
[email protected]+AQ;
[email protected]@'
Yıl: 4
. Sayı: 1131 . 15 Aralık 2014 Pazartesi
28?C<F9E5F C1C
2YPQYTZ:YNSVZ5YPSVZ+YJBZ1YRBZ6STBZ2YVBZ?XZ8W=BZ4BBZZYOSVY
-!;F?"[email protected]#.)
5YJSZ3GUXTWZ1IOITI;
[email protected]=WNWZ
@9C8DE4))@
%YFXTZ1IOITI
.7;>DBDAE3$4
$
5F<!FE-6C?%B7
"MTZ+IULXJZ:#
8MTEMRZ6).
*XVWJUWZ8XLNWU=WNW
(((
2KTMLUMZ5YJSZ3GUXTWZ1IOITI
C:BD?E/@-32
26FBCE4DB:D9
[email protected]@WZ:XPZYOBZ6SJSUQYVYR
3GZ1XTQXJWZ,/+ILTIQZ;Z6KVYQZZ313(Z
8XU$Z/0-0Z0,Z0Z'/Z!F
/0-0Z0,Z0Z'/
4FC;*
CA!0>0A6F:C:FF9D?D>C08
/F&=?=8* %YQQSZ24( #F<=AE?7B7*
5XTXUZ
F>=;6=&=E#DB
2RYTZ1XOPYZ5YPSV=SUSQZ4BZ+YJWXLWTZ8TXVZ3NRYNPKVMZ6YTGSNSZ
#NQWZ:XRKVZ8YGZ8XNWNUXTWZ3HWZ"K$Z0&Z+YJWXLWTZZ313(Z
8XU$Z/0-0Z0,'ZZ-0
5E/@[email protected]>=AE4D>;D:E2;:D;DBCADE$<8F<FE5%9EDB8C?CB
SAYFA 3
SONDAKiKA GAZETESİ >>
Zaman Gazetesi Genel Yayın
Müdürü Ekrem Dumanlı,
Samanyolu Yayın Grubu Başkanı
Hidayet Karaca, Sungurlar dizisinin
yapımcısı Asan ile yönetmeni Koç
ve Dizi yazarı Makbule Çam Alemdağ gözaltına alındı
3 ASAYiŞ
15 Şubat
Aralık 2013
2014 Perşembe
Pazartesi
17
ZAMAN VE
STV'ye paralel
OPERASYONU
SÜT ÜRÜNÜ (PEYNİR ) SATIN ALINACAKTIR
MSB İZMİR TED.BLG.BŞK.LIĞI
MUHTELİF PEYNİR alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile
ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
: 2014/166607
1-İdarenin
a) Adresi
: GAZİLER CAD. 1420 SOK. NO:1/3 35128 YENİŞEHİR KONAK/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası
: 2324330076 - 2324332709
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
(varsa)
2-İhaIe konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 9 KISIM MUHTELİF PEYNİR: 8.200 KG Beyaz Peynir (3 Kısım), 17.550
KG Kaşar Peyniri (6 Kısım).
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri
: İdari Şartnamenin Eki olan Tedarik Çizelgesinde belirtilmiştir.
c) Teslim tarihleri
: Taahhüt konusu mallar, sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip
11-30 gün içinde, İdari Şartnamenin Eki olan Tedarik Çizelgesindeki
birlik ve kurumlara hizalarında gösterilen miktarlar kadar defaten
teslim edilecektir.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer
: MSB İzmir Tedarik Bölge Başkanlığı Gaziler Cad. 1420 Sok. No:1/3
35128 Yenişehir-Konak/İZMİR
b) Tarihi ve saati
: 05.01.2015 - 10:00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest
bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin
Yerli Malı Belgesi (düzenlenen yerli malı belgesindeki malzeme adı ile teklif edilen malzeme adının birbiriyle aynı olması ihale aşamasında aranacaktır),
d) İstekli, alım konusu ürünü üreten üreticiye ait "İşletme Onay Belgesi" veya "Gıda İşletmelerinin Kayıt
ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik"in geçici hükümleri kısmında Geçici Madde 1.(1) kapsamındaki işletmelere ait yönetmelik kapsamındaki belgelere sahip olacaktır.
Ortak girişimlerde en az bir ortağın bu belgeleri sağlaması yeterli olacaktır.
e) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
İstekliler yukarıdaki belgelerden birini sunarak imalatçı olduğunu tevsik edecektir.
İstekli, yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetki aldığı firmanın imalatçı olduğunu gösteren belgelerden birini vermesi gerekmektedir.
Yetki belgesini veren firmanın imza sirküleri ihale aşamasında ihale komisyonuna verilecektir.
4.3.2.
4.3.2.1.Standarda ilişkin belgeler:
Beyaz Peynir ve Kaşar Peyniri için istekli üretici/imalatçı firmalar kendilerine ait ürüne, istekli yetkili satıcılar ise temsil ettikleri üretici/imalatçı firmaya ait ürüne ilişkin;
(I) Türk Standartlarına (TS) Uygunluk Belgesi veya
(II) Ürüne ait TSEK Belgesi (Kritere Uygunluk Belgesi) veya
(III) Yurt dışında üretilen ürünler için, ürünün Avrupa Standartlarına (EN veya ENELEC) veya uluslar
arası standartlara (ISO veya IEC) uygunluğunu gösteren Deney Raporu veya belgesi (Yurtdışından gelen ürünlerde, deney raporunun yeminli mütercim tarafından yapılmış olan tercümesiyle düzenleyen laboratuvarın akredite edilmiş olduğunu gösteren ilgili ülkedeki T.C. Elçilik / Konsolosluğu tarafından
onaylı veya Apostille kaşeli belge. Yurt içinden alım yapılan ürünlerde deney raporunu düzenleyen laboratuvarın akredite edilmiş olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olacaktır) ihale
komisyonuna verilecektir.
İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın bu belgeleri en az bir ortağın sağlaması gerekir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı PI.Koor.Ş.Md.lüğü Şartname Dağıtım ve İlan Uzmanlığı (Dahili:2404) adresinden satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar PI.Koor.Ş.Md.lüğü Şartname Dağıtım ve İlan Uzmanlığı YenişehirKonak/İZMİR (Dahili:2404) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YÜZSEKSEN) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Sondakika: 15/12
Basın: 13665
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
İstanbul merkezli "paralel
yapı" operasyonu kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan Zaman Gazetesi Genel
Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı
da gözaltına alındı. Polis,
gözaltı listesinde ismi bulunan
Ekrem Dumanlı için öğle saatlerinde ikinci kez, Yenibosna'daki gazete binasına geldi.
Kapıda bekleyen avukatlara,
Dumanlı hakkındaki gözaltı
kararını içeren evrakı gösterdikten sonra gazete binasına
giren polisler, burada bekleyen
gazetenin okurları ve çalışanlarının arasında dördüncü kata
çıktı. Ekrem Dumanlı'nın odasında, AK Parti eski mil-
letvekilleri Hakan Şükür ve
İdris Bal'ın da olduğu görüldü.
Bu sırada, eski İçişleri Bakanı
İdris Naim Şahin de gazete binasına geldi. Hakkındaki
gözaltı kararını inceleyen Dumanlı "Suçumuz olmadığı için
korkumuz yok, suçu olanlar
korksun. Suçu olmayan insanların korkacak bir şeyi de yoktur" dedi. Ekrem Dumanlı odasında yaptığı açıklamanın
ardından, Hakan Şükür ve
İdris Bal ile polisler eşliğinde
binadan çıktı. Bina önündeki
vatandaşların slogan ve
pankartlarla destek verdiği Dumanlı, polisler eşliğinde
bindiği araçla buradan uzaklaştırıldı. Ekrem Dumanlı
gözaltına alınırken, gazete binasının bulunduğu cadde bir
süre araç trafiğine kapatılırken,
bir polis helikopteri de bölgeyi
havadan kontrol etti. Polislerin
binaya girişi ve Dumanlı ile
ayrılması yaklaşık 45 dakika
sürdü. Gözaltı için gelen emniyet görevlilerinin 4. kata
çıkışı, Dumanlı'nın odasına girişleri ve onunla birlikte ayrılmaları Samanyolu Haber ve
bazı televizyon kanalları
tarafından canlı olarak yayın-
landı. Dumanlı'nın gözaltına
alınmasının ardından sabah
saatlerinden Yenibosna'daki
gazete binası önünde
toplanan okuyucular da
ayrıldı. İstanbul merkezli
"paralel yapı" operasyonu
kapsamında hakkında gözaltı
kararı bulunan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem
Dumanlı basın toplantısında
suçunun ve borcunun olmadığını ve Allah'tan başka
kimseden korkmadığını söyledi. Dumanlı, Zaman gazetesi
binasında düzenlediği basın
toplantısında, emniyet mensuplarının sabah saatlerinde
"gözaltı kararı ile" gazete binasına geldiğini hatırlattı.
Polisleri gazetedeki odasında
beklediğini ifade eden Dumanlı, arkadaşlarının sloganlarla
polise tepki gösterdiğini
söyledi. "Hamdolsun suçum
da yok borcum da yok. Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmam" diyen Ekrem Dumanlı,
hakkındaki arama ve gözaltı
kararına ilişkin evrakı gazetecilere gösterdi. Bazı televizyon
kanallarının, gözaltında
olduğuna ilişkin haberler
verdiğini söyledi. (AA)
ŞAMBABA TATLISI
MSB İZMİR TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI
ŞAMBABA TATLISI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
: 2014/171028
1-İdarenin
a) Adresi
: GAZILER CD./ 1420 SOKAK 1/3 35128 YENİŞEHİR KONAK/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2324330076 - 2324332709
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
(varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 7.800 kg. ŞAMBABA TATLISI
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri
: MSB İzmir Tedarik Bölge Başkanlığı Loj.Des.K.lığı / İZMİR
c) Teslim tarihleri
: Taahhüt konusu mallar, sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip 11-30 gün
içinde İdari Şartnamenin Eki olan Tedarik Çizelgesinde birlik ve kurumlara hizalarında gösterilen miktarlar kadar defaten teslim edilecektir.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer
: MSB İzmir Ted.Blg.Bşk.lığı Yenişehir/İZMİR
b) Tarihi ve saati
: 29.12.2014- 10:00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest
bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı
Belgesi (düzenlenen yerli malı belgesindeki malzeme adı ile teklif edilen malzeme adının birbiriyle aynı olması
ihale aşamasında aranacaktır),
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
e) İstekli, alım konusu ürünü üreten üreticiye ait "İşletme Kayıt Belgesi" veya ‘‘Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay
İşlemlerine Dair Yönetmelik’’in geçici hükümleri kısmında Geçici Madde 1 kapsamındaki işletmelere ait yönetmelik kapsamındaki belgelere sahip olacaktır.
Ortak girişimlerde en az bir ortağın bu belgeleri sağlaması yeterli olacaktır.
İstekliler yukarıdaki belgelerden birini sunarak imalatçı olduğunu tevsik edecektir.
İstekli, yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetki aldığı firmanın imalatçı olduğunu gösteren belgelerden birini
vermesi gerekmektedir.
Yetki belgesini veren firmanın imza sirküleri ihale aşamasında ihale komisyonuna verilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı PI.Koor.Ş.Md.lüğü Şartname Dağıtım ve İlan Uzmanlığı adresinden satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB İzmir Ted.Blg.Bşk.lığı PI.Koor.Ş.Md.lüğü Şartname Dağıtım ve İlan
Uzmanlığı Yenişehir/İZMİR (Dahili:2404) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (Yüzseksen) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Sondakika: 15/12
Basın: 13719
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de
Ekonomi Bakanı Zeybekci:"Dünyadaki en başarılı örneklerin ilerisine geçen
bir serbest bölge anlayışına geçeceğiz. Serbest bölgeler hiçbir şeyin alternatifi değil, ülkedeki hiçbir alanın alternatifi değil. Serbest bölge Singapur'daki, Portekiz'deki, İrlanda'daki serbest bölgenin alternatifi olsun. "dedi
(OFRFGSV6TOTRMVS?TLV+UKJUO>SBV1EQOSKU8RSR
[email protected]<URVHUQJUHL
[email protected]<U>[email protected]
?S<JSQVAUKSRVTPLUQRTLS9SVNU=SPBVEPOUNUOSV?S<JSQVTPTRMRVTPLUQ5
RTLS9SVNU=SP;[email protected]!FQLUOSC8NUOSB
[email protected]
NUNS;6TOTRV+UKJUO>SBV!TGIOTPUVFPFHHUTV)LUPNUV(OFRF5
[email protected]
TPMALTKM4RMRVT<MPMAMRNTVKT7LM=MVOFRIAGTNTBV1EQOSKU8RSR
[email protected]?UKU>TRPMBVSALT?PMVJSQVAUOSPNUV<TPMAGT
JTAPTLLM=MRMV:[email protected]?S7VFPNI=IRIVS9TNUVUL5
LS;1EQOSKU8RSRVNERKTRMRVJSQV<FOVEPOUHSKPUVUAVCTGTRNTB
[email protected]
T:TRLT*[email protected]?S7
FPNI=IRIV9TOTLVCTGTRVS<SRNUVK5
UQSRNUVHTKNM=MRMVJUPSQLURV6TOTR
+UKJUO>SBV033&5033.VKMPPTQMRNT
-6VGECTOUQUPUQSRSRVJTAPTGT
HEQU>SRNUV4-68KU
OTLMPT>T=MC4VNSKUQUOVHUQJUHL
[email protected]
TLMPNM=MRMBV4:TCDU<SPSQVDSJS4
FPIRNI=IRIVJUPSQLUQUOBV4)
[email protected]'URSCPSGSCU
<FOVOTLOMHMVFPTRVUHOSV%TPSKU
6TOTRMGMCVUGTP
RTOMLTR8PTVJIVOFRIPTQM
LTQLMATRVJSQSHSVFPTQTOBVFVDERPUQS
KTATKTRVJSQSHSVFPTQTOVJIRPTQM
[email protected];[email protected]
[email protected]@QRUO
[email protected]:UVJIVEPOURSRV-68KU
[email protected],3VKMPPMOVJSQ
SGLSKTCPTVNFOIRIPGTCV?TPUVDULSQNS=SRSBVAIVTRNTVNT
<FOVDECUPVAUOSPNUV9TTPSKULPUQSRSVHEQNEQNE=EREVJUPSQLURVS5
?TLV+UKJUO>SBV4-:QI7TV6SQPS=SVNUVJUPOSVOURNSVS<SRNUB
[email protected]<MPMGVKT7GTOVCFQIRNT;
'ERKTV?UQVDERVJTAOTVJSQVJFKILTBVJTAOTVDUPSAGUPUQU
DU<SKFQ4VS9TNUHSRSVOIPPTRNM;[email protected]=MRMR
[email protected]
UNSPGSAV:[email protected]?TOPTQV:UVSGLSKTCPTQV:[email protected]
[email protected]=EREVOTKNUNURV+UKJUO>SBVNERKTNTVHUQJUHL
[email protected]?TV9TQOPMVJFKILPTQMVDU<SPNS=SRSB
[email protected]/;[email protected]
PTQTOVLTRMGPTQOURBVNERKTNTV.;BV#;[email protected]
OFRIAGTKTVJTAPTRNM=MRMVNSPUVDULSQNS;(LSKF7KTVCSKTQULSRNU
JSQV1EQOVLTQT9MRNTRVOIQIPTRVVJSRV.33V<TPMATRMVFPTRVJSQ
ASQOULSVNUVCSKTQULVULLSOPUQSRSBVASQOULVHT?SJSRSRV4JURSG
ASQOULSGSRVOT7MHMRNTRVS<UQSVDSQSPNS=SRNUVJIQTHMVHUQJUHL
[email protected]?UQVAUKVTKQMVJSQVNERKTNMQ4VNUNS=SRSVOTKN5
UNURV+UKJUO>[email protected]<IR
[email protected];V2I<IRVDERT?MVNUQOURB
JUPOSVJEQFOQTHSBVNU:PULV:[email protected]
[email protected]@PDUPUQNU
AIRPTQMVKT7LMQGTCHTOV?UQVAUKV<@CEPEQVDSJSVJSQVGTRLM=T
JEQERNEO;V)[email protected]@PDU
SGLSKTCMV:[email protected]
:UQGUNSO;V)[email protected]
UPUOLQSOVEQULURVJSQVOIQIPIAIRVEQULLS=SV9T5
CPTVUPUOLQS=SRSVNU=UQPURNSQSQOURB
[email protected]@KPUVJSQVSGOTR
:UQGUNSO;VSGV:UQGUNSVJIRI
%TTPUHU9BVJIVEPOUKSBVJIV:TLTRM
JIVGSPPULLURVOFQIGTOVDSJS
HT7OMRVJSQVNEAER>UVS<SRNUVFPTR
JSQVCS?RSKULPUVJIRIVKT7LMO4
NSKUVOFRIALI;6TOTRV+UKJUO>SB
[email protected]
UQPUVSPDSPSVJSQVOTQTQV:UQNSOPUQSRS
:UVJIRIVNU:TGVULLSQU>UOPUQSRSB
[email protected]
DUPSALSQU>UOPUQSRSVJSPNSQUQUO
4'[email protected]
SPUQSHSRUVDU<[email protected]
TRPTKMAMRTVDU<U>U=SC;[email protected]
?S<JSQVAUKSRVTPLUQRTLS9SVNU=SPBVEPOUNUOS
?S<JSQVTPTRMRVTPLUQRTLS9SVNU=SP;[email protected]
[email protected]
DURSRVTPLUQRTLS9SVFPHIR;V6IDERV IRTRVTNTPTQMRNTVHUQJUHL
[email protected]<FOV9TQOPMV<TPMAGTPTQV:TQBVJIRPTQMRVTPLUQ5
RTLS9PUQSVFPHIR;[email protected]<UQSHSRNU
[email protected]
FQICV:UVJIRIVS<SRV<TPMAMKFQIC4VNUNS;TGGTNUBVURUQ*SB
LS>TQULBV?SCGULBVLIQSCGVJELERVJIVTPTRPTQMRVDU<SA
RFOLTHMRNTBVNERKTRMRVFQLTVKUQSRNUVFPTRV1EQOSKU8RSRVO5
URNSVHUQJUHLVGFNUPSRSVEQULGUOVCFQIRNTVFPNI=IRIVJU5
PSQLURV6TOTRV+UKJUO>[email protected]@KPUVHEQNEQNE46SC
JIRIVEQULU>U=SCBV?EOEGULVFPTQTOVOTQTQMGMCMV:UQNSO;
[email protected]
RSVFQLTKTVOFKGTHMVDUQUOSKFQ;[email protected]
NTVJELERVS?LSKT<PTQMVOTQAMPTKTRBVGT?QIGSKULPUQSVFQLTNTR
OTPNMQTRBV7QFJPUGPUQSV<@CURVJSQVNECURPUGUVKT7T>T=MC;
030,V?UNU9PUQSRUVIPTAT>TOHTOBVJIRIVRFQGTPVGFNNT
IPTATGTKMC;VIVTRNTOSVOPTHSOV1EQOSKU8RSRVDUPGSAVRFO5
LTKPTBVKTRSVAIVTRNTVRUKSRSCV:TQHTVJIRIRPTVKFPTVNU:TG
UNUQHURSCV1EQOSKUV030,V?UNU9PUQSRUVIPTATGTC;V6IRNTR
UGSRVFPIRBVJIRIVJSPSKFQIC;V URSV1EQOSKU8NUVTQLMOVKURS
GFNUPPUQBVKURSVURHLQEGTRPTQBVKURSVKFPPTQVJIPGTGMC
DUQUOSQ;V/B##VNFPTQVOSPFDQTGV9SKTLMKPTVKT7LM=MGMCVS?QT5
>TLPTV.33VGSPKTQVNFPTQTVTHPTV:UVTHPTVIPTATGTKMC;
1EQOSKU8RSRVJELERVGTNURPUQSRSBVJELERVGUQGUQPUQSRSB
JELERVEQERPUQSRSVOSPFDQTGVOSPFDQTGVHTLHTOVIPTATGTKMC;
UVKT7MGVRUVULGUPSVJIRIV,B.BV&VNFPTQTV<MOTQGTPM;V/#3
GSPKTQVNFPTQVS?QT>TLVKT7MKFQICVJIRIRVS<SRNUVKEOHUO
LUORFPF*SRSRV7TKMVKECNUV&VHU:SKUHSRNU;V030,V?UNU9PUQ5
[email protected]
DU<GUKURVTCSV%IHLT9TVUGTP8SRVFVGITHMQVGUNURSKUL
KEQEKEAERUVIPTAGTOVS<SRVJSCSGVJIVKECNUV&8EVKECNU
038RSRVECUQSRUV<MOTQGTGMCVDUQUOSKFQ;V)RIRVS<SRVJSCSG
NERKTNTRVLUORFPF*SVLQTRH9UQSRUVS?LSKT>MGMCV:TQ;V EOHUO
LUORFPF*SVSPUVSPDSPSV<FOV?MCPMVJSQVSPULSASGSRVFPNI=IVJSQ
TPTRTVS?LSKT>MGMCV:TQ;[email protected];
[email protected]>F=QT9KTNTBVFVEPOUNUB
[email protected]=SRNURVFPIAGTKT
JTAPTQ;46TOTRV+UKJUO>SBVIJSLSVIG?IQSKULS
[email protected]@CUP
[email protected]?TLMQPTLTQTOBV4-GT>MGMC
OIQT>T=MGMCVJIVTPTRNTVKURSV1EQOSKU8KSBVKTRSVOE<EO
1EQOSKUVOIQGTO;V2TNU>UV1EQOVASQOULPUQSVS<[email protected]
KTQTLGTO;V6IV<FOVJEKEOVJSQVT:TRLT*VHT=PTKT>TO;V6IRIR
SGCTHMRMVTLLMO;V1EQOSKUVFPTQTOVSPOVNU9TV6TAJTOTRMGMCMR
LTPSGTLMKPTVSPOVNU9TV?EOEGULVFPTQTOVKTLMQMGVKT7GTKT
OTQTQV:UQNSO;V TRSV7TQTHMRMVNU:PULVFPTQTOV:UQUQUOBVFQTNT
JSRTPTQMVKT7QTOBVLEGVNFRTLMPTQMRMVHT=PTKTQTOV?UQVAUKSR
?TCMQV?TPNUV1EQOV9SQGTPTQMRTVDUPVOTQNUASGVNSKU>U=SC;V(LSK5
F7KTVJIRTVSRTRMPGTCVNUHLUOV:UQNS;VEROEVFRPTQMRV<FO
JEKEOVHMOMRLMHMRMVDSNUQU>UO;[email protected]<GUOLSQBVJSQVTNMG
@RNUVFPGTOLMQ;[email protected]
[email protected]:UKTVTPTRMRVHSCS
LTOS7VULGUHSNSQ;V)RIRVS<SRVKT7MKFQICVJIRIBV(LSKT7KT8NTB
IJSLS8NUVKT7LM=MGMCVIKDIPTGTKMBVNERKTRMRVJTAOTVKUQ5
PUQSRNUVNUVKT7GTOVSHLSKFQIC4VNSKUVOFRIALI;
15 Aralık 2014 Pazartesi
$'$!
+,$,'*+, **()!,#,)*!**'
(%%(+,'#,!%,+,#,,$#,)*+,)%*
+%&
,#,"'%,'+"'),+'#,)+$*"!&'+&)(
%(++%,+(" &)+(" &!&+()!,#,)*!**
"*$*' *,+"$ +),, *#,)*!*+$
$&("(&$#('%&+$' 6TLMV-ONURSCV?QT>TL<MPTQV6SQPS=SV6-6V6TAOTRM
%IHLT9TV2TLM>MBV"IHKTV$UNUQTHKFRI8RNTVKTATRTR
NU:TPETHKFRIRVS?QT>TL<MPTQMVNTVULOSPUNS=SRSVJU5
PSQLUQUOBV4$SQGTPTQMGMCMRV>SNNSVTRPTGNTVTPT>TOPTQM
:TQNMBVNU:TPETHKFRNTRVHFRQTVJIRPTQVOMHGURVUQSNS;
6IVNTVSHLUQVSHLUGUCV9SQGTPTQMGMCMVHMOMRLMKTVHFOLI4
NUNS;(OFRFGSV%I?TJSQPUQSV'UQRU=SV(%'V-R5
LTPKTVLUGHSP>S=SVEKUPUQSKPUVJSQVTQTKTVDUPURV2TLM>MB
[email protected]?QT>TLMRTVSPSAOSRVNU=UQPURNSQGUPUQNUVJI5
PIRNI;1EQOSKU8RSRV030,VKMPMVS<SRV.33VGSPKTQ
NFPTQPMOVS?QT>TLV?UNU9SVJIPIRNI=IRIBV-RLTPKT8RMR
S?QT>TLMRMVNTV030,VKMPMRTVOTNTQV/3VGSPKTQVNFPTQT
<MOTQGTKMV?UNU9PUNSOPUQSRSVOTKNUNURV2TLM>MBV46SQ
LTOMGVOFR*FROLEQUPVRUNURPUQNURVNFPTKMV?UQVRU
OTNTQVHFRV05,VKMPNTVJIVQTOTGVOMHGURVATALMKHTVNT
JIV?UNU9SVOFQIKFQIC4VS9TNUHSRSVOIPPTRNM;"IHKT
$UNUQTHKFRI8RNTOSVNU:TPETHKFRIRVTQNMRNTR
[email protected]?QT>TL<MHMRM
>SNNSVTRPTGNTVULOSPUNS=SRSV:IQDIPTKTRV2TLM>MBVJI
HURUVS<SRV/BVGSPKTQVNFPTQPMOV?UNU9SR
KTOTPTRTGTKT>T=MRMBV03/&VKMPMRMRV/VGSPKTQV#.3
GSPKFR5/VGSPKTQV33VGSPKFRVNFPTQVTQTHMRNTVJSQ
S?QT>TLVQTOTGMKPTVOT7TRT>T=MRMVJUPSQLLS;UNU9
KTOTPTRTGTHTVNTVS?QT>TLMRVDU<[email protected]
KTOPTAMOVKECNUVVTQLLM=MRMVJSPNSQURV2TLM>MBVJIRIR
1EQOSKU8RSRVDURUPVS?QT>TLMRNTOSVTQLMALTRVNT?T
KEOHUOVFPNI=IRIVNSPUVDULSQNS;[email protected]&VJSRNUR
9TCPTVS?QT>TL<MVSPUV/.38RSRVECUQSRNUVEPOUKUVS?QT>TL
DUQ<UOPUALSQSPNS=SRUVNSOOTLSV<UOURV2TLM>MBV03/.
KMPMVS<SRV0VGSPKTQVNFPTQPMOVS?QT>TLV?UNU9S
[email protected];2TLM>MBV)QLTNF=IV:UVOQTK5
RTVJTALTVFPGTOVECUQUV1EQOSKU8RSRVKTOMR
>F=QT9KTHMRNTVKTATRTRVFPIGHICPIOPTQMRVSHLUQVSH5
LUGUCVLS>TQULSV:UVKTLMQMGPTQMVULOSPUNS=SRUVSATQUL
UNUQUOBVQTO8PTVSPDSPSVHFRVDUPSAGUPUQSRV?UNU9PUQS
KTOTPTGT TRPTGMRNTVS?QT>TL<MPTQMVJSQTCVNT?T
9QURPUNS=SRSVOTKNULLS;'EAURV7ULQFPV9SKTLPTQMRT
JT=PMVFPTQTOV"IHKTV$UNUQTHKFRI8RNTVHFRV/5/B.
TKVS<UQSHSRNUVKTOPTAMOVKECNUV&3VNU:TPETHKFR
KT7MPNM=MRMV?TLMQPTLTRV2TLM>MBVQIJPURSRVNU=UQVOTK5
[email protected]?QT>TL<MPTQMRMRVQUOTJUL
DE>EREVOMHGURVNUVFPHTVFPIGHICVULOSPUNS=SRS
TRPTLLM;"IHKT8RMRV-6V:UV-6'8KUVIKDIPTNM=MVTG5
[email protected]
S?QT>TLMRNTVJSQVTQLMAVJUOPURLSPUQSVJIPIRNI=IRI
NSPUVDULSQURV2TLM>[email protected]
KECNUV0.5,38PIOVJSQVTQLMAPT
DUQ<UOPUALSQUJSPU>U=SGSCSV7PTRPMKFQNIOV9TOTL
[email protected]
NURVDU<SQGUGSCUVHUJU7VFPNI;V1EQOSKU8RSRV"IHKT
$UNUQTHKFRI8RTVLF7PTGVS?QT>TLMRNTVTCTPGTVFPNIB
KTAVGUK:UV:UVHUJCUVS?QT>TLMRMVTQLMQTGTHTOVNT
OFQIGTKMVJTATQNMO;V
&%&"'&# '$&%&#''
& #!"%$!'"#'"%&'&&%
İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Durbakayım:"2015 yılı, gayrimenkul sektörü için çok
önemli bir dönüm noktası olacak. Haziran başında yapılacak seçim sonucu, Türkiye’nin geleceğini belirleyeceği
gibi hem ekonomiye hem de inşaat sektörünün geleceğine ışık tutacak.İnşaat sektöründe 2015’in ilk yarısındaki
senaryoya bağlı olarak büyümenin yüzde 15’in üzerine çıkarak yüzde 20’lere dayanmasını bekliyoruz"dedi
İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER)
Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi
Durbakayım, "2015 yılı, gayrimenkul sektörü için çok önemli bir dönüm noktası olacak. Haziran başında yapılacak seçim
sonucu, Türkiye’nin geleceğini
belirleyeceği gibi hem ekonomiye hem de
inşaat sektörünün geleceğine ışık tutacak"
dedi.AA muhabirine 2014 yılına ve 2015 yılı
beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde
bulunan Durbakayım, konut fiyatlarındaki
kar marjlarının son 2-3 yıldır tamamen
azaldığını ve gelecek yıl bu marjların yüzde
5-7 aralığına kadar gerileyebileceğini, bunda rekabetin artması kadar gayrimenkulün
hammaddesi olan arsanın azalmasının da
etkili olduğunu söyledi.Durbakayım, bir
diğer etkenin ise boş arsa/arazilerin
azalması nedeniyle yeni projelerin yenileme şeklinde değeri daha da artan eski
arsaların üzerine yükselmesi olduğuna
işaret ederek, "2015 yılı, gayrimenkul sektörü için çok önemli bir dönüm noktası olacak. Çünkü yılın tam ortasında önümüzdeki
süreci belirleyecek önemli bir seçim var.
Haziran başında yapılacak bu seçim sonucu Türkiye’nin geleceğini belirleyeceği gibi
hem Türkiye ekonomisine hem de inşaat
sektörünün geleceğine ışık tutacak" diye
konuştu.Yerli ve yabancı alıcıların tavrının
bu seçime endeksli olacağını belirten
Durbakayım, gayrimenkul sektöründe yeni
projeler ve satışların seçimden bir iki ay
öncesinden tamamen "Bekle-Gör" pozisy-
onuna geçeceği öngörüsünde
bulundu.Durbakayım, 2015’in en az bir
çeyreğini yok edecek seçimin tek iyi
tarafının, alt/üst yapı yatırımlarının ön plana
çıkması olacağını dile getirerek, gerek
Türkiye ekonomisindeki gerekse inşaat
sektöründeki büyümenin, son yılların en
yüksek oranına yükseleceğini ifade etti.Bu
büyümenin 2015’in ilk ve ikinci çeyreğinde
net olarak görüleceğine işaret eden
Durbakayım, seçim sonucuna göre bu
büyüme oranının yılın diğer dönemlerine
etki edebileceğini anlattı.Durbakayım, bu
büyümenin, konut satışlarından
kaynaklandığını veya yeni proje satışlarına
dayandığını söylemenin hayalperestlik
olacağını belirterek, aynı şekilde gayrimenkul sektörüne çok büyük bir katkı
sağladığının da söylenemeyeceğini
vurguladı.Nazmi Durbakayım, buna bağlı olarak ekonomik verilerde yer alan inşaat
sektörünün genel büyümesinin 2014 sonu
itibariyle yüzde 13-14 civarında olmasını
beklediklerini açıkladı.Yine 2015’in ilk
yarısındaki senaryoya bağlı olarak ise
büyümenin yüzde 15’in üzerine çıkarak
yüzde 20’lere dayanmasını beklediklerini ifade eden Durbakayım, şöyle devam
etti:"İlk çeyrekteki büyümenin temelinde
seçim öncesi yoğunlaşan yeni proje
satışları rol oynarken, ikinci çeyrekte kamu
yatırımların lokomotifliğinde geçeceğini
düşünüyorum. Bilindiği gibi hükümetin
hızlı ve istikrarlı büyüme modelinin
lokomotifliğini inşaat sektörü yapıyor. Ancak siyasi ve ekonomik gelişmelere bire bir
bağlı olan inşaat sektörü başta faiz oranları
olmak üzere makroekonomik verilere en
çabuk tepki veren bir yapıya sahip.Mesela
ekim 2013’te yaşanan konut kredisi faiz
oranlarında gerileme, 2013 aralıkta
yaşanan siyasi gerilim nedeniyle tersine
döndü ve faiz oranları aylık bazda yüzde
1’in üzerinde kapattı. Diğer bir ifadeyle
yıllık bazda faiz oranları 2013 ortalarında
yüzde 8 iken 2013 sonunda yüzde 12 -13,8
seviyesine kadar yükseldi. TCMB'nin cari
açığı ve enflasyonu düşürme çabası nedeniyle, konut kredilerindeki bu oran
2014’ün ilk 8 ayında seyrini korudu. Ancak
siyasi iradenin TCMB üzerindeki baskısı
yılın ilk yarısının sonuna doğru etkisini
göstermeye başladı ve faiz oranları yüzde
1’in altına geriledi."Konut kredisi faiz
oranlarının, şu anda bankadan bankaya
değişmekle birlikte minimum yüzde 0,9-1
arasında bulunduğunu dile getiren
Durbakayım, bu kapsamda konut kredisi
hacminin ocak 2014'te 105 milyar liradan
temmuz 2014 itibariyle 115 milyar liraya
ulaştığı bilgisini verdi.Konut kredisi faiz
oranlarının inşaat sektörü için çok önemli
bir rol oynadığını belirten Durbakayım,
2013’ün tamamında yaklaşık bir milyon
konut satıldığını, bu ticaretin yarıdan
fazlasında banka kredisi kullanıldığını kaydetti.Durbakayım, eğer faiz oranları uygun
olsaydı konut alımlarının tamamının
krediyle alınacağına işaret ederek, 2013'ün
ilk 6 ayında 569 bin konut satılırken,
2014'ün aynı döneminde 525 bin konut
satıldığını, 2013 yılının ilk yarısında 245 bin
kişi konut kredisi kullanırken, 2014 yılının
ilk 6 ayında ise 166 bin 806 kişinin konut
kredisi kullandığını aktardı.Düşük faizli
kredilerin oluşması için gerçek anlamda
mortgage sisteminin hayata geçmesi
gerektiğinin altını çizen Durbakayım, TCMB'nin gecelik faizlerde yaptığı yüzde 0,75
oranındaki indirimin kredi faizleri için
öncülük yapmasını umduklarını
söyledi.Konut kredisiyle konut alımlarının
artarak devam etmesi için faizlerin de
değişken olmaması gerektiğine dikkati
çeken Durbakayım, şunları
kaydetti:"Nitekim 'faizler düşecek'
denildiğinde alıcılar beklemeye geçiyor ve
bu durumda hem tüketici hem de üretici
zarar görüyor. Seçim nedeniyle devletin
Merkez Bankası üstündeki baskısının daha
da artacağını, buna paralel olarak faiz
oranlarının da yüzde 0,70 seviyelerine
kadar gerileyeceğini bekleyebiliriz.Düşük
faizli konut kredilerinin devreye girmesi ise
yeni konut alımlarını tetikleyeceği gibi,
yüksek faizli konut kredi kullanımlarının
refinansmanı için fırsat olacaktır. Konut
satışlarında durum öngörümüze uygun olarak bir milyona yakın bir rakamda
gerçekleşecektir diye düşünüyorum. Bu
satışların en az yarısının ilk satıştan olması
kuvvetle muhtemel olacaktır."(AA)
&
Aralık 2013
2014 Perşembe
Pazartesi
151Şubat
Davutoğlu:"Son Irak ziyaretim sonrasında Bağdat-Erbil arasında çok ciddi anlaşma zemini
doğdu. Bu anlaşma da sağlandığında, sadece Kerkük değil güneyden dahi petrolün Irak
hükümetiyle, onu da konuşuyoruz, aynı hat üzerinden Ceyhan'a akmasına önem veriyoruz"dedi
?9YFJYQYVZ;BNXPZ5YEOPLHTOCZKLVZ#UYQZGWMYUXPW
KLVUYKSVRYZ9YHRYP:$UJWTZYUYKSVRYZ>LQZAWRRWZYVTYFNY
GXNWVWZRLHROHOVOZJXTWUPXUXQCZ79OZYVTYFNYZRY
KYHTYVRSHSVRYCZKYRXAXZ,XUQIQZRXHWTZDIVXMRXVZRYBW
=XPULTIVZ#UYQZBIQINXPWMTXCZLVOZRYZQLVOFOMLUOGCZYMVS
BYPZIGXUWVRXVZ)XMBYV<[email protected]:
RW?5YEOPLHTOCZ4BXUYPLVZ3PXT<RXZ;RYVYZ6WAYUXPZEX
[email protected]@UXVWVRXQW
QLVOFNYKSVRYCZKWMYKWZWKPWQUYUTYZXQLVLNWQZQYTQSVNYVSV
EXZXQLVLNWQZWKPWQTYTZWTXZKWMYKWZWKPWQTYTZYUYKSVRYQW
WTWFQWVWVZJWUJWUWMTXZRIHINTXVRWHWZJWUZQLVOZLTROHOVO
[email protected]?Z$QLVLNWQZJYHSNKSGTSQZLTNYRSHSVRYZKWMYKWZWK:
PWQTYTWVWVZRXZLTYNYMYAYHSVSZJXTWUPXVZ9YFJYQYV
5YEOPLHTOCZPXQVLTL+WZRSFYZJYHSNTSZLTROHOZPYQRWURXCZWK:
PWQTYTWVZQLUOVYNYMYAYHSVYZWFYUXPZXPPW?5YEOPLHTOCZXVZ8Y:
[email protected]
LTROHOVOZEOUDOTYMYUYQCZ7"IVQIZPYVQTYUSNSGZW>WVZJWTX
JYFQYZITQXTXUXZWBPWMY>ZW>WVRXMKXVWGCZKYEOVNYVSGSZEXZWK:
PWQTYTWVWGWZQLUOMYNYGKSVSG7ZRXRW?4LVZ-0ZMSTTSQZKWMYKWZWK:
PWQUYUZ=XUK=XQPW8WVRXZEXZDXPWURWHWZWNQYVTYUTYZXQLVLNWMW
[email protected]
5YEOPLHTOCZXQLVLNWVWVZ02ZNWTMYUZRLTYUYZEX
(4*<VWVZ- ZNWTMYUZRLTYUYZDXTRWHWVW
YQPYURS?5YEOPLHTOCZXQLVLNWRXQWZJOZDXTWFNXTXUW
DXU>XQTXFPWUWUQXVZJYFQYZITQXTXURXVZMYZRYZOTOKTYUYUYKS
QOUOTOFTYURYVZJLU>ZYTNYRSQTYUSVSZQYMRXRXUXQCZ7,WNKX
JWGXZRLHYTDYGZEXMYZ=XPULTZEXUNXRWCZJWGZRXZPYTX=PX
JOTOVNYRSQ?Z%YQYPZJWUZFXMWZQXF8XPPWQZEXZLZQXF8XPPWHWNWG
[email protected]
>YTSFQYVTSHSZEXZWVKYVSNSGSZBYUXQXPXZDX>WUNX7
RXRW?;RYVYTSTYU<[email protected]
5YEOPLHTOCZ7,XVRWVWGXCZNWTTXPWVWGXZDIEXVXAXQKWVWG?
,YMVYQTYUSVSGYCZAXEBXUWVWGXZDIEXVXAXQKWVWGZEXZMLTY
>SQYAYQKSVSG7ZW8YRXKWVWZQOTTYVRS?ZZZZZ5YEOPLHTOCZJIP>X
[email protected]>XZEXZ0?ZIQINXP
ULDUYNSVSVZBYGSUTYVNYKSVRYZEXURWQTXUWZVXPZJWU
[email protected]!79O
=ULDUYNSZMYGYUQXVZZYMTSQZJWUZBIQINXPWVZKX>WNXZQYRYU
DWRXVZJWUZ=ULDUYNSZLTYUYQZMYGNYRSQ?Z;QKWVXZ020 <X
[email protected]=YUYRWDNYZRXHWFWNWC
MXVWZJWUZBYNTXCZMXVWZJWUZKS>UYNYCZMXVWZ6IUQWMXZ=ULDUYNS
LTYUYQZMYGRSQ?Z9OVOZJIPIVZWTTXUWNWGWVCZJIPIVZWF
YRYNTYUSNSGSVZKYBW=TXVNXKWZBYTWVRXCZ6IUQWMXZMIGZMST
@VAXQWZLZGLUZDIVTXURXVCZ)ONBOUWMXPWNWGWZQOUYVZWUYRXMX
JOZKX8XUZMIGZMSTZKLVUYZLZ)ONBOUWMXPPXVZRXNLQUYKWMTX
PY>TYVNSFZEXZRIVMYVSVZXVZJIMIQZ-2ZXQLVLNWKWZYUYKSVY
[email protected]>ZLTYV
6IUQWMXZ)ONBOUWMXPWZRXETXPWVXZDX>WFZLTNOFZLTYAYQ?
9XQTXRWHWNWGCZYUGOZXPPWHWNWGZFXMTXUZBXUZJWUZFXBUWNWGZJO
=XUK=XQPW8WZQXVRWZFXBUWVXZWVPWJYQZXPPWUNXQ?Z9OVOZMY=Y:
JWTNXQZY>SKSVRYVZ;RYVY<VSVZ>LQZKYHTYNZJWUZQOUONKYT
YTPZMY=SKSZEYU?Z6WAYUXPZ3RYKSZ-02?ZMSTSVSZQOPTOMLUKYZJOUY:
RYZ>[email protected]
[email protected]=ULDUYNSVSZY>SQTYRSQTYUSVSZEXZDXUWZQYTYV
-<KSVSVZRYZWTXUTXMXVZDIVTXURXZY>SQTYVYAYHSVSZJWTRWUXV
9YFJYQYVZ5YEOPLHTOCZPINZKYVYMWAWTXUWVZQXVRWZKYVYMW:
TXUWZY>[email protected]=ULDUYNTYUYZJYQNYTYUSVSZWKPX:
RW?Z5YEOPLHTOCZ7$HXUZJWUZPYTXJWVWGZEYUKYZJOVO
QYUFSTYNYMSZJXVCZKWGXZPYYBBIPZXRWMLUON?Z9YFJYQYVZL:
TYUYQZ;RYVY<[email protected]?ZXZWKPWMLUKYVSG
[email protected]=ULDUYNTYUSVZQYHSPZIG:
XUWVRXZQYTNYNYKSZTYGSNCZ;RYVY<[email protected]=
LZ=ULDUYNTYUYZMXVWZJLMOPTYUZQYGYVRSUNYKS
TYGSN7ZW8YRXTXUWVWZQOTTYVRS?([email protected]
JYFQYVTSHSVRYZJWUZRYBYQWZMSTZXTX
YTYAYQTYUSZQLVOTYUZWTXZ6IUQWMX<VWV
XQLVLNWQZPXUAWBTXUWZYUYKSVRY
=YUYTXTTWQZLTROHOVYZRWQQYPW
>XQXVZ9YFJYQYVZ5YEOPLHTOC
[email protected]!76IUQWMX<VWV
XQLVLNWQZPXUAWBTXUWMTX
;RYVY<VSVZEXZBXUZJWU
FXBUWNWGWVZXQLVLNWQZPXU:
AWBTXUWZYUYKSVRYZRYZYMVS
[email protected]:
LUOG?Z;UGOZXPPWHWNWGZQYPNY
[email protected]
[email protected]:
VLEYKMLVOZPXFEWQZXPNXQC
XHWPWNRXZWVKYVZOVKOUONOGOVZQY=:
YKWPXKWVWCZMXPXVXHWVWZDXTWFPWUXAXQ
MLHOVTOQPYZPUYVK8LUNYKMLVOZKYHTYNYQC
WBUYAYPSVZWPBYTYPSZQYUFSTYNYZLUYVSVSZMIQKXTP:
NXQCZAYUWZY>[email protected]
PWAYUXPPXVZTL+WKPWHXZDX>NXQZEXZJOZ;RYVYZW>[email protected]?
4YTPZOTYFSNZRXHWTZOTYFSNRYVZTL+WKPWHXZDX>NXQZWKPWMLUOG?
XUZJWUWZ;RYVY<VSVZXQLVLNWQZDXU>XQTWHWVXZWFYUXPZXRWM:
LU?75YEOPLHTOCZ(02<VWVZUXKNWZDIVRXNWVXZ,391<TXUW
YTRSQTYUSVSZJWTRWUXUXQCZ7$QLVLNWVWVZRIVMYRYZMIGRXZ0
JIMIMXJWTNXKWZW>WVZ(02ZIMXKWZLTNYMYVZITQXTXUX
Y>STNYQZDXUXQPWHWVWZRIFIVIMLUOG?Z3UYRYQWZPWAYUXPWV
AYVTYVNYKSZDXUXQPWHWVWZRIFIVIMLUOG7ZRWMX
QLVOFPO?9IPIVZJOZDXTWFNXTXUXZ=YUYTXTZLTYUYQZ;RYVY<VSV
[email protected]>[email protected]
YUGOZXPPWQTXUWVXZRWQQYPWZ>XQXVZ9YFJYQYVZ5YEOPLHTOCZJWU:
WVAWKWVWVZXVXU+WZQLVOKOZLTROHOVYZRXHWVRW?5YEOPLHTOC
)XMBYVCZ/ONOUPYTSQZJIPIVZJOZXVXU+WZBYPTYUSVRY
)XMBYV<[email protected][email protected]
@VXNTWZXVXU+WZBYPTYUSVRYVZJWUWZBYTWVXZDXPWUNXMXZQYUYUTS
[email protected]?9YQICZ6W8TWKZEXZ)XMBYV<SVZYGYUZ5:
XVWGW<VWZ;QRXVWG<XZJYHTYRSHSVSZJXTWUPXVZ9YFJYQYV
[email protected]!7)XMBYVZRY
JOZJYHTYVYAYQ?Z5YBYZKLVUYZ,YGYQWKPYVCZ6IUQNXVWKPYV
RLHYTDYGZEXZ=XPULTZWNQYVSZDXTRWHWVRXZGYPXVZ6IUQWMX<MX
RLHUOZYQPSHSVRYZ;[email protected]=
LTYAYQ?Z,XUQIQ:/[email protected]
KLVZ#UYQZGWMYUXPWNZKLVUYKSVRYZ9YHRYP:$UJWTZYUYKSVRY
>LQZAWRRWZYVTYFNYZGXNWVWZRLHRO?Z9OZYVTYFNYZRY
KYHTYVRSHSVRYZKYRXAXZ,XUQIQZRXHWTCZDIVXMRXVZRYBW
=XPULTIVZ#UYQZBIQINXPWMTXZLVOZRYZQLVOFOMLUOGCZYMVS
BYPZIGXUWVRXVZ)XMBYV<[email protected]?Z#UYQ
9YFJYQYVSZ4YMSVZ;JYRWZWQWZBY8PYZKLVUYZ6IUQWMX<RX
LTYAYQCZ/IQKXQZ5IGXMTWZ4PUYPX+WQZ1FJWUTWHW
,LVKXMWZPL=TYVPSKSZMY=YAYHSG?Z1KPWMLUOG
QWZ#UYQZXVZDIEXVWTWUZBYPZLTYUYQ
;RYVY<MYZEXZ)XMBYV<YZJO
=XPULTTXUZYQKSV?Z,Y8QYKZ=XPULT:
TXUWCZ3UPYRLHOZ=XPULTTXUWZJWU
[email protected]@MTX
MLTTYUSMTYZ"OQOULEY<VSV
JXUXQXPTWZPL=UYQTYUSVRYV
DX>XUXQZ)XMBYV<YZWVXAXQ?
9WGWNZBXRX8WNWGZJOCZKWGWV
RXZJOZBXRX8XZOMDOVZLTYUYQ
PYTX=TXUWVWGXZPXFEWQZRYBWT
BX=KWVXZJYQYAYHSG?7
5YEOPLHTOCZ;RYVY<[email protected]
WQWVAWZQLVOKOVOVZWKXZOTYFSN
LTROHOVYZRWQQYPWZ>XQXUXQC
7;RYVY<VSVZKYRXAXZ6IUQWMXZW>WV:
RXQWZOTYFSNZBYPTYUSMTYZRXHWT
4OUWMX<RXZXHXUZJOZLTYMTYUZMYFYVNYNSF
LTKYMRSZTWRXUTXUWVCZEWGMLVKOGZTWRXUTXUWVZMYZRY
TWRXUTWQZQYJWTWMXPWVXZKYBW=ZLTNYMYVZJYGSZRXETXP
YRYNTYUSVSVZMLTZY>PSHSZ8XTYQXPTXUWVZXVZ>[email protected]
@UVXHWZNYYTXKX8Z4OUWMX<RXZMYFYVRS?Z9IPIVZ>YJYTYUSNSGY
UYHNXVZEXZDX>NWFPXZQXVRWKWVXZ>LQZAWRRWZMYURSNZEX
QYPQSTYUZKYHTYNSFZLTNYNSGYZUYHNXVZ9XFYUZ$KYRC
6IUQWMXZWTXZRXNLQUYKWZMLTOVRYZMIUINXQPXVKXCZQXVRW
[email protected]?Z;>[email protected]:
LUONZBYTYZMIUXHWNZMYVYU?74OUWMX<[email protected]
02-2<RYZ6IUQWMX:URIV:IJVYVZEXZ4OUWMXZYUYKSVRY
[email protected]PYVZ9YFJYQYV
[email protected]:4OUWMXZBYPPSVSVZ;RYVY:
*XGL=LPYNMYZEXZXEYVP<SVZXVZNXUQXGWZMXUWZLTNYKS
JYQSNSVRYVZ>[email protected]?5YEOPLHTOC
KSVSUTYUSVZQYTQPSHSZMYZRYZYVTYNKSGTYFPSHSCZEWGXTXUWV
QYTQPSHSZJWUZ3UPYRLHOZRIFIVITRIHIVRXZ3UPYRLHO<VOVZXV
RLHUORYVZYQYAYHSZMXUWVZ;RYVYZ"OQOULEYZLTROHOVO
[email protected]?;RYVY<MSZXEYVP<SVZ*XGL=LPYNMY<VSVZEX
1>YVYRLTO<[email protected]>SQYUPPSQTYUSVS
EOUDOTYMYVZ9YFJYQYVZ5YEOPLHTOCZ7%YQYPZJWUWTXUWZXV:
DXTTXRW?Z9WUWTXUWZ3UPYRLHO<[email protected]@VNXKWVW
[email protected]:
WTXVZYNYZXQLVLNWQZJYQSNRYVZJWUTXFNWFZJWUZ3UPYRLHO
8WQUWVWZ6IUQWMX<[email protected]
>YTSFPSTYU?Z(@UIMLUKOVOGZVXZBYTXZDXTRW?Z9YKQSASCZGYTWN
[email protected]>ZJYHRYFNYMYV
[email protected]@UDIPTXUW
YUYKSVRYZMYFYVYVZ>YPSFNYTYUZ3UPYRLHO<MOZXQLVLNWQZEX
QITPIUXTZNXRXVWMXPZNXUQXGWVWZPYNZJWUZWVKYVTSQZRUYNSVSV
[email protected]@VIFPIURIZYNYZJOVTYUZDX>XU7
RXHXUTXVRWUNXKWVRXZJOTOVRO?9YFJYQYVZ;BNXP
5YEOPLHTOCZ6IUQWMX<VWVZKYHTSQPYZJIMIQZJWUZRXEUWN
DXU>XQTXFPWURWHWVWZEXZJOVOVZKLVOAOVRYZKYHTSQZBWGNXPW
WBUY>ZXRXUZROUONYZDXTRWHWVWZJXTWUPXUXQCZ79WGZ;RYVY<VSVC
JOZYVTYNRYZ3UPYRLHO<VOVCZ;QRXVWG<[email protected]:
TXUWVRXVZJWUWZBYTWVXZDXTNXKWVWZWKPWMLUOG7
RXRW?5YEOPLHTOCZ4BXUYPLVZ3PXT<RXZ;RYVYZ6WAYUXPZEX
[email protected]@UXVWVRXQW
QLVOFNYKSVRYCZ;RYVY<VSVCZBXUZBYTIQYURYZDXTXAXHX
[email protected]<VOVZQYMVYQTYUSVSVZEX
[email protected]
DXUXQPWHWVWZJXTWUPPW?9YFJYQYVZ5YEOPLHTOCZ73VOVZW>WVZQ:
[email protected]=YAYHSGCZWTXUWMXZBYGSUTYVNYQ
[email protected]@TDXKXTZBYEYTWNYVSZ02-<RY
WVFYTTYBZPYNYNTYVNSFZLTYAYQ7ZRWMXZQLVOFPO?7;MUSAY
,LVMY<RYVCZ1>Z;VYRLTO<RYVCZ*XUKWV:;RYVY:(YGWYVPX=
BSGTSZPUXVWZWVFYTTYBZBYMYPYZDX>WUWTXAXQ7ZW8YRXKWVWZQOT:
[email protected]
RXUXAXZXTEXUWFTWZJWUZOTYFSNZBYPPSVYZKYBW=ZLTYVZ;RYVY<VSV
OTYFSNZYQKSVSVCZRXNWUMLTOZEXZBYEYMLTOMTYZRYBYZWMWZJWU
[email protected][email protected]
RWTXZDXPWUWTXVZ;RYVYZ"XEUXZ/LTOZQLVOKOVOZRYZBXNXV
TYFPSUNYZ9YQYVSNSGTYZWVAXTXPXAXHWN?Z$VZQSKYZGYNYV:
RYZJOVOVZ(IVXMZ"XEUXZ/LTOZUL+XKW<VWZRXZ>LQZRWQQYPTW
JWUZFXQWTRXZXTXZYTYAYHSG7ZW8YRXKWVWZQOTTYVRS?9YFJYQYV
5YEOPLHTOCZFOVTYUSZQYMRXPPW!7/WVXZ;RYVY<VSVZJOZOTYFSNC
[email protected];RYVY<MYZMY=NYQPY
LTROHONOGZJIMIQZXVPXDUXZKYHTSQZQLN=TXQKWMTXZQW
3UPYRLHO<VOVZXVZJIMIQZXVPXDUXZKYHTSQZQLN=TXQKWZLTY:
AYQCZJWVZ''2ZMYPYQTS?Z1KPWMLUOGZQWZ"OQOULEY<VSVCZ;QR:
XVWG<WVZJOZFW8YZEXUXVZBYEYKSVRYVZBXUQXKZWKPW8YRXZXPKWV?
[email protected]@VIFIN
=ULDUYNTYUSVRYZJWGWNZJYFTSZJYFSVYZXTXZYTRSHSNSGZJWU
QYTXN?Z;UPSQZKYHTSQPYZ6IUQWMXZJIMIQZJWUZRXEUWN
DXU>XQTXFPWURWZEXZJOZRXEUWNWVZKLVOAOVRYZKYHTSQZBWGNXPW
WBUY>ZXRXUZROUONYZDXTRW?Z9WGZ;RYVY<VSVCZJOZYVTYNRYC
3UPYRLHO<VOVCZ;QRXVWG<[email protected]
BYTWVXZDXTNXKWVWZWKPWMLUOG?ZZ#00"
$&# $$ & #%&% #"%"& $$&
$&$!$""&%#"%
0;8:86;<(1<:5;6%<10'93%<
+79;,<9<,<:;$3/4<)4<;-52<;<.+<9-&/3
34-36<918:;+79;4<:2<:;2<;0'93%<65;79
.<6<9;*91748;*897:28:;$3/4<)4<;-52<
/<,.<:5:;2<;%8(7:286890'93%<):5:
7!7:28;&623 3;+79;4<'<(6<.<45;*91748;&
6<9<1;18:27;28:-86897.7;<!5/5:2<:;747
-9.847(8167:28;1&:3(,3
*IKPYQWTZ4YVYMWAWZEXZ1FYRYNTYUSZ5XUVXHWZ*41;5
(XVXTZ9YFQYVSZYWTZ3T=YQCZ7;EUO=YZJWUZPYUY8PYV
.OKMY<MYZDSRYZYNJYUDLKOZOMDOTYUQXVZJWUZMYVRYVZRY
;EUO=YTSZ8WUNYTYUZ6IUQWMXZIGXUWVRXVZ.OKMY<MYZDSRY
KYPNYVSVZ=XFWVRXTXU7ZRXRW?3T=YQCZ*41;5<SVZ%UYVQ:
8OUP&PYZRIGXVTXRWHWZ;EUO=YZ(XVXTZ1RYUXZ,OUOTO
[email protected];;ZNOBYJWUWVWVZ9YPSTSZITQXTXUWV
.OKMY<MYZOMDOTYRSHSZDSRYZYNJYUDLKOZEXZ;EUO=Y<RYQW
MYEYFZJIMINXVWVZ6IUQWMX<MXZXPQWTXUWVXZWTWFQWVZKLUOTYUSVS
MYVSPTYRS?TOKTYUYUYKSZWTWFQWTXURXZXQLVLNWRXZEXZKWMYKXPPX
JWUZITQXVWVZMYFYRSHSZQUWGWVZJWUZJYFQYZITQXZW>WVZ8SUKYP
LTOFPOUYJWTXAXHWVWZJXTWUPXVZ3T=YQCZ.OKMY<MYZOMDOTYVYV
YNJYUDLZKXJXJWMTXZLTOFYAYQZMYQTYFSQZ-'ZNWTMYUZYEULTOQ
DSRYZ=YGYUSVRYQWZ=YMSVZJWUZQSKNSVSZ6IUQWMXZLTYUYQ
[email protected]?;EUO=YTSZ8WUNYTYUSVZYN:
JYUDLMYZUYHNXVZ.OKMY<MYZDSRYZKYPNYZDWUWFWNTXUW
LTROHOVYZRWQQYPWZ>XQXVZ3T=YQCZ79OUYRYZWFWVZWTDWV>ZLTYVSC
;EUO=YZJWUZPYUY8PYVZ.OKMY&MYZDSRYZYNJYUDLKOZOMDO:
TYUQXVZJWUZMYVRYVZRYZ;EUO=YTSZ8WUNYTYUZ6IUQWMXZIG:
XUWVRXVZ.OKMY<MYZDSRYZKYPNYVSVZRYZ=XFWVRXTXU?Z9OVOZRY
JOUYRYZW8YRXZXPNXQZTYGSN7ZRWMXZQLVOFPO?.OKMYZWTX
[email protected]+WZVYQWT
[email protected]=YQC
7.OKMYCZ6;;ZWTXZJYFTYNSFZLTYVZKXUIEXVWZYMVSZGYNYV:
RYZ(IVXMZ;QSN<SZW=PYTZXRXUXQZ6IUQWMXZIGXUWVRXVCZYRSVS
RYZBYPPYZ<6IUQWMXZ9LUOZYPPS<ZJWTXZQLMYJWTWUWGZRXRWHWZJWU
=UL+XMXZRXKPXQZEXURW?Z1QWKWZRXZJWGWNZY>SNSGRYVZLTONTO
DXTWFNXTXUZRWMXJWTWUWG7ZW8YRXTXUWVWZQOTTYVRS?3T=YQCZ;EUO:
=YZXQLVLNWKWVRXQWZGYMS8ZJIMINXZWENXKWVWVZMYEYF
[email protected]@URIQTXUWVWZYQPYURS?Z;EUO=Y
XQLVLNWKWVRXQWZMYEYFTYNYVSVZMXVWZLTNYRSHSVSZEXZ022
[email protected]:
EYNZXPPW!76IUQWMX&VWVZJODIVZWBUYAYPZBYANWVWVZMIGRX
'2<MXZMYQSVSZ;9ZWTXZDXU>XQTXFWMLU?Z9OZVLQPYRYZJWG
;EUO=Y<VSVZW>WVRXZLTROHOZJWUZMYEYFTYNYMSZ6IUQWMXZL:
TYUYQZQXVRWZRXVDXTXUWNWGZY>[email protected]?Z;NY
[email protected]
@VAXZ6IUQWMX<VWVZJIMINXZUYQYNTYUSZY>SQTYVRS?Z9OUYRY
WBUYAYPSVZJIMINXMXZXPQWKWVWVZ>LQZ=LGWPW8ZLTROHOVO
[email protected][email protected];EUO=Y<RYQW
QUWGWVZYRSNZYRSNZRYZLTKYZWMWMXZDWRXAXHWVW
RIFIVIMLUOG?73T=YQCZ1KPYVJOT&OVZ1KTYNWZ8WVYVKZNXUQXGW
BYTWVXZDXTNXKWZ=LPYVKWMXTWVWZRXZRXHXUTXVRWURW?Z5IVMYRY
LVRUYZEXZXZ/LUQZLTNYQZIGXUXZWQWZ8WVYVKZNXUQXGW
[email protected]@MTX
PYNYNTYRS!79WUWKWZJLUKYZVLQPYKSVRYCZJWUWKWZWKXZRWHXUZ8W:
[email protected]=TYVYZ>SQSMLU?Z1K:
TYNWZ8WVYVKZY>SKSVRYVZJYQSTRSHSVRYZ1KPYVJOT<OVZWMWZJWU
=LPYVKWMXTWZLTROHOVOZRIFIVIMLUON?Z6YJWWZ=LPYVKWMXTC
JWGWNZRXZDXUXQTWZFYUPTYUSZDXPWUNXNWGXZJYHTS?7 #00"
$!%&$& %!%"&!#$ %!!%"&%"&%##"&#!%#&
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Yılmaz:"Sahte balın önüne geçilmesi için önerimiz, devletimizin
bu konuda kanun çıkarması ve bu tür firmaların tıpkı Almanya'da olduğu gibi ticaretten men edilmesidir" dedi
6IUQWMXZ;USZ/XPWFPWUWAWTXUWZ*XUQXGZ9WUTWHWZ9YFQYVS
9YBUWZ/[email protected]>WTNXKWZW>[email protected]:
TXUWVWVCZRXETXPWVZJOZQLVORYZQYVOVZ>SQYUNYKSZEXZJOZPIU
8WUNYTYUSVZPS=QSZ;TNYVMY<RYZLTROHOZDWJWZPWAYUXPPXVZNXV
[email protected]?/STNYGCZ;;ZNOBYJWUWVX
MY=PSHSZY>SQTYNYRYCZ6IUQWMX<VWVZYUSASTSHSVZDXVZNXUQXGW
[email protected];VYRLTO
YUSASTSHSVRYZLTROHOVOZRWTXZDXPWUXVZ/STNYGCZ76IUQWMX<RX
ZNWTMLVZ22ZJWVZYUSZQLTLVWKWZJOTOVNYQPYRSU?
;USASTSHSNSGZQYMSPZKWKPXNWVXZDWUNWFPWU?ZZJWVZPLVZJYT
IUXPWNWNWGZEXZ'ZJWVZ=UL8XKMLVXTZYUSASNSGZEYU7
RXRW?6IUQWMX<VWVZ"WV<RXVZKLVUYZYUSASTSQPYZRIVMYRYZWQWV:
AWZKSUYRYZMXUZYTRSHSVSVZYTPSVSZ>WGXVZ/STNYGCZJOVO
;VYRLTO<VOVZDX>NWFPXVZDXTXVZJWUWQWNWVX
JYHTYRSQTYUSVSCZJOZJWUWQWNWVZJODIVZBXNZJWPQWZMY=SKS
BXNZRXZYUSZ>[email protected]=TYVYZ>SQPSHSVSZYVTYPPS?3UNYV
EXZ4OZ1FTXUWZ9YQYVTSHSVAYZYUSASTSHSVZDXTWFNXKWZEXZJYT
IUXPWNWVWVZYUPSUSTNYKSZYNYASMTYZJYTZLUNYVTYUS
QOUOTROHOVYZWFYUXPZXRXVZ/STNYGCZ79YTZLUNYVTYUSZNXE:
[email protected]
>YNZJYTSZEXUXVZLUNYVTYUZQLUONYZYTPSVYZYTSVSMLU?
;USASTYUSNSGZW>WVZJOCZKXEWVRWUWAWZJWUZROUONROU7ZRWMX
QLVOFPO?4YBPXZJYTZIUXPWNWVXZRXZRWQQYPWZ>XQXVZ/STNYGC
[email protected]!74YBPXZJYTZMLQPOUCZKYBPXZYRYNTYUZEYURSU?
;USMTYZWTDWKWZMLQZJOZWFWV?Z9WTRWHWNWGZNSKSUZFOUOJOVOC
FXQXUWZJYTZRWMXZKYPSMLUCZJOVTYUYZJYGSZWFTXNTXU
[email protected]>WTNXKWZW>[email protected]
RXETXPWNWGWVZJOZQLVORYZQYVOVZ>SQYUNYKSZEXZJOZPIU
8WUNYTYUSVZPS=QSZ;TNYVMY<RYZLTROHOZDWJWZPWAYUXPPXVZNXV
XRWTNXKWRWU?Z;TNYVMY<[email protected]=YV
PWAYUXPZXUJYJSVSVZBXNZQXVRWKWZBXNZXFWZBXNZRX
>LAOQTYUSZZMSTZPWAYUXPPXVZNXVZXRWTWMLUCZFWUQXPTXUW
[email protected]@VTXNZYTNYQ
DXUXQWMLU?7/STNYGCZYUSASTSHYZYMSTYUSVZEXURWHWZGYUYUSV
KLVZKSUYTYURYZMXUZYTRSHSVSZW8YRXZXRXUXQCZ7;MSTYUCZ,YUYR:
[email protected]>LQ
GYUYUZEXUWMLU?Z;MSCZJYTZQLQOKOVOZYTRSHSVRYZLVYZOTYFNYQ
W>WVZBXUZFXMWZMY=SMLU?Z,LEYVTYUSZ=YU>YTSMLUZEXZJYTSV
MLQZLTNYKSVSVZMYVSZKSUYZYUSTYUSVZPXTX8ZLTNYKSVYZRYZVX:
RXVZLTOMLU7ZRXRW?;[email protected]>WP
DXTWFPWUWTRWHWVWZJXTWUPXVZ/STNYGCZJOZ>WPTXUWVZJWVZWTYZ0ZJWV
TWUYZYUYKSVRYZKYPSTRSHSVSZJWTRWURW?5IVMYRYZQOTTYVSTYVZJO
KWKPXNWVZ6IUQWMX<RXZMXVWZMXVWZQOTTYVSTNYMY
JYFTYVRSHSVSZRWTXZDXPWUXVZ/STNYGCZJYQYVTSQZPYUY8SVRYV
RXKPXQTXNXZQY=KYNSVYZYTSVRSHSVSZQYMRXPPW?#00"
$3/4<):5:;0;*6186897;768;0):7:
,<95.;'8;-52<;*9*:6897:8;<.+<9-&
34-36<.</546<;3.3,6<:<:
79<<,!5;<4<6;1595165 5;4<(54&9
$3/4<)2<17;28'<6*</4&:6<;+79671,8
$3+68)28;4<(<:<:;28 89;1<4+5
*91;79<<,!5/5:5;'3923
;TSNZDIAIZMYUSZMYUSMYZYGYTYVZ.OKMYZ%XR:
XUYKMLVOZEYPYVRYFTYUSVSVZPIQXPWNWZQSKPSHSVSZJX:
TWUPXVZ9YPSZ;QRXVWGZ1BUYAYP>STYUZ9WUTWHWZ9;19
9YFQYVSZ*OKPY8YZ4YPSASCZYNJYUDLMTYZJWUTWQPX
KXUYZIUIVTXUWVRXZMIGRXZ0': 2ZYUPSFZJXQTXUQXVC
LTONKOGZPYJTLZKXJXJWMTXZNXEAOPZWBUYAYPSZQLUO:
NYMYZ>[email protected]?9;19Z9YFQYVS
*OKPY8YZ4YPSASCZ;VPYTMY<VSVZMYVSZKSUYZ#K=YUPYZEX
9OUROU<RYVZMY=STYVZWBUYAYPSVZ-2Z;UYTSQ
WPWJYUWMTXZ-C'[email protected]?
/STSZ-CZNWTMYUZRLTYUYZMYQSVZJWUZUYQYNTY
QY=YPNYMSZJXQTXRWQTXUWVWZYVTYPYVZ4YPSASC
WBUYAYPSVZI>PXZJWUWVWZMYFZKXJGXZNXMEXZIUIVTXUWVWV
LTOFPOUROHOZJWTDWKWVWZEXURW?Z6IUQWMX<RXVZWBUY>
XRWTXVZPL=TYNZRLNYPXKWVZMIGRXZ'<[email protected]
QYUFSTYRSHSVSZJXTWUPXVZ4YPSASCZXVZ>LQZWBUYAYPSZRY
.OKMYZ%XRXUYKMLVO<VYZDXU>XQTXFPWURWQTXUWVWZW8YRX
XPPW?Z.OKMYZ%XRXUYKMLVO&VOVZ;9ZITQXTXUWZWTXZ;9:
5&MXZPYUSNZEXZDSRYZIUIVTXUWVRXZYNJYUDL
OMDOTYNYKSMTYZONOPTYVRSQTYUSVSCZRLNYPXKZJYFPY
[email protected]':
2ZYUPSFZJXQTXVPWKWVXZDWURWQTXUWVWZRWTXZDXPWUXV
*OKPY8YZ4YPSASCZJOZITQXRXZMYFYVYVZRXEYTIYKM:
LVOVZEXZ.OJTX&VWVZRXHXUZQYMJXPNXKWVWVZJXQTXVPW:
TXUWZJLFYZ>[email protected]?Z4YPSASCZ.OKMYZ%XR:
XUYKMLVO&VOVZJYFPYZRLNYPXKZLTNYQZIGXUXZ;9
[email protected]
QLVOKOMRO?Z9OVOZRYZJWGZMIGRXZ0': 2ZYUPSFTY
DXU>XQTXFPWUXAXHWNWGWZ=TYVTSMLUROQ?Z%YQYP
.OJTX<RXQWZRXHXUZQYMJSZJOZYTYVRYQWZBXKY=TYUS
[email protected]>WUNXNWGXZVXRXVZLTRO?ZRXRW?
4YPSASCZYUPSFZMYQYTYMYNYRSQTYUSZDWJWZLTONKOGTOHOV
RXEYNZXPNXKWZBYTWVRXZNXEAOPZWBUYAYPSZQLUONYMY
>YTSFYAYQTYUSVSZRYZW8YRXZXPPW.OKMY&VSVZKXUYZIUIV:
TXUWVRXZ-ZNWTMLVZPLVOVZIGXUWVRXZAWRRWZJWUZPXRYUWHX
[email protected]
KLQPOHOVYZRXHWVRW?#0"
&>:[email protected]=>:9?.8<=
/7=7=757
207:0;>;[email protected]>64;
$>8<[email protected]'>=>[email protected]$?/;[email protected]"<;.?=
+,:=<[email protected]&,:[email protected]*[email protected]?*<@;?3?8?3<5<@-)6
?:[email protected][email protected](,-8?5<:@'<6<;@[email protected]:758>:4
9>/>@[email protected]?;2=:>3<@9>/>@[email protected]?;?8
/>[email protected]*[email protected])6(,:8,[email protected]?=3?5<[email protected])6;?;<6
8>64;@&>:[email protected]=>:9?.8<[email protected]/7=7=757
207:0;>;[email protected]>64;[email protected]?9<
'>=>[email protected]"<;.?=?Z<NVSNVZ/YUYMWZCXZ8WAYVXO
3SYLQZ<8/3ZOYVY:QUSYUZ)[email protected]:Z"VLKM
UWCXVLWOXLW;USXZ)75ZSJIXUTXUXUZ2.4,+Z0QTQ
!XVBWZ$SJTZ8>VXUW2UXZRYOQTSQEZ<YRYUZ-WPGXRZHN9
VYSYZMY=OQFQZRKUNGPYSY?Z.4.+ZMQTQUYZM>UXTWR
CWIMKUTYVQZKTSNFNUNZL>MTXSWEZZZ<[email protected]:TXVWU
.44ZMQTQUSYRWZRJVXLXTZRVWIZ>UAXLWUSXZKVOYMY
[email protected]:TXVZKTSNFNUNZHXTWVOXU
-WPGXR?Z27PYZPXLXTXZHNZSXFWTEZ7PXVWRYTQTYV
NIYMY?ZYMYZDQRPYSYUZ>UAXZ,4ZMQTZ>UAXZ>MTXZHWV
@XSX:ZRKMPYLYTYVSQZKVYMYZNTYGYPYMYAYRTYVSQE
[email protected]:TXVZRKMYAYRLQUQIZLKUVY
NTYGPYMYZDYTQGYAYRLQUQIEZ<[email protected]:TXVXZNTYGPYR
WDWUZOYHWZRWZVX:KVPZMY=PYRZTYIQP2ZSWMXZRKUNGONE
-WPGXR?ZPYRVKZYUTYPSYZLKVNUTYVQUZDKFNUNU
[email protected]
YIYTOQTSQFQUQ?ZXU:[email protected]
WUSWVWTSWFWUW?ZHYURYAQTQRZLWLOXPWUWU
BJDTXUSWVWTSWFWUW?Z:YWITXVWUZB>VXAXTWZKTYVYRZOXR
@YUXMXZWUSWVWTSWFWUWZYUTYOOQEZ<NZYDQSYU
HYRQTSQFQUSYZPYRVKZYUTYPSYZHWVDKRZLKVNUNU
D>IJTSJFJUJZW:[email protected]
DKRZWGZKVOYPQUQZWMWTXGOWVPX?ZXUXV#WSXZSQGY
HYFQPTQTQFQZYIYTOPY?ZXFWOWPSXZRYTWOXMWZYVOQVPY
BWHWZ8JVRWMX;MWZMXUWZHWVZUKROYMYZOYGQMYAYRZHWVZVX9
:KVPZDYHYLQZWDWUXZBWVXAXFWI2ZSWMXZRKUNGONEZ<YRYU
-WPGXR?ZSJUMYSYZRJVXLXTZRVWITXZHWVTWROXZHJMJ9
PXUWUSXZMYCYGTYSQFQUQZRYMSXOOWEZ<N
MYCYGTYPYUQUZHJOJUZSJUMYSYZKTSNFNZBWHW
8JVRWMX;SXZSXZBXVDXRTXGOWFWUWZYUTYOYUZ-WPGXR?
GNUTYVQZL>MTXSWZ2<WIWPZBWHWZBXTWGPXROXZKTYU
JTRXTXVTXZRYVGQTYGOQVSQFQUQIZIYPYUZYOWU
7PXVWRY;SYZGNZYUSYZKVOYTYPYZHJMJPXZMJISXZ,?+E
XTWGPXROXZKTYUZ7CVN=Y;SYZHJMJPXZHNZLXUX
MJISXZ.?ZAWCYVQUSYEZ*WUZCXZ&WUSWLOYUZHNUTYVZDKR
HJMJRZJTRXTXVEZ3UTYVQZHWVZRXUYVYZHQVYRQVLYR
7LMY;SYRWZBXTWGPXROXZKTYUZJTRXTXVWUZKVOYTYPY
HJMJPXZKVYUQZ);UWUZVYRYPQZHNUTYV?ZMJISXZ.?E
<WIZHNZLXUXZ8JVRWMX;UWUZMJISXZ+?+ZAWCYVQUSY
[email protected]
DXMVXRZHWVYIZSJGJRZDQROQZYPYZOYVQPZRYMUYRTQE
0WUXZSXZMJISXZ+;JUZJIXVWUSXZHWVZHJMJPXMWZHWVYI
[email protected]>VJMKVNIEZ<>TBXPWISXRWZHJOJUZHN
KTNPLNIZGYVOTYVYZVYFPXUZ/NVWMXZCXZVYR;OYRWZWD
DYOQGPYTYV?Z3VOYSKFN;SYRWZDYTRYUOQTYV?Z7CVN=Y;SY9
RWZLJVXZBXTXUZRVWIXZVYFPXUZRW?Z7CVN=YZHWIWPZXU
HJMJRZOWAYVXOZKVOYFQPQI?ZDKROYZR>OJZKTYPYMYUZHWV
=XV:KVPYULZL>IZRKUNLNZYPYZMJISXZ+;TXVZ;TXV
AWCYVQUSYZHWVZHJMJPXZ8JVRWMX;MXZMXOPXIEZ*JURJ
8JVRWMX;UWUZUJ:NLNZBXUDEZ<[email protected]
[email protected]*[email protected]
@QITQZHJMJPXPWIZTYIQPEZ<[email protected]
[email protected]:KVPE2Z<YRYU
-WPGXR?Z UBWTOXVX;SXZTNLTYVYVYLQZ-X::Y:TQR
$VBJOJ;UJUZHNTNUSNFNUN?ZHNZ>VBJOJUZHJOJU
JTRXTXVSXRWZMKTLNITNRTYZWTBWTWZHWVZYTBQZXUSXRLW
MY=OQFQUQZRYMSXOOWEZ$VBJOJUZ.44.ZMQTQUSYZMY=OQFQ
DYTQGPYSYZ8JVRWMX;UWUZ,4.ZJTRXZYVYLQUSYZ;WUAW
LQVYSYZMXVZYTSQFQUQZCNVBNTYMYUZ-WPGXR?ZG>MTX
RKUNGONZ20YUWZLKUSYUZ+;UAWZLQVYSYMSQEZ0KTLN9
ITNRZYTBQLQZXUZMJRLXRZKTYUZMJISXZ+;TQRZSWTWPSXM9
SWREZ7MUQZNTNLTYVYVYLQZRNVNTNGEEEZ.4,+ZCXZ.4,
MQTQUSYRWZOYVOQGPYTYVQZSYZSWRRYOXZYTYVYR?Z8JVRWMX
;JUAJZLQVYSYZYPYZ,ZJTRXZYVYLQUSYE
1KTYMQLQMTYZHNZYTYUSYZYVINTYSQFQPQIZMXVSX
[email protected]?ZLKUZ,49,.ZMQTZWDWUSX
HWVZWTXVTXPXZKTPNGEZ0KTLNITNRTYZPJAYSXTX
XSWTPWGEZ0KTLNITNRTYZPJAYSXTXSXZHYGYVQTQ
[email protected]=ZL>MTJMKVNP?
@[email protected]:QVTYUPYSQEZ8JVRWMX;SXZSX
LQ:[email protected]
BJDTJZCXZLWLOXPTWZGXRWTSXZSXCYPZXOPXLWZBXVXRWM9
KVE2Z28JVRWMX;UWUZHWVZ5JVOZPXLXTXLWZCYVZPXLXTYE
5YHNTZXOLXUWIZSXZXOPXLXUWIZSXZ+494ZMQTSQVZ4
[email protected]
<YRYUZ-WPGXR?Z28XV>VTXZPJAYSXTXMXZ+4944
[email protected]>VX
PYTWMXOWZ,ZOVWTMKUZSKTYVEZ<NZLKVNUNZUYLQT
D>IXAXFWIEZ<NZLKVNUNZLTKBYUZYOYVYRZD>IXPXSWRE
<NZLKVNUNZLYSXAXZBJCXUTWRZ=XUAXVXLWUSXU
HYRYVYRZD>IXPXSWREZ&JRJPXOZKTYVYRZHWIZDKRZAWS9
SWZHWVZWVYSXZKVOYMYZRKMSNRZVWLRTXVZYTSQREZ!XZSWM9
KVNIZRWZ;[email protected]
[email protected]@YRZCXZ>IBJVTJRZCXZRYVSXGTWR
@NRNRNZWDXVWLWUSXZHWVTWRZHXVYHXVTWRZWDXVWLWUSX
D>IXTWP;EZ<NZUKROYSYZHWVZDYHYZWDXVWLWUSXMWI2ZW9
:YSXLWUWZRNTTYUSQEZ0QTTYVAYZHWVZLJVJZJTRXUWUZYUYTW9
ITXVWUWZBXVDXRTXGOWVSWFWUWZCXZHWVDKRZJTRXSXUZLK9
VNPTNZHWVWPWUZHYGQUSYZB>VXCZMY=OQFQUQZYUTYOYU
-WPGXR?ZG>MTXZSXCYPZXOOWZ28JVRWMXZ5JVOZCXZ7TX9
CWZPXLXTXLWUWZD>IXVLXZDKRZBJDTXUWVEZ<WIWPZHN
[email protected]@YZDKRZOXPXT
@YRZCXZ>IBJVTJRZXRLXUWUSXZD>IPXPWIZTYIQPE
[email protected]
TYIQPEZ<WUZMQTSQVZHXVYHXVWIZRYVSXGWIZOYPYPZKZIY9
PYUZKUYZB>VXZHWVZKVOYPZBXVXRWMKVEZ1KTYMQLQMTY
HNZWGTXVSXZ;HWIZHNUNZMY=PYILYRZHYGRYTYVQZHNUN
RYGQVE;Z&X=ZSWMKVNIZRWZ;HYGRYTYVQZHWIWP
LKVNUTYVQPQIQZRYGQMKVZWGOXZRKP=TK;EZ/KVNUZHWISX
SXFWTZPWZ*>[email protected]=ZHXVYHXV
HWVZYVYMYZBXTXAXFWI?ZLKVNUTYVQZD>IXAXFWIE
<YGRYTYVQUQUZHNVYMQZRYVQGOQVPYLQUYZWIWU
CXVPXMXAXFWIEZ<NZRYSYVZHYLWOEZ7PYZHWIZRXUSW
LKVNUTYVQPQIQZD>IPXILXRZHYGRYTYVQZWLOWLPYVZXSXVE
*WU;SXUZNLMY;MYZRYSYVZ<YTRYUTYV;Y?Z7:VWRY;MY
[email protected]
[email protected]@YRZCXZ>IBJVTJR
WDWUSXZD>IXUZJTRXZCYVZPQZ<NZDKRZIKVZHWVZKTYME
GOXZ8JVRWMXZHNUNZHYGYVYAYREZ8JVRWMXZH>TBXLW
[email protected]<WIWPZH>TBXPWISXRW
[email protected]#XSWTXVWUWU
[email protected]=
XRLXUTWZOYVOQGPYTYVZCYVEZ<WIZKZONIYFY
SJGPXMXAXFWIEZ<WIZHNZLKVNUNZD>IXAXFWIE2
5KUNGPYTYVQUZYVSQUSYUZ<YRYUZ-WPGXR;XZ<NVSNV;9
SYZJVXOWTPWGZRXPYU?Z-WPGXR;WUZPXVPXVSXU
MY=QTPQGZ=KVOVXLWZCXZ)[email protected]:Z"VLKM;NU
2/Y:[email protected]@XSWMXZXSWTSWE 11
Aralık2013
2014Perşembe
Pazartesi
15
1Şubat
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, madencilik sektörüne ilişkin,
"Mevzuat açısından, denetim açısından bir eksiğimiz yok. Ama sorun var.
Sorun ne? Farkındalık sorunu ve teknoloji, bazı alanlarda teknolojinin
kullanılmaması, kömürlerle ilgili havza madenciliğine geçilmemesi ve işin ehli
tarafından bu işlerin yapılmaması gibi çok çok ciddi yapısal sorunlar var" dedi
Çelik, Bakanlığının 2015 bütçesinin TBMM
Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinde yaptığı
konuşmada, en önemli görev alanlarından
birinin işsizlikle mücadele ve istihdamın
artırılması olduğunu söyledi. Türkiye'de iş
gücü piyasasının gelişmiş ülkelere göre
olumlu sınav verdiğini ifade eden Çelik,
istihdamın son beş yılda 5 milyon 698 bin
artığını kaydetti. Çelik, İŞKUR vasıtasıyla
2009'dan bu yana 2 milyon 665 bin kişinin işe
yerleştirildiğini, 2002'de yüzde 52 olan
kayıtdışı istihdamın yüzde 36,3'e
düşürüldüğünü vurguladı. İşsizlik Sigortası
Fonu'nun etkin şekilde yönetildiğini dile getiren Çelik, 10 Aralık 2014 itibarıyla fon
varlığının 80 milyar 363 milyon 568 bin lira
olduğunu, 2002'den Ekim 2014'e kadar
yaklaşık 3 milyon 600 bin kişiye toplam 8 milyar lira ödeme yapıldığını söyledi. Sosyal
Güvenlik Kurumu'nun 2014 bütçesinde 180
milyar 13 milyon lira olarak öngörülen toplam
gelirlerin yıl sonunda 183 milyar 828 milyon
lira olacağının, 131 milyar 482 milyon lira olarak öngörülen prim gelirlerinin yıl sonunda
132 milyar 598 milyon lira olacağının tahmin
edildiğini anlatan Çelik, 21 milyar 583 milyon
lira olarak öngörülen açık finansmanının 20
milyar 443 milyon lira olarak
gerçekleşmesinin beklendiğini belirtti.
SGK'nın sağlık harcamalarının yıl sonunda
54 milyar 906 milyon lira olacağını ifade eden
Çelik, SGK açığının Gayrisafi Milli Hasılaya
oranının 2014'te yüzde 1,16 olmasının,
2015'te ise binde 93 olarak gerçekleşeceğinin
tahmin edildiğini kaydetti. Çelik, ilk kez
1992'de açık vermeye başlayan sosyal
güvenlik sisteminin, belli bir disipline
kavuşturulduğunu ve mali açıdan
sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi
oluşturulduğunu vurgulayarak, "Bütün bunlar, vatandaşlarımızın haklarını kısıtlamadan,
bilakis, hakları genişletilerek
sağlanmaktadır" diye konuştu. Organ naklinden sonra ömür boyu ve kanser teşhisinden
sonraki 18 ay maluliyet hakkı getirdiklerini
anlatan Çelik, "Sosyal devlet bu arkadaşlar.
Bütün vatandaşlarımıza sahip çıkan ve
kafasının bir tarafında da geçim derdi olan
vatandaşın bu sıkıntılarını ortadan kaldıran
yönetim yaklaşımını bu uygulamalarla
sergilemiş bulunuyoruz" dedi. Hükümetlerinin istihdam konusundaki uygulamaları
hakkında bilgi veren Çelik, "Bu ay içerisinde,
büyük ihtimalle bu ayın 25'inde, devletin
sosyal hizmet modeli kapsamında
yurtlarında yetişen 3 bin 200 kimsesiz
çocuğumuzun memur olarak atanmasını da
gerçekleştireceğiz" diye konuştu.
Konuşmasında iş sağlığı ve güvenliği
konusuna da değinen Çelik, bu alanda hayata
geçirilen düzenlemeleri aktardı. Çelik, şöyle
devam etti: "2002 yılından bugüne iş sağlığı
ve güvenliği yönünden 252 bin teftiş
gerçekleştirildi, 130 trilyon, eski rakamla
söylüyorum, ceza müeyyidesi yazıldı, 4 bin iş
yeri durduruldu. Yalnız 2014 yılı için rakam
veriyorum; 968 teftiş gerçekleşti, 5 milyon TL,
eski rakamla 5 trilyon lira, ceza yazıldı, 202
durdurma gerçekleştirildi, bunların 106'sı
kömür madenleri. Bir aylık söyleyecek olursak, yalnız Kasım ayında 68 ocak durduruldu.
2014 yılında inşaatlarda 3 bin 123 teftiş
yapıldı ve 2 bin 230'una idari para cezası
yazıldı. İnşatların bin 773'ü ise durduruldu.
Bunların bin 100'ü şu anda açıldı ama 500'ü
halen iş güvenliği açısından edimini,
sorumluluğunun gereğini yapmadığı için
halen inşaatlar durdurulmuş vaziyette. Şunu
söylemeye çalışıyorum, mevzuat açısından
bir eksiğimiz yok, bu konuda denetim
açısından bir eksiğimiz yok. Açık ve net ifade
ediyorum, her platformda, her yerde
tartışmaya hazırız ama sorun var. Sorun ne?
Farkındalık sorunu ve teknoloji, bazı alanlarda teknolojinin kullanılmaması, kömürlerle ilgili havza madenciliğine geçilmemesi ve işin
ehli tarafından bu işlerin yapılmaması gibi
çok çok ciddi yapısal sorunlar var. İşin özü
bizim kömür çıkarma sistemimizdeki
sıkıntılardır, bizim kömür ocaklarımızın şu anda karşı karşıya bulunduğu yapısal
sorunlardır, bunu açıkça belirtmem gerekiyor." Çelik, ulusal meslek standartlarının belirlenmesi kapsamında da çalışmalar
yapıldığını, yeni yasal düzenleme ile çok
tehlikeli mesleklerde Mesleki Yeterlilik Kurumu sertifikası olmayan işçilerin
çalışamayacağını bildirdi. Mesleki Yeterlilik
Kurumu'nun çalışmaları hakkında da bilgi veren Çelik, "103'ü tehlikeli ve çok tehlikeli iş
yerlerine ilişkin olmak üzere, 156 meslekte
sınav ve belgelendirme faaliyetleri
gerçekleştirilmiş, 21 bin 285 kişiye mesleki
yeterlilik belgesi verilmiştir. 2014'te de 44 bin
308 yabancıya çalışma izni verilmiştir.
Yabancı istihdam kanun taslağı hazırlanarak
Başbakanlığa sunulmuştur" dedi.
mevzuatın çıkarılması ve mevzuatların
uygulanmasıdır. Bunun için ayrı bir bütçeyi
alıp da ne yapacaksınız? Yani, ihtiyaç olsa o
bütçeyi de ilave ederiz. Nitekim, sosyal
güvenlikle ilgili ihtiyaç var, o bütçeyi
alıyorsunuz ama çalışma hayatıyla ilgili
bütçenin bir altyapısı yani bu sorunun, burada ifade edilen bu görüşün bir anlamı,
altyapısı olmadığı için ifade ediyorum."
Örgütlenmenin önündeki engelleri
kaldırdıklarını ifade eden Çelik, "Size rakam
veriyorum; 930 bin olan sendikalı işçi sayımız
şu anda 1 milyon 189 bin. Ne zaman bu?
Sendikalarla ilgili mevzuat yasası geçtikten
sonra 260 bin yeni sendikalı işçimiz oldu.
Sendikalılaşma oranı yüzde 4,5 değil
arkadaşlar, sendikalılaşma oranı yüzde 9,6.
Sendikalılaşma oranı, işçi, memur birlikte
alırsanız yüzde 18,3" dedi. İş kazalarının politika malzemesi olmadığının altını çizen Çelik,
şunları söyledi: "1992 yılında bin 583
kardeşimiz ölmüş, hayatını kaybetmiş. Rahmetli İnönü vardı, öyle mi konuşacağız
şimdi? Çalışma Bakanı filandı mı diyeceğiz
yani? Bunun ne anlamı var, ne kadar yanlış
bir şey? 1993'te bin 64 ama işçi sayısına
bakalım. Sigortalı işçi sayısına baktığınız zaman, 1992'de bin 500 kişi hayatını kaybederken çalışanlara oranı yüzde 4, bugün bin
366 kişi ölmüş, 2014'te hayatını kaybetmiş, orana bakıyoruz 1,1. Öyle bir mukayese olur
mu? Bizim amacımız bunu binde 2'ye, binde
1'e indirmektir. Kazaya dönüştürmemek için
mücadele etmektir, bu mevzuata onun için
çalışıyoruz. Yoksa siz yılların mukayesesini
yaptığınız zaman tablo açık, önümüzde.
Türkiye'nin bu acı bir tablosudur, bunun
giderilmesi gerekiyor. Onun için
işverenlerimiz, işçilerimiz bu mevzuatları
uygulamak durumundadır. Şimdi,
getirdiğimiz ne? Çağdaş bir yasa getirdik,
madem anlamıyorsun arkadaş, şimdi
müeyyideleri ağır gelen bir yasa geliyor."
-Zorla çalıştırma protokolü
-"Binlerce işçimizin bölgesel teşvik
çerçevesinde istihdam edildi"
Muhalefet milletvekillerinin "Kaynaklar
emeğe ayrılmadı, sermayeye ayrıldı" şeklinde
bir ifade kullandıklarını belirten Çelik, "Bundan teşvik kastediliyorsa, binlerce işçimizin
şu anda uyguladığımız bölgesel teşvik
çerçevesinde istihdam edildiğini, iş
bulduğunu ve bölgeler arasındaki gelişmişlik
dengesizliklerini ortadan kaldırma açısından
bu teşviklerin son derece yararlı olduğunu
hepimiz biliyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Çelik bakanlık bütçesinin azaldığı
eleştirilerine ise azalma değil, yüzde 1,85
oranında artış olduğu karşılığını verdi. Çelik,
şöyle devam etti: "Çalışma Bakanlığı
yatırımcı bir bakanlık değil değerli arkadaşlar.
Burada bizim için mühim olan mevzuat,
Çelik, ILO'nun Zorla Çalıştırma
Sözleşmesi'ni tamamlayıcı nitelikteki protokol ile tamamlayıcı tedbirler ve tavsiye
kararına ilişkin olarak TBMM Genel Kurulu'na
bilgi de verdi. Zorla çalıştırmanın küresel rekabet artışı, uluslararası işgücü göçü,
ayrımcılık ve sosyal dışlanma gibi nedenlerle
günümüzde farklı biçimlerde devam ettiğini
belirten Çelik, ILO'nun 2012 tahminlerine
göre dünyada 20 milyondan fazla insanın zorla çalıştırma mağduru olduğunu kaydetti.
Protokolün, üye ülkelere zorla çalıştırmayı
önleme ve ortadan kaldırmada çözüm yolları
geliştirme ve bu suçların faillerine yaptırım
uygulama yükümlülüğü getirdiğini anlatan
Çelik, üye ülkelerin bu doğrultuda ulusal politika ve eylem planı geliştirmesinin
öngörüldüğünü ifade etti. (AA)
19>5>9>=<@:2(:>;[email protected]=LYPQUSYZ7SYUYZ8WAYVXO
3SYLQ;UQUZ783Z/@XVYOKUZ3OXTW6USXZSJIXUTXSWFWZ,.4ZMQT
BYTYZMXPXFWUXZRYOQTYUZ1YCNOKFTN?Z'<WIWPZPXLXTXPWIZJD
GXMWZHWVTWROXZBXVDXRTXGOWVPXREZ<WVZPWTTWZHWVTWFW?
HXVYHXVTWFWZCXZYWSWMXOZHWTWUAWUWZBJDTXUSWVPXREZ*JURJ
HYRQUQIZ/NVWMX?ZVYR?ZRVYMUYZLYSXAXZ3VOYSKFNZSXFWT?
5YVYSXUWIZSXZ=YVDYTYUQMKVEZYOXUZ<KLUYZLYCYGQUQUZWITXVW
@YTXUZSXCYPZXSWMKVEZ<YTRYUTYV?Z5YVYSXUWIZCX
3VOYSKFN6SYZAKFVY:MYTYVZH>TJUJVRXU?ZRWPTWRTXV
=YVDYTYUQVRXU?ZHWIWPZ8JVRWMX6SXZPWTTWZHWVTWFW?ZHXVYHXVTWFW
[email protected]@XHWZCXZXOUWR
YMVQPQZHWVZRXUYVSYZHQVYRYVYRZZPWTMKUZCYOYUSYGQPQIQU
XGWOTWFW?ZRWPTWFWUWZLYCNUPYPQIZTYIQPEZ<WIWPZD>IJP
LJVXAWUSXU?Z7TXCW9Z/NUUWZRYVSXGTWFWUSXUZRYLOXOOWFWPWI
HNSNVEZ<NUNZMY=YPYLYR?Z,44ZMQTZ>UAXZMYGYSQFQPQI
D>IJTPXZLJVXAWUWUZXORWTXVWUWZB>VJMKVNIEZ<NUN
MY=YAYFQIE(ZSXSWEZZ7SYUY6UQUZS>VOZYTYUSYZ8JVRWMX
>TDXFWUWZYGYUZHWVZMY=QMYZS>UJGPXLWUWZYVINZXOOWRTXVWUW
SWTXZBXOWVXUZ1YCNOKFTN?ZG>MTXZSXCYPZXOOWZ'<WVWUAWLW?ZXU9
XV#WEZ%[email protected]>IXTZXUXV#[email protected]>TBXLWZKTYVYR?
LYSXAXZ8JVRWMX6UWUZCXZ7RSXUWI6WUZSXFWTZSJUMYUQUZXU
>UXPTWZXUXV#[email protected]@YTWUXZBXOWVPXMX
RYVYVTQMQIEZ<YRJ98W:TWL9%[email protected]?Z&YIYVZ1XUWIW6UW?ZMYUW
)[email protected]
%[email protected]@[email protected]?
8JVRPXUWLOYUZSKFYTBYIZCXZ=XOVKTZWPRYUTYVQZBXTSWFWUSX
SXZIYOXUZ8JVRWMX6MXZSKFVNZYROQFQUSYZ7SYUYZMWUXZ>UXPTW
[email protected][email protected]
>IXTTWRTXZHXUWPZLKUZVYRZIWMYVXOWPZLKUVYLQUSYZ<YFSYOZWTX
"VHWTZYVYLQUSYZDKRZAWSSWZHWVZYUTYGPYZIXPWUWZSKFSNEZ<N
YUTYGPYZSYZLYFTYUSQFQUSYZLYSXAXZ5XVRJRZSXFWT?ZBJUXM9
[email protected]%[email protected]
>UXPZCXVWMKVNIEZ [email protected]
7SYUY6MY?Z%[email protected]=XOVKTTXVZYRLQUEZ5Y:RYL?
3VOYSKFNZ=XOVKTTXVWZ>MTXZCXMYZH>MTXZHWVZBJUZMKTTYVQ
*NRNVKCY6UQUZHXVXRXOTWZOK=VYRTYVQUSYUZBXDXVXR?Z%XM9
@YU6YZBXTXAXREZ<[email protected]:WPWIZHNE(Z!WIMKULNI?ZTWSXVTWR
[email protected]=ZKTPYMYUZHYIQZSXCTXOZYSYPTYVQUQU
MKTZYDOQFQZ:XTYRXOTXVWUZXUZDYV=QAQZCXZR>OJZ>VUXFWUWU
/NVWMX6SXZMYGYUSQFQUQZW:[email protected]?
'<JOJUZDYHYTYVQPQIYZVYFPXUZCXZBXDPWGOXZRXUSWLWUXZDKR
AWSSWZRYORQTYVZLYFTYPQGZKTPYPQIYZVYFPXUZ<XGYVZ"LXS?
8JVRWMXZWTXZHWVTWROXZSXPKRVYLWZMKTNUSYZMJVJPXROXULX?
[email protected]>UJRZHJMJRZHWVZRYOTWYPYZBWVWGOWEZ&YTY
MJVXFWPZMYUYVEZ8YPZHNZKTYMTYVSYUZ>UAXZ.4,4ZMQTQUSY
8JVRWMX?ZVSJU?ZJHUYUZCXZ/NVWMXZYVYLQUSYZS>VOTJZXC9
YUOZ<WVTWFWZRNVNMKVSNREZ7SYUY?Z)XIK=KOYPMYZXCYUOQU
PXVRXIWZMXVWSWVEZ<[email protected]=ZLYMBQTQMQIZYPY9
7CVN=YZ<WVTWFW6USXZKTSNFNZBWHWZLQUQVTYVQUZRYTROQFQZCXMY
YUTYPLQITYGOQFQ?ZCWIXTXVWUZRYTROQFQZHWVZ3VOYSKFN
SJGJUSJFJPJISX?Z3VOYSKFN6UNUZXUZDKRZYRYAYFQZMXV
7SYUYZCXZ*NRNVKCY6SQVEZ<NUNZB>VSJFJPJIZWDWUZHWI
7SYUY6MQZXCYUO;QU?Z)XIK=KOYPMY6UQUZCXZ DZ7UYSKTN69
[email protected]>UXZDQRYVQMKVSNRE
7PYZHWVWTXVWZHNUNZXUBXTTXSWEZ<WVWTXVWZ3VOYSKFN6UNUZRYU
B>TJUXZS>UPXLWUWZWLOXSWEZ<WIWPZWLOXSWFWPWIZBWHWZHWV
LQUQVTYVYZLYMBQZB>LOXVWTW=ZYPYZXRKUKPWRZHYRQPSYU
HWVTXGPWGZHWVZ3VOYSKFNZ:WRVWUW?Z8JVRWMX6UWUZ>UAJTJR
XOOWFWZ:WRVWZMKRZXOPXMXZDYTQGOQTYVEZ>[email protected]
BXTSWTXVE(ZGXRTWUSXZRKUNGONEZZ783Z<YGRYUQZ7OWTY
)XUXCGXZWLXZ8JVRWMX6UWUZHJMJRZIKVNUSYZKTSNFNUN
[email protected]@[email protected]:
KTPYLQZBXVXROWFWUWUZYTOQUQZDWIXUZ)XUXCGX?Z'XXTZLXRO>V
HWTYUDKTYVQ?ZBXTWV9BWSXVZOYHTKTYVQZWUAXTXUSWFWUSXZ:YWI
BWSXVTXVWUWUZPYTWMXOWUSXRWZ>UXPTWZ=YMQUQZB>VXHWTWMKVNIE
YWIZGNZLQVYTYVZWMWAXZMJRLXTPWGOWVEZ0YOQVQPAQMQ?
MYOQVQPSYUZAYMSQVYUZWGTXOPXZPYTWMXOWUWZMJRLXTOXUZCX
VXRYHXOZGYULQUQZYIYTOYUZ:YRO>VTXVWUZHYGQUSYZ:YWIZBXTPXR9
OXSWVEZYWITXVWUZWUSWVWTPXLWZWDWUZPJAYSXTXUWIWZSXLOXRTWM9
KVNIEZYWIZWYSXLWZOXGCWFWZRKUNLNUSYZSXLOXFWUWIWZHXRTWM9
KVNIE(ZYDQRTYPYLQUQZMY=OQEZVKBVYPYZ5JTOJVZCXZ8NVWIP
<YRYUQZ$PXVZ*XTWR?Z"UXV#WZCXZ8YHWWZ5YMUYRTYVZ<YRYUQ
8YUXVZ0QTSQI?!YTWZ)NLOY:YZ<JMJRZWTXZDKRZLYMQSYZLYUYMWAW
CXZWGYSYPQZRYOQTSQEZ<[email protected]?Z=YV9
[email protected]=YTQZ/=KVZ/YTKUN;USYRW
[email protected];WUAWZ3TYFYUZ TZ5KUBVXLW;UX
[email protected]!YTWTWFW;UXZBXDOWEZ1YCNOKFTN?
IWMYVXOWUSXZ!YTWTWRZNYMXZ/YTKUN;USYZHYLQU
PXULN=TYVQUQUZLKVNTYVQUQZAXCY=TYSQEZ%[email protected]
AX=Z8YMMW=Z"VSKFYU6QUZ:[email protected]
MY=OQFQZYDQRTYPYUQUZLKVNTPYLQZJIXVWUX?Z'/JVXZBWSXU
LKVNGONVPYTYVZCXZMJVJMXUZHWVZMYVBQZLJVXAWZCYVEZ<N
DXVDXCXSXZMYVBQSYZKTYUZHWVZRKUNUNUZSXOYMTYVQUY
BWVPXPWIZSKFVNZSXFWTEZ7UAYRZ8JVRWMX6SXZLWCWTZOK=TNP
>VBJOJZYSQZYTOQUSYZ:YYTWMXOZB>LOXVXVXRZDYTQGYU?ZSWFXV
OYVY:[email protected]
HKIYAYRZKTYMTYVYZHNTYGPYTYVQZL>IZRKUNLNEZ<NZDXVDXCXSX
MJVJOJTXUZLKVNGONVPYTYVZCYVEZ<NZRKUNSYZGNZYUSYZHWVZSX9
OYMZCXVPXPWIZMYZSYZHWVZRYUYYOZCXVPXPWIZSKFVNZSXFWT
YPYZHNZDXVDXCXSXZSXOYMTQZMJVJOJTXUZLKVNGONVPYTYV
KTSNFNUNZW:YSXZXSXHWTWVWPE(ZAXCYHQUQZCXVSWE
+ !%#@1 @1!+
<YGHYRYUZ1YCNOKFTN?Z5%56SYUZMY=QTYUZHWV
YDQRTYPYSY?Z'"FXVZHWVRYDZBJUZWDXVWLWUSXZ&[email protected]
PVYTQ6MYZBWOPXILXZ$AYTYUZOYVY:[email protected]
RXVXZONOYUYFQUQUZRYPNKMNUYZYDQRTYUYAYFQ(ZM>UJUSXRW
YDQRTYPYMQZSXFXVTXUSWVPXLWUWUZWLOXUPXLWZJIXVWUXZ'[email protected]
[email protected]#ZRNTTYUPYRZLJVXAXZIYVYVZCXVWVZCX
[email protected]
WDWUSXZSXCYPZXSXAXROWVE(ZSXSWEZ*>[email protected]
LYLWMXOZWLOXMXUZRKUNTYVSYZBXVDXROXUZUXOWAXMX
[email protected]@
XSXAXFWUWZRYMSXSXUZ1YCNOKFTNZ'[email protected]
[email protected]=ZXOPXR?ZYAYHYZHN
YDQRTYPYUQUZYVRYLQUSYZUXZCYVSQ?ZHNUYZRYVGQZOYVY:ZUYLQT
[email protected]
XUSWLWUXZIYVYVZCXVWVEZ<XUZYVRYSYGTYVQPTYZB>VJGOJPEZ<NU9
SYUZLKUVYSYZHWIWPZ=TYUTYSQFQPQIZDXVDXCXSXZDYTQGPYTYV
LJVXVEZ7PYZRWPWZB>VJGPXTXVZYDQRZKTNV?ZRWPWLWZRXUSW
SKFYLQZWDXVWLWUSXZLXMVXSXVEZ$UXPTWZKTYUZUXOWAXMX
NTYGPYROQVEZXOWAXMXZNTYGPYZWVYSXLWZCYVLY?ZM>UOXPTXV
RKUNLNZUXOWAXMXZNTYGPYRZHYRQPQUSYUZ>UXPZOYGQVEZ<N
RYSYVZLQRZYDQRTYPYZMY=QTPYLQZBXVXRLWISWVE(ZSXSWEZZ&1
@XMXOWZWTXZ<YGHYRYUZ0YVSQPAQLQZ0YTDQUZ7RSKFYU
YVYLQUSYZMXUWZHWVZB>VJGPXZMY=QTQ=ZMY=QTPYMYAYFQ
GXRTWUSXRWZLKVNMYZWLXZ'ZYIXOXAWZKTYVYRZLWIZB>VSJFJUJI
B>[email protected]=ZHWVZLKUVYRW
B>VJGPXMWZPXVYRZXSWMKVLNUNIEZ/WIWUZHWTPXSWFWUWISX
DKRZB>VJGPXTXVZMY=QTQMKVEZ5YPNKMNUSYUZLYRTYPYR
YUTYPQUSYZSXFWT?ZYPYZSKFYLQZWDXVWLWUSXZWTXVTXMXU
LJVXDTXVZKTNVEZ<WVZLKUVYRWZB>VJGPXSXZUXZKTYAYRZSWMXZHWV
PXVYRZMYSYZLJVXAWZHNZMKTTYZOYRW=ZXOPXRZSKFVNZSXFWTSWVE
1KFYLQZWDXVWLWUSXZUXZMY=QTPYLQZBXVXRWMKVLY?ZIYOXUZOYRW=
XOOWFWUWIZBWHWZD>IJPZLJVXAWZPXRYUWIPYLQZWDXVWLWUSX
OK=TYUQTQMKVEZ<XTTWZHWVZPYUOQRZWDXVWLWUSX?ZRXUSWZSKFYLQ
WDXVWLWUSXZHNZLJVXAWZM>UXOWMKVNIEZ&XVZHWVZYVRYSYGQPQUZHN
LJVXDOXZJLOTXUSWFWZB>VXCTXVZCYVEZ<NZB>VXCTXVZWDXVWLWUSX
@XVRXLZDYTQGPYLQUQZMY=YVE(ZSWMXZAXCY=ZCXVSWEZ%1#
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,
Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili
Ankara 5. İdare Mahkemesi, tarihi
SİT alanına uygun olmadığı
gerekçesiyle imar planının
yürütmesini durdurma kararı
verdiğini, ancak Danıştay 14. Dairesi'nin alanın tarihi SİT alanı niteliği
taşımadığını ortaya koyması nedeniyle kararın hukuki
gerekçesinin ortadan kalktığını
söyledi. Avrupa Birliği Bakanı
Volkan Bozkır, Adalet Bakanı Bekir
Bozdağ ve Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik,
bakanlıklarının 2015 yılı
bütçelerinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladılar. AB
Bakanı Bozkır, Türkiye'nin müzakere sürecinde sosyal politika, rekabet ve kamu alımları fasıllarında
siyasi blokaj bulunmadığını belirterek, rekabet faslını Türkiye'nin
açmadığını ifade etti. Rekabet
faslını Türkiye'nin açmadığını anlatan Bozkır, "Çünkü 10 sektörümüzün zarara uğrayacağı
boyuttaydı. Bu fasıl, üyelikten sonra bazı geçiş dönemleri gerektiriyor. Ülke menfaatlerini düşündük.
Sosyal politika faslının açılması
için çaba sarfediyoruz" diye
konuştu. AB fonlarının dağıtımında
ayrımcılık yapılıp yapılmadığı
sorusunu yanıtlayan Bozkır,
fonların aktarılacağı projelerin
bağımsız değerlendiriciler
tarafından seçildiğini ifade etti. AB
fonlarından bakanlığın kendisi
seçim yaparak para vermediğini
belirten Bozkır, yardımların AB
Komisyonu'nun uygun bulması
halinde aktarıldığını kaydetti.
Bozkır, herhangi bir sivil toplum
kuruluşuna ayrıcalıklı muamele
yapılmasının söz konusu
olmadığını söyledi. Adalet Bakanı
Bekir Bozdağ da Cumhurbaşkanlığı
Sarayı ile ilgili sorular üzerine,
"Cumhurbaşkanlığı Sarayı kaçak
değildir" dedi. Saray ile ilgili çeşitli
davalar açıldığını anımsatan
Bozdağ, Ankara 11. İdare
Mahkemesi'nin sarayın yapıldığı
AOÇ arazisinin tarihi SİT statüsünün kaldırılması işleminin iptaline karar verdiğini anımsatarak,
Danıştay 14. Dairesi'nin ise bu
alanın tarihi SİT özelliği taşımadığı
gerekçesiyle mahkeme kararının
yürütmesini durdurduğunu kaydetti. Bozdağ, Ankara 5. İdare
Mahkemesi'nin ise tarihi SİT
alanına uygun olmadığı gerekçesiyle imar planının yürütmesini durdurma kararı verdiğini ve kararın
devam ettiğini, ancak Danıştay 14.
Dairesi'nin alanın tarihi SİT alanı
niteliği taşımadığını ortaya koyması
nedeniyle kararın hukuki
gerekçesinin ortadan kalktığını ifade etti. Bozdağ, "Dolayısıyla
Cumhurbaşkanlığı binası, verilmiş
ruhsata binaen yapılmış yasal bir
binadır, kaçak değildir" dedi. (AA)
CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin,
Turkcell’in CHP’ye yazı yazarak genel
merkez alanı içinde baz istasyonu
kurmak için yer tahsisi istediğinin
reddedildiğini açıkladı. Tekin, "İllegal
dinleme deşifre oldu da, partimizi
baz istasyonu kamuflajı altında artık
legal yoldan açık açık mı dinleyecekler.” dedi. Partiden yapılan
açıklamada, Gürsel Tekin TURKCELL’e gönderdiği iki sayfalık ret
yazısında da özetle şu görüşlere yer
verdi: “Yapmak istediğiniz faaliyet,
dilekçenizde belirttiğiniz üzere bir
'kamu' faaliyeti değil bir ticari
faaliyettir. İlkesel olarak temel hürriyetlerin özel sektöre devredilmesini
uygun bulmamaktayız. Öte yandan,
Yüksek Yargının yerleşmiş içtihatlarında baz istasyonların insan sağlığına geri dönülmesi imkansız zararlara
yol açtığı ve davalıların sorumluluklarının kusura dayanmayan tehlike
sorumluluğu olduğu, baz istasyonunun yönetmeliğe uygun olarak
çalıştırılsa dahi zararın veya zarar ihtimalinin bulunması halinde
yönetmeliğe uygun olduğundan söz
edilerek zarar verenin sorumluluktan
kurtulması, kullanıma devam edilmesi sonucunu doğurmayacağı
hususlarında özenle durulmuştur.
Partimizin temel ilkelerinden biriside
hukukun üstünlüğüne, yaşam
hakkının kutsal olduğuna inanmaktır.
Gerek yüksek yargı kararları gerekse
de ilkelerimiz gereği talebiniz uygun
görülmemiştir.” (CİHAN)
Aralık
2014
Pazartesi
715Şubat
2013
Perşembe
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastederek, "Sayın Başbakan bir foyasını çıkardı. Şimdi meydan okuyor ama bunun
bütün belgeleri elimizde. SSK Genel Müdürü olmuş, 'İmtihan yapmaya gerek yok,
vaktimiz de yok' diyerek, ne kadar yedi sülalesi varsa SSK'ya doldurmuş" dedi
.(*1/+-,-1/.1,##*1"0+!**,0 QGFVTRVTVT
;[email protected][email protected]?TQVXGROV
@GTQVMUTVXURUDOUTXQV=VSRVTQUSMVRVSQVXIKRKT7
QKEX;6X3WSLU?TUTCXIGNGOXIUSX9WSLUXHRQK=KTKX<V
UOLUQWSQWX+)?GT>[email protected]=UTUXIVRUSLVTX;SPTBCX4HO
[email protected]"27"%XNPRXHRQKEX.UBIUSX9WSLUXIK
OWQWSXKFKTX:[email protected]<VSMV7
QVTXJGSVORUXUOLUQWSXAWRUTQVXOWRMWQP4XU5WQVJUTUXOKRRWTQPE
*URRVLUTCXGBXJVBUMQVXHNRWSPTPXWSLPSWSWOX;6X3WSLU?NUXUOLUQWS
NW9LP=PTPX<VXNUTVXGBXNVSVRXJVBUMQVXHNRWSPTPXNGOJVRLU9
[email protected];SPTBCXUOUXAWRO
HNRWMWJPTPXIWDWSQPORWSPTPCX>KMAKSIWDOWTPTPXQWXNGFQVX%(
URVXJVBLUORVSUTUXWTRWLLPEX/GSOUNV?TUTX:TGTQVXDUMQUXBHOXQW7
[email protected]>VOXNPRXAWFUSWT
WNPTQWXNVTUXIUSXMURRVL<[email protected]>W=PTP
AWLPSRWLWTX;SPTBCXD:NRVXQV<WMXVLLU&X4;RRWAXOPJMVLXVQVSJV
DUMQURUOX [email protected]:SGTGNHSEX8UFXIKXJVBUMQV
Q:SQGT>GXQV5WXUTDWRRWAXUOLUQWSXHRW>W=PFEX;RRWAXIUSXMWTU
OVQVSX<[email protected]:OXQVRUTMVFJVXUTDWRRWA
Q:SQGT>GXQV5WXUOLUQWSXHRW>W=PFEX6GRX/[email protected];R9VSX/KT7
@WXMPCX,VQVX6HSOKLXMKXJ:NRVMUDLUXIKTK-X,URUMUTXK>KTW
@VRQUXNWAKEX:OXQVRUTMVFJVCXNVSXNWSPRMWFJWXOUMUTQU-X,7
VQVX6HSOKLXQUNHSEX?,VQVMX6HSOKLXIHNXIHNRWQPCXJHN
JHNRWQP?XQUNVXVJOUQVTXHSLWHOKRXRUJVXOULW9RWSPTQWXHOKSQKOE
'WTUXOPNWMVLXOH9MWQPOBWX;RRWA?PTXUFTUNRVX;6X3WSLU
[email protected]>VOE4;SPTBCX;6X3WSLU?TUT
[email protected]
@VSVOLU=UTUX<[email protected]=UTVTX;SPTBC
DKTRWSPXOWNQVLLU&X4BXQ:TVMXHRQKXOWSQVDUMEX8WDPMPFQW
/WNNU9X8VNX<WSQPEX8WDIWOWTPMPFPXAWROXJV<UNHSQKEX?/VNN7
UI?VXHNX<VSV>V=UM?XQUNVTX;TWQHRKXUTJWTPCX;6X3WSLUNUXIURV
@:SMVQVTXHNKTKX<VSUNHSQKXWMWXHXDUMQUX>KMAKSIWDOWTP
HRQKEX;>WIWX;6X3WSLUXTVXNW9W>WO-X8USCXIKTKXQGDGTVTRVS
<WSEX$OUT>UJUCX?'[email protected]<WXNVJV
UTJWTXIPOWSCX+)XJVTVQUSXIKTRWSX<[email protected]
JWO?XQUNVTRVSXQVX<WSEXBGT>GJGCX?'VLVSXWSLPOXIVEX8KTRWS
<WSOVTXIUFVXUOLUQWSXNGFGXNHOEX*[email protected]:FGX;6X3WSLU?QVT
[email protected]:[email protected]
AURVXURVXB:[email protected]+X9WS7
LUXIUSRVDLUCX?#OMVOXUBUTX#OMVRVQQUT?XQVQUXNUTVXHRMWQPEX8K
JV5VSXW>WIWX+%X9WSLUXNW9JWOXIKXUDXHRKSXMK-X*VJVRWX.3
URVX.,3?NUXIUSRVDLUSJVOCXNWTPTWX*.3?NUXVORVJVOEX;QPXJWTP
QKNKRMWMPDXTVXOWQWSX9WSLUX<WSJWX<VNWXHNXHSWTRWSPXNGFQV
+XIURVXHRJWX8GNGOX8USRUOX3WSLUJU?TUXQVX0WWQVLX3WSLUJU?TUXQV
IKTRWSPTXNWTPTWXOHNK<VSJVOCXIUSXQVXD:NRVXIUSXNGORVTJVO
WSLPOXIKTRWSQWTXOKSLKRKSXMKNKF-?XQUNVXQGDGTVTRVSX<WSE4
1).0$(.,(+0.1&001/$$/+-.1
&0,0*10%$(+0.1//'/&-1/.,/+-.)
;SPTBCXIKXOHTKQWXUBVSUJUTUTXIWDOWCXQPDWSPJPTPTXIWDOW
[email protected]
QV=UTVTX;SPTBCXDKXQV=VSRVTQUSMVRVSQVXIKRKTQK&X4,PDWSPQW
QWXI:NRVX?8UFXIULLUOXLGOVTQUOXNWAKEX(22?QVTXIVSU
VOHTHMUOXOSUFXIUFUMXIVRUMUFUXIGOLGE?X!KXWTQWXAVMVT
NWTPXIWDPMPFQWOUXOHMDKQWTXIWDRWNWSWOCX;8XGNVJU
GROVRVSVXIWOWRPMEX8GNGMVJUXVOJUX(?QVEX$DJUFRUOXVTXUNUJUTQV
NGFQVX+"CXVTXO:LGJGTQVXNGFQVX(EX*WWDRWSWXFWM
NW9WMPNHSRWSEX*WWDX:QVNVMUNHSRWSEX$DBURVSXLH9RK
J:FRVDMVQVXVOJUX+2?RWSWXUMFWXWLPNHSEX8WFPXGROVRVS
WQWRWSPTPXJWLPDWXBPOWSQPEX'KTWTUJLWT?PXOWJLVLMUNHSKMEX8U7
SWFXQWAWXNKOWSPQWX$FRWTQWCX$SRWTQWXLWSW5PTQWXLH9SWOXJWLW7
>[email protected]/GSOUNVCXNGFQVXC%XWSLPDPT
UBVSUJUTQVCXHTRWSXVOJUX(?RVSQVXVTXUNUJUEX$ASW>WLPMPFCXMURRU
@VRUSUMUFCXGSVLUMUMUFXWSLPNHSEXHOXDGOGSXAVSXNPRX+C%XMURN7
HTXUTJWTWXUJLUAQWMXJW=RPNHSKFEXVSUNHSKFEX;RRWAX<VSQUOBV
<VSUNHSCXIUFXQVXMURRVLVXQW=PLPNHSKFXOWSQVDUMEX8UFQV
IVSVOVLX<WSEX?3VOUXIVTXIKXAWRQVNUMXQVXIKX;6X3WSLU?NVXTV
HRKNHS-?X8KXUDUTXIUSXJPSSPX<WSEX;[email protected]
[email protected]
IKTRWSPXI:RMVOLVTX9WSBWRWMWOLWTXIWDOWXBWSVXNHOEX1TRWS
QWXIWDOWXAVJW9RWSPTXUBUTQVXHRWIURUSE4X/GSOUNV?TUTXWSLPOX5W7
FRWXHRQK=KTKXQGDGTVTRVSUTXHRQK=KTKXJ:NRVNVTX;SPTBC
:T>VOUXNPRRWSQWXLVRV<UFNHTRWSQWXNWNPTRWTWTXIUSXSVORWMP
WTPMJWLLPEX;SPTBCXJ:FRVSUTUXD:NRVXJGSQGSQG&X48RKVXVWT
MWSOWJPEX?;SLPOX/GSORVSXQVX5WFRWXHRKNHS?XQUNVXIUSXNVSRVSQV
OHTKDWTRWSX<WSQPEXWFRWXHRQKOEXVXQVMVO-X(XIUTXQHRWS
[email protected]++XIUTX%22XQHRWSWXBPOWSQPOEX8USXQVXAVQV5XOHN7
[email protected]
(2()XAVQV5UTUXOHNQKOEX'WTUX7+2XNPRXJHTSWJPTPXOHNQKOEX1
NVLMVQUX(2%)[email protected](2 +?UXOHNQKOEX0VT
OHDKNHSJKTCX;RRWAX<VSUNHSXOWSQVDUMEX8WFVTXQUNHSKM
;[email protected]
LWQWTXOWNIHRJWOCX?*VMRVOVLLVXAGOGMVLXOKSMWOXUBUT
JHOW=WXBPOJWRWSXOUMUTRVXAGOGMVLXOKSKRKS-?XQVJVTUFC
IKTRWSPTXIVTFVSRVSUX?QWXAGOGMVLXOKSQKX,03CX*.3C
;;[email protected];NTPXOW5WQWXIKTRWSXAWLLWXWNTP
9WSLURVSXBH=KEX/GSOUNVXNWTQPXNPOPRQPXNWAKEX8WTOWRWSXIWLLPE
#JTW5XMWA<HRQKEX'GFQVX+22X/GSOX9WSWJPXQV<WRGVXVQURQUE
1CX"XJP5PSRWSPXIUFXHXFWMWTXWRQPOEX8KTRWSWXAGOGMVLXMUX<VS7
URUS-XVXQ:SLXQWOUOWJPXTVXQ:SLXJVTVJUXOWSQVDUMEX,WAWXUNUJU
HRJWX>WTPMWXMURRVLE4X
1)/&,-*1#%#'-$1'/1!+.)
8WDIWOWTX'WSQPM>PJPX;SPTBCX;6X3WSLU?QVTXQWAWXUNUXIUS
WRLVSTWLU5UTXHRMWQP=PTPXIVRUSLLUEX3WSLUJUTQVTXUNUJUTUT
IKRKTWMWNW>[email protected];SPTBCX48VTXMVNQWT
HOKNHSKMX;6X3WSLU?QVTXQWAWXUNUJUTUXIKRKTXJUFVXAVRWRXHR7
JKTXWMWXIUFQVTXQWAWXUNUJUTUXIKRW>WOJPTPFEX,WAWXBHO
BWRPDWTPTPXIKRW>WOJPTPFEX,WAWXBHOXIURVTUTUXIKRW>WOJPTPFE
,WAWXBHOXMURRVLRVXIVSWIVSXHRWTPXIKRW>WOJPTPFEX,WAWXBHO
MURRVLUTXUTWT>PTWCXWARWOPTWCX:S5X<VXWQVLUTVXJWAU9XBPOWTP
IKRW>WOJPTPFEX0UFQVTXAUBIUSXDVNXHRMWFX<VXJUFUTXGBGTGC
IVDUTUXLH9RWJWTPFCXIVTUMX9WBWMWXNVLUDVMUNHSJKTKFEX0UF7
QVTXAGOGMVLXMUXHRKS-4XU5WQVJUTUXOKRRWTQPEX;SPTBCX;6X3WS7
LU?RURVSUTXGROVJUTUCXMURRVLUTUXJV<QU=UTUCXQU=VSX9WSLURVSQV
I:NRVXIUSXDVNXHRMWQP=PTPXJ:NRVQUEX.3XVTVRX8WDOWTP
[email protected]
[email protected]:JLVSURQU=UTUX<[email protected]
(%2?JUTUTX5USVX<VSQU=UTUXOWNQVQVTX;SPTBCXD:NRVXOHTKDLK&
48UFXIUTX)[email protected]:JLVSQUOCXIUTX)"XHNXBPOLPE
;SWMPFQWOUX5WSOXIKEX!UMQUX:[email protected]
QGDGTGTCX?RWTXIVTUXJWLWTXOUMXIKTRWSPTXUBUTQV-?XQUNV>VOE
[email protected]=UXQVXIVRRUEX8KXWQWMX9WS7
LUJUTQVXSWAWLXQV=UREX8KTKXTWJPRXIWDIWOWTXNW9W>[email protected]<VTUNHSXIKTWCXOUMXQVJLVORVSXIKTK-X0WNPT
8WDIWOWTXIUSX5HNWJPTPXBPOWSQPEX!UMQUXMVNQWTXHOKNHSXW7
[email protected]*GQGSG
[email protected]<WOLUMUFXQVXNHO?
QUNVSVOCXTVXOWQWSXNVQUXJGRWRVJUX<WSJWX006?NWXQHRQKSMKDE
1TKTXUBUTX006XIWLMPDXFWLVTEX1TKTXUBUTX006CX.WFUTVTUT
JPSLPTQWXNGOXHRMKDE4
1)/.$0%('1!-.0"!*+0.1,##*-/+/.+-.)
8GRVTLX;SPTBCXDUMQUXUJVX06?NWXAVSXJVTVXMURNWSRWS>W
RUSWX<VSQUORVSUTUXIURQUSQUEX8KX9WSWRWSPTCX9PSPRX9PSPRXAWJLWTVR7
VSQVXAVSOVJXJW=RPOXIKRJKTXQUNVX<[email protected]
;SPTBCXD:NRVXQVQU&X4;RRWAWXAWMQHRJKTXIVTXAVSXJVTVX 2
OWLSURNHTXRUSWX 2XMURNWSXRUSWX<VSUNHSKMCXAVRWRUXAHDXHRJKTE
0UFXSWFPXHRKTCXQKWXVQUTXIUFUMXUBUTXNVLVSEX1XNGFQVTXIKTRWSP
IUSXQV<USJVOXQUNVX5V<OWRWQVXAURVRVSXNW9PRWIURUSEX$TJWTRWS
OWTQPSPRWIURUSEX8USLWOPMXH9VSWJNHTRWSXQGDGTVIURUSRVSE
[email protected]:[email protected]:SQGOXWMWXNVRXOWNWQWT
IUSXDVNXOH9WSWMWQPEX8VTX2XNPRQPSXJUNWJVLUTXUBUTQVNUME
;[email protected]<WSPMEX;6X3WS7
LU?NUXIVTXOKSQKMXWSOWQWDRWSPMRWXIVSWIVSXWMWXIWFPRWSPXQW
[email protected]:T>[email protected];6X3WSLU?NVEX!UMQUXHTRWSRW
IUSRUOLVNUFEX1TRWSXQWXAUFMVLXVQUNHSRWSCXOHDKNHSRWSX<V
;[email protected]:SGNHSKMXOUXMURRVLUTXDWTJPCXOWIKR
HRKTMKDXQKWJPX;6X3WSLU?QUSEX1XNGFQVTXIUFXIWDWSPRPXHR7
MWNWXMV>IKSKFEX,WAWXBHOXBWRPDW>W=PFCXI:[email protected]
IWDIWOWTPMPFXURVXIUSRUOLVX:TGMGFQVOUXJVBUMRVSQVX;6
3WSLUTUTX")?GT>GXAGOGMVLUTUXNVTUQVTXOKSW>W=PFEX)" XURV
@VRV>V=UFEX'VTUXWTWNWJWXNW9W>W=PFCXMURRVLVXOWRMPD
[email protected]>V=UFE4X8WDIWOWT
'WSQPM>PJPX8GRVTLX;SPTBCXLVS:SXJHSKTKTKXIULUSMVOXUBUT
@WNSVLXVLLUORVSUTUX<VXWOPR>PXWQPMRWSXWLLPORWSPTPXIVRUSLVSVOC
4#RUTQVXJURWAXHRWTCXJURWAPTPXOKRRWTWTCXDUQQVLXOKRRWTWTCXMW7
[email protected]>WOXAUBIUS
DVNUMUFXNHOEX1TRWSPTXWTRWQP=PXQURQVTXWT>WOXOHTKDWIURUSUFE
[email protected];SPTBCXURBVQVXIUSXQG=GT
JWRHTKTQWXQGFVTRVTVTX;[email protected]=WTX6HT7
@[email protected]=VSRVTQUSMVRVSQVXIK7
[email protected]:TVRUOXAUBIUSXBWIWTPT
IWDWSPNWXKRWDWMWQP=PTPXJ:NRVNVTX;SPTBCX41TRWSWXDKTK
NW9JWOXQWXD:NRVXIULUSU<VSJVO4XDVORUTQVOUX9RWTRWSPT
[email protected]#SOWTX*KM>K?TKTXBPOWSPRQP=PTPC
@SK9XOKSW>WOXOWQWSXMURRVL<VOURUX<VSURQU=UTUXWT>WOXDUMQU
AVMXHTKTXAVMXQVX9WSLUJUTUTXHSLWQWXHRMWQP=PTPXU5WQVXVQVT
;SPTBCX4;IQGRRWLU5X!VTVSX9WSLUJUTUXOKSQKCX?$OLUQWSW
@VRV>V=UM?XQVQUEX6VTQUJUXQVX9WSLUJUXQVXNHOEX0HTXFWMWT7
RWSQWXWSWMPFQWTXWNSPRWTRWSCXKNQKSKOXKNQKSKOX9WSLURVSXOKS7
QKRWSEXHSRWX)[email protected] XLWTVJUXUOUT>U
@GTX5USWSXVLLUCX?8VTXIKTRWSPXLWTPMPNHSKM?XQVQUXWMWXQWAW
WOPR>PXQW<SWTWIURUSRVSCXQWAWXWOPR>PX9HRULUOWRWSRWXIUFUXFWW5W
K=SWLMWOXUJLVNVIURUSRVS4XU5WQVJUTUXOKRRWTQPE
1).0'(&,0%/1,-,/%!,+0.01/1(."0$
-.'---/&)
;SPTBCXAVSXFWMWTOUTQVT
QWAWXBHOXIUSIUSRVSUNRV
QWNWTPDMWXUBUTQV
HRW>WORWSPTPC
OK>WORWDW>WORWSPTP
<[email protected]
4;SWMPFQWOU
QVQUOHQKRWSW
AUBX5PSJWL
<VSMVNV>V=UF4
QUNVTX;SPTBC
IKXMVMRVOVLV
;6X3WSLU
AGOGMVLUTUT
RWFPMXHRQK=KTK
J:NRVQUEX/VOSWS
@[email protected]
HRMWQP=PTPXOWNQV7
QVTX;SPTBCXD:NRVXQV7
<WMXVLLU&X4BGXQVXIVDU
[email protected]>UAWTWXMVNQWT
HOKNW>W=PFXOUXQ:SQGT>G
Q:TVMXUOLUQWSPMPFXURVXHTQWT
JHTSWXQ:SLXWRLPTXNPRXOWFWTW>W=PFE
(2+?WXOWQWSXAUBIUSXJVBUMXNHOEX,:SLXWRLPT
[email protected]?NUXQ:SLXQV5WXWRLPTRWXIVFVNV>V=UF
UTDWRRWAEXHOXIVSVOVLRUXIUSX9WSLUNUFEX8UFX>KMAKSIWDOWTP
NW9LPOXJWNPTX8WDIWOWTPMPFPEX8KX9WSLUXBHOXDGOGSX;IQKRRWA
GRCX/WNNU9X#SQH=WTX<VX;AMVLX,W<KLH=RKCX)XIWDIWOWT
BPOWSQPEX;IQKRRWAXGRCX/WNNU9X#SQH=WTCXUOU
>KMAKSIWDOWTPXBPOWSQPEX8GRVTLX;SPTBCX6:OJWRX/H9LWTC
*VAMVLX;RUX!WAUTCXVMURXUBVOCXXMV>RUJXIWDOWTP
BPOWSQPEX;RRWA?WXTVXOWQWSXQKWXVLJVOCXDGOSVLJVO
WFQPSE4;SPTBCXI:[email protected]@:SGRMVQU=UTUCX)"%
URVXQVX)"XURVXQVX)([email protected]
[email protected]@VQUORVSUTUX<[email protected]
NW9LPORWSPTPXWTRWLLPEX;6X3WSLU?TUTCXAUFMVLRVSUNRVXAVSXNVSQV
UFXIPSWOLP=PTPXIVRUSLVTX;SPTBCXDKTRWSPXOWNQVLLU&[email protected]
/[email protected]
NGSGQG=GTGFXNHRXIVTUMXVJVSUMQUSX;6X3WSLU?NUXOWJLVQUN7
HSKMEXTU<VSJULVX<WSJWXIVTUMXVJVSUMQUSEX.W<WWRWTPC
HOKRRWSX<WSJWXIVTUMXVJVSUMQUSEX8VTX;6X3WSLU?NUMEX8VT7
QVTX:T>[email protected][email protected]
IWNW=PXWROPDRPNHSQKEX!UMQUXIVTX 2XOWLSURNHTRKOXIGLBVXURV
/GSOUNV?NUXUQWSVXVQUNHSKMX<VXAWMQHRJKTXAVSXDVNU
NW9PNHSKMEX+XMURNHTXQHRWSXOSVQUXIKRMWOXUBUTX;<SK9W
OW9PJPTQWXJWWLRVS>[email protected]*?NV
?0WTWXRWFPMJWX%XMURNWSXQHRWSXQWXIVTXIHSBX<VSVNUM?XQUNVT
[email protected]'WSQPM>PJPX;SPTBCXMURRVLUTC
OVTQURVSUTVXIHDKTWXHNX<[email protected]<VTQU=UXUBUT
JVBLU=UTUXU5WQVXVLLUE
1)/'"-*/*10(*(1&!.+01
%00$'0%10'0%1/,,/0"(*,01,-/+/&)
;[email protected]
AHSRWTQP=PTPXWTPMJWLWTX;[email protected]
J:FRVSUTUXD:NRVXJGSQGSQG&XX4!UMQUXOPNW5VLUTUXGTU<VSJULVQV
BWRPDLP=PXNVSQVCXHOKRQWCXOWMKQWCXAVSXNVSQVXLVMJURXVQV7
[email protected]:[email protected]
RVSUXAWLPSRWQPMEX*VS<VX6W<[email protected]:FGMGTX:[email protected]
WJPRXJWRHTQWTXAWOWSVLRVSRVXBPOWSPRQP=PTPXAWLPSRWQPMEX1SW7
QWX"[email protected]:SQGMEX?'WXWIIUXJWTWXAWMQHRJKT?XQVQ7
[email protected]
BH=KMKFXIURMVFCXIWDOWTXOGSJGJGTGTX:TGTQVXD:NRVXIUS
NWSPMXQWUSVX<WSQPSEX1SWQWXQWXAVSXOHTKDWTPTXWNSP>W
[email protected]@VRUT>VNV
OWQWSX*V>[email protected]
VTQUXWSWRWSPTQWXIWFVTXJWIWARWSWXOWQWSXBWRPDPNHSRWSQPEX$RO
QV5WX)[email protected]
JPTW<[email protected]:NRVXIUS
IWOLPMEX8WDPX:[email protected]<WSQPEX;RRWA?WXAWMQVLLUME
[email protected]:[email protected]
VSQVXBWRPDWTXOPFRWSPMPFCXFWIPLXOWLUIVRVSUMUFEX!KXWTQW
AWOUMRVSXUBUTXI:NRVXIUSXUMOWTXNHOXWMWX/GSOUNV?QVOU
IGLGTXOWMKXQWUSVRVSUTQVXLW9KXOWQWJLSHRWSCXIVRVQUNVRVSV
OWQWSXBHOXDGOGSXOPNW5VLXWNSPM>PRP=PXNHOE4X;SPTBCXAVSOVJUT
UJLVQU=UXOPNW5VLRVXBWRPDMWJPTPXUJLVQUORVSUTUXU5WQVXVQVSVOC
46UMJVTUTXIWDPTPXFHSRWXOW9WLMWOCXWBMWOXUQQUWJPTQW
QV=URUFEX6WQPTXOVTQUJUTUXOWSWSX<VSJUTXOVTQUXOPNW5VLUTV
UJLVQU=UMUFXIKQKSX<VXAUBXOUMJVXIWDPTQWOUX:SLGJGTVC
IWDPTQWOUXJWBPTWXVRXKFWLMWJPTEX$JLVQU=UMUFXLVOXDVNXIKE
[email protected]
QPDPTQWXBHOXW>PXHRWNRWSXNWDWTQP=PTWXQWXQV=UTVTX;SPTBC
/[email protected]=KTKX<[email protected]
8GRVTLX;[email protected]:FGTGX/GSOUNV?NVXQUOLU=UTUXIV7
RUSLVSVOCXD:NRVXOHTKDLK&XX4,GTXVOHTHMUXFUS<VJUTQV
OW9WTPDXOHTKDMWJPTPXIVTXNW9LPMEX 2XGROVQVTX 22
NWLPSPM>PX<VXOWLPRPM>PX<[email protected]@GT
OWLPRQPMEX1SWQWX;[email protected]
RVTCX8WLP?QWTXJPTPSRPXJWNPQWXJWTWNU>UXUDXWQWMPCXNWLPSPM>PC
IWTOW>PX<WSQPEX1TRWSWX/GSOUNV?QVOUXUJLUOSWSPTXJVIV9RVSUTU
WTRWLLPMEX/[email protected]
0WQV>VXSWOWMX<VSMVQUMEX/WIUUXHSWQWX8USRVDUOX;SW9
#MUSRUORVSU?TQVTCX0KKQUX;SWIUJLWT?QWTCX6WLWS?QWTCX6K7
<VNL?LVTXQU=VSXGROVRVSQVTXQVXNWLPSPM>PRWSX<WSQPEX1TRWSWXQW
GMULX<[email protected]>VO?XQVQUMEX8UFXIK
GROVRVSQVOUXUTJWTXAWORWSPXUARWRRVSUTVXQVXOWNPLJPF
OWRMPNHSKFEX8WOPTX+C%XMURNHTX0KSUNVRUX>WTXAW<RUNRVXIUFV
@VRQUEX8UFXIKTRWSPXIWSPTQPSPNHSKFEX(22XIUTX6HIWTU?QVT
@VRQUCXIWSPTQPSPNHSKFEX2XIUTX'[email protected]
[email protected]@[email protected]:O7
VTQVTQUSXQUNVXIWOMPNHSKFEX?;MWTX;RRWACXIVTUXOKSLWS?
QUNVTXAVSOVJVXOK>W=PMPFPXWBPNHSKFEX.HRRWTQWRPRWSWC
;<KJLKSNWRPRWSWXHTKXJ:NRGNHSKMXNWXJUFX0KSUNV?NV
OHMDKXHRWTXGROVXHRJWNQPTPFX<VXIKXOWQWSXUT7
[email protected]?.WDWX<VXFUTAWS?XQUNHSRWSEX;OPRRWSP
IURVXWRMPNHSXWMWXIUFXWRPSPFE
GTOGX1JMWTRPX:T>VJUX0VRBKO7
RKX*GJRGMWTRP=PXTVXFWMWT
[email protected]
NWTWXOW9PMPFWXWMWT
[email protected]
OUMJVNUXSVQQVLMVQUOE
1TKTX>WTPTPXIUFUM
>WTPMPFCXTWMKJKTKXIUF7
UMXTWMKJKMKFQKS
IURQUOEX#<VLXJPOPTLPX<WSE
0WQV>VXMWQQUXQV=URCXVR7
IVLLVXIKXOWQWSXUTJWTPT
/[email protected]
HRMWJPX:TVMRUXWMW
UTDWRRWAXOPJWXFWMWTQWXH
GROVRVSQVXQVXQVMHOSWLUOXSV7
[email protected]
>WOX<VXIKSWQWTXOVTQUXGROVJUTV
@UQVTRVSXIUFVX:MGSXIHNKXDGOSWT
[email protected]<VQWXVQV>VORVSEX?0UF
HRMWJWNQPTPFXAWNWLLWXHRMWFQPO?XQUNV>VO7
RVSEX/GSOUNVXAVSXFWMWTXIKXWRU>VTW9RP=PTP
@:[email protected]
1&#'1"#.-/
ROVXQPDPTQWOUX<VXUBUTQVOUXMVJVRVRVSUXB:FQGORVSUTUXWT7
RWLWTX;SPTBCXIKTKTXUBUTXBWIWRWQPORWSPTPXIVRUSLLUEX:FGM
JGSV>UTVXQVXQV=UTVTX;SPTBCXDKXQV=VSRVTQUSMVRVSQVXIKRKT7
QK&X4/VS:[email protected]
;OPR>PXWQPMRWSXWLPNHSKFEX6WMKXQGFVTUXJW=RWTMWQWTXJUFV
AUBIUSXDVNXJ:NRVMVFX<VXAUBIUSXDVNUXOWIKRXVLMVNUFEX.VM
VRUTUFQVXJURWAXHRW>WOCXAVMXQVXB:FGMXJGSV>UTU
OHTKDW>W=PFEX.VMXJHOWORWSPXNWOP9XNPOW>WOJPTPFXAVMXQV
B:FGMXJGSV>UX<WSXQUNVXGFVSUTVXNWLW>W=PFX:NRVXMU-X'HO
:NRVXIUSXDVNEX#RUTQVXJURWAXHRWTCXJURWAPTPXOKRRWTWTCXDUQQVL
[email protected]
OHTKDW>WOXAUBIUSXDVNUMUFXNHOEX1TRWSPTXWTRWQP=PXQURQVT
WT>[email protected]
MGJLVSUAXHRJKTE4
;8)8[+
5'1/)2909
&6
5'1
468!*.6+8
&%&#&!%"%
& &$#$"
:ODHV[NXGWYUY[LXU[-VDXWXG[SZRTV[ZZV[8V<
VXY9VXV[MZ>QTKT[IJS[ZCTSWZPZWZUT[SZWYPY[ZWZV
2ZSFXP[/ZGYQYNX[MZGZUT[:YSXU[0ZGZU9TV[LXU
MZGTNTVRZV[ZWTVQTWZU[MZ>ZAZKTP?[HVSH[:YSXU
0ZGZU[LO[ZZV[XWY[LXUYLXU[[email protected][*UDOV
,XWYU[XWY[LYUZLYU[SJVOIQOSWZUT[.ZRTV[-VDXWXG
ZZVTVTV[LO[XQXUZ5WZUTVT[LYUZLYU[MZ>QTSWZUT[)ZG<
:JG[>UJKUZPTVRZ[RZ[MZMTVWZRTWZU?[:YV[XLUYQWY
[email protected][NXGWYUXV[RY[LXWDXNX[JWNOV[XNQYRXP?[XIQY
:YSXU[0ZGZU9TV[MZGTNTVRZV[LXU[LEWHP
4-IQY[LO[8VVXY[RHV[-NQZVLOW9RZ[PXNZ5XUXP<
[email protected][SZBFY[XCQXS?[OPZUQYNX[ZSIZPT[)ZGLJG9RZ
LJPLZ[ZCTSWZPZWZU[MZ>ZAZS?[-VDXWXG
PYRMZNTVTV[VYRYV[2HUSXMY9MY[FY[..9Y
NZWRTURTKTVRZV[-VDXWXG[XNQXBLZUZQTVTV
2HUSXMY9RYSX[SEISWYUXVY[FY[BZVDX[PYQJRWZUWZ
HWSYPXGRY[ZRZP[RYFIXURXKXVY[SZRZU[CZU>TAT
ZCTSWZPZWZURZ[LOWOVZAZS?
,HVMZMT[NZUZV[3YQUJW<,JWZU[NZFZIWZUTVRZV
PHQBXI[EUVYSWYU[FYURX[8VVXY?[=YNYWZ[4#6[MTW
XLMZ9MT[QYUEUXNQ[XWZV[YQQX[-VDXWQYUY4[RXMJU?
;JVUZ[-VDXWQYUY[:ZILZSZVT[XWY[.ZRRZ5X9VXV
ZVXRYV[SJW[SJWZ[DXUX>[SZPYUZWZU[EVHVRY
BZUZUYQWY[FY[POBZLLYQWY[SOAZSWZIQTKTVT
NEMWHMJU?[4#6[MTW[QYUEUXNQ[RYRXSWYUX[ZRZPWZ[LXU
ZVRZ[.8!.8[JWROWZU?[HVSH[-VDXWQYUY
CTSZUWZUT[JVO[DYUYSQXUXMJURO4[RXMY[ZWQTVT
CXGXMJU?[aZQYV[-VDXWXGWYU[([=-)8 [,8 8
QZPXU[YQPYMY[BZGTUWZVRTSWZUT[>ZUWZPYVQJ
LXVZNT[\YNQPXVXNQYU[;8 8)e9VTV[DXUXIXVY
LJIOVZ[MZGPZRTWZUb[4-VDXWQYUY9VXV[YLYRX
RHPZVT[MJSQOU?
-VDXWXGWYUXV[YLYRX[e.8 8 e[FZURTU4
RXMY?[8UZRZV[GZPZV[DYCXMJU?[.ZRRZ5X
85UXSZ9RZ[XLMZ[,XVZUT[SOWWZVTWPZNT[XCXV[.ZUZ
.e28[HWSYWYUX[MEVYQXAXWYUX[XWY[PZNZMZ[JQOUO>
SOWXNWYUY[LZIWTMJU?[4.TMZPYQ[XIQY[LOUZRZ
SJ>QO4[RXMJU[8VVXY?[-VDXWQYUY[E>H>[SJSWZRTKT
.ZRRZ5X9MX[LXU[ZVRZ[MYVXRYV[QYUEUXNQ[XWZV
YRXMJU?[-VDXWXG[XNQXBLZUZQT[RYFUYMY[[email protected]
XLMZ9RZ[LJPLZWZPZ[JWZMWZUTVZ[SZUTITMJU?
/YWXVYV[NJV[VJSQZRZ[XLMZ9VTV[YV[UZRXSZW
EUDHQWYUXVY[NXWZB[FY[>ZUZ[ZSTQPZMZ[LZIWTMJUWZU?
.ZRRZ5X[SZUITQT[EUDHQWYU[SOUOMJUWZU?[:O
CZWTIPZWZUT[LYWDYWYRXSWYUX[XCXV[RY[8VVXY9VXV
JUQZKT[XWY[LXUWXSQY[LZIWZUT[RZ[BZMZQWZUT[RZ[QYBWXS<
YMY[DXUXMJU?[4,HVMZRZ[LHQHV[NZFZIWZU[>YQUJW
LEWDYWYUXVX[FY[,8 e[SJUOPZS4[XCXV[RXMJU
8VVXY?[,HVMZRZ[*OUJ[SOWWZVTPT[MHSNYWXVAY
,8 9T[LZNZV[DYUCYS[NZBX>WYUX[MZVX[38 8
-=38 82 8 e[BZUYSYQY[DYCQXWYU?
8FUO>Z9MT[CZSZWWZU[DEVRYUYUYS[LZQTURTWZU?
8NWZ[4*OUJ4[SOWWZVPZMZV[-VDXWQYUY[FY[8:
WXRYUX[8WPZVMZ[RTITVRZ[NZUNTWPZMZV[8FUO>Z
HWSYNX[SZWPZRT?[;QYUWXV9RYV[FZGDYCPYMYV[-V<
DXWQYUY[Z>QZW[RYKXWRX?[,JWZUTV[HGYUXVY[CTSZAZS
LXU[>ZUZ[LXUXPXVY[ZNWZ[MZVZIPZGRT[FY
MZVZIPZRT[RZ?[HVSH[-VDXWQYUY9MX[RY[>YURY
ZUSZNTVRZ[38 8, 8 [MZVX[,JWZU[LZNZV
ZXWYWYU[MEVYQXMJURO?
-VDXWQYUY9MX[ZNWZ[UXNSY[[email protected][ZQPZRTWZU
RZ?[HVSH[,8 [XCXV[LZISZ[HWSYWYURY[J><
YUZNMJVWZU[RHGYVWYMYV[POBQYIYP[LXU[=2<
2*-.[FZURT[YWWYUXVRY?[-VDXWXG[XNQXBLZUZQTVTV
82e![.eae[8VVXY[XIQY[LO[>YUN>YSQX5QYV
OPBOULZISZVTPTG[*URJKZV[FY[MYVX[..9Y
CTWRTUPTIAZNTVZ[NZWRTUZV[-VDXWXG[PYRMZNTVTV
SJRWZUTVT[RZ[CEGRH[LXGXP[XCXV?[
e-,[DYUCYKX[FY[NTVTUTPTGRZ[MZIZVZV
NZFZIWZU[SJVONOVRZ[RZ[LJPLZ[ZCTSWZPZWZURZ
LOWOVRO?[-VDXWQYUY9VXV[SOUROKO[FY[MHGMTWRTU
SOWWZVRTKT[;'',-[MEVYQXPXVXV[e-,9X[VZNTW
5JVWZRTKTVT[LO[EUDHQY[VYRYV[>ZUZ[ZSTQQTKTVZ
SZRZU[PHQBXI[XQXUZ5WZU[DYWRX[8VVXY9RYV?[*FYQ
SXPX[AYVVYQY[DXRYAYKXP[RXMYUYS[SJIZUZS
e-,9Y[SZQTWTMJU?[VWZUT[JUZWZURZ[-;2-0<
:8 82[ /2* -[AYBYVVYPX[LYSWXMJU?
.XPX[RY[HWSYPRY[NJSZSWZUZ[RESHWHMJU?
)[email protected][DHGYW[NWJDZVWZU[FY[BZMZWWYU
YIWXKXVRY[QJ>WOPZ[DYUXWXP[YVYSQY[YRXWXMJU?
[email protected][2YW<8FXF<!Y_[)JUS[LZUJVWZUTVTV
PYRMZNT[[email protected][LXGXP[PYRMZ[ZWT>[DHUWHMJU?
3YQUJWH[FY[DYWXUWYUXVX[HWSYNXVY[QZITMJU[LXUXWYUX?
:XG[DYUXRY[ZQTS[PZRRY[FYMZ[ZN5ZWQQZ[GX5Q[JWZUZS
SZWTMJUOG?[,HVMZRZ[,8 [HGYUXVY[MZ>ZM
AYVVYQ[SOUROSWZUTVT[GZVVYRYVWYU[RY[ZN5ZWQTPTG
HGYUXVRY[ZUZLZWZUTVZ[>ZQXVZ[MZ>QTUTMJU?[2YSYU<
WYSWYUY[MZ>TIZV[>ZUZWZUWZ[RZ[-VDXWXG[3ZUWZPYVQJ
LXVZNTVT[([PXWMZU[RJWZUZ[QZPXU[YQQXUXMJU?
VWZURZ[QZRXWZQ[JWZAZS[CJS[;8 8)[FZU?
!Y[LXGXP[POBZWY5YQ[LXWXMJU[VYRYV[NJSZKZ
CTSQTKTVT[FY[LEWDYRYSX[JMOVWZUT???[!Y[RY
,YPXUQZI[DXLX[WXRYUWYU[5ZUSTVRZ???a-2*!-3
DXRYAYS[PXMXG[BZWZ][-IQY[LHQHV[PYNYWY[LO```
;8)8[
SiYAH 15
17Aralık
Şubat2014
2013Pazartesi
Perşembe
15
17Aralık
Şubat2014
2013Pazartesi
Perşembe
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu imzalı Aile Hekimliğinde Nöbet
Hizmetleri başlıklı genelge 81 ile gönderildi. Genelgeninin aile hekimlerinin gerçekleştirdiği eylemlerin ardından gelmesi dikkat çekti
/
C1<=7D*C7C;<=1=DZXWY[BYSXPWYUXVXV[ZAXWRY"[VELYQ
QOQPZNT[XWY[XWDXWX[MYVX[LXU[DYVYWDY[BZGTUWZRT?[;ZKWTS
:ZSZVT[=YBPYQ[=HYGGXVJKWO[XPGZWT[DYVYWDYMY
DEUY[7[AZS[167("QYV[XQXLZUYV[ZXWY[BYSXPX[FY[ZXWY
NZKWTKT[[email protected][MZQZSWT[QYRZFX[SOUOPWZUT[FY[771
8AXW[NZKWTS[BXGPYQWYUXVRY[PYNZX[NZZQWYUX[RTITVRZ[ZMWTS
ZNDZUX[+[NZZQ[VELYQ[QOQZAZS?[0YSXP[XBQXMZATVTV[RYFZP
YQPYNX[[email protected][VELYQ[QOQOWZAZS[BZNQZVYRY[DEUYF
MZ>ZV[BYSXPWYUWY[ZXWY[BYSXPWYUX[RY[RZBXW[YRXWYUYS[VELYQ
BZFOGO[JWOIQOUOWZAZS?[!ELYQWYU[LO[BZFOGRZV[NTUZMWZ[QO<
QOWZAZS?[;ZKWTS[:[email protected][ZXWY[BYSXPWYUXVY[ZAXWWYURY
VELYQ[OMDOWZPZNTVTV[MYU[ZWRTKT[MYVX[LXU[DYVYWDY
BZGTUWZRT?[2HUSXMY[0ZWS[;ZKWTKT[.OUOPO[:ZISZVWTKT
QZUZ5TVRZV[BZGTUWZVZV[FY[;ZKWTS[:ZSZVT[=YBPYQ
=HYGGXVJKWO[XPGZWT[8XWY[0YSXPWXKXVRY[!ELYQ[0XGPYQ<
WYUX[LZIWTSWT[DYVYWDY[+7[XWY[DEVRYUXWRX?[8XWY[BYSXPWXKX
CZWTIZVWZUTVTV[$ZXWY[BYSXPX[FY[ZXWY[NZKWTKT[YWYPZVWZUT%
ZXWY[NZKWTKT[PYUSYGWYUX[$8;=%@[QJ>WOP[NZKWTKT[PYUSYG<
WYUX[$2:=%[FY[LZKWT[LXUXPWYURY[MZ[RZ[XBQXMZC[FY[DEVHW<
WHWHS[BZWXVRY[BZNQZVYWYURY[FY[771[ZAXW[NZKWTS
BXGPYQWYUXVRY[MHUHQHWYAYS[VELYQ[BXGPYQWYUX[DYVYWDYMY
DEUY[X5Z[YRXWYAYS?[7[JAZS[167("QYV[XQXLZUYV[MHUHUWHKY
DXUYAYS[DYVYWDYMY[DEUY[ZXWY[BYSXPWYUX[FY[NZKWTS[>YUNJV<
[email protected][ZXWY[NZKWTKT[[email protected][QJ>WOP[NZKWTKT[PYUSYGX[MZ[RZ
BZNQZVYWYURY[FY[771[8AXW[NZKWTS[BXGPYQWYUXVRY[VELYQ[QO<
QZAZS?[8XWY[NZKWTKT[PYUSYGX[FY[QJ>WOP[NZKWTKT
PYUSYGXVRY[VELYQ[BXGPYQX[AOPZUQYNX[DHVWYUX[6+?66<
7?66[FYMZ[6?66<7?66[NZZQWYUX[ZUZNTVRZ[FYUXWYAYS?
*NVYS[PYNZX[OMDOWZPZNT[LO[SZ>NZPRZ
RYKYUWYVRXUXWPYMYAYS?
[email protected][XWXV[IZUQWZUTVZ[DEUY[>YUNJVYWXV[SYVRX
CZWTIQTKT[8;="RY[JWZLXWYAYKX[DXLX[BXGPYQ[XBQXMZAT[FY
NHUYSWXWXS[DEGYQXWYUYS[2;=[FY[LZKWT[LXUXPWYUX[XCXV[RY
MZ>TWZLXWYAYS?[0ZGTUWZVZAZS[[email protected][DEUYFWX[>YUNJV<
YWXV[[email protected][8;=2;=[FY[LZKWT[LXUXPWYUXVXV[XNXPWYUX
FY[ZRUYNWYUX[MYU[ZWZAZS?[XNQYWYU[FZQZVRZIWZUTV
DEUYLXWYAYKX[[email protected][XWCY[XCXVRYSX[8;=[FY[2;=9WYUY
[email protected][ZMUTAZ[ZCTS[JWZAZS[PYUSYGWYUY[OWZITWZLXWYAYS
XVQYUVYQ[ZRUYNWYUX[BZNQZVYWYURY[FZQZVRZIWZUTV[DEUYLXWY<
AYSWYUX[IYSXWRY[[email protected][XWY[ZXQ[QHP[WXNQYWYU[XNY
:ZSZVWTS[FY[LZKWT[SOUOWOIWZUTVTV[QZIUZ[QYISXWZQTVTV[XVQYU<
VYQ[NZM5ZWZUTVRZ[RZ[XWZV[YRXWYAYS?[0ZWSTV[NZKWTS[BXGPYQ<
WYUXVY[OWZITPTVT[SJWZMWZIQTUPZS[XCXV[LXULXUXVY[MZSTV[ZXWY
NZKWTKT[PYUSYGWYUXVXV[LOWOVROKO[BXGPYQ[LEWDYWYUX
[email protected][LO[BXGPYQ[LEWDYWYUXVRYSX[PYUSYGWYU[ZM
XCYUXNXVRY[5ZUSWT[BZ5QZ[NJVWZUTVRZ[ZCTS[SZWZAZS?[:EMWYAY
VELYQ[BXGPYQWYUXVRY[PHPSHV[JWROKOVAZ[NHUYSWXWXS
NZKWZVZAZS?[0XGPYQ[XBQXMZAT[FY[LEWDYVXV[EGYW
SJIOWWZUTVTV[RXSSZQY[ZWTVPZNT[SZMRTMWZ[QYS[LXUXPWX[8;<
=9WYURY[FY[AYGZ[XV5ZG[SOUOPWZUTVRZ[LOWOVZV[8;=9WYURY
CZWTIZV[ZXWY[BYSXPWXKX[[email protected][SYVRX[8;=9WYUX[FYMZ
2;=[MZ[RZ[LZKWT[LXUXPWYUXVRY[BXGPYQ[FYUYLXWYAYS?
)+:B#9B:D2A95D/A$9"$"D4),):9)$)
,6B:D/B:4AB/86,B6D,B6B+B5
*WYSQUJVXS[SZMTQ[[email protected][8XWY[0YSXPWXKX[:XWDX[;XN<
QYPX[FYFYMZ[=OZMYVY[:XWDX[)EVYQXP[;XNQYPX[HG<
YUXVRYV[DYUCYSWYIQXUXWYAYS?[XNQYRYSX[ZXWY[BYSXPWXKX
CZWTIZVTVTV[BZNQZWTS[XGVX[VYRYVXMWY[DEUYFXVX[MYUXVY[DY<
QXUYPYPYNX[[email protected][BZWS[NZKWTKT[PHRHUWHKH[$0;=%
QZUZ5TVRZV[DYUYSWX[QYRLXUWYU[ZWTVZAZS?[8;=[FY
2;=9WYURY[QOQOWZAZS[VELYQ[SZUITWTKTVRZ[[email protected][0;=
REVYU[NYUPZMYNXVRYV[ERYVYAYS?[8XWY[BYSXPX[FY[ZXWY
NZKWTKT[YWYPZVWZUTVZ[XCXV[ZMUT[ZMUT[RYKYUWYVRXUXWPYS
NOUYQXMWY[ZMWTS[ZNDZUX[+[NZZQ[VELYQ[DEUYFX[MZQZSWT[QYRZFX
SOUOPWZUT[FY[771[ZAXW[NZKWTS[[email protected][BZ5QZWTS
CZWTIPZ[NHUYNX[FY[PYNZX[NZZQWYUX[RTITVRZ[FYUXWYAYS?
.ZPO[0ZNQZVYWYUX[:XUWXKX[/YVYW[;YSQYUWXSWYUXVY[LZKWT
MZQZSWT[QYRZFX[SOUOPWZUTVRZ[VELYQ[DEUYFX[FYUXWYLXWPYNX
XCXV[LZKWT[QHP[NZKWTS[SOUOPWZUTVRZ[DEUYF[MZ>ZV[BYSXP
FY[MZURTPAT[NZKWTS[>[email protected][>YUNJVYW[RZKTWTP
AYQFYWXVY[$3,%[DEUY[RJWOWOS[JUZVWZUTVTV[FY[5XXWYV[LO
OVFZVWZURZ[CZWTIZV[>YUNJVYW[NZMTNTVTV[MHGRY[+69XV
ZWQTVRZ[JWPZNT[FY[ZMVT[GZPZVRZ[VELYQ[QOQOWZAZS[NZKWTS
SOUOWOIOVOV[3,9MY[DEUY[LO[OVFZVWZURZSX[>YUNJVYW
RJWOWOS[JUZVTVTV[FY[5XXWYV[CZWTIZV[NZMTNTVTV[MHGRY[69TV
ZWQTVRZ[JWPZNT[DYUYSXMJU?[-WRYSX[771[ZAXW[NZKWTS[BXGPYQ<
WYUXVRY[VELYQ[DEUYFX[FYUXWYLXWPYNX[XCXV[[email protected][XW[NZKWTS
PHRHUWHSWYUXVY[LZKWT[QHP[NZKWTS[SOUOWOIWZUTVRZ[DEUYF
MZ>ZV[BYSXP[FYMZ[MZURTPAT[NZKWTS[>YUNJVYWXVXV[3,9MY
DEUY[RJWOWOS[JUZVWZUTVTV[FY[5XXWYV[LO[OVFZVWZURZ[CZWTIZV
>YUNJVYW[NZMTNTVTV[MHGRY[+69XV[ZWQTVRZ[JWPZNT[FY[ZMVT
GZPZVRZ[VELYQ[QOQOWZAZS[NZKWTS[SOUOWOIOVOV[3,9MY
DEUY[LO[OVFZVWZURZSX[>YUNJVYW[RJWOWOS[JUZVTVTV[FY[5X<
XWYV[CZWTIZV[NZMTNTVTV[MHGRY[69TV[LOWOVPZNT[IZUQT
ZUZVZAZS?[
8XWY[BYSXPWYUXVXV[ZMWTS[+[NZZQ[VELYQ[[email protected]
VELYQ[QOQOWZAZS[NZKWTS[SOUOPOVRZSX[BYSXPWYUXV[ZMWTS
PYNZXWYUXVXV[HGYUXVY[1&[NZZQ[RZBZ[BXGPYQ[FYUPYWYUXVY
UZKPYV[BYSXP[XBQXMZATVTV[RYFZP[YQPYNX[ROUOPOVRZ
VELYQ[BZFOGO[JWOIQOUOWZAZS?[:O[[email protected][VELYQ[QOQOWZ<
AZS[BZNQZVYRY[DEUYF[MZ>ZV[BYSXPWYUWY[ZXWY[[email protected][XW
FY[XWCY[NZKWTS[[email protected][771[ZAXW[NZKWTS[[email protected]
BZWS[NZKWTKT[[email protected][QJ>WOP[NZKWTKT[PYUSYGX[FY
SZPO[BZNQZVYWYUX[LXUWXKX[DYVYW[NYSUYQYUWXKXVRY[DEUYF
MZ>ZV[BYSXPWYU[MYU[ZWZAZS?[!ELYQWYU[LO[BZFOGRZV
NTUZMWZ[QOQOWZAZS?[8MVT[OMDOWZPZ[MZURTPAT[NZKWTS[>YU<
NJVYWX[XCXV[RY[DYCYUWX[JWZAZS?[!ELYQ[QOQZV[>YUNJVYWXV
[email protected][[email protected][PZWGYPY[[email protected][VELYQXV[QOQOWROKO
NZKWTS[SOUOPOVAZ[[email protected][OWZITP[SJVONOVRZ
DYUYSWX[SJWZMWTS[[email protected][VELYQ[HAUYQWYUX[RY[MXVY
ZMVT[SOUOPAZ[ERYVYAYS?[0YU[ZMTV[YV[DYC[169NXVY[SZRZU
ZNXW[FY[MYRYS[WXNQYWYU[BZGTUWZVZUZS[BZWS[NZKWTKT
[email protected][XW[NZKWTS[PHRHUWHKH[FY[SZPO[BZNQZVYWYUX
LXUWXKX[DYVYW[NYSUYQYUWXKX[XVQYUVYQ[NXQYNXVRYV[XWZV[YRXWY<
AYS?[8;=9WYURY[QOQOWZAZS[VELYQWYU[XCXV[BZGTUWZVZAZS
MYRYS[WXNQYWYUXV[ZMVT[8;=9RY[CZWTIZV[>YUNJVYWRYV
JWOIPZNTVZ[RXSSZQ[YRXWYAYS?[&+82A6(
:47
47:7:
#
?7>[email protected]/@0CC'[email protected];'@<@?>D*>?<>1>D$2 ;8:%
)EVYQXP[.OUOWO[:ZISZVT[:ZIZUZV['[email protected][3Z<
POSSZWY9VOV[YV[CJS[QOUXNQ[CYSYV[EUYV[MYUX[JWROKOVO
[email protected][LOVRZ[OWONWZUZUZNT[QZVTQTP[FY[LXWDXWYVRXUPY
CZWTIPZWZUT[XWY[QYAUHLYWX[>[email protected][PJRYUV[DXUXI[SJVQUJW[NXN<
QYPWYUXVXV[YQSXNX[JWROKOVO[NEMWYRX?['[email protected][[MZ>QTKT
[email protected][.HWQHU[FY[2OUXGP[:ZSZVWTKT[,EVYU[;YUPZMY
-IWYQPYNX[=YUSYG[=HRHUWHKH9VHV[$,;-==%[1676[FY[167#
MTWWZUTVRZ[ZCPTI[JWROKO[4=HGY[FY[UYV[)YUWYUX[/XIYWYUXVXV
[email protected][/XUXI[.JVQUJW[;XNQYPWYUXVXV[=JRYUVXGZNMJVO[FY
)EVYQXPX[-IX4[XBZWYWYUXVX[SZGZVZV[2 ;8:[=HGY
/XUXIXPWYUX9VXV[7(&[PHGY[FY[EUYV[MYUXVXV[#[MTWT[ZISTV[NHUYRXU
[email protected][LOVWZU[ZUZNTVZ[167&[MTWT[LZITVRZ[3ZPOSSZWY[0X<
YUJ>JWXN[EUYV[MYUXVX[RY[RZBXW[JWROKOVO[LXWRXURX?3ZPOSSZWY
EUYV[MYUXVRY[SZPO<EGYW[NYSQEU[JUQZSWTKTVTV[DHGYW[LXU
EUVYKXVXV[NYUDXWYVRXKXVX[RXWY[DYQXUYV[:ZIZUZV['[email protected][PHIQYUX
[email protected][[email protected][UYNQJUZV[[email protected][DYCXI<SJVQUJW[FY
LXWYQWYPY[DXLX[ZWZVWZURZ[2 ;8:9TV[QYAUHLYNXVXV[MZVNTQTW<
RTKTVT[FY[LOVOV[JWOPWO[NJVOCWZU[RJKOUROKOVO[X5ZRY[YQQX?
DC1=?C;D7C?=<C0C;DC1=?<C0C;DC;<C0==D><[email protected]
@3>;3>7
3ZPOSSZWY[EUYV[MYUXVXV[GXMZUYQCX[NZMTNTVTV[DYCYV[MTWWZUZ
DEUY[ZUQQTKTVZ[RXSSZQX[CYSYV['[email protected][IOVWZUT[NEMWYRX[4:O[MTW
3ZPOSSZWY[EUYV[MYUXVX[XWS[77[ZMRZ[QJ>WZP[1[PXWMJV[7+[LXV
SXIX[GXMZUYQ[YQPXI[JWO>@[.ZNTP[ZMTVRZ[3ZPOSSZWY[EUYV[MYUXVY
DYWYV[QJ>WZP[GXMZUYQCX[NZMTNT[#[LXV[#6[JWZUZS[DYUCYSWYIQX?
3ZPOSSZWY9MY[DYWYV[GXMZUYQCX[NZMTNTVRZ[DYCYV[MTWZ[DEUY[MHGRY
71[JUZVTVRZ[ZUQTI[MZIZVRT?[167&[MTWTVRZ[3ZPOSSZWY[0XYUZ>J<
WXN[EUYV[MYUX[GXMZUYQCX[DXUXIWYUXVRYV[YWRY[YRXWYV[QJ>WZP[DYWXU
XNY[#+[LXV[&(6[LXV[WXUZ?[UYV[MYUWYUX[XCYUXNXVRY[GXMZUYQCX[FY
DYWXU[LZSTPTVRZV[XWS[NTUZRZ[3ZPOSSZWY[MYU[[email protected][ZURTVRZV
*5YN[EUYV[MYUX[[email protected][/EUYPY[8CTS[0ZFZ[=HGYNX[HCHVAH
JWZUZS[DYWXMJU?[[email protected][[email protected][ZKTUWZMZV9[ZVWZMTITVT[XWSY
YRXVYUYS[MZIZPZ[DYCXURXS?[2 ;8:[=HGY[/[email protected]
OWONWZUZUZNT[QZVTQTP[FY[LXWDXWYVRXUPY[[email protected][QYAUHLYWX
>[email protected][PJRYUV[DXUXI[SJVQUJW[NXNQYPWYUX[XWY[3ZPOSSZWY[EUYV
[email protected][EUYV[MYUWYUX[ZUZNTVRZ[XWS[NTUZRZ[MYU[ZWPZNTVT
[email protected][email protected]@C?<=1=D
!C.%[email protected]?0C=;CD3;3
8.>[email protected]=?=D0C1.%? NYLYLXMWY[NO[ZWQTVRZ[SZWZV[/ESRYUY
=YGZUWTKT9VRZ[QZRXWZQ[CZWTIPZWZUT[RYFZP[YRXMJU?[/YCYV[>ZGZUQYNX
DHVH[LZIWZMZV[FY[BZ5QZ[LJMO[RYFZP[YRYV[NZKZVZS[[email protected][;:OAZ
XWCYNX[.ZMVZSWZU9RZSX[)YVX[/ESRYUY[.ZLUXNQZVT9VT[NO[LZNPZNTVZ
NYLY>[JWRO?[=YGZUWTS[ZWZVTVTV[YKXPWX[JWPZNTVRZV[RJWZMT[ZWQ
STNTPWZURZ[LXUXSYV[MZKPOU[[email protected][QZPZPTVZ[MZSTVT[MYVX[JWZV
PYGZUWZUT[CESYUQQX?[:ZWCTS[FY[CZPOU[RYUMZNTVZ[REVYV[PYGZUWTSQZ[LXU
MZVRZV[SY>CYMWY[MYVX[PYGZUWZU[ZCTWTUSYV[LXU[MZVRZV[RZ[[email protected]
MZSTVWZUTVTV[PYGZUWZUTVT[JVZURT?[-GPXU[:HMHSIYBXU[:YWYRXMYNX[MYQS<
[email protected][PYGZUWTKTV[YKXPWX[LXU[ZUZGXRY[[email protected][ZITUT[MZKPOUWZ[LXU<
WXSQY[YKXPXV[NO[LZNSTVTVZ[MJW[[email protected][NTSTVQTVTV[ZITWPZNT[XCXV
CZWTIPZ[MZ>TWRTKTVT[ZCTSWZRT?[)Z>TP[ZIZPZNTVRZ[JWROKO[EKUYVXWYV
/ESRYUY[=YGZUWTKT9VRZ[LYWYRXMY[YSX>WYUXVXV[QZRXWZQ[CZWTIPZWZUT
NHUHMJU?[&2A*B:D4B:5B8(
A89BD2B5849B:8686D,A289D9A+A$"
6*B#D2A--D9-#-:-9A+A5
NZKWZPTIQTU?4[[43ZPOSSZWY[EUYV[MYUXVY[MOUQ[RTITVRZV[YV[CJS
NTUZNT[XWY[ [email protected][Z>[email protected][8FUO>Z[:XUWXKX[HWSYWYUX[FY[.JUY9RYV
GXMZUYQCX[DYWPYSQYRXU?[;JV[GZPZVWZURZ[[email protected][*VRJVYGMZ
FY[0XVRXNQZV"RZV[DYWYV[GXMZUYQCXWYURY[ZUQTIWZU[DEGWYVXMJU4
X5ZRYNXVX[SOWWZVZV['[email protected][NHURHUHWYV[SZGT[CZWTIPZWZUTVTV[3Z<
POSSZWY[0XYUZ>JWXN[EUYV[MYUXVXV[NZBX>[JWROKO[SHWQHU[PXUZNTVT
BYU[DYCYV[DHV[[email protected][OWONZW[FY[OWONWZUZUZNT
QZVTQTP[[email protected][NHURHUHWYLXWXU[XIWYQPYAXWXS[ZVWZMTITMWZ[RZ
GXMZUYQCX[NZMTNTVRZ[BYU[MTW[MHSNYWYV[LXU[XFPY[[email protected]
LOVO[DYWYAYS[MTWWZURZ[RZ[RYFZP[YQQXUPYNXVXV
LYSWYVRXKXVX[NEMWYRX?
!745,2)7-3-1!6(*64.7
1-'+/%7 6)-**615
3547/532457/-3,70.(.4064754
#+*7'.36'.72157-'/6%76+4/6%
$3-67!2312271*515327$57+"
350547&2/635,#2751)5*,5023
+47&6)64163067615&/6%74"
0+45&/67$572402',64064
51547&2/635,#215305763,.(1637+1"
)6/676(16).(,.3 70502
%8(8
53 8,
Beş kıtadan İzmir'e okumak için gelen
öğrenciler, İzmir Ekonomi Üniversitesi
(İEÜ)'nde düzenlenen İzmir Uluslararası
Öğrenci Günü’nde buluştu
Şehirdeki dokuz üniversite tarafından kurulan
İzmir Üniversiteleri Platformu’nun alt çalışma grubu
“Study in İzmir” tarafından yapılan etkinlikte,
İzmir’de eğitim gören 114 ülkeden bini aşkın yabancı
öğrenci tanıştı. İzmir Ekonomi, Ege, Dokuz Eylül,
İzmir Kâtip Çelebi, Yaşar, İzmir, Gediz ve Şifa üniversiteleriyle İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde
okuyan tam zamanlı ve ERASMUS öğrencileri, İEÜ
konferans salonu’nda oluşturulan, 114 ülkenin
bayrakları bulunan ve beş kıta için kurulan
masalarda toplandı. Öğrenciler, ülkeleri ve İzmir’deki
öğrenim hayatları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca Afrika Kolbastı Grubu, Amerikan Dans
Grubu gösterileri yapıldı ve küçük bir konser verildi.
İEÜ Rektörü Prof. Dr. Oğuz Esen, yaptığı konuşmada
İzmir’in tam bir üniversite şehri olduğunu belirterek,
“İzmir’in, üniversite öğrencilerinin yaşaması için çok
uygun bir ortamı var. Hem tarihsel hem iklimsel hem
de kültüründen kaynaklanan özellikler,
öğrencilerimiz için çok uygun. Bu nedenle yurtiçinden ve yurtdışından öğrenci çekme potansiyeli yüksek bir kent. İzmir Üniversiteler Platformu olarak,
birlikte adım atmaya karar verdik. 'Birlikte 'İzmir’de
yükseköğrenim' sloganıyla hareket ediyoruz.” dedi.
‘ONLARI YABANCI OLARAK GÖRMÜYORUZ’
Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Barkan
ise uluslararası öğrencilerin yükseköğretim alanının
paydaşları olduğuna dikkat çekti. Barkan, “Biz onları
yabancı olarak görmüyoruz, onlar en az bizim kadar
İzmirli. Uluslararası öğrenciler ne kadar fazla ve
çeşitli gelirlerse İzmir üniversiteleri ve üniversite
kenti kimliği o kadar ön plana çıkar.” dedi. İzmir
Üniversiteler Platformu Dönem Başkanı, İzmir Kâtip
Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Galip Akhan da
hedeflerinin, İzmir’i uluslararası bir üniversite şehri
haline getirmek olduğunu söyledi.
(CİHAN)
D5;C7<C.C<=D'%?>'[email protected]><[email protected]<>
,YVXGWX9RY[7[ZVQXS[SYVQXV[LOWOVROKOVZ
RXSSZQX[[email protected][LZIQZ[3ZPOSSZWY9VXV[JWPZS
HGYUY[SYVQY[ZKTUWTSWT[JWZUZS[4DHVH[LXUWXS[QOU<
XNQ4[DYWRXKXVX[FOUDOWZMZV['[email protected][SYVQXV
4CYSXP[ZWZVT[FY[AZGXLY[PYUSYGX4[BZWXVY[DYQXU<
XWPYNX[DYUYSQXKXVX[NZFOVZUZS[4:O[ZPZCWZ[LXG
RY[0XYUJ>JWXN[EUYV[MYUX[SZGTWZUTVZ[SZQSTRZ
LOWOVOMJU[FY[ZJRXSYXZ[CZWTIPZWZUTVZ[RYNQYS
FYUXMJUOG?[/YWYV[QOUXNQXV[LO[ZVQXS[IYBXUWYUX
GXMZUYQ[YQPYNX[FY[>UJDUZPWZUTVT[OGOV[QOQPZNT
NZKWZVPZWT?[:OVOV[XCXV[RY[ZVQXS[IYBXUWYUY
MZ>TWZV[MZQTUTPTV[MZVT[NTUZ[QOUXNQX[3ZPOSSZWY
FY[AXFZUTVRZ[LZIQZ[[email protected][JQYW[JWPZS[HGYUY
5ZUSWT[ZWQYUVZQX5WYUXV[[email protected][MEUYVXV
QOUXNQWYUY[NOVROKO[XPSZVWZUTV
GYVDXVWYIQXUXWPYNX[DYUYSXMJU4[RXMY[SJVOIQO?
2HUSXMY9VXV[QZVTQTPTVZ[ZMUTWZV[LHQCYVXV
ZUQTUTWPZNT[FY[SHWQHU[QOUXGPX[JRZSWT
CZWTIPZWZUTV[MZ>TWPZNT[DYUYSQXKXVX[FOUDO<
WZMZV[:ZIZUZV['[email protected][,;-==
EVAHWHKHVRY[[email protected][3ZPOSSZWY[DXLX
2HUSXMY9VXV[EVYPWX[EUYV[MYUWYUXVXV
QZVTQTPTVTV[MZ>TWRTKT[4,HVMZVTV[*V[:HMHS
=HGYNX[2HUSXMY4[ZRTWT[>UJYMX[EVYPNYRXS<
WYUXVX[SZMRYQQX?[[&AA(
Gümüldür ismi ile olmaz! 2:
S
eferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Mandalina Festivalini Menderes Belediyesi ile
birlikte yapalım “ çağrısını Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu “Gümüldür Mandalina Festivali” adı altında yapabiliriz şeklinde cevaplamıştı. Bu açıklamanın ardından Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'den yeni bir açıklama geldi. Başkan Soyer yaptığı
yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Biz Seferihisar, Menderes, Ürkmez, Özdere,
Gümüldür Mandalinasının ortak sıkıntılarından yola çıkarak, ortak nasıl çözümler üretebiliriz
diye düşünmüştük. Bu nedenle, ortak atabileceğimiz adımlara kafa yoruyorduk. Gümüldürlü
veya Seferihisarlı olarak değil, aynı coğrafyada yaşayıp aynı ürünü üreten üreticimize,
köylümüze, çiftçimize nasıl daha çok destek olabileceğimizi düşünüyorduk. Tabi ki bu bir
mecburiyet olmayabilir. O nedenle, Gümüldür Mandalinası adı altında yapılacak her türlü
etkinlikte tüm Gümüldürlüleri buluşturacak Menderes Belediyemize başarılar diliyor, 6 yıldır
yaptığımız çalışmalarla kazandığımız tecrübemizle bize ihtiyaç duyulacak her an, her şekilde
yardımcı olmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum” (HABER MERKEZİ)
6:7:::3
#20
9099%)/,
[email protected]%? /@; .JV5YRYUZNMJVOVZ
LZKWT[:XUWXS[0ZLYU<;YV[-GPXU
OLYNX[:ZISZVT[;YWCOS[*[email protected]
322[CZWTIZVWZUTVTV[BXGPYQWYUXVXV
SZUITWTKTVT[ZWZPZRTKT[[email protected]
47&[MTWWTS[LO[JVOUWO[SOUOPRZ[SZU
BTUNT[SOUOPNZW[MZ>TVTV[EVHVY
DYCPYPYWXRXU?[ZWTIZVWZUTV[BZSST
DEUHWPYWXRXU4[RYRX?[.JVOMWZ[XWDXWX
LXU[LZNTV[ZCTSWZPZNT[MZ>ZV[*[email protected]
43229VXV[NJV[76[MTWRZ[MZIZRTKT
LHMHS[RYKXIXPRY[YV[LHMHS[>ZM
NZBXLX[JWZV[[email protected][PZZWYNY5
LODHV[YPYSWYUXVXV[SZUITWTKTVT[QZP
JWZUZS[ZWZPTMJUWZU?[!H5ONO[&@([PX<
WMJVZ[MZSWZIZV[-GPXU"[email protected][7+6[XIMYUX
FY[1[LXV[166[CZWTIZVTMWZ[XWXPXGXV
BYU[LEWDYNXVY[BYU[DHV[RZKTQTP
MZ>ZV[CZWTIZVWZUTV[DZMUYQWYUX
DEUHWPYWX[FY[MZ>TWZAZS[RHGYV<
WYPYWYUWY[BZSWZUTVRZ[XMXWYIQXUPYWYU
MZ>TWPZWTRTU?[[email protected][RZBXW
JWROSWZUT[LO[MZ>TRZV[LYWWX[JUZVRZ
SZU[ZWPZMT[BZS[YQPYSQYRXU?[322
CZWTIZVWZUT[JWZUZS[-GPXU9RY[LXUCJS
SJVORZ[EVAH[UJWH[[email protected][GZUZU
YRYU[ROUOPRZSX[XI[MYUWYUXPXGXV
RZBX[SZU[YRYAYS[LXU[SJVOPZ
OWZIPZNTVT[NZKWZRTS?[,HVMZ
NQZVRZUQWZUT[RXSSZQY[ZWTVRTKTVRZ[1
CZWTIZV[XWY[MZ>TWZLXWYAYS[BXGPYQWYU
HWSYPXGRY[7[SXIX[XWY[MZ>TWPZMZ
CZWTITWPZSQZRTU?[.ZWXQYMY[EVYP[FYU<
XWPYS[XNQYVXUSYV[CZWTIZV[YSNXSWXKX
BXGPYQWYUXV[MZFZIWZPZNTVZ[VYRYV
JWOMJU[FY[SZU[YRXWYLXWPY[HPXRXVX
LJIZ[CTSZUTMJU4[IYSWXVRY[SJVOIQO?
*URYP[ZCTSWZPZNTVTV[[email protected]
4;JV[GZPZVWZURZ[=XWWX[3XMZVDJ
LXWYQ[NZQTIWZUTVTV[ZUQQTUTWPZNT
ZPZATMWZ[XI[MYUX[RTITVRZ[NQZVQ[SO<
UZUZS[NYMMZU[LZMX[DXLX[NZQTI
MZ>TWPZNT[RYFWYQ[PYPOUWZUTPTGT
UYVAXRY[[email protected][SOUOPOV[>UYNQXXVX
NZUNPZSQZRTU?[:O[SJVOVOV[RZ
QZSX>CXNX[JWZUZS[LO[QHU
OMDOWZPZWZUTV[EVHVY[DYCXWPYNXVX
QZWY>[YQPYSQYMXG4[X5ZRYWYUXVRY[LO<
WOVRO?[&2A*B:D4B:5B8(
?'CCD><[email protected]>;>; /ESLYW[[email protected][SZPOJMOVRZ[JUPZV[FZN5TVT[SZMLYQPXI[ZUZGXWYU
JWZUZS[LXWXVYV[1:[UZMXC[LYRYWWYUX[LYWXUWYVRX?[/ESLYW[=ZBZWWY[=OBQZUT[=YBPYQ[8NWZV>[email protected][88
POBZLXUXVY[MZ>QTKT[[email protected][LYWXUWYVYV[5XMZQWZUTV[CJS[MHSNYS[JWROKOVO[NZFOVRO?=ZBZWWY
BZWSTVTV[DYCXPXVX[BZMFZVATWTS[FY[RZKWZURZV[JQ[QJ>WZMZUZS[NZKWZRTKTVT[ZVWZQZV[8NWZV>[email protected][4:XGY
DYWYV[LXWDXWYUY[DEUY[UZMXC[LYRYWWYUXV[REVHPH[(<7(6[LXV[WXUZ[ZUZNTVRZ[RYKXIXMJU?[:O[UZSZPWZUWZ
FZQZVRZITPTG[LTUZSTV[QZUWZMT[JQOUROKO[YFX[LXWY[ZWZPZG4[RYRX?[UQZAZ9VTV[PYUSYGXVRY[REVHPH
7(6[LXV[WXUZMZ[ZUNZ[JWPZRTKTVZ[RYKXVYV[8NWZV>[email protected][5XMZQWZUTV[4PZVGZUZMZ[DEUY4[LYWXUWYVRXKXVX
XRRXZ[YQQX?ZQZVRZIWZUZ[DYWXU[QYNQX[MZ>TWPZNT[MEVHVRYSX[EVYUXWYUXVXV[RY[RXSSZQY[ZWTVPZRTKTVT[EVY
NHUYV[8NWZV>[email protected][42ZSNXQWX[[email protected][EPHU[LJMO[QZSNXQ[JWNZ[MXVY[ERYVPYG?[ZQZVRZITV
MZUTRZV[5ZGWZNTVTV[NJNMZW[DHFYVWXS[LJUAO[FZU?[*AUXPXNXW[LJUCWZUTVT[ERYMYPYRXS?[:OVWZUT[ERYMY<
PYMYV[FZQZVRZI[ZCTSWZVZV[LYRYWWYUX[BXC[ERYMYPYG4[RYRX?[8NWZV>[email protected][/ESLYW[XCXV[MYVXRYV[LXU
RYKYUWYVRXUPY[MZ>TWPZNTVT[XNQYRX?[-WCYRY[UZMXC[LYRYWWYUX[LYWXUWYVYV[1:[ZUZGXWYUXVXV[QZ>OWZUT[BZS
NZBX>WYUXVY[167#9HV[2YPPOG[ZMTVRZ[FYUXWPYMY[[email protected][,[email protected][/ESLYW[FY[;ZUTDYUPY[PZ<
BZWWYWYUXVRYSX[ZUZGXWYUXV[XNY[SZRZNQUJ[CZWTIPZWZUTVTV[RYFZP[YQQXKX[LXWRXUXWPXIQX?[&AA(
9.6
&/
743*(+8
$13-
5.6"
-
7
*SJVJPXVXV[JWPZGNZ[JWPZGT[[email protected]
SZWSTVPZVTV[PJQJUO[ROUOPOVRZSX[.HCHS
JUQZ[EWCYSWX[5XUPZWZU$.:-%[FY[SHCHS[YNVZ5
HWSY[XCXVRY[LXUCJS[XVNZVZ[cYSPYS[SZ>TNTd
JWPZSQZRTU?[/HVHPHGHV[>JNQ[PJRYUV
>ZGZUWZPZ[[email protected][:HMHS[5XUPZWZUTV[FY
PZUSZWZUTV[XVNZVWZUZ[AZGXLY[FY[XBQXMZC[DX<
RYUPY[PYUSYGX[JWZUZS[NOVROKO[8WTIFYUXI
PYUSYGWYUX[$8=%@[XMX[LXU[>WZVWZPZ
MZ>[email protected][SHCHS[YNVZ5Z[GJU[DHVWYU
MZIZQZAZKT[SZCTVTWPZGRTU?[)OUQ[RTITVRZ[SHPY<
WYVYV$LXU[ZUZMZ[DYWYV%[.:-[FY[[email protected]
XBQXMZC[ROMOWZV[[email protected][MYUYW[BZWSTV
XBQXMZATVZ[CEGHP[JWZAZS[IYSXWRY[LEWDYNYW
JWZUZS[RXGZMV[YRXWPXIWYURXU?[
8="[WYUXV[FY[SHCHS[XIWYQPYWYUXV[LXULXUWYUX
XWY[UYSZLYQY[NJSOWPZRTKT[8:,[DXLX[[email protected]
MYUYW[MEVYQXP[LXUXPWYUX[FY[RYFWYQ[MYQSXWXWYUXb
MYU[>WZVWZPZNT[CJS[XMX[MZ>ZUZS[YSJVJPXMY
SZQPZ[RYKYU[NZKWZMZV[YV[LHMHS[FY[YV[SHCHS
XIWYQPYWYU[DEG[ZURT[YRXWPYPXIQXU?[)OUQ
RTITVRZSX[EUVYSWYUXVXV[XMX[ZVZWXG[YRXWX>@
HWSYPXGY[DEUY[ZRZ>QY[YRXWPYNX[SZCTVTWPZGRTU?
0ZQQZ[8:,[DXLX[[email protected][RTIZUTRZV[CJS
NZMTRZ[DYWYV[DECPYVWYUXV[LXU[ZUZRZ[MZIZRTKT
FY[SYVRX[SHWQHUWYUXVY[OMDOV[LXU[IYSXWRY
MZIZMT>[BZUAZPZ[MZ>ZLXWYAYSWYUX[LYWWX[LEW<
DYWYU[RY[cBXVZ[2J_Vd[cXQQWY[eQZWMd[DXLX
DECPYV[XVNZVWZU[XCXV[MZIZP[ZWZVWZUT[FY[AZG<
XLY[PYUSYGWYUX[JWOIQOUOWPOIQOU?[:O[MZIZP
[email protected][BYP[QHSYQXAX[XBQXMZCWZUTVTV[LO[LEW<
DYWYURY[RYFWYQXV[LXWDXNX[R^BXWXVRY[JWPZNTVT
BYP[RY[2HUSXMY[DXLX[CJS[DECPYV[ZWZV[HWSYW<
YURY[YSJVJPXRY[SZMTQ[RTITWTKTV[EVWYVPYNX[XWY
MYVX[AZGXLY[PYUSYGWYUX[JUQZMZ[CTSPZNTVT
NZKWZMZAZSQTU?[[email protected][LO[AZGXLY[PYUSYGWYUX
MOUQ[RTIT[EUVYSWYUXVRY[JWROKO[[email protected][GZPZVWZ
RZ[QOUXNQXS[LEWDY[JWZUZS[IYSXWWYVPXI[FY
YSJVJPXMY[QOUXGP[XWY[RY[YSNQUZRZV[DYWXU[DY<
QXUPYMY[LZIWZMZAZSQTU?
YBXU[RTITVRZ[EGYWWXSWY[XBQXMZC[ROMOWZV
LEWDYWYURYb[ZSZUMZSTQ[XNQZNMJVO[RTITVRZ[QYPYW
DTRZ[FY[RXKYU[MZIZP[PZWGYPYWYUXVXV[NZQTWRTKT
FY[XCXVRY[5ZUSWT[PZWGYPYWYU[NZQZV[SHCHS
ZWTIFYUXI[PYUSYGWYUX[XWY[8:,@[d[BYP[BZWSTV
XBQXMZCWZUTVT[DXRYUXMJU[BYP[RY[YSJVJPXS
SZQSTMT[MZMDTV[BZWY[DYQXUYUYS[LEWDYWYU
ZUZNTVRZ[SX[QXAZUYQ[FY[DYWXU[OCOUOPOVO[ZGZWQ<
PZMZ[CZWTITMJU?
/HVHPHG[2HUSXMY"VXV[XCXVRY[FY[RTITVRZ
AYUYMZV[YRYV[HWSYPXGRYSX[XNQXSUZUZ[RZULY
FOUZV[FYMZ[FOUZLXWYAYS[LXUCJS[5ZSQEU
LOWOVPZSQZRTU?[:O[5ZSQEUWYUXV[PXVXPOP[NY<
FXMYMY[XVRXUDYVPYNXVRY[SX[YV[LHMHS
>ZMRZIWZUb[;2."[email protected][[email protected]
[email protected][LYWYRXMYWYU[FY[MEVYQXAXWYURXU?
2ZLX[SX[,YFWYQ[5ZSQEUHVH[RY[YSWYPYS[DYUYSXU?
,YFWYQ"XV[PXWWX[YSJVJPXMY[MEV[FYUYV
>ZMRZIWZUT[XWY[LYUZLYU[GZPZV[GZPZV
RZMZVTIPZ[QJ>WZVQTWZUT[RHGYVWYMYUYS[LXUWXSQY
CZWTIPZNT[FY[LO[>ZMRZIWZUZ[cNXGWY[LYUZLYU
QZITV[ZWQTVZ[YWXPXGX[SJMPZMZ[BZGTUTGd[XGWYVXPX
[email protected][YSJVJPXVXV[XNQYVYV[RHGYMY
CTSZUQTWPZNTVRZ[CZWTIPZWZU[MZ>PZNT[FY[AZVWZ
LZIWZ[CZWTIZV[XVNZVWZUZ[RYNQYS[FYUPYNX[CJS
EVYPWXRXU?
;JVUZSX[MZGTWZUTPRZ[RZ[LZBNYRYAYKXP
c-QXLZU[[email protected][BYU[LXU[[email protected][[email protected][[email protected]
NXMZNYQ[MZ>ZVWZU[FY[,YFWYQ[XCXV[CJS[EVYPWX[FY
DYUYSWX[JWROKOVO[RHIHVRHKHP[LXU[QYUPXVJWJ<
XRXU?[)EVYQXP[[email protected][[EGYWWXSWY[,YFWYQ
MEVYQXPXVRYSX[[email protected][IXUSYQWYUXV[NZBX>[FY
MEVYQXAXWYUXVXV[MZ>ZAZKT[BYU[LXU[RZFUZVTITV[FY
OMDOWZPZVTV[VZNTW[LXU[YSJVJPXS[SZQST
NZKWZMZAZKT[FYMZ[QZP[QYUNX[JWZUZS[YSJVJPXS
GZUZUWZU[JWOIQOUPZNT[FY[SOUOP[QZVTVTUWTKTVZ
SZUIT[VYDZQX5[ZWDTWZUT[JWOIQOUZAZSWZUTVRZV
LZBNYQPXIWYURXU?[/[email protected][NZMDTVWTS
$>UYNQX%[FY[QZVTVTUWTKT[ZUQQTUZAZS[LXUYMNYW[FYMZ
SOUOPNZW[cXQXLZU[OGPZVTd[RXMY[ZRWZVRTUTWZAZS
LXU[PYNWYS[JWOIPZSQZRTU?[
JKUZ5X[[email protected][8NMZ[FY[8FUO>Z[ZUZNTVRZ[MYU
ZWZV[FY[SJGPJ>JWXQ[LXU[VH5ONO[LZUTVRTUZV[HWSYP<
XGXV[IXUSYQWYUXV[SOUOPNZW[XQXLZUWZUTVT[XMX[MEVYQY<
LXWPYWYUX[XCXV[XQXLZU[QYNQWYUX[MZ>QTUT>@[MYVX
NQUZQYXWYU[JWOIQOUPZNT[YWGYP[DEGHSPYSQYRXU?
/YCYV[[email protected][:JUNZ[-NQZVLOW[$:e;2%[RZ
BXNNY[NYVYQWYUX[MZSWZITS[MHGRY[[email protected]#[JUZVTVRZ
RYKYU[SZMLYQQX?[,EFXG[FY[8WQTV[XNY[BZ5QZMT
SZGZVC[XWY[SZ>ZQQT?[;YVYVXV[NJV[DHVWYUXVY
MZSWZIQTKTPTG[[email protected][RYKYUWX
JSOUWZUTPTGZ[POQWO[FY[NZKWTSWT[LXU[BZ5QZ[RX<
WYUXP?
15
Aralık
2014 Pazartesi
2013
2013
Perşembe
Perşembe
#
)
)$#)
)
)$'''&&&
!"(%
!"(%(( %(' -HFJ8G>GDEGFCDJIDJ29BJAHEEIDAHFHEIDJ;0<EI>HJHAHJJ('
(!J((!J444KKKJ
=FBH<[email protected]:@DEGFCDJ/I";HJ<[email protected]<9FLJG>GJ:HF
?=FE=JHF?H3GJ1IE>H<9F444
#9DJA0DI>HDJIDJ29BJJ?GF?C7>[email protected];@J9EGD.
;>GDEC3GJAIF;EIFHDHJ&GFBECJ:HFJG2CAGDJ;H8JAI5IFEH
[email protected]>GJ;@D>GBJH;?H<[email protected]>444
)I>IBJBHJIDJ:=<=BJ;[email protected]<>H7.J:I<DH>H8AIBHJ0D
<GF1CEGFC>C8CDJAG/GJ/C8ECJ/GFIBI?JI??H5HJ6IJ0D=DI
1I2I>IAH5H>[email protected]>C8CDJ:H8EIFIJ6IF>[email protected]@
;0<EI>EIF>H7J(F?H3G444
9"[email protected]:HFJ7IBHEAIJH:GAI?JIAIDEIFH.J?9"[email protected]:HFJ7IBHEAI
[email protected]+IFH>[email protected]<GDEGFC.J:G70F?=E=J:HFJ7IBHEAIJ05FI?H>
10FIDJ05FID3HEIFH.J?9"[email protected]:HFJ7IBHEAIJAHDHJ;9/:I?EIF
1IF2IBEI7?HFIDEIFH.J3G>HEIFAIJDG>G8JBCEGDJ3I>GG?HDJ:HEI.
:@J?9"[email protected]>AGJ0DJ<GF1CJHEIJHF?H3GJ1IEI3I5HDHDJA=7=D3I;HDH
?=>J?9"[email protected]>GJ<GD;C?>G<GJ2GEC7GDJG<FCJ:HFJ?9"[email protected]>
/G6G;CDAGJHAHJ=FBH<I444
)G/[email protected];@J(F?H3GJ;0<EI>[email protected]@[email protected]:HE>I'
AIDJ;0<EI<IDJ:HFJ=FBH<IJ6GFAC44
%"!
$$$$"$!%#
"$#"$!%! #
%%$"##
!" # % ##
$$$$"$!
#%"$#"$!
! # [email protected]<G"CEGDEGFEGJHF?H3GJ1IE>I8444
@GDJAGJH;IJ1I2>H7?IJ<G7GDGDEGFGJ0DJ<GF1CEGFCJHEI
:GBGDEGFCD.J<[email protected]<GF1CEGDGDEGFJ<GF1CEG<GDEGFG
BGF7CJ;=FA=F=F;IJIDJ:=<=BJ;CBCD?CJ:@[email protected]?CF444
+H>;IJBH>;IDHDJ;I6AH5HJBH7HEIFHJ;I6>[email protected]
AI5HEAHF4J#I6>I;HJH2HDJ:G;BCJHEIJAI5HELJ;I6AHFIFIBJ<G">GB
1IFIBHF444
-G;BCJ10F=EA=JBHJ/I"J?9"[email protected]>@JG<FC7?CFC<9FJ6I
[email protected]?CFC<9F4J!;ECDAGJAI5IFEIFH>H8HDJ1I2?I
9E;GJ&GFBCDGJ6GF>G>C8.J:H8H>JH2HDJH<HJ:HFJ&CF;G?JG>GL
AI5IFEIFH>H8IJ;G/H"J2CB>GBJ6IJ;I6AHF>IBJAIJ:H8H>JI'
EH>H8AI444
+I;BHDJ;HFBIJB="=DIJ8GFGFJ6IFHFJAIFEIFJ<G.J1IF2IB'
[email protected]:HFJ;084J%I2>H7?IJBI;BHDJ;0<EI>EIFJ/I"J:@
?9"[email protected]>GJ8GFGFJ6IF>H7?HF444
!BCEEGFAGJBGEGDJ;[email protected]@GDJ3I6G"J6IFHEI>H<9FJDI'
AID;I444
IAIDJ:G70F?=E=J:HFJ=DH6IF;H?IEHJ05FID3HDHD
:G70F?=;=DAIDJ1I2>H7?IJFG/G?;[email protected]
IAIDJ1IF2IBJGDEG>AGJ?9"[email protected]:GAI?JIAHEIDJ<IFEIFAID.
1I2>H7?IJFG/G?;[email protected]
IAIDJ(>G>J$G?H"EHEIFAIDJ1I2>H7?IJFG/G?;C8
[email protected]
%I2>H7?IJFG/G?;[email protected]@>@[email protected]
&GGEH<I?EIFHD.J10F=DA=5=J1H:HJ?9"[email protected]>GJ8GFGFCDCD
9E>GAC5CDCJ<G7G<GFGBJ10F=<[email protected]
[email protected]?9"[email protected]>@JG<FC7?CF>G<GJ1IFIBJ9E>GAC5CDC
7H>AHJH<HJGDEC<[email protected];GDCFC>444
(>G>J/G?H"EIFJG2CEACJ/IF/GD1HJ:HFJHF?H3GJ&GGEH<I?H
108=B>[email protected]'CJ+IFH>JAIF;[email protected]
05FIDHE>I<IJ:G7EGDCEAC.J<HDIJHF?H3GJ&GGEH<I?HJ108=B>IAH444
(F?H3G.J:@J=EBI<IJ/H2:HFJ8G>GDJ1IE>I8444
G7G>GBJH;?I<IDJ<G7GD?C;CDGJ10FIJ<G7G;CD444
Pamukkale Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından bu yıl 4.sü düzenlenen “İş Dünyasında
Hedef, Girişimcilik ve Liderlik-4” konferansı iş dünyasından önemli konukları ağırladı
+9D1FIJ6IJ+=E?=F
IFBI8HDAIJA=8IDEIDIDJI?BHDEH5I.J)IDH8EH
GEHJGFAC>3C;CJF9EJ=FB>ID.J,G>@BBGEI
*DH6IFH;?I;HJIB?0F=J,F9&4J)F4J$=;I<HD
-G53C.J)IDH8EHJ>DH<I?J =A=F=J I6E=?J)I>HF.JH>
-G7BGDJ6IBHEHJ6IJ)IDH8EHJ(/FG3G?2CEGFJ-G7BGDCJ#=EI<'
>GDJ+93G;IF?.J)IDH8EHJ>I;EIBJ9AGEGFCJ:G7BGDEGFC.J,G'
>@BBGEIJ*DH6IF'
;H?I;H
AIBGDEGFC.J05FI?H>J=<IEIFHJ6IJ29BJ;G<CAGJ05FID3HEIF
BG?CEAC4J,!*J(7EI?>[email protected]=:=J-G7BGDCJ%ID3IF
!<[email protected]:@J;IDIJA0FA=D3=;=JA=8IDEIDIDJ(7
)=D<G;CDAGJ$IAI&.J%HFH7H>3HEHBJ6IJHAIFEHB
I?BHDEH5HDI.J/IFJ<[email protected]@J1H:HJ:@J<CEJAGJ:=<=B
086IFH<EIJ/G8CFEGDACBEGFCDCJ6IJ:HF:HFHDAIDJ:G7GFCECJH7
GAG>EGFCJ6IJGBGAI>H;<IDEIFHJ05FID3HEIFEI
:@[email protected][email protected]@BEGFCDCJ;0<EIAH4J,G=J(7EI?>[email protected]=:=J-G7BGDC
%ID3IFJ!<[email protected]:H8J=EBI>H8HDJIDJ=;?J;I6H<IAIJ9E>G;C
H2HDJ2GEC7GDJ1ID2EIFJ?9"[email protected]@[email protected]<@84J*EBI>H8AIJ/G<G?EGFC
/I"J:HFJH7EI?>[email protected]@[email protected]:HF:HFHDAIDJ?GDCD>C7
IB9D9>H;?.J;9;<GEJ6IJAH5IF
2I6FIEIFAIJ29BJ:HE1HEHJGBGAI>HBJ;I'
6H<I;HJIDJ=;?JAIFI3IAIJ9EGDJ:=<=BEIFH>H8HJ/IFJ<CE
*DH6IF;H?I>H8IJAG6I?JIAH<[email protected]?H>H8IJH3G:I?
IAIFIBJ:[email protected]<9FEGF4J
-HE1HEIFHDHJ6IJ?I3F=:IEIFHDHJIDJH<HJ:HFJ7IBHEAIJ:H8EIFEI
"G<EG7C<9FEGF4J-H8EIFAIJ:@J?I3F=:IEIFAIDJG8JAGJ9E;GJ&G<'
AGJ;G5EG<G:HEH<9F;GB.J/G<G?C>C8GJ:HFJGF?CJAG/GJ;G5EG>C7
[email protected]<[email protected],G>@BBGEIJ*DH6IF;H?I;HJIB?0F=>=8=D.
AIBGDEGFC>C8CDJ6IJ?=>J05FI?H>J=<IEIFH>H8HDJ:=<=B
AI;?I5HJHEIJ2GEC7>GEGFC>C8J?=>J/C8CJHEIJ;=F=<9F4J#GAI3I
H7EI?>IJAI5HEJ?=>J;9;<GEJI?BHDEHBEIFAIJ:@[email protected]:H8
1ID2EIFJ/G<G?CJ<GBCDAGDJ?GDC>G<GJ2GEC7C<[email protected]%IEHDID
D9B?GAGJ/IFJ<CEJ2C?G>C8CJ:HFG8JAG/GJ<@BGFC<GJ2IBH<[email protected]
6IJ1IEI3IB?IJ:@J=DH6IF;H?I>H8AIJ<IFEHJ?GDCD>C7
BH7HEIFHDJ<GDCDAG.J<G:GD3CJAG6I?EHEIFH>H8JAIJ9EG3GB4J-H8
[email protected]:HE1H<IJG2C8J6IJ:@J:HE1HJ:HFHBH>HJAIJ;H8
AI5IFEHJ:=<=BEIFH>H8AIDJGEG3G5C84J+G?CEC>CDC8J:H8EIFH
[email protected]>C7?CF4J$I"[email protected]=:=>J6IJ=DH6IF;H?IEH
05FID3HEIFJGACDGJ?I7IBB=FEIFH>HJ;@[email protected]<[email protected]>4J
,G>@BBGEIJ(7EI?>[email protected]=:=>=8=DJ:G7JAI;?IB2HEIFH
9EGDJ#GACBJ%[email protected]:@J0DI?H>[email protected]@[email protected]#G<CDJB'
?G<J IF;HDJHEIJ( J-G7BGDJIBHEHJ6IJ)IDH8EH
(/FG3G?2CEGFJ-G7BGDCJ#G<CDJ#=EI<>GDJ+93G;IF?I
?I7IBB=FJI?>I>H8J1IFIBHF4J-=<=BJ:HFJ086IFHEHJHEIJ:H8
1ID2EIFHDJ<GDCDAGJ9EGDJ?=>J?IAGFHB2HEIFH>H8IJAIJG<FC
G<FCJ?I7IBB=FEIFH>H8HJHEI?H<[email protected]@E="EIFH
?GFG&CDAGDJ<CEJH2HDAIJ29BJ;G<CAGJI?BHDEH5HD
A=8IDEIDAH5HDHJ:IEHF?IDJ,G>@BBGEIJ*DH6IF;H?I;HJIB'
?0F=J,F9&4J)F4J$=;I<HDJ-G53C.J(7EI?>[email protected]=:=J/IFJ<CE
H7JA=D<G;CDCDJ=;?JA=8I<J<0DI?H3HEIFHDHJ:H8H>EI
:@[email protected][email protected]@<9F4J5FID3HEIFH>H8.J:@JBH7HEIFHDJ:G7GFC
/HBG<IEIFHDHJAHDEH<9F.J>IFGBJI??HBEIFHDHJ;[email protected]<9FJ6I
BGFH<IFJ/IAI&EIFHDAIJ0DI>EHJ:HE1HEIFJIEAIJI?>[email protected]<9F'
EGF4J%IEIDIB;IEJ/GEIJ1IEIDJ:@[email protected]@DJ<CEEGF
;=FI3I5HDIJHDGDC<[email protected]>JAIAH4
[email protected]>GEGFCDCDJGFACDAGDJ;@[email protected]>EGFGJ1I2HEAH4
9FAJ?9;GDJ%IDIEJ =A=F=J$G<AGFJIDH1=D.J(;?GD:@E
[email protected];HDI;;J#3/99EJ)HFIB?0F=J#IEH>J%I2H?.J!B2GJ$9EAHD1
0DI?H>[email protected]@[email protected]*<I;HJF9EJ!B2G.J$GFGFAJ*DH6IF'
;H?I;HJ(EIFHJHAIFEHBJ+CAI>EHJ!BGAI>HBJ*<I;[email protected];FI?
0>IF?J6IJ,G>@BBGEIJ*DH6IF;H?I;HJ5FI?H>J*<I;H
,F9&4J)F4J#I:G/G?J-G<FGBJ+0BJ;@[email protected]>EGFCDC
1IF2IBEI7?HFAHEIF444J5FID3HEIFHDJ:=<=BJHE1HJ10;?IFAH5H
B9D&IFGD;?GJBG?CEC>J:IE1I;HDHDJ<GDCJ;CFGJ;?G
:[email protected]@EGFCJAGJBG:@EJIAHEAH4
)IDH8EHJGEHJGFAC>3C;CJF9EJ=FB>IDJ6IJ,G'
>@BBGEIJ*DH6IF;H?I;HJIB?0F=J,F9&4J)F4J$=;I<HDJ-G53C
?GFG&[email protected]>G3CEGFGJ6IJI?BHDEH5HJAI;?IBEI<[email protected]'
[email protected]>[email protected]@[email protected]"EGBI?J?GBAH>JIAHEAH4J,G=J(7EI?>I
[email protected]=:[email protected]@[email protected]/[email protected];GE
:G7BGDEC5CJ10FI6HDAIJ:@[email protected] @[email protected]@8GJAG.J,G=
(7EI?>[email protected]=:=J-G7BGDCJ%ID3IFJ!<[email protected]?GFG&CDAGD
"[email protected]
,G=J(7EI?>[email protected]=:[email protected];GEJ:G7BGDCJ @[email protected]@8AG
:@J"EGBI?HJH7EI?>[email protected]=:=>=8=DJ:G7EGD1C3CDAGD
H?H:GFIDJI>IBJ6IFIDJ?=>JAI5IFEHJGFBGAG7EGFC>JGACDG
GEC<[email protected]>[email protected]=<[email protected]>[email protected]:HFJH7IJH>8G
G?>C7C8J6IJ:H8AIDJ;9DFGJ:G<FG5CJAI6HFJGEGDEGFCDJ:H8AID
AG/GJ/I<I3GDECJ:@JH7IJ;GFCEAC5CDCJ10FA=B2IJ>@[email protected]@<'
[email protected]$I"HDH8IJ?I7IBB=FEIFH>H8HJ;@[email protected]<[email protected]>444
$
15
17 Aralık
Şubat 2014
2013 Pazartesi
Perşembe
$ ""$! $
"#$#!"!"!#$!#
7ZGYJYRYX\SMXNJNV[X\UYVZ\UZ\P[XOTR[OT\S[ETXTVR[I
LYW\UNWNRHHH\A.[QLN[QATX\BX?Z\A;[OTXA[C\JYRUY\UZ\A.<
ZUP[AP[\UBXKJRKJ\MVR[OT\LNXNX\OMRNQ\LYW\BWXZGY
UZGYV\RY1
7YVUZSY\UZGYJYRZ\UZ\[P[S\NPUNWR[P[\E[VTJTWSZXC\LN
OTW[U[\ZOSY\YVZ\PZXYPY\LYWLYWYXZ\S[WTJQTWT>C\FKVKXE\UNWN<
R[\UKJRZSQZX\S[ETXR[VTPTIH\A9P\RZDQ[LTA\@ZP[\A;[L<
T\9VY)XYX\LKPKS\S[>TOTA\FYLY\Q[RV[R[V[W\P[>R[SC\LN\UN<
WNRV[W[\BWXZS\MV[LYVYWH\*OSY\UYVUZ\LN\FYLY\UYV\D[Q[V[WT
YEYX\A[[:<T\QZVY:A\S[@W[RT\SNVV[XTVTWUTHHH\;YW\UZ
S[@W[RV[WT\P[XVTJ\SNVV[XR[S\UNWNRN\@[WUTWHHH\.ZOZV[
NI[SQ[X\YIVZUYGYXYI\@Z\SYJYOZV\Q[XTJTSVTGTXTI\MVR[P[X\LYW
SYJYUZX\OBI\ZUYVUYGYXUZ\A,XN\J[DOZX\Q[XTPMWNRA\UYP<
ZWZS\A/ORZXA\SZVYRZOYXYX\PZWYXZ\A[DOZXAY
SNVV[XTWO[XTIC\MXN\Q[XTR[UTGTXTIT\[XV[QR[S\YOQZWSZX
FKVKXE\UNWNR[\UKJZWOYXYIH\
2ZJWY:\ZQRZS\
+TVV[W\BX?Z\R[QL[[?TVTS\P[>[WSZXC\L[OTV[X\S[WQMXV[WT
@Z\S[GTQV[WT\ZVVZWYPVZ\S[QV[P[W[S\ZRZS<PMGNX\LYW
E[VTJR[\YVZ\P[J[RV[WTXT\OKWUKWZX\LYW\FWN>\MR[X
@[Q[XU[J\@[WUT\4[G[VMGVN)XU[HHH\;YW\FKX\MXV[WTX
OMWNXV[WTXT\UYXVZRZS\YEYX\EZWYL[JTXT\QZVZ:MXV[
[W[UTGTRU[\@Z\L[X[\FZVRZOYXY\WY?[\ZQQYGYRUZ\A0ZRZX
QZJWY:\ZUZWYRA\UYPZWZS\[email protected][>\@ZWRYJQY\L[X[H\;NFKX
BXZRVY\LYW\SMXNGN\A.YSWM:MX[\QZJWY:\ZUZ?ZSVZWA\UYPZ
O[DXZPZ\U[@ZQ\ZUZX\ONXN?NV[WT\UYXVZWSZXC\DZ>\M
EZWYL[JTXT\D[QTWVTPMWNRH
7YVYX\LYW\UZ\OMOPM<>MVYQYS\MWQ[RU[SY\UZGYJYRZ\@ZP[
SMXMXSQKWZ\[P[S\NPUNW[W[S\UZGYJRZOY\UNWNRN\@[WHHH
!!
!!
;N\O[UZ\LYIYR\YEYX\OBI\SMXNON\UZGYVHHH\KSQZVZWY\YVZ
FZWEZSVZWY\YWUZVZPZX\9RZWYS[VT\OBI\O[X[QETOT\&ZMWFZ
4[WVYXC\LKPKS\S[V[L[VTSV[W\BXKXUZ\P[>QTGT\FBOQZWYVZWUZ
OKWZSVY\LN\UNWNRN\[V[P[\[VTPMWH\4[WVYX)Z\FBWZ\QM>VNRNX
@Z\[email protected]\U[@W[XTJV[WT\S[L[V[JTWSZXC\UYV
PNRNJ[QTV[W[S\FZWEZSVZWUZX\S[ETVTPMWH\
5MR[XUM\@Z\QZWBWYOQ\
'WXZGYX\[WQTS\9RZWYS[)U[\SYROZPZ\A,VUA\P[XY\A/DQY<
P[WA\UZXYVRYPMWHHH
;NXNX\PZWYXZ\A3ZXYMW\?YQYIZXA\P[XY\A5TUZRVY
@[Q[XU[JA\UZXYVYPMWH\7[D[\U[\BQZOY\YDQYP[WV[WTX\A9VQTX
PTVV[WAT\&MVUZX\PZ[WO\P[J[UTSV[WT\:[V[X\OBPVZXYPMWH
A3[S[QA\SZVYRZOY\XZWZUZPOZ\OBIVKSVZWUZX\ETSQT\@Z
LNXNX\PZWYXZ\A'IKWVKA\SZVYRZOY\YS[RZ\ZUYVUYH\
4[WVYX\OYP[O[V\MWQ[R[\UYVYX\NP[WV[XR[OT\UNWNRNXN
U[C\A.ZOZV[\ZVY\OYV[DVT\ZPVZR?YVZW\/OW[YV)VY\YOZVZW\LNXV[W[
)5MR[XUM)C\(YVYOQYXVY\YOZVZW\LNXV[W[\)2ZWBWYOQA)\UZXYVYP<
MWA\UYPZWZS\BWXZSVYPMWHHH\
;NXNX\FYLY\A5[LTIVTSA\U[\4MXOQY>[QYMX\[WQTS\I[<
R[X\A[R[X\FBWKVZX\UKIZXOYIVYSA\P[XY\A,??[OYMX[V\YW<
WZFNV[WYQPA\MVRNJH
5TO[?[OT\OMWNXNRNI\O[UZ?Z\,OR[XVT\2KWSEZOY)XY
LYVY>\LYVRZRZRYIUZX\S[PX[SV[XRTPMWHHH
'WXZGYX\,OR[XVT\2KWSEZOY)XYX\A*[email protected]:ANXNX\P<
ZWYXY\A;YVYWSYJYAXYX\[VR[OT\@ZP[\A.KU[:[[A\PZWYXZ
A3[@NXR[A\UZXYVRZOYC\A2[PP[WZAXYX\AE[SAC
A.KOZVVZOAYX\A#EFZXA\MVR[OT\@ZP[\A2ZJSYV[Q<T\*O[OYPZ
5[XNXNAXNX\A9X[P[O[AP[\UBXKJRZOY\DYE\UZ\SBQK
UZGYVHHH\9R[\ZGZW\A9SV<T\OZVYRAY\SNWUNGNXNI\?KRVZUZ
XYQZVYS\OT:[QT\MV[W[S\UZGYV\UZ\:YYV\MV[W[S\SNVV[XTPMWO[XTIC
UNWNR\LYW[I\S[WTJTPMWH\
9SO[X\RZOZVZOY\
0[XY\DZW\JZPY\LYVUYGYXY\YUUY[\ZUZX\/XFYVYI\[VL[P[
A(W[XOTI?[\LYVYPMW\RNONXA\UYPZ\OMWUNSV[WTXU[
A(W[XOTI?[\LYVRYPMWNR\[R[\[SO[XTR\EMS\YPYA\UYPZ\?Z<
@[>\@ZWRYJ\P[HHH\;YIUZ\YOZ\2KWSEZ\LYVY>\UZ\[SO[XV[WT
LMINS\MV[X\O>YSZWVZW\LYVZ\@[WH\'WXZGYX\A/S[RZQAYX
A[AOTXT\YX?ZVQZWZS\QZV[::NI\ZUZXVZWZ\OTS\W[OQV[RTPMW
RNONXNI1
0YE\RZW[S\ZQQYXYI\RY1\;[VSMXC\V[RL[C\O[VMXC\@YVV[C
>[XNWC\QZVZ:MXC\SWZUYC\S[X[VC\QZVFW[:C\[email protected][W\:[V[X
,OR[XVT?[\SBSZXVY\SZVYRZVZW\RY\[?[L[1\A,QMRMLYVA\P<
ZWYXZ\A5ZXUY<FYUZWA\UZOZPUYS\JM:BWOKI\[W[EV[W\U[\S[><
O[R[\FYWZW\RYPUY1
;YW\UTJ\UY>VMR[QTRTI\P[L[X?T\LYW\KVSZPY\IYP[WZQ\ZUZX
2KWS\F[IZQZ?YVZWZ\SZXUYOYXY\A.[OV[D[QFKI[WA\MV[W[S
Q[XTQQTGTXU[C\LYW\RZOVZSQ[JTRTI\[U[RTX\[UTXTX\A.[OV[<
D[QA\OMP[UTXTX\U[\A&KI[WA\MVUNGNXN\O[XRTJQTH\9U[R[
A3[PTX\R[OV[D[QA\UYPZ\DYQ[>\ZUYX?Z\UZC\OTST\LYW\SK:KW
PYPY>C\J[JTWRTJQTHHH\\
!!
!!
!$"##
"#!"#
;KQEZ\FBWKJRZVZWY\XZUZXYPVZ\.Z?VYO\D[WZSZQVYPUYH
5TVTEU[WMGVNC\SMXNJR[OTXU[\>MVZRYSEY\LYW\UYVY\QZW<
?YD\ZUYX?Z\MWQ[R\D[WZSZQVZXUYH
;[JL[S[X=[C\6#IZWYXYIUZSY\OYP[OY\@ZO[PZQY
S[VUTWTX8\UYPZ\OZOVZXUY\5ZR[V\5TVTEU[WMGVNH\
YRUY\64[R=U[X\[email protected]\MQNWNPMWO[X\L[JS[OTXTX
?[RTX[\Q[J\[QR[P[?[SOTXH\;YWY\UZ\ETS[W\65ZR[V\;ZPC
S[OZQ\@ZO[PZQYXUZX\SNWQNV8\UZWH
;[PS[V=TX\S[OZQ\U[WLZOYPVZ\Q[O:YPZ\ZUYVRZOY\XMWR[V
LYW\JZP\RYPUY1\;[PS[V=T\Q[O:YPZ\ZQRZS\YEYX\S[OZQ
UKGRZOYXZ\L[O[X\YW[UZ\FZQYWUY\5ZR[V
5TVTEU[WMGVN=XNH
4NRDNWL[JS[XT\[U[PTXT\LZVYWVZRZUZXC\LZVZUYPZ
L[JS[X\[U[PV[WTX[\S[U[W\[V\FKVKR\@ZW\FKVKR\LYWVYSQZ
LZVYWVZPY>C\40-=PY\MWQ[SV[J[\PBXZQYPMWV[WH
7[WLZ\UZXYVYX?Z\40-=XYX\SZRYSVZWY\OTIVTPMWH\40[WQT\[OSZW\ZJYQQYW\U[WLZ\:MWRKVK\UKXP[\KIZWYXUZ\O[UZ?Z
LYIYR\KVSZRYIUZ\@[WUTH\2KWSYPZ=UZ\U[WLZ
P[>QTW[R[PTX?[\.TOTW=[\S[U[W\SMJN>C\3YOY=PY\QZLWYS\ZQ<
QYVZWH\5[XVT\U[WLZXYX\YVS\FKXVZWYXUZ\3YOY=PY\IYP[WZQ\ZU<
ZWZS\SNQV[P[XV[WU[X\LYWY\40-\&ZXZV\;[JS[X
P[WUTR?TOT\([WNS\MGMGVN=PUNH
5ZR[V\5TVTEU[WMGVN\U[\OYP[OY\RKSQZOZL[QTXTX
FZWZGYXY\PZWYXZ\FZQYWUYH\.TOTW=U[SY\U[WLZ\KIZWYXUZX
YSQYU[WT\ZVZJQYWRZPZ\S[VSTJQTH
;N\40-\XZ\RZXZR\LYW\>[WQYH\+[\*OZU=YX\[WS[OTXU[
UNWNWC\P[\U[\3YOY=PY\O[@NXNWH\\3BI\SMXNON\UYSQ[QBWVZW
@Z\U[WLZ\MVNX?[\S[X\EZSYPMW\[XV[JTV[XH
;KQEZ\FBWKJRZVZWYXY\YIVYPMWUNS\[R[\LYW\P[XU[X\U[
EBIKR\OKWZ?YPVZ\YVFYVY\FZVYJRZVZWY\Q[SY>\ZUYPMWUNSH\
0ZVZ\DZVZ\07-\*J\;[JS[XT\3ZV[D[QQYX\7ZRYWQ[J=TXC
63MS[G[\ETS[WTIC\FZWZSYWOZ\STP[RZQY\SM>[WTWTI8\OBI<
VZWYXUZX\OMXW[\DZW\OBIC\DZW\[UTRC\DZW\[ETSV[R[\[PWT
LYW\BXZR\S[I[XRTJQTH
3ZV[D[QQYX\7ZRYWQ[JC\5ML[XY=PY\L[D[XZ\ZUZWZS
5KWQVZWY\OMS[G[\ETSR[P[\U[@ZQ\ZQRYJQYH\\< \*SYR
MV[PV[WTXU[\%\SYJY\@[DJY?Z\S[QVZUYVUYH\7ZRYWQ[JC\U[D[
OMXW[C\63MS[G[\ETSR[\E[GWTOT\P[>[WSZX\MV[?[SV[WT\DYE
BXFBWZRZUYS8\UZRYJQYH
;N\KVSZUZ\OMS[SV[WTX\S[XVT\LYW\FZERYJY\@[WH
7ZRYWQ[J\U[C\8&BWKXZX\M\SYC\LN\QKW\UNWNRV[WU[\RZOZ<
VZPY\L[JS[\LYW\Q[W[:[\EZSRZS\YOQZPZX\SMXQWMVVK\P[\U[
SMXQWMVOKI\FKEVZW\[email protected]\FYWZLYVYPMW8\UYPZ\LNX[
UYSS[Q\EZSYPMWUNH\-ZSY\XZ\MVUN1\%\YXO[XTRTI\BVKRKC
EBIKR\OKWZ?YXYX\QZDVYSZPZ\FYWRZOY\OMS[GTX\XZ\[XV[R[
FZVUYGYXY\LYIZ\BGWZQRZUY\RY1
[email protected]\;[DEZVY\OMS[S\UYPZ\[GITXT\[E[?[S\MVO[\LYI
MX[\ \BX?ZOY\O[G<OMV\E[QTJR[V[WTXT\D[QTWV[QRTPMW
RNPNI1\\0[SSTXT\QZOVYR\ZQRZS\FZWZSYW\SYC\;[DEZVYC
OMS[S\SMXNONXU[\L[OYWZQVY\D[WZSZQ\ZUYPMWH
YRUYPZ\S[U[W\[S[X\S[X\PZQRZUY\RY\SY\5KWQ\FZXE<
VZWYXY\D[V[\OMS[G[\E[GTWTPMWNIH
*:ZXUYR\OMS[SQ[\DZW\I[R[X\JYUUZQ\MVR[IRTJ1
7MGWNH\9R[\OYI\MXN\FYUYX\BX?Z\7YP[WL[STW=U[
L[JT\Q[JV[\ZIYVZWZSC\[email protected][=U[\ZXOZOYXUZX
SNWJNXV[X[W[SC\7YP[WL[STW=U[\S[WTOTXTX\P[XTXU[\YX:[I
ZUYVZWZS\BVUKWKVZX\YXO[XV[WTRTI[\[XV[QTXH
'?[V[X=TX\ \*SYR\Q[WYDYXUZ\ZV\P[ITOTPV[\FBXUZWUYGY
RZO[U[C\8ZDYW\MV[PV[WTXTX\BXKXK\[VR[S\YEYX
DKSKRZQVZ\QZR[O[\FZERZXYI\D[P[QYPZQ\[WI\ZQRZSQZUYWH
9SOY\D[VUZ\BXK\S[QVY[R[\[ETS\>[email protected][OPMX[\PMV
[ERTJ\MV[?[GTI8\UYPZ\NP[WR[\FZWZGYXY\XYPZ\UNPUN1\
3ZV[D[QQYX\7ZRYWQ[J=TXC\UZGYV\RYPUY\< \*SYR
MV[PV[WTXU[X\OMXW[\P[J[X[XV[WT\BXFBWZRZUYSVZWYXY\Y<
:[UZ\ZUZXH\
,\I[R[X\LYI\D[XFY\3ZV[D[QQYX\7ZRYWQ[J=[
YX[X[?[GTI1
2KWSYPZVYVYS\S[R>[XP[OT\P[>[XC\< \*SYR
MV[PV[WTXU[X\OMXW[\BIZVZJQYWYUZ\LNVNX[X\3ZV[D[QQYX
7ZRYWQ[J=[\RT\PMSO[\%\YXO[XTX\BVKRKXZ\W[GRZX\D[<
V[\OMS[SV[W[\ETSR[\E[GWTOT\P[>[X\3ZV[D[QQYX
7ZRYWQ[J=[\RT1\
$BIKRZ\YX[X[XV[WTX\3ZV[D[QQYX\7ZRYWQ[J=Q[X
BIZVZJQYWY\P[>R[OTXT\YOQZRZVZWY\FZWZWSZXC\83ZV[D[QQYX
7ZRYWQ[J=T\PZUYWRZPYI8\S[R>[XP[OT\L[JV[QQTV[WH
,\I[R[X\LYI\UZ\EBIKR\OKWZ?YXY\PZUYWRZPYIH
$BIKR\OKWZ?YXYX\ZX\BXZRVY\RZS[XYIR[OTXT\07DZPZQYXYX\EBIKR\OKWZ?YXUZX\OMWNRVN\;[JL[S[X
+[WUTR?TOT\+[VETX\9SUMG[X\YVZ\FBWKJRZOY
MVNJQNWNPMWH
!# $ $
A(N[Q[@XY\P[\.,3397=O[8\L[JVTGTXT\SMPRNJ\3ZWU[W
2NWFNQ\0[LZWQKWS=QZSY\P[ITOTX[H
;ZX\UZ\6(N[Q[@XY\LYW\SYJYUZX\IYP[UZ\LYW\YOQYDL[WY\MU[S
MV[LYVYW8\UZUYR\5[X[V\"!=QZSY\>WMFW[RU[H
9?[L[\.&5=U[\6ZF[V\FBWKXKRVK\YVVZF[V\MU[S8
Q[XTRV[R[OTXT\P[>T>C\6-[W[VZV\+[>T8PT\QZDUYQ
UZGZWVZXUYWRZOY\YEYXUZ\FBWZX\[email protected]\S[WJT\S[WJTP[
LNVNXUNGN\@[ST[PT\LKQKXKPVZ\QZJDYO\ZUZLYVUY\RY1
4NRDNWL[JS[XT\*WUMG[XC\MWQ[U[\6&KXZPUZSY\[email protected]<
VZWY\KVSZXYX\R[J[\MV[W[S\SNVV[XUTGT8\P[>TU[X\OBI\ZUYPMWH
65NQNP[\LMINS\>[W[\[QT>\YOQZUYGY\RKIYGY\E[VUTWUTGT\FYLY
L[IZX\[X[\RND[VZ:ZQYXC\L[IZX\QZWBW\BWFKQKXKX\FBVFZOYXUZ
OYP[OZQ\P[>[X\>[WQY8XYX\YJYXZ\P[W[P[XC\D[QQ[\6:[YVY\RZEDNV
?YX[PZQVZWZ\S[WTJ[X\LYW\P[>T8U[X\OBI\ZUYPMWH\6/XVZWYXZ
FYWUYSC\FYWZ?ZGYI8\UYPMWH
%<"\9W[VTS=TX\M>ZW[OPMXNXNX\PTVUBXKRKXZ\FZVYP<
MWNIH\3[UZ?Z\ET>V[S\FBIVZ\LYVZ\L[STVUTGTXU[\60ZWD[XFY
LYW\?ZR[[Q8QZX\OBI\ZUYVRZUYGYXY\UKXP[\<\[VZR\YUW[S\ZUYP<
MW\[OVTXU[H;YW\[W[\LZXC\69X[\[X[\RND[VZ:ZQ8\MV[W[S\OBI
ZQQYR\LN\+[>TU[XH\.KIYS\SNQNONX[\>[W[\[Q[X\@Z\RZR<
VZSZQQZ\S[OTWF[\OZX:MXYVZWY\ZOQYWZX\LYWYVZWY\@[W\[R[C
FZWEZSQZX\MW[U[\BIXZ\MV[X\SYRC\XZOXZ\MV[X\SYRC\P[\U[
PTSTVR[S\YOQZXZX\DZUZ:Z\S[WJT\LYW\FZEY?Y\YJLYWVYGY\RY\OBI
SMXNONC\Q[WQTJTV[LYVYWH4[RY[=XTX\LZVVY\LYW\FKE\SNVV[XUTGT
[ETSH!\PTVVTS\FZERYJYXUZ\RZPU[X\MSNR[\FZVZXZGY\LN<
VNXR[P[X\LYW\P[>TXTX\FZ?Z\P[WTOT\6+YGYQOZXYI\FZVYX8
E[GWTV[WTPV[\RYQYXF\P[>[W\D[VZ\FZVRYJ\MVR[OT\FZWEZSQZX
LYW\FKE\SNVV[XTRT\SMXOZ>QYXY\[email protected]\OMSQNGN\FZWEZGYXY
YEYXUZ\L[WTXUTWTPMWH4[RY[XTX\NVNOV[W[W[OT\LMPNQN\@[WC\LZV<
VY\SYH\Z\LN\NVNOV[W[W[OT\LMPNQV[C\2KWSYPZ=UZSY\RK?[UZVZ<
OYXZ\RKDYRR[Q\O[GVTPMWH;N\YVYJSYVZWYX\XZ\S[U[W\OMWNXVN
MVUNGNXNC\U[D[\BX?Z\6VNOV[W[W[OT\LMPNQ8\L[JVTSVT
!
!
P[ITRU[\Y:[UZ\ZQRYJQYRH62KWSYPZC\4[RY[=PT\UMGWN
[XV[R[PT\L[J[WR[VTUTWH;[X[\FBWZ\4[RY[\U[\SZXUY\SZXUY<
XY\UMGWN\[XV[R[PT\@Z\UZGZWVZXUYWRZPY\L[J[WR[VTUTWH
;N\[email protected]\Q[DVYV\ZUYVRZOY\FZWZSZX\BXZRVY\LYW\DNONO
64[RY[=XTX\NVNOV[W[W[OT\XYQZVYGY8UYWH
;NC\BX?ZVYSVZ\4[RY[\VYUZWVYGYXYX\SZXUY\KVSZOY\UTJTXU[
@Z\9RZWYS[\FYLY\SKWZOZV\LYW\FK?KX\LKXPZOYXUZ\L[WTXTPMW
MVR[SQ[X\S[PX[SV[XR[SQ[UTWH;N\YVYJSY\R[ONRC\P[XY\DZW<
D[XFY\LYW\>MVYQYS\L[F[U[X\[WTXRTJ\LYW\XYQZVYSQZ
RYUYW19RZWYS[C\ZGYQYR\@OH\FYLY\YVYJSYVZWVZ\L[JS[?[
NVNOV[W[W[OT\QZR[OV[WT\MV[X\LYW\D[WZSZQVZ\YVYJSYPY\OTW:
L[L[OT\D[PWTX[\PKWKQZX\LYW\KVSZ\RYUYW1
,WQ[UMGN\FYLYC\9RZWYS[=XTX\ZX\D[OO[O\>MVYQYS[V[W
KWZQQYGY\LYW\?MGW[:P[U[C\2KWSYPZ\FYLY\9RZWYS[\YEYX\D[P[QY
BXZR\Q[JTP[X\LYW\KVSZUZC\KE\UBXZRUYW\[email protected]\MV[XC
P[STX\FZVZ?ZSQZ\OKWZ?ZGY\[email protected]@ZQVZ\RNDQZRZV\LNVNX[X\LYW
OYP[OY\YSQYU[WV[\UZWYX\EZVYJSY\P[J[P[X\LYW\D[WZSZQ\SMXNONX<
U[\DZWD[XFY\LYW\>MVYQYS[\FZVYJQYWRZRYJ\MV[LYVYW\RY1
;NW[U[\[SV[\FZVZX\LYW\OMWN\U[\JNUNW\9RZWYS[\FYLY\LYW
KVSZC\2KWSYPZ\BWXZGYXUZ\XZQ\MV[W[S\MWQ[P[\ETS[XC\ZGYQYR
P[QTWTRT\NINX\@[UZUZ\[email protected]\LKXPZOYXUZ\LYW\P[>TV[XR[PT
DZUZ:VZPZX\LYW\D[WZSZQYXC\LKQKX\UKXP[P[\P[PTVRTJ\ZGYQYR
:[[VYPZQVZWYXY\YOQZW\SNJSN\LMPNQN\YVZC\YOQZW\SZXUY\ETS[WTX[
SNVV[XR[\DZO[LT\YVZ\FBWRZIUZX\FZVZLYVYW\RY1
;ZXIZWY\LYW\D[OO[OYPZQC\9RZWYS[=U[C\;[JS[XVTS\KI<
ZWYXUZ\LYVZ\UZWYX\XK:NIN\LNVNX[X\@Z\/OW[YV\UMV[PTOTPV[
,WQ[UMGN=U[SY\DZW\FZVYJRZPY\P[STXU[X\YIVZPZXC\LN\[W[U[
/OW[YV=YX\(YVYOQYX=UZSY\INVRK\OZLZLYPVZ\ZX\XZQ\QZ>SYPY\SMP<
[X\2[PPY>\*WUMG[X=[\S[WJT\Q[@WT\LYVYXZX\+[DNUY\VMLYOYXYX
P[\U[\LZPXZVRYVZV\OYPMXYIR\PYXZ\2[PPY>\*WUMG[X=V[
S[@F[P[\QNQNJ[X\4[RY[=P[\PBXZVYS\LYW\>MVYQYS[OTXTX
MVR[R[OT\RKRSKX\RK1/VFYXE\LYW\UNWNRC\4[RY[=XTX\9S
-[WQY\YSQYU[WT\YVZ\ZX\EMS\WZOQVZJQYGY\[V[XTX\UTJ\>MVYQYS[\[V[XT
MVR[OTUTWH\+YXZ\YVFYXE\LYW\UNWNRC\4[RY[=XTX\UTJ\>MVYQYS[<
U[\ZX\EMS\WZOQVZJQYGY\[V[XTXC\9RZWYS[=XTX\@Z\/OW[YV=YX\ZX
UNP[WVT\MVUNGN\[V[X\MV[W[S\/W[X=V[C\/OW[YV=VZ\YVYJSYVZW\[V[XT
MVR[OTUTWH8\\9GNOQMO\"%!
6(N[Q[@XY\D[UYOZOY8C\[OVTXU[\4[RY[XTX\FK?K\[UTX[\LYW
YUUY[XTX\FBOQZWFZOYUYWH\Z\UZXYPMW1\6;YW\PTVU[X\LN\P[X[
RK?[UZVZ\ZUYPMWONXNI\[R[\LYI\D[V[\OYIYX\STV?[V
U[R[WV[WTXTIU[\UMV[JTPMWNI\@Z\L[JL[S[X
P[WUTR?TV[WTXTITX\D[LZWYXYX\MVR[UTGT\JZPY\LYVYPMWNIH8\;N
YUUY[\FZWEZS\@ZP[\UZGYVC\[R[\LYW\FKE\@ZDRYXY
OZOVZXUYWUYGY\[ETSH\/SQYU[W\S[UWMV[WTXTX\LN\FKE\FBOQZWYOYX<
UZX\60[JD[JY\[VFT8OTX[\@[WR[OT\P[UTWF[X[?[S\LYW\UNWNR
RN1
,WQ[U[\L[IZX\[X[\RND[VZ:ZQVZC\L[IZX\07-\YVZC\L[IZX
9RZWYS[\<\/OW[YV\YVZC\L[IZX\9;\YVZ\YJLYWVYGY\P[>[W[S\@Z\DZW
JZPUZ\YVSZOZV\LMPNQQ[\60KSKRZQY\DZUZ:\[V[W[S8\LNXN\P[<
>[WSZX\2KWSYPZ=PY\@NWR[S\FYLY\LYW\ZXUYJZPY\[OV[\UYSS[QZ
[VR[P[W[S\RK?[UZVZ\PKWKQZX\LYW\D[WZSZQ\@[WH\/VFYXE\LYW
UNWNRV[\S[WJT\S[WJTP[\2KWSYPZH\2[L[XU[\67YXY\[V[S[8PT
RK?[UZVZXYX\LYW\LMPNQN\MV[W[S\OKWUKWRZSQZ\TOW[W\ZUZXC
UTJ[WTU[\/OV[R=V[\OMX\UZWZ?Z\RZO[:ZVY\[V[XV[WV[\LYWVYSQZ\YJ
QNQ[X\4[RY[\U[\YVFYXE\LYW\OKWZ?YX\YEYXUZH\2KWSYPZ\FZWEZS<
QZX\EMS\BXZRVY\LYW\QZ?WKLZ\P[JTPMWH\;[S[VTR\XZWZPZ
@[W[?[GTI1\
9X?[S\07-=VYVZWYX\[XV[R[UTGT\LYW\JZP\@[WH\+[VETX
9SUMG[X\:[WSVT\LYW\[email protected]\[U[RTH\
$BIKR\OKWZ?YXYX\YVS\FKXKXUZX\YQYL[WZX
RZS[XYIR[XTX\YEYXUZ\MV[X\@Z\EMS\MVNRVN\S[QSTV[W\P[<
>[X\LYW\YOYRH\
9R[\[PXT\I[R[XU[C\LN\OKWZEVZWYX\S[WJTVTSVT
[email protected]\U[P[VT\MV[W[S\PKWKPZLYVZ?ZGYXY\LYVZX\LYW\YXO[XH
07-=VYVZW\LN\JZSYVUZ\D[WZSZQ\ZQQYSVZWY\Q[SQYWUZ\+[VETX
9SUMG[X\SZXUYVZWYPVZ\FBWKJRZPZ\[email protected][R\ZUZW\RYC\MX<
U[X\ZRYX\UZGYVYRH\
"!\O[[Q\BX?Z\OKWZE\YPY\YVZWVYPMWC\LYW\MP[V[R[\PMSH
"!\O[[Q\OMXW[\IZDYW\IZRLZWZS\[ETSV[R[H\%\FKXUZ\XZ
UZGYJQY1\\
;N\[W[U[\EBIKR\[UTX[\9XS[W[=U[\MVNRONI\LYW\D[<
@[\UMV[JTWSZXC\5[XUYV=UZX\P[XOTP[XV[W\M\PBXUZ
UZGYVUYH\2[R\QZWOYXZ\MVNRVNPUNH\5[XUYV\EBIKR
Q[OV[GTX[\UZOQZS\@ZWYWSZX\DZW\I[R[X\SY\FYLY\PZXY
J[WQV[W\ZSVZUYH\9R[\I[QZX\FBWKJRZ\UZUYGYXYI\LBPVZ\LYW
JZPH\
;YW\XMSQ[XTX\[VQTXT\EMS\S[VTX\EYIFYVZWVZ\EYIRZS\YO<
QYPMWNRH\#IZWYXUZ\E[VTJTV[X\DKSKRZQYX\Q[OV[GTH
'?[V[X=TX\U[\LYW\Q[OV[GT\@[WUTH\#IZWYXUZ\E[VTJTVUTH\Z
DKSKRZQYX\6$BIKR\Q[OV[GT8\MWQ[P[\ETSQTH\'?[V[X=TX
Q[OV[GTXT\[ETSV[P[?[GTI\JZSVYXUZSY\P[SV[JTRV[W\UMGWN
UZGYVH\$BIKRZ\DYIRZQ\ZQRZIH\#IZWYXUZ\E[VTJTV[X
;[JL[S[X\+[WUTR?TOT\9SUMG[X\Q[W[:TXU[X\07DZPZQYXZ\@ZWYVZX\Q[OV[S\2[WQTJR[PT\UMGWN\IZRYX\KI<
ZWYXUZ\PKWKQRZSQZ\:[PU[\@[WH
3MX\OBIH\;YI\LN\EBIKR\OKWZ?YXY\SMV[P\LNVR[UTSH
;N\QM>W[SV[W\S[XV[\ONV[XUTSQ[X\OMXW[\EBIKRZ\NV[JQTSH
,\XZUZXVZ\LYW\SZI\U[D[\Y:[UZ\ZUZPYR\SYC\6;YI\UZ
EBIKRK\PZUYWRZPYI8\\
ACİL TELEFONLAR
İtfaye
AKS110
Acil Yardım
Polis İmdat
Elektrik Arıza
Jandarma İmdat
İZSU Su Arıza
Doğalgaz Acil Müdahale
Cenaze Hizmetleri
Sahil Güvenlik
Orman Yangınları
110
110
112
155
186
156
185
187
188
158
177
YANGIN TELEFONLARI
İzmir
Karşıyaka
Kadifekale
Bornova
Bostanlı
Buca
Karabağlar
Çamdibi
Çiğli
Balçova
Evka 4
Evka 1
Gaziemir
Hatay
Narlıdere
Güzelbahçe
110
372 58 74
225 49 99
388 10 03
386 17 86
487 13 61
237 13 07
433 65 59
376 73 23
278 76 02
351 09 04
452 24 77
251 00 44
250 86 40
238 35 97
234 25 34
HASTANE TELEFONLARI
-Devlet HastaneleriAliağa
616 87 87
N.S. İşgören Alsancak
463 64 65
Alsancak Acil Servis
Ağız ve Diş Sağlığı
422 00 76
Alsancak Diş Hast.
464 78 62
Atatürk Devlet
244 44 44
Behçet Uz
489 56 56
Bornava Dev. Hast.
375 58 58
Bozyaka Eği. Hast.
250 50 50
Buca S.D. Hastanesi
452 52 52
Çeşme A. Çizgenakat
712 07 77
Foça
812 14 29
Göğüs Hastanesi
433 33 33
Konak Diş Hastanesi
441 81 81
Karşıyaka
366 88 88
Çiğli Dev. Hastanesi
376 23 33
Menemen Dev. Hast.
832 58 59
Nejat Hepkon
Seferihisar Hastanesi
743 20 10
Selçuk Dev. Hast.
892 70 36
Urla Dev. Hastanesi
752 10 04
Tepecik Dev. Hast.
469 69 69
-Belediye HastaneleriEşrefpaşa Bel. Hast.
293 80 00
-Özel HastanelerAnadolu Tıp Merkezi
272 00 11
Agora Tıp Merkezi
425 73 73
Atakalp Kalp Hastanesi
483 14 14
Atakent Tıp Merkezi
336 11 95
Atagöz Göz Hastalıkları
435 35 35
Atafizik, Fizik Ted. Mer.
231 25 15
Batıgöz Hastanesi
489 03 03
Bornova Tıp Merkezi
388 20 40
Bornova Özel Tıp Mer.
343 23 50
Bornova Özel
Sağlık Tıp Merkezi
339 77 83
Buca Tıp Merkezi
438 14 14
Buca Sağlık Merkezi
438 06 20
Central Hospital
341 67 67
Can Tıp Merkezi
232 13 48
Caner Göz Merkezi
278 81 11
Çağdaş Tıp Merkezi
285 95 95
Çankaya Tıp Merkezi
425 31 31
Çesav Tıp Merkezi
362 67 67
Çeşme Sissus Has.
723 05 55
Çınarlı Hastanesi
462 27 27
Çiğli Özel Sağ.
386 26 16
Diyabet Hastanesi
449 13 19
Diamed Dah. Dal Mer.
465 27 37
Doğa Tıp Mer.
244 16 16
Dr. Sıhhat Tıp Merkezi
367 67 47
Efes K.B.B. Merkezi
446 15 16
Ege Sağlık Hastanesi
463 77 00
Ege Tüp Bebek Merkezi
445 31 45
Egeria Çocuk Sağlık
Hastanesi Dal Merkezi
489 35 35
Ekol K.B.B. Dal Mer.
386 55 05
Ekol K.B.B. Şube
369 89 65
El ve Mikro Cerrahi
441 02 21
Gazi Kent Tıp Merkezi
252 45 00
Gaziemir Tıp Merkezi
251 47 67
Hayat Hastanesi
441 41 96
İzmir Hastanesi
483 31 31
İrenbe Tüp Bebek Mer.
464 58 88
Karataş
441 41 70
369 00 91
Karşıyaka Tıp Merkezi
Aralık
2014
Pazartesi
715Şubat
2013
Perşembe
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ürün, devlet haklarını yükselten bir tasarının sorunlara neden olacağını söyledi
/
.:=!;.:)9=<8<19=
5<)6=(5MOFNHQ0DLDKDQ#COENQ;O
$=OQ4PIOM8NKOLQ)OLMO:NQ(5MOFNHQ0DLDKDQ/P>GPMJ
PGPMQ#[email protected]?NLQEALO6FOMQ=O6OMQHPIOM8NKNGQEOG1
[email protected]?OGKOIN:[email protected]!'%!QEPCJKJ
4PIOMQ0PMDMD-MIPQCP3JKHPEJQ3KPMKPMPMQIO:N>NGKNGKOLNM
[email protected]:JQDCPLJEJMIPQ?DKDMID<QAMIOHIO1
GNQFPEKPGKPQFOHNMPFQCOLNMOQ=OFNLNKOMQ*LD9EPFQ?OIOKN,QPIJ
PKFJMIPGNQHPKNQCAGAHKAKAG7QFOHNMPFQNLPIJQCOLNMOQ=OFNLNKOMQ*N1
IPLNQ3PLPQ8OBPKPLJ,7QIO;NLKOLIOQPKJMP8PGQ*CAGEOGQ?OIOKKOL,Q;O
CAGEOKFNKOMQ*IO;KOFQ9PGKPLJ,MJMQHPIOM8NKN:NM7Q5BOKKNGKOQIOQCOL1
[email protected]:JMJQGPCIOIOMQ#LAM7
*[email protected][email protected]
[email protected]:D>HPGFPIJL<Q/NLQFPLP2FPMQ%QPBNLPMQ'&%'QFPLN9KN
/P>[email protected];OLIN:N
NBNMKOLQ;OQNEFOIN:NQ?OIOKKOL7Q?NLQFPLP2FPMQCALAHOCOMQ?NL
[email protected]:[email protected]=OFNLHOGFOINL<Q4PIOM8NKOL
[email protected]?OGKOLGOMQ=AMIOHOQ=OKOMQFPEKP:JMQ>@GDMD
CP>[email protected]<!'%!Q.PCJKJQ4PIOMQ0PMDMDMIPQOQ/PBJQ0PMDMKPLIP
)O:N>NGKNGQ(P3JKHPEJMPQ)PNLQ0PMDMQ"PEPLJQ"PEKP:J
HPIOM8NKN:[email protected]=OFNLO8OGFNL,QIOIN<Q
<5:8=2<<;<76868=,;3-43753'3=1<8;6-=<;.6=
)O;KOFQ9PGGJQ9OEP3KPHPKPLJMIPQFOHOKQCPGKP>JHJM
*[email protected];[email protected]
KPLPGQPKJMHPEJ,[email protected]=OLOGFN:NMNQN2PIOQOIOMQ#LAM7QFPEKPGFP
?OKNLKNQ?NLQGPL1BPLPLQ9OEP3KPHPEJQCP3JKHPIPMQHPIOM8NIOM
[email protected]:DM8PQCAGEOGQ?OIOKQPKJMHPEJMJMQPHP6KPMIJ:JMJ
CNMOQFPEKPGKPQ5M=5LAKOMQNIPLNQ3PLPQ8OBPKPLJMJMQNEOQ+MPCPEPMJM
O>[email protected]:DMPQINGGPFQ6OGFN<[email protected];O
[email protected]>[email protected];OQL51
[email protected];PMEQDC=DKPHPEJMJMQGPKIJLJKHPEJQ9PKNMIOQN>QGPBPKPLJMJM
5MAMOQ=O6NKO8O:NQ=N?NQCPMKJ>[email protected]>FD:DMDQ?OKNLFOM
#LAM7Q*/DQFPEKP:[email protected]:PM
[email protected];OQ$LHOMOG-FOQCP>PMPMQN>[email protected]>
GPBKPLJMJQ5MKOHOCOQC5MOKNGQ?NLQFPEKPGHJ>Q=N?NQ=AMIOHO
=OFNLNKHN>[email protected]>AMIALA8AIAL<Q/DQFPEKPGQN>QGPBPKPLJMJM
5MKOMHOENMOQC5MOKNGQ9N6?NLQ?NLQIABOMKOHOQN6OLHOHOGFOINL<
[email protected]>[email protected];[email protected];PME
DC=DKPHPEJMJMQGPKIJLJKHPEJQIDLDHDMPQN>QGPBKPLJMJM
5MKOMO8O:NQ=N?NQCPMKJ>[email protected]>FDLDKHD>FDL<Q/DQPK=J
"PEKP:PQIPQCPMEJHJ>FJL<Q"[email protected];PMEQDC=DKPHPEJQGPHD
GDLDHKPLJMPQEOL?OEFQ?JLPGJKJLGOMQ5BOKQEOGF5LO
CPEPGKPMHPGFPIJL<Q/DQ?NLQ6OKN>GNINLQ;OQ?5CKOQ?NLQIA>AM8OQ;O
CPGKP>JHQ+MPCPEPMJMQO>NFKNGQNKGOENMOQIOQPCGJLJIJL<Q/DQ=AMQN>
[email protected]>JKHPEJ
=OLOGNLGOM7QN>6NKOLOQ6N3QFPGJKHPEJMIPM7QN>[email protected]
[email protected]?NKO8OGQCP>[email protected]?P9EOINKHOGFOINL,QIOIN
:247=*9;9-:8;:79=,74<2=2<7<7=+:70:;9=
#[email protected]?N1
LPLPCPQ=OKHOENMNMQ5MOHNMOQIO:NMIN<Q#LAM7Q*%QPBNLPMQ'&%'
FPLN9KNQ/P>?PGPMKJGQ=OMOK=OENQNKOQAKGOHNBIOQHPIOM8NKNGQEOG1
[email protected]>FDL<Q+LPIPMQ'QCJKPQ=O6GNMQ?NL
EALOQ=O6HOENMOQGPL>[email protected]?NLQ65BAHQ=OFNLNKHOHN>FNL<
[email protected]'&%'QCJKJQ/P>?PGPMKJG
OMOK=OENQGPKIJLJKHPKJQ;OQ9PBJLKPMIJ:JQN2PIOQOINKOMQFPEKPGQ=OLN
6OGNKHOKNINL<Q)[email protected];OQ9DGDGQIO;KOFKOLNMIO
@KID:DQ=N?NQFPLP2KPLJMQGPFJKJHJQ;OQFPLP2KPLJMQ=5LA>Q;OQ5MOLNKOL1
NMOQIO:OLQ;[email protected]:LDKFDEDMIPQCOMNQ?NL
HPIOMQHO;BDPFQIABOMKOHOENQ9PBJLKPMHPKJQ;OQOGENGENB
DC=DKPMHPEJQEP:KPMHPKJIJL,QIOIN<
(&
POLİKLİNİK TELEFONLARI
Borcanevi
Bornova Yeni Yaşam
Bozyaka Halk
Bozyaka Dispanseri
Buca Çözüm
Cansu Karabağlar
Çamdibi Derman Polik.
Çizgi Polik.
Deniz Sağlık Polik.
Ege Sağlık
Egeform Fizik
Eşrefpaşa Ö.Sağ.
Eşrefpaşa Zinde Polik.
Gaziemir Dr. Polik.
Gazi Kent Polik.
Halk Polik.
Hatay Özel Sağlık
İhtisas Polik.
Karşıyaka Park Sağlık
Mevlana Polik.
Mersinli Özel Sağlık
Neron Psikiyatri
Nergiz Özel Sağlık
Onur Polik.
Özel 9 Eylüllüler Polik.
Özel Altındağ
Özel Brn Dr. Dispanseri
Özel Çiğli Polik.
Özel Eylül Polik.
Özel Gülhan Polik.
Özel İrem Sağlık Polik.
Özel İzmir Polik.
Özel Pınarbaşı Polik.
Özel Sarnıç Polik.
Özel Seferihisar Polik.
Özel Serin Polik.
Özel Yedigöller Polik.
Özel Yenişehir Polik.
Park Sağlık Polik.
Sevgi Özel Sağlık
Şöferler Odası
Sağlık Polik.
Teos Polik.
Vefa Polik.
Yeşiltepe Polik.
Yıkık Cami Halk.
255 04 44
388 03 31
261 39 13
256 09 86
438 76 26
237 73 83
435 00 77
226 34 34
369 90 91
487 57 64
464 24 24
227 35 26
262 64 71
252 36 92
274 13 74
285 46 34
250 51 52
254 13 13
367 22 22
343 32 43
461 19 99
256 76 76
364 08 10
458 77 45
453 81 11
458 05 89
347 38 92
386 05 95
373 85 74
347 99 91
251 84 24
343 23 50
479 80 25
281 64 03
743 58 48
261 29 99
442 29 92
433 09 24
367 22 22
438 37 38
227 99 35
743 57 77
341 84 24
351 38 72
271 27 27
-Askeri HastanelerHava Hastanesi
285 96 50
Kara Hastanesi
262 55 55
ÜNİVERSİTE TELEFONLARI
&82<7<5<=1<-<1<8=/.:;9;:798=*97=<7<1<
.:;59'9=/.:0=;<4,703=%=/.:=(;;:79
<86460=#8;:7985:=4#0=/.:=9;;:79
*3;3-43%=<;9;:7$=+<;9=1<75606;<76$=09;"
;:4+:29;;:79$=5:78:2=+:=,5<=*<-2<8;<76=9;:
,2=)<165<=+<4<85<-=2<46;56%=/.:=(;"
;:79898=5<<=919=4<864606868=1<6;0<)6
998=8:;:7=1<6;<*9;::'9=2,83-3;53
<86460=#8;:79=9PGGJMIPQP6JGKPHPQCP3PMQ+0QPLFN
4PMNEPQ4NKKOF;OGNKNQ)L<Q4DBP22OLQ(DLFFP>Q*4PMNEP-HJBJM
IJ>PLJIPGNQCABAQNKOQBPHPMQBPHPMQ?NLQPLPCP
[email protected]<Q.PIO8OQEFPM?DK-IPQQ?NM
4PMNEPKJQ9OH>O9LNHNBQCP>[email protected]<
[email protected]
4PMNEPKJQ;PL<Q"AHQ4PMNEPKJ
9OH>O9LNKOLNHNBNQ4PMNEP-MJM
IP9PQPGFN2QFPMJFJHJMJQCP3HPCP
IP;[email protected]<Q/OMQ>P9EOM
?NLQCOLOQBNCPLOFOQ=NIOLGOM
@KD>FDLID:DHQ9OINCOQ3PGO1
FNMNMQN6NMO7Q4PMNEPQ.DKFPMNCO
ABAHA7QHOENLQHP8DMDHDBD7
0DKPQKO?KO?NENMN7QMO2NEQEJBHP
BOCFNMCP:JHJBJ7Q4PMNEPQ?OB1
NHNBN7Q;PLEPQABAHKA
OGHO:NHNBN7Q)OHNL8NQ9PKJEJMJ7
0JLGP:P6Q0P;[email protected]
[email protected]<Q4PGPHJHIP
?DMKPLJMQ9O3ENQ;NFLNMIOQ;OQHPEPHIPQC1
OLQPKHPGFPIJL<Q4OENLQOMKNGKOLNQPLFJGQ1
$. QFPLP2JMIPMQFOE8NKKOMIN<Q.PLIQNHMPBCDH
;OQ/NMFO3OKOLQ$. QHNLPEQKNEFOENMOQ=NLIN<Q0DKP
[email protected]+;[email protected]+:[email protected]<
O;LO8NKOLNMQ5M8AEAQ4PMNEPQ"PLBPMJ-MJQIP9PQNCN
FPMJFHPKJCJB<Q(DMDEQ$HLOQ9OHQ0DKP-IPQHOI2DMIDL7Q9OH
IOQCOMNQGDLDKPMQHOLGOBQNK6OKOLNHNBIOMQ?NLNMOQ(DMDEQ$H1
LO-MNMQPIJMJQ;OLING<QM>[email protected](DMDEQ$HLO
-Türk TelekomArıza
Bilinmeyen Numara
Danışma
Uyandırma
Posta Kodu
Fono Tel
Borç Ögrenme
Çağrı
-SinemalarAgora Balçova
Afm Park Bornova
Afm Forum Bornova
Afm Ege Park
Afm Passtel
121
11811
444 14 44
135
119
141
163
133
277 25 25
373 73 20
373 03 50
324 42 64
489 22 00
NKOQIOQFPMJFJHQPFP:JMPQ=O6O8O:NB<Q4PMNEPQ?DQHPMPIP
EO;=NMNMQHOLGOBNQ;[email protected]?NL
NKNHNBINL,QIOIN<Q(DLFFP>QP6JGKPHPEJMIPQ*4PMNEPQPLFJGQ!&
?ACAG>[email protected]=OKIN<QA2DEDHDB
%<&<&&&[email protected]<Q.3NKQ)P:JMPQCP3P8P:JHJBQGAKFALQ;[email protected]
FOENEKOLNQNKOQ9OLQCOLIOMQHNEP2NLKOLQ=OKO8OGFNL<Q+G9NEPL
HABOENMNQP6FJG<Q4PMNEPQ;OQ.PKN9KNQHABOQ6PKJ>HPKPLJHJB
[email protected]<[email protected]=NMKN:NHNBNQNCNQIO:OLKOMINLN3
IAMCPIPQLO;[email protected]:KJGQ"DLNBHNMNQAKGOHNBOQ6OGO?NK1
NLNB<Q/[email protected][email protected]<Q4PMNEPQFO>;NGFO
!<Q/5K=OQPHPQFDLNBHQ;OQ L=PMNBOQ.PMPCNCOQCPFJLJHQCP1
3PMKPLQ<Q/[email protected]<[email protected]@:LP2
EPMPF6JKPLJMJQ4PMNEP-HJBIPGNQGO>2OINKHOHN>QCOLKOLOQIP;1
[email protected]<Q+CLJ8PQ4PMNEP-HJBJMQ9OLQNK6OENMNMQMO2NE
HDF2PGQGAKFALAQIOQ;PLIJL<Q4PMNEPQGO?P?J7
.PKN9KNQ IDMQ052FOEN7Q+KP>O9NL
0P3PHPEJ7Q.PLJ=5KQNIOEN7Q0DKP-MJM
@:[email protected];OQ>OGOLKNQ3NIOEN7
+G9NEPLQG52FOEN7Q)OHNL8N
0O>GO:[email protected]
KOBBOFKOLNHNBNQFPFHPCPQIP;OF
[email protected],QIOIN<Q(DLFFP>7
4PMNEP-IPQCP>PCPMQCPQIP
IJ>[email protected]
4PMNEPKJCPQNKNMQFPMJFJHJ
[email protected]=5LO;KOL
IA>FA:AMAQ;OQ9OLGOENM
=5MAKKAQ?NLQFPMJFJHQOK6NEN
@KHPEJQ=OLOGFN:NMNQ?OKNLFFN<
(DLFFP>Q*)P:KPLJMIPMQCP:7
@;PKPLJMIPMQ?PKQPGPMQ4PMNEPQNK1
NHNBIOQFPMJFP?NKO8O:[email protected]
ALAMAHABQ;PL<Q4PIOMQEDKPLJHJBIPM
FPLJHQALAMKOLNMO7QHOLHOLKOLIOM
EOLPHN:NHNBO7QBOCFNMIOMQABAHO7QFOLHPKIOMQFPLN9
[email protected]?NKNL<Q4PMNEPQ9OH
FPLN9QFDLNBHN7Q9OHQGP3KJ8PQFDLNBHN7Q9OHQIOQNMPM6QFDL1
NBHNMNMQHOLGOBNINL<QO9BPIOKOLQGOMFNQ4PMNEPQ=OKO8O:NM
[email protected],QIOIN<Q0PFJKJH8JKPLQEFPMFKPLJQBN1
CPLOFQOFFNKOL<Q4PMNEPQEFPMIJMIPQHOENL7QABAHQ;OQBOCFNM
NGLPHQOINKIN<Q&!/=//(
Avşar Palmiye
Cinebonus
Cinebonus
Cinebonus (Ykm)
Cinecity Kipa Çiğli
Çeşme Hollywood
Çamlıca
Deniz Karşıyaka
Batı Sineması
Çınar Sineması
Karaca Sineması
Kipa Hollywood
Menemen Kültür
Şan Konak
Çınar Center
277 48 00
278 87 87
446 90 40
425 01 25
386 58 88
712 07 13
343 83 15
381 64 61
347 58 25
489 88 85
445 87 76
252 56 66
832 14 11
483 75 11
277 11 00
Sema Sineması
Konak Sineması
Desem Sineması
Karşıyaka Sineması
İzmir Sİneması
-TiyatroKonak Sahnesi
Ragıp Haykır Sahn.
İzmir Devlet Tiyat.
Uğur Mumcu Sahnesi
İzmir Tiyatro
Bab-ı Sanat Merkezi
İsmet İnönü
Sanat Merkezi
483 91 00
483 21 91
422 53 10
381 50 98
421 42 61
483 50 35
369 14 87
445 89 41
343 04 33
446 77 95
441 09 02
Başkent Üni. Zübeyde Hanım Uyg.
Merkezi
330 52 30
Dokuz Eylül Ünv.
412 22 22
Dokuz Eylül Üni.
Karşıyaka Polik.
369 30 40
Ege Üniversitesi
444 13 43
İlaç ve Zehir Dan.
277 73 33
Ege Üni.Uyg.ve
Araş.Merkezi
330 52 30
-Doğum EvleriEge Üni. Tıp Fak.
388 19 63
Konak Doğum Evi
489 09 09
Tepecik Doğum Hast.
449 49 49
-Kan MerkezleriKızılay
463 63 53
Çocuk Hastanesi
433 06 08
Ege Üni.
388 28 61
Tepecik Kan Merkezi
433 38 74
ULAŞIM TELEFONLARI
Denizyolları
THY Rezervasyon
Basm. Rezervasyon
Alsancak Gar
Santral Garaj
464 88 89
444 08 49
484 86 38
464 77 95
472 10 10
-Körfez Ulaşım İskelelerKonak
484 98 56
Karşıyaka
368 00 42
Alsancak
464 78 31
Bostanlı
330 89 22
Bayraklı İskele
345 77 53
Pasaport İskele
484 22 56
Göztepe İskele
224 20 22
Üçkuyular İskele
259 40 13
-Elektrik ArızaGenel Kesinti Seb.
435 11 84
Buca
426 69 37
Çiğli
376 90 91
Karşıyaka
369 79 80
Bornova
388 83 78
Narlıdere
238 32 90
Eşrefpasa
261 48 04
Gaziemir
251 92 05
Güzelbahçe
234 05 34
Konak
425 60 60
Çeşme
712 63 46
15Şubat
Aralık2013
2014Perşembe
Pazartesi
!"$!$"
$
$$
Uzmanlar, diyetisyene danışmak ve düzenli egzersize rağmen kilo veremeyenlerin 'O kadar uğraşıyorum, kilo veremiyorum' yakınışının sebebini öğrenmek
için hormonal hastalıklar yönünden doktora danışmalarını tavsiye etti
E=D3F?D+CA>D=C>DF1TPMQSVTMUM3VYAWY(W<
NXIMUVFLXY6XONXURQUXSRYFLXTRYSPCY9M>C
9SCY/[email protected]
QVUMYAWSWLWJWTUWSVTYJX;LXORYDWSWQWTVTYIVS
PVJWNNWTYPVEWSVTWYDW>[email protected]
IXGAKSLXQYMUPKEKTKYO?JUWPVCY,?IWQYAW
QXSX=VEWSYJXEUXTLXORTRTYWTYORQYOWIW;UWSVTPWT
IVSVYMUXTYVTOHUVTYPVSWT=VTVTYIKYBMSLMTXU
[email protected]
7$TOHUVTYPVSWT=V.YX>[email protected]@YBXUOV<
[email protected]@YORQYX=RQLXYDVIVYGVQXJWNUWSWYOW<
IW;YMUKSCYYOXXNYX>URQYOMTSXORY?U>HUWTYVTOHUVTYAW
QXTYGWQWSVYPHFWJVYVUWYBWOX;UXTXIVUVJMSC7YPWPVCY
0VSMVPYBMSLMTUXSRTRTYJWNWSOVFYOXUDRUXTLXORTRT
PXYQVUMY;SMIUWLUWSVTWYTWPWTYMUXTYIXGQXYIVSYBMS<
[email protected]
70VSMVPYBMSLMTUXSRTRTYJWNWSOVFYOXUDRORYAH=KNNXYOK
[email protected][email protected]@[email protected]
[email protected];XIVUVJMSCY0XTRYQXTPXQV
BMSLMTYPHFWJUWSVTWYIXQRUXSXQYQMTXIVUVJMSCY0W<
[email protected]%29F
3EDCFEB7E:@?
E2FE:[email protected]?<EFORQYD?SHUWTYXUWS3VQYD?F
[email protected]
JWSVTVYD?FYWT:WQOVJMTUXSRTXYIRSXQRJMSCY1T:WQ<
OVJMTUXSYPXY?TUWLYXURTLXPRERYNXQPVSPWYIVS>MQ
=VPPVYD?FYBXONXURQUXSRTXYTWPWTYMUXIVUVJMSCY8K
BXONXURQUXSYXSXORTPXYTWSWPWJOWYVUQYORSXJRYPX
QXTURYD?FYPVJWYIVUVTWTYXPWTMAVSXUYQMT3MTQNVA<
[email protected]?F
QX;XQUXSRTRTYV>YJHFWJVTVYAWYD?FHTYIWJXF
QROLRTRYQX;UXJXTYVT=WYAWYOXJPXLYFXSRT
QMT3MTQNVAXTRTYXPWTMAVSKOYNXSX:RTPXTYWT:WQNW
WPVULWOVJUWYMSNXJXY>RQXTYIVSYBXONXURQYMUPKEKTK
O?JUWJWTYD?FYBXONXURQUXSRYKFLXTRY';CY9SC
"[email protected]>MQYBRFUR
IKUXGLXORTPXTYPMUXJRY=VPPVYVGYQXJIRTXYTWPWT
[email protected]
JXJRULXYBRFRTRYXFXUNXIVULWQYV>VTYDWSWQUVY?T<
UWLUWSVTYXURTLXORTXYXFXLVY?FWTYD?ONWSVULWOV
DWSWQVJMSCYPWPVCY!VSHOHTYQVGVUWSVTYOMUKTKL
JMUUXSRTPXQVYAWJXYD?FUWSVTPWQVYOXUDRUXSYVUW
NWLXONXYIKUKTKULXORYBXUVTPWYIKUXGR=R
MUXIVUW=WEVTVYAKSDKUXJXTY9SCY"HTWJN
[email protected]!VSHOYAH=KPXYXURTPRQNXTY<&-YDHT
OMTSXYWT:WQOVJMTYIWUVSNVUWSVYIXGUXSCY6XONXURER
IMJKT=XYPXYQVGVYXQNV:YIKUXGNRSR=RPRSCY8WUVSNVUWS
IXGUXPRQNXTYIVSYBX:NXYOMTSXYD?FHTYGW::X:
NXIXQXORYMUXTYQMSTWXYPXYIWJXFYTMQNXUXS
MUKGXIVUVSCY8KYTMQNXUXSYIXNLXYAWYIKUXTRQYD?SL<
WJWYTWPWTYMUKSUXSCY*MQNXUXSYJHFWJOWUYVOWYYBX:<
NXPXYDW>[email protected]
BXNNXYJRUUXSYXUXIVUVSCYPVJWYQMTKGNKCY9SCY"HTWJN
[email protected]=RYMUPKEKTKYAKS<
[email protected]>VYIVSWJUWSWYDW>VGVTVT
MUPKQ>XYORQYMUPKEKTKYO?JUWPVCY,?F
GVQJWNUWSVTVTYXTVYIVSYGWQVUPWYIXGUXPRERTRYIW<
[email protected],[email protected]
[email protected]<
;XQUXTLXY?TY;UXTPXYPWEVUPVSCY5VGVUWSVTYJXSRPXT
:XFUXORTPXYIVSYD?FY?T=WUVQUWYAWYPXBXYXERSYWNQ<
VUWTVSQWTYPVEWSYD?FYPXBXYSXBXNNRSCY0V;VQYMUXSXQ
D?FYQX;XQUXSRYGVGWSCY4ERSYAXQXUXSPXYD?F
IWJXFRTPXYIMJXTLXYNXSFRTPXYQXTXLXJXYIXEUR
[email protected]
QXPXSYORQYPWEVUPVSCY5KUXQY?THTPWYXESRURYIWFW
MUKGLXORYPXYNV;VQY?FWUUVQUWSVTPWTPVSC7YPWPVC
*8'6,)
PXAVOVY?LHSYIMJKYPRGXSRPXTYNVSMVPYBMSLMTYWQONSW<
OVYXUXSXQYJX;RUXIVUVJMSCY4JSR=XYI?ISWQYHONHYIWF<
UWSVTVTY:XFUXY>XURGLXORTXYIXEURYMUXSXQYDWUVGWT
[email protected][email protected]
[email protected]@YXPWN
[email protected]<
IW;YMUXIVUVJMSC7YPVJWYQMTKGNKCY
/(F8!68,8F.- 8-88F.-.
'6 !6F8 -8,8F- .!8/
1TPMQSVTMUM3VYAWY(WNXIMUVFLXY6XONXURQUXSR
[email protected];UWSWYIXEURYQVUM
AWSWLWLWYPKSKLUXSRTPXYXSXGNRSRULXORYDWSWQWT
PVEWSYBXONXURQUXSYBXQQRTPXYPXYGKYIVUDVUWSVYAWSPV
7#MUVQVONVQY'AWSYWTPSMLK.YDWT>YIXJXTUXSPX
[email protected]
[email protected]
DW>[email protected]
D?ONWSVJMSCYKLKSNXURQYKUNSXOMTKTPXY>MQYOXJRPX
QVONVTYD?SHULWOVYAWYBMSLMTYNWNQVQUWSVTPWYIMFKQ<
UKQUXSYVUWYNWGBVOYWPVUWIVUVJMSCY0WPXAVYWPVULWFOW
[email protected]@YQRORSUREXYOWIW;YMUX<
IVUVJMSYAWYSXBVLYQXTOWSYSVOQVTVYXSNRSXIVUVJMSCY"VT<
OVJWNY6MSLMTUXSRTY4FXULXOR.YWSQWQUWSPWYNWONMO<
NWSMTYIXJXTUXSPXY?ONSM3WTYBMSLMTYPHFWJUWSVTVT
XFXULXORYVUWYNWGBVOYWPVUWIVUVJMSCY
1SQWQUWSPWYNWONMONWSMTYXFURERYQXOYDH=HTPW
[email protected]@YJXEUXTLX
XSNRGRTXYAWYQRORSUREXYOWIW;YMUXIVUVJMSCY5XPRTUXSPX
?ONSM3WTYXFXULXORYPXBXY>MQYLWTX;MFPXYXPWN<
[email protected]
[email protected]>XS;[email protected]?ONWSVJMSC
#SMUXQNVTY6MSLMTY/XFUXURER.YBV;M:VFYIWFVTPWT
OXUDRUXTXTYIVSYBMSLMTPKSCY5XPRTUXSPXYLWLWPWT
[email protected]@YNHJUWTLWYXSNRGRYVUW
QWTPVTVYD?ONWSVSQWTYWSQWQUWSPWYPXBXY>MQYWSWQ<
OVJMTYMUXLXLXYAWYD?SLWYQXJIRYVUWYQWTPVTVYD?O<
NWSVSCY$UX>YAWYIXFRY?FWUYPKSKLUXSPXY=WSSXBVYNWPXAV
DWSWQNVSWIVUVSC
9
!VNXLVTV
1QOVQUVEV.YWQOVQUVEVYLXXUW<
OW:Y>MQY:XFUXCY,HTWG
RGRTUXSRTXYJWNWSOVF
[email protected]:VO
MSNXLRTPXY>XURGLX
ORQURERTRYXSNRSRJMSC
,WTWUPWYIWUVSNVYAWS<
LVJMSCY5XOYQWLVQ
[email protected]@
IXERGRQURQYOVONWLV
FXJR:URERTXYIXEURYORQ
WT:WQOVJMTYDW>[email protected]
QWLVQYWSVLWOVTWYOWIW;
MUXIVUVJMSCY1QOVQUVEVYVT<
OHUVTYPVSWT=VTVYAWYGWQWS
BXONXURERYSVOQVTV
XSNRSXIVUVJMSC7Y
*8'6,)
##$ $!"$"$ ##!
(D5F3C;D7DF.A1%2FE>[email protected]>=E>@
$&#4;BEA<EFD2BC?C?F<D5F$9A9;BCAD?D?
1C?C=D;FDBCFDBD5;DBDF&BE0DBC#C"D?DF>%:BC<D
.A1%2F/6>[email protected]>=E>@F$&#4;[email protected]?
<D5BCADFAD>;[email protected]?<E/F<D:CF;&?45=4
6>[email protected]>=E>@F>M=KQUXSYHFWSVTPWYJX;RUXTYIVS
[email protected]:MSLXOJMTYDWTUWSVTVTYXONRLYBXONXOR
>M=KQUXSPXYPVGY>HSHEHYVUWYVUVGQVUVYMUPKEKYIKUKTPKCY$O<
NXTIKUY+TVAWSOVNWOVY9VGY6WQVLUVEVY/XQHUNWOVY#WPMPMT<
NVY4TXIVUVLY9XUR)TPXY9SCY*VBXTY1SD?FYNXSX:RTPXT
DWS>WQUWGNVSVUWTYPMQNMSXY>XURGLXORTPXYXONRLYBXONXOR
>M=KQUXSPXYXONRLYBXONXURERYVUWYPVGY>HSHEHTHTYDWTWNVQ
VUVGQVOVYXSXGNRSRUPRCY2XURGLXPXYXONRLYBXONXORYIVSWJUWSPW
PVGY>HSHEHYMUKGKLKTKTYDWTWNVQYAWY>WASWOWUY:XQN?SUWS
VUWYMUXTYVUVGQVOVYPWYPWEWSUWTPVSVUPVC
[email protected]<&YJXGYXSXORY$ONXTIKUY+TVAWSOVNWOVY9VG
6WQVLUVDVY/XQHUNWOVY#WPMPMTNVY4TXIVUVLY9XUR)TX
IXGAKSXTY&--YOXEURQURY>M=KQYAWY$ONXTIKUY+TVAWSOVNWOV
0R;Y/[email protected]=KQYXEURERYAWY6XONXURQUXSRY#WPVJX<
NSVQY4UUWS3VYAWY,?DHOY6XONXURQUXSRY8VUVLY9XUR)TX
IXGAKSXTY&--YXONRLURY>M=KQYPXBVUYWPVUPVCY8VSWJUWSVT
OVONWLVQYAWYPWTNXUYPKSKLUXSRYPWEWSUWTPVSVUWSWQ
DWTWNVQYVT=WUWLWYV>VTYNHQHSHQY?STWQUWSVYNM;UXTPRC
,[email protected]
?STWQUWSVYVT=WUWTPVCY2XURGLXYOMTKTPXY>WASWOWUY:XQN?S<
[email protected]
IVSVQWTY;[email protected]:XQN?SUWSVTVT
[email protected]>UXSYAWYVUX>YQKUUXTRL
OHSWUWSVTVTYPVGY>HSHEHYVUWYVUVGQVUVYMUPKEKYOX;NXTPRC
[email protected]
XUXTYDWTUWSPWTYXLWUMIUXONVTYDWTVTVTYXONRLYBXONXOR
>M=KQUXSPXYVFUWTWTYPVGY>HSHEHYVUWYVUVGQVUVYMUPKEKYIWUVS<
UWTPVCY2XURGLXJRYJX;XTYPVGYBWQVLVY*[email protected]
>[email protected]>M=KQUXSPXYVFUWTWTYPVG
>[email protected]=WEVTVYXT=XQ
DWTWNVEVTYJXTRYORSXY>WASWOWUY:XQN?SUWSVTYPWYPVGY>HSHEH
MUKGKLKTPXYWNQVUVYMUXIVUW=WEVTVTYIWUVSUWTPVEVTVYO?JUW<
PVCY2XURGLXYOMTK>[email protected]>M=KQUXS<
PXYDWTWNVQYMUXSXQYPVGY>HSHEHYMUKGLXYSVOQV
NXGRPRQUXSRTRT
[email protected]>M=KQUXSRTYXERFYAWYPVG
OXEURERYQMTKOKTPXYPXBXYPVQQXNUVYJXQUXGRLYDWSWQNVSPVEV
IVUVT=VTVTYMUKGLXORTRYOXEUXJX=XERTRYAKSDKUXJXT
1SD?F.Y7([email protected]:XQN?S<
UWSPWTYWNQVUWTWSWQYPXBXYPXYGVPPWNUWTLWOVTVY?TUWLWQ
XLX=RJUX.YXERFYBV3JWTVTWYPXBXY:[email protected]
PHFWTUVYMUXSXQYPVGUWSY:RS>XUXTLXURCY9HFWTUVYPVGYBWQVLV
QMTNSMUHTPWYMUKTLXURCY5MSKJK=KYKJDKUXLX
JX;NRSRULXURCYFWUUVQUWYVTBXUWSY O;SWJYGWQUVTPW
QKUUXTRUXTYXONRLYVUX>UXSRYQKUUXTRLRTPXTYOMTSX
LHLQHTOWYPVGY:RS>XUXTLXURYJXYPXYWTYXFRTPXTYOKYVUW
XERFY>XUQXUXTLXURCY,WSWQOVFYVTBXUWSYQKUUXTRLRTPXT
QX>RTRUULXORYDWSWQVJMS7YPWPVC
*8'6,)
FC=CAD?CAFE;9B=C>DF+CF(D5
'C;D7BD"DFE;9B=C>D?#CF:9A9=9BC?
[email protected]<EF3E>[email protected]?FE"@[email protected]?<E
1%A9BC?F=AE+7E=D;F9B>CABCACF*E=)
0EBF4:14BE7E>@F:[email protected];F:[email protected]?
;@>EF>9AC<CFD:DBC5=D"DF0CBDABC?<DF(&$
(AFC+E=F,D>0C=F/!AE+7E=D;
9B>CABDF:92C:BCACF0EBF4:14BE7E
>@[email protected]?F:[email protected]?FD:DBC57C
>9AC#D?DF<[email protected]?<@A<@"@[email protected]
0CBDABC<D;/F<C<D
'TPMQKFY(XJROY+TVAWSOVNWOVY '(+
!WNWSVTWSY/XQHUNWOVYAWY9VGY6WQVLUVEV
/XQHUNWOV)T=WYOHSPHSHUWTYMSNXQ
>[email protected]=XXN
WPWTYBXONXUXSRTYXERFUXSRTPXYD?SHUWT
NSXALXNVQYHUOWSUWSVTY X:NYIXUYVUWYNWPXAV
WPVUPVEVYIWUVSNVUPVCY2XURGLXJR
JHSHNWTUWSPWTY'(+
!WNWSVTWSY/XQHU<
NWOVYESWNVL
+JWOV
9M>C
9SC
"WAXN
*[email protected]
44
LKBXIVSVTWYJX;NRER
X>[email protected]?SHUWT
BXONXUXSRTYXERFYJXSXUXSRTXYIXUYOHSWSWQYKJDKUXPRQUXSRYNWPXAVTVT
IXGXSRURYMUPKEKTKYO?JUWPVCYHSHNNHQUWSVY>[email protected]
NSXALXNVQYHUOWSUWSVTYVJVUWGNVSVULWOVTPWYIXURTYJHFWJOWUYKJDKUX<
LXUXSPXQVYWNQVOVTVYXSXGNRSLXQYMUPKEKTKYIWUVSNWTY*[email protected]
QXJPWNNVY7'(+Y9VGY6WQVLUVEVY/XQHUNWOV)TWYDWUWTYAWYBV>YPVGVYMU<
LXJXTY-<%%YJXGYXSXORTPXYIWUVSUWTWTY%YBXONXYHFWSVTPWY>XURGLX
JHSHNNHQCY2XURGLXYQX;OXLRTPXYPVGY;SMNWFVYNXQRUPRQNXTYOMTSXQVYVUQ
H>YDHTYBXONXUXSRTYNSXALXNVQYHUOWSUVYI?UDWUWSVTVY?U>NHQCY9XBXYOMTSX
VUQYDSKIKY&[email protected]%YQVGVYMUXSXQYVQVJWYXJRSPRQCY8VSVT=V
DSK;NXQVY&[email protected]=VYDSK;NXQVY%YBXO<
NXJXYVOWYDHTPWYYQWSWYIXUYKJDKUXLXORYJX;NRQCY
[email protected]?UDWJWYQKUXQY>KIKEKYQKUUXTXSXQYOHSPHQC
6XONXTRTYIXUYOHSHULWOVTVTYXSPRTPXTYIVSYOXXNYIMJKT=XYBWSBXTDV
IXGQXYIVSYGWJYJWLWLWOVTVYPWYOXEUXPRQCY4SXGNRSLXYOMTK=KTPXYNK<
FUKYOKYDSKIKYVUWYIXUYKJDKUXTXTYDSK;YXSXORTPXYVONXNVONVQVYIVS
:[email protected]?SWYOWL;NMLUXSRYPXBXY?T=W
XFXUNLXQNXPRSCY0SXALXNVQYHUOWSUVYJHFWJUWSWYIXUYKJDKUXLXORTRT
JXSXUXSRTYVJVUWGLWYOHSW=VTVYPWYBRFUXTPRSPRERTRYIWUVSUWPVQC7Y*[email protected]
JXSXUXSRTYVJVUWGNVSVULWOVTPWYIXURTYIKYJ?TPWQVYJXSXSRTRYPXYIW<
[email protected]
QKUUXTRULXORTRTYQUVTVQYMUXSXQY?TWLYQXFXTPRERTRYPVUWYDWNVSPVCY8XURT
[email protected]
VTOXTYOXEURERYAWY>WGVNUVYBXONXURQUXSRTYNWPXAVOVTPWYOMTYPWSW=WY?TWL<
UVYIVSYJWSYXUPRERTXYVGXSWNYWPWTY*[email protected]:WQOVJMTUXSXYQXSGR
IXERGRQURQYOVONWLVTVYDH>UWTPVSPVEVTVYAWYOXAKTLXYBH=SWUWSVTV
OXJROXUYAWYTVNWUVQOWUYMUXSXQYXSNRSPRERTRYV:XPWYWNNVCY9M>CY9SCY*[email protected]
XSXGNRSLXPXYJXSXUXSRTYVJVUWGLWYOHSW=VTPWYBWSBXTDVYIVSYWT:WQOVJMT<
UXYQXSGRUXGRULXPRERTXYPXYPVQQXNY>[email protected];UXSPXYPRG
NXIXQXY W;VPWSLVOYMUKGKLKYD?FUWTLVGNVSCYWTVYMUKGXTYW;VPWS<
LVOVTYSWTDVYOXEURQURYW;VPWSLVOYVUWYXJTRYSWTQNWPVSCY0KFUKYOKYKJDK<
UXTXTUXSXYD?SWYIXUYKJDKUXLXORYJX;RUXTUXSPXYPXBXYBRFURYIVS
VJVUWGLWYD?SHULHGNHSCY4TNVIVJMNVQUWSPWTY:XSQURYMUXSXQYOXEURQUR
PMQKJXYAWYLWNXIMUVFLXJXYFXSXSYAWSLWPWTYWT:WQOVJMTUXSXYQXSGR
XTNVAVSXUYAWYIXERGRQURQYOVONWLVTVYBXSWQWNWYDW>VSWSWQYNWPXAVPW
IXGXSRYOXEUXLRGNRS))YPVJWYQMTKGNKCY*66)
SAYFA 14
SONDAKiKA GAZETESİ >>
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
Aralık
2014
Pazartesi
1ubat
2013
Perşembe
14 SİYASET7 15
Üçüncü Sanayi’de ruhsat mutluluğu
Bornova Belediyesi, Çevre Koruma
ve Kontrol Müdürlüğü ile Mali
Hizmetler Müdürlüğü’nü ruhsat
sorunu yaşayan 3. Sanayi Sitesi es-
nafının ayağına götürdü. İş yoğunluğu nedeniyle ruhsat işlemlerini
tamamlayamayan esnafın işini kolaylaştırmayı hedefleyen Bornova
KONTEYNER
İZMİR ULAŞIM HİZMETLERİ VE MAKİNA SAN. A.Ş.
Belediyesi, Site yönetim binasında
ofis açtı. Yaklaşık 3 ay, 10 personelin
görev yaptığı ofis sayesinde 110 oto
tamircisi ruhsatına kavuştu. CHP
İzmir Milletvekili
Mehmet Ali
Susam, Bornova
Belediye
KONTEYNER alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
: 2014/167018
1-İdarenin
a) Adresi
: TUNA MAHALLESİ FATİH CADDESİ NO:91/9 IRMAK PLAZA C
BLOK 35090 ÇAMDİBİ BORNOVA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası
: 2322822910 - 2322822955
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]; [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: KONTEYNER ALIMI (2 KALEM)
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri
: Teslim yeri; İdaremizin Ankara Caddesi No:287 Bornova/İZMİR adresinde bulunan Bornova Atölyesidir.
c) Teslim tarihi
: Teslimat süresi sözleşmenin imzalanmasına müteakip en geç 90
takvim günüdür. Teslim yeri İdaremizin Ankara Cad. No: 287 Bornova/İzmir adresinde bulunan Bornova adresidir.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Tuna Mahallesi Fatih Caddesi No:91/9 C Blok Irmak Plaza BornovaİZMİR
b) Tarihi ve saati
: 24.12.2014 - 14:00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından,
ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
- İstekliler, TS648, TS498, TS1998-1, TS EN10346, TS 10162 standartlarına uygun üretilmelidir. Bu
standartlarına uygunluk Açıklama Belgesinde belirtilmelidir.
- Yukarıda belirtilen belgeyi teklifi ile birlikte sunmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İzulaş A.Ş. Satın Alma
Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tuna Mahallesi Fatih Caddesi No:91/9 C Blok Irmak Plaza Bornova-İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az. olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Sondakika: 15/12
Basın: 13629
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de
Başkanı Olgun Atila’nın göreve
geldiği günden bu yana küçük esnafa destek veren bir anlayışı hayata
geçirdiğini belirterek, “Bu çalışmadan
büyük bir mutluluk duydum. Esnaf istihdam ve kaynak oluşturur. Ülkenin
gelişmesine ve ilerlemesine katkı
sağlar. Hep birlikte esnafın bu
işlevine katkı koymak gerekiyor.
Başkan Atila da bunu çok iyi yapıyor”
dedi. Bornova Belediyesi, Üçüncü
Sanayi Sitesi’nde işyeri bulunan esnafın ruhsat sorununu, hizmeti onların ayağına götürürek çözdü. İşyerlerinden ayrılamadıkları için ruhsat
işlemlerini tamamlamakta sıkıntı
yaşayan esnafın işini kolaylaştıracak
çözüm, ilgili müdürlükleri 3.Sanayi
Sitesi Yönetim Binası’na götürerek
bulundu. (HABER MERKEZİ)
Büyükşehir'e
“Fitch onayı”
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin güçlü mali yapısı bir kez daha
onaylandı. Başkan Kocaoğlu, "Bu başarı, son 10 yılda izlediğimiz
ayakları yere basan tutarlı politikaların bir sonucudur" dedi
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin
güçlü mali yapısı bir kez daha onaylandı. Dünyaca ünlü kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in
hazırladığı son raporda, Büyükşehir
Belediyesi’nin “yatırım yapılabilir”
seviyedeki kredi notunu koruduğu
açıklandı. Fitch’in açıklamasında,
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin
mali gücünün devamıyla beraber
kredi notunun da olumlu seyir
gösterebileceği ifadesi yer aldı.
Dünyanın en önemli kredi
derecelendirme kuruluşlarından Fitch
Ratings’in Aralık
2014 raporu ve
teyit edilen notlar, İzmir’in şeffaf, istikrarlı
ve tedbirli
mali yapısını
yatırımlarla
birlikte
güçlenerek
sürdürdüğünü
gösterdi. İzmir
Büyükşehir Belediyesi, 2008 yılından bugüne
kadar, uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notunu 9
basamak, ulusal uzun vadeli kredi
notunu ise 6 basamak birden artırdı.
Tesadüf değil!
Fitch Ratings’in kredi notlarını
bir kez daha teyit etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu, “2013 yılından itibaren
Belediyemizin kredi notu, iki önemli
kredi derecelendirme kuruluşu
tarafından da ‘yatırım yapılabilir’ seviyesine yükseltildi. Uyguladığımız
politikalar sonucunda Hazine
Müsteşarlığı’na borcumuzun
bitmesi, olumlu borç göstergelerimiz, belediyeler arasındaki güçlü kon-
umumuz, uluslararası piyasalardan
rekabet gücünü yükseltmeye yönelik
olarak sağladığımız ucuz ve uzun
vadeli finansmanlar, birçok ülkenin
kredi notlarının düşürüldüğü bir ortamda, bizim bu sonucu elde etmemizi sağladı. Bu başarı, son 10
yılda izlediğimiz ayakları yere basan
ve tutarlı politikaların kararlılıkla
uygulanmasının sonucudur” diye
konuştu. Başkan Kocaoğlu, kredi
notu teyidinin, İzmir Büyükşehir
Belediyesi’nin ucuz ve
uzun vadeli finansmana erişimini daha da kolaylaştırmasını beklediğini de sözlerine ekledi.
Yeni
ilçelere
rağmen
sıkıntı yok
İzmir
Büyükşehir
Belediyesi’nin 20142016 döneminde yüzde
55-60 arasında güçlü faaliyet
marjlarını sürdürmesi beklendiği
kaydedilen Fitch raporunda, 6360
sayılı yasayla beraber yeni eklenen
ilçelere sermaye yatırım harcamaları
yapılacağı ancak, İzmir Büyükşehir
Belediyesi’nin finansal planlamada
iyi olan geçmiş mali performansı ve
kendi kendini finanse edebilme kapasitesi sayesinde sermaye yatırımlarında herhangi bir bozulma beklenmediği bilgisi de yer aldı.
Borç yönetimi tedbirli
Fitch’in İzmir raporunda,
Büyükşehir Belediyesi’nin Türk Lirası’nın değer kaybetmesine karşın
yabancı para cinsinden yükümlülüklerinin büyük bir bölümü için fon
biriktirerek ihtiyatlı bir borç yaklaşımı sergilediği belirtildi. Raporda,
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin
2014-2019 dönemini kapsayan Stratejik Planı’nda kentin toplu ulaşım
ağının genişlemesi için öngördüğü
borçlanmaları Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve Avrupa İmar ve
Kalkınma Bankası’ndan (EBRD)
sağladığı ifade edildi ve 2016 yılında
Belediye’nin doğrudan riskinin cari
gelire oranının yüzde 40’ın altında
kalmasının beklendiği kaydedildi.
Fitch Ratings’in raporunda,
dikkat çeken bir diğer konu ise
2014-2016 döneminde İzmir’in
doğrudan borcunu amortize etmesi
ve cari dengesindeki tahmin edilen
artışla birlikte doğrudan riskinin cari
dengeye oranının 1’in altında
kalmasının kuvvetle beklediği bilgisi
oldu. Fitch’in açıklamasında, İzmir
Büyükşehir Belediyesi’nin mali
gücünün devamıyla beraber kredi
notunun da olumlu yönde seyir
gösterebileceği ifadesi göze çarptı.
Notlar ne anlama geliyor?
Kredi derecelendirme kuruluşlarına göre “AA+(tur)” notu,
“yüksek kredi kalitesi güçlü ancak
ekonomideki değişimlere duyarlı
olan finansal yükümlülüklere uyma
kapasitesine sahip” olduğu anlamına
geliyor. “BBB-” kategorisi ise “iyi
kredi kalitesi, elverişli ancak
ekonomik koşullardaki değişimlerin
etkisine nispeten açık finansal
yükümlülüklere uyma kapasitesi”
olduğunu gösteriyor. Derecelendirme kuruluşlarının kriterleri
doğrultusunda, kurumlara mali durumları çok iyi olsa bile ülke notunun üzerinde not verilmiyor. Fitch
Ratings, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra Türkiye’ye de
‘’BBB-’’ notu vermişti.
(HABER MERKEZİ)
bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca
Soldan sağa:
Üzerinde birçok fındık bulunan dal. – Bir nota. 2. Tayin. –
Cennet. 3. Eski dilde ek. – Eski dilde otlar. 4. Yarı açmak. 5.
İcar. – Tanrıça. 6. Aşırı güçlük ve sıkıntı, üzgü. 7. İslamiyet’ten
önce Kâbe’de bulunan üç puttan biri. – Akciğerleri dinlerken
hekimin duyduğu patolojik ses. – Bir nota. 8. Yabancı. – Düşünüleni dolaylı olarak anlatan söz. 9. Donuk renkli. – Bir sayı.
10. Anlam, meal. – Kedi köpek yavrusu. 11. Çeşitli gösterilerin
yapıldığı eğlence yeri. – Bağırsaklar. 12. Çocuk sahibi olmuş
kadın. – Uzak. 13. Sürekli, daimi, kalıcı. – Sonsuz, ölümsüz.
14. İlgi. – Yabani hayvan barınağı. 15. Lantanın simgesi. – Karı kocadan her biri. – Kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının ağırlığı. 16. Yapım. – Hastalıktan kurtulma. 17. Ciddi olmayan, ciddi işlerle uğraşmayan, havai. – Sahip, malik, ıs. 18.
Mısır’ın plaka işareti. – Karayollarının kenarlarına yapılan
korkuluk, engel. 19. İstem, istek. – Yağlı, mayalı veya mayasız
hamurdan yapılan, külde pişirilen çörek. 20. Güzellik, hoşluk.
Yukarıdan aşağıya:
Dünkü bulmacanın cevapları
Gelişigüzel, durmadan yazarak. – Yetenek. 2. Fok balığının bir
türü. – Balık avlamakta ya da yük taşımakta kullanılan büyük
kayık. – Metal olmayan elementler. 3. İslam dini inanışlarına
uygun olarak yapılan temizlik. – Katman. – Alüminyumun
simgesi. – Alfabede bir harf. 4. Nişastayı parçalayarak şekere
çeviren bir enzim. – Olumsuzluk anlatan önek. – Sonsuzluğa
değin, sürgit. 5. Dişi deve. – İri yapılı, azman. – Pişirilerek hazırlanmış yemek. – Ucu halkalı cıvata. 6. Bayağı, sıradan. –
Maksat, amaç, gaye. – Kötülük, fenalık. 7. İlgi eki. – Her zaman görülen, olağan. – Kalınca ve açık saman renginde, yarı
mat bir yazı kâğıdı türü. – ABD başkanı Eisenhover’ın arkadaşları arasındaki takma adı. 8. Namazı bölümlerinden her biri.
– Bizans kiliselerinde kadınlara ayrılan bölüm. – Hasta olmama durumu, sağlık, esenlik. 9. Baş, kafa. – Kuzu sesi. – Parola.
– Yetenek, beceriklilik, zekâ. 10. Kadınlara özgü cezaevi. –
Yumurta biçiminde yapılan ve sekiz deliği bulunan üflemeli
bir çalgı. – Evliya, ermiş, veli.
SAYFA 15
SONDAKiKA GAZETESİ >>
15 SPOR
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
15
17Aralık
Şubat2014
2013Pazartesi
Perşembe
Milli sporcularda
Rio 2016 heyecanı
Milli sporcular Rio 2016 yolunda
yaptıkları çalışmaları ve yoğun
hazırlık programlarına dair
gelişmeleri Gençlik Spor Dergisi'nin gelecek ay yayımlanacak
olan sayısı için değerlendirdi.
Brezilya'nın Rio de Janeiro
kentinde 5-21 Ağustos 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecek 2016
Yaz Olimpiyat Oyunları için
yüzmeden haltere, atıcılıktan badmintona kadar çok sayıda branşta
milli sporcular hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini
söylediler. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başarılı sporcuların
geliştirilmesi adına hayata
geçirdiği projeler ve yapmış
olduğu yatırımlar ile genç sporcular 2016 yılında gerçekleştirilecek
Rio Yaz Olimpiyat Oyunları yolunda yoğun bir antrenman ve hazırlık programından geçtiklerini
söylediler. Gençlik Spor Dergisi
milli sporculardan yüzücü Nezir
Karap, halterci Bünyamin Sezer,
badmintoncu Neslihan Yiğit ve
atıcımız Yusuf Dikeç'in hazırlık
sürecine ışık tutan ve hedeflerini
belirten açıklamalarının detayları:
Karap, o önemli atmosferde
ülkemizi başarıyla temsil edebileceğine inandığına işaret etti. Milli
halterci
Bünyamin
Türkiye'yi
Sezer,
y2016 Rio Yaz
"ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ HİÇ
ŞÜPHESİZ Kİ RİO 2016"
Milli yüzücü Nezir Karap, Michael
Phelps'in antrenörü Bob Bowman ile çalışmalarını
Amerika'da sürdürerek
Olimpiyat Oyunları'nda
olumlu gelişmeler
yaşadığını belirtti.
temsil edecek milli sporcuGeride bıraktığı sezon
lardan yüzücü Nezir Karap, halkırdığı rekorları
geliştirerek çıtayı
terci Bünyamin Sezer, badyükselttiğini
mintoncu Neslihan Yiğit ve
söyleyen Karap,
"Öncelikli hedefimiz
atıcımız Yusuf Dikeç çalışmalarını
hiç şüphesiz ki Rio
2016. Bu hedef
ve hedeflerini anlattılar. Sporcudoğrultusunda her
lar, hazırlıkların heyecanla
yarışta önemli
başarılara imza atıyosürdüğünü de belirtirken, tek
rum. Aslında
düşüncelerinin madalya
önümüzde barajı
geçmek gibi bir süreç var.
olduğunu ifade et- oğun
Ama biz barajı geçip, Rio
tiler
bir
vizesini alacağımıza eminiz."
antrenman
dedi. 2016 Rio Yaz Olimpiyat
programı
Oyunları'nda madalya alabilmek
yaşadığını ve 2016 Rio Yaz
için yarışacağını da dile getiren
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞINA BAĞLI KANTİN VE
KREŞLERİN GENEL TEMİZLİK HİZMETİ
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Kantin ve Kreşlerin Genel Temizlik Hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
: 2014/168913
1-İdarenin
a) Adresi
: CUMHURIYET BULVARI NO:144 35210 ALSANCAK KONAK/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası
: 2324121357 - 2324121346
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
ç) İhale dokümanının
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
görülebileceği internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Genel temizlik hizmeti (Kantin ve Kreşler) 32 kişi
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
: GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ
BİRİM LİSTESİ 1. SABANCI 1 KANTİN: Mithatpaşa Cad. No: 112
Sabancı Kültür Sarayı zemin kat 2. SABANCI 2 KANTİN : Mithatpaşa
Cad. No: 112 Sabancı Kültür Sarayı 2. Kat 3. İLAHİYAT KANTİN : DEU
İlahiyat Fakültesi 108/2 Sok. Bası Sitesi Hatay 4. SHMYO KANTİN :
DEU Hastanesi Sağlık Yerleşkesi Mithatpaşa Cad. 10/1 Balçova 5.
SEFERİHİSAR SAKİN KANTİN : Turabiye Mah. Beyler Cad. No: 2
Seferihisar 6. FOÇA REHA MİDİLLİ KANTİNİ : Atatürk Mah. 174 Sok.
No : 5 Eskifoça 7. DENİZ BİLİMLERİ KANTİNİ : Bakü Bul. No: 100
İnciraltı 8. A BLOK KANTİNİ : Vali Rahmi Bey Mah. 135 Sok. No: 5
Buca 9. B BLOK MARKET : Vali Rahmi Bey Mah. 135 Sok. No: 5 Buca 10. TIP DEKANLIK KANTİNİ : Eğitim Mah. 3. Selim Sok. No: 27
Balçova 11. PAPATYA KANTİN : DEU Öğr. Yurdu Şirinkapı Mah. 1032
Sok. Evka 1 12. KARMA YURT MARKET : DEU Öğr. Yurdu Şirinkapı
Mah. 1032 Sok. Evka 1 13. YEPYENİ KANTİN : 207 Sok. Tınaztepe
Yerleşkesi Sosyal Hizmetler Binası 14. DESEM KANTİNİ : Cumhuriyet Bul. No: 144 DEU Rektörlüğü Konak 15. SKS KANTİN : Cumhuriyet Bul. No: 144 DEU Rektörlüğü Konak 16. FİZİK TEDAVİ KANTİNİ
DEU Hastanesi Sağlık Yerleşkesi Mithatpaşa Cad. 10/1 Balçova 17.
OKSİJEN KANTİNİ : DEU Hastanesi Sağlık Yerleşkesi Mithatpaşa
Cad. 10/1 Balçova 18. CAFETTO KANTİN : Vali Rahmi Bey Mah. 135 Sok.
No: 5 Buca 19. AFRODİSİAS KANTİN : Vali Rahmi Bey Mah. 135 Sok.
No: 5 Buca 20. TEKSTİL MÜH. KANTİN : Tekstil Müh. Binası 35160 Tınaztepe Yerleşkesi Buca 21. DENİZCİLİK İŞL. KANTİNİ : Denizcilik İşi.
Binası 35160 Tınaztepe Yerleşkesi Buca 22. YEPYENİ KANTİN : Tınaztepe Sosyal Tes. Binası No: 209 Tınaztepe Yerleşkesi Buca 23. KONSER
VATUVAR KANTİNİ : İnciraltı Mah. Yavuz Bingöl Sanat Sok. Dış Kapı
No: 1 İç Kapı No: 2 35330 Balçova 24. BUCA KREŞ VE ANAOKULU:
DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Kampüsü - Buca 25. NARLIDERE KREŞ VE
ANAOKULU: DEÜ Hastanesi Sağlık Yerleşkesi - İnciraltı 26. TINAZTEPE
KREŞ VE ANAOKULU: DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi -Buca
c) Süresi
: İşe başlama tarihi 01.03.2015, işin bitiş tarihi 31.12.2015
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Cumhuriyet Bulvarı No:144 Alsancak/İZMİR
b) Tarihi ve saati
: 07.01.2015 - 10:00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından,
ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan
veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren,
Olimpiyat Oyunları için eksikliklerini büyük oranda giderdiğine
dikkati çekti. Günün büyük bir
bölümünü ekstra çalışmalarla
sürdüren Sezer, "Brezilya'da halter
barının başına büyük bir sorumlulukla geçeceğim. Ülkemi temsil
edeceğim o anları sabırsızlıkla
bekliyorum. Umarım, milli
bayrağımızı zirveye çıkarabilecek
bir performansa imza atabilirim."
şeklinde konuştu. "Geçen her
günün aleyhimize işlediğini
düşünüyorum" diyen milli badmintoncu Neslihan Yiğit, 2012
Londra Olimpiyat Oyunları'na
badminton branşında olimpiyatlara ilk kez katılım göstererek bir
ilke imza atmıştı. Yiğit, bu sefer
daha iyi bir hazırlık sürecinin
ardından bu branşta ilk kez
derece almanın gururunu yaşamak için konsantre olduğunu
açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na destekleri için teşekkür eden milli badmintoncu Neslihan Yiğit, "2 yıl gibi kısa bir zaman zarfı
kaldı. Bu noktada geçen her
günün aleyhimize işlediğini
düşünüyorum. Güreş ve halterde
hemen hemen her sene başarılı
olduğumuz doğru ama şahsi
görüşüm badmintondan gelecek
bir başarının sürpriz olmayacağı
yönünde." dedi.
"BREZİLYA'NIN BANA
UĞUR GETİRDİĞİNE
İNANIYORUM"
Milli atıcı Yusuf Dikeç ise kendi
belirlediği program doğrultusunda tek başına çalışmalarını
sürdürüyor. Daha önceleri
Brezilya'da Askeri Olimpiyat ve
Askeri Dünya Şampiyonası'nda
gümüş madalya elde ettiğini ifade
eden Dikeç, "Brezilya'nın bana
uğur getirdiğine inanıyorum.
Çalışmalarım sonrasında bu uğurun Rio'da da yanımda olmasını
ve kürsüye çıkmayı istiyorum."
dedi. Daha önce Çin ve Londra
Yaz Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Dikeç, buralarda
edindiği tecrübeleri 2016 Rio Yaz
Olimpiyat Oyunları'na yansıtacağının altını çizdi.
(CİHAN)
standart forma uygun belge,
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki
kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir
banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2.İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen
belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter
birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son
iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç
defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile
üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3.İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal
tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya
bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi
birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu
sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50
oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Yurtiçinde ve Yurtdışında Kamu ve Özel Sektörde gerçekleştirilen Temizlik Hizmetleri kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı( Dokümanı idareden satınalmak isteyenler; Dokuz Eylül Üniversitesi Kantinler Hesabı Ziraat Bankası İzmir Ticaret Şubesindeki TR 34
000 100 1751 4154 8948 5033 nolu hesaba doküman bedelini yatırmaları gerekmektedir. adresinden satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş
kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 ((yüzyirmi)) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de
Sondakika: 15/12
Basın: 13757
15 Aralık 2014 Pazartesi
www.sondakikagazetesi.com
İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün Köpek Eğitim Merkezi'nde (KEM) yetiştirilen
narkotik dedektör köpekler, insan sağlığını olumsuz etkileyen, toplum
huzurunu bozan ve asayiş olaylarındaki artışın en önemli sebeplerinden
birisi olarak gösterilen uyuşturucuyla mücadelede önemli rol alıyor
,'14302*34"NAJNFKNIOCM5FLBLJHMFLO")&'HM<
[email protected]<[email protected]<O.KCNJOFEIHEO5MO+MK7LFN
[email protected]:LJBLOOHMHMFD6IOF64MF<OM>[email protected]@K1
KMILJHMONKHGFKNIGO68MKOM>LDLCOBNAMBLJHMOEAE=DEIE:E
BNDG:[email protected]?L<OHMHMFD6I
F64MFKMILJO")&'HMFLOM>LDLCKMILJLO96I;JD;KMHL3O)>LDCMJ
[email protected]&M/CMDOMKM?L'[email protected]<[email protected]
@HNOL7MILBLJM<O2,[email protected]@[email protected]@?LKLJODMFMILJMOBNFKNJNJ
EAE=DEIE:EKNIGOFGBNOB;IMHMO?EKHE3O,MHMFD6IOF64MFKMI<
M>LDL:LKMILJLJONDDG>[email protected]:NFKNO6H;KKMJHLILKHL3O
")&'HMFLOM>[email protected]&M/CMDOMKM?L<
@AEJ:N>[email protected]
[email protected]/NBBNBLAMDKMILONIDDGIGKNJOHMHMF1
D6IOF64MFKMI<[email protected]:N>GAKNO68HM=KM=DLIHL>[email protected]@1
[email protected]:[email protected]@KNAKGFKNONAGID
MHM?LKHL>LJLO?LKHLIHL3O"64M>[email protected]:N>GAKN
[email protected]@HNFKNJHG>GJGOL0NHMOMHMJOMKM?L<
[email protected][email protected]
[email protected]?EKEJBNOHN/[email protected]
MHM?LKHL>LJLO?MKLIDDL3
,MHMFD6IOF64MFKMI<[email protected]@KON7DG>GO6K;C1
KMIKMO9;[email protected]>MI
EAE=DEIE:EKNIGJOFMJDMO9LIL=LO5MOBNDG=GJGJO6JKMJCMBLJHM
[email protected];[email protected])CJLAMDO&;H;IK;>;
5MILKMILJMO96IM<[email protected]**ONAHNO9MI7MFKM=DLILKMJ
@[email protected]<[email protected]<OO?LJ
EAE=DEIE:EO/N4<[email protected][email protected]<[email protected]
FEKKNJGKNJO#[email protected]
BN>[email protected]
=;4/MKLKMIHMJOLBMO *!'EODEDEFKNJHG3O %%"
%%$&$$&'$%&'"%"#
$!!!&$!
2003)024*!*$104(2-$1 [email protected]
BNAGHNOFL=L<OM5<[email protected]@[email protected]?LKO5MO7M=LDKLOM=ANKNIGJGO2?MHMKKLOL7LJON:LK
BNDGKGF2O?N=KG>GAKNOBNDG=NO7GFNIGIFMJ<O$;FMDL:[email protected]
,MIJM>LO$-,)<[email protected]=NJN?LKM:MF
LBDLBCNIKNINOFNI=GOEANIHG3+MHMKKLONBFMIKLFOEA9EKNCNBGJN
LKL=FLJON7GFKNCNJGJOAN4GKHG>GO9;JHMJO?EOANJN<[email protected]
5MOBNJNKONKG=5MIL=OBLDMKMILJHMO2?MHMKKLOL7LJON:LKOBNDGKGF2
?N=KG>GAKNOA;8KMI:MO;I;JOBNDGKG>NO7GFNIGKHG3O;FBOHNLIMBLJLO !
?LJOKLIN<[email protected]@[email protected]?LKLJLOO?LJOKLINANOBNDGKG>NO7GFNINJKNIOFNHNIOM5<
@[email protected]@?LK<[email protected]<ONF5NIAECO?NKG>G<[email protected]@JONKMDL<
BNJNKOFNINFDMIO5MO:MFMDLOL7LJO?LKMO2?MHMKKL2O?N=KG>GAKNOLJDMIJMD
BLDMKMILJHMOLKNJO5MIMJKMIOHMOHLFFNDLO7MFDL3
NJ9LOLKNJOBN/L?LJLJO9MI7MFDMJO?MHMKKLONBFMIKLFOL7LJOL/DLAN7
HEAHE>EO4NINAGODMCLJOMDCMFONCN:GAKNOCNKGJG<ONIBNBGJG<
M=ANBGJGOBNDGKG>NO7GFNIHG>GO?LKLJCM8FMJO$-,)<
5NDNJHN=KNIGO2?MHMKKLOLBDLBCNIG2JNOFNI=GOEANIHG3
,MIJM>LJO9MJMKO?N=FNJGO.AHGJO.>[email protected]>KE<OAN4DG>G
N7GFKNCNHN<[email protected]/N1
KLJMO9MDLILKHL>LJLO?MKLIDMIMF<O2&NKGJG<OM=ANBGJG<ONIBNBGJG<OA;FBMF
0LANDNOBNDCNFOLBDMAMJO?N8GOFL=LKMI<O?MHMKKLONBFMIKLFDMJOANINI1
[email protected]?LOLKNJO5MIL4OCM5:EDOHEIECEOLBDLBCNI
[email protected]=KNI<[email protected]?MHMKKLOANKNJGJN
FNJCNCNKG2OHMHL3
[email protected]@?LKLJL<OM5LJLOANOHNO?N=FNO?LIOCNKGJGO?E9;JMOFNHNI
LBDMHL>LO0LANDDNJOBNDNCNANJO?N8GOFL=LKMILJO2?MHMKKL2AL
FEKKNJN?LKHL>LJLO5EI9EKNANJO.>[email protected]>KE<O2-NJFLOBGFG=CG=KNIOHN
?MHMKKLALO6HMAM:MFOHEIECHNOHM>[email protected];[email protected]=
L8KMJLCLO5MIMJKMIO5NI3O)5<[email protected]@[email protected]?LKO5MANO/MIOD;IK;OHM>MIKLOCNK
C;KFONKN:NFKNIGJO?EOD;IOLKNJO5MOIMFKNCKNINONKHNJCNCNKNIGJG
[email protected]:NFKNIGOCNKGJO0LANDGJGOLAL:MONIN=DGICNKNIG
9MIMFLI3O+MHMKKLOLBDLBCNIGJNONKHNJCNBGJKNI3O&MBMKNO4LANBNHN
#[email protected]@[email protected]@[email protected]?LKLO!O?LJOKLINANOBNDG=N
[email protected]@JE=DE3
4#
(,+4+1'3/02/34241.)14)/2-302/3.24-24-3))1+#
.AIG:NO?EOH6JMCHMO?MHMKKLOFIMHLKMILAKMOLK9LKLO2ECEDODN:LI1
[email protected]>GJNOHLFFNDLO7MFMJO.>[email protected]>KE<O2L7?LIO9MKLIL
@KCNANJ<O/NDDNOFNINOKLBDMAMO9LICL=OFL=LKMIMOHN/LO?NJFNOFIMHLBL
DMCLJOMHM:MFKMILO5NNHLAKMOLJBNJKNIGODE8N>NO7MFCMAMO7NKG=NJ
ECEDODN:LIKMIO5NI2OL0NHMBLJLOFEKKNJHG3
.>[email protected]>KE<O?EOFL=LKMILJ<O?MHMKKLONBFMIKLFDMJOANINIKNJCNFOL7LJ
FNAJNFONINANJOD;FMDL:LKMIMOEKN=NINF<O/MIOD;IK;O?LK9LKMILJLOMKM
[email protected]:[email protected]>EJEO5EI9EKNANINF<O=EJKNIGOFNAHMD1
DLO2N=NHG>GCG8O7N>HN<[email protected]=LCLJO9MKL=CMBLO5M
[email protected]=LKMILJOD;CO?LK1
9LKMILO96I;KM?LKCMFDM<OFNINOKLBDMHMO?EKEJNJOFL=LKMIMOFIMHLO5MI1
LKCMBLOC;CF;[email protected]+EJNOIN>CMJOL7LJHM
?EKEJHE>[email protected];I;O?EOD;IOANBNOHG=GOFIMHLODMFKL0OM1
[email protected];J7O4NINO5MICM
[email protected]>EO?LK1
LJCMKLHLI3O"IMHLO7GFNIN?LKM:M>[email protected]:GKNIGJ
?EOH6JMCHMOAMJLO/MHM0L<O?MHMKKLONBFMIKLFOL7LJO4NINODMCLJOMDC1
[email protected]
[email protected]?NJFN:GKGFOBMFD6I;J;JOHM
?MHMKKLOFIMHLBLOBN>KNCNFOL7LJO/NIMFMDMO9M7DL>LJLO?MKLIDMJ
.>[email protected]>KE<O2M=LDKLONKDMIJNDL0<[email protected]
5MICMOE>IN=GJHNKNI3O$;FMDL:LKMI<O?EJKNIONINBGJHNOMJOEA9EJ
@KNJGOBM7CMKLO5MOCEDKNFNO6HMAM:M>[email protected]
[email protected]*O?LJOKLINO?MHMKKLOFIMHLBLO7MFMJO?LIOD;FMDL:L<
[email protected]# O?LJOKLINAN
ANFGJO4NINO6HMAM:M>LJLO?LKCMKL2OHMHL3
%%"
'"'"#%'"
#
'''#%'
Afyonkarahisar E Tipi Kapalı
ve Açık Cezaevi'ndeki 30 tutuklu ve hükümlü, İl
Müftülüğünün projesi
kapsamında hiç tanımadıkları
kişilerle mektuplaşarak sıkıntı
ve yalnızlıklarını paylaşacak
İl Müftüsü Burhan İşliyen,
yaptığı açıklamada, cezaevinde tutulan kişilere yönelik "Bir Kitap, Bir
Dua, Bir Mektup Projesi"
hazırladıklarını söyledi.
Cezaevinde görevli 4 vaiz
aracılığıyla projenin tutuklu ve
hükümlülere anlatıldığını belirten
İşliyen, "30 mahkum, projeye
katılmak istediklerini bildirdi. Bu
kişilerle gönüllü olarak
mektuplaşacak akademisyen,
öğretmen ve din görevlileri de belirlendi. Mahkumlar mektuplarını
yazacak. Bunlar gönüllü mektup
arkadaşlarına ulaştırılacak. Onlar
da bu mektuplara cevap verecek"
diye konuştu.
İşliyen, projeyle birden fazla
hedefleri bulunduğunu dile getirdi.
Bunların, mahkumları hayata
bağlamak, itilmiş, terk edilmiş,
unutulmuş psikolojisinden onları
kurtarmak, eğitimlerine katkı
sağlamak olduğunu vurgulayan
İşliyen, şunları kaydetti:
"Mektuplaşmak güzel bir
kültürdür. Büyük hocalarımızdan
'mektubat' adlı eseri olanlar
oldukça fazladır. Öğrencilerine, kendilerine soru soranlara hitaben
yazdıklar kaliteli mektuplar daha
sonra toplanmış, birleştirilmiş ve
kitap haline getirilmiştir. Mektuplardan ibaret olan kitaba da 'mektubat' adı verilmiştir. Bu gelenek
halen devam etmektedir. Bu
geleneği mahkumlar bazında
canlandırmak suretiyle onların rehabilitesine, eğitimlerine, hayata
bağlı kalmalarına katkı sunmayı
amaçlıyoruz. Aynı zamanda
mektuplaşmayı kabul eden
arkadaşlarımız bakımından da bu
ciddi bir tecrübe olacaktır." (AA)
%'&''& %$&%''#
/)3$2410)410&&4,/,(,
+1/1&.-1.4-1(1'1.101/-14$1&01.
3.'202(202/4*!.,',443/(1.&.
*,$,.-14#(3)/!#4+2*3+42-30(2*3
1(1010&4*,4/2+3'302/3.3424+)2+3
'3*3.342.-3202.-3/-3
/2+3'302/ -N>KGFO+NFNJKG>GJ:NO#!*OAGKGJHN
A;I;IK;>[email protected]:NFONC?NKN(KGOBEAEJOBNDG=GO5M
DN=GJCNBGAKNOLK9LKLOAMJLOEA9EKNCNKNIGJOBEHN
[email protected]@[email protected]:N>GJG
H;=;J;[email protected]?NKN(KGO-EOIMDL:LKMILO,MIJM>LO-,1
)O+N=FNJGOBCNLKO%8HMCLI<[email protected]>G
N7GFKNCNHNO2*#[email protected]
=MFKLJHMO/N?MIKMILJOBMFD6I;[email protected]>LJL
[email protected]/N?MIKMILJOLJBNJKNIHNOMJHL=MAM
EANJHGIHG>GJGO?MKLIDMJO%8HMCLIO2+EO/N?MIKMIOFN1
[email protected][email protected]
@I3ON?MIKMIHMOL0NHMOMHLKHL>LO9L?LOEA9EJBE8KEFODMB4LD
MHLKCL=OBEKNIGJOD;FMDL:LAMOHN>GDGCGOFMBLJKLFKMOB68
[email protected]>LKHLI2OHMHL3OO%8HMCLI<O#!* 'HMFLOLJ1
:[email protected]?LIONIDG=
968KMJHL>LO?LKHLILKMJOHNCN:NJNOBEKNIHNO6JMCKL
LALKM=CMKMILJOHMOFNAHMHLKHL>LJLOBN5EJHE3O
,MJMDLCKMIHMODMB4LDOMHLKMJOEA9EJBE8KEFKNIN<
:NAHGIG:GOAN4DGIGCKNIOEA9EKNJHG>GJNOHLFFNDLO7MFMJ
%8HMCLI<O=EJKNIGOFNAHMDDL
2-N>KGFO+NFNJKG>G
/MCO;IMDL:LKMILO/MC
[email protected];8MJKL
@[email protected]
"NAJNFKNIHNJ<O0N?1
ILFNKNIHNJO5MOBNDG=
[email protected]
MIONKGJNINFOLJ:MKMCMKMI
[email protected]
KMILJHMOMJOE0NFO?LIOEA1
9EJBE8KEFODMB4LD
MHLKCMBLOHEIECEJHN<
;IMDLCKMIOHEIHEIEKNINF
LK9LKLOBMILAMONLDOD;COBE1
[email protected]<ONKF
-N>KG>[email protected]
DLCLJHMOLC/[email protected]
.AIG:NOHEIECOH;8MKDL1
KMJMOFNHNIOLK9LKL
0LICNKNIGJO4LANBNANOBE
NI8OMDCMKMILJMOL8LJO5MI1
[email protected]
A9EJBE8KE>EJ
9LHMILKCMHL>LJLJODMB4LD
MHLKHL>LOHEIECKNIHNOLBM
0LICNJGJOIE/BNDGOL4DNK
[email protected]%8HMCLI<
*#[email protected]
DMB4LDOMHLKCMBLAKMOLK1
9LKL<O2.C?NKN(KGOBEOBMFD6I;JHMOIE/BNDKG
[email protected] *[email protected]
+LIOL=KMDCMAMONLDOFNAJNF<O0N?ILFNOANOHN
[email protected];8KMI:MOJE1
CEJMHMJO?LIODNJMBLJLJO?LKMOCM58END
[email protected]<[email protected]
'EA9EJBE8'OKLBDMAMONKGJCNBGJNOJMHMJ
@[email protected]?EOA;81
[email protected]
-N>KGFO+NFNJKG>GJ:[email protected]
HNOA;I;IK;>[email protected]:NFO2.C?NKN(KGO-E
-NDG=OMIKMILO5MO.C?NKN(KGO-EONFLK
.IN7KNIGO$M?KL>[email protected]
[email protected];[email protected]:N>GJG
BN5EJNJO%8HMCLI<O2$M?KL>HMFLOEA9EKN1
[email protected]@=EKKNIGJHN
@IDNANO7GFN?LKM:[email protected]
CMJO768;CMOFN5E=N:N>[email protected]
$M?KL><ONC?NKN(KGOBEAEJOFNAJN>GJHNJ
D;FMDL:LAMOEKN=GJ:NANOFNHNIO/MION=NCNHN
[email protected]
BN>KNAN:NFDGI2OHMHL3
%8HMCLI<O:NCOHNCN:NJNOLKMO4KNBDLF
HNCN:NJNONINBGJHNO;I;JO/L(AMJLO5M
[email protected][email protected]@([email protected]=EKKNION7GBGJHNJO/MI1
/NJ9LO?LIO0NIFKGKGFO?EKEJCNHG>GJGOBN5E1
JNINF<O/MIOLFLONC?NKN(GJOHNO?MJ8MIO;IMDLC
B;IM:LJHMJO9M7DL>LJLOB68KMILJMOMFKMHL3
%%"
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
3 576 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content