close

Enter

Log in using OpenID

Ders İçerikleri

embedDownload
Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri
Ders Adı
Sosyal Bilimlerde
Araştırma
Yöntemleri
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
MLY733
1
3+0
6
Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan araştırma tekniklerini,
araştırma basamaklarını, veri toplama ve analizini, yorumunu, rapor yazma esaslarını, kaynakça
ve dipnot gösterme tekniklerini kapsamaktadır.
İçeriği
1. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Adı
Bütçe Sistemleri ve
Politikaları
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
MLY701
1
3+0
6
Devlet bütçesinin işlevleri ilkeleri bütçe torileri ve Türk bütçe sistemi ve bütçe denetimi ile ilgili
temel bilgileri içerir.
İçeriği
Ders Adı
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
Kamu
Ekonomisi
MLY703
1
3+0
6
İçeriği
Devletin var oluş gerekçesi, devletin iktisadi hayattaki rol ve sorumlulukları, piyasa başarısızlıkları, güncel
sorunlar.
Ders
Adı
Kamu
Tercihi
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
MLY705
1
3+0
6
Kamu tercihi teorisi,Devletin büyümesi, Anayasal iktisat,Anayasal iktisat felsefesi,Mali anayasa,Vergi
İçeriği anayasası,Kamu harcamaları anayasası,Kamusal mallar anayassı,Bütçe anayasası,Parasal anayasa,Anayasal
iktisat eleştirisi,Anayasal iktisadı savunanlar, Anayasal iktisadın uygulanabilirliği
Ders Adı
Özelleştirme
ve
Regülasyon
İçeriği
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
MLY707
1
3+0
6
Regülasyon teorileri çerçevesinde özelleştirme ve regülasyon kavramları kapsamı, türleri, gerekçeleri,
teorik temelleri ve ekonomik etkileri incelenir
Ders Adı
Devlet
Muhasebesi
Yarıyıl
T+U
AKTS
MLY709
1
3+0
6
Devlet muhasebesini tanımı, kapsamı, genel özellikleri, devlet muhasebesi sistemleri, Tekdüzen Hesap
Planı, Genel bütçeli idarelerde kullanılan hesaplar ve bu hesaplara ilişkin işlemler, Faaliyet Sonuçları
Hesapları ve Bütçe Hesaplarının Kapatılması ve Faaliyet Sonucunun (Dönem Olumlu Faaliyet
Sonucu/Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu) Ortaya Çıkarılması, Türkiye’de uygulanan devlet
muhasebesine ilişkin güncel sorunların ele alınması.
İçeriği
Ders Adı
Uluslararası
Maliye
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
MLY711
1
3+0
6
Uluslararası mal hareketlerini etkileyen faktörler:Gümrük vergisi,Sübvansiyonlar,İhracat
vergisi,Kotalar,Tarife Benzeri Engeller; Gelir Vergilerinin Üretim Faktörlerinin Uluslararası Hareketliliği
Üzerindeki Etkileri,Küreselleşme ve Uluslararası Vergi Rekabeti; Küresel Kamu Malları ve
Finansmanı;Birleşmiş Milletler,IMF ve Dünya Bank
İçeriği
Ders
Adı
Vergi
Ceza
Hukuku
İçeriği
Kod
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
MLY713
1
3+0
6
Vergi Ceza Hukuku konusunda Vergi Usul Kanunu kapsamında yer alan kavram ve kurumlar ile vergi
cezalarının genel sistematiğinin incelenmesi, Kaçakçılık mevzuatının incelenmesi
Ders Adı
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
Mali
Kurumlar
MLY715
1
3+0
6
İçeriği
uluslararası kuruluşlar, amaçları, Türkiye ile olan ilişkileri.
Ders Adı
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
Yolsuzluk
Ekonomisi
MLY717
1
3+0
6
İçeriği
Yolsuzluk kavramı, nedenleri, türleri, iktisadi büyüme ile ilişkisi, sektörler itibariyle yolsuzluk göstergeleri
Ders Adı
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
Avusturya
İktisadı
MLY719
1
3+0
6
İçeriği
Ders Adı
Ekonometri
I
İçeriği
Avusturya iktisat Tarihi ve ekonomi sistemine bakış
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
MLY721
1
3+0
6
Tek değişkenli Regresyon modeli ve EKK tahmin Yöntemi, EKK tahmin yönteminin varsayımları, Aralık
tahmini ve Hipotez testleri, Alternatif Fonksiyon biçimleri, Çoklu Regresyon Modeli ve İstatistiksel
Çıkarsama, Maksimum Olabilirlik Yöntemi, Yapısal Kararlılık Testleri, Regresyon modeline Matris
yaklaşımı, Çoklu regresyon modeli: belirleme ve tahmin, kukla değişkenlerin regresyon analizinde
kullanımı, değişen varyans ve seri korelasyon gibi temel varsayımlardan sapmalar, dinamik modeller,
zaman serileri
Ders Adı
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
Kayıt Dışı
Ekonomi
MLY723
1
3+0
6
İçeriği
Kayıtdışı ekonomiye ilişkin temel kavramlar; kayıtdışı faaliyetlerin türleri; kayıtdışı ekonominin
etkileri; Türkiye'de kayıtdışı ekonomi; kayıtdışı ekonomi ve yasadışı ekonomi; kayıtdışı ekonomiye
yönelik çözümler.
Ders Adı
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
Vergi Usul
Hukuku
MLY725
1
3+0
6
İçeriği
Mükellefin ödevleri, ödevlerini yerine getirmediği durumlarda karşılaşabileceği durumlar, tarhiyat
çeşitleri,vergiye gönüllü ve zorunlu uyum yolları ve vergi tekniğine ilişkin temel konulara yönelik
içeriklidir.
1. Yıl - Bahar
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Adı
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
Seminer
MLY797
2
0+2
6
İçeriği
Literatür taraması, konu belirleme, veri toplama, analiz etme, yorumlama ve raporlama.
2. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Adı
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
Maliye
Politikaları
MLY702
2
3+0
6
İçeriği
Kamu kesiminde devletin rolü, IS-LM-BP modelinde maliye politikası, para ve maliye politikasının
etkileşimi, maliye politikası araçlarının geçerliliğini değerlendirmek ve maliye politikasında son dönemde
yaşanan gelişmeleri incelemek
Ders Adı
Türk Vergi
Sisteminin Analizi
İçeriği
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
MLY704
2
3+0
6
Vergi sistemini oluşturan vergiler sistematik bir biçimde analiz edilmekte, vergi uyuşmazlıkları ve
vergi mevzuatı konularında güncel sorunlar incelenmekte, uygulamaya konulan vergi reformlarının
sonuçları değerlendirilmektedir.
Ders Adı
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
Kamu Mali
Denetimi
MLY706
2
3+0
6
İçeriği
Ders
Adı
Gümrük
Mevzuatı
İçeriği
Bu derste Türkiye’de 2005 yılında yürürlüğe giren yeni kamu mali sistemi tanıtılacak, eski sistemle
karşılaştırılarak farklılıkları ortaya konacak ve yeni getirdiği düzenlemeler gibi konulara
değinilecektir.
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
MLY708
2
3+0
6
İthalat ve ihracat işlemleri sırasında gerçekleştirilen gümrük işlemleri, gümrüğe tabi eşyanın tabi olacağı
rejimlerin neler olduğu ve eşyanın gümrük hattından serbest dolaşıma geçebilmesi için söz konusu olacak
işlemler ve yükümlülükler dersin içeriğinde ele alınacaktır.
Ders Adı
İdarelerarası
Mali İlişkiler
İçeriği
Yarıyıl
T+U
AKTS
MLY710
2
3+0
6
Yönetimler arası ilişkiler, yönetimler arası gelir ve hizmet bölüşümü, il özel idarelerinin görevleri,
gelirleri, bütçesi, belediyelerin görevleri, gelirleri, bütçesi, köylerin görevleri, gelirleri, bütçesi, İller
Bankası ile mahalli idareler arasındaki ilişkiler, yerel yönetimlerin mali sorunları ve çözüm yolları.
Ders Adı
Devlet
Borçlarının
Analizi
İçeriği
Ders Adı
Vergi Teorisi ve
Politikası
İçeriği
Ders Adı
Anayasal İktisat
İçeriği
Ders Adı
Vergi Yargılama
Hukuku
İçeriği
Kod
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
MLY712
2
3+0
6
bu ders boyunca devlet borçlarının günümüzün ekonomik ve toplumsal hayatta ne gibi etkilerinin
olduğu, devlet borçlarının önemi, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde devlet borçlarının önemi ele
alınarak ileri düzey değerlendirmeler yapılacaktır.
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
MLY714
2
3+0
6
Kavramsal açıdan vergilerin tanımlanması, vergilerin fonksiyonlarının belirlenmesi, vergi türleri
ve vergileme ilkeleri
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
MLY716
2
3+0
6
Piyasa başarısızlıkları, Kamu tercihi teorisi, Devletin büyümesi, Anayasal iktisat, Anayasal iktisat
felsefesi, Mali anayasa, Vergi anayasası, Kamu harcamaları anayasası, Kamusal mallar anayasası,
Bütçe anayasası, Parasal anayasa, Anayasal iktisat eleştirisi, Anayasal iktisadı savunanlar,
Anayasal iktisadın uygulanabilirliği
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
MLY718
2
3+0
6
Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay'ın vergi yargılama süreci içindeki
fonksiyonu ile yargılamaya ilişkin süreler ve sorumlulukları içermektedir.
Ders Adı
Avrupa Birliğinde Vergileme
İçeriği
Uygulamalı
Ekonometri
T+U
AKTS
MLY720
2
3+0
6
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
MLY722
2
3+0
6
Basit doğrusal regresyon modelinin revize edilmesi: belirlenme ve tahmin, EKK tahmincilerinin özellikleri,
basit regresyon modelinden çıkarsama, çoklu regresyon modeli: belirleme ve tahmin, kukla değişkenlerin
regresyon analizinde kullanımı, değişen varyans ve seri korelasyon gibi temel varsayımlardan sapmalar,
dinamik modeller, zaman serileri
Ders Adı
Sermaye Piyasaları
ve Portföy Yönetimi
İçeriği
Yarıyıl
Avrupa Birliğinin kurumsal yapısı, yargı düzeni ve topluluk hukukunun temel doktrinleri
Ders Adı
İçeriği
Kod
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
MLY724
2
3+0
6
Sermaye piyasası dersinin içeriği para ve sermaye piyasaların tanımı ve fonksiyonları, finansal
kurumlar ve fonksiyonları, sermaye piyasası yatırım araçlarının getiri ve riskleri, temel ve teknik
analiz ve etkin piyasalar hipotezi, sermaye varlıklarını fiyatlandırma modeli, abitraj fiyatlama
modeli, opsiyon fiyatlama modelleri, uluslararası portföy yönetimi, türev piyasalar ve risk ölçüm
teknikleri ve davranışsal finans konularından oluşmaktadır.
Ders Adı
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
Kamuda
Stratejik
Planlama
MLY726
2
3+0
6
İçeriği
stratejik plan tanımı, temelleri, özellikleri, kamuda ve özel kesimde uygulanmasındaki farklıklar,
Türkiye'de ve dünyada stratejik plan uygulaması
Ders Adı
Kamu
Harcamalarının
Analizi
İçeriği
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
MLY736
2
3+0
6
Kamu harcamalarının türleri,yapısı,Avrupa birliğinde kamu harcamaları, Dünyada kamu harcamaları
ve harcama politikasının sorunları ile ilgili ileri düzey bilgiler.
Ders Adı
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
Vergi
Psikolojisi
ve Mali
Sosyoloji
MLY738
2
3+0
6
İçeriği
Ders Adı
Maliye
Tarihi
İçeriği
Günümüzde vergi mükelleflerinin ödediği vergiyi etkileyen çeşitli sosyolojik, psikolojik faktörler ele alınacak
ve bu faktörlerin merkezi bütçeye dolayısıyla da toplumsal yaşama ne gibi etkilerinin olduğu ileri düzeyde
değerlendirilecektir.
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
MLY742
2
3+0
6
Tarihi süreç içerisinde mali yapının ve olayların nasıl bir değişim geçirdiğini, nelerden etkilendiğini ve
neleri etkilediğini içerir.
Ders Adı
Avrupa Birliğinde Maliye Politikaları
İçeriği
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
MLY744
2
3+0
6
AB’ de uygulanan günümüz maliye politikaları ileri düzeyde analiz edilecektir.
Ders Adı
Yüksek Lisans Tez
Çalışması
İçeriği
Ders Adı
Yüksek Lisans
Uzmanlık Alanı
İçeriği
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
MLY799
3
0+1
18
Yüksek Lisans Tez Çalışması, teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra
gerçekleştirilen bağımsız araştırma çalışmalarına bağlı olarak ortaya konulması gereken bir özgün
çalışmadır. Tez çalışması önceden belirlenmiş bir konuya yönelik olup bölümdeki bir akademisyen
tarafından yönlendirilir. Gerekirse ortak tez danışmanı atanabilir. Danışmanlık, öğrencilere seçilen
konunun maliye konusu olup olmadığı, bir teoriye dayandırılıp dayandırılmayacağı, konu ile ilgili
yerli yabancı literatüre erişim ile ilgili bilgiler, sağlıklı ve kabul gören verilerin nereden ve nasıl
elde edileceği, hipotezlerin kurulması, uygun yöntemlerin seçimi, elde edilen sonuçların
yorumlanması, sonuçlardan hangi tarafların yararlanacağı, çözüm önerileri ile gelecekte yapılacak
çalışmalara yön göstermesine yönelik akademik çabalardan oluşur. Tüm bu faaliyetler genel
kabul görmüş akademik etik kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir. Bilimsel katkı sağlaması
beklenen yüksek lisans tezi jürilerin önünde öğrenci tarafından sözlü olarak savunulur ve söz
konusu çalışmadan yayın yapılması beklenir.
Kod
Yarıyıl
T+U
AKTS
MLY798
2
2+0
12
Tez çalışması, önceden belirlenmiş bir konuya yönelik olup bir akademik danışman tarafından
yönetilir. Danışmanlar, öğrencilere, ilgili literatüre nasıl ulaşılacağına ve uğraşılan konunun etik
kurallar gözetilerek araştırılmasına yönelik destek sağlar.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
472 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content