close

Enter

Log in using OpenID

2 i SılıiifcoNUluII - Ankara Ticaret Odası

embedDownload
TÜRKKIZILAYI
1868
.
TÜRK KIZILAYI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI
1- Ankara ili, Çankaya ilçesi, Kültür mahallesinde kain tapunun 2504 ada, 5 parselinde kayıtlı, 377m2
yüzölçümlü 7 katlı (Bodrum+Zemin+5 normal kat) beton apartman ve arsası vasıflı taşınmazın (Ankara İli,
Çankaya İlçesi, Kültür Mahallesi, İçel Sokak No:27) katlı binanın tamamı mevcut haliyle) tamamı mevcut
haliyle kapalı zarf ve açık artırma ihale suretiyle kiraya verilecektir.
2-
İhalenin;
Yapılacağı Yer
Yapılacağı Adres
Z arf Teslim Tarih ve Saati
Açık Arttırm a Tarih ve Saati
İhale Usulü
Geçici Teminat Bedeli
: Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü
: Ataç 1 Sok, No:32 Yenişehir / ANKARA
:
: 21.10.2014 Saat:Î5:31T
: Kapalı zarfla teklif alma ve açık artırm a usulü ile
: 20.000,00 TL
İhaleye ilişkin hilgi için irtibat num aralan: 0 312 430 23 00 / 1401-1405-1007
3- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde belirtilen belgelen 20.10.2014 günü saat:
lbOO’e kadar yukarıdaki adreste bulunan Evrak Birimine sunmaları ve açık arttırma için belirtilen gün ve
saatte belirtilen adreste hazır bulunmaları gerekmektedir.
4- İhaleye ilişkin tüm bilgileri içeren şartnameye www.kiziIav.org.tr/ihale İlanları internet adresinden
ulaşılabilir. İhaleye ait şartname “Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Türk Kızılayı Genel
Müdürlüğü Lojistik Direktörlüğünden ücretsiz temin edilebilir.
5-İstekliler şartnamede belirtilen geçici teminatı nakit teminatlar Genel Müdürlüğümüz T.C. Ziraat Bankası
Bakanlıklar Ankara Kamu Girişimci Şubesi TR 54 0001 0025 3239 0090 2689 69 IBAN numaralı TL hesabına,
döviz cinsi nakit teminatlar ise TR27 0001 0025 3239 0090 2689 70 IBAN numaralı USD hesabına veya TR97
0001 0025 3239 0090 2689 71 numaralı EURO hesabına yatırılır.) veya banka teminat mektubu olarak
verecektir.
6- Kurumlunuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. Türk Kızılayı ihaleyi yapıp
serbesttir.
TÜRKKIZILAYI
1868
TÜRKKIZILAYI
GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ
İHALENİN KONUSU
Madde 1-) Ankara ili, Çankaya ilçesi, Kültür mahallesinde kain tapunun 2504 ada 5 parselinde kayıtlı 377
m2 yüzölçümlü 7 katlı ( Bodrum+Zemm+ 5 normal kat) beton apartman ve arsası vasıflı taşınmaz (Ankara
İli, Çankaya İlçesi, Kültür Mahallesi, İçel Sokak, No:27 adresindeki) katlı binanın tamamı mevcut haliyle
kapalı zarf ve açık artırma ihale suretiyle kiraya verilecektir.
KİRA SÜRESİ: 5 (beş) yıl olup, tarafların karşılıklı olarak anlaşması halinde sözleşme süresi 5 (beş) yıl
daha uzayacaktır.
KİRANIN BAŞLANGICI: Kiracı ile kira sözleşmesinin imzalandığı tarihtir.
İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
Madde 2-) İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır.
2.1) ŞAHISLAR İÇİN;
A. Türkiye’deki tebligat adresi (teiefoıı, ikametgah belgesi, istekli adına kayıtlı elektrik, su,
doğalgaz veya telefon faturası (İhale tarihinden 3 ay öncesine kadar)
B. Kimlik fotokopisi,
C. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi vermesi
(İhale tarilıinden en geç 3 ay öncesine kadar)
D. Bu Şartnamenin 4. maddesinde belirtilen esaslara göre ve miktarda geçici teminat,
E. Her sayfası istekli tarafından ad soyad ile birlikte imzalanmış Kira Şartnamesi,
F. İhale Şartnamesi ekindeki teklif mektubu, (İstekli tarafından doldurulmuş ve imzalı)
2.2) GERÇEK (ŞAHIS FİRMALARI) VE TÜZEL KİŞİLİKLER İÇİN;
A. Türkiye’deki tebligat adresi (telefon, faks, ikametgah belgesi, istekli adına kayıtlı elektrik, su,
doğalgaz veya telefon faturası (İhale tarihinden 3 ay öncesine kadar)
B. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Esnaf ve Sanatkarlar
Odası veya Ticaret ve Sanayi odasından veya idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden
veya benzeri bir makamdan 2014 yılı içinde alınmış tescil belgesi)
C. Noter tasdikli imza sirküleri
D. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi vermesi
E. Ticaret Sicil Gazetesi (Firmanın tesciline, faaliyet alanına ilişkin ve son durumunu gösterir)
F. Her sayfası istekli tarafından ad soyad ile birlikte kaşeleıımiş ve imzalanmış Kira
Şartnamesi
G. Bu Şartnamenin 4. maddesinde beliılilen esaslara göre ve miktarda geçici teminat,
H. İhale Şartnamesi ekindeki teklif mektubu, (İstekli tarafından doldurulmuş ve imzalı)
İ. Vergi Levhası Fotokopisi
J. Firmanın, Kamıı İhalelerinden yasaldı olmadığını içeren ve ekte yer alan taahhütnam e
(Firma yetkilisi tarafından kaş elen erek imzalanmış olarak)
TÜRKKIZILAYI
1868
TÜRKKIZILAYI
GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ
ORTAK GİRİŞİM OLARAK VERİLEN TEKLİFLER DİKKATE ALINMAZ, İHALEYE
İŞTİRAK ETTİRİLMEZ.
İHALELERE KATILAMAYACAK OLANLAR
Madde 3-) Aşağıda a, b, c ve d maddesinde sayılan gerçek veya tüzel kişiler, pay oranına bakılmaksızın
tüzel kişilerin oılaklan, kendi adına, vekaleten veya temsilen başkaları adına ve bu kişilerin pay oranına
bakılmaksızın ortağı olduğu şirketler Kuruluşun ihalelerine doğrudan doğruya veya dolaylı olarak,
yasaklılık süresi sonuna kadar katılamazlar. (Son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ibrazından istekli
sorumludur)
a) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarımı! üyeleri ile bunların anne, baba, eş,
çocukları ve kardeşleri,
b) Türk Kızılayı çalışanları ve bunların anne, baba, eş, çocukları ve kardeşleri,
c) îşbu şartnamenin 11. ve 12. maddelerinde söz edilenlerden, GMYK tarafından karara bağlanarak
Türk Kızılayı ihalelerine katılımı yasaklananlar,
d) İşbu şartnamenin 11. ve 12. maddelerinde belirtilen hususlardan dolayı; Türk Kızılayı veya Türk
Kızılayı mensupları ve çalışanları iîe hukuki ihtilafı olanlar (hukuki ihtilafın neticelenmesini beklemeye
gerek görülmeksizin) üç yıl süre ile ihalelere katılamazlar. Türk Kızılayı ile ticari ilişkiye giremezler.
e) Kamu ihalelerinden yasaklı olanlar yasaklılık süresince Türk Kızılayı ihalelerine katılamazlar,
f) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile Türk Kızılayı personeli ve
bunların bakmakla yükümlü oldukları kimseler, Türk Kızılayı’nın gayrimenkullerinden kiracı olarak
yararlanamaz, bunları satın alamaz.
g) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile Türk Kızılayı personeli ve
bunların bakmakla yükümlü oldukları kimseler, Kuruluşun İktisadi İşletmeleri ile hiçbir şekilde ticari
ilişkide bulunamazlar.
Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan isteklilerin teminatları gelir kaydedilir ve bunlardan biri üzerine ihale
yapılmışsa iptal edilerek geçici teminatı gelir kaydedilir; sözleşme yapılmışsa ayrıca protesto çekmeye ve
hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve hesabı genel hükümlere göre tasfiye
edilir.
TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR
Madde 4 -)
A. Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.
a) Tedavüldeki Türk parası
b) Yürürlükteki mevzuata göre düzenlenmiş ve Türkiye’de kumlan mevduat bankalar veya katılım
bankalarının geçici teminat mektupları en az 120 takvim günü süreli olacaktır. j^ G İ@ ^ E İM ^ A T İ
MEKTUPLÂRİNIN 120 TAKVİM GÜNÜNDEN ÂZ OLMASI DURUMUNDA SÖZ KONUSU
•FEKLİELER J)EĞERLKN1)İRİLMEYE(:EKTİ^ (Yurtdışı bankalardan alınmış teminat
mektuplarında Türk Bankalarının garantisi aranır.)
c) Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları
d) Koııvertible yabancı paralar (Amerikan Doları, Euro, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı)
B. Teminatların Teslim Yeri: Bankalarca verilen teminat mektupları ve dövizler dışındaki nakit
teminatlar Genel Müdürlüğümüz T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar Ankara Kamu Girişimci Şubesi TR 54
2
TÜRKKIZILAYI
1868
TÜRKKIZILAYI
GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ
0001 0025 3239 0090 2689 69 IBAN numaralı TL hesabına, döviz cinsi nakit teminatlar ise T.C. Ziraat
Bankası Bakanlıklar Ankara Kamu Girişimci Şubesi TR27 0001 0025 3239 0090 2689 70 IBAN
numaralı USD hesabına veya TR97 0001 0025 3239 0090 2689 71 numaralı EURO hesabına yatırılır.
(Diğer para birimleri için Mali İşler Bölümünün 0 312 4302300 / 1509 dahili telefon numarasından hesap
numaraları temin edilir.)
B)
Geçici Teminat: Teklif sahipleri teklifleri ile birlikte 20.000,-TL teminatı da vereceklerdir.
Teminatlar, banka teminat mektubu ise, Türk Kızılayı Kamu İhale Kanunlarına tabi olmadığından EKTE
YER ALAN GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİNE GÖRE verilecektir.
Teminatın 20.000,-TL’den az olması durumunda teklif geçersiz sayılır.
En uygun teklifi veren isteklinin dışındaki diğer isteklilerin geçici teminatları iade edilir. İhale
üzerinde kalan teklif sahibinin geçici teminatı ise kesin teminatın Türk Kızılayı tarafından teslim
alınmasına müteakip iade edilecektir.
C)
Kesin Teminat: İhalenin onayı ve tebliğinden soma kira sözleşmesinin imzalanması aşamasında;
üç aylık kira bedeli karşılığı USD veya EURO güvence bedeli alınır.
Belirtilen teminatlar, işbu maddenin B bendinde belirtilen USD veya EURO hesabına yatırılabileceği gibi
yine USD veya EURO cinsinden limit içi süresiz banka teminat mektubu olarak kiracı tarafından Türk
Kızılayı’na verilebilecektir. (Yurtdışı bankalardan alınmış teminat mektuplarında Türk Bankalarının
garantisi aranır.)
Ancak ihalenin onayı ve tebliğinden sonra kira sözleşmesinin imzalanması aşamasında veya
imzalandıktan soma; kiracının tamirat, tadilat, takviye, modernizasyon vb. işlerin yapılmasını talep etmesi
durumunda yapım dönemine ilişkin 100.000,-USD yapım dönemi teminatı Kurum tarafından alınır.
Yapım dönemi sonunda, işletme izninin alınmasını müteakip üç aylık kira bedeli karşılığı USD veya
EURO güvence bedeli alınır ve yapım dönemi teminatı kiracıya iade edilir.
KİRA İHALESİNİN YAPILACAĞI YER VE TARİH:
Madde5 -)
- İhalenin Yapılacağı Yer
: T ürk Kızılayı Genel Müdürlüğü
- Yapılacağı Adres
:Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA
- Z arf Teslim Tarihi
¡20.10.2014 Saat: 11:00
- Açık Arttırm a Tarih ve Saati:21.10.2014 Saat: 15:30
- İhale Usulü
: Kapalı zarfla teklif alma ve açık artırm a usulü ile
İhaleye ilişkin bilgi için irtibat numaraları: 0 312 430 23 00 / 1401 - 1405 - 1007
İHALE DOSYASININ HAZIRLANMASI
Madde 6-) İhale dosyaları, aşağıda belirtilen belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.
6.1 “1” numaralı zarfın içerisine Kira Şartnamesinde madde 2’deki “İhaleye Girebilme Şartlan” istenen
belgeler konacak, zarf kapatılacak ve kapalı zarfın üzerine “İlıale İdari Belgeleri” ibaresi
yazılacaktır.
3
TÜRKKIZILAYI
1868
TÜRKKIZILAYI
GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ
FİRMA ADI VE ADRESİ
1 NOLU ZARF
ANKARA İLİ, ÇANKAYA İLÇESİ, KÜLTÜR MAH.,
İÇEL SOKAK ADRESİNDE DULUNAN
TAŞINMAZIN KİRA İHALESİ
“İHALE İDARİ BELGELERİ” ZARFI
TÜRK KIZILAYI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kumlu Başkanlığına
ANKARA
(..2i
SılıiifcoNUluII^
^İİİİfflflSİlSjİlİB £i^SB I^% W <M ŞSi^^
KONl)lvUygÜy.teRİNI<;‘‘TKMİNA P MEK'l-UBll y.ARI'1’’ İBAKE.Sİ VAy,H;ARAK IRKl.İl'İ
KON U LAKAK Z Ä RP1N ÜZERİNE “TEK LİK VE TEM İN A T MEKTUBU ZARKI” İBARESİ
V A ZI t ;APAK TI Rİ
FİRMA ADI VE ADRESİ
ANKARA İLİ, ÇANKAYA İLÇESİ, KÜLTÜR MAH.,
İÇEL SOKAK ADRESİNDE DULUNAN
TAŞINMAZIN KİRA İHALESİ
2 NOLU ZARF
“TEKLİF VE TEMİNAT MEKTUBU” ZARFI
TÜRK KIZILAYI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kumlu Başkanlığına
ANKARA
6.1. ve 6.2 maddelerine göre hazırlanan 2 zarf,20.10.2014 tarilı saat ll:0 0 ’e kadar “Ataç 1 Sokak No:32
Yen işehir/ANKARA” adresindeki Türk Kızılayı İdari İşler Birimi/Evrak Servisine ulaşacak şekilde
verilecek/gönderilecek ve 2 ayrı evrak numarası alınacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerin
sorumluluğu istekliye aittir. Son teklif verme saatinden soma (20,10.2014 saat 11:00), aynı gün mesai
saati içerisinde gelen ihale dosyalarım değerlendirmeye alıp almamaya İhale Kurulu yetkilidir.
6.3
Türk Kızılayı, gerekli gördüğü takdirde bir duyuru ile son teklif verme tarihini (20.10.2014 saat
11:00) ileri bir tarihe erteleyebilir. Bu durumda, Türk Kızılayı ve teklif sahibinin daha önce belirtilen
teklif verme tarihine kadarki tüm hak ve yükümlülükleri yeni belirlenen başvuru tarihine kadar geçerli
kalır.
6.4
İDARİ ŞARTNAMENİN 6.1. VE 6.2. MADDELERİNDE HAZIRLANIŞ ŞEKLİ
AÇIKLANAN İKİ ZARFTAN BİRİNİN EKSİK OLMASI HALİNDE İSTEKLİ İHALE
DIŞI BIRAKILACAKTIR.
6.5
Teklif mektubunda Kira Şartnamesinin ve eklerinin tamamen okunup aynen kabul edildiği
belirtilecek ve teklif edilen fiyat, rakam ve yazı ile açık olarak yazılacaktır.
TÜRKKIZILAYI
1868
TÜRKKIZILAYI
GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ
TEKLİFLER EKTE YER ALAN TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİNE GÖRE TÜRK LİRASI
OLARAK VERİLECEKTİR.
6.6
İhale Kurulu rakam ve yazıyla belirtilen teklif fiyatında farklılık bulunması halinde, yazı ile
belirtilen teklif tutarını dikkate alır. Esasa etki etmeyen diğer şekli unsurlardaki noksanlıklar istekliye
tamamlattırılarak teklif değerlendirmeye alınır.
TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ
Madde 7 - Teklifler, teklif mektuplarının açıldığı günden itibaren asgari 90 takvim günü geçerli
olacaktır. Bazı istisnai durumlarda Türk Kızılayı, teklif sahiplerinden tekliflerinin geçerlilik süresini
belirli bir süre için uzatmalarını isteyebilir. Türk Kızılayı’nın uzatma isteği ve teklif sahibinin buna yanıtı
posta veya faks ile olacaktır, Teklif sahibi, Türk Kızılayı tarafından talep edilen uzatma isteğini kabul
etmezse bu durumu yazılı olarak teklif geçerlilik süresinin bitiminden önce olmak kaydıyla Türk
Kızılayı *na bildirmek zorundadır, Bu durumda geçici teminatı iade edilir. Türk Kızılayı’mn uzatma
isteğini kabul eden teklif sahipleri, geçici teminatın geçerlilik süresini Türk Kızılayı’nca istenen süre
kadar uzatmakla yükümlüdür, ancak teklifinde herhangi bir değişiklik yapamaz.
TEKLİFLERİN AÇILMASI VE DEĞERLENDİRME
Madde 8 - 20.10.2014 günü saat ll:0 0 ’e kadar istekliierce İdari İşler Birimi/Evrak Sem sine teslim
edilen 2 adet zarftan 1 Nolıı zarflar Lojistik Direktörlüğü tarafından açılacak, isteklilerin ihaleye giriş
evrakları incelenecektir. 1 No’lu zarfların açılması ve incelenmesi aşamasına istekliler iştirak
etmeyecektir.
İhale giriş evrakları uygun bulunmayan isteklilerin 2 Nolu zarfları iade edilecek olup, ihaleye
giriş evrakları tam olan isteklilerin fiyat ve teminat mektuplarına ait 2 No’Iu Zarfları ise, 21.10.2014
tarih saat 15:30’da firma temsilcilerinin huzurunda Türk Kızılayı Genel M üdürlüğünde açılacak,
AYNI GÜN VE SAATTE (21.10.2014 tarih saat 1 5 : 3 0 ^ ACIK ARTIRMA YAPILACAKTIR.
Açık artırmadan çekilerek son teklifini veren istekliler, tekrar teklif veremezler.
Tekliflerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasında kendisine yardımcı olması amacıyla
Türk Kızılayı, teklif sahibinden teklifi ile ilgili açıklama isteyebilir. Açıklama isteği ve cevabı posta veya
faks ile olacak, ancak fiyatta veya teklifin özünde hiçbir değişiklik yapılmayacak, teklif edilmeyecek ve
buna izin verilmeyecektir.
İhale Kurulu dilediği takdirde açık artırmayı sonlandırarak isteklilerden son tekliflerini yazılı olarak
bildirmelerini isteyebilir. Daha Önce ihaleden çekilmiş olanlar bu dununda yazılı teklif veremezler,
İhale Kurulu, teklif sahibi veya vekili ihalede hazır bulunmadığı takdirde, kapalı teklifinde belirttiği fiyatı
son ve kesin teklif olarak kabul eder.
(1 No’lu zarf açıldığında ihale evrakının usulüne uygun ve yeterli olmaması durum unda, eksik
evraklar tamamlanabilecek nitelikte ise isteklinin eksik evrakını tamamlamayı talep etmesi halinde,
2 No’hı zarfın açılmasına kadar geçeıı süre zarfında eksikliklerin tamamlattırılmasına ve teklifin
açılmasına İhale Kurulu karar verecektir, İlıale Kurulunun k aran doğrultusunda, ihale evrakı
5
TÜRKKIZILAYI
1868
TÜRKKIZILAYI
GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ
eksik, usulüne veya yeterli olmayan isteklilerin teklif ve teminatlarının bulunduğu kapalı zarflar
ihale sonuçlandıktan sonra açılmadan iade edilecektir.)
İh a l e y i
k a z a n a n a t e b l ig a t
Madde 9-) İhale Kararının istekliye veya vekiline, imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü
mektupla tebliğinden (Tebliğ yazısının iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine gönderilmesi halinde
mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci günü kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.) itibaren 15
takvim günü içerisinde 4.madde de belirtilen teminat yatırılmadığı ve/veya kira sözleşmesi imzalanmadığı
takdirde geçici teminat hiçbir ihtara lüzum bulunmaksızın Türk Kızılayı lehine irat kaydedilecektir.
İhalenin iptal edilmesi halinde de durum istekliye aym şekilde bildirilir.
İsteklinin, sözleşmenin imza aşamasında ihale tarihi itibariyle kamu ihalelerinden yasaldı olmaması
gerekmekte olup, istekli sözleşme aşamasında bu hususla ilgili taahhütname verecektir.
TÜRK KIZIL AYI’NIN YETKİSİ
Madde 10-) Türk Kızılayı Kamu İhale Kanunlarına tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp
yapmamakta ve dilediğine yapmakta, ihaleyi iptal etmekte, artırmalarda uygun bedeli saptamakta
tamamen serbesttir.
İHALEDEN MEN EDİLME DURUMLARI
Madde 11-)
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka
yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek,
b) İsteklileri tereddüte düşürmek, katılımı engellemek, anlaşma teklifinde bulunmak, anlaşarak teklif
vermek veya teşvik etmek,
c) Rekabeti ve ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak,
d) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek,
e) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, bir istekli tarafından ihale idari ve teknik şartnamelerinde
belirtilen şartlar dışında, şart ileri sürecek şekilde bir veya birden fazla teklif verilmesi halinde, İhale
Kurulunun söz konusu şartı veya tekliflerden birden fazlasını geri çekme önerisini kabul etmemek,
f) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil eden
yetkilinin, başkaları adma doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten bir başka gerçek veya
tüzel kişiliği temsil etmesi ve bu anlamda birden fazla teklif vermesi,
g) İşbu şartnamenin 3. maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilmiş olmasına rağmen ihaleye
katılmak,
h) Kuruluşun tüzel kişiliğine, her kademe yönetici ve çalışanlarının manevi şahsiyetine
hakarette
bulunmak,
¡) İsteklilerin pazarlık süreci tamamlandıktan sonra, sözlü veya yazılı olarak daha düşük/yüksek fiyat
vereceğini iddia ederek ihalenin sürecini sekteye uğratmaya çalışmak,
İhaleye fesat karıştırdığı değerlendirilen istekli veya teklif verenler veya iştirak edenler hakkında Yetkili
Cumhuriyet Savcılığı’ııa 353 Sayılı Kanunun 235. Maddesi uyarınca suç duyulusunda bulunulur.
6
TÜRKKIZILAYI
1868
TÜRKKIZILAYI
GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ
İHALELERDEN YASAKLANMA DURUMLARI
Madde 12-)
a) Taahhüdünü yerine getirirken Kuruluşa zarar vermek, bilgi ve deneyimini Kuruluşun zararına
kullanmak,
b) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine
getirmemek,
c) Üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında sözleşme yapmamak,
d) Kuruluşun ihalelerine ilişkin olarak, kurum ve kuruluşlara veya medya yoluyla kamuoyuna haksız ve
mesnetsiz olarak yanıltıcı bilgi vermek,
e) Türk Kızılay’ının tüzel kişiliğine, her kademe yönetici ve çalışanlarının manevi şahsiyetine hakarette
bulunmak,
i) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak,
fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak,
g) Sözleşme sürecinde; hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet
suretiyle veya başka yollarla işlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek,
fiillerini yapanların sözleşmeleri feshedilir, teminatları irat kaydedilir, üç yıl süre ile ihalelere katılımları
yasaklanır. Edimin ifasına fesat karıştırdığı tespit edilenler hakkında yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına
suç duyurusunda bulunulur.
İHTİLAFLARIN HALLİ
Madde 13-) İşbu ihale neticesinde taraflar arasında akdedilecek sözleşmenin tatbikatından doğacak her
türlü ihtilaflar Öncelikle sulhen anlaşma yoluna gidilecek, ihtilafın çözülmemesi halinde hal merci Ankara
Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.
DEVİR VE TEMLİK
MADDE 14-) İstekliler işbu şartnameden doğan sorumluluklarını Türk Kızılayı’nın yazılı
muvaffaktı olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devir, alacaklarını temlik ve ciro
edemezler.
MÜTEFERRİK HÜKÜMLER
Madde 15-)
a) T ürk Kızılayı’nca gerek görüldüğünde ihale tarihinden en geç 4 iş günü öncesine kadar
ulusal gazetede bir kez ilan etmek kaydıyla şartname esaslarında değişiklik yapılabilir.
b) İsteklinin gösterdiği adrese yapılacak her türlü tebligat muteber addedilecektir.
c) Kira Şartnamesine uygun olmayan teklif verilemeyecektir.
d) İhaleye ait tüm şartnameler bir bütün olup, iki şartname arasındaki farklılıklarda Türk Kızılayı
lehine olan hüküm esas alınacaktır.
e) Türk Kızılayı dilediği takdirde verilen teklifleri müşterek muhafaza altına alıp ihaleyi erteleyebilir.
1) Verilen teklifler hiçbir suretle geri alınamaz. Bu durumda verilen teminat hiçbir ihtara lüzum
kalmaksızın Türk Kızılayı lehine irat kaydedilecektir.
7
TÜRKKIZILAYI
1868
TÜRK KIZILAYI
GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ
g) TÜRK KIZILAYI’NCA, İHALE VE SÖZLEŞME SÜRESİNCE İHALEYE KATILAN
İSTEKLİLERDEN VEYA YÜKLENİCİLERDEN AYNİ VEYA NAKDİ BAĞIŞ TALEP
EDİLMEYECEKTİR.
h) İstekliler, varsa ihaleye ait Teknik ve İdari Şartnamelere ait değişiklik taleplerini en geç
ihale tarihinden 7 İS GÜNÜ öncesine kadar yazılı olarak Türk Kızılayı’ııa bildirecek olup, bu
tarihten sonra yapılacak olan başvurular dikkate alınmayacaktır,
i) İhale kararının kesinleşmesine kadar geçen süreçte ihale üzerinde kalanın ölümü halinde geçici
teminat varis/varislere verilir. Ancak varisler taşınmazı aynı şartlar dahilinde kiralamayı talep edebilir.
j) İhaleden soma yapılan teklifler dikkate alınmayacaktn\
k) Teklif edilen bedelin Yetkili Kurullarca uygun görülmediği takdirde ilgililerin geçici teminatları iade
edilerek taşınmaz yemden ihale edilir. Bu hususta ihaleye iştirak edenler her hangi bir hak talebinde
bulunamaz.
1)
İhale kararının kesinleşmesine kadar geçen süreçte istekli iflas ederse geçici teminat ayrıca protesto
çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın irat kaydedilir.
EK;
1234-
KİRALAMA ÖZEL ŞARTLARI
TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİ
TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ
KAMU İHALELERİNDEN YASAKLI OLMADIĞINA DAİR
ÖRNEĞİ
TAAHHÜTNAME
8
TÜRKKIZILAYI
1868
TÜRKKIZILAYI
GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ
TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİ
TÜRKKIZILAYI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE KURULU BAŞKANLIĞPNA
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZIN TAPU KAYDI VE ADRESİ:
Ankara ili, Çankaya ilçesi, Kültür mahallesinde kain tapunun 2504 ada, 5 parselinde kayıtlı, 377m2
yüzölçümlü 7 katlı (Bodrum+Zemin+5 normal kat) beton apartman ve arsası vasıflı taşınmaz (Ankara
İli,Çankaya İlçesi, Kültür Mahallesi, İçel Sokak No:27) katlı binamn tamamı mevcut haliyle:
KİRA BEDELİ A Y LIK :.......... ..............................................TL,...................................................yazıyla,
ÖDEME Ş E K L İ:................................................................. Peşin,
KULLANMA A M A CI: ...........................................................................................................
1) Kurumunuzca, 21.10.2014 tarihinde kira ihalesi yapılacak olan söz konusu taşınmazın ihale kira
şartnamesini ekleri ile birlikte okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. Söz konusu taşınmaz
tarafımızdan görüldü. İhale şartnamesine aykırı bir durumumuz yoktur.
2) Teklifimiz ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günü geçerli olup, bu süre zarfında
vazgeçilmesi halinde geçici teminatımızın irat kaydedilmesini kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
3) En yüksek bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı biliyor ve
kabul ediyoruz.
Söz konusu taşınmazı yukarıda belirttiğimiz şartlarla kiralamayı talep ediyoruz. Gereğini arz ederim
/2014
TEKLİF SAHİBİNİN
Adı Soyadı/Ticari Unvanı/İmza
TEBLİGATA ESAS ADRESİ
:
TELEFON VE FAKS NUMARASI
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ (varsa):
9
GECİCİ TEMİNAT MEKTUBU
TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kurumunuzca ihaleye çıkarılan ................................................................................... {ihale konusu) işine
istekli sıfatıyla katılacak oîan....................................................................... (istekli adı) nın ihale
hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan
................................................................................................ (Yalnız/................................................. )
nı
..................................... {Banka adi) garanti ettiğinden, ihale hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın
gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini
almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile Kurumunuz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık
ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine
derhal ve gecikmeksizin Kurumunuza veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme
tarilıine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte Ödeyeceğimizi ........................{Banka adı) ’nın
imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve ............................... (Banka adı) ve hesabına
taahhüt ve beyan ederiz.
Bu teminat mektubu........................ tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek
şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.
Banka Adı/Şubesi
Yetkili İsim/İmza
NOT:
1) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşların kontrgarantilerine dayanılarak verilecek
mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın
kontıgarantili olduğu belirtilecektir. Teklife esas para birimi Türk parası ise kontrgarantilere
dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk parası üzerinden düzenlenecektir.
2) İdari şartnamede yabancı para birimi veya yabancı para birimleri cinsinden teklife izin verilmesi
durumunda; istekliler, teminat mektuplarım tekliflerine esas para birimi üzerinden
düzenleyecektir.
3) Teminat mektubunun Türk parası dışında bir para birimi üzerinden düzenlenmesi halinde, teminat
mektubunun sonuna “İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin tarihindeki
T.C.M.B. Döviz Satış Kuru üzerinden hesaplanarak tarafınıza ödenecektir.” paragrafına yer
verilecektir
10
TÜRKKIZILAYI
1868
TÜRKKIZILAYI
GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ
TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE KURULU BAŞKANLIĞPNA
21.10.2014
Türk Kızılayı tarafından yapılacak olan ANKARA İLİ, ÇANKAYA İLÇESİ, KÜLTÜR
MAHALLESİNDE KAİN TAPUNUN 2504 ADA 5 PARSELİNDE KA YIT LI377 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ 7
KATLI ( BODRUM+ZEMİN+ 5 NORMAL KAT) BETON APARTMAN VE A R SA SI VASIFLI
TAŞINMAZ (ANKARA İLİ\ ÇANKAYA İLÇESİ, KÜLTÜR MAHALLESİ, İÇEL SOKAK\ NO:27
ADRESİNDEKİ) KATLI BİNANIN TAMAMI MEVCUT HALİYLE KİRAYA VERİLM ESİ ihalesi
tarihi olan 21.10.2014 tarihi öncesi itibariyle Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığımızı beyan eder, kamu
ihalelerinden yasaklı olduğumuz anlaşılması durumunda firmamız tarafından verilen teminat bedelinin
Kurumunuz adına irat kaydedilmesini kabul ve taahhüt ederiz.
FİRMA
Ad SOYAD / Unvan (Kaşe)
İmza
11
TÜRKKIZILAYI
'
, V-
.
1868
TÜRKKIZILAYI
GAYRİMENKUL KİRAYA VERME
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Kira süresi 5 (beş) yıl olup tarafların karşılıklı anlaşması halinde kira sözleşme süresi 5 (beş)yıl daha
uzayacaktır. Kira başlangıç tarihi sözleşmenin ilk sayfasında belirtilen tarihtir. Kira bedeli her ay ve
nakden kira başlangıç tarihine göre ödenecek olup, ödeme aylarında bu tarihe tekabül eden tarihten
itibaren 5 gün içerisinde ödenmiş olacaktır.
2. Kira sözleşmesinin imzalanması aşamasmda veya imzalandıktan soma kiracının tamirat, tadilat,
takviye, modernizasyon vb. işlerin yapılmasını talep etmesi durumu dahil kira ödemelerinin başlangıcı
kira sözleşmesinin imzalandığı tarihtir. Kiraya verme idari ihale şartnamesi iş bu sözleşmenin ayrılmaz bir
parçasıdır.
3. Kiracı tarafından zamanında ödenmeyen kira bedelleri için kira sözleşme tarihine göre ödeme aylarında
bu tarihe tekabül eden tarihten itibaren tediye anma kadar geçecek sürelere ait aylık %5 gecikme
cezasını kiracı ödeyecektir.
4. Kira süresinin bitiminden önce, kiralananın tahliyesi halinde, kiralanan yer yeniden kiraya verilinceye
kadar geçecek süre için kira parası işlemeye devam edecek ve bu süre içerisinde kiracı, kira bedeli ile
sözleşmede ön görülen diğer meblağları ödeyecektir.
5. Kiracının 3 aylık kira bedeli tutarı olan.............. yatırmış olup, ( USD veya EURO olarak) Kuruma
vermiş olduğu güvence bedeli, akdin sonunda mecur tahliye edildiğinde, kiracının hiçbir borcu veya
kiralanan yere vermiş olduğu bir zarar yada hasar olmadığı takdirde iade edilecektir.
Söz konusu taşınmaz ile ilgili borç veya zarar yada hasar olduğu takdirde, kiralayan bunların tekabül
ettiği miktarı güvence bedelinden mahsup ederek tahsil edecektir. Borç, hasar veya zarar miktarı
güvence bedelini aştığında, aşan miktarı kiracı ödemekle yükümlüdür.
Kiracı vermiş olduğu güvence bedelinin, kira süresi içinde vadesi gelen kiralarına, gecikme cezalarına ve
sözleşmeden doğan tüm borçlarına mahsubunu isteyemez. Güvence bedeli, ancak kiracının Türk
Kızılay’ına kira, elektrik, su ve doğalgaz idarelerine, kullanımına ilişkin diğer yerlere borcunun
olmadığına dair belgelerin getirilmesi, çöp vergisi ve kullanıma ilişkin borcunun olmadığına dair
belgelerin getirilmesi, hasar olmadığının tespiti ile kiracıya sözleşmenin sonunda ve gayrimenkulun
tahliyesinden sonra iade edilecektir.
6. Kiralanan yer, sözleşmenin ilk sayfasında belirtilen maksadın dışında kullanılmayacak, kiralayanın
rızası olmadan bu kullanma şekli değiştirilemeyecektir. Kiracı, kiralananı veya işletme hakkını Türk
Kızılayımn yazılı rızası olmadan başkasına kısmen veya tamamen devir edemez. Yazılı izin olmadan
yapılan devirlerin tespiti halinde, bu husus kira akdini fesih sebebi kabul edilecektir. Kiralananın her
ne sebeple olursa olsun başkasına işgal ettirilmesi, iş ortağı veya kar ortağı alınması da sözleşmeyi
fesih sebebi sayılacaktır.
7. Türk Kızılayı'na kira sözleşmelerinden doğmuş olsun veya olmasın her hangi bir borcu olanlar, Türk
Kızılayı ile hukuki ihtilafı olan şahıs ve şirketler, bu şirketlerde ortak ve yönetici olanlar veya hukuki
TÜRKKİZILAYI
.
1868
TÜRKKİZILAYI
GAYRİMENKUL KİRAYA YERME
TEKNİK ŞARTNAMESİ
temsilcileri ve bunların ortak olduğu şirketler ile haklarında kesinleşmemiş olsa dahi tahliye kararı
bulunanlar ve Alım-Satım- Kiraya Verme Yönetmeliğinin belirtilen şahıs ve şirketler ile sözleşme
yapılmayacaktır. Bu hususun sözleşme yapıldıktan sonra tespiti halinde sözleşmeye aykırılık kabul
edilerek sözleşme, Türk Kızılayı tarafından bildirimsiz ve ilıtarsız olarak tek taraflı feshedilecek ve
taşınmazın tahliyesi için yasal yollara başvuracaktır. Kira sözleşmesinin bu nedenle fesih edilmesi
nedeniyle Türk Kızılayımn uğradığı zararlar için, yasal yoîîara başvurma hakkı saklı olup güvence
bedeli irat kaydedilecektir.
8. Kiracı, kira akdi süresinde veya sonunda taşınmazla ilgili kira bedelinin indirilmesi talebinde
bulunamaz.
İşletme yılının zararla kapanması kiracıya kirayı ödememe, geç ödeme veya kiradan indirim için talep
hakkı vermeyecektir. Ayrıca herhangi bir nedenle gayrimeııkulün kapalı tutulması veya kapatılması
halinde de aym husus geçerli oîacaktn*. Gayrimenkulün herhangi bir nedenle kapatılması veya kapalı
tutulması halinde bu husus sözleşmeye aykırılık kabul edilecek ve sözleşme fesli edilebilecektir.
9. Kiralanamn başkasına satılması veya kiracı tarafından tahliyesinin ihbarı halinde, mecurun gezilip
görülmesine kiracı müsaade edecektir.
10.Kiralananda mevcut demirbaşlar değer ve cins itibariyle kira sözleşmesine eklenecek olup, kiracı bunları
olduğu gibi muhafaza edecek bakım ve tamirlerini yapacak, zarar, hasar ve ihmallerden tahliye
anındaki bedelleri tutarıyla sorumlu olacaktır
Tahliye anında demirbaşların fiyatlarında artış olduğu takdirde, kiracının mesuliyeti, demirbaşların
tahliye anındaki piyasa değeri üzerinden olacaktır.
11.Kiralanan yer, sonradan kusur izafe edilmeyecek şekilde kiracı tarafından kontrolü yapılarak teslim
alınmıştır.
Kiralanan yer, kiracı tarafından kontrolü yapılarak teslim alınacağından ve kiralanamn bedeli,
kiralananın mevcut fiziki şartları göz Önüne alınarak tespit edildiğinden kiracının kiralananı teslim
almasından soma kiralananın tamamının kullanılmasına engelleyen durumlar söz konusu olmadığı
müddetçe kira bedelinin indirilmesini veya masrafı Türk Kızılayı tarafından karşılanmak üzere bakım,
onarım, tadilat vb. talep etmeyecektir.
12.Kiracı, kira sözleşmesi imzalanması aşamasında veya imzalandıktan soma tadilat, tamirat, takviye,
modernizasyon vb. işlemler yapmayı talep etmesi halinde 100.000,-USD Türk Kızılayı’na yatırmak
zorundadır.
Kiracı, işbu imalatlar için projeleriyle birlikte Türk Kızılayından gerekli izinleri almak zorundadır. Bu
imalatlara ilişkin her türlü iş ve işlemler ilgili mevzuat hükümleri kapsamında kiracı tarafından
yapılacaktır. Bu kapsamda kamu, üçüncü şahıslar ve diğer makamlar ııezdindeki yasal, idari, mesleki
v.b.her türlü sorumluluk kiracıya aittir.
TÜRKKIZILAYI
1868
—
~
TÜRK KIZILAYI
GAYRİMENKUL KİRAYA YERME
TEKNİK ŞARTNAMESİ
Kiracının tadilat, tamirat, takviye, modernizasyon vb. taleplerine ilişkin her türlü plan, proje, malzeme,
işçilik, imalat, inşaat giderleri, kiracı tarafından yapılması gereken sigorta, yapı denetim, T.U.S, Kurum
ve kuruluşlardan alınacak her türlü izin, onay, tasdik ve beraberinde alınacak ruhsatlar ile bu iş, işlem ve
süreçlere ait her türlü all-risk sigortası, vergi, resim, harç vb giderleri ile bu iş, işlem ve süreçlere ait
üçüncü şahıslara verilebilecek her türlü zararlar dahil olmak üzere tüm bedeller kiracı tarafından
karşılanacak olup, buna karşılık kira bedeline mahsup edilmesi veya bedelin Kuıumumuz tarafından
Ödenmesi hususunda hiçbir talepte bulunulmayacaktır.
Kiracı, yukarıda belirtilen imalatların tamamlanmış halini gösterir ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli
izinleri/onaylan alınmış projelerini ve ruhsatlarını Türk Krzılayına teslim edecektir.
Yapım dönemine ilişkin teminat ancak yukarıda belirtilen süreçlerin tamamlanması sonrasında kiracıya
iade edilecektir.
İşbu maddede tanımlanan işlerin tamamlanamaması ve alınan teminatın kurumumuz zararlarının
karşılanması anlamında yetersiz kalması durumunda Kurumlunuzun fazlaya ilişkin hakları saklı
tutulmaktadır.
Kiracının, yapmış olduğu bütün imalat ve işler bedelsiz olarak Türk Kızılayına intikal etmiş sayılır.
Kiracı bu durumu peşinen kabul etmiştir.
13.Kiıalanan yer, tamirata ihtiyaç gösterdiğinde, kiracı buna müsaade edecektir.
14.Kiralama süresi boyunca gayrimenkulün her türlü bakım, onarım, tadilat vb. bakım onarımları (mülk
sahibine ait olanlar da dahil) kiracı tarafından yaptırılacak olup buna ilişkin Türk Kızılayından herhangi
bir bedel talep etmeyecektir, kiracı bu hususu kabul, beyan ve taahhüt eder.
15.Türk Kızılay'ından izin almak suretiyle kiracının yapacağı her türlü inşaat ve ilaveler ile modernizasyon
için yapılan onarımlar ve ilaveler Türk Kızılay'ına bağışlanmış sayılır ve sökülemez. Ancak, bu inşaat
ve ilaveler taşınmaz malın başka bir yoldan kullanılmasına ve serbestçe kiraya verilmesine engel
olabilecek şekilde ise kiraya verilen yeri kiracı eski durumuna getirmekle yükümlüdür.
Kiralanan yerin normal kullanılması için lüzum eden masrafları kiracı karşılayacaktır. Cam, kilit, sürgü,
badana masrafları gibi, kiracı, kiralanan yerin esas şeklini bozmamak, hasar ve zarar vermemek
kaydıyla, kiralanan yerin kullanma amacına uygun olarak tezyinat, bakım tesisat, dolap, raf ve banko
gibi düzenlemeler yapabilecektir. Kira akdinin sonunda, yapılan bu şekildeki ilaveler ve değişikliklerin
kaldırılması yada eski hale dönüştürülmesi güç ve kiralanan yere zarar veriyorsa kiracı hiçbir bedel
talep etmeksizin Kızılay'ca kabul edilmek şartıyla bunları bırakabilecektir. Türk Kızılayı tarafından
kabul edilmemesi halinde kiracı eski durumuna getirmekle yükümlüdür.
lö.Kiralanan yerin yönetim ve işletme giderleri (ısıtma, kapıcı ücreti, müşterek aydınlatma, su elektrik,
asansör, temizlik ve benzeri giderler ile bunların işletilmesi gereği olan bakım onarım giderleri),
TÜRKKIZILAYI
1868
TÜRKKIZILAYI
GAYRİMENKUL KİRAYA VERME
TEKNİK ŞARTNAMESİ
kiracıya ait olacak, belediye hizmetlerine ilişkin resim vergi ve diğer giderlerde kiracı tarafından
ödenecektir.
17.Müteakip her yıl kira dönemi (kira yılı) başında kira bedeli %10 oranında arttırılarak zam yapılacak ve
kira bedelleri bu şekilde arttırılmış olarak ödenecektir. %10 kira artış oranının TÜİK’ce yayınlanan en
son Üretici Fiyat Endeksindeki on iki aylık ortalama oranının altında kalması halinde, TÜÎK’ce
yayınlanan en son Üretici Fiyat Endeksindeki on iki aylık ortalama oranın esas alınarak kira bedelleri
arttırılarak zam yapılacak, kira bedelleri bu şekilde arttırılmış olarak ödenecektir.
18.Kiracı sözleşmede gösterilen adrese yapılacak her türlü tebligatı kabul etmiş sayılacaktır. Kiralanan
yerin tahliyesinden soma, kiracı tarafından başka bir adres bildirilmediği takdirde aynı hüküm baki
olacaktır.
19.Kiracı sözleşme süresi sona ermeden kiralanan yeri tahliye etmek istediği takdirde en az bir ay önceden
kiralayana yazılı olarak bildirmek zorundadır.
20.Çıkacak kanunlar mal salıibi lehine konacak her türlü haklar mahfuzdur.
21.Stopaj vergisi kiracıya aittir. Ayrıca bu sözleşmeden doğan her türlü vergi, resim ve harç kiracı
tarafından ödenecek olup, gerek görülmesi halinde ödenmeyen kira bedelleri de dahil, kiracı üzerine
düşen yasal sorumluluğu yerine getirmemesi halinde kira dönemi teminatı nakde çevrilip gerekli işlem
Türk Kızılay'ı tarafından yapılacaktır. Kiracı bu kapsamda yapılacak tüm işlemleri kabul ve taahhüt
etmiş sayılacaktır.
22,îşbu sözleşmenin tatbikinden doğacak ihtilafların hallinde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkili
olacaktır.
23,Taşınmazın satılması halinde kiracı herhangi bir talepte bulunmayacaktır.
24.Kira bedelleri aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırılacaktır.
T.C.Ziraat Bankası Kızılay-Ankara Şubesindeki TR 14000 1000 685 3900 9026 5039 IBAN nolu
hesap numarasına yatırılacaktır.
25. Kira süresi 5 (beş) yıl olarak belirlenmiş olduğundan, sözleşme başlangıç tarihinden itibaren sözleşmede
belirtilen yıllık kira artış oranları haricinde, 5.(beş) yılın sonunda Türk Kızılayı tarafından uygun
görülecek SPK tarafından onaylı Ekspertiz Kuruluşlarına yaptırılacak Değerleme Raporunda
belirlenen aylık emsal kira bedeli; mevcut kira bedelinin altında olması halinde, mevcut kira bedelini
kiracının kabul etmesi halinde sözleşme 5(beş) yıl daha uzayacak olup, müteakip kira dönemleri
başında kira artışları 17. Madde doğrultusunda yapılarak ödenecektir. Kiracı kabul etmediği takdirde
5(beş) yıllık kira dönemi sonunda taşınmazı tahliye ederek Kızı laya teslim etmeyi kabul ve taahhüt
eder.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
694 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content