close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 öğretim yılı güz dönemi eğitim bilimleri enstitüsü

embedDownload
2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
KONTENJAN
ANABĠLĠM DALLARI
YÜKSEK LĠSANS
ÖZEL KOġULLAR
DOKTORA
Tezli
ALES Puan Türü
Tezsiz
BĠLGĠSAYAR VE ÖĞRETĠM TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMĠ
Bilgisayarve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
‒
‒
5
E.A.
Lisansa Dayalı Doktora Programına: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
lisans mezunu olmak
Yüksek Lisansa Dayalı Doktora Programına: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bölümü lisans ve yüksek lisans mezunu olmak.
‒
25
‒
E.A.-SÖZ.-SAY.
Eğitim Fakültesi lisans mezunu olmak veya MEB’e bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında
öğretmenlik yapıyor olmak veya öğretmenlik formasyonu sertifikasına sahip 4 yıllık fakülte
mezunu olmak. Bu program uzaktan öğretim tekniğine dayalı olarak yürütülecek olup,
II. öğretim ücret yönetmeliğine tabidir.
9
‒
6
SAY.
EĞĠTĠMDE TEKNOLOJĠ ENTEGRASYONU
Eğitim Teknolojileri (Uzaktan Eğitim)
MATEMATĠK EĞĠTĠMĠ
Matematik Eğitimi
ÖZEL EĞĠTĠM
Zihin Engelliler Öğretmenliği
5
‒
3
E.A.-SÖZ.-SAY.
ĠĢitme Engelliler Öğretmenliği
5
‒
3
E.A.-SÖZ.-SAY.
Erken Çocuklukta Özel Eğitim
5
‒
‒
E.A.-SÖZ.-SAY.
GeliĢimsel Yetersizlikleri Olan Çocukların Öğretmenliği
(II. Öğretim )
‒
15
‒
E.A.-SÖZ.-SAY.
Almanca Öğretmenliği
10
‒
10
E.A.-SÖZ.-SAY.
Fransızca Öğretmenliği
5
‒
3
E.A.-SÖZ.-SAY.
Ġngilizce Öğretmenliği
10
‒
5
E.A.-SÖZ.-SAY.
YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ
Yüksek Lisans Programına:
Özel Eğitim, Zihin Engelliler Öğretmenliği, ĠĢitme Engelliler Öğretmenliği, Görme Engelliler
Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi,
Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık lisans mezunu olmak.
Lisansa Dayalı Doktora Programına:
Zihin Engelliler Öğretmenliği lisans mezunu olmak.
Yüksek Lisansa Dayalı Doktora Programına:
Zihin Engelliler Öğretmenliği, Erken Çocuklukta Özel Eğitim, KaynaĢtırma Programları,
Otizmde Uygulamalı DavranıĢ Analizi programlarının herhangi birinden yüksek lisans mezunu
olmak.
Yüksek Lisans Programına:
Özel Eğitim, Zihin Engelliler Öğretmenliği, ĠĢitme Engelliler Öğretmenliği, Görme Engelliler
Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi,
Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık lisans mezunu olmak,.
Açıköğretim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği, Eğitim Fakültesi lisans mezunu olmak. Bu
program uzaktan öğretim tekniğine dayalı olarak yürütülecek olup, II. öğretim ücret
yönetmeliğine tabidir.
GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ
Resim-ĠĢ Öğretmenliği
5
‒
E.A.‒SÖZ.
Yüksek Lisans Programına:
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü veya Güzel Sanatlar Fakültesi Resim, Heykel,
Grafik Bölümü lisans mezunu olmak.
Lisansa Dayalı Doktora Programına:
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü veya Güzel Sanatlar Fakültesi Resim, Heykel,
Grafik Bölümü lisans mezunu olmak.
Yüksek Lisansa Dayalı Doktora Programına:
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü veya Güzel Sanatlar Fakültesi Resim, Heykel,
Grafik Bölümü lisans ve lisansüstü mezunu olmak.
6
E.A.‒SÖZ.
Yüksek Lisans Programına:
Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık lisans mezunu olmak.
Lisansa Dayalı Doktora Programına: Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık lisans mezunu
olmak.
Yüksek Lisansa Dayalı Doktora Programına: Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık lisans ve
yüksek lisans mezunu olmak.
5
E.A.‒SÖZ. ‒SAY.
5
EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ
Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık
10
Eğitim Yönetimi, TeftiĢi, Planlaması ve Ekonomisi
10
Eğitim Yönetimi, TeftiĢi, Planlaması ve Ekonomisi
(II. Öğretim)
Eğitim Programları ve Öğretim
‒
Eğitim sektöründe en az 3 yıl çalıĢmıĢ olmak. II.öğretim ücret yönetmeliğine tabidir.
40
10
‒
10
E.A.‒SÖZ.‒SAY.
ĠLKÖĞRETĠM
Yüksek Lisans Programına:
Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği lisans mezunu olmak.
Lisansa Dayalı Doktora Programına: Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği lisans mezunu
olmak.
Yüksek Lisansa Dayalı Doktora Programına: Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği lisans ve
yüksek lisans mezunu olmak.
Sınıf Öğretmenliği
10
‒
5
E.A.‒SÖZ.‒SAY.
Okul Öncesi Öğretmenliği
10
‒
‒
SÖZ‒E.A.
Okulöncesi Öğretmenliği veya Çocuk GeliĢimi lisans mezunu olmak.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
5
‒
‒
SÖZ‒E.A.
Eğitim Fakültesi lisans mezunu olmak.
BaĢvuru Adresi
: ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
Yunusemre Kampusü ESKĠġEHĠR
Tel.: 0-222-320 98 68
0-222-335 05 80/3586-3582
Ġnternet Adresi
: http://www.egtbe.anadolu.edu.tr
FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
KONTENJAN
ANABĠLĠM DALLARI
YÜKSEK LĠSANS
ÖZELKOġULLAR
DOKTORA ALESPuanTürü
Tezli
Tezsiz
20
‒
5
SAY.
Botanik
9
1
4
SAY.
Genel Biyoloji
7
‒
5
SAY.
Moleküler Biyoloji
5
‒
1
SAY.
Zooloji
5
‒
4
SAY.
Ekoloji
2
‒
‒
SAY.
Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji
1
‒
‒
SAY.
20
‒
5
SAY.
Kontrol ve Kumanda Sistemleri
5
‒
3
SAY.
Telekominikasyon
3
‒
2
SAY.
Elektronik
2
‒
1
SAY.
Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği
3
‒
2
SAY.
Elektrik Makineleri
2
‒
1
SAY.
Elektrik Tesisleri
2
‒
1
SAY.
10
10
3
SAY.
BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ
BĠYOLOJĠ
ÇEVREMÜHENDĠSLĠĞĠ
Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, ĠnĢaat Mühendisliği, Kimya, Biyoloji lisans / yüksek lisans
mezunları baĢvurabilir.
ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ
ENDÜSTRĠMÜHENDĠSLĠĞĠ
Ġngilizceeğitimverilecektir.YabancıdildeeğitimyapanlisansüstüprogramlarabaĢvurabilmekiçinadayların;
Y D S,
ÜDS veyaKPDS’den65,uluslararasıyabancıdilsınavlarındanveyaYükseköğretim Kurulu
tarafındaneĢdeğerolarakkabuledilensınavlarınbirindenÜniversiteSenatosununöngördüğüpuanıalmıĢolma
kgerekir.
Lisansüstüprogramlara
baĢvuruĢartlarınısağlayanveprogramlara
kabuledilen,ancakyabancıdilpuankoĢulunu
sağlamayanlaraençokbirtakvim
yılıeksüreverilir.Busüreöğrencininnormalöğrenim
süresinden
sayılmaz.Adaylar
YabancıDilPuanKoĢulunusağladıktansonradersalabilirler.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri
Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği lisans / yüksek lisans mezunları baĢvurabilir.
Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine
Mühendisliği, Fen Fakültesi Matematik ve Ġstatistik lisans/yüksek lisans mezunları baĢvurabilir.
ENDÜSTRĠYEL SANATLAR
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi veya Endüstriyel
Sanatlar Yüksek Okulu lisans mezunları baĢvurabilir.
Moda Tasarımı
5
‒
‒
E.A.
Endüstriyel Tasarım
6
‒
‒
SAY.
FĠZĠK
16
‒
16
SAY.
HAVA TRAFĠK KONTROL
10
‒
‒
SAY.
Hava Trafik Kontrol mezunu veya Hava Trafik Kontrolörü lisansına sahip olan lisans mezunları
baĢvurabilir.
3
‒
1
SAY.
Yüksek Lisans ve Lisansa Dayalı Doktora: Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültelerinin Havacılık
Elektrik ve Elektroniği, Uçak Gövde Motor Bakım, Sivil Havacılık Yüksekokullarının Uçak ElektrikElektronik,Uçak Gövde Motor, Mühendislik Fakültelerinin Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Bilgisayar
Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve HaberleĢme
Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Uçak Mühendisliği lisans mezunları baĢvurabilir.
Yüksek Lisansa Dayalı Doktora: Fen Bilimleri Enstitülerinin Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak
Gövde Motor Bakım, Sivil Havacılık, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği,
Elektrik,Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği, Fizik
Mühendisliği, Uçak Mühendisliği yüksek lisans mezunları baĢvurabilir.
Biyoteknoloji
8
‒
‒
SAY.
Mühendislik Fakültesi, Fen Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Eğitim Fakültesi; Fen Bilgisi, Fizik, Kimya
ve Biyoloji öğretmenliği lisans mezunları baĢvurabilir.
Nanoteknoloji
8
‒
‒
SAY.
Mühendislik Fakültesi, Fen Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Eğitim Fakültesi; Fen Bilgisi, Fizik,Kimya
ve Biyoloji öğretmenliği lisans mezunları baĢvurabilir.
KültürVarlıklarınınBelgelenmesi
‒
5
‒
EA.-SAY.
Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık, ĠnĢaat Mühendiliği, Malzeme Bilimi ve Mühendiliği, Metalurji ve
Malzeme Mühendisliği, Fizik, Kimya,Yapı Öğretmenliği lisans mezunları baĢvurabilir.
ĠNġAATMÜHENDĠSLĠĞĠ
30
‒
10
SAY.
ĠnĢaat Mühendisliği lisans /yüksek lisans mezunları baĢvurabilir.
ĠSTATĠSTĠK
10
‒
5
SAY.
Ġstatistik, Matematik, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği lisans / yüksek lisans mezunları
baĢvurabilir.
Fizikokimya
6
‒
3
SAY.
Organik Kimya
7
‒
7
SAY.
Analitik Kimya
8
‒
5
SAY.
Biyokimya
3
‒
2
SAY.
Anorganik Kimya
5
‒
3
SAY.
25
‒
10
SAY.
HAVACILIK ELEKTRĠK VE ELEKTRONĠĞĠ
ĠLERĠTEKNOLOJĠLER
KĠMYA
KĠMYAMÜHENDĠSLĠĞĠ
Kimya, Kimya ve Proses Mühendisliği, Kimya Mühendisliği lisans / yüksek lisans mezunları
baĢvurabilir.
MALZEMEBĠLĠMĠVEMÜHENDĠSLĠĞĠ
15
‒
MĠMARLIK
5
SAY.
10
SAY.
BinaBilgisi
10
‒
‒
SAY.
MimariKoruma
10
‒
‒
SAY.
MATEMATĠK
10
‒
4
SAY.
UÇAK GÖVDE MOTOR BAKIM
4
‒
1
SAY.
PĠLOTAJ
3
‒
‒
SAY.
UZAKTANALGILAMAVECOĞRAFĠBĠLGĠ
SĠSTEMLERĠ
5
20
5
EA.-SAY.
YER BĠLĠMLERĠ
15
‒
‒
SAY.
Yüksek Lisans: Mühendislik Fakültesi, Fizik, Kimya, adında Metal Polimer ve Seramik geçen
bölümlerden lisans mezunları baĢvurabilir.
Doktora: Adında Malzeme, Seramik, Metalurji ve Polimer geçen Mühendislik Dallarından
lisans/yüksek lisans mezunları baĢvurabilir.
Mimarlık lisans / yüksek lisans mezunları baĢvurabilir.
Fen veya Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Fen veya Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik ve
Bilgisayar Bilimleri Bölümü, Fen Fakültesi Matematik Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Eğitim Fakültesi Orta Öğretim
Matematik Öğretmenliği Bölümü lisans / yüksek lisans mezunları baĢvurabilir.
Yüksek Lisans: Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültelerinin veya Sivil Havacılık Yüksekokullarının
Uçak Gövde Motor Bakım lisans mezunları baĢvurabilir.
Doktora: Sivil Havacılık Yüksekokulları, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakülteleri, Makine
Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay
Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği lisans/yüksek lisans mezunları baĢvurabilir.
Pilotaj, Hava Trafik Kontrol, Uçak Gövde- Motor Bakım, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak
Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektronik
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği,Endüstri Mühendisliği, Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğünce Onaylı Ticari Pilot veya Havayolu Nakliye Pilotu lisansına Sahip olan
adaylar ile Harp Okulu mezunu olup, Silahlı Kuvvetlerde Pilot olarak görev yapan lisans mezunları
baĢvurabilir.
NOT: Lisans veya Yüksek Lisans derecesini baĢvurduğu programdan farklı alanlardan veya kurumlardan almıĢ adaylar Bilimsel Hazırlık Programına alınabilirler.
Lisans programlarının Ġngilizce yürütüldüğü anabilim dallarında bilimsel hazırlık programı derslerinden bazıları Ġngilizce açılabilir.
BaĢvuru Adresi
Ġnternet Adresi
: ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
Yunusemre Kampusü Kongre Merkezi ESKĠġEHĠR
: http://www.fenbilens.anadolu.edu.tr
Tel.: 0-222-335 41 22
0-222-335 05 80/3450-1755
GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ
KONTENJAN
ANASANAT DALLARI
YÜKSEK LĠSANS
ÖZELKOġULLAR
SANATTA
YETERLĠK
ALESPuanTürü
Tezli
Tezsiz
GRAFĠK
10
‒
5
‒
SERAMĠK
5
‒
3
‒
HEYKEL
5
‒
2
‒
ĠÇ MĠMARLIK
2
‒
-
‒
RESĠM
5
‒
5
‒
‒
SAHNE SANATLARI
Tiyatro SD
5
‒
5
‒
Opera SD
5
‒
-
‒
‒
MÜZĠK
Piyano SD
5
‒
5
‒
Üflemeli ve Vurma Çalgılar SD.
5
‒
5
‒
Yaylı Çalgılar SD.
5
‒
5
‒
CAM
5
‒
-
‒
BASKI SANATLARI
5
‒
3
‒
ÇĠZGĠ FLM (ANĠMASYON)
5
‒
5
‒
NOT: Yukarıdaki programlar için ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi GiriĢ Sınavı) Ģartı aranmamaktadır, baĢvuran adaylar yetenek sınavına girerken çalıĢma dosyalarını
(portfolyo) sunacaklardır.
BaĢvuru Adresi
Online BaĢvuru Adresi
: ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR ENSTĠTÜSÜ
Yunusemre Kampusü Kongre Merkezi ESKĠġEHĠR
:https://basvuruyld.anadolu.edu.tr/
Tel.: 0-222-335 05 80/4178-4180
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
KONTENJAN
ANABĠLĠM DALLARI
YÜKSEK LĠSANS
ÖZEL KOġULLAR
DOKTORA
ALES Puan Türü
Tezli
Tezsiz
ANALĠTĠK KĠMYA
3
-
3
SAY.
FARMAKOGNOZĠ
5
5
5
SAY.
‒
50
‒
‒
9*
‒
5*
‒
Fitoterapi (II. Öğretim)
FARMAKOLOJĠ
Başvuracak Adayların: Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Kimya Bölümü ya da
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü mezunu olması.
Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programına: Eczacı Biyolog, Hekim, Diş Hekimi, Hemşire,
Veteriner Hekim, Diyetisyen, Kimyager, Kimya Mühendisi olması.
Doktora Programına: Eczacı veya Farmakognozi Tezli Yüksek Lisans Diplomasına Sahip
olması.
Başvuracak adayların: Eczacı, Hekim, Diş Hekimi, Hemşire, Veteriner Hekim Diyetisyen
olması. II. öğretim ücret yönetmeliğine tabidir.
Başvuracak adayların: Eczacılık Fakültesi ve Fen veya Fen- Edebiyat Fakülteleri Biyoloji
Bölümü Mezunu Olması.
Doktora Programına: Eczacı veya Farmasötik Botanik Yüksek Lisans Diplomasına Sahip
olması.
Tezli Yüksek Lisans Programına: Eczacılık Fakültesi veya Fen Fakültesi Kimya Bölümü
Mezunu Olması.
Doktora Programına: Eczacılık Fakültesi Mezunu olması.
FARMASÖTĠK BOTANĠK
5
‒
3
SAY.
FARMASÖTĠK KĠMYA
10
‒
5
SAY.
FARMASÖTĠK MĠKROBĠYOLOJĠ
3
-
-
SAY.
FARMASÖTĠK TEKNOLOJĠ
‒
‒
‒
‒
Farmasötik Teknoloji
6**
‒
5
SAY.
Eczacılık Fakültesi mezunu olması.
5
‒
‒
SAY.
Eczacılık Fakültesi mezunu olması.
FARMASÖTĠK TOKSĠKOLOJĠ
3
‒
‒
SAY.
BĠYOKĠMYA
4
‒
‒
SAY.
BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR
6
‒
4
SÖZ-EA-SAY.
Kozmetoloji
Eczacılık Fakültesi veya Fen veya Fen- Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Mezunu Olması
- Bir hastaneden bu mesleği yürütmeyi engelleyecek derecede konuĢma (aksan ve Ģive hariç
pelteklik, telaffuz, ortodontik bozukluk, kekemelik ve tutukluk), iĢitme, görme veya ruhsal engeli
olmadığını belirleyen sağlık raporu almak,
DĠL VE KONUġMA TERAPĠSTLĠĞĠ
2***
1***
‒
SAY.
- Odyoloji (ve / veya odyoloji ve konuĢma bozukluğu yüksek lisans), Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
lisans, Tıp Fakültesi, HemĢirelik lisans, Ergoterapi lisans, Dil ve KonuĢma Terapistliği lisans
programlarının birinden mezun olmak.
* Tezli Yüksek Lisans Programına ayrılan 9 kontenjanın 3 kontenjanı yabancı uyruklu öğrenci adayları için, Doktora programına ayrılan 5 kontenjanın 2 kontenjanı yabancı uyruklu öğrenci adayları için ayrılmıĢtır.
** Tezli Yüksek Lisans Programına ayrılan 6 kontenjanın 1 kontenjanı KKTC uyruklu öğrenci adayları için ayrılmıĢtır.
*** Tezli Yüksek Lisans Programına ayrılan 2 kontenjan KKTC uyruklu adaylar için Tezsiz Yüksek Lisans Programına ayrılan 1 kontenjan ise yabancı uyruklu (Azerbaycan) adaylar için ayrılmıĢtır.
BaĢvuru Adresi
: ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
Yunusemre Kampusü ESKĠġEHĠR
Tel.: 0-222-320 76 51
0-222-335 05 80/3622-3623
Ġnternet Adresi
: http://www.sbe.anadolu.edu.tr
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
KONTENJAN
ANABĠLĠM DALLARI
YÜKSEK LĠSANS
ÖZEL KOġULLAR
DOKTORA
ALES Puan Türü
Tezli
Tezsiz
10
‒
6
E.A.‒SÖZ.
BASIN VE YAYIN
20
‒
10
E.A.‒SÖZ.
ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ
10
‒
5
E.A.‒SÖZ.
‒
15
‒
‒
Lisans programını tamamlamıĢ tüm adaylar baĢvurabilir. Bu program II. öğretim olarak açılacak olup
II. öğretim ücret yönetmeliğine tabidir.
10
‒
5
E.A.‒SÖZ.
ĠletiĢim/ĠletiĢim Bilimleri Fakültesi mezunları ile ilgili Fakülte ve Yüksekokulların; ĠĢletme,
Pazarlama, Grafik, Grafik Tasarım, Turizm Otel ĠĢletmeciliği, Endüstriyel Tasarım, Endüstri
Mühendisliği, Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Spor ĠĢletmeciliği, Siyaset Bilimi, Kamu
Yönetimi Bölümlerinden mezun adaylar baĢvurabilir.
‒
25
‒
‒
Lisans programını tamamlamıĢ tüm adaylar baĢvurabilir. Bu program uzaktan öğretim tekniğine
dayalı olup, II. öğretim ücret yönetmeliğine tabidir.
25
‒
10
E.A.
Ġktisat lisans programları ve Ġktisat Anabilim Dalı yüksek lisans programlarından mezun olan adaylar
yüksek lisans ve doktora programlarına baĢvurabilir.
Ġktisat (II. Öğretim)
‒
25
‒
-
Lisans programını tamamlamıĢ tüm adaylar baĢvurabilir. Bu program II. öğretim olarak açılacak olup
II. öğretim ücret yönetmeliğine tabidir.
Ġktisat (Ġngilizce)
20
‒
‒
E.A.
Ġktisat (Ġngilizce)
‒
20
‒
‒
20
‒
10
E.A.‒SÖZ.
ARKEOLOJĠ
Klasik Arkeoloji
Endüstri ĠliĢkileri ve Ġnsan Kaynakları Yönetimi (II. Öğretim)
HALKLA ĠLĠġKĠLER VE REKLAMCILIK
Kurumsal ĠletiĢim (Online)
ĠKTĠSAT
ĠLETĠġĠM TASARIMI VE YÖNETĠMĠ
Arkeoloji, Klasik Arkeoloji, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Protohistorya, Sanat Tarihi, Eski
Çağ Tarihi, Tarih, Antropoloji, Felsefe ve Mimarlık alanlarından lisans ve yüksek lisans eğitimi alan
adaylar baĢvurabilir.
ĠletiĢim/ĠletiĢim Bilimleri Fakülteleri, Güzel Sanatlar Fakültesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi,
Ġktisat Fakültesi, ĠĢletme Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Turizm
ĠĢletmeciliği Bölümleri ve Turizm Otel ĠĢletmeciliği lisans programlarından mezun olan adaylar
yüksek lisans için ve ĠletiĢim (Basın ve Yayın, Gazetecilik, Reklam ve Halkla ĠliĢkiler, Sinema ve
TV, Görsel Tasarım) alanlarında tezli yüksek lisans programlarından mezun olan öğrenciler doktora
için baĢvurabilir.
Tüm lisans ve yüksek lisans mezunları baĢvurabilir.
Ġktisat lisans programlarından mezun olan adaylar baĢvurabilir. Programa baĢvuracak adayların
yabancı dil puanı: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS),
Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Sınavı (YDS), TOEFL sınavlarından
en az 65 ya da eĢdeğeri olmalıdır.
Ġktisat lisans programlarından mezun olan adaylar baĢvurabilir. Programa baĢvuracak adayların
yabancı dil puanı: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS),
Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Sınavı (YDS), TOEFL sınavlarından
en az 65 ya da eĢdeğeri olmalıdır.
ĠletiĢim veya ĠletiĢim Bilimleri programlarında lisans veya yüksek lisans eğitimini tamamlamıĢ
adaylar baĢvurabilir.
ĠġLETME
Yüksek Lisans Programına, Ġktisat ve ĠĢletme Fakültesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi,
Mühendislik Fakültesi ile Ġstatistik ve Matematik Bölümlerinden mezun adaylar baĢvurabilir.
Doktora Programına; Ġktisat Fakültesi, ĠĢletme Fakültesi ve Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
mezunları ile yüksek lisansını ĠĢletme ve Ġktisat Anabilim Dalında tamamlamıĢ olan adaylar
baĢvurabilir.
Yüksek Lisans Programına, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Ġktisat ve ĠĢletme Fakültesi, Hukuk
Fakültesi ile Ġstatistik ve Matematik Bölümleri ve Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun adaylar
baĢvurabilir.
Doktora Programına; Ġktisat Fakültesi, ĠĢletme Fakültesi ve Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
mezunları ile yüksek lisansını Muhasebe alanında tamamlamıĢ adaylar baĢvurabilir.
Finansman
15
‒
8
E.A.
Muhasebe
15
‒
5
E.A.
Pazarlama
20
‒
10
E.A.
Tüm lisans ve yüksek lisans mezunları baĢvurabilir.
Sayısal Yöntemler
10
‒
5
E.A.
Yüksek Lisans Programına, ĠĢletme, Ġktisat, Ekonometri, Ġstatistik, Aktuerya, Matematik ve tüm
Mühendislik alanlarından mezun olan lisans mezunları ve bu alanlara bağlı yüksek lisans mezunları
doktora programına baĢvurabilir.
Uluslararası ĠĢletmecilik
15
‒
‒
SÖZ.
Tüm lisans ve yüksek lisans mezunları baĢvurabilir. ĠĢletme dıĢındaki alanlardan gelenler, yapılacak
seviye tespit sınavına bağlı olarak bilimsel hazırlık dersleri alacaklardır.
Yönetim ve Organizasyon
25
‒
10
SÖZ.
Tüm lisans ve yüksek lisans mezunları baĢvurabilir.
-
25
‒
‒
ĠĢletme Yönetimi (II. Öğretim)
Lisans programını tamamlamıĢ tüm adaylar baĢvurabilir. Bu program II. öğretim olarak açılacak olup
II. öğretim ücret yönetmeliğine tabidir.
Tüm lisans programlarından mezun olan adaylar baĢvurabilir. Programa baĢvuracak adayların yabancı
dil puanı: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul
Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Sınavı (YDS), TOEFL sınavlarından en az 65 ya da eĢdeğeri
olmalıdır.
Tüm lisans programlarından mezun olan adaylar baĢvurabilir. Programa baĢvuracak adayların yabancı
dil puanı: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul
Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Sınavı (YDS), TOEFL sınavlarından en az 65 ya da eĢdeğeri
olmalıdır.
ĠĢletme (Ġngilizce)
10
‒
‒
E.A.‒SÖZ.‒SAY.
ĠĢletme (Ġngilizce)
-
10
‒
‒
KAMU HUKUKU
15
‒
‒
E.A.
Hukuk Fakültesinden mezun olan adaylar baĢvurabilir.
ÖZEL HUKUK
10
‒
5
E.A.
Hukuk Fakültesi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olan adaylar baĢvurabilir.
MALĠYE
10
‒
10
E.A.
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, ĠĢletme Fakültesi, Ġktisat Fakültesi ve
Hukuk Fakültesi lisans programları ile bu fakültelerin ilgili anabilim dallarında yüksek lisans
eğitimini tamamlayan adaylar baĢvurabilir.
5
‒
‒
SÖZ.
Lisans programından mezun olan ve 1. yabancı dil Almanca'dan KPDS, ÜDS sınavlarından en az 80
puan alan ya da eĢdeğerliği kabul edilen sınavlardan en az 80 karĢılığı puan alan adaylar kabul edilir.
Farklı alanlardan mezun olan adayların transkriptleri incelenerek bilimsel hazırlık programından ders
aldırılabilecektir.
7
‒
5
SÖZ.
Sanat Tarihi, Mimarlık, Mimarlık Tarihi, Restorasyon ve Koruma, Arkeoloji lisans ve bu alanların
yüksek lisans programlarından mezun olan adaylar bu programlara baĢvurabilir.
MÜTERCĠM-TERCÜMANLIK
Almanca Mütercim-Tercümanlık
SANAT TARĠHĠ
SĠNEMA-TELEVĠZYON
SĠVĠL HAVACILIK YÖNETĠMĠ
12
10
‒
‒
8
5
E.A.‒SÖZ.
ĠletiĢim ve ĠletiĢim Bilimleri programlarında lisans eğitimlerini tamamlamıĢ adaylar yüksek lisans ve
doktora programına baĢvurabilir.
E.A.
Yüksek Lisans Programına, ĠĢletme, ĠĢletme Mühendisliği, ĠĢletme Yönetimi, ĠĢletme-Ekonomi,
Konaklama ve Turizm ĠĢletmeciliği, Seyahat ĠĢletmeciliği, Seyahat ĠĢletmeciliği ve Turizm
Rehberliği, Sivil Hava UlaĢtırma ĠĢletmeciliği, Turizm ĠĢletmeciliği, Turizm ĠĢletmeciliği ve
Otelcilik, Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği, Turizm ve Otelcilik, Uluslararası ĠĢletme, Uluslararası ĠĢletme
Yönetimi, Uluslararası ĠĢletmecilik, Uluslararası ĠĢletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret ve
ĠĢletmecilik, Lojistik Yönetimi, UlaĢtırma ve Lojistik, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Lojistik ve
TaĢımacılık, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve
Lojistik Yönetimi, Uluslararası ĠĢletme Yönetimi, Yönetim Bilimleri, Ġktisat, Ekonomi, Ekonomi ve
Finans, Makine Mühendisliği, ĠnĢaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Havacılık ve Uzay
Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği, Sivil Havacılık
Yüksekokullarının tüm programları, Hava Harp Okulunun ve Kara Harp Okulunun yabancı diller
hariç diğer tüm programlarından mezun adaylar baĢvurabilir.
Doktora Programına, Sivil Havacılık Yönetimi, ĠĢletme, ĠĢletme Mühendisliği, ĠĢletme Yönetimi,
ĠĢletme-Ekonomi, Konaklama ve Turizm ĠĢletmeciliği, Seyahat ĠĢletmeciliği, Seyahat ĠĢletmeciliği ve
Turizm Rehberliği, Sivil Hava UlaĢtırma ĠĢletmeciliği, Turizm ĠĢletmeciliği, Turizm ĠĢletmeciliği ve
Otelcilik, Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği, Turizm ve Otelcilik, Uluslararası ĠĢletme, Uluslararası ĠĢletme
Yönetimi, Uluslararası ĠĢletmecilik, Uluslararası ĠĢletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret ve
ĠĢletmecilik, Lojistik Yönetimi, UlaĢtırma ve Lojistik, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Lojistik ve
TaĢımacılık, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve
Lojistik Yönetimi, Uluslararası ĠĢletme Yönetimi, Yönetim Bilimleri, Ġktisat, Ekonomi, Ekonomi ve
Finans, Sivil Havacılık, Makine Mühendisliği, ĠnĢaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Havacılık
ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği, Havacılık ve Uzay
Bilimleri Fakültesinin tüm Bölümleri, Hava Harp Okulunun ve Kara Harp Okulunun yabancı diller
hariç diğer tüm programlarından mezun adaylar baĢvurabilir.
Spor Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Bölümü,
ĠĢletme Fakültesi veya ĠĢletme alanında lisans eğitimini tamamlamıĢ adaylar, Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu mezunları ile sporla ilgili eĢdeğer fakülte veya
yüksekokulların Spor Yöneticiliği, Spor Yönetimi, Rekreasyon Eğitimi ve Rekreasyon bölümü
mezunları ve Turizmle ilgili eĢdeğer fakülte ve yüksekokul mezunu adaylar baĢvurabilir.
SPOR YÖNETĠCĠLĠĞĠ
Spor Yönetimi ve Rekreasyon
15
‒
10
E.A.‒SÖZ.‒SAY.
SOSYOLOJĠ (Birim Ġçi)
6
‒
4
E.A.‒SÖZ.
Sadece Sosyoloji lisans ve yüksek lisans mezunu adaylar baĢvurabilir.
SOSYOLOJĠ (Birim DıĢı)
4
‒
2
E.A.‒SÖZ.
Tüm lisans ve yüksek lisans mezunları baĢvurabilir.
TARĠH
10
‒
10
SÖZ.
TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ
10
‒
5
E.A.
Sosyoloji, Ġktisat, Hukuk, Uluslararası ĠliĢkiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Arkeoloji ve Siyaset bilimi
alanlarında lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlamıĢ adaylar baĢvurabilir.
Yüksek Lisans programına, Turizmle ilgili bölüm mezunu; Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi,
ĠĢletme Fakültesi ve Ġktisat Fakültelerinin: ĠĢletme, Ġktisat, Kamu Yönetimi, Uluslararası ĠliĢkiler ve
Maliye Bölümü mezunu; ĠletiĢim Fakültesi mezunu, Edebiyat Fakültelerinin; Sosyoloji, Psikoloji,
Arkeoloji, Coğrafya, Sanat Tarihi ve Tarih Bölümü; Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarının
Rekreasyon Bölümü, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültelerinin Sivil Hava UlaĢtırma ĠĢletmeciliği
Bölümü; Fen Fakültesi Ġstatistik Bölümü; Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık ve Endüstri
Mühendisliği Bölümü, Sağlık Yönetimi ve Sağlık Ġdaresi Bölümleri; Aile ve Tüketici Bilimleri;
Beslenme ve Gıda Mühendisliği Bölümü; Antropoloji Bölümü; Halkbilim Bölümü, Ġç Mimarlık
Bölümü ve Çevre Tasarım Bölümü lisans programından mezun olanlar baĢvurabilir.
Doktora programına, Sosyal Bilimler Enstitülerinin; turizmle ilgili eğitim veren yüksek lisans
programlarından, ĠĢletme Anabilim Dalı Tezli, Pazarlama Bilim Dalı Tezli, Yönetim ve Organizasyon
Bilim Dalı Tezli, Halkla ĠliĢkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı Tezli, Sivil Havacılık Yönetimi
Anabilim Dalı Tezli, Sosyoloji Anabilim Dalı Tezli, Psikoloji Anabilim Dalı Tezli, Halkbilim
Anabilim Dalı Tezli ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinin Sağlık Ġdaresi Anabilim Dalı Tezli ve Fen
Bilimleri Enstitülerinin Ġstatistik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programlarından mezun olanlar
baĢvurabilir.
KONAKLAMA ĠġLETMECĠLĠĞĠ ONLĠNE
‒
25
‒
TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI
5
‒
‒
Bu programa; lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren turizmle ilgili bölüm ve program mezunları,
ĠĠBF, ĠĢletme Fakültesi ve Ġktisat Fakültelerinin ĠĢletme, Ġktisat, Kamu Yönetimi, Uluslararası ĠliĢkiler
ve Maliye bölümü mezunları, ĠletiĢim Fakültesi mezunları, Edebiyat Fakültelerinin Sosyoloji,
Psikoloji, Coğrafya bölümü mezunları, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin UlaĢtırma
ĠĢletmeciliği bölümü mezunları, Mühendislik Mimarlık Fakültelerinin Mimarlık ve Endüstri
Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar, Sağlık Yönetimi ve Sağlık Ġdaresi bölümlerinden mezun
olanlar, Beslenme ve Gıda Mühendisliği bölümü mezunları ile Ġç Mimarlık bölümü mezunları
baĢvuru yapabilirler. Bu program uzaktan öğretim tekniğine dayalı olarak Yükseköğretim
Kurumlarında Uzaktan Öğretime ĠliĢkin Usul ve Esaslar hakkındaki yönetmelik çerçevesinde
yürütülecektir.
SÖZ.
Edebiyat, Fen Edebiyat, Eğitim, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümlerinden mezun adaylar baĢvurabilir.
Lisans programını tamamlamıĢ tüm adaylar baĢvurabilir. Ancak; Uluslararası ĠliĢkiler, Uluslararası
ĠliĢkiler ve Avrupa Birliği, Avrupa Birliği ĠliĢkileri, Küresel ve Uluslararası ĠliĢkiler, Siyaset Bilimi,
Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans
programlarının dıĢındaki lisans programlarından mezun olan adaylar bilimsel hazırlık programına tabi
tutulacaklardır.
ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER
15
‒
‒
SÖZ.
UZAKTAN EĞĠTĠM
15
‒
5
E.A.‒SÖZ.‒SAY.
20
‒
‒
‒
Uzaktan Öğretim (Online)
Tüm lisans ve yüksek lisans mezunları baĢvurabilir.
Lisans programını tamamlamıĢ tüm adaylar baĢvurabilir. Bu program uzaktan öğretim tekniğine
dayalı ve II. Öğretim olarak yürütülecektir.
UYGULAMALI DAVRANIġ ANALĠZĠ
Otizmde Uygulamalı DavranıĢ Analizi
BaĢvuru Adresi
Ġnternet Adresi
6
: ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ
Yunusemre Kampusü ESKĠġEHĠR
: http://www.sosbilens.anadolu.edu.tr
E.A.‒SÖZ.‒SAY.
Eğitim Fakültesi Programlarında lisans eğitimini tamamlamıĢ adaylar ile Çocuk Sağlığı ve GeliĢimi,
Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerinde lisans eğitimini tamamlamıĢ olan adaylar bu programa
baĢvurabilir.
TEL.: 0-222-335 08 95
0-222-335 05 80/3243
ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ
LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAġVURU TARĠH VE KOġULLARI
BAġVURU TARĠHLERĠ
MÜLAKAT SINAVINA KATILACAK ADAYLARIN ĠLANI
TÜRKÇE YETERLĠK SINAVI*
:
:
:
04-15 Ağustos 2014
18 Ağustos 2014
19 Ağustos 2014
SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
GÜZEL SANATLAR ENSTĠTÜSÜ
FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ
:
:
:
:
:
MÜLAKAT TARĠHLERĠ
20 Ağustos 2014
19 Ağustos 2014
20-21 Ağustos 2014
20-21 Ağustos 2014
20-21 Ağustos 2014
LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABULLERĠN ĠLANI
KESĠN KAYIT TARĠHLERĠ
YEDEK KAYIT TARĠHLERĠ
:
:
:
22 Ağustos 2014
25-29 Ağustos 2014
01-05 Eylül 2014
YETENEK SINAV TARĠHĠ
19 Ağustos 2014
* Türkçe Yeterlik Sınavı Saat: 10:00’da Öğrenci Merkezi’nde yapılacaktır.
TEZLİ YÜKSEK LİSANS:
1-
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 50 veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden eşdeğeri olmak koşuluyla yabancı dil puanının %15’i (*), (**).
2-
En az 2,30/4,00 ya da 57,50/100 almak koşuluyla lisans not ortalamasının % 15’i.
3-
Başvurduğu programın puan türünde en az 60 puan almak koşuluyla ALES’in %50’si.
4-
Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvara bağlı anasanat dallarında ALES puanı aranmadığından başvuran adayların puan hesaplamaları en az 60 puan almak koşuluyla;
yetenek ve mülakat sınavları sonucunun %50’si, en az 2,30/4,00 ya da 57,50/100 almak koşuluyla lisans not ortalamasının %25’i, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
(ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 50 veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden
yabancı dil puanının %25’i (**)alınarak yapılır.
5-
Mülakat sınavına katılacak adayların belirlenmesi için yukarıda verilen ortalamalara göre sıralama yapılır. Puanlar yukarıdan aşağıya doğru sıralanır. Belirtilen kontenjanların
yeterli sayıda başvuru varsaen aziki katı aday mülakat sınavına çağırılır.
6-
Mülakat sınavının %20’si de hesaplanarak başarı sıralaması, en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır. Başarı sıralaması sonucu asil ve yedek listeden kayıt yaptırmaya
hak kazananlar ilgili Enstitü ve Anadolu Üniversitesinin web sayfasındaki duyurular kısmında ilan edilir.
7-
Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu adayların kayıtlarının yapılabilmesi için; Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve Avrupa Dil
Portfolyosu (ADP) seviye karĢılığı yüksek lisans programları için (B2) düzeyinde puan almıĢ olmaları ya da 19 Ağustos 2014 tarihinde saat 10:00’da yapılacak olan Türkçe
Yeterlik Sınavından en az 70 puan almıĢ olmaları gerekir.
*
Yüksek lisans bilim alanı yabancı dil olanların, öğrenim görecekleri yabancı dilde en az 80 ya da eĢdeğeri puan almaları gerekir.
**
Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eĢdeğerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavlarının birinden alınmıĢ olmalıdır. KPDS/ÜDS sınavında geçerlik süresi aranmayacak, diğer sınavlardan alınan puanlar sınavı yapan kurumun belirttiği
geçerlik süresi kadar geçerli sayılacaktır.
TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS:
1-
En az 2,00/4,00 ya da 50,00/100 almak koĢuluyla lisans not ortalamasının % 80’i.
2-
Mülakat sınavının % 20’si (Mülakat puanı ortalamaya katılmadan önce yapılan sıralamaya göre kontenjan sayısının en az iki katı kadar aday mülakat sınavına davet edilir.).Başarı sıralaması, en
yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır.
3-
Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu adayların kayıtlarının yapılabilmesi için; Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye
00
karĢılığı yüksek lisans programları için (B2) düzeyinde puan almıĢ olmaları ya da 19 Ağustos 2014 tarihinde saat 10: ’da yapılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavından en az 70 puan almıĢ olmaları
gerekir.
DOKTORA:
1-
Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 60 Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilenuluslararası yabancı dil
sınavlarının birindenyabancı dil puanının %15’i (*), (**).
2-
En az 3,00/4,00 ya da 75/100 almak koĢuluyla lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %15’i.
3-
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi GiriĢ Sınavı (ALES)’ndan baĢvurduğu programın puan türünde lisans derecesi ile baĢvuranlardan en az 80 puan, yüksek lisans derecesi baĢvuranlardan
en az 70 puan veya uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examinations (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından Üniversite Yönetim Kurulu tarafından
kabul edilen eĢdeğer puanı alması koĢuluyla % 50’si.
4-
Mülakat sınavının % 20’si (Mülakat puanı ortalamaya katılmadan önce yapılan sıralamaya göre, kontenjan sayısının en az iki katı kadar aday mülakat sınavına davet edilir.).Başarı sıralaması, en
yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır.
5-
Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu adayların kayıtlarının yapılabilmesi için; Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye
00
karĢılığı doktora programları için (C1) düzeyinde puan almıĢ olmaları ya da 19 Ağustos 2014 tarihinde saat 10: ’da yapılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavından en az 70 puan almıĢ olmaları
gerekir.
*
Doktora bilim alanı yabancı dil olanların, öğrenim görecekleri yabancı dilde en az 80 ya da eşdeğeri puan almaları gerekir.
**
Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilenuluslararası yabancı dil
sınavlarının birinden alınmıĢ olmalıdır. KPDS/ÜDSsınavında geçerlik süresi aranmayacak, diğer sınavlardan alınan puanlar sınavı yapan kurumun belirttiği geçerlik süresi kadar geçerli
sayılacaktır.
SANATTA YETERLĠK:
1-
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 60 veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen luslararası yabancı dil
sınavlarının birindenyabancı dil puanının %25’i (**).
2-
Lisansa ve yüksek lisansa dayalı sanatta yeterlikte en az 3,00/4,00 ya da 75/100 almak koĢuluyla lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %25’i.
3-
Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvara bağlı anasanat dallarında ALES puanı aranmadığından, en az 60 almak koĢuluyla yetenek ve mülakat sınavları sonucunun %50’si.
4-
Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu adayların kayıtlarının yapılabilmesi için; Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye
00
karĢılığı doktora programları için (C1) düzeyinde puan almıĢ olmaları ya da 19 Ağustos 2014 tarihinde saat 10: ’da yapılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavından en az 70 puan almıĢ olmaları
gerekir.
*
Sanatta Yeterlilik bilim alanı yabancı dil olanların, öğrenim görecekleri yabancı dilde en az 80 ya da eşdeğeri puan almaları gerekir.
** Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarının birinden alınmıĢ olmalıdır. Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarının dıĢındaki sınavlardan alınan puanlar sınavı yapan kurumun
belirlediği süre kadar geçerlidir.
*** Doktora bilim alanı yabancı dil olan adaylar, öğrenim görecekleri yabancı dilde en az 80 veya eĢdeğeri puan almalıdır. Öğrenim görecekleri yabancı dil dıĢında ise Üniversitelerarası Kurul
tarafından kabul edilen diğer dillerden en az 60 veya eĢdeğeri puan almalıdır. Bu durumda baĢarı sıralamasında öğrenim görecekleri yabancı dil dıĢındaki dil puanı kullanılacaktır.
BAŞVURU YÖNTEMİ:
1-
BaĢvurular, 04-15 Ağustos 2014 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesininbasvuruyld.anadolu.edu.tr adresinden yapılacaktır.
2-
Adaylar baĢvuru yapabilmek için öncelikle sisteme T.C. Kimlik numaralarıyla giriĢ yaparak kendilerini tanımlayacaklar ve sistem tarafından yönlendirilerek baĢvurularını gerçekleĢtireceklerdir.
3-
Her aday ilgili Enstitüde sadece 2 ayrı programa baĢvuru gerçekleĢtirebilecektir.
4-
BaĢvuru esnasında bilgilerini yanlıĢ beyan eden adayların baĢvuruları iptal edilecektir.
5-
BaĢvuru sonuçları Anadolu Üniversitesi web sitesindenilan edilecek ve ilan edilen kayıt tarihleri arasında kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların baĢvuru sırasında beyan ettikleri bilgileri
aĢağıdaki belgelerle doğru olarak belgelendirdikleri takdirde kayıtları kabul edilecektir.
KESĠN KAYITTA ĠSTENĠLEN BELGELER:
1-
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi GiriĢ Sınavı (ALES) sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da GRE veya GMAT sınavı belgesinin aslı veya onaylı örneği (Belgenin aslının
verilmesi halinde, belge ilgili müdürlükçe çoğaltılarak onaylanacaktır.). Anadolu Üniversitesinin herhangi bir anabilim dalının lisansüstü programından iliĢiği kesilip yeniden aynı veya baĢka bir
lisansüstü programa kabul edilen ya da bir yüksek lisans programını tamamlayarak yeniden baĢka bir programa kabul edilen öğrencilerin (en fazla bir yarıyıl ara vererek) yeniden ALES’e
girmelerine gerek bulunmamaktadır.
2-
Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS) veya Uluslararası
geçerliği olan sınavların birinden alınmıĢ sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği (Belgenin aslının verilmesi halinde, belge ilgili müdürlükçe çoğaltılarak onaylanacaktır.). Yabancı Dil Sınav
EĢdeğerlikleri tablosuna Anadolu Üniversitesininhttp://www.anadolu.edu.tr/tr/not-karsiliklari-ve-yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri adresinden ulaĢılabilir.
3- Yüksek lisans programına başvuranlar için lisans, lisansa dayalı doktora/sanatta yeterlik programına başvuranlar için lisans, yüksek lisansa dayalı doktora/sanatta yeterlik programına başvuran
adaylar için lisans ve yüksek lisans Not Durum Belgelerinin (transkript) aslı veya onaylı örneği. Başarı sıralamasında Genel Not Ortalamaları 100 üzerinden değerlendirilecektir.Genel Not
Ortalaması 4,00 üzerinden olan adayların ortalamaları 25 ile çarpılarak 100’lük sisteme çevrilecektir. Not ortalaması bunlardan farklı bir tabana göre hesaplanmış adaylarınGenel Not
Ortalamalarının 100 üzerinden karşılığı, Anadolu Üniversitesin tarafından hesaplanacak olup konu ile ilgili olarak alınan Senato Kararına www.anadolu.edu.tr web sayfasında Öğrenci İşleri-Senato
ve Yönetim Kurulu Kararları-Not Karşılıkları adresinden ulaşılabilir.
4-
Yüksek lisans programına başvuran adaylar için lisans, lisansa dayalı doktora/sanatta yeterlik programına baĢvuranlar için lisans, yüksek lisansa dayalı doktora/sanatta yeterlik programına
baĢvuranlar için yüksek lisans mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Yurt dıĢından alınan mezuniyet belgeleri için Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesi.).
5-
Dört adet vesikalık fotoğraf.
6-
T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı örneği (Enstitü tarafından onaylanacaktır.).
7-
Askerlik durum belgesi (Tecil iĢlemlerinde kullanılacaktır.).
8-
Kamu kurumlarında çalıĢan adayların, derslere devam edebileceğine iliĢkin izin yazısı getirmeleri gerekmektedir.
ÖNEMLĠ NOT:
1-
Yüksek lisans baĢvuruları için lisans derecesine, doktora/sanatta yeterlik baĢvuruları için lisans ya da yüksek lisans derecesine sahip olmak gereklidir. BaĢvurduğu anabilim/anasanat dalından farklı
alanlarda lisans veya yüksek lisans yapmıĢ olan adaylar ile lisans veya yüksek lisans derecesini baĢka bir yükseköğretim kurumundan almıĢ adaylar “Bilimsel Hazırlık Programı”na alınabilir.
2-
Kayıt tarihi geçtikten sonra Enstitü Müdürlüklerine ulaĢan veya belgeleri eksik/yanlıĢ beyanı olanlar kayıt yaptıramayacaktır.
3-
Kesin kayıtlar Ģahsen yapılacak olup, kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların listesi ilgili Enstitü Müdürlüklerinden veya Ġnternet sayfalarından öğrenilebilir.
4-
Öğrencilerin kayıt yenileme döneminde alacağı dersleri seçip, danıĢmanına onaylatması gerekmektedir. Aksi halde eksik iĢlem olması nedeniyle kayıt yapılmamıĢ kabul edilecektir.
5-
BaĢka bir yükseköğretim kurumunda araĢtırma görevlisi olup bir lisansüstü programa baĢvuru yapan adayların, kayıt hakkı kazanması halinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 35 inci
maddesine göre kadrolarının lisansüstü öğrenim gördükleri Enstitüye aktarılması gerekmektedir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
723 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content