close

Enter

Log in using OpenID

İçindekiler - Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

embedDownload
I
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi – Sayı:23 (2014)
YÖNETĠM VE EKONOMĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ
JOURNAL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS RESEARCH
Yayımlayan / Publisher: Balıkesir Üniversitesi Bandırma İİBF
Sayı / Number: 23
Mayıs / May 2014
ĠÇĠNDEKĠLER / CONTENT
FUTURE OF EUROPEAN STANDARDIZATION: EUROPEAN STANDARDS FOR SERVICES
AVRUPA STANDARDİZASYONUN GELECEĞİ: AVRUPA HİZMET STANDARTLARI
Dr. Fatma Müge ALGAN……………………………………………………………………………………………………………….1-17
TÜRKĠYE BORSASININ GELĠġMEKTE OLAN ÜLKELER BORSALARI ĠLE EġBÜTÜNLEġME ANALĠZĠ
ANALYSIS OF COINTEGRATION BETWEEN TURKISH STOCK EXCHANGE AND STOCK EXCHANGES IN EMERGING MARKETS
Doç. Dr. Yasemin KESKĠN BENLĠ………………………………………………………………………………………………..…18-32
BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA ĠLE MENÜ PLANLAMA
MENU PLANNING WITH FUZZY GOAL PROGRAMMING
Yrd. Doç. Dr. Kenan Oğuzhan ORUÇ………………………………………………………………………………………….…….33-51
ELEKTRONĠK TĠCARETĠN TRANSFER FĠYATLANDIRMAYA ETKĠSĠ
THE IMPACT OF ELECTRONIC COMMERCE ON TRANSFER PRICING
Yrd. Doç. Dr. Levent Yahya ESER, ArĢ. Gör. Sedat POLAT……………………………………………………………...……….52-69
ADLĠ MUHASEBEDE UZMAN TANIKLIK MESLEĞĠ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERĠNE BĠR
ARAġTIRMA
EXPERT WITNESSING PROFESSION IN FORENSIC ACCOUNTING: A RESEARCH ON MEMBERS OF ACCOUNTING
PROFESSION
Doç. Dr. Fikret ÇANKAYA, Doç. Dr. Engin DĠNÇ, Yurdagül ÇOBAN…………………………………………………..……….70-94
ġĠRKETLERĠN ENTELEKTÜEL SERMAYESĠ VE KREDĠ DERECELENDĠRME NOTU ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ ÜZERĠNE
BĠR ARAġTIRMA
A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN INTELLECTUAL CAPITAL AND CREDIT RATING OF COMPANIES
Yrd. Doç. Dr. Cebrail MEYDAN, Yrd. Doç. Dr. Sebahattin YILDIZ……………………………………………………….……95-112
BÜYÜME ĠMKANI GÖSTERGELERĠNĠN FĠRMA BÜYÜMESĠ TAHMĠNĠNDEKĠ BAġARISI: BIST ÖRNEĞĠ
THE SUCCESS OF GROWTH OPPORTUNITIES MEASURES IN THE PREDICTION OF FIRM GROWTH: THE CASE OF BIST
Yrd. Doç. Dr. Aysa Ġpek ERDOĞAN………………………………………………………………………………………………113-125
ĠLLERĠN TOPLAM FAKTÖR VERĠMLĠLĠĞĠNĠN KAMU MÜZELERĠ AÇISINDAN ÖLÇÜLMESĠ: MALMQUIST-TFV
ENDEKSĠ UYGULAMASI
MEASURING THE TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY OF CITIES FOR PUBLIC MUSEUMS: APPLICATION OF MALMQUIST-TFP
INDEX
Doç. Dr. Ġlker Murat AR, Ramazan Eyüp GERGĠN, Prof. Dr. Birdoğan BAKĠ……………………………………………….126-145
OSMANLI ĠMPARATORLUĞU’NUN KAPĠTALĠST PATERNDE SANAYĠLEġMESĠNĠN ÖNÜNDEKĠ ENGELLER
ÜZERĠNE BĠR ĠNCELEME
THE REVIEW OF THE OBSTACLES TO INDUSTRIALIZATION OF THE OTTOMAN EMPIRE IN THE CAPITALIST PATTERN
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt DUMRUL, Yrd. Doç. Dr. Yasemin DUMRUL…………………………………………………………...146-170
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi – Sayı:23 (2014)
II
ARAP BAHARI’NIN TÜRKĠYE EKONOMĠSĠNE ETKĠLERĠ
THE EFFECTS OF THE ARAB SPRING ON TURKISH ECONOMY
Doç. Dr. Mehmet ġAHĠN, ArĢ. Gör. Dr. Özge UYSAL ġAHĠN…………………………………………………………………171-187
MUHASEBE VERĠLERĠNĠN ĠġLETMELERĠN STRATEJĠK YÖNETĠM VE KARAR ALMA SÜRECĠNDE KULLANIMI VE
ÖNEMĠ
USING AND IMPORTANCE OF ACCOUNTING DATAS AT STRATEGIC MANAGEMENT AND DECISION MAKING PROCESS OF
BUSINESSES
ArĢ. Gör. Çağrı ĠZCĠ…………………………………………………………………………………………………………..……188-206
TMS 18 HÂSILAT VE TMS 2 STOKLAR STANDARTLARINA GÖRE FORFAITING ĠġLEMLERĠ VE
MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ
FORFAITING TRANSACTIONS AND THEIR ACCOUNTING PROCESS IN ACCORDANCE WITH TAS 18 REVENUE AND TAS 2
INVENTORIES
Yrd. Doç. Dr. Davut AYGÜN…………………………………………………………………………………………………...….207-227
KONTEYNERDE YÜK OPTĠMĠZASYONU: ÖRNEK UYGULAMA
FREIGHT OPTIMIZATION IN CONTAINER LOADING: CASE STUDY
Okt. Yüksel YURTAY, Yrd. Doç. Dr. Nilüfer YURTAY, Yrd. Doç. Dr. Eyüp AKÇETĠN, Dr. Alper KILIÇ……………....228-247
Ġġ ORTAMINDA ġĠDDET, TÜKENMĠġLĠK VE Ġġ TATMĠNĠ ĠLĠġKĠLERĠ: SAĞLIK ÇALIġANLARI ÜZERĠNDE BĠR
ARAġTIRMA
THE RELATION BETWEEN WORKPLACE VIOLENCE BURNOUT AND JOB SATISFACTION: A STUDY ON HEALTH WORKRES
Senem NART……………………………………………………………………………………………………………………..….248-268
KÜRESEL KRĠZ SONRASI ULUSLARARASI PARA BĠRĠMĠ OLARAK EURO VE GELECEĞĠ
THE EURO AND ITS FUTURE AS AN INTERNATIONAL CURRENCY IN THE POST-CRISIS PERIOD
Yrd. Doç. Dr. Umut EVLĠMOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Yasemin BOZDAĞLIOĞLU……………………………………….…….269-292
VIKOR METHOD FOR RANKING LOGISTIC VILLAGES IN TURKEY
TÜRKİYE’DEKİ LOJİSTİK KÖYLERİN VIKOR YÖNTEMİ İLE SIRALANDIRILMASI
Res. Assist. Dr. Emrah ÖNDER, Res. Assist. Bahadır Fatih YILDIRIM…………………………………………………...…..293-314
TÜRKĠYE VE BAġLICA AB PAY PĠYASALARI ARASINDA ASĠMETRĠK VOLATĠLĠTE YAYILIMI
ASYMMETRIC VOLATILITY SPILLOVER BETWEEN TURKISH AND MAJOR EU STOCK MARKETS
Yrd. Doç. Dr. Hakan DEMĠRGĠL, Yrd. Doç. Dr. Ġbrahim YaĢar GÖK………………………………………………….……..315-340
KARAR VERME STRATEJĠLERĠNĠN ÖĞRENCĠLERĠN ĠġLETME SEÇĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ
THE INFLUENCE OF DECISION STRATEGIES ON STUDENTS’ CHOICE OF BUSINESSES
Prof. Dr. Metin KOZAK, Yrd. Doç. Dr. YeĢim COġAR…………………………………………………………………………341-349
KARĠYER BAĞLILIĞININ KARĠYER BAġARISI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠNĠN ĠNCELENMESĠ ÜZERĠNE BĠR
ARAġTIRMA
THE RELATIONSHIP BETWEEN CAREER COMMITMENT AND CAREER SUCCESS: AN EMPRICAL STUDY
Dr. K. Övgü ÇAKMAK OTLUOĞLU……………………………………………………………………………………………..350-363
VERGĠ USUL KANUNU VE TÜRKĠYE MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE AMORTĠSMAN KONUSUNUN
ĠNCELENMESĠ VE ÖRNEK UYGULAMALAR
THE SUBJECT OF DEPRECIATION IN ACCORDING TO THE TAX PROCEDURE LAW AND TURKEY ACCOUNTING STANDARDS
AND SAMPLE APPLICATIONS
Doç. Dr. Hasan ABDĠOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Sedat YUMUġAK, Esma UYAR…………………………………………...…….364-398
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
256 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content