close

Enter

Log in using OpenID

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI

embedDownload
BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA
KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA
FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ
BTDB6-14-IH-39607
TEKNİK ŞARTNAME
Fiber Optik İletim Sistemi
1.
BTDB6-14-IH-39607
KAPSAM
Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra
TRT olarak kısaltılacaktır.) İstanbul Kuruçeşme/Ulus yerleşkesinde bulunan Boğaziçi
Stüdyosu ile Ana Kumanda, (MCR, Main Control Room) fiber odası arasında video ve ses
iletimini sağlamak için satın alınacak fiber optik iletim sisteminin kurulmasına ilişkin genel ve
teknik şartlarını kapsamaktadır.
2.
TANIMLAR
TRT
: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü
BTDB
: Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
Yüklenici : Firma tekliflerinin değerlendirilmesi sonucu, ihaleyi kazanan ve kapsamda
belirtilen sistemleri, TRT ile sözleşme yaptıktan sonra, satmaya ve satış sonrası hizmet
vermeye yetkili, aynı zamanda idari ve teknik açıdan sorumlu kılınmış firma.
2.1.
Yapılacak İşin Özeti:
TRT İstanbul Kuruçeşme/Ulus yerleşkesinde bulunan Boğaziçi Stüdyosu ile Ana Kumanda
sistem odası arasında yaklaşık 200-300 m mesafede 18 (onsekiz) adet single mod fiber
kablo bulunmaktadır. Bu kapsamda mevcut altyapıyı kullanarak Kurumun ihtiyacı ekli
listedeki miktar, tip, özellik ve sair detayları bulunan 18 adet video ve bu videoya gömülü
audio’nun Ana Kumandadan Boğaziçi Stüdyosuna iletimini sağlamak için satın alınacak
toplam 18 asıl 2 yedek toplam 20 adet Elektrik Optik (E/O) Dönüştürücü, 18 asıl 2 yedek
Toplam 20 adet Optik Elektrik (O/E) dönüştürücü fiber optik kodek, kodeklerin konulacağı
cihaz kasaları ile 2 adet 16 portlu 10/100 Mbps ethernet switchin temini, kurulumu, montajı,
çalıştırılması, sistem testleri ile eğitimlerinin verilmesi işlerini kapsamaktadır.
3.
GENEL ŞARTLAR:
3.1. Şartnamenin teknik gereksinimler maddesi altında geçen her madde, firma tarafından aynı
sıra
ve
düzende
tek tek yanıtlanacaktır.
Yanıtsız bırakılan,
eksik yanıtlanan,
anlaşılamayacak şekilde veya yoruma açık bir şekilde yanıtlanmış maddeler için
(“Kataloga bakınız”, “açıklanacaktır”, “tarafımızca anlaşılmamıştır” vb) “istenen şartların
firma tarafından yerine getirilemediği” kabul edilecektir. Gerektiği takdirde maddelerle ilgili
TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1. Sayfa
Fiber Optik İletim Sistemi
BTDB6-14-IH-39607
ilave bilgilendirmeler aynı başlık altında yapılmalıdır. Katalog ile teknik şartnameye verilen
cevaplar arasında çelişki bulunması halinde katalog değerleri esas alınacaktır.
3.2. Teklif edilecek bütün malzemeler ihale tarihinde üreticinin internet sayfasında yayınlanmış
olmalı, üretimi bitmiş (End of Life) ürünler kesinlikle teklif edilmemelidir.
3.3. Bu şartnamede yazılı gereksinimler asgari gereksinimler olup, teklif sahibi bu şartları
sağlayan teçhizatı teklif edecektir. Teklif sahibi (İstekli), burada belirtilen şartları
sağlamanın yanında varsa teklif ettiği teçhizatın üstün ve ilave özelliklerini teklifinde
açıkça belirtecektir.
3.4. Yüklenici firma, gerekmesi halinde, malzeme ve cihazları, bu şartnamede belirtilen video ve
audio standartlarında yayın iletimi yapılabilmesini teminen ilgili tüm izin ve lisansları,
yurtiçi ve uluslararası kurum, kuruluş, organizasyon ve laboratuvarlardan, vb. almış olarak
TRT’ye teslim edecektir. Satın alınacak malzeme ve cihazlardan ithal edilecek olanların
Türkiye’ye ithali aynı zamanda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve daha başka kamu
ve tüzel kuruluşların izinlerini de gerektiriyorsa bu kuruluşlardan istenilen belgelerin
temininde yapılacak harcamalar da teklif fiyatına dâhil edilecektir. Tüm bu izin ve işlemler
yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.
3.5. Kullanılacak teçhizat fuar, eğitim, gösteri-tanıtım (demo) amacıyla başka yerlerde
kullanılmamış, tamamen yeni olacaktır.
3.6. İstekli, teklif etmiş olduğu tüm cihazlara ilişkin katalog bilgileri (data sheet) ve detaylı kullanım
kitapçıklarını (manual) teklifle birlikte CD ortamında TRT’ ye verecektir.
3.7. Teçhizat üzerindeki bütün etiketlemeler Türkçe veya İngilizce olacaktır.
3.8. Kullanılan tüm teçhizat için en az 2 yıl garanti verilecektir. Garanti şartları ve sürelerinin
değerlendirilmesinde idari şartname ve sözleşme taslağında belirtilen hususlar göz önüne
alınacaktır.
3.9. Teklif edilen tüm cihaz ve malzemelerin marka ve modeli açık olarak teklifte yazılacaktır.
3.10. Sistemde kullanılacak tüm video ve fiber kabloların cihazlar ve bağlantı (patch) panelleri
ile bağlantılarını kolaylıkla takip edilebilecek şekilde numaralandırma ve etiketleme
yapılacaktır. Aynı şase içinde kullanılacak kablolar da etiketlemeye dahildir. Sistem
montajında kullanılan tüm kablolar için uygun boyutta, direnç renk kodlu, plastik (PTV)
numaratör kullanılacaktır.
3.11. İhaleyi kazanan yüklenici firma kurulum, entegrasyon ve devreye alma testleri sırasında
çevrede oluşabilecek her türlü hasarı, tüm masraflar kendisine ait olmak üzere
düzeltmekle yükümlü olacaktır.
3.12. Teklif edilen modüllerin ve/veya kartların fiyatı ayrı ayrı belirtilecektir. Projede kullanılan
tüm yazılım ve donanım cihazlarının fiyatı belirtilmiş olacaktır.
TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2. Sayfa
Fiber Optik İletim Sistemi
BTDB6-14-IH-39607
3.13. Yüklenici firma, aşağıda detayları bahsedilen tüm teçhizatı TRT’nin belirlediği yerlere
monte edecektir. Bu proje kapsamında temin edilecek cihazlar, TRT İstanbul
Kuruçeşme/Ulus yerleşkesinde bulunan ana kumanda fiber odasında ve Boğaziçi
stüdyosu cihaz odasında bulunan raka/raklara monte edilecektir. Bu işler için gerekli
olabilecek malzemeleri (kablo, sigorta, klemens vb.) temin edecektir. Rak içindeki son
yerleşim şekli TRT’nin isteği doğrultusunda firma ile karşılıklı görüşerek yapılacaktır. Bu
nedenle teklif verecek firma, ihale tarihinden önce gerek görmesi halinde cihazların
kurulacağı yerler, raklar ve teknik ihtiyaçların tespiti amacıyla mesai saatleri dahilinde en
az 3 (üç) gün önceden randevu alınmak suretiyle TRT’yi ziyaret edebilir.
3.14. İstekli, teknik şartnamede tarif edilen ya da tarif edilmeyen, fakat sistemin kendisinden
beklenen şekliyle tam performans çalışabilmesi için gereken her türlü malzemeyi, teçhizatı
(arabirim, yazılım, aksesuarlar vs.) teklif edecektir. Teklif edilmeyen (veya yeteri sayıda
teklif edilmeyen) bu türden malzemelerin teklif edilmemesi durumunda fiyata dahil edildiği
kabul edilecektir.
3.15. Sistemdeki cihazlar için gerekli UPS destekli enerji ve odanın soğutulma (klima) koşulları
TRT tarafından sağlanacaktır.
3.16. Teklif veren firma teklif ettiği kodek sistemi ile ilgili çözüm şeklini detaylı olarak teklif
sırasında verecektir.
4. TEKNİK GEREKSİNİMLER
4.1. TRT İstanbul Kuruçeşme/Ulus yerleşkesinde bulunan Boğaziçi Stüdyosu ile Ana Kumanda
sistem odası arasında yaklaşık 200-300 m mesafede 18 (onsekiz) adet single mod fiber
kablo bulunmaktadır. Teklif edilecek tüm cihazların bu mesafede sorunsuz çalışması,
gerekli ışık dalga boylarının seçimi yüklenici sorumluluğundadır.
4.2.
Cihazların beslemesi 220 VAC, 50 Hz olacak ve bu değerlerin ±%10 değişiminde de
çalışabilecektir.
4.3.
Cihazlar veya cihazların içine konacağı kasa (ana şase, çatı, multiframe olarak
adlandırılabilir)
topraklama
terminaline
sahip
olacaktır.
Topraklama
uluslararası
standartlara uygun yapıda olacak ve cihazın tam performans çalışması için gerekli her
türlü önlemler alınacaktır. Topraklamalar yüklenici tarafından TRT topraklaması ile
irtibatlandırılacaktır. Gerekli ise topraklama kablosu firma tarafından çekilecektir.
4.4.
Fiber
Optik
iletim
sistemi
SMPTE
259M,
SMPTE
292M,
SMPTE
424M
standartlarındaki sinyalleri iletebilecektir. Ayrıca kartlar söz konusu sinytalleri auto detect
edebilecektir.
4.5.
Söz konusu sistem Dolby Digital 5.1 dahil olmak üzere gömülü ses iletilebilecektir.
TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3. Sayfa
Fiber Optik İletim Sistemi
4.6.
BTDB6-14-IH-39607
İletim yapacak cihazlarda ses ve video senkronizasyonu arasında (sesin videoya
göre gecikmesi veya önceden gelmesi gibi) bir uyumsuzluk olmayacaktır.
4.7.
Kodeklerle fiber kablolar üzerinden yapılan her iletimin sağlıklı çalışabilmesi için
zayıflatıcı (attenuator) ve/veya güçlendirici (amplifier) kullanılmasının gerekli olması
durumunda, sistemle uyumlu çalışacak şekilde söz konusu ünitelerin temini teklif veren
firmanın sorumluluğunda olacaktır.
4.8.
Bağlantı (patch) panel/panelleri ile fiber kodekler arasında kullanılmak üzere uygun
konnektörlerle sonlandırılmış ara kablolar (patch cord) olacaktır. Bağlantı paneli ile
cihazlar arasındaki gerekli uzunluktaki kablonun tedariki ve rak içindeki bağlantısının
yapılması firmanın sorumluluğunda olacaktır. Bağlantıda kabloların sarkmaması için
gerekirse bağlantı paneli altında 1 RU boyutunda kablo tutucu aparatları bulundurulacak,
fiber kablolar bu aparatların içinden geçirilerek fiziki dış müdahalelere açık olmayacaktır.
4.9.
SD/HD/3G-SDI ifadesi cihazın hem SD hem HD hem de 3G iletim yapmasını, daha
açık bir ifadeyle istenildiği zaman SD iletim istenildiği zaman HD veya 3G standardında
iletim yapabilmesi gerektiğini göstermektedir.
4.10.
Her bir E/O ve O/E modülü veya kartı hem SD-SDI hem HD-SDI hem de 3G-SDI
iletebilecektir. SD-SDI ile iletime başlanıp daha sonra HD-SDI veya 3G-SDI iletmek
istediğimizde cihazda TRT tarafından herhangi bir güncelleme (upgrade) işlemine gerek
kalmayacak şekilde firma önlemini almış olacaktır. HD-SDI veya 3G-SDI iletimi yapan
cihaz, istendiğinde tekrar SD-SDI iletim için kullanılabilecektir.
4.11.
İletim cihazları kart veya küçük form söküp takılabilir modül olabilir.
4.12.
Modüller çalışırken ya da bozulduğunda, modülleri içerisinde bulunduran kasanın
enerjisi kesilmeden arızalı modül sökülüp yerine yedek modül takılabilecektir.
4.13.
E/O ve O/E modüllerin veya kartların takıldığı kasa (çatı, şase, multiframe olarak da
adlandırılabilir) otomatik güç kaynağı yedeklemeli (hot standby) ve en fazla 3U
yüksekliğinde olacaktır. İçine konabilecek modül veya kart sayısı firmadan firmaya
değişiklik gösterdiğinden dolayı, teknik şartnamede belirtilen sayıda video ve audio iletimi
yapacak modülleri veya kartları taşıyacak kadar gerek ana kumanda tarafında gerek
Boğaziçi stüdyosunda olmak üzere yeter sayıda kasa teklif edilecektir.
4.14.
Bağlantı panelinin uçları SC konektörlüdür. Yüklenici firma kendi cihazları ile bağlantı
paneli arasındaki ara bağlantı fiber kablolarını, kabloların bir ucu SC diğeri ise kendi
cihazına
uygun
olan
konnektör
olacak
şekilde
hazırlayacaktır.
Ara
kabloların
uzunluklarının yeterince olması yüklenici sorumluluğundadır.
4.15.
Her kullanılan fiber ara bağlantı kablosundan 1 adet fazla yedek ara bağlantı kablosu
TRT’ye verilecektir. Örneğin bir ucu SC diğer ucu LC konektörlü 3 m uzunluğunda bir
kablo projede kullanılırsa bu kablodan 1 adet de yedek verilecektir. Özetle, aynı şase
TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4. Sayfa
Fiber Optik İletim Sistemi
BTDB6-14-IH-39607
(kasa) içindeki modüller arasındaki bağlantılar için kullanılan kısa kablolar da dahil olmak
projede kullanılacak tüm ara kablolardan 1’er adet yedek olarak TRT’ye verilecektir.
4.16.
Boğaziçi Stüdyosuna gelen hatların uçlarındaki O/E kart çıkışlarının 1 adet sisteme 1
adet izleme amaçlı olmak üzere en az 2 adet BNC/DIN çıkışı olacağı göz önüne
alınacaktır.
4.17.
MCR’den giden kaynaklar için E/O dönüştürücü kart üzerinde en az 1 adet BNC/DIN
bağlantı konnektörü olacaktır. Video CTP panelde şase tipi I BNC konnektörler
kullanılacak olup, SD/HD/3G video bağlantıları için konnektörler olacaktır. SD/HD/3G-SDI
video bağlantıları için ayrı konnektörler kullanılmayacaktır. CTP panel ile cihazlar
arasındaki bağlantılar firma tarafından yapılmış ve numaralandırılmış olacaktır.
4.18.
Yüklenici firma CTP panel ve cihazlar arasındaki bağlantıları ve cihaz rak yerleşimlerini
gösteren şemayı üretim öncesi TRT’ye gönderecek ve TRT’nin onayı sonrası üretimini
yapacaktır. Kontrol sonrası eksiklikler varsa düzeltilecektir. Şemanın gönderilmemesinden
veya üretimden sonra geç gönderilmesinden dolayı firma sorumludur.
4.19. Video iletiminde kullanılacak her E/O ve O/E modülleri, video ile birlikte gömülü ses
(embedded) iletecektir. E/O Dönüştürücü cihazlarına TRT tarafından embedded video
sinyal verilecek olup O/E Dönüştürücü tarafında embedded video sinyal alınacaktır. İstekli
ayrıca embedder ve de-embedder türü cihazları teklifine dahil etmeyecektir.
4.20.
E/O dönüştürücü cihazlarının her biri ayrı bir modül veya kart olarak teklif edilecektir.
Bir kart üzerinde 2 veya daha çok sayıda E/O dönüştürücü cihazları bulunan kartlar teklif
edilmesi durumunda ancak bir adedi kullanılabilecek diğeri kullanılmayacaktır.
4.21.
Kullanılan E/O, O/E dönüştürücüler kasa içinde açıkça görülebilmesi ve sinyal
yolunun takibinin kolaylıkla yapılabilmesi için gerekli etiketlemeler yapılacaktır.
4.22.
Bilgisayarlı İzleme Sistemi (BİS)
4.22.1. Ana kumanda fiber odası ile Boğaziçi Stüdyosu arasında kullanılacak, E/O-O/E
dönüştürücü kartları/modülleri, izleme imkanı verecek bir BİS olacaktır.
Yüklenici
yazılım kullanabileceği gibi bu bölümde istenenleri sağlaması şartı ile sistemi web
arayüzü ile de izleyebilir. Yazılım kullanılması durumunda TRT tarafından sağlanacak
BİS bilgisayarına (server olarak da adlandırılabilir) kurulacaktır. Yazılımın yüklü
olduğu CD yüklenici tarafından ayrıca TRT’ye verilecektir.
4.22.2. Yazılımda bir problem olduğunda veya BİS bilgisayarı formatlanıp yeniden
kurulduğunda bu CD kullanılarak BİS programı tekrar yüklenebilecektir. Program
tekrar yüklendikten sonra eski sistem yapılandırma dosyası/dosyaları vb. tekrar
yüklenebilecek olup, yeniden ayarlar, kurulumlar yapmaya gerek olmayacaktır.
TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5. Sayfa
Fiber Optik İletim Sistemi
BTDB6-14-IH-39607
4.22.3. Teklif edilecek BİS, satın alınacak fiber kodek cihazları sorunsuz olarak en iyi
performans koşulları altında çalıştırmaya uyumlu yapılandırmada (konfigürasyon)
teklif edilecektir.
4.22.4. BİS alarm sayfasında anlık, o anda mevcut durumda olan, devam eden arıza,
alarmları vb. gösterecektir. Ayrıca geçmişle ilgili alarmları ve olayları gösteren bir
event log kütüğü olacaktır. Bu kütükte olan olayın olduğu tarih saat dakika saniye
bilgileri ve olay ortadan kalkmışsa ortadan kalktığı tarih saat dakika saniye bilgileri
detaylı olarak görülecektir. Mevcut ve geçmiş alarmların listesi istendiği takdirde
görülebilecektir. Geçmiş alarmların listesinin (log) kaç günlük veya kaç adet alarm
tuttuğu belirtilecektir. Sayı veya adet için ayar varsa belirtilecektir.
4.22.5. Yönetim amacıyla kullanılan proğramda bir sorun olması veya çökmesi halinde (BİS
yazılımının devre dışı kalması gibi durumlar vb.) lokasyonlardaki cihazların
izlemesinin başka hangi yöntemlerle yapılacağı belirtilecektir.
4.22.6. Herhangi bir nedenle BİS bilgisayarının arızalanması durumunda yayın trafiği
kesintisiz devam edecek ve söz konusu arıza sebebiyle sistemdeki hiçbir cihazın
yapılandırması (konfigürasyonu) kendiliğinden değişmeyecektir.
4.22.7. BİS, sistem odasındaki cihazların parametrelerinin belirli kişi veya kişiler tarafından
önceden verilmiş yetkiler çerçevesinde değiştirilebilmesi amacıyla kullanıcı adı ve
şifresine göre tanımlı yetki atama sistemine sahip olacaktır. Kullanıcı adı ve parolasını
girmeyen hiçbir kişinin sisteme müdahale yetkisi olmayacaktır.
4.22.8. Boğaziçi Stüdyosu-Ana Kumanda arasındaki BİS Yönetim sistemi için veri iletiminde
kullanılmak üzere ethernet hattı mevcut olup, sistemin yönetimsel haberleşmesini
sağlamak üzere 2 adet 16 portlu 10/100 ethernet switch teklif edilecektir. Söz konusu
switchler IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x ağ protokol ve standartlarına sahip
olacaktır. Switchler ile birlikte kurum envanterinde bulunan 19 inç’lik kabinlere montaj
yapılmak üzere bağlantı aparatları verilecektir.
4.23.
Geçici Kabul
4.23.1. Geçici kabul, sistemi oluşturan tüm cihazların montajının tamamlanıp tüm testleri
firmaca yapıldıktan sonra, firmanın sistemin kabule hazır olduğunu TRT’ye yazılı
olarak bildirmesinden sonra TRT tarafından kurulacak bir komisyon tarafından
yapılacaktır. Geçici kabul ölçüm ve testlerinde bulunmak üzere firma isterse yetkili bir
mühendisini görevlendirilecektir. TRT geçici kabul komisyonunun olumlu geçici kabul
raporu ile sistemin garantisi başlayacaktır.
TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
6. Sayfa
Fiber Optik İletim Sistemi
4.24.
BTDB6-14-IH-39607
Dokümantasyon
4.24.1. İhaleyi kazanan firma, teklif edilen ve sistemde kullanılan her cihazla birlikte cihazın el
kitapçığı (manual) vb. dokümanını CD ortamında idareye verecektir. Ayrıca CD
ortamındaki dokümanlar basılı olarak 4’er adet Türkçe ve İngilizce verilecektir.
4.24.2. Tüm sistemin blok şeması, cihazların raklarda yerleşimi, sistemi oluşturan cihazların
ve sistemin çalışmasını gösteren şemaları ayrıntılı olarak açıklayan kitapçık
şeklindeki bir dokümantasyon ayrıca ihaleyi kazanan firma tarafından elektronik
ortamda ve kitapçık halinde TRT’ye verilecektir. Bu dokümanda fiber kablo
numaralarından video kablo numaralarına kadar detaylı bilgi bulunacaktır. Bu
doküman gerektiğinde eğitimde de kullanılabilecektir. Bütün dokümantasyon Türkçe
ve/veya İngilizce olacaktır.
4.25.
Eğitim
4.25.1. Sözleşme yapılan firma, TRT’nin belirleyeceği personele 2 tam iş günü İstanbul’da
eğitim verecektir.
4.25.2. Eğitim, teklif edilen sistemin ana bölümünü oluşturan fiber optik kodek cihazlarının
üretici firmasının yetkili mühendisi tarafından verilecektir.
4.25.3. Eğitim dilinin İngilizce olması durumunda gerektiğinde Türkçe’ye tercüme için TRT
yardımcı olmakla birlikte firma tarafından da gerekli hazırlık yapılacaktır.
4.25.4. Eğitimde temel olarak aşağıdaki konuların bulunmasına dikkat edilecektir.
a.
Tüm sistemin genel tanıtımı ve çalışma şekli,
b.
Sistemi oluşturan cihazların her birinin ayrı ayrı tanıtımı,
c.
İzleme Monitor Web browser,
d.
Sistemin kontrolünün nasıl yapıldığı ve uygulaması, cihaz haberleşme
sisteminin çalışması,
e.
Sistemin işletmeye alınması,
f.
Muhtemel arıza çeşitleri ve giderilme yöntemleri,
g.
Alarm kayıtlarının (loglarının) incelenmesi,
h.
Fiber optik konnektörlerin ve patch paneldeki konnektörlerin temizlenmesi
ve dikkat edilmesi gereken hususlar.
TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
7. Sayfa
Fiber Optik İletim Sistemi
BTDB6-14-IH-39607
4.25.5. Eğitim, geçici kabulden önce verilecektir.
4.25.6. Eğitime başlamadan 15 gün önce, eğitim planı ve konu başlıkları TRT’ye
gönderilecektir. TRT eğitimde istediği ilave hususlar varsa eğitim başlamadan 1 hafta
önce firmaya bildirecektir.
4.26.
Yedek Teçhizat
4.26.1. Teklif veren firma, gerektiğinde satın alınmak üzere idari şartnamede belirtilen garanti
süresi sonrası, satın alınan fiber kodeklerle ilgili olarak en az 10 yıllık süre için yedek
parça, tamir, bakım ve teknik destek hizmeti verme garantisi verecektir.
4.26.2. Yüklenici firma aşağıda belirtilen aparatları cihazlarla birlikte TRT’ye verecektir.
a.
SC konektörleri ve teklif edilen cihazlarda bulunan diğer konnektörleri
temizlemek için kapalı muhafaza içinde 10 adet özel temizleme kalemi ve 100 adet
özel temizleme mendili veya kağıdı:
b.
3 değişik boyda kablo bağı (içinde 100 adet bulunan torbalardan): 3 torba
c.
10 adet SC-SC U link konektör
TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
8. Sayfa
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
335 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content