close

Enter

Log in using OpenID

ön_saÄŸlık_sertifikası_SON - TC Gıda Tarım ve Hayvancılık

embedDownload
Ek-2
AB’NE İTHAL EDİLECEK OLAN VE 605/2010 SAYILI TÜZÜK’E (EU) EK I SÜTUN
C’DE İZİN VERİLEN ÜÇÜNCÜ ÜLKE VEYA ÜLKE KISIMLARINDAN GELEN,
İNSAN TÜKETİMİNE YÖNELİK SÜT ÜRÜNLERİ İÇİN
VETERİNER ÖN SAĞLIK SERTİFİKASI
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ...................……..... İl Müdürlüğü
Kayıt Numarası
:
1. ÜRÜNÜ GÖNDERENE AİT BİLGİLER
Tesisin Adı
:
Adresi
:
Telefon Numarası :
Onay Numarası :
2. İHRAÇ EDİLECEK SÜT ÜRÜNLERİNİN TANIMI
Ürünün tanımı
Sütün elde edildiği tür
Ambalaj Tipi
Net Ağırlığı
Koli Sayısı
Parti Numarası
:
:
:
:
:
:
3. ÜRÜNÜN GÖNDERİLDİĞİ YERE AİT BİLGİLER
İhraç Edilen Ülke Adı
Alıcı Firma Adı
Adres
Telefon Numarası
:
:
:
:
4. NAKLİYEYE İLİŞKİN BİLGİLER
Nakliye Aracının Türü
Kara Taşıma Aracının Plakası
Yükleme Tarihi ve Saati
Ürünün Sıcaklığı
:
:
:
:
1
5. HAYVAN SAĞLIĞI ve HALK SAĞLIĞI TASDİKİ
II.1 Hayvan Sağlığı Şartları,
Aşağıda imzası bulunan resmi veteriner olarak ben, 2002/99/EC sayılı Yönerge’nin ve
853/2004 sayılı Tüzük’ün (EC) ilgili hükümlerinin farkında olduğumu beyan eder ve bu
vesile ile aşağıda tanımlanan süt ürününün aşağıdaki nitelikleri taşıdığını tasdik ederim:
(a) Süt ürünü aşağıdaki koşulları sağlayan hayvanlardan elde edilmiştir:
(i) resmi veteriner servisinin kontrolü altında tutulan,
(ii) şap hastalığı veya sığır vebasından dolayı kısıtlama altında bulunmayan, ve
(iii)853/2004 sayılı Tüzük’e (EC) Ek III Bölüm IX Kısım I’de ve 2002/99/EC sayılı
Yönerge’de belirtilen hayvan sağlığı koşullarını sağladığından emin olmak için,
düzenli veteriner kontrollerinden geçen,
(b) İnek, koyun, keçi veya mandadan alınan çiğ sütten elde edilmiş süt ürünleri söz
konusu ise, bu ürünler Avrupa Birliği’ne ithalattan önce aşağıdaki işlemlerden geçirilmiştir:
süreci,
(1) ya, (i) üçe denk veya üçten yüksek bir F0 değerine ulaşmak için bir sterilizasyon
(1) ya da (ii) uygun bir tutma süresi ile en az 135C’de çok yüksek sıcaklıkta işleme
(UHT)
(1) ya da (iii) 7.0’a denk veya 7.0’dan yüksek bir pH değerine sahip süte 72 °C’de 15
saniye boyunca iki kez uygulanan yüksek sıcaklıkta kısa süreli pastörizasyon işlemi (HTST)
ve uygun olduğu hallerde, bu işlem sayesinden, ısıl işlemden hemen sonra uygulanan bir
alkalin fosfataz testine negatif reaksiyon elde edilmesi,
(1) ya da (iv) (iii)’te sunulan işleme denk bir pastörizasyon etkisi sağlayan ve uygun
olduğu hallerde ısıl işlemden hemen sonra uygulanan bir alkalin fosfataz testine negatif
reaksiyon elde edilmesini sağlayan bir işlem,
(1) ya da (v) 7.0’dan düşük bir pH değeriyle HTST işlemi,
(1) ya da (vi) aşağıdaki yöntemlerle diğer bir fiziksel işlemle birleştirilen HTST
işlemi,
(1) ya (vi) (1) pH değerinin bir saat boyunca 6’nın altına düşürülmesi,
(1) ya (vi) (2) kurutmayla birlikte, 72C’ye denk veya 72C’den yüksek sıcaklıkta
ilave ısıtma,
(c) İnek, koyun, keçi veya manda haricindeki hayvanlardan alınan çiğ sütten elde
edilmiş süt ürünleri söz konusu ise, bu ürünler Avrupa Birliği’ne ithalattan önce aşağıdaki
işlemlerden geçirilmiştir:
(1) ya (i) üçe denk veya üçten yüksek bir F0 değerine ulaşmak için bir sterilizasyon
süreci,
(1) ya da (ii) uygun bir tutma süresi ile en az 135C’de çok yüksek sıcaklıkta işleme
(UHT),
2
II.2 Halk Sağlığı Şartları
Aşağıda imzası bulunan resmi denetçi olarak ben, 178/2002 (EC), 852/2004 (EC), 853/2004
(EC) ve 854/2004 (EC) sayılı Tüzüklerin ilgili hükümlerinin farkında olduğumu beyan eder
ve bu vesileyle, yukarıda tanımlanan süt ürününün hükümlere uygun şekilde üretilmiş
olduğunu ve özellikle de aşağıdaki nitelikleri taşıdığını tasdik ederim:
(a) Süt ürünü, aşağıdaki şartları taşıyan çiğ sütten elde edilmiştir:
(i) 852/2004 sayılı Tüzük’e (EC) göre kaydedilmiş ve 854/2004 sayılı Tüzük’e (EC) Ek IV’ye
göre kontrol edilmiş işletmelerden elde edilmiş;
(ii) 853/2004 sayılı Tüzük’e (EC) Ek III Bölüm IX Kısım I’de belirtilen hijyen koşullarına
uygun şekilde üretilmiş, toplanmış, soğutulmuş, saklanmış ve nakledilmiş;
(iii) 853/2004 sayılı Tüzük’e (EC) Ek III Bölüm IX Kısım I’de belirtilen plak ve somatik
hücre sayımı kriterlerini karşılayan;
(iv) 37/2010 sayılı Tüzük’ün (EU) Eki nezdinde izin verilen limitleri aşacak miktarda
antibiyotik kalıntı içermeyen;
(v) 396/2005 sayılı Tüzük (EC) ile izin verilen limitleri aşacak miktarda pestisit kalıntısı
içermeyen, ve
(vi) 1881/2006 sayılı Tüzük’te (EC) belirtilen maksimum toleransları aşacak miktarda
kontaminant içermeyen;
(b) Süt ürünü, 852/2004 sayılı Tüzük’e (EC) uygun olarak HACCP ilkelerine dayalı bir
programın uygulandığı bir işletmeden elde edilmiştir,
(c) 852/2004 sayılı Tüzük’e (EC) Ek II’de ve 853/2004 sayılı Tüzük’e (EC) Ek III Bölüm IX
Kısım II’de belirtilen ilgili hijyen koşullarına uygun şekilde işlenmiş, saklanmış, sarılmış,
paketlenmiş ve nakledilmiştir,
(d) 853/2004 sayılı Tüzük’e (EC) Ek III Bölüm IX Kısım II’de belirtilen ilgili kriterlere ve
gıda maddelerinde mikrobiyolojik kriterlere ilişkin 2073/2005 sayılı Tüzük’te (EC) belirtilen
ilgili mikrobiyolojik kriterlere uygundur,
(e) 96/23/EC sayılı Yönerge’ye ve özellikle bu yönergenin 29. Maddesine uygun şekilde
sunulmuş kalıntı planlarıyla sağlanan canlı hayvan ve ürünlerine ilişkin teminatlar yerine
getirilmiştir.
AB’ye ihraç edilecek süt ürünlerinin elde edilmesinde dikkate alınan hayvan sağlığı ve halk
sağlığı şartlarını açıklayan 3 sayfalık bu sertifika ……….. ’da/de …………
tarihinde
düzenlenmiştir.
Resmi mühür ve imza
…………………………
Adı ve Soyadı
………………………….
Resmi Veteriner İmzası
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
157 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content