close

Enter

Log in using OpenID

embedDownload
VODAFONE TFREEZONE TARİFEYE EK TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.’ye,
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca “Vodafone”) tarafından yürütülen Freezone Tarifeye Ek
Tablet Kampanya’sına (“Kampanya”) dahil olarak yararlanmak istemem sebebiyle......./......./........
tarihli, [
] numaralı adıma kayıtlı ve faturalı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip
Abonelik Sözleşmesi ile işbu 6 (altı) sayfadan ibaret olan Taahhütname’nin ön ve arka yüzünde yer
alan hükümleri, bilgileri inceleyerek kendi koşullarıma uygun bularak imzaladım. İşbu
Taahhütname ile;
1. Kampanya kapsamında, Vodafone Satış Kanal(lar)ınca tarafıma Kampanya duyurularında ve
Ek-.1’de belirtilen Vodafone Faturalı..........................................................................................
tarifesini ve bu tarifeye denk gelen cihaz taksit bedelli seçenek ile tarafıma önerilen
.....................................................model cihazı (“Cihaz”) kendi seçimim doğrultusunda belirlediğimi
ve yukarıda belirtilen hattımı işbu Taahhütname’yi imzaladığım tarihten itibaren en az 24 (yirmi
dört) ay süresince (“Taahhüt Süresi”) kullanacağımı,
2. İşbu Taahhütname’yi imzaladığım tarih itibariyle Kampanya’ya katıldığım hattımı Taahhüt Süresi
boyunca Madde 11’deki düzenleme saklı kalmak kaydıyla Kampanya kapsamında kullanmayı
taahhüt ettiğim yukarıda belirtilen tarifeye tabi olarak kullanacağımı ve faturalarımı düzenli olarak
ödeyeceğimi,
3. Cihaz bedelinin yetkili Vodafone Satış Kanal(lar)ınca tarafıma fatura edileceğini, ancak bu
bedeli Vodafone Satış Kanal(lar)ına ödemeyeceğimi; Cihaz bedelini yetkili Vodafone Satış
Kanal(lar)ına peşin olarak ödemem halinde Vodafone’un sorumlu olmayacağını ve Vodafone’dan
ödemiş olduğum bedelin iadesi ve benzeri herhangi bir talepte bulunmayacağımı,
4. İşbu Kampanya kapsamında seçmiş olduğum Kampanya seçeneği doğrultusunda tarafıma
tahsis edilen Cihaz’a ilişkin bedelin yetkili Vodafone satış kanalınca ve/veya Vodafone Teknoloji
Hizmetleri A.Ş. tarafından Vodafone’a temlik edildiğini/temlik edileceğini, Vodafone satış kanalı
veya Vodafone Teknoloji Hizmetleri A.Ş. tarafından işbu bedelin Tahsilatına Aracılık Edilen
Hizmetler (“Cihaz Taksit Bedeli”) adı altında tarafıma kesilecek faturalara yansıtılacağını bildiğimi
ve bu tutarları ödeyeceğimi,
5. Taahhütname’yi imzaladığım tarih itibari ile işbu Kampanya’ya anlık dahil olacağımı ve
seçmiş olduğum Kampanya seçeneği tutarının hesaplanmasında ilk ay için, Taahhütname’yi
imzaladığım tarihi takiben ilk fatura dönemime kadar olan sürenin göz önünde
bulundurulacağını ve aylık tarife ücretlerinin bu süreye oranlanarak hesaplanacağını ve
fatura edileceğini, ancak seçmiş olduğum Kampanya seçeneği kapsamında aylık Cihaz
Taksit Bedeli’nin tamamının ilk fatura dönemime toplam tutar olarak yansıtılacağını bu
süreyi takip eden kalan her bir fatura dönemlerimde ise faturalarıma aylık tarife ve Cihaz
Taksit Bedeli’nin tamamının aynen yansıtılacağını; bununla beraber Taahhütname’yi
imzalayarak Kampanya’ya dahil olduğum tarihte Kampanya kapsamındaki hattıma hali
hazırda tanımlı tarife dışında Kampanya kapsamındaki tarife paketlerinden birine anlık geçiş
yapmayı talep etmem durumunda, geçiş yapılan tarifenin oranlanarak hesaplanacak aylık
tarife ücretine ek olarak mevcut tanımlı tarife paketinin ücretini de ödemem gerektiğini,
6. Kampanya duyurularında belirtilen koşulları sağlamam halinde Kampanya seçeneği karşılığı
aylık tutarı (Cihaz Taksit Bedeli ve seçmiş olduğum tarife kullanım ücreti) aylık ve peşin olarak
Vodafone tarafından gönderilecek faturalar uyarınca ödeyebileceğimi veya Vodafone tarafından
belirlenen ve Kampanya duyurularında yer alan tutarı kredi kartı ile ödeyebileceğimi;
7. Kredi kartı yolu ile ödemem halinde seçmiş olduğum Kampanya seçeneği karşılığı gelen kredi
kartı için belirlenen bedelin Kampanya duyuruları kapsamında Vodafone tarafından internet vb
mecralarda duyurulan anlaşmalı banka(lar)ın tarafıma ya da benimle aynı soy ismine sahip
yakınıma ait kredi kartıyla ödemeyi,
8. Kredi kartı yolu ile yapmış olduğum işbu Kampanya seçeneğime ilişkin aylık kredi kartı
ödemelerinin Vodafone tarafından gönderilecek olan ilgili aylık faturalarımda vergi vb masraflar
dahil olarak avans tutarı şeklinde belirtilmesini, seçmiş olduğum ve 24 ay boyunca kullanmayı
taahhüt ettiğim faturalı tarife kullanım ücretinin Vodafone tarafından ayrıca aylık fatura tutarıma
yansıtılacağını,
9. Duyurulan Kampanya koşulları kapsamında peşin ödeme seçeneğini seçmişsem yine ilgili
Kampanya seçeneği ücretimin Vodafone tarafından aylık faturalarıma Aylık Toplu Süre ve
Tahsilatına Aracılık Edilen Hizmetler (Cihaz Taksit Bedeli) adı altında yansıtılacağını,
GSM No
:
Abone Adı Soyadı:
□□□ □□□ □□ □□
Abone İmza:
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.
VODAFONE TFREEZONE TARİFEYE EK TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ
10. Sadece Kampanya’da kaldığım süre boyunca, Kampanya kapsamında seçtiğim tarife bedeline
Ek-1’de belirtilen tutarlarda aylık indirim yansıtılacağını ancak taahhüt süremin sonunda ya da
herhangi bir sebeple Kampanya kapsamı dışına çıkmam durumunda bu indirimin
sonlandırılacağını bildiğimi,
11. İşbu Taahhütname süresince, Vodafone tarafından internet sitesi vb yollarla aksi
belirtilmedikçe, Yukarıda belirtilen numaralı hattımı Taahhütname’yi imzaladığım tarih itibarıyla en
az taahhüt süresi (yirmi dört ay) boyunca yukarıda işaretleyerek belirttiğim Esnek Tarife ya da
Esnek Ekstra Tarife’ye tabi olarak kullanacağımı ve taahhüt süresi boyunca bu iki tarife arasında
değişiklik yapabileceğimi ancak başka bir tarifeye geçiş yapmayacağımı, faturalarımı düzenli
olarak ödeyeceğimi,
12. Pakete geçiş işleminin tarafıma başka bir cihaz tahsis edilmesini sağlamayacağını bildiğimi,
13. Kampanya kapsamında belirtilen tarifelerinin kullanım koşullarının ve ücretlendirilmelerinin
cihaz kampanyası kapsamında değişiklik göstermeyeceğini ve bunlarla ilgili esaslar ile detayların
www.vodafone.com.tr adresinde belirtildiğini,
Vodafone tarafından kendi seçimim doğrultusunda tarafıma tahsis edilen ...... (..........) adet
Cihaz’ın kutusu hiç açılmamış, yırtılmamış olarak tarafıma teslim edildiğini,
14. İşbu Kampanya taahhüt süresinin son ayında, en geç hesap kesim döneminde, taahhüt
süremin bitmesinin ardından hattıma tanımlı tarife paketimi değiştirmeyi talep etmemem
durumunda, Kampanya kapsamında hattıma tanımlı tarife üzerinden ücretlendirilmeye devam
edeceğimi ancak taahhüt süresi bitişini takip eden fatura dönemim itibariyle Cihaz Taksit Bedeli’nin
faturama yansıtılmayacağını , tarifem üzerinden yansıtılan indirimin ortadan kalkacağını ve ek aylık
internet paketimin taahhut süresi sonunda sonlanacağını bildiğimi,
15. Vodafone’un, tarife ve Kampanya özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkına sahip
olduğunu bildiğimi,
16. İşbu Taahhütname’yi imzalamakla, tarafıma tahsis edilen söz konusu Cihaz’la ilgili teknik
sorunlarda Vodafone sorumluluğu yanında Tüketici Hakları Mevzuatı kapsamında üretici, ithalatçı,
distribütör firmanın garanti şartlarının da geçerli olduğunu, garanti kapsamındaki hizmetleri
üretici/ithalatçı firma yetkili servislerinden alacağımızı bildiğimi, cihaz’ın kaybolması ve/veya
çalınması hallerinin Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi’ni ve/veya Taahhütname’yi sona erdirmek
ve/veya GSM hattını iptal etmek için haklı sebep teşkil etmeyeceğini ve Taahhütname
hükümlerinin aynen devam edeceğini,
17. İşbu Taahhütname’ye tabi hattım ile, bu Taahhütname’yi imzaladığım tarih itibariyle işbu
Taahhütname süresince başka bir Vodafone kampanyasına katılamayacağımı, ancak tarafıma ait
en fazla 2 farklı GSM numarası ile aynı anda 2 kampanyadan yararlanabileceğimi bildiğimi,
18. İşbu Taahütname geçerlilik süresi bitiminden önce; Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi
ile tesis edilen aboneliğimin tarafımdan tek taraflı olarak veya işbu Taahhütname’deki
yükümlülüklerimi yerine getirmemem nedeniyle Vodafone tarafından feshedilmesi ve/veya
hattımın iptal edilmesi, dondurulması, kapatılması, kısıtlanması ve/veya hattımı iptal etmem,
dondurmam, kısıtlamam, kapatmam, devretmem, ön ödemeli hatta çevirmem ve/veya
numara taşınabilirliği kapsamında başka bir operatöre geçmem, tabi olduğum Kampanya
paketimi Kampanya kapsamında yer almayan bir tarife ile ( Esnek Tarife ya da Esnek Ekstra
Tarife dışında herhangi bir tarifeye geçirmem değiştirmem durumunda) hiçbir zaman, fesih
ya da sona erme tarihinden Taahhütname süresi sonuna kadar olan dönem için tarafımca
işbu Taahhütname’nin 1. Maddesi uyarınca taahhüt edilmiş olması nedeniyle ödenmesi
gereken toplam tutarı aşmaması koşuluyla cezai şartın, Cihaz’ın taahhütname imza edildiği
tarihte Vodafone tarafından belirlenen ve internet vb mecralarda da duyurulan Kampanya’ya
özel son kullanıcı fiyatından (600 TL), işbu yukarıda belirtilen hallerin meydana geldiği
tarihe kadar Cihaz Taksit Bedeli altında tarafımca yapılmış ödemelerin düşülmesi suretiyle
hesaplanacağını ve ayrıca bu tutara; işbu Taahhütname kapsamında Kampanya’da kaldığım
süre boyunca aylık tarife paket ücreti üzerinden Vodafone tarafından yapılan Kampanya’ya
özel indirimlerin de ekleneceğini ve bu bedeli ödeyeceğimi, kredi kartı yolu ile ödeme
yapmış olduğum ilk 12 fatura dönemi içinde isem; Vodafone tarafından tarafıma
gönderilecek ilk faturada ilk 12 fatura dönemi için hesaplanan ceza tutarı faturasına kalan
avans tutarının da yansıtılarak ceza faturamdan düşüleceğini ve ve hesaplamaya dahil olan
kalan Kampanya taahhüt sürem için peşin ödenmesi gerekli tutarın ise ayrıca toplam olarak
yukarıda belirtilen aykırılık hallerini takip eden ilk faturama cezai şart olarak yansıtılacağını
ve işbu tutarı tam ve eksiksiz olarak peşinen ödeyeceğimi, peşin olarak ödeme yapmakta
olduğum kalan Taahhütname sürem içinde isem; kalan taahhüt ettiğim toplam aylık taahhüt
tutarları toplamının Vodafone tarafından tarafıma gönderilecek ilk faturada cezai şart olarak
aylık faturama yansıtılacağını ve işbu tutarı tam ve eksiksiz olarak peşinen ödeyeceğimi
ödeyeceğimi ancak bu cezai şart tutarlarının hiçbir zaman, fesih ya da sona erme tarihinden
Taahhütname süresi sonuna kadar olan dönem için tarafımca işbu Taahhütname’nin 1.
Maddesi uyarınca taahhüt edilmiş olması nedeniyle ödenmesi gereken toplam tutarı
Abone Adı Soyadı:
Abone İmza:
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.
VODAFONE TFREEZONE TARİFEYE EK TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ
aşmayacağını,
19. Yukarıda belirtildiği üzere işbu Taahhütname’yi ihlal etmem halinde, tarafıma gönderilecek
ceza bedelini içerir faturaya ilaveten, aykırılık/iptal/fesih hallerinin gerçekleştiği ilgili fatura
dönemine ait Kampanya paketinin aylık toplam taahhüt tutarı ücretinin tamamını içerir faturanın da
Vodafone tarafından ceza faturasını takiben tarafıma ayrıca gönderileceğini ve bu bedeli
ödeyeceğimi,
20. Ayrıca, 17. maddede belirtildiği şekilde işbu Taahhütname’yi ihlal etmem veya faturamı
ödememem halinde; kampanyadan yararlanmak amacıyla Vodafone Satış kanalı ile daha önce
paylaşmış olduğum Vodafone satış kanalı arşivinde kayıtlı her türlü bilginin Vodafone tarafından
incelenmesine izin verdiğimi,
21. Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi ile tesis edilen aboneliğimin tarafımdan tek taraflı olarak
veya işbu Taahhütname’deki yükümlülüklerimi yerine getirmemem nedeniyle Taahhütname’nin
Vodafone tarafından feshedilmesi ve/veya hattımın iptal edilmesi, dondurulması, kapatılması,
kısıtlanması ve/veya hattımı iptal etmem, dondurmam, kısıtlamam, kapatmam, devretmem, ön
ödemeli hatta çevirmem ve/veya numara taşınabilirliği kapsamında başka bir operatöre geçmem,
tabi olduğum Kampanya paketimi Kampanya kapsamında yer almayan bir tarife ile değiştirmem ve
böylelikle çıkış yaptığım kampanyanın cezasını ödememiş olmam durumunda, ilgili kampanyadan
çıkış tarihimi müteakip 2 ay içerisinde yeni bir cihaz kampanyasına giriş yapamayacağımı bildiğimi,
22. İşbu Taahhütname’de düzenlenmeyen konularda Vodafone Bireysel Tip Abonelik
Sözleşmesi’nin hükümlerinin uygulanacağını,
23. Kampanyaya giriş yapmam ile 3G servisinin otomatik olarak açılacağını,
24. İşbu Taahhütname’nin imza tarihi itibariyle yürürlüğe gireceğini 24 (yirmi dört) ay süreyle
geçerli olacağını, aşağıdaki adresimin tebligat adresi olduğunu ve adres değişikliğini bildirmediğim
takdirde bu adrese yapılacak tebligatların bizzat tarafıma yapılmış sayılacağını ve geçerli bir
tebliğin tüm yasal sonuçlarını doğuracağını, aşağıda verdiğim abone tebligat adresi ile Vodafone
Tip Abonelik Sözleşmesi üzerinde yer alan fatura adresimin aynı olduğunu, gayri kabili rücu olarak
kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Abone Adı Soyadı:
Abone İmza:
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.
VODAFONE TFREEZONE TARİFEYE EK TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ
EK-1 Kampanya kapsamında geçerli paketler, kampanya kapsamında yer alan cihazlar ve ek
ödemelerin detayları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Kampanya Süresince
Tarife İndirimi
Cihaz Taksit Bedeli
Cihazın Toplam Bedeli
Aylık Ek Ödeme












35 TL
45 TL
Esnek
Esnek Ekstra
0 TL
0 TL
25 TL
600 TL
25 TL
25 TL
600 TL
25 TL
Tablet
Model(ler)i
Samsung
Tab 4 7
Faturalı bireysel aboneler için geçerlidir.
Kampanya kapsaminda 24 ay süresince Esnek, esnek Ekstra tarifelerinden birini kullanmayı
taahhüt eden aboneler her bir tarife ve her bir cihaz için ayrı ayrı belirlenmiş aylık ek ödemeler
karşılığında Samsung Tab4 7 " tablet ve her ay geçerli kampanya ya özel aylık 1GB ek paket
sahibi olabileceklerdir. Kampanya ya özel aylık ek 1GB internet paketi kampanya süresi(24
ay) sonunda sonlanacaktır.Kampanya kapsamı dışında herhangi bir tarifeye geçiş yapılırsa
kampanya ve kapsamındaki 1 GB internet paketi iptal olur ve ceza tutarı aboneye yansıtılır.
Kampanya kapsamında yer alan abonelerin yapacağı görüşmeler ve/veya gönderilecek
SMS’leri ve/veya paket üzeri data kullanımları, her bir GSM hattına tanımlanmış olan
kampanya seçeneğine ait bedel haricinde, ayrıca kampanyaya tabi hattın içinde bulunduğu
mevcut tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir.
Kampanya ya özel, 24 ay boyunca geçerli aylık 1GB ek data paketin kullanım önceliği,
tarifedeki internet paketinden önce olacaktır. Kampanya süresi sonunda 1GB ek paket
sonlanacaktır. Kampanya süresi boyunca 1GB ek paket iptal edilemez. Fatura dönemi
sonunda kullanılmayan MB/GB miktarı bir sonraki aya devretmez. 1GB ek paket sadece
yutiçinde kullanımlar için geçerlidir. Yurtdışı kulanımlarda standart roaming tarifesi geçerli
olur. İlgili paketin bedeline satın alınan içerik ücretleri dahil değildir. İçerik ücretleri ayrıca
ücretlendirilir.
Abonenin seçmiş olduğu tarifenin esasları mevcuttakiyle aynıdır.
İlgili paketin bedeline satın alınan içerik ücretleri dahil değildir. İçerik ücretleri ayrıca
ücretlendirilir.
Yurtdışı kulanımlarda standart roaming tarifesi geçerli olur.
Abonenin mevcut kullandığı bir data paketi varsa yenisi tanımlandığında eski paketi iptal
olacaktır.
Faturalı hatlar için fatura dönemi içerisinde kullanılır. Aylık verilen data kullanım miktarının
dolması durumunda internet erişimine devam edebilmek için günlük ek paket alınabilir.
Faturalı hatlarda ilk girişlerde ücret ve kullanım kapasitesi ilk fatura döneminin kalan gününe
göre hesaplanıp"eşit olarak bölünmüş" kullanıma sunulur.
Fatura dönemi içerisinde yapılan iptal işlemleri fatura kesim tarihinde gerçekleşir, iptal
isteğinde bulunduğunuz andan fatura kesim tarihine kadar İnternet paketinden yararlanmaya
devam edebilirsiniz. Aylık paket ücreti fatura kesim tarihinde faturanıza yansıtılır. (Faturayı
Aşmayan tarifesinde iptal olmayacaktır)
Sadece yurt içinde geçerlidir. Yurtdışındaki data kullanımınız GPRS uluslararası dolaşım
tarifesi üzerinden ücretlendirilir.
Abone Adı Soyadı:
Abone İmza:
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.
VODAFONE TFREEZONE TARİFEYE EK TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ










Aylık paketler ile internet üzerinden ses iletişimi (VOIP) ve doğrudan dosya paylaşımı (P2P)
programları vb. hizmetler kullanılamaz.Paket bedeline Abone Olınan içerik ücretleri dahil
değildir. İçerik hizmetleri ayrıca ücretlendirilir.
Data kullanımında alınan ve gönderilen (download+upload edilen) veri paket limitinden düşer.
Paketlerden, eğer 3G abonesi iseniz ve cep telefonunuz 3G destekliyorsa 3G hızında, 3G
abonesi değilseniz 2G/Edge hızında faydalanabilirsiniz. Vodafone 3G kapsaması coğrafi
koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
İnternet Paketi'ni kullanabilmek için telefonunuzdaki internet ayarlarınızın yapılmış olması
gerekmektedir.o Vodafone tarife/paket koşullarını, tarifeye/pakete ilişkin kampanya koşullarını
ve ücretlendirmesini değiştirme hakkını saklı tutar.
İlgili kanun maddeleri gereğince; bir kereye mahsus ilk abonelik tesisi için Özel İletişim Vergisi
(ÖİV), Telsiz Ruhsat Ücreti aboneden alınır. Hattın kullanımından doğan Telsiz Kullanım Ücreti
abone tarafından ödenecektir. Abonenin hattını kullanmaması veya kendi isteği ile tekrar
kullanmak üzere kapatması durumlarında tüm aylık bedeller abonenin faturasına yansıtılır.
Vodafone, tarife/paket/kampanya özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkını saklı
tutar.
Belirtilen fiyatlara vergiler dahildir.
Bir GSM numarası sadece bir kere kampanyadan yararlanabileceklerdir.
Kampanya stoklarla sınırlıdır.
31.01.2015 tarihine kadar geçerlidir.
Abone Adı Soyadı:
Abone İmza:
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.
VODAFONE TFREEZONE TARİFEYE EK TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

Kampanya kapsamında kullanılacak kredi kartının 3. bir kişiye ait olması halinde, bu kısım
kredi kartı sahibi tarafından imzalanacaktır.
“Kampanya kapsamında şahsıma ait kredi kartının kullanılacağını, Taahhütnamede
düzenlenen Cihaz bedelinin, Taahhütname hükümleri kapsamında, işbu kredi kartıma
yansıtılacağını ve bu doğrultuda kredi kartı sahibi olarak işbu Taahhütname kapsamında
tanımlı kredi kartı ile ilgili her türlü yükümlülüğün tarafımdan yerine getirileceğini kabul, beyan
ve taahhüt ederim.”
Kredi kartı sahibinin
Adı, Soyadı :
Email Adresi :
Tebligat Adresi :

Kampanyaya katılan abonenin
Abone Adı, Soyadı :
Abone Email Adresi :
Abone Tebligat Adresi :
IMEI No
:
Seçilen cihazın toplam bedeli (TL):
Cep Merkezi/KSK Unvanı :
Cep Merkezi/KSK Kod No :
Abone Yetkili İmza
:
İmza Tarihi
:........../............/.............
Abone Adı Soyadı:
Cep Merkezi/KSK İmza ve Kaşe:
Abone İmza:
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
353 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content