close

Enter

Log in using OpenID

cemalettin demireli yardımcı doçent - Türk Dili Bölümü

embedDownload
CEMALETTİN DEMİRELİ
YARDIMCI DOÇENT
ÖZGEÇMİŞ
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
21.04.2014
Adres
: Dumlupınar Üniversitesi
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
Tavşanlı Yolu 10.Km
Telefon
: 2742652031-
E-posta
: [email protected]
Doğum Tarihi
: 20.10.1971
Faks
:
Kadro Yeri
: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU/SİGORTACILIK VE
RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/
Görev Yeri
:
Öğrenim Bilgisi
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (DR)
Doktora
2005-2011
Tez adı: Kurumsal müşterilerin sigorta şirketi seçimini etkileyen faktörler üzerine bir uygulama (2011)
Akademik Ünvanlar
YARDIMCI DOÇENT
2011
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU/SİGORTACILIK VE
RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Yabancı Dil Bilgisi
İngilizce
ÜDS,
2012 (Bahar), Puan: 77,5
Üak Temel Alan
Temel Alan : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Bilim Alanı : Pazarlama
Anahtar Kelime 1 : Pazarlama İletişimi
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans
BAYRAKTAR UĞUR, (2013). Kara ve Demir yolu taşımacılığında hizmet değeri, hizmet kalitesi ve müşteri
1.
memnuniyetinin ölçülmesi, Dumlupınar Üniversitesi
AKAY SAFİYYE, (2013). Bütünleşik pazarlama iletişiminde fiyat iletişimi ve yüksek-düşük fiyat düzeylerinin
2.
çağrışımları üzerine bir araştırma, Dumlupınar Üniversitesi
MUNZUR ÇETİN, (2012). Personelin çatışma yönetimi algıları ve iş doyumu düzeylerinin incelenmesi:
3.
Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü örneği, Dumlupınar Üniversitesi
1
SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI kapsamı dışındaki Uluslararası hakemli
dergilerde yayımlanan makaleler
EBSCO Business Source Complete
1.DEMİRELİ CEMALETTİN, ULUKÖY METİN, AKÇİ YAVUZ (2014). Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri İle
Pazarlama Bilgi Sistemleri İlişkisine Yönelik Ampirik Bir Araştırma. İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 6
(1), 218-231.
EBSCOhost, Directory of ResearchJournal Indexing
2.ULUKÖY METİN, DEMİRELİ CEMALETTİN (2014). Cinsiyetin Girişimcilik Özellikleri Üzerine Etkisi: Erkek
Girişimcilik ve Kadın Girişimciliğin Karşılaştırmalı Analizi. Bandırma İİBF Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları
Dergisi(22), 47-55.
MANAS Journal of Social Studies Index
3.DEMİRELİ CEMALETTİN, ULUKÖY METİN, KAHYA VASFİ, DEMİRAĞ FATMA (2014).
Farklı Öğrenim
Düzeyindeki Öğrencilerin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması. Manas Sosyal
Araştırmalar Dergisi, 3(9), 1-17.
EBSCOHOST
4.DEMİRELİ CEMALETTİN, TAŞKIN ERCAN, ÇETİNKASAP MERVE (2014). MARKA - MASKOT BÜTÜNLEŞMESİ
TURKCELL ÖRNEĞİ.
159-166.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, 19(1),
EBSCO
5.DEMİRELİ CEMALETTİN, DURSUN FARUK (2013). E-Ticaret’te Müşteri Sadakatinin Belirlenmesi Üzerine Bir
Uygulama. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(38), 271-283.
Central and Eastern Eurapan Online Library
6.DEMİRELİ CEMALETTİN, YILMAZ METİN (2013). Zamana Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yönteminin
Stratejik Pazarlama Kararlarına Etkisi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 294-308.
Ulrich's Periodicals Directory
7.KAYABAŞI AYDIN, DEMİRELİ CEMALETTİN (2013). A Comparative Analysis Of Consumer Ethnocentrism
Tendencies: An Empirical Study Of Turkish And Azerbaijani University Students. International Journal of
Marketing and Technology , 3(7), 155-181.
Ulrichsweb Global Serials Directory
8.ULUKÖY METİN, DEMİRELİ CEMALETTİN, KAYHA VASFİ (2013). KOSGEB Girişimcilik Eğitimi Kurslarına
Katılan Katılımcıların Girişimcilik Profiline Yönelik Bir Alan Araştırması.
DERGİSİ, 8(12), 78-96.
GİRİŞİMCİLİK VE KALKINMA
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1.DEMİRELİ CEMALETTİN (2013). Üniversite Öğrencilerinin Bulundukları Şehre Ekonomik Katkıları: Kütahya İl
Merkezi Örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(37), 321-338.
2.DEMİRELİ CEMALETTİN, MUNZIR ÇETİN (2012). Personelin Çatışma Yönetimi Algıları ve İş Doyumu
Düzeylerinin İncelenmesi: Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Örneği. Dumlupınar Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi(34), 295-309.
3.DEMİRELİ CEMALETTİN, TİMUR M NECDET (2011). Kurumsal Müşterilerde Sigorta Şirketi Seçimi Üzerine Bir
Uygulama. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(30), 1-18.
4.DEMİRELİ CEMALETTİN (2008). İç Müşteri Memnuniyeti: Konya Un Fabrikalarında Bir Uygulama.
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(22), 143-155.
5.DEMİRELİ CEMALETTİN (2006). Küresel Rekabette İmalat İşletmeleri Açısından Maliyet Analizlerinin Önemi;
Ampirik Bir Uygulama. Mali Çözüm, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayını(77), 23-39.
6.PEKMEZCİ TURAN, DEMİRELİ CEMALETTİN (2005). Esnek Üretim Sistemleri: Esnek Üretim Sistemlerinin
Tekstil İşletmelerinde Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma. Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(1),
131-146.
7.CİVAN MEHMET, DEMİRELİ CEMALETTİN (2004). İşgören Bulma ve Seçme Sürecine Yönelik Bir Araştırma.
TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi , 18(5), 17-33.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler :
Tam metin bildiri
1.TAŞKIN ERCAN, DEMİRELİ CEMALETTİN, CİNGÖZ MUAMMER (2009). Yüksek Öğretimde Hizmet Kalitesinin
Müşteri Memnuniyetine Etkisi: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Bir Uygulama. The
International Symposium Modern Developmental Trends and Turkic World,, 12(1), 552-567.
2.DEMİRELİ CEMALETTİN (2002). Fınancıng Responsıve Productıon System In Industrıal Plants In Gazıantep.
2nd International Conferance on Responsıve Manufacturing, 360-365.
2
3.DEMİRELİ CEMALETTİN (2006). Transition From Traditional And Flexible Manufacturing to Agile
Manufacturing: An Application in A Textile Company. ICAM 2006 International Conferance on Agile
Manufacturing, 9(2), 59-63.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :
Tam metin bildiri
1.PEKMEZCİ TURAN, GÖKGÖZ G SAVCI, DEMİRELİ CEMALETTİN (2005). Marka İmajı ve Türkiye'nin
İhracatına Etkisi. MYS'2005 - Marka Yönetimi Sempozyumu, 243-247.
2.AYTEKİN MEHMET, SEYREK İ HALİL, DEMİRELİ CEMALETTİN (2004). İnşaat Sektöründe Tedarikçi Seçimine
Etki Eden Faktörler. IV. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 497-502.
3.PEKMEZCİ TURAN, DEMİRELİ CEMALETTİN (2007). İşletmelerde Markalaşma ve Fiyat Hâkimiyeti Etkileşimi.
Marka, Kalite ve Teknoloji Yönetimi Sempozyumu, 151-156.
4.VATANSEVER KEMAL, DEMİRELİ CEMALETTİN (2010). Lojistik Firmalarının Performanslarının Ölçümünde
TOPSİS ve Analitik Hiyerarşi Proses (AHP) Yöntemlerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Çalışma. X. Ulusal
Üretim Araştırmaları Sempozyumu
5.CİVAN MEHMET, DEMİRELİ CEMALETTİN (2001). İşletmelerde Kullanılan Üretim Metotlarının ve Teknolojinin
Seçiminde Finansal Gelişmelerin Etkisi ve Sanayi İşletmelerinde Uygulanması. II. Ulusal Üretim
Araştırmaları Sempozyumu, 117-122.
6.PEKMEZCİ TURAN, DEMİRELİ CEMALETTİN, BAĞCI IŞIL (2006). Rekabet Gücü'ne Ulaşmada Markanın Rolü
ve Önemi. VI. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 511-519.
7.HALİS MUHSİN, GÖKGÖZ G SAVCI, DEMİRELİ CEMALETTİN (2005). Fiyat ve Pazar Payına Bağlı Marka
Stratejileri: Teori ve Deneyimler. MYS'2005 - Marka Yönetimi Sempozyumu, 401-412.
8.HALİS MUHSİN, DEMİRELİ CEMALETTİN (2003). İş Yaşamı Koşullarının İyileştirilmesi ve Sanayi
İşletmelerinde Uygulama. III. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 395-401.
9.CİVAN MEHMET, DEMİRELİ CEMALETTİN (2004). Sanayi İşletmelerinde Eğitim ve Üniversite Sanayi İşbirliği
Arayışı Üzerine Bir Uygulama. I.Ulusal Mühendislik Kongresi
10.TAŞKIN ERCAN, KAYABAŞI AYDIN, KİRACI HAKAN, DEMİRELİ CEMALETTİN (2010). Kriz Dönemlerinde
Pazar Yönlülüğün İşletme Performansına Etkisi: Tekstil İşletmeleri Üzerine Bir Alan Araştırması. X. Ulusal
Üretim Araştırmaları Sempozyumu
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler
Bilimsel Kitap
İkon Marka Kavramı Üzerine Tartışmalar (2014)., TAŞKIN ERCAN, DEMİRELİ CEMALETTİN, ATA
SEZEN, Detay YayıncılıkDetay Yayıncılık, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 222, ISBN:978-605-5216-
1.
Ders Kitabı
2.
PAZARLAMA
İlkeler ve Yönetim Bölüm adı:(Endüstriyel Müşteri Pazarları) (2014)., ERDOĞAN B ZAFER,
Dersler
* Son 3 Yılın verilen ders bilgisine yer verilmiştir.
Öğrenim Dili
Ders Saati
PAZARLAMA ARAŞTIRMASI
Türkçe
3
PAZARLAMA
Türkçe
3
UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK
Türkçe
3
İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ
Türkçe
3
2013-2014
Lisans
3
SİGORTACILIK UYGULAMALARI
Türkçe
4
PAZAR ANALİZLERİ VE PAZARLAMA PLANLAMASI
Türkçe
3
PAZARLAMADA ÖRNEK OLAYLAR
Türkçe
3
Türkçe
3
BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Türkçe
3
PAZARLAMA STRATEJİLERİ
Türkçe
3
PAZARLAMA STRATEJİLERİ
Türkçe
3
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
Türkçe
3
FİNANSAL HİZMET PAZARLAMASI
Türkçe
3
2012-2013
Yüksek Lisans
BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ
2011-2012
Lisans
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
31 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content