close

Enter

Log in using OpenID

ASBEST ve KANSER

embedDownload
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
EXP02016
ANTALYA
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03- 2 / i^ Konu: Gazipaşa Yeni Mah. NİP.
..t/l 1/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, P28B-22C ve P28B-22C nolu imar
paftalarında yer alan yaklaşık 83 ha. büyüklüğündeki alanda 18. madde uygulamasına göre
yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin
incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.
Hüsam.
İmar ve Şehir
Uygun görüşle arz ederim.
p .y \ 1/2014
M e M f V O
Genel Sekreter Yardımcısı V.
Uygun görüşle arz ederim
Genel Sekreter
Mesut KOCAGOZ
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı V.
Ekler: -1/5000 ölçekli NİP. Değ. fot.
Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.Lale D ARICI
T e l : 0 242 241 28 66
Web: www.antalva.bel.tr
07100 A N T A L Y A
Fax : 0 242 243 06 28
E-posta: [email protected]
[email protected]
anı V.
LEJANT
18.M
YÖN
NAZ1
ÖLÇ
SINIRLAR
k n n r | İSKAN SINIRI (ONANLI
b_
l BULUNAN ALAN SINIR
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ON
KONUT YERLESM
MESKUN KON
DÜŞÜK YOĞUNLUKTA
O R TA YOĞ UNLUKTA I
YÜ K S EK YOĞUNLUK!
GELİŞME KONUT
IBo M A D D E U YG V>hM M ABlE& Y Ö N E L İK O L A R A K H AgERLAH ANf
1 / 5 0 0 0 ö l ç e k l i m m m Im
m m
p l a n i D E ö fş iK L t ö t
F h â M A Ç IK L A M A M P O M U
İ.PL&fflLAMA â M M I OEMEL M i l i
Planlama alanı; Antalya İli, Gazipaşa Belediyesi, Yenimahalle sınırlan içindeki yer
alan P28b-22c ve P28b-22d nolu imar planı paftalarına giren, yaklaşık 83 ha
büyüMüğündeki alanı kapsayan alanda 18. madde uygulamasına göre yeniden
düzenleme yapılması ile ilgili Nazım İmar Planı değişikliği işini kapsamaktadır,
Şekil 1. Hava fotoğrafı
2c F L â K â l M D â M A Ç WE KMP&&M1
Gazipaşa kent merkezi içerisinde kalan planlama bölgesinde 18.madde çalışmaları
yapılmaktadır., Bu çalışma süreci esnasında uygulamada yaşanabilecek birtakım
sorunlar tespit edilmiş, plan değişikliği ile de plan' bütünlüğü ve devamMığs.
korunacak şekilde tespit edilen bu sorunların, ortadan kaldmiması amaçlanmıştır.
a b u g ü h k ü â m m b t o jlm im i \m s m A s r m
m jm m
İ 8. madde uygulaması kapsamında plan değişikliğine konu olan alan ; batıda D400 devlet karayolu, kuzeyde 15 m genişliğindeki taşıt yolu, doğuda Korubaşı Köy
hududu, güneydoğuda Hacımusa çayı, güneybatıda IB.madde uygulama sının
dışında, kalan yerleşim bölgesi yer almaktadır. Kent meydanı ve belediye bması plan
onama sının dışında kalmakta olup, karayoluna cepheli animasyon merkezi,
hükümet bması, ptt gibi Önemli kamu tesıslen plan kapsamında kalmaktadır. Kent
merkezi olarak bilinen bu bölgede yoğun olarak ticari fonksiyonlara da
rastlaıulmakla birlikte, karayolu ve kent meydanından doğuya doğru gidildikçe
yerini konut yerleşim alanlarına bırakmaktadır» Sozkonusu bölgenin büyük bir
kısmı yapılaşmış olup, kent merkezinden doğuya doğru uzaklaştıkça yapılaşma
oramı azalmıştır.
Yerel idareler tarafından bu tür yoğun yapılaşmanın olduğu kent merkezlerinde
uygulama yapmak bir hayli sıkmü çıkarmaktadır. Sozkonusu bölgenin 18
uygulaması ihalesi yapılmış ve ihaleyi alan ferma da oldukça sıkıntılı ve çok parçacı!
olan mülkiyet dokusuna sahip alanda halen çalışmalarına devam etmektedir. Bu
çalışma esnasında hak sahiplerine dağıtımların sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde
yapılabilmesi için ortaya çıkan sorunlar tespit edilmiş ve plan değişikliği ile bu
sıkıntılı durumların ortadan kaldırılması hedef alınmıştır.
Şekil 2. Parselasyon Plamfl8 uygulaması)
4oÜET ÖLÇEKLİ F L M L â l -MERİ f i i l PLM LA M
Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı,
644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7.maddesi uyarınca 15,04.2014
tarihinde onaylanmıştır. Bu plan kapsamında kalan bölgenin büyük bir kısmı
Kentsel Yerleşik alan, doğu kısmı ise Kentsel Gelişme Alanı olarak planlanmıştır.
Şekil 3, 1/100.000 ölçeMi Çevre Düzem Plam
24.12.2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığa tarafından onaylanan 1/2S.Ö0Û
ölçekli Gasipaşa-Kalıyaiar Çevre Düşeni Planı şu anda Antalya BüyükşeMr
Belediyesi tar&Jîndan plana yapılan itirafların değerlendirildiği aşamadadır. Bu
planda da söskonttsu bölgenin büyük bir kısmı Kentsel Yerleşik Alan* doğu kısmı
ise Kentsel Gelişme Alanı içerisinde kalmaktadır.
ŞeMî 4, 1/25,000 ölçekli Gazipaşa-KaJhyalar Çevre Düzeni Planı
Gazipaşa’nın en son 2997 yılında onaylanmış halen yürürlükte olan yaklaşık 2460
iıa büyüklüğünde bir alanı kapsayan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli ilave+revizyon
planlan bulunmaktadır. Sözkonusu bölge de bu plan kapsamında kalmakta olup,
mevzii koordinat sisteminde 20L nolu nazım.
Şekil 5.1 /5000 ölçekli Mevcut Gazipaşa Nazım İmar Planı
5. PLÂHLAMA KARARL-â^I
Şekil 6. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
Mevcut ve öneri planda yer alan kentsel alan kullanımlar* 1/ İ 000 ölçek detayında
aşağıdaki tabloda verilmiş olup, genel olarak mevcut plandaki ve öneri plandaki
kentsel alan kullanım büyüklüklerinin yapılaşmış bir bölge olduğundan çok fazla
değişiklik göstermemiş olduğu söylenebilire
KENTSEL ALAI^Î KULLANIMLARI
MEVCUT ALAN
ÖNERİ ALAN
ÖMERİ PLA^ İÇİMDEKİ
(ha)
(ha)
ORANI %
KOMUT ALANI
46.14
46.10
55.41
TİCÂRET ALANI
2.45
2.75
331
AKARYAKIT
0.16
-
-
RESMİ KURUM ALANI
0*48
0.42
0.50
SAĞLIK
0.25
0.25
030
İLKÖĞRETİM
1.08
1,06
1.28
DİNİ TESİS
0.47
0,41
0.49
BHA
0.73
0.73
KÜLTÜREL TESİS (ÖZEL EĞİTİM
0.18
0,22
0.26
0.12
0.Î2
0.14
-
0.25
0.30
0.59
0.63
0,76
VE REHABİLİTASYON)
ÖZEL YURT ALANI
ÖZEL EĞİTİM TESİSLERİ ALANî
ORTAÖĞRETİM
PARK
5.00
5.01
6.02
ANİMASYON’ MERKEZİ
2.52.
2.52
3.03
TRAFO
0.07
0.09
0.11
KANAL-ARK
0.50
038
Û.46
MEYDAN
0.06
0,06
0.0?
YOL+OTOPARK
22.40
22.20
26.68
83.20
ÎÖO.Ö©
TOPLAM
.
6 p lm
83.20
!
.... ..................
mthâm
<£&mi HÜKÜMLER:
1-BU PLÂN! VE KOŞULLARIMDA BEÜRTÎLMEYEİNİ KOKULARDA KONUSU VE İLGİSİNE GÖRE;
-3İS4 SAYILI MAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ,
-PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ,
-MEKANSAL PLANLAR YAPEM YÖNETMELİĞİ,
-1593 SAYSLI UM UM İ HiFZCSSHHA KANUNU,
-5378 SAYILI ENGELLİLER HAKKINDA KAMUM,
-2872 SAYILI ÇEVRE KAMUNU VE BU KAMUMA BAĞU OLARAK ÇIKARTILAN İLGİLİ MEVZUAT,
-AFET BÖLGELERİMDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK,
-BİNALARIM YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK,
-ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİM E,
-İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARIMA İLİŞKİM YÖNETMELİK,
VE İLGİLİ DİĞER MEVZUAT HÜKÜMLERİ GEÇERLİDSfi
AYRICA YUKARIDA BELİRTİLEN KANON VE YÖNETMELİKLER IDüŞüMB DİĞER İLGİLİ KAMUM VE
YÖNETMELİKLERE UYULMASI ZORUNLUDUR.
l'PARK VE ANİMASYON MERKEZİ AlANONDA; PARKp « L E N S L E AHARLARI, ÇAV BAHÇELERİ # OYUN
ALANLARI, SPOR TESİSLERİ LUNAPARK, FUAR, SOSYAL -KÜLTÜ iREL -REKREASYONEL TESİSLER, TİCARİ
ÜNİTELER YAPILABİLİR. VAZİYET PLAN! BELEDİYESİNCE ONAYLANMADAN UYGULAMA YAPILAMAZ. BU
ALANDA E=0.10 MAX.H= 6.50 M DİR.
2-ÜYGÜ LAMAYA GEÇMEDEN! ÖNCE DSİ’NİN GÛRÜŞÖ AUNMAUDUR.
3-BÜİADA BELİRTİLMEYEN KONULARDA 54.5000 ÖLÇEKLİ GAZİIPAŞA-KAH!YALAR ÇEVRE DÜZEMİ PLâNf
HÜKÜMLERİ İLE, 1/5000 ÖLÇEKLİ GAZİPAŞA MAZ!M İMAR PtAMP HÜKÜMLERİ GEÇERÜDİR.
Saygıİanmla arz ederim»
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 001 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content