close

Enter

Log in using OpenID

1 Küçük Grup Zamanı Çocuklar, merkezimizde hedef

embedDownload
1 Küçük Grup Zamanı
Çocuklar, merkezimizde hedef aldığımız temel deneyimler (AKTİF ÖĞRENME, SAYI,
SIRALAMA, SINIFLANDIRMA, ZAMAN, YAŞAMAK VE İFADE ETMEK, DİL,
ALANSAL İLİŞKİLER) ve konular doğrultusunda yetişkinin önceden planladığı faaliyet
üzerinde yoğunlaşırlar. Küçük Grup Zamanları çocukların ihtiyaçlarına, yeteneklerine ve
ilgilerine göre yönlendirilir. Çocuklar araştırma, malzeme kullanma, tercihler yapma ve problem
çözme ile uğraşırken; yetişkin de çocuklara açık uçlu sorular sorarak ve yeni problem çözme
yolları bularak çocukların edindikleri deneyimleri çeşitlendirir. Bu zaman diliminde amaç,
çocuklara üretkenliklerini ortaya koyma fırsatı vererek onlara farklı bir bakış açısı
kazandırmaktadır.
Haftanın temel deneyimi ve konusu esas alınarak yetişkin tarafından önceden planlanıp
hazırlanan öğrenme süreçleridir.
ÇOCUKLAR,

Araştırırlar, oynarlar, malzemeler ile çalışırlar ve yaptıkları hakkında konuşurlar.

Karşılaştıkları problem durumu çözerler.

Kendi bilgilerinin farkına varır, diğer çocukların değişik çözüm biçimleri ile kendi
bilgilerini zenginleştirirler. Üretkenliklerini ve farklılıklarını çalışmalarda sergileme
fırsatı bulurlar.
YETİŞKİN;






Her çocuk için yeterli miktarda gerekli malzeme hazırlar.
Her çocuğu ayrı ayrı kendi çözüm yolunu sürdürmesi için destekler ve dinler.
Onların seviyelerine iner.
Konuşmada önderliği çocuğa bırakır.
Fikir almaları için çocukları birbirlerine yönlendirir.
Gereken yerde soru sorar.
2 Beraber Saat
Beraber saat çalışmaları, anlatılan konuyu algılayabilme, bir grup içinde dikkatlerini toplama,
kelime dağarcığını arttırma, sözlü anlatımlarına teşvik etme ve zihinsel işlevleri kolaylaştıracak
etkinlikleri kapsar. Her hafta işlenen konulara öğrencinin aktif katılımı sağlanıp, konunun
detaylarını ayırt ederek yorum yapabilmesi, yani analitik düşünebilme becerilerini geliştirmesi
amaçlanır.
Bu zaman diliminde yoklama yapılır, gün, ay, yıl konuşulur ve her gün konu ile ilgili
farklı bir grup oyunu oynanır. Grup oyunları genellikle kuralları olan oyunlardandır. Oyun süreci
sabır ve çaba gerektirir. Çocuğun grup içinde sosyalleşmesine ve kendi yaş grubu ile ilişki
kurmasına olanak sağlar. Her ay haftanın konusu ile ilgili geziler düzenlenir ve okul öncesinde
deneyimlenmesi gereken temel renkler, sayılar ve şekiller haftada bir defa programımızda bu
zaman diliminde yer alır. Ayrıca konularımızın ve temel deneyimlerimizin yer aldığı dergi
çalışmaları ve çalışma sayfaları merkezimiz tarafından hazırlanır.
3 Sınıfta Serbest Oyun
Çocuklar, serbest oyun zamanı sırasında kendi isteklerine ve ilgilerine göre çoğu zaman da
kendi seçtikleri arkadaşları ve oyuncaklarla bir etkinliğe yöneldikleri zaman yetişkin baskısı
hissetmeden, rahat ve özgür bir ortamda daha üretici olurlar, denemelere girişirler ve ürettiklerini
serbestçe ortaya koyabilirler.
Okulöncesi çocuğun sosyal, zihinsel, duygusal, dil ve fiziksel gelişimi öğrenme ve öğretme
ortamının kalitesiyle doğrudan ilişkilidir. Öğrenmeyi kolaylaştırmak için öğrenme ortamının,
çocukların ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmesi gerekir.
Öğrenmenin en etkin olduğu zaman dilimi olan serbest oyun zamanları oyun sınıfımızda dört
farklı oyun köşesinde yaşanmaktadır (SESSİZ KÖŞE, SANAT KÖŞESİ, BLOK KÖŞESİ,
EVCİLİK KÖŞESİ). Çocuklar, oyuna geçmeden önce belirlenen plan stratejilerini uygularlar, daha
sonra ne ile oynayacakları ile ilgili planlarını anlatırlar (PLAN) ve planlarını uygulamak üzere
oyuna geçerler (ÇALIŞMA). Oyunun sonunda toplanma zamanı şarkılarla desteklenir. Toplanma
sonunda oyunda ne yaptıklarına dair süreci anlatırlar (HATIRLAMA). Plan-Çalışma-Hatırlama
olarak adlandırdığımız bu süreç ile yaşamlarında planlamayı, planlarını uygulamayı, dikkat ve
hafızalarını geliştirmeyi hedef almaktayız. Ayrıca oyun süresi boyunca yetişkin çocukla oyun
oynarken onları gözlemlemekte ve onların yaşantılarına, duygu ve düşüncelerine dair bilgiler
edinmektedir. Bu bilgiler velilerimizle paylaşılmaktadır. Dönem sonlarında yapılan veli
görüşmeleri ile çocuklarımızın tüm gelişim alanlarındaki ilerlemeler velilerimize aktarılmaktadır.
 Her çocuk oyun zamanı için eylem planı belirlemeden önce temel deneyimlerimizi hedef
aldığımız stratejileri uygular ve daha sonra planını bildirir.
 Planlarını tek başına ya da diğer çocuklar ve yetişkinlerle oyun sürecinde uygular.
 Kullanılan oyuncaklar eski yerlerine yerleştirilir. Ortam önceki halini alır.
 Planını uygulama sürecini hatırlar, bunlar üzerinde düşünür ve paylaşır.
4 İNGİLİZCE
Okulumuzda High Scope Temel Eğitim Felsefesinin yanı sıra İngilizce branş öğretmenimiz
tarafından Circle Time, Small Group Time ve Free Play Time etkinlikleri düzenlenmektedir.
 Farklı bir dilin kültürünü dinleyerek ve yaşayarak tanır (CIRCLE TIME).
 Plan-Çalışma-Hatırlama zamanlarında tercih ettiği oyun ve oyuncağı o dili deneyimleyerek
öğrenir (FREE PLAY TIME).
 Haftanın temel deneyimini pekiştiren çalışmalarla Türkçe dilinde bildiği kelimelerin
İngilizce karşılığını bulur (SMALL- GROUP TIME).
2-3 yaş grubumuzda İngilizce Etkinliği haftada 5 saat, 3-4 yaş grubumuzda haftada 8,5
saat, 4-5 yaş grubumuzda haftada 12,5 saattir.
Merkezimizde İngilizce Programı’nın temel amacı, İngilizcenin zevkli ve eğlenceli bir
şekilde edinilmesini sağlamaktır. HIGH SCOPE TEMEL EĞİTİM FELSEFESİNİN hedef aldığı
AKTİF ÖĞRENME modeli ile çalışmaktayız. Gün içinde programımızda yer alan tüm çalışmalar
(Beraber Saat, Sınıfta Serbest Oyun, Küçük Grup Zamanı) aynı zamanda İngilizce olarak da
yapılmaktadır (Circle Time, Free Play Time, Small-Grup Time) . Böylece İngilizce dilini yaparak
ve yaşayarak öğrenmekteyiz.
5 ETKİNLİK SAATİ
Drama
Merkezimizde çocuklarımız içlerinden geldiği gibi rol yaparak, konuşarak, canlandırmalar
yaparak duygularını serbestçe ifade etmelerini, sorunlara kendi kendilerine çözüm bulmalarını,
böylece yapıcı kapasitelerini geliştirmelerini sağlayan drama egzersizleri uygulanır. Kullanılan
drama teknikleri arasında ‘pantomim’ gözlem dikkati yoğunlaştırma açısından sıkça yer alan
egzersizlerdendir. Drama etkinlikleri, bilişsel ve psikomotor öğrenmeyi olumlu bir şekilde
birleştirirken, üretkenliği ortaya çıkarmak için de mükemmel bir zemin oluşturur.
YETİŞKİN NELER YAPAR?
- Sonuca değil sürece odaklanır.
- Çocuk drama etkinliği seçmede özgürdür.
- Uygulamada müdahaleci ve eleştirel olmaz.
- Etkinliğin denetimini çocuklarla paylaşır.
- Yaşantıların, deneyimlerin paylaşılmasına olanak tanır.
- Duygularının ifade edilmesine fırsat verir. Duygularının farkına varan çocuklar daha üretici
olurlar. Başkalarının duygularına duyarlı ve farklılıkların farkında olarak yetişirler.
- Küçük gruplar halinde proje çalışmalarına yer verir. Bu, toplumda rol edinmede sorumluluk
paylaşmada ve lider olmada bir ön çalışmadır. İşbirliği kurarak öğrenme, çocukların ortak bir amaç
için birlikte çalışmaları ile sağlanabilen bir öğrenme türüdür. Diğer insanlarla uyumlu olarak
birlikte yaşamasının ve onlarla işbirliği yapmasının gerekli olduğunu keşfetmesine yardımcı olur.
- Değerlendirme-tartışma sırasında çocuklara açık uçlu sorular sorar. Açık uçlu sorular eğitim
ortamını zenginleştirir.
ASLINDA ÇOCUKLA ÇOCUK OLUNUR.
Müzik
Okulöncesi müzik eğitimi, çocuğun sosyal ve duygusal gelişiminde olumlu rol oynar. Müzik
eğitimi yoluyla çocukların grupla ve bireysel olarak ilerlemesi yolunda küçümsenmeyecek
mesafeler alınabilir. Müzik eğitimi yoluyla çocuk, üreteceği malzemelerle hem grup içinde kendini
bireysel olarak ortaya çıkarır hem de toplumun bir parçası olarak hareket etmeyi öğrenir.
Merkezimizde CARL ORFF’UN ELEMENTER MÜZİK VE HAREKET EĞİİMİ temel alınarak
özgün bir program kullanılmaktadır.
Carl Orff’un Elementer Müzik ve Hareket Eğitimi tasarımı, 1930’lu yıllardan itibaren
gittikçe tanınmış ve çocukların eğitimi için uluslararası düzeyde yaygın kullanılmıştır. Ülkemizin
bu eğitim anlayışından haberdar olması 1950’li yıllara tesadüf etmesine rağmen, çeşitli sebeplerle
eğitim/müzik eğitimi planlama ve uygulamalarımız içerisinde tüm bileşenleriyle resmi olarak yer
alamamıştır.
Elementer müzik hiçbir zaman sadece müzik değildir; hareket, dans ve dil ile bir bütündür.
Bu müziğe dinleyici olunmaz, onun bizzat yapılması gerekir. O, zihni kurguya dayanmaz, büyük
formlara ve mimariye sahip değildir. Elementer müzik tabanda, doğal ve bedenseldir, herkes
tarafından öğrenilebilir, tecrübe edilebilir ve çocuğa göredir.
Buna göre, Elementer Müzik ve Hareket Eğitimi mutlak bir müzik öğretimi olarak değil,
bütünlük ilkesinde en temel müziksel deneyimlerin kazandırıldığı, esas müzik dersinin ön
şartlarının oluşturulup müziğe giden yolun açıldığı bir süreç olarak anlaşılmalıdır.
Müzik derslerinde ezgili olmayan vurmalı çalgılar kullanılırken, verilen zengin materyallerle
çocuklara kendi Orff aletlerini üretmeleri için ortam sunulur. Böylece çocuklarımız kendi
oluşturdukları müzik aletlerini çalmayı sever, üretkenliğini ortaya koyar ve işitsel becerilerini
eğlenerek geliştirir. Özenle seçilmiş olan müzik parçaları, hareketten harekete, durumdan duruma
geçişi anlatmak için kullanılır.
YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR AŞAĞIDAKİ TEMEL AMAÇLAR ÜZERİNE
KURULMAKTADIR
 Elementer Müzik ve Hareket Eğitimi’ni genel hatlarıyla tanıyabilme
 Elementer anlayışta ve düzeyde müziksel yaşantılar geçirebilme
 Farklı duyuları koordineli olarak kullanabilme (işitsel, görsel,
dokunsal algı ve kinestetik algı)
 Konuşma, söyleme, devinme, çalma, dönüştürme vb. gibi
çeşitli davranış biçimlerini girişik olarak gerçekleştirebilme
 Üretici ve özgün müziksel çalışmalar yapabilme
 Konsantrasyon yeterliğini artırabilme
 Bireysel ve birlikte çalışma alışkanlıklarını geliştirebilme
Jimnastik
Okulöncesi çocuklarımız ile beden koordinasyonumuzu sağlamak amacıyla vücut kaslarını
çalıştıran hareketlerin yapıldığı jimnastik etkinliklerimizde, her ay farklı çalışma yöntemleri ile
uygulanan hareketler, haftanın konusuna göre şekillenmekte ve yetişkin tarafından
desteklenmektedir. Step çalışmaları, hulahupla, kurdela ve topla çalışmalar bunlardan birkaçıdır.
Yetişkin tarafından verilen, bedenimizi hareket ettirecek yönergeleri anlamayı ve uygulamayı
hedef aldığımız büyük kas gelişimini destekleyen jimnastik çalışmalarımızda öncelikle ayakta ve
minderde çalışmalara yer verilmekte ve çocuklarımız grupla beraber çalışırken bir grubun üyesi
olarak hareketleri deneyimlemektedirler. Ayrıca derslerimiz her hafta farklı bir grup oyunu ile
desteklenmektedir.
Yoga
KLASİK YOGA DURUŞLARI eğlence, disiplin, kendine güven ve sorumluluk duygusuyla
birleşen bireysel ve eşli egzersizlerden oluşan hareketler çocuklar için uygun standartlara
dönüştürülerek uygulanır.
YOGANIN FAYDALARI
Çocuklarımızın kaslarını ve motor becerilerini geliştirir.
Esneklik kazandırır.
Doğru omurga duruşu sağlar.
İç organlara masaj niteliğindedir, rahatlamasını ve gevşemesini sağlar.
Kan dolaşımını sağlar.
Stres seviyesini düşürmesine yardımcı olur.
Duyguların hassasiyetini arttırır.
Çeviklik kazandırır.
Konsantrasyon ve dikkat seviyesini arttırır.
123456789-
Her yaş grubunda deneyimlediğimiz yoga çalışmalarımız, müzik eşliğinde ısınma hareketleri
ile başlamaktadır. Öncelikle vücut esnekliği sağlayan hareketlere yer verdiğimiz çalışmalarımız,
klasik yoga duruşları ile devam etmekte ve müzik eşliğinde bağdaş kurup dinlenme bölümü ile
sonlandırılmaktadır.
6 KİTAP SAATİ
Kitabın çocuğun zihinsel, duygusal ve sosyal gelişiminde önemli bir uyaran olduğu,
çocuklara küçük yaşlardan itibaren iyi ve nitelikli kitap okuma ve anlatmanın onların deneyimlerini
genişlettiği, kelime bilgilerini artırdığı ve dile karşı hassasiyetlerini geliştirdiği bilinmektedir.
Çocuğun kitapla karşılaşması, hem duyarak öğrendiği sözcükleri ve resimleri görerek tanımasını,
hem de duymadığı sözcükleri ve resimleri görerek öğrenmesini sağlar. Bu şekilde çocuk,
duyduklarıyla gördükleri arasında kurduğu ilişkilerle düşünmeyi öğrenir.
Söyleyiş ilkelerine uygun olarak okunan metinlerin çocuklar tarafından dinlenilmesi, onlara,
ses ve sözcüklerin doğru boğumlandırılmasına yönelik bir deneyim kazandırır; çocukların, dinleme,
konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirir; çocukların dil bilinci ve duyarlığı kazanmasına
yardımcı olur. Resimli kitap ve dergiler okul öncesi dönemde dil gelişimini desteklediği gibi,
çocuğun kendisini tanımasına, kendini bulmasına olanak sağlar, toplumsallaşmasına yardımcı olur;
yalnızlığı, kimsesizliği azaltır, sanatsal ve kültürel deneyimler kazandırır.
Haftanın konusu yaş gruplarına uygun, sürükleyici resimli hikayeler ile desteklenir.
Haftanın bir günü bu hikayelerden biri resmedilir, bir diğer günü de bu hikayeler yetişkin
desteği ile dramatize edilir.
Kendi Yemeğini Kendin Yap
??????????
Salon ve Bahçe Zamanı
 Sosyal oyun ortamı sağlamak.
 Çocukların doğayla temasını arttırmak.
 Büyük kas gelişimini desteklemek
 Enerji boşaltımını sağlamak.
Yemek Zamanı




Masada oturma alışkanlığını pekiştirmek.
Sofra adabına uygun yemek yemek.
Düzgün çatal-kaşık- bıçak kullanabilmek. Yemek yemekten zevk almak.
Değişik lezzetleri tatmak.
8 Anasayfa
Emekledim, Yürüdüm,
Oynayarak Büyüdüm…
Okulöncesi çocuklar için öğrenmenin en iyi yolu
Oyun’dur. Kendi yaşıtları ile aynı ortamı paylaşarak
oyun oynayan çocuklar, bilişsel alanlarının yanında
sosyal ve duygusal alanlarda da gelişme fırsatı bulurlar.
Böylece çocuklarımız
’da eğlenceli
vakit geçirirken tüm gelişim alanlarında da ilerlemeler
kaydederler.
0212 415 30 79 - 0535 385 80 02
9 Gruplarımız
2-3 Yaş
2011
doğumlular
3-4 Yaş
2010
doğumlular
4-5 Yaş 2008-2009 doğumlular
Tam Gün:
09:00 – 17:00
Yarım Gün:
09:00 – 13:00
13:00 – 17:00
10:00 – 14:30
Oyun Grubu: 10:00 – 12:00
14:00 – 16:00
Oyun Merkezimiz haftaiçi 07:30 – 18:30 saatleri arası açıktır.
10 Hakkımızda
Kadromuz
Laleş DELİL
Boğaziçi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği mezunudur. İstanbul Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Bölümü'nde 2 yıl sağlık eğitimi almıştır. İstanbul'da High Scope Eğitimi veren bir
kurumda 5 yıl süre ile çalışmıştır. Okul öncesi ile ilgili çeşitli konularda seminerlere katılmış ve
bu alanda eğitim sertifikaları bulunmaktadır. Otizm, Çcouklarda Oyun, farklı eğitim felsefeleri
bunlardan bazılarıdır. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme kurumunun AÇEV ve Boğaziçi
Üniversitesi ortak çalışmasında gönüllü eğitimcilik yapmıştır. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi'nde
akademik çalışmalara katılmıştır. Evli ve 2 çocuk annesidir.
Memet Şakir Delil
1991 – 1997 yılları arasında Tıp öğrenimini Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde, 1997 – 2002
yılları arasında uzmanlık eğitimini aynı fakültenin Nöroloji Ana Bilim Dalı’nda tamamladı.
Halen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı’nda Nöroloji Uzmanı olarak
çalışmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
Eğitim Felsefemiz
Çocuklar, yetişkin tarafından verilen bilgiyi, sadece duydukları zaman unuturlar,
Duydukları ve gördükleri zaman biraz hatırlarlar,
Duydukları, gördükleri ve onunla ilgili soru sordukları veya birisi ile tartıştıklarında,
anlamaya başlarlar,
Duydukları, gördükleri, tartıştıkları ve yaptıkları zaman bu konuda bilgi ve beceri
kazanırlar,
Hatta başkasına anlattıkları zaman bilginin kalıcılığını sağlamış olurlar.
Bu amaçla, çocuklarımız için yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlayan HIGH-SCOPE
temel eğitim felsefesini hedef alan AKTİF ÖĞRENME (ETKİN ÖĞRENME) modelini temel
aldık.
High Scope temel eğitim felsefesi, farklı gelişim alanlarına değinen birçok temel deneyimi
Aktif Öğrenme, Dil, Zaman, Sınıflandırma, Sıralama, Sayı, Alansal İlişkiler, Yaşamak ve İfade
Etmek ile sekiz ana başlık altında gruplar. Bu deneyimler 5 unsurla güçlendirilir.
1.
Malzeme: Çocuğun seçimler yapabileceği çeşitte ve sayıda gerçek malzemeler,
bunların modelleri ve artık malzemeler yetişkin tarafından sağlanır.
2.
Kullanma (manipülasyon): Çocuğa malzemeleri inceleme, 5 duyu organı ile tanıma
fırsatı verilir.
3.
Seçim: Çocuk neyi, nasıl yapacağını seçme hakkına sahiptir.
4.
Dil: Çocuk zihinsel süreçlerini çalıştırarak yaptıklarını kendi sözcükleriyle tarif eder.
5.
Yetişkin desteği: Yetişkin uygun ortam ve malzemeleri temin ettikten sonra gözlem
yapar, çocukla etkileşime girerek öğrenime rehberlik eder. Onları dinler ve açık uçlu
sorularla (Nasıl? Neden?) çocukların akıl yürütme, problem çözme ve üretkenlik
becerilerini destekler. Ayrıca, öğrenme süreci yaşıt desteği ile de desteklenir.
Etkin Öğrenmenin Özellikleri
1.
Çocuk merkezli eğitimdir.
2.
Öğrenme etkin olduğunda, işin çoğunu çocuklar yapar.
3.
Problemleri çözerler ve ne öğrendilerse uygularlar.
4.
Düşünme, araştırma, soru sorma ve yorumlama gibi davranışları gelişir.
5.
Duyarak, görerek, dokunarak ve yaparak öğrenmenin kalıcılığı sağlanır.
6.
Çocuk yetişkinin de desteği ile hedefe kendisi ulaşır.
7.
Çocuk olumlu davranışlar kazanırken; eğlenir, zevk alır, kendine olan güveni artar
ve tatmin olur.
8.
Problemleri ve olayları farklı açılardan da yorumlamaya çalışır.
9.
Çocuk etkili iletişim yöntemleri ile yetişkini ve arkadaşlarını daha iyi tanır.
10. Paylaşım ve yardımlaşma davranışları artar.
Bunun ile birlikte çocuk, etkinliklere katılarak bir grubun üyesi gibi hareket eder, yetişkin
tarafından verilen yönergeleri takip eder, uygular ve kendisi de grup içinde yönerge vermeyi
öğrenir. Grup içinde oyuncak ve yetişkin tarafından temin edilen malzemeleri organize eder.
Çocuktaki tüm gelişim alanları kendi içlerinde paralel bir ilerleme süreci içindedirler. Aktif
öğrenme sürecinde, bütün bu gelişim alanları (BİLİŞSEL, FİZİKSEL, SOSYAL, DUYGUSAL)
aynı anda desteklenir, böylece daha kalıcı ve hızlı bir ilerleme süreci kaydedilir.
12 İletişim
MERKEZ Çocuk Gelişim ve Oyun Merkezi
Telefon
: +90 (212) 415 30 79
: +90 (535) 385 80 02
Adres
:
E-posta
Kiptaş Topkapı Merkez Evleri İşyerleri 2. Etap B3 Blok
No:66 Cevizlibağ - Zeytinburnu / İSTANBUL
: myplaytimes@myplaytimes.com.tr
13 Duyurular
Her gün değiştirebilir olmalı. Bir tane örnek koyalım.
14 Haftalık Yemek Listesi
Her hafta değiştirilebilir olmalı. Bir tane örnek koyalım.
15 Haftalık Plan
Her hafta değiştirilebilir olmalı. Bir tane örnek koyalım.
16 Aylık Bülten
Her ay değiştirilebilir olmalı.Bir tane örnek koyalım.
17 Galeri
Her gün değiştirilebilir olmalı.
18 Ekstra Çalışmalar
Satranç, Değerler Eğitimi, Bale Eğitimi resimlerle desteklenebilir. O derslerin
öğretmenlerinden dersle ilgili 1 paragraf yazı olabilir.
19 İlköğretim Branş Dersleri (Bu kısmı Kezban’ a soralım)
Deneyimli Dershane Öğretmenlerinden,
* İlköğretim 1. Kademe (7-11 Yaş) öğrencilerine ödev yardımı ve okul takviye dersleri (Etüt)
* İlköğretim 2. Kademe (11-14 Yaş) öğrencilerine okul takviye ve SBS hazırlık Matematik Fen ve Teknoloji dersleri
*Ortaöğretim öğrencilerine okul takviye ve YGS - LYS özel matematik dersleri verilir.
20 Ara
Arama butonu koyabiliriz.
21 Facebook görseli
Facebook görseli koyabiliriz. Sayfa yapıldı.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
285 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content