close

Enter

Log in using OpenID

43 - İslam Ansiklopedisi

embedDownload
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
Oİ1055J
ANSİKLOPEDİSİ
Sahibi
Türkiye Diyanet Vakfı
Yönetim
İSAM, Türkiye D i y a n e t Vakfı İ s l â m Araştırmaları Merkezi
İcadiye B a ğ l a r b a ş ı c a d d e s i 40 Ü s k ü d a r 34662 İ s t a n b u l
T e l : (0 216) 474 08 50
Faks
:
(0 216) 474 08 74
Elektronik p o s t a : i s a m @ i s a m . o r g . t r
Basım, Dağıtım ve Pazarlama
Türkiye Diyanet Vakfı Yayın M a t b a a c ı l ı k ve Ticaret İşletmesi
OSTİM Ö r n e k S a n a y i Sitesi. 1. c a d d e . 358. sokak 11, Y e n i m a h a l l e 06370 Ankara
: (0 312) 354 91 31
Faks : (0 312) 354 91 32
Bütün yayın haklan
Türkiye Diyanet Vakfı'na aittir.
Elektronik p o s t a : [email protected]
Yazı ve fotoğraflar
kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
ISBN 978-975-389-427-2 (Takım)
978-975-389-754-9 (43. cilt)
h
inûD
TÜRKfYE DİYANET VAKFI
CİLT 43
VEKÂLET - YÛSÎ
İstanbul 2013
WHİHB1
TO R K tVE DİYANET
m
^
i
M
ü
VAKFI
i
^
Başkan
Prof. Dr. M.
Akif AYDIN
Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU
Prof. Dr. îbrahim Kâfi D Ö N M E Z
Prof. Dr. İsmail E. ERÜNSAL
Prof. Dr. Ahmet ÖZEL
Y. Doç. Dr. Eyyüp Said KAYA
Başkan Yardımcıları
Doç. Dr. Tuncay BAŞOĞLU
Doç. Dr. Mehmet Suat MERTOĞLU
Dr. Ali Hakan ÇAVUŞOĞLU
İnceleme Kurulu
Prof. Dr. Bekir TOPALOĞLU (Başkan)
Prof. Dr. Ahmet ÖZEL (Başkan Yardımcısı)
Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLy.
Prof. Dr. Mustafa ÇAĞRICI
Prof. Dr. Metin YURDAGÜR (Koordinatör)
Araştırmacılar Kurulu
Prof. Dr. İsmail E. ERÜNSAL
Prof. Dr. Hayreddin KARAMAN
Doç. Dr. Tuncay BAŞOĞLU
Doç. Dr. Salime Leyla GÜRKAN
Doç. Dr. Mehmet Suat MERTOĞLU
Y. Doç. Dr. Eyyüp Said KAYA
Dr. Ali Hakan ÇAVUŞOĞLU
Araştırmacılar
Doç. Dr. Tuncay BAŞOĞLU
Doç. Dr. Semih CEYHAN
Doç. Dr. Vildan S. COŞKUN
Doç. Dr. Salime Leyla GÜRKAN
Doç. Dr. Mehmet Suat MERTOĞLU
Dr. Ali Hakan ÇAVUŞOĞLU
TEKNİK REDAKSİYON
Prof.Dr. Ahmet TOPALOĞLU
M a d d e Tesbit ve İç Kontrol
Kasım KIRB1YIK
İmlâ
Dr. Isa KAYAALP
Teknik Kontrol
Prof. Dr. Hasan AKSOY
Prof. Dr. A. Azmi BİLGİN
Bibliyografya
İsmail ÖZBİLGİN
Abdülkadir ŞENEL
YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ
Ahmet YILMAZ (Müdür)
Sayfa Düzeni
Nedim GÜNEY
Resimleme
Enis KARAKAYA / M.A.
Ahmet AKMAN
KÜTÜPHANE ve
DOKÜMANTASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Prof.Dr. İsmail E. ERÜNSAL (Danışman)
M. Birol ÜLKER (Müdür)
Recep YILMAZ (Müdür Yardımcısı)
Cemil Cahit CAN (Müdür Yardımcısı)
Teknik Hizmetler
Ali Yücel YÜRÜK
Salih SANDAL
Ali SAVRAN
Zeynep SAVRAN
Çetin TÜYLÜ
Eda YILMAZ
Okuyucu Hizmetleri
Abdurrahman M. HACIİSMAİLOĞLU
Suat ÇOBAN
Mehmet EĞİLMEZ
Fahri SARICAN
Satın Alma
Ekrem ARSLAN
Hasan DİRİARIN
Çizim
Oğuz KALLEK
İSAM Yayınlan
M. Emin ALBAYRAK (Grafik)
Ender BOZTÜRK (Sayfa Düzeni)
Sema DOĞAN (Yayın Takip)
Süreli Yayınlar ve M ü b a d e l e
Fatma ÇALIŞKAN
Abdurrahman KAYA
Kaan ÇlNAR
Dokümantasyon
Cemal TOKSOY
Nuri TAŞKIN
SİPARİŞ ve TAKİP MÜDÜRLÜĞÜ
Sabahattin YENİCE (Müdür)
Ş. Memduh GÜZELER
Levent AKÇALAR
Ahmet Ali TONYALI
Fotokopi
Şevki BAYKUŞ
Serkan KURU
S. Volkan KURU
Arşiv
Dizgi
Mustafa DURSUN
' Süleyman ÖZEL
Hüseyin KARAER
Tashih
Hüseyin Hilmi KURTULMUŞ
İnayet BEBEK
Mehmet GÜNYÜZLÜ
Osman SEVİM
Nedret TOPÇU
Rabia AYDIN
BİLGİ İŞLEM
Ş. Bilâl ÇAVUŞOĞLU (Müdür)
Ali ÇETİNGÖZ
Ali Rıza SET
Coşkun YILDIRIMTÜRK
BASIM, DAĞITIM ve PAZARLAMA
TDV Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi
Ömer KARA (İşletme Müdürü)
Kadir Saffet ARICI (Malî ve İdarî İşler Müdürü)
Önder SANCAK (Ticaret ve Pazarlama Müdürü)
Yalçın AKTAN (Matbaa Şefi)
Kenan YILDIZ
Nuray Urkaç GÜLER
Neslihan ARACI
Esra MUHACİR
Cilt Atölyesi
Kasım KARŞIGİL
Ali SARICAN
Kürşat YILDIZ
MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ
Atalay ALPTEKİ (Müdür)
Metin ALTINOK
Koksal DAL
Sercan SAMANCI
PERSONEL ve ÎDARJ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Yakup KAHRAMAN (Müdür)
Bayram GÜNEŞ (Müdür Yardımcısı)
İbrahim AKMANOĞLU
Ömer ÇEVİKBAŞ
Emine ALTUN
Mustafa KALAYCI
Rıdvan GÜNEL
İLİM KURULLARİ ÜYELERİ
Prof.Dr. Hasan AKSOY
(Türk Diii ve Edebiyatı)
Dr. Ali Hakan ÇAVUŞOĞLU
(Fıkıh)
Enis KARAKAYA (M.A.)
(İslâm Sanatları / Mimari)
Prof.Dr. İskender PALA
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Prof.Dr. Ömer Faruk AKÜN
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Prof.Dr. İlyas ÇELEBİ
(Kelâm ve Mezhepler Tarihi)
Prof.Dr. Hayreddin KARAMAN
(Fıkıh)
Dr. Mehmet Ali SARI
(Tefsir)
Prof.Dr. Ali AKYILDIZ
(Tiirk Tarihi ve Medeniyeti)
Y.Doç.Dr. Ahmet Vefa ÇOBANOĞLU
(İslâm Sanatları / Mimari)
Prof.Dr. Ahmet KAVAS.
(islâm Tarihi ve Medeniyeti)
Prof.Dr. Muhittin SERİN
(İslâm Sanatlan / Hat)
Nurettin ALBAYRAK
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Prof.Dr. İbrahim Kâfi DÖNMEZ
(Fıkıh)
Y.Doç.Dr. Eyyüp Said KAYA
(Fıkıh)
Dr. Tayyar ALTIKULAÇ
(Tefsir)
Prof.Dr. İsmail DURMUŞ
(Arap Dili ve Edebiyatı)
Abdülkadir ŞENEL
(Hadis)
Doç.Dr. Muhammet ARUÇİ
(Kelâm ve Mezhepler Târihi)
Y.DoçDr. Mehmet EFENDİOĞLU
(Hadis)
Prof.Dr. Mahmut KAYA
(İlimler Tarihi,
islâm Düşüncesi ve Ahlâk)
Prof.Dr. Adnan ASLAN
(İslâm Düşüncesi ve Ahlâk)
Prof.Dr. Feridun EMECEN
(Türk Tarihi ve Medeniyeti)
Dr. İsa KAYAALP
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Prof.Dr. Recep ŞENTÜRK
(islâm Düşüncesi ve Ahlâk)
Prof.Dr. Fahrettin ATAR
(Fıkıh)
Prof.Dr. Mehmet ERKAL
(Fıkıh)
DoçDr. Seyfi KENAN
(İslâm Düşüncesi ve Ahlâk)
DoçDr. Nuri TINAZ
(İslâm Düşüncesi ve Ahlâk)
Doç.Dr. Casim AVCİ
(İslâm Tarihi ve Medeniyeti)
Y.Doç.Dr. Muhammed EROĞLU
(Tefsir)
Kasım KIRBIYIK
(İlimler Tarihi)
DoçDr. Cengiz TOMAR
(İslâm Tarihi ve Medeniyeti)
Prof.Dr. Bilal AYBAKAN
(Fıkıh)
Prof.Dr. İsmail E. ERÜNSAL
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Prof.Dr. M. Âkif AYDIN
(Fıkıh)
Prof.Dr. Semavi EYİCE
(islâm Sanatları / Mimari)
Prof.Dr Halis AYHAN
(İslâm Düşüncesi ve Ahlâk)
Prof.Dr. Mustafa FAYDA
(İslâm Tarihi ve Medeniyeti)
BeşirAYVAZOĞLU
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Prof.Dr. İhsan FAZUOĞLU
(ilimler Tarihi)
Dr. Nihat AZAMAT
(Tasavvuf)
Dr. Hilal GÖRGÜN
(İslâm Tarihi ve Medeniyeti)
Prof.Dr. Ali BARDAKOĞLU
(Fıkıh)
Prof.Dr. Tahsin GÖRGÜN
(Fıkıh. İslâm Düşüncesi ve Ahlâk)
Prof.Dr. Kemal BEYDİLLİ
(Türk Tarihi ve Medeniyeti)
Prof.Dr. Şinasi GÜNDÜZ
(Dinler Tarihi)
Doç.Dr. Mustafa L. BİLGE
(islâm Ülkeleri Coğrafyası)
Fuat GÜNEL
(Dinler Târihi)
Prof.Dr. A. Azmi BİLGİN
(Türk Dili ve Edebiyatı)
DoçDr. Salime Leyla GÜRKAN
(Dinler Târihi)
Prof.Dr. Abdülhamit BİRIŞIK
(Tefsir)
Prof.Dr. Yusuf HALAÇOĞLU
(Türk Tarihi ve Medeniyeti)
Prof.Dr. İdris BOSTAN "
(Türk Tarihi ve Medeniyeti)
Prof.Dr. Ömer Faruk HARMAN
(Dinler Tarihi)
Doç.Dr. Ertuğrul B0YNUKAL1N
(Fıkıh)
Prof.Dr. İbrahim HATİBOĞLU
(Hadis)
DoçDr. Mehmet BOYNUKALIN
(Fıkıh)
Prof.Dr. Ali KÖSE
(İslâm Düşüncesi ve Ahlâk)
Dr. Rıza KURTULUŞ
(Fars Dili ve Edebiyatı)
Prof.Dr. Günay KBT
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Prof.Dr. İlhan KUTLUER
(İslâm Düşüncesi ve Ahlâk)
Prof.Dr. Cevdet KÜÇÜK
(Türk Tarihi ve Medeniyeti)
DoçDr. Mustafa Sabri KÜÇÜKAŞCI
(İslâm Tarihi ve Medeniyeti)
DoçDr. Mehmet Suat MERTOĞLU
(Tefsir)
Prof.Dr. M. Orhan OKAY
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Prof.Dr. Reşat ÖNGÖREN
(Tasavvuf)
Prof.Dr. Mustafa ÖZ
(Kelâm ve Mezhepler Târihi)
Prof.Dr. Abdülkerim ÖZAYDIN
(İslâm Tarihi ve Medeniyeti)
Prof.Dr. Mustafa SİNANOĞLU
(Kelâm ve Mezhepler Târihi)
Prof.Dr. Ahmet TOPALOĞLU
(Türk Dili ve Edebiyatı)
DoçDr. Aydın TOPALOĞLU
(İslâm Düşüncesi ve Ahlâk)
Prof.Dr. Bekir TOPALOĞLU
(Kelâm ve Mezhepler Târihi)
Prof.Dr. M e ü n TUNCEL
(İslâm Ülkeleri Coğrafyası)
Y.DoçDr. Zülfikar TÜCCAR
(Arap Dili ve Edebiyatı)
Y.Doç.Dr. ÖmerTÜRKER
(İslâm Düşüncesi ve Ahlâk)
Y.DoçDr. İsmail TÜRKOĞLU
(Türk Târihi ve Medeniyeti)
Prof.Dr. Abdullah UÇMAN
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Prof.Dr. Süleyman ULUDAĞ
(Tâsavvuf)
Prof.Dr. Mustafa UZUN
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Prof.Dr. Abdülkadir ÖZCAN
(Türk Târihi ve Medeniyeti)
DoçDr. İlyas ÜZÜM
(Kelâm ve Mezhepler Târihi)
Prof.Dr. Ekmeleddin İHSANOĞLU
(İlimler Tarihi)
Prof.Dr. Azmi ÖZCAN
(Türk Tarihi ve Medeniyeti.
İslâm Târihi ve Medeniyeti)
Y.DoçDr. M. Kâmil YAŞAROĞLU
(Fıkıh)
Prof.Dr. Nebi BOZKURT
(islâm Tarihi ve Medeniyeti)
Prof.Dr. Mehmet İPŞİRLİ
(Türk Tarihi ve Medeniyeti)
Y.DoçDr. Nuri ÖZCAN
(İslâm Sanatlan / Mûsiki)
Prof.Dr. Ş. Tufan BUZPINAR
(Türk Tarihi ve Medeniyeti)
Y.DoçDr. Âlim KAHRAMAN
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Prof.Dr. Tahsin ÖZCAN
(Türk Tarihi ve Medeniyeti)
Doç.Dr. Semih CEYHAN
(Tasavvuf)
Prof.Dr. Cengiz KALLEK
(Fıkıh)
Prof.Dr. Ahmet ÖZEL
(Fıkıh)
DoçDr. Vildan S. COŞKUN
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Prof.Dr. M. Yaşar KANDEMİR
(Hadis)
Prof.Dr. Şükrü ÖZEN
(Fıkıh)
Prof.Dr. Metin YURDAGÜR
(Kelâm ve Mezhepler Târihi)
Prof.Dr. Mustafa ÇAĞRICI
(İslâm Düşüncesi ve Ahlâk)
Prof.Dr. Mustafa KARA
(Tasavvuf)
Prof.Dr. M. Sait ÖZERVARLI
(Kelâm ve Mezhepler Târihi)
Prof.Dr. Ahmet YÜCEL
(Hadis)
Prof.Dr. Yusuf Şevki YAVUZ
(Kelâm ve Mezhepler Târihi)
Prof.Dr. M. Saim YEPREM
(Kelâm ve Mezhepler Târihi)
Prof.Dr. İsmail YİĞİT
(İslâm Târihi ve Medeniyeti)
GENEL KISALTMALAR
a.e.
a.g.e.
AK
Akk.
Alm.
a.mlf.
Arm.
Ar.
aş.bk.
AÜ
a.y.
AY
b.
BA
bibi.
bk.
bl.
bs.
c
ÇZd.
der.
DİB
DİE
DTCF
EAÜİF
ed.
MÜ
Edebiyat
Fakültesi
Erdyes
Üniversitesi
Evrak (Arşiv)
Farsça
Fasikül
Fransızca
Farsça Yazmalar
Grekçe
Hicrî
Hakkında
Hazırlayan
Hüküm (Arşiv)
Hlcri-Şemsî
Hazret!
Ibrânîce
İngilizce
İslâm
Araştırmaları
Merkezi
İspanyolca
İstanbul
Üniversitesi
Kitap
Karton (Arşiv)
Karşılaştırınız
Kısım (Arşiv)
Kütüphane,
kütüphanesi
Latince
Levha
Milâdî
Madde
Milâttan önce
Milâttan sonra
Manuscript
Ed.Fak.
Aynı eser
Adı geçen eser
Arazi
Kanunnâmesi
Akkadca
Almanca
Aynı müellif
Ârâmîce
Arapça
Aşağıya bakınız
Ankara
Üniversitesi
Aynı yer
Arapça Yazmalar
Bin. ibn
Başbakanlık
Osmanlı Arşivi
Bibliyografya
Bakınız
Bölüm
Basım, baskı, tab'
Cilt
Çizim
Doğum, doğumu
Derleyen
Diyanet İşleri
Başkanlığı
Devlet İstatistik
Enstitüsü
Dilve
"Iârih-Coğrafya
Fakültesi
Erzurum
Atatürk
Üniversitesi
llâhlyat
Fakültesi
Editör
EÜ
Evr.
Far.
fas.
Fr.
FY
Gr.
h.
hak.
haz.
hk.
hş.
Hz.
İbr.
İng.
İSAM
İsp.
İÜ
k.
Kar.
kış.
Ks.
Ktp.
Lat
İv.
m.
md.
m.ö.
m.s.
MS
MÜİF
nr.
nşr.
Or.
ö.
PPTT
r.
rs.
Rus.
s.
salt
s.nşr.
St
str.
Sum.
SÜ
sy.
ŞŞT
tah.
TBMM
TC
TDK
TİEM
TMK
trc.
Marmara
Üniversitesi
Marmara
Üniversitesi
İlahiyat
Fakültesi
Numara
Neşreden
flâhkik eden)
Oriental
Ölümü,
ölüm tarihi
Paragraf
Posta Telefon Telgraf
Rûmî
Resim
Rusça
Sayfa
Saltanat yıllan
Sadeleştirilmiş neşir
Saint
Satır
Sumerce
Selçuk Üniversitesi
Sayı
Şehinşâhî
Türkçe
Tahminî
Türkiye
Büyük Millet
Meclisi
Türkiye
Cumhuriyeti
Türk Dil Kurumu
Türk ve İslâm
Eserleri Müzesi
Türk
Medenî Kanunu
TRT
ts.
TSM
TSMA
TSMK
TTK
tür.yer.
TY
UÜ
vb.
vd.
v.dğr.
VGMA
vr.
yyk.bk.
Zrf.
->
-
: Tercüme.
tercüme eden
Türkiye
Radyo ve
*
Televizyon
Kurumu
Tarihsiz
Topkapı Sarayı
Müzesi
Topkapı Sarayı
Müzesi Arşivi
Topkapı Sarayı
Müzesi
Kütüphanesi
Türk Târih Kurumu
Türlü yerde.
birçok yerde
Türkçe Yazmalar
Uludağ
Üniversitesi
Ve benzeri
Ve devamı
Ve diğerleri,
diğer neşreden
veya neşredenler
Vakıflar Genel
Müdürlüğü Arşivi
Varak
Yıl
Yukanya bakınız
Zarf (Arşiv)
... baskısından ofset
Yayımı devam ediyor
Önce / Sonra
(yayım yeri)
İki yerde
yayımlanıyor
Madde başı
BİBLİYOGRAFYA KISALTMALARI
Abdülhay el-Kettânî,
Fihrisü'I-fehâ
ris
A h m e d b. Hanbel,
el-İlel
{Vasiyyullah}
Muhammed Abdûlhay
b. AbdCUkeblr el-Kettânî.
Fıhrisü'l-fehâris ve'l-eşbât
ue mt/cemü'l-mefâdm
ve'l-meşlhât ue'l-müselselât
(nşr. İhsan Abbas). l-III,
Beyrut 1402/1982.
Ahmed b. Hanbel.
KltâbûVllel
ue ma'rifetû'r-ricâl
(nşr. Vasiyyullah b. Muhammed Abbas).
Î-IÜ. Beyrut-Riyad 1408/1988.
Aclûnî,
Keşfü'l-frafâ?
Ismâü b. Muhammed ö-Adûnl,
Keşfü'l-haftf ve müzîlü'Ulbâs
'amme'ştehere mlne'l-ehâdts
'alâ elslnetl'n-nâs
(nşr. Ahmed el-Kalâş). I-ÎI,
Halep, ts. (Mekîebetüt-törâsll-lslâmî):
Beyrut 1351-52.
Ah
bârü'd-devleti'sSelcûkıyye
M b. NSsa- el-HOseyn! [?J.
Ahbârü'd-devletl's-Selcûfayye
(trc Muhammed İkbal).
Lahor 1933; Beyrut 1404/1984.
Ahbârü'd-devleti'sSelcûkıyye
(Lugal)
AD b. NSsır el-HOseyııî [7J.
Ahb&rü 'd-deuletl's-Selcûhyye
(trc Necâti Lugal),
Ankara 1943.
A h m e d b . Hanbel,
eî-Iîel
(Koçylğit)
Ahmed b. Hanbeî.
KUâbü'l-'llel ve ma'rifetü'r-ricâl
(nşr. Talat Koçylğitİsmail Cerrahoglu), I-U,
İstanbul 1987.
Amasya
Târihi
Hüseyin Hüsâmeddin |Yasar).
Amasya Târihi,
l-IV, İstanbul 1327-1935.
AOH
AIBL
Açta Orientalla Academlae
Sclentiarum Hungaricae,
Budapest 1950 -
Annales lslamologlqu.es,
Le Caire 1954 -
Ar. O
Aksarâyî,
Müsâmeretü'l-ahbâr
Kerîmüddln d-Ateârâyî.
Mûsâmeretû 'l-ahbâr
ue müsâyeretü'l-ahyâr.
Moğollar Zamanında
Türkiye Selçuklulan Tarihi
(nşr. Osman "Hıran).
Ankara 1944.
Âlî, Menâkıb-ı
Hünerverân
AG Mustafa Efendi.
Menâfob-t Hünemerân
(nşr. ibnOlemin Mahmud Kemal),
istanbul 1926.
Ali b. Medrnî, el- cİlel (Kal'ad)
AH b. Abdullah el-Medinl.
'llelû'l-hadîs ue ma'rİfetû'r-ricâl
(nşr. Abdülmutî Emîn Kal'ad).
Halep 1400/1980.
ÂİÛsî,
Rûhu'l-me cânî
Şehâbeddln Mahmûd el-Alûsî.
Rühu'l-m^ânl fi
tefslrt'l-Kuı'ânlVa#m
ve's-seifi'l-meşânl, I-XXX,
Bulak 1301 -*• Beyrut, ts.
(Dâru Ihyâf't-tOrâsl'l-Arabî).
Archlû Orientâlnl,
Praha 1929 Ar.Ott.
Archluum Otîomanlcum,
Den Hague 1969Âsitâne
Tekkeleri
ÂsitâneA AUyye
ve Bilâd-t Selâse'de Kâin
B'ân Meocûd
ve Muhterik Olmuş
Tekkelerin isim ve Şöhretleri
ve MukSJbelerl Şerife Günleri
Beyân Ofun ur,
İstanbul 1256.
Âşık Çelebi,
Meşâirû'ş-şuarâ
Aşık Çelebi. Meşâlrü 'ş-şuarâ
or Teskere of'Âşık: Çelebi
(nşr. G. Meredlth-Owens).
London 1971.
Âşıhpaşazâde,
Târih
Aşıkpaşazâde,
Teuârîh-İ Âl-l Osmân
(nşr. Alî Bey),
istanbul 1332.
Âşıkpaşazâde,
Târih
(Atsız)
Aştkpaşaoğlu Ahmed Aşıki.
TevârihA Âl-l Osmân
{Osmanlı Tarihleri /,
nşr. Çiftçioğlu N. Atsız),
istanbul 1949.
Ayverdi,
Avrupa'da
Osmanlı
Mimarî
Eserleri
U-JJI
Ekrem Hakkı Ayverdi v.dğr..
Avrupa'da Osman/ı Mlmâri
Eserleri: Yugoslavya,
istanbul 1981.
Atâî,
Zeyl-i
Şekâik
NevTzâde AtSuüah (Affi).
Hadâlku 'l-hakâlk
fi tekmlleti'ş-Şekâlk
(nşr. Abdülkadir özcan). II,
istanbul 1989.
Ayverdi,
Avrupa'da
Eserleri
Osmanlı
Mimarî
IV
Ekrem Hakkı Ayverdi
Avrupa'da Osmanlı Mimâri
Eserleri': Bulgaristan,
Yunanistan, Arnavutluk,
İstanbul 1982.
AÛÎFD
Ankara Üniversitesi
llâhlyat Fakültesi Dergisi,
Ankara 1952 A?yânü'ş-ŞFa
Muhsin el-Emîn.
A'yânû'ş-Şfa
(nşr. Hasan el-Emîn), 1-X1,
Beyrut 1403/1983.
Ayn Ali,
Kavânîn-i
Al-i
Osmân
Ayn AD Efendi.
KavânlnA Âl-l Osmân der
Hıdâsa-İ Mezâmln-i Defter-i Divân,
istanbul 1280 -+
istanbul 1979.
Ayvansarâyî,
Hadîka
tü'l-cevâmi 1
Hüseyin Ayvansarâyî.
Hadlkatü'l-cevâml', !-ll,
istanbul 1281.
Ayverdi, Osmanlı
Mimarîsi
Ekrem Hakkı Ayverdi.
istanbul Mİ'mârî Çağının Menşeî
Osmanlı Ml'mârisİnin İlk Devri:
630-805 (1230-1402),
İstanbul 1966.
Ayverdi,
Osmanlı
Mi'mârîsi
U
Ekrem Hakkı Ayverdi.
Osmanlı Mİ'mârisİnde Çelebi
ve U. Sultan Murad Devri:
80&S55 (1403-1451),
İstanbul 1972.
BA
Başbakanlık Osmanlı Arşivi,
istanbul.
BA.
HH
Başbakanlık Osmanlı Arşivi,
Hatt-ı Hümâyûn.
I
BA. K K
Beyhaki,
el-Esmâ 3
ve'ş-şıfât
Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaki.
Kitâbü'l-Esmâ' ve'ş-şıfât,
Beyrut 1405/1984.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi,
Kâmil Kepeci Tasnifi.
BA.AMD
Başbakanlık Osmanlı Arşivi,
Mâliyeden Mûdeuüer Deflerler.
Câhiz,
Kitâbü'l-Hayevâ
n
Amr b. Bahr el-Câhiz.
Kitâbü'l-Hayevân
(nşr. Abdüsselâm M. Hârûn). I-VII,
Kahire 1357-67/1938-47
Beyrut 1388/1969.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi,
Mühlmme Defleri
Beyhaki, Târîh
(Hüseynî)
İbn FundukAH b. Zeyd el-Beyhaki.
Târih-l Beyhak (nşr.
Kâri Seyyid Kelîmullah Hüseynî).
Haydarâbâd 1968.
BA, TD
BIE
Catholicisme
Başbakanlık Osmanlı Arşivi,
Tahrir Defleri.
[Bunlann dışında ansiklopedide geçen
kısaltmalar Başbakanlık Osmanlı
Arşivi'nce kullanılan kısaltmalardır.)
Bulletin de l'Institut d'Egyplien,
Le Caire.
Cathallcisme: Heler Aujourd'hul
Demain (ed. G. |acoquemet v.dğr.),
I-, Paris 1954
BA, M D
Bablnger(Üçok)
Franz Babinger.
Osmanlı Tarih Yazarian
ve Eserleri
(trc Coşkun Oçok).
Ankara 1982.
Barkan,
Ömer Nasuhi Bilmen.
Hukuki Islâmiyye
ue Isülâhaü
Fıkhiyye Kamusu, I-VI,
İstanbul 1949-52.
Kanunlar
Bekrî,
Mıfcem
Ebû Ubeyd el-Bekri.
Mu'cemü me'sta'cem
mln esmâVt-bilâd ve'l-meuâif
(nşr. Mustafa es-Sekkâ). I-IV,
Kahire 1354-71/1945-51.
Belâzûrî,
Ensâb
Ahmed b. Yahyâ el-Beiâzüri.
Ensâbü'l-eşrâf, I
(nşr. Muhammed Hamîdullah),
Kahire 1959; II
(nşr. Muhammed Bâkırel-Mahmûdi).
Beyrut 1974; III
(nşr. Abdülazîz ed-Dûrî),
Beyrut 1398/1977-78;
fV/1 (nşr. ihsan Abbas).
Beyrut 1400/1979;
IV/A (197İJ-IV/B
(nşr. M. Schloesslnger), Kudüs 1938;
V (nşr. S. D. F. Goltein).
Kudüs 1936.
(Fayda)
""
(Rıdvân)
Güldeste
Ismâij Beüğ.
Güldeste-l Rlyâz-t
Irfân ue Vefeyât-ı
Dânişuerân-ı Hâdiredan,
Bursa 1302.
BEO
Bulletin d'etudes Orientales
Institut Français de Damas,
Damas-Beyrouth 1931 -
GAL
el-Mufoşşal
Cevâd AD.
el-Mufaşşal fi târihl'l-'Arab
kable'l-lslâm, I-DC,
Beyrut 1968-72;
İ-X, Beyrut 1976-78.
Cevdet
B r o c k e î m a n n , GAL {Ar.)
Cari Brockeîmann.
Târihu'l-edebi VArabi
(trc AbdOlhalîm en-NeccârSeyyid Ya'küb Bekir Ramazan Abdüttevvâb). I-VI,
Kahire 1983.
Târih
Cevdet
Tezâkir
Ahmed Cevdet Paşa. Tezâkir
(nşr. M. Cavid Baysun). 1-fV,
B r o c k e î m a n n , GAL
Suppl.
Cari Brockeîmann.
Geschtchle der aıablschen
Litleratıır Supplementband, I-Ul,
Leiden 1937-42.
LHP
Browne,
Edvrard Granville Browne.
A Literary Hlslory ofPersia, i-IV,
Cambridge 1906,
1924, 1928, 1951.
BSOAS
,
Buhârî,
et-Târîhu'l-kebîr
Muhammed b. İsmâü el-Buhârî,
Kiiâbö 'l-Târihi'İ-îceblr
(nşr. Abdurrahman b. Yahyâ
el-Yemânîv.dgr.). I-IX,
Haydarâbâd 1360-80/1941-60.
Buhutî,
Keşşâfü'l-kınâ
Ankara 1953-57.
Cevheri, eş~Şıf},âh
ismâil b. Hammâd el-Cevherî.
eş-Şıfrâfv Tâcü'l-luğa
ue şıiıâhu'l'Arabiyye, 1-VI1,
Kahire 1376-77/1956-57.
Bündârî,
Zübdetü'n-Nusra
(Bursian)
Kıvamüddin Feth b. Ali eî-Bûndârî.
Zübdetü'n-Nusra ve nuhbetü'l-usra:
Irak ue Horasan Selçuktulan Tarihi
(trc KıvâmOddln Bursian).
İstanbul 1943.
Câhiz,
el-Beyân
ve't-tebyîn
Amr b. Bahr e!-Câhiz,
el-Beyân ue't-tebyln
(nşr. Abdüsselâm M. Hârûn). I-IV,
Kahire 1388/1968.
C. Zeydân.
Târîh
Cord Zeydân.
Târih u 't-temeddünl'l-lslâml
(nşr. Hüseyin Mûnls). I-V,
Kahire 1902, 1958.
Dabbî,
Buğyetü'l-mültemis
{Ebyârî)
Ahmed b. Yahyâ ed-Dabbî.
Buğyetü'l-mültemis fi târihi
ricali ehll'l-Endelüs
(nşr. İbrahim el-Ebyâri).
I-II, Kahire 1410/1989.
Kronoloji
Danİşmend,
ismail Hami Danİşmend.
izahlı Osmanlı Tarihi Kmnolojisi,
1-IV, İstanbul 1947-55.
Kronoloji 2
Danİşmend,
İsmail Hami Danİşmend,
kahlt OsmanU Tarihi Kronolojisi,
I-IV; V: Batı Dillerinde
Osmanlı Tarihleri,
İstanbul 1971-72.
Dâvûdt,
Tabaka
tü'l-m üfess
irin
Muhammed b. Aü ed-Dâvûdî.
Tabakâtü 'l-müfesslrin
(nşr. Ali M. Ömer). MI,
Kahire 1392/197Z
'l-müfessirîn
Muhammed b. Aü ed-Dâvûdî.
ytbakâtû 'l-müfessirin
(nşr. Lecne minel-ulemâ'}. I-II,
Beyrut, ta.
(Dâril'l-kütübrl-ilmiyye).
DB
Dictîonnalre de la Bible, I-V,
Paris 1912.
Luğatnâme
D i h h u d â , Luğatnâme
el-Ahbârû't-tıvâl
Ahmet b. Dâvûd ed-DIneverî.
el-Ahbârü'L-Uoâl
(nşr. Abdülmün'lm Âmir).
Kahire 1960 -* Bağdad, ts.
(Mektebetü'I-Müsennâ).
Dîuânü
lugâti't-Türk
Kâşgarü Mahmud.
Dîuânü Lugâti't-Türk
(nşr. Kilisli Muallim Rifat). I-II1,
İstanbul 1333-35;
Ankara 1941 (tıpkıbasım).
Dîvânü
lugâti't-Türk
Tercümesi
Kâşgarü Mahmud.
Divânü Lügati't-Türk
(trc Besim Atalay), I-Ill,
Ankara 1939-41.
DMBİ
Dâfiretü 'l-ma'ârif-l
Büzürg-i Islâmî, I-,
Tahran 1367 hş. DM T
Dâ'lretü 'l-ma'ârif-l Teşeyyu e
(zîr nazar: Ahmed Sadr Kâmuran FânlBahâeddln Hürremşâhî).
Tahran 1369 Doerfer,
TMEN
G. Doerfer.
Türklsche und Mongolische
Elemente im Neuperslschen,
I-IV, Wiesbaden 1963-75.
cmr..
D'Ohsson,
Tableau
general
Mouradgea d'Ohssan,
Tableau ginâral de
l'Empire Otlaman, I-VII,
Paris 1788-1824.
The Cambridge Hbtory of Iran,
I-VII, Cambridge 1968-91.
DBS
DR
Diclionnaire de la Bible:
Suppliment, Paris 1928, 1985.
E. Royston Pike,
Dictîonnalre des Rûliglons
(trc Serge Hutin).
Paris 1954.
Clauson,
Dictîonary
Gerard Gauson,
An Elymologlcal
Dictionary of Pre-Thlrteenth
Century Turklsh,
Oxford 1972.
CRAJBL
DDL
Doğu Dilleri, Ankara Ûniueısitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Doğu
Dil ve Edebiyattan
Araştırmalan Enstitüsü,
Ankara 1964-
DSB
Dictionary ofSdentlfic
Biography, l-XVI,
New York 1981.
Comptes Rendus de l'Academle
des Inscriptîons et Belles Lettres,
Paris 1977.
DEFM
DTCFD
Culnet
Vıtal Cuinet
La Turguie d'Asle:
geographle adminlstmtiue,
I-IV, Paris 1891-94.
Darülfünun
Edebiyat Fakültesi Mecmuası,
İstanbul 1916-33.
Ankara Üniversitesi Dil
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Dergisi, Ankara 1940 -
Delîlü'l-Halîc
DÜÎFD
Cumahî,
Fuhû
lü'ş-ştfarâ 3
Muhammed b. Sellâm el-Cumahî.
Tabakâlâ fuhûll'ş-şu'arâ?
(nşr. Mahmûd M. Şâklr), I-II,
Kahire 1394/1974.
D e mirî,
Cûzcânî,
Tabaköt-1
Naşiri
Minhâc-ı Sirâc el-Cûzcâni.
Tabakât-ı Naşiri:
Târih-î İran ve islâm
(nşr. Abdülhay Habîbî). İ-U,
Tahran 1363 hş.
Cüveynî,
Târîh-i
Cihângüşâ
Atâ Melik el-Cûveynî.
Tarih-l Cihangüşa
(trc MOrsel öztürk). I-II1,
Ankara 1988.
(Târih)
J. G. Lorimer. Deülü'l-Halîc
el-Kısmü't-târihî
(trc ve nşr. Mektebetü sâhlbi's-sümüv
emîri devleti Katar). 1-VI111914|.
Dokuz Eylül Üniversitesi
ilahiyat Fakültesi Dergisi,
İzmir 1983 -
fjayâtü 'l-hayeuânl 'l-kübrâ, I-Il,
Kahire 1398/1978.
EAÜİFD
Atatürk üniversitesi
ilahiyat Fakültesi Dergisi,
Erzurum 1982-
Devhatü'l-meşâyih
EB
Ahmed Rifat Efendi.
Etudes Balkanlçues,
Sofia 1964 -
Hayâtü'l-hayevân
Kemâiedcfin Muhammed b. Mûsâ.
Deuhatü 'l-meşâyih maa zeyl
İstanbul, ts.
İstanbul 1978.
(Muîn)
AD Ekber Dihhudâ.
Luğatnâme
(nşr. Muhammed Muîn Cafer Şehîdî).
.
Mukaddime+ I-XV,
Tahran 1993-94.
DBİstJİ
Dünden Bugüne
istanbul Ansiklopedisi, I-VHI,
İstanbul 1993-95.
c
Mansür b. Yûnus el-BuhÛb".
Keşşâfü'l-kına' 'an metnl'l-lknâ'
(nşr. Hilâl Musaylihî Mustafa Hilâl).
I-VI, Beyrut 1402/1982.
M Ekber Dihhudâ. Luğatnâme,
l-XXVlll. Tahran 1346 hş./1967.
Dâvûdî,
!Tabakâtü
(Lecne}
Ahmed Cevdet Paşa.
Târih, 1001,
İstanbul 1309.
Belgelerle Türk Tarihi Dergisi,
İstanbul 1967-
Ahmed b. Yahyâ el-Belâzüri.
Fütüfru'l-büldân
(nşr. Rıdvân Muhammed Rıdvân).
Kahire 1932
1978.
Belîğ,
Cevâd Ali,
Cari Brockeîmann.
GescMchte der arabischen Liüeraüır,
MI, Leiden 1943-49.
BTTD
Belâzûrî, Fütûh
(Müneccid)
Ahmed b. Yahyâ el-Belâzüri.
Fütüfju'l-büldân
(nşr. Selâhaddln el-Münecdd).
i-in, Kahire 1956-60.
Belâzûrî, Fütûh
Ömer Nasuhi Bilmen.
Hukuki Islâmiyye
ue Istılâhati
Fıkhiyye Kamusu, l-VIII,
İstanbul 1985.
Brockelınann,
Cehşiyârî,
el-Vüzerâ 3
ve'l-küttâb
Muhammed b. Abdûs el-Cehşiyârî.
Kitâbü'l-Vüzerâ* ue'l-kütîâb
(nşr. Mustafa es-Sekkâ İbrahim el-Ebyârî Abdülhafîz Şelebî).
Kahire 1401/1980.
Cessâs,
Ahkâmü'l-Kur'ân
(Kamhâvî)
Ebû Bekir Ahmed b. M el-Cessâs.
Ahkâmü'l-Kufân
(nşr. M. Sâdık Kamhâvî). I-V,
Beyrut 1405/1985.
2
Bullelin ofthe School of
Oriental and African Studies,
London 1917-
Beiâzürî, Ensâb
(Zekkâr)
Ahmed b. Yahyâ el-Belâzürî.
Ensâbü'l-eşrâf
(nşr. Süheyl ZekkârRiyâz Zirikiî), 1-XIIÎ,
Beyrut 1417/1996.
Ahmed b. Yahyâ el-Belâzürî.
Fütühu'l-büldân
(trc Mustafa Fayda).
Ankara 1987.
Kamus
Bilmen.
Bekrî,
el-Mesâiik
Ebû Ubeyd el-Bekrî.
Kİtâbü'l-Mesâlik ue'l-memâlik
{nşr. A. P. van Leeuwen - A FerrĞ), I-II,
Tunus 1992.
Beîâzürî. Fütûh
Bullelin de l'lnstilut Frnnçais
d'Archâologie Orientale,
Le Caire-Paris 1902-
Dihhudâ,
Cord Zeydân.
Târihu âdâbi 'l-luğati 7-M.rabıyy e
(nşr. Şevki Dayf). I-IV,
Kahire 1957.
Dîneverî,
BIFAO
BİImen, . K a m u s
Ömer Lutfi Bartcan.
XV ue XVI ncı Asırlarda
Osmanlı imparatorluğunda
Zirai Ekonominin Hukuki
ue Mali Esasları: Kanunlar I,
İstanbul 1943.
CAJ
Central Aslatic Journal,
Wiesbaden-Den Hague 1955-
C. Z e y d â n , Â d â b (Dayf)
EBr.
DİA
(Öztürk)
Türkiye Diyanet Vakfı
İslâm Ansiklopedisi,
İstanbul 1988DÎFM
Darülfünun İlahiyat Fakültesi
Mecmuası, İstanbul 1925-33.
Encyclopaedia Britannlca,
!-XXIH, Chicago 1972, 1981.
EBr. 2
The New Encyclopaedia
Britannlca: Micropaedia, I-Xll;
a.e.; Macropaedia, XIH-XXDC;
Index, XXIX-XXX1, Chicago 1990.
Ebû Nuaym,
Hilye
EbÛ Nuaym el-lsfahânî.
Hilyetü'l-euliyâ,r l-X,
Kahire 1394-99/1974-79.
Ebû Şâme,
Kitâbü'r-Ravzateyn
Abdurrahman b. Ismâil
eJ-Makdisî. Kltâbü'r-Raviateyn
fî ahbâri'd-deuleteyn
(nşr"M. Hilmî Muhammed). I-II,
Kahire 1956-62.
Ebü'l-Ferec el-lsfahânî,
el-Eğânî
Ebül-Ferec Aü b. Hüseyin el-isfahâni.
Kitâbû't-Eğânt, I-XJV. XVI.
Kahire 1927; XV. XVII-XXIV
(nşr. Abdüsselâm M. Hârûn Abdülkerîm el-Azbâvî v.dğr.).
Kahire 1970-74
(Dârü'l-kütübi'l-Mısrlyye).
Eflâkî. Men
âkıbü'l-ârifîn
MenâkıbûVMfın
(nşr. Tahsin Yazıa). 1-11,
Ankara 1959-61.
Ahmed Eflâkî.
El
The Encyclopaedia of islam
(first editlon), I-V, Leİden 1913-36.
El 2
(Fr.)
Encyclopidle de l'lslam
(nouvelie Editlon). Leİden 1954 El 2
(ing.)
The Encyclopaedia of islam
(newedition). Leiden 1954-2002.
El 2 Suppl.
(İng.)
The Encyclopaedia
of islam Supplement,
Leiden 1980-
Gazzâiî,
el-Makşadü'l-esnâ
l-XX, Paris 1980.
Ebû Hâmid Muhammed el-GazzâS.
Evliya Çelebi,
Seyahatname
Evliya Çelebi.
Seyahatnâme, i-Vl,
istanbul 1314-18; Vll-X,
İstanbul 1928-38.
Evliya Çelebi,
Seyahatname
(Dağlı)
Evliya Çelebi.
Seyahatnâme
(haz. Yücel Dağlı v.dğr.). I-X,
istanbul 2003-2007
Ezraki,
Ahbâru
Mekke
(Melhas)
Muhammed b. Abdullah el-Ezraki.
Ahbâru Mekke
ue mâ câ'e fî-hâ mlne'l-âşâr
(nşr. RÜşdî Sâlih Melhas), MI,
Beyrut 1399/1979.
Ezraki,
Ahbâru
Mekke
(Wüstenfe!d)
Muhammed b. Abdullah el-Ezraki.
Ahbâru Mekke ve mâ câ'e
fî-hâ mine'l-âşâr
(nşr. F.WÜstenfeld), l-lll,
Göttingen 1275.
Fahreddln er-Râzî,
Mefâ
tîhu'l-ğayb
Muhammed b. Ömer er-Râzî.
Mefâühu'l-ğayb: et-Tefsİrû'l-keblr (nşr.
M. Muhylddin Abdülhamîd).
I-XXXII, Kahire 1934-62 ->
Beyrut, ts.
Fâsî, e
Elr.
l-İkdü'ş-şemîn
Encyclopaedia Judalca, i-XVI,
Jerusalem 1972-78.
Takyyüddin Muhammed
b. Ahmed el-Fâsî. el-'lkdü'ş-şemln
[î târilji'l-beledl'l-emln
(nşr. M. Hâmld el-FıkİFuâd SeyyidMahmüd M. et-Tanâhî), 1-V1I1,
Kahire 1378-88/1958-69.
Elmaîılı, Hak
Feridun Bey,
Encyclopaedia Iranlca,
London 1985.
EJd.
Dini
Eimaiıiı Muhammed Hamdi Yanr,
Hak Dini Kur'an DUL
Yeni MeâUi Türkçe Tefsir,
l-DC, İstanbul 1935-39;
I-X, istanbul 1979.
Elvan Çelebi,
Menâkıbü'l-kudsiyye
Elvan Çelebi.
Menâkıbü 'l-kudsiyye
fi menâsıbi 'l-ünslyye
(nşr. İsmail E. Erünsal A Yaşar Ocak),
istanbul 1984.
ER
The Encyclopedia of Religlon
(ed. M. Eliade). l-XVI,
New York 1987.
ERE
Encyclopaedia of Religlon
and Ethlcs, {-XIII,
Edlnburgh 1979-81.
Erünsal,
Türk
Kütüphaneleri
Tarihi
II
ismail E. Erünsal.
Türk Kütüphaneleri Tarihi II:
Kunıluştan Tanzimat'a Kadar
Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri,
Ankara 1988.
Hammer,
Encyclopaedia CJnİversalis,
EUn.
Münşeat
Feridun Ahmed Bey.
Münşeâtü's-selâtin, I-iI,
istanbul 1274-75.
Fesevî, el-MaM.fe
ve't-târîh
Ebû Yûsuf Ya'küb el-Fesevi.
Kıtâbû'l-Ma'rife ve't-târih
(nşr. Ekrem Ziyâ el-Ömerî), 1-UI,
Bağdad 1394-96/1974-76.
el-Fetâva'l-Hindiyye
el-Fetâva 'l-Hlndiyye,
I-VI, Bulak 1310.
Fîrûzâbâdî,
el-Kümûsü'l-muhît
Fîrûzâbâdî Ebüt-Tâhir.
el-Kâmüsü 7-mu/ıFf,
Beyrut 1406/1986.
Flügeî,
Handschriften
Güstav Flügel,
Dle arablschen, perslschen und
türklschen handschriften der
Kaiserilch-Könlglichen
Hofbibllothekzu \Vıen, l-lll,
Wien 1865-67.
Gazzâiî,
İhya
3
Ebû Hâmid Muhammed ei-Gazzâlî,
Ihyâ'ü 'ulûmi'd-din, I-IV,
Kahire 1332.
Eş'arî, el-tbâne
(Fevkıyye)
Ebül-Hasan el-Eş'arî.
el-lbâne 'an uşüll'd-dlyâne
(nşr. Fevkıyye Hüseyin Mahmûd).
Kahire 1987.
Gazzâiî, İhyâ* (Beyrut)
Ebû Hâmid Muhammed ei-Gazzâü,
Ifyyefü 'ulûmi'd-din, I-IV (V: mülhak).
Beyrut 1402-1403/1982-83;
Beyrut, ts. (Dârü l-ma'rife).
Eş'arî, Makâlât
(Ritter)
Ebül-Hasan el-Eş'arî.
Makâlâtü 'l-lslâmiyyîn
ue ibülâfü'l-mıışainn
(nşr. H. Ritter).
Wiesbaden 1382/1963.
Gazzâiî,
el-Makşadü'l-esnâ
el-Makşadü'l-esnâ fi şerhi
esmâ'Ulâhİ'l-h üsnâ
(nşr. Fazluh Şehâde).
Beyrut 1971, 1982.
GDAAD
İstanbul üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Güney-Doğu
Avrupa Araştırmalan Dergisi,
İstanbul 1972Gibb, HOP
Elias J. W. Gibb.
A History of Otlaman Poetry,
l-Vl, London 1900-1909.
HEO
IC
J. von Hammer.
Histoire de l'Empire Ottoman
(trc Hellert). I-XVII1,
Paris 1835-41.
Gülzâr-ı
Savâb
Nefeszâde ibrâhim.
Cüİ2âr-ı Savâb
(nşr. Kilisli Muallim Rifat),
istanbul 1938-39.
Ha
dîkatü'l-vüzerâ
Osmanzâde Ahmed Tâib.
Hadîkatü 'l-vüzerâ,
istanbul 1271 -* Freiburg 1969
(zeyilleri ile beraber).
Hafacî,
Reyhânetü'l-elibbâ
Şehâbeddln Ahmed
b. Muhammed el-Hafâcî.
Reyhânetü'l-elibbâ
ve zehretû 'l-hayâti'd-dünyâ
(nşr. Abdfllfettâh Muhammed el-Hulv).
i-ll. Kahire 1386/1967.
Hâkim,
el-Müstedrek
Hâkim en-Nİsâbûrî.
el-Müstedrek 'ale'ş-Şah'thayn,
i IV, Haydarâbâd 1334-42.
Halîfe b. H a y y â t
ef-Tabaküt
(Ömerî)
HaGfe b. Hayyât
Kİtâbü't-Tabakâl
(nşr. Ekrem Ziyâ el-ömarî). l-ll,
Rıyad 1402/1982.
Haiîfe b. Hayyât,
et-Târîh
(Ömerî)
HaBfe b. Hayyât et-Tarih
(nşr. Ekrem Ziyâ el-Ömerî).
Necef 1386/1967.
Islamic Culture,
Haydarâbâd 1927 IDB
The Interpreter's Dlcüonary
ofthe Blble, i-IV,
New York-Nashville 1962.
Hânbâbâ,
Fihrist
Hânbâbâ Müşâr. Fıhrist-l
Kitâbhâ-yl Çâpi-yi Fârsi, 1-V,
Tahran 1350-53 hş.
IJMES
Tibyân
Harîrızâde.
Harîrizâde Kemâleddin.
Tıbyânü vesâ'ili'l-fyakâ'ik
p beyânl selâsili't-tartfik, MU.
Süleymaniye Ktp.,
İbrâhim Elendi, nr. 430-432.
Hasan İ b r â h i m , İslâm
GökbİIgin,
Edirne
ve Paşa
Livâsı
M. T&yyib Cökbligin,
XV-XV1. Asırlarda Edime
ue Paşa Livâsv
Vakılİar-Mûlkler-Mukataalar,
İstanbul 1952.
Tarihi
Hasan İbrâhim Hasan.
Siyasî-D'mİ-KûltürelSosyal
islâm Tarihi
(trc İsmail Yiğit v.dğr.), I-VI,
İstanbul 1985-86.
Hatib. Târîhu
Bağdâd
Hatfb el-BağdâcS.
Târîhu Bağdâd, I-XİV,
Kahire 1349/1931 -»
Medine, ts.; Beyrut ts.
Hayyât
el-İntişâr
Hediyyetü'l-ârifîn
Bağdatlı Ismâil Paşa.
Hediyyetü 'l-'ârifin
esmâ'ü'l- mü'ellifîn
ve âşârü'l-muşannifîn, I
(nşr. Kilisli Muallim Rifat Ibnülemln Mahmud Kemal): II
(nşr.fbnülemin Mahmud KemalAvnl Akîuç). İstanbul 1951-55 -»
Tahran 1387/1967.
III
Hamdard Islamicus, Karachi 1977Riyâzü'l-ârifîn
Rızâ Kuiı Han Hidâyet
Riyâzü'l-ârifın
(nşr. Mir Alî-yi Gurgânî).
Tahran 1344 hş.
Hitti. İslâm
Tarihi
Philip K. Hitti.
Siyâsi ue Kültürel islâm Tarihi
(trc Salih Tug). I-İV,
İstanbul 1980-81.
Hudarî,
MuhâdarâU
IJTS
International Journal
ofTurkish Studies,
Madison-Wisconsin 1979IOS
Israel Oriental Studles,
Tel Aviv 1971 IQ
The Islamic Quarterly,
London 1954 IS
Islamic Studies,
Karachi 1962ISIS
Abdürrahîm b. Muhammed
el-Hayyât Kıtâbü'l-lntişâr ue'r-red
'alâ Ibni'r-Râvendi el-mülhid
(nşr. H. S. Nyberg), Beyrut 1957.
Hidâyet
"
International Journal of
Middle East Studles,
London-New York 1970 -
Ümeviyye
An International Reuieıv
Devoted to the History of
Science and İts Cultural Influences,
Pennsylvanİa 1913Isl.
Der islam, Berlin 1910 -
İA
blâm Ansiklopedisi, I-Xill,
İstanbul 1940-88.
İbn A b d ü l b e r ,
Behcetü'l-mecâlis
ibn Abdûiber en-Nemeri,
Behcetü'l-mecâlis ve ünsü'l-mücâlis
(nşr. M. Mûrsî el-Hûlî). l-U.
Kahire 1962.
İbn A b d ü l b e r ,
el-İstfâb
ibn Abdülber en-Nemerî.
el-lsWâb /T ma.'rifetl'1-aşhâb
(İbn Hacer, el-lşâbe içinde). I-IV,
Kahire 1328.
İbn A b d ü l b e r ,
el-İstfâb
(Bicâvî)
İbn Abdülber en-Nemerî,
el-lstfâb fî ma'rifeti 'l-aşhâb
(nşr. Ali M. el-Bicâvîj. MV.
Kahire 1969.
Muhammed el-Hudarî Bek.
Halîfe b. H a y y â t
et-Târîh
(Zekkâr)
HaBfe b, Hayyât,
et-Târih (nşr. Süheyl Zekkâr),
Dımaşk 1967-68.
Hamîduiiah,
İslâm
Peygamberi
Muhammed Hamîduiiah.
islâm Peygamberi
(trc Salih T\ığ). 1-11,
İstanbul 1980.
Hamîduiiah.
İslâm
Peygamberi
(Mutlu)
Muhammed Hamîduiiah.
islâm Peygamberi
(trc Salih T\jğ-Said Mutlu).
MI, İstanbul 1969.
H a m m e r , GOD
J. von Hammer.
Geschlchte der
Osmanischen Dichkunst,
I-IV, Pesth 1836-38.
Hammer,
Ebû Hâmid Muhammed ehCazzâS.
el-Makşadû 'l-esnâ
fi şerifi esmâfillâhl'l-fyüsnâ,
Beyrut, ts. (Dârü'l-kütObi l-ilmiyye).
(Fa2]uh)
GOR
J. von Hammer.
Geschlchte des Osmanischen
Reiches, 1-X.
Pesth 1827-33;
I-İV, Pesth 1834-35;
(nşr. H. Duda). 1-IV, 1963-64.
Muhâcfarâtü
târih i 'l-ümeml'l-lslâmiyye:
ed-Devletü 'l-Ûmeviyye,
Kahire, ts. (Dârtmikril-Arabîj:
Beyrut ts. (Darü'l-fikr).
(Dârü'l-ma'rife).
Hudûdü'l-âlem
(Minorsky)
Hudüdal-Alanv
The Regions ofthe Worid
(trc V. Minorsky.
ed. C. E. Bosworth).
London 1970.
Hücvîrî,
Keşfü'l-mahcûb
(Uludağ).
Ebül-Hasan Aü b. Osman
ei-Hücviıi. Keşfü'l-mahcûb:
Hakikat Bilgisi
(trc Süleyman Uludağ).
İstanbul 1982.
Hüseyin Vassâf,
Sefîne
Hüseyin Vassâf.
Se/îne-f Evliyâ-yt Ebrâr, 1-V,
Süleymaniye Ktp.,
Yazma Bağışlar, nr. 2305-2309.
İbn A b d ü l h â d î .
c
Ulem â^ü'l-fı
adîş
Muhammed b. Ahmed
b. Kudâme ei-Makdisl.
Tabakâtü'ulemâ"i'l-hadiş
(nşr. Ekrem el-BÛşîİbrâhlm ez-Zeybek). I-IV,
Beyrut 1409/1989.
İbn A b d ü r a b b l h ,
el-İkdü'l-ferîd
Ebû Ömer Ahmed b. Muhammed
b. Abdürabblh.
el-'lkdü'l-ferid
(nşr. Ahmed Emîn v.dğr.), l-VIl,
Kahire 1359-72/1940-53.
İbn  b i d î n ,
Reddü'l-muhtâr
(Kahire)
Muhammed Emîn b. Abidln.
Reddü'l-muhtâr
'ale 'd-Dürri'l-muh târ, l-VI;
Hâşiyetû Kurreti
c
uyüni'l-ahyâr tekmiletü
Reddi'l-muhtâr, VII-VIll,
Kahire 1386-89/1966-69;
İstanbul 1984.
İbn Adî,
LBLA
Revue de l'lnsütut
des Belles Lettres Arabes,
Tunus 1937 -
el-Kâmil
Abdullah b. Adî ei-Cürcânî.
el-Kâmil fî ^u'afâTr-ricâl
(nşr. Lecne mine'l-muhtassîn). 1-V1II,
Beyrut 1404-1405/1984.
İbn Asâklr,
İbn Habîb,
Târihu
Dımaşk
(Amrî)
M b. Hasan b. Asâkir,
Tâıîhu Medinell Dumşk
(nşr. Ömer b. Garâme el-Amrî).
K Beyrut 1415/1995-,
el-Münemmak
Muhammed b. Habîb ei-Hâşiml,
Kitâbü 't-Münemmak
fi afybâri Ifureyş
(nşr. Huışîd Ahmed).Haydarâbâd 1384/1964 ->
Beyrut 1405/1985.
İbn B a t t ü t a ,
Voyuges
Voyages d'lbn Batoutah
{nşr. ve trc C Defrâmery B. R. Sanguinetti). I-IV,
Paris 1853-58.
İbn Bibi,
el-Evâmirü'l-AIâ?iyye
Hüseyin b. Muhammed b. Bîbî.
el-Evâmirü't-'Al&lyye
fi'l-umürlVAlltlyye
(nşr. Adnan S. Erzi),
Ankara 1956.
İbn Hacer,
ed-Dürerü'l-kâmine
İbn Hacer el-Askaiânî.
ed-Dürerü'l-kâmine
lî a'yânl't-mfeU'ş-şâmlne, 1-iV,
Haydarâbâd 1348-50/1929-31 ->
Beyrut, ts. (Dârül-dl).
İbn Hacer,
el-Jşiifcafc
(nşr. Abdüsselâm M. Hârûn}.
Kahire 1378/1958.
Fethu'l-bâri
(Hatîb)
İbn Hacer el-Askaiânî.
Fethu'l-bâri bl-şerhl
Şahlhl'l-Buhâri
(nşr. MuhlbbOddln el-HatîbM. FuMAbdOibâkiKusay Muhibbaddln el-Hatib],
I-Xln, Kahire 1407/1986-87.
ibn EbQ Hatim.
İbn Hacer, el-İsâbe
el-Cerh
ibn Hacer el-Askaiânî.
İbn Düreyd, el-İştikük
Muhammed b. Hasan b. Döreyd,
ve't-ta'dil
Abdurrahman b. Ebû Hâtirn er-Râzi.
el-Cerfı ue't-ta'dil, l-IX,
Haydarâbâd 1371-73/1952-53.
İbn Ebû Usaybla,
c
Uyûnü'l-enbâ?
Muvaffakuddin İbn Ebû Usaybla.
'üyüna'l-enbe? li (abaJaOT-efıihâ'
(nşr. Nizâr Rızâ),
Beyrut 1965.
el-lşâbe fl temylzl'ş-şahâbe,
l-IV, Kahire 1328.
Tabukatü'l-Hanâbile
Muhammed b. Muhammed
b. Ebû Ya'lâ.
raiaJcâlü'l-tfanâMe,
(nşr. M. Hâmld el-Fıkî),
I-D. Kahire 1371/1951
İbn Fazlullah el-Ömerî,
ibn Fazlullah el-Ömerî,
Mesâlik (Taeschner)
ibn Fazlullah el-Ömerî,
Mesâllkü 'l-ebşâr
ft memâllld'l-emşâr
(nşr. Fr. Taeschner).
Leipzig 1929,
WIesbaden 1968.
İbn Ferhûn,
ed-Dîbâcü'l-müzheb
İbn Fertıûn Ibrthim D. AH
b. Muhammed.
ed-Dibâcü'l-müzheb
fi ma'rifeû a'yânl
'ulemâ?l'I-mezheb
(ngr. M. el-Ahmedî EbO'n-Nûr).
m . Kahire 1972.
İbn Fûrek,
Mücerredü'l-Makalât
İbn Fûrek.
Mücenedü Makâlâtt'ş-Şeyh
Ebl'l-tfasan el-E^ari
(nşr. D. Gimaret).
Beyrut 1987.
İbn Habîb,
Ebû Muhammed Alî b. Ahmed.
el-Muhallâ (nşr. Ahmed M. Şâkir). I-M,
Kahire 1347-52.
İbn Hlbbân, eş-Şikat
Muhammed b. Hibbân,
Kitâbü'frŞikâl, l-DC
Haydarâbâd 1393-99/1973-79.
ibn Hişâm, es-Sire
Abdülmefikb. Hişâm,
es-Sirelü 'n-nebeulye
(nşr. Mustafa es-Sekkâ v.dğr.).
I-IV, Kahire 1355/1936.
ibn Hişâm, es-Sire 2
AbdüimeGKb. Hişâm.
e&Sıretü'n-nebeuiyye
(nşr. Mustafa es-Sekka v.dğr.), 1-İV,
Kahire 1375/1955.
ibn Hurdâzbih,
Ubeydulah b. Abdullah b. Hurdâzbih.
el-Mesâlik ve't-memâllk
(nşr. M. I. de Goeie).
Leiden 1889,1967.
İbn Hacer,
İbn Hacer el-Askaiânî.
Lisânü'l-Mizân, I-VII,
Haydarâbâd 1329-31.
ibn Hacer,
Tehzibü't-Tehzib
İbn Hacer el-Askaiânî.
Tehgbû'l-Tehgb, l-Xll,
Haydarâbâd 1325-27/1907-ıg09.
İbn Haldûn, el-İber
Abdurrahman b. Muhammed
b. Haldûn. Kltâbü'l-'lber ve
dlüâna'l-milblede' ue'l-haber...,
I-VII, Bulak 1284->
Beyrut 1971; 1399/1979.
ibn Haldûn, Mukaddime
ve'l-memâlik
ibn lsiıak, es-Sire
Muhammed b. Ishak.
Siretü ibn Ishâk
(nşr. Muhammed Hamîdullah),
Rabat 1967 -» Konya 1401/1981.
İbn İyâs, Bedfffu'z-zühûr
Muhammed b. Ahmed ei-Hanefi,
Bedâ'fu'z-zühOrti
uek^fl'd-dahûr
(nşr. Muhammed Mustafa), I-V,
Kahire 1383/1963
1984.
İbn izârî, el-Beyânü'l-muğrib
İbn Izârî el-Menâküşî.
el-Beyânû't-muğ7lb fı
ahbâri't-Endelus ue'l-Mağrib,
l-II (nşr. R. Dozy). Leiden 1848-51;
III (nşr. E. LSvi-Provençall.
Paris 1930; IV (nşr. İhsan Abbas).
Beyrut 1983.
Abdurrahman b. Muhammed
İbn Kayyım el-Cevziyye,
b. Haldûn.
Mukaddimem İbn tfaldan
(nşr. Ali Abdolvâhld Vâiî). l-m.
Kahire 1401.
ftâmü'l-muva
kk/în
İbn Kayyim el-Cevziyye,
Flâmü 'l-muuakkfhı
'an rabbl'l-'âiemln (nşr.
M. Muhylddln AbdOlhamîd).
I-IV, Kahire 1374/1955.
İbn Haldûn, Şifâ'û's-sâ'il
Abdurrahman b. Muhammed
b. Haldûn.
tnşr. Muhammed b. Tâvît et-TEmcî],
Ankara 1958.
İbn HallUtân, Vefeyât
İbn Hamkân Ebûl-Abbas
Ahmed b. Muhammed,
Vefeyâtü'l-a'yân
ue enbtfü ebntfl'z-zamân
(nşr. İhsan Abbas), İ-VIİI,
Beyrut 1968-72 -> 1398/1978.
ibn HavkaJ, Şûretü'l-arz
ibn Kesir, el-Bidâye
IsmâH b. Ömer b. Kesir.
el-Bidâye ue'n-nlhâye, I-X!V,
Kahire 1351-58/1932-39 ->
Beyrut 1386/1966.
ibn Kesir, es-Sire
Ismâü b. Ömer b. Kesir.
es£trelü'n-nebeotyye
(nşr. Mustafa Abdolvâhld),
I-IV, Kahire 1964-66
Beyrut 1396/1976.
ibn Kudâme, el-Muğni
Ebûl-Kâsım b. Havkal en-NaSbî.
K l a i û Şûretl'l-ari
(nşr. I. H. Kramers),
Leiden 1938-39 ->
Frankfurt 1413/1992.
Muvaffakuddin AbduKah
b. Ahmed b. Kudâme.
el-Muğnî (EM'l-Ferec İbn Kudâme.
eş-Şejif u 't-keblr İçinde), 1-XIV,
Beyrut 1392-93/1972-73.
İbn Hayr, Fehrese
ibn Kırteybe.
Muhammed b. Hayr el-lşbSÎ.
Fehnese mâ reüâhu 'an şüyûhth...
{nşr. F. Codera - ) . R. Târragoî._
Sarakusta 1894-95 -»
Kahire 1382/1963.
cl-Mııhabhfr
Muhammed b, Habîb el-Hâşimî,
el-Muhabber
(nşr. I. Uchtenstadter),
Haydarâbâd 1361/1942->
Beyrut, ts,
(Dârü'l-âfâkı'I-cedîde).
ibn Hazm, el-Muhallâ
Abdullah b. Müslim b. Kuteybe,
Kltâba 'üyünl'l-alıbâr, I-IV,
Kahire 1343-49/1925-30.
el-Menhelü'ş-şâfi
Ebül-Mehâsin Yûsuf b. 'fiığriberdl.
el-Menhelü'ş-şâfi
üe'l-mOsteü/î ba'de'l-Vâft
(nşr. Muhammed M. Emîn Nebîl Muhammed AbdOlazîı). I-MI,
Kahire 1984-2006.
İbn Hacer el-Askaîânî,
el-lşâbeftEemyizi'ş-şahâbe
(nşr. Ali M. el-Blcâvî). I-VDI,
Kahire 1390-92/1970-71
İbn Fazlullah el-Ömerî,
Mesâlik
(Eymen)
İbn Fazlullah el-Ömerî.
Mesâltkü 'l-ebşâr
lî memûllkl'l emşâr
(nşr. Eymen Fuâd Seyyid).
Kahire 1985.
İbn Tağriberdî,
ve'f-şu carâ?
( d e Goeie)
Abdullah b. Müslim b.Kuteybe,
eş-Şı'r ve'ş-şu'aıtf (nşr. M. I de Goe|e),
Leiden 1902.
el-Mesâlik
Mesâlik
İbn Fazlullah ef-Ömeri.
Mesâllkü 'l-ebşâr
fi memâllkî'l-emşâr
(nşr. Fuat Sezgin), I-XXVO,
Frankfurt 1408/1988 (tıpkıbasımı.
İbn Kuteybe, eş-Şır
İbn Hacer, el-lşâbe (BfcâvI)
Lisânü'l-Mizân
İbn Ebû Ya'Iâ,
i b n H a z m , el-Faşl (Umeyre)
Ebû Muhammed AB b. Ahmed.
el-Faşl H'l-mllel
ue'l-ehııâ' ue'n-niiıal
(nşr. M. Ibrâhlm NasrAbdurrahman Umeyre). I-V,
Riyad-Cidde 1402/1982.
el-Ma'ârif
(Sâvî)
Abdullah b. Müslim b. Kırteybe,
el-Ma'âtif Inşt M. Ismâll es-Sâvî),
Kahire 1353/1935 ->
Beyrut-Kahire 1390/1970.
İbn Hazm, el-Faşl
İbn Kuteybe,
Ebû Muhammed Aü b. Ahmed.
el-Faşl H'l-mllel
ue'l-ehuâ? ue'n-nlhal, 1-V,
Kahire 1317-2! ->
Beyrut 1406 / 1986.
el-Ma cârif
(Ukkâşe)
Mjduüah b. Müslim
b. Kuteybe. el-Ma'Mf
(nşr. Servet Ukkâşe),
Kahire 1960,1969, 1981.
ibn Kuteybe, cUyûnü'l~ahbâr
İbn TağrîberSî,
en-Nücûmü'z-zâhire
ibn Mâkûlâ, el-tkmâl
AB b. Hibetuliah b. Mâküîâ.
el-lkmâl fl Tefi 'l-lrtiyâb
'anl'l-mtftellf ue'l-muhtelif
fi'l-esmâ' ue'l-kûnâ ue'l-ensâb.
I-VI (nşr. Abdurrahman
b. Yahyâ el-Mualllml).
Haydarâbâd 1381-86/1962-67; VU
(nşr. Nâyif el-AbbasJ.
Beyrut 1976.
İbn Manzûr,
Muhtaşaru
Târihi
Dımaşk
Muhammed b, Mükerrern
b. Manzûr, Mub'jışaPA
Târihi Dımaşk llbn 'Asâklr
(nşr. Rûhiyye en-Nehhâs Riyâz AbdOlhamîdM. Mutî- el-Hâfız v.dğr.), I-XX1X,
Dımaşk 1404-1409/1984-88.
İbn Nüceym, el-Bahrû'r-r&'ik
Zeynöddîn ibn Nüceym.
el-Bahrü 'r-râ'ik şerh u Kenzi'd-dekS'ik.
1-VIİ; Tekmilelû'l-Bahri'r-râ'lk, Vllİ.
Kahire 1311.
İbn Rüşd,
Bidâyetü'l-müctehid
Muhammed b. Ahmed
b. Muhammed b. Rûşd el-Haüd.
Bidâyetü'l-müctehid
ue nlhâyetü 'l-mukteşıd,
1-H, Kahire, ts.
Tefsiru Mâ
Ba'de't-tabfa
Muhammed b. Ahmed
b. Muhammed b. Rûşd el-Hafîd.
Te/stm Mâ Ba'de't-tabfa
(nşr. S. I. Maurice Bouygesl. I-IV,
Beyrut 1973-86.
et-Tabakat
fetâvâ
T^kıyyflddin Ahmed
b. AbdülhaSm b. "I^ymiyye,
Mecmü'u [etâoâ, I-XXXVH
(nşr. Abdurrahman b. Muhammed),
Riyad 1381-86.
Buğyetü't-taleb
(Zekkâr]
Kemâleddin Ömer İbnül-Adîm.
Buğyetü't-taleb II târihi Haleb
(nşr. Süheyl Zekkâr).
Beyrut, ts. (Dârû'l-fikr), l-XÜ.
İbnül-Adîm, Zübdetü'I-fıaleb
ibn Sa'd,
el-Mütemmim
Muhammed b. Sa'd.
et-Tabakaia-t-kObrâ:
el-kısmQ'l-mütemmtm
(nşr. Ztyâd M. Mansûr).
Medine 1403/1983.
ibn Sînâ,
el-İlâhiyyât
(...)
Hüseyin b. Abdullah b. Sînâ.
epŞlff el-llâhlyyât (1)
(nşr. G. C Anawati - Saîd Zâyed),
Tahran 1363 -» |baskr yeri ve tarihi yok|-,
II, eş^i/y el-llâhlyyât (2)
(nşr. G. C. Anavrati - Saîd Zâyed),
Kahire 1960.
İbn Sînâ, eş-Şifâ?
ibn Teymlyye,
Mecmûhı
Ibnû'l-Adîm,
Muhammed b. Sa'd. et-TabakâtatkObrâ
(nşr. İhsan Abbas). I-K,
Beyrut 1388/1968.
eş-Şifa"
(Papper)
Ebül-Mehâsin Yûsuf b. TSgriberdi.
en-Nücûmü'z-zâhlre
II mülüki Mışr ue'l-Hâhire
(nşr. W. Popper). I-VII,
Berkeiey 1909-29.
ibn Vâsıl, Mûferricü'l-kürûb
jel-Mektebetü't-tlcâriyyetO'l-kübrâ).
et-Tabakat:
İbn Tağriberdî,
en-Nücûmü'z-zâhire
Cemâieddin Muhammed
b. Slilm b. Vâsıl.
Müferricü'l-kOrûb
/î ahbârl mütûki Bent Eyyab.
l-m (nşr. Cemâieddin eş-Şeyyâl).
Kahire 1953-60;
İV-V (Haseneyn Muhammed Rebn.
Kahire 1972-77.
ibn Bûşd,
i b n Sa'd,
Ebül-Mehâsin Yûsuf b. lijğriberdî.
en-tiücûma'z-zâhlre
ti mülaki Mışr ve'l-KShire, l-XD,
Kahire 1956;
XDI (nşr. Fehim M. ŞeitOt).
Kahire 1970; XIV
(nşr. Cemâl MuhrtzFehîm M. Şeltût),
Kahire 1972;
XV (nşr. Ibrâhlm Ali Tarhan).
Kahire 1972; XVI
(nşr. Cemâieddin eş-Şeyyâl Fehim M. Şeltût).
Kahire 1972.
el-Mantılş
(...)
Hüseyin b. Abdullah b. Sînâ,
eş-Şİ/S" el-Manfık
0):el-MedhaHnşr.
Mahmûd ei-Hudayrî v.dğr.). 1/1;
(2J eI-Ma(:flH((nşr.
Mahmöd el-Hudayrî v.dğr.). 1/2;
(3) el-lbâm (nşr. MahmOd el-Hudayri).
1/3, Kahire 1390/1970;
(4): el-ISıyâs (nşr. Saîd Zâyed). D,
Kahire 1383/1964;
(5): el-Burhân
(nşr. Ebü'l-Alâ el-AIÎIÎ), M/1;
(6); el-Cedel
(nşr. Ahmed Fuâd el-Ehvânî). IH/2,
Kahire 1385/1965;
(7): e&Safcata
(nşr. Ahmed Fuâd el-Ehvânî), IV/1;
(8): el-yitâbe
(nşr. M. Selim Sâllm). IV/2;
(9): eş^ŞCrtnşr. Abdurrahman Bedevi),
N/3. Kahire 1386/1966
ll-İV, ofset, baskı yeri ve tarihi yok).
Kemâleddin Ömer İbnül-Adîm.
Zübdeta'l-haleb mln târihî ffaleb
(nşr. Sâml ed-Dehhân). I-ID.
Dımaşk 1951-68.
İbnû'l-Arabî, Fuşûş
(Afîfî)
Muhyiddin Muhammed b. AD el-Arabl.
Fuşüşa'l-hlkem ue huşOşü'l-kltem
(nşr. Ebtrl-Alâ el-Aiîiî).
Kahire 1946.
İbnü'l-Arabî, el-Fütühât
Muhyiddin Muhammed b. AH el-Arabî.
el-Fütûhâtü'l-Mekklyye
li ma'nfeti'l-esrâri'l-mâlikiyye
ve'l-mülklyye (nşr.
Osman Yahyâ - Ibrâhlm Medkûr). I-K,
Kahire 1392-1405/1972-85.
İbnü'l-Cevzî, el-Muntazam
Abdurrahman b. AB b. Cevzi.
el-Muntazam Ii lânbl'l-mGlük
ue'l-ümem (nşr. F. Krenkow). V-X,
Haydarâbâd 1357-59/1938-40.
lbnûl-Cevzî,
el-Muntazam
(Atâ]
Abdurrahman b. AH b. Çevri.
el-Muntazam li târihl'l-ümem
ue'l-mûlük (nşr. MuhammedMustafa AbdOikâdir Atâ). !-XVm,
Beyrut 1412/199Z
Ibnü'I-Cevzî,
Nüzhetü'l-a'yün
Abdurrahman b. AH b. Cevzî,
Nüzhetû'l-a'yünl'n-neuâzır
(î'Hmi'l-bücah ve'n-neüflr
(nşr. M. Abdülkerim Kâzım er-Râzî).
Beyrut 1404/1984.
Ibnü'l-Cevzî,
Şıfatü'ş-şafue
Abdurrahman b. AD b. Cevzî.
Şıfslü'ş-şafve (nşr. Mahmûd FâhûrîMuhammed Kal'ad). I-IV,
Halep 1969-73.
Ibnü'I-Cezerî,
Ğöyetü'n-Nihâye
EbûT-Hayr Muhammed e^Cezeri.
(Byeiü'n-Nihâye fi tabakSÜ'1-kurrg
(nşr. O. Bergstraesser). 1-11,
Kahire 1351-53/1932-35;
Beynıt 1402/1982.
Ibnü'I-Cezerî, en-Neşr
EbûT-Hayr Muhammed el-Cezeri.
en-Neşr m-ku&âU'l-'aşr
(nşr. Ali M. ed-Dabbâ'). MI,
Kahire, ts. (Dârfl'1-kOtübl'l-llmlyye).
Ibnü'l-Esîr,
en-Nihâye
Mûbârek b. Muhammed b. Esîr.
en-Nihâye
fi ğarlbl'l-hadls ue'l-eşer
(nşr. Mahmûd M. et-Tanâhî Tâhlr Ahmed ez-Zâvî), I-V,
Kahire 1383-85/1963-65.
Ibnü'l-Esîr,
el-Kâmil
AH b. Muhammed b. Esîr.
el-Kâmil fi'l-târih
(nşr. C. I. Tomberg). I-XUI,
Leiden 1851-76-»
Beyrut 1399/1979.
Ibnü'l-Esîr,
Osdü'l-ğâbe
Ali b. Muhammed b. Esir.
Osdü'l-ğâbe
H ma'rifeU'ş^ahâbe, 1-V,
Kahire 1285-87.
Ibnü'l-Esîr,
Üsdü'l-ğâbe
(Bennâ)
AB b. Muhammed b. Esir.
Ösdü'l-ğâbe fi ma'rifetl'ş-şahâbe
{nşr. M. ibrâhim el-Bennâ v.dğr.).
I-VO, Kahire 1390-93/1970-73.
IbnO'I-Haöb.
el-thS(a
Usânûddin IbnüT-Hatib.
ef-/(ıâfa ftahbâri ûımâta
(nşr. M. Abdullah inan). I-IV,
Kahire 1393-98/1973-78.
Ibnü'I-Hümâm,
Fethu'l-kadîr
Kemâleddin Muhammed
b. Abdülvâhld b. Hümâm.
Fettıu'l-kadir, I-VII;
Kadızâde Ahmed Şemseddin,
Nelâ?lcü't-efkâr
fi keşfl'r-rumûz ue'i-esrâr, Vlll-X,
Kahire 1389-92/1970-72.
Ibnü'I-Hümâm,
Fethu'l-kadîr
(Bulak)
Kemâleddin Muhammed
b. Abdüivâhid b. Hümâm.
Fethu'l-kadîr, 1-V1;
Kadızâde Ahmed Şemseddin.
Netâlcü'l-efkâr
fi keşfi'r-nımûz ue'l-esrâr,
VII-VU1, Bulak 1315-18.
lbnü'I-lmâd,
Şezerât
Abdülhay b. Ahmed ibnüT-Imâd.
Şezerâtü'z-zeheb
fi abbârt men zeheb, l-VOI,
Kahire 1350-51
Beyrut, ts.
lbnü'I-lmâd, Şezerât
(Arnaût)
Abdültoy b. Ahmed İbnüT-Imâd.
Şezerâtü'z-zeheb
(nşr. Abdülkadir el-AnıaOt Mahmûd el-Amaüt), l-X,
Dımaşk 1406-14/1986-93.
Ibnü'I-KıfH.
İhbarü'l-hılemi?
AB b. Yûsuf el-Kıfti.
Kitaba
Itjbâıi'l'uientâ
bl-ahbâri 'Ih ükemâ':
Târifru'l-hükemâ?
Kahire 1326
Kahire, ts.
Ibnü'I-KıfH,
İh bârü 'l-u lema*
(Llppert)
Aüb. Yûsuf el-Kıfa.
Kitâbü Ifybâıi'l-'ulemâ?
bl-ahbâri't-hükemtf:
Târihu'l-hükemâ'
(nşr. i. Llppert). Leipzig 1903.
İbnû'i-Kıffi.
İnbâhü'r-ruvât
AH b. Yûsuf el-Kıftt. Inbâhü'r-muât
'atâ enbâhi'n-nuhât (nşr.
Muhammed EbO'l-Fazl İbrahim), l-IV,
Kahire 1369-93/1950-73,
1406/1986.
İbnü'n-Nedîm,
el-Fihrist
İbnü'n-Nedîm. el-Fıhrist
li ahbâri'l-ulemâ^l'l-muşannirın
mlne'l-kudemâ? ue'l-muhdeşin
ve esmltl kütübihlm,
Beyrut 1398/1978.
İbnü'n-Nedîm,
el-Fihrist
(Şüveymî)
İbnû'n-Nedîm. el-Fîhıist
fi zhbûri'l-'ulemtfl'l-m uşann i fin
mlne'l-kudemâ ue'l-muhdeşin
ue esmtfl kütübihlm
(nşr. Mustafa eş-Şüveymî).
Tunus 1405/1985.
İbnü'n-Nedîm,
el-Fihrist
(TeceddOd)
İbnü'n-Nedîm. el-Fihrist
fi ahbâri'l-'ulemtfl'l-muşannlfin
mlne'l-kudemâ' ue'l-muhdesin
ue esmâ'l kütübihlm
(nşr. Rızâ-Tfeceddüdl,
Tahran, ts.
İbnü's-Salâh,
c
Ulûmü'l-hadîs
Osman b. Abdurrahman
İbnü's-Sallh. 'Ulûmü'l-hadiş
(nşr. Nûreddln ltr|.
Halep 1386/1966;
Beyrut 1972;
Dımaşk 1404/1984.
lbnü't-Tıktakâ,
el-Fahrî
el-İmâme
ve's-aiyâse
İbn Kuteybe [?].
el-lmâme ue's-siyâse
(nşr. Tâhâ M. ez-Zeynî). I-ü,
Kahire 1387/1967.
İskender Bey M ü n ş î ,
Kâdî A b d ü l c e b b â r .
el-Muğnî
Târih
iskender Bey Münşî.
Târih-I 'Âierrfârâ-yı 'Abbâsi
(nşr. İrce Efşârl. 1-10,
Tahran 1313-14 hş.,
1333-35 hş.. 1350 hş.
İsmet
Tekmiletü'ş-Şekaik
Fındıkiıiı ismet Efendi.
Tekmilelü 'ş-Şekâlk
n hakkı ehli'l-hakâlk
(nşr. Abdülkadir Özcan). V,
İstanbul 1989.
Kâdî Abdülcebbâr b. Ahmed.
el-Muğni fi ebvâbl't-teuhld
ue'l'adl (nşr.Tâhâ Hüseyin Ibıâhlm MedkOr v.dSr.). I-XX,
Kahire, ts.
(eş-Şeriketû'I-Mısriyye);
Kahire 1380-85/1960-65.
Kâdî A b d ü l c e b b â r ,
Şerfyu'l-Uşûli'l-ffamse
Kâdî Abdülcebbâr b. Ahmed.
Şerhtı'l-ıtşüll'l-hamse
(nşr. Abdülkerîm Osmanj.
Kahire 1384/1965.
Abdûrrahim b. Hasan el-lsnevî.
Tabakâtü'ş-Şâfi'iyye (nşr.
Abdullah Muhammed el-CObûri). 1-0,
Bajdad 1391/1970;
Rlyad 1401/1981.
Kâdî lyâz,
Tertîbü'l-medârik
lyâz b. Müsâ b. lyâz.
Tertlbü'l-medârik
ue takrlbü'l-mesâlik
ll-ma'rifeil a'lâml
mezhebi'l-lmâm Mâlik (nşr.
Ahmed Bekîr Mahmûd). I-III,
Beyrut 1387-88/1967-68.
İsLA
Kâcfflıan,
Isnevî,
Tabakâtü'ş-Şâfftyye
İstanbul Ansiklopedisi, I-XJ,
istanbul 1958-74.
İTED
İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi,
İstanbul 1953 îzâfyu'l-meknûn
Bağdatlı Ismâil Paşa.
kâhu'l-meknün
fi'z-zeyl ealâ Keşfi'z-zunün
'an esâml'l-kütüb ve'l-fünün
(nşr. Kilisli Muallim Rıfat şerefeddln Yaltkaya), 1-0,
istanbul 1945-47.
İzmirli,
Yeni İlm-i
Kelâm
İsmail Hakkı İzmirli.
Yeni llm-t Kelâm, l-l\,
istanbul 1339-40 r./1341-43.
JA
Journal Aslatlque,
Paris 1822JAOS
el-Fetâvâ
Fafıreddîn Hasan
b. Mansûr el-Özcendî.
elFetâua'l-hâniyye
lel-Fetâua'l-HIndlyye içinde). 1-01,
Bulak 1310.
Kâdlrî,
Neşrü'l-mesânî
Muhammed b. Tayyib el-KâdM.
Neşrü'l-meşânI
ll-ehin-kaml'l-hâdl
'aşer ue's-şâni
(nşr. Muhammed HacdAhmed Tevfîk), 1-IV,
Rabat 1397-1407/1977-86.
Kalk^'endî,
Me'âsirü'l-inâfe
Ahmed b. AB el-Kalkaşendî.
Mefâşirü'l-lnâfe
fi m^âilml 'l-hilâfe
(nşr. Abdüssettâr Ahmed Ferrâc). Mil,
Kuveyt 1964 ->
Beymt 1980.
Kalkaşendî,
Şubhu'l-tfşâ
Ahmed b. Aü el-Kalkaşendî.
Şubhu'i-a'şâ fi şmâ'all'l-lnşâ',
I-XV, Kahire 1910-20.
Muhammed b. AB b. "föbâtabâ.
el-Fahrî H'1-âdâbl's-sultânlyye
ue'd-düuell'l-lslâmiyye,
Beyrut, ts. (Dâru Sâdır).
Journal of the American
Oriental Soctety,
New Haven, Connecticut 1843 -
KAM
JCAS
İstanbul 1972-
İ b n ü l e m i n , Hoş
Journal of the Central
Aslan Sodety, 1-18,
London 1914-31.
Kâmus
Tercümesi
Fîrûzâbâdî. Ebüt-Tâhîr.
el-Okyântrsü 'l-basil
fi tercemeti'l-Kâmüsl'l-muhit
(trc Asım Efendi).
I-ÎV, İstanbul 1304-1305.
Sadâ
İbnülemin Mahmud Kemal İnal.
Hoş Sadâ, istanbul 1958.
İbnülemin,
Son Asır Türk
JE
Şairleri
İbnülemin Mahmud Kemal İnal.
Son Asır Türk Şairleri. 1-XI1,
İstanbul 1930-42.
İbnülemin,
Son
Hattatlar
İbnülemin Mahmud Kemal İnal.
Son Hattatlar,
İstanbul 1955.
lclî,
eş-Şikât
The Jeıvish Encyclopedla,
New York 1902.
JESHO
Journal of the Econornlc and
Social Hislory ofthe Orient,
Leiden 1957 JTMMA
Journal Instltute
of Müslim Minority Affalrs,
London 1979 -
Ahmed b. Abdullah el-lcJ.
Ktıbbealtı Akademi
Kâmûs-1
Türkî
Şemseddin Sâml.
Kamüs-i Türki,
İstanbul 1317.
Kâmûsü'l-alâm
Şemseddin Sâml.
Kâmûsü'l-a'lâm, 1-VI,
İstanbul 1306-16/1888-99.
el-Kümûsü'l-İalâmî
Tâıihu'ssıkât
(nşr. Abdülmu'ü Emîn Kal'ad),
Beyrut 1405/1984.
JNES
İFM
JRAS
Karatay,
istanbul Ûniuersitesi
İktisat Fakültesi Mecmuası,
İstanbul 1940-
Journal ofthe Royal
Asiatlc Sociely,
London 1833-
Arapça
Zeylü Târihi Dımaşk
Inşr. H. F. Amedroz).
Beyrut 1908.
İİFD
JSS
Journal ofSemltlc Studles,
Manchester 1956 -
Ibnü'I-Kalânlsî,
Târîhu
Dımaşk
(Zekkâr)
Hamza b. Esed ed-Dımaştö.
Târihti Dımaşlf (nşr. Süheyl Zekkâr).
Dımaşk 1403/1983.
Atatürk Ûniuersitesi
Isiâml İlimler Fakültesi Dergisi,
Ankara 1975 İlmiyye
İbnü'l-Kaiânisî,
Târîhu
Dımaşk
(Amedroz)
Hamza b. Esed ed-DımaşM.
Journal ofNear Eastem Studles,
Chicago 1942-
JTS
Salnâmesi
llmlyye Salnamesi,
İstanbul 1334.
Mecmuası,
Jöumal ofTurkish Studles /
Türklük Bilgisi Araştırmalan,
Harvard 1977 -
Ahmed Abyyetullah,
el-KSmüsü 'l-lslâmi, I-V,
Kahire 1383/1963 -
Yazmalar
Fehmi Edhem Karatay.
Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi
Arapça Yazmalar Katalogu,
l-IV, İstanbul 1962-69.
Kâsânî,
BedâV
Ebû Bekir b. Mes'ûd el-Kâsânî.
Bedltfu'ş-şamff
fi tertibl'ş-şerff, l-VU,
Kahire 1327-28.
Iştılâhııtü'ş-şûfiyye
Kâşânî,
Abdürrezzâk b. Ahmed el-Kâşâni.
Iştılâhâtü 'ş-şûfiyye
(nşr. M. Kemâl İbrâhim v.dğr.).
Kahire 1981.
Cihannümâ
K â t i b Çelebi,
Ohannümâ,
Kâtib Çelebi,
istanbul 1145.
K â t i b Çelebi,
Fezleke
Kâtib Çelebi.
Fezleke-i Târih, Î-II,
istanbul 1286-87.
Kehhâle,
Afu'cemü'l-miPellifîn
Ömer Rızâ Kehhâle.
Mıfcemü'l-mO'ellirııv
terâelmü muşannlfi'lkütOblVAmblyye, I-XV,
Dımaşk 1376-81/1957-61 -»
Beyrut, ts. (Dâru Ihyâi't-türâsl'I.Arabî).
Kelâbâzî,
et-Tr£arruf
Muhammed b. ibrâhim el-KelSbâzi.
Kltâbü 't-Ta'amıf
ll-meshebi ehil't-taşavuuf,
Kahire 1380/1960.
Kelâbâzî, et-Ta carruf
{Nevâvî}
Muhammed b. İbrâhim el-KeiâbSzî,
Kitâbü't-Ta'armf ll-mezhebl
ehil't-taşauuuf
(nşr. Mahmûd Emîn en-Nevâvî),
Kahire 1400/1980.
K e l â b â ^ , Taarruf
(Uludağ)
Muhammed b. ibrâhim et-Kelâbâzi,
Kitâbü 't-Taamıf:
Doğuş Devrinde Tasauuuf
(trc Süleyman Uludağ).
İstanbul 1979.
Keşfü'z-zunûn
Kâtib Çelebi. Keşfü'ı-ztmOn
c
an esâml'l-kütüb ue'l-fünün
(nşr. Kilisli Muallim RifatŞerefeddln Yaltkaya). MI,
istanbul 1360-62/1941-43.
Kettânî,
er-MisâletU'l-mûstefrafe
Muhammed b. Cafer ef-Kettâni.
er-RIsâlelü 'l-müste(rafe
(nşr. Muhammed el-MOntasır).
Dımaşk 1383/1964.
Kınalızâde,
Tezkire
Kınaiızâde Hasan Çelebi.
Tezktretü'ş-şuarâ
(nşr. ibrahim Kutluk). 1-0,
Ankara 1978-81.
Kindî,
Resa'il
Ya'küb b. İshak el-Kindi,
Res&llü 'l-Kindi el-felsefyye
(nşr. M. Abdûlhâdî Ebû Rîde).
Kahire 1950-53.
Kindî,
el-Vülât
ve'l-kudât
(Guest)
Ebû Ömer Muhammed
b. Yûsuf eHOntfî. Kitâbü Vülât
ve Kitâbü'l-Kuiiât
(nşr. Rhuvon Guest).
Laiden-London 1912, 1964.
Koçl Bey, Misâle
(Aksüt)
Koçi Bey Risalesi
(haz. Ali Kemâli Aksüt).
istanbul 1939.
Konyalı,
İstanbul
Âbideleri
ibrahim Hakkı Konyalı.
istanbul Abideleri,
İstanbul 1940.
Konyalı,
Üsküdar
Tarihi
ibrahim Hakkı Konyalı.
Abideleri ue Kliâbeleriyle
Üsküdar Tarihi, I-II,
istanbul 1976-77.
KOr.
Kunst des Orients,
Wiesbaden 1950-
Kummî,
Güiistân-ı
Hüner
KSeü Ahmed Münşî-i Kummî,
Güiistân-ı Hüner
{nşr. Ahmed Sûheylî Hânsâri).
Tahran 1352 hş.
Kureşî,
el-Cevâhirü'l-mudıyye
Abdülkâdir b. Muhammed
b. Muhammed el-Kureşî.
el-Ceuâhirü 'l-mudtyye
fi (abakâti'l-lianefiyye
(nşr. Abdölfetlâh M. eî-Hulv).
l-m, Kahire 1393-99/1973-79;
I-V, Kahire 1413/1993.
Kurtubî,
el-Câmf
Ebû Abduüah Muhammed
b. Ahmed ei-Kurtubî.
d-Câmf U-ahkâmVl-Kufân
(nşr. Ebû Ishak Ibrâhlm). I-XX,
Kahire 1386-87/1966-67.
Makrîzî,
Kuşeyrî, Risale
(Uludağ)
Abdüikerim b. Hevâzin el-Kuşeyri,
Kuşeyrî Risalesi:
Tasavvuf İlmine Dair
(trc Süleyman Uludağ).
İstanbul 1981.
Kütübî,
Fevâtü'l-Vefeyât
Muhammed b- Şâkir el-Kötûbî,
Fevâtü'l-Vefeyât ue'g-geyit
'aleyhâ (nşr. İhsan Abbas). I-V,
Beyrut 1973-74.
Lâmiî,
Nefehât
Tercümesi
Abdurrahman b. Ahmed
ei-Câmî. Nefehâtû'l-üns
(trc Lâmiî Çelebi).
İstanbul 1289
İstanbul 1980.
M. Fuâd Abdülbâtö.
el-Mu'cemü 'i-müfehres
li-elfâzi'l-Kuı'ânl'l-Kerim.
Kahire 1950.
Miftâhu
künüzi's-sünne
A. J. Wensinck.
Mi/lâfıu künüzi's-sünne
(trc M. Fuâd Abdûlbâki).
Lahor, ts.
Beyrut 1403/1983.
Mir'â tü'l-Harem
eyn
Eyüp Sabri Paşa.
Mir'âtü'l-Haremeyn
(Mir'ât-ı Mekke-Mİr"ât-ı
Medine-Mir'ât-ı Cezîretü'l-Arab), l-lii,
İstanbul 1301-1306.
M a ' s û m Ali Şah,
TarâHk
Ma'sûm Ali Şah.
Tarif iku'l-bakânk
(nşr. M. Ca'fer Mahcûb). I-III,
Tahran 1339-45 hş. |1966|.
Matrakçı Nasuh,
Irâkeyn
Nasûh-i Matraki.
Beyân-ı Menâzİl-l Sefer-i Irâkeyn
(nşr. Hüseyin G. Yurdaydın).
Ankara 1976.
Mecelletü'l-Ezher,
Kahire 1355/1936, VII(l-Vl. ciltler Nüm'l-Islâm
adıyla yayımlanmıştır,
Kahire 1349-54/1930-35).
Mebde-i
Kânûn-ı
Leknevî,
el-FevâHdü
'l-behiyye
Muhammed Abdülhay ei-Leknevi.
d-Feuâ'idü'I-behhfye
fı terâciml'l-tfanefiyye
(nşr. M. Bedreddln Ebû Flrâs).
Kahire 1324; Beyrut, ts.
(Dârû'l-ma'ılfe).
Musiki Mecmuası,
İstanbul 1948Yeniçeri
Lisânü'l-Arab
Mahlûf,
Şeceretü'n-nûr
Abduh Muhammed
b. Muhammed Mahlûf.
Şeceretü'n-nüri'z-zekiyye
fi (abakâti'l-Mâlikiyye, MI,
Kahire 1349
Beyrut, ts.
(Dârü'I-kltâbl'l-Arabî).
Makdisî,
Ahsenü't-tekösîm
Muhammed b. Ahmed el-Makdisî.
Ahsenü 't-tekâslm
fi ma'rifeÜ'l-ekâUm
(nşr. M. J. de Goe|e).
Leiden 1877.
ve't-târîh
Mutahhar b. Tâhir el-Maktfisî.
Kitâbü'l-Beıf ue't-târih
(nşr. Cl. Huaıt). I-VI,
Paris 1899-1919 -*
Bağdad, ts.
(Mektebetü'l-MÛsencıâ}.
Makkarî,
Nefhu't-tîb
Ahmed b. Muhammed el-Makkari.
Nefîj u't-tfb mln
ğusni 'l-Endelüsl 'r-ratfb
(nşr. İhsan Abbas), l-VIH,
Beyrut 1388/1968.
MMİADm.
MMLA
Mecelletü
Mecma'i 'l-luğati'l-'Arablyye,
Kahire 1935 MMLADm.
Mecelletü
Mecma'i 'l-luğatl'l-'Arabiyye
bi-Dımaşk, Dımaşk 1969 -
(Bandırmalızâde Ahmed MDnib'in
zeyliyle beraber).
MMLAÜr.
Mecelletü
Mecma'i 'l-luğati'l-Arabiyye
el-ûrdünı, Amman 1978.
MES
Middle Eastern Studles,
London 1964 -
MMMA
(AbdOlhamîd)
Ali b. Hüseyin el-Mes'ûdî.
Mürûcü'g-seheb
ue mefâdinü'i-ceuher
(nşr. M. Muhyiddin AbdOlhamîd). I-IV,
Kahire 1367/1948
Beyrut 1384-85/1964-65.
(Kuveyt)
Mecelletü
Ma'hedi'l-mah(ü(âU'l-'Arabİyye,
Kuveyt 1376/1956 MOG
Mitteilungen zur
Osmanischen Ceschichte, MV,
Wien 1921-22.
Mes'ûdî,
Mürûcü'z-zeheb
(Meynard)
AB b. Hüseyin el-Mes'ödî.
Mürücü'z-zeheb
ue m&âdinü'l-cevher.
Pralries d'Or
(trc ve nşr. Barbier de Meynard). MX,
Paris 1861-77.
Mes'ûdî,
et-Tenbîh
Ali b. Hüseyin el-Mes'ödî.
et-Tenblh ue'l-lşrâf
(nşr. M. I. De Goefe}.
Leiden 1894.
MSOS
Mlüeilungen des Seminars
fürorientallsche Sprache
an der Friedrich-Wilhelms
üniversitât zu Berlin,
Berlin 1898 MTM
Mlltt Tetebbülar Mecmuası, 1-V,
İstanbul 1915.
Muhlbbî,
Nefhatü'r-Reyhâne
Muhammed Emîn el-Muhibbî.
Nefhatü 'r-Reyhân e
ue reşhatü tılaTl-hâne
(nşr. AbdÜlfettâh M. eî-Hulv). I-V,
Kahire 1387-89/1967-69.
Mesnevî
Mevlânâ Celâieddîn-i Rûm!,
Mesnevi
(trc Veled izbudak). I-VI,
İstanbul 1942.
'l-emşâ
Feyzü'l-kadîr
Muhammed Abdürraûf el-Münâvî.
Feytü'l-kadîr
şerh u '1-CâmFi'ş-şağIr, I-VI,
Kahire 1357/1938 ->
Beyrut, ts.
(Dârü'l-ma'rife).
Münâvî, el-Kevâkib
M. Abdürraûf el-Münâvî.
el-Kevâkibü 'd-dürriyye
fi terâüml's-sâdeü'ş-şûfiyye
(nşr. Mahmûd Hasan Rebî'}. I-U,
Kahire 1357/1938.
Müneccimbaşı,
Sahâifü'l-ahbâr
Ahmed Dede Mûnecdmbaşı.
Câmfu'd-düuel
(trc Ahmed Nedîm,
Sahâyifü 'l-ahbâr), I-III,
İstanbul 1285.
üfessirîn
Ada Nûveyhiz,
Mu'cemü 'l-müfesslrin
mln şadri'l-lslâm
hatte'l-'aşri'l-hâiır, I-fl,
Beyrut 1403/1983.
Nüveyrî,
Nihâyetü'l-ereb
Ahmed b. Abdülvehhâb en-Nüveyıî.
Nihâyetü'l-ereb
fi fününl'l-edeb, I-XVHI,
Kahire, ts. |I923|
(VizâretD's-sekâfe ve'l-irşâd).
X1X-XXXI - (nşr. M. Ebül-Fazl Ali M. el-BlcâvîHüseyin Nassâr v.dğr.}.
Kahire 1395-1412/1975-92-.
OA
Orientalİsches Archiu, I-III,
Leipzig 1910-13.
OLZ
Orientallstische Llteraturzeitung,
Leipzig f Berlin 1898-
Münzirî, et-Tekmile
OM
Abdülazîm b. Abdülkavî el-Münziri.
et-Tekmile li-vefeyâti'n-nakale
(nşr. Beşşâr Avvâd Ma'rûO.
I-IV, Beyrut 1401/1981.
Oriente Moderno,
Roma 1921 -
Müsned
Oriens
Oriens: Milletlerarası Şark
Tetkikleri Cemiyeti Mecmuası,
Leiden 1948 -
I-VI, Kahire 1313.
Mecelletü
Mecma'i'l-ilmlyyi 'l-'Irâkl,
Bağdad 1950-
Meceîfe-I Ahfcâm-t Adllyye
Meydânî, Mecmahı
(AbdOlhamîd)
Münâvî,
Nüveyhiz,
Mu ecemü'l-m
Osmanlı
Müellifleri
Müsned
(Arrıaût)
Ahmed b. Hanbel. el-Müsned
(nşr. Şuayb el-AmaÜt v.dğr.).
I-L, Beyrut 1416-21/1995-2001.
Bursalı Mehmed Tâhir.
Osmanlı MüelUfleri, Mü,
İstanbul 1333-42 -»
Heppenheim-Bergstrasse 1971.
Müstakİmzâde, Tuhfe
Osm~Ar.
MMİIr.
Mecelle
Mevlânâ,
Marmara Ûnluersitesi
llâhlyat Fakültesi Dergisi,
İstanbul 1983-
Ahmed b. Hanbel. el-Müsned,
Mecelletü
Mecma'i 'l-'ilmiyyi'l-'Arabi
bi-Dımaşk:,
Dımaşk 1921-68.
Mecdî,
Şeküik
Tercümesi
Tcişköprizâde, Hadâlku'ş-Şekâlk
(trc Mehmed Mecdî Efendi, nşr.
Abdülkâdir özcan). I,
İstanbul 1989.
MÛİFD
MK
MM
Mebde-i Kânün-ı
Yeniçeri Ocağı Tarihi
(nşr. Y. A. Petrosyan).
Moskova 19B7.
Mes'ûdî,
Mürûcü'z-zeheb
Mİzzî, Tehzîbü'l-Kem
â l
Yûsuf b. Abdurrahman el-Mizzî.
Tehgibü'l-Kemâlfiesmâ?i'r-ricâl
(nşr. Beşşâr Avvâd Ma'rûf), Î-XXXV,
Beyrut 1403-13/1982-92.
Mim Kültür
(nşr. Kültür Bakanlığı).
Ankara 1977 -
ME
Mecmüa-i
Cevâmi'
Haa ismail Beyzade Osman Bey.
Mecmüa-i Cevâmi', MI,
İstanbul 1304
Latîfî,
Tezkire
latifi. Tezklre-l Laü/î
(nşr. Ahmed Cevdet).
İstanbul 1314.
MaKdİsT, el-Bed?
M . F. A b d ü l b â k l .
el-Mıfcem
Makrîzî,
es-Sülûk
Ahmed b. Ali el-Makrizi.
Kitâbü'sSülük
li-ma'rifeli düueli'l-mülük
(nşr. M. Mustafa ZiyâdeSaîd AbdÜlfettâh Âşör).
l-Xll, Kahire 1957-73.
Sefer-i
Kuşeyrî,
er-Risâle
Abdüikerim b. Hevâzin eJ-Kuşeyrî.
er-Rlsâletü 'l-t$uşeyriyye
(nşr. Abdülhalîm Mahmud Mahmûd b. Şerif). I-Il,
Kahire 1972-74.
el-Hıtat
Ahmed b. AD ei-Makrîzi.
Kitâbü 'l-Meuâ'izve'l-Vtibâr
bl?ikri'l-httat ve'l-âşâr, l-ll,
Bulak 1270 -»• Beyrut, ts.
(Dâru Sâdır).
l
Ahmed b. Muhammed ei-Meydâni.
Mecma'u'l-emşâl (nşr.
M. Muhyiddin AbdOlhamîd). MI,
Dımaşk 1393/1972.
Mustafavî,
et-Tahkîk
Hasan eJ-Mustafavî. et-Tahkik
fi kellmâÜ'l-^ur'ânl'l-Kenm, I-XIV,
Tahran 1360-71 hş./1981-92.
el-Muvatta?
Mâlik b. Enes. el-Muuatfa1.
^Süleyman Sâdedcfin Müstakİmzâde,
Tuhfe-i Hattâün
(nşr. İbnülemln Mahmud Kemal),
İstanbul 1928.
Mûstevfî,
Nüzhetü'l-kulûb
Osmanlı Araştırmaları:
The Journal of Otlaman Studles,
İstanbul 1980 -
Ömer Femıh,
(Strange)
Hamdullah el-Müstsvfî.
Nüzhetü'l-kulüb
{nşr. G. le Strange}.
Leiden 1915
Tahran 1362.
MÜTAD
Târîhu'l-edeb
Ömer Femıh,
Târihu'l-edebl'l-'Arabî, I-Vl,
Beyrut 1981-84.
Özalp,
Türk Mûsikîsi
Tarihi
Mehmet Nazrrü Özalp.
Marmara Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Türklük Araştırmalan Dergisi,
İstanbul 1984 Mu.AU
Measü'atü a'lâmi'l-'ulemâ?
ve'l-üdeba't'l-'Arab ve'l-müslimin,
I-XV. Beyrut 1424-28/2004-2007.
Türk Mûsikîsi Tarihi, Mİ,
İstanbul 2000.
Özeğe,
Katalog
M. Seyfeddin özeğe.
Eski Harflerle Basılmış
Türkçe Eserler Katalogu, 1-V,
İstanbul 1971-80.
Öz£una,BTMA
Mv.F
Yılmaz öztuna.
Büyük Türk Mûsikîsi Ansiklopedisi,
MI, Ankara 1990.
el-Meusü'atü 'l-fıkhlyye,
Kuveyt 1404/1983MW
The Moslem Wodd,
Hartford-Connecticut 1911 -
NBD
J. D. Douglas.
77ıe Neuı Blble Dictionary,
Leicester 1976.
Pakalm
Mehmet Zeki Patalın,
Osmanlı Tarih Deyimleri
ue Terimleri Sözlüğü, l-Ul,
İstanbul 1946-56.
Peçuylu i b r a h i m ,
Târih
NDB
Târih-l Peçeuî,
1-D, İstanbul 1281-83->•
İstanbul 1980.
Nouveau Dlctionnaire Bibllque,
Levey (Suisse).
POF
Nesefî,
Tebşıratü'l-edille
(Salame)
Ebül-Muîn en-Nesefî.
Tebşıratü'l-edille fi'l-kelâm
(nşr. Cl. Salamâ). I-U,
Dımaşk 1990-93.
Neşrî, Cihannümâ
(Unat)
Neşri Mehmed.
Kltâb-ı Cıhan-Nümâ: Neşri Tarihi
(nşr. F. Reşit UnatMehmet Altay Köymen), MI,
Ankara 1949-57.
Prilozi za Orijentalnu Filologlju,
Sarajevo 1950-
RAfr.
Revue Africaine,
Alger / Paris 1856R â g ı b ei-İsfahânî,
el-Müfredât
Hüseyin b. Muhammed
b. Râgıb el-isfehân!.
el-Müfredât fi ğartbi'l-Kur'ân
(nşr. M. Seyyld Kîlânî).
Kahire 1381/1961.
Târih
Râşİd,
Râşid Mehmed Efendi.
Târih, I-V, İstanbul 1282.
R a u f Y e k t â , Türk
Musikisi
Rauf Yekta Bey. Türk Musikisi
(trc. Orhan Nasuhioğlu).
Sarton,
Introduction
G. Sarton. Introduction
to the History of Science,
l-lll, London 1962;
NewYork 1975.
SR
Şevkânî,
Sebilürreşâd,
Muhammed b. AB eş-Şevkânî.
el-Bedrü't-tâlI-II,
Kahire 1348 -+ Beyrut, ts.
(Dârü'l-ma'rife).
SBFD
Sanat Tarihi AraşUrmalan Dergisi,
İstanbul 1987 -
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi,
İstanbul 1986.
Selânlkî,
Târih
(ipşirli)
Seiânüd Mustafa Efendi.
Târih (nşr. Mehmet İpşirli). I-U,
İstanbul 1989.
Râvendî.
Râhatü's-sudûr
(Ateş)
Muhammed b. AB er-Râvendî.
Râhatü's-sudûr ue âyetü's-sürûr
(trc Ahmet Ateş). I-U,
Ankara 1957-60.
Sem'ânî,
el-Ensâb
Abdûikerim b. Muhammed
es-Sem'ânî. el-Ensâb, I-VI
(nşr. Abdurrahman
b. Yahyâ eİ-Mualiimî).
Haydarâbâd 1382-86/1962-66;
VII-VIII (nşr. Muhammed Avvâme).
Dımaşk 1396/1976; K
(nşr. Muhammed AvvâmeRiyâz MurâdJ, Dımaşk 1962; X
(nşr. Abdüifettâh M. ei-Hulv).
Dımaşk 1962;
REI
Reuue des £tudes lslamiques,
Paris 1927RESEE
Reuue des Etudes
Sud-Est Europ6enn.es,
Bucarest 1963-
XI-XIIJ (nşr. Şerefeddin Ahmed).
Haydarâbâd 1400-1402/1980-82.
S e m ' â n î , el-Ensâb
(BârÛdî)
Abdûikerim b. Muhammed
es-Sem'ânî. el-Ensâb
(nşr. Abdullah Ömer el-BârÛdî),
l-V, Beyrut 1408/1988.
Reşehât
Tercümesiy
Safî AB b. Hüseyin Vâiz Kâşifi.
Reşehât-ı Aynû'l-hayât,
(trc. M. Şerif el-Abbâsî).
İstanbul 1291.
el-Mebsût
Serahsî,
Reşîd Rızâ.
Tefsîrü
'l-menâr
M. Reşîd Rızâ.
Tefsirû 'l-Kufânl 'l-hakîm:
Tefsîrü'l-menâr, l-XIİ Kahire 1353-54
Beyrut, ts. (Dârü'l-ma'rife);
Kahire 1373-80/1953-61.
Şemsûleimme es-Seraha,
el-Mebsût, İ-XXX, Kahire 1324-31.
Serkîs,
Mıfcem
Yûsuf İiyân Seriâs,
Mu'cemü 'l-ma0ü'âtî'l'Arablyye ve'l-mu'arrebe, İ-li,
Kahire 1928-30.
RHD
Serrâc,
Reuue d'Hlstoİre Dİplomatîque,
el-Lümcf
Ebû Nasr es-Serrâc. el-Lüma'
(nşr. Abdölhalîm Mahmûd Tâhâ AbdOlbâkî Sürür),
Kahire 1960.
Paris 1887 Rieu,
Catalogue
P. Charles Rieu. Catalogue of the
Turkish Marıuscripts
irt the Britîsh Museum,
London 1888.
Sezgin,
GAS
Fuat Sezgin. Geschichte
des arabbchen
Schriflhıms,
RMM
1-XV, Leiden 1967-2010.
Reuue du morıde musulman,
sy. 1-66, Paris 1906-26.
Sezgin, GAS
Rocznlk Orientalistyczny,
Krakow / Warszawa 1914 -
Mathematiker
H. Suter. Die Mathematiker und
Astronomen der
Amber und Ihre \Verke,
Leipzig 1900; New York 1972.
Tabaköt
Sübkî,
Tâceddin Abdüîvehhâb b. AB es-Sübkî.
Tabakâtü 'ş-Şâfi'iyyeti 'l-kübrâ,
I-VI, Kahire 1323-24
Beyrut, ts. (Dârü'l-ma'rife).
S ü b k î , Tabaköt
(Tanâhî)
Tâceddin Abdüîvehhâb
b. AB es-Sübkî.
Tabakâtü 'ş-Şâfî'lyyeü'l-kübrâ
(nşr. Mahmûd M. et-"fönâhî Abdüifettâh M. el-Hulv). )-X,
Kahire 1383-96/1964-76.
Süheylî.
er-Ravzü'l-ünüf
Abdurrahman b. Abdullah
es-SüheyG. er-Ravtü'l-ünüf
fî şerhi's-Sîretl'n-nebeuiyye
li'bn Hişâm (nşr.
Abdurrahman el-VekîI), I-Vll,
Kahire 1387-90/1967-70.
Sühreverdî,
Avârif
Sühreverdî. Avârifü'l-maârif:
Tasavvufun Esastan
(trc Hasan Kamil Yılmaz İrfan Gündüz). İstanbul 1989.
Sülemî,
Tabaköt
Muhammed b. Hüseyin
es-Süiemî. Tabakâtü'ş-şûfiyye
(nşr. Nûreddin Şeribe).
Kahire 1372/1953, 1389/1969.
Hûsnü'l-muhâdara
Süyûtî,
Celâieddin es-Süyûtî.
Hüsnü 'l-muhâçlara
fi (afrbâri) Mışr ve'l-Kâhire
{nşr. M. Ebö'J-FazI). Mİ,
Kahire 1387/1967.
SüyÛtâ, el-İtÇün
{Ebü'l-Fazi)
Celâieddin es-Süyûtî.
el-ltkân /î 'uİüml'l-Kur'ân
(nşr. Muhammed Ebü'1-Fazl), I-IV,
Kahire 1387/1967, 1405/1985.
•
Muhammed b. İdris eş-Şâfü,
Osmânî
Mehmed Süreyya. Siclll-l Osmânî,
I-IV, İstanbul 1308-16-».
el-Ûm, I-VII, Bulak 1321-26.
Şa'rânî,
et-Tabaköt
Abdüîvehhâb b. Ahmed eş-Şa'rânî,
et-Taba&tü'l-kübrâ, İ-II,
Kahire 1373/1954.
Heppenheim-Bergstrasse 1971.
Silâhdar,
Nusretnâme
Silâhdar Fındıklı Mehmed Ağa.
Nusretnâme
(haz. İsmet Parmaksızoğiu), I-Iii,
İstanbul 1966-69.
S â k ı b Dede,
Sefine,
Mustafa Saktb Dede,
Sefine-i Nefîse-l Mevlevlyân, 1-111,
Kahire 1283.
Silâhdar,
Sa'Iebî,
^Arcfisü'l-mecâlis
Ebû İshak Ahmed
b. Muhammed es-Sa'iebî.
'Arâfisü 'l-mecâlis: Kışaşü'l-enbİyâ 1,
Kahire 1301.
el-Um
Şâfiî,
Sıbt IbnûT-Cevzî.
Mir'âtü'z-zamân fi târihl'l-a'yân,
Haydarâbâd 1371/1951.
Sahnûn,
el-Müdevvene
AbdOsselâm b. Saîd et-Tenûhî.
el-Mûdeuvenetü'l-kübrâ, I-Vl,
Kahire 1324.
Târih
SBâhdar Fındıklı Mehmed Ağa.
Târih (nşr. Ahmed Refik). MI.
İstanbul 1928.
SM
Sırât-ı Müstakim, İstanbul 1908-12.
Solakzâde,
Târih
Solakzâde Mehmed Hemdemî.
Târih, İstanbul 1297.
Sâlihiyye,
Spuler, İran
el-Mıfcemü'ş-şâmil
M. îsâ SâBhiyye, el-Mu'cemü'ş-şâmil
B. Spuier. Iran Moğolları:
Siyâset, İdare ve Kültür-llhanlılar Devri
1220-1350 (trc Cemal Köprülü),
Ankara 1957.
U'l-tûrâslVArablyyl'l-matbû'.
Î-V, Kahire 1992-95.
S u t e r , Die
Mir'âtü'z-zdmân
Sicill-i
el-VĞfî
SelâhadcDn HaîD b. Aybeg es-Safedî.
Kitâbü'l-Vâp bi'l-uefeyât
(nşr. H. Ritter v.dğr.). K
Wiesbaden 1381/1962.
Stvdia Islamica, Paris 1953 -
S ı b t İbnü'l-Cevzî,
Runclman,
Haçlı
Seferleri
Tarihi
S. Rundman. Haçlı Seferleri Tarihli
{trc Fikret Işıltan). I-IIİ,
Ankara 1986-87.
Safedî,
(Ar.)
Fuat Sezgin.
Târîhu't-türâşi VArabi
(trc Mahmûd Fehmî Hicâzî v.dğr.),
İ-VIII, Riyad 1402-1408/1982-88.
RO
S T AD
SU
Ankara.
Râvendî,
Râhatü'ş-şudûr
Muhammed b. AB er-Râvendî.
Râhatü 'ş-şudûr ue âyetü 's-sürûr
(trc Muhammed İkbâl),
London 1921.
İstanbul 1911-25, 1948-65.
Moğolları
Şehristânî. el-Milel
(Kîlânî)
Muhammed b. Abdûikerim
eş-Şehristânî. el-Milel ve'n-nihal
{nşr. M. Seyyid Kîlânî), I-II,
Kahire 1381/1961.
Şem'dânîzâde,
Müri't-tevârîh
(Aktepe)
Şem'dânîzâde Fındıktık
Süleyman Efendi TarihiMüri't-tevârîh
(nşr. Münir Aktepe). I-Iiî,
İstanbul 1976-81.
Şeşen,
mahtûtâ
Fihrisü
ti't-tıbbi'l-İslâmî
Ramazan Şeşen v.dğr..
Fihrisü mahtûtâtt't-Ubbl'l-lslâmî
fî mektebâü Türkiyâ:
Türkiye Kütüphaneleri
Islâml Tıp Yazmalan
(Arapça, Türkçe
ve Farsça Katalogu)
(ed. Ekmeleddin Ihsanoğlu),
İstanbul 1984.
el-Bedrü't-tâW
Fethu'l-kadîr
Şevkânî,
Muhammed b. Ali eş-Şevkânî.
Fethu'l-kadîn el-câmi' beyne
fenneyi'r-rivâue ve'd-dlrâye
min 'ilmi't-tefsir, I-V,
Kahire 1383/1964.
Şevkânî.
Neylül-evtâr
Muhammed b. M eş-Şevkânî,
Ney lü 'l-evtâr şerh u Münteka'l-ahbâr
min ehâdişi seyyldi'l-ahyâr,
I-VIII, kahire 1391/1971.
Şeyhî,
Veköyiu'l-fuzalâ
Şeyhî Mehmed Efendi.
Vekâyiu'l-fuzalâ
(nşr. Abdülkadir özcan), 1Iİ-IV,
İstanbul 1989.
Şikârî,
Karamanoğulları
Şikârî Ahmed.
Karamanoğullan Tarihi
(haz. Mesut Koman).
Konya 1946.
Tarihi
Tâcü'l-arûs
TAB
Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Tarih Araştırmaları Dergisi,
Ankara 1963Tahâvî,
,
Şerhu
Me câni'l-âşâr
Ebû Ca'fer Ahmed b. Muhammed.
Şerhu Mefâni'l-âşâr
{nşr. M. Seyyid Câdelhak M. Zührî en-Neccâr). I-IV,
Kahire 1387/1968.
et-Ta crîfât
Seyyid Şerif ei-Cûrcânî.
Kitâbü 't-Ta'rifât,
İstanbul 1327;
Beyrut 1403/1983.
Taşköprİzâde.
Miftâhu's-sa câ
Taşköprizâde.
el-Mühezzeb
Ebû İshak İbrâhim eş-Şîrâzî,
el-Mühe&eb fî fıkhi'l-lmâm eş-Şâ/Ft,
I-ll, Kahire 1379/1959.
Şîrâzî,
Şîrâzî,
Tabakötü'l-fukahâ 3
Ebû ishak İbrâhim eş-Şîrâzî.
Tabakâtü 'l-fukah£
(nşr. İhsan Abbas).
Beyru^l401/1981.
Muğni'l-muhtâc
Şirbînî,
Şemseddin Muhammed
b. Ahmed eş-Şlrbtnî.
Muğni'l-muhtâc ilâ ma'rifeti
mtfârii elfâzi'l-Minhâc,
I-IV, Kahire 1377/1958
Dımaşk, ts. (Dârü'İ-fikr).
de
Taşköprizâde
İsâmüddin Ahmed Efendi.
Miftâhu's-sa'âde
ve mişbâhu's-slyâde
(nşr. Abdüîvehhâb Ebü'n-NûrKâmil Kâmil Bekrî), Mil,
Kahire 1968.
eş-ŞeköHk
Taşköprİzâde
İsâmüddin Ahmed Efendi.
eş-ŞeJ0iku 'n-nu'mâniye
fî 'ulemi?i'd-devletl'l-'Oşmânİye
(nşr. Ahmed Subhi Furat).
İstanbul 1405/1985.
TCTA
Tanzimat'tan Cumhuriyet'e
Türkiye Ansiklopedisi
(haz. İletişim Yayınlan), l-VI,
İstanbul 1985.
TD
istanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi,
İstanbul 1949TDA
Türk Dünyası Araştırmalan,
İstanbul 1979-
ŞM
Şarkiyat Mecmuası,
Ankara - İstanbul 1956 -.
TDEA
TA
Türk Dili ve Edebiyaü
Ansiklopedisi,
İstanbul 1 9 7 6 -
Türk Ansiklopedisi, i-XXXI!I.
Ankara 1943-86.
Taberî,
Câmfu'l-beyân
Muhammed b. Cerîr et-Taberî.
Câmfu'l-beyân
'an tevili âyi'l-Kur'ân,
İ-XXX, Kahire 1321
Beyrut 1405/1984.
Taberî,
CâmFu'l-beyân
(Bulak)
Muhammed b. Cerîr et-T&berî.
Câmi'u'l-beyân
'an tevili âyi'l-Kur'ân, I-XXX,
Bulak 1323-29
Beyrut 1406-1407/1986-87.
TDEAD
Ege Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı Araştırmalan Dergisi,
İzmir 1982 TDED
istanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyaü Dergisi,
İstanbul 1946 TDEK
Türk Dünyası El Kitabı,
Ankara 1976.
TDl.
Taberî,
CâmFu'l-beyân
(Şâkir)
Muhammed b. Cerîr et-TSberî.
Câmfu'l-beyân
'an te'viU âyi'l-Kur'ân
(nşr. Mahmûd M. Şâkir —
Ahmed M. Şâkir). I-XV1,
Kahire 1955.1969.
Taberî, Târîh
(de Goefe)
Muhammed b. Cerîr et-Tâberî,
Târih u 'r-rusül ve 'l-mülük
(nşr. M. I. de Goe[e). I-XV,
Leiden 1879-1901, 1964-65.
Taberî, Târîh
(Ebû'l-Fazi)
Muhammed b. Cerîr et-Taberî,
Târihu'r-rusül ve'l-mülûk
(nşr. Muhammed Ebü'l-Fazi),
I-X1, Kahire 1960-70
Beyrut, ts.
(Dâru Süveydân).
Türk Dili. Ankara 1951 Tecrid
Tercemesi
Ahmed ez-Zebîdî.
Sahîh-i Buhâri Muhtasan
Tecrid-i Sarih Tercemesi
ve Şerhi, Mil (trc Ahmed Naim);
IV-XI1 (trc Kâmil Miras),
Ankara 1970.
TED
istanbul Ûniuersitesl
Edebiyat Fakültesi
Tarih Enstitüsü Dergisi,
İstanbul 1 9 7 0 Tehânevî,
Keşşaf
Muhammed A'lâ b. AB et-Tehânevî.
Keşşâfü ıştılâhâü'l-fünûn, I-II,
KaSküta 1862
İstanbul 1404/1984.
Tehânevî, Keşşaf
(Dahrûc)
Muhammed ATâ b. AB et-Ttehânevî.
Mevsa'atü Keşşâfl ıştılâhâtl'l-fünün
(nşr. Ali Dahrûc - Abdullah Hâildi). I-U,
Beyrut 1996.
TTK
Uzunçarşılı,
Belgeler
TTK
Türk Tarih Kurumu Belleten.
Ankara 1937 -
Türk Etnografya Dergisi.
Ankara 1956 -
TTK
TFA
Tüıâşü'l-lnsânlyye, l-K,
Kahire 1971.
Tuiing (Türkiye Turing ve
Otomobil Kurumu} Belleteni,
İstanbul 1930-
TÎD
TÜBA
Ege Ûnluersitesi
Edebiyat Fakültesi
Tarih incelemeleri Dergisi,
izmir 1983-
Türklük Bilgisi Araştırmalan /
Joıımal ofTurklsh Studles,
Harvard 1977 -
TK
Türk Kültürü, Ankara 1962 -
Yâkût,
Belleteni
Târih
Târih, I-n, İstanbul 1219.
Tarih Vesikalan,
İstanbul 1941-61.
Vâsıf, Târih
(llgûrel)
Ahmed Vâsıf Efendi.
Mehâsinü'lâsâr
ve hakâlku'l-ahbâr
(nşr. Möcteba ligürei).
İstanbul 1978.
Yâkût,
TY
Tapu-Kadastro Genel Müdürlüğü
Kuyûd-ı Kadime Arşivi,
Tahrir Defterleri, Ankara.
Türk Yurdu, istanbul 1911 -
TKA
VJE
Türk Kültürü Araştırmalan,
Ankara 1964-
The Uniuersal
Jeuılsh Encyclopedla,
New York 1948.
Uzunçarşılı,
Anadolu
Beylikleri
Ismaü Hakkı Uzun çarşılı.
Anadolu Beylikleri
veAkkoyımlu,
Karakoyunlu Devletleri,
Ankara 1937, 1969, 1984.
Zehebî,
Târifyu'l-İslâm:
Mu'cemü'l-bûldân
Zshebî,
Tczkiretü'l-huffâz
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî.
Tezklrelü'l-huffaz, I-IV,
Haydarâbâd 1375-77/1955-58.
Mıfcemü'l-üâebâ 3
Zemahşerî,
el-Keşşâf{
Beyrut)
Mahmûd b. Ömer ez-Zemahşeri,
el-Keşşâf'an hak^lkt
ğauâmiii't-tenzll ve'uyünl'l-ekâvil
ftvücahl't-üfvll. I-IV,
Beyrut 1366/1947
(Zeytinde:
Yâkırt b. Abdullah el-Hamevî.
Mıfcemü'l-üdebâ
lışâdü'l-erib
(nşr. Ahmed Fertd Rifâi). I-XX
Kahire 1355-57/1936-38 ->
Beyrut, ts.
(Dâm Ihyâl't-tOrâsi'I-Arabî).
VD
TM
btanbul Ûnluersitesi
Edebiyat Fakültesi
Türkiyat Mecmuası,
İstanbul 1925TMD
Türk Musikisi Dergisi.
istanbul 1947-54.
Vakıflar Dergisi,
İstanbul / Ankara 1938 Vekî',
Tarih-/ Osmânt
Encümeni Mecmuası,
İstanbul 1910-23.
ZAL
Kapukulu
M. SâdıkVicdânî,
Tomar* Ttınık-ı Aliyye'den
Halvetlyye Silsilenamesi,
istanbul 1338-41.
Ocakları
Uzunçarşılı,
Tıırkish Studles Assodatlon
Bloomington, Indiana.
Bullelin,
TT
Ismaü Hakkı Uzunçarşılı.
Osmanlı Devleti Teşkilâtına Medhal
Ankara 1941.
Uzunçarşılı,
Merkez-Bahriye
TTEM
Türk Tarih Encümeni Mecmuası,
İstanbul 1924-32.
ZDMG
Zeltschrift der Deutschen
Morgenlândischen Cesellschaft,
Leipzig / Wiesbaden 1847 -
WZKM
Medhal
Mir'âtû'l-cenân
TRANSKRİPSİYON
d
t
J >
b
9
z
â
i
*
Z
Zehebî,
Aflâmü'n-nübelü?
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî.
Slyeru a'lâml'n-nübelâ' (nşr.
Şuayb el-Amaüt v.dğr.), lOOffll,
Beyrut 1401-1405/ 1981-85.
Wiener Zeltschrift lür dle
Kunde des Morgenlandes,
Wien 1887-
C
J s
h
z
t
&
Zemahşerî,
el-Keşşâf
(Kahire)
Mahmûd b. Ömer ez-Zemahşeri.
el-Keşşâf'an hakflkı
ğauâmlil't-tenzll ve
'uyünl'l-ekâvil
lî vücûhl't-t£?vil, l-IV,
Kahire 1387/1968
Beyrut, ts.
(Dârü'l-ma'rife).
Zinkelsen,
Geschichte
J. W. Zinkelsen.
Geschichte des Osmanischen
Relches in Eumpa, l-VU,
Hamburg 1840-63.
Zlriklî,
el-A clâm
Hayreddin ez-Zirik!!.
el-A'lâm:
Kâmûsû terâcim, I X ,
Kahire 1373-78/1954-59.
Zehebî,
Ma'rifetü'l-kurrâ'
(Altıkulaçl
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî.
Ma'rifetü'l-kurrâ'rl-klbâr
'ale't-labajçât ve'l-a'şâr
(nşr. Tbyyar Aitıkulaç), l-IV,
İstanbul 1416/1995.
Abdullah b. Es'ad el-Yâfü.
Mir'âtû'l-cenân ve 'Ibretü'l-yakzân
P ma'rifetl mâ yu'teberu
mln havâdlşl'z-zamân. I-IV,
Haydarâbâd 1334-39 ->
Beyrut 1390/1970.
ismail Hakkı üzunçarşıiı.
Osmanlı Devletinin
Merkez ve Bahriye Teşkilâtı,
Ankara 1948.
Manuel
E. de Zambaur, Manuel de gineologle
el de chronologie pour
l'Histolre de l'lslam,
Hannover 1972.
Dle Welt des Islams,
Beriin-Lelden 1913-
Yâfiî,
Tarih ve Toplum,
İstanbul 1984 -
Zambaur,
m
Ismaü Hakkı Uzunçarşılı.
Osmanlı Devlell Teşkilâtından
Kapukulu Ocakları, 1-8,
Ankara 1943.
TSAB
Zeltschrift für ambische Llngulstlk,
dViesbaden 1978-
el-Mu ceem
A. J. V/ensinck v.dğr..
el-Mlfcemü'l-müfehres
U-elfâzl'l-hadlşi'n-nebevi, I-VU,
leiden 1936-69,
VU1: fehâris
(haz. W. Raven -1.1. Wltkam),
Leiden 1988.
Uzuıı çarşılı.
Tomar-Balvetiyye
Ahbâr&'l-kudât
VVenslnck,
Uzun çarşılı.
İlmiye
Teşkilâtı
Ismaü Hakkı Uzun çarşılı.
Osmanlı Devletl'nin
ilmiye Teşkilâtı,
Ankara 1965.
TOEM
1- Ahmed Münîr el-lskenderî.
el-fnşâf,
2- İbn Hacer. el-Kâfi'ŞŞâf,
3- Muhammed el-Meızûki, Haşiye,
4- Muhammed el-Meızûkî.
Müşâhlda'l-lnşâf).
Zâklr Ş ü k r ü ,
Mecmûa-i
Tekâyâ
(Tayşf)
Zâkir Şûkri Efendi. Dle Istanbuler
Deruılsch-Konvente und Ihre
Schelche: Mecmua-I Tekâyâ
(nşr. M. Serhan Tbyşi - K. Krelser),
Freiburg 1980.
Muhammed b. Halef el-Vekr.
Afrbâril'i-fcudât, 1-I1I.
Beyrut, ts.
(Âiemü'l-kütob).
- ...
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî.
Târlhu'l-lslâm:
es-Slrelü'n-nebevlyye;
a. e..- el-Meğâzî; a . e :
'Ahdü 'Uiulefft'r-râştdln:
a.e.: sene:., (nşr.
Ömer Abdüsselâm Tedmürî Beşşâr Avvâd Ma'rûf v.dğr.).
Beyrut 1407/1987-
Yâkût,
Mu ccemü'l-büldân
(CDndî)
Yâkût b. Abdullah el-Hamevî.
Mıfcemü 'l-büldân
(nşr. Ferıd AbdOlaüz ei-COndi), I-VD.
Beyrut 1410/1990.
Ahmed Vâsıf Efendi.
TV
TK, TD
Târih
Yâkût b. Abdullah el-Hamevî.
Mıfcemü 'l-büldân, I-V,
Beyrut 1957.
Vâkıdî,
el-Meğâzi
Muhammed b. Ömer el-VSkldi,
Kltâbü'l-Meğâzi
(nşr. M. lones). I-U,
London 1965-66
Beyrut 1404/19B4.
Vâsıf,
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî,
Mlzânü't-ftldâl fi nakdl'r-ricâl
(nşr. Ail M. el-Blcâvî). I-IV,
Kahire 1382/1963.
Ahmed b. Ishak b. Cafer.
Târihu'l-Ya'kübl
(nşr. M. Th. Houtsma}. 1-11,
Leiden 1883 ->
Beyrut, ts. (Dâm Sâdır).
İsmail Hakkı Uzunçarşılı.
Osmanlı Devletl'nin
Saray Teşkilâtı,
Ankara 1945.
Türk Tarih Kongresi,
Kongreye Sunulan Bildiriler,
Ankara.
TTOK
Tİ
Ya'kûbî,
l l z u n çarşılı,
Saray
Teşkilâtı
Bildiriler
Zehebî,
Mizânü'l-iHidâl
Yahyâ b . M a î n ,
et-Târîh
Yahyâ b. Main. et-Târih
(nşr. Ahmed M. Nûr Seyf), 1-1V,
Mekke 1399/1979.
Tarihi
İsmail Hakkı Uzunçarşılı,
Osmanlı Tarihi, I-IV,
Ankara 1947-59.
Belleten
TEuB
Türk Folklor Araştırmaları. I-XIX,
İstanbul 1949-80.
Osmanlı
Türk Tarih Kurumu Belgeler,
Ankara 1964 -
Zlriklî,
el-AHâm
(Fethullah)
Hayreddin ez-Ziıiklî.
el-A'lâm: Kâmüsü teıâdm
(nşc Zöheyr Fethullah). I-VBI,
Beyrut 1984.
İŞARETLERİ
k
c
J
e
n
3
*
ş
-
Û»
İnceltme
uzatma
İşareti
Ş
o*
kaim seslerde
- uzatma
işareti
43. CİLTTE MADDESİ BULUNAN YAZARLAR
ADIGÜZEL, CUMHUR ERSİN
AVCI, CASİM, Doç.Dr.
BİLGİN, O R H A N , Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL ÜNIVERSITESI
ISTANBUL 29 MAYıS ÜNIVERSITESI
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
EDEBIYAT FAKÜLTESI
EDEBIYAT FAKÜLTESI
AĞARI, MURAT, Doç.Dr.
AVCI, MERAL, Prof.Dr.
BOSTAN, İDRİS, Prof.Dr.
G A Z İ A N T E P ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL ÜNIVERSITESI
ISTANBUL ÜNIVERSITESI
FEN-EDEBÎYAT FAKÜLTESİ
EDEBIYAT FAKÜLTESI
EDEBIYAT FAKÜLTESI
AĞIRMAN, CEMAL, Prof.Dr.
C U M H U R İ Y E T ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
AHATLI, ERDİNÇ, Doç.Dr.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
AKÇIL, N. ÇİÇEK (M.A.)
ARAŞTI RMACI-YAZAR
AYAZ, FATİH YAHYA, Doç.Dr.
BOYNUKALIN, ERTUĞRUL, Doç.Dr.
Ç U K U R O V A ÜNIVERSITESI
M A R M A R A ÜNIVERSITESI
ILÂHIYAT FAKÜLTESI
ILÂHIYAT FAKÜLTESI
AYBAKAN, BİLAL, Prof.Dr.
BULUT, ALİ, Doç.Dr.
M A R M A R A ÜNIVERSITESI
M A R M A R A ÜNIVERSITESI
ILÂHIYAT FAKÜLTESI
ILÂHIYAT FAKÜLTESI
AYÇAN, İRFAN, Prof.Dr.
CAMCI, SELÇUK
M I L L Î EĞİTİM BAKANLIĞI
A R A Ş T ı RMACı-YAZAR
DIN Ö Ğ R E T I M I G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
ISTANBUL
EDİRNE
AKPINAR, TURGUT, Dr.
ARAŞT1RMAC1-YAZAR
AYDIN, FUAT, Prof.Dr.
CAN, SELMAN, Y.Doç.Dr.
SAKARYA ÜNIVERSITESI
ATATÜRK ÜNIVERSITESI
ILÂHIYAT FAKÜLTESI
G Ü Z E L SANATLAR FAKÜLTESI
İSTANBUL
AKPINAR, YAVUZ, Prof.Dr.
E G E ÜNİVERSİTESİ
AYDIN, MAHMUT, Prof.Dr.
CANATAR, MEHMET, Prof.Dr.
O N D O K U Z MAYıS ÜNIVERSITESI
ISTANBUL ÜNIVERSITESI
ILÂHIYAT FAKÜLTESI
EDEBIYAT FAKÜLTESI
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BÂCÛ, MUSTAFA SÂLİH, Prof.Dr.
AKTAŞ, ŞERİF, Prof.Dr.
CEBECİ, İSMAİL, Dr.
E M Î R A B D Ü L K A D I R ÜNIVERSITESI
M A R M A R A ÜNIVERSITESI
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
İ S L Â M ! İ L I M L E R FAKÜLTESI
ILÂHIYAT FAKÜLTESI
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KOSTANTÎNE/CEZAYIR
CERAN, İSMAİL, Y.Doç.Dr.
ALBAYRAK, NURETTİN
BAKKALOĞLU, ABDÜSSAMET, Y.Doç.Dr.
İSTANBUL 29 MAYİS ÜNİVERSİTESİ
YALOVA ÜNIVERSITESI
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ILÂHIYAT FAKÜLTESI
IZZET BAYSAL ÜNIVERSITESI
ILÂHIYAT FAKÜLTESI
C E R R A H O Ğ L U , İSMAİL, Prof.Dr.
ALICI, MEHMET, Dr.
BARDAKOĞLU, ALİ, Prof.Dr.
A N K A R A ÜNIVERSITESI
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
M A R M A R A ÜNIVERSITESI
ILÂHIYAT FAKÜLTESI
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
ILAHIYAT FAKÜLTESI
(EMEKLI)
ALTAN, EBRU, Doç.Dr.
BAŞ, DERYA, Dr.
CEYHAN, SEMİH, Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ARAŞT1RMACı-YAZAR
TÜRKIYE DIYANET VAKFı
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ISTANBUL
I S L Â M ARAŞTIRMALARI M E R K E Z I
ALTIKULAÇ, TAYYAR, Dr.
İSTANBUL 29 MAYİS ÜNİVERSİTESİ
APAYDIN, H. YUNUS, Prof.Dr.
E R C İ Y E S ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
ARI, ABDÜSSELAM, Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ARI, MEHMET SALİH, Doç.Dr.
Y Ü Z Ü N C Ü YIL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ARI KAN, ZEKİ, Prof.Dr.
BAŞAR, FAHAMETTİN, Prof.Dr.
ÇAĞRICI, MUSTAFA, Prof.Dr.
ISTANBUL ÜNIVERSITESI
M A R M A R A ÜNIVERSITESI
EDEBIYAT FAKÜLTESI
ILAHIYAT FAKÜLTESI
BAŞOĞLU, TUNCAY, Doç.Dr.
ÇAVUŞOĞLU, ALİ HAKAN, Dr.
TÜRKIYE DIYANET VAKFI
T Ü R K I Y E DIYANET VAKFI
ISLÂM A R A Ş T ı R M A L A R ı M E R K E Z I
I S L Â M ARAŞTıRMALARı M E R K E Z I
BATUR, ATİLLA, Y.Doç.Dr.
ÇELEBİ, İLYAS, Prof.Dr.
D U M L U P ı N A R ÜNIVERSITESI
M A R M A R A ÜNIVERSITESI
FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESI
ILÂHIYAT FAKÜLTESI
BEDİR, MURTEZA, Prof.Dr.
ÇINAR, MAHMUT, Y.Doç.Dr.
ISTANBUL ÜNIVERSITESI
G A Z I A N T E P ÜNIVERSITESI
ILÂHIYAT FAKÜLTESI
ILÂHIYAT FAKÜLTESI
BEYDİLLİ, KEMAL, Prof.Dr.
ÇİÇEK, M. HALİL, Prof.Dr.
E G E ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL 29 MAYıS ÜNIVERSITESI
B I N G Ö L ÜNIVERSITESI
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
EDEBIYAT FAKÜLTESI
ILÂHIYAT FAKÜLTESI
ARTAN, TÜLAY, Doç.Dr.
BİLECİK, GÜLBERK, Y.Doç.Dr.
ÇİFT, SALİH, Doç.Dr.
S A B A N C I ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL ÜNIVERSITESI
U L U D A Ğ ÜNIVERSITESI
SANAT ve S O S Y A L B İ L İ M L E R FAKÜLTESİ
EDEBIYAT FAKÜLTESI
ILÂHIYAT FAKÜLTESI
ARUÇİ, MUHAMMET, Doç.Dr.
BİLGE, MUSTAFA L„ Prof.Dr.
Ç O B A N O Ğ L U , AHMET VEFA, Y.Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
FATIH ÜNIVERSITESI
ISTANBUL ÜNIVERSITESI
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESI
EDEBIYAT FAKÜLTESI
ATÇEKEN, İSMAİL HAKKI, Prof.Dr.
NECMETTİN
E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
BİLGİN, BÜLENT, Dr.
DAŞCIOĞLU, YILMAZ, Doç.Dr.
ARAŞTıRMACı-YAZAR
S A K A R Y A ÜNIVERSITESI
ISTANBUL
FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESI
DEMİR, OSMAN, Y.Doç.Dr.
KARA, İSMAİL, Prof.Dr.
GEDİKLİ, FETHİ, Prof.Dr.
ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
DEMİRAYAK, KENAN, Prof.Dr.
GENÇ, MEHMET, Dr.
KARA, MUSTAFA, Prof.Dr.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
DEMİRCİ, KÜRŞAT, Doç.Dr.
GÖRGÜN, HİLAL, Dr.
KARAHAN, ABDULLAH, Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
DEMİRLİ, EKREM, Doç.Dr.
GÖRGÜN, TAHSİN, Prof.Dr.
KARAKAYA, EBRU, (M.A.)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMACI-YAZAR
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İSTANBUL
DEMİRSOY, SONER
GÜÇ, AHMET, Prof.Dr.
KARATEPE, TUBA ÇAVDAR, Doç.Dr.
ARAŞTIRMACI-YAZAR
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
DENKNALBANT, AYŞE, Dr.
GÜLDÖŞÜREN, ARZU
KAVAS, AHMET, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÇAD BÜYÜKELÇİSİ
DERMAN, M. UĞUR, Prof.h.c.
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
DORU, MEHMET NESİM, Y.Doç.Dr
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
DÖNMEZ, EMİNE NAZA, Y.Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
DURMUŞ, İSMAİL, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
DURUSOY, ALİ, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
DÜZDAĞ, M. ERTUĞRUL
ARAŞTIRMACI-YAZAR
İSTANBUL
EFENDİOĞLU, MEHMET, Y.Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
EISL, GISELA PROCHAZKA, Prof.Dr.
İNSTITUT für OR1ENTALISTIK der UNIVERSITAT
VİYANA/AVUSTURYA
GÜLER, İSMAİL, Doç.Dr.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
GÜLER, ZEKERİYA, Prof.Dr.
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
GÜRKAN, SALİME LEYLA, Doç.Dr.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
KAYA, MAHMUT, Prof.Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
HACAK, HASAN, Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
g
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
KAYAPINAR, AYŞE, Doç.Dr.
İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
HACISALİHOĞLU, MEHMET, Doç.Dr.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADÎ ve İDARÎ BİLİMLER FAKÜLTESİ
HARMAN, ÖMER FARUK, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KENANOĞLU, M. MACİT, Prof.Dr.
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
KİEL, HEDDA REİNDL, Dr.
ARAŞTIRMACI-YAZAR
HUYUGÜZEL, ÖMER FARUK, Prof.Dr.
EGE ÜNİVERSİTESİ
BONN/ALMANYA
KIEL, MACHIEL, Prof.Dr.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ARKEOLOG-SANAT TARİHÇİSİ
İNALCIK, HALİL, Prof.Dr.
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADÎ. İDARÎ ve SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
BONN/ALMANYA
KILIÇ, ORHAN, Prof.Dr.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İNSANÎ ve SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
İPŞİRLİ, MEHMET, Prof.Dr.
FATİH ÜNİVERSİTESİ
KILIÇ, ÜNAL, Doç.Dr.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
İSHAKOĞLU, ÖMER, Y.Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
KIRLANGIÇ, HİCABİ, Doç.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ERGİN, ALİ ŞAKİR, Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ERDEM, SAMİ, Y.Doç.Dr.
KAYA, M. CÜNEYT, Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
(EMEKLİ)
EMECEN, FERİDUN, Prof.Dr.
KAYA, BAYRAM ALİ, Doç.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
KAHRAMAN, ÂLİM, Y.Doç.Dr.
KİZİL, FATMA, Y.Doç.Dr.
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
FATİH SULTAN MEHMET
(EMEKLİ)
VAKIF ÜNİVERSİTESİ
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ERUZ, A. FULYA, Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KALFAZADE, SELDA, Dr.
ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ERÜNSAL, İSMAİL E., Prof.Dr.
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KALLEK, CENGİZ, Prof.Dr.
ORDU ÜNİVERSİTESİ
İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KOÇ, YUNUS, Doç.Dr.
KAMALOV, İLYAS, Dr.
ULUSLARARASI İSLÂM ve
ARAŞTIRMACI-YAZAR
DİN BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ANKARA
FAZLIOĞLU, ŞÜKRAN, Y.Doç.Dr.
KİRMAN, AYDIN, Y.Doç.Dr.
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
FAYDA, MUSTAFA, Prof.Dr.
29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
KIZILKAYA, NECMETTİN, Dr.
ARAŞTIRMACI-YAZAR
•
KANAR, MEHMET, Prof.Dr.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KONTBAY, HACER
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
KOYUNCU, MEVLÜT, Doç.Dr.
ÖZCAN, NURİ, Y.Doç.Dr.
ŞAHİN, KÂMİL,
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ •
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMACI-YAZAR
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ANKARA
ÖZCAN, TAHSİN, Prof.Dr.
KURT, HALİL, Y.Doç.Dr.
ŞENEL, CAHİD, Y.Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ÖZEN, ŞÜKRÜ, Prof.Dr.
KURTULUŞ, RIZA, Dr.
TANMAN, M. BAHA, Prof.Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ÖZERVARLI, M. SAİT, Prof.Dr.
KUT, TURGUT
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
YİLDİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KÜÇÜKAŞCİ, MUSTAFA SABRİ, Doç.Dr.
ÖZGÜDENLİ, OSMAN GAZİ, Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
ÖZKAN, HALİT, Y.Doç.Dr.
MAXJM, MIHAI, Prof.Dr.
BUCHAREST & VENİCE UNIVERSİT1ES
CENTER for OTTOMAN TURKISH STUDİES
BÜKREŞ /ROMANYA
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TAŞĞIN, AHMET, Prof.Dr.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
BEŞERÎ BİLİMLER FAKÜLTESİ
TATCI, MUSTAFA, Y.Doç.Dr.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
TEKİNEŞ, AYHAN, Prof.Dr.
FATİH ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
DEVLET KONSERVATUVAR1
ARAŞTIRMACI-YAZAR
(MERHUM)
MAKEDONYA
MERÇİL, ERDOĞAN, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ÖZTÜRK, NECDET, Prof.Dr.
TINAZ, NURİ, Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TİRYAKİ, YAVUZ (M.A.)
ARAŞTIRMACI-YAZAR
(EMEKLİ)
ÖZVAR, EROL, Doç.Dr.
MERTOĞLU, MEHMET SUAT, Doç.Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
en-NA'SÂN, MUHAMMED HİŞÂM, Prof.Dr.
CÂMİATÜ'l-HALEB KISMÜ TÂRİHİ'İ-ULÜM
ve'l-MAHTÛTÂT ve'i-ÂSÂR
HALEP/SURİYE
İSTANBUL
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADÎ ve İDARÎ BİLİMLER FAKÜLTESİ
TOMAR, CENGİZ, Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
PAPP, SANDOR, Dr.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMACI-YAZAR
MACARİSTAN
TOPALOĞLU, BEKİR, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
PEDANI, MARIA PIA, Dr.
DEPT of HISTERİCOL STÜDIES
NEVŞÂHÎ, ÂRİF, Prof.Dr.
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
UNIVERSİTY CA' FOSCARI of VENİCE
VENEZİA/ İTALYA
ARAŞTIRMACI-YAZAR
TOSUN, NECDET, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İSLÂMÂBÂD / PAKİSTAN
RIHTIM, MEHMET, Doç.Dr.
ODABAŞI, FATMA, Y.Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
KAFKAS ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
BAKÜ/AZERBAYCAN
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
TUNCEL, METİN, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ORMAN, TÜLAY SEZGİN (M.A.)
ARAŞTIRMACI-YAZAR
SALMAN, HÜSEYİN, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
TURABİ, AHMET HAKKI, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL
S ARI KAVAK, KÂZIM, Prof.Dr.
ÖNAL, GÜRAY
ARAŞTIRMACI-YAZAR
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
İSLÂMÎ İLİMLER FAKÜLTESİ
ÖZKAN, İSMAİL HAKKI
MEHD1U, FETI, Dr.
TAŞAĞIL, AHMET, Prof.Dr.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
-
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İSTANBUL
ÖNKAL, AHMET, Prof.Dr.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
SERİN, MUHİTTİN, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
es-SİBÂÎ, SİBÂÎ MUHAMMED, Prof.Dr.
ÖRENÇ, ALİ FUAT, Y.Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
TÜRK DÜNYASI ARAŞTİRMALARİ MERKEZİ
KAHİRE/MİSİR
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SİNANOĞLU, MUSTAFA, Prof.Dr.
ÖZAFŞAR, MEHMET EMİN, Prof.Dr.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
UÇMAN, ABDULLAH, Prof.Dr.
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ULUDAĞ, SÜLEYMAN, Prof.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ!
UNAT, YAVUZ, Prof.Dr.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ANKARA
SÜMER, FARUK, Prof.Dr.
ÖZALP, ÖMER HAKAN
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
UZUN, MUSTAFA, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMACI-YAZAR
DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
İSTANBUL
(MERHUM)
ÜLKER, MUAMMER
ARAŞTIRMACI-YAZAR
İSTANBUL
ÖZAYDIN, ABDÜLKERİM, Prof.Dr.
ŞAHİN, HAŞİM, Y.Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ÜLKER, MUSTAFA BİROL
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
ÖZCAN, ABDÜLKADİR, Prof.Dr.
ŞAHİN, İLHAN, Prof.Dr.
ÜSTÜN, İSMAİL SAFA, Prof.Dr.
FATİH SULTAN MEHMET
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
VAKİF ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
VARLIK, MUSTAFA ÇETİN, Prof.Dr.
YAVUZ, SALİH SABRİ, Doç.Dr.
YİĞİT, İSMAİL, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
FATIH SULTAN MEHMET
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
VAKIF ÜNIVERSITESI
İSLÂM! ILIMLER FAKÜLTESI
WOODHEAD, CHRISTINE, Dr.
YAVUZ, YUSUF ŞEVKİ, Prof.Dr.
UNIVERSITY o f DURHAM
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
CENTRE for MIDDLE EASTERN
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
a n d ISLAMİC STUDIES
DURHAM / İNGİLTERE
YILDIRIM, İBRAHİM
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
YALÇIN, İSMAİL, Dr.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMACI-YAZAR
İSTANBUL
YILMAZ, HAYATİ, Doç.Dr.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
YAMAN, AHMET, Prof.Dr.
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI
ILÂHIYAT FAKÜLTESI
YÖRÜKAN, TURHAN
ARAŞTıRMACı-YAZAR
ANKARA
YÜCEL, MUALLÂ UYDU, Doç.Dr.
ISTANBUL ÜNIVERSITESI
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
YİTİK, ALİ İHSAN, Prof.Dr.
YILMAZ, OSMAN
EDEBIYAT FAKÜLTESI
ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
YAVAŞ, DOĞAN, Y.Doç.Dr.
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ZEVALSİZ, HALİT, Y.Doç.Dr.
MARMARA ÜNIVERSITESI
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
YILMAZ, SAİM, Y.Doç.Dr.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ILÂHIYAT FAKÜLTESI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
21
File Size
1 150 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content