close

Enter

Log in using OpenID

!|P .Lİe

embedDownload
ı;J
§:
t
§
\
§
§
§§
Nş,
:"§
\§
!|P is
§)
§§§§
lİ
.L
İe
t.
§
F
§
t§
§
l.
"i
l{
§
§
§
ş
§
iıİ
§
§
tI
§
§
§
§. §
C!
s
Ş
ş §ı !.
§
§
ın
*
§ §
§
t, "q § ı.
!
t
§ §.
§ §
ş
ütr»
,\,,lıjıl, q'
\.
ESER DEĞERLDNDİRME KOMiSYONU TOPLANTI TUTANAĞI
Resim Heykel Atölyesi sahibi Meıek İBİŞ'in Başkanlığnda 16llzı0ı4 tarihinde
"Mıdeıcİ' konulu RG§iE yanşmasında yapıları Komisyon toplanh§ında itkokul okullanndan
toplam ..3ts2..... eser kaülnış olup, dereceye giren öğrencilere ait bilgilel aşağıda
beliıtilmiştiı.
ADI \.E soYADI
oKULU
DERECEsi
-r..- E.,..^ ilL^t^ '
il-._ .. _ D..._^ iil l- a,
ı.
.l
sINIFI
1-o
Q.,..^L A ıJ- Vfu|ı\\
9-r
A.{, [r vA
h-a
^ı
Ll,P koına
I\JoJo,ıc}lo
-
r
2o,-^. o 6ı.,ral
'1
l
?_A
N..o^*L*^
)-ı
l)oı.\,z 5,-^
f
)..
_l^ AuAj A a-A
.,.." Ak
tt ,
f,.l,ıl A/ıırar
,J
ı
A,gü v^,,^
l>Qol
2 Eo
EL\
^,l,r,,o
Fu:,t^^ Armo
J laBı ıa t
Uol,:" ütüOüp
Se,,^
v
-ü\
\ıo.ı
],-
)tl, r,L,
,
^ı,.o,
ill"
l-n
t\....r.., },,*^ IILJ-.
3-A
rl^,.\.- E ,^^ İlL^ı.
3-a
[ı..-.,. -
L-p
C-c.,j^r
9-c
V^.,ı,ı... llı.
IL^L.,ı
t"
l-
^r".
c-." ^ llı_ıı
,\
q
t"..tı. İtL^A..l
lll,
2
J
_,
. -o.
lo
?
ü?
?
lo
Il
q-E Cgrıa|,,rLot l\ l, ı
l?
^L.
ljor: |2 Adcf scrgı'9a Jeçzr rcıizı o5r ı o
de,e celez, üri( r,.,l ı u(l"e toıtc^n^ 29
<
Mel
Ko
ş-Ct,*ü'ıH..
0a
r<.ı
ÖL.A*.Ş.$4..r.g<_ u{,o**".$r.*tr*.,tı
Y,,
iq,, \ır-
h,.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
218 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content