close

Enter

Log in using OpenID

01 duz:Layout 1.qxd

embedDownload
Rýhle’den
Önce düþünce ve davranýþlarýmýzý oluþturan
kavramlarda deðiþim meydana geliyor, sonra
Ýkinci sayýmýzla karþýnýzda olmanýn heyecan ve
hayat tarzýmýz, iliþkilerimiz vs. deðiþime uðrugururunu yaþýyoruz.
yor.
O'nun adýyla;
Uzun soluklu bir yolculuðu/rýhleyi hedefleyerek
yola çýkmýþ bir dergi için 2. sayý, yolun henüz
baþý demektir. Böyle olmakla birlikte ilk sayýda
sizden gördüðümüz yakýn ilgi ve destekle heyecanýmýz katlandý, azmimiz bilendi. Rabbimize
hamd ü senalar, yol arkadaþlýðýný esirgemeyen
siz vefalý dostlara teþekkürler…
Din ve Deðiþim meselesini Usul-i Fýkýh zemininde ele almamýz, Müslüman olarak bilincimizi oluþturan en temel sistemin Usul-i Fýkýh
olduðu gerçeðinden kaynaklanmaktadýr. Bilgi ve kaynak anlayýþýmýz deðiþtiðinde Din'e
ve hayata bakýþýmýz da otomatik olarak deðiþime maruz kalýyor. Ýstedik ki deðiþim olguBirinci sayýmýzda "Din ve Deðiþim" baþlýðý al- sunu Din baðlamýnda en temele inerek irdetýnda son derece teknik bir konuyu iþledik. Al- leyelim…
dýðýmýz tepkilerin büyük çoðunluðu, yazýlarda
Bizim açýmýzdan maksadýn hasýl olduðunu rakullanýlan dilin aðýrlýðý istikametinde idi. Bu
hatlýkla söyleyebiliriz. Zira omuzladýðýmýz yüdurumun, dosya konusunun tabiatýndan kaykü yüzümüzün akýyla kaldýrdýðýmýz, ortaya
naklandýðýný, bunun, Din ve Deðiþim meselekoyduðumuz çabanýn keyfiyetine iliþkin hersini aðýrlýklý olarak Usul-i Fýkýh zemininde ele
hangi bir olumsuz tenkide muhatap olmamaalmanýn kaçýnýlmaz sonucu olduðunu belirtmýzdan anlaþýlmaktadýr.
meliyiz. Bunu yaparken hedefimiz, deðiþim
olgusunun önce kafalarýn içinde gerçekleþtiði- Bununla birlikte, elinizdeki ikinci sayýda -seni, sokaða da buradan yansýdýðýný anlatmaktý. viyeden ödün vermeksizin- "daha az yorgun-
R
I
H
L
E
1
luk veren" bir dil tutturmaya çalýþtýk. Bu çer- tar arasýndaki muhaberatý temin den bir figür
çevede ilmî/akademik formattaki makaleler olarak yer almaktadýr.
yanýnda, konu ve tarz itibariyle daha rahat
***
okunan yazýlara biraz daha fazla yer verildi.
Bu noktada arzu edileni gerçekleþtirmenin za- Ýlk sayýdan itibaren Rýhle'ye abone olmak sureman alacak bir iþ olduðunu takdir edeceðini- tiyle hassasiyetini izhar eden okuyucularýmýza
zi biliyoruz.
özellikle teþekkürü borç biliyoruz. Süreli yayýn-
Bunun yanýnda derginin görsel yanýyla ilgili
olarak ilk sayýda göze çarpan eksiklik ve arýzalar bu sayýda mümkün olduðunca giderildi.
En güzeli oluþturana kadar bu çabamýz devam edecek.
larýn ömrü, oturduðu abone tabanýnýn geniþliðiyle doðru orantýlýdýr. Rýhle'nin kendi ayaklarý
üzerinde durabilmesi ve hedeflediðimiz uzun
mesafeli yürüyüþü gerçekleþtirebilmesi için
abone çalýþmasýný gevþetmeden sürdürmek
durumundayýz. Her abonemiz, yanýndaki, yakýnýndaki bir kiþiyi daha abone yapmak sure-
***
Birinci sayýmýzýn "Tezakir" bölümünde Muhammed Esed'le ilgili bazý anekdotlarýn yer almýþ olmasý, Esed'in fikir ve düþüncelerini benimseme
tiyle katkýsýný pekiþtirebilir. Dergiyi, her sayýsýný
satýn almak suretiyle takip edenler de abone
olarak bu katkýyý verebilir…
ya da olumlama anlamý taþýmamaktadýr. Ora- Üçüncü sayýda buluþmak üzere selam ve dua
da Esed sadece Þeyh es-Senûsî ile Ömer Muh- ile…
R
I
H
L
E
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
786 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content