close

Вход

Log in using OpenID

Åžems-i Tebrizi Hayatı ve Kırk Altın KuralÄ

embedDownload
JQFHO
Şems-i Tebrizi Hayatı
RA(uNGHPuJ(QN=Hu
Bir düş, gizem insanı; büyük mutasavvıf
Smmm. Kenan TANER
0KOU=HRA(ÐHPÐNAH"PGEJHEGHAN
([email protected]?uOu
[email protected]
ćAIOE 1A>NEVE CÐJÐIÐ[email protected] îN=J†uJ !KçQ VAN>=U?=J "U=HAPE†JEJ UÌJAPEI
IANGAVEKH=J1A>[email protected]@[email protected]ç[email protected]@=>ENV=PuJKç[email protected]@@[email protected]ÐJAĈEHºG=>uUH==JuHIuĈPuN(оÐGU=ĈH=N@=JEPE>=NAJAçEPEI=HI=U=>=ĈH=IuĈPuN$AJ¾U=ĈH=NuJ@=">Q>AGEN0AHH=B†=
IÐNE@ KHIQĈ @EU=N @EU=N CAVANAG ÐJÐJÐ @[email protected]çQ ÐJHÐ EJO=JH=N@=J BAUV
=HI=U=>[email protected][email protected][email protected]>EHCERAGÐHPÐ[email protected]=PIuĈPuN([email protected]@AĠQ¾=JCÐJAĈ
RAG=IEHEPA>NEVE
@[email protected]>NEVEļ1=JNuI>[email protected]=NuIH=>QHQĈPQNCÌNÐĈPÐN‡
@EUAO=>[email protected]=V@=>QHQJIQĈ>QD=HEHAQUQU=G=HIuĈPu/ÐU=OuJ@=
>[email protected]ç[email protected]çE>[email protected] >QJ= G=NĈuHuG [email protected] JA >=çuĈH=U=>EHA?AçE OKNQHIQĈPQ ćAIO
[email protected]?AR=LRANIEĈĢQU=JuJ?=DAIAJUKH=@ÐĈIÐĈPÐ[email protected]
[email protected]¾A*ARHºJº[email protected]Ì[email protected]@Q([email protected](KJU=†U=
[email protected]?AGPE"ç[email protected]çuJu>[email protected]=@ÐĈPÐ
(=OuI † @A (KJU=†@= *ARH=J= EHA CÌNÐĈÐN ćAIO†HA *ARHºJº†JuJ
[email protected]=>QHQĈQLCÌNÐĈPÐGHANE>QUANA*ARHAREHANOKJN=@=J(QN†=Ju(ANEI
/=DI=J 0ÏNAOE†JEJ [email protected] =HuJ=J RA ļEGE @AJEVEJ >QHQĈPQçQ UAN‡
=JH=IuJ= CAHAJ Ġ*AN=?†AH=DNAUJ
[email protected] RANIEĈHAN RA >EN ¾ARNEGHA [email protected]*ARH=J=EHAćAIO†EJUuHOÐNAJ>AN=>[email protected]
1A>NEVE*ARH=J=†Uu>END=G=ĈuçuU=LI=U=IQR=BB=GKHIQĈPQNćAIOĢ
6uHuJ@=>ÐUÐGKH=OuHuGH==N=H=NuJ@=*ARH=J=†JuJGоÐGKçHQH=A@@[email protected]
>[email protected]çQGEĈEP=N=BuJ@=J>[email protected]=Nu¾=çNuH=N=GÌH@ÐNÐHIÐĈRAGQUQU==PuHIuĈPuNćAIO†EJR=NHuçuJuG=>QHHAJAIAIEĈGEIOAHAN*ARHºJº†U=EHANE
[email protected]*ARH=J= AHºHA@@ÅJ/ÏIņJEJ>[email protected]>ENEJA
[email protected]çE?AR=LĈÌ[email protected],JQJuĈuçuRQNI=V@=JÌJ?AÌHÐ>[email protected][email protected]=NH=NuJuV@=,[email protected]=UEHARQNI=V@=JÌJ?APAHHANEIAĢDAL
=UJuJ=IAUE¾=HuLOÌ[email protected]=>=J?u>ENGQNQNA>=LPuIAJ
KJQJ=RQ?QJ@=>=çH=N>=D¾AHAN=ç=¾H=NCÌNÐ[email protected]=H=NCE>[email protected]=H=N
G=@=N >ANN=G OQH=N CÌNÐNÐI ,JQJ =RQ?QJ@= ¾uG=J =ç=¾H=NuJ CÌ[email protected]
@EJHAJENEI)ºGEJOEV>QJH=NuJDE¾>ENEJECÌ[email protected]
ŞEMS-İ TEBRİZİ’ NİN 40 ALTIN KURALI
Birinci Kural: 6=N=@[email protected]ç[email protected]=OuH
Bi
CÌ
CÌN@ÐçÐIÐVA=UJ=PQP=N
ć=UAP 1=JNu @[email protected] IE ÌJ?AHEGHA GKNGQH=?=G QP=JuH=?=G >EN R=NHuG CAHEUKNO=
=GHuJ= @AIAG GE OAJ @A GKNGQ RA QP=J¾ E¾[email protected] ¾KçQJHQGH= 6KG AçAN
1=JNu @[email protected] IE ARRAH= =ĈG IAND=IAP RA ĈABG=P =JHuUKNO=J [email protected] @A >Q
R=OuŃ=N@=J>[email protected]
54
1"**27æ201,0"6)¶)
İkinci Kural:%=GUKHQJ@=EHANHAIAGUÐ[email protected]=GuHEĈE
İk
@AçEH(uH=RQVQJ@=EI=UÐNAçEJKHOQJĢKIVQJÐOPÐ[email protected]
@A
[email protected]çEH+ABOEJE>[email protected]@[email protected]çEH
On
Onbirinci Kural: ">A>EHENGEO=J?u¾[email protected]@KçQI
KH
[email protected]>A>AçAUKH=¾[email protected] P=LP=VA >EN ļOAJ‡ VQDQN [email protected]>EHIAOE E¾EJ VKNHQGH=N=
O=J?uH=N=D=VuNKHI=JCANAGEN
Üç
Üçüncü Kural: (QN†=J @ÌNP [email protected] KGQJ=>EHEN îHG
OA
[email protected]=GE>=PuJEI=J=¶¾ÐJ?Ð>=PuJEJEJ >[email protected] !ÌN@ÐJ?Ð OAREUA K G=@=N @[email protected] GE
GAHEIAHANGEB=UAPOEVG=HuNP=NEBAPIAUA
On
Onikinci Kural: ĈG>[email protected]¾uG=JDAN
Dördüncü Kural: (=EJ=PP=GE DAN [email protected] HH=D†uJ OuDö
On
Onüçüncü Kural: ćQ@ÐJU=@=OAI=@[email protected]=N@=J
B=
B=PH=NuJu>QH=>EHENOEJ¾ÐJGÐ,[email protected]?E@@[email protected]
D=RN=@[email protected]ç[email protected]@ENHH=D†uCÌNÐ[email protected]çuCE>E,†JQCÌNÐLÌ[email protected](EI,†JQ>QHQNO=
[email protected],†J@=G=HuN
@=
@=D= B=VH= O=Uu@= O=DPA D=?u DK?= ĈAUD ĈuD R=N %=GEGE
IÐ[email protected]¾EJA>[email protected]@AGECÐVAHHEGHANE>EN>ENGAĈBAPIAUAUÌ[email protected]@=
[email protected]çEH
Be
Beşinci Kural:GHuJGEIU=OuEHA=ĈGuJGEIU=Ou>=ĈG=-
On
Ondördüncü Kural: %=GG†uJ G=NĈuJ= ¾[email protected]çu @A-
@u
@[email protected]([email protected]=NuJuļI=J
[email protected]@EUAPAI>EDHAN%=H>QGE=ĈGÌUHAIE,JQJ
PAG @[email protected]çEġ ļuN=G [email protected] GK CEPOEJ ļGuH GKH=U GKH=U
UuGuHI=V ĈG EOA [email protected] UuLN=PuN D=N=L @ÐĈAN %=H>QGE
D=VEJAHAN RA @AłJAHAN UuGuJPuH=N =N=OuJ@= KHQN +A R=NO=
D=N=L>ENG=HLPAR=N
çEĈE
çEĈEIHANA @ENAJIAG UANEJA PAOHEI KH uN=G D=U=P O=J=
N=ç[email protected]çEHOAJEJHA>AN=>AN=GOuJļ!ÐVAJEI>KVQHQN
D=U=PuIuJ =HPu ÐOPÐJA CAHEN‡ @EUA [email protected] APIA [email protected]
>EHEUKNOQJD=U=PuJ=HPuJuJÐOPÐ[email protected]@=D=EUEKHI=U=?=çuJu
UK
[email protected]@[email protected][email protected]çEĈENQ
UKHH=N=@=HuL@[email protected]çEĈIAUAJUKGPQN
On
Onbeşinci Kural:HH=DE¾[email protected]=DAN=JDALEIEVE
P=
P=I=I= AN@ENIAGHA IAĈCQH@ÐN 1AG PAG DAN >ENEIEV P=I=IH=JIuĈ >EN O=J=P AOANEUEV 6=Ĉ=@uçuIuV DAN D=@EOA
=PH=PPuçuIuV DAN >=@ENA AGOEGHANEIEVE CE@ANIAIEV E¾EJ P=O=NH=JIuĈPuN/=>JKGO=JH=NuIuVH==UNu=UNuQçN=ĈuN¾ÐJGÐ
>AĈANEUAP@AJAJAOANGQOQNOQVHQçQDA@AŃAN
Al
Altıncı Kural:ćQ@ÐJU=@=GE¾=PuĈI=ÌJU=NCuRADQOQIA
IAPHANEJ¾KçQ@EH@AJG=UJ=GH=JuN0AJOAJKHGAHEIAHANA
B=VH=P=GuHI=ĈG@EU=NuJ@=@EHV=PAJDÐGIÐJÐUEPENENĈG
@EHOEVKHQN
Ye
Yedinci Kural: ćQD=U=PP=PAG>=ĈuJ=EJVER=@=G=H=N=G
O=
O=@A?A GAJ@E OAOEJEJ U=JGuOuJu @QU=N=G %=GEG=P† E GAĈBA@AIAVOEJ(AJ@EJE=J?=G>EN>=ĈG=EJO=JuJ=UJ=OuJ@=
P=IKH=N=GCÌNA>EHENOEJ
On
Onaltıncı Kural: (QOQNOQV@QN U= HH=D ,†JQ OARIA
IAGGKH=U@uN7KNKH=JD=P=OuUH=OAR=>uUH=B=JEEJO=JH=Nu
OARIAGPEN 2JQPI= GE GEĈE >EN ĈAUE =J?=G OAR@EçE ÌH¾Ð@A >EHA>EHEN !AIAG GE D=GEG=PAJ GQ?=GH=I=@=J ÌPAGEJE
6=N=@=J†@=JÌPÐNÐU=N=@uH=JuOARIA@AJJAH=UuGuUH=>EHA>EHENJA@AH=UuGuUH=OARA>EHENOEJ
Se
Sekizinci Kural: =ĈuJ=JACAHENOACAHOEJG=N=IO=NHuç=
ç=G=LuHI=ÐPÐJG=LuH=NG=L=JO=>EHA,O=J=GEIOAJEJ
>EHIA@EçE CEVHE >EN L=PEG= =¾=N 0AJ ĈQ =J@= CÌNAIAOAJ
@A@=NCA¾EPHAN=N@uJ@=JE?A?AJJAP>=D¾AHANER=NćÐGNAP îOPA@EçEJE AH@A A@EJ?A ĈÐGNAPIAG GKH=U@uN !EHAçEJ
CAN¾AGHAĈIA@EçEJ@A@AĈÐGNAP
On
Onyedinci Kural:"O=OGENHEHEG@uĈP=@AçEHE¾PAGEORA@A
@A
@AçEHG=HLPAKHQN,JQJ@uĈuJ@=GEDANHAGAJAG=@=NGÌPÐ
CÌNÐJÐNOACÌNÐJOÐJUuG=J@uIuPAIEVHAJENOQUH==NuJuN
6uG=I=GH= ¾uGI=U=J PAG LEOHEG G=HLHAN@A U=ç >=çH=IuĈ
D=OAPRA=NPJEUAPPEN
Do
Dokuzuncu Kural: 0=>NAPIAG ÌUHA?A @QNQL >AGHAIA
IAG@AçEHEHANECÌNÐĈHÐKHI=G@AIAGPEN0=>uNJA@EN!EGAJA>=GuLCÐHÐCA?AUA>=GuLCÐJ@ÐVÐP=D=UUÐHA@A>EHIAGPENHH=D=ĈuGH=NuO=>NuCÐH>AĈAGANCE>EP=PHuP=PHuAIAN
D=VIA@AN 3A >EHENHAN GE CÌGPAGE =UuJ DEH=H@AJ @KHQJ=U=
R=NI=OuE¾EJV=I=JCANAGEN
On
Onsekizinci Kural: 1ÐIG=EJ=PKH=J?=G=PI=JH=NuRA
G=
G=NI=Ĉ=OuUH= EJO=JuJ E¾EJ@A CEVHAJIEĈPEN ćAUP=J @uĈuIuV@=>EVE=U=NPI=Uu>AGHAUAJGKNGQJ¾>ENI=DHQG@AçEH
>EVV=PE¾EIEV@A>ENOAOPENćAUP=JuGAJ@EJ@A=N=Ģ@uĈuJ@=
>=ĈG=H=NuJ@= @AçEH 3A QJQPI= GE JABOEJE >EHAJ /=>>EJE
>EHEN=ĈG=H=NuUH=@AçEHO=@A?AGAJ@EUHAQçN=Ĉ=JEJO=J
OKJQJ@=IÐG=B=PKH=N=G6=N=@=J†uP=JuN
On
Onuncu Kural: +A UÌJA CE@ANOAJ CEP @KçQ >=Pu
GQ
GQVAU U= @= CÐJAU ¾uGPuçuJ DAN UKH?QHQçQ E¾EJA @KçNQ
>ENOAU=D=PKH=N=G@ÐĈÐJ(AJ@EE¾EJAUKH?QHQGA@AJGEĈE
OKJQJ@==NVu@KH=ĈuN
55
1"**27æ201,0"6)¶)
JQFHO
Ondokuzuncu Kural: =ĈG=H=NuJ@=JO=UCuEHCEU=@=
On
OA
OARCE>AGHEUKNO=JÌJ?AOuN=OuUH=GAJ@EJA>KN¾HQOQJ>QJH=Nu(AJ@EJEOARIAUAJ>ENEJEJOAREHIAOEIÐIGÐJ@AçEH@EN0AJGAJ@EJEOAR@EçEJD=H@A@ÐJU=O=J=@EGAJUKHH=@u
IuOAREJ6=GuJ@=CÐHUKHH=U=?=G@AIAGPEN
Yi
Yirminci Kural: 6KHQJ Q?QJQJ JANAUA R=N=?=çuJu @ÐĈÐ
ĈÐJIAG
>AUDQ@A >EN ¾=>=@=J E>=NAPPEN 0AJ O=@A?A =P=?=çuJ EHG =@uIu @ÐĈÐJIAGHA UÐGÐIHÐOÐJ $ANEOE V=PAJ
GAJ@EHEçEJ@AJCAHEN
Yi
Yirmibirinci Kural: %ALEIEVB=NGHuOuB=PH=NH=OuB=PH=J@uNu
NuH@uGć=UAPHH=DDANGAOEJPuL=PuL=UJuKHI=OuJuEOPAOAU@E
DE¾ ĈÐLDAOEV ÌUHA U=L=N@u #=NGHuHuGH=N= O=UCu CÌOPANIAIAG GAJ@E @KçNQH=NuJu >=ĈG=H=NuJ= @=U=PI=U= G=HGI=G
%=GG†uJIQG=@@AOJEV=IuJ=O=UCuOuVHuGAPIAGPEN
Yi
Yirmiikinci Kural: %=GEGE HH=D =Ĉuçu >EN IAUD=JAUA
CE
CEN@E IE KN=Ou KJ= J=I=VC=D KHQN I= >AGNE =UJu J=I=VC=D= CEN@E IE KN=Ou KJ= IAUD=JA KHQN ćQ D=U=PP=
JAU=L=NO=GU=L=HuIJEUAPEIEV@ENB=NGuU=N=P=JOQNAPEHA
U=BP=H=N@AçEH
Yi
Yirmiüçüncü Kural: 6=Ĉ=@uçuIuV D=U=P AHEIEVA PQPQ
PQĈPQNQHIQĈNAJC=NAJGRAAI=JAP>ENKUQJ?=GP=JE>=NAP
(EIEOEKUQJ?=çuKG=@=N?E@@EUA=HuNGE=çH=NLANEĈ=JKHQN
KJQJE¾EJ(EIEOEAHEJA=HuN=HI=VĈÌUHA>ENGQN?=H=NKUQJ?=çuGuN=NRA=P=N6==ĈuNuGuUIAPRANENU=GuUIAP>EHIAUEVĈuNuHuGP=JQV=G@QN
Yi
Yirmidördüncü Kural: *=@AIGEEJO=JAĈNABEI=DHQ
HQG=PPuN U=JE R=NHuGH=NuJ AJ ĈANAŃEOE =PPuçu DAN =@uI@=
HH=D†uJUANUÐVÐJ@AGED=HEBAOEKH@QçQJQD=PuNH=U=N=G>QJ=
U=GuĈuNOKUHQHQGP=D=NAGAPAPIAHE@ENîJO=JUKGOQH@ÐĈOA
EBPEN=U=QçN=O=D=LOACENOAD=PP=AOENKHO=>EHACAJA>=Ĉu
@EG CÌVÐ LAG CÌJHÐ AIEJ >EN D=HEBA CE>E @=RN=JI=GP=J
R=VCA¾IAIAHE@EN
Yi
Yirmibeşinci Kural: AJJAPERA?ADAJJAIEEHH=GECAHA
HA?AGPA=N=I=îGEOE@AĈQ=J>QN=@=IAR?QP+AV=I=J
>ENEJE¾uG=NOuVDAO=LOuVRAL=V=NHuGOuVOARIAUE>=Ĉ=NO=G
?AJJAPPAUEV=OHuJ@=+AR=GEP>ENEHANEUHAG=RC=U=PQPQĈO=G
JABNAPAD=OA@ARAGEJA>QH=ĈO=GPALAP=GH=G?ADAJJAIA
@ÐĈÐRANENEV
Yi
Yirmialtıncı Kural:(=EJ=PUAGRÐ?QPPAGR=NHuGPuN%AN
ĈA
ĈAU RA DANGAO CÌNÐJIAV ELHANHA >EN>ENEJA >=çHu@uN 0=GuJ
GEIOAJEJ=DuJu=HI=>EN>=ĈG=OuJuJDAHADAHAOAJ@AJV=UuB
KH=JuJ ?=JuJu U=GI= 2JQPI= GE @ÐJU=JuJ ÌPAGE Q?QJ@=
PAG>ENEJO=JuJGA@ANEPÐIEJO=JHuçuIQPOQVA@A>EHEN3A
>ENGEĈEJEJO==@APEDANGAOEJUÐVÐJÐCÐH@ÐNA>EHEN
56
1"**27æ201,0"6)¶)
Yirmiyedinci Kural: ćQ @ÐJU= >EN @=ç CE>E@EN ,J=
Yi
Ot
Otuzdördüncü Kural: %=GG†=PAOHEIEUAPJAV=UuŃuG
JA
JAA@EHCAJHEG@AIAGPEN1=IPANOEJA>ÌUHAOE>ENPAOHEIEUAPOKJ@ANA?ACоHÐKHI=UuCANAGPENEN1AOHEIKH=JEJO=J
¾=HG=JPuHu RA CEN@=LHu OQH=N@= @A>AHAJIAUE >uN=GuN AIEJ
>EN>AH@A@AU=Ĉ=N
J=
J=OuHOAOHAJENOAJK@=O=J=OAOHANEÌUHA=GOAPPENEN
çVuJ@=JD=UuNHu>ENH=B¾uG=NO=D=UuNHuH=BU=JGuH=JuNćAN
¾uG=NO=O=J=CANEOEJCANEĈANU=JGuH=JuN
²UHAUOAGEIGEOAJEJD=GGuJ@=GÌPÐGKJQĈQNOAJKEJO=J
D=GGuJ@=GuNGCÐJGuNGCA?AO=@A?ACÐVAHOÌVHANAP(uNG
CÐJÐJOKJQJ@=CÌNA?AGOEJDANĈAU@AçEĈIEĈKH=?=G0AJEJCÌJHÐJ@AçEĈENOA@ÐJU=@AçEĈEN
Ot
Otuzbeşinci Kural: ćQD=U=PP==J?=GPAV=PH=NH=EHANHAUA
HAUA>EHENEV *ÐIEJ E¾EJ@AGE IÐJGENHA P=JuĈI=Hu 1=JNuU=
EJ=JI=U=JGEĈEEOAE¾EJ@AGEEJ=J=JH=îJO=JuG=IEHIANPA>AOEJAR=N=J=G=@=NCu@uICu@uIEHANHANGEĈE3A=J?=G
PAV=PH=NuGQ?=GH=U=>EH@EçEÌH¾Ð@AKHCQJH=ĈuN
Yi
Yirmisekizinci Kural: $A¾IEĈVEDEJHANEIEVEG=LH=U=J
>E
>EN OEO >QHQPQJ@=J E>=NAP $AHA?AG EOA >=ĈHu >=ĈuJ= >EN
D=U=H LAN@AOE +A CAHA?AçEIEVE >EHA>EHEN JA CA¾IEĈEIEVE
@AçEĈPENA>EHENEV
Ot
Otuzaltıncı Kural: %EHA@AJ@AOEOA@AJAJ@EĈAAPIA
"ç
"çAN>ENEHANEO=J=PQV=GGQNQUKNV=N=NRANIAGEOPEUKNO=
1=JNu@=KJH=N=PQV=GGQNQUKN@QN¤QGQNG=V=JH=NK¾QGQN=GAJ@EHANE@ÐĈANQOEOPAIG=NĈuHuGH=NAO=OuJ=CÌNA
EĈHAN+A>ENG=PNAD=UuNG=NĈuHuGOuVG=HuNJA>ENG=PNAĈAN
,†JQJ>EHCEOE@uĈuJ@=U=LN=G>EHAGuLuN@=I=V0AJO=@A?A
>QJ=EJ=J
Yi
Yirmidokuzuncu Kural: (=@AN D=U=PuIuVuJ ÌJ?A@A
@AJ ¾EVEHIEĈ KHI=Ou @AIAG @AçEH@EN Q OA>ALPAJ ļJA
U=L=HuI G=@ANEIEV >ÌUHA‡ @AUEL >KUQJ >ÐGIAG ?AD=HAP
CÌOPANCAOE@EN (=@AN UKHQJ P=I=IuJu @AçEH O=@A?A UKH
=UNuIH=NuJuRANEN$ÐVANC=D>AHHE@EN=I=PÐI@ÌJAIA¾RA
O=L=GH=NUKH?QU==EPPEN²UHAUOAJAD=U=PuJ=D=GEIOEJJA
@AD=U=PG=NĈuOuJ@=¾=NAOEVOEJ
Ot
Otuzyedinci Kural: 1=JNuGuHuGuNGU=N=N=GPEPEVHEGHA¾=HuĈ=
HuĈ=J>ENO==PQOP=Ou@uN,G=@=N@=GEGPENGEO=UAOEJ@ADAN
ĈAU V=I=JuJ@= KHQN +A >EN O=JEUA ANGAJ JA >EN O=JEUA
CA¾ %AN EJO=J E¾EJ >EV =ĈuG KHI= V=I=Ju R=N@uN >EN @A
ÌHIAGV=I=Ju
Ot
Otuzuncu Kural: =ĈG=H=Nu P=N=BuJ@=J GuJ=JO=J
=U
=UuLH=JO=J@A@EGK@QJU=LuHO=D=PP=EBPEN=U=QçN=O=J>EHA
K=çVuJu=¾uL@=GEIOAD=GGuJ@=PAGGÌPÐH=BAPIA(QOQN
CÌNIA(QOQNÌNP
Ot
Otuzsekizinci Kural:ļ6=Ĉ=@uçuID=U=Pu@AçEĈPENIAUA
UA GAJ@EIE @ÌJÐĈPÐNIAUA D=VuN IuUuI‡ @EUA OKNI=G
E¾EJDE¾>ENV=I=JCA¾@AçEH(=¾U=ĈuJ@=KHQNO=GKH=HuI
>=ĈuIuV@=J JA CA¾IEĈ KHQNO= KHOQJ P=I=IAJ UAJEHAJIAG IÐIGÐJ 1AG >EN CÐJ >EHA ÌJ?AGEJEJ PuL=PuL PAGN=NuUO=U=VuG%AN=JDANJABAOPAUAJEHAJIAHE6ALUAJE>EN
U=Ĉ=I=@KçI=GE¾EJÌHIA@AJÌJ?AÌHIAHE
Ot
Otuzbirinci Kural: %=GG†=U=GuJH=Ĉ=>EHIAGE¾EJG=@EBA
CE
CE>E>ENG=H>AO=DELKHI=Hu%ANEJO=JĈQRAU=>QĈAGEH@A
UQIQĈ=I=UuÌçNAJEN(EIE>ENG=V=CA¾ENENGEIEÌHÐI?ÐH
>END=OP=HuGGEIE=UNuHuG=?uOu¾AGANGEIEI=@@EG=UuL
%ALEIEVG=HLPAGEG=PuHuGH=Nu¾ÌVIAUABuNO=PRANAJ>=@ENAHAN
=PH=PuNuVI=GEIEIEV>QJ@=GEDEGIAPE=JH=NRAUQIQĈ=N
GEIEIEVEOAJAU=VuGGE@=D=@=OANPHAĈANAG¾uG=N
Ot
Otuzdokuzuncu Kural: +KGP=H=NOÐNAGHE@AçEĈOA@A
>Ð
>ÐPÐJ=UJu@uNQ@ÐJU=@=JCE@AJDANDuNOuVE¾EJ>ENDuNOuV
@=D=@Kç=N²HAJDAN@ÐNÐOPEJO=JuJUANEJE>EN@ÐNÐOPEJO=J=HuN%AI>ÐPÐJDE¾>ENV=I=J>KVQHI=VDANĈAUUANHE
UANEJ@AG=HuNIANGAVEJ@A%AI@A>ENCÐJ@AJ>ENCÐJA
DE¾>ENĈAU=UJuKHI=V
Ot
Otuzikinci Kural: N=JuV@=GE>ÐPÐJLAN@AHANEPAGPAG
G=
G=H@uNGE1=JNu†U=O=B>EN=ĈGH=>=çH=J=>EHAOEJ
(QN=HH=NuJKHOQJ=I=GQN=HH=NuJu>=ĈG=H=NuJu@uĈH=I=GU=DQPU=NCuH=I=GE¾EJGQHH=JI=
Kı
Kırkıncı Kural: ĈGOuV CA¾AJ >EN ÌIÐN >AUDQ@A U=EHD=OO= LQPH=N@=J QV=G @QN @KOP 3A O=GuJ GAJ@E @KçNQH=NuJuLQPH=ĈPuNI=îJ=J?uJ>ÐUÐGKHOQJ=I=EJ=J?uJH=
>ÐUÐGHÐGP=OH=I=
Ĉ=
Ĉ=JIuĈPuN?=>=EH=DE=ĈGLAĈEJ@AIEGKĈI=HuUuIIA?=VE
IEUKGO=@ÐJUAREOAI=REU=@=?EOI=JEIE@EUAOKNI=
UNuIH=N=UNuIH=Nu@KçQNQN
Ot
Otuzüçüncü Kural: Q @ÐJU=@= DANGAO >EN ĈAU KH-
ć(†uJ EOA DE¾ >EN OuB=P= RA P=IH=I=U= EDPEU=?u UKGPQN
=ĈHu >=ĈuJ= >EN @ÐJU=@uN =ĈG 6= P=I KNP=OuJ@=OuJ@uN
IANGAVEJ@AU=@=@uĈuJ@=OuJ@uND=ONAPEJ@A0ARCERA=ĈG
EHAO=UCuH=NuIH=
I=
I=U= ¾=HuĈuNGAJ OAJ %î¤ KH *AJVEHEJ UKGHQG KHOQJ îJO=JuJ ¾ÌIHAGPAJ B=NGu KHI=I=Hu +=OuH GE ¾ÌIHAçE PQP=J
@uĈuJ@=GE>E¾EI@AçEHE¾EJ@AGE>KĈHQGEOAEJO=Ju=U=GP=
PQP=J@=>AJHEGV=JJu@AçEHDE¾HEG>EHEJ?E@EN
57
1"**27æ201,0"6)¶)
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 104 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа