close

Enter

Log in using OpenID

Åžems-i Tebrizi Hayatı ve Kırk Altın KuralÄ

embedDownload
JQFHO
Şems-i Tebrizi Hayatı
RA(uNGHPuJ(QN=Hu
Bir düş, gizem insanı; büyük mutasavvıf
Smmm. Kenan TANER
0KOU=HRA(ÐHPÐNAH"PGEJHEGHAN
(KIEOUKJQ=Ĉ[email protected]?uOu
[email protected]
ćAIOE 1A>NEVE CÐJÐIÐ[email protected] îN=J†uJ !KçQ VAN>=U?=J "U=HAPE†JEJ UÌJAPEI
IANGAVEKH=J1A>NEVĈ[email protected]@=*[email protected]ç[email protected]@=>ENV=PuJKç[email protected]ć[email protected]@[email protected]ÐJAĈEHºG=>uUH==JuHIuĈPuN(оÐGU=Ĉ[email protected]=JEPE>=NAJAçEPEI=HI=U=>=ĈH=IuĈPuN$AJ¾U=Ĉ[email protected]=">Q>AGEN0AHH=B†=
IÐ[email protected] KHIQĈ @EU=N @EU=N CAVANAG ÐJÐJÐ @[email protected]çQ ÐJHÐ [email protected]=J BAUV
=HI=U=>=ĈH=IuĈĢ[email protected][email protected][email protected]>EHCERAGÐHPÐ[email protected]=PIuĈPuN([email protected]Ĉ[email protected]ĠQ¾=JCÐJAĈ
RAG=IEHEPA>NEVE
@[email protected]ĈPENćAIOE1A>NEVEļ1=JNuI>[email protected]=NuIH=>QHQĈPQNCÌNÐĈPÐN‡
@EUAO=>[email protected][email protected]=>QHQJIQĈ>QD=HEHAQUQU=G=HIuĈPu/Ð[email protected]=
>[email protected]ç[email protected]çE>[email protected]Ĉ >QJ= G=NĈuHuG [email protected] JA >=çuĈH=U=>EHA?AçE OKNQHIQĈPQ ćAIO
ļ=ĈuIu‡@EUA?AR=LRANIEĈĢ[email protected]ÐĈIÐĈPÐ[email protected]†UQ
[email protected]¾A*ARHºJº†[email protected]ĈÌ[email protected]@Q([email protected](KJU=†U=
[email protected]?AGPE"ç[email protected]çuJu>[email protected][email protected]ÐĈPÐ
(=OuI † @A (KJU=†@= *ARH=J= EHA CÌNÐĈÐN ćAIO†HA *ARHºJº†JuJ
[email protected]=>QHQĈQLCÌNÐĈPÐGHANE>QUANA*[email protected]=J(QN†=Ju(ANEI
/=DI=J 0ÏNAOE†JEJ UAPE†[email protected] =HuJ=J RA ļEGE @AJEVEJ >QHQĈPQçQ UAN‡
=JH=IuJ= CAHAJ Ġ*AN=?†AH=DNAUJ
[email protected] RANIEĈHAN RA >EN ¾ARNEGHA EĈ=NAPHAIEĈ[email protected]*ARH=J=EHAćAIO†EJUuHOÐNAJ>AN=>[email protected]ćAIO„E
1A>NEVE*ARH=J=†Uu>END=G=ĈuçuU=LI=U=IQR=BB=GKHIQĈPQNćAIOĢ
[email protected]=>ÐUÐ[email protected]=*ARH=J=†JuJGоÐGKç[email protected]@EJ†[email protected]
>[email protected]çQGEĈ[email protected]=J>[email protected]Ĉ=Nu¾=çNuH=N=GÌ[email protected]ÐNÐHIÐĈRAGQUQU==PuHIuĈPuNćAIO†EJR=NHuçuJuG=>QHHAJAIAIEĈGEIOAHAN*ARHºJº†U=EHANE
CANEH=Ń=NAPIEĈ[email protected]*ARH=J= AHº[email protected]@ÅJ/ÏIņJEJ>[email protected]>ENEJA
[email protected]çE?AR=LĈÌ[email protected]ġļ,JQJuĈuç[email protected]=JÌJ?AÌHÐ>ENJ=GuĈ[email protected]?AP=Ĉ@[email protected]=,[email protected][email protected]=JÌJ?APAHHANEIAĢDAL
=UJuJ=IAUE¾=HuLOÌ[email protected]=>=J?u>ENGQNQNA>=LPuIAJ
[email protected]=>=çH=N>=D¾AHAN=ç=¾H=NCÌNÐNĢ@ANU=H=NCE>ECAJEĈ@ANU=H=N
[email protected]=N >ANN=G OQH=N CÌNÐNÐI ,JQJ [email protected]= ¾uG=J =ç=¾H=NuJ CÌ[email protected]
@EJHAJENEI)ºGEJOEV>QJH=NuJDE¾>ENEJECÌNAIAVOEJEV‡@AN
ŞEMS-İ TEBRİZİ’ NİN 40 ALTIN KURALI
Birinci Kural: [email protected][email protected]ç[email protected]=OuH
Bi
CÌ
CÌ[email protected]ÐçÐIÐVA=UJ=PQP=N
ć=UAP 1=JNu @[email protected] IE ÌJ?AHEGHA GKNGQH=?=G QP=JuH=?=G >EN R=NHuG CAHEUKNO=
=GHuJ= @AIAG GE OAJ @A GKNGQ RA QP=J¾ E¾[email protected] ¾KçQJHQGH= 6KG AçAN
1=JNu @[email protected] IE ARRAH= =ĈG IAND=IAP RA ĈABG=P =JHuUKNO=J [email protected] @A >Q
R=OuŃ[email protected]=J>[email protected]
54
1"**27æ201,0"6)¶)
İkinci Kural:%[email protected]=EHANHAIAGUÐNAGEĈ[email protected]Ģ=GuHEĈE
İk
@AçEH([email protected]=EI=UÐNAçEJKHOQJĢKIVQJÐOPÐ[email protected]
@A
[email protected]çEH+ABOEJE>[email protected]@[email protected]çEH
On
Onbirinci Kural: ">A>EHENGEO=J?u¾[email protected]@KçQI
KH
[email protected]>A>AçAUKH=¾[email protected] P=LP=VA >EN ļOAJ‡ VQDQN [email protected]>EHIAOE E¾EJ VKNHQGH=N=
O=J?uH=N=D=VuNKHI=JCANAGEN
Üç
Üçüncü Kural: (QN†=J @ÌNP [email protected] KGQJ=>EHEN îHG
OA
[email protected]=GE>=PuJEI=J=¶¾ÐJ?Ð>=PuJEJEJ >[email protected][email protected]ÐJ?Ð OAREUA K [email protected]=N @[email protected] GE
GAHEIAHANGEB=UAPOEVG=HuNP=NEBAPIAUA
On
Onikinci Kural: ĈG>[email protected]¾uG=JDAN
Dördüncü Kural: (=EJ=PP=GE DAN [email protected] HH=D†uJ OuDö
On
Onüçüncü Kural: ć[email protected]Ð[email protected][email protected][email protected][email protected]=J
B=
B=PH=NuJu>QH=>EHENOEJ¾ÐJGÐ,[email protected][email protected]@[email protected]
[email protected][email protected]ç[email protected]@ENHH=D†uCÌNÐLU=Ĉ[email protected]çuCE>E,†JQCÌNÐLÌ[email protected](EI,†JQ>QHQNO=
[email protected][email protected]=G=HuN
@=
@=D= B=VH= [email protected]= O=DPA D=?u DK?= ĈAUD ĈuD R=N %=GEGE
IÐNĈ[email protected]¾EJA>=GI=U=RAJABOEJE=Ĉ[email protected]@AGECÐVAHHEGHANE>EN>ENGAĈBAPIAUAUÌ[email protected]@=
[email protected]çEH
Be
Beşinci Kural:GHuJGEIU=OuEHA=ĈGuJGEIU=Ou>=ĈG=-
On
Ondördüncü Kural: %=GG†uJ G=NĈuJ= ¾[email protected]çu @A-
@u
@[email protected]([email protected]=NuJuļI=J
[email protected]‡@EUAPAI>EDHAN%=H>QGE=ĈGÌUHAIE,JQJ
PAG @[email protected]çEġ ļuN=G [email protected] GK CEPOEJ ļGuH GKH=U GKH=U
UuGuHI=V ĈG EOA [email protected] UuLN=PuN D=N=L @ÐĈAN %=H>QGE
D=VEJAHAN RA @AłJAHAN UuGuJPuH=N [email protected]= KHQN +A R=NO=
D=N=L>ENG=HLPAR=N
çEĈE
çEĈEIHANA @ENAJIAG UANEJA PAOHEI KH uN=G D=U=P O=J=
N=ç[email protected]çEHOAJEJHA>AN=>AN=GOuJļ!ÐVAJEI>KVQHQN
D=U=PuIuJ =HPu ÐOPÐJA CAHEN‡ @EUA [email protected]ĈA APIA [email protected]
>EHEUKNOQJD=U=PuJ=HPuJuJÐOPÐ[email protected]@=D=EUEKHI=U=?=çuJu
UK
[email protected]@[email protected][email protected]çEĈENQ
[email protected][email protected][email protected]çEĈIAUAJUKGPQN
On
Onbeşinci Kural:HH=DE¾[email protected]ĈP=DAN=JDALEIEVE
P=
P=I=I= [email protected] IAĈ[email protected]ÐN 1AG PAG DAN >ENEIEV P=I=IH=JIuĈ >EN O=J=P AOANEUEV 6=Ĉ[email protected]çuIuV DAN [email protected]
=PH=PPuçuIuV DAN >[email protected] AGOEGHANEIEVE [email protected] E¾EJ P=O=NH=JIuĈPuN/=>JKGO=JH=NuIuVH==UNu=UNuQçN=ĈuN¾ÐJGÐ
>AĈ[email protected]ç[email protected]ŃAN
Al
Altıncı Kural:ć[email protected]Ð[email protected]=GE¾=PuĈI=ÌJU=NCuRADQOQIA
IAPHANEJ¾Kç[email protected]@AJG=UJ=GH=JuN0AJOAJKHGAHEIAHANA
B=VH=P=GuHI=Ĉ[email protected][email protected][email protected]=PAJDÐGIÐJÐUEPENENĈG
@EHOEVKHQN
Ye
Yedinci Kural: ćQD=U=PP=PAG>=Ĉ[email protected]=G=H=N=G
O=
[email protected]?A [email protected] OAOEJEJ U=JGuOuJu @QU=N=G %=GEG=P† E GAĈ[email protected]([email protected]=J?=G>EN>=Ĉ[email protected]=
P=IKH=N=GCÌNA>EHENOEJ
On
Onaltıncı Kural: ([email protected] U= HH=D ,†JQ OARIA
[email protected]=JD=P=OuUH=OAR=>uUH=B=JEEJO=JH=Nu
OARIAGPEN 2JQPI= GE GEĈE >EN ĈAUE =J?=G [email protected]çE ÌH¾Ð@A >EHA>EHEN !AIAG GE D=GEG=PAJ [email protected]=J ÌPAGEJE
[email protected]=J†@=JÌPÐNÐ[email protected][email protected]=UuGuUH=>EHA>[email protected]=UuGuUH=OARA>EHENOEJ
Se
Sekizinci Kural: =ĈuJ=JACAHENOACAHOEJG=N=IO=NHuç=
ç=G=LuHI=ÐPÐJG=LuH=NG=L=JO=>EHA,O=J=GEIOAJEJ
>[email protected]çE CEVHE >EN L=PEG= =¾=N 0AJ ĈQ [email protected]= CÌNAIAOAJ
@[email protected]=NCA¾[email protected]@=JE?A?AJJAP>=D¾AHANER=NćÐGNAP î[email protected]çEJE [email protected] [email protected]?A ĈÐGNAPIAG [email protected] !EHAçEJ
CAN¾AGHAĈ[email protected]ç[email protected]@AĈÐGNAP
On
Onyedinci Kural:"[email protected]Ĉ[email protected]çEHE¾P[email protected]
@A
@AçEHG=HLPAKHQN,[email protected]Ĉ[email protected][email protected]=NGÌPÐ
CÌNÐJÐNOACÌNÐJOÐ[email protected]==NuJuN
6uG=I=GH= ¾uGI=U=J PAG LEOHEG [email protected] U=ç >=çH=IuĈ
D=OAPRA=NPJEUAPPEN
Do
Dokuzuncu Kural: 0=>NAPIAG ÌUHA?A @QNQL >AGHAIA
[email protected]çEHEHANECÌNÐĈHÐ[email protected]=>[email protected]!EGAJA>=GuLCÐHÐCA?AUA>=GuLCÐ[email protected]ÐVÐP=D=UUÐ[email protected]>EHIAGPENHH=D=ĈuGH=NuO=>NuCÐH>AĈAGANCE>EP=PHuP=PHuAIAN
[email protected] 3A >EHENHAN GE CÌGPAGE =UuJ [email protected] @KHQJ=U=
R=NI=OuE¾EJV=I=JCANAGEN
On
Onsekizinci Kural: 1ÐIG=EJ=PKH=J?=G=PI=JH=NuRA
G=
G=NI=Ĉ=OuUH= EJO=JuJ E¾[email protected] CEVHAJIEĈPEN ćAUP=J @uĈ[email protected]=>EVE=U=NPI=Uu>AGHAUAJGKNGQJ¾>[email protected]çEH
>EVV=PE¾[email protected]>ENOAOPENć[email protected]@A=N=Ģ@uĈ[email protected]=
>=Ĉ[email protected]= @AçEH 3A QJQPI= GE JABOEJE >EHAJ /=>>EJE
>EHEN=Ĉ[email protected]ç[email protected][email protected]çN=Ĉ=JEJO=J
[email protected]=IÐ[email protected]=J†uP=JuN
On
Onuncu Kural: +A UÌJA [email protected] CEP @KçQ >=Pu
GQ
GQVAU U= @= CÐJAU ¾uGPuçuJ DAN UKH?QHQçQ E¾EJA @KçNQ
>[email protected]ÐĈÐJ([email protected]¾[email protected]ĈE
[email protected][email protected]=ĈuN
55
1"**27æ201,0"6)¶)
JQFHO
Ondokuzuncu Kural: =Ĉ[email protected][email protected]=
On
OA
OARCE>AGHEUKNO=JÌ[email protected]>KN¾HQOQJ>QJH=Nu([email protected]>ENEJEJOAREHIAOEIÐIGÐ[email protected]ç[email protected]@[email protected]ç[email protected][email protected][email protected]
[email protected]=CÐ[email protected]
Yi
Yirminci Kural: 6KHQJ Q?QJQJ JANAUA R=N=?=çuJu @ÐĈÐ
ĈÐJIAG
>[email protected] >EN ¾=>[email protected]=J E>=NAPPEN 0AJ [email protected]?A =P=?=çuJ EHG [email protected] @ÐĈÐJIAGHA UÐGÐIHÐOÐJ $ANEOE V=PAJ
[email protected]ç[email protected]
Yi
Yirmibirinci Kural: %[email protected]
[email protected]ć[email protected]
DE¾ ĈÐLDAOEV ÌUHA [email protected] #=NGHuHuGH=N= O=UCu CÌOPANIAIAG [email protected] @KçNQH=NuJu >=ĈG=H=NuJ= @=U=PI=U= G=HGI=G
%=GG†[email protected]@AOJEV=IuJ=O=UCuOuVHuGAPIAGPEN
Yi
Yirmiikinci Kural: %=GEGE HH=D =Ĉuçu >EN IAUD=JAUA
CE
[email protected] IE KN=Ou KJ= J=I=VC=D KHQN I= >AGNE =UJu J=I=VC=D= [email protected] IE KN=Ou KJ= IAUD=JA KHQN ćQ D=U=PP=
[email protected]=NGuU=N=P=JOQNAPEHA
[email protected]çEH
Yi
Yirmiüçüncü Kural: 6=Ĉ[email protected]çuIuV D=U=P AHEIEVA PQPQ
PQĈPQNQHIQĈNAJC=NAJGRAAI=JAP>ENKUQJ?=GP=JE>=NAP
(EIEOEKUQJ?=ç[email protected][email protected]@EUA=HuNGE=çH=NLANEĈ=JKHQN
KJQJE¾EJ(EIEOEAHEJA=HuN=HI=VĈÌUHA>ENGQN?=H=NKUQJ?=çuGuN=NRA=P=N6==ĈuNuGuUIAPRANENU=GuUIAP>EHIAUEVĈ[email protected]
Yi
Yirmidördüncü Kural: *[email protected]=JAĈNABEI=DHQ
HQG=PPuN U=JE R=NHuGH=NuJ AJ ĈANAŃEOE =PPuçu DAN [email protected]@=
HH=D†uJUANUÐVÐ[email protected][email protected]çQJQD=PuNH=U=N=G>QJ=
U=GuĈ[email protected]î[email protected]ÐĈOA
EBPEN=U=QçN=O=D=LOACENOAD=PP=AOENKHO=>EHACAJA>=Ĉu
@EG CÌVÐ LAG CÌJHÐ AIEJ >EN D=HEBA CE>E @=RN=JI=GP=J
R=VCA¾[email protected]
Yi
Yirmibeşinci Kural: AJJAPERA?ADAJJAIEEHH=GECAHA
HA?AGPA=N=I=î[email protected]ĈQ=J>[email protected]=IAR?QP+AV=I=J
>ENEJE¾uG=NOuVDAO=LOuVRAL=V=NHuGOuVOARIAUE>=Ĉ=NO=G
[email protected]=+AR=GEP>ENEHANEUHAG=RC=U=PQPQĈO=G
[email protected]>QH=ĈO=GPALAP=GH=G?ADAJJAIA
@ÐĈÐRANENEV
Yi
Yirmialtıncı Kural:(=EJ=PUAGRÐ?QPPAGR=NHuGPuN%AN
ĈA
ĈAU RA DANGAO CÌNÐJIAV ELHANHA >EN>ENEJA >=ç[email protected] 0=GuJ
GEIOAJEJ=DuJu=HI=>EN>=Ĉ[email protected]=UuB
KH=JuJ ?=JuJu U=GI= 2JQPI= GE @ÐJU=JuJ ÌPAGE [email protected]=
PAG>[email protected]ÐIEJO=JHuç[email protected]>EHEN3A
>ENGEĈ[email protected]ÐVÐJÐCÐ[email protected]ÐNA>EHEN
56
1"**27æ201,0"6)¶)
Yirmiyedinci Kural: ćQ @ÐJU= >EN @=ç CE>[email protected] ,J=
Yi
Ot
Otuzdördüncü Kural: %=GG†=PAOHEIEUAPJAV=UuŃuG
JA
[email protected]@AIAGPEN1=IPANOEJA>ÌUHAOE>[email protected]?ACоHÐKHI=UuCANAGPENEN1AOHEIKH=JEJO=J
¾=HG=JPuHu RA [email protected]=LHu [email protected]= @A>AHAJIAUE >uN=GuN AIEJ
>EN>[email protected]@AU=Ĉ=N
J=
[email protected]=O=J=OAOHANEÌUHA=GOAPPENEN
ç[email protected]=JD=UuNHu>ENH=B¾uG=NO=D=UuNHuH=BU=JGuH=JuNćAN
¾uG=NO=O=J=CANEOEJCANEĈANU=JGuH=JuN
²[email protected]=GÌPÐGKJQĈQNOAJKEJO=J
[email protected]=GuNGCÐ[email protected]?ACÐVAHOÌVHANAP(uNG
CÐJÐ[email protected]=CÌNA?AGOEJDANĈ[email protected]çEĈIEĈKH=?=G0AJEJCÌJHÐ[email protected]çEĈ[email protected]Ð[email protected]çEĈEN
Ot
Otuzbeşinci Kural: ćQD=U=PP==J?=GPAV=PH=NH=EHANHAUA
HAUA>EHENEV *ÐIEJ E¾[email protected] IÐJGENHA P=JuĈI=Hu 1=JNuU=
EJ=JI=U=JGEĈEEOAE¾[email protected]=J=JH=îJO=JuG=IEHIANPA>[email protected][email protected]@uIEHANHANGEĈE3A=J?=G
PAV=PH=NuGQ?=GH=U=>[email protected]çEÌH¾Ð@AKHCQJH=ĈuN
Yi
Yirmisekizinci Kural: $A¾IEĈVEDEJHANEIEVEG=LH=U=J
>E
>EN OEO >[email protected]=J E>=NAP $AHA?AG EOA >=ĈHu >=ĈuJ= >EN
D=U=H [email protected] +A CAHA?AçEIEVE >EHA>EHEN JA CA¾IEĈEIEVE
@AçEĈPENA>EHENEV
Ot
Otuzaltıncı Kural: %[email protected]@[email protected]@EĈAAPIA
"ç
"çAN>ENEHANEO=J=PQV=GGQNQUKNV=N=NRANIAGEOPEUKNO=
[email protected][email protected]¤QGQNG=V=JH=NK¾[email protected]@ÐĈANQOEOPAIG=NĈuHuGH=NAO=OuJ=CÌNA
EĈHAN+A>ENG=PNAD=UuNG=NĈuHuGOuVG=HuNJA>ENG=PNAĈAN
,†JQJ>[email protected]Ĉ[email protected]=U=LN=G>[email protected][email protected]?A
>QJ=EJ=J
Yi
Yirmidokuzuncu Kural: ([email protected] D=U=PuIuVuJ Ì[email protected]
@AJ ¾EVEHIEĈ KHI=Ou @AIAG @Aç[email protected] Q OA>ALPAJ ļJA
U=L=HuI [email protected] >ÌUHA‡ @AUEL >KUQJ >ÐGIAG ?AD=HAP
CÌ[email protected] ([email protected] UKHQJ P=I=IuJu @AçEH [email protected]?A UKH
=UNuIH=NuJuRANEN$ÐVANC=D>[email protected]=I=PÐ[email protected]ÌJAIA¾RA
O=L=GH=NUKH?QU==EPPEN²UHAUOAJAD=U=PuJ=D=GEIOEJJA
@AD=U=PG=NĈ[email protected]=¾=NAOEVOEJ
Ot
Otuzyedinci Kural: 1=JNuGuHuGuNGU=N=N=GPEPEVHEGHA¾=HuĈ=
HuĈ=J>[email protected],[email protected][email protected][email protected]
ĈAU [email protected]= KHQN +A >EN O=JEUA ANGAJ JA >EN O=JEUA
CA¾ %AN EJO=J E¾EJ >EV =ĈuG KHI= V=I=Ju [email protected] >EN @A
ÌHIAGV=I=Ju
Ot
Otuzuncu Kural: =ĈG=H=Nu [email protected]=J GuJ=JO=J
=U
[email protected]@[email protected]=LuHO=D=PP=EBPEN=U=QçN=O=J>EHA
K=çVuJu=¾[email protected][email protected]=PAGGÌPÐH=BAPIA(QOQN
CÌNIA(QOQNÌNP
Ot
Otuzsekizinci Kural:ļ6=Ĉ[email protected]ç[email protected]çEĈPENIAUA
UA [email protected] @ÌJÐĈPÐNIAUA D=VuN IuUuI‡ @EUA OKNI=G
E¾EJDE¾>ENV=I=JCA¾@AçEH(=¾U=Ĉ[email protected]=KHQNO=GKH=HuI
>=Ĉ[email protected]=J JA CA¾IEĈ KHQNO= KHOQJ P=I=IAJ UAJEHAJIAG IÐIGÐJ 1AG >EN CÐJ >EHA ÌJ?AGEJEJ PuL=PuL PAGN=NuUO=U=VuG%AN=JDANJABAOPAUAJEHAJIAHE6ALUAJE>EN
U=Ĉ[email protected]çI=GE¾EJÌ[email protected]ÌJ?AÌHIAHE
Ot
Otuzbirinci Kural: %=GG†=U=GuJH=Ĉ=>EHIAGE¾[email protected]
CE
CE>E>ENG=H>AO=DELKHI=Hu%ANEJO=JĈQRAU=>QĈ[email protected]
UQIQĈ=I=UuÌçNAJEN(EIE>ENG=V=CA¾ENENGEIEÌHÐI?ÐH
>END=OP=HuGGEIE=UNuHuG=?uOu¾[email protected]@EG=UuL
%ALEIEVG=HLPAGEG=PuHuGH=Nu¾ÌVIAUABuNO=PRANAJ>[email protected]
=PH=PuNuVI=GEIEIEV>[email protected]=GEDEGIAPE=JH=NRAUQIQĈ=N
[email protected][email protected]=OANPHAĈANAG¾uG=N
Ot
Otuzdokuzuncu Kural: +KGP=H=NOÐ[email protected]çEĈ[email protected]
>Ð
>ÐPÐ[email protected][email protected][email protected]¾EJ>ENDuNOuV
@[email protected]ç=N²[email protected]ÐNÐOPEJO=JuJUANEJE>[email protected]ÐNÐOPEJO=J=HuN%AI>ÐPÐJDE¾>ENV=I=J>KVQHI=VDANĈAUUANHE
[email protected][email protected]%[email protected]>ENCÐ[email protected]>ENCÐJA
DE¾>ENĈAU=UJuKHI=V
Ot
Otuzikinci Kural: [email protected]=GE>ÐPÐ[email protected]
G=
[email protected]=JNu†U=O=B>EN=ĈGH=>=çH=J=>EHAOEJ
(QN=HH=NuJKHOQJ=I=GQN=HH=NuJu>=Ĉ[email protected]ĈH=I=GU=DQPU=NCuH=I=GE¾EJGQHH=JI=
Kı
Kırkıncı Kural: ĈGOuV CA¾AJ >EN ÌIÐN >AUDQ[email protected] U=EHD=OO= [email protected]=J QV=G @QN @KOP 3A O=GuJ [email protected] @KçNQH=NuJuLQPH=ĈPuNI=îJ=J?uJ>ÐUÐGKHOQJ=I=EJ=J?uJH=
>ÐUÐGHÐGP=OH=I=
Ĉ=
Ĉ=JIuĈPuN?=>=EH=DE=ĈGLAĈ[email protected]ĈI=HuUuIIA?=VE
[email protected]Ð[email protected][email protected]=
[email protected]çQNQN
Ot
Otuzüçüncü Kural: Q @Ð[email protected]= DANGAO >EN ĈAU KH-
ć(†uJ EOA DE¾ >EN OuB=P= RA P=IH=I=U= EDPEU=?u UKGPQN
=ĈHu >=ĈuJ= >EN @Ð[email protected] =ĈG 6= P=I [email protected][email protected]
[email protected][email protected][email protected]Ĉ[email protected][email protected][email protected]=ĈG
EHAO=UCuH=NuIH=
I=
I=U= ¾=HuĈuNGAJ OAJ %î¤ KH *AJVEHEJ UKGHQG KHOQJ îJO=JuJ ¾ÌIHAGPAJ B=NGu KHI=I=Hu +=OuH GE ¾ÌIHAçE PQP=J
@uĈ[email protected]=GE>E¾[email protected]çEHE¾[email protected]>KĈHQGEOAEJO=Ju=U=GP=
[email protected]=>[email protected]çEHDE¾HEG>[email protected]
57
1"**27æ201,0"6)¶)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
1 104 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content