close

Enter

Log in using OpenID

Bu sayının danışma kurulu ve hakemleri/Board of consultants

embedDownload
FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)
FLSF (Journal of Philosophy and Social Sciences)
( flsf )
Sayı 18, Güz 2014
Issue 18, Fall 2014
Bilgi için/For Information: http://www.flsfdergisi.com
Yazışma Adresi
Mailing Address
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Felsefe Bölümü
Sıhhiye/ANKARA
Tel: (0 312) 310 32 80 / 1225 ya da 1234
[email protected]
FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)
( flsf )
Sayı 18, Güz 2014
Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürleri (Editörler)
Işıl BAYAR BRAVO
Hamdi BRAVO
Yardımcı Editör
Mehmet Cafer ŞAKAR
Bu Sayının Danışma Kurulu ve Hakemleri
Prof.Dr. Tansu AÇIK (Ankara Üniversitesi)
Prof.Dr. Işıl BAYAR BRAVO (Ankara Üniversitesi)
Prof.Dr. Sabri BÜYÜKDÜVENCİ (Ankara Üniversitesi)
Prof.Dr. Hayrettin ÖKÇESİZ (Akdeniz Üniversitesi)
Prof.Dr. Ülker ÖKTEM (Ankara Üniversitesi)
Prof.Dr. Erdinç SAYAN (ODTÜ)
Prof.Dr. Ali TAŞKIN (Cumhuriyet Üniversitesi)
Prof.Dr. Şafak URAL (İstanbul Üniversitesi)
Doç.Dr. Yavuz ADUGİT (Kocaeli Üniversitesi)
Doç.Dr. Recep ALPYAĞIL (İstanbul Üniversitesi)
Doç.Dr. Atakan ALTINÖRS (Galatasaray Üniversitesi)
Doç.Dr. Hasan AYDIN (Sinop Üniversitesi)
Doç.Dr. Hamdi BRAVO (Ankara Üniversitesi)
Doç.Dr. Cihan CAMCI (Akdeniz Üniversitesi)
Doç.Dr. Hakan ÇÖREKÇİOĞLU (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doç.Dr. Yücel DURSUN (Ankara Üniversitesi)
Doç.Dr. H. Haluk ERDEM (Ankara Üniversitesi)
Doç.Dr. Işık EREN (Uludağ Üniversitesi)
Doç.Dr. Doğan GÖÇMEN (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doç.Dr. Ogün ÜREK (Uludağ Üniversitesi)
Doç.Dr. Yücel YÜKSEL (İstanbul Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Sengün M. ACAR (Gazi Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Hülya ALTUNYA (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Görkem BİRİNCİ (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Emre DAĞTAŞOĞLU (Trakya Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Cevriye DEMİR GÜNEŞ (Gazi Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Abdullah DURAKOĞLU (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Eren RIZVANOĞLU (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Emir ÜLGER (Başkent Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Ülker YÜKSELBABA (İstanbul Üniversitesi)
Dr. Ahmet Cüneyt GÜLTEKİN (Ankara Üniversitesi)
Yazışma Adresi
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü, Sıhhiye-ANKARA
FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) yılda iki kez yayınlanan hakemli bir dergidir.
Philosopher’s Index, International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), EBSCOHost
Humanities Source, TÜBİTAK ULAKBİM ve ASOS Index tarafından listelenmekte ve ilgili
veritabanları üzerinden tam metin olarak erişime sunulmaktadır.
ISSN 1306-9535
[email protected]
http://www.flsfdergisi.com
Tel: (0 312) 310 32 80 / 1225 ya da 1234
Kapak Tasarım
Uğur SARAÇ-Z. Begüm BAYSAL
FLSF (Journal of Philosophy and Social Sciences)
( flsf )
Issue 18, Fall 2014
Owners and Editors
Işıl BAYAR BRAVO
Hamdi BRAVO
Assistant Editor
Mehmet Cafer ŞAKAR
Board of Consultants
Prof.Dr. Tansu AÇIK (Ankara Üniversitesi)
Prof.Dr. Işıl BAYAR BRAVO (Ankara Üniversitesi)
Prof.Dr. Sabri BÜYÜKDÜVENCİ (Ankara Üniversitesi)
Prof.Dr. Hayrettin ÖKÇESİZ (Akdeniz Üniversitesi)
Prof.Dr. Ülker ÖKTEM (Ankara Üniversitesi)
Prof.Dr. Ali TAŞKIN (Cumhuriyet Üniversitesi)
Prof.Dr. Erdinç SAYAN (ODTÜ)
Prof.Dr. Şafak URAL (İstanbul Üniversitesi)
Assoc.Prof.Dr. Yavuz ADUGİT (Kocaeli Üniversitesi)
Assoc.Prof.Dr. Recep ALPYAĞIL (İstanbul Üniversitesi)
Assoc.Prof.Dr. Atakan ALTINÖRS (Galatasaray Üniversitesi)
Assoc.Prof.Dr. Hasan AYDIN (Sinop Üniversitesi)
Assoc.Prof.Dr. Hamdi BRAVO (Ankara Üniversitesi)
Assoc.Prof.Dr. Cihan CAMCI (Akdeniz Üniversitesi)
Assoc.Prof.Dr. Hakan ÇÖREKÇİOĞLU (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Assoc.Prof.Dr. Yücel DURSUN (Ankara Üniversitesi)
Assoc.Prof.Dr. H. Haluk ERDEM (Ankara Üniversitesi)
Assoc.Prof.Dr. Işık EREN (Uludağ Üniversitesi)
Assoc.Prof.Dr. Doğan GÖÇMEN (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Assoc.Prof.Dr.. Ogün ÜREK (Uludağ Üniversitesi)
Assoc.Prof.Dr. Yücel YÜKSEL (İstanbul Üniversitesi)
Assist.Prof.Dr. Sengün M. ACAR (Gazi Üniversitesi)
Assist.Prof.Dr. Hülya ALTUNYA (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Assist.Prof.Dr. Görkem BİRİNCİ (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)
Assist.Prof.Dr. Ahmet Emre DAĞTAŞOĞLU (Trakya Üniversitesi)
Assist.Prof.Dr. Cevriye DEMİR GÜNEŞ (Gazi Üniversitesi)
Assist.Prof.Dr. Abdullah DURAKOĞLU (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Assist.Prof.Dr. Eren RIZVANOĞLU (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Assist.Prof.Dr. Emir ÜLGER (Başkent Üniversitesi)
Assist.Prof.Dr. Ülker YÜKSELBABA (İstanbul Üniversitesi)
Dr. Ahmet Cüneyt GÜLTEKİN (Ankara Üniversitesi)
Mailing Address
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü, Sıhhiye-ANKARA
FLSF (Journal of Philosophy and Social Sciences) is a bi-annual academic journal listed in
Philosopher’s Index, International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) and TÜBİTAK
ULAKBİM and also served as full text by EBSCOhost Publishing and ASOS Index in their database.
ISSN 1306-9535
[email protected]
http://www.flsfdergisi.com
Tel: (0 312) 310 32 80 / 1225 or 1234
Cover Designer
Uğur SARAÇ-Z. Begüm BAYSAL
İçindekiler
Bilgi ve Doğruluk
Fatih ÖZTÜRK
………………………………...….……...1
John Roger Searle’de Bilinç ve Yönelimsellik
Vedat ÇELEBİ
...……..……………….15
Derrida’da Kararverilemezlik ve Sorumluluk İlişkisi
Banu ALAN SÜMER
..……….……..31
Derrida’nın İletişim Anlayışında Yinelenebilirlik ve İmza Kavramları ….45
Eren RIZVANOĞLU
Uzay-Zamanda Nesneler ve Bilinç
Pakize ARIKAN SANDIKÇIOĞLU
Dil Varlığının Ontolojik Zemini
Yakup KAHRAMAN
.....………………….....61
.………………………………...75
Felsefi Otobiyografiler: F. Nietzsche’nin Ecce Homo’su ve J.P. Sartre’ın
Sözcükler’inde ‘Ben’in İnşasının Tarzları
………………......…....89
Mehmet BÜYÜKTUNCAY
Arthur Danto ve George Dickie’de Sanat Etkinliğinin Kurumsal Yapısı ...115
Ahmet Cüneyt GÜLTEKİN
Modernitenin Mirası ve Krizi Olarak Demokrasi ve Ötesi ..……….....…133
Murat SATICI
Habermasçı Burjuva Kamusallığının Demokratik İçeriği
Mustafa Ali MİNARLI
Habermasçı Müzakereciliğe Karşı
Murat KAZANCI
………..…….153
………………………….…….173
Kuramsal ve Felsefi Anlamlarında İnsan Hakları
Dilek YİĞİT
……………...189
Platon’da Kadın Sorunu Üzerine Bir Tartışma
Nihal Petek BOYACI
…..…………………..205
Kant ve Hegel Diyalektiklerinde Rol Değişimi
Meriç BİLGİÇ
.………………………231
Contents
Knowledge and Truth
Fatih ÖZTÜRK
………………………………...….……...1
Consciousness and Intentionality in John Roger Searle
Vedat ÇELEBİ
……………….15
The Relation of Undecidebility and Responsibility in Derrida
Banu ALAN SÜMER
.……..31
The Concepts of Iterability and Signature in Derrida’s Approach of
Communication
………………………………………….45
Eren RIZVANOĞLU
Objects and Consciousness in Space-Time
Pakize ARIKAN SANDIKÇIOĞLU
.....………………….....61
The Ontological Ground of Language Asset
Yakup KAHRAMAN
...……………………...75
Philosophical Autobiographies: The Styles of Construction of the Self in F.
Nietzsche’s Ecce Homo and J. P. Sartre’s The Words
…...…......…....89
Mehmet BÜYÜKTUNCAY
Institutional Structure of Artistic Activity in the Philosophy of Arthur Danto
and George Dickie
………………………………………....115
Ahmet Cüneyt GÜLTEKİN
Democracy and Beyond as the Heritage and the Crisis of Modernity ...133
Murat SATICI
Democratic Content of Habermasian Bourgeous Publicity ………..…….153
Mustafa Ali MİNARLI
Against Habermasian De(a)liberation
………………………….…….173
Murat KAZANCI
Human Rights in Theoretical and Philosophical Senses
……………...189
Dilek YİĞİT
A Discussıon on the Problem of Woman in Plato …..…………………..205
Nihal Petek BOYACI
Role Reversal of Kant and Hegel in Dialectic
Meriç BİLGİÇ
.………………………231
ÇEVİRİLER
Filozof Kelamcıların Argümanlarının Mantığı Üzerine Farabi
Kwame GYEKYE
….….247
Aristoteles ve Hegel
…………………………………………...……..257
Nicolai Hartmann
TRANSLATIONS
Al-Fârâbi on the Logic of the Arguments of the Muslim Philosophical
Theologians
…………………………………………...….….247
Kwame GYEKYE
Aristotle und Hegel
…………………………………………...……..257
Nicolai Hartmann
Yayın İlkeleri
1) FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), temelde bir felsefe
dergisidir. Kuramsal olmak kaydıyla, sosyal bilimlerin diğer
alanlarındaki yazılara da yer verilir.
2) Hakemli olan bu dergi, yılda iki kez (Bahar/Güz dönemlerinde)
yayınlanır.
3) Dergiye gönderilecek yazılar; makale, çeviri ve kitap tanıtımı
türünde olmalıdır. Yazıların sorumluluğu yazarına aittir.
4) Yazılar, Türkçe veya batı dillerinde (İngilizce, Fransızca ve
Almanca) olabilir. Yabancı dilde yazı yayınlamak isteyen yazarlar,
yazılarının geniş (yazıda söylenmek isteneni açıklayan) bir Türkçe
özetini de göndermek zorundadır.
5) Başlık: Makale başlığı, 16 punto olarak ve koyu harflerle
yazılmalıdır.
Yazar Adı: Başlığın hemen altına, sağa yaslanmış olarak ve 11
puntoyla; soyadın tüm harfleri büyük olarak yazılmalıdır. Soyadınıza
bağlı “*”’lı bir dipnotla ünvanınız ve çalıştığınız/öğrenci olduğunuz
kurum belirtilmelidir.
6) Her makalede, yazar adının hemen altında hem Türkçe ve hem de
bir batı dilinde olmak üzere, 200’er kelimeyi aşmayan özet ve
abstract yer almalıdır. “Abstract”ın üzerinde, makalenin o yabancı
dildeki adı da bulunmalıdır.
Ayrıca: özetin de abstractın da başlığı büyük harfle olmalı; bütün
özet/abstract 10 punto ve italik yazılmalıdır.
7) Anahtar kelimeler/keywords hemen özetin/abstractın altında
verilmelidir. Bunların üçten az sekizden fazla olmaması
gerekmektedir.
8) Yazılar 5000 kelimeyi geçmemeli, A4 kağıdının bir yüzüne çift
aralıklı, sol 4,5 cm., üst 5,5cm., alt 3 cm. ve sağ marjlar en az 5
cm. bırakılarak yazılmalıdır. Yazıların alt başlıkları, 11 punto ile
koyu ve sol marjdan başlamak üzere yazılmalıdır. Yayınlanması
kabul edilen yazılar Word Programında Times New Roman 11 punto
ile yazılmış olmalı ve [email protected] adresine
gönderilmelidir.
9) Dergi adresine ulaşan yazılar, öncelikle içerik, yazım kuralları vd.
yönlerden yayın kurulu tarafından incelenir ve değerlendirilmek
üzere isimsiz olarak konu ile ilgili iki hakeme gönderilir.
Hakemlerden gelecek görüşler doğrultusunda yazının doğrudan veya
kısmen düzeltilerek yayınlanmasına veya aksine karar verilir ve
sonuç yazar(lar)a bildirilir. Düzeltme istenen yazılar, en geç bir ay
içinde yayın kuruluna gönderilmelidir.
10) Bahar sayısı için yazılar, en geç Şubat ayının son haftası; Güz
sayısı için en geç Eylül ayının son haftasına kadar gönderilmelidir.
11) Yayınlanan yazılar için yazar(lar)a telif ücreti karşılığında her
makale için 2 (iki) adet dergi gönderilir. Yayınlanmayan yazılar geri
gönderilmez. Yazar(lar)a bilgi verilir.
12) Kaynaklara göndermeleri dipnot biçiminde, sayfa sonunda;
yazarın adı soyadı; alıntı yapılan metnin adı; (varsa çevirmeni);
yayınlayan kurum, yayınlandığı şehir ve yıl; sayfa numarası sırasıyla
veriniz. 10 punto olmalarına dikkat ediniz.
13) Metnin sonuna, yazarların soyadlarının alfabetik sırasını
gözeterek -dipnotlarda toplanmış ve yararlandığınız kaynaklara
dayanan- bir kaynakça koyunuz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
528 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content