close

Enter

Log in using OpenID

avcıarchıtects 2014 - tr

embedDownload
AVCIARCHITECTS, dünyanın beş noktasındaki uluslararası kadrosu ile
küresel duruşunun yanısıra, her daim yerel, kültürel değerlere saygılı,
eko-merkezli, bütüncül bir tasarım yaklaşımını ilke edinmiştir.
Uzmanlık alanları konutlar, alışveriş ve yaşam merkezleri, eğitim
yapıları, kültürel tesisler, karma kullanımlı yapılardır.
“İster bir imar planına isterse de tek bir ürünün
tasarımına yönelik olsun sürdürülebilirlik esasları
tasarım yaklaşımızda en belirleyici etken”
AVCI ARCHITECTS 1989 yılında Londra’da kuruldu. Firma, program açısından
birçok sektörde uzmanlaşmasına rağmen, ister bir imar planına isterse de tek bir
ürünün tasarımına yönelik olsun sürdürülebilirlik esasları tasarım yaklaşımında
en belirleyici etken oldu. Çok sayıda yerel ve uluslararası yarışmalarda başarılar
kazanan firma sağlıklı ofis binaları, büyük ölçekli karma kullanım yapıları,
konut ve masterplan ölçeği de dahil olmak üzere gayrimenkul yelpazesinin
bir çok alanında faliyet gösteriyor. İngiltere’nin yanı sıra İtalya, Macaristan,
Suudi Arabistan, Gana, Sırbistan, Çek Cumhuriyeti, Slovenya’da projeler
gerçekleştirmeye devam eden firma 2006 yılında İstanbul ofislerini hayata
geçmesi ile bir süredir Türkiye projelerine ağırlık veriyor. Avci Architects’in
Londra, İstanbul ve Ljubljana’da stüdyoları bulunmaktadır.
“Bizce yaratıcı üretimin her dalında estetiğin ötesinde düşünsel bir kurgu,
okunabilir bir kavramsal temel olmalıdır ve bu kavramsal temel her ölçekte
okunur olabilmelidir. Bütünü oluşturan bileşenler bütünün özelliklerini taşımalı,
tasarımda da fikir, nesneye şekil veren kavram her an görülmelidir. Bizim
için tasarım bir katmanlandırma sürecidir. Bir çözümün ortaya çıkışı projeyi
saran konuların anlaşılması ve bunlarla yakınlık kurulmasına dayanmaktadır.
Dolayısıyla bir kişinin parmak izleri gibi her proje de eşsiz olabilir. Bu yöntemle
basmakalıp çözümlerken kaçınarak meselenin DNA’sına inmeye çalışıyoruz.
İşte bizi heyecanlandıran da bu hususiyettir.”
SEL
NT
KE
KENTSEL
PLA
NL
AM
A
MİMARİ
RIM
TASA
Ekolojik
Ekonomik
Etik
S
E
RG
İ
L
I
ARIM
AS
ET
EM
İ
R
A
Planlama
“Bizim için tasarım bir katmanlandırma sürecidir.”
Selçuk Avcı ve Sanja Jurca Avcı,Avci Architects’i ilk olarak 1989 yılında Londra’da
kurdu. Kurumun ilk yılında, yılda iki kez yapılan Avrupa Birliği Enerji Tasarruflu
Yapılar Yarışması’nda ilk ödülünü kazanması ondan sonraki gidişatını belirledi.
Sonuç olarak kurum program açısından birçok sektörde uzmanlaşmasına
rağmen, ister bir imar planına isterse de tek bir ürünün tasarımına yönelik olsun
sürdürülebilirlik altta yatan ana değer haline gelmiştir.
Avci Architects İngiltere’nin yanı sıra İtalya, Macaristan, Suudi Arabistan, Gana,
Sırbistan, Çek Cumhuriyeti, Slovenya ve yakın zamanda da Türkiye’de projeler
tasarlamıştır. Halihazırda aktif olan projeler ticari ve kurumsal ofisler, perakende
merkezleri, özel konut imarları ve sergiler ve müzeler de dâhil olmak üzere
eğitim ve kültür binalarını içermektedir.
İÇ
M
İM
Mecca Al-Haram Mosque /
Havalandırma Kolonları
“Sürdürülebilirliği tasarlamak.”
TMB Ankara /
Havalandırma Labirenti
Royal Holloway Univeristy /
Pasif Havalandırma
Slimbridge Wetlands Visitor Centre /
Yerel Malzemeler
Yaratma sürecine daima üç farklı E ilkesi açısından bakmaya çalışıyoruz: Etik +
Ekoloji + Ekonomi, bunlar sürdürülebilirliğe olan yaklaşımımızı tanımlamaktadır.
Bu temel ilkeler bilinçaltında dahi olsa daima bizledir ve tüm faaliyetlerimizi
yönetmektedir. 3E’nin ilkelerini aynı zamanda tüm katılımcıları aynı masaya
ve aynı felsefi seviyeye getirmek için pozitif bir beyin yıkama aracı olarak da
kullanıyoruz.
Projelere mimarinin ötesini sorgulayarak
başlıyor, yerin esas kimliğini ve hikayesini
bulmaya çalışıyoruz.
/ Ofis, Rezidans, Karma Kullanım Yapıları
Türkiye Müteahhitler Birliği
Genel Merkez Binası
Türkiye Müteahhitler Birliği’nin yeni Genel Merkez
Binası, yaklaşık 5500 m2 ‘de daha ferah ve kaliteli iş
ortamı sağlamak ve aynı zamanda iş ve inşaat dünyasını
buluşturmayı amaçlamaktadır.
Proje, tüm disiplinlerin mimar liderliğinde en ince
ayrıntısına kadar koordine edildiği, deneyimlerin,
etütlerin, AR-GE çalışmalarının yapılarak Türkiye’deki
inşaat ve malzeme sektörünün gelişimine katkıda
bulunan ve yerel malzemelerin kullanımını teşvik eden,
bir ‘entegre tasarım’ ürünüdür.
I ş v e r e n : T ü rk iy e M ü t e a hhit l e r B irl iği
K a t e g o r i: O f is B ina sı
Y e r , T a r ih : Ank a ra , 20 1 3
Ö d ül l e r : T M B D a v e t l i Y a rışm a P ro je si 1 . l ik ö d ü l ü
B uil d ing D e sign Aw a rd 20 1 4 , ( En İ y i U l usl a ra sı M im a ri P ro je 20 1 4 )
L EED P l a t inum S e rt if ik a sı
S ign o f t he C it y Aw a rd s 20 1 4 ( En İ y i M im a ri T a sa rım Öd ü l ü )
Euro p e a n U nio n P riz e f o r C o nt e m p o ra ry Arc hit e c t ure – M ie s v a n d e r R o he Aw a rd (Adaylık)
Türkiye Mimarlar Odası, 11. Ulusal Mimarlık Ödülü
Termal Labirent
T e r m a l Labi re n t İ şleyişi
T e r ma l L a b i r e nt
Balance Güneşli
Bağcılar Ofis Rezidans Kulesi, Basın Ekspres Yolu
üzerinde yer alan ve ofis, konut ve çarşı fonksiyonlarını
barındıran 92,602 m2 brüt inşaat alanına sahip bir
projedir. Mevcut dokunun en belirleyici özelliği Basın
Ekspres Yolu boyunca akan Ayamama Deresidir.
Ayamama Deresi ve yapı adaları arasında kalan yeşil
alanın tasarıma katılması ve taşkın alanındaki su
öğeleriyle de zenginleşecek nitelikli bir peyzaj alanı
olarak kentle bütünleşmesi hedeflenmiştir.
I ş v e r e n : Ş ö l e n Çik o l a t a , Y a y l a Y a t ırım
K a t e g o r i: K a rm a K ul l a nım B ina sı
Y e r , T a r ih : İ st a nb ul , 20 1 5
Nabereznhaya Tower
AVCIARCHITECTS, Moskova Uluslararası ‹ş Merkezi’nin
(Moscow International Business Centre) kalbinde yer
alan Naberezhnaya Towers projesinin konsept tasarımı
için RTKL firması ile birlikte çalışmıştır. En yükseği 61
katlı olan 3 kule, bir iç meydan yaratırken zemin ve
bodrum katlarda bir alışveriş merkezini barındırır.
‹ ş v e r e n : EN K A
K a t e g o r i: ‹ ş M e rk e z i
Y e r , t a r ih : M o sk o v a , 20 0 7
Çubuklu Vadi
Çubuklu Vadi, İstanbul’un hemen dışında orman ile
çevrili 3.5km2 alanda, ‘Eko-Yaşam Tarzı Merkezi’
ve peyzaj içinde bütünleşik bir alışveriş merkezi
fonksiyonlarını barındıran bir projedir. Geleneksel
perakendecilik anlayışından farklı olarak, botanik
bahçeleriyle çevrili olan bu yarı kapalı mekan, doğa
ve biyolojik çeşitliliği alışveriş merkezi konseptinin
içinde harmanlayarak yeni bir deneyim sunmaktadır.
İstanbul’daki eşsiz konumundan
yararlanarak,
çekici, zamansız ve sürdürülebilir bir kavram olmaya
odaklanmıştır.
İ ş v e r e n : F ib a Y ü k se l
K a t e g o r i: Al ışv e riş M e rk e z i, K o nut
T a r ih , y e r : I st a nb ul , 20 1 2
USCE Alışveriş Merkezi
USCE alışveriş merkezi, Belgrad’da yeni ve eski şehirin
kesiştiği bölgede yer almaktadır. Mevcut USCE
alışveriş merkezine ek olarak 200,000 m2 inşaat alanı
tasarlanmıştır. Proje residance ve otelden oluşan bir kule ve ek alışveriş merkezi yapılarını içermektedir.
Eski USCE alışveriş merkezi sürdürebilirlik çerçevesi
içerisinde ele alınarak yeni ve modern bir kimliğe
bürünmesi sağlanmıstır.
İşveren: USCE
K a t e g o r i: K o nut , T ic a ri v e O t e l
Y e r , t a r ih : B e l gra d , 20 1 1
Zizkov Alışveriş Merkezi
Prag’ın merkezindeki büyük kentsel dönüşüm
projesinin bir parçası olan bu alışveriş merkezi
60,000m2 brüt alana sahiptir. 3 kata yayılan ve her
iki ucundaki girişlerde büyük mağazaların yer aldığı
bu merkezde, şehrin mevcut caddelerini birbirine
bağlayan bir alışveriş sokağı yaratılmıştır. Klasik bir
alışveriş merkezinin ötesinde, bir kentsel bağlayıcı
görevini gören kapalı bir sokak oluşturulmuştur.
‹ ş v e r e n : D isc o v e ry G ro up
K a t e g o r i: Al ışv e riş M e rk e z i
Y e r , t a r ih : P ra g, 20 0 9
Mosaic Alışveriş Merkezi
Başkent Belgrad’in kuzeyinde yer alan Novi Sad
şehrinde tasarlanan bu alışveriş merkezi, yerel nüfusla
kalmayıp, civarındaki yerleşimlerin de ihtiyaçlarını
karşılayarak 400,000 kişiye hizmet edecektir. 90,000m2
büyüklüğündeki bina, Sırbistan’daki alışveriş merkezi
açığını doldurmaya yardımcı olacaktır. Sadece günümüz
için değil, gelecek kuşakların yüksek beklentilerini de
karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Ruhsatı alınmış olan
yapının inşaatına 2010 yılında başlanacaktır.
‹ ş v e r e n : O c e a n At l a nt ic I nt e rna t io na l
K a t e g o r i: Al ışv e riş M e rk e z i
Y e r , t a r ih : N o v i S a d , 20 0 8
Osmannoro Alışveriş
Merkezi
Osmannoro; Floransa, Piza ve Bolonya şehirlerini
kapsayan 2.8 milyonluk nüfusun merkezi olmaya
adaydır. Yatırım stratejisi, bu bölgedeki yoğun
endüstriyel yapılaşmayı konut ve ticari yapılaşmayla
dengeleyecek bir dönüşüm olarak açıklanabilir. Proje,
bataklık bir alan üzerinde yayılan aktif rekreasyon
alanları oluşturur ve bunlarla alışveriş merkezini besler
ve bağlar.
Alışveriş merkezi; şeklini arazinin güneye doğru yaptığı
kıvrımlardan alan tek parça bir ‘canopy’ (örtü) ile
tasarlanmıştır. Bu çatı, yarı açık ve korunaklı alanlar
yarataran bir dizi sokak ve meydan oluşturur. Bu
kamusal alanlar, konutlara bir meydan ile bağlanır.
Yüksek yoğunluklu bu konutlar, avlularla güneydeki
parka doğru açılırlar.
‹şveren: RDM
K a t e g o r i: Al ışv e riş M e rk e z i
Y e r , t a r ih : F l o ra nsa , 20 0 7
Yalnızca “bina yapmak” değil, doğru bakış
açısıyla, doğru binayı yapmak; do¤ru
insanlarla çalışarak geleceği inşa etmek
/ Kamusal Yapılar
Banbury Müzesi
Kanalın her iki tarafına yayılan bir arazide, Banbury
müzesi’nin yeni merkez ve galerileriyle birlikte turist
bilgilendirme merkezi tasarlanmıştır. Şeffaf bir köprü
olarak tasarlanan galeriden geçilirken, aşağıdaki
yenilenen tekne tamir yerlerinin ve işlevini sürdüren
tarihi kızakların görülmesi sağlanmıştır. Bu proje,
kısmen Heritage Lottery Fonu’yla desteklenmiştir.
‹ ş v e r e n : C he rw e l l D ist ric t C o unc il , B rit ish W a t e rw a y s
Aut ho rit y
K a t e g o r i: M ü z e
Y e r , t a r ih : O x f o rd shire , 19 9 9
S e lç u k A vcı as de s i g n di r e cto r f o r E C D A r ch i te cts
Uluslararası Dil Merkezi
Egham’daki Royal Holloway Üniversitesi için
tasarlanan bu yapı, öğrenci birliği binası ile fizik
fakültesi’nin oluşturduğu avluyu tamamlayan ve
tanımlayan bir niteliktedir.
Binanın girişinde bir kat kadar yükselen avlu tarihi
kurucular binası’yla da görsel bir iletişim kurmaktadır.
Güneye bakan iç avlu cephesine sedir kaplama
yapılırken, gürültülü otoyola bakan dış cephe kırmızı
tuğla ile inşa edilmiştir. Gece otomatik olarak açılan
boşluklu döşemeler arasından geçirilen soğuk
havanın etkisiyle doğal soğutma sağlanır.
‹ ş v e r e n : R o y a l H o l l o w a y Ü niv e rsit e si
K a t e g o r i: Eğit im y a p ıl a rı
Y e r , t a r ih : L o nd ra , 1 9 9 8
S e lç u k A vcı as de s i g n di r e cto r f o r E C D A r ch i te cts
Mekke Al-Haram Camii
Çinici Mimarlık ve Arup işbirliğinde gerçekleştirilen bu
proje Mekke’de Mescid-i Haram Camii’in genişleme
projesi için kraliyet tarafından yapılan davet üzerine
hazırlanmıştır. Proje cami ile birlikte, bu genişlemeyi
yeni ve sürdürülebilir bir anlayışla yorumlayarak camiyi
çevreleyen mahallenin de yeniden tasarlandığı bir şehir
planlaması örneğidir. Bu karma fonksiyonlar bir araya
getirilirken mekanın ruhani gücünü muhafaza etmesi
ön planda tutulmuştur.
‹ ş v e r e n : M O H E, S uud i Ara b st a n K ra l l ığı ( d a v e t l i y a rışm a )
K a t e g o r i: K ü l t ü re l y a p ı, C a m ii
Y e r , t a r ih : M e k k e , 20 0 8
Slimbridge Vahşi Hayat
Merkezi
Slimbridge, Sir Peter Scott tarafından 1946 yılında
kurulan Wildfowl and Wetlands Trust (WWT) (Av
Kuşları ve Bataklık Alanlar) Vakfı’nın genel müdürlük
binasıdır. Arsa, Severn nehrinin ağzında düz ve
bataklık bir alanda yer alır.
Senede 200,000 ziyaretçi çeken, çocuklar arasında
çok popüler olan BBC’nin uzun soluklu ‘Blue Peter’
programıyla da ün kazanan uluslararası bir kuş
cennetidir. WWT tarafından, mevcut yerleşimi
destekleyecek yeni ve geliştirilmiş bir seri ünitenin
tasarlanması ve bu yeniliklerin, merkezin daha tutarlı
ve kurallı bir şekilde işlemesine katkıda bulunması
istenmiştir.
Tasarımda, çevresel etkiler açısından, düşük
enerjiyle imal edilen ve geri dönüşümlü malzemeler
kullanılmıştır. Havalandırma bacaları ile de pasif
havalandırma sağlanmıştır. Düşük üretim enerjisi
nedeniyle çelik strüktür tercih edilirken, binanın
kabuğu yüksek yalıtım sağlayan mineral elyaf ile
yalıtılmıştır. Sazlık alanlar temizlenmiş suyu çevreleyen
su kaynaklarına taşırken, yağmur suları da binada gri
su olarak kullanılmak üzere çatıda toplanır.
‹şveren: WWT
K a t e g o r i: S e rgi v e Va hşi H a y a t M e rk e z i
Y e r , t a r ih : S l im b rid ge , 1 9 9 9
50
S e lç u k A vcı as de s i g n di r e cto r f o r E C D A r ch i te cts
Accra Havalimanı
Selçuk Avcı’nın TPS danışmanlık firması için tasarım
direktörü olarak rol aldığı bir projedir. Projeye dahil
olduğu süreçte Uluslararası Accra Havalimanı’nın
tasarım ihalesini kazanmış ve TPS AVCI şirketini
kurarak projeyi tasarlayıp hayata geçirmiştir. Avrupalı
bir vakıf tarafından finanse edilen proje, ‹sveç’li bir
müteahhit olan Skanska tarafından inşa edilmiştir.
‹ ş v e r e n : G ha na Av ia t io n Aut ho rit y
K a t e g o r i: H a v a a l a nı
Y e r , t a r ih : G a na , 20 0 5
Malabo Uluslararası
Havaalanı
Proje, Yeni Gine’nin başkenti Malabo’da artan
yolcu trafiğine cevap vermek üzere bir milyon
yolcu kapasiteli, yeni bir uluslararası terminal
projesidir.
‹ ş v e r e n : Y e re l O t o rit e
K a t e g o r i: H a v a a l a nı
Y e r , t a r ih : M a l a b o , Ek v a t o r Y e ni G ine , 20 1 3
Trablus Uluslararası
Havaalanı
Libya Trablus Havaalanı projesi, mevcut
havaalanının ülkenin gelecekte artması
planlanan yolcu kapasitesini de göz önünde
bulundurarak yenilenmesi ve geliştirilmesini
ön görüyor. Bu doğrultuda yapılması
hedeflenen yenileme projesi havaalanının
kapasitesini iki katına çıkarırken, hizmet ağını
kuvvetlendirmeyi amaçlıyor.
‹ ş v e r e n : S iv il H a v a c ıl ık K urum u
K a t e g o r i: H a v a a l a nı
Y e r , t a r ih : T ra b l us, L ib y a , 20 1 3
Din Müzesi
Sloveyna’nın Sticna şehrindeki Hristiyanlık müzesi,
hala kullanılmakta olan bir Orta Çağ manastırının
içinde yer alır. Roma döneminden bu yana saklanan
tarihi ürünler, sergide çağdan çağa Slovenya’nın
Hristiyanlık hikayesini anlatır.
‹ ş v e r e n : S t ic na M o na st e ry
K a t e g o r i: M ü z e
Y e r , t a r ih : S t ic na , 20 0 2
Etnografya Müzesi
‘Uzak Diyarlardan Yansımalar Sergisi’ (The Reflections
of distant Worlds Exhibition) olarak adlandırılan bu
proje, müzenin Avrupa kökenli olmayan başlıca
objelerinin sergilenmesiyle ilgilidir. Sergi, müzede çok
sayıda koleksiyonu bulunan Amerika, Avustralya, Çin,
Afrika ve Pasifik Adaları gibi çeşitli kültürlere
odaklanmaktadır.
‹ ş v e r e n : Et hno gra p hic M use um o f S l o v e nia
K a t e g o r i: M ü z e
Y e r , t a r ih : S l o v e ny a , 20 0 6
İyi çalışma mekanları, temel fonksyonların
çalışan insanın fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarına
cevap verecek şekilde bir araya geldiği yerlerdir
/ Ofis Fit-out Projeleri
BT Wholesale Office
Eski santral binasının, resepsiyon katı, açık ofısleri ve
5 ile 8 arası katlarındaki yönetim ofısleri ile en üst katta
yer alan restoranını içeren dönüşüm projesidir. Arkadan
aydınlatmalı polikarbonat paneller ve dökme cam
şeritler gibi yan sanayi malzemeleri yanında daha lüks
ceviz kaplama panellerin kullanımı, endüstriyel şıklığın
yanında kurumsal kalitenin de yansıtılmasını
sağlamaktadır.
‹ ş v e r e n : B rit ish T e l e c o m
K a t e g o r i: O f is, T ic a ri
Y e r , t a r ih : L o nd ra , 20 0 4
Türkiye Müteahhitler Birliği
Genel Merkez Binası
Yapı, Türkiye Müteahhitler Birliği’nin, Ankara
Çankaya’daki yeni binası için düzenlediği davetli proje
yarışmasında, birinci seçilerek inşa edildi.
Türkiye Müteahhitler Birliği Binası’nın mimari
programında tipik bir ofis binasının gereksinimlerinin
en optimize şekilde karşılanmasının yanında, bir dernek
binasının özel ihtiyaçlarına da cevap verecek şekilde
farklı fonksiyonlar yer alıyor.
Bina icinde fonksiyonların birbiriyle olan uyumu ve
hiyerarsisi oldukca belirgin bir sekilde ele alınıyor. Binada
farklı fonksiyonlar binanın kütle hareketlerini tanımlıyor
ve neticede ortaya çıkan kompozisyon mahremiyeti
sokak seviyesinden yukarılara çıktıkca dereceli olarak
kontrol edilebilmesini sağlıyor.
I ş v e r e n : T ü rk iy e M ü t e a hhit l e r B irl iği
K a t e g o r i: O f is B ina sı
Y e r , T a r ih : Ank a ra , 20 1 3
Ö d ül l e r : T M B D a v e t l i Y a rışm a P ro je si 1 . l ik ö d ü l ü
B uil d ing D e sign Aw a rd 20 1 4 , ( En İ y i U l usl a ra sı M im a ri P ro je 20 1 4 )
L EED P l a t inum S e rt if ik a sı
S ign o f t he C it y Aw a rd s 20 1 4 ( En İ y i M im a ri T a sa rım Öd ü l ü )
Euro p e a n U nio n P riz e f o r C o nt e m p o ra ry Arc hit e c t ure – M ie s v a n d e r R o he Aw a rd (Adaylık)
Türkiye Mimarlar Odası, 11. Ulusal Mimarlık Ödülü
BT Openworld Ofis
AVCIARCHITECTS,
British
Telecom
(Ingiliz
Telekomünikasyon Şirketi) için birden çok proje
gerçekleştirmiştir.
Bunlardan ilki BT Openworld için Mondial House,
City’de yapılan 600 kişinin çalıştığı genel müdürlük
binasıdır. Merkezi konumu ve endüstriyel görüntüsü,
internet medya hizmetleri tasarımcıları için modern ve
yaratıcı bir ofis alanı oluşturmaktadır.
İ ş v e r e n : B rit ish T e l e c o m
K a t e g o r i: O f is, T ic a ri
Y e r , t a r ih : L o nd ra , 20 0 2
HP Türkiye Genel Merkez
Binası
AVCIARCHITECTS, Hp istanbul ofisi, tasarım ve
uygulama projesi için Gensler firması ile birlikte
çalışmıştır.
Ümraniye Akkom 2 binasının 7. ve 8. katlarında yer
alan proje başarılı ‘entegre tasarımı’ ile teknik olarak,
binadaki diğer projelerin önünde yer almaktadır.
Müşterinin isteklerine cevap veren tasarım aynı
zamanda başarılı detay çözümleri ve ofis hacimlerinin
ferahlık hissini koruması, ışığın başarılı kullanımıyla
çalışanlarına ‘sağlıklı’ bir ofis ve çalışma deneyimi
sağlaması ile ön plana çıkmaktadır.
İ ş v e r e n : H e w l e t t P a c k a rd
K a t e g o r i: O f is
Y e r , t a r ih : İ st a nb ul , 20 1 1
AIG Sigorta Merkez Ofisi
AIG Sigorta Merkez Ofisi, Maslakta, 2000 metrekarelik
plan üzerine iki kattan oluşan bir iç mekan düzenlemesi
projesidir.
K a t e g o r i: O f is
Y e r , T a r ih : İ st a nb ul , 20 1 4
FOX International HQ
1450 m2 inşaat alanına sahip ofis alanında genel
olarak açık ofis düzeninin hakim olduğu bir çalışma
ortamı yaratıldı. Açık ofislerin yanısıra dinamik
geometrik formlarda cam kütlelerle ayrılan ofisler ve
toplantı odaları tasarlandı. Üç aylık tasarım sürecinin
ardından iki ayda tamamlanan mekanın tasarımında
hem Fox International hem de Avcı Architects’in
ortak hassasiyeti olan doğal malzemelerin kullanımı
belirleyici oldu..
K a t e g o r i: O f is
Y e r , T a r ih : I st a nb ul , 20 1 4
INC Research HQ
INC Research, Göztepe Nida Kule içerisinde yer alan
klinik araştırma merkezi, 450 m2’lik plan üzerine tek
kattan oluşan bir iç mekan düzenlemesi projesidir.
K a t e g o r i: O f is
Y e r , T a r ih : I st a nb ul , 20 1 4
SUMMA Merkez Binası
Seyrantepe projesi, Seyrantepe’de oldukça önemli bir
konumdaki bir mevcut yapının yenilenme projesidir.
Yönetimsel kısıtlamaların yıkımına izin vermediği ve
neredeyse kaba inşaat aşamasında kalan yapı, sektörün
güçlü müteahhitlik firmalarından için bir genel merkez
binasına dönüştürüldü.
İ ş v e r e n : S um m a A. Ş .
K a t e g o r i: O f is
Y e r , T a r ih : I st a nb ul , 20 1 4
Bütünsel düşünmek, alışkanlıklara yeni
boyutlar kazandıran, yeni deneyimler
yaşatan mekanlar tasarlamak
/Konut Yapıları
Özel Konut
Yapı, Londra’nın şehir dışındaki eski bir ‹ngiliz
malikanesinin yamaçlarında yer almaktadır. Doğayla
çevrili bu yerde, planın peyzajla ustalıkla bütünleşmesi
sağlanmıştır. Teraslanmış olan dik yamaç, iç ve
dış mekan arasındaki keskin sınırın kaybolmasını
sağlamaktadır.
‹ ş v e r e n : Öz e l
K a t e g o r i: K o nut
Y e r , t a r ih : L o nd ra , 20 0 4
The Jacaranda Estate
The Jacaranda Estate’in 15 villası, Bodrum
Yalıkavak tepelerinde çarpıcı bir konumda, geniş
deniz manzarasına sahip ve bölgenin dinamik
topografyasıyla uyumlu bir çevre düzenlemesi
içerisinde yer almaktadır. Doğal ekolojik malzemeleri,
iç ve dış mekanlarda kusursuz birleştiren tasarımı,
alanında rakipsiz bir yerleşim alanı oluşturmaktadır.
İ ş v e r e n : B ra e m o re G ro up
K a t e g o r i: K o nut
Y e r , t a r ih : B o d rum , 20 1 2
Yalıkavak Villaları
11 villa, Bodrum Yalıkavak tepelerinde çarpıcı bir
konumda, geniş deniz manzarasına sahip ve
bölgenin dinamik topografyasıyla uyumlu bir çevre
düzenlemesi içerisinde yer almaktadır.
Villalar aynı zamanda sahiplerine kat planlarında
değişiklik yapma ve dolayısı ile kendi yaşam alanlarını
ihtiyaçlarına tasarlama imkanı da sunuyor.
İ ş v e r e n : B ra e m o re G ro up
K a t e g o r i: K o nut
Y e r , t a r ih : B o d rum , 20 1 1
Palazzo Dorottya
Palazzo Dorottya yakın zamana kadar, üst katlarında
konutlar, alt katlarda ofisleri olan bir banka binası
olarak kullanılıyordu. Avlusunda tasarlanan yeni
modern bir bina ile, korumayı teşvik eden 18.yy’dan
kalma dış cephe gözden geçirilerek, eski ününe
yakışır görüntüsüne kavuştu. Bu sayede, binanın
dışı orijinal şekliyle geçmişin kalitesini yansıtırken,
avluya çağdaş bir yorum getirildi.
85 adet konut için geniş bir yelpazede seçenekler
sunan daire Kategorileri ile, müşterilere hem stil
hem biçim açısından oldukça fazla seçim şansı
tanındı. Daireler, tek yaşayan profesyoneller ya da
öğrenciler için stüdyolardan, kalabalık aileler için çok
katlı büyük dairelere kadar, çeşitli alıcı kategorilerine
cevap verecek şekilde tasarlandı.
‹şveren: RDM
K a t e g o r i: K o nut
Y e r , t a r ih : B ud a p e şt e , 20 1 0
P a l a z z o D o ro t t y a – I nne r C o urt y a rd
Palazzo Tornabuoni
Palazzo Tornabuoni, Floransa’nin Şehir merkezinde
Via Tornabuoni caddesi üzerinde yer alır ve moda
dünyasının önde gelen tasarımcılarına ev sahipliği
yapmaktadır. Yakın zamana kadar bir bankanın genel
müdürlük binası olan bu yapı restore edilirken, orjinal
freskleri, zemin kattaki orta avluda buluşan iki ana giriş
aksıyla halka açılmıştır. Merkezinde doğal ışık alan
atriumda yaratılacak ‘moda vitrini’ çok sayıda markaya
ev sahipliği yapacaktır.
Üst katlarda lüks dairelerin oluşturduğu konut bölümü
yer alır. Birinci katta (piano nobile) yemek salonları,
sigara içme bölümü, kütüphane gibi umumi odalar yer
alırken, çatı katında apartman sakinlerinin kullanacağı
bir spa olacaktır.
‹şveren: RDM
K a t e g o r i: R e z id a ns, T ic a ri
Y e r , t a r ih : F l o ra nsa , 20 0 6
Cencic Konutu
Apartman tasarımının temelinde yatan düşünce,
ışık oyunları ve ince detaylarla çok amaçlı kullanım
sağlayacak bir açık plan yaşam alanı yaratmaktır.
Tavandaki ışık sistemi alanın bir ucundan diğer ucuna
uzanırken, alanı birbirine bağlayarak aynı zamanda
farklı kullanım alanlarının sınırlarını belirler.
Betondan yapılmış olan ağır merdivenin yanı açılarak
hafiflik duygusu verilmiştir. Merdivenin profilini takip
eden metal levha, aşağıya doğru uzanıp bir sergi birimi
oluştururken, aynı zamanda alanı birbirine bağlar.
‹ ş v e r e n : Öz e l
K a t e g o r i: K o nut
Y e r , t a r ih : L jub l ja na , 20 0 8
Hanegraaf Konutu
Mevcut yapı 3 katlı bir ikiz evdir. Tasarım stratejisi,
mevcutta odalar düzeninde olan alt katın, yaşama,
yemek ve mutfak alanı olarak açık planlanması ve
mutfağın meşe kaplı cam bir kutu ile bahçeye açılacak
şekilde genişletilmesidir. En üst kat ebeveynler için bir
süite dönüştürülmüş ve birinci katta çocuk odaları
oluşturulmuştur. Mutfağın üzerinde yer alan misafır
bölümü ise aynı zamanda ailenin kullandığı ve çalışma
alanı olarak da kullanılabilen bir alandır.
‹ ş v e r e n : Öz e l
K a t e g o r i: K o nut
Y e r , t a r ih : L o nd ra , 20 0 9
Rotheley Konutu
Wells Road’daki bu bina, savaş sonrası dönemdeki
ödüllü ve adından söz ettiren 60’ların konut
Kategoriolojisinin görülebildiği tek örnektir. Tasarım,
binanın en yalın temel öğelerinden olan beton karkasın
soyulup ortaya çıkarılmasıyla başladı. Bu çerçeve, doğal
ahşap panelleri ve sıvalı yüzeyleri de çevreleyerek
iddialı bir görüntüye kavuştu.
‹ ş v e r e n : Öz e l
K a t e g o r i: K o nut
Y e r , t a r ih : L o nd ra , 1 9 9 8
Mestni Trg Residence
Bu projenin tasarımı, küçük alanlarda nasıl geniş bir
yaşam kurulabileceğinin bir örneğidir. 60m2’lik bu
dairede katlanabilir ve gizlenebilir hareketli elemanlar
mekana çok amaçlı kullanım sağlamaktadır.
‹ ş v e r e n : Öz e l
K a t e g o r i: K o nut
Y e r , t a r ih : L jub l ja na , 20 0 5
Netherhall Gardens
Residences
Londra, Hampstead Netherhall Gardens’da inşa
edilen Samara Residences, Victorian tarzda bir
malikanenin yıkılıp lüks bir konut olarak tekrar
inşa edilmesini öngören bir projedir. Urbanista
Developments’ın yürüttüğü projede iç mekan
tasarımını Avcı Architects’in yaptığı yeni yapı
9 daireden oluşuyor ve Londra’nın en prestijli
bölgelerinden birinde idilik bir yaşam tarzı yaratmayı
hedefliyor.
İ ş v e r e n : P riv a t e
K a t e g o r i: R e sid e nt ia l
Y e r , T a r ih : L o nd o n, 20 1 3
Yaratıcı üretimin her dalında estetiğin
ötesinde düşünsel bir kurgu, okunabilir bir
kavramsal temel olmalıdır ve bu kavramsal
temel her ölçekte okunur olabilmelidir
/ Masterplan, Kentsel Ölçek
Mekke Yerleşimi
Çinici Mimarlık ve Arup işbirliğinde gerçekleştirilen bu
proje Mekke’de Mescid-i Haram Camii’in genişleme
projesi için kraliyet tarafından yapılan davet üzerine
hazırlanmıştır. Proje cami ile birlikte, bu genişlemeyi
yeni ve sürdürülebilir bir anlayışla yorumlayarak camiyi
çevreleyen mahallenin de yeniden tasarlandığı bir şehir
planlaması örneğidir. Bu karma fonksiyonlar bir araya
getirilirken mekanın ruhani gücünü muhafaza etmesi
ön planda tutulmuştur.
‹ ş v e r e n : M O H E, S uud i Ara b st a n K ra l l ığı ( d a v e t l i y a rışm a )
K a t e g o r i: K ü l t ü re l y a p ı
Y e r , t a r ih : M e k k e , 20 0 8
Zizkov Yerleşimi
Bağımsız, köklü ve özgün yapısıyla Zizkov, eski Prag’ın
ayakta kalan birkaç kalesinden biridir. Şehir ölçeğinde ve
vaziyet planındaki dengelerin doğru kurularak bölgenin
güçlü yanlarının maksimize edilmesi hedeflenmiştir.
Zizkov’un karakter, kültür ve şanına uygun gözle görülür
bir armoni yaratılması istenmiştir.
Mevcut cadde ve komşu sokakların ve çevreleyen
diğer şehir fonksiyonlarının doğal bağlantılarının ve
akışının sağlanması amaçlanmıştır. Yeni eklenen bir
çok fonksiyona rağmen kente ve kentliye geri bırakılan
alanların büyüklüğünü ve kalitesini yüksek tutmak ön
plandaki hedeftir.
‹ ş v e r e n : D isc o v e ry G ro up
K a t e g o r i: K a rm a K ul l a nım , Al ışv e riş M e rk e z i, K o nut , O f is
Y e r , t a r ih : P ra g, 20 0 9
Levent Tower Yerleşimi
‹stanbul’un ana ticaret aksı Levent’te 150,000m2
büyüklüğünde, A sınıfı ofisler, konutlar, alışveriş merkezi
ve halka açık bir müzenin yer aldığı karma kullanımlı
bir yapı için konsept tasarım ve fizibilite çalışmasıdır.
Bölgede kalan son arazi olarak, ‹stanbul’un silüetine
atılacak bir imza olması açısından önemlidir. Tüm
projelerimizde olduğu gibi bu projede de yüksek
yapılara özel eko tasarım kriterlerine uyulmuştur.
‹ ş v e r e n : T urgut ‹ l a ç
K a t e g o r i: K a rm a K ul l a nım , T ic a ri, Al ışv e riş M e rk e z i, K o nut ,
Y e r , t a r ih : ‹ st a nb ul , 20 0 9
Rudas Yerleşimi
Mimar Sinan tarafından yapılmış 500 yıllık tarihi
Rudas Türk Hamamı ve banyolarının restorasyon
ve dönüşüm projesidir. Hamam çağdaş bir yorumla
genişletilirken, otel, dükkanlar, spa, fitness merkezi
ve yeme-içme fonksiyonları ile desteklenerek tam bir
yaşam merkezi haline getirilmiştir.
‹ ş v e r e n : K ub e
K a t e g o r i: K a rm a K ul l a nım , T ic a ri, O t e l / S p a , H a m a m
Y e r , t a r ih : B ud a p e şt e , 20 0 9
TOKI Yerleşimi
2009 yılında, 65000 konuttan oluşacak yeni
uydu kent projesinin 5500 konutluk ilk etabı için
TOK‹ tarafından bir yarışma açılmıştır. Amaç, her
yönden sürdürülebilirlik kriterlerini gözeterek
mevcut doğal yapıyı devam ettirmek, ekolojik
bağların kurularak insanların tarım yapmasına
olanak tanıyan bir yerleşim sağlamak ve bunların
ideal şehircilik oranları ve hiyerarşisi dahilinde
kurulmasıdır.
‹şveren: TOK‹
K a t e g o r i: T ic a ri, K a rm a K ul l a nım , K o nut
Y e r , t a r ih : ‹ st a nb ul , 20 0 9
Ö d ül l e r : Y a rışm a P ro je si 1. l ik ö d ü l ü
Osmannoro Yerleşimi
Osmannoro; Floransa, Piza ve Bolonya şehirlerini
kapsayan 2.8 milyonluk nüfusun merkezi olmaya
adaydır. Yatırım stratejisi, bu bölgedeki yoğun
endüstriyel yapılaşmayı konut ve ticari yapılaşmayla
dengeleyecek bir dönüşüm olarak açıklanabilir. Proje,
bataklık bir alan üzerinde yayılan aktif rekreasyon
alanları oluşturur ve bunlarla alışveriş merkezini
besler ve bağlar.
Alışveriş merkezi; şeklini arazinin güneye doğru
yaptığı kıvrımlardan alan tek parça bir ‘canopy’ (örtü)
ile tasarlanmıştır. Bu çatı, yarı açık ve korunaklı
alanlar yarataran bir dizi sokak ve meydan oluşturur.
Bu kamusal alanlar, konutlara bir meydan ile bağlanır.
Yüksek yoğunluklu bu konutlar, avlularla güneydeki
parka doğru açılırlar.
‹şveren: RDM
K a t e g o r i: Al ışv e riş M e rk e z i
Y e r , t a r ih : F l o ra nsa , 20 0 7
Uluslar arası fikir öncülüğü ile yerel uzmanlık
ve üretim kapasitesini bir araya getirmek
/ Stratejik iş birliklerimiz
Eğitim Yapıları
FCBS ile, eko-tasarım alanında yirmi yılı aşkın araştırma ve uygulama
birikimlerimizi bir araya getirerek Avrupa çapında eğitim ve kültür yapıları
alanında faaliyet gösteriyoruz.
Bu uzmanlığı Türkiye’de de uygulamak ve eğitim yapıları alanında daha derin
bir hizmet vermek amacıyla FCBS ile Türkiye’de de ortak hizmet vermek üzere
beraber çalışıyoruz.
Londra Nanoteknoloji
Merkezi
Combined University of
Cornwall Masterplan
U CL ve Imper i a l College
H i gh er Educa ti on ,
Lon dr a , 2 0 0 5
C o mbi n e d Un i ve r s i ti e s i n C o r n w all
Mas te r plan , Y ü ks e k Ö ğ r e n i m
C o r n w all, 2 0 0 1
Londra Nanoteknoloji
Merkezi
U C L v e I m p e ria l C o l l e ge ,
H ighe r Ed uc a t io n,
L o nd ra , 20 0 5
Paddington Akademi
Un i te d L e ar n i n g Tr u s t
Lise,
L o n dr a, 2 0 0 7
Bath Spa Üniversitesi
Bath S pa Un i ve r s i ty,
Y ü ks e k Ö ğ r e n i m,
Bath , 2 0 0 8
Falmer Akademi
K i e r E du cati o n , K i e r R e gio na l
L ise ,
Br i g h t o n, 20 1 1
Ofis Fit-out, Karma Kullanım, Masterplan
Gensler ile Türkiye’de yaptığımız iş birliği, uluslararası fikir öncülüğü ile yerel
uzmanlık ve üretim kapasitesini bir araya getiriyor.
Ticari binalarda, dünyanın öncü geniş mimari deneyimlerine sahip stratejik
ortağımız Gensler ile beraber karma kullanım yapıları ve uluslararası şirket
ofisleri tasarlamaya ve “sağlıklı” mekanlar yaratmaya devam ediyoruz.
New York Times
N e w Y o rk , U S A
Karma Kullanım Marina
Yerleşimi
Bi r le ş i k A r ap E mi r li kle r i
City Center
KFAD Parcel 1.14
World Trade Centre
Nokia Office
La s V e g as , US A
R iy a d h
S il ic o n Va l l e y , C a l if o rnia , U S A
Avcı Architects
Ekip
AVCIARCHITECTS’de daima tek bir ülke yerine
dünyada yer aldığımızı düşündük. Stüdyolarımız
tasarımcıların bir araya gelişindeki ve tasarım
yaklaşımlarındaki bu çoklu kültür faktörünün
avantajını elinde bulundurur. Tasarım felsefemiz
kapsamlı bir düşünce sürecine dayalıdır ve fırsat
bulundukça dünyanın en iyi icracı ve düşünürleri
ile olan ilişkilerimiz projelerimize yansıtılır.
Projelerimiz için mümkün olan en iyi ekipleri
oluşturabilmek için kendi kadromuzun ötesinde
kreatif olarak uluslararası uzmanları bir araya
getirme deneyimine sahibiz.
AVCIARCHITECTS sürdürülebilirlik uzmanlarının
yanı sıra mimarlar, grafik tasarımcılar ve iç
mimarlardan oluşur. Mühendislik tasarımı ek bir
hizmet olarak sunulmuş olmakla birlikte biz tüm
projelerimizde dünyanın en iyi mühendislerinin
katkılarını da tasarım gücümüze ekliyoruz.
Selçuk Avcı
Sanja Jurca Avcı
Kurucu Ortak
Kurucu Ortak
1961 yılında doğan Selçuk Avcı
AVCIARCHITECTS’in kurucusu, Londra ve
İstanbul’da yerleşik olan URBANISTA Gayrimenkul
Danışmanlık Şirketi’nin kurucu ortağıdır. 1989
yılında kendisine ait ilk özel şirketi Hoxton
Londra’da AVCI JURCA ARCHITECTS adı altında
kurdu ve sonrasında İstanbul, Budapeşte ve
Belgrad’da yerleşik olan multidisipliner bir tasarım
öncüsü stüdyoya dönüştürdü. Konut sektörü,
ticari sektör, ofisler, perakende, sanat, spor,
hava alanı tasarımı, sağlık hizmetleri ve yüksek
eğitim kurumları alanlarına yönelik çok çeşitli
programların tasarım ve idaresinde birçok kişisel
deneyime sahiptir.
Bir imar danışmanı olarak, Londra’daki Nirala,
Budapeşte’deki Dorottya ve son olarak
İstanbul’un kalbindeki bir butik otelin imarı dahil
olmak üzere çok sayıda projenin planlama imarı
ve inşasında aktif rol oynamıştır.
Birlikte çalıştığı dikkate değer son müşterileri
şöyle sıralayabiliriz: BT Telereal, BT Property,
London Docklands Development Corporation,
Stanhope plc, Stockley Park plc, British
Waterways, Cherwell District Council,
Contemporary Leisure plc, Royal Holloway
University London, Türkiye Müteahhitler Birliği,
Yüksel İnşaat, RDM Gruppo Fingen of Italy.
Ekolojik tasarım ve enerji tasarrufunu ön planda
tutan mimariye yoğun bir ilgisi vardır ve bu alanda
öncü çalışmalar geliştirmiştir. Londra’daki Mimarlık
Derneği, Bath Üniversitesi, The Technical
University in Delft ve Londra’daki Bartlett de dahil
olmak üzere birçok üniversitede mimarlık dersleri
vermiş, Ljubljana Üniversitesi’nde Konuk Mimarlık
Profesörü olarak faaliyet göstermiş ve “ekoduyarlı” tasarım üzerine seminerler vermektedir.
Halihazırda İstanbul’da Bilgi Üniversitesi Mimarlık
Okulu’nda stüdyo yürütmekte ve Eko Tasarım
üzerinde atölye dersleri vermektedir.
Yürüttüğü uygulamalar uluslararası ve ulusal
sayısız ödül kazanmış ve çalışmaları birçok
dergide yayınlanmıştır. Bunlardan en dikkate
değer olanı şirketi AVCI (JURCA) ARCHITECTS’in
“İngiltere’nin 50 En İyi Genç Şirketi Rehberi’nde
yer almasıdır. AVCIARCHITECTS’in tasarım
direktörü olarak 1989 yılında Avrupa Birliği Enerji
Tasarruflu Mimari Yarışmasında ilk ödülünü
kazanmış ve ECD Mimarlık ‘ta tasarım direktörü
iken yaptığı projeler ile 1998 yılında RIBA Bölgesel
Ödülü’nü almıştır. Ayrıca 1998 yılında kendisini
hem İngiltere’de hem de yurtdışında eko duyarlı
bina tasarımında bir uzman haline getiren Civic
Trust Ödülünü kazanmıştır.
Sanja Jurca Avcı, hikaye anlatmakta kendine
bulmuş bir mimardır.
Sanja, mimarlık öğrenimi yıllarından başlayarak,
tiyatro için mekan ve kostüm tasarımı konusu
ile ilgilenmeye başladı. Mekanda hikaye anlatımı
konusundaki araştırmaları onu zamanla sergi
tasarımı alanına doğru yönlendirdi ve tiyatro
tasarımı alanında edindiği deneyimi sergi
mekanları ile buluşturarak benzersiz deneyimler
yaratmak için kullandı.
Doksanlı yılların başından itibaren Stratford’da
The Royal Shakespeare Company, Edinburgh’daki
Traverse Theatre ve Londra temelli Lumiere &
Sons’ın yanı sıra, Slovenya’da çok sayıda devlet
müzesi ve Londra’da ICA gibi müşterilerle
çalıştı ve aralarında galeri ve sergi mekanı
tasarımlarından büyük müze koleksiyonlarına, jazz
konserlerinden tiyatro prodüksiyonları için kostüm
ve sahne tasarımına ve ticari sergilere varana
kadar birçok alanda projeler geliştirdi.
Londra’da Event Communications’da bir sergi
tasarımcısı olarak görev yaparken İrlanda’da St.
Patrick’s Cathedral’deki kalıcı sergi, Kell’’s Kitabesi
sergisi ve Chester Beatty Müzesi’ni tasarladı.
Slovenya’daki bağımsız çalışmaları yeni Lipizzaner
Müzesi, Lipikum veya Slovenya Etnografya
Müzesi’ndeki Uzak Diyarların Yansımaları gibi
büyük ölçekli sergileri ve aynı zamanda Pule
Estate’ deki Our Fathers’ Footsteps gibi küçük
özel sergileri kapsamaktadır.
Gerek sergileme tasarımı gerekse de tiyatrolar için
tasarım yaparken olsun, Sanja mekân içinde ve
mekân ile birlikte hikâyeler anlatmaktan hoşlanır.
Okunabilirlik, cesur bir duruş ve net bir mesajın
iletişiminin önemine inanır. Sanja, tasarımlarında
renk, biçim, malzeme, ışık gibi araçların tümünü
birer içerik taşıyıcı olarak ele alır. Tam olarak
dengeye oturana kadar bütün üzerinde tekrar
tekrar çalışmak onun için bir görev ve zevktir.
Yarışma ve Ödüller
Birlikte Çalıştığımız Firmalar
Türkiye Müteahhitler Birliği HQ,
Sign of the City Awards 2014, Türkiye
En iyi Mimari Tasarım Projesi
Kayabasi (Sürdürülebilir) Konut / Karma Kullanım, TOKI,
Birincilik Ödülü
Istanbul, Ulusal Yarışma
Building Award 2014, Birleşmiş Krallık
En iyi uluslararası proje ödülü
Working in the City, Enerji Tasarrufu Sağlayan Kamusal
Yapı, Birincilik Ödülü
Avrupa Birliği Yarışması
Birincilik Ödülü
Ankara, Davetli Yarışma
Banbury Museum, RIBA Yarışması, Birincilik Ödülü
Türkiye Serbest Mimarlar Dernegi, Türkiye
En Iyi Yapı Ödülü
WWT visitor Centre, Sustainable visitor Centre, Birincilik
Ödülü, Davetli Yarışma
WWT visitor Centre, Sustainable visitor Centre, Kazanan,
Civic Trust Award
International Building, Royal Holloway University Birincilik
Ödülü, Davetli Yarışma
International Building, Royal Holloway University, Birincilik,
London, Egham, UK.
RIBA Regional Award for Design
ECO Centre master plan and labs, Italy, İkincilik Ödülü,
Avrupa Birliği Yarışması
Millwall Dock Restaurant and Bar, LDDC Competition,
İkincilik Ödülü
Mondial House, BT Openworld, London, İkincilik Ödülü
British Council of Offices Award, Shortlisted
İskenderiye Kütüphanesi, Mısır,
UNESCO Yarışması Hon. Men.
Czech Republic
Saudi Arabia
U.K.
Discovery Group
Grainger
Henderson Global Investors
MOHE Kingdom of Saudi Arabia
FEMCO
XENEL
Ghana
Turkey
After Tuesday
Alevi Cultural Centre
ARUP
British Telecom
British Waterways Authority
Cherwell District Council
Contemporary Leisure
EXSA (Sabancı)
Fanshaw
Gallipoli Café
Quality Capital Management
London Docklands Arena
London Borough of Hackney
London Borough of Southward
London Borough of Tower Hamlets
Lumiere and Son at the ICA and Riverside Studios
Milligan Retail
Regnum
Royal Holloway University of London
RTKL
Royal Shakespeare Company Stratford
Team Pictures Film Studios
Threshold Tennant Trust
Wildfowl and Wetlands Trust
Urbanista Developments
Ghana Civil Aviation Authority
Hungary
Dorottya
Parker Green International
Italy
RDM
Serbia
Ocean Atlantic International
MEP Properties
Slovenia
KAVAL Group
GIVO Real Estate
NAMA department stores
National Theatre of Slovenia
Saatchi and Saatchi Advertising Slovenia
TBVA Advertising Slovenia
Technical Museum of Slovenia
ARUP
Astaş Holding
ATA Gayrımenkul
Braemore Group
Çinici Mimarlık
Doğa Madencilik
Eksen A.Ş.
ENKA (RTKL UK) ‹stanbul
FEMCO
FİBA Holding
Fox International Channels
Hewlett Packard
Kube
SUMMA İnşaat
Şölen Çikolataları
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB)
TOK‹
Turgut Pharmaceuticals
Urbanista Developments
Yayla Gayrımenkul Yatırım
Yüksel İnşaat
Istanbul
9/4 Turnacıbaşı Sokak, Beyoğlu, 34433
+90 (0)212 292 79 09 T
+90 (0)212 292 79 08 F
Londra
11/2 Hoxton Square, N1 6NU
+44 (0)20 7729 1887 T
+44 (0)20 7739 35 01 F
www.avciarchitects.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
10 140 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content