close

Enter

Log in using OpenID

2014 İkinci Çeyrek Faaliyet Raporu

embedDownload
fİ,şşi,ş
İ,şi,
Şşi,
şşş
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN
HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
1 Ocak – 30 Haziran 2014
11s1
İÇİNDEKİLER
Murahhas Aza Burak Başarır’ın Yorumları
4
CCİ Hakkında
5
Ortaklık Yapısı
5
Dönem İçindeki Gelişmeler
5
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
6
Yatırımcı Bilgileri
10
İştirakler
11
Finansal Performans Değerlendirmesi
12
11s2
MURAHHAS AZA BURAK BAŞARIR’IN YORUMLARI
«Coca-Cola İçecek 2014 yılının ilk yarısında, Orta Asya ve Türkiye’deki ekonomik zorluklar ve
üçüncü büyük pazarımız olan Irak’taki sorunlara rağmen, satış hacmini %10, net satış gelirlerini
%20 ve FAVÖK’ünü %18 artırarak, güçlü bir performans elde etti.
2014 yılında şimdiye kadar Türkiye’deki sonuçların planlarımız dahilinde gerçekleşmesinden
mutluyum. Satış hacmi, özellikle yerinde tüketime yönelik paketlerin tüketim sayısının
artmasının etkisiyle %5 büyüdü. Ünite kasa başına net satış geliri %1,5 artmasına rağmen,
yerinde tüketime yönelik paketlerin payının artmasının ortalama fiyatlar üzerindeki pozitif
etkisini görmeye devam ediyoruz.
Kazakistan ve Irak’taki zorluklara rağmen, Uluslararası operasyonların elde ettiği
performanstan da memnuniyet duyuyorum. Yılın ilk yarısında büyük pazarlarımızın tümü
büyümeyi desteklemeye devam ederken, FAVÖK marjında iyileşme oldu.
Yılın geri kalanında hem Türkiye hem de Uluslararası operasyonlardaki belirsizliklere rağmen,
2014 yılı için beklentimizi koruyoruz. Buna göre, Türkiye‘nin düşük tek haneli, Uluslararası
operasyonların orta-onlu ve dolayısıyla konsolide satış hacminin yüksek tek haneli seviyede
büyüyeceğini bekliyoruz. Buna ilaveten, net satış gelirlerinin satış hacminin üzerinde
büyümesini ve FAVÖK marjının da geçen seneye göre sabit kalmasını bekliyoruz.
Yılın geri kalanında da güçlü sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum.»
11s3
CCİ HAKKINDA
Coca-Cola sisteminde satış hacmine göre altıncı sırada yer alan Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCİ),
The Coca-Cola Company (TCCC) markalarından oluşan gazlı ve gazsız içeceklerin üretim,
satış ve dağıtımını gerçekleştirmektedir. CCİ Türkiye, Pakistan, Kazakistan, Azerbaycan,
Kırgızistan, Türkmenistan, Ürdün, Irak, Suriye ve Tacikistan’da 11 bin çalışanı ile faaliyet
göstermektedir.
CCİ 23 fabrikası ile 370 milyona yakın tüketici kitlesine gazlı içeceklerin yanı sıra meyve suyu,
su, enerji ve sporcu içecekleri, buzlu çay ve çaydan oluşan gazsız içecekler kategorisinde de
zengin bir ürün portföyü sunmaktadır.
CCİ'nin hisseleri Borsa İstanbul’da (BIST) “CCOLA.IS”, Amerikan depo sertifikaları (ADR)
ABD’de tezgahüstü piyasalarda “COLAY”, Eurobond’u İrlanda Borsası’nda “CCOLAT”
sembolleriyle işlem görmektedir.
ORTAKLIK YAPISI
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.
The Coca-Cola Export Corporation
Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş.
Özgörkey Holding A.Ş.
Halka açık kısım
%40,12
%20,09
%10,14
%4,02
%25,63
%100,00
DÖNEM İÇİNDEKİ GELİŞMELER
Kredi Derecelendirme Notu
Moody’s 15 Nisan 2014 tarihinde Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCİ)’nin “Baa3” seviyesinde olan
uzun vadeli kredi notunu teyit etmiştir. Bu değişiklik, derecelendirme şirketinin 11 Nisan 2014’te
Türkiye’nin kredi notunun Durağan olan görünümünü negatif olarak değiştirmesini takiben
yapılmıştır. CCİ’nin notunun görünümü de “Durağan” olarak teyit edilmiştir.
Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.04.2014 tarihli toplantısında Kurumsal Yönetim Tebliği (II17.1)’e uygun olarak güncellenmiş bulunan Kurumsal Yönetim Komitesi, Risklerin Erken
Teşhisi Komitesi ve Denetim Komitesi’nin görev alanları ve çalışma esaslarını düzenleyen
Yönetmeliklerinin kabulüne karar verilmiş olup ilgili Yönetmelikler Kamuyu Aydınlatma
Platformu’nda ve Şirketimizin www.cci.com.tr internet adresindeki web sitesinde kamuoyunun
bilgisine sunulmuştur.
11s4
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu yılda bir kere güncellenerek yıllık faaliyet raporunun
bir parçası olarak yayımlanmaktadır. Ara dönem faaliyet raporunda raporun sadece değişen
önemli bölümlerine yer verilmektedir.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü
CCİ’de Şirket ve pay sahipleri arasındaki ilişkileri yöneten ve doğrudan Mali İşler Direktörü’ne
raporlama yapan bir Yatırımcı İlişkileri Departmanı bulunmaktadır.
CCİ Yatırımcı ilişkileri birimi çalışanlarının bilgileri aşağıda yer almaktadır:
Dr. Deniz Can Yücel
Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Tel: +90 216 528 4000
Faks: +90 216 365 8457
E-posta: [email protected]
Nebahat Rodoplu
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
Tel: +90 216 528 3392
Faks: +90 216 365 8457
E-posta: [email protected]
Yatırımcı İlişkileri Birimi’ne yöneltilen sorular CCİ Bilgilendirme Politikasına uygun olarak
cevaplanmaktadır. CCİ Yönetimi ve Yatırımcı İlişkileri Birimi 2014 yılının ikinci çeyreğinde 4
adet Yatırımcı Konferansı ve roadshowa katılmış, 9 adet telekonferans görüşmesi
gerçekleştirmiştir. Bu konferanslarda ve telekonferanslarda, şirket merkezinde veya
yatırımcıların ofisinde olmak üzere 106 kurum ve fondan 114 yatırımcı/analistle bir araya
gelinmiştir. Her çeyrek yapılan finansal açıklamaların ertesi günü açıklanan sonuçları tartışmak
amacıyla telekonferans düzenlenmektedir.
Genel Kurul Toplantıları
Olağan Genel Kurul toplantısı, 15 Nisan 2014 tarihinde, şirketin genel merkezinde, toplantıda
hazır bulunan ve 25.437.078.200 adet payın 18.968.916.212,80 adedini elinde bulunduran pay
sahiplerinin oluşturduğu %74,6’lık bir çoğunlukla yapılmıştır. CCİ’nin yerli ve yabancı pay
sahipleri Genel Kurul’a bizzat ve vekaleten katılmışlardır. 21 Mart 2014 tarihinde gönderilen
davetiye ile pay sahiplerine toplantının günü, saati, yeri ve gündemi bildirilmiştir.
Toplantının günü, saati, yeri ve gündemi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 8533 sayılı ve 21
Mart 2014 tarihli nüshasında, Sözcü Gazetesi’nin 21 Mart 2014 tarihli nüshasında ve ayrıca
CCİ’nin internet sitesi www.cci.com.tr adresinde yayımlanmıştır.
Toplantıdan önce hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı şirket internet sitesinde
yayımlanmış, aynı zamanda Genel Kurul’a katılan ortaklarımıza basılı olarak da dağıtılmıştır.
İnternet sitemizde aynı zamanda toplantılara vekâleten katılım için gerekli olan vekâlet formları
da toplantıya katılımı kolaylaştırmak amacı ile hazır bulundurulmuştur.
11s5
Toplantıya medya kuruluşu temsilcisi katılmamıştır. Bununla birlikte toplantıya Kurumsal
Yönetim Derecelendirme Şirketi temsilcisi misafir olarak katılmıştır. Toplantının açılışında bir
sunum ile katılımcılara 2013 yılı faaliyetleri hakkında bilgi verilmiştir. Gerçekleştirilen genel
kurulda pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmışlar, sorulara cevap verilmiştir. Pay sahipleri
tarafından gündem önerisi verilmemiştir.
Dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem
maddesi ile ortaklara bilgi verilmiştir.
Genel kurul toplantısının tutanakları ve hazirun cetvelleri CCİ’nin internet sitesinde Türkçe ve
İngilizce olarak yayımlanmıştır.
Kar Payı Hakkı
15.04.2014 tarihli Genel Kurulda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ocak 2014 tarih ve II-19.1
sayılı Kar Payı Tebliği gerekleri doğrultusunda revize edilen ve Yönetim Kurulu’nun 20.03.2014
tarih ve 18 sayılı kararı doğrultusunda 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin Kar Dağıtım
Politikasında değişiklik metni okunmuş, müzakere edilmiş ve yapılan oylama sonucunda 2013
yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin Kar Dağıtım Politikasında değişiklik metni aynen kabul
edilerek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ocak 2014 tarih ve II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ile
uyumlu olarak Kar Dağıtım Politikası'nın değiştirilmesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
CCİ Kar Dağıtım Politikası
Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi
Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Ana Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi
çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır. Şirketimiz her yıl dağıtılabilir karın en fazla % 50'si
oranındaki tutarın nakit ve/veya bedelsiz hisse olarak olarak dağıtılmasını hedeflemektedir. Bu
kâr dağıtım politikası; şirketin uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve sair fon
ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin getireceği özel durumlara tabidir.
Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır ve Genel
Kurul onayına sunulur. Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın
sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul tarafından belirlenecek tarihte başlanır. Şirket
yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit
veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir. Yönetim Kurulu, yatırım planları ve
işletme gereklerine halel gelmedikçe belirtilen orandan daha yüksek bir oranda kar dağıtımı
yapılmasını Genel Kurul'un onayını almak üzere teklif etmek hakkını haizdir.
Şirketin kârına katılım konusunda pay sahiplerine tanınmış bir imtiyaz bulunmamaktadır.
Şirketimizin 15 Nisan 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karara
istinaden, şirketimizin 2013 yılı dağıtılabilir karı üzerinden 85.000.000,00 TL, nakit temettü
olarak 28 Mayıs 2014 tarihinden itibaren ortaklarımıza dağıtılmıştır.
Şirketimiz 2013 yılı karından tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi
temsilcilik aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurumlara 1 TL nominal değerde olan
100 adet hisse senedi karşılığında 0,3341579 TL brüt (0,3341579 TL net), diğer hissedarlara
ise 0,3341579 TL brüt (0,2840342 TL net) nakit temettü ödemesi yapılmıştır.
11s6
Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
Şirket, Genel Kurulda seçilmiş 12 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil
edilmektedir.
CCİ’nin Yönetim Kurulu, 7’si A Grubu pay sahiplerince, 1’i B Grubu pay sahiplerince aday
gösterilen ve 4’ü bağımsız toplam 12 üyeden oluşmaktadır.
Şirketin Yönetim Kurulu aşağıda isimleri verilen üyelerden oluşmaktadır:
Tuncay Özilhan
Kevin Andrew Warren
Burak Başarır
Damian Paul Gammell
Mehmet Hurşit Zorlu
Dr. R. Yılmaz Argüden
Armağan Özgörkey
Salih Metin Ecevit
Ahmet Cemal Dördüncü
Hamit Sedat Eratalar
Mehmet Mete Başol
Michael Spanos
Başkan
Başkan Yardımcısı
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
(İcracı olmayan)
(İcracı olmayan)
(İcracı – Murahhas Aza)
(İcracı olmayan)
(İcracı olmayan)
(İcracı olmayan)
(İcracı olmayan)
(İcracı olmayan)
(Bağımsız)
(Bağımsız)
(Bağımsız)
(Bağımsız)
Yönetim Kurulu üyeleri 15 Nisan 2014’te yapılan genel kurul toplantısında 1 yıl müddetle ve
2014 yılı faaliyet neticelerini görüşmek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul’a kadar görev
yapmak üzere seçilmişlerdir. Aynı tarihli Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu Başkan ve
üyelerine TTK’nın 395. ve 396. maddelerindeki iş ve muameleleri yapabilmeleri hususunda izin
verilmiştir.
Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken yönetim kurulu yapılandırmalarına ilişkin
olarak ayrı bir Aday Gösterme Komitesi oluşturulamaması durumunda Kurumsal Yönetim
Komitesi bu komitenin görevlerini yerine getirebileceğinden Kurumsal Yönetim Komitesi,
yönetim ve pay sahipleri de dahil olmak üzere bağımsız üyelik için gösterilen ve Ahmet Cemal
Dördüncü, Hamit Sedat Eratalar, Mehmet Mete Başol ve Michael Spanos’tan oluşan aday
tekliflerini, adayların bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımaması hususunu dikkate alarak
değerlendirmiş ve buna ilişkin değerlendirmesini 27 Ocak 2014 tarihli raporuyla Yönetim Kurulu
onayına 28 Ocak 2014 tarihinde sunmuştur. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları da
mevzuat, esas sözleşme ve tebliğde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduklarına ilişkin
yazılı beyanlarını aday gösterildikleri esnada Aday Gösterme Komitesi’ne vermişlerdir.
Şirketçe, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında üstlenebilecekleri diğer görevlerle ilgili olarak
herhangi bir sınırlama uygulanmamaktadır.
Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişleri Şirket dışındaki görevlerini de içerecek şekilde hem
2013 yılı faaliyet raporunda hem de Şirketimizin internet sitesinde mevcuttur.
Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
CCİ Yönetim Kurulu altında faaliyet gösteren üç komite bulunmaktadır.
Denetim Komitesi
Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu’nun 21 Temmuz 2004 tarihli kararıyla kurulmuştur. Yönetim
Kurulu'nun 30 Nisan 2014 tarihinde aldığı karar uyarınca, Denetim Komitesi başkanlığına
Mehmet Mete Başol, üyeliklerine ise Ahmet Cemal Dördüncü ve Hamit Sedat Eratalar tayin
edilmişlerdir.
11s7
Kurumsal Yönetim Komitesi
CCİ’nin 31 Temmuz 2008 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerinden bir
“Kurumsal Yönetim Komitesi” oluşturulmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu’nun 30 Nisan
2014 tarihinde aldığı karar uyarınca, Komitenin başkanlığına H. Sedat Eratalar, üyeliklerine ise
M. Hurşit Zorlu, R. Yılmaz Argüden ve Deniz Can Yücel getirilmişlerdir.
Riskin Erken Saptanması Komitesi
CCİ Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulu’nun 23 Mayıs 2012 tarihli kararıyla
kurulmuştur. Yönetim Kurulu'nun 30 Nisan 2014 tarihinde aldığı karar uyarınca, Riskin Erken
Saptanması Komitesi başkanlığına Ahmet Cemal Dördüncü, üyeliklerine ise M. Hurşit Zorlu, S.
Metin Ecevit ve Michael Spanos tayin edilmişlerdir.
Komiteler yılın ilk üç aylık döneminde aşağıdaki tarihlerde toplamıştır:
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
29.04.2014
26.02 2014
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
26.02.2014
DENETİM KOMİTESİ
17.02.2014
25.03.2014
17.06.2014
Mali Haklar
15 Nisan 2014 tarihli CCİ Olağan Genel Kurul toplantısında, Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyelerinin her birine 01.04.2014 – 31.03.2015 dönemini kapsamak üzere yıllık toplam net
66.000.-TL ücretin aylık bazda ödenmesine karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyelerine verilen başka bir ücret veya hak mevcut değildir. Yönetim Kurulu
Üyelerinin hak kazandığı ücretler ve menfaatler, gösterdikleri performanslara göre
belirlenmemektedir. Tüm Yönetim Kurulu üyeleri Yönetici Sorumluluk Sigortasına sahiptirler.
CCİ, herhangi bir Kurul Üyesine borç veya kredi vermemiştir ya da bir üçüncü şahıs aracılığıyla
kişisel borç verdiği bir kişi ve üçüncü şahsın menfaatine olmak üzere verdiği, tazminat gibi
herhangi bir teminat veya garanti mevcut değildir.
Yönetim kurulu ve üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası, yönetim kurulu üyeleri ve
üst düzey yöneticiler için ücretlendirme sistem ve uygulamalarını ve diğer hakları tanımlamak
üzere hazırlanan CCİ Ücretlendirme Politikası Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında
yayınlanmaktadır.
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.6.5 no.lu maddesi uyarınca Yönetim kurulu üyeleri yanında idari
sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler de yıllık
faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak yapılan açıklama kişi bazında değil
yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ayrımına yer verilecek şekildedir.
11s8
YATIRIMCI BİLGİLERİ
Hisse sayısı: 25.437.078.200 (100 adet hissenin nominal değeri 1 TL’dir.)
Halka açılma tarihi: 12 Mayıs 2006
Halka açıklık oranı: %25,63
2Ç14’te Hisse Performansı
1 Nisan – 30 Haziran 2014
Hisse Fiyatı (TL)
Piyasa Değeri (mn dolar)
En Düşük
48,5
5.724
En Yüksek
56,4
6.874
Ortalama
52,1
6.265
30 Haziran 2014
52,3
6.279
Bağımsız Denetçi:
Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
(a member of PricewaterhouseCoopers)
Kredi Derecelendirme Notu:
Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notu ‘BBB’,
Durağan Görünüm
Yerel Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notu ‘BBB’, Durağan
Görünüm
Birincil Teminatsız Derecelendirme Notu ‘BBB’, Durağan Görünüm
(Fitch Rating, 19 Ağustos 2013)
Uzun Vadeli Kredi Notu, “Baa3”, Durağan Görünüm
(Moody’s Rating, 15 Nisan 2014)
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu:
CCİ kurumsal yönetim derecelendirme çalışmasının sonucunda 100 üzerinden 92,47
notu ile derecelendirilmiştir. (SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme
Hizmetleri A.Ş. (1 Temmuz 2014)
İletişim:
Coca-Cola İçecek A.Ş. Yatırımcı İlişkileri
FSM Mh. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi, No:8
1. Blok, Kat: 21 Ümraniye 34771 İstanbul, Türkiye
Tel: 0 216 528 40 00 Faks: 0216 510 70 08 [email protected]
Hisse Performansı
TL
63
58
53
48
43
38
33
28
23
18
CCOLA (Sol Eksen)
BİST-100 (Sağ Eksen)
TL
105.000
95.000
85.000
75.000
65.000
55.000
45.000
11s9
İŞTİRAKLER
Coca-Cola İçecek A.Ş.
Coca-Cola Satış ve Dağıtım
A.Ş., Türkiye
Mahmudiye Kaynak Suyu
Ltd. Şti., Türkiye
%99,23
%99,96
%51,23
Tonus Turkish-Kazakh Joint
Venture L.L.P,
Kazakistan
J.V. Coca-Cola Almaty Bottlers
L.L.P., Kazakistan
%100,00
CCI International Holland B.V.
Hollanda
%48,77
%100,00*
%100,00
%83,57
Azerbaijan Coca-Cola Bottlers
Limited L.L.C., Azerbaycan
%16,31
%99,87*
%70,49
Coca-Cola Bishkek Bottlers
CJSC, Kırgızistan
%29,51
%100,00*
Turkmenistan Coca-Cola
Bottlers , Türkmenistan
Coca-Cola Beverages
Pakistan Ltd., Pakistan
Al Waha for Soft Drinks,
Juices, Mineral Water,
Plastics and Plastic Caps
Production L.L.C., Irak
%100,00
Waha Beverages B.V
Hollanda
The Coca-Cola Bottling
Company of Jordan Ltd.,
Ürdün
%90,00
Syrian Soft Drink Sales and
Distribution L.L.C., Suriye
%50,00
%59,50
%49,56
%80,03
(CC) Company for Beverage
Industry/Ltd.,
Irak
%100,00
%80,03*
Coca-Cola Beverages Tajikistan
L.L.C., Tacikistan
%100,00
* Doğrudan ve dolaylı
11s10
FİNANSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
Konsolide satış hacmi %10 artarak 568 milyon ünite kasaya ulaştı
Türkiye ve Uluslararası operasyonların satış hacmi, sırasıyla %5 ve %15 arttı
Konsolide net satışlar %20 artarak 3,0 milyar TL’ye ulaştı
Konsolide FAVÖK %18 artarak 517 milyon TL, FAVÖK marjı ise %17,3 oldu
Konsolide net kar 225 milyon TL olarak gerçekleşti
Konsolide Satış Hacmi
517
568
%7,8
%20,7
%9,1
%20,5
Satış Hacmi Dağılımı – 1Y14
Ml ük
Türkiye
%52
%71,6
%70,4
1Y13
1Y14
Gazlı
Gazsız
Çay
Ml TL
Konsolide Satış Gelirleri
4.449
2.491
1Y13
Uluslararası
%48
5.186
2.978
Satış Gelirleri Dağılımı – 1Y14
Türkiye
%52
Uluslararası
%48
1Y14
FAVÖK Dağılımı – 1Y14 *
Ml TL
Konsolide FAVÖK
517
Türkiye
%41
Uluslararası
%59
437
1Y13
1Y14
* Diğer gelir/ gider hariç
11s11
Önemli Gelir Tablosu Rakamları ve Marjlar
1Y14
1Y13
Değişim %
2Ç14
2Ç13
568
517
%10
344
319
%8
Hasılat
2.978
2.491
%20
1.830
1.574
%16
Brüt Kar
Konsolide (Milyon TL)
Satış Hacmi (Mily on Ünite Kasa)
Değişim %
1.117
950
%18
722
620
%16
Faaliy et Karı
347
295
%18
280
235
%19
Faaliy et Karı (Diğer gelir/gider hariç)
352
293
%20
283
235
%21
FAVÖK
517
437
%18
365
307
%19
FAVÖK (Diğer gelir/gider hariç)
512
431
%19
363
304
%19
Vergi Öncesi Faaliy et Karı
307
433
(%29)
287
153
%87
Vergi Öncesi Faaliy et Karı (Tek sef erlik gelir hariç)
307
191
%61
287
153
%87
Net Dönem Karı (Tek sef erlik gelir hariç)
225
150
%50
203
117
%74
Brüt Kar Marjı
37,5%
38,1%
39,4%
39,4%
Faaliy et Kar Marjı
11,6%
11,8%
15,3%
14,9%
Faaliy et Karı Marjı (Diğer gelir/gider hariç)
11,8%
11,7%
15,5%
14,9%
FAVÖK Marjı
17,3%
17,5%
20,0%
19,5%
FAVÖK Marjı (Diğer gelir/gider hariç)
17,2%
17,3%
19,8%
19,3%
Net Kar Marjı (Tek sef erlik gelir hariç)
7,5%
6,0%
11,1%
7,4%
Türkiye Operasyonları (Milyon TL)
1Y14
1Y13
Değişim %
2Ç14
2Ç13
Değişim %
297
282
%5
173
166
%4
1.542
1.442
%7
928
889
%4
Brüt Kar
635
613
%4
386
388
(%0)
Faaliy et Karı
170
184
(%8)
81
121
(%33)
Faaliy et Karı (Diğer gelir/gider hariç)
148
155
(%4)
100
116
(%13)
FAVÖK
234
252
(%7)
114
153
(%26)
FAVÖK (Diğer gelir/gider hariç)
212
224
(%6)
131
149
(%12)
Net Dönem Karı
136
91
%50
83
48
%71
Brüt Kar Marjı
41,2%
42,5%
41,6%
43,6%
Faaliy et Kar Marjı
11,0%
12,8%
8,7%
13,6%
9,6%
10,8%
10,8%
13,0%
FAVÖK Marjı
15,2%
17,5%
12,3%
17,2%
FAVÖK Marjı (Diğer gelir/gider hariç)
13,7%
15,6%
14,1%
16,8%
Net Kar Marjı
8,8%
6,3%
8,9%
5,5%
Uluslararası Operasyonlar (Milyon ABD
Doları)
1Y14
1Y13
Değişim %
2Ç14
2Ç13
Değişim %
Satış Hacmi (Mily on Ünite Kasa)
271
235
%15
172
153
%12
Hasılat
665
582
%14
424
377
%13
Brüt Kar
223
186
%20
156
127
%23
Faaliy et Karı
89
72
%24
82
63
%30
Faaliy et Karı (Diğer gelir/gider hariç)
90
72
%26
83
63
%30
FAVÖK
138
112
%23
108
84
%28
FAVÖK (Diğer gelir/gider hariç)
135
110
%22
106
83
%28
49
44
%12
47
39
%21
Brüt Kar Marjı
33,5%
32,0%
36,9%
33,8%
Faaliy et Kar Marjı
13,4%
12,4%
19,4%
16,8%
Faaliy et Karı Marjı (Diğer gelir/gider hariç)
13,5%
12,3%
19,5%
16,8%
FAVÖK Marjı
20,8%
19,3%
25,4%
22,4%
FAVÖK Marjı (Diğer gelir/gider hariç)
20,3%
18,9%
25,0%
22,1%
7,3%
7,5%
11,1%
10,3%
Satış Hacmi (Mily on Ünite Kasa)
Hasılat
Faaliy et Karı Marjı (Diğer gelir/gider hariç)
Net Dönem Karı
Net Kar Marjı
11s12
Konsolide satış hacmi, hem Türkiye hem de Uluslararası operasyonlarımızdaki büyümenin etkisiyle 2014’ün
ilk yarısında %10 büyüdü. Geçen yılın ilk yarısında %45 olan Uluslararası operasyonların toplam satış hacmi
içindeki payı, yüksek organik büyüme sayesinde bu yılın ilk yarısında %48’e ulaştı. Coca-Cola, Fanta ve Sprite
markalarındaki büyüme sayesinde gazlı içecek kategorisi %8 artış gösterdi. Su hariç gazsız içecek kategorisi
ise, meyve suyu ve buzlu çay segmentlerindeki güçlü büyümenin etkisiyle %13 arttı. Aynı dönemde, su
kategorisi %7 büyüdü.
Net satışlar 1Y14’te %20 artışla satış hacmi artışının üzerinde büyüme kaydederek 3,0 milyar TL’ye ulaştı.
Ünite kasa başına net satış geliri ise, %9 artışla 5,24 TL oldu. Bunda dolar bazlı raporlama yapan ve 1Y13’e
göre 1Y14’teki daha zayıf ortalama TL’den etkilenen Uluslararası operasyonların daha yüksek katkısı etkili
oldu. Uluslararası operasyonların net satış gelirleri içindeki payı 1Y13’te %42 iken, 1Y14’te %48’e ulaştı.
Brüt kar %18 artarken brüt kar marjı, zayıf TL ve Kazakistan’daki sert devalüasyondan dolayı 0,6 puan düşüşle
%37,5’e geriledi. Diğer gelir/giderler hariç bakıldığında, 1Y14’te faaliyet karı ve FAVÖK sırasıyla %20 ve %19
artarken, hem faaliyet kar marjı hem de FAVÖK marjı neredeyse aynı kaldı.
1Y13’deki 102 milyon TL’lik net finansal gidere karşın, 2Ç14’te Türk Lirası’nın değer kazanmasının nakdi
olmayan kur farkı geliri yaratmasının yardımıyla, 1Y14’te 39 milyon TL net finansal gider kaydedildi.
Sonuç olarak, 1Y13’te (Pakistan’ın tam konsolidasyonundan dolayı ortaya çıkan yatırım faaliyetlerinden
gelirler içerisindeki tek seferlik gelir hariç) 150 milyon TL olan net dönem karı, 1Y14’te 225 milyon TL olarak
gerçekleşti.
İkinci Çeyrek Konsolide Sonuçlar
Konsolide satış hacmi büyümesi, hem Türkiye’de hem de Uluslararası operasyonlardaki büyüme sayesinde
%8 olarak gerçekleşti. 2Ç13’de %48 olan Uluslararası operasyonların toplam satış hacmi içindeki payı,
%50’ye ulaştı.
Net satışlar %16 artış ile satış hacminden daha fazla büyüyerek 1,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Ünite kasa
başına net satış geliri, özellikle kur etkisiyle %8 artışla 5,31 TL oldu.
Konsolide brüt kar marjı Türkiye’deki daha düşük, Uluslararası operasyonlarda ise daha yüksek brüt kar
marjları nedeniyle %39,4 ile neredeyse aynı seviyede kaldı. Diğer gelir/giderler hariç faaliyet karı %21 artarken
faaliyet kar marjı Uluslararası operasyonlarda artan brüt karlılık nedeniyle 0,6 puan yükselerek %15,5 oldu.
Sonuç olarak diğer gelir/giderler hariç FAVÖK %19 artarken, 2Ç13’te %19,3 olan FAVÖK marjı 2014'ün ikinci
çeyreğinde %19,8’e yükseldi.
2Ç13’te 80 milyon TL olan net finansal giderler, TL’nin geçen yılın aynı dönemine göre daha güçlü olması
nedeniyle, 8 milyon TL net finansal gelir olarak gerçekleşti.
Net dönem karı, operasyonel kar büyümesinin yanı sıra yabancı para cinsinden finansal borçlardan
kaynaklanan nakdi olmayan kur farkı geliri nedeniyle %74 artışla 117 milyon TL’den 203 milyon TL’ye yükseldi.
Finansal Performansın İncelenmesi Hakkında Önemli Not
FAVÖK; “Finansman geliri / gideri öncesi faaliyet karı” kalemine, amortisman ve itfa giderleri, değer düşüklüğü karşılığı, çalışanlara sağlanan
faydalara ilişkin kıdem tazminatı ve izin ödemeleri gibi karşılıklar (yönetim primi karşılıkları hariç) ve diğer nakdi olmayan giderler ile negatif
şerefiye, satın alınan bağlı ortaklık yoluyla değer artışı ve duran varlık değer düşüklüğü karşılık iptalini içeren nakdi olmayan gelirlerin
eklenmesiyle yapılmaktadır. Lütfen finansal raporun 4 no’lu dipnotuna bakınız. FAVÖK mutabakatı için ise sayfa 10’a bakınız.
2013 yılında UFRS 3 «İşletme Birleşmeleri» kapsamında, Pakistan operasyonu tam konsolide edilmeye başlanmış ve 241.6 milyon TL tutarındaki
satın alma muhasebesi neticesinde ortaya çıkan gerçeğe uygun değer artış kazancı bu bilgilendirme notundaki finansal analizlerde yatırım
faaliyetlerinden gelirlerden çıkartılmıştır. (Lütfen finansal raporun 3 no’lu dipnotuna: «İşletme Birleşmeleri» bakınız.)
11s13
Faaliyet Bölümlerinin İncelenmesi
Türkiye
Satış Hacmi (ml ük)
İlk Yarı:
2014’ün ilk yarısında Türkiye operasyonunun satış hacmi, 2013’ün
aynı dönemindeki %5,1 artışın üzerine %5,4 büyüyerek 297 milyon
ünite kasaya ulaştı. Başarılı pazarlama kampanyaları ve yılın ilk beş
282
297
1Y13
1Y14
ayında görülen tarihi ortalamaların üzerindeki hava sıcaklıkları,
Ocak-Mayıs dönemindeki yüksek baz etkisine ve Haziran ayındaki
Satış Gelirleri (TL ml)
1.442
1.542
yağışlı günlerin fazla olmasına rağmen, satış hacmindeki büyümeyi
destekledi.
Gazlı içecek satış hacmi yılın ilk yarısında aynı kalırken, Coca-Cola
Zero yüksek çift haneli büyüme gösterdi. Yılın ilk altı ayında yerinde
tüketim paketlerinin toplam gazlı içecekler kategorisi içindeki payı
gelişmeye devam etti. Su hariç gazsız içecekler, 2014’ün ilk
yarısında buzlu çay ve meyve suyu kategorilerindeki çift haneli
büyümenin desteği ile orta onlu seviyede büyüdü.
1Y13
1Y14
Su kategorisi, HOD (damacana) segmentindeki daralmaya rağmen,
Faaliyet Karı (TL ml)
* %12,8
%11,0
düşük tek haneli seviyede büyürken, küçük paketlerin kategori
içindeki payı arttı. Çay kategorisi ise yaklaşık %30 artış gösterdi.
Satış hacminin üzerinde büyüyen net satışlar, %7 artışla 1,5 milyar
TL’ye ulaştı. Ünite kasa başına net satışlar sadece %1,5 artışla 5,19
184
170
1Y13
1Y14
TL olurken bu artış özellikle yerinde tüketime yönelik paketlerin
payının artmasıyla gerçekleşti.
* Faaliyet kar marjı
FAVÖK (TL ml)
* %17,5
Ünite kasa başına satılan malın maliyeti, özellikle kur artışının
ambalaj maliyetleri üzerindeki etkisine rağmen bir önceki yılın aynı
dönemine göre sadece %3,9 yükseldi. Böylece, ünite kasa başına
brüt kar %1,8 düşerken, brüt kar marjı 1,4 puan daralarak %41,2
%15,2
olarak gerçekleşti.
Diğer gelir/giderler hariç bakıldığında, ünite kasa başına faaliyet
giderleri daha düşük dağıtım, satış ve pazarlama harcamalarına
252
234
1Y13
1Y14
bağlı olarak %0,8 artışla, ünite kasa başına net satışlardan daha az
arttı.
* FAVÖK marjı
Diğer gelir/giderler hariç faaliyet karı %4,5 gerilerken faaliyet kar
marjı 1,1 puan düşüşle %9,6 oldu. Bunun sonucunda, diğer
gelir/giderler hariç FAVÖK %5,6 azalırken, FAVÖK marjı 1,8 puan
gerileyerek %13,7 olarak gerçekleşti.
11s14
Türkiye
Satış Hacmi (ml ük)
İkinci Çeyrek:
2014’ün ikinci çeyreğinde Türkiye operasyonunun satış hacmi,
2013’ün aynı çeyreğindeki %3,5 artışın üzerine %4,1 büyüyerek
173 milyon ünite kasaya ulaştı. Bu büyüme, geçen senenin Nisan
ve Mayıs aylarındaki göreceli güçlü bazın üzerine ve Haziran
166
173
2Ç13
2Ç14
Satış Gelirleri (TL ml)
889
ayındaki yağışlı günlerin fazla olmasına rağmen gerçekleşti.
Net satışlar ikinci çeyrekte %4,5 artarken ünite kasa başına net
satışlar, özellikle ürün portföyündeki değişime bağlı olarak sadece
%0,4 arttı.
928
Satılan malın maliyeti, net satışlardaki büyümenin üzerinde %8,2
artarken, özellikle kur artışının ambalaj maliyetleri üzerindeki
etkisiyle ünite kasa başına satılan malın maliyeti %3,9 artış gösterdi.
Dolayısıyla, brüt kar marjı 2,0 puan azalarak %41,6 oldu.
Diğer gelir/giderler hariç bakıldığında, faaliyet giderleri %5,2
2Ç13
2Ç14
Faaliyet Karı (TL ml)
* %13,6
%8,7
yükselerek net satış gelirlerinin az bir miktar üzerinde bir artış
gösterdi.
Diğer gelir/giderler hariç faaliyet karı %13,4 azalırken faaliyet kar
marjı, 2,2 puan azalışla %10,8 olarak gerçekleşti. Sonuç olarak,
diğer gelir/giderler hariç FAVÖK %12 azalırken FAVÖK marjı 2,6
puan azalışla %14,1’e düştü.
121
2Ç13
81
2Ç14
* Faaliyet kar marjı
FAVÖK (TL ml)
*
%17,2
%12,3
153
2Ç13
114
2Ç14
* FAVÖK marjı
11s15
Uluslararası Operasyonlar
Satış Hacmi (ml ük)
İlk Yarı:
Uluslararası operasyonlarda satış hacmi, yılın ilk yarısında geçen
yılın aynı dönemindeki yaklaşık %20’lik organik artışın üzerine
%15,2 artış kaydederek 271 milyon ünite kasaya ulaştı.
235
271
Pakistan satış hacmi yılın ilk yarısında %16,3 artış gösterdi. Gazlı
içecek kategorisi, Coca-Cola markasının güçlü büyümesinin
etkisiyle, yılın ilk yarısında çift haneli seviyelerde büyümeye
devam etti. Geri dönüşümlü 250 ml cam şişe kapak altı
1Y13
1Y14
promosyonu gibi başarılı kampanyalar satış hacmindeki büyümeyi
destekledi.
Satış Gelirleri (ml ABD Doları)
582
665
Irak satış hacmi yılın ilk yarısında %10,8 artış kaydetti. Nevruz ve
Copa Coca-Cola kampanyaları, Kuzey Irak’ta Haziran’da başlayan
ve karışıklıklara neden olan gelişmelere rağmen, yılın ilk
yarısındaki satış hacmine katkı sağladı. CCİ çatışma bölgeleri
haricinde
olağan
faaliyetlerine
devam
ederken,
çatışma
bölgelerinde otorite boşluğunun güvenlik sorunları yaratması
nedeniyle, bu bölgelerde ürün dağıtımı olumsuz etkilenmektedir.
1Y13
1Y14
Faaliyet Karı (ml ABD Doları)
* %12,4
%13,4
Orta Asya operasyonlarının satış hacmi, bölgedeki tüm ülkelerin
çift haneli büyümesi sayesinde yılın ilk yarısında %17,5 büyüme
gösterdi. Bölgedeki en büyük operasyonumuz olan Kazakistan’ın
satış hacmi yılın ilk yarısında %22,4 arttı. Şubat ayındaki yüksek
devalüasyona ve bölgedeki kötü hava şartlarına rağmen, yılın ilk
yarısında hem gazlı içecek hem de buzlu çay kategorileri çift haneli
büyüme kaydetti. Başarılı Yeni Yıl, Nevruz ve FIFA dünya kupası
72
89
1Y13
1Y14
* Faaliyet Kar Marjı
Net satışlar %14 artarak 665 milyon ABD dolarına ulaşırken ünite
kasa başına net satışlar %0,7 azalarak 2,46 ABD dolarına geriledi.
Bu gerileme büyük ölçüde Irak'taki düşük ünite kasa başına net
FAVÖK (ml ABD Doları)
* %19,3
kampanyaları satış hacmini destekledi.
%20,8
gelir
ve
Kazakistan'da
gerçekleşen
yüksek
devalüasyon
etkisinden kaynaklanırken Pakistan'da ünite kasa başına net gelir
yükseldi.
Satılan malın maliyetindeki artış, düşük seviyelerde seyreden
hammadde fiyatları sayesinde, %12 ile satış gelirlerindeki artışın
112
1Y13
* FAVÖK Marjı
138
altında kaldı. Böylece, brüt kar marjı 1,6 puan artışla %33,5’e
yükseldi.
1Y14
Diğer gelir/giderler hariç bakıldığında, faaliyet giderlerindeki
%16’lik artış, özellikle Pakistan Rupee’nin değer kazanması
nedeniyle, satış gelirlerindeki büyümenin üzerinde gerçekleşti.
Diğer gelir/giderler hariç faaliyet kar marjı, büyük oranda, brüt
karlılığın artmasıyla 1,2 puan yükselerek %13,5 olarak gerçekleşti.
Sonuç olarak, diğer gelir/giderler hariç FAVÖK marjı 1,3 puan
artarak %20,3 oldu.
11s16
Uluslararası Operasyonlar
İkinci Çeyrek:
Satış Hacmi (ml ük)
Uluslararası operasyonların satış hacmi büyümesi 2014’ün ikinci
çeyreğinde Irak’taki sorunlar ve Kazakistan’daki devalüasyona
153
172
rağmen %12,0 oldu.
Net satışlar bu çeyrekte %12,5 artarken ünite kasa başına net
satışlar, %0,5 artarak 2,47 ABD doları olarak gerçekleşti.
2Ç13
2Ç14
Satış Gelirleri (ml ABD Doları)
377
424
Satılan malın maliyeti, düşen hammadde fiyatlarının etkisiyle satış
gelirlerindeki artıştan daha düşük bir seviyede, %7,2 oranında
arttı. Böylece, brüt kar marjı 3,1 puan artışla %36,9 oldu.
Diğer gelir/giderler hariç tutulduğunda, faaliyet giderlerindeki artış,
özellikle Pakistan Rupee’nin değer kazanması nedeniyle, satış
gelirlerindeki büyümeden daha yüksek bir oranda %15,4 olarak
gerçekleşti.
Dolayısıyla, diğer gelir/giderler hariç faaliyet karı %30,2 büyürken
faaliyet kar marjı 2,7 puan artarak %19,5 olarak gerçekleşti. Bunun
2Ç13
2Ç14
Faaliyet Karı (ml ABD Doları)
sonucunda, diğer gelir/giderler hariç FAVÖK ikinci çeyrekte %27,6
artarken FAVÖK marjı 3,0 puan artışla %25,0 olarak gerçekleşti.
%19,4
*
%16,8
63
2Ç13
* Faaliyet Kar Marjı
82
2Ç14
FAVÖK (ml ABD Doları)
%25,4
* %22,4
84
2Ç13
108
2Ç14
* FAVÖK Marjı
11s17
Finansal Detaylar
Borç Yapısı
Konsolide borç 30 Haziran 2014 itibariyle 256 milyon dolar azalarak 2013 yıl sonu 1,446 milyar ABD doları
seviyesinden 1,190 milyar ABD dolarına gerilerken, konsolide nakit aynı dönemde 327 milyon dolar azalarak
693 milyon ABD doları seviyesinden 367 milyon ABD dolarına geriledi. Bunda özellikle vadesinden önce
finanse edilen 300 milyon dolarlık Club kredisinin geri ödenmesi etkili oldu.
2014 yılında vadesi gelen ve vadesinden önce finanse edilen kredi tutarları, borç ve nakit tutarlarından
karşılıklı olarak mahsup edildiğinde (30 Haziran 2014 itibariyle 135 milyon ABD doları ve 31 Aralık 2013
itibariyle 435 milyon ABD Doları), konsolide borç ve nakit miktarı sırasıyla 1,055 milyar ABD doları (31 Aralık
2013 itibariyle 1,011 milyar ABD doları) ve 232 milyon ABD doları (31 Aralık 2013 itibariyle 258 milyon ABD
doları) olmaktadır.
Buna ek olarak, sözkonusu 135 milyon ABD doları hariç bakıldığında 2014 ve 2018 yıllarında vadesi gelen
borç rakam toplam borç rakamının sırasıyla %13 ve %59’una denk gelmektedir. Finansal borçların %88‘i
ABD Doları, %10‘u PKR ve %2‘si TL cinsindendir.
30 Haziran 2014 itibariyle konsolide ortalama borç vadesi 4,2 yıldır. Toplam borç portföyümüzün vadesi 2014
yılının ilk yarısı sonu itibariyle aşağıdaki gibidir:
Vade Tarihi
2014
2015
2016
2017
2018
2020
2023
Borcun %’si
%23,0
%4,2
%2,0
%1,8
%52,3
%6,7
%10,1
Konsolide net borçlar 31 Aralık 2013 itibariyle 753 milyon ABD doları iken, 30 Haziran 2014 itibariyle 824
milyon ABD dolarıdır. 30 Haziran 2014 itibariyle Net Borç/FAVÖK oranı 1,8x'dır.
Finansal Kaldıraç Oranları
1Y14
2013
Net Borç / FAVÖK *
Borç Oranı (Toplam Fin. Borç / Toplam Varlıklar)
Fin. Borç / Sermaye Toplamı
1,8
%36
%83
1,8
%44
%107
* Son 12 Aylık FAVÖK
Finansal Giderler Dağılımı
Finansal Gelirler / (Giderler)
1Y14
1Y13
22
16
(74)
(41)
(6)
23
(milyon TL)
Faiz geliri
Faiz gideri (-)
Kur farkı geliri / (gideri)
Gerçekleşen kur farklı geliri / (gideri) - krediler
Gerçekleşmeyen kur farklı geliri / (gideri) - krediler
Finansal Gelirler / (Giderler) Net
0
(0)
20
(100)
(39)
(102)
11s18
FAVÖK Açıklama
Önceki dönemler ile tutarlı şekilde raporlama açısından FAVÖK hesaplaması SPK’nın finansal tablo kullanım
Rehberine göre yapılan sınıflama değişiklik etkilerinden arındırılmış; “Esas faaliyetlerden diğer gelir ve
giderler” hesaplarına eklenen kur farkları ile, “Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar / zararındaki
paylar”ın etkisi FAVÖK hesaplamasından çıkarılmıştır. 30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihleri
itibariyle, Finansman geliri / gideri öncesi faaliyet karı ve FAVÖK arasındaki mutabakat aşağıdaki gibidir:
FAVÖK (milyon TL)
Finansman gelir gideri öncesi faaliyet karı
Amortisman ve itfa giderleri
Kıdem tazminatı ve ücretli izin karşılığı
Maddi duran varlık değer düşüklüğü karşılığı/
(iptali), net
Esas faaliyetlerden diğer gelir / gider hesapları
içerisindeki kur farkı gelir / gideri
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların
kar / zararındaki paylar
Satın alınan bağlı ortaklık yoluyla değer artışı
Diğer
FAVÖK
1Y14
1Y13
346
151
9
535
130
8
3
3
6
0
0
1
0
1
517
(242)
0
437
Yatırım Harcamaları
Yatırım Harcamaları (milyon TL)
Maddi ve maddi olmayan varlık
yatırımları
Birleşme ve satın almalar
Toplam
1Y14
1Y13
276
230
0
0
276
230
1Y14
1Y13
286
146
(276)
(230)
10
(85)
Serbest Nakit Akımı
Serbest Nakit Akımı (milyon TL)
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net
nakit
Maddi ve maddi olmayan varlık
yatırımları
Serbest Nakit Akımı
11s19
Mali Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar
Finansal tablolar Seri II, 14.1 nolu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”
hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. SPK mevzuatına göre raporlama yapan şirketler Tebliğin 5.
Maddesine göre Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan
Türkiye Muhasebe Standartları’nı / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları
(“TMS/TFRS”) uygularlar.
Şirket'in işlevsel ve sunum para birimi Türk Lirası (TL) olarak kabul edilmiştir. Yabancı ülkelerdeki bağlı
ortaklıklar ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerin uluslararası yapısı ve bu şirketlerin işlemlerini USD
ağırlıklı gerçekleştirmeleri, Pakistan dışında bu şirketlerin işlevsel para birimini USD olarak belirlemelerine
neden olmuştur.
Bilanço kalemlerinin CCİ’nin işlevsel ve sunum para birimi olan TL’ye çevrilmesinde bilanço tarihinde geçerli
TCMB’nin açıkladığı resmi döviz alış kuru olan, 1 USD = 2,1234 TL (31 Aralık 2013; 1 USD = 2,1343 TL) kuru,
gelir tablosunun çevriminde ise dönem içinde oluşan ortalama kur, 1 USD = 2,1629 TL (1 Ocak - 30 Haziran
2013; 1 USD = 1,8089 TL) esas alınmıştır.
TFRS 11, "Müşterek Düzenlemeler", 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Standart, ortak düzenlemelerin yasal şekli yerine düzenlemenin sağladığı hak ve
yükümlülükleri vurgulayarak ortak düzenlemelere daha gerçekçi bir bakış açısı getirmektedir. İki çeşit ortak
düzenleme tanımlanmaktadır: müşterek faaliyetler ve iş ortaklıkları. Bu standart ile iş ortaklarının oransal
konsolidasyon yöntemine son verilmiştir. Bu düzenlemeyle birlikte Şirket’in %50,00 oranında iştirak ettiği
müşterek yönetime tabi ortaklığı SSDSD, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren konsolide finansallarda özkaynak
yöntemine göre muhasebeleştirilmiştir.
CCİ Yönetim Kurulu’nun 13 sayılı kararıyla CCBPL’nin Hissedarlar Sözleşmesi tadil süreci 12 Mart 2013
tarihinde onaylanmış olup tadil edilen Hissedarlar Sözleşmesi ile birlikte CCBPL 1 Ocak 2013’ten itibaren
CCİ’nin UFRS’ye göre hazırlanan mali tablolarına tam olarak konsolide edilmeye başlanmıştır. (Finansal
raporun 1 no’lu notuna bakınız.)
11s20
Mali Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle CCİ’nin bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi teşebbüsleri aşağıda
sunulduğu gibidir:
İştirak ve Bağlı Ortaklıklar
Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.
Mahmudiye Kaynak Suyu Limited Şirketi
J.V. Coca-Cola Almaty Bottlers LLP
Azerbaijan Coca-Cola Bottlers LLC
Coca-Cola Bishkek Bottlers Closed J. S. Co.
CCI International Holland B.V.
Tonus Turkish-Kazakh Joint Venture LLP
The Coca-Cola Bottling Company of Jordan Ltd.
Turkmenistan Coca-Cola Bottlers
(CC) Company for Beverage Industry/Ltd.
Waha Beverages B.V.
Coca-Cola Beverages Tajikistan LLC
Al Waha for Soft Drinks, Juices, Mineral Water,
Plastics, and Plastic Caps Production LLC
Coca-Cola Beverages Pakistan Ltd.
Syrian Soft Drink Sales and Distribution LLC
Ülke
Türkiye
Türkiye
Kazakistan
Azerbaycan
Kırgızistan
Hollanda
Kazakistan
Ürdün
Türkmenistan
Irak
Hollanda
Konsolidasyon Methodu
Tam Konsolidasyon
Tam Konsolidasyon
Tam Konsolidasyon
Tam Konsolidasyon
Tam Konsolidasyon
Tam Konsolidasyon
Tam Konsolidasyon
Tam Konsolidasyon
Tam Konsolidasyon
Tam Konsolidasyon
Tam Konsolidasyon
Tacikistan
Tam Konsolidasyon
Irak
Tam Konsolidasyon
Pakistan
Suriye
Tam Konsolidasyon
Özkaynak Yöntemine
Göre Konsolidasyon
11s21
CCİ Konsolide Gelir Tablosu
(Milyon TL)
KONSOLİDE
Satış Hacmi (Milyon Ünite Kasa)
Hasılat
Satışların Maliyeti
1 Ocak - 30 Haziran
1 Nisan - 30 Haziran
Değişim
%
517
%10
2013 *
2014
568
2014
Değişim %
2013
344
319
%8
2.978
2.491
%20
1.830
1.574
%16
%16
(1.861)
(1.541)
%21
(1.108)
(954)
Brüt Kar
1.117
950
%18
722
620
%16
Pazarlama, Satış, Dağıtım Giderleri
(629)
(549)
%15
(371)
(329)
%13
Genel Yönetim Giderleri
(136)
(108)
%26
(68)
(57)
%19
24
14
%67
8
8
%12
Diğer Faaliyet Giderleri
(29)
(12)
%147
(12)
(7)
%60
Faaliyet Karı
347
295
%18
280
235
%19
(0)
241
(%100)
(0)
(0)
(%30)
%80
Diğer Faaliyet Gelirleri
Yatırım Faaliyetlerinden Gelir / (Giderler)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardaki Paylar
Finansman Geliri / Gideri Öncesi Faaliyet Karı
(0)
(1)
%63
(0)
(1)
346
535
(%35)
279
233
%20
Finansal Gelirler
347
73
%373
122
41
%200
(386)
(176)
%120
(114)
(121)
(%5)
307
433
(%29)
287
153
9
7
%35
1
1
(%40)
Dönem Vergi Gideri
(70)
(41)
%72
(53)
(22)
%148
Dönem Karı
246
399
(%38)
234
133
%76
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
(22)
(7)
%210
(31)
(16)
%91
Net Dönem Karı
225
392
(%43)
203
117
%74
FAVÖK
517
437
%18
365
307
%19
Finansal Giderler
Vergi Öncesi Faaliyet Karı
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)
%87
(* ) Tek seferlik gelir dahil
11s22
CCİ Konsolide Bilanço
Milyon TL
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Türev Finansal Araçlar
Ticari Alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Diğer Alacaklar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili
Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Diğer Alacaklar
Özkaynak Yöntemiyle
Değerlenen Yatırımlar
Bağımsız
İncelemeden
Geçmiş
30 Haziran 2014
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31 Aralık 2013
Milyon TL
2.568
779
2.802
917
-
563
0
742
18
331
53
28
22
649
159
461
204
51
56
143
4.369
5
196
4.203
4
-
-
Maddi Duran Varlıklar
2.934
2.784
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Şerefiye
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Toplam Varlıklar
850
443
137
6.937
856
445
114
7.006
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Finansal Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa
Vadeli Kısımları
Türev Finansal Araçlar
Ticari Borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Çalışanlara Sağlanan Faydalara
İlişkin Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Finansal Borçlanmalar
Ticari ve İlişkili Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara
İlişkin Karşılıklar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Kaynaklar
Bağımsız
İncelemeden
Geçmiş
30 Haziran 2014
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31 Aralık 2013
1.651
266
1.815
164
374
1.004
0
531
173
0
321
112
21
21
191
31
131
5
45
35
20
2.230
1.888
21
2.319
1.918
23
3
48
45
176
95
2.731
325
6.937
186
169
2.575
297
7.006
11s23
Türkiye Operasyonu Gelir Tablosu
(Milyon TL)
TÜRKİYE
Satış Hacmi (Milyon Ünite Kasa)
1 Ocak - 30 Haziran
2014
297
1 Nisan - 30 Haziran
Değişim
2013
%
282
%5
2014
Değişim %
2013
173
166
%4
Hasılat
1.542
1.442
%7
928
889
%4
Satışların Maliyeti
(907)
(829)
%9
(542)
(501)
%8
635
613
%4
386
388
(%0)
(407)
(389)
%5
(247)
(236)
%5
(80)
(69)
%15
(40)
(36)
33
34
(%5)
(13)
9
Brüt Kar
Pazarlama, Satış, Dağıtım Giderleri
Genel Yönetim Giderleri
Diğer Faaliyet Gelirleri
Diğer Faaliyet Giderleri
(11)
(6)
%98
(7)
(3)
Faaliyet Karı
170
184
(%8)
81
121
(0)
0
(%167)
(0)
0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelir / (Giderler)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardaki Paylar
Finansman Geliri / Gideri Öncesi Faaliyet Karı
Finansal Gelirler
Finansal Giderler
Vergi Öncesi Faaliyet Karı
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)
%9
(%247)
%105
(%33)
(%102)
0
0
a.d.
0
0
169
184
(%8)
81
122
(%33)
%209
a.d.
346
72
%381
130
42
(354)
(150)
%136
(101)
(110)
(%9)
161
106
%52
110
53
%106
14
11
%27
5
5
(%2)
Dönem Vergi Gideri
(38)
(26)
%48
(32)
(10)
%221
Dönem Karı
136
91
%50
83
48
0
0
a.d.
0
0
a.d.
Net Dönem Karı
136
91
%50
83
48
%71
FAVÖK
234
252
(%7)
114
153
(%26)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
%71
11s24
Uluslararası Operasyonlar Gelir Tablosu
(Milyon ABD Doları)
ULUSLARARASI OPERASYONLAR
1 Ocak - 30 Haziran
2014
1 Nisan - 30 Haziran
Değişim
2013
%
235
%15
2014
Değişim
%
153
%12
2013
Satış Hacmi (Milyon Ünite Kasa)
271
Hasılat
665
582
%14
424
377
(442)
(396)
%12
(267)
(249)
%7
223
186
%20
156
127
%23
(103)
(89)
%16
(58)
(51)
%15
(30)
(25)
%19
(15)
(13)
%18
7
4
%107
2
2
%29
Diğer Faaliyet Giderleri
(8)
(3)
%163
(3)
(2)
%37
Faaliyet Karı
89
72
%24
82
63
%30
0
(0)
(%133)
(0)
(0)
(%72)
(0)
(1)
%69
(0)
(0)
%82
89
71
%25
82
62
%32
6
1
%700
(1)
(1)
(%30)
%66
Satışların Maliyeti
Brüt Kar
Pazarlama, Satış, Dağıtım Giderleri
Genel Yönetim Giderleri
Diğer Faaliyet Gelirleri
Yatırım Faaliyetlerinden Gelir / (Giderler)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardaki Paylar
Finansman Geliri / Gideri Öncesi Faaliyet Karı
Finansal Gelirler
Finansal Giderler
172
%13
(20)
(14)
%42
(10)
(6)
Vergi Öncesi Faaliyet Karı
75
57
%30
72
56
%29
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)
(2)
(2)
(%5)
(2)
(2)
(%11)
(14)
(8)
%73
(10)
(6)
%50
58
47
%24
61
47
%28
(10)
(4)
%172
(14)
(9)
%55
49
44
%12
47
39
%21
138
112
%23
108
84
%28
Dönem Vergi Gideri
Dönem Karı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Net Dönem Karı
FAVÖK
Finansal tablolara ve dipnotlara aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:
http://www.cci.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/finansal-veriler/finansal-sonuclar/
11s25
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
950 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content