close

Enter

Log in using OpenID

60. DÖNEM DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ (DHY) KURASI

embedDownload
60. DÖNEM DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ (DHY) KURASI İLAN METNİ
3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa göre yurt içinde veya yurt dışında tıp, tıpta
uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlardan Sağlık Bakanlığı Yönetim
Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.yhgm.saglik.gov.tr) ismi ilan edilenler
için yerleştirme işlemleri aşağıdaki bilgiler ve ilan edilen takvim çerçevesinde noter huzurunda
bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.
a)
Kura yeri ve saati internet adresinde ilan edilecektir.
b)
Kura sonuçları ve noter onaylı belgeler kura günü internet adresinde ilan edilecektir.
c)
Tebligat yerine geçecek ilan, internet adresinde yayınlanacaktır. İlgililerin atamaları ve
atama tebligatları, ilan tarihinden itibaren yapılmış olur.
d)
Yükümlülerin göreve başlamalarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve
63’üncü madde hükümleri dikkate alınır.
A-GENEL ESASLAR:
1- DHY atamaları, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılacaktır.
2- Ataması yapılan veya göreve başlayan DHY’ lilerin atanma şartlarına haiz olmadıklarının
sonradan anlaşılması halinde haklarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu veya 4924 Sayılı
Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
3- DHY kapsamındaki personel, mevzuatta belirlenen mazeret ve zorunlu haller dışında
yükümlülükleri bitmeden başka yerlere atanamazlar.
4- DHY kapsamındaki personel, bu görevlerini tamamlamadan ayrılmaları halinde mesleklerini
icra edemezler.
5- DHY’ yi tamamlayanlar, talepleri halinde sürelerle ilgili sınırlamalara tabi olmaksızın Sağlık
Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde
yer değiştirme suretiyle atanma, kurumlar arası naklen atama ve yeniden atama kuralarına
başvurabilirler.
6- DHY süresinin hesabında fiilen çalışma esas olup, hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili
çalışmadan sayılacaktır. Yıllık, mazeret ve hastalık nedeni ile izinli geçirilen günler
yükümlülük süresine ilave edilecektir.
7- Başvuru yapacak olan adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden açılacak münhal
yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih
yapabileceklerdir.
8- Adaylar PBS üzerinden başvurularını kesinleştirdikten sonra tercih formunun
çıktısını;
1
a)
Sağlık Bakanlığı veya üniversite hastanelerinde halen çalışanlar; çalıştıkları
kurum amirine veya notere, diğer adaylar notere onaylatacaklar,
b)
Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçelerini onaylatılan tercih formlarıyla
birlikte ilan edilen takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığına göndereceklerdir.
9- Onaylı tercih formu ile PBS kayıtlarındaki tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde
adayın tercihleri geçersiz sayılacaktır. Tercih bildirmeyen, hatalı form gönderen,
tercihlerine yerleştirilemeyen ve tercihleri geçersiz sayılanlar boş kalan münhal yerlere
genel kura ile yerleştirileceklerdir.
10- Başvurusunu yapan adaylar evraklarını ilan edilen takvim çerçevesinde; T.C. Sağlık
Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhıye /ANKARA adresinde
olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden
teslim edenler, evraklarını kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim
edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına
vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.
11- Atamaya esas teşkil edecek diğer belgeler ise yükümlülerce göreve başlarken çalıştıkları
birime teslim edilecektir. (**)
B-DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ (DHY) MAZERET DURUMU (EŞ ve
SAĞLIK) KURASINA BAŞVURU ESASLARI:
1- Mazeret nedeniyle atama talebinde bulunanlar PBS üzerinden DHY Mazeret Durumu (Eş ve
Sağlık) Kurası’ na ilan edilen takvim çerçevesinde başvuracaklardır.
2- Başvuru yapacak olan adaylar PBS üzerinden DHY Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Kurası
başvuru formunu doldurup çıktısını imzalayarak, mazeretlerini belirtir belgeler (*) ile birlikte
Sağlık Bakanlığına ilan edilen takvim çerçevesinde göndereceklerdir. Eksik belge
gönderenler, hatalı başvuru formu olanlar ile mazereti uygun görülmeyenler “A-GENEL
ESASLAR” a göre kuraya dahil edileceklerdir.
3-Mazereti uygun görülenlerin isimleri ile bu atamalar için münhal yer listesi ilan edilen takvim
çerçevesinde internet adresinde ilan edilecek ve kişiler PBS üzerinden açılan münhal yerlere
başvurularını yapacaklardır.
C)- 43. Madde Kapsamı Mazeret Durumu (6514 Sayılı Kanunun 43. Maddesinden
yararlanmak isteyenlere ait) Kurası Başvuru Esasları:
1-3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek-4 üncü maddesinin 2 inci fıkrasına
eklenen 6514 Sayılı Kanunun 43. maddesi “ Ancak beşinci ve altıncı grup ilçe merkezlerine
bağlı yerleşim yerleri ile Bakanlar Kurulunca tespit edilecek il merkezi ve il merkezlerine bağlı
yerleşim yerlerinde Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü yerine getirenler, tekrar Devlet Hizmeti
Yükümlüsü olduklarında istekleri dışında bu yerlere atanamazlar.” hükmü gereği kapsam
dahilindeki adaylar;
a) 2014/6918 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmiş olan iller (Ek-1 sayılı liste) ile
Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında yer alan
5. ve 6. grup ilçelere (Ek-2 sayılı liste) bağlı yerleşim yerlerinde evvelce Devlet Hizmeti
2
Yükümlülüğünü tamamlamış olup bu kuraya tabi olanlar PBS üzerinden ilan edilen takvim
çerçevesinde başvurabileceklerdir.
2-Başvurusunu yapan adaylar PBS üzerinden alacakları kura başvuru formunun çıktısını
imzalayarak, Sağlık Bakanlığına ilan edilen takvim çerçevesinde göndereceklerdir. Eksik
belge gönderenler, hatalı başvuru formu olanlar ile mazeret durumu uygun
görülmeyenler “A-GENEL ESASLAR” a göre kuraya dahil edileceklerdir.
3-Mazereti uygun görülenlerin isimleri ile bu atamalar için münhal yer listesi ilan edilen takvim
çerçevesinde internet adresinde ilan edilecek ve kişiler PBS üzerinden açılan münhal yerlere
başvurularını yapacaklardır.
-Eş veya Sağlık mazeretine müracaat edenlerden aynı zamanda 43. Madde
Mazeret Durumu kapsamında bulunan adaylar istekleri dahilinde her iki mazerete
müracaat edebilecekler ve her iki mazerete ait belgelerini yukarıdaki esaslar
doğrultusunda göndereceklerdir.
(*) Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuruda Gönderilecek Belgeler:
a-Eş Durumu Mazereti Nedeniyle Atanma Talebinde Bulunanlar
1- Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan alınacak (istihdam şekli, unvan, hizmet süresi, statüsü,
kazanılmış hak aylığı derece ve kademesi ile eğitim durumunu gösterir) resmi başlıklı, tarih ve
sayılı görev yeri belgesi ve hizmet cetveli,
2- Evli olunduğuna dair belge MERNİS üzerinden Komisyon tarafından alınacaktır, ancak
yakın bir tarihte evliliği gerçekleşmiş ve henüz MERNİS’ te evli olduğuna dair kaydı
bulunmayanlar noter onaylı evlenme cüzdanı örneği,
3- Eşi, Başasistan veya asistan olanların eşlerinin eğitime başlama ve bitiş tarihi ile kalan eğitim
sürelerini gösterir fakülte sekreteri veya ilgili başhekimlik imzalı belge göndereceklerdir.
(Asistanlık süresi uzatılanların uzatılma gerekçeleri gönderilen belgede belirtilmelidir.)
b-Sağlık Durumu Mazereti Nedeniyle Atanma Talebinde Bulunanlar;
1-Bakanlık eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden son 6 ay içinde
alınmış sağlık kurulu raporu,
2-Gönderilen sağlık raporu başvuru sahibine ait ise Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim
Yeri Belgesi Komisyon tarafından MERNİS üzerinden alınacaktır. Sağlık raporu başvuru
sahibinin kanunen bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait ise bu kişilere ait T.C Kimlik
Numaraları ve yerleşim yeri bilgilerini içeren başvuru sahibi tarafından imzalı beyan
dilekçesi göndereceklerdir.
(**) Göreve Başlarken Teslim Edilmesi Gereken Atamaya Esas Teşkil Edecek Belgeler:
6 Adet Vesikalık Fotoğraf
Mal Bildirim Formu
3
Askerlik Durum Belgesi
Adli Sicil Durum Belgesi
Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48’inci maddesi hükmü gereği Doktorluk yapabileceğine
dair Tek Hekimden alınan Sağlık Raporu)
LÜTFEN DİKKAT!
Uzmanlık eğitimlerini Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde
veya üniversite hastanelerinde Sağlık Bakanlığı kadrosu ile tamamlayanlar atamaya esas
teşkil edecek belge göndermeyeceklerdir.
EK-1
13/10/2014 TARİHLİ VE 2014/6918 SAYILI KARARNAMENİN EKİ
LİSTE
İLİN ADI
Adıyaman
Ağrı
Ardahan
Artvin
Batman
Bayburt
Bingöl
Bitlis
Diyarbakır
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Gümüşhane
Hakkari
Iğdır
Kahramanmaraş
Kars
Malatya
Mardin
Muş
Siirt
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tunceli
Van
BAĞLI OLAN YERLEŞİM YERİ
İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri
İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri
İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri
İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri
İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri
İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri
İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri
İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri
İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri
İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri
İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri
İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri
İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri
İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri
İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri
İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri
İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri
İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri
İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri
İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri
İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri
İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri
İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri
İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri
İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri
İl Mülki Sınırları Dâhilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri
4
EK-2
KALKINMA BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANAN SOSYO-EKONOMİK
GELİŞMİŞLİK SIRALAMASINDA YER ALAN 5. VE 6. GRUP İLÇELER
SIRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
İL ADI
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
AFYONKARAHİSAR
AKSARAY
AKSARAY
AMASYA
AMASYA
AYDIN
BALIKESİR
BALIKESİR
BARTIN
BURSA
ÇANKIRI
ÇANKIRI
ÇORUM
ÇORUM
ÇORUM
ÇORUM
ÇORUM
ÇORUM
DENİZLİ
DÜZCE
GAZİANTEP
GAZİANTEP
GAZİANTEP
GİRESUN
GİRESUN
GİRESUN
GİRESUN
GİRESUN
HATAY
HATAY
ISPARTA
KARABÜK
KARABÜK
KARAMAN
KASTAMONU
KASTAMONU
KASTAMONU
KASTAMONU
İLÇE ADI
ALADAĞ
FEKE
KARAİSALI
SAİMBEYLİ
TUFANBEYLİ
HOCALAR
AĞAÇÖREN
GÜLAĞAÇ
GÖYNÜCEK
HAMAMÖZÜ
KARPUZLU
BALYA
KEPSUT
ULUS
BÜYÜKORHAN
KIZILIRMAK
YAPRAKLI
BAYAT
BOĞAZKALE
LAÇİN
MECİTÖZÜ
ORTAKÖY
UĞURLUDAĞ
ÇAMELİ
YIĞILCA
ARABAN
KARGAMIŞ
YAVUZELİ
ÇAMOLUK
ÇANAKCI
DERELİ
GÜCE
YAĞLIDERE
ALTINÖZÜ
HASSA
SÜTÇÜLER
EFLANİ
OVACIK
SARIVELİLER
AZDAVAY
DOĞANYURT
HANÖNÜ
İHSANGAZİ
5
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
KASTAMONU
KASTAMONU
KAYSERİ
KIRIKKALE
KIRŞEHİR
KIRŞEHİR
KIRŞEHİR
KİLİS
KİLİS
KİLİS
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KÜTAHYA
MANİSA
NEVŞEHİR
NİĞDE
NİĞDE
NİĞDE
ORDU
ORDU
ORDU
ORDU
ORDU
ORDU
ORDU
OSMANİYE
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SİNOP
SİNOP
SİNOP
SİNOP
TOKAT
TOKAT
TOKAT
TOKAT
YOZGAT
YOZGAT
YOZGAT
YOZGAT
PINARBAŞI
ŞENPAZAR
SARIZ
SULAKYURT
AKÇAKENT
AKPINAR
ÇİÇEKDAĞI
ELBEYLİ
MUSABEYLİ
POLATELİ
AHIRLI
ÇELTİK
HALKAPINAR
TAŞKENT
YUNAK
ASLANAPA
SELENDİ
ACIGÖL
ALTUNHİSAR
ÇAMARDI
ÇİFTLİK
AKKUŞ
ÇAYBAŞI
GÖLKÖY
GÜRGENTEPE
İKİZCE
KABATAŞ
KORGAN
SUMBAŞ
ASARCIK
AYVACIK
SALIPAZARI
VEZİRKÖPRÜ
DİKMEN
DURAĞAN
ERFELEK
SARAYDÜZÜ
ALMUS
ARTOVA
SULUSARAY
YEŞİLYURT
AYDINCIK
ÇEKEREK
KADIŞEHRİ
SARAYKENT
6
60. DÖNEM DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ KURA TAKVİMİ
TARİH
SIRA
1
AÇIKLAMA
P.B.S. üzerinden 43.
25 Kasım 2014 Salı – 27 Kasım 2014 Perşembe Saat 18:00 a Madde Kapsamı Mazeret
kadar
ve Mazeret (Eş ve Sağlık)
başvurularının yapılması
02 Aralık 2014 Salı Saat 18:00 a kadar
43. Madde Kapsamı
Mazeret ve Mazeret (Eş ve
Sağlık) başvuru formları ve
belgelerinin son geliş tarihi
3
16 Aralık 2014 Salı
43. Madde Kapsamı
Mazeret, Mazeret (Eş ve
Sağlık) durumları kabul
edilenlere ait münhal
yerler ve Genel Kuraya ait
münhal yerlerin ilanı
4
P.B.S üzerinden tüm
16 Aralık 2014 Salı – 18 Aralık 2014 Perşembe Saat 18:00 a
adaylar için tercih
kadar
başvurularının yapılması
5
23 Aralık 2014 Salı Saat:18:00 a kadar
Tüm adayların tercih
başvuru evraklarının son
geliş tarihi
25 Aralık 2014 Perşembe
KURA (Yeri ve saati
www.yhgm.saglik.gov.tr
internet adresinde ilan
edilecektir.)
2
6
7
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
395 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content