close

Enter

Log in using OpenID

Bilgilendirme Sayfası

embedDownload
GENEL BİLGİ
Türk Millî Eğitimine hizmette 33. yılını kutlayan bir sivil
toplum örgütü olan Millî Eğitim Vakfı,
eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasında, devletçe ayrılan
kaynak ve hizmetleri desteklemekte, insanların bağış ve
katkılarını bir çatı altında toplayarak eğitimin
hizmetine sunmaktadır.
Eğitim yükünün paylaşımında üstlendiği sorumlulukla
okullar, öğretmenevleri, öğrenci yurtları, sosyal tesisler
yaptırmakta ve donatmaktadır.
Millî Eğitim Vakfı’nın ilk özel okul girişimi olan
MEV Koleji Özel Güzelbahçe Anadolu Lisesi, MEV Özel
Avni Akyol Lisesi adıyla 1991 yılında kapılarını
eğitim ve öğretime açmıştır.
MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okulları
eğitim ve öğretim programlarını Okul Öncesi, İlkokul,
Ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi bölümlerinde
sürdürmektedir.
Millî Eğitim Vakfı’nın İstanbul ve Ankara’da kurduğu özel
okulları bulunmaktadır.
Günün Programı
Kayıt
09:00 - 10:20
Açılış
10:20 - 10:40
1. Oturum
10:40 - 12:00
Açıklamalı [EBG1]: Blok iki saatlik uygulama
Yemek
12:00 - 12:45
Modelleme ve Problem çözerek öğrenme yöntemi ve beyin fırtınası
tekniklerinin tanıtımı ve örnek uygulamaların gerçekleştirilmesi
2. Oturum
12:45 - 14:00
Açıklamalı [EBG2]: Blok iki saatlik uygulama
Ara
14:00 - 14:15
Probleme Dayalı Öğrenme ve Drama Yönteminin tanıtımı ve örnek
uygulamaların gerçekleştirilmesi
3.0turum
14:15 - 15:20
Kapanış ve Kokteyl
15:20- 15:40
Kayıt formunu lütfen 26.11.2014 Çarşamba günü saat 17:00 ye kadar
doldurunuz.
Kayıt işlemleri :www.mevkolejiguzelbahce.k12.tr
e-posta:[email protected]
Açıklamalı [EBG3]: Etkinlik Matematik Öğretimi
Etkinlik Nedir? Nasıl geliştirilir? Örnekleri Nelerdir?
II. Matematik Konferansı
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR
Konferansın amacı, matematik öğretmenlerinin kullanabilecekleri güncel yaklaşımları tanıtmak
ve ilgili örnek uygulamaları paylaşmaktır. Matematik öğretmenlerinin, bu sürece aktif
katılımlarını sağlamak da çalıştayın amaçları arasında yer almakta olup oturumlar esnasında
işbirlikli öğrenme, beyin fırtınası, drama vb. yöntem, teknik ve stratejilerin kullanımı sağlanarak
farkındalık yaratılmaya çalışılacaktır. Konferans ekibi altı kişi olup oturumlar boyunca
öğretmenlere hem bilgilendirme yapılacak hem de rehberlik edilecektir.
BİLİM KURULU
Doç. Dr. Esra BUKOVA GÜZEL
Esra BUKOVA-GÜZEL; ilk, orta, lise, lisana ve lisansüstü eğitimini İzmir’de
tamamladı. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 2002 yılında yüksek
lisans ve 2006 yılında ise doktora eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Matematik
Öğretmenliği’nde tamamladı. Üniversiteler Arası Kurulun doçentlik
sınavından başarılı olarak Nisan 2012’de doçent ünvanını aldı. Halen Dokuz
Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı’nda
doçent olarak görev yapmaktadır. “Matematiksel Modelleme”, “Problem Çözme”, “Alan ve
Alan Öğretimi Bilgisi” ve “Öğrenci Düşüncellerine İlişkin Bilgi” ile ilgili konularda ulusal ve
uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirileri ile ulusal ve uluslar arası dergilerde
yayımlanmış makaleleri ve tamamlanmış projeleri bulunmaktadır. Matematiksel modelleme ile
ilgili çalıştaylar düzenleyen Dr. Esra BUKOVA GÜZEL, teknoloji destekli matematiksel
modelleme, GeoGebra’nın modellemede kullanımı, modelleme derslerini planlama, sınıf içi
modelleme uygulamaları, modelleme çalışmalarını değerlendirme ve modelleme sürecinde
ortaya çıkan güçlükler üzerine güncel çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve bir çocuk
annesidir.
Yrd. Doç. Dr. Berna CANTÜRK GÜNHAN
Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Matematik
öğretmenliği bölümünde 1997 yılında tamamladı. 2001 yılında Yüksek lisans
eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen
ve Matematik Alanlar Eğitimi Matematik Öğretmenliği’nde, doktora eğitimini
ise 2006 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim
Matematik Öğretmenliği’nde tamamladı. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Buca
Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı’nda yardımcı
doçent olarak görev yapmaktadır. Dr. Berna Cantürk Günhan, altı aşamalı
“drama liderlik eğitimi”ni tamamlamıştır. “Probleme Dayalı Öğrenme”, “Drama”, “Geometri
Öğretimi” ve “İstatistik Öğretimi” ile ilgili konularda ulusal ve uluslar arası bilimsel
toplantılarda sunulmuş bildirileri ile ulusal ve uluslar arası dergilerde yayımlanmış makaleleri
ve tamamlanmış projeleri bulunmaktadır.
Yrd. Doç. Dr. Semiha KULA
İlk ve orta öğrenimini Manisa’da tamamlayan ve Dokuz Eylül Üniversitesi Buca
Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı’ndan mezun oldu. Eğitim
Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Matematik
Öğretmenliği Programı’nda Doç. Dr. Esra BUKOVA GÜZEL danışmanlığında
lisansüstü eğitimi aldı. “Matematik Öğretmen Adaylarının Dörtlü Bilgi Modeli
ile Alan ve Alan Öğretimi Bilgilerinin İncelenmesi: Limit Örneği” isimli yüksek
lisans tezini ve “Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğretimlerinde
Karşılaştıkları Beklenmeyen Olaylara Yönelik Yaklaşımlarının Dörtlü Bilgi
Modeli Çerçevesinde Kavramsallaştırılması” isimli doktora tezini tamamladı. Halen Dokuz Eylül
Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı’nda yardımcı
doçent olarak görev yapmaktadır. Matematiksel modelleme ve matematik öğretmeni ve
adaylarının alan ve alan öğretimi bilgilerine yönelik projeleri, yayınlanmış makaleleri ve ulusal
ve uluslararası sempozyumlarda sunulmuş bildirileri bulunmaktadır.
Arş. Gör. Uzm. Ayşe TEKİN DEDE
İlk ve orta öğrenimini Nazilli’de tamamlayan Ayşe TEKİN DEDE, 2010 yılında
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği’nden
birincilik derecesiyle mezun oldu. 2010 yılında Fulbright Aday Öğretmen Staj
Bursu Programı kapsamında sekiz hafta boyunca ABD’de Ballard High School’da
matematik öğretmenliği deneyimi yaşadı. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Matematik
Öğretmenliği’nde “Matematik Öğretmenlerinin Model Oluşturma Etkinliği
Tasarım Süreçleri ve Etkinliklere Yönelik Görüşleri” isimli yüksek lisans tezini
tamamladı. 2012 yılında İlköğretim Matematik Öğretmenliği’nde araştırma görevlisi olarak
çalışmaya başlayan Ayşe TEKİN DEDE, aynı anabilim dalında matematiksel modelleme üzerine
doktora eğitimine devam etmektedir. Araştırmacının matematik öğretiminde matematiksel
modelleme üzerine projeleri, yayınlanmış makaleleri ile ulusal ve uluslararası sempozyumlarda
sunulmuş bildirileri bulunmaktadır.
Arş. Gör. Uzm. Aytuğ ÖZALTUN ÇELİK
İlk, orta ve lise eğitimini Denizli’de tamamladı. 2012 yılında Dokuz Eylül
Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği bölümünden
birincilik derecesiyle mezun oldu. 2014 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi’nde Doç. Dr.
Esra BUKOVA GÜZEL’ in danışmanlığında “Matematik Öğretmenlerinin Mesleki
Gelişimleri: Öğrenci Düşüncesi Bilgisinin Öğretime Yansıması” adlı yüksek lisans
tezini tamamladı. Ulusal sempozyumlarda sunulmuş bildirilerinin yanı sıra
“Matematiksel Modelleme” ile ilgili yayınlamış ulusal bir makalesi
bulunmaktadır. 2013 yılında Pamukkale Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Aytuğ ÖZALTUN ÇELİK
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim
Dalı’nda da ikinci yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.
Arş. Gör. Uzm. Çağlar Naci HIDIROĞLU
Çağlar Naci HIDIROĞLU, 1987 yılında Akhisar’ da doğdu. İlk, ortaokul ve lise
öğrenimini Uşak ilinin Eşme ilçesinde tamamladı. 2010 yılında Dokuz Eylül
Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümü’nden
mezun olarak lisans öğrenimini tamamladı. Şu an Pamukkale Üniversitesi’nde
araştırma görevlisi olarak görev yapan araştırmacı, Dokuz Eylül Üniversitesi’
nde Matematik Eğitimi Bölümü’nde Doç. Dr. Esra BUKOVA GÜZEL
danışmanlığında TÜBİTAK bursiyeri olarak doktorasına devam etmektedir.
Ulusal ve Uluslararası dergilerde ve sempozyumlarda “Matematiksel Modelleme” konusunda
sunulmuş ve yayınlanmış bildirileri bulunmakta olup farklı modelleme projelerinde yer alan
araştırmacı “Matematiksel Modelleme Süreci, Teknoloji Destekli Ortamda Matematiksel
Modelleme, Matematiksel Modelleme Problemleri, Temellendirilmiş Kuram, Program
Değerlendirme ve Epistemolojik İnanç” alanında çalışmalar yapmaktadır.
İLETİŞİM
E-mail: [email protected]
Tel: 0 232 234 28 88 (Dahili: 115)-05326503760
İKRAMLAR
Seminer aralarında ara ikramlar 2. ve 3. katlarda verilecektir. Öğle yemeği zemin
katta bulunan yemekhanemizde servis edilecektir.
KOKTEYL
Çalıştayın ardından katılımcıların sohbet edebilecekleri kokteyl olacaktır.
KATILIM SERTİFİKALARI
Konferansımıza katılan öğretmenlerimize katılım sertifikası verilecektir. Katılım
Sertifikaları kokteyl süresince sertifika masasından alınabilir.
ULAŞIM
Kayıt Formunu doldururken hangi duraktan bineceğinizi lütfen belirtiniz. Servisler
Çalıştay bitiminde saat 15:45 ‘de okuldan hareket edeceklerdir.
GÜZERGAH
35 S 00088
Mavişehir
Bostanlı
Girne
Karşıyaka
Alsancak
Alsancak
DURAKLAR /ARAÇ BİLGİSİ
HAREKET SAATLERİ
Mavişehir / Alsancak
(532) 493 3942
KEMAL GÜNGÖR
EGS Park
08:30
İskele Durağı
08:50
Yunuslar
08:55
İskele (Anıt Önü)
09:00
Gar
Alsancak
Cumhuriyet Meydanı
09:25
Sevinç Pastanesi
Telekom
Buca/ Konak/ Mihtatpaşa (Sahil Yolu Üzeri)
35 S 64054
(536) 629 5764
KADİR SOYSAL
Buca
Hasanağa Bahçesi
(Üçkuyular kapısı)
Belediye Önü
Konak
YKM
Mithatpaşa
Mithatpaşa Lisesi Önü
Göztepe
Vapur İskelesi
Bornova
35 S 95509
(536) 723 6249
HARUN DEDEOĞLU
Bornova - merkez
Garanti Bankası
Migros
Özkanlar
09:35
09:40
Manavkuyu
09:20
35 S 02211
Hatay
Nokta
Amerikan Lisesi
Poligon
Üçkuyular
35 S 87008
Gaziemir
Pehlivanoğlu
Hatay/ Üçkuyular
(554) 943 8556
SERHAT KARABULUT
Üçyol (Metro İstasyonu)
Nokta Durağı
Amerikan Lisesi Durağı
Poligon Durağı (Eski BP)
Pazar yeri Otobüs Durakları
Gaziemir
(532) 471 1046
MUSTAFA KIVRAK
Kipa
Askeri Ulaştırma
Semt Garajı
08:45
08:55
09:10
09:15
09:30
09:00
09:10
09:00
09:10
09:20
09:25
09:35
08:45
08:50
09:00
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
371 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content