close

Enter

Log in using OpenID

78 - 24.04.2014 Toplantı Yeri Karar No. Ve Tarihi : 1032

embedDownload
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
K ayseri K ü ltü r V arlıklarını K o ru m a B ölge K urulu
KARAR
Toplantı No. Ve Tarihi: 78 - 24.04.2014
Karar No. Ve Tarihi : 1032 - 24.04.2014
Toplantı Yeri
KAYSERİ
Kayseri ili, Tomarza ilçesi, Ekinli Mahallesi, Gümbür M evkii’nde, mülkiyeti hazineye ait alanda define
kazısı yapma talebine yönelik Turgut KALKAN’ın 12.11.2013 tarihli dilekçesine istinaden Kayseri Müze
Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan incelemelerde tespit edilen Ekinli Tümülüsü’nün 1. Derece arkeolojik sit alanı
olarak tescilinin Kurulumuzda değerlendirilmesine ilişkin Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm M üdürlüğü’nün
16.12.2013 tarih ve 4011 sayılı yazısı ile, tümülüsteki kaçak kazı çukurlarının kapatılmasının uygun görülmesi
halinde Kayseri Müze Müdürlüğünce kapatılması, yapılacak işlemler süresince can ve mal güvenliğini sağlayacak
gerekli tedbirlerin Tomarza Kaymakamlığınca alınarak söz konusu alanda daha fazla kaçak kazı ve tahribat
yapılmaması için alanın belli aralıklarla kontrolünün sağlanmasına yönelik Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm
M üdürlüğü’nün 16.12.2013 tarih ve 4013 sayılı yazısı ile söz konusu tümülüsün tesciline ilişkin Kayseri Valiliği İl
Kültür ve Turizm M üdürlüğü’nün 21.01.2014 gün ve 284 sayılı; Kayseri Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl
M üdürlüğü’nün 03.02.2014 tarih ve 1125 sayılı; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel
M üdürlüğü’nün 05.02.2014 tarih ve 25622 sayılı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel
M üdürlüğü’nün 29.01.2014 tarih ve 250996 sayılı görüş yazıları ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün
10.03.2014 tarih ve 260 ve 22.04.2014 tarih ve 432 sayılı dosya inceleme raporları okundu; raportörün açıklamaları
dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler
Kayseri ili, Tomarza ilçesi, Ekinli Mahallesi, Gümbür M evkii’nde, tapulama harici taşlık alanda yer alan
Ekinli Tümülüsü’nün 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle kararımız eki
1/25000 ve 1/5000 ölçekli harita belirlenen şekliyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine; tümülüsteki
mevcut kaçak kazı çukurlarının yerel yönetim birimlerince, Kayseri Müze Müdürlüğü denetiminde
kapatılabileceğine; tümülüste daha fazla kaçak kazı ve tahribat yapılmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin
Kaymakamlıkça alınarak, söz konusu alanın belli aralıklarla kontrol edilmesinin sağlanmasına; söz konusu alanda
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen
geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna karar verildi.
Başkan
Başkan Yardımcısı
P ro fD r.N u r U R F A L IO Ğ L U
(İm za)
E m re S A R A Ç B A ŞI
(B ulunm adı)
Üye
D o ç.D r.S edat B A Y R A K A L
(İm za)
Üye
İbrahim M A L K O Ç
(İm za)
Üye
Üye
Sidar T U N C A
(B ulunm adı)
H asan E L M A A Ğ A Ç
K ayseri M üze M ü d ü r V.
(İm za)
Üye
Z afer T E C İR O Ğ L U
T om arza B elediy e Tem.
(İm za)
Üye
M uham m ed H afi E M R E
(İm za)
Üye
H am di E L C U M A N
B üyükşehir B elediye Tem.
(İm za)
375
AVRUPA KONSEYİ
DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ
TÜRKİYE
KULTUR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MUDURLUGU
İLİ:
KAYSERİ
D.K.V.K.E
SIT
ENVANTER NO
HARİTA NO
MAHALLE KÖY : Ekinli Köyü
KADASTRO
VEYA M EVKİİ: Gümbür Mevkii
PAFTA: K35d250
İLÇESİ: TOMARZA
ADA:
PARSEL:
ADI: EKİNLİ TUMULUSU
GENEL TANIM: İlimiz, Tomarza İlçesi, Ekinli Köyün, Gümbür mevkiinde bulunan alan, köyün doğu tarafında yer almaktadır. Köye yaklaşık olarak 1 km
uzaklıkta, köy yolunun doğu yönünde yer almaktadır. Köy yolunun sol tarafında, düz bir arazinin doğu yönünde yer alan tümülüs çevresine hakim bir
konumdadır. Kayalık alan üzerindeki tümülüs yaklaşık olarak 20 metre yüksekliğinde, 30 metre çapında yığıma toprak ve taşlardan meydana gelmiş
tümülüsdür.
ŞİMDİKİ TEHLİKELER
: Kaçak kazılar.
ŞİMDİKİ DURUM
1. derece Arkeolojik sit
SİT POTANSİYELİ
:
ŞİMDİKİ KORUMA
:
Korumasız
KORUMA D E R E C E S İ: 1 derece arkeolojik sit <
HAZIRLAYANLAR: Sezai AFfor
Hamdi OKTAY
ÖNERİLEN KORUMA
: 1 derece arkeolojik sit alanı olarak tescili
Arkeolog
Müze Araşprmacısı
10.12.201
KONTROL EDEN: Gökhan YILDIZ
G. M . E . E . A Y . K
¡/
Müze Müdür V.
KARARLARI
YAYIN DİZİSİ
mmmmS mmmmmmi mmmmmm
C\
GÖZLEMLER
...... J ____ 1.........
REVİZYON:
\L
K. K. T. V. K. B. K. ONAYI
/
/2013
K a y s e ri Kültür V a r l ı k la r r
K o ru m a
B ö lg e K uru lu n
v e J.032.
ta ra r e k r ' "
«yf!
—
*"’'
O
U A N 91
/ ,»>^
Dilek Y 5 nız'
Ec!gg Kuru,
..MİrY
} SA7SER:
T o rn fl-ız:
İLÇESİ
M AHALLESİ
KÖYÜ
P A FTA NO.
A D A NO.
P A R S E L NO .
i—
i^ ~ 2 j j
1
B DERECELİK% D50 KOORDİNAT -
1
2
3
*
6
e
------' V
».
.‘t
73?t7c
ToOO
737180.000
737203.000
737231.000
737226-OOp
737188.000
4200030.000
4260003 000
4269070.000
- 4209054.000
4200018.000
4288019.000
yDH£R£CEL.lK e b s B X O 0 R p )N A 't
NoktaNo
/
X
t
fl» WfcUN**
r
NokflNo
|. CŞRECE AR KEO LO JİK S tT AUyNI
—
K a y s e ri K ü ltü r V a rlık la rın ın
Korum a Bölge Kurulunun
^U.jOJj,2.QH»Gün ve ..lû3.2Say:lı
T â î/e k Y Â ^ b j^
Bölğç.:Ktifyi.ji»;j.-’v x j
X
V
47S07O.444
* 475881.318
475708 818
, ,475737.978
: 475725.811
. 475887.874
.
4287289.70»'"
4287298.354
4287311 528
4267205 502
4287249.891
4287252.129
...
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
374 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content