close

Enter

Log in using OpenID

‘Gezmek benim için bir tutkuâ

embedDownload
U|SRUWDM
‘Gezmek benim için
bir tutku’
ÐHGARAUÐVHAN?AB=NGHuĈADEN‹%ANÐ[email protected]Ĉ[email protected]=NGHu>ENDEG=UA
[email protected][email protected])EOAAç[email protected]>ANE>Q
IAOHAçEJE¾[email protected]
Sizi meslektaşlarınızdan ayıran bir özelliğiniz
gezgin olmanız, Size ‘Gezgin Mali Müşavir’ diyebilir miyiz?
[email protected]>EHENOEJEV
Şimdiye kadar kaç ülke gezdiniz? Nereler bu ülkeler?
ÐHGA [email protected] îJCEHPANA îOGK¾U= [email protected] 0EJC=LQN
*=HAVU= #N=JO= EOL=JU= *[email protected] îP=HU= !Q>=E ¶[email protected]ÐJ‹ [email protected]= RNQL=†@= [email protected]çEI ÐHGA UKG ć[email protected]@[email protected]@EçEIEV*uOuN)Ð>J=JRA0QNEUA†UACEPPEçEI
E¾[email protected]=UNu?=Ĉ[email protected]ç[email protected]ÐĈÐJÐUKNQI
2GD<|QHWLP.XUXOX6HNUHWHUL6DELKD,ù,.
6PPPøOND\087/8$<LOHU|SRUWDM\DSWÕ
Çoğu meslek mensubu, işlerinin yoğunluğuna
yetişememekten yakınırken, siz nasıl gezmeye
fırsat buluyorsunuz?
Bunun sırrı;
-İşlerinizde belli bir düzeni oturtmak mı?
-Önceliklerinizin farklı olması mı?
Bursa Bilanço Dergisi olarak, bu sayımızda
“Farklı insanlar tanımak, farklı yerler ve kültürler görmek benim tutkum” diyen Smmm. İlkay
Mutluay’ı konuk ettik sayfalarımıza. Şimdiye kadar İngiltere’den İskoçya’ya, Tayland’dan
Singapur’a, Malezya’dan Maldivler ve Dubai’ye
kadar 52 farklı ülke ve yüzlerce şehir gezen
Smmm. İlkay Mutluay ile tutkuyla gezdiği ülkelere yolculuk ettik adeta… İşlerinin yoğunluğundan fırsat bulur bulmaz, soluğu yabancı kültür
ve coğrafyalarda alan İlkay Mutluay’a gezmeye
nasıl zaman ayırabildiğini sorduk.
îĈ[email protected] @ÐVAJHE ¾=HuĈuNuI %E¾>EN EĈE ANPAHAIAI [email protected]=JÌ[email protected]=I=J=UuN=>EHAUEI
Gezmek, farklı yerleri görmek sizin için ne ifade
ediyor?
ENOPNAO=PI=UÌJPAIEIE
ENPÐN=HuĈG=JHuGIu
%=U=PBAHOABAOEIE6KGO=PQPGQIQ
#=NGHuEJO=JH=NP=JuI=GB=NGHuUANHANRAGÐHPÐNHANCÌNIAG
>[email protected]¾KGB=NGHu>ENĈAUîJO=JE¾[email protected]
[email protected]=AJCAHKH=IuUKN¾KçQV=I=J
ļîUERACÐVAH>EN>E¾[email protected]=Ĉ=I=JuJOuNNuUAJEUANHAN RA UAJE GÐHPÐNHAN P=JuI= =NVQOQJQ G=U>APIAIAGPAJ CA¾AN‡ @EUAJ îHG=U *QPHQ=U†@=J AJ GAUEB
[email protected]çuUKH?QHQç[email protected]@EG"[email protected]çE
RAL=N=JuJOQCE>E=GPuçuÐ[email protected]ļQPQPGQ
E¾EJA [email protected] Iu OEVE KJOQV U=L=I=U=?=GOuJuV‡ @EUAJ
0III îHG=U *QPHQ=U EHA U=LPuçuIuV GAUEŃE OÌUHAĈEIEV‹
Size gezilerinizde eşlik eden biri var mı?
$AVEHANA CAJAHHEGHA [email protected]=ĈH=NuIH= [email protected] =VAJ GEĈE¾[email protected][email protected]
Peki, gezilerinizde yanınızda olmazsa
olmazlarınız neler?
[email protected][email protected][email protected]çuIOuNP¾=JP=IĈ[email protected]=NPuBKPKçN=BI=GEJAOERA=PuĈPuNI=HuG¾[email protected]=VO=KHI=VuID=VuN¾KN>=H=NuI
Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
[email protected]=,ND=JC=VE†@[email protected]ç@QI
Gezilerinizi ağırlıklı olarak neye göre planlıyorsunuz?
Mesleki ruhsatı kaç yılında aldınız? Kaç yıldır
mesleğin içindesiniz?
38
ĠÌHCAOAHP=NEDEIAG=JH=NGÐHPÐN‹
$EPPEçEIÐ[email protected]=NEDEUANHANEJDALOEJACEPIAUA¾=HuĈuUK-
1"**27æ201,0"6)¶)
NQIîJPANJAPPAJĈADENRAÐ[email protected]=>[email protected]
Ì[email protected]=D=ÌJ?AKÐ[email protected]ĈEHANEJCAVEU=VuH=NuJu
RA>[email protected]=J>[email protected]=NuJu¾uG=NuUKNQI
3AKÐ[email protected]>[email protected]çQIOÐNAUE¾[email protected]ç[email protected]
EOPEUKNQI
“En çok şu ülke beni etkiledi” dediğiniz neresi
var?
AJE AJ ¾KG 0EJC=LQN RA îJCEHPANA EJO=J= RANEHAJ @AçAN
UÌJÐ[email protected]=ĈuIUÌJÐ[email protected]@[email protected][email protected]çEĈ[email protected][email protected]†@[email protected]=G
KHI=I=Ou>=J=¾KGEHCEJ¾CAHIEĈPE,[email protected][email protected]=UAIAGGÌĈAHANEGQNQHQUKNî[email protected]=JUEUA?AGHANEJE=HuL
>ENGÌĈAUAKPQNQLKĈ[email protected][email protected][email protected]
@E EVE =N=>=OuUH= [email protected]?AçEIEV UANA CÌPÐNIÐĈPÐ Q @=
QJQP=I=U=?=çuI>EN=JuKHIQĈ[email protected]=#HKN=JO=
=JuIuL=UH=Ĉ=>EHENEIîP=HU=JH=NGAOEJHEGHAîJCEHEV?AGKJQĈI=G EOPAIEUKNH=N #HKN=JO=†@= KPK>ÐO ĈKBÌNÐ EHA K îP=HU=J?=>AJîJCEHEV?AGKJQĈ=N=G¾KGCÐVAH=JH=ĈIuĈPuG‹
Peki umduğunuz bir tabloyla karşılaşmadığınız,
gittiğinizde hayal kırıklığına uğradığınız bir ülke
oldu mu?
%=U=HGuNuGHuçuJ=Qç[email protected]ç[email protected]¾ÐJGÐDANÐHGAJEJDAN
Ĉ[email protected][email protected]ç[email protected]ÐĈÐJÐUKNQI%ALOE
¾KGCÐ[email protected]
Gezmek, aynı zamanda farklı damak tatları, lezzetler de demek…
Bu hobinize bir de mali müşavir kimliğinizle bakalım… Kent kent, ülke ülke gezmek; size pahalıya patlamıyor mu? Küçük bütçelerle gezi planları yapabilmek mümkün mü? Yoksa gerçekten
ciddi bir bütçe ayırmak mı gerekiyor?
[email protected]@=I=ç[email protected]=G=H=JRA1ÐNGEUA†@A>[email protected]çuJuVAGOEGHEçEJEDEOOAPPEçEJEV>ENHAVVAPR=NIu
1NKLEG=HIAUR=H=Nu¾KGOAREUKNQI²VAHHEGHA"[email protected]=OuJu
[email protected]= [email protected]Ĉ[email protected]= CAVIAG @ÐĈÐJÐ[email protected]ÐçÐ [email protected]=N L=D=Hu
@AçEH"[email protected]=JU=N=NH=J=N=G>ÐPÐ[email protected]ÐJU=
N=D=PHuGH=CAVEHA>EHENAJUuHE¾[email protected]@A?AçEIUANHANE
=U Ì[email protected] =HuUKNQI ¤ÐJGÐ P=PEH P=NEDE U=GH=ĈPuG¾=
łU=PH=N=NPuUKN²NJAçEJCÐJHÐG=NOAHKJ=RAU=-=NEO
PQNQ"QNK†U==HuJ=>EHEN
Hem bir gezgin, hem de bir mali müşavir olarak,
‘Türkiye’de şu kesinlikle olmalı dediğiniz bir yapı,
kural, mekan, … var mı?
²[email protected]çANÐ[email protected]Ì[email protected]ÐçÐIPKLHQP=ĈuI==N=¾H=NuJ=¾KGÌJAIRANEUKNH=N>ÐPÐJĈ[email protected]=DANUANA
QH=Ĉ=>EHA?AçEJIAPNKOEOPAIER=N3AEJO=JH=NĈADNEJ>EN
[email protected][email protected]ç[email protected]>EHEUKNHPU=LuU=¾KG
ÌJAIRANIEĈHANI=>[email protected]>ÌUHA>ENĈAUUKGEVKH=J
UKHH=Nu G=L=PuUKNQV ²NJAçEJ [email protected] OKçQG D=R= =HuL
ĈADNEOKçQP=JÐHGAHANR=N,JH=NuCÌ[email protected]ÐG¾Aĺ[email protected]>[email protected]
UKG†@EUAÐVÐHÐUKNQI
En az maliyetle gezdiğiniz ülke neresi oldu?
"J =V I=HEUAPHA [email protected]çEI UAN [email protected]çQ‹ ²NJAçEJ
=JCGKG†P= O==P ĈKBÌN EHA [email protected]çuIuV =N=>= 1)†[email protected]?AGDANUANACEPIEĈPEG1AGJAPQNH=Nu
1)†[email protected]
Peki, meslektaşlarınıza ne tavsiye edersiniz?
“Mutlaka gezip görmelisiniz” dediğiniz nereler
var? (Yurt içi ve yurt dışı)
Peki paranın su gibi aktığı ve harcamalarınızın
tavan yaptığı ülke neresiydi?
#uNO=P>[email protected]¾[email protected]ĈuJ=¾[email protected]
[email protected]=NOAHKJ=0=JPKNEJERA)APKJU=†U=
[email protected]
1=>EE GE -=NEO RA [email protected] EN >[email protected]=G LKĈAP ¾=U= 1)
RANIEĈPEI(=DRAEOA1)†[email protected]
Bu kadar memleket ve insan görmenin, bir de
yol hikayeleri olmalı…
Yolculuk esnasında geçen ilginç bir anınızı bizlerle paylaşır mısınız?
1=>EGE¾KGCÐ[email protected][email protected]*AOAH=
!Q>[email protected]=B=NEUA¾uGIuĈPuG(QIPALAHANEJEJ>[email protected][email protected]¾[email protected]ĈPE*AN=GAPPEI
[email protected]çEUANACEPPEI,[email protected]=ĺ!ÐJU=†Uu$AVEUKNQI†
[email protected]=J²VHAI1QJ?=U†uCÌ[email protected]ÐI,JQJH=¾KGCÐVAH>ENNÌLKNP=FU=LIuĈ[email protected]=>AJEIE¾EJ¾KGCÐVAH
>EN =Ju [email protected] 0KJN= [email protected] [email protected]= EVHAIAGPAJ @A
>ÐUÐ[email protected]>=ĈG=>EN=JuIu=JH=P=?=GKHQNO=I1QJQO†P=>[email protected]Ĉ[email protected]
[email protected]@QG GE [email protected]=J @=GEG= B=H=J CA¾IEĈPE‹ [email protected]=J>[email protected]çEJERAU=JuIuV=GKĈ[email protected]çEJE
CÌ[email protected]ÐGEN>=GPuG>[email protected]ĈEUIEĈ3AļAJ
OEVAUKHQU=JHuĈP=NEBAPIEĈEI‡@EUANAG>[email protected]ÌVÐ[email protected]
Siz de tatil ve gezilerinizden; oraya özgü hediyeliklerle dönenlerden misiniz?
"RAP$EPPEç[email protected]=PuN=HuGAĈU=H=N=HuNuI"[email protected]
>ENGÌĈAIR=N,[email protected]=DALOEJE>ENEGPENEUKNQI
İlk fırsatta kaçmayı planladığınız yer neresi?
î[email protected]çEI(Ð>=RANAVEHU=R=N
Son olarak; röportajımızı okuyacaklara neler
söylemek istersiniz?
39
îJO=J GAOEJHEGHA >EN ĈAUE U=L=>EHA?AçEJA EJ=JI=Hu EUE RA
CÐVAH>EN>E¾[email protected]=Ĉ=I=JuJOuNNuUAJEUANHANRAUAJEGÐHPÐNHANP=JuI==NVQOQJQG=U>APIAIAGPAJCA¾AN$AVIAG
GAĈBAPIAG >EN PQPGQ E¾[email protected] KHI=U=J U=L=I=V EN=V @=
?AO=NAPEĈE>AJ?A‹(KNGI=I=GH=VuI>ENGANA>QPQPGQ
E¾[email protected]=L=I=U=?=GOuJuV
1"**27æ201,0"6)¶)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
951 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content