close

Enter

Log in using OpenID

2014- 201 S OGRETtM VILI UNiVERSITE BURS

embedDownload
UNiVERSITE
2014- 201 S OGRETtM VILI
BURS KONTENJANLARINJN
tNTERAKTiF MURACAATI
GEREKEN HUSUSLAR:
SJRASINDA
DIKKAT EDILMESi
A- BURS VERtLMEYECEK
OORENCiLER
(Burs Kredl Ynnetmeligtnln 9.Maddesi)
a) Kurumdan agl'enim kredisi veya bUTS alnus Bgrenciler,
b) 5102 Sayih Kanunun 2. maddesi kapsammda yer alan kamu kurum ve kuruluslanndan burs almakta olan ogrenciler,
c) Yetim maast ve nafaka alanlar dismda, asgari OCTet duzeyinde ayhk veya ucretle stirekli bir iste cahsan veya gellre sahip
olan (lgTenciler,
d) Burs isteginde bulundugu tarihte, okula giri~ tarihi itibariyle bir ogretim yrh kaybi alan ogrenciler,
e) Yabanci uyruklu ogrenciler,
f) Polls akademisi ogrencileri ile askeri okul ogrencileri.
g) Ek sure 6grenim goren ogrenciler,
G-
nlKKAT EDiLMESl GEREKEN HUSUSLAR:
1. Burs Kredi Yonetmeliginin
9. Maddesi kapsammdaki ogrencilerin secilmemesi,
2. Burs kontenjan bildirimine y{}nelik olarak her tlniversiteye ayn ayn kullamci ad! ve ~ifre verilmistir. Kontenjan bildiriminln
guvenligi acismdan sifrenizin degistirtlmes! ve gizli tutulmasi buyuk onem arz etmektedir, Sifrenin unutulmasi veya ~ifre He
ilgili herhangi bit problem yasanmast halinde Kurumurnuz He irtibata gecilmesi gerekmektedir, Kurumumuz tarafmdan
Oniversite bazmda §ifre hakki verlldiginden fakulte veya yuksekokullar tarafmdan yaprlacak sifre degi~ikligi diger fakUlte ve
yuksekokullarm kullammrm engelleyeceglnden ortak tek sifrenin kullarulmasi tavsiye edllir.
3, 2014 - 2015 ogretim yihnda unlversitelerce burs kontenjamnm en fazla %'20 si 2 veya 3 misli olarak kullarulabilir.
% SO'
i bir misJi olarak kullamlmak zorundadrr veya %20' lik kath dilimin kullamlmamasi
hallnde , % 100 (Tamarm) bir misli
olarak kullamlabilecektir. Normal %20' lik dilimi asan 2 veya J misli burs talepleri degerlendirmeye almmayacakur.
4. %20' lik kontenjan dahlllnde, Yonetim Kurulumuzun aldl&! Karar geregi: master ogrencilerine 2 misli, doktora 1lgrenCilerine
3 misli burs tahsisi yapilabilmektedlr.
I
5. Dike)' ge~i~ yapan (iki yrlhk bir ynksekogretim programmdan mezun olup, ara vermeden dort yillik bir yuksekogretim
programma kayit yaptiran) LlgI'encilel'c,3.uncu stntfta burs tahsisi yapilmaktadrr. Ara vermeden dikey gecis He Universitenize .
kayit yaptJran 2014-2015 ~gretim yihnda 3.smlfl okuyacak ogrencilerin, okula glrl~ ylll olarak on llsans 'programma'
ba~ladl21 ytlm yazilmasr gerekrnektedir,
.
6.0grenci giri~ ekranmda ogrenciye ait butun bilgilerin girilerek burs talebinde bulunulmasi gerekmektedir.
'7.BllI's gir~ ekramna bildirim islemlerinin
tamamlanmasmdan
sonra burs alacak Bgrenci Iistelerinin Ekim aYI sonunda
www.kyk.gov.trinternet
adresinden almarak, kontrol edildikten sonra Rektorluk
birim tarafmdan usr yaz, ekinde Kurumumuza bildirilrnesi gerekmektedir,
8,Bu:s bil~irim !~len:leri so~uc~~da Kuru~um~ ta:~~m~an tahsis ~Ie~leri
edilen ogrenci yenne yeru girts veya t>grencl degl1?lml yapllmayacagmdan
gerekmektedir.
Ogrenci
lsleri Daire Baskanhg:
veya ilgili
s;ra_:>lnda.bur~ ve:i1meye<:ek ll~r~n~j ol~ra{tesPi!
ogrencl se~lm l~lemlennde tltlZlrk gosteplmeSI
I
I
NOT: interaktif
persollelirniz:
milracaat formu
doldurulurken
-C;etill UY AR
Kredi ~efi
Telefon: ( 0312) 551 60 7(}
e-posta/msn:
cetinuyar03!a.lbotmail.com
-Figen CO~AR
Telefon: (0312) 551 6J 29
e-posta/msn: [email protected]
-Sevin~ RiCER
Telefon (031l ) 551 61 68
e-postlt/msn: [email protected],com
herhangi biT sorunls
kar~lIa~lldl~mda irtibat kurulmasl g~rek.en
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
1 926 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content