close

Enter

Log in using OpenID

ARAÇ İLAN 2014 EKİM - 2002014 xls(1)

embedDownload
DİYARBAKIR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI
Sıra
No
Bulunduğu Yer
Markası
Cinsi
Modeli
Plaka No
Motor No
Şasi No
1
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı
Mazda
Kamyonet
1998
21 EE 371
R2-717517
JM7SRY02300103937
2
Diyarbakır İl Gıda Tarım Müdürlüğü
Otoyol
Otobüs
1991
21 AS 145
3
Mona Yediemin otoparkı
KİA
Kamyonet
2000
06 EN 621
4
ESG Yediemin Otoparkı
Hyundaı
Kamyonet
2006
21 AS 214
5
Diyar Yediemin Otoparkı
Peugeot
Minibüs
1995
21 EK 927
6
Has-Bay Yediemin Otoparkı
Honda
Otomobil
1988
01 AV 555
7
ESG Yediemin Otoparkı
Tofaş-Fiat
Otomobil
1989
47 LH 381
8
Valilik Yazı İşleri Müdürlüğü
Mercedes
Otomobil
1986
21 ED 001
9
Has-Bay Yediemin Otoparkı
Ford
Otomobil
1987
06 AD 9108
10
ESG Yediemin Otoparkı
Ford
Minibüs
2006
72 M 0036
11
ESG Yediemin Otoparkı
Ford
Minibüs
2006
21 EM 527
12
Mona Yediemin otoparkı
Fiat
Kamyonet
2008
21 EL 104
13
Mona Yediemin otoparkı
Peugeot
Otomobil
2008
06 BP 2299
14
Mona Yediemin otoparkı
Mazda
Otomobil
1991
06 KB 705
15
Diyar Yediemin Otoparkı
Tofaş-Fiat
Otomobil
1991
21 EZ 167
804005230528363
Fiili Durumu
113465
J2264867
KNCTB2412Y7010021
D4BH5T041030
NLJWVH7HP6Z059343
P157MJ089080
TR2204462
AI6AI300071
JHMCA453C200523
131A10160332286
131A10353364
12796312067531
WDB1260371A029437
57911
SFAFXXDJBFGG57911
6J65985
NM0XXXTTFX6J65985
5K21261
NM0LXXTTFL5K21261
199A20002116370
NM422300007162299
10CTZK13186004168
VF32BKFWA72779598
F6354255
GD1062203283
131A10160502413
NM4131B0000517502
Tahmini Satış
Geçici
Bedeli (TL) Teminat (TL)
İhale Tarihi
İhale Saati
Tamiri Ekonomik Değildir.
5.000,00
1.000,00
12.01.2015
09:30
Tamiri Ekonomik Değildir.
2.000,00
400,00
12.01.2015
09:45
Tamiri Ekonomik Değildir.
3.500,00
700,00
12.01.2015
10:00
Tamiri Halinde kullanılır
6.000,00
1.200,00
12.01.2015
10:15
Tamiri Halinde kullanılır
1.250,00
250,00
12.01.2015
10:30
Tamiri Halinde kullanılır
750,00
150,00
12.01.2015
10:45
Tamiri Ekonomik Değildir.
1.250,00
250,00
12.01.2015
11:00
Tamiri Ekonomik Değildir.
8.000,00
1.600,00
12.01.2015
11:15
Tamiri Ekonomik Değildir.
750,00
150,00
12.01.2015
11:30
Kullanılacak Durumdadır
24.000,00
4.800,00
12.01.2015
13:30
Kullanılacak Durumdadır
24.000,00
4.800,00
12.01.2015
13:45
Tamiri halinde kullanılır
13.000,00
2.600,00
12.01.2015
14:00
Tamiri halinde kullanılır
20.000,00
4.000,00
12.01.2015
14:15
Tamiri halinde kullanılır
3.000,00
600,00
12.01.2015
14:30
Tamiri halinde kullanılır
1.500,00
300,00
12.01.2015
14:45
1-Yukarıda nitelikleri belirtilen 38 adet aracın hizalarında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı Yasanın 45 inci maddesi uyarınca Açık teklif Usulü ile Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında
satış ihaleleri yapılacaktır.
2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a)Geçici teminatın yatırıldığına dair Makbuzun; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya
bu senetler yerine düzenlenen belgeler)
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
c) Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri
d) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ile nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
e) Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile
tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik
adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
3-İhale dosyaları ile şartnameleri mesai saatleri içerisinde Diyarbakır Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir.
4-Geçici teminat bedeli, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik uyarınca, tahmin edilen bedelin % 20'si oranında alınmaktadır.
5-Satışı yapılacak taşıtlar mevcut durumlarıyla satılacaktır. Satış sonrası Trafiğe uygunluk belgesi ve piyasaya arz için alınacak diğer belge ve izinler alıcıya aittir.
6- Satışı yapılacak araçların ihale bedeli üzerinden binek otomobiller ile motorsikletlerden %1, kamyon ve kamyonetlerden %18 KDV alınacak olup, ayrıca vergi, resim, harç ile diğer yasal giderler alıcı tarafından ödenecek ,
satış bedelleri peşin olarak tahsil edilecektir.
7- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
8 -Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9-İhale bilgileri ayrıca http://www.milliemlak.gov.tradresinden de görülebilir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
83 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content