close

Enter

Log in using OpenID

Çince-Rusça

embedDownload
bab.la Cümle Kalıpları: İş | Mektup
Çince-Rusça
Mektup : Adres
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街道212号
普林斯顿,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta
kodu
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres
formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
Antogonish
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması +
posta kodu.
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO
kutusu
ilçe/il + posta kodu
北京市海淀区颐和园路5号
北京大学 信息管理学院 100080
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi +
numarası
posta kodu, mahalle / semt
ismi, ilçe, il
尊敬的主席先生,
Уважаемый г-н президент
Oldukça resmi, alıcının ismi
yerine kullanılabileceğimiz bir
unvanı olur
尊敬的先生,
Уважаемый г-н ...
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen
isim
尊敬的女士,
Уважаемая госпожа
Resmi, bayan alıcı,
bilinmeyen isim
尊敬的先生/女士,
Уважаемые...
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve
isim
尊敬的先生们,
Уважаемые...
Resmi, ismi bilinmeyen bir
grup insana veya tüm
departmana hitap ederken
尊敬的收信人,
Уважаемые...
Resmi, alıcıların isimleri ve
cinsiyetleri tamamen
bilinmiyorken
尊敬的史密斯先生,
Уважаемый г-н Смидт
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
尊敬的史密斯女士,
Уважаемая г-жа Смидт
Resmi, bayan alıcı, evli,
bilinen isim
尊敬的史密斯小姐,
Уважаемая г-жа Смидт
Resmi, bayan alıcı, bekar,
bilinen isim
尊敬的史密斯小姐/女士,
Уважаемая г-жа Смидт
Resmi, bayan alıcı, bilinen
isim, bilinmeyen medeni hal
Mektup : Giriş
1/4
bab.la Cümle Kalıpları: İş | Mektup
Çince-Rusça
亲爱的约翰 史密斯,
Уважаемый...
Daha az resmi, irtibata geçilen
kişiyle daha önce iş yapıldıysa
亲爱的约翰,
Привет, Иван!
Resmi olmayan, alıcı ile
kişisel arkadaşlık var ise
我们因为...给您写信。
Пишем вам по поводу...
Resmi, tüm şirket adına
yazışma başlatırken
我们写这封信是因为...
Мы пишем в связи с ...
Resmi, tüm şirket adına
yazışma başlatırken
因贵公司...
Ввиду...
Resmi, iletişime geçtiğiniz
şirketin daha önce
gördüğünüz bir şeyi ile ilgili
yazışma başlatırken
鉴于贵公司...
В отношении...
Resmi, iletişime geçtiğiniz
şirketin daha önce
gördüğünüz bir şeyi ile ilgili
yazışma başlatırken
我写这封信,想询问关于...的
信息。
Не могли бы вы
предоставить информацию
о...
Daha az resmi, şirketiniz için
kendi adınıza yazışma
başlatırken
我代表...给您写信。
Я пишу от лица..., чтобы...
Resmi, başka birisi için
yazıldığında
...诚挚推荐贵公司。
Ваша компания была
рекомендована...
Resmi, kibar bir giriş
请问您是否介意...?
Вы не против, если...
Resmi rica, çekingen
您是否能够...
Будьте любезны...
Resmi rica, çekingen
如果您能...,我将不胜感激。
Буду очень благодарен,
если...
Resmi rica, çekingen
如果您能给我们发送更多相关
详细信息,我们将不胜感激。
Для нас было бы очень
ценно, если вы смогли бы
прислать более детальную
информацию о...
Resmi rica, oldukça kibar
如果您能… ,我将非常感激。
Буду очень признателен,
если бы вы смогли...
Resmi rica, oldukça kibar
您能将…发送给我吗?
Не могли бы вы прислать
мне...
Resmi rica, kibar
我们对接受/获得...很有兴趣。
Мы заинтересованы в
получении...
Resmi rica, kibar
我必须问您是否...
Вынужден (с)просить вас...
Resmi rica, kibar
您建议...吗?
Не могли бы вы
посоветовать...
Resmi rica, direkt
您能将...发送给我吗?
Пришлите пожалуйста...
Resmi rica, direkt
请您尽快按要求将...
Вам необходимо срочно...
Resmi rica, son derece direkt
如果您能...,我们将不胜感激
。
Мы были бы признательны,
если..
Resmi rica, kibar, şirket adına
您目前的价格清单是...样的?
Каков ваш актуальный
прейскурант на...
Resmi belli bir konuya özel
rica, direkt
我们对...感兴趣,我们想进一
步知道关于...的信息。
Мы заинтересованы в... и
хотели бы узнать...
Resmi sorgulama, direkt
从您的广告宣传中我们知道,
Как мы поняли из вашей
Resmi sorgulama, direkt
我们的意向是...
Мы намерены...
Resmi niyet beyanı, direkt
Mektup : Gelişme
2/4
bab.la Cümle Kalıpları: İş | Mektup
Çince-Rusça
您生产...
рекламы, вы производите...
我们仔细考虑了您的建议...
Мы тщательно рассмотрели
ваше предложение и...
Resmi, bir iş anlaşmasına
mütakiben karar aşamasına
geçiş
很抱歉地通知您...
Мы с сожалением сообщаем
вам, что...
Resmi, bir iş teklifinin reddi
veya teklife ilgisiz kalınması
如果您需要任何其他帮助,请
联系我。
Если у вас возникнут
дальнейшие вопросы, вы
можете обратиться ко мне
за информацией.
Resmi, oldukça kibar
如果我们能提供任何进一步的
帮助,请告诉我们。
Если в дальнейшем мы чемлибо еще сможем быть вас
полезны, пожалуйста дайте
нам знать.
Resmi, oldukça kibar
提前谢谢您。
Заранее спасибо...
Resmi, oldukça kibar
如果您需要任何进一步的信息
,请及时联系我。
Если у вас возникнут
дальнейшие вопросы,
пожалуйста свяжитесь со
мной.
Resmi, oldukça kibar
如果您能尽快查看相关问题,
我将不胜感激。
Был бы очень признателен,
если вы сможете заняться
этим вопросом как можно
скорее
Resmi, oldukça kibar
麻烦您请尽快回复,因为...
Прошу ответить как можно
скорее, поскольку..
Resmi, kibar
如果您需要任何进一步的信息
,请直接联系我。
При возникновении
дальнейших вопросов,
пожалуйста свяжитесь со
мной.
Resmi, kibar
我很期待合作的可能性。
Я заинтересован в
дальнейшем
сотрудничестве.
Resmi, kibar
谢谢您在这件事上的帮忙。
Спасибо за помощь в этом
деле.
Resmi, kibar
我期待着就此事和您进一步商
讨。
Я хотел бы обсудить это с
вами
Resmi, direkt
如果您需要更多信息...
Если вам необходимо
больше информации...
Resmi, direkt
和您做生意,我们觉得很愉快
。
Мы ценим ваш вклад
Resmi, direkt
请联系我,我的电话号码是...
Пожалуйста свяжитесь со
мной по номеру...
Resmi, oldukça direkt
期待着尽快得到您的回复。
Надеюсь на скорый ответ
Daha az resmi, kibar
此致
С уважением...
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
此致
敬礼
С уважением...
Resmi, sık kullanılan, bilinen
alıcı
肃然至上
С уважением ваш...
Resmi, nadir kullanım, bilinen
alıcı
祝好
С уважением...
Resmi olmayan, birbirlerine
isimleriyle hitap eden iş
partnerleri arasında
Mektup : Kapanış
3/4
bab.la Cümle Kalıpları: İş | Mektup
Çince-Rusça
祝好
С уважением...
Resmi olmayan, sıklıkla
birlikte çalışan partnerler
arasında
4/4
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
276 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content