close

Enter

Log in using OpenID

141 148 156 167 176 - Yükseköğretim ve Bilim Dergisi

embedDownload
Meslek Yüksekokullarındaki Mevcut Durum: Sorunlar ve Bazı Çözüm Önerileri.............................................133
Current Situation in Vocational Schools: Issues and Some Suggested Solutions
Reha Metin ALKAN, Menderes SUİÇMEZ, Mehmet AYDINKAL, Menekşe ŞAHİN
Clinical Faculty Members in the Schools of Education in the United States: An Overview.............................141
Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Fakültelerinde Klinik Öğretim Üyeleri: Genel Bir Bakış
Enes GÖK
Pakistan’da Kuruluştan Günümüze Yükseköğretim Politikaları ve Uygulamaya Yansımaları........................148
Higher Education Policies and Their Implementations in Pakistan from Its Establishment to Date
M. Nur PAKDEMİRLİ
Yükseköğretimi ve Tıp Fakültelerini Yeniden Düşünme, Yarını Planlama.........................................................156
Reconceiving Higher Education and Medical Faculties, Planning Future
Mehmet Ali GÜLPINAR
Mevcut İmkânlarla Seçkin Öğretim Üyesi, Yıldız Araştırmacı ve Lider Yetiştirme Projesi...............................167
The Training Project of Star Researchers, Outstanding Teaching Staff and Leaders with Facilities Available
Ömer KARAHAN, Faika ŞANAL KARAHAN
Tıpta Uzmanlık Tezi: Tartışılan Sürece Bir Araştırma Kapsamında Bakış..........................................................176
Medical Speciality Thesis: Contribution to a Controversial Issue with a Research Study
Mehmet Bilgin SAYDAM, Nuray ÖZGÜLNAR, Feyza DARENDELİLER
Üniversite Öğrencilerinde Devamsızlık Davranışları: Nedenler ve Tutum Düzeyleri......................................182
Absenteeism Behavior among University Students: Causes and Attitude Levels
H. Gonca USTA, A. Salih ŞİMŞEK, C. Teyyar UĞURLU
Hemşirelik Öğrencilerinin Bağlanma Stillerinin Belirlenmesi...........................................................................191
Determination of Nursing Students Attachment Styles
Latife UTAŞ AKHAN
ISSN: 2146-5959
Bülent Ecevit Üniversitesi (önceden Zonguldak Karaelmas Üniversitesi) Yayın Organıdır
Official Journal of Bülent Ecevit University (formerly Zonguldak Karaelmas University)
Yılda üç kez yayımlanır / Published three issues per year
Editör/Editor
Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
Bülent Ecevit University
[email protected]
Yardımcı Editörler
Associate Editors
Burak BAHADIR
Jeffrey S. BROOKS
Kemal BÜYÜKGÜZEL
Nejat DEMİRCAN
Mustafa GÜMÜŞ
Bekir GÜR
Yavuz SAKA
Hakan SARIBAŞ
Hasan Said TORTOP
Bülent Ecevit University
Iowa State University
Bülent Ecevit University
Bülent Ecevit University
Bülent Ecevit University
Yıldırım Beyazıt University
Bülent Ecevit University
Bülent Ecevit University
Bülent Ecevit University
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Uluslararası Yayın Kurulu
Interna onal Editorial Board
Ömer AÇIKGÖZ
Salih Murat AKKIN
Yücel ALTUNBAŞAK
Ministry of Na onal Educa on
İstanbul University
TÜBİTAK (Scien fic and Technological
Research Council)
Bilkent University
Bülent Ecevit University
Gazi University
Yıldırım Beyazıt University
Sakarya University
Bülent Ecevit University
Marmara University
Florida Interna onal University
YÖK (Higher Educa on Council)
Bülent Ecevit University
Hace epe University
Akdeniz University
Marmara University
Boğaziçi University
İstanbul University
Bülent Ecevit University
Ondokuz Mayıs University
ÖSYM (Assessment Selec on and
Placement Centre)
Yıldırım Beyazıt University
Koç University
Heidelberg University of Educa on
İstanbul University
Dokuz Eylül University
Turkey
Turkey
Turkey
Abdullah ATALAR
Ali AZAR
Hayrunnisa BOLAY
Abdullah ÇAVUŞOĞLU
Muzaffer ELMAS
Hasan GERÇEK
Zafer GÜL
Seza GÜLEÇ
Durmuş GÜNAY
Baki HAZER
Yüksel KAVAK
Muharrem KILIÇ
Talip KÜÇÜKCAN
Aslıhan NASIR
Süphan NASIR
Mahmut ÖZER
Murat ÖZOĞLU
Ercan ÖZTEMEL
Murat ÖZTÜRK
Ümran S. İNAN
Michael SCHALLIES
Yunus SÖYLET
Cem TERZİ
ä www.higheredu-sci.org
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
United States
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Germany
Turkey
Turkey
AMAÇ VE KAPSAM
İsta s k Danışmanları
Consultants in Sta s cs
Salih BİNİCİ
Ergün KARAAĞAOĞLU
Florida Dept. of Educa on
Hace epe University
Redaksiyon/Redac on
Merve DEMİR
Banu DOĞAN GÜN
[email protected]
Şule ERGÖL
Mustafa İNAN
*Bülent Ecevit Üniversitesi Adına Sahibi
Owner on behalf of Bülent Ecevit University
Mahmut ÖZER
Rektör/Rector
Sorumlu Müdür/Publishing Manager
Halil YILDIRIM
Bülent Ecevit Üniversitesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler
Koordinatörlüğü, 67100, Zonguldak, Türkiye
Yöne m Yeri/Head Office
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü, 67100, Zonguldak, Türkiye
E-posta/E-mail
[email protected]
Editör/Editor
Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı,
67600, Zonguldak, Türkiye
Yayınevi/Publishing House
BULUŞ Tasarım ve Matbaacılık
Bahriye Üçok Caddesi No: 9/1, Beşevler, 06500, Ankara, Türkiye
Tel: +90 (312) 223 55 44; +90 (312) 222 44 06
Fax: +90 (312) 222 44 07 E-mail: [email protected]
Baskı/Place of Prin ng
Sonsöz Gazetecilik ve Matbaacılık Tic. Ltd. Ş .
Matbaacılar Sanayi Sitesi, 35. Cadde No: 56, İvedik, Ankara, Türkiye
Tel: +90 (312) 394 57 71
Yayın Türü/Publica on Type
Uluslararası Süreli/Interna onal Periodical
Yılda üç kez yayımlanır: Nisan, Ağustos, Aralık
Published three issues per year: April, August, December
Asitsiz kağıda basılmaktadır
Printed on acid-free paper
Bu sayı 1000 adet basılmış r/This issue is printed in 1000 copies
Basım Tarihi/Prin ng Date: 29.12.2014
Bu dergideki yazıların yayım standardlarına uygunluğu, dizimi, Türkçe ve İngilizce özlerin ve kaynakların kontrolü ile derginin yayıma hazır hale getirilmesi,
Bülent Ecevit Üniversitesi (önceden Zonguldak Karaelmas Üniversitesi) ile Buluş Tasarım ve Matbaacılık sorumluluğunda gerçekleştirilmiştir.
Review of the articles’ conformity to publishing standards in this journal, typesetting, review of English and Turkish abstracts and references, and publishing process are under the
responsibility of Bülent Ecevit University (formerly Zonguldak Karaelmas University), and Buluş Design and Printing Company.
Bu dergide kullanılan kağıt ISO 9706: 1994 standardına (“Requirements for Permanence”) uygundur.
The paper used to print this journal conforms to ISO 9706: 1994 standard (Requirements for Permanence).
*6287 sayılı kanun uyarınca, 11 Nisan 2012 itibariyle Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nin adı Bülent Ecevit Üniversitesi olarak değişmiştir / As of April 11th, 2012 according to Law No.
6287, name of Zonguldak Karaelmas University has been changed to Bülent Ecevit University.
II
AMAÇ VE KAPSAM
Yükseköğre m ve Bilim Dergisi (www.higheredu-sci.org) (ISSN: 2146-5959), Bülent Ecevit Üniversitesi’nin resmi yayın
organıdır.
Yükseköğre m ve Bilim Dergisi, üniversiteler, teknoloji ens tüleri, araş rma merkezleri ve meslek ens tüleri dahil olmak
üzere öncelikle yükseköğre m ile ilgili uzmanlık alanlarına yönelik r.
Derginin amaçları Türkiye’de ve dünyada yükseköğre mdeki güncel sorunların ve çözüm önerilerinin; öğre m
stratejilerinde yeniliklerin, bilim ve teknolojide yeni yönelimlerin ve gelişmelerin ileri sürüldüğü ve tar şıldığı makaleler
yayımlamak, bilimsel ve sosyal ile şimin sağlanmasına katkıda bulunmak, bölgemizde (Balkan ve Karadeniz Ülkeleri,
Orta Doğu Ülkeleri ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, v.b.) uluslararası ve saygın bir bilimsel medya olmak r.
Dergide “Özgün Araş rmalar”, “Derlemeler”, “Editöre Mektuplar”, “Biyografiler”, “Yükseköğre m Kurumları Tanı m
Yazıları”, “Bilimsel Toplan Bildirileri/Özetleri” ve “Kitap Yorumları” yayımlanır. Editörler Kurulunun kararı ile özel sayı
yayımlanabilir.
Bu dergide yer alan makaleler, bağımsız ve ön yargısız çi - körleme hakemlik (“peer-review”) ilkeleri doğrultusunda bir
danışma kurulu tara ndan değerlendirilir. Makaleler Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılabilir; İngilizce veya Türkçe öz
ile anahtar sözcükler içermelidir. Sadece yurtdışından gönderilen İngilizce makaleler için geçerli olmak üzere, Editörler
Kurulu öz’lerin Türkçeye çevrilmesini sağlar.
Yükseköğre m ve Bilim Dergisi, yılda üç sayı olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayımlanır. Açık erişimli olan
dergiye çevrim-içi olarak (e-ISSN: 2146-5967) da erişmek mümkündür.
Yükseköğre m ve Bilim Dergisi OAJI, DOAJ, Index Copernicus, EBSCO, J-Gate, TÜBİTAK-ULAKBİM, Citefactor, NewJour,
Google Akademik ve Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index) tara ndan dizinlenmektedir.
Dergimiz asitsiz kâğıda basılmaktadır.
EDİTÖR
Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı,
67600 Kozlu, Zonguldak, Türkiye
Tel : +90 (533) 381 55 32; +90 (372) 261 21 07
Faks: +90 (372) 281 07 67
E-posta: [email protected]
REKLAM VE YAYIMCILIK HİZMETLERİ
Can KANGAL
Buluş Tasarım ve Matbaacılık
Bahriye Üçok Caddesi No: 9/1
Beşevler, 06500, Ankara, Türkiye
Tel : +90 (312) 223 55 44; +90 (312) 222 44 06
Faks: +90 (312) 222 44 07
E-posta: [email protected]
III
AIMS AND SCOPE
Journal of Higher Educa on and Science (www.higheredu-sci.org) (ISSN: 2146-5959) is the official journal of Bülent
Ecevit University.
Journal of Higher Educa on and Science is directed mainly to special es dealing with higher educa on, including
universi es, ins tutes of technology, research centers and voca onal ins tu ons.
The aims of the Journal are to publish ar cles covering current issues and solu ons in Higher Educa on sectors in
Turkey, and World; innova ons in educa on and teaching strategies as well as novel trends and developments in science
and technology; to contribute in social and scien fic communica on; and to be a interna onal and reputable scien fic
media in our geographic area (including Balkans and Black Sea countries, Middle East countries and Central Asian
Turkish Republics).
Journal of Higher Educa on and Science publishes “Original Ar cles”, “Overview Ar cles”, “Le ers to the Editor”,
“Introductory Ar cles of Higher Educa on Ins tutes”, “Mee ngs and Conference Reports”, and “Book Reviews”.
By decision of Editorial Board Special Issues may also be published.
All contribu ons are evaluated in a double blinded peer-reviewed fashion by an advisory commi ee. All ar cles may
be wri en in Turkish or English, and should include English and Turkish abstracts and key words. For English ar cles
submi ed from abroad, editorial commi ee may translate the abstracts into Turkish.
Journal of Higher Educa on and Science is published three issues per year in April, August, and December. The journal
is open access and available on-line (e-ISSN: 2146-5967).
Journal of Higher Educa on and Science is indexed by OAJI, DOAJ, Index Copernicus, EBSCO, Citefactor, NewJour,
Google Scholar, and Akademia Social Sciences Index (ASOS index).
The Journal is printed on acid-free paper.
EDITOR
Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
Bülent Ecevit Üniversity, Medical Faculty,
Department of Medical Pathology,
67600, Kozlu, Zonguldak, Turkey
Phone: +90 (533) 381 55 32; +90 (372) 261 21 07
Fax: +90 (372) 281 07 67
E-mail: [email protected]
ADVERTISING AND PUBLISHING SERVICES
Can KANGAL
Buluş Design and Prin ng
Bahriye Üçok Caddesi No: 9/1
Beşevler, 06500, Ankara, Turkey
Phone: +90 (312) 223 55 44; +90 (312) 222 44 06
Fax: +90 (312) 222 44 07
E-mail: [email protected]
IV
YAZARLAR İÇİN BİLGİ
YAZILARIN GÖNDERİLMESİ
Yükseköğre m ve Bilim Dergisi’ne makale gönderilmesi, makalenin daha önce hiçbir dilde (kongre, sempozyum veya
elektronik ortamda sunulmuş bildiriler veya ön çalışmalar dışında) yayımlanmamış orijinal bir makale olduğu, bir başka
ortamda yayımlanmaya yönelik değerlendirme aşamasında bulunmadığı ve makalenin yayımlanmasının tüm yazarlarca
onaylandığı anlamına gelir.
Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Bütün makaleler web sitesi üzerinden çevrim-içi olarak gönderilmelidir (h p://
www.higheredu-sci.org). Sorumlu yazar, yazı ile birlikte “Yazar Sorumluluk ve Yayın Hakkı Devir Formu”nu doldurarak
sisteme yüklemelidir.
BİLİMSEL SORUMLULUK
Yazıların tüm bilimsel sorumluluğu yazarlara ai r. Gönderilen makalede belir len yazarların çalışmaya belirli bir oranda
katkısının olması gereklidir. Yazarların isim sıralaması ortak verilen bir karar olmalıdır. Sorumlu yazar, yazar sıralamasını
“Yazar Sorumluluk ve Yayın Hakkı Devir Formu”nu doldurarak tüm yazarlar adına kabul etmiş sayılır. Yazarların tümünün
ismi yazının başlığının al ndaki bölümde yer almalıdır. Yazarlık için yeterli ölçütleri karşılamayan ancak çalışmaya katkısı
olan tüm bireyler “Teşekkürler” kısmında sıralanabilir.
İZİNLER
Eğer makalede daha önce yayımlanmış alın yazı, tablo, resim vs. var ise yazarlar; yayın hakkı sahiplerinden hem basılı
hem de çevrim-içi kullanım için yazılı izin almak, ayrıca bunu makalede belirtmek zorundadır.
YAZININ HAZIRLANMASI
Yazılar Word “doc” veya “docx” forma nda, çi aralıklı, 12 punto ve sola hizalanmış olarak, “Times New Roman” karakteri
kullanılarak yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır ve sayfa numaraları her sayfanın sağ üst köşesine
yerleş rilmelidir. Yazılar çi aralıklı olarak kaynaklar dâhil en fazla kırk sayfa olmalı ve aşağıdaki bölümleri içermelidir:
• Başlık sayfası:
Yazının kısa ve açıklayıcı başlığını (Türkçe-İngilizce), yazarların adlarını, akademik unvanlarını, çalış kları kurum(ları),
yazışmaların yapılacağı yazarın adını, açık adresini, telefon ve faks numaralarını ve e-posta adresini içermelidir. Yazı daha
önce bilimsel bir toplan da sunulmuş ise toplan adı, tarihi ve yeri belir lerek yazılmalıdır.
• Öz ve anahtar sözcükler:
Türkçe makaleler İngilizce öz, İngilizce makaleler de Türkçe öz içermelidir. Öz, 300 kelimeyi aşmamalıdır. Öz’de kısaltma
kullanılmamalıdır. Dizinleme için en az üç, en çok beş anahtar sözcük verilmelidir.
• Me n:
Makaleler giriş, yöntem, bulgular, tar şma ve sonuçları içerecek şekilde beş ana başlık al nda düzenlenmelidir.
Kısaltmalar me nde, tablolarda, resim ve şekillerde ilk geç ği yerde açıklanmalıdır. Makalenin sonunda kaynaklardan
önce varsa araş rmaya veya makalenin hazırlanmasına katkıda bulunanlara “Teşekkür” yazılabilir. Bu bölümde kişisel,
teknik ve materyal yardımı gibi nedenlerle yapılacak teşekkür ifadeleri yer alır.
• A flar:
Yazarlar me n içinde yapacakları a flar için American Psychological Associa on (APA) tara ndan yayımlanan Kılavuzun 6.
baskısında yer alan kurallara uymalıdır. Me nde yer alan kaynaklara parantez içinde yazarın soyadı ve yayın yılı verilerek
a f yapılmalıdır. Aşağıda bazı örnekler verilmiş r:
o Müzakere araş rmaları birçok disiplini kapsar (Thompson, 1990).
o Bu sonuca, daha sonra Becker ve Seligman (1996) tara ndan karşı çıkıldı.
o Bu etki yaygın olarak çalışılmış r (Abbo , 1991; Barakat et al., 1995; Kelso & Smith, 1998; Medvec et al.,
1993).
• Kaynaklar:
Yazarlar me n içinde yapacakları a flar için American Psychological Associa on (APA) tara ndan yayımlanan Kılavuzun
6. baskısında yer alan kurallara uymalıdır. APA kuralları için aşağıdaki bağlan ları ziyaret edebilirsiniz:
V
o Basics of APA Style Tutorial; (h p://flash1r.apa.org/apastyle/basics/index.htm)
o APA Forma ng and Style Guide; (h p://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/)
o Mini-Guide to APA 6th for Referencing, Ci ng, Quo ng (h p://library.manukau.ac.nz/pdfs/apa6thmini.pdf)
Kaynaklar listesi makalenin sonunda “Kaynaklar” başlığı al nda sıralanmalı ve sadece me nde a f yapılan ve yayımlanmış
veya yayımlanmak için kabul edilmiş çalışmaları içermelidir. Kaynak listesi her çalışmanın ilk yazarının soyadına göre
alfabe k olarak sıralanmalıdır. Kaynakların doğruluğundan yazar(lar) sorumludur. Aşağıda bazı örnekler verilmektedir:
o Dergide yayımlanan makale
Bakx, A. W. E. A., Van der Sanden, J. M. M., Sijtsma, K., Croon, M. A., & Verme en, Y. J. M. (2006). The role
of students’ personality and concep ons in social-communica ve training: a longitudinal study on
development of concep ons and related performance. Higher Educa on, 51(1), 71–104.
o Sadece DOI numarası bulunan makale
Sli a, M. K., & Whi on, J. L. (2000) Clinical implica ons of dysregulated cytokine produc on. Journal of
Molecular Medicine, doi:10.1007/s001090000086
o Kitap
Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991). APA guide to preparing manuscripts for journal publica on. Washington,
DC: American Psychological Associa on.
o Kitap Bölümü
O’Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men’s and women’s gender role journeys: Metaphor for healing, transi on,
and transforma on. In B. R. Wainrib (Ed.), Gender issues across the life cycle (pp. 107–123). New York,
USA: Springer.
o Çevrim-içi doküman
Abou-Allaban, Y., Dell, M. L., Greenberg, W., Lomax, J., Peteet, J., Torres, M., & Cowell, V. (2006). Religious/
spiritual commitments and psychiatric prac ce. American Psychiatric Associa on. Retrieved from
h p://www.psych.org/edu/other_res/lib_archives/archives/200604.pdf
• Tablolar:
Tablolar ana me n içinde ve çi aralıklı olarak yazılmalıdır. Makale içindeki geçiş sırasına göre Arap rakamlarıyla
numaralandırılmalı ve kısa-öz bir başlık taşımalıdır. Tablo başlığı tablonun üstünde, tablo açıklamaları ve kısaltmalar al a
yer almalıdır. Tablolar me n içindeki bilgileri tekrarlamaktan ziyade kendini açıklayıcı nitelikte olmalıdır.
• Resimler, şekiller ve grafikler:
Yüksek kaliteli sonuç alabilmek için fotograflar, TIFF veya JPEG olarak en az 300 dpi ve 1200x960 piksel çözünürlükte
taranmalı, kaydedilmeli ve ayrı dosya olarak gönderilmelidir. Çizim, grafik v.b. ana me n içine yerleş rilebilir. Renkli
resim, şekil ve grafik yayımı ücretsizdir. Bütün resimler me n içinde kullanım sıralarına göre Arap rakamlarıyla
numaralandırılmalı ve me nde parantez içinde gösterilmelidir. Bölünmüş resimler küçük harfler ile belir lmelidir (a, b,
c gibi).
• Resim ve şekil alt yazıları:
Bütün resim ve şekiller için alt yazı yazılmalıdır. Fotografi için yazılan alt yazılar ana me nde kaynaklardan sonra gelmelidir.
Resim ve şekil alt yazıları kalın siyah yazı forma nda “Şekil” veya “Resim” ibaresi ile başlamalı ve numaralandırılmalıdır.
Şekillerde kullanılan semboller ve kısaltmalar tanımlanmalıdır.
AYRI BASKILAR
Yazarlara ücretsiz olarak makalenin elektronik ayrı baskısı (pdf) ve bir adet dergi gönderilecek r. Yükseköğre m ve Bilim
Dergisi çevrim-içi erişime açık bir dergi olduğundan, yayımcı tara ndan makalenin ücretsiz ayrı baskıları gönderilmez.
YAYIN HAKKI DEVRİ
Kabul edilen makalenin yayın hakları Bülent Ecevit Üniversitesi’ne devredilmelidir. Yayın hakkı makalenin basım, çoğal m
ve dağı m haklarını içermektedir.
Dergide basılan tüm makaleler yayın hakkı ile korunmaktadır. Basılmış olan hiç bir materyal Editörün yazılı izni olmadan,
herhangi bir şekilde başka bir yerde yayımlanamaz. Bülent Ecevit Üniversitesi, bu dergide yayınlanan bilgilerden
oluşabilecek yanlışlık, eksiklik ve hak iddiaları ile ilgili olarak yasal sorumluluk kabul etmez. Yazı sisteme yüklenirken
“Yazar Sorumluluk ve Yayın Hakkı Devir Formu”nun sorumlu yazar tara ndan doldurulması ve yüklenmesi gerekmektedir.
Sorumlu yazar, makale ile ilgili tüm bilgilerin doğruluğunu, tüm yazarların bu bilgiler üzerinde fikir birliğinde olduğunu
kabul eder.
VI
INSTRUCTIONS FOR AUTHORS
MANUSCRIPT SUBMISSION
Submission of a manuscript to the Journal of Higher Educa on and Science implies that the paper is an original
contribu on not previously published (except as an abstract or a preliminary report) in any languages; that it is not
under considera on for publica on elsewhere; and that its publica on has been approved by all co-authors.
The languages of the Journal are Turkish and English. All manuscripts must be submi ed on-line through the web
site (h p://www.higheredu-sci.org). Corresponding author should upload the “Author Responsibility and Copyright
Transfer Form” with the main manuscript.
SCIENTIFIC RESPONSIBILITY
Authors are responsible for their ar cles’ conformity to scien fic rules. Each person listed as an author is expected
to have par cipated in the study to a significant extent. The order of the authors’ names must be a joint decision.
Corresponding author accepts name order by filling the “Author Responsibility and Copyright Transfer Form”. All authors’
names must be included under the ar cle’s tle. Any individual who does not meet the criteria for authorship but has
contributed to the ar cle can be listed in “Acknowledgement(s)” sec on.
PERMISSIONS
Authors should obtain wri en permission from the copyright owner(s) for both the print and on-line format if any
previously published text passages, tables, figures, etc. are used in the ar cle, and should specify this in the ar cle.
PREPARATION OF ARTICLE
Manuscripts should be submi ed in Word in either “doc” or “docx” format using a normal, plain font (eg., 12pt. Times
New Roman), double-spaced throughout with margins of 2.5 cm. Pages should be numbered on the right upper corner.
Ar cles should normally be no longer than fourty double spaced typewri en pages including references, and organized
as follows:
• Title page:
The tle page should include a concise and informa ve tle, the name(s) and complete affilia on(s) of the author(s),
and the address for manuscript correspondence including e-mail address, telephone and fax numbers. If the ar cle was
presented at a scien fic mee ng, authors should provide a complete statement including date and place of the mee ng.
• Abstract and key words:
Ar cles should contain Turkish and English abstracts. Abstracts must be no longer than 300 words. Abbrevia ons should
not be used in the abstract. The authors should list three to five key words which can be used for indexing purposes.
• Text:
Ar cles should be organized in five main headings: Background or introduc on, method, results, discussion, conclusion.
Abbrevia ons should be defined at first men on in the text and in each table and figure and used consistently therea er.
An “acknowledgement(s)” sec on may be added following these sec ons to thank those, if any, who helped the study
or prepara on of the ar cle. The “acknowledgements” sec on is placed at the end of the ar cle, before the references.
This sec on contains statements of gra tude for personal, technical or material help, etc.
• Cita on:
Authors should follow instruc ons in the current edi on (6th) of Publica on Manual of the American Psychological
Associa on (APA) for cita ons. References in the text should be cited by name and year in parentheses. Some examples:
o Nego a on research spans many disciplines (Thompson, 1990).
o This result was later contradicted by Becker and Seligman (1996).
o This effect has been widely studied (Abbo , 1991; Barakat et al., 1995; Kelso & Smith, 1998; Medvec et al.,
1993).
• References:
Authors should follow instruc ons in the current edi on (6th) of Publica on Manual of the American Psychological
Associa on for the references. You may visit the following links for APA style:
VII
o Basics of APA Style Tutorial; (h p://flash1r.apa.org/apastyle/basics/index.htm)
o APA Forma ng and Style Guide; (h p://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/)
o Mini-Guide to APA 6th for Referencing, Ci ng, Quo ng (h p://library.manukau.ac.nz/pdfs/apa6thmini.pdf)
The list of references should be provided at the end of the ar cle, under the tle “References”, should only include
works
that VE
are cited
in the text and that have been published or accepted for publica on. Reference list entries should
AMAÇ
KAPSAM
be alphabe zed by the last names of the first author of each work. The author(s) are responsible for the accuracy of the
references. Examples are given below:
o Journal ar cle
Bakx, A. W. E. A., Van der Sanden, J. M. M., Sijtsma, K., Croon, M. A., & Verme en, Y. J. M. (2006). The role
of students’ personality and concep ons in social-communica ve training: a longitudinal study on
development of concep ons and related performance. Higher Educa on, 51(1), 71–104.
o Ar cle by DOI
Sli a, M. K., & Whi on, J. L. (2000) Clinical implica ons of dysregulated cytokine produc on. Journal of
Molecular Medicine, doi:10.1007/s001090000086
o Book
Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991). APA guide to preparing manuscripts for journal publica on. Washington,
DC: American Psychological Associa on.
o Book chapter
O’Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men’s and women’s gender role journeys: Metaphor for healing, transi on,
and transforma on. In B. R. Wainrib (Ed.), Gender issues across the life cycle (pp. 107–123). New York,
USA: Springer.
o Online document
Abou-Allaban, Y., Dell, M. L., Greenberg, W., Lomax, J., Peteet, J., Torres, M., & Cowell, V. (2006). Religious/
spiritual commitments and psychiatric prac ce. American Psychiatric Associa on. Retrieved from
h p://www.psych.org/edu/other_res/lib_archives/archives/200604.pdf
• Tables:
Each table must be typed double-spaced within the body of main text. Tables should be numbered consecu vely with
Arabic numerals in order of appearance in the text and should include a short descrip ve tle typed directly above and
essen al footnotes including defini ons of abbrevia ons below. They should be self-explanatory and should supplement
rather than duplicate the material in the text.
• Figures and Graphs:
For the best quality final product, photographs should be created/scanned and saved as either TIFF or JPEG format with
a resolu on of at least 300 dpi and 1200x960 pixels and should be sent electronically. Line drawings, graphs, and, etc.
may be embedded within the body of main text. Publica on of color illustra ons is free of charge. All figures should be
numbered sequen ally in the text with Arabic numerals and should be referred to in parentheses within the text. Figure
parts should be denoted by lowercase le ers (a, b, c, etc.).
• Figure legends:
All figures should include a legend below the figure. Legends for photographs should appear on a separate page a er
the references. Figure cap ons begin with the term ‘Fig.’ in bold type, followed by the figure number, also in bold type.
Abbrevia ons and symbols used in the figures must be denoted in the legend.
REPRINTS
Authors will receive a complimentary electronic (pdf) reprint of the ar cle and a printed version of the journal. Since
Journal of Higher Educa on and Science is an open access on-line journal, no hardcopy complimentary reprints are
provided by the publisher.
COPYRIGHT TRANSFER
Copyright of an accepted ar cle should be transferred to the Bülent Ecevit University. This transfer covers the exclusive
rights to reproduce and distribute the ar cle.
All ar cles published in this journal are protected by copyright. No material published in this journal may be reproduced
in any forms without obtaining wri en permission from the Editor. Bülent Ecevit University does not accept any legal
responsibility for errors, omissions or claims with respect to informa on published in the journal. “Author Responsibility
and Copyright Transfer Form” must be filled out and uploaded by the corresponding author with the main manuscript.
The corresponding author accepts that all informa on included in the manuscript is complete and has been agreed on
by all authors.
VIII
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
Meslek Yüksekokullarındaki Mevcut Durum: Sorunlar ve Bazı Çözüm Önerileri
133
Current Situation in Vocational Schools: Issues and Some Suggested Solutions
Reha Metin ALKAN, Menderes SUİÇMEZ, Mehmet AYDINKAL, Menekşe ŞAHİN
141
Clinical Faculty Members in the Schools of Education in the United States:
An Overview
Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Fakültelerinde Klinik Öğretim Üyeleri: Genel Bir Bakış
Enes GÖK
148
Pakistan’da Kuruluştan Günümüze Yükseköğretim Politikaları ve Uygulamaya
Yansımaları
Higher Education Policies and Their Implementations in Pakistan from Its Establishment to Date
M. Nur PAKDEMİRLİ
Yükseköğretimi ve Tıp Fakültelerini Yeniden Düşünme, Yarını Planlama
156
Reconceiving Higher Education and Medical Faculties, Planning Future
Mehmet Ali GÜLPINAR
Mevcut İmkânlarla Seçkin Öğretim Üyesi, Yıldız Araştırmacı ve Lider Yetiştirme Projesi
167
The Training Project of Star Researchers, Outstanding Teaching Staff and Leaders with Facilities Available
Ömer KARAHAN, Faika ŞANAL KARAHAN
Tıpta Uzmanlık Tezi: Tartışılan Sürece Bir Araştırma Kapsamında Bakış
176
Medical Speciality Thesis: Contribution to a Controversial Issue with a Research Study
Mehmet Bilgin SAYDAM, Nuray ÖZGÜLNAR, Feyza DARENDELİLER
Üniversite Öğrencilerinde Devamsızlık Davranışları: Nedenler ve Tutum Düzeyleri
182
Absenteeism Behavior among University Students: Causes and Attitude Levels
H. Gonca USTA, A. Salih ŞİMŞEK, C. Teyyar UĞURLU
Hemşirelik Öğrencilerinin Bağlanma Stillerinin Belirlenmesi
191
Determination of Nursing Students Attachment Styles
Latife UTAŞ AKHAN
IX
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
908 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content