close

Enter

Log in using OpenID

18 HAZİRAN 2014 Saat: 15:00

embedDownload
T.C
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
KAZAN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ
İLMİHAL SINAVI
TDV İLMİHAL BİRİNCİ CİLT
ORUÇ VE ZEKAT BÖLÜMÜ ( 379 VE 510.SAYFALAR ARASI)
ADI:…………………………….......SOYADI…………………………………
KİTAPÇIK TÜRÜ
A
OSMANİYE KUR’AN KURSU
Tarih: 18
HAZİRAN 2014 Saat: 15:00
YANLIŞ CEVAP………………….DOĞRU CEVAP……………………BOŞ……………………PUAN:……………………
Bu kitapçık 50 sorudan oluşmaktadır.Her soru iki puandır.Başarılar
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
9.Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a.nefis iştah ve şehvetini ölçüsüzce tatmin etmek ister
b.bütün emir ve yasakların hikmetini bilmek mümkündür
c.oruç hicretten birbuçuk sene sonra şaban ayının onuncu günü
farz kılınmıştır.
d.oruç riyanın en az olduğu bir ibadet olduğu için sevabı en fazla
olan iabadettir.
a.güneş batmadan önce ertesi günün orucuna niyet edilemez
b.niyet edildikten sonra ikinci fecre kadar yeme , içme, cima oruca
zarar verir
c.ramazan ayında hangi oruca niyet edilirse edilsin ramazan orucu
yerine geçer
d.güneş battıktan sonra niyet eden kimse ikinci fecre kadar
niyetini geri alabilir.
2.Aşağıdakilerden hangisi farz oruçlardan değildir?
10.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a.zıhar orucu
b.keffaret orucu
c.ramazan orucu
d.bozulan nafile orucun kazası
a.itikaf kifai sünnettir
b.nafile itikaflar dışarı çıkmnakla bozulmaz
c.itikafın asgari süresi üç gündür
d.itikaf tefekkür amaçlı ibadettir.
3.Her ayın 13-14-15. Günlerinde oruç tutmaya ne denilir?
11.Ramazan orucunu bilerek yemek ve içmek kefaret gerektirir
görüşü hangi delile dayanır?
a.kuran
b.kıyas
c.sünnet
d.istihsan
a.savmı davud
b.savmı visal
c.eyyam-ı bid
d.eyyam-ı nahr
4.Dünyanın yuvarlak olmasından dolayı hilalin bir yerde
görülürken başka yerde görülmemesine ne denir?
a.ihtilafı gamer
b.ihtilafı metali
c.ihtilafı savm
d.ihtilafı ruyet
12.Sadece cimadan dolayı kefaret gerekir görüşü hangi mezhebe
aittir?
a.maliki
b.hanbeli
c.şafii
d.zahiri
13.Unutarak bir şey yemek orucu bozar görüşü hangi mezhebe
aittir?
5.”Hilali görünce oruç tutun” hadisinden anlaşılması gereken
nedir?
a.baş gözüyle görünce tutun
b.ruyet anlamak ve bilmek anlamına gelir
c.çıplak gözle görünce oruç tutun
d.ruyet kelimesi gözle görmek anlamına gelir.
a.maliki
6.Aşağıdakilerden hangisi oruçla ilgili
mazeretlerden biri değildir?
15.Ramazan orucunu bozmanın kefareti nde sıra yoktur.İstediği
kefareti kişi ödeyebilir, görüşü hangi mezhebe aittir?
Kuranda zikredilen
b.hanbeli
c.şafii
d.zahiri
14. Ramazanda kazaya kalan oruçların gelecek ramazan kadar
kaza edilmesi gerekir görüşü hangi mezhebe aittir?
a.maliki
b.hanbeli
c.şafii
d.zahiri
a.hastalık
b.yolculuk
c.gebelik
d.oruca güç yetirememek
a.maliki
b.hanbeli
c.şafii
d.zahiri
7.Gün batımından ertesi gün kuşluk vaktine kadar niyeti
yapılmayan oruç hangisidir?
16.Aşağıdakilerden hangisi ramazan oruç bozma kefaretlerinden
doğru bir sıralamadır?
a.ramazan ıorucu
b.mutlak adak orucu
c.muayyen adak orucu
d.nafile oruçlar
a.iki ay oruç-köle azadı-altmış fakiri doyurma
b.köle azadı-ikiay oruç-altmış fakir doyurma
c.köle azadı-almış fakiri doyurma-ikiay oruç
d.ikiay oruç-alltmış fakiri doyurma –köle azadı
8.Aşağıdakilerden hangisi en geç imsak vaktine kadar niyet
edilmesi gereken ,zimmette subut olan oruçlardan değildir?
17.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a.zekat tpolumsal denge ve barışı sağlar
b.namaz kişiyi, zekat toplumu temizler
c.zekat hicretin 3.yılında farz kılınmıştır
d.zekat otuz ayette namazla beraber zikredilmiştir.
a.mutlak adak orucu
b.ramazan orucunun kazası
c.bozulmuş nafile orucun kazası
d.kefaret oruçları
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
18.Aşağıdakilerden hangisi zekatın ruknüdür?
a.zenginlik
b.nisab
c.temlik
d.nema
19.Akıllı ve baliğ olmayan zengin küçük çoçukların mallarından
zekat alınmaz görüşü habgi mezhebe aittir?
a.maliki
b.hanbeli
c.şafii
d.hanefi
20.Aşağıdakilerden hangisi malda aranan şartlardan değildir?
a.tam mülkiyet
b.nema
c.nisab
d.tabii ihtiyaçtan olma
27.Borç hiçbir malda zekata engel olmaz görüşü hangi mezhebe
aittir?
a.maliki
b.hanbeli
c.şafii
d.hanefi
28.Çoçuk ve akıl hastalarının mal varlıklarından vbeli ve vasileri
zekat ödemekle mükelleftir görüşü hangi mezhebe aittir?
a.maliki
b.hanbeli
c.şafii
d.hanefi
21.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
29.Fakirin hakkını koruma ve hak edene zekatı verme amacı
taşıyan terim hangisidir?
a.niyet
b.temlik
c.nisab
d.nema
a.malı yanında olmayan yolcu zekatla mükellef değidir
b.satın alınıpda teslim alınmamış mallar zekata tabidir.
c.borçlu borcuna karşılık olan malından dolayı zekat mükellefi
olmaz
d.elde bulunmayan ve ele geçeceği umulmayan malda zekat
yoktur.
30.Bilinçli ve şuurlu olma halinin olması için zekat verirken neyin
olması gerekir?
a.niyet
b.temlik
c.nisab
d.nema
22.Aşağıdakilerden hangisi nami mallrdan değildir?
a.ticret malları
b.hayvanlar
c.oturulan evler
d.toprak ürünleri
31.Altından ve gümüşten yapılmış süs eşyaları zekata tabidir
görüşü hangi mezhebe aittir?
a.maliki
b.hanbeli
c.şafii
d.hanefi
23.Aşağıdak,lerden hangisinde havelanul-hal aranmaz?
a.para
b.ticaret malı
c.toprak ürünleri
d.hayvanlar
32.Aşağıdakilerden hangisinde nisab şartı aranmaz?
a.para
b.ticaret malları
c.toprak ürünleri
d.altın ve gümüş
24.Malın hem sene başında ve hemde sene sonunda nisab
miktarına ulaşmış olması şarttır görüşü hangi mezhebe aittir?
a.maliki
b.hanbeli
c.şafii
d.hanefi
33.Balın zekatı yoktur görüşü hangi mezhebe aittir?
a.henefi
b.hanbeli
c.maliki
d.zahiri
25.nisabın bütün sene boyunca olması gerekir görüşü hangi
mezheb aittir?
a.maliki
b.hanbeli
c.şafii
d.hanefi
26.Aşağıdakilerden hangisi “ emvalu zahire”den değildir?
a.ticret malları
b.toprak ürünleri
c.hayvanlar
d.madenler
34.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a.hanbeli mezhebine göre yerden çıkan tüm madenler zekata
tabidir
b.şafiye göre sadece alştın ve gümüş madenleri zekata tabidir
c.Hanefi mezhebinde madenlerde nisab aranır
d.Maliki, Hanbeli ve Şafi mezhebine göre madenlerin nisab
miktarına ulaşması gerekir.
35.Senenin çoğunu meralarda otlayarak geçiren hayvanlara ne
denir?
a.ma’lufe
b.saime
c.amile
d.dabbe
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
36.Ayrım yapmaksızın tüm hayvanlar zekata tabidir görüşü kime
aittir?
a.maliki
b.hanbeli
c.şafii
d.hanefi
37.Vaktinden önce zekatın verilmesi caiz değildir görüşü hangi
mezhebe aittir?
a.maliki
b.hanbeli
c.şafii
d.hanefi
38.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a.Hanefilere göre nisab miktarına ulaşmış çalınan malda zekat
düşer
b.Maliki mezhebine göre zekat devlete ödenir
c.hanefilere göre zekat sadece nalın kendi cinsinden verilir
d.hanbelilere göre zekat doğrudan hak sahiplerine ulaştırılır
39.Peygamberimiz
göndermiştir?
a.muaz b cebel
b.muaz b amr
c.muaz b. Süheyl
d.muaz b.cendel
Yemene
zekat
memuru
olarak
kimi
40.Müslümanın başkalarından yardım dilenmesi için konulmuş
zenginlik ölçüsü hangisidir?
a.nisabı gına
b.nisabı istiğna
c.nisabı kifaye
d.nisabı fıtır
41.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a.araştırmadan zekata ehil olmayana verilen zekat geçerli değildir.
b.araştırmayı yapar fakir zannettiği kimse zengin çıkarsa tarafeyne
göre zekat vermesi gerekmez
c.Malikilerer göre araştırmayı yapar fakir zannettiği kimse zengin
çıkarsa tarafeyne göre zekat vermesi gerekir
d.zekat borcu ehline ödenmese bile şafilere göre zekat borcu
düşer
42.Aşağıdakilerden hangsi
bilgidir?
fıtır sadakası ile ilgili yanlış bir
a.hanefilere göre vaciptir
b.şafilere göre sünnettir
c.malikilere göre farzdır
d.hanbelilere göre farzdır
43.Fıtır sadaksının vucup sebebi nedir?
a.nema
b.sağ olma
c.nisab
d.havaleyn
44.Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a.hanefiler dışındaki üç mezhebe göre fıtırda nisab aranmaz
b.fıtır sadakasında Hanefilere göre malda nema ve havaleyn
aranmaz
c.Hanefilere göre bayramın birinci günü fecrin doğuşu ile vacip
olur
d.Hanefilere göre küçüğün ve akıl hastasının malından fıtır
sadakası verilmez
45.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a.fıtır sadakası Hanefilere göre ramazan ayının girmesiyle
ödenebilir
b.maliki mezhebine göre bayramdan bir veya iki gün önce ödenir.
c.maliki ve şafi ve Hanbeli mezhebine göre fıtır ramazanın son
günü güneşin batmasıyla vacip olur
d.hanefilerde fetvaya esas olan zimmiye fıtır sadakası verilir.
‫ض‬
ٍ ََ ‫ٍ و‬
:ُ َ
ُ‫ِ ر‬
‫َن‬
‫ر‬
‫ُم ا ْ ِ ُ ِ وإ ْن‬
ً
ُْ ِ
َ ْ‫َْأ‬
.
َ ْ
46.Hadisten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
a.özürsüz ramazan orucunu terk etmek günahtır
b.bir ramazan orucu ömür boyu tutulan oruca denktir.
c.ramazanda bir gün oruç tutmamak günahtır.
d.hastalık oruç tutmamak için mazarettir
ِ
َ ْ َ ِ ِ َ َ ‫َ ْ َ ْ َ ْع َ ْ َل ا ورِ وا‬
ُ ‫َ ٌ أ َ ْن َ َ َع َ َ ُ و َ َ ا‬
47..Hadisten çıkan en kapsamlı sonuç hangisidir?
a.oruç nefis terbiyesidir
b.oruç iradeyi güçlendirir.
c..yalan söz oruca zarar verir.
d.yalan söz söylemeyi terk etmeyen kimsenin orucuna Allahın
ihtiyacı yoktur
48. Hanefilere göre aşağıdaki oruç çeşitlerinin hangisinde niyeti
akşamla fecr-i sadık arası
yapmak zorunludur?
a. Muayyen nezir orucu
b. Kaza orucu
c. Ramazan orucu
d.Nafile oruç
49. Aşağıdaki kişilerden hangisine zekât verilebilir?
a. Dede
b. Baba
c. Torun
d. Kardeş
50. Oruçlu iken kan verme konusunda aşağıda .verilen
bilgilerden hangisi doğrudur?
a.Orucu bozar, hem kaza hem de kefaret gerektirir.
b.Orucu bozar, kefaret gerektirir.
c.Orucu bozar, kaza gerektirir.
d.Orucu bozmaz.
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
B
D
C
B
B
C
B
A
B
C
B
C
A
C
A
B
C
C
D
D
A
C
C
D
C
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
A
C
C
B
A
D
C
C
C
B
A
A
C
A
B
D
B
B
D
D
B
D
B
D
D
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
258 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content