close

Enter

Log in using OpenID

BÖLGESEL İNOVASYON YARIŞMASI ve PROJE PAZARI 2014 1

embedDownload
BÖLGESEL İNOVASYON YARIŞMASI ve PROJE PAZARI 2014
1. Konu ve Amaç:
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasının hızlandırılması
amacıyla 2012 yılında TR83 Bölgesi İnovasyon Stratejisi Eylem Planı'nı hazırlamıştır.
Hazırlanan bu plan çerçevesinde 04 Haziran 2014 Çarşamba tarihinde Tokat ili
Cumhuriyet Meydanı Alanı’nda “Bölgesel İnovasyon Yarışması ve Proje Pazarı”
düzenlenecektir.
Düzenlenecek etkinliğin ana teması toplumsal hayatta yenilik olarak belirlenmiştir. Bu ana
temaya uygun olarak aşağıdaki konular öncelikli olarak değerlendirilmektedir:
Sağlıklı toplumsal yaşam
Temiz çevre ve enerji verimliliği
Dezavantajlı grupların toplumsal hayata katılımı
Şehir yönetiminde yenilikçi yaklaşımlar
Toplumsal hayatı kolaylaştırıcı teknoloji kullanımı
2. Kimler Katılabilir:
Yarışmaya, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde ortaokul ve liselerde öğrenim gören
öğrenciler katılabilir. Her katılımcı en fazla 1 adet eserle katılabilir ve bir eser en fazla 2
öğrenci tarafından hazırlanabilir.
3. Teknik Koşullar:
Yarışmaya, model-maket ya da poster ile katılım sağlanabilir. Model-maket için herhangi bir
boyut sınırı belirlenmemiştir. Poster şeklinde sunulacak eserlerin en fazla 50 x 70cm ebadında
olması gerekmektedir.
4. Başvuru Koşulları:
4.1. Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru formuna ve iş bu şartnameye
erişebilirler.
adresinden
4.2. Yarışmaya katılmak isteyenlerin başvuru formunu son başvuru tarihi olan 18/04/2014
Cuma günü saat 17.00’ye kadar OKA web sitesi üzerinden elektronik ortamda tamamlamış
olmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan veya posta, kargo vb. yollarla iletilen
başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru formu ile birlikte proje ile ilgili en fazla 3 adet
tanıtıcı nitelikte fotoğrafın sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
4.3. Başvuru formunda belirtilecek bütün bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu başvuru
sahibine aittir. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek her türlü hukuksal sorumluluk başvuru
sahibine aittir.
4.4. Benzeri yarışmalarda (TÜBİTAK vb.) finale kalan ve ödül alan projeler ile yapılan
başvurular değerlendirme dışı kalacaktır.
1
5. Ödül:
Yarışmada başarılı bulunacak projelere verilecek ödüller Ajans tarafından belirlenecek ve
www.oka.org.tr/inovasyon.asp adresinde duyurulacaktır.
6. Değerlendirme Kriterleri ve Yöntem:
Yarışmaya katılan eserlerin yukarıda belirtilen öncelikli konulardan birini ele alarak ana
temaya katkı sağlayacak yenilikçi öneriler/çözümler geliştirmesi beklenmektedir.
Sunulan eserler, BİLİMSELLİK, YAKLAŞIM, UYGULANABİLİRLİK ve GENEL SUNUM
açısından değerlendirilecektir.
1. Ön Değerlendirme: Elektronik ortamda başvuruların alınmasının ardından Bölge
illerinde MEM temsilcisi, 1 Üniversite temsilcisi, 1 YDO Uzmanı, 1 PPKB
Uzmanı’ndan Ön Değerlendirme Komisyonları oluşturulacaktır. Bu Komisyonlar,
başvuruları başvuru formları ve fotoğraflar üzerinde değerlendirerek her il için
ortaokul ve lise düzeyinde 10’ar projeyi başarılı, 5’er adet projeyi yedek olarak
belirleyecektir. Komisyonlar değerlendirme tutanaklarını en geç 30 Nisan 2014
tarihinde Ajans’a sunacaklardır.
2. Ön Değerlendirme sonuçları ve yarışmacı olarak seçilen 80 projenin listesi 02 Mayıs
2014 tarihinde www.oka.org.tr/inovasyon.asp adresinde başvuru sahiplerine
duyurulacaktır.
3. Jüri Değerlendirmesi: Ön Değerlendirme Komisyonları tarafından Başarılı olarak
belirlenen projelerinin değerlendirmesini yapmak üzere OKA temsilcisi, MEB
temsilcisi, Kalkınma Bakanlığı Temsilcisi, Üniversite temsilcisinden jüri heyeti
oluşturulacaktır. Jüri üyeleri başvuru formları ve fotoğraflar üzerinde yaptıkları
değerlendirmelerine ilave olarak etkinlik günü yapacakları değerlendirmenin ardından
ortaokul ve lise kategorilerinde her il için 1’er başarılı proje belirleyeceklerdir.
4. Ödül töreni: Jüri üyelerince belirlenerek Ajans’a iletilen başarılı proje sahiplerine
etkinlik gününde düzenlenecek törenle ödülleri takdim edilecektir.
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
160 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content