close

Enter

Log in using OpenID

batman ünġversġtesġ-adıyaman ünġversġtesġ türk dġlġ ve

embedDownload
BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ-ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ
TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI ANABĠLĠM DALI
ORTAK TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI ÖĞRENCĠ ALIMI ĠLANI
2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılında Enstitümüzün yürütücülüğündeki
aşağıda belirtilen programa, Üniversitemiz ve Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre Türk Dili ve Edebiyatı ABD Tezli yüksek lisans
öğrencisi alınacaktır.
Anabilim Dalı
Bilim Dalı
Öğrenci
Kontenjan
6
Eski Türk Edebiyatı Yüksek Lisans
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
Yeni Türk Edebiyatı Yüksek Lisans
TOPLAM
6
KoĢullar
Üniversitelerin Fen Edebiyat
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
ile Eğitim Fakültelerinin Türk
Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
bölümlerinin birinden mezun
olmak,
12
BAġVURU KOġULLARI:
1.Lisans Diplomasına veya Geçici Mezuniyet Belgesine sahip olmak,
2.Üniversitelerin Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı ile Eğitim Fakültelerinin
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümlerinin birinden mezun olmak,
3. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı'ndan (ALES) başvurduğu programın
puan türünde en az 55 puan almış olmak (ALES 3 yıl süre ile geçerlidir),
4. Lisans mezuniyet genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 olması (lisans genel not
ortalaması 4 lük sisteme göre belirlenmiş olan adayların lisans genel not ortalaması en az 2.00
olmalı ve bu adayların 100 lük sistemdeki eşdeğer lisans genel not ortalamasını gösteren
belgeyi mezun olduğu üniversiteden temin ederek, başvuru esnasında teslim etmeleri
gerekmektedir. Teslim etmeyen adayların lisans not ortalamasının 100 lük sisteme göre
eşdeğeri, Yükseköğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu eşdeğerlik tablosuna göre
belirlenecektir),
5. Ulusal ve uluslararası geçerliliği olan ve YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil
sınavına girmiş olması durumunda, yabancı dil belgesini ibraz edenlerin yabancı dil puanının
ağırlığı %20 olarak hesaplanır. Ancak yabancı dil sınavına katılmamış olanların yabancı dil
puanı sıfır (0) olarak hesaplanır.
BAġVURU TARĠHĠ VE YERĠ:
Başvurular, 12-26 Ağustos tarihleri arasında Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Başvurusu geçerli olan adayların listesi 29
Ağustos 2014 günü açıklanacaktır.
SINAV TARĠHĠ:
İlgili programına başvuracak adayların yazılı sınavları 1 Eylül 2014 Pazartesi günü saat
13:00'de Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü İlgili Anabilim Dalında yapılacaktır.
Sınavı kazanan adayların listesi 5 Eylül 2014 tarihinde yayınlanacaktır.
KESĠN KAYIT TARĠHĠ:
Sınavı kazanan adayların kesin kayıtları 8-11 Eylül 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.
BaĢvuru KoĢulu, GiriĢ Sınavı ve Değerlendirme
Başvuru Koşulu
Adayın müracaatının kabul edilebilmesi için aşağıdaki ön koĢul puanlama sistemine göre en
az 50 puan alması gerekmektedir.
Giriş Sınavı (Yazılı, sözlü, uygulamalı veya bunların birden fazlasını içeren sınavdır.)
Başvuru koşulunu sağlayan adaylar giriş sınavına alınır. Giriş sınavından başarılı olmak için
en az 70 puan almak gerekir.
Değerlendirme
Giriş sınavından en az 70 puan alan adaylar aşağıdaki başarı puanı hesaplaması sonucuna
göre, en yüksek puandan başlayarak belirlenen kontenjanın iki katı kadar aday sıralanır.
Belgeler
ALES (sözel)
Lisans Not Ortalaması
Yabancı Dil
Giriş Sınavı
Ön KoĢul Puanlaması
% 50
% 30
% 20
-----
BaĢarıPuanının Hesaplanması
% 50
% 30
----% 20
YÜKSEK LĠSANS ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER
1
2
3
4
5
6
7
8
Lisansüstü Programlara Fotoğraflı Başvuru Formu. Form Batman Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü'nün web sayfasından
(http://sbe.batman.edu.tr/belgeform.php) alınabilir.
Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi
Transkript (Not Durum Belgesi)
ALES Sonuç Belgesi
Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi
Nüfus Cüzdanı Sureti
Vesikalık Fotoğraf (3 Adet)
Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)
AÇIKLAMALAR
Derslerin % 65'i Batman Üniversitesi'nde, % 35'i ise Adıyaman Üniversitesi'nde
verilecektir.
Adaylar bu belgelerin asıllarıyla birlikte başvuracak, kontrol edilip fotokopileri
alındıktan sonra asılları adaylara iade edilecektir. Kazanan adaylar; kesin kayıt
sırasında transkript, diplomanın yanında askerlik belgesinin asıllarını vermek
zorundadırlar. Belgelerini vermeyen aday kayıt hakkını kaybedecektir.
Kazanamayan adayların müracaat sırasında verdiği evrakların fotokopileri iade
edilmeyecek, imha edilecektir.
Adayların şahsen veya noter vekâleti ile başvuru yapmaları zorunludur. Eksik evrakla
başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Kazanan adayların dersleri 15 Eylül 2014 Pazartesi günü başlayacaktır.
Başarılı olan öğrenciler için Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk
Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'ndan 2. (ikinci) danışman ataması yapılabilecektir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
201 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content